Aeg-Electrolux | E4401-4-M | User manual | Aeg-Electrolux E4401-4-M User Manual

Aeg-Electrolux E4401-4-M User Manual
COMPETENCE E4401-4
Iebüvéjamå elektriskå cepeßkråsns
Lietoßanas instrukcija
COMPETENCE E4401-4
Cienîtås klientes un godåtie klienti!
Lüdzu, rüpîgi izlasiet lietoßanas pamåcîbu.
Pirmkårt, ievérojiet informåciju, kas ietverta noda¬å “Droßîbas norådîjumi” instrukcijas såkuma
da¬å. Péc tam uzglabåjiet to droßå vietå, lai nepiecießamîbas gadîjumå varétu pårß˚irstît. Ja mainås
iekårtas îpaßnieks, neaizmirstiet kopå ar to nodot viñam arî instrukciju.
Tekstå ir izmantoti sekojoßi simboli:
! Droßîbas norådîjumi
Brîdinåjums! ietver norådîjumus, kas jåievéro Jüsu personiskås droßîbas labad.
Uzmanîbu! attiecas uz situåcijåm, kad iespéjami iekårtas bojåjumi.
i
Norådîjumi un praktiski padomi.
Informåcija par iekårtas izmantoßanas ekolo©iskajiem nosacîjumiem.
2
COMPETENCE E4401-4
SATURS
Lietoßanas instrukcija................................................................................................................................................4
Droßîbas norådîjumi...................................................................................................................................................4
Utilizåcija........................................................................................................................................................................5
Iekårtas apraksts.........................................................................................................................................................5
Kopskats...........................................................................................................................................................................5
Apkalpes panelis.............................................................................................................................................................6
Cepeßkråsns aprîkojums..............................................................................................................................................6
Cepeßkråsns piederumi................................................................................................................................................6
Pirms iekårtas ekspluatåcijas uzsåkßanas........................................................................................................7
Iekårtas tîrîßana pirms pirmås izmantoßanas........................................................................................................7
Plîts riñ˚u vadîba.........................................................................................................................................................7
Riñ˚a jaudas noreguléßana.........................................................................................................................................8
Cepeßkråsns ekspluatåcija......................................................................................................................................8
Cepeßkråsns ieslégßana un izslégßana.....................................................................................................................9
Cepeßkråsns funkcijas...................................................................................................................................................9
ReΩ©a, cepamås plåts un universålås pannas ievietoßana..............................................................................10
Tauku filtra ievietoßana/izñemßana......................................................................................................................11
Papildus funkcijas........................................................................................................................................................11
Taimeris...........................................................................................................................................................12
Cepeßa temperatüras tausts.....................................................................................................................12
Mehåniskå durtiñu blo˚éßana..................................................................................................................................14
Izmantoßana, tabulas, ieteikumi........................................................................................................................15
Plîts izmantoßanas tabula.........................................................................................................................................15
Cepßana..........................................................................................................................................................................16
Cepeßkråsns tabula.......................................................................................................................................18
Tabula sacepumiem.....................................................................................................................................20
Tabula saldétajiem gatavajiem édieniem.............................................................................................20
Cepeßu pagatavoßana................................................................................................................................................21
Tabula cepeßu pagatavoßanai...................................................................................................................22
Ga¬as tausta izmantoßanas tabula...........................................................................................................23
Griléßana........................................................................................................................................................................23
Griléßanas tabula..........................................................................................................................................24
Atkauséßana..................................................................................................................................................................24
Atkauséßanas tabula....................................................................................................................................24
Konservu karséßana....................................................................................................................................................25
Tîrîßana un kopßana.................................................................................................................................................24
Iekårtas tîrîßana no årpuses.....................................................................................................................................26
Cepeßkråsns iekßpuse.................................................................................................................................................26
Piederumi.......................................................................................................................................................................26
Tauku filtrs....................................................................................................................................................................26
Iebîdåmais reΩ©is.........................................................................................................................................................27
Cepeßkråsns apgaismojums.....................................................................................................................................27
Cepeßkråsns griestu tîrîßana....................................................................................................................................28
Cepeßkråsns durtiñas.................................................................................................................................................29
Cepeßkråsns durtiñu stikls........................................................................................................................................29
Ko darît, ja....................................................................................................................................................................30
Klientu apkalpoßanas dienests...........................................................................................................................31
3
COMPETENCE E4401-4
Lietoßanas instrukcija
! Droßîbas norådîjumi
CE Íî iekårta atbilst sekojoßåm ES direktîvåm:
• 73/23/EEK, 19.02.1973. (direktîva par zemsprieguma iekårtåm)
• 89/336/EEK, 03.05.1989. (elektromagnétiskås savietojamîbas direktîva, ieskaitot grozîjumu
direktîvu 92/31/ EEK)
• 93/68/EEK, 22.07.1993. (direktîva par CE mar˚éjumu)
Elektriskå droßîba
• Jaunås ierîces montåΩu un pieslégßanu drîkst veikt tikai sertificéts speciålists.
• Ja radußies traucéjumi iekårtas darbîbå, izskrüvéjiet vai izslédziet droßinåtåjus.
• Iekårtas remontu drîkst veikt tikai kvalificéts speciålists. Pretéjå gadîjumå var rasties
nopietnas problémas. Lai veiktu remontu, izsauciet müsu klientu apkalpoßanas dienesta
speciålistus vai specializéto tirgotåju.
Bernu droßîbai
• Laikå, kad iekårta darbojas, mazus bérnus nekådå gadîjumå nedrîkst atståt bez uzraudzîbas!
Ekspluatåcijas droßîba
• Ío iekårtu nedrîkst izmantot citiem nolükiem kå édienu vårîßanai, cepßanai vai cepeßu
pagatavoßanai.
• Esiet uzmanîgi, pieslédzot elektriskås ierîces kontaktligzdåm, kas atrodas ßîs iekårtas tuvumå.
Elektriskie vadi nedrîkst pieskarties karstiem plîts riñ˚iem vai karståm cepeßkråsns durtiñåm.
• Brîdinåjums! Risks apdedzinåties! Iekårtas darbîbas laikå cepeßkråsns iekßpuse ¬oti spécîgi
sakarst.
• Lietojot cepeßkråsnî alkoholu saturoßas piedevas, ir iespéjama viegli uzliesmojoßa gaisa un
spirta maisîjuma izveidoßanås. Íådå gadîjumå durtiñas atveriet uzmanîgi. Nerîkojieties pie tåm
ar uguni, dzirkstelém vai kaut ko kvélojoßu.
i
Norådîjums par akrilamîda kaitîgumu
Saskañå ar jaunåkajåm zinåtniskajåm atziñåm intensîva pårtikas produktu apbrüninåßana, îpaßi, ja
produktu saståvå ietilpst ciete, var büt kaitîgi veselîbai sakarå ar to, ka tådéjådi veidojas akrilamîds.
Tådé¬ ieteicams gatavot édienus pie zemåkas temperatüras un neapcept tos påråk brünus.
Kå izvairîties no iekårtas bojåjumiem
• Neizklåjiet cepeßkråsni ar alumînija foliju un nelieciet cepeßpannu, katlu u.c. tießi uz virsmas, jo
akumulétais karstums var sabojåt cepeßkråsns emalju.
• Aug¬u sulas, nopilot no cepamås plåts, atståj traipus, kurus vairs nevar iztîrît. Izmantojiet
mitråm kükåm universålo plåti.
• Nepak¬aujiet atvértas cepeßkråsns durtiñas mehåniskai slodzei.
• Nekad nelejiet üdeni tießi karstå cepeßkråsnî. Tas var sabojåt emalju.
• Ja stikls, seviß˚i, malås, tiek pak¬auts mehåniskai slodzei, tas var saplîst.
• Neuzglabåjiet cepeßkråsnî priekßmetus, kuri varétu aizdegties cepeßkråsni ieslédzot.
• Neuzglabåjiet cepeßkråsnî mitrus produktus. Tas var sabojåt emalju.
4
COMPETENCE E4401-4
i
Norådîjums par emaljas pårklåjumu
Cepeßkråsns emaljas pårklåjuma kråsas izmaiñas lietoßanas rezultåtå neiespaido iekårtas
izmantoßanu saskañå ar nosacîjumiem. Tådé¬ tås nav uzskatåmas par defektiem, uz kuriem attiecas
garantija.
Utilizåcija
Iepakojuma materiåls
Visi iepakojuma materiåli bez ierobeΩojumiem ir otrreiz pårstrådåjami un izmantojami. Plastmasas
da¬åm ir doti speciåli apzîméjumi, pieméram, >PE< polietilénam, >PS< polistirolam utt. Materiåls
atbilstoßi tå apzîméjumam jånodod utilizåcijai komunålajås atkritumu savåkßanas vietås.
Vecå iekårta
Ekolo©isku apsvérumu dé¬ visas nokalpojußås iekårtas jåizmet atkritumos atbilstoßi prasîbåm, kas ir
spékå Jüsu dzîvesvietå.
! Brîdinåjums: Lai novérstu nelaimes gadîjumus, savu laiku nokalpojußås iekårtas pirms
likvidéßanas jåpadara nelietojamas.
Jåizvelk kontaktdakßas, jåatdala vadi, jåizñem un jåsalauΩ aizbîdñi un aizslégi.
Iekårtas apraksts
Kopskats
����������������
60
�С
����������������
���������������
5
COMPETENCE E4401-4
Apkalpes panelis
Kontrolspuldze
Temperatüras/
laika indikåcija
60
Temperatüras kontrolspuldze
�С
Noreguléßanas
taustiñi
Plîts riñ˚u regulatori
Cepeßkråsns
funkciju regulators
Plîts riñ˚u regulatori
Temperatüras
regulators
Cepeßkråsns aprîkojums
Augßéjå karséßana un
grila termoelements
Ievietoßanas lîmeñi
5
4
3
2
1
Cepeßkråsns apgaismojums
Cepeßu temperatüras tausta ligzda
Tauku filtrs
Aizmuguréjås sienas termoelements
Ventilators
Apakßéjå karséßana
Iebîdåms reΩ©is, izñemams
Tvaika izplüdes atvere
Tvaiks no cepeßkråsns tiek novadîts uz augßu, caur plåts virsmas
aizmuguré novietoto kanålu.
Cepeßkråsns piederumi
Kombinétais reΩ©is
Trauku novietoßanai, küku formåm, cepeßiem, kå arî griléßanai.
6
COMPETENCE E4401-4
Plåts cepßanai
Kükåm, pîrågiem un sîkiem cepumiem.
DziΠpanna
Cepeßiem vai tauku savåkßanai.
Temperatüras tausts
Paredzéts precîzai ga¬as gabala temperatüras pårbaudei
cepßanas laikå.
Pirms ekspluatåcijas uzsåkßanas
Iekårtas tîrîßana pirms pirmås izmantoßanas
Pirms cepeßkråsns lietoßanas uzsåkßanas ieteicams to kårtîgi iztîrît.
! Uzmanîbu! Nelietojiet asus, abrazîvus tîrîßanas lîdzek¬us, kuri varétu sabojåt virsmu.
i
Lietojiet metåla priekßéjå pane¬a kopßanai tirdzniecîbå piedåvåto tîrîßanas lîdzekli.
1. Cepeßkråsns funkciju regulators jåpagrieΩ pozîcijå “Cepeßkråsns apgaismojums”
.
2. Jåizñem visi piederumi un ieliekamie reΩ©i un jånomazgå ar siltu trauku mazgåjamå lîdzek¬a
ß˚îdumu.
3. Arî cepeßkråsns no iekßpuses jåizmazgå ar siltu trauku mazgåjamå lîdzek¬a ß˚îdumu un
jåizslauka.
4. Ar mitru drånu jånoslauka cepeßkråsns priekßpuse.
Plîts riñ˚u vadîba
i
Kårtîgi jåiepazîstas arî ar iebüvéjamås plîts virsmas lietoßanas instrukciju. Tajå ietverti svarîgi
norådîjumi par izmantojamiem traukiem, plîts apkopi un ekspluatåciju.
Jaudas pakåpes
• Karséßanas jaudu iespéjams noregulét robeΩås no 1. lîdz 9. pakåpei.
• Starppakåpju noreguléjumi ir iespéjami robeΩås no 2. lîdz 7. pakåpei.
1 = vismazåkå jauda
9 = vislielåkå jauda
7
COMPETENCE E4401-4
Ja ir ilgåks édiena pagatavoßanas laiks, izslédziet riñ˚us apméram 5-10 minütes pirms laika
beigåm, lai efektîvåk izmantotu akumuléto siltumu. Tådéjådi Jüs ietaupîsiet elektroener©iju.
i
Plîts virsmai ir riñ˚u slédΩi, kas var atrasties iespiestå vai izvirzîtå pozîcijå. Lai lietotu riñ˚i,
slédzis jånospieΩ. Lîdz ar to tas atradîsies izvirzîtå ståvoklî.
priekßéjais
kreisais riñ˚is
aizmuguréjais
labais riñ˚is
aizmuguréjais
kreisais riñ˚is
priekßéjais
kreisais riñ˚is
Riñ˚u regulatori
Riñ˚a jaudas noreguléßana
1. Jåizvélas nepiecießamå jaudas pakåpe.
2. Lai beigtu pagatavoßanas procesu, regulators jåpagrieΩ atpaka¬
uz nulles.
�
�
�
�
i
Attiecîgå riñ˚a kontrolspuldze deg visu laiku, kamér darbojas
riñ˚is.
Cepeßkråsns ekspluatåcija
i
Cepeßkråsnij ir iespieΩami funkciju un temperatüras regulatori. Lai lietotu regulatoru, tas
jånospieΩ. Péc nospießanas regulators atradîsies izvirzîtå ståvoklî.
8
COMPETENCE E4401-4
Cepeßkråsns ieslégßana un izslégßana
Kontrolspuldze
Temperatüras kontrolspuldze
60
Cepeßkråsns funkcijas
�С
Temperatüras regulators
Cepeßkråsns ieslégßana
1. Cepeßkråsns funkciju regulators jåpagrieΩ pozîcijå, kas atbilst vajadzîgajai funkcijai.
2. JåpagrieΩ temperatüras regulators vajadzîgajå pozîcijå.
Iedegas darbîbas kontrolspuldze un turpina degt visu laiku, kamér iekårta ir ieslégta.
Temperatüras kontrolspuldze deg, kamér cepeßkråsns uzkarst lîdz noregulétajai temperatürai.
3. Lai izslégtu cepeßkråsni, cepeßkråsns funkciju regulators un temperatüras regulators jåpagrieΩ
pozîcijå “izslégts”.
i
Dzeséßanas ventilators
Ventilators automåtiski ieslédzas, lîdzko cepeßkråsns tiek ieslégta, un ir paredzéts, lai ne¬autu påråk
sakarst iekårtas åréjåm virsmåm. Péc tam, kad cepeßkråsni izslédz, ventilators kådu laiku turpina
darboties, bet péc tam izslédzas automåtiski.
Cepeßkråsns funkcijas
Jüsu rîcîbå ir sekojoßas cepeßkråsns funkcijas:
Cepeßkråsns funkcija
Pielietojums
Termoelements/
ventilators
---
Cepeßkråsns apgaismojums
Iespéjams ieslégt cepeßkråsns iekßéjo
apgaismojumu, pieméram, lai atvieglotu
tîrîßanu.
Karstå gaisa plüsma
Paredzéts cepßanai vienlaicîgi ne vairåk kå
divos lîmeños.
Cepeßkråsns temperatüra ir par 20-40 grådiem
zemåka, nekå izmantojot abpuséjås karséßanas
reΩîmu.
Augßéjais termoelements
Apakßéjais termoelements
Ventilators
9
COMPETENCE E4401-4
Cepeßkråsns funkcija
Pielietojums
Termoelements/
ventilators
Karstå gaisa cirkulåcija
Paredzéts cepßanai vienlaicîgi ne vairåk kå trîs
lîmeños.
Cepeßkråsns temperatüra ir par 20-40 grådiem
zemåka, nekå izmantojot abpuséjås karséßanas
reΩîmu.
Aizmuguréjais
termoelements
Ventilators
Abpuséjå karséßana
Izmantojams, cepot vai gatavojot cepeßus
vienå lîmenî.
Augßéjais termoelements
Apakßéjais termoelements
Karséßana no apakßas
Ar ßo cepeßkråsns funkciju Jüs varat no
apakßpuses apcept cepumus un kükas,
pieméram, ar lielåku mitruma saturu.
Apakßéjais termoelements
Atkauséßana
Ar atkauséßanas funkcijas palîdzîbu Jüs varat
vienmérîgi atkausét un izkausét, pieméram,
tortes, sviestu, maizi, aug¬us vai citus jütîgus
pårtikas produktus.
Ventilators
Grils
Plakanu produktu griléßanai, kas novietoti
reΩ©a vidü, un maizîßu grauzdéßanai.
Grils
Lielais grils
Íî funkcija ir piemérota lielu daudzumu
plakanu pårtikas produktu, pieméram, steiku,
ßniceles, zivju un sviestmaiΩu griléßanai vai
apgrauzdéßanai.
Grils
Augßéjais termoelements
Infratermiskå apstråde
Piemérots lielåku ga¬as gabalu vai putnu ga¬as
griléßanai vai cepßanai vienå lîmenî. Funkcija
noder arî apbrüninåßanai un sacepumu
gatavoßanai.
Grils
Augßéjais termoelements
Ventilators
ReΩ©a, cepamås plåts un universålås pannas ievietoßana
i Nodroßinåjums pret izslîdéßanu
Visas iebîdåmås da¬as ir ar nelielu izliekumu labajå un kreisajå
pusé. Íis izliekums nodroßinås pret izslîdéßanu, un tam vienmér
jåbüt vérstam uz aizmuguri.
Plåts vai universålås pannas ievietoßana
Izliekumam jåbüt pavérstam uz aizmuguri.
10
COMPETENCE E4401-4
ReΩ©a ievietoßana
ReΩ©is ievietojams tå, lai abas tå sliedes bütu pavérstas uz augßu.
Nodroßinåjumam pret izslîdéßanu jåatrodas cepeßkråsns iekßpusé,
aizmuguré un jåbüt pavérstam uz leju.
ReΩ©a un universålås pannas ievietoßana
Ja lieto vienlaikus reΩ©i un universålo pannu, tad reΩ©is jåievieto
tå, lai tå nodroßinåjums pret izslîdéßanu precîzi iegultos plåts vai
dziŒs pannas izliekumos.
Tauku filtra ielikßana/izñemßana
Tauku filtrs jålieto tikai cepeßu pagatavoßanas laikå, lai
pasargåtu aizmuguréjås sienas termoelementu no tauku ߬akatåm.
Filtra ielikßana
Satveriet filtru aiz roktura un ievietojiet abus turétåjus no augßas
uz apakßu atveré, kas atrodas cepeßkråsns aizmugures sienå
(ventilatora atveré).
Filtra izñemßana
Satveriet filtru aiz roktura un izñemiet to virzienå uz augßu.
Papildu funkcijas
Iespéjams izvéléties Taimera funkciju vai Cepeßa termometra
funkciju.
Taimeris
Funkcija paredzéta atgådinåjuma signåla noreguléßanai.
Cepeßa termometrs
Funkcija paredzéta, lai noregulétu nepiecießamo temperatüru,
kådai jåbüt cepeßa vidusda¬å.
Laika vai temperatüras indikåcija
60
Noreguléßanas taustiñi
11
COMPETENCE E4401-4
i
•
•
•
•
•
Vispårîgi norådîjumi
Péc funkcijas izvéléßanås indikåcija mirgo apméram 5 sekundes ilgi. Íajå laikå ar taustiñu + vai
- palîdzîbu iespéjams noregulét vai mainît noreguléto laiku.
Péc laika noreguléßanas funkcijas indikåcija mirgo vél apméram 5 sekundes. Såkas noregulétå
laika skaitîßana.
Signålu iespéjams izslégt ar jebkura taustiña palîdzîbu.
Nepiecießamo cepeßkråsns funkciju un temperatüru iespéjams izvéléties pirms vai péc taimera
funkcijas noreguléßanas.
Péc pagatavoßanas beigåm cepeßkråsns funkciju regulators un temperatüras regulators jåpagrieΩ
atpaka¬ nulles pozîcijås.
Taimeris
i
Íî funkcija nodroßina tikai signåla atskanéßanu péc noregulétå laika un ir izmantojama
arî neatkarîgi no cepeßkråsns.
1. JånospieΩ jebkurß taustiñß. Indikåcijå mirgo „00”.
2. Ar taustiñu + vai - palîdzîbu 5 sekunΩu laikå jånoregulé
nepiecießamais atgådinåjuma laiks (ne ilgåks kå 99 minütes).
Péc 5 sekundém indikåcijå parådîsies atlikußais laiks.
Kad pagåjis noregulétais laiks, redzama indikåcija „00” un atskan 2
minütes ilgs akustiskais signåls.
3. Signåla izslégßanai jånospieΩ jebkurß no taustiñiem.
00
30
00
Cepeßa temperatüras tausts
Kad cepeßa vidusda¬å sasniegta nepiecießamå temperatüra, atskan akustiskais signåls.
i
12
Cepeßkråsns neizslédzas!
COMPETENCE E4401-4
Jåñem vérå divas temperatüras:
- cepeßkråsns temperatüra: skat. cepeßu pagatavoßanas tabulu.
- temperatüra ga¬as gabala vidusda¬å: skat. temperatüras tausta izmantoßanas tabulu.
! Uzmanîbu! At¬auts izmantot tikai un vienîgi iekårtas komplektå ietilpstoßo ga¬as taustu.
Gadîjumå, ja nepiecießams to nomainît, kå rezerves da¬a jåiegådåjas ori©inålais tausts.
1. Tausta smailais gals péc iespéjas dzi¬i jåiesprauΩ ga¬as
gabalå ar tådu apré˚inu, lai tå smaile sasniegtu gabala
vidusda¬u.
2. Temperatüras tausta kontakts lîdz galam jåiesprauΩ
ligzdå, kas atrodas cepeßkråsns sånu sienå.
3. Jånoregulé nepiecießamå cepeßkråsns funkcija un
temperatüra.
Indikåcijå redzama noregulétå temperatüra.
2
1
i
Temperatüra ga¬as gabala vidusda¬å tiek parådîta,
såkot no 30°C.
60
4. Ar taustiñu + vai - palîdzîbu jånoregulé nepiecießamå ga¬as
gabala vidusda¬as temperatüra.
Péc apméram 5 sekundém indikåcijå parådås aktuålå cepeßa
vidusda¬as temperatüra.
70
30
13
COMPETENCE E4401-4
Lîdzko ga¬as gabala vidü izmérîtå temperatüra sakrît ar iepriekß
noreguléto temperatüru, atskan akustiskais signåls. Lai to izslégtu,
jånospieΩ jebkurß taustiñß.
! Brîdinåjums! Ga¬as temperatüras tausts ir karsts! Izvelkot
kontaktu un paßu taustu, paståv risks apdedzinåties.
i
5. Jaizvelk temperatüras tausta kontakts no ligzdas, un
ga¬a jåizñem no cepeßkråsns ar tajå iespraustu taustu.
6. Jåizslédz cepeßkråsns.
Ga¬as gabala vidusda¬as temperatüras nolasîßana un
mainîßana
- Vienu reizi nospieΩot taustiñus + vai -, parådås
noregulétå ga¬as gabala vidusda¬as temperatüra.
- Vairåkas reizes nospieΩot taustiñus + vai -, iespéjams
mainît noreguléto temperatüru.
Mehåniskå durtiñu blo˚éßana
Iekårtas piegådes brîdî durtiñu blo˚éßana nav aktivéta.
Durtiñu blo˚éßanas aktivéßana
Aizbîdnis jåpavelk uz priekßu, lîdz tas nofikséjas.
Cepeßkråsns durtiñu atvérßana
1. JåaizspieΩ durtiñas ciet.
2. Aizbîdnis jånospieΩ un jåtur nospiestå ståvoklî.
3. Jåatver durtiñas.
14
70
COMPETENCE E4401-4
Cepeßkråsns durtiñu aizvérßana
Jåaizver durtiñas, nepiespieΩot aizbîdni.
Durtiñu blo˚éßanas atcelßana
Aizbîdnis jåiebîda lîdz pat pane¬a malai.
i
Lîdz ar iekårtas izslégßanu mehåniskå durtiñu blo˚éßana netiek anuléta.
Izmantoßana, tabulas, ieteikumi
Plîts izmantoßanas tabula
Vértîbas, kas ietvertas sekojoßajå tabulå, ir tikai orientéjoßas.
Jaudas
pakåpe
Process
0
Kam paredzéts
Ilgums
Norådîjumi / ieteikumi
Akumulétais karstums,
pozîcija „IZSL‰GTS”
1
Siltuma uzturéßana
Gatavo édienu turéßana
siltumå
Péc vajadzîbas
Nosegtå veidå
1-2
Kauséßana
Holandes mérce, sviesta,
ßokolådes un Ωelatîna
kauséßana
5-25 min.
Laiku pa laikam jåpamaisa
Sarecinåßana
Putota omlete, olu kultenis
10-40 min.
Jåsauté ar våku
2-3
Uzbriedinåßana
Rîsu un piena édienu
uzbriedinåßana, gatavo
édienu uzkarséßana
25-50 min.
Rîsiem jåpielej vismaz
divreiz lielåks üdens
daudzums, piena édieni
jåapmaisa
3-4
Tvaicéßana, sautéßana
Dårzeñu un zivju sautéßana,
ga¬as ßmoréßana
20-45 min.
Dårzeñiem jåpievieno
mazliet üdens (daΩas
édamkarotes)
4-5
Vårîßana
Kartupe¬u tvaicéßana
20-60 min.
Jålieto neliels ß˚idruma
daudzums, pieméram, ne
vairåk kå 1⁄4 l üdens uz 750 g
kartupe¬iem
Lielåku édienu daudzumu
vårîßana, ievårîjumi un
zupas
60-150 min.
Lîdz 3 l üdens, plus piedevas
15
COMPETENCE E4401-4
Jaudas
pakåpe
Process
Kam paredzéts
Ilgums
Norådîjumi / ieteikumi
6-7
Maiga apcepßana
Íniceles, karbonådes,
kotletes, frikadeles, ceptas
desiñas, aknas, olas, e¬¬å
ceptas krépeles
Nepårtraukta
cepßana
Pa vidu jåapgrieΩ otrådi
7-8
Spécîga apcepßana
Kartupe¬u pankükas,
cepelîni, steiks
5-15 min.
katrai pannai
Pa vidu jåapgrieΩ otrådi
9
Uzvårîßana,
apcepßana,
gatavoßana e¬¬å
Lielu ß˚idruma daudzumu uzvårîßana, makaronu vårîßana, ga¬as apcepßana
(gulaßam, ßmorétam cepetim u.c.), kartupe¬u cepßana e¬¬å.
i
Ieteicams édieniem ar ilgu pagatavoßanas laiku vispirms noregulét lielåku jaudas pakåpi, lai tos
uzvårîtu vai apceptu, bet péc tam turpinåt gatavoßanu ar atbilstoßo jaudas pakåpi.
! Pårkarséti tauki un e¬¬a åtri uzliesmo. Kad Jüs gatavojat édienus taukos vai e¬¬å (pieméram, frî
kartupe¬us), uzturieties plîts tuvumå.
Cepßana
Cepßanai lietojiet sekojoßas cepeßkråsns funkcijas: karstå gaisa plüsma
cirkulåcija
vai abpuséjå karséßana
.
Cepamås formas
• Abpuséjai karséßanai
• Karstå gaisa plüsmas
metåla formas.
, karstå gaisa
piemérotas formas no tumßa metåla un formas ar pårklåjumu.
un karstå gaisa cirkulåcijas reΩîmam
iespéjams izmantot arî gaißå
Ievietoßanas lîmeñi
• Abpuséjås karséßanas reΩîmam
un karstå gaisa reΩîmam
iespéjams izmantot tikai vienu
lîmeni.
• Izmantojot cirkuléjoßo karsto gaisu
, Jüs varat vienlaicîgi cept pat uz 3 cepamajåm plåtîm:
1 cepamå plåts
pieméram, 3. lîmenis
16
1 cepamå forma
pieméram, 1. lîmenis
COMPETENCE E4401-4
�
2 cepamås plåtis
1. un 3. lîmenis
�
3 cepamås plåtis
1., 3. un 5. lîmenis
Vispårîgi norådîjumi
• Cepamo plåti ievietojiet ar slîpo malu uz priekßpusi!
• Jüs varat cept ar abpuséjo karséßanu
vai karstå gaisa plüsmu
divås formås vienlaicîgi.
Tådå gadîjumå novietojiet abas formas blakus uz reΩ©a. Cepßanas laiks tad büs tikai nedaudz
garåks.
i
Ja tiek gatavoti saldéti produkti, karséßanas laikå cepeßkråsnî ievietotås plåtis var deforméties.
Iemesls tam ir lielå temperatüras starpîba. Péc tam, kad plåtis ir atdzisußas, atjaunojas to såkotnéjå
forma.
Norådîjumi par cepßanas tabulåm
Tabulås Jüs atradîsiet daΩådu édienu nosaukumus un to pagatavoßanai nepiecießamo laiku,
temperatüru un cepßanas lîmeñus.
• Temperatüra un cepßanas laiks norådîti zinåmås robeΩås, jo tie ir atkarîgi no pårtikas produkta
veida, daudzuma un cepamås formas.
• Ieteicams såkumå izvéléties zemåku temperatüru un tikai péc tam vajadzîbas gadîjumå,
pieméram, ja vélaties cepumu vairåk apbrüninåt vai ja cepßanas laiks ß˚iet påråk ilgs, izvéléties
augståku temperatüru.
• Ja Jüs neatrodat konkrétus datus par kådu savu recepti, orientéjieties péc lîdzîga cepuma
saståva.
• Cepot vairåkas kükas uz cepamåm plåtîm vai formås, cepßanas laiks var büt par 10-15 minütém
ilgåks.
• Mitrus cepumus (picas, aug¬u plåtsmaizes) vajadzétu cept maksimåli divos ståvos.
• Cepamo izstrådåjumu atß˚irîgais biezums var såkumå büt par iemeslu daΩåda brünuma pakåpei.
Íådå gadîjumå, lüdzu, nemainiet temperatüru. Cepßanas gaitå apbrüninåjuma pakåpe
izlîdzinåsies.
Ja cepßanas laiks ir diezgan ilgs, apméram 10 minütes pirms cepßanas laika beigåm izslédziet
cepeßkråsni, lai pilnîgi izmantotu akumuléto siltumu.
Tabulas attiecas uz situåciju, kad cepamais materiåls ievietojams aukstå kråsnî (ja nav norådîts
citådi).
17
COMPETENCE E4401-4
Cepßanas tabula
Cepuma veids
Lîmenis
Temperatüra
o
C
Laiks
st:min
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Abpuséjå karséßana
1.
1.
1.
3.
3.
1.
150-160
140-160
140
170-1801
150-170
170-190
0:50-1:10
1:10-1:30
0:25-0:40
0:10-0:25
0:20-0:25
0:50-1:00
Åbolu pîrågs (2 formas Ø 20 cm,
nobîdîtas pa diagonåli)
Abpuséjå karséßana
1.
160
1:10-1:30
Åbolu pîrågs (2 formas Ø 20 cm,
nobîdîtas pa diagonåli)
Pikantå torte
Siera torte
Plåtsmaizes
Rauga mîklas kliñ©eri
Ziemassvétku rulete
Maize (rudzu maize)
-vispirms
-tad
Véja kükas / ekléri
Biskvîta rulete
Drumstalu maize
Sviesta / cukura kükas
Aug¬u kükas no rauga / biskvîta
mîklas 2
Aug¬u kükas no rauga / biskvîta
mîklas 2
Aug¬u küka no smilßu mîklas
Plåtsmaizes ar jütîgu virskårtu
(pieméram biezpiena, kréjuma, bißu
düriena küka)
Pica (ar biezu virskårtu)2
Plånå pica
Plåceñi
Krépeles
Sîkie cepumi
Smilßu mîklas cepumi
Smilßu mîklas cepumi
Trauslie cepumi
Krépeles
Krépeles
Mande¬u cepumi
Rauga mîklas cepumi
Kårtainås mîklas cepumi
Olbaltuma cepumi/bezé
Maizîtes
Maizîtes
Sîkie kéksiñi (20 gab. / plåts)
Sîkie kéksiñi (20 gab. / plåts)
Sîkie kéksiñi (20 gab. / plåts)
Karstå gaisa cirkulåcija
1.
180
1:10-1:30
Karstå gaisa cirkulåcija
Abpuséjå karséßana
1.
1.
160-180
170-190
0:30-1:10
1:00-1:30
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
3.
3.
2.
170-190
160-1801
0:30-0:40
0:40-1:00
0:20
0:30-1:00
0:15-0:30
0:10-0:20
0:20-0:40
0:15-0:30
0:35-0:50
Cepumi formås
Veidnes küka
Smilßu küka/ karaliskå küka
Biskvîta torte
Tortes pamatne no smilßu mîklas
Tortes pamatne no biskvîta mîklas
Formas küka
1
2
Cepeßkråsns funkcija
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
Karstå gaisa cirkulåcija
Abpuséjå karséßana
Karstå gaisa cirkulåcija
3.
3.
3.
3.
3.
2501
160-180
160-1701
180-2001
150-160
190-2101
150
Abpuséjå karséßana
3.
170
0:35-0:50
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
3.
3.
160-170
160-180
0:40-1:20
0:40-1:20
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
Abpuséjå karséßana
1.
1.
1.
1.
1890-2101
230-2501
250-270
200-220
0:30-1:00
0:10-0:25
0:08-0:15
0:35-0:50
3.
1/3.
3
1/3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
1/4.
3.
150-160
150-160
140
140
1601
100-120
150-160
170-1801
80-100
1601
1801
1401
1401
1701
0:06-0:20
0:06-0:20
0:20-0:30
0:25-0:40
0:20-0:30
0:30-0:60
0:20-0:40
0:20-0:30
2:00-2:30
0:20-0:35
0:20-0:35
0:20-0:30
0:25-0:40
0:20-0:30
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Abpuséjå karséßana
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Abpuséjå karséßana
Karstå gaisa cirkulåcija
Karstå gaisa cirkulåcija
Abpuséjå karséßana
cepeßkråsns iepriekß jåuzkarsé
lietojiet kombinéto vai tauku pannu
18
COMPETENCE E4401-4
Cepßana vairåkos lîmeños
Karstå gaisa
plüsma
Cepuma veids
Lîmenis (no lejas)
2 lîmeñi
3 lîmeñi
Cepumi uz plåtîm
Véja kükas / ekléri
Kvießu maize
Smalkmaizîtes
Sîkie cepumi
Smilßu mîklas
Plåcenîßi
Krépeles
Olbaltuma cepumi, bezé
Mande¬u cepumi
Piparkükas
Kårtainås mîklas sîkcepumi
Sîkie kéksiñi (20 gab. / plåts)
1
Karstå gaisa
cirkulåcija
Temperatüra
o
C
Laiks
st:min
1/4
1/3
1/4
-------
160-1801
140-160
180-1901
0:35-0:60
0:30-0:45
0:20-0:30
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/4
1/3/5
1/3/5
-------------
150-160
140
160-170
80-100
100-120
160-170
170-1801
1401
0:15-0:35
0:20-0:60
0:25-0:40
2:10-2:50
0:40-1:20
0:10-0:25
0:30-0:50
0:25-0:40
cepeßkråsns iepriekß jåuzkarsé
Padomi cepßanai
Rezultåts
Iespéjamais iemesls
Ieteikums
Kükas apakßa ir påråk
gaißa.
Nepareizs ievietoßanas lîmenis.
Küka jåievieto zemåk.
Küka sakritusi
(glîzdaina, ˚epîga)
Påråk augsta cepßanas temperatüra.
Jånoregulé zemåka temperatüra.
Påråk îss cepßanas laiks.
Jåpagarina cepßanas laiks. Cepßanas ilgumu nevar
saîsinåt, izmantojot augståku temperatüru.
Mîklai pievienots påråk daudz
ß˚idruma.
Nåkoßreiz lietojiet mazåk ß˚idruma. Ievérojiet
maisîßanas laiku, seviß˚i, lietojot virtuves
kombainu.
Påråk zema cepßanas temperatüra.
Nåkoßreiz jånoregulé mazliet augståka
temperatüra.
Påråk ilgs cepßanas laiks.
Jåsaîsina cepßanas laiks.
Påråk augsta cepßanas temperatüra
un påråk îss cepßanas laiks.
Jånoregulé nedaudz zemåka cepßanas temperatüra
un jåpagarina cepßanas ilgums.
Mîkla nav izlîdzinåta vienmérîgi.
Mîkla pa cepamo plati jåsadala vienmérîgi.
Küka ir påråk sausa
Küka nek¬üst
vienmérîgi brüna
19
COMPETENCE E4401-4
Rezultåts
Norådîtajå laikå küka
nav gatava
Iespéjamais iemesls
Ieteikums
Ir ievietots tauku filtrs.
Tauku filtrs jåizñem årå.
Påråk zema cepßanas temperatüra.
Nåkoßreiz jånoregulé mazliet augståka
temperatüra.
Ir ievietots tauku filtrs.
Tauku filtrs jåizñem årå.
Tabula sacepumiem
‰diens
1
Cepeßkråsns funkcija
Lîmenis
Temperatüra
o
C
Laiks
st:min
Makaronu sacepums
Abpuséjå karséßana
1.
180-200
0:45-1:00
Lasanja
Abpuséjå karséßana
1.
180-200
0:25-0:40
Sakßu sacepums 1
Infratermiskå karséßana
1.
160-170
0:15-0:30
Viegli apceptas maizîtes 1
Infratermiskå karséßana
1.
160-170
0:15-0:30
Saldie sacepumi
Abpuséjå karséßana
1.
180-200
0:40-0:60
Zivju sacepumi
Abpuséjå karséßana
1.
180-200
0:30-1:00
Pildîtas saknes
Infratermiskå karséßana
1.
160-170
0:30-1:00
cepeßkråsns iepriekß jåuzkarsé
Tabula saldétiem gatavajiem édieniem
Gatavojamais édiens
Cepeßkråsns funkcija
Lîmenis
Temperatüra
C°
Laiks
Sasaldéta pica
Abpuséjå karséßana
3.
atbilstoßi raΩotåja
instrukcijåm
atbilstoßi raΩotåja
instrukcijåm
Frî kartupe¬i 1 (300-600 g)
Infratermiskå apstråde
3.
200-220 o C
15-25 min.
20
COMPETENCE E4401-4
Gatavojamais édiens
1
Cepeßkråsns funkcija
Lîmenis
Temperatüra
C°
Laiks
Françu baltmaizîtes
Abpuséjå karséßana
3.
atbilstoßi raΩotåja
instrukcijåm
atbilstoßi raΩotåja
instrukcijåm
Aug¬u kükas
Abpuséjå karséßana
3.
atbilstoßi raΩotåja
instrukcijåm
atbilstoßi raΩotåja
instrukcijåm
Piezîme: kartupe¬i cepot 2-3 reizes jåapmaisa.
Cepeßu pagatavoßana
Izmantojiet cepeßu pagatavoßanai funkcijas abpuséjå karséßana
gaisu
.
vai griléßana ar karsto
Cepeßu pagatavoßanas laikå jåbüt ieliktam tauku filtram!
Cepeßu trauki
• Cepßanai izmantojami visi termiski izturîgie trauki (jåievéro trauku raΩotåju dotie norådîjumi).
• Lielus cepeßus Jüs varat cept tießi uz universålås plåts vai arî uz restém ar universålo plåti
apakßå.
• Visus liesås ga¬as paveidus ieteicams cept traukå ar våku (pieméram, te¬a cepeti, liellopa
cepeti, saldétu ga¬u). Tad ga¬a büs sulîgåka.
• Visus ga¬as veidus, kuriem grib iegüt garozu vai kurus grib apbrüninåt vajadzétu cept traukå bez
våka.
i
Norådîjumi par tabulu “Cepeßu pagatavoßana”
Íajå tabulå norådîtie dati ir tikai orientéjoßi.
• Ieteicams cepeßkråsnî cept ga¬u un zivis tikai, såkot ar 1 kg lielu svaru.
• Lai novérstu ga¬as sulas vai tauku piedegßanu, ieteicams ieliet cepeßu traukå nedaudz üdens.
• Péc apméram 1/2 - 2/3 no paredzétå gatavoßanas laika cepetis ir jåapgroza.
• Cepot lielåka izméra cepeßus un putnus, vairåkas reizes jåaplaista ar cepeßa sulu. Tådéjådi büs
iespéjams sasniegt labåku rezultåtu.
• Izslédziet cepeßkråsni 10 min. pirms cepßanas laika beigåm, lai izmantotu atlikußo akumuléto
siltumu.
21
COMPETENCE E4401-4
Tabula cepeßu pagatavoßanai
Ga¬as veids
Daudzums
Cepeßkråsns funkcija
1 - 1,5 kg.
Abpuséjå karséßana
Lîmenis
Temperatüra
o
C
Laiks
st:min
1.
200-250
2:00-2:30
Liellopa ga¬a
Sutinåts cepetis
Rostbifs vai fileja
uz katru cm
biezuma
- iekßpusé sarkans
uz katru cm
biezuma
Infratermiskå karséßana
1.
190-200 1
0:05-0:06
- iekßpusé rozå
uz katru cm
biezuma
Infratermiskå karséßana
1.
180-190
0:06-0:08
- viscaur izcepies
uz katru cm
biezuma
Infratermiskå karséßana
1.
170-180
0:08-0:10
Cükga¬a
Plecs, skausts, ß˚iñ˚a gabals
1 -1,5 kg.
Infratermiskå karséßana
1.
160-180
1:30-2:00
Kotlete, karbonåde
1 - 1,5 kg.
Infratermiskå karséßana
1.
170-180
1:00-1:30
Viltotais za˚is
750 g -1 kg
Infratermiskå karséßana
1.
160-170
0:45-1:00
Cükas kåjas (iepriekß vårîtas)
750 g -1 kg
Infratermiskå karséßana
1.
150-170
1:30-2:00
1 kg
Infratermiskå karséßana
1.
160-180
1:30-2:00
1,5 - 2 kg
Infratermiskå karséßana
1.
160-180
2:00-2:30
Jéra gurns, cepetis
1 - 1,5 kg.
Infratermiskå karséßana
1.
150-170
1:15-2:00
Jéra mugura
1 - 1,5 kg.
Infratermiskå karséßana
1.
160-180
1:00-1:30
Te¬a ga¬a
Te¬a cepetis
Te¬a stilbi
Jéra ga¬a
Medîjums
Za˚a mugura, ciska
lîdz 1 kg
Abpuséjå karséßana
3.
220-2501
0:25-0:40
Stirnas /brieΩa mugura
1,5 - 2 kg
Abpuséjå karséßana
1.
210-220
1:15-1:45
Stirnas /brieΩa ciska
1,5 - 2 kg
Abpuséjå karséßana
1.
200-210
1:30-2:15
Putnu ga¬a
Putnu ga¬a 4-6 gab.
200 - 250 g
Infratermiskå karséßana
3.
180-200
0:35-0:50
Puse no cå¬a 2-4 gab.
400 - 500 g
Infratermiskå karséßana
3.
180-200
0:35-0:50
22
COMPETENCE E4401-4
Cålis
1 - 1,5 kg
Infratermiskå karséßana
1.
170-180
0:45-1:15
Pîle
1,5 - 2 kg
Infratermiskå karséßana
1.
160-180
1:00-1:30
Zoss
3,5 - 5 kg
Infratermiskå karséßana
1.
150-160
2:30-3:00
Tîtars
2,5 - 3,5 kg
4-6 kg
Infratermiskå karséßana
Infratermiskå karséßana
1.
1.
150-160
140-150
1:30-2:00
2:30-4:00
2/3.
210-220
0:45-1:15
Zivs (sautéßana, tvaicéßana)
Veselas zivis
1
1 -1,5 kg
Abpuséjå karséßana
cepeßkråsns iepriekß jåuzkarsé
Ga¬as tausta izmantoßanas tabula
Pagatavojamå pårtika
Ga¬as vidusda¬as temperatüra
Liellopu ga¬a
Ribu steiks vai filejas steiks, nedaudz pagatavots
vidéji pagatavots
labi pagatavots
45-50ºC
60-65ºC
75-80ºC
Cükga¬a
Cükas plecs, ß˚iñ˚is, kakls
80-82ºC
Karbonåde (muguras gabals), küpinåta cükga¬a fileja
75-80ºC
Maltås ga¬as cepetis
75-80ºC
Te¬a ga¬a
Cepta te¬a ga¬a
75-80ºC
Te¬a ga¬as stilbs
85-90ºC
Aitas ga¬a/jéra ga¬a
Aitas kåja
80-85ºC
Aitas muguras da¬as ga¬a
80-85ºC
Jéra kåja
75-80ºC
Medîjums
Za˚a muguras da¬as ga¬a
70-75ºC
Za˚a kåja
70-75ºC
Nesadalîts za˚is
70-75ºC
Stirnas/brieΩa muguras da¬as ga¬a
70-75ºC
Stirnas kåja, brieΩa kåja
70-75ºC
Griléßana
Griléßanai jålieto mazo
temperatüra.
vai lielo produktu griléßanas
funkcija un jåizvélas maksimålå
! Uzmanîbu! Griléßanas laikå cepeßkråsns durtiñåm vienmér jåbüt aizvértåm.
23
COMPETENCE E4401-4
i
Pirms griléßanas tukßa cepeßkråsns vienmér 5 minütes jåkarsé ar griléßanas funkciju.
• Griléßanai vienlaikus jåizmanto reΩ©is un universålå panna.
• Griléßanas laiks norådîts tikai aptuveni.
• Griléßanai îpaßi pieméroti ir plåni zivs un ga¬as gabali.
Griléßanas tabula
Griléjamais produkts
Izmantojamais
lîmenis no lejas
1. puse
2. puse
4
4.
4.
4.
3.
3.
3.
8-10 min.
10-12 min.
8-10 min.
6-7 min.
10-12 min.
2-3 min.
6-8 min.
6-8 min.
6-10 min.
6-8 min.
5-6 min.
10-12 min.
2-3 min.
-
Frikadeles
Cükas fileja
Liellopa filejas steiks
Te¬a filejas steiks
Liellopa filejas rostbifs (1kg)
Tostera maizîtes1
Sviestmaizes (pårklåtås)
1)
Laiks
Griléßanas restes jålieto bez universålås pannas.
Atkauséßana
Atkauséßanai jåizmanto cepeßkråsns funkcija “Atkauséßana”
noreguléßanas).
(bez temperatüras
• Produkti jåizsaiño un jåievieto ß˚îvî un ß˚îvis - uz reΩ©a.
• Apklåßanai jåizmanto pergamenta papîrs vai folija. Nedrîkst izmantot ß˚îvjus vai b¬odas, jo tie
ievérojami pagarina atkauséßanas laiku.
• Atkauséßanai jåizmanto 1. lîmenis, skaitot no apakßas.
Atkauséßanas tabula
Produkts
Atkauséßanas
laiks, min.
Izlîdzinåßanås
laiks, min.
Piezîmes
Cålis, 1000 g
100-140
20-30
Cålis jånovieto uz otrådi apgrieztas tasîtes lielåkå ß˚îvî.
Péc tam, kad pagåjusi puse no atkauséßanas laika,
jåapgrieΩ otrådi.
Ga¬a, 1000 g
100-140
20-30
Péc tam, kad pagåjusi puse no atkauséßanas laika,
jåapgrieΩ otrådi.
Ga¬a, 500 g
90-120
20-30
Péc tam, kad pagåjusi puse no atkauséßanas laika,
jåapgrieΩ otrådi.
Forele, 150 g
25-35
10-15
---
Zemenes, 300 g
30-40
10-20
---
24
COMPETENCE E4401-4
Sviests, 250 g
30-40
10-15
---
Kréjums, 2 x 200 g
80-100
10-15
Jåatkausé neapsegtå veidå (kréjumu iespéjams uzputot
arî, ja atseviß˚as vietas palikußas sasalußas).
60
60
Torte, 1400 g
---
Konservu karséßana
Karséßanai jåizmanto apakßéjås karséßanas funkcija
.
Izmantojamie trauki
• Jåizmanto tikai konservéßanas nolükiem paredzétås burkas, kas ir vienåda lieluma.
• Burkas ar automåtisko vai bajonetes tipa aizslégu ievårîjumu pagatavoßanai nav
piemérotas.
• Karséßanai jåizmanto pirmais lîmenis, skaitot no apakßas.
• Lietojiet universålo plåti. Uz tås ir vieta seßåm litra burkåm.
• Burkåm jåbüt vienådi piepildîtåm un aizvértåm.
• Novietojiet burkas tå, lai tås savå starpå nesaskartos.
• Ielejiet plåtî apméram 1⁄2 litru üdens, lai cepeßkråsnî rastos pietiekami daudz mitruma.
• Tiklîdz ß˚idrumå pirmajås burkås såk parådîties burbulîßi (litra burkås péc apméram 35-60 min.),
izslédziet cepeßkråsni vai pårreguléjiet temperatüru atpaka¬ uz 100 oC (skat. tabulu).
Konservu karséßanas tabula
Norådîtie laiki un temperatüras ir tikai orientéjoßas vértîbas.
Produkts
Temperatüra
o
C
Laiks lîdz
burbu¬oßanai
Turpinåßana pie
100oC, minütes
Zemenes, mellenes, avenes, gatavas érkß˚ogas
160-170
35-45
---
Negatavas érkß˚ogas
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Burkåni 1)
160-170
50-60
5-10
Sénes 1)
160-170
40-60
10-15
Gur˚i
160-170
50-60
---
Asorti
160-170
50-60
15
Ogas
Aug¬i
Bumbieri, plümes, vî©es
Dårzeñi
25
COMPETENCE E4401-4
Produkts
Temperatüra
o
C
Laiks lîdz
burbu¬oßanai
Turpinåßana pie
100oC, minütes
Kolråbji, zirnîßi, spar©e¬i
160-170
50-60
15-20
Pupiñas
160-170
50-60
---
1)
Jåatståj paståvét izslégtå cepeßkråsnî.
Tîrîßana un kopßana
! Brîdinåjums: Pirms tîrîßanas iekårtai jåbüt izslégtai un atdzisußai.
Brîdinåjums! Iekårtas tîrîßana ar tvaika strüklu vai augstspiediena tîrîtåju aiz droßîbas
apsvérumiem ir aizliegta!
Uzmanîbu! Nelietojiet tîrîßanai berΩamos, asus, abrazîvus tîrîßanas lîdzek¬us vai materiålus.
Iekårtas tîrîßana no årpuses
• Iekårtas priekßpusi tîriet ar mîkstu dranu un siltu trauku mazgåjamå lîdzek¬a ß˚îdumu.
• Metåla da¬as tîriet ar speciåli ßim nolükam paredzétiem tîrîßanas lîdzek¬iem.
Cepeßkråsns iekßpuse
Veiciet iekårtas tîrîßanu péc katras lietoßanas reizes. Tådéjådi büs vieglåk noñemt netîrumus, un tie
nepaspés piedegt.
1. Lai bütu vieglåk veikt tîrîßanu, Jüs varat ieslégt cepeßkråsns iekßéjo apgaismojumu.
2. Péc katras lietoßanas izslaukiet kråsniñu ar mazgåßanas lîdzek¬a ß˚îdumu un izslaukiet vai
izΩåvéjiet.
i
Piekaltußus netîrumus likvidéjiet ar speciåliem cepeßkråsns tîrîßanas lîdzek¬iem.
! Uzmanîbu! Izmantojiet tîrîßanas aerosolus, ievérojiet aerosolu raΩotåju dotos norådîjumus!
Piederumi
Visas iebîdåmås da¬as (restes, cepamås plåtis u.c.) péc katras lietoßanas nomazgåjiet un labi
nosusiniet. Lai labåk noñemtu netîrumus, ieteicams tås uz îsu laiku iemérkt.
Tauku filtrs
1. Tauku filtru tîra mazgåjama lîdzek¬a ß˚îdumå vai trauku mazgåjamå maßînå.
2. Ja netîrumi piedegußi, pavåriet to nelielå üdens un mazgåßanas lîdzek¬a ß˚îdumå (2-3
26
COMPETENCE E4401-4
édamkarotes).
Iebîdåmais reΩ©is
Lai notîrîtu sånu sienas, iebîdåmo reΩ©i labajå un kreisajå cepeßkråsns pusé var noñemt.
ReΩ©a noñemßana
ReΩ©is vispirms jåpavelk uz priekßpusi (1), péc tam jåatbrîvo
aizmuguréjå da¬å (2).
ReΩ©a ielikßana
! Svarîgi! Ieliekot atpaka¬ vietå reΩ©i, pievérsiet uzmanîbu
tam, lai plîts atbalsta sliedes fiksåcijas skrüves bütu pavérstas uz
priekßpusi.
Lai ieliktu reΩ©i atpaka¬ vietå, tas vispirms jåiekarina aizmuguréjå
da¬å (1), bet péc tam jåieliek un jåpiespieΩ priekßpusé (2).
1
Cepeßkråsns apgaismojums
! Brîdinåjums: Varat dabüt elektriskås stråvas triecienu!
Pirms apmainåt iekßéjå apgaismojuma spuldzîti:
- izslédziet cepeßkråsni,
- izslédziet vai izgrieziet droßinåtåjus sadales skapî.
i
Lai pasargåtu spuldzi un stikla plafonu nejaußas nokrißanas gadîjumå, ieklåjiet cepeßkråsnî kådu
mîkstu drånu.
27
COMPETENCE E4401-4
Cepeßkråsns spuldzes nomaiña / Stikla plafona notîrîßana
1. Noñemiet plafonu, pagrieΩot to pa kreisi, noñemiet to un
notîriet.
2. Ja nepiecießams:
Apmainiet cepeßkråsns apgaismojuma spuldzi (40 W, 230 V,
karstumizturîba lîdz 300 oC).
3. Uzlieciet atpaka¬ vietå stikla plafonu.
Cepeßkråsns griestu tîrîßana
Lai atvieglotu cepeßkråsns griestu tîrîßanu, augßéjo termoelementu iespéjams atlocît.
Termoelementa atlocîßana
! Brîdinåjums!
Termoelementa atlocîßanu drîkst veikt tikai tad, kad cepeßkråsns ir
izslégta un pietiekami atdzisusi, lai nebütu bîstami apdedzinåties.
1. Jånoñem sånu reΩ©i.
2. No priekßpuses jåsatver termoelements un jåizvelk no
fiksatoriem virzienå uz priekßu.
3. Termoelements jånoloka uz leju.
! Brîdinåjums! Nespiediet termoelementu uz leju ar spéku! Tas
var nolüzt.
Jåveic cepeßkråsns griestu tîrîßana.
Termoelementa nostiprinåßana
1. Termoelements jåpieloka atpaka¬ pie cepeßkråsns griestiem.
2. Termoelements, pårvarot atsperes spéku, jåpavelk uz priekßu un
jåpårvelk påri fiksåcijas izvirzîjumam.
3. Jå¬auj termoelementam nofikséties turétåjå.
4. Jåieliek atpaka¬ vietå iebîdåmais reΩ©is.
! Brîdinåjums! Termoelementam abås pusés jåatrodas virs
cepeßkråsns iekßéjås sienas fiksåcijas izvirzîjumiem un jåbüt kårtîgi
nofiksétam.
28
COMPETENCE E4401-4
Cepeßkråsns durtiñas
Lai cepeßkråsns durtiñas notîrîtu, tås ir jånoñem.
Durtiñu izñemßana
1. Pilnîbå jåatver cepeßkråsns durtiñas.
2. Misiña kråsas fiksåcijas sviras pie abiem durtiñu ßarnîriem
jåatvåΩ.
3. Jåsatver durtiñu malas ar abåm rokåm un jåaizver par apméram
3⁄4, pårvarot pretestîbu.
4. Jåizce¬ durtiñas (uzmanîbu: smagas!).
5. Jånovieto izñemtås durtiñas ar årpusi uz leju uz mîksta, lîdzena
paliktña, pieméram, uz segas, lai izvairîtos no skråpéjumiem.
Cepeßkråsns durtiñu ielikßana atpaka¬ vietå
1. Jåsatver durtiñas ar abåm rokåm sånos roktura pusé.
2. Jåtur durtiñas apméram 60 grådu leñ˚î.
3. Durtiñu ßarnîrus vienlaikus jåiebîda abos izvirzîjumos labajå un
kreisajå cepeßkråsns pusé, cik tålu vien iespéjams.
4. Durtiñas jåpace¬ uz augßu, lîdz sajütat pretestîbu, un pilnîbå
atveriet tås.
5. Misiña kråsas fiksåcijas svira pie abiem durvju ßarnîriem jåatloka
såkotnéjå pozîcijå.
6. Jåaizver cepeßkråsns durtiñas.
Cepeßkråsns durtiñu stikls.
Cepeßkråsns durtiñåm ir trîskårßs stikls. Iekßéjie stikli ir izñemami, lai veiktu tîrîßanu.
! Brîdinåjums! Veiciet tålåk norådîtås darbîbas tikai tad, kad durtiñas ir izñemtas. Pretéjå
gadîjumå péc stikla izñemßanas durtiñas k¬üstot vieglåkas, pasitoties uz augßu, varétu Jüs
apdraudét.
! Uzmanîbu! Ja pieliek lielu spéku, seviß˚i, stikla malåm, tas var saplîst!
29
COMPETENCE E4401-4
Virséjå stikla izñemßana
1. Jåizñem cepeßkråsns durtiñas un ar rokturi uz leju jånovieto uz
kåda mîksta paliktña.
2. Jåsatver virséjais stikls pie apakßmalas un pretî atsperes
spiedienam jåpabîda durtiñu roktura virzienå, kamér stikls
apakßmalå atbrîvojas (1).
3. Viegli jåpace¬ stikls un jåizvelk årå (2).
Vidéjå stikla izñemßana
1. Jåsatver vidéjais stikls aiz apakßéjås malas un jåpabîda
cepeßkråsns durtiñu roktura virzienå, lîdz tå apakßéjå mala
atbrîvojas (1).
2. Stikls pie apakßéjås malas nedaudz jåpace¬ uz augßu un jåizvelk
årå (2).
Jånotîra stikli.
Vidéjå stikla ielikßana atpaka¬ vietå
1. Vidéjais stikls slîpi, såkot no augßpuses, jåievada durtiñu profilå
roktura pusé (1).
2. Vidéjais stikls jånolaiΩ uz leju un durtiñu malas virzienå lîdz
galam jåiebîda turétåjå (2).
Virséjå stikla ielikßana atpaka¬ vietå
1. Virséjais stikls slîpi, såkot no augßpuses, jåievada durtiñu profilå
roktura pusé (1).
2. Stikls jånolaiΩ uz leju. Stikls jånovieto roktura pusé pie turétåja
profila durvju malå un jåpabîda zem turétåja profila (2). Stiklam
jåbüt cießi nofiksétam!
Cepeßkråsns durtiñas jåieliek atpaka¬ vietå.
Ko darît, ja...
Probléma
Iespéjamais célonis
Novérßana
Nedarbojas plîts riñ˚i
Jåiepazîstas ar plîts virsmas lietoßanas instrukciju.
Cepeßkråsns neuzsilst
Cepeßkråsns nav ieslégta.
30
Jåieslédz cepeßkråsns.
COMPETENCE E4401-4
Nav veikti nepiecießamie
noreguléjumi.
Jåpårbauda noreguléjumi.
Izslégußies droßinåtåji måjas vai
dzîvok¬a sadales skapî.
Jåpårbauda droßinåtåji.
Ja droßinåtåji tiek izsisti atkårtoti, jågrieΩas
pie sertificéta elektroinstalåciju uzñémuma.
Displejå redzams kods „F2”
Nav kårtîgi pievienots
temperatüras tausta kontakts.
Temperatüras tausta kontakts kårtîgi
jåiesprauΩ ligzdå, kas atrodas pie cepeßkråsns
iekßéjås sieniñas.
Nedarbojas cepeßkråsns
apgaismojums
Bojåta apgaismojuma spuldze.
Jånomaina spuldze.
Ja ßî informåcija ir nepietiekama un Jums nepalîdz, lüdzu, griezieties pie speciålista.
! Brîdinåjums! Remontu drîkst veikt tikai speciålists. Nelietpratîga remonta gadîjumå lietotåjs
var ciest ievérojamus zaudéjumus. Remonta nepiecießamîbas gadîjumå griezieties tirdzniecîbas
organizåcijå vai servisa dienestå.
i
Ja bojåjumi radußies iekårtas nepareizas apkalpoßanas dé¬, remonts arî garantijas laikå nebüs
bezmaksas.
i
Norådîjums par iekårtåm ar metåla priekßéjo paneli:
Sakarå ar to, ka iekårtas priekßéjais panelis ir auksts, iespéjams, ka neilgi péc cepßanas tå büs
nosvîdusi.
Klientu apkalpoßanas dienests
Noda¬å “Ko darît, ja...” aplükoti iespéjamie iekårtas darbîbas traucéjumi, kurus Jüs varat novérst
paßi.
i
Vai runa ir par tehniska rakstura traucéjumu? Tad griezieties servisa dienestå.
Labi sagatavojieties sarunai. Tådéjådi Jüs atvieglosiet diagnozi un izlemßanu, vai ir nepiecießama
servisa darbinieka vizîte.
Pirms grießanås pie klientu apkalpoßanas dienesta jåpieraksta sekojoßa informåcija par iekårtu:
Mode¬a nosaukums:
RaΩojuma numurs:
Sérijas numurs:
Pirkuma datums:
Kad un kådos apståk¬os probléma radås?
31
COMPETENCE E4401-4
Simbols
uz produkta vai tå iepakojuma noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest saimniecîbas
atkritumos. Tas jånodod attiecîgos elektrisko un elektronisko iekårtu savåkßanas punktos
pårstrådåßanai.
Nodroßinot pareizu utilizåciju, Jüs palîdzésiet izvairîties no potenciålåm negatîvåm sekåm
apkårtéjai videi un cilvéka veselîbai, kuras iespéjams izraisît, nepareizi izmetot atkritumos ßådus
produktus. Lai iegütu detalizétåku informåciju par utilizåciju, lüdzu sazinieties ar Jüsu pilsétas domi,
saimniecîbas atkritumu savåkßanas dienestu vai veikalu, kurå Jüs iegådåjåties ßo produktu.
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising