Aeg-Electrolux | E3191-5-M | User manual | Aeg-Electrolux E3191-5-M User Manual

Aeg-Electrolux E3191-5-M User Manual
E3191-5
Óïóòñòâî çà
óïîòðåáó
Åëåêòðè÷íè
óãðàäíè øòåäœàê
2
Ïîøòîâàíè êóï÷å
Çàõâàšó¼åìî íà èçáîðó ¼åäíîã îä íàøèõ íà¼êâàëèòåòíè¼èõ ïðîèçâîäà.
Îâèì žåòå óðå˜à¼åì èñêóñèòè ñàâðøåíó êîìáèíàöè¼ó ôóíêöè¼îíàëíîã
äèçà¼íà è âðõóíñêå òåõíîëîãè¼å.
Áóäèòå óáå˜åíè äà ñó íàøè óðå˜à¼è êîíñòðóèñàíè çà ïðóæàœå
íà¼áîšèõ ïåðôîðìàíñè è êîíòðîëå — ìè çàèñòà ïîñòàâšàìî íà¼âèøå
ñòàíäàðäå ñàâðøåíñòâà.
Ïîðåä òîãà, íàžè žåòå è àñïåêòå øòåäœå åíåðãè¼å, êàî ñàòàâíè äåî
íàøèõ ïðîèçâîäà.
Äà áè îñèãóðàëè îïòèìàëíå è ðåäîâíå ïåðôîðìàíñå âàøåã óðå˜à¼à,
ìîëèìî Âàñ äà ïàæšèâî ïðî÷èòàòå óïóòñòâî î ðàäó.
Òî žå Âàì îìîãóžèòè ñàâðøåíó è íà¼åôèêàñíè¼ó íàâèãàöè¼ó ñâèõ
ïîñòóïàêà.
Ïðåäëàæåìî äà îâî óïóòñòâî ÷óâàòå íà ñèãóðíîì ìåñòó, äà áè Âàì
óâåê áèëî ïðè ðóöè. È ñâàêàêî ãà ïðåäà¼òå åíåòóàëíîì áóäóžåì
âëàñíèêó óðå˜à¼à.
Æåëèìî Âàì ïóíî çàäîâîšñòâà ñà Âàøèì íîâèì óðå˜à¼åì.
Ñàäðæà¼
3
Ñàäðæà¼
Óïóòñòâî çà óïîòðåáó
5
Ñèãóðíîñíå íàïîìåíå
5
Îïèñ óðå˜à¼à
Îïøòè èçãëåä
Êîìàíäíà òàáëà
Îïðåìà ïåžíèöå
Ïðèáîð ïåžíèöå
Ïðå ïðâå óïîòðåáå
Ïîäåøàâàœå è ïðîìåíà äíåâíîã âðåìåíà
Ïðâî ÷èøžåœå
Ðóêîâàœå ìåñòèìà êóâàœà
Ïîäåøàâàœå ñòåïåíà êóâàœà
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
Óêšó÷èâàœå è èñêšó÷èâàœå ïåžíèöå
Ôóíêöè¼å ïåžíèöå
Óëàãàœå ðåøåòêå, ïëåõà çà ïå÷åœå è ïëèòêå ïîñóäå çà ìàñíîžó
Ôóíêöè¼å ñàòà
Èñêšó÷èâàœå ïðèêàçà âðåìåíà
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Òàáåëà êóâàœà
Ïå÷åœå
Òàáåëà ïå÷åœà
Òàáåëà ñóôëåà è çàïå÷åíèõ ¼åëà
Òàáåëà äóáîêî çàìðçíóòèõ ãîòîâèõ ¼åëà
Ïå÷åœå
Òàáåëà ïå÷åœà ìåñà
Ïå÷åœå íà ðîøòèšó
Òàáåëà ïå÷åœà íà ðîøòèšó
Îäìðçàâàœå
Òàáåëà îäìðçàâàœà
Ñóøåœå
Óêóâàâàœå
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
24
24
26
28
32
32
33
33
36
36
37
37
38
39
4
Ñàäðæà¼
×èøžåœå è îäðæàâàœå
Óðå˜à¼ èçâàíà
Óíóòðàøœîñò ïåžíèöå
Ïðèáîð
Óëîæíå ðåøåòêå
Îñâåòšåœå ïåžíèöå
Ãîðœè äåî ïåžíèöå
Âðàòà ïåžíèöå
Ñòàêëî íà âðàòèìà ïåžíèöå
Øòà ó÷èíèòè, êàäà …
40
40
40
40
41
42
43
44
46
50
Îäëàãàœå íà îòïàä
51
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
Ñèãóðíîñíè ñàâåòè çà èíñòàëàòåðà
Ãàðàíöè¼à/Ñåðâèñíà ñëóæáà
52
52
57
Ñåðâèñ
59
Óïóòñòâî çà óïîòðåáó
5
Óïóòñòâî çà óïîòðåáó
1 Ñèãóðíîñíå íàïîìåíå
Åëåêòðè÷íà ñèãóðíîñò
• Óðå˜à¼ ñìå äà ïðèêšó÷è ñàìî ñòðó÷œàê êî¼è ïîñåäó¼å äîçâîëó çà
îáàâšàœå òèõ ðàäîâà.
• Êîä ñìåòœè èëè íåèñïðàâíîñòè íà óðå˜à¼ó: îäâðíóòè îñèãóðà÷å,
îäíîñíî èñêšó÷èòè óðå˜à¼.
• Ïîïðàâêå íà óðå˜à¼ó ñìå¼ó äà îáàâšà¼ó ñàìî ñòðó÷íà ëèöà. Óñëåä
íåñòðó÷íèõ ïîïðàâêè ìîãó äà íàñòàíó çíàòíå îïàñíîñòè. Ó ñëó÷à¼ó
ïîòðåáå çà ïîïðàâêîì îáðàòèòå ñå íàøî¼ ñåðâèñíî¼ ñëóæáè èëè Âàøåì
ñïåöè¼àëèçîâàíîì òðãîâöó.
Ñèãóðíîñò çà äåöó
• Íå äîçâîëèòè íèêàäà ìàëî¼ äåöè äà áóäó áåç íàäçîðà äîê óðå˜à¼ ðàäè.
Ñèãóðíîñò ïðè óïîòðåáè
• Îñîáå (óêšó÷ó¼óžè è äåöó), êî¼å çáîã ôèçè÷êèõ, ñåíçîðñêèõ èëè
äóøåâíèõ ñïîñîáíîñòè èëè çáîã íåñïîñîáíîñòè è íåçíàœà, íèñó ó ñòàœó
äà áåçáåäíî ðóêó¼ó îâèì óðå˜à¼åì, íå òðåáà äà ðóêó¼ó œèìå áåç íàäçîðà
èëè áåç óïóòñòâà îäãîâîðíå îñîáå.
• Îâ༠óðå˜à¼ ñìå äà ñå êîðèñòè ñàìî çà êóâàœå, ïðèïðåìó ïå÷åœà è
ïå÷åœå ¼åëà ó äîìàžèíñòâó.
• Îáðàòèòå ïàæœó êîä ïðèêšó÷èâàœà åëåêòðè÷íèõ àïàðàòà ó óòè÷íèöå ó
áëèçèíè óðå˜à¼à. Ïðèêšó÷íè êàáëîâè íå ñìå¼ó äà ñå ïðèêšåøòå èñïîä
âðóžèõ âðàòà ïåžíèöå.
• Óïîçîðåœå: Îïàñíîñò îä îïåêîòèíà! Ïðè ðàäó óðå˜à¼à óíóòðàøœîñò
ïåžíèöå ïîñòà¼å âðåëà.
• Óêîëèêî ó ïåžíèöè êîðèñòèòå àëêîõîëíå äîäàòêå, ìîæå åâåíòóàëíî äà
íàñòàíå ëàêî çàïàšèâà ñìåøà àëêîõîëà è âàçäóõà. Ó òîì ñëó÷à¼ó
îòâîðèòå ïàæšèâî âðàòà. Ïðè òîìå íå ðàäèòå íèøòà ñà æàðîì,
âàðíèöàìà èëè âàòðîì.
3
Íàïîìåíà î àêðèë-àìèäó
Ïðåìà íà¼íîâè¼èì íàó÷íèì ñàçíàœèìà äîáè¼àœå èíòåíçèâíå ñìå˜å áî¼å,
ïîñåáíî êîä ïðîèçâîäà êî¼è ñàäðæå ñêðîá, àêðèë-àìèä ìîæå äà äîâåäå
äî óãðîæàâàœà çäðàâšà. Ñòîãà ïðåïîðó÷ó¼åìî ïå÷åœå ïðè øòî íèæèì
òåìïåðàòóðàìà è äà ñå ¼åëà íå èçëàæó ñóâèøå ¼àêîì ïîòàìœåœó.
6
Ñèãóðíîñíå íàïîìåíå
Îâàêî žåòå èçáåžè îøòåžåœà íà óðå˜à¼ó
• Íåìî¼òå îáëàãàòè ïåžíèöó àëóìèíè¼óìñêîì ôîëè¼îì è íå ñòàâšà¼òå
ïëåõ çà ïå÷åœå, ëîíàö, è äð. íà äíî, ïîøòî áè ñå òàêî åìà¼ë
ïåžíèöå îøòåòèî óñëåä íàñòàëîã íàãîìèëàâàœà òîïëîòå.
• Âîžíè ñîêîâè, êî¼è êàïšó èç ïëåõà çà ïå÷åœå, îñòàâšà¼ó ìðšå, êî¼å
ñå íå ìîãó âèøå óêëîíèòè. Óïîòðåášàâà¼òå çà âåîìà âëàæíå êîëà÷å
äóášè ïëåõ.
• Îòâîðåíà âðàòà ïåžíèöå íåìî¼òå îïòåðåžèâàòè.
• Íåìî¼òå íèêàäà ñèïàòè âîäó äèðåêòíî ó âðåëó ïåžíèöó. Ìîãó äà
íàñòàíó îøòåžåœà åìà¼ëà è ïðîìåíå áî¼å.
• Êîä ïðèìåíå ñèëå, ïðå ñâåãà íà èâèöå ïðåäœå ïëî÷å, ìîæå äà
äî˜å äî ïðñêàœà ñòàêëà.
• Íåìî¼òå äðæàòè çàïàšèâå ïðåäìåòå ó ïåžíèöè. Ìîãó ñå çàïàëèòè
ïðè óêšó÷èâàœó.
• Íåìî¼òå äðæàòè âëàæíó õðàíó ó ïåžíèöè. Ìîãó äà íàñòàíó
îøòåžåœà íà åìà¼ëó.
• Íåìî¼òå íàêîí èñêšó÷èâàœà âåíòèëàòîðà çà õëà˜åœå ó ïåžíèöè äà
÷óâàòå îòâîðåíà ¼åëà. Ó ïðîñòîðó çà ïå÷åœå èëè íà ñòàêëèìà âðàòà
ìîæå äà äî˜å äî êîíäåíçàöè¼å âëàãå, êî¼à ìîæå äà ïðå˜å è íà
íàìåøòà¼.
3
Íàïîìåíà î ïðåâëàöè åìà¼ëà
Ïðîìåíå ó áî¼è íà ïðåâëàöè åìà¼ëà ïåžíèöå êàî ïîñëåäèöå óïîòðåáå
íå äåëó¼ó øòåòíî íà ñïîñîáíîñò óðå˜à¼à çà óîáè÷à¼åíó îäíîñíî
óãîâîðîì ïðåäâè˜åíó óïîòðåáó. Îíå ñòîãà íå ïðåäñòàâšà¼ó
íåäîñòàòêå ó ñìèñëó ïðàâà êî¼à ïðîèçèëàçå èç ãàðàíöè¼å.
Îïèñ óðå˜à¼à
Îïèñ óðå˜à¼à
Îïøòè èçãëåä
Êîìàíäíà òàáëà
Ðó÷èöà
âðàòà
Ïîòïóíî
ñòàêëåíà
âðàòà
7
8
Îïèñ óðå˜à¼à
Êîìàíäíà òàáëà
Êîíòðîëíà ëàìïèöà ðàäà
Êîíòðîëíà ëàìïèöà òåìïåðàòóðå
Äèñïëå¼ âðåìåíà
Ôóíêöè¼ñêà äóãìàä ñàòà
Ôóíêöè¼å ïåžíèöå
Ïðåêèäà÷è ìåñòà êóâàœà
Èçáîð òåìïåðàòóðå
Ïðåêèäà÷è ìåñòà êóâàœà
Îïèñ óðå˜à¼à
9
Îïðåìà ïåžíèöå
Ãîðœè ãðå¼à÷ è ãðå¼à÷ ðîøòèšà
Îñâåòšåœå ïåžíèöå
Íèâîè óëîæàêà
Âåíòèëàòîð
Äîœè ãðå¼à÷
Óëîæíà ðåøåòêà êî¼à ñå ìîæå
âàäèòè
Èçëàç ïàðå èç ïåžíèöå
Ïàðà èç ïåžíèöå ñå äèðåêòíî îäâîäè
íàãîðå ïðåêî êàíàëà êî¼è ñå íàëàçè
íàçàä ó ïîšó çà êóâàœå.
Óíóòðàøœà ñòðàíà âðàòà
Íà óíóòðàøœî¼ ñòðàíè âðàòà ïåžíèöå
ïðèêàçàíå ñó íóìåðè÷êå îçíàêå
âèñèíà çà óëàãàœå ó ïåžíèöó.
10
Îïèñ óðå˜à¼à
Ïðèáîð ïåžíèöå
Ðåøåòêà
Çà ïîñó˜å, ìîäëå çà êîëà÷å, ïå÷åœà
è êîìàäå ìåñà çà ðîøòèš.
Ïëåõ çà ïå÷åœå
Çà êîëà÷å è ïîãà÷èöå.
Ïëèòêà ïîñóäà çà ìàñíîžó
Çà ïå÷åœå è îäíîñíî êàî ïëåõ çà
ñêóïšàœå ìàñòè.
Ïðå ïðâå óïîòðåáå
Ïðå ïðâå óïîòðåáå
Ïîäåøàâàœå è ïðîìåíà äíåâíîã âðåìåíà
3
Ïåžíèöà ôóíêöèîíèøå ñàìî ñà ïîäåøåíèì âðåìåíîì
Ïîñëå åëåêòðè÷íîã ïðèêšó÷èâàœà
èëè ïîñëå íåñòàíêà åëåêòðè÷íå ñòðó¼å
òðåïžå ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà äíåâíî
âðåìå
àóòîìàòñêè.
1. Çà ïðîìåíó âåž ïîäåøåíîã äíåâíîã
âðåìåíà ïðèòèñêàòè äóãìå èçáîð
ñâå äîê ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà äíåâíî
âðåìå
íå ïî÷íå äà òðåïžå.
2. Ñà äóãìåòîì
èëè ïîäåñèòè
àêòóåëíî äíåâíî âðåìå.
Ïîñëå îêî 5 ñåêóíäè óãàñèžå ñå
òðåïòàœå è ñàò žå ïîêàçèâàòè
ïîäåøåíî äíåââíî âðåìå.
3
Óðå˜à¼ ¼å ñïðåìàí çà ðàä
Äíåâíî âðåìå ñå ìîæå ïðîìåíèòè
ñàìî, óêîëèêî íè¼å ïîäåøåíà
àóòîìàòñêà ôóíêöè¼à (òðàjàœå
èëè
êðàj )
11
12
Ïðå ïðâå óïîòðåáå
Ïðâî ÷èøžåœå
1
3
Ïðå íåãî øòî ïðâè ïóò óïîòðåáèòå ïåžíèöó, ïîòðåáíî ¼å äà ¼å
òåìåšíî î÷èñòèòå
Ïàæœà: Íå óïîòðåášàâà¼òå îøòðà, àáðàçèâíà ñðåäñòâà çà ÷èžåœå!
Ìîãëà áè äà ñå îøòåòè ïîâðøèíà.
Êîä ìåòàëíèõ ïðåäœèõ ñòðàíà óïîòðåášàâà¼òå óîáè÷à¼åíà ñðåäñòâà
çà ÷èøžåœå.
1. Ïðåêèäà÷ çà ôóíêöè¼ó ïåžíèöå ïîñòàâèòè íà Îñâåòšåœå
2. Èçâàäèòè ñâå äåëîâå ïðèáîðà è óëîæíå ðåøåòêå è îïðàòè èõ òîïëèì
ðàñòâîðîì ñðåäñòâà çà ÷èøžåœå.
3. Ïåžíèöó òàêî˜å îïðàòè òîïëèì ðàñòâîðîì ñðåäñòâà çà ÷èøžåœå è
îáðèñàòè.
4. Ïðåäœó ñòðàíó óðå˜à¼à îâëàæèòè è îáðèñàòè.
Ðóêîâàœå ìåñòèìà êóâàœà
13
Ðóêîâàœå ìåñòèìà êóâàœà
3
2
3
Ïðèäðæàâà¼òå ñå òàêî˜å óïóòñòâà çà óïîòðåáó çà Âàøå óãðàäíî ïîšå
çà êóâàœå. Îíî ñàäðæè âàæíå íàïîìåíå êî¼å ñå îäíîñå íà ïîñó˜å çà
êóâàœå, ðóêîâàœå, ÷èøžåœå è îäðæàâàœå.
Ñòåïåíè êóâàœà
• Ñòåïåíå êóâàœà ìîæåòå äà ïîäåñèòå ó îïñåçèìà îä 1 - 9.
• Ó îïñåçèìà îä 2 - 7 ìîãóžè ñó ìå˜óïîëîæà¼è.
1 = íà¼ìàœà ñíàãà
9 = íà¼âåžà ñíàãà
Èñêšó÷èòå çîíó êóâàœà îêî 5-10 ìèíóòà ïðå çàâðøåòêà êóâàœà, äà
áèñòå èñêîðèñòèëè ïðåîñòàëó òîïëîòó. Òàêî žåòå óøòåäåòè åëåêòðè÷íó
åíåðãè¼ó.
Øòåäœàê ¼å ñíàáäåâåí óïóøòåíèì ïðåêèäà÷èìà çà ìåñòà çà
êóâàœå.
Çà êîðèøžåœå ïðèòèñíèòå ïðåêèäà÷ ìåñòà çà êóâàœå. Ïðåêèäà÷ žå
ñå òàäà èñòóðèòè.
ñïðåäà ëåâî
ïîçàäè ëåâî
ïîçàäè äåñíî
Ïðåêèäà÷è ìåñòà êóâàœà
ñïðåäà äåñíî
14
Ðóêîâàœå ìåñòèìà êóâàœà
Ïîäåøàâàœå ñòåïåíà êóâàœà
1. Èçàáðàòè ñòåïåí êóâàœà.
3
2. Çà çàâðøåòàê ïîñòóïêà êóâàœà
îêðåíóòè íàçàä ó ïîëîæ༠çà
èñêšó÷èâàœå.
Ïðèïàäà¼óžà êîíòðîëíà ëàìïèöà ðàäà
ìåñòà êóâàœà ñâåòëè ñâå äîê ìåñòî
êóâàœà ðàäè.
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
15
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
Óêšó÷èâàœå è èñêšó÷èâàœå ïåžíèöå
Êîíòðîëíà ëàìïèöà ðàäà
Ôóíêöè¼å ïåžíèöå
Êîíòðîëíà ëàìïèöà
Èçáîð òåìïåðàòóðå
1. Îêðåíèòå ïðåêèäà÷ çà ôóíêöè¼ó ïåžíèöå íà æåšåíó ôóíêöè¼ó.
2. Îêðåíèòå ïðåêèäà÷ çà èçáîð òåìïåðàòóðå íà æåšåíó òåìïåðàòóðó.
Êîíòðîëíà ëàìïèöà ðàäà ñâåòëè, ñâå äîê ïåžíèöà ðàäè.
Êîíòðîëíà ëàìïèöà òåìïåðàòóðå ñâåòëè, ñâå äîê ñå ïåžíèöà çàãðåâà.
3. Çà èñêšó÷èâàœå îêðåíóòè ïðåêèäà÷ çà ôóíêöè¼ó ïåžíèöå è ïðåêèäà÷
çà èçáîð òåìïåðàòóðå ó ïîëîæ༠Èñêšó÷èâàœå.
3
Ðàñõëàäíè âåíòèëàòîð
Âåíòèëàòîð ñå àóòîìàòñêè óêšó÷ó¼å, äà áè ñå ïîâðøèíå óðå˜à¼à
îäðæàëå ó õëàäíîì ñòàœó. Ïîøòî ñå ïåžíèöà èñêšó÷è, âåíòèëàòîð
íàñòàâšà è äàšå äà ðàäè, äà áè ñå óðå˜à¼ ðàñõëàäèî è îíäà ñå
àóòîìàòñêè èñêšó÷ó¼å.
16
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
Ôóíêöè¼å ïåžíèöå
Çà ïåžíèöó Âàì ñòî¼å ñëåäåžå ôóíêöè¼å íà ðàñïîëàãàœó:
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå
Ïðèìåíà
Îñâåòšåœå
Ñà îâîì ôóíêöè¼îì ìîæåòå äà îñâåòëèòå óíóòðàøœîñò
ïåžíèöå, íà ïðèìåð, ðàäè ÷èøžåœà.
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
Çà ïå÷åœå íà äî äâà íèâîà.
Òåìïåðàòóðå ïåžíèöå ïîäåñèòè 20-40 °C íèæå íåãî
êîä ãîðœåã ãðå¼à÷à/äîœåã ãðå¼à÷à.
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
Çà ïå÷åœå è ïå÷åœà íà ¼åäíîì íèâîó.
Äîœè ãðåjà÷
Çà íàêíàäíî ïå÷åœå êîëà÷à ñà ðàñïóêíóòèì äîœèì
äåëîì.
Îäìðçàâàœå
Çà îòïóøòàœå è îäìðçàâàœå íà ïð. òîðòå, ìàñëàöà,
õëåáà, âîžà èëè äðóãèõ çàìðçíóòèõ ïðåõðàìáåíèõ
ïðîèçâîäà.
Ðîøòèš
Çà ïå÷åœå íà ðîøòèšó ïšîñíàòèõ ïðåõðàìáåíèõ
ïðîèçâîäà, êî¼è ñå ðàñïîðå˜ó¼ó ó ñðåäèíè ðåøåòêå è
çà ïå÷åœå òîñòà.
Ðîøòèš çà
Çà ïå÷åœå íà ðîøòèšó ïšîñíàòèõ ïðåõðàìáåíèõ
âåëèêå ïîâðøèíå ïðîèçâîäà ó âåëèêèì êîëè÷èíàìà è çà ïå÷åœå òîñòà.
Ïå÷åœå èíôðà
çðàöèìà
Çà ïå÷åœå âåžèõ êîìàäà ìåñà èëè æèâèíå íà ¼åäíîì
íèâîó.
Îâà ôóíêöè¼à ¼å ïîãîäíà òàêî˜å è çà ãðàòèíèðàœå è
ðåø ïå÷åœå.
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
17
Óëàãàœå ðåøåòêå, ïëåõà çà ïå÷åœå è ïëèòêå ïîñóäå çà
ìàñíîžó
3
Îñèãóðàœå îä èçâëà÷åœà è çàøòèòà îä ïðåâðòàœà
Çà îñèãóðàœà îä èçâëà÷åœà ñâè óëîæíè äåëîâè èìà¼ó íà äåñíîì è ëåâîì
ðóáó ìàëî èçáî÷åœå íàäîëå.
Óëîæíå äåëîâå òðåáà óâåê òàêî óëîæèòè, äà îâî èçáî÷åœå íàëåãíå íàçàä
ó óíóòðàøœîñò ïåžíèöå. Îâî èçáî÷åœå ¼å òàêî˜å âàæíî è çà çàøòèòó
óëîæíèõ äåëîâà îä ïðåâðòàœà.
Óëàãàœå ïëåõà çà ïå÷åœå îäí. ïëèòêå
ïîñóäå çà ìàñíîžó:
Ïëåõ çà ïå÷åœå îäí. ïëèòêó ïîñóäó çà
ìàñíîžó óëîæèòè èçìå˜ó øèïêè çà
âî˜åœå èçàáðàíîã íèâîà.
3
Óëàãàœå ðåøåòêå:
Ðåøåòêó òàêî óëîæèòè, äà íîæèöå áóäó
óñìåðåíå ïðåìà äîëå.
Ðåøåòêó óëîæèòè èçìå˜ó øèïêè çà
âî˜åœå èçàáðàíîã íèâîà.
Ðóáíî óçâèøåíèì îêâèðîì ðåøåòêå
ïîñóäà ¼å äîäàòíî îñèãóðàíà îä
êëèçàœà.
Çà¼åäíî óëàãàœå ðåøåòêå è ïëèòêå
ïîñóäå çà ìàñíîžó:
Ðåøåòêó ñòàâèòè íà ïëèòêó ïîñóäó çà
ìàñíîžó.
Ïëèòêó ïîñóäó çà ìàñíîžó óëîæèòè
èçìå˜ó øèïêè çà âî˜åœå èçàáðàíîã
íèâîà.
18
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
Ôóíêöè¼å ñàòà
Ôóíêöè¼ñêå ëàìïèöå
Äóãìå
Äèñïëå¼ âðåìåíà
Äóãìå èçáîð
Ôóíêöè¼ñêå ëàìïèöå
Äóãìå
êðàòêî âðåìå
Çà ïîäåøàâàœå êðàòêîã âðåìåíà. Ïîñëå èñòåêà âðåìåíà îãëàøàâà ñå
ñèãíàë.
Îâà ôóíêöè¼à íåìà íèêàêâîã äå¼ñòâà íà ðàä ïåžíèöå.
òðàjàœå
Çà ïîäåøàâàœå êîëèêî äóãî ìîðà ïåžíèöà äà áóäå ó ðàäó.
êðàj
Çà ïîäåøàâàœå, êàäà ïåžíèöà òðåáà ïîíîâî äà ñå èñêšó÷è.
äíåâíî âðåìå
Çà ïîäåøàâàœå, ïðîìåíó èëè ïðîâåðó äíåâíîã âðåìåíà
(âèäèòå îäåšàê Ïðå ïðâå óïîòðåáå).
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
3
19
Íàïîìåíå óç ôóíêöè¼å ñàòà
• Ïîñëå èçáîðà ôóíêöè¼å òðåïžå ïðèïàäà¼óžà êîíòðîëíà ëàìïèöà
ôóíêöè¼å îêî 5 ñåêóíäå. Ó òîêó òîã âðåìåíà ìîãó ñå äóãìåòîì
èëè
ïîäåñèòè æåšåíà âðåìåíà.
• Ïîñëå ïîäåøàâàœà æåšåíîã âðåìåíà òðåïžå êîíòðîëíà ëàìïèöà
ôóíêöè¼å îêî 5 ñåêóíäå. Ïîñëå òîãà ¼å êîíòðîëíà ëàìïèöà ôóíêöè¼å
óïàšåíà. Ïîäåøåíî âðåìå ïî÷èœå äà èñòè÷å.
• Îãëàøàâàœå ñèãíàëíîã òîíà ìîæå äà ñå ïðåêèíå ïðèòèñêîì áèëî
êîã äóãìåòà.
• Æåšåíà ôóíêöè¼à ïåžíèöå è òåìïåðàòóðà ïåžíèöå ìîãó äà ñå
èçàáåðó ïðå èëè ïîñëå ïîäåøàâàœà òðàjàœå
è êðàj
ôóíêöè¼å
ñàòà.
• Ïîñëå èñòåêà ïîñòóïêà ïå÷åœà è êóâàœà ïðåêèäà÷ ôóíêöè¼å
ïåžíèöå è ïðåêèäà÷ çà èçáîð òåìïåðàòóðå îêðåíóòè ïîíîâî ó
ïîëîæ༠AUS (ÈÑÊŠ.).
2
3
Èñêšó÷èâàœå ïðèêàçà âðåìåíà
Èñêšó÷èâàœåì ïðèêàçà âðåìåíà ìîæåòå äà óøòåäèòå åíåðãè¼ó.
Èñêšó÷èâàœå ïðèêàçà âðåìåíà
Ïðèòèñíèòå äâà ïðîèçâîšíà äóãìåòà ñâå äîê ñå äèñïëå¼ íå çàòàìíè.
Óêšó÷èâàœå ïðèêàçà âðåìåíà
Ïðèòèñíèòå áèëî êî¼å äóãìå ñâå äîê ñå íà äèñïëå¼ó íå ïî¼àâè äíåâíî
âðåìå.
Ïðèêàç âðåìåíà ñå ìîæå èñêšó÷èòè ñàìî, êàäà íè¼åäíà îä ôóíêöè¼å
ñàòà òðàjàœå , êðàj
èëè êðàòêî âðåìå
íè¼å ó ðàäó.
20
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
êðàòêî âðåìå
1. Ïðèòèñêàòè äóãìå èçáîð
ñâå äîê
ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà êðàòêî âðåìå
íå ïî÷íå äà òðåïžå.
2. Ñà äóãìåòîì
èëè ïîäåñèòè
æåšåíî êðàòêî âðåìå (ìàêñ. 2 ñàòà è
30 ìèíóòà).
Ïîñëå îêî 5 ñåêóíäè äèñïëå¼ žå
ïîêàçèâàòè ïðåîñòàëî âðåìå
Êîíòðîëíà ëàìïèöà ôóíêöè¼å êðàòêî
âðåìå êðàòêî âðåìå
ñâåòëè.
Êàäà âðåìå èñòåêíå, òðåïžå
ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà è îãëàøàâà ñå çà
2 ìèíóòà ñèãíàë.
Îãëàøàâàœå ñèãíàëíîã òîíà ìîæå äà
ñå ïðåêèíå ïðèòèñêîì áèëî êîã
äóãìåòà.
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
òðàjàœå
1. Ïðèòèñêàòè äóãìå èçáîð
ñâå äîê
ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà òðàjàœå
íå
ïî÷íå äà òðïžå.
2. Ñà äóãìåòîì
èëè ïîäåñèòè
æåšåíî âðåìå òðà¼àœà ïðèïðåìàœà.
Ïîñëå îêî 5 ñåêóíäè äèñïëå¼ ñàòà ñå
âðàžà íà äíåâíî âðåìå. Ôóíêöè¼ñêà
ëàìïèöà òðàjàœå
ñâåòëè.
Êàäà âðåìå èñòåêíå, òðåïžå
ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà è îãëàøàâà ñå çà
2 ìèíóòà ñèãíàë è ïåžíèöà ñå
èñêšó÷ó¼å.
3. Îãëàøàâàœå ñèãíàëíîã òîíà è
ïðîãðàì ïðåêèíóòè ïðèòèñêîì áèëî
êîã äóãìåòà.
21
22
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
êðàj
1. Ïðèòèñêàòè äóãìå èçáîð
ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà êðàj
äà òðïžå.
ñâå äîê
íå ïî÷íå
2. Ñà äóãìåòîì
èëè ïîäåñèòè
æåšåíî âðåìå èñêšó÷èâàœà.
Ïîñëå îêî 5 ñåêóíäè äèñïëå¼ ñàòà ñå
âðàžà íà äíåâíî âðåìå
Ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà êðàj
ñâåòëè.
Êàäà èñòåêíå âðåìå, òðåïžå
ôóíêöè¼ñêà ëàìïèöà è îãëàøàâà ñå çà
2 ìèíóòà ñèãíàë è ïåžíèöà ñå
èñêšó÷ó¼å.
3. Îãëàøàâàœå ñèãíàëíîã òîíà è
ïðîãðàì ïðåêèíóòè ïðèòèñêîì áèëî
êîã äóãìåòà.
Ðóêîâàœå ïåžíèöîì
3
òðàjàœå
è êðàj
êðà¼à
òðàjàœå
è êðàj
ìîãó äà ñå óïîòðåáå èñòîâðåìåíî, óêîëèêî
ïåžíèöà òðåáà ó íåêî êàñíè¼å âðåìå äà ñå àóòîìàòñêè óêšó÷è è
èñêšó÷è.
1. Ñà ôóíêöè¼îì òðàjàœå
ïîäåñèòè
âðåìå, êî¼å ¼å íåîïõîäíî çà
ïðèïðåìàœå ¼åëà,
îâäå 1 ñàò.
2. Ñà îâîì ôóíêöè¼îì êðàj
ïîäåñèòè
âðåìå, êàäà ¼åëî òðåáà äà áóäå
ãîòîâî,
îâäå 14:05 ñàòè.
Ôóíêöè¼ñêå ëàìïèöå òðàjàœå
è
êðàj
ñâåòëå è íà äèñïëå¼ó ñå
ïðèêàçó¼å äíåâíî âðåìå,
îâäå 12:05 ñàòè.
Ïåžíèöà ñå àóòîìàòñêè óêšó÷ó¼å ó
ïðîðà÷óíàòî âðåìå
îâäå ó 13:05 ñàòè.
À èñêšó÷ó¼å ñå ïîíîâî ïîñëå èñòåêà
óíåòîã âðåìåíà òðà¼àœà,
îâäå ó 14:05 ñàòè.
23
24
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Òàáåëà êóâàœà
Ïîäàöè ó îâî¼ òàáåëè ñó îðè¼åíòàöèîíå âðåäíîñòè.
Ñòåïåí
êóâàœà
Ïîñòóïàê
ïðèïðåìàœà
Ïîãîäíî çà
Òðà¼àœå
Íàïîìåíå/ñàâåòè
Ïðåîñòàëà
òîïëîòà,èñêš.
ïîëîæà¼
0
Çàäðæàâàœå
òîïëîòå
Çàäðæàâàœå òîïëîòå
ïðèïðåìšåíèõ ¼åëà
ïðåìà
ïîòðåáè
Ïîêðèòè
Òîïšåœå
Õîëàíäñêè ñîñ,
òîïšåœå ìàñëàöà,
÷îêîëàäå, æåëàòèíà
5-25 ìèí.
Êàòêàä ïðîìåøàòè
Çãóøœàâàœå
Ïåíàñòè îìëåò,
óëîæàê çà ñóïó ñà
¼à¼èìà
10-40 ìèí.
Ïðèïðåìàòè ñà
ïîêëîïöåì
2-3
Áóáðåœå
Áóáðåœå ïèðèí÷à è
¼åëà ñà ìëåêîì
Çàãðåâàœå ãîòîâèõ
¼åëà
Íà¼ìàœå
äâîñòðóêó
êîëè÷èíó òå÷íîñòè
25-50 ìèí.
äîäàòè ó ïèðèíà÷,
¼åëà ñà ìëåêîì
êàòêàä ïðîìåøàòè
3-4
Ïàðåœå
Äèíñòàœå
Äèíñòàœå ïîâðžà,
ðèáå,
ïèð¼àœå ìåñà
Êîä ïîâðžà
äîäàòè ìàëî
20-45 ìèí.
òå÷íîñòè
(íåêîëèêî êàøèêà)
Ïàðåœå êðîìïèðà
Óïîòðåáèòè ìàëî
òå÷íîñòè, íà ïð.
ìàêñ. 1/4 l âîäå
íà
750 g êðîìïèðà
1
1-2
4-5
6-7
20-60 ìèí.
Êóâàœå
Áëàãî
ïå÷åœå
Êóâàœå âåžèõ
êîëè÷èíà ¼åëà, ãóñòèõ 60-150 ìèí.
÷îðáè è ñóïà
Äî 3 l òå÷íîñòè
ïëóñ äîäàöè
Øíèöëå, Êîðäîí áëå,
êîòëåòè, žóôòå,
êîáàñèöå çà ïðæåœå,
§U§èãåðèöà, óìàöè
îä áðàøíà, ¼à¼à,
êà¼ãàíà, ïðæåœå
óøòèïàêà
Êàòêàä îêðåíóòè
áåç
ïðåêèäà
ïåžè
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
3
1
25
Ñòåïåí
êóâàœà
Ïîñòóïàê
ïðèïðåìàœà
Ïîãîäíî çà
Òðà¼àœå
Íàïîìåíå/ñàâåòè
7-8
Èíòåíçèâíî
ïå÷åœå
Îìëåò îä êðîìïèðà,
êîìàäè ôèëåà,
ñòåêîâè, òàíêè
óëîøöè çà ñóïó
5-15 ìèí.
ïî ïîñóäè
Êàòêàä îêðåíóòè
9
Çàãðåâàœå
Ïðîïðæàâàœå
Ïðæåœå
Çàãðåâàœå âåëèêèõ êîëè÷èíà âîäå, êóâàœå êíåäëè,
ïðîïðæàâàœå ìåñà (ãóëàø, ïèð¼àíî ïå÷åœå), ïðæåœå
ïîìôðèòà
Ïðåïîðó÷ó¼åìî äà ñå êîä ïîäãðåâàœà èëè ïðîïðæèâàœà óêšó÷è
íà¼âèøè ñòåïåí êóâàœà, è äà ñå ¼åëà ïðèïðåìà¼ó ñà äóæèì âðåìåíîì
ïðèïðåìå, à äà ñå çàòèì ïðèïðåìà ¼åëà çàâðøè íà æåšåíîì ñòåïåíó
êóâàœà.
Ïðåãðå¼àíå ìàñòè è óšà ïàëå ñå âåîìà áðçî. Ïàæœà! Îïàñíîñò îä
ïîæàðà!
26
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Ïå÷åœå
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå Öèðêóëàöèîíè âàçäóõ
äîœè ãðåjà÷
èëè Ãîðœè ãðåjà÷/
Ìîäëå çà ïå÷åœå
• Çà Ãîðœè ãðåjà÷/äîœè ãðåjà÷
ïîãîäíå ñó ìîäëå îä òàìíîã
ìåòàëà è ìîäëå ñà ïðåâëàêîì.
• Çà Öèðêóëàöèîíè âàçäóõ
ïîãîäíå ñó òàêî˜å è ñâåòëå ìåòàëíå
ìîäëå.
Íèâîè ïîëèöå ó ïåžíèöè
• Ïå÷åœå ñà Ãîðœè ãðåjà÷/äîœè ãðåjà÷
ìîãóžå ¼å íåêàäà íà
¼åäíîì íèâîó
• Ñà Öèðêóëàöèîíè âàçäóõ
ìîæåòå èñòîâðåìåíî äà ïå÷åòå ñóâà
ïåöèâà è ñèòíà ïåöèâà íà 2 íèâîà ïå÷åœà.
1 Ïëåõ çà ïå÷åœå:
Íà ïð. íèâî ïîëèöå ó ïåžíèöè 3
1 Ìîäëà çà ïå÷åœå:
Íà ïð. íèâî ïîëèöå ó ïåžíèöè 1
2 Ïëåõà çà ïå÷åœå
Íà ïð. íèâî ïîëèöå ó ïåžíèöè 1 è 3
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
3
2
27
Îïøòå íàïîìåíå
• Óëîæèòè ïëåõ ñà çàêîøåœåì îêðåíóòèì íàïðåä!
• Ìîæåòå ñà Ãîðœè ãðåjà÷/äîœè ãðåjà÷
èëè Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
äà ïå÷åòå èñòîâðåìåíî è äâå ìîäëå ¼åäíå ïîðåä äðóãå
íà ðåøåòêè. Âðåìå ïå÷åœà ñå ïðè òîìå ïðîäóæàâà ñàìî íåçíàòíî.
Êîä óïîòðåáå äóáîêî çàìðçíóòå õðàíå ìîæå äîžè êîä ïå÷åœà äî
èçîáëè÷åœà óíåòèõ ïëåõîâà çà ïå÷åœå. Òî òðåáà äîâåñòè ó âåçó ñà
âåëèêîì òåìïåðàòóðíîì ðàçëèêîì èçìå˜ó äóáîêî çàìðçíóòå õðàíå è
òåìïåðàòóðå ïåžíèöå. Ïîøòî ñå ïëåõîâè îõëàäå èçîáëè÷åœà žå
íåñòàòè.
Íàïîìåíå óç òàáåëå ïå÷åœà
Ó òàáåëàìà žåòå ïðîíàžè ïîäàòêå î òåìïåðàòóðàìà, âðåìåíó ïå÷åœà
è êóâàœà è íèâîèìà ïîëèöà ó ïåžíèöè, êî¼è ñó íåîïõîäíè çà èçáîð
¼åëà.
• Òåìïåðàòóðå è âðåìåíà ïå÷åœà ñó îðè¼åíòàöèîíå âðåäíîñòè,
ïîøòî çàâèñå îä ñàñòàâà òåñòà, êîëè÷èíå è ìîäëå çà ïå÷åœå.
• Ïðåïîðó÷ó¼åìî äà ñå êîä ïðâîã êîðèøžåœà ïîäåñè íèæà âðåäíîñò
òåìïåðàòóðå à òåê ó ñëó÷à¼ó ïîòðåáå, íà ïð. àêî ñå æåëè ïîñòèçàœå
¼à÷å ñìå˜å áî¼å, èëè àêî âðåìå ïå÷åœà òðà¼å ñóâèøå äóãî, îíäà
òðåáà èçàáðàòè âåžó òåìïåðàòóðó.
• Óêîëèêî íå ìîæåòå äà ïðîíà˜åòå çà ñâî¼ ðåöåïò êîíêðåòíå ïîäàòêå,
îðè¼åíòèøèòå ñå íà íåêî ñëè÷íî ïåöèâî.
• Êîä ïå÷åœà êîëà÷à ó ïëåõîâèìà çà ïå÷åœå èëè ó ìîäëàìà íà âèøå
íèâîà âðåìå ïå÷åœà ìîæå äà áóäå äóæå çà 10-15 ìèíóòà.
• Âëàæíà ïåöèâà (íà ïð. ïèöå, âîžíè êîëà÷è, èòä.) ïðèïðåìà¼ó ñå íà
¼åäíîì íèâîó.
• Âèñèíñêå ðàçëèêå ïåöèâà ìîãó íà ïî÷åòêó ïðîöåñà ïå÷åœà äà
äîâåäó äî ðàçëè÷èòîã äîáè¼àœà ñìå˜å áî¼å. Ó òîì ñëó÷à¼ó íåìî¼òå
ìåœàòè, ìîëèìî Âàñ, ïîäåøåíó òåìïåðàòóðó. Ðàçëèêå ó
èíòåíçèòåòó ñìå˜å áî¼å èç¼åäíà÷èžå ñå ó òîêó ïðîöåñà ïå÷åœà.
• Âàøà íîâà ïåžíèöà ìîæå äà èìà äðóãà÷è¼è íà÷èí ïå÷åœà/ïðæåœà,
îä Âàøåã ïðåòõîäíîã óðå˜à¼à. Çáîã òîãà òðåáà äà ïðèëàãîäèòå
ïîäåøåœà (òåìïåðàòóðó, âðåìå êóâàœà) è âèñèíå óëàãàœà ïðåìà
óïóòñòâèìà èç ñëåäåžèõ òàáåëà.
Êîä äóæèõ âðåìåíà ïå÷åœà ìîæåòå ïåžíèöó äà èñêšó÷èòå îêî 10
ìèíóòà ïðå êðà¼à âðåìåíà ïå÷åœà, äà áè ñå èñêîðèñòèëà ïðåîñòàëà
òîïëîòà.
Òàáåëå âàæå, óêîëèêî äðóãà÷è¼å íè¼å íàâåäåíî, çà óíîøåœå õðàíå ó
õëàäíó ïåžíèöó.
28
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Òàáåëà ïå÷åœà
Âðñòà
ïåöèâà
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà °C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
1
150-160
0:50-1:10
Ïåöèâî ó ìîäëàìà
Êîëà÷ ñà ñóâèì
ãðîæ˜åì èëè Ðîäîí
êîëà÷
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
Êðóïíîçðíàñòè êîëà÷/
êåêñ
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1
140-160
1:10-1:30
Áèñêâèò òîðòà
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1
140
0:25-0:40
Áèñêâèò òîðòà
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
160
0:25-0:40
Îñíîâà çà òîðòó
ñèïêàâî òåñòî
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
180-200
0:10-0:25
Îñíîâà çà òîðòó
ìåøàíî òåñòî
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
150-170
0:20-0:25
Ïîêðèâåíà òîðòà îä
¼àáóêà
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
170-190
0:50-1:00
Ïèòà îä ¼àáóêà
(2ìîäëå Ø20cm,
äè¼àãîíàëíî
ïîìåðåíå)
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1
160
1:10-1:30
Ïèòà îä ¼àáóêà
(2ìîäëå Ø20cm,
äè¼àãîíàëíî
ïîìåðåíå)
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
180
1:10-1:30
Ïèêàíòíà òîðòà (íà ïð.
Quiche Lorraine)
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
180-200
0:30-1:10
Òîðòà îä ñèðà
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
170-190
1:00-1:30
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Âðñòà
ïåöèâà
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå
29
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà °C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
Ïåöèâî íà ïëåõó çà ïå÷åœå
Ïëåòåíèöå îä òåñòà
ñà êâàñöåì
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
170-190
0:30-0:40
Áîæèžíè êîëà÷
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
160-1801)
0:40-1:00
Õëåá (ðàæàíè õëåá)
-íà¼ïðå
-çàòèì
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Êîðïèöà ñà êðåìîì/
åêëåð
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
160-1701)
0:15-0:30
Áèñêâèòíè ðîëàò
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
180-2001)
0:10-0:20
Ïîñóòè êîëà÷è ñóâè
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
150-160
0:20-0:40
Êîëà÷ ñà ìàñëàöåì/
øåžåðíè êîëà÷
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
190-2101)
0:15-0:30
Âîžíè êîëà÷
(òåñòî ñà êâàñöåì/
ìåøàíî òåñòî)2)
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
150
0:35-0:50
Âîžíè êîëà÷
(òåñòî ñà êâàñöåì/
ìåøàíî òåñòî)2)
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
170
0:35-0:50
Âîžíè êîëà÷ ñà
ñèïêàâèì òåñòîì
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
170-190
0:40-1:20
Êîëà÷ ïå÷åí ó ïëåõó
ñà îñåòšèâèì ôèëîì
(íà. ïð. óðäà, ïàâëàêà,
êîëà÷ "Áèíåíøòèõ")
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
160-1801)
0:40-1:20
Ïèöà (ñà ìíîãî
íàäåâà)2
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
190-2101)
0:30-1:00
Ïèöà (òàíêà)
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
230-2501)
0:10-0:25
Ïîãà÷à
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
250-270
0:08-0:15
Øâà¼öàðñêè âîžíè
êîëà÷ (CH)
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
200-220
0:35-0:50
30
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Âðñòà
ïåöèâà
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà °C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
Ìàëî ïåöèâî
Ïîãà÷èöå îä ñèïêàâîã
òåñòà
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
150-160
0:06-0:20
Ïîãà÷èöå îä ñèïêàâîã
òåñòà
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1/3
150-160
0:06-0:20
Øòðöàíè óøòèïöè
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
140
0:20-0:30
Øòðöàíî ïåöèâî
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1/3
140
0:25-0:40
Øòðöàíî ïåöèâî
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
1601)
0:20-0:30
Ïîãà÷èöå îä ìåøàíîã
òåñòà
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
150-160
0:15-0:20
Ïîãà÷èöå îä ìåøàíîã
òåñòà
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1/3
150-160
0:15-0:20
Ïåöèâî ñà ïóíî
áåëàíöà, ïóñëèöå
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
80-100
2:00-2:30
Áèñêâèòè ñà áàäåìîì
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
100-120
0:30-0:60
Ìàëî ïåöèâî îä òåñòà
ñà êâàñöåì
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
150-160
0:20-0:40
Ìàëî ïåöèâî îä
ëèñíàòîã òåñòà
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
170-1801)
0:20-0:30
Çåìè÷êå
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
1601)
0:20-0:35
Çåìè÷êå
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
1801)
0:20-0:35
Ñèòíè êîëà÷è
(20êîìàäà/ïëåõ)
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
3
1401)
0:20-0:30
Ñèòíè êîëà÷è
(20êîìàäà/ïëåõ)
Öèðêóëàöèîíè
âàçäóõ
1/4
1401)
0:25-0:40
Ñèòíè êîëà÷è
(20êîìàäà/ïëåõ)
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
1701)
0:20-0:30
1)Ïåžíèöó ïðåòõîäíî çàãðå¼àòè
2)Óïîòðåáèòè ïëåõ çà ñêóïšàœå îäí. ïëèòêó ïîñóäó çà ìàñíîžó
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
31
Ñàâåòè çà ïå÷åœå
Ðåçóëòàò ïå÷åœà
Ìîãóžè óçðîê
Îòêëàœàœå íåäîñòàòêà
Êîëà÷ ¼å ñà äîœå
ñòðàíå ñóâèøå
ñâåòàî
Ïîãðåøíà âèñèíà ñòàâšàœà
Êîëà÷ äóášå ñòàâèòè
Êîëà÷ ïàäà (ãœåòàâ
¼å, ëåïšèâ, ïðóãàñòè
ãœåòàâè äåëîâè)
Ñóâèøå âèñîêà òåìïåðàòóðà
ïå÷åœà
Òåìïåðàòóðó ïå÷åœà
ïîäåñèòè íåøòî íèæå
Êîëà÷ ¼å ñóâèøå ñóâ
Êîëà÷ ¼å
íåðàâíîìåðíî
ñìåøòåí
Êîëà÷ ó òîêó
íàâåäåíîã âðåìåíà
ïå÷åœà íè¼å ãîòîâ
Ñóâèøå êðàòêî âðåìå ïå÷åœà Ïðîäóæèòè âðåìå ïå÷åœà
Âðåìåíà ïå÷åœà ñå íå
ìîãó ñêðàòèòè âèøîì
òåìïåðàòóðîì ïå÷åœà
Ñóâèøå ìíîãî òå÷íîñòè ó
òåñòó
Óïîòðåáèòè ìàœå òå÷íîñòè
Îáðàòèòå ïàæœó íà âðåìå
ìåøàœà, ïðå ñâåãà êîä
óïîòðåáå êóõèœñêèõ ìàøèíà
Ñóâèøå íèñêà òåìïåðàòóðà
ïå÷åœà
Ïîäåñèòè âèøó òåìïåðàòóðó
ïå÷åœà
Ñóâèøå äóãî âðåìå ïå÷åœà
Ñêðàòèòè âðåìå ïå÷åœà
Ñóâèøå âèñîêà òåìïåðàòóðà
ïå÷åœà è ñóâèøå êðàòêî
âðåìå ïå÷åœà
Ïîäåñèòè íèæó òåìïåðàòóðó
ïå÷åœà è ïðîäóæèòè âðåìå
ïå÷åœà
Òåñòî ¼å íåðàâíîìåðíî
ðàñïîðå˜åíî
Ðàâíîìåðíî ðàñïîðåäèòè
òåñòî íà ïëåõó çà ïå÷åœå
Ñóâèøå íèñêà òåìïåðàòóðà
Ïîäåñèòè íåøòî âèøó
òåìïåðàòóðó ïå÷åœà
32
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Òàáåëà ñóôëåà è çàïå÷åíèõ ¼åëà
£åëî
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà
°C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
Ñóôëå ñà íóäëàìà
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
180-200
0:45-1:00
Ëàçàœà
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
180-200
0:25-0:40
Çàïå÷åíî
ïîâðžå1)
Ïå÷åœå èíôðà
çðàöèìà
1
160-170
0:15-0:30
Çàïå÷åíè áàãåòè1)
Ïå÷åœå èíôðà
çðàöèìà
1
160-170
0:15-0:30
Ñëàòêè íàáó¼öè
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
180-200
0:40-0:60
Ðèášè ñóôëåè
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
1
180-200
0:30-1:00
Ïóœåíî ïîâðžå
Ïå÷åœå èíôðà
çðàöèìà
1
160-170
0:30-1:00
1)Ïåžíèöó ïðåòõîäíî çàãðå¼àòè
Òàáåëà äóáîêî çàìðçíóòèõ ãîòîâèõ ¼åëà
Õðàíà çà
ïðèïðåìàœå
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà
°C
Âðåìå
Äóáîêî
çàìðçíóòà
ïèöà
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
Ïîìôðèò1)
(300-600 g)
Ïå÷åœå èíôðà
çðàöèìà
3
200-220
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
Áàãåò
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
Âîžíè êîëà÷è
Ãîðœè ãðåjà÷/
äîœè ãðåjà÷
3
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
ïðåìà
ïîäàöèìà
ïðîèçâî˜à÷à
1)Íàïîìåíà: Ïîìôðèò êàòêàä îêðåíóòè 2 äî 3 ïóòà
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
33
Ïå÷åœå
Ôóíêöè¼å ïåžíèöå Ãîðœè ãðåjà÷/äîœè ãðåjà÷ èëè Ïå÷åœå èíôðà
çðàöèìà
Ïîñóäà çà ïå÷åœå
• Çà ïå÷åœå ¼å ïîãîäíà ñâàêà ïîñóäà êî¼à ¼å îòïîðíà íà âèñîêå
òåìïåðàòóðå (ïðèäðæàâàòè ñå íàâîäà ïðîèçâî˜à÷à!).
• Âåëèêà ïå÷åœà ìîæåòå äà ïå÷åòå äèðåêòíî íà ïëåõó ñà ñêóïšàœå
ìàñíîžå èëè íà ðåøåòêè ñà ïëåõîì çà ñêóïšàœå ïîñòàâšåíèì
èñïîä.
• Ïðåïîðó÷ó¼åìî äà ñå ñâå ïîñíè¼å âðñòå ìåñà ïåêó ó øåðïè çà ïå÷åœå
ñà ñà ïîêëîïöåì. Òàêî žå ìåñî îñòàòè ñî÷íè¼å.
• Ñâå âðñòå ìåñà, êî¼å òðáà äà äîáè¼ó ïîêîðèöó, ìîæåòå äà ïå÷åòå ó
øåðïè çà ïå÷åœå áåç ïîêëîïöà.
3
Íàïîìåíå óç òàáåëó ïå÷åœà
Ïîäàöè ó ñëåäåžî¼ òàáåëó ñó îðè¼åíòàöèîíå âðåäíîñòè.
• Ïðåïîðó÷ó¼åìî äà ìåñî è ðèáó ïå÷åòå íà¼ïðå ïî÷åâ 1kg ó ïåžíèöè.
• Äà áè ñå ñïðå÷èëî çàãîðåâàœå íàñòàëîã ìåñíîã ñîêà èëè ìàñòè,
ïðåïîðó÷ó¼åìî äà ñå äîäà íåøòî òå÷íîñòè ó ïîñóäó çà ïå÷åœå.
• Ïå÷åœå îêðåíóòè ó ñëó÷à¼ó ïîòðåáå (ïîñëå 1/2 - 2/3 âðåìåíà ïå÷åœà).
• Âåëèêà ïå÷åœà è æèâèíñêî ìåñî òðåáà çà âðåìå ïå÷åœà âèøå ïóòà
ïðåëèâàòè ñîêîì êî¼è ¼å íàñòàî ïðèëèêîì ïå÷åœà. Òèìå žåòå ïîñòèžè
áîšè ðåçóëòàò ïå÷åœà.
• Èñêšó÷èòå ïåžíèöó îêî 10 ìèíóòà ïðå êðà¼à âðåìåíà ïå÷åœà, äà áèñòå
ìîãëè äà èñêîðèñòèòå ïðåîñòàëó òîïëîòó.
Òàáåëà ïå÷åœà ìåñà
Âðñòà ìåñà
Êîëè÷èíà
Ôóíêöè¼à
ïåžíèöå
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà
°C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
1
200-250
2:00-2:30
Ãîâå˜å ìåñî
Ïèð¼àíî
ïå÷åœå
Ðîçáèô èëè
ôèëå
1-1,5 kg
Ãîðœè
ãðåjà÷/
äîœè
ãðåjà÷
ïî cm
âèñèíå
34
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà
°C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
190-2001)
0:05-0:06
ïî cm
âèñèíå
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
180-190
0:06-0:08
ïî cm
âèñèíå
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
170-180
0:08-0:10
Ïëåžêà, âðàò,
êîìàäè øóíêå
1-1,5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-180
1:30-2:00
Êîòëåò, ðåáàðöà
1-1,5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
170-180
1:00-1:30
Ìåñíè ðîëàò
750 g-1 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-170
0:45-1:00
Ñâèœñêå
êîëåíèöå
(ïðîêóâàíå)
750 g-1 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
150-170
1:30-2:00
1 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-180
1:30-2:00
1,5-2 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-180
2:00-2:30
£àãœåžè áóò,
¼àãœåžå
ïå÷åœå
1-1,5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
150-170
1:15-2:00
£àãœåžà ëå˜à
1-1,5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-180
1:00-1:30
Âðñòà ìåñà
Êîëè÷èíà
- óíóòðà öðâåíî
ïî cm
âèñèíå
- óíóòðà
ðóæè÷àñòî
- ïîòïóíî
ïå÷åíî
Ôóíêöè¼à
ïåžíèöå
Ñâèœñêî ìåñî
Òåëåòèíà
Òåëåžå ïå÷åœå
Òåëåžå
êîëåíèöå
£àãœå
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
35
Íèâî
ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Òåìïåðàòóðà
°C
Âðåìå
ñàòè: ìèí.
äî 1 kg
Ãîðœè
ãðåjà÷/
äîœè
ãðåjà÷
3
220-2501)
0:25-0:40
1,5-2 kg
Ãîðœè
ãðåjà÷/
äîœè
ãðåjà÷
1
210-220
1:15-1:45
1,5-2 kg
Ãîðœè
ãðåjà÷/
äîœè
ãðåjà÷
1
200-210
1:30-2:15
Æèâèíñêè
áàòàöè
ïî 200250g
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
200-220
0:35-0:50
Ïîëóòêå ïèëèžà
ïî 400500g
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
190-210
0:35-0:50
Ïèëèžè,
áðî¼ëåðè
1-1,5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
190-210
0:45-1:15
Ïàòêà
1,5-2 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
180-200
1:15-1:45
Ãóñêà
3,5-5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-180
2:30-3:30
óðàí, žóðêà
2,5-3,5 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
160-180
1:45-2:30
óðàí, žóðêà
4-6 kg
Ïå÷åœå
èíôðà
çðàöèìà
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Ãîðœè
ãðåjà÷/
äîœè
ãðåjà÷
1
210-220
0:45-1:15
Âðñòà ìåñà
Êîëè÷èíà
Ôóíêöè¼à
ïåžíèöå
Äèâšà÷
Çå÷è¼à ëå˜à,
çå÷¼è áóò
Ñðíåžà ëå˜à,ëå˜à ¼åëåíà
Ñðíåžè áóò, áóò
¼åëåíà
Æèâèíà
Ðèáà (äèíñòàíà)
Öåëå ðèáå
1)Ïåžíèöó ïðåòõîäíî çàãðå¼àòè
36
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Ïå÷åœå íà ðîøòèšó
1
3
Ôóíêöè¼å ïåžíèöå: Ðîøòèš
èëè Ðîøòèš çà âåëèêå
ïîâðøèíå
ñà ìàêñèìàëíèì ïîäåøàâàœåì òåìïåðàòóðå
Ïàæœà: Ïåžè íà ðîøòèšó óâåê ïðè çàòâîðåíèì âðàòèìà ïåžíèöå.
Ïðàçíó ïåžíèöó ñà ôóíêöè¼àìà ðîøòèšà óâåê ïðåòõîäíî çàãðå¼àòè
5 ìèíóòà!
• Çà ïå÷åœå íà ðîøòèšó óëîæèòè ðåøåòêó ó ïðåïîðó÷åíè íèâî
ïîëèöå óïåžíèöè.
• Ïëåõ çà ñêóïšàœå ìàñíîžå óëîæèòè óâåê ó 1. íèâîïîëèöå ó
ïåžíèöè îäîçäî.
• Âðåìåíà ïå÷åœà íà ðîøòèšó ïðåäñòàâšà¼ó îðè¼åíòàöèîíå
âðåäíîñòè.
• Ïå÷åœå íà ðîøòèšó ¼å ïîãîäíî ïîñåáíî çà ïšîñíàòå êîìàäå ìåñà
è êîìàäå ðèáå.
Òàáåëà ïå÷åœà íà ðîøòèšó
Õðàíà çà ïå÷åœå íà
ðîøòèšó
Íèâî ïîëèöå ó
ïåžíèöè
Âðåìå ïå÷åœà íà ðîøòèšó
1. ñòðàíà
2. ñòðàíà
˜óôòå
4
8-10 ìèí.
6-8 ìèí.
Ñâèœñêè ôèëå
4
10-12 ìèí.
6-10 ìèí.
Êîáàñèöå çà ïðæåœå
4
8-10 ìèí.
6-8 ìèí.
Ñòåêîâè îä ãîâå˜åã
ôèëåà, òåëåžè ñòåêîâè
4
6-7 ìèí.
5-6 ìèí.
Ãîâå˜è ôèëå, ðîçáèô
(ca. 1 kg)
3
10-12 ìèí.
10-12 ìèí.
Òîñò1)
3
4-6 ìèí.
3-5 ìèí.
Òîñò ñåíäâè÷è
3
6-8 ìèí.
---
1)Áåç ïðåòõîäíîã çàãðåâàœà
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
37
Îäìðçàâàœå
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå: Îäìðçàâàœå
òåìïåðàòóðå)
(áåç ïîäåøàâàœà
• Ðàñïàêîâàíà ¼åëà ïîñòàâèòè íà òàœèðó íà ðåøåòêó.
• Çà ïîêðèâàœå íå óïîòðåášàâàòè òàœèðå èëè ñóäîâå, ïîøòî îíè ó
çíàòíî¼ ìåðè ïðîäóæàâà¼ó âðåìå îäìðçàâàœà.
• Çà îäìðçàâàœå ðåøåòêó óëîæèòè ó 1. íèâî îäîçäî.
Òàáåëà îäìðçàâàœà
Âðåìå
îäìðçàâàœà
ìèí.
Âðåìå
íàêíàäíîã
îäìðçàâàœ
à ìèí.
Íàïîìåíà
Ïèëå, 1000 g
100-140
20-30
Ïèëå ñòàâèòè íà îêðåíóò òàœèðèž
ó âåëèêè òàœèð
Ïîñëå èñòåêà ïîëà âðåìåíà
îêðåíóòè
Ìåñî, 1000g
100-140
20-30
Ïîñëå èñòåêà ïîëà âðåìåíà
îêðåíóòè
Ìåñî, 500g
90-120
20-30
Ïîñëå èñòåêà ïîëà âðåìåíà
îêðåíóòè
Ïàñòðìêà, 150g
25-35
10-15
---
£àãîäå, 300g
30-40
10-20
---
Ìàñëàö, 250g
30-40
10-15
---
Ïàâëàêà, 2 x
200g
80-100
10-15
Ïàâëàêà ñå ìîæå äîáðî óìóòèòè è
êàäà ¼å ¼îø óâåê ìàëî çàìðçíóòà
Òîðòà, 1400g
60
60
£åëî
---
38
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
Ñóøåœå
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå: Öèðêóëàöèîíè âàçäóõ
• Óïîòðåáèòå ðåøåòêå îáëîæåíå ïàïèðîì îòïîðíèì íà ìàñíîžó èëè
ïåêàðñêèì ïàïèðîì.
• Ïîñòèžè žåòå áîšè ðåçóëòàò, àêî ïîñëå ïîëîâèíå âðåìåíà ñóøåœà
èñêšó÷èòå ïåžíèöó, îòâîðèòå ¼å è îñòàâèòå ¼å íà¼áîšå äà ñå îõëàäè
ïðåêî íîžè.
• Ïîñëå òîãà çàâðøèòå ñà ñóøåœåì õðàíå.
Õðàíà çà ñóøåœå
Òåìïåðàòóðà ó
°C
Íèâî ïîëèöå ó
ïåžíèöè
1 íèâî
2 íèâîà
Âðåìå ó ñàòèìà
(îðè¼åíòàöèîíà
âðåäíîñò)
Ïîâðžå
Ïàñóš
60-70
3
1/4
6-8
Ïàïðèêà (òðàêàñòà)
60-70
3
1/4
5-6
Ïîâðžå çà ÷îðáó
60-70
3
1/4
5-6
Ïå÷óðêå
50-60
3
1/4
6-8
Çåëåí
40-50
3
1/4
2-3
Øšèâå
60-70
3
1/4
8-10
Êà¼ñè¼å
60-70
3
1/4
8-10
Êðèøêå ¼àáóêå
60-70
3
1/4
6-8
Êðóøêå
60-70
3
1/4
6-9
Âîžå
Ïðèìåíå, òàáåëå è ñàâåòè
39
Óêóâàâàœå
Ôóíêöè¼à ïåžíèöå: Äîœè ãðåjà÷
• Çà óêóâàâàœå óïîòðåáèòè ñàìî ñòàíäàðäíå òåãëå ¼åäíàêå âåëè÷èíå.
• Òåãëå ñà íàâî¼íèì èëè áà¼îíåòíèì çàòâàðà÷åì è ìåòàëíå ëèìåíêå
íèñó ïîãîäíå.
• Çà óêóâàâàœå êîðèñòèòè 1. íèâî ïîëèöå ó ïåžíèöè îäîçäî.
• Çà óêóâàâàœå óïîòðåášàâà¼òå ïëåõ. Íà œåìó èìà ìåñòà çà äî øåñò òåãëè
çàïðåìèíå îä ¼åäíîã ëèòðà
• Òåãëå òðåáà äà áóäó ñâå íàïóœåíå äî èñòå âèñèíå è òðåáà äà áóäó
çàòâîðåíå ïîìîžó õåôòàëèöå.
• Ïîñòàâèòå òåãëå òàêî íà ïëåõ, äà ñå ìå˜óñîáíî íå äîäèðó¼ó.
• Ñèïà¼òå îêî 1/2 ëèòðà âîäå ó ïëåõ, äà áè ñå ó ïåžíèöè îáåçáåäèëà
äîâîšíà âëàæíîñò.
• ×èì òå÷íîñòè ó ïðâèì òåãëàìà ïî÷íó äà ñòâàðà¼ó ìåõóðèžå (êîä òåãëè îä
1 ëèòðà ïîñëå îêî 35-60 ìèíóòà), ïåžíèöó èñêšó÷èòè èëè ñìàœèòè
òåìïåðàòóðó íà 100°C (âèäèòå òàáåëó).
Òàáåëà óêóâàâàœà
Íàâåäåíà âðåìåíà óêóâàâàœà è òåìïåðàòóðå ñó îðè¼åíòàöèîíå âðåäíîñòè.
Òåìïåðàòóðà
ó°C
Óêóâàâàœå äî
ïî÷åòêà
ñòâàðàœà
ìåõóðèžà
ó ìèí.
Äàšå êóâàòè
ïðè 100°C
ó ìèí.
£àãîäå, áîðîâíèöå, ìàëèíå,
çðåëè îãðîçä
160-170
35-45
---
Íåçðåëè îãðîçä
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Øàðãàðåïå1)
160-170
50-60
5-10
Ïå÷óðêå1)
160-170
40-60
10-15
Êðàñòàâöè
160-170
50-60
---
Ìåøàíà ìàðèíàäà
160-170
50-60
15
Êåëåðàáà, ãðàøàê, øïàðãëà
160-170
50-60
15-20
Ïàñóš
160-170
50-60
---
Õðàíà çà óêóâàâàœå
Áîáè÷àñòî âîžå
Êîøòè÷àâî âîžå
Êðóøêå, äóœå, øšèâå
Ïîâðžå
1)Îñòàâèòè èõ äà ñòî¼å ó èñêšó÷åíî¼ ïåžíèöè
40
×èøžåœå è îäðæàâàœå
×èøžåœå è îäðæàâàœå
1
Óïîçîðåœå: Çà ÷èøžåœå, óðå˜à¼ ìîðà äà èñêšó÷è è äà ñå îõëàäè.
Óïîçîðåœå:Èç ñèãóðíîñíèõ ðàçëîãà íåìî¼òå ÷èñòèòè óðå˜à¼ ïàðíèì
ìëàçîì èëè îïðåìîì ïîä âèñîêèì ïðèòèñêîì.
Ïàæœà: Íåìî¼òå êîðèñòèòè ñðåäñòâà çà ðèáàœå, îøòðå àëàòå çà
÷èøžåœå èëè æèöó.
Íå óïîòðåášàâà¼òå îøòðå àáðàçèâíå äåòåðŸåíòå èëè îøòðå
ìåòàëíå ñòðóãàšêå çà ÷èøžåœå ñòàêëà íà âðàòèìà ïåžíèöå, ¼åð
òèìå ìîæåòå îãðåáàòè ïîâðøèíó, øòî ìîæå äîâåñòè äî ëîìšåœà
ñòàêëà.
Óðå˜à¼ èçâàíà
• Îáðèøèòå ïðåäœó ñòðàíó óðå˜à¼à ìåêîì êðïîì è òîïëîì
ñàïóíèöîì.
• Êîä ìåòàëíèõ ïðåäœèõ ïîâðøèíà óïîòðåášàâà¼òå ñðåäñòâà çà íåãó,
êî¼à ñó äîñòóïíà ó ïðîäà¼è.
• Íå óïîòðåášàâà¼òå ñðåäñòâà çà ñòðóãàœå èëè àáðàçèâíå ñóí˜åðå.
Óíóòðàøœîñò ïåžíèöå
3
1
Î÷èñòèòå óðå˜à¼ ïîñëå ñâàêå óïîòðåáå. Çàïðšàœà ñå òàäà ìîãó
íà¼ëàêøå óêëîíèòè è íå ìîãó äà ñå çàïåêíó.
1. Êîä ÷èøžåœà óêšó÷èòå îñâåòšåœå ïåžíèöå.
2. Ïåžíèöó ïîñëå ñâàêîã êîðèøžåœà îïðàòè ðàñòâîðîì ñðåäñòâà çà
ïðàœå è îáðèñàòè.
Óïîðíà çàïðšàœà óêëîíèòè ïîìîžó ñïåöè¼àëíèõ ñðåäñòàâà çà
÷èøžåœå ïåžíèöà.
Ïàæœà: Êîä óïîòðåáå ñïðå¼à çà ÷èøžåœå ïåžíèöà, ìîëèìî Âàñ,
ïðèäðæàâà¼òå ñå íàâåäåíèõ ïîäàòàêà ïðîèçâî˜à÷à!
Ïðèáîð
Ñâå óëîæíå äåëîâå (ðåøåòêà, ïëåõ çà ïå÷åœå, óëîæíå ðåøåòêå, èòä.)
òðåáà ïîñëå ñâàêå óïîòðåáå îïðàòè è äîáðî îáðèñàòè. Ðàäè ëàêøåã
÷èøžåœà òðåáà èõ ìàëî îâëàæèòè.
×èøžåœå è îäðæàâàœå
41
Óëîæíå ðåøåòêå
Çà ÷èøžåœå áî÷íèõ ñòðàíèöà ìîãó ñå ñêèíóòè óëîæíå ðåøåòêå íà
ëåâî¼ è äåñíî¼ ñòðàíè ïåžíèöå.
Ñêèäàœå óëîæíèõ ðåøåòêè
Ïîâóžè ðåøåòêå íà¼ïðå íàïðåä ñà
áî÷íå ñòðàíèöå ïåžíèöå (1) è çàòèì
èõ íàçàä îòêà÷èòè (2).
3
Óëàãàœå óëîæíèõ ðåøåòêè
Âàæíî! Çàîášåíè êðà¼åâè øèïêè çà
âî˜åœå ìîðà¼ó äà áóäó îêðåíóòè
íàïðåä!
Çà ïîñòàâšàœå ðåøåòêó íà¼ïðå
çàêà÷èòè íàçàä (1) à çàòèì ¼å ñïðåäà
óëîæèòè è ïðèòèñíóòè (2).
42
×èøžåœå è îäðæàâàœå
Îñâåòšåœå ïåžíèöå
1
3
Óïîçîðåœå: Îïàñíîñò îä ñòðó¼íîã óäàðà! Ïðå çàìåíå ñè¼àëèöå ó
ïåžíèöè:
– Èñêšó÷èòè ïåžíèöó!
– Îäâðíóòè îñèãóðà÷å ó îðìàðèžó ñà îñèãóðà÷èìà, îäíîñíî
èñêšó÷èòè èõ.
Ðàäè çàøòèòå ñè¼àëèöå ó ïåžíèöè è ñòàêëåíîã ïîêëîïöà ïîñòàâèòè
êðïó íà äíó ïåžíèöå.
Çàìåíèòè ñè¼àëèöó ïåžíèöå /
î÷èñòèòè ñòàêëåíè ïîêëîïàö
1. Ñêèíóòè ñòàêëåíè ïîêëîïàö
îäâðòàœåì íàëåâî è î÷èñòèòè ãà.
2. Óêîëèêî ¼å íåîïõîäíî:
çàìåíèòè îñâåòšåœå ó ïåžíèöè
40 W, 230 V, 300°C îòïîðíî íà
âèñîêå òåìïåðàòóðå.
3. Ïîíîâî ïîñòàâèòè ñòàêëåíè ïîêëîïàö.
×èøžåœå è îäðæàâàœå
Ãîðœè äåî ïåžíèöå
1
1
Çà ëàêøå ÷èøžåœå ãîðœåã äåëà ïåžíèöå ìîæå ñå ãîðœè ãðå¼à÷
îòêëîïèòè.
Îòêëàïàœå ãîðœåã ãðå¼à÷à
Óïîçîðåœå: Ãðå¼à÷ îòêëîïèòè ñàìî,
êàäà ¼å ïåžíèöà èñêšó÷åíà è êàäà
âèøå íåìà îïàñíîñòè îä îïåêîòèíà!
1. Ñêèíóòè áî÷íó óëîæíó ðåøåòêó.
2. Ãðå¼à÷ óõâàòèòè ñïðåäà è èçíàä
ðåšåôíîã äåëà íà óíóòðàøœî¼
ñòðàíèöè ïåžíèöå è èçâóžè ãà
ïîâëà÷åœåì íàïðåä.
3. Ãðå¼à÷ žå çàòèì óñêî÷èòè íàäîëå.
Ïàæœà: Íåìî¼òå ñèëîì ïðèòèñêàòè
ãðå¼à÷ íàäîëå! Ãðå¼à÷ ñå ìîæå
ñëîìèòè.
×èøžåœå ãîðœåã äåëà
ïåžíèöå
1
Ïðè÷âðøžèâàœå ãðå¼à÷à
1. Ãðå¼à÷ ïîòèñíóòè íàçàä äî ãîðœåã
äåëà ïåžíèöå.
2. Ïîâóžè ãðå¼à÷ íàïðåä íàñóïðîò ñèëè
îïðóãå è íàâóžè ãà ïðåêî ðåšåôíîã
äåëà ïåžíèöå.
3. Ïóñòèòè ãà äà óñêî÷è ó äðæà÷.
4. Óëîæèòè óëîæíó ðåøåòêó.
Ïàæœà: Ãðå¼à÷ ìîðà äà íàëåæå íà
îáåìà ñòðàíàìà èçíàä ðåšåôíîã
äåëà íà óíóòðàøœî ñòðàíèöè
ïåžíèöå è ìîðà ïðàâèëíî äà óñêî÷è.
43
44
×èøžåœå è îäðæàâàœå
Âðàòà ïåžíèöå
Ðàäè ëàêøåã ÷èøžåœà óíóòðàøœîñòè ïåžíèöå ìîãó ñå ñêèíóòè âðàòà
ïåžíèöå Âàøåã óðå˜à¼à.
Ñêèäàœå âðàòà ïåžíèöå
1. Îòâîðèòè ïîòïóíî âðàòà ïåžíèöå.
2. Ñòåçíó ïîëóæèöó (A) íà îáåìà
øàðêàìà âðàòà ïîòïóíî îòêëîïèòè.
3. Âðàòà ïåžíèöå çàòâîðèòè äî ïðâîã
ãðàíè÷íîã ïîëîæà¼à (îêî 45°).
3
4. Îáåìà ðóêàìà óõâàòèòè áî÷íî âðàòà
ïåžíèöå è èçâóžè èõ èç ïåžíèöå ïîä
óãëîì íàãîðå (Ïàæœà: Òåøêà ñó!).
Âðàòà ïåžíèöå ñïîšíîì ñòðàíîì
îêðåíóòîì íàäîëå ïîëîæèòè íà
ìåêàíó, ðàâíó ïîäëîãó, íà ïðèìåð, íà
žåáåòó, äà ñå íå áè èçãðåáàëà.
×èøžåœå è îäðæàâàœå
Ïîñòàâšàœå âðàòà
1. Îáåìà ðóêàìà áî÷íî óõâàòèòè âðàòà
ïåžíèöå íà ñòðàíè ïðèäðæàâàœà è
äðæàòè èõ ïîä óãëîì îä îêî 45°.
Óäóášåœà íà äîœî¼ ñòðàíè âðàòà
ïåžíèöå ïîñòàâèòè íà øàðêå íà
ïåžíèöè.
Ïóñòèòè âðàòà äà êëèçå íàäîëå äî
ãðàíè÷íèêà.
2. Ïîòïóíî îòâîðèòè âðàòà ïåžíèöå.
3. Ñòåçíó ïîëóæèöó (A) íà îáåìà
øàðêàìà âðàòà çàêëîïèòè íàçàä ó
ïðâîáèòíèïîëîæà¼.
4. Çàòâîðèòè âðàòà ïåžíèöå.
45
46
×èøžåœå è îäðæàâàœå
Ñòàêëî íà âðàòèìà ïåžíèöå
1
Âðàòà ïåžíèöå ñó îïðåìšåíà ñà òðè ñòàêëåíå ïëî÷å ïîñòàâšåíèõ
¼åäíà èçà äðóãå. Óíóòðàøœå ñòàêëåíå ïëî÷å ñå ìîãó ñêèäàòè ðàäè
÷èøžåœà.
Ïàæœà! Êîä ïðèìåíå ñèëå, ïðå ñâåãà íà ðóáîâå ïðåäœå ïëî÷å,
ìîæå ñòàêëî äà ñå ñëîìè.
Ñêèäàœå ñòàêëà íà âðàòèìà
1. Îòâîðèòè ïîòïóíî âðàòà ïåžíèöå.
2. Ñòåçíó ïîëóæèöó(A) íà îáåìà
øàðêàìà âðàòà ïîòïóíî îòêëîïèòè.
3. Âðàòà ïåžíèöå çàòâîðèòè äî ïðâîã
ãðàíè÷íîã ïîëîæà¼à (îêî 45°).
×èøžåœå è îäðæàâàœå
4. Ïîêëîïàö âðàòà(B) íà ãîðœî¼ èâèöè
âðàòà óõâàòèòè ñà îáå ñòðàíå è
ïðèòèñíóòè ïðåìà óíóòðà äà áè ñå
îòïóñòèî çàòâàðà÷. À îíäà ïîêëîïàö
âðàòà èçâóžè íàãîðå.
5. Óõâàòèòè ñòàêëà âðàòà ¼åäíî çà
äðóãèì çà ãîðœè ðóá è èçâóžè èõ èç
âî˜èöå íàãîðå.
3
×èøžåœå ñòàêëà âðàòà
Ñòàêëà âðàòà òåìåšíî îïðàòè ðàñòâîðîì
ñðåäñòâà çà ïðàœå. Çàòèì èõ áðèæšèâî îáðèñàòè.
Óëàãàœå ñòàêëà âðàòà
1. Ñòàêëà âðàòà óëîæèòè ¼åäíî çà
äðóãèì ïîä óãëîì îäîçãî ó ïðîôèë
íà âðàòèìà íà äîœåì ðóáó âðàòà è
ñïóñòèòè èõ.
Óëîæèòè íà¼ïðå ìàœó ñòàêëåíó ïëî÷ó,
à çàòèì âåžó ñòàêëåíó ïëî÷ó.
47
48
×èøžåœå è îäðæàâàœå
2. Ïîêëîïàö âðàòà(B) óõâàòèòè áî÷íî,
ïîñòàâèòè ãà ñà óíóòðàøœå ñòðàíå
èâèöå âðàòà è çàòèì ïîêëîïàö
âðàòà(B) íàâóžè íà ãîðœó èâèöó
âðàòà.
3
Íà îòâîðåíî¼ ñòðàíè ïîêëîïöà
âðàòà(B) íàëàçè ñå øèíà çà
âî˜åœå(C). Îíà ìîðà äà ñå óëîæè
èçìå˜ó ñïîšíå ñòàêëåíå ïëî÷å âðàòà
è óãàîíèêà çà âî˜åœå(D).
Çàòâàðà÷ çà äðæàœå(E) ìîðà äà
óñêî÷è ó ñâî¼ ïîëîæà¼.
×èøžåœå è îäðæàâàœå
3. Îòâîðèòè ïîòïóíî âðàòà ïåžíèöå.
4. Ñòåçíó ïîëóæèöó (A) íà îáåìà
øàðêàìà âðàòà çàêëîïèòè íàçàä ó
ïðâîáèòíè ïîëîæà¼.
5. Çàòâîðèòè âðàòà ïåžíèöå.
49
50
Øòà ó÷èíèòè, êàäà …
Øòà ó÷èíèòè, êàäà …
Ïðîáëåì
3
3
Îòêëàœàœå ïðîáëåìà
Çîíå êóâàœà íå
ôóíêöèîíèøó
Ïðèäðæàâàòè ñå óïóòñòâà çà óïîòðåáó óãðàäíîã ïîšà
çà êóâàœå
Ïåžíèöà ñå íå çàãðåâà
Ïåžíèöà íè¼å óêšó÷åíà
Óêšó÷èòè ïåžíèöó
Äíåâíî âðåìå íè¼å
ïîäåøåíî
Ïîäåñèòè äíåâíî âðåìå
Íåîïõîäíà ïîäåøàâàœà
íèñó îáàâšåíà
Ïðîâåðèòè íåîïõîäíà
ïîäåøàâàœà
Îñèãóðà÷ ó êóžíî¼
èíñòàëàöè¼è (îðìàðèž çà
îñèãóðà÷å) àêòèâèðàí
Ïðîâåðèòè îñèãóðà÷
Óêîëèêî ñå îñèãóðà÷è
âèøå ïóòà àêòèâèðà¼ó,
ìîëèìî Âàñ ïîçîâèòå
îâëàøžåíîã
åëåêòðîèíñòàëàòåðà.
Ñè¼àëèöà ó ïåžíèöè ¼å
íåèñïðàâíà
Çàìåíèòè ñè¼àëèöó ó
ïåžíèöè
Îñâåòšåœå ó ïåžíèöè
îòêàçó¼å
1
Ìîãóžè óçðîê
Óêîëèêî íå ìîæåòå äà îòêëîíèòå ïðîáëåì ãîðå íàâåäåíèì
ìåðàìà çà îòêëàœàœå íåèñïðàâíîñòè, îáðàòèòå ñå, ìîëèìî Âàñ,
Âàøåì ñïåöè¼àëèçîâàíîì òðãîâöó èëè ñåðâèñíî¼ ñëóæáè.
Óïîçîðåœå! Ïîïðàâêå íà óðå˜à¼ó ñìå¼ó äà îáàâšà¼ó ñàìî ñòðó÷íà
ëèöà. Óñëåä íåñòðó÷íèõ ïîïðàâêè ìîãó äà íàñòàíó çíàòíå îïàñíîñòè
çà êîðèñíèêà.
Êîä ïîãðåøíîã ðóêîâàœà ïîñåòà òåõíè÷àðà ñåðâèñíå ñëóæáå,
îäíîñíî ñïåöè¼àëèçîâàíîã òðãîâöà ìîæå è ó ãàðàíòíîì ðîêó äà íå
áóäå áåñïëàòíà.
Íàïîìåíà çà óðå˜à¼å ñà ìåòàëíîì ïðåäœîì
ñòðàíîì:
Óñëåä äå¼ñòâà õëàäíå ïðåäœå ñòðàíå Âàøåã óðå˜à¼à ìîæå ïîñëå
îòâàðàœà âðàòà, çà âðåìå èëè îäìàõ ïîñëå êóâàœà èëè ïå÷åœà, äà
äî˜å äî êðàòêîòðà¼íîã çàìàãšèâàœà óíóòðàøœå ïîâðøèíå ñòàêëà
âðàòà.
Îäëàãàœå íà îòïàä
51
Îäëàãàœå íà îòïàä
2
Ìàòåðè¼àë çà ïàêîâàœå
Ìàòåðè¼àëè çà ïàêîâàœå ñó áåçîïàñíè çà îêîëèíó è ìîãó ïîíîâî äà
ñå óïîòðåáå. Äåëîâè îä ñèíòåòè÷êîã ìàòåðè¼àëà ñó îçíà÷åíè, íà ïð.
ñà >PE<, >PS< èòä. Îäëîæèòå ìàòåðè¼àëå çà ïàêîâàœå ïðåìà œèõîâî¼
îçíàöè êîä êîìóíàëíèõ ñëóæáè çà îäëàãàœå ó çà òî ïðåäâè˜åíèì
êîíòå¼íåðèìà çà ñêóïšàœå.
2
1
Ñòàðè óðå˜à¼
Îäëîæèòå Âàø êîðèøžåíè óðå˜à¼ ïðåìà ïðîïèñèìà çà îäëàãàœå êî¼è
âàæå ó Âàøåì ìåñòó.
Óïîçîðåœå: Äà êîðèøžåíè óðå˜à¼ íå áè ìîãàî âèøå äà ïðåäñòàâšà
îïàñíîñò, ïðå îäëàãàœà íà îòïàä ãà òðåáà ó÷èíèòè íåóïîòðåášèâèì.
Ó òó ñâðõó òðåáà èñêîï÷àòè óðå˜à¼ èç åëåêòðè÷íå ìðåæå è
óêëîíèòè ìðåæíè êàáë ñà óðå˜à¼à.
52
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
1 Ïàæœà: Ìîíòàæó è ïðèêšó÷èâàœå íîâîã óðå˜à¼à ñìå äà èçâîäè ñàìî
1
îâëàøžåíè ñòðó÷œàê.
Ïðèäðæàâà¼òå ñå îâîã óïóòñòâà, ¼åð ñå ó ñóïðîòíîì êîä îøòåžèâàœà íå
ïðèçíà¼å ãàðàíöè¼à.
Ñèãóðíîñíè ñàâåòè çà èíñòàëàòåðà
• Êîä åëåêòðè÷íå èíñòàëàöè¼å òðåáà ïðåäâèäåòè óðåžåœå, êî¼å îìîãóžó¼å
äà ñå óðåžà¼ îäâî¼è îä ìðåæå ó ñâèì ïîëîâèìà, ñà ìèíèìàëíîì
øèðèíîì êîíòàêòíîã îòâîðà îä 3mm.
Êàî ïîãîäíè óðåžà¼è çà îäâà¼àœå âàæå íàïðèìåð, ËÑ-ïðåêèäà÷è,
îñèãóðà÷è (îñèãóðà÷å íà çàâðòàœå òðåáà è¾âàäèòè è¾ ëåæèøòà), ÔÈïðåêèäà÷è è çàêëîïêå.
• Çàøòèòà îä äîäèðà ìîðà ñå îáåçáåäèòè óãðàäœîì.
• Ñòàáëíîñò óãðàäíîã îðìàíà ìîðà çàäîâîšàâàòè DIN 68930.
• Óãðàäíå ñòåäœàêå è óãðàäíå ïîâðøèíå çà êóâàœå îïðåìšåíå ñó ñà
ñïåöè¼àëíèì ñèñòåìîì çà ïðèêšó÷èâàœå. Èç ñèãóðíîñíèõ ðàçëîãà òðåáà
äà ïðàâèòå êîìáèíàöè¼å ñàìî ñà óðå˜à¼èìà èñòîã ïðîèçâî˜à÷à.
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
53
54
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
55
56
Óïóòñòâî çà ìîíòàæó
Ãàðàíöè¼à/Ñåðâèñíà ñëóæáà
57
Ãàðàíöè¼à/Ñåðâèñíà ñëóæáà
Eâðîïñêà ãàðàíöè¼à
Îâ༠óðå˜à¼ ïîäëåæè ãàðàíöè¼è Electrolux-à ó çåìšàìà êî¼å ñó íàâåäåíå íà êðà¼ó îâå áðîøóðå
è òî ó òðà¼àœó êî¼å ¼å íåâåäåíî ó ãàðàíöè¼è èëè ¼å îäðå˜åíî çàêîíîì. Àêî ñå ïðåñåëèòå ó íåêó
îä íàâåäåíèõ çåìàšà, ãàðàíöè¼à çà óðå˜à¼ žå ñå ïðåíåòè ïîä ñëåäåžèì îñëîâèìà:
• Ãàðàíöè¼à ïî÷èœå ñà äàòóìîì êóïîâèíå óðå˜à¼à. Îâî ñå ïîòâð˜ó¼å âåæåžèì äîêóìåíòîì î
êóïîâèíè, êî¼åã èçäà¼å ïðîäàâàö óðå˜à¼à.
• Ãàðàíöè¼à çà óðå˜à¼ âàæè çà èñòè ïåðèîä è çà èñòè ðàäíè âåê è äåëîâå, êî¼è âàæå çà Âàø
ìîäåë óðå˜à¼à èëè çà ñåðè¼ó óðå˜à¼à, ó Âàøî¼ íîâî¼ çåìšè áîðàâêà.
• Ãàðàíöè¼à ¼å âåçàíà çà ëèöå, ñòîãà âàæè çà ïðâîã êóïöà óðå˜à¼à è íå ìîæå ñå ïðåíîñèòè íà
äðóãå êîðèñíèêå.
• Óðå˜à¼ òðåáà äà ñå ìîíòèðà è ðóêó¼å ñàìî ó ñàãëàñíîñòè ñà íàâîäèìà èç Óïóòñòâà è êîðèñòè
ñå ñàìî ó äîìàžèíñòâó, îäíîñíî íå êîðèñòè ñå ó êîìåðöè¼àëíå ñâðõå.
• Óðå˜à¼ òðåáà ìîíòèðàòè ó ñàãëàñíîñòè ñà ñâèì âàæåžèì îäðåäáàìà, êî¼å âàæå ó Âàøåì
íîâîì äîìàžèíñòâó.
Äèðåêòèâå îâå åâðîïñêå ãàðàíöè¼å íåìà¼ó óòèö༠íà ïðàâà êî¼à Âàì çàêîíñêè ïðèïàäà¼ó.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
58
Ãàðàíöè¼à/Ñåðâèñíà ñëóæáà
p
t
b
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
- Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
Ñåðâèñ
59
Ñåðâèñ
Êîä òåõíè÷êèõ ñìåòœè, ìîëèìî Âàñ, ïðîâåðèòå íà¼ïðå, äà ëè ìîæåòå
ñàìè äà îòêëîíèòå ïðîáëåì óç ïîìîž óïóòñòâà çà óïîòðåáó (îäåšàê
„Øòà ó÷èíèòè, êàäà...“).
Óêîëèêî íèñòå ìîãëè äà îòêëîíèòå ïðîáëåì, ìîëèìî Âàñ, îáðàòèòå
ñå ñåðâèñíî¼ ñëóæáè èëè íàøåì ñåðâèñíîì ïàðòíåðó.
Äà áèñìî ìîãëè áðçî äà Âàì
ïîìîãíåìî, íåîïõîäíè ñó íàì
ñëåäåžè ïîäàöè:
– Îçíàêà ìîäåëà
– Øèôðà ïðîèçâîäà (PNC)
– Ñåðè¼ñêè áðî¼ (S-No.)
(çà áðî¼åâå âèäèòå ïëî÷èöó ñà
ïîäàöèìà)
– Âðñòà ñìåòœå
– åâåíòóàëíî ¼àâšàœå ñìåòœè, êî¼å ïîêàçó¼å óðå˜à¼
Äà áèñòå èìàëè ïðè ðóöè íåîïõîäíå êàðàêòåðèñòèêå Âàøåã óðå˜à¼à,
ïðåïîðó÷ó¼åìî Âàì äà èõ óíåñåòå îâäå:
Îçíàêà ìîäåëà:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
822 720 993-M-010408-01
Çàäðæàíî ïðàâî èçìåíà
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising