Electrolux | CO230 | User manual | Electrolux CO230 User Manual

Electrolux CO230 User Manual
 INNEHALLSFORTECKNING UTRUSTNING SOM
a 8 MEDFÖLJER UGNEN
SIDA
BESKRIVNING AV UGNEN 3 3 bakplätar
BAKNING, MATLAGNING anapanna
GRILL
RENGORING
BYTE AV UGNSLAMPA
OM UGNEN INTE FUNGERAR
SERVICE
GARANTI
TEKNISKA UPPGIFTER
INSTALLATION
© ©) © © O" E © da A
BESKRIVNING AV UGNEN
1.
2.
o “y
Vred och signallampor fór plattor
vánster fram
vanster bak
hoger bak (termostatplatta)
hdger fram
Vred och signallampor fdr ugns-
funktioner och temperatur
varmiluft
В
gratineringslage (grill + flákt)
grill (2 element)
grill (1 element)
enbart ôvervärme
enbart undervärme
WOE «a
Over/undervárme
. Utdragbar skárm som skyddar vred
och skáplucka mot kondens och
missfárgning nár ugnen anvánds
for stekning och grilining
. Lucka med lucklás. Luckan kan tas
bort vid rengóring
. Ugnsbelysning, tánds nár ugnsvre-
det stálls in
. Galler och filter fór varmluftsflákt.
Filtret anvánds vid stekning och
grillning, fór att skydda flákten.
‚ Underelement
. Overelement och grillelement
. Ventilationsflákten startar nár
ugnen kopplas pá.
Flákten ár ocksá termostatstyrd,
vilket innebár att den kan starta och
gá en stund efter att ugnen stángts
av. |
Gangtiden ar beroende pa hur myc-
ket ôverskottsvärme som finns kvar
i ugnen efter avstängningen.
SA HAR ANVANDER DU
UGNEN FOR BAKNING
OCH MATLAGNING
Konventionell varme
Stáll ugnsvredet pá (5)
Ugnsbelysning och panelbelysning
tands samtidigt. Stall termostatvredet
pá ónskad temperatur (ex. 200°).
Signallamporna tands, nar ugnstempe-
raturen ar 200° slocknar termostatens
signallampa och ugnen ár klar att an-
vánda.
Under gráddningstiden kommer termo-
statlampan att tándas och sláckas, allt
eftersom termostaten kopplar in och ur
elementen fór att hálla den instálida
temperaturen.
Uppvarmningstiden till 200° &r ca 15 min.
Konventionell várme anvánder du, nár
du bakar/lagar enstaka bakverk eller
matrátter och nár du stáller stora krav
pá jamn várme.
Varmluft
Stall ugnsvredet pá
Ugnsvredet belysning och panelbelys-
ning tánds samtidigt. Stáli termostatvre-
det pá ónskad temperatur (ex. 175%).
Signallamporna tánds, nár ugnstempe-
raturen ar 175° slocknar termostatens
sighallampa och ugnen ar klar att an-
vanda.
Under graddningstiden kommer termo-
statlampan att tdndas och slackas, allt
eftersom termostaten kopplar in och ur
elementet for att hálla den instálida tem-
peraturen.
Uppvármningstiden till 200%ár ca 10 min.
Varmluft anvánder du nár du skail baka/
laga mat i stora mángder. Du kan grád-
da/laga flera bakverk eller matrátter
samtidigt, och du kan ta ut och sátta in
plátar eller formar allt eftersom de blir
fardiga.
TIPS OCH RAD
Rad och tips om bakning
Var noggrann vid beredning av degen.
Vag eller mát ingredienserna och fólj
anvisningarna i receptet.
Knäda jäsdegar ordentligt och lat dem
helst jása tvá gánger. Fórsta gangen |
degbunken och sedan pa platen, sa far
du ett smakrikare och saftigare bród.
Flytta óver bródet pa galler nar det ar
fardiggraddat, sa slipper du kladdig un-
dersida pa brodet och rost pa platen.
Smórj och brda formen vál nár du bakar
mjuka kakor, sá fastnar de inte i formen.
Lát kakan stá nágon minut innan du
stjälper upp den pá galler. Lát den sval-
na under formen. Jás degar ¡ ugnen.
Stáll termostaten pá 50% och, stáng av
ugnen efter 2-3 min. Stáll in degbunken
overtáckt med lock eller bakduk och lát
jasa i ca 20 min.
Varfor blir resultatet misslyckat
ibland? |
e Jásdegsbród som blir platt och kom-
pakt
Degspadet har varit fór varmt.
e Bród som smular sig
Fór mycket mjól eller for dalig knad-
ning av degen.
e Bród med degrand
Fel gráddningstemperatur.
e Bród med stora blásor
Fór dálig knádning eller fór láng jástid
efter utbakning.
e For mórk/bránd yta
Fôr hôg ugnstemperatur, eller har
gráddningen gjorts med snabbstart
láget inkopplat?
'@ Mjuka kakor som blir kompakta
FOr mycket mjól, eller fór mycket visp-
ning sedan mjólettillsatts.
e Mjuka kakor som faller ihop efter
gráddning
Fór lág ugnstemperatur eller fór myc-
ket bakpulver
e Mjuka kakor som fár for mórk fárg pá
ovansidan eller som spricker
Fór hóg ugnstemperatur.
e Ugnen gráddar ojámnt
For hég temperatur-géller oftast varm-
luftslaget. Har snabbstartslaget an-
vánts av misstag?
TIPS OCH RAD
Fólj rekommendantionerna om tider och
temperaturer som anges i bruksanvis-
ningen sá fár du básta resultat.
Anvánd ugnen inte bara till bakning.
Utan ocksá till matlagning. Du kan góra
stora satser pá en gáng och sedan lág-
ga in i frysen. Du slipper matos och spar
tid, arbete och pengar.
Stek kóttbullar, káldolmar, färsfyllda pa-
prikor etc. ¡ lángpannan. Koka fisk i
ugnen, speciellt plattfisk. Fisken blir inte
torr och sónderkokt, vilket látt hánder
nár man skall koka ¡ kastrull.
Matrátter som skall koka sakta och lán-
ge gor du med fôrdel i ugnen, t. ex. ris,
risgrynsgrôt, ärtsoppa, bônor. Koka upp
pâ platta och vidarekoka i 200° i ugn.
Torka frukt, grébnsaker och svamp. Stall
termostaten pá lágsta temperatur och
använd varmluft. Bladgrónsaker lágger
du i ett durkslag eller en korg av metall-
nat.
Forvall applen nar du skall gôra äppel-
mos. Skári klyftor och lágg ilängpanna,
táck med smórgáspapper. Fórváll ¡ 150
ca 15 min, eller tills klyftorna ár mjuka.
Grill
Stall ugnsvredet pa [F)
Anvand lage (™) nar du grillar mindre
méangder eller n&r du grillar pa roteran-
de spett.
Anvánd láge F) nár du grillar stora
mángder eller rostar mánga skivor bród.
Stáll termostatvredet pá grilláge.
Drag ut skármen ovanfór ugnen. Várm
upp grillelementet/en ca 5 min innan du
bórjar griliningen, elementet/en skall
vara helt róda. Ugnsluckan skall stá pá
glänt under grilining.
Grillning pâ galler
Krydda det som skall grillas eller mari-
nera det,men vänta med att salta till efter
gritiningen. Snitta feta kanter pa ex. vis
fláskkotletter sá kupar de sig inte.
Lágg det som skall grillas pá galler och
placera gallret pá támplig fals. Ju tjoc-
kare bitar ju lángre frán grillelementet.
Lángpannan placerar du pá nedersta
falsen.
Lágg gárna aluminiumfolie ¡ botten pá
langpannan for att samla upp kéttsaft el-
ler fett och fór att underlátta rengórin-
gen.
RENGORING
Ugnen har katalytisk (sjálvrenande)
emalj pa vagger tak och botten. Vid nor-
mal anvándning behóvs ingen sárskild
rengóring invándigt, fettstáank och min-
dre fôrorentngar bränns bort när ugnen
upphettas. Skulle du raka spilla nagot
eller kaksmet rinner 6ver kan det bli sa
stora flackar att normal upphettning inte
formar ta bort smutsen. |
Skrapa da forsiktigt bort de branda eller
fôrkolnade resterna med en stekspade
eller bordskniv. Tvätta sedan med varmt
vatten och handdiskmedel. Använd inga
starka rengôringsmedel eller vassa kni-
var. Om det ändâ finns rester kvar, kan
du hálla handdiskmedel direkt pá flácken
och sedan lágga en wettexduk dver. Lat
den ligga ca 1tim och skólj sedan med
varmt vatten. Om óverkoket bestár av
socker eller kóttsaft kan det trots allt
kvarstá en mórkfárgad flack. Ytan ar i
alla fall ren och med tiden kan flicken
blekna.
Elementen kan tas bort fór att láttare
komma át vid rengóring. OBS se till att
ugnen ár avstángd och elementen kalla.
Drag elementen rakt ut tills de lossnar.
Nár du sátter tillbaka dem, trycker du
tills de snapper fast.
Ugnsstegarna lossas enligt fóljande:
Lyft upp stegens framkant sá den lós-
gors fran nyckelhälsfästet.
For sedan framkanten mot ugnens mitt
och dra loss den fran fasthalen i bak-
vaggen.
Montering sker i omvand ordning.
fre
МЫ ттТтллтотлшттте тен отишщощШПтлтЕ ЕВЕ Ен ЛЕН не,
+4
va sa Ly 1 Ни и, A4 “я
y SAN Ed 466 — Pf
Ny a \ 7 E
LA ` 2} Ни
— wh
Filter fór injektor och framfór varmiufts-
flakten laggs i varmt vatten och hand-
diskmedel, skôlj under rinnande varmt
vatten.
Flakthjulet kan tas bort fór rengóring.
Lossa férst skyddsplaten genom att los-
sa vingmuttrarna. Lossa flakthjulet ge-
nom att skruva muttern medurs.
Ugnsluckan kan vid behov tas av for
rengóring. | normala fall kan luckan ren-
gôras när den sitter pâ plats.
Tvätta av luckan bâde pâ in- och utsida
med varmt vatten och handdiskmedel.
Pá insidan av luckan kan det ibland
finnas stánk frán stekning som bránts in,
gnugga fórsiktigt med Svinto.
Panelen och vreden rengórs med varmt
vatten och handiskmedel. Plátar, láng-
panna och galler diskas med varmt
vatten och handdiskmedel.
“= .
У vy h \ 4 ; ry ‚у 2”
ir ne = An ss e — a = о = da he AL If
REM AN TN OE TTS FT Ar
Nu Vy HH ol ar Fr Lt
Byte av ugnslampa
Lossa skruven pá lampglaset och Iyft
bort det. Skruva loss glódlampan och
sátt i en ny. Lampan har E14 sockel och
skall vara márkt 220 V, 15 W, 300.
Om lamporna i panelen inte fungerar,
kontakta din aterférséljare eller Electro-
service.
OM UGNEN INTE
FUNGERAR
—- ar sakringarna hela
—- ár elementen ordentligt fastsatta
Gór inga ingrepp ¡ ugnen, lát fackman
utfôra reparationer.
Service och reservdelar
Om du behôver service eller reserv de-
lar, kontakta din âterfôrsäljare eller
Electroservice, telefonnumret hittar du i
telefonkatalogen.
Маг du anmäler ett fel, uppge da alltid
produktnummer och modellbeteckning,
de uppgifterna hittar du pa ugnens insi-
da. Fyll i uppgifterna i den har rutan, sa
har du dem alltid till hands om du
behóver frága om nágot som gáller din
ugn.
Garanti
Ugnen ár avsedd fór hushállsbruk. |
Sverige gáller av EHL antagna garanti-
och serviceátaganden. Se EHL-kópdo-
kument som du fár av sáljaren. Spara
kvittot.
Modell
Produkt Nr.
|
Serie Nr.
| Mod,
|
è
Ф
(Nr.
kW
~S0Hz
Fabr.
Instr.
Tekniska uppgifter
Ugnens yttermátt bredd: 596 mm
djup: 565 mm
hójd: 597 mm
Inbyggnadsmatt bredd 560 mm
djup 580 mm
hóid 600 mm
Elanslutning: 380 V 2 50 Hz
380 V 3 50 Hz
Effekt
Varmluft 2600 W
Grill + flakt 2600 W
Grill (1 element) 1500 W
ôvervärme 1100 W
Undervärme 1100 W
Over/undervärme 2200 W
Ugnsbelysning 2x15 W
Vi reserverar oss for ándringar.
Uppackning
Kontrollera att varan ar felfri och os-
kadd.
Ev. transportskador skall anmálas se-
nastinom sju dagar till den som har ans-
varat fór transporten.
INSTALLATION
Ugnen skall byggas in ¡ kdksinredning
enligt skiss.
Elektrisk installation
Skalt utfóras av behórig person och i
enlighet med gállande lokala bestám-
melser. Kopplingsschema finns intill
kopplingsplinten pá ugnens baksida.
CF)
I
1] 380V2 -50Hz
|1 380V 3 50Hz
Hall
Inbyggnadsspisen kan kombineras antingen med en glaskeramikháil eller en in-
byggnadshäll med gjutiärnsplattor. Bruksanvisning och installationsanvisning for
dessa levereras med héllen.
TL Electrolux
ELECTROLUX HUSHÁLL AB
Lilla Essingen 105 45 Stockholm. Telefon 08 - 738 60 00.
Telex 11600 Elhead S. Telefax 56 19 41
5012551 / 09.87
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising