Electrolux | NF3244 | User manual | Electrolux NF3244 User Manual

Electrolux NF3244 User Manual
 Electrolux
A
———
®
INNEHALLSFORTECKNING
Installation ener nerreno oe orieraa rea. 4
Bekanta dig med mikrovágsugnen ........................... 4
Beskrivning av mikrovágsugnen med tillbehór ............. 4
Kontrollpanelens funktioner ................................... 4
Mikrovägsugnens funktioner ................................... 4
Matlagningpatvanivaer ......................................... 4
Praktiska tips ...................... reee nearia eee. 5
Skótsel, kokkárl, etc ..................".ernerren a reaeecó. 5
Säkerhet nene nearo enero iraeeo. 5
Garanti ................... aa a nanas ana nana nn 5
Tekniska uppgifter secs encre. 5
Byte av ugnslampa ................cooiiiiii ee 5
GB) CONTENTS
Installation ................... ee, 6
Get acquainted with your microwave oven .................. 6
Description of the oven ........................... eee 6
Microwave cooking controls 6
The function of the microwave oven .............................. 6
Cooking at two levels 6
Practical hints resserre ee, 7
Care, cookwares etc .......................... reee ea. 7
Safety N 7
Guarantee ............................iiere menea ne ena arre rereeos 7
Technical information e. 7
Changingthe bulb are 7
(N) INNHOLDSFORTEGNELSE
Innstallasjon .................... enn eee noe enero. 8
Gjor deg kjent med mikrobglgeovnen ........................... 8
Beskrivelse av mikrobglgeovnen .........................m.. 8
Kontrollpanelets funksjoner ........................................... 8
Mikrobolgeovnens funksjoner ...................................... 8
Matlagingpatonivaer ………….….….….….….………rrrerrrecccrec ans 8
Praktiske tips ren nene e eenenos 9
Vedlikehoid, kokekar osv rr recio 9
Sikkerhet ............................... nena aca ena nea ee raeeeaa 9
Garanti ......................eeeee nena ea inner rene ee rrreerrores 9
Tekniske opplysninger ..................................... no 9
Utskifting av ovnslampe .......................... e..." "noria. 9
INNEHOLDSFORTEGNELSE
Installation... ira ene nr enn terres 10
Beskrivelse ...........................i ee me reee ene rierees 10
Kontrolpanelets funktioner ......................................... 10
Sádan anvendes ovnen ............................... nero 10
Madlavning i 2 niveauer menores 10
Praktiske tips ener eee 11
Sikkerhed .............coooooiiiii eee eee es 11
Garanti og Service nn 11
Tekniske data .......................... enano neereeeeos 11
Udskiftning av ovnelampe ..........................e es 11
SISALLYSLUETTELO
Toimenpiteet ennen mikroaaltouunin käyttöä .............. 12
Káyttóohje .............................meieri cece) 12
Mikroaaltouunin varusteet ....................................memeees 12
Mikroaaltouunin käyttô in. 12
Ruuan valmistus kahdessa tasossa een 12
Käytännôn Ohjeita ee EEE 13
Hoito, keittoastiat jne ae. eee, 13
Turvallisuus ...........cccoooeii eee arenas 13
TaKUU ooo eee 13
Tekniset tiedot .................................... ees 13
a -
a
en paie AUS EA
(TY i EE
МЕ 3244
Vanable Power
SELECTOR
NF3244
Variable Power
©
Installation
Kontrollera att varan ar felfri.
Mikrovagsugnen far inte kopplas in elektriskt om det finns ska-
dor pá lucka, gángjarn eller ytterhólje. Det gáller áven skador
eller márken som tyder pá att mikrovágsugnen utsatts fór ovar-
sam behandling. Kontakta leverantóren om ugnen ár skadad.
Luftintaget finns under ugnen och fótterna fár dárfór ej tas bort.
Plastkáporna fór kylluften pá baksidan fár ej táckas till eller tas
bort. Ugnen skall anslutas till jordat vágguttag med separat
gruppsákring, 10 A tróg.
Bekanta dig med mikrovágsugnen!
O Handtag. Fór att ugnen skall fungera máste luckan vara
stángd.
O Fónstret. Du kan se maten utan att avbryta tillagningen.
O Uttagbar glasbricka. Brickan skall alltid vara pá plats nár
ugnen anvánds.
O Kontrollpanel
OQ Huvudstrómbrytare
© Belysning
@ Flytibart galler for matlagning i tva niváer.
© Gallerhallare
KONTROLLPANELENS FUNKTIONER
HUVUDSTROMBRYTARE
"TILL/FRÁN” markerad 1/0
Efter programmeringen av ugnen, tryck pá huvudstrómbryta-
ren. Matlagningen startar. Tillagningen stannar nár tiden ár ute.
Om dórren óppnas innan tillagningstiden ár ute, stannar mikro-
vagseffekten och fortsátter nár dórren stángs igen.
TIMER = Tidsinstállning/Signalur.
Ugnen ger signal nar installd tillagningstid ár ute. Den kan áven
anvándas som enbart signalur.
SELECTOR = Effektvaljare fran 1 till 10 (10 till 100% effekt).
Se vidare kokboken fór nármare information och recept.
MIKROVÁGSUGNENS FUNKTIONER
Steg fór steg:
1. Stall in ratten i ugnen
2. Stang dorren
3. Valj effektlage
4. Stall in tiden
5. Tryck pa huvudstrombrytaren
Uppvarmningen bryts omedelbart nar tillagningstiden ar ute el-
ler om dórren óppnas.
Kom-i-hag
Kor aldrig ugnen tom. Vid férsdk stall in ett glas vatten.
Matlagning pa tva nivaer
Gallret gôr det mójligt med tillagning av flera rátter samtidigt.
Stáll den matrátt som kráver lángst tillagningstid pá galiret. Pla-
cera alltid matrátterna med luft emellan. Tillagningstid och pla-
cering avgôrs bla av mángden och sammansáttningen av de
olika rátterna.
PRAKTISKA TIPS
1. Hall ugnen ren — undvik spill och rengór áven under glas-
brickan och pá luckans insida.
2. Valj vida, helst runda eller ovala karl med lock.
3. Anvand ej karl av metall eller med metalldekor. (Se kokbo-
ken ang kokkärl).
4. Tack maten vid tilllagningen. Anvand glaslock, tallrik eller
smórgáspapper.
5. Bakverk kan tinas direkt i brodkorg eller pá hushállspap-
per.
6. Varms maten i frysforpackning tex plastpasar, bor dessa
óppnas. Fórpackningar som inneháller metal! eller metall-
dekor bór ej anvándas. Tag bort metallklips od.
7. Matvaror med skal eller skinn prickas med gaffel — t ex po-
tatis och korv. Koka inte agg i ugnen.
8. Lágg de stórsta, tjockaste styckena ytterst ¡ kárlet och skár
heist maten | ¡amna bitar.
9. Attróra om eller vánda pá maten ár ett bra sátt att fa jamna-
re värmefôrdelning.
10. Stôrre mängd — längre tillagningstid.
11. Anvánd lite eller inget vatten. Vissa rátter behóver dock li-
tet vátska.
12. Minska pá salt och kryddor eftersom ingen smak fórsvin-
ner i kokvattnet. Salt absorberar vatten och kan darigenom
paverka resultatet.
13. Koka inte maten for lange. For lang koktid ger sámre resul-
tat och maten blir latt torr och seg. Det ár báttre att kontrol-
lera och eventuellt koka ytterligare en stund.
14. Lat maten sta nagra minuter sa att varmen utjamnas.
15. Lamna aldrig ugnen utan tillsyn nágon lángre tid.
16. Anvánd kokboken. Dár finns várdefull information och re-
cept.
Sakerhet
Mikrovagsugnen ar typgodkand av SEMKO (S-maérkt) och dar-
med provad enligt gallande bestammelser.
Ugnen har ocksá godkánda sákerhetsstrómbrytare och luck-
tätningar som fôrhindrar mikrovägsläckage. Det är inte tillátet
att anvanda mikrovagsugnen med 6ppen lucka genom att satta
sakerhetsstrombrytarna ur funktion. Anvand inte ugnen om
den ár skadad, speciellt gáller det skador pá lucktátningar,
gángjárn och sákerhetsstrómbrytare. Gór inte ingrepp ¡ mikro-
vágsugnen. Felaktiga átgárder kan leda till personskador eller
funktionsfe!. Justering och reparation máste utfóras av service-
man som ár utbildad och auktoriserad av Elektroservice. Om
mikrovagsugnen anvands kommersiellt i cafeterior, barer och
liknande gáller arbetarskyddslagens bestámmelser om skótsel
och várd.
Garanti
1 árs garanti. | Sverige gáller av EHL antagna garanti- och ser-
viceátaganden. Se "EHL kdpdokument” som tillhandahálles av
saljaren.
TEKNISKA UPPGIFTER
Utvándiga mátt Bredd 595 mm
Hôjd 395 mm
Djup 435mm
Ugnsutrymme Bredd 395 mm
Hôjd 270 mm
Djup 370 mm
Vikt 28,1 kg
Spanning 220V, 1-fas, 50 Hz
Sakring 10 A, trég
Anslutningseffekt 1300 W
Mikrovägseffekt 650 W
Byte av ugnslampa
Använd 40 W klotlampa med E14 sockel.
Slá ifrán huvudstrómbrytaren.
Tag bort kápan pá ugnens bakre hórn genom att lossa skruven
lángst ner. Fáll upp kápan och byt lampan.
Spangbergs Tryckerier AB Stockholm 1985 HK-KMB 8507 S 820 54 87
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising