AEG | MC COMBI 32-W/EURO | User manual | Aeg MC COMBI 32-W/EURO User Manual

Aeg MC COMBI 32-W/EURO   User Manual
 MICROMAT_COMBI 625 MALE
Mikrobglgeovn
Mikroaaltouuni
. Brugsanvisning A
GUT
Kayttóohje
Tillykke!
Vi gnsker Dem hermed tilykke med kebet af Deres nye AEG
MICROMAT-COMBI ovn.
Vi haber at De vil blive tilfreds med Deres valg og at De fremover
vil finde det forngjeligt og spændede at arbejde med MICRO-
MAT-COMBI ovnen, |
Рег De tager Deres nye mikrobgigeovn med grill i brug, er det
imidiertid vigtigt at De lseser brugsanvisningen grundigt.
Brugsanvisningen hjælper Dem med at udnytte alle COMBI-
ovnens fordele pá den helt rigtige made.
Desuden vil De kunne undgá unzdvendig service.
Trykt pa miljgvenligt papir -
Den, der teenker gkologisk, handler ogsá deretter ...
MCGUTERSO? 06/93 DK
MCIEGOS 08/93 DK
indholdsfortegnelse
Mikrobaiger, hvad er det?
Sikkerhedshenvisninger
Det rigtige service
Udstyr
Funktionsarter
Opstilling og tilsiutning
Renggring af ovnen far brug
Ibrugtagning:
Klokkes!æt/tilberedningstid
Varmholdning/drejetallerken
Generelle henvisninger
Varmiuft
Infrathermgrillstegning
Grillstegning
Kombination mikrobglger og varmiuft
Kombination mikrobalger og infrathermgrillstegni ng
Kombination mikrobglger og grillstegning
Optgningsautomatik —
Tilberedningsautomatik
Lagring af programmer
Forvalg af varighed og sluttidspunkt
Optoning, opvarmning, tilberedning
med mikrobaige-solodrift
Henvisninger til indstilling af ydelse
Det ber De ogsá vide ...
Praktiske henvisninger til arbejdet med mikrobglgeovnen
Tilberedningstabeller
Bagning
Tilberedningstabeller
Stegning og grillstegning
Tilberedningstabeller
Rengering og vedligeholdelse
Hvad skal man gere, hvis noget ikke fungerer?
Kundeservice
Tekniske data
Angivelser til afpravningsretter
4-6
8-10
11
24
25
26
27-31
32
33/34
35/36
36
37
39
Mikrobsiger,
hvad er det?
Sikkerheds-
henvisninger
for brugeren
Mikrobelger er ¡ familie med de elektromagnetiske balger. Disse
balger er i stand til at overfgre energi ad trádios vej.
Mikrobglger er nært beslægtet med kortbelger, som alle kender
fra radio og TV. De anvendes nu ikke til transmission af musik og
TV-billeder, men til kogning/stegning af madvarer.
Mikrobeglgerne trænger ind i madvaren under stegning/kogning.
De producerer direkte varme under overfladen, idet de seetter
molekylerne ¡ svingning. Gnidningsvarmen, der opstár herved,
fordeles i madvarerne, sdledes at disse tees op, opvarmes og ko-
ges/steges. |
Det er forskellen mellem en mikrobelgeovn og et konventionelt
komfur. For komfurernes vedkommende bringes varmen udefra
til madvarerne via varmestramning (bageovn), varmeydelse (ko-
geplade) eller varmestraling (grill).
Hvor hurtigt tiberedningen ¡ mikrobalgeovnen sker, afheenger
meget af madvarens maengde, beskaffenhed og form.
Da varmen ikke fremkommer ens overalt ved tilberedning med
mikrobalger, er det vigtigt, at maden omrgres eller vendes, isaer
ved starre portioner. |
Varmen i levnedsmidlerne opstar af sig selv og kommer ikke ude-
fra (fra fedt eller vand), hvilket vil sige, at denne metode skaner
madvareme ved tilberedningen.
Vitaminer og mineralstoffer bibeholdes i madvarerne og koges
ikke „маек“ som ved normal tilberedning. -
Sikkerhedshenvisninger
Gyldne regler for et upáklageligt og sikkert arbejde med
mikrobolgeovnen
1. Teend forst for ovnen, nar maden er anbragt i ovnrum-
met og drejetallerkenen er isat.
2. Hold altid ovnen ren, specielt omkring dertestningerne og
dertætningsfladerne.
3. Undga beskadigelse af:
a doren
mn dorhængsierne
m dortsetningerne og deres overflader
E derrammen
(sæt f.eks. ikke noget i klemme mellem dgren og ram-
men).
Renger dertætningerne og deres overflade (ogsa derram-
men) med et mildt rengaringsmiddel og varmt vand.
Bemeerk:
Säâfremt dertætningerne og deres overflader skulle blive be-
skadigede, ma ovnen ikke benyttes, for den er repareret af
AEG kundeservice eller en af AEG uddannet el-fagmand.
MOCE600-2 08/93 DK - MCSIB6O4 08/93 DK
MCSIB604 08/83 DK
10.
11.
12.
Brug kun egnet service.
Ved opvarmning af vaesker bar De altid stille en teske i behol-
deren for at undgá overkogning. Teskeen m3 ikke bergre
ovnsiderne. Ved kogepunktforsinkelse nas kogepunkitem-
peraturen, uden at de typiske dampbleerer stiger i vejret.
Selvom beholderen kun rystes lidt, kan veesken pludselig
koge kraftigt over eller sprgite. Fare for forbreending!
. Prik huller ¡ levnedsmidier med ,skind* eller ,skrael*, f.eks. kar-
tofler, tomater, pelser og lignende med en gaffel. Pá denne
máde kan dampen slippe ud og levnedsmidierne revner
ikke.
. Veer sikker pa, at der opnás en mindstetemperatur pa 70 °C
ved tilberedning/opvarmning af levnedsmidier. Dette er tilfæl-
det, hvis De respekterer angivelserne (tid/ydelse) i tilbered-
ningstabellerne. Brug aldríg kviksolvtermometer til máling af
temperaturen i levnedsmidlerne.
Babymad i glas eller flasker skal altid opvarmes uden lag og
omrgres godt eller rystes efter opvarmningen, sá varmen bli-
ver ensartet fordelt. Kontroller temperaturen fer De mader
barnet.
. Veer opmeerksom pá, at servicet bliver varmt ved indstilling
pá hgj ydeise og leengere tid. Benyt derfor handsker eller gry-
delapper. -
Mikrobolgeovnen skal holdes under opsyn, nár lev-
nedsmidler opvarmes eller tilberedes i engangsser-
vice af kunststof, papir eller andre brandbare materia-
ler.
Safremt der opstar reg, skal ovnderen holdes lukket
og ovnen slukkes eller stikket treekkes ud af stikkon-
takten.
Benyt ikke mikrobolgeovnen til:
a kogning af seg med skal og vinbjergsnegle, da de
vil revne!
m opvarmning af storre mængder spiseolie (fondue,
friture) eller drikkevarer med stort alkoholindhoid
(fare for selvanteendelse!)
m opvarmning af lukkede Konservesdáser eller fla-
sker o.l. |
u torring af dyr, tekstiler eller papir.
u service (porcelæn, keramik, lervarer etc.) med hul-
rum, der fyldes med vand, sá der kan opstá damp-
tryk, nar det anvendes i mikrobolgeovnen. Produ-
centens henvisninger bedes ubetinget overholdes.
Respekter altid forskrifterne og vejledningen i den ved-
lagte brochure ,Tilberedningstabeller. Lad ikke maden sta
for leenge ¡ ovnen og indstil ikke ydelsen far hgjt. Bestemte
steder pá madvarerne kan ¡ sá fald udterre eller blive for-
braendte.
Sikkerheds-
henvisninger
for brugeren
Sikkerheds-
henvisninger
for brugeren
13. Mikrobalgeovnens eksisterende ledning skal, hvis den bliver
beskadiget, udskiftes med en identisk ledning.
Udskiftningen má kun foretages af AEG kundeservice eller af
andre fagfolk, der er uddannet af AEG.
14. Ved kombinationsdrift og grillstegning bliver ovnru-
— den varm. Sorg derfor for at smáborn holdes pá af-
stand af ovnruden. — |
15. Nár ovnruden er varm, lukkes ovnlágen ved at trykke
pá dorrammen tforneden til hojre.
16. Ovnen skal kun forvarmes, nár der benyttes grilistegning, in-
frathermgrillstegning eller varmluft. Aldrig ved kombinations-
drift eller mikrobalge-solodrift.
17. Ovnrummet, grillvarmelegemet og ovnribberne bliver — med
undtagelse af mikrobalger-solodrift - varme, nâr ovnen er |
brug.
Vaer venligst opmaerksom pa dette, nar De bruger ovnen.
AEG husholdningsapparater opfylder de geeldende sik-
kerhedsbestemmelser. Brug under ingen omstaendighe-
der ovnen hvis den ikke fungerer upaklageligt.
Med henblik pa at opretholde sikkerheden ved ovnen ma
reparationer, især pà stromforende dele, kun udfores af
el-fagfolk, der er uddannede af AEG. Ved driftsforstyrrel-
ser má De derfor henvende Dem til AEG kundeservice pa
tif. 42 64 85 22 eller til Deres forhandier.
Ved uforsvarlige reparationer kan der opstá betydelig fare
for brugeren.
Udskiftning af ovnbelysningen má kun udfores af AEG
kundeservice eller af andre fagfolk, der er uddannet af
AEG.
MCSIBSO4 08/93 DK
MCG604 08/93 DK
Det rigtige service
Servicemateriale
Driftsfunktioner
Mikro-
balger
Varm-
luft
Grifl-
| stegning
Infratherm-
grill-
stegning
Kombi-
drift
ldfast glas og por-
celæn (uden metal-
dele f.eks. Pyrex)
lkke iidfast glas og
porcelaen')
(f.eks. serverings-
service)
Glas og keramik af
idfast/ trostsikkert
materiale
Keramik, stentoj”)
Varmebestandigt
kunststof *) op ti
200 °C
Pap, papir
Stegeservice af metal,|
f.eks. emaljeret,
stobejern
Bageforme, sort
lakerede eller silikone-
belagt
X
') Uden segiv-, guld-, platin eller metaldekoration
2) Ingen metalholdig glasur
3) De af fabrikanten anbefalede maksimaltemperaturer
bedes overholdt
Det rigtige
service
Udstyr
Л
MCAUS607 08/93 DK
MCAUSB07 08/83 DK
A Elektronikur med display
B Taste ti tidsindstiling €)
C Taste til forvalg af varighed/sluttidspunkt —
D Taste til frem- og tibagekgrsei
E Taste til valg af mikrobelge-ydelse La
F Taste til valg af grillstegning vvv
G Taste til valg af infrathermgrillstegning X
H Taste til valg af varmluft 4,
| Taster til programlagring
J Taste til udiesning €
K Taste til tiberedningsautomatik-programmer hr]
L Taste ti opteningsautomatik-programmer
M Start-taste D
N Drejetallerken 12
O Dorábningstaste Y
P Drejetallerken
Q Ovnribber
R Dartætning
S Dgriás og -sikring
T Ovnlys
U Afdækning af belgefordeleren
V Grilivarmelegeme
W Stænkplade
X Ringvarmelegeme og ventilator
Udstyr
Udstyr
Tilbehor
MC 158 MC 159
Rist Grill-rist
Bradepande af glas Bagepiade
Placeringer | Der er mulighed for placering i 4 forskellige hejder ¡ ovnen.
i ovnen
Z N
И
МС 99.2 7
Alt efter ovnfunktion og brug af tilbeher placeres maden efter an-
visningerne i tabellerne.
10
MCAUSE09 08/93 DK - MCAUSE10 08/93 DK
MCBA6OO 0893 DK
Funktionsmáder
1. Mikrobolger-solo ==
Seerdeles velegnet til optening, tiberedning eller opvarmning
af madvarer. |
2. Varmiuft J,
\беей til bagning af kager.
J
3. Infrathermgrillstegning “Y
Til grillstegning af starre stykker kad eller fjerkrae. Ventilatoren
og grilvarmelegemet er i drift samtidiat.
4. Grilistegning ~~
Specielt velegnet til gratinering og grilistegning af f.eks. steaks
eller palser.
5. Kombination mikrobelger == og varmiuft À,
Med denne kombinationsmulighed kan f.eks. gratiner tilbere-
des hurtigt.
6. Kombination mikrobeiger — 09
infrathermgrillstegning À
Denne kombination er særlig velegnet til stegning og grillsteg-
ning pá ca. den halve tid.
7. Kombination mikrobalger == og grilstegning ”*?
Velegnet til gratinering og bruning.
Indbygnings-
model
Rengoring
for ovnen
benyttes
forste gang
12
Opstilling/Tilsiutning
Af hensyn til en upáklagelig til- og afgang af luft kreeves der et luft-
rum pa 5 cm rundt om ovnen.
Tilslutning til stikdâse med jordledning (Schuko-stikdase)
sikret med en 10-A-L-automatsikring eller 10 A træg!
Lt
Ved indbygning i et hejskab anvendes den passende ind-
bygningsramme. (Ekstratilbeher)
Bemaerk henvisningerne i monteringsvejledningen.
Tilsiutning til stikkontakt med 10 amp. sikring!
Ved installation af ovnen skal der forefindes en installation, som gor
“det muligt at adskille apparatet fra el-nettet med en kontaktábnings-
bredde pá mindst 3 mm.
Egnede adskillelsesindretninger er HFl-relæ og sikringer.
Рег De benytter ovnen forste gang, ber alt tilbehor (incl. drejetaller-
ken og drejekryds) rengares i rent, varmt vand tilsat lidt opvaske-
middel.
MCATB03 08/95 DK—-MCUE609 08/93 DK-MCGRE00-3 08/03 DK
/,
MCSUE624 08/93 DK - MCSUEGO5 08/93 DK
of
ibrugtagning
N° ! би
— —"
— 0:00 —
- UL.
“sro ANT
MC 173 |
Te 1
1+ 1y
MC 174 |
Tilslut ovnen til el-nettet. Displayet biin-
ker.
Med +/- tasterne indtastes timerne
(f.eks. 7). Tryk pá taste @) og indtast
minutterne med +/- tasterne (f.eks.
10). Tryk pa taste €) igen. | displayet vi-
ses nu det indtastede klokkesleet. Ov-
nen er klar til brug.
Vedat trykke pá taste 0) to gange kan klokkeslættet korrigeres
(fremgangsmade som ovenfor beskrevet).
“an
nH
P 0
МС 175 |
Tryk pa taste @). Tryk pa +/— tasterne
indtil den enskede tid fremkommer i dis-
playet (max. 99 min).
Tryk pá taste 4, ¡ displayet fremkom-
mer ,P 9" og symbolet for mikrobelge-
drift == blinker. Ved at hoide — tasten
inde indstilles pá ,P 0". Symbolet == for mikrobalgedrift slukker
og symbolet for minutur A blinker.
Efter at have trykket pa starttasten <> fremkommer den indta-
stede tid i displayet og tæller sekundvis baglæns.
Nar tiden for minuturet er udigbet, Iyder et signal, som De kan af-
bryde ved at trykke pá taste C . | displayet vises det aktuelle
klokkeslaet.
MC 177 |
Tryk pá taste @). Indikatoren for klok-
keslæt slukker. Med +/- tasterne ind-
tastes den gnskede tilberedningstid
{max. 99 min.), f.eks. 1 min. 15 sek.
Tryk pá taste Le. | displayet fremkom-
mer den hajeste ydelse ,P 9". Symbolet
for mikrobelger == blinker.
Med +/- tasterne indstilles den gnske-
de ydelse (f.eks. P 5).
Klokkesiset/
minutur
Kiokkesiæt
Timer/
minutter
Korrektur
klokkesiæt
Minutur
Start af
minutur
Mikrobsige-
solodrift
Mikrobslige
ydelse
13
Start
Bemærk
Generelt
Varmhold-
ningstrin
Frakobling
af dreje-
tallerken
Bemærk
Abning af
ovnlagen
under drift
14
Tryk pá starttasten O. Symbolet for mikrobglger Iyser =>. | dis-
playet vises den indtastede tid som udigber sekundvis baglæns.
Nar tilberedningen er slut lyder et signal.
Under driften kan ydelsen fremkaides i displayet ved at trykke pa
taste LJ.
Ved tilberedninger, der foregar med en
vdelse pá ,P 5“ eller hajere, tilkobles der
H H automatisk et varmholdningstrin (0gsá
ved automatikprogrammerne) pa maksi-
MC 178 | malt 15 min., nar tilberedningen er slut
(alarmsignal). | displayet vises ,H:H".
Nár tiden er udigbet fremkommer det aktuelle klokkeslaet
igen.
Ved at âbne dgren under varmholdningen, afbrydes denne.
Varmholdningstrinnet kan ikke indstilles separat.
SO Drejetallerkenen er altid tilkoblet,
nar ovnen tages i brug.
F 5 Drejetallerkenen kan frakobles ved at
trykke pá taste [J]. | displayet lyser
ZW
MC 179]
(Vist | eksemplet med mikrobelge-
solodrift pa trin ,P 5").
Drejetallerken bar kun frakobles, nar De anvender kantet
service, der er storre end drejetallerkenen (risiko for bloke-
ring). |
Hvis drejetallerkenen skal frakobles under driften, skal tilbered-
ningen afbrydes ved at trykke 2 gange pa taste C . Indstil deref-
ter ovnen igen. Ved at trykke pa taste (2 frakobles drejetallerke-
nen. | displayet lyser symbolet for frakoblet drejetallerken 13).
Ved at trykke pá starttasten {D> starter det valgte program.
Abnes ovnidgen under driften (f.eks. for at rere rundt i maden), bi-
beholdes indstilingerne. Den aktuelle indikator for drift blinker i
displayet. |
När ovnlägen er lukket igen og der er trykket pâ starttasten <>
fortsætter ovnen automatisk i.den resterende tid. Den indstilede
indikator for drift lyser.
symbolet 2) for frakoblet drejetallerken.
MCSUEB25 08/93 DK - MCSUE626 08/93 DK
MCSUEG?6 08/93 DK - MCSUEG?7 08/93 DK
Ved at trykke 1 gang pá taste С kan alle indstillede driftfunktio-
ner (ogsá automatiske programmer) stoppes. Ved at trykke pá
taste C 2 gange afbrydes den indstillede driftfunktion.
Generelt vil bogstavet ,E“ fremkommei displayet ved fejl-
indstillinger. Korrektur foretages ved at trykke pá taste
С. Derefter kan der indstilles et nyt program.
For at lette rengeringen af ovnloftet ber steenkpladen over grillvar-
melegemet altid veere isat.
Tilbehersdelene er lettere at rengeres, hvis De straks leegges i
blad i varmt vand tilsat opvaskemiddel.
Tiderne kan indstilles pa felgende mader:
op til 20 sek. i 5-sek.-trin
fra 20 sek. i 10-sek. trin
fra 1 min. i 15-sek.-trin
fra 2 min. i 30-sek.-trin
fra 10 min. i 1-min.-trin
Tryk pá taste 0). Klokkesieettet sluk-
п kes.
©
uuu Med +/- tasterne indtastes den anske-
de tilberedningstid (max. 99 min.), f.eks.
20 min.
= Tryk pá taste À, . | displayet vises
XA man den indtastede tid og temperaturen
© U-U U ,150 °C“. Symbolet for varmiuft JX blin-
ker. Med +/- tasterne indtastes den
gnskede temperatur efter tabellen,
feks. 170 °C (max. 250 °C).
MC 181 |
Tryk pâ starttasten D. Symbolet for varmluft À, lyser. | dis-
playet fremkommer den indstillede tid som udigber sekundvis
baglaens. Ved slutningen af tilberedningen Iyder et signal.
Drejetallerkenen bar altid veere tilkoblet ved varmiuftsfunktion.
Den runde rist ber altid anvendes ved bagning af bagveerk og
gratiner ¡ forme.
Ved tilberedning af bagveerk pá plade, placeres pladen ifglge ta-
bellen. Glasbradepanden og risten placeres ligeledes ifglge ta-
bellen.
Genelle
henvisninger
Henvisninger
til tids-
indstilling
Varmiuft
Tilbered-
ningstid
Varmiuft-
temperatur
Start
Bemaerk
Placering i
ovnen
15
Infratherm-
grilistegning
Tilbered-
ningstid
Infratherm-
grillstegning
temperatur
Start
Placering
i ovnen
Grillstegning
Grilitid
Grill-
temperatur
Start
Placering i
i ovnen
16
Tryk pá taste 0). Klokkesleettet for-
svinder.
Med +/- tasterne indtastes den anske-
de tilberedningstid (max: 99 min.), f.eks.
20 min.
Tryk pá taste "7. | displayet fremkom-
mer den indstillede tid og temperaturen
„180 °С“. Symbolet for infrathermgrill-
stegning A, blinker. Med +/- tasterne
indtastes den anskede temperatur ifal-
ge tabellen, f.eks. 170 °C (max. 200 °C,
min. 50 °C).
Tryk pá starttasten D. Symbolet for infrathermgrillstegning XX
lyser. | displayet fremkommer den indtastede Па об udlsber se-
kundvis baglæns.
Glasbradepanden og risten placeres ifalge tabellen. Den runde
rist anvendes ved stegning ¡ rundt eller ovalt service.
3:00
MC 183 |
vs
3:00
=~ -
= тру =
-
MC 184 |
200 °C, min. 50 °C).
Tryk pá taste €). Kiokkesleettet forsvin-
der.
Med +/- tasterne indstilles den anske-
de tilberedningstid (max. 99 min.), f.eks.
3 min.
Tryk pâ taste vr. | displayet fremkom-
mer den indtastede tid og den hgjeste
grilltemperatur ,200 °C“. Symbolet for
grilstegning y blinker. Med +/— ta-
sterne indtastes den gnskede tempera-
tur ifelge tabellen, f.eks. 150 °C (max.
Tryk pá starttasten (>. Symbolet for grilstegning "" lyser. | dis-
playet fremkommer den indtastede tid som udlgber sekundvis
bagleens. Ved afslutningen af tilberedningen !yder et signal.
Glasbradepanden og risten placeres ifgige tabellen.
MCSUEG?8 08/93 DK - MCSUEG?9 08/93 DK
MCSUEGB30 08/93 DK — MCSUE631 08/93 DK
Tryk pá taste €). Klokkesieettet forsvin-
2 n.nn der.
U-ULJ Med +/— tasterne indstiles den gnske-
de tilberedningstid (max. 99 min.), f.eks.
20 min.
Tryk pá taste 4. | displayet fremkommer det hajeste ydelsestrin
,P 9". Symbolet for mikrobelgedrift blinker. Med +/- tasterne
indtastes den onskede ydelse (f.eks. P 5).
Tryk pá taste JX. | displayet fremkom:-
mer den indtastede tid og temperaturen
»150 °C“. Symbolet for varmluft blinker.
ÿ< | Med +/- tasterne indtastes den anske-
de temperatur ifgige tabellen, f.eks.
180 °C (max. 250 °C, min. 50 °C).
Tryk pâ starttasten D. Symboleme for mikrobelger == og
varmluft À, lyser. | displayet fremkommer den indstillede tid 0g
udieber sekundvis baglzens. |
Under driften fremkaldes ydelsen ved at trykke pá taste L4.
Drejetallerkenen ber altid veere tilkoblet under kombinationsdrift
med mikrobglger og varmiuft.
Ved tilberedning af bagvaerk pá plade placeres pladen ifelge ta-
bellen. Glasbradepanden og grillristen placeres ligeledes ifalge
tabellen,
Tryk pá taste 0). Klokkesleettet forsvin-
Ann der.
С U- UU Med +/-— tasterne indstilles den anske-
de tilberedningstid (max, 99 min.), f.eks.
20 min.
Tryk pá taste 4. | displayet fremkommer den hojeste ydelse
JP 9". Symbolet == for mikrobglger blínker. Med +/- tasterne
indtastes den enskede ydelse (f.eks. P 5).
Kombination
mikrobelger
og varmiuft
Tilbered-
ningstid
Mikrobsige-
ydelse
Varmluft
temperatur
Start
Bemærk
Placering i
ovnen
Kombination
mikrobelger
og infratherm-
grilistegning
Tilbered-
ningstid
Mikrobelge-
ydelse
Ns FU
17
infratherm-
temperatur
Start
“ Bemærk
Placering i
i ovnen
Kombination
mikrobelger
og
grilistegning
Tilbered-
ningstid
Mikrobsige-
ydelse
Grill-
temperatur
18
За Tryk pá taste "Y. | displayet fremkom-
оо. mer den indtastede tid og temperaturen
Su С Luu „180 °С“, Symbolet for infrathermgrill-
3 180 « | stegning J. blinker. Med +/— tasterne
indtastes den anskede temperatur itel-
ge tabellen, f.eks. 180 °C (max. 200 °C,
min. 50 °C).
Tryk pá starttasten O. Symbolerne for mikrobalger == og in-
trathermgrilstegning A lyser. | displayet fremkommer den indta-
stede tid og udisber sekundvis bagleens.
Under driften kan den indtastede ydelse fremkaldes ved at trykke
pá taste LA.
Glasbradepanden og i givet fald grillristen placeres ifalge tabel-
len.
Tryk pá taste @). Klokkeslaettet forsvin-
2 nnn der.
Li «Li Li Med +/— tasterne indtastes den gnske-
de tilberedningstid (max. 99 min.), f.eks.
20 min.
Tryk pá taste 14). | displayet fremkommer det hajeste ydelsestrin
,P 9“. Symbolet Æ for mikrobelgedrift blinker. Med +/- taster-
ne indtastes den anskede ydelse (f.eks. P 5).
ETA Tryk pa taste vv. | displayet fremkom-
5 sn-nan mer den indstillede tid og den hejeste
| © uuu griltemperatur 200 °C. Symbolet for grilt-
Bu 189 € stegning y blinker. Med +/- tasterne
indtastes den enskede temperatur ifal-
ge tabellen, f.eks. 180 °C (max. 200 °C,
min. 50 °C).
MC 187 |
MCSUE631 08/23 DK - MCSUE632 08/93 DK
MCSUEG3? 08/93 DK - MCSUEG33 08/93 DK
Tryk pá starttasten >. Symbolerne for mikrobalger == og grill-
stegning "vw lyser. | displayet fremkommer den indtastede tid,
som udigber sekundvis baglaens.
Under driften kan den indtastede ydelse fremkaldes ved at trykke
pa taste LA.
Ovnen skal kun forvarmes, hvis det er angivet.
Glasbradepanden og grilristen placeres sammen i en ovnribbe
ifalge tabellen.
Der stár 4 opteningsautomatikprogrammer til rádighed:
Program D Levnedsmiddel-kategori
di Fierkrae
d2 Kad
d3 Fisk
d 4 Sart bagvaerk
Tryk pá taste 4, ¡ displayet fremkom-
mer ,d 1” og symbolet for opteningsau-
tomatik hr) blinker.
. 41,
Qe
Le)
MC 188 |
Ved at trykke flere gange pâ taste
an kan de enkelte opteningsprogrammer
LIL 9 fra ,d 1" til ,d 4" fremkaldes.
Med +/- tasterne indtastes madvarer-
MC 189 | nes veegt (f.eks. 1000 g).
—— НЫ ; +.
с
Tryk pâ starttasten <D.
| displayet lyser symbolerne for mikrobelgedrift Æ og optanings-
automatik ||. Ovnen Udregner automatisk den nedvendige
optaningstid. Denne fremkommer ¡ displayet og udlgber sekund-
vis baglaens.
Hvis ovnen er varm grundet tidligere brug, vises symbolet tor fejl
15. Ovnen skal forst afkeles.
Start
Bemærk
Placering i
ovnen
Automatik-
programmer
Optenings-
automatik
Start
Bemærk
19
programmer
Tilbered-
| nings-
automatik
Start
Bemærk-
ninger til
automatik-
programmer
20
Automatik-
Der stár 8 tiberedningsautomatikprogrammer til rádighed:
Program C Levnedsmiddel-kategori
C1 Kogning af kartofler
C2 Kogning af grensager
C3 Kogning af fisk
C4 Frosne grensager
CS Opvarmning af væsker
C6 Opvarmning af konservesindhold
C7 Opvarmning at afkelede faerdigretter
C8 Frosne feerdigretter
Tryk pa taste (fj, i displayet fremkom-
r HR тег „С 1" og symbolet for tilberednings-
L automatik [dr blinker.
- Ved at trykke flere gange pá taste
n kan de enkelte tilberedningsautomatik-
LI 9 programmer fra ,C 1“ til ,C 8° fremkal-
des (f.eks. C4).
MC 191 | Med +/- tasterne indtastes madvarer-
nes vægt (f.eks. 1000 с).
C3
Ce:
f
{
Tryk pá starttasten O.
| displayet Iyder symbolerne for mikrobalgedrift == og tilbered-
ningsautomatik hr). Ovnen udregner automatisk den nedvendige
tiberedningstid. Denne fremkommer ¡ displayet og udigsber se-
Kundvis bagleens.
De kan foretage begge automatikfunktioner lige efter hin-
anden. Farst veelger De opteningsprogram ® 00 indtaster
madvarernes vægt (med +/— tasterne). Derefter trykker De pà
tasten til tilberedningsautomatik (i&|, indtil det enskede pro-
gram fremkommer og indtaster ligeledes madvarernes veegt
(med +/— tasterne). Tryk pa starttasten D. | displayet lyser
symbolerne for mikrobgiger == og optaningsautomatik tr . Nar
opteningen er slut kobler ovnen automatisk tilberedningsautoma-
tikken til, | displayet lyser symbolerne for mikrobelger == og tilbe-
redningsautomatik rj. Ved afslutningen af tilberedningen lyder
et signal. |
MCSUE634 08/93 DK
MCSUEB3S5 08/93 DK
Med tasterne 1, 2 og 3 kan De lagre tre egne programmer.
Det vil være en forde! at lagre programmer, som meget ofte be-
nyttes, f.eks. opvarmning af 1 kop vand.
Alle tidligere beskrevne funktionsarter (f.eks. mikrobglge-solo-
drift, grillstegning, kombinationsdrift, automatikprogrammer etc.)
kan lagres.
Fremgangsmaden er i farste omgang den samme, som nar De
indstiller ovnen almindeligt.
Eksempel: Mikrobglge-solodrift 1 min. 25 sek. ved ydelsestrin
„P 5".
Tryk pá taste €). Klokkesleettet forsvin-
. der,
| | 5 Med +/- tasterne indtastes den anske-
de tiberedningstid (max. 99 min.), f.eks.
MC 176 | 1 min. 15 sek.
Tryk pá taste [). | displayet fremkom:-
“ mer det hejeste ydelsestrin ,P 9". Sym-
p 5 bolet == for mikrobalger blinker. Med
+/— tasterne indtastes den gnskede
MC 177| ydelse (f.eks. P 5).
NC
Nu skal De ikke trykke pa starttasten
>, men derimod pa en af de snskede
programtaster 1, 2 eller 3 for at lagre
indstilingen (De kan ogsá lagre at dreje-
MC 192 | tallerkenen skal vaere frakobiet ¡ pro-
grammet).
| eksemplet programtaste 1.
Tallet for det lagrede program lyser i displayet.
Til sidst trykker De en gang pa taste C , for at bekraefte det pro-
gram, De har indtastet. | displayet fremkommer det aktuelle kiok-
kesleet igen.
1
Tryk pa en af tasterne til lagrede programmer. | displayet
fremkommer de lagrede indstillinger til driftsfunktionen, Symbolet
for den págeeldende driftfunktion blinker og indikatoren for den
valgte programlagring lyser.
Lagring af
programmer
indtastning
Eksempel:
Mikrobsige-
solodrift
Tid
Ydelse
Lagring
Fremkaldelse
21
Eksempel
Start
Eksempel
Bemærk
Pas pá
22
| eksemplet fremkommer den pro-
grammerede tiberedningstid (1 min. 15
sek.) og indikatoren for programlagring
1 lyser.
MC 193 |
E Dernæst vises den programmerede
uN vdelse og symbolet == for mikrobalger
| F 5 blinker.
1
MC 194 |
Tryk pá taste O, indikator(en) for driftfunktion(er) lyser, tiden
udigber sekundvis baglæns.
| eksemplet ser indikationen sáledes
d:
115 |
MC 195]
Ved afslutningen af programmet lyder et signal.
| displayet fremkommer det aktuelle klokkeslast igen!
=
Indikatoren for forlabet af det lagrede program er ikke ubetinget
nadvendig, med mindre De gnsker at vide, hvilket programforlgb,
der er lagret under de forskellige programtaster. Indikatoren for
forlsbet kan De udelade, hvis De straks efter at have trykket pá
den gnskede programlagringstaste 1, 2 eller 3 trykker pa
starttasten E
Ved lagring af et nyt program oveni et allerede besat lag-
ringsprogram slettes det gamle program!
De programmer, som De lagrer, slettes ved stromsvigt og
má lagres igen. Noter derfor hvilke programmer, De har la-
gret, sa de ikke gar tabt!
MCSUEB35 08/93 DK
MCSUEB36 08/93 DK
Veelg ferst den anskede driftfunktion (som ovenfor beskrevet).
MC 199 |
Tryk ikke pa taste >, men derimod
taste >|.
| displayet blinker symbolet — for for-
valg af varighed/slut og uret blinker
0.00”.
Indtast nu tidspunktet, hvor tilberednin-
gen skal være slut. Indstil timerne med
+/- tasterne. Tryk pà taste @) og ind-
stil minutterne med +/- tasterne (f.eks.
12:15).
Tryk pá taste <D. | displayet fremkom-
mer det aktuelle klokkesliget og symbolet
for forvalg af varighed/slut — lyser.
Ovnen teender automatisk og slukker pá
det tidspunkt, De har valgt (i eksemplet
kl. 12:15). | displayet lyser symbolet for
de(n) valgte driftfunktion{er), f.eks. mi-
krobglgedrift. — |
Symbolet —> for forvalg af varighed/slut
lyser. Tiden udigber sekundvis bagizens.
Hvis forvalg af varighed/slut anvendes ved mikrobelge-solodrift,
rummet.
‘skal De vaere opmeerksom pá, at der skal vaere madvarer i ovn-
Varighed-/
slut
forvalg
Valg af drift-
funktion
Timer/
minutter
Start
Automatisk
start
23
24
Optening, opvarmning, tilberedning
med mikrobelger
Henvisninger til indstilling af ydelse ved mikrobolge-
solodrift
| efterfelgende opstilling kan De se, hvilket ydelsestrin med mikro-
balgedrift, der muligger forskellige tilberedninger.
Indstilling 8-9 hojeste indstilling
— begyndelse af tilberedningen: til opkogning, bruning o.s.v.
— stegning af ked
— opvarmning af faerdige retter
- optening cg opvarmning af dybtrosne feerdigretter
Indstilling 6-7
- opvarmning af ,sarte” madvarer, f.eks. svampe, ost, snegle,
muslinger, æg uden skal, smar, babymad pa glas og chokola-
deglasur
— bruning af sma kedstykker (Gulasch)
- tilberedning af fisk
Indstilling 3-5
- viderekogning af suppe, sammenkogte retter, gratiner, nud-
ler (efter opkogning pâ indstilling 9)
Indstilling 2
- optening af ked, fisk, frugt, bred og kager
— udbledning af ris |
(efter opkogning pa indstilling 9)
Indstilling 1-2
- luning af kolde madvarer, drikkevarer og smor
optoning af fedtholdige madvarer, palser og ost
hævning af gærde|
optening af flgde og smer
optening af flade- og smarcreme-lagkager
MCI607 08/93 DK
MCZL602 08/03 DK - MCAH6OO-2 08/83 DK - MCSZ600 05/93 DK
Hvad De ogsé bar vide …
For at De hurtigt kan blive fortrolig med brugen af mikrobglgeov-
nen, bedes de benytte ,tiberedningstabellerne”.
Tilberedningstiderne afhasnger af meengden og levnedsmidler-
ne. Som rettesnor geelder:
Dobbelt mængde = næsten den dobbelte tid
Se venligst tabellerne. Start altid med at indstille den korteste
tid.
Kun hvis det er nedvendigt, indstilles den laengere tid.
Levnedsmidler er af forskellig beskaffenhed og tilberedes i for-
skellige maengder.
Dertor vil tiderne, der er nadvendig for optening, opvarmning
eller stegning, ogsa vaere forskellige.
Standtid ¡ , Tilberedningstabellerne* betyder:
Den tid maden ber std i den slukkede ovn eller uden for ovnen, sá
varmen fordeles jævnt | maden.
Sáledes
tilbereder
De med tid
og ydelse
Generelle
henvisninger
om
tilberedning,
opvarmning
og optening
Mikrobelger
standtid
25
Tilberedning
Optoning
Færdigretter
26
Praktiske henvisninger til arbejdet med mikroboigeovnen
Tilberedningen bar om muligt forega med tildaekning af madva-
rerne.
Kun hvis der anskes en skorpe eller bevaring af skorpe, bar der
tiberedes uden tildeekning af madvarerne. De ber lade maden
stá nogle minutter, efter ovnen er slukket (standtid).
Afkælede eller frosne madvarer kræver længere tilberedningstid.
Retter, der indeholder sauce, bar omrares med mellemrum.
Gronsager:
Grove grensager med en lidt fastere struktur som gulergdder,
ærter og blomkâl tilberedes med lidt vand tilsat. Gransager med
lasere struktur som svampe, peberfrugter og tomater tilberedes
uden tilseetning af veede.
Kad:
Det frosne, udpakkede kad anbringes pa en omvendt tallerken |
et glas- eller porcelaensfad, sa saften kan dryppe af under opta- .
ningen.
Vendes under opteningen.
Efter opteningen kræver kedet, alt efter beskaffenheden, en
standtid!
Smor, kagestykker, kvark:
Fiern forst evi. alu-folie. Lad det ikke tg helt op i ovnen, men lad
den sidste optoning ske ved almindelig rumtemperatur. Det giver
en mere jævn optening.
Feerdigretter i metalemballage eller plastikbakker med metallag
má kun optas eller opvarmes i mikrobglgeovnen, hvis det ud-
trykkeligt er angivet, at det er egnet til mikrobolgeovn. Re-
spekter under alle omstzendigheder vejledningen pá em-
ballagen (f.eks. at metalláget skal fjernes).
Vigtigt: Metalgenstande skal holdes i en afstand af mindst
2 cm fra ovnrummets vaegge og ovnderen.
MCPHE02 08/93 DK
MCGTG00-1 08/93 DK
Mikrobolge-solodrift
Opvarmning af afkelede mad- og drikkevarer
Art/maengde Bemærkninger/tips Ydetse | Tid/min.
«LA 850 W
Madvarer
1 glas babymad Glasset opvarmes uden lág. 5-6 0-2
(125-250 ml) Omreres efter opvarmningen.
1 tallerkenret Opvarmes tilciaskket, 9 2-3
(350-400 g) Sauce anbringes ved siden af
i en kop.
1 portion kad Paneret kad opvarmes utildaskket, 9 1-2
(ca. 150 9) alle andre kadretter tidækkes
1 portion gransager, Opvarmes tildækket. 9 11/2-2/2
kartofler eller ris
(à ca. 200 g)
1 kop suppe Klar suppe utidækket, legerede 9 1-1/2
(ca. 200 ml) supper tildækkes.
Drikkevarer*
200 ml maelk Omrgres efter opvarmningen! 7-8 1/2-1
eller sutteflaske Kontroller temperaturen!
Kogning af 1 kog vand Nescafe eller te reres ferst i efter 9 1-2
(ca. 180 mi) ca. 1/2 minut, nár vandet ikke |
bobler/koger mere
1 kop maelk Meelken opvarmes sá den er 9 12-1
| drikkeklar
1 kop kaffe, 9 1/21
genopvarmning
* Stil en teske i koppen eller glasset
Smeltning af madvarer
Art/maengde Bemaerkninger/tips Ydelse | Tid/min.
| 850 W
Smeltning
af madvarer
Chokolade/konfekt Omreres jeevnligt 6-7 2-3
(100 9)
Smer (50 9) For opvarmning indstilles 6-7 1/2-1
1 minut laangere
27
28
Mikrobelge-solodrift
Optening
Art/mængde Bemærkninger/tips Ydelse Tid Stand-
Pa | minutter | tid
850 W | (min.)
Kad
Kad, heit stykke Vendes ind imellem. 2-3 10-12 | 10-15
(500 g) Fede steder dackkes
med alu-folie efter den
1. halvdel af optaningen
Steaks (4 200 g) Vendes ind imellem. 2-3 3-41/2 5-10
Hakket kad Efter 10 min. fjernes alle- 2-3 10-12 5-10
(500 9) rede optget kad
Gulaschked Se hakket kad. 2-3 | 10-12 | 10-15
(pr. 500 9)
Fjerkree
Kylling Vendes én gang. 2-3 20-25 10-20
(ca.1 kg) Lärerne dækkes med
alu-folie efter 1. halvdel
af opteningen.
And (1,5-2 kg) Se ovenfor, 2-3 25-35 40-60
MCGTS00-1 08/93 DK
MCGTECO-1 08/93 DK
Mikrobelge-solodrift
Optening
Art/mængde Bemeerkninger/tips Ydelse Tid Stand-
850 W | minutter | tid
«1 850 W | (min)
Fisk
Hele fisk Vendes én gang. 1-2 10-12. | 15-20
(500 9) Deek evt. finnerne med *
| alu-folie.
Rejer/krabber Omrares efter den halve 1-2 4- 6 15-20
(250 a) optaningstid. ¥
Mejeriprodukter |
Kvark Ind imellem deles frosne 1-2 18-25 15-20
(500 g) partier og omreres. *
Smer Нет farst alu-folien. 1 3- 5 15-20
(260 g)
Ost Optos kun let i ovnen. 1 3- 4 30-60
(250 g) Skal derefter stá udentor
ovnen,
Flede Omrgres ind imellem. 1 4- 7 15-20
(200 mi) Piskes med sma
isstykker.
Frugt
Jordbær, blomrner, Optos tildeekket. Omra- 1-2 8-10 10-15
Kirsebeer, ribs, res én gang under opte- *
abrikoser 0.s.v. (500 q) ningen.
Hindbær (250 g) Se ovenfor. 1-2 4-6 10-15
x
29
30
Mikrobelge-solodrift
Optening
Art/maengde Bemeerkningertips Ydelse Tid Stand-
850 W | minutter | tid
«7 850 W | (min.)
Bred
4 rundstykker Vendes ind imellem. 9 1-11/2 5- 7
Fuldkornsbrad, De enkelte skiver optas 1-2 1/2—11/2 5- 7
grahamsbred tidækkede. x
1 skive (60-80 а)
Brad (ca. 500 9) Snitfladen tildækkes. 1-2 6- 8 10-20
Kager
Terkage Optas utildækket pâ en 1-2 3- 4 5-10
(ca. 300 9) serviet eller tallerken. *
Bradepandekage Se oventor. 1-2 9-12 10-15
med frugt *
(400-450 g)
Flade- eller Optes kun delvisti ovnen. я 5- 6 30-60
cremekager
(300-400 9)
* Det tomme bruningsfad forvarmes 11/2-2 minutter.
Optening og opvarmning af dybfrosne færdigretter
ArVmængde Bemærkninger/tips Ydelse Tid Stand-
pr minutter | tid
850 W | (min.)
1 portion kad med sauce Ornrgres henh. vendes 8-9 3-5 3-5
(150 a) ind imellem.
1 portion ked med Omrgres fer serveringen. 8-9 8-15 3-5
grensager
(350-450 9)
Pizza Anbring pizzaen pá 9* 3- 5 3-5
(300 9) et bruningsfad
* Det tomme bruningsfad forvarmes 11/2-2 min.
MCGT600-1 08/93 DK
MCGT600-1 08/93 DK
Mikrobelge-solodrift
Kogning af fisk
Art/maengde Bemaerkninger/tips Ydelse Tid
= Minutter
850 W
Fiskefilet Tilberedes tildeekket. 9 7- 9
(pr. 500 9)
Hel fisk Tilberedes tildækket, 1. 9 4- 5
(1000 g) flade steder dækkes med 2. 5-6 8-10
alu-folie
Kogning af grensager og kartofler
Art Meengde Til- Bemærkninger/tips Ydelse Tid
sætning «7 minutter
af væske 850 W
Blomkal 500.9 1/8 | Smeres med smer. 9 8-10
| Broccoli, frossen 300 g 178 | Steenglen laegges 9 10-12
udad.
Champignon/ 250 g Ingen | Skaeres i skiver. 9 4- 5
svampe
Arter og gule- 300 g 1/2 Кор 9 7- 9
redder, frosne |
Gulergdder 250 g 1/2 kop | Skeeres ¡ terninger 9 8-10
eller skiver.
Kartofler 250 g | 2-3 spsk. | Skrælles og deles | g 4- 5
kvarte
Kogning af grensager
Art Meengde Til- Bemærkninger/tips Ydelse Tid
sætning „7 minutter
af vaeske 850 W
Peberfrugter 250 9 Ingen Skeeres ¡ strimler 9 5- 6
eller skiver.
Porrer 250 g 1/2 kop | Skæres i ringe eller 9 5-6
stykker
Rosenkal, frosne 300 g 1/2 kop 9 7-9
* Bemaerk henvisningerne | brugsanvisningent
31
Tips
Tabel
bagning
32
De angivne tider er kun vejledende, da tiderne netop ved bagning
afheenger af arten og den enskede beskaffenhed af bagveerket.
Tabellerne gælder for isætning | kold ovn.
Ved brug af bage- eller springforme, hvis diameter er sterre end
26 cm, bar De udtage ovnribberne.
Bagetemperaturen er angivet i et omrâde. Vi anbefaler, at De farst
prever med den laveste temperatur. Kun hvis det er nadvendigt
kan De indstile pá den hejere temperatur naeste gang.
Udnyt ovnens eftervarme ved at lade bagvaerket std i 5 minutter i
den slukkede ovn.
Art Tilbeher | Placering | Mikro- Ovn- |Samlede
i ovnen | belge- jfunktion/| tid
fra neden | ydelse tem- |. (min.)
peratur
(°C)
Bagveerk
i form
Rerekager Rund Dreje- — 60-70
rist tallerken 170-180
Sukkerbrads- Rund Dreje- - 30-90
kage rist tallerken 175-185
Quiche Lorraine Rund Dreje- - 35-50
rist tallerken 180-200
Bagveerk pá
plade
Roulade') Bage- 2. - 18-25
plade 170-180
Smer-/ Bage- 2. — 20-30
sukkerbradskage | раде 160-170
Smat
bagveerk
af butterdej') Bage- 2. - 15-30
plade 170-180
Mordejskager Bage- 2, - A 1 20-30
plade 160-170
1) Forvarm ovnen 10-15 minutter.
MCGT608 12/93 DK
MCGTS09 12/93 DK
Stegning og grillning/gratiner
De angivne tider er kun vejledende, da tiderne netop ved steg-
ning, grillstegning og gratinering afhænger af arten, mængden og
den enskede beskaffenhed af madvarerne.
Tabellerne gæider - med mindre andet er angivet - for isætning |
kold ovn.
Vend ked-/fiskestykkerne efter den halve tid, sá begge sider tilbe-
redes og brunes ensartet.
Flade skiver og stykker skal kun vendes én gang; starre, tykkere
stykker vendes flere gange.
Bruger De den runde rist, ber De anvende et hgijt, abent fad.
Art Tilbehar | Placering | Mikro- Ovn- ¡Samiede
¡iovnen | belge- | funktion/ tid
fra neden | ydelse tem- (min.)
peratur
(PC)
Kad/
fjerkræ
Roastbeet Glas- 1. — T 40-45
1 kg brade- 180-200
pande
Grillrist
Svinekam Rund Dreje- 9 X 50-60
2 kg rist tallerken 160-180
Forloren hare Rund Dreje- 4 35-40
rist tallerken 160-180
Kylling Rund | Dreje- 9 A | 40-45
rist tallerken 160-180
Gratiner
o. lign.
Kartoffelgratin Rund | Dreje- 9 A | 35-40
rist tallerken 200-210
Lasagne Rund Dreje- 6 ev 20-25
rist tallerken 160-180
Fyldte Rund Dreje- 3 | T 25-30
auberginer rist tallerken 180-200
Andet
Bagte eebler Rund Dreje- 4 vw 10-12
2 stk, rist tallerken 170-180
Tips
Tabel
stegning/
grilining
Табе! | Аг Tilbeher | Placering | Ovn- Grilltid
grilining | mængde i ovnen | funktion/ ! 1. side | 2. side
fra neden | tem- (min.) | (min.)
peratur
(°C)
Kod/
fjerkræ
Рае!) Grill-rist 3 voy 10-15 | 10-12
4 stk. Glas- 190-200 |
brade
pande
2 steaks 4 250 g | Grill-rist 3 vor 12-15 | 10-12
(ca. 2-3 cm tykke) Glas- 190-200
brade
pande
Kyliingelár Grill-rist 3 [| 15-18 | 10-12
2 stk. 4200 g Glas- 180-200
brade
pande
Andet
Toast 4 stk.2) Grilt-rist 3 had 2-3 | 1122
180-200
Toast Синие! 3 v 3-5
gratinerede”) 180-200
1) Forvarm ovnen 2 minutter
2) Forvarm ovnen 5 minutter
34
MCGT609 1293 DK
MCRP600-2 08/93 DK - MCRP603-1 03/93 DK
Rengering og vedligeholdelse
Renggring af ovnen ber kun ske, nár stikket er trukket ud.
Brug kun milde rengaringsmidler og varmt vand.
Ovnen renses ind- og udvendigt med en bled klud. Brug ikke sku-
repulver. |
Lugte i stegrummet kan neutraliseres, hvis De i et par minutter ko-
ger en kop vand med citronsaft i ovnen,
Ved rengering af ovnens indvendige sider kan ovnribberne udta-
ges pa felgende made:
©
[MC 137.1] / O
Ovnribberne udtages af holderne forneden, skubbes opad og
udtages.
Isætningen foregär i omvendt rækkefalge.
Rengering af
ovnen
Udtagning og
issatning af
ovnribberne
35
Isætning og
udtagning af
stænkplade
36
Stænkpladen isættes med den ru side opad over grillelementet
(se illustrationen): -
Steenkpladen ber altid udtages og rengeres i varmt vand tilsat op-
vaskemiddel efter brug.
Hvad kan man gere, hvis ovnen svigter?
Fer De ringer efter kundeservice, bar De venligst kontrollere, om
De pá grundlag af de falgende henvisninger selv kan afhjeelpe fej-
len.
Hvis mikrobsigeovnen ikke virker, bar De undersgge, om
stikket sidder i sikkerheds-stikdasen
sikringerne i huset er i orden
daren er rigtigt lukket
starttasten er trykket ind.
Klokkeslættet blinker! Hvis dette er tifældet, skal klokkesiættet
indstilles igen.
Dersom mikrobglgeovnen ikke virker efter disse undersagel-
ser, bedes De rette henvendelse til vor kundeservice tif.
42 64 85 22 eller faghandelen.
Skulle De alligevel ved en af de anforte henvisninger eller pa
grund af forkert betjening tilkalde kundeservice, sá kan beso-
get af servicemekanikeren heller ikke ske gratis | garantiperio-
den.
De ber derfor konsekvent falge betjeningsanvisningerne i den-
ne brugsanvisning. |
AEG husholdningsapparater opfylder de geeldende sikker-
hedsbestemmelser. Reparationer pa elektrisk materiel ma kun
udferes af fagfolk. Ved uforsvarlige reparationer kan der opstä
betydelig fare for brugeren.
MCRP602 08/83 DK - MCWTW601-2 10/92 DK - MCWTW610-1 06/93 DK
MCTS600-3 08/93 DK
Skulie der opsta en fejl, som De ikke kan finde nogen henvisning
til i brugsanvisningen, bedes De kontakte AEG kundeservice, tif.
42 64 85 22.
De bedes oplyse kundeservice om modellens E-nr. og F-nr., som
findes pa typeskiltet (pil).
MC 8
Ved at oplyse disse numre har vor kunderservice mulighed for
malrettet at kunne skaffe reservedele, sá ovnen kan repareres,
nár serviceteknikeren kommer pá beseg ferste gang. Sáledes
undgár De ekstra omkostninger ved, at serviceteknikeren skal
kare flere gange.
Numrene kan De notere her, sá De altid har dem lige ved
hánden.
37
Tekniske
data
38
Tekniske data
MICROMAT COMBI 625
Spænding:
Samlede optagen effekt:
Mikrobelger:
Grilt:
Varmiuft:
Kombi mikrobelger + grilt:
Kombi mikrobelger + varmluft:
Afgiven effekt:
Mikrobelger:
Grill:
Regulering af mikrobolger:
Ovnrumsbelysning:
Sikring:
El-nettet:
Apparatet:
Tidsur:
Bordmodel
Mai (Hx Bx D)ymm:
Kabinet:
Ovnrum:
— Veegt:
netto:
brutto:
230V, 50 Hz
1800 W
ca. 1400 W
1350 W
1600 W
1350 W
1600 W
850 W (mâlt efter
IEC 705: 1988)
1300W
9 trin |
(145/240/320/410/500/
585/675/760/850)
25 W, 230 V
10 Amp.
8 Amp.
99 min.
296 x 496 x 460
185x315x315
24 kg
26 kg
C € Dette apparat opfyider folgende EF-retningslinier:
73/23/EWG af 19. 2. 1973 — retninglinie vedr. lavspaending — 89/
336/EWG af 3. 5. 1989 (incl. eendrings-retningslinie 92/31/EWWG) —
EMC-retningslinie.
MCTD612-208/95 DK
MCAP601-1 05/93 DK
DIN Ydel- | Tid Stand- |Bemærkninger
nr. 44 566 se % tid Drejetallerken
del 2 i min. {imin. [tilkoblet
Optening af 2 | 25-35 20 |Vendes efter halve
kyiling tid |
Optening af 2 | 14-20 | 10 |Etter 10 min. fjernes
hakket kad opteet kad
Optaning af 2 8-12 10 |Tildeekkes
hindbaer |
Optaning ag 6 18-24 5 Tildækkes
opvarmning
af Gulasch
Optening af 6 | 18-24 5 Tildækkes
spinat
Optening op 9 10-12 3 Tildaekkes
tiberedning Vendes efter den
fiskefilet halve tid, sáledes at
de inderste stykker
lægges yderst
Optening og 6 8-12 5 Tildækkes
tiberedning Omrgres efter den
af ærter halve tid
Opvarmning 8 | 10-14 5 | Tidækkes
af sammen- Omrgres efter den
kogt ret halve tid
med linser
Tiberedning 6 1 23-28 5 Tiidækkes
af forioren hare
Tilberedning 6 20-30 5 Vendes efter den
af kylling halve tid
IEC 705 Ydel- | Tid Stand- | Bemærkninger
nr. 44 566 se % tid Drejetallerken
dei 2 imin. |imin, |tilkoblet
Tilberedning 5 8-12 5 Utildækket
af smakager
(Test B)
Tilberedning 8 15-20 5 Aîdækkes med fo-
af forloren hare lie, om gnsket udta-
ges ovnribber
Optening af = 2 14-18 10 ¡Utildaekket
hakket kad
Lasagne, 300 g| 9 3-5 Se oplysninger
(kglevare) pá emballagen
opvarmning
Angivelser for
afprevnings-
retter
Mikrobeige-
effekt:
den 850 watt
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising