Electrolux | EED14700OV | User manual | Electrolux EED14700OV User Manual

Electrolux EED14700OV User Manual
EED 14700
EED 14800
EED 14650
EED 29800
DE
FR
NL
IT
ES
PT
Wärmeschublade
Chauffe-Vaisselle
Servieswarmer
Scaldastovglie
Calientaplatos
Gaveta de aquecimento
Gebrauchsanweisung
Mode d’Emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni di Uso
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
2
WWW.ELECTROLUX.COM
SATURS
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA ................................................................................. 3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ................................................................................... 5
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ ............................................ 6
IEKĀRTAS APRAKSTS ....................................................................................... 7
LIETOŠANA ......................................................................................................... 8
IETILPĪBA .......................................................................................................... 11
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE ................................................................. 12
KO DARĪT, JA TRAUKU SILDĪTĀJS NEDARBOJAS? ..................................... 13
UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI ........................................................................ 13
RŪPES PAR VIDI .............................................................................................. 14
UZSTĀDĪŠANA .................................................................................................. 72
DOMĀJOT PAR JUMS
Paldies, ka iegādājāties Elektrolux iekārtu. Jūs esat izvēlējušies produktu, kas līdzi nes
desmitiem gadu garumā uzkrāto pieredzi un radītās inovācijas. Atjautīgi un stilīgi, turklāt
tieši jums! Tādēļ, kad vien to lietosiet, varat būt pārliecināti, ka rezultāti būs nemainīgi
lieliski. Laipni lūdzam Electrolux saimē.
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:
Saņemiet padomus par lietošanu, bukletus, tehnisko palīdzību, informāciju par
servisu.
www.electrolux.lv
Reģistrējiet savu produktu, lai saņemtu labāku apkalpošanu:
www.electrolux.lv/Support/Register-products/
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
RŪPES PAR KLIENTIEM UN SERVISS
Mēs iesakām lietot oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar servisa daļu, pārliecinieties, ka jums ir zināmi dati, kas
atrodami uz tehnisko datu plāksnītes ― modelis, PNC, sērijas numurs.
Brīdinājumi / informācija par drošību.
Vispārēja informācija un padomi.
Informācija par ietekmi uz vidi.
Var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
LATVIEŠU
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi
izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild
par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza
uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos
norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS
 Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
 Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma
un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai
garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu
trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par
viņu drošību atbildīgā persona.
 Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
 Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
 Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei
tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās
sastāvdaļas ir karstas.
 Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci,
iesakām to aktivizēt.
 Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt
bērni bez uzraudzības.
 Turiet ierīci un tās elektrības vadu bērniem, kas
ir jaunāki par 8 gadu vecumu, nepieejamā vietā.
Vispārīgi drošības norādījumi
 Instalēšanas laikā, sekojiet norādījumiem
piegādātas atsevišķi.
3
4
WWW.ELECTROLUX.COM
 Tikai kompetenta persona var veikt apkopes vai
remontdarbus, kas saistīti ar pārsega, kas
aizsargā pret pakļaušanu mikroviļņu enerģijai,
noņemšanu.
 BRĪDINĀJUMS: Ierīces darbības laikā
aizsniedzamo virsmu temperatūra var būt ļoti
augsta. Jāizvairās no pieskaršanās
sildelementiem krāsns iekšienē. Pieejamās
daļas lietošanas laikā var sakarst. Maziem
bērniem nebūtu jāļauj tai tuvoties.
 Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus.
 Neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai asus metāla skrāpjus.
 Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
 Nelietojiet raupjus abrazīvus tīrītājus vai asus
metāla skrāpjus, lai notīrītu ierīce.
 Elektriskais savienojums ir izveidots, izmantojot
vadu (ja pieejams) vai, izmantojot omnipolāru
slēdzi, kas ir piemērots pieļaujamajai intensitātei
un kuram ir vismaz 3 mm atstarpe starp
kontaktiem, lai nodrošinātu atvienošanu avārijas
gadījumā vai tīrot mikroviļņu krāsni.
 Savienojumam jāietver pareizu iezemējumu, kas
atbilst pašreizējiem standartiem.
 Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas
padevi.
LATVIEŠU
5
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pievienojat iekārtu barošanas
avotam datu plāksnītē norādītos
strāvas datus (spriegums un
frekvence) salīdziet ar atbilstošā
barošanas avota datiem. Ja šie dati
nesakrīt, var rasties problēmas.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
sazināties ar elektriķi.
BRĪDINĀJUMS!
Ja strāvas vada kontaktdakša ir
noņemta, iekārta jāuzstāda un
jāpievieno kvalificētam speciālistam.
Sazinieties ar kvalificētu elektriķi,
kurš ir informēts par drošības
standartiem un ievēro tos. Ražotājs
neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies
uzstādīšanas vai pievienošanas
kļūmju rezultātā.
BRĪDINĀJUMS!
Iekārtas elektrodrošību var garantēt
vienīgi tad, ja tā ir sazemēta.
Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies
drošinātāju trūkuma vai
elektroinstalācijas nepilnību
gadījumā (piemēram, elektrošoks).
BRĪDINĀJUMS!
Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir
iebūvēta. Tikai tādējādi var garantēt,
ka lietotāji nevar piekļūt
elektriskajām detaļām.
BRĪDINĀJUMS!
Nekad neatveriet iekārtas korpusu.
Pieskaršanās detaļām, kas vada
elektrību, un elektriskas vai mehāniskas
detaļas maiņa var apdraudēt lietotāju
drošību un traucēt iekārtas pareizai
darbībai.
BRĪDINĀJUMS!
Remontdarbi un tehniskā apkope jo īpaši
tām detaļām, kas vada strāvu, jāveic
ražotāja pilnvarotiem speciālistiem.
Ražotājs un mazumtirgotāji neuzņemas
atbildību par bojājumiem, ko radījuši
cilvēki, dzīvnieki vai priekšmeti
remontdarbu vai tehniskās apkopes
laikā, ko veikušas nepilnvarotas
personas.
BRĪDINĀJUMS!
Garantijas laikā remontdarbus veic tikai
ražotāja pilnvaroti speciālisti. Pretējā
gadījumā garantija nesedz remontdarbu
laikā radītos bojājumus.
BRĪDINĀJUMS!
Uzstādīšanas un remontdarbu laikā
iekārta jāatvieno no strāvas padeves. Lai
to izdarītu, jāizpilda viens no šiem
punktiem:
 Drošinātājiem jābūt atvienotiem;
 Ierīce jāatvieno no barošanas avota.
Lai to izdarītu, neraujiet aiz strāvas
vada, bet gan aiz kontaktdakšas.
6
WWW.ELECTROLUX.COM
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ
 Šī iekārta atbilst aktuālajiem
drošības standartiem. Iekārtas
nepareiza lietošana var apdraudēt
lietotāju.
 Pirms izmantojat iekārtu pirmo reizi
rūpīgi izlasiet lietošanas
norādījumus. Tādējādi jūs
izvairīsieties no savainošanās vai
iekārtas bojājumu riska.
 Atkarībā no izvēlētās temperatūras
un darbības laika temperatūra
iekārtas iekšpusē var sasniegt
80ºC. Lai izņemtu traukus no
trauku sildītāja, izmantojiet virtuves
cimdus.
 Nesēdiet vai neatbalstieties pret
atvilktni. Tādējādi var bojāt
teleskopiskās vadotnes. Atvilktnes
maksimālā noslodze ir 25 kg.
 Trauku sildītājā nedrīkst uzglabāt
sintētiskus traukus vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus.
Ieslēdzot iekārtu, šādi trauki vai
priekšmeti var izkust vai aizdegties.
Aizdegšanās risks!
 Neizmantojiet iekārtu, lai sildītu virtuves
gaisu. Sasniedzot augstu temperatūru,
var aizdegties iekārtai tuvu esošie
priekšmeti.

Nelietojiet
augstspiediena vai tvaika strūklas
tīrīšanas iekārtas. Tvaiks var bojāt
elektriskās detaļas un radīt
īssavienojumu. Tvaika spiediens var
ilgtermiņā radīt iekārtas virsmas un
detaļu bojājumus.
 Kad pārtraucat lietot iekārtu tās
kalpošanas laika beigās, atvienojiet to
no strāvas padeves un padariet strāvas
vadu nelietojamu, lai iekārta neradītu
draudus, ja, piemēram, ar to rotaļājas
bērni.
LATVIEŠU
IEKĀRTAS APRAKSTS
GALVENĀS DETAĻAS
1 Termostats
2 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3 Kontrollampiņa
4
5
6
Rokturis
Pretslīdes paliktnis
Atvilktnes režģis*
EED 14650 / 14700 / 14800 / 29800
6
*Atvilktnes režģis pieejams tikai modelim EED 29800
KĀ DARBOJAS TRAUKU SILDĪTĀJS?
Iekārtai ir siltā gaisa cirkulācijas
sistēma. Ventilators izplata elektriskā
sildelementa radīto karstumu iekārtas
iekšpusē.
Termostats ļauj lietotājiem noteikt un
kontrolēt trauku vēlamo temperatūru.
Ģenerētais cirkulējošais karstais gaiss
ātri un vienmērīgi uzkarsē traukus.
Metāla režģis aizsargā gan
sildelementu, gan ventilatoru.
Atvilktnes pamatnei ir neslīdošs
paliktnis, kas neļauj šķīvjiem un
traukiem iekārtas atvēršanas un
aizvēršanas laikā slīdēt.
7
8
WWW.ELECTROLUX.COM
LIETOŠANA
PIRMS IEKĀRTAS PIRMĀS
LIETOŠANAS REIZES
TRAUKU SILDĪTĀJA
LIETOŠANA
Pirms iekārtas pirmās lietošanas
reizes tā jāiztīra no iekšpuses un no
ārpuses, ievērojot tīrīšanas
norādījumus, kas ietverti sadaļā
“Tīrīšana un tehniskā apkope”.
Pēc tam darbiniet trauku sildītāju
vismaz 2 stundas. Lai to veiktu,
iestatiet maksimāli augstu temperatūru
(skatiet sadaļu “Temperatūras izvēle”).
Šī procesa laikā jānodrošina laba
virtuves ventilācija.
Iekārtas detaļas ir pārklātas ar īpašu
līdzekli. Tādēļ pirmās lietošanas laikā
jūtams neparasts aromāts. Gan
aromāts, gan dūmi, kas var šajā brīdī
rasties, pēc neilga laika pazudīs. Tie
nenorāda ne uz nepareizu
pievienošanu strāvas avotam, ne uz
iekārtas nepareizu darbību.
Lai lietotu trauku sildītāju, rīkojieties
šādi:
 Ievietojiet traukus atvilktnē;
 Pagriežot termostatu vēlamajā
pozīcijā, uzstādiet attiecīgo funkciju;
 Ieslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi,
kas attiecīgi iedegsies;
 Aizveriet atvilktni.
 Neaizveriet atvilktni pārāk spēcīgi, jo
tā var atvērties vēlreiz. Pirms trauku
izņemšanas iekārta ir jāizslēdz,
vēlreiz nospiežot slēdzi.
VADĪBAS PANELIS
Vadības panelī ir termostats un
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
Vadības panelis ir redzams tikai tad, ja
atvilktne ir atvērta.
FUNKCIJAS IZVĒLE
Pagriežot termostata vadību,
iespējams atlasīt temperatūru robežās
no 30 līdz 80°C.
Negrieziet termostata vadību ar spēku
pa kreisi no “0” pozīcijas vai pa labi no
maksimālās pozīcijas, jo tādējādi var
bojāt iekārtu.
Kad uzstādītā temperatūra ir
sasniegta, sildīšana tiek pārtraukta.
Kad temperatūra nokrīt zem atlasītās
vērtības, sildīšana atsākas.
Uz temperatūras skalas ir atzīmētas
absolūtas vērtības grādos pēc Celsija
un simbolos, kas atbilst optimālai
trauku grupu temperatūrai:
LATVIEŠU
Simbols
ºC
Funkcija
30ºC
Atkausēšana
40ºC
Mīklas raudzēšana
Krūžu/ glāžu sildīšana
60ºC
Māla trauku sildīšana
Ēdiena temperatūras uzturēšana
80ºC
Ēdiena sildīšana
Cepšana zemā temperatūrā
(Pieejams tikai modelī EED 29800)
SILDĪŠANAS LAIKS
Sildīšanas laiku ietekmē vairāki
faktori:
 Materiāls un trauku biezums;
 Ielādes lielums;
 Ielādes izkārtojums;
 Temperatūras iestatījums.
Tādēļ nav iespējams noteikt precīzu
sildīšanas laiku.
Ielāde
Jo biežāk lietosiet trauku sildītāju, jo
labāk spēsiet noteikt vispiemērotākos
iestatījumus.
Tomēr, lai nodrošinātu trauku
vienmērīgu uzsildīšanu, termostata
iestatījumam
ir noteikti šādi
orientējoši laiki:
Laiks (min)
Trauki 6 cilvēkiem
30 – 35
Trauki 12 cilvēkiem
40 – 45
FUNKCIJAS IZVĒLES
IETEIKUMI ĒDIENA
TEMPERATŪRAS
UZTURĒŠANAI UN ĒDIENA
SILDĪŠANAI
Lai iekārtas iekšpusē sasniegtu
vēlamo temperatūru, 15 minūtes
veiciet sildīšanas atvilktnes
priekškarsēšanu.
9
CEPŠANA ZEMĀ
TEMPERATŪRĀ (pieejams tikai
modelī EED 29800)
Izmantojot cepšanu zemā
temperatūrā, iespējams ilgu laiku
saudzīgā režīmā gatavot gaļu zemā
temperatūrā. Gatavošanas laiks ir
atkarīgs no gaļas gabala lieluma.
Lietojiet stikla, porcelāna un
keramikas traukus.
Sagatavošana:
 Veiciet trauku priekškarsēšanu
10 minūtes 80°C temperatūrā.
 Apcepiet gaļu pannā, izmantojot
taukvielas, un ievietojiet to
sildīšanas atvilktnē uz iepriekš
sasildītiem traukiem. Uzstādiet 80°C
temperatūras iestatījumu.
10
WWW.ELECTROLUX.COM
Tabula: cepšana zemā temperatūrā (atsauces vērtība)
Pielietojums
Liellopu gaļa
Pilnīgi
neizcepta
Pusjēla
Vidēji
izcepta
Labi izcepta
Rostbifs
(vienā
gabalā)
Teļa gaļa
Fileja,
vesela
Fileja, vienā
gabalā
Cepetis
Cepetis,
plecs
Cūkgaļa
Fileja,
vesela
Fileja
Jēra gaļa
Jēra stilbs
Jēra stilba
steiks
Fileja
Daudzums
Saudzīga cepšana
gatavošanas traukā
Gatavošanas
laiks
1 kg
uz katras puses 2 min
1h
1 kg
uz katras puses 3 min
1,25 h
1 kg
uz katras puses 3 min
1,75 h
1 kg
uz katras puses 3 min
1 kg
uz katras puses 3 min
2,25 h – 2,5 h
3 h pusjēla
4,5 h vidēji
izcepta
1 kg
uz katras puses 2 min
1,75 – 2 h
1 kg
uz katras no 4 pusēm
3 min
uz katras puses 3 min
1 kg
uz katras puses 3 min
2,5 h
500 – 600 g
uz katras puses 2 min
1,5 h
600 – 1000 g
uz visām pusēm 1015 min
2–3h
2 kg
uz katras puses 4 min
3–4h
2 kg
uz katras puses 2 min
0,75 – 1 h
400 g
uz katras puses 2 min
1 – 1,25 h
1 kg
2 – 2,5 h
2 – 2,5 h
Ja vēlaties uzturēt gaļu siltu, iestatiet 60°C temperatūru. Iesakām nelietot
sildīšanas funkciju ilgāk par 1 h.
LATVIEŠU
IETILPĪBA
Ietilpība ir atkarīga no trauku lieluma:
EED 14700 /14800 / 14650
Trauki 6 personām
6 x 24 cm pusdienu šķīvji
6 x 10 cm zupas bļodas
1 x 19 cm servēšanas šķīvis
1 x 17 cm servēšanas šķīvis
1 x 32 cm gaļas šķīvis
vai
20 šķīvji ar  28 cm
vai
80 espresso kafijas tases
vai
40 tējas krūzes
vai
…
EED 29800
Trauki 12 personām
12 x 24 cm pusdienu šķīvji
12 x 10 cm zupas bļodas
1 x 19 cm servēšanas šķīvis
1 x 17 cm servēšanas šķīvis
2 x 32 cm gaļas šķīvji
vai
40 šķīvji ar  28 cm
vai
160 espresso kafijas tases
vai
80 tējas krūzes
vai
…
11
12
WWW.ELECTROLUX.COM
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
Parasti nepieciešama vienīgi iekārtas
tīrīšana.
BRĪDINĀJUMS!
Trauku sildītāju drīkst tīrīt tikai tad,
kad tas atvienots no strāvas padeves.
Izņemiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas vai atvienojiet trauku
sildītāju no strāvas padeves avota
(izslēgt drošinātāju).
Neizmantojiet īpaši spēcīgas
iedarbības vai abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus, abrazīvus sūkļus vai asus
priekšmetus, jo var rasties traipi vai
skrāpējumi.
Nelietojiet augstspiediena vai tvaika
strūklas tīrīšanas iekārtas.
IEKĀRTAS PRIEKŠĒJAIS UN
VADĪBAS PANELIS
Trauku sildītāju var tīrīt ar mitru drānu.
Ja iekārta ir ļoti netīra, ūdenim
pievienojiet dažus pilienus
mazgājamā līdzekļa.
Nosusiniet virsmu ar sausu drānu.
Trauku sildītājiem ar nerūsoša
tērauda paneli var izmantot speciālus
līdzekļus nerūsoša tērauda virsmu
apstrādei. Šie produkti neļauj
virsmām tik ātri nosmērēties. Uzklājiet
šo produktu uz virsmas plānā kārtiņā
ar mīkstu drānu.
Trauku sildītājiem ar alumīnija paneli
var izmantot saudzīgus stikla tīrīšanas
līdzekļus un mīkstu drānu, kas
neveido plūksnas. Tīriet horizontālā
virzienā, neizdarot spiedienu uz
virsmu, jo alumīnijs ir jutīgs materiāls,
uz kura viegli rodas skrāpējumi.
TRAUKU SILDĪTĀJA
IEKŠPUSE
Regulāri tīriet trauku sildītāja iekšpusi
ar mitru drānu. Ja tā ir ļoti netīra,
ūdenim pievienojiet dažus pilienus
mazgājamā līdzekļa.
Nosusiniet virsmu ar sausu drānu.
Neļaujiet ūdenim iekļūt gaisa
cirkulācijas atverē.
Trauku sildītāju drīkst izmantot tikai
tad, kad tas ir pilnībā izžuvis.
PRETSLĪDES PALIKTNIS
Pretslīdes paliktni var noņemt, lai
atvieglotu atvilktnes tīrīšanu.
Paliktni var tīrīt ar rokām, izmantojot
karstu ūdeni un dažus pilienus
mazgāšanas līdzekļa. Rūpīgi
nosusiniet!
Pretslīdes paliktni drīkst ievietot
atpakaļ tikai tad, kad tas pilnībā
izžuvis.
LATVIEŠU
13
KO DARĪT, JA TRAUKU SILDĪTĀJS NEDARBOJAS?
BRĪDINĀJUMS!
Jebkādus remontdarbus drīkst veikt
vienīgi kvalificēts speciālists. Ja
remontdarbus veic ražotāja
nepilnvarota persona, tas ir bīstami.
Pirms sazināšanās ar tehniskās
palīdzības dienestu, lūdzu, pārbaudiet
šādus faktorus:
 Trauki nepietiekami uzsilst.
Pārbaudiet, vai:
 Iekārta ir ieslēgta;
 Izvēlēta atbilstoša temperatūra;
 Gaisa cirkulācijas atveres
neaizsedz ievietotie trauki;
 Izvēlēts pietiekami ilgs laiks
trauku sildīšanai.
 Sildīšanas laiks ir atkarīgs no
vairākiem faktoriem, piemēram:
 Trauku materiāls un biezums;
 Trauku daudzums;
 Ielādes izkārtojums.
 Trauki neuzsilst nemaz. Pārbaudiet,
vai:
 Var dzirdēt ventilatora troksni. Ja
ventilators darbojas, tad ir bojāts
sildelements; ja ventilators
nedarbojas, tad tas ir bojāts;
 Ir izsists drošinātājs.
 Trauki pārāk uzkarst, pārbaudiet,
vai:
 Termostata selektors nav bojāts.
 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
neiedegas, pārbaudiet, vai:
 Nav izdegusi slēdža
kontrollampiņa.
UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS
Pārbaudiet, vai iekārtas pieslēguma
spriegums, kas norādīts datu
plāksnītē, sakrīt ar vēlamā
barošanas avota spriegumu.
Atveriet atvilktni, izņemiet visus
papildpiederumus un izpakojiet tos.
BRĪDINĀJUMS!
Trauku sildītāja priekšējā virsma var
būt ietīta aizsargplēvē. Pirms trauku
sildītāja pirmās lietošanas reizes šī
aizsargplēve rūpīgi jānoņem.
Pārliecinieties, vai trauku sildītājs
nav bojāts. Pārbaudiet, vai atvilktni
var pareizi atvērt un aizvērt. Ja
konstatējat bojājumus, sazinieties ar
tehniskās palīdzības dienestu.
UZMANĪBU!
Pēc trauku sildītāja uzstādīšanas
kontaktrozetei jābūt viegli pieejamai.
Trauku sildītāju drīkst iebūvēt tikai
kopā ar ražotāja norādītajām
iekārtām. Ja to iebūvē kopā ar citām
ierīcēm, garantija vairs nav spēkā, jo
nav iespējams nodrošināt trauku
sildītāja pareizu darbību.
UZSTĀDĪŠANA
Lai iebūvētu trauku sildītāju kopā ar
kādu citu ierīci, jāizmanto fiksēts
korpusa starpplaukts, kas atbalstītu
abu iekārtu svaru.
Iekārta, ko uzstāda kopā ar trauku
sildītāju, jānovieto virs trauku sildītāja.
Šādā gadījumā nav nepieciešams
atdalošais plaukts.
Lai iebūvētu iekārtas, kas ir kopā ar
trauku sildītāju, ievērojiet atbilstošos
norādījumus un skatiet uzstādīšanas
brošūru.
Atbilstošie uzstādīšanas izmēri ir
norādīti milimetros diagrammā šīs
brošūras beigās. Rīkojieties šādi:
1. Novietojiet trauku sildītāju uz
plaukta un virziet uz nišas iekšpusi,
to centrējot un nolīdzinot ar
iekārtas priekšējo paneli.
14
WWW.ELECTROLUX.COM
2. Pārbaudiet, vai trauku sildītāja
rāmis ir atbilstoši nolīmeņots un
vienmērīgi novietots uz plaukta.
3. Atveriet atvilktni un ar
komplektācijā pievienotajām
skrūvēm pieskrūvējiet trauku
sildītāju pie korpusa sāniem.
PIEVIENOŠANA
BAROŠANAS AVOTAM
Elektroinstalācija jāveic kvalificētam
elektriķim saskaņā ar spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
Pirms trauku sildītāja pievienošanas
barošanas avotam pārbaudiet, vai fāžu
spriegums un frekvence atbilst tam,
kas norādīts sildīšanas kamerā
ievietotajā datu plāksnītē.
Savienojums jāveic, izmantojot
omnipolāru slēdzi, kas piemērots
attiecīgajai intensitātei un kuram ir
vismaz 3 mm atstarpe starp
kontaktiem, tādējādi ārkārtas situācijā
vai iekārtas tīrīšanas laikā ļaujot
pārtraukt strāvas padevi.
Ja izmanto kontaktdakšu, tai pēc
uzstādīšanas jābūt viegli pieejamai.
Jānodrošina pareizs zemējums
atbilstoši aktuālajiem normatīviem.
BRĪDINĀJUMS!
TRAUKU SILDĪTĀJAM JĀBŪT
SAZEMĒTAM
Ja kādreiz jāmaina trauku sildītāja
elastīgais barošanas vads, tas jāveic
oficiālajam pēcpārdošanas servisam,
jo, lai to izdarītu, nepieciešami
specializēti instrumenti.
Ražotājs un mazumtirgotājs
neuzņemas atbildību par jebkuriem
bojājumiem, ko radījuši cilvēki,
dzīvnieki vai priekšmeti, ja nav ievēroti
šie uzstādīšanas norādījumi.
RŪPES PAR VIDI
Materiālus ar simbolu jānodod
otrreizējai pārstrādei. Otrreizējai
pārstrādei ievietojiet iepakojumu
atbilstošā tvertnē.
Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku
veselību un nododiet elektroiekārtas
otrreizējai pārstrādei.
Neizmetiet iekārtas ar simbolu
miskastē kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet produktu
otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar pašvaldības iestādi.
ČEŠTINA
15
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ........................................................................ 16
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ............................................................................... 18
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE .................... 19
POPIS PŘÍSTROJE ........................................................................................... 20
POUŽITÍ ............................................................................................................. 21
NOSNOST ......................................................................................................... 24
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.......................................................................................... 25
CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE ZÁSUVKA PRO OHŘEV NÁDOBÍ
NEFUNGUJE? ................................................................................................... 26
POKYNY PRO INSTALACI ............................................................................... 27
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .............................................................. 28
INSTALACE ....................................................................................................... 72
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se
kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a
stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte,
můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové
číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Změny vyhrazeny.
16
WWW.ELECTROLUX.COM
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před
instalací spotřebiče a jeho prvním použitím.
Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte
spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
 Tento spotřebič smí používat děti starší osmi
let nebo osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných zkušeností a znalostí
pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby,
která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
 Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
 Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
 Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k
němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
 Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru.
ČEŠTINA
17
Všeobecné bezpečnostní informace
 Upozornění: Při provozu je vnitřek spotřebiče
horký. Nedotýkejte se topných těles ve
spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství
či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
 Přístupné části trouby se při provozu zahřívají
na vysokou teplotu.
 K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí
zařízení na páru.
 Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo
ostré kovové škrabky k čistění spotřebič.
 Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho
vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu.
 Elektrická instalace musí být provedena tak,
aby spotřebič bylo možné odpojit od sítě všemi
póly s min. vzdáleností kontaktů 3 mm. Jako
vhodné odpojovací zařízení se doporučuje
např. pojistkový spínač LS, pojistky (šroubovací
pojistky se musí vyjmout z objímky), spínač FI
a stykač.
 Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí
být zajištěna instalací.
 Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
18
WWW.ELECTROLUX.COM
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ!
Před připojením přístroje porovnejte
napětí a frekvenci uváděné na jeho
typovém štítku s údaji na napájení.
Pokud se tyto údaje neshodují,
mohou nastat problémy. V případě
pochybností kontaktujte
kvalifikovaného odborníka.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud je vyměněn elektrický přívodní
kabel přístroje, je nutné, aby jeho
instalaci a připojení provedl odborník.
Kontaktujte kvalifikovaného
elektrikáře, který zná platné
bezpečnostní standardy. Výrobce
nemůže nést žádnou odpovědnost za
škody vzniklé chybnou instalací nebo
připojením.
UPOZORNĚNÍ!
Elektrickou bezpečnost spotřebiče je
možné zaručit pouze v případě, že je
přístroj uzemněn. Výrobce nemůže
nést žádnou odpovědnost za škody
vzniklé absencí nebo chybnou
instalací ochranného systému (např.
elektrický šok).
UPOZORNĚNÍ!
Přístroj používejte pouze v pozici, do
které byl vestavěn. Pouze tak je
možné zaručit, že uživatel nebude mít
přístup k elektrickým komponentům.
UPOZORNĚNÍ!
Nikdy neotevírejte konstrukci
přístroje. Možný kontakt s částmi
vedoucími elektrický proud nebo
změny na elektrických a
mechanických komponentech mohou
představovat nebezpečí a také
ovlivnit správnou funkčnost přístroje.
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a údržba, zejména na částech
vedoucích elektrický proud, musí být
prováděny pouze techniky
autorizovanými výrobcem. Výrobce
ani prodejce nepřebírá žádnou
odpovědnost za případné poškození
osob, zvířat a majetku v důsledku
oprav a údržby prováděné
neautorizovanou osobou.
UPOZORNĚNÍ!
Opravy prováděné v průběhu záruční
lhůty musí být vykonávány pouze
výrobcem autorizovanými techniky.
Pokud tomu tak nebude, potom je
škoda vyplývající z dotyčné opravy ze
záruky vyloučena.
UPOZORNĚNÍ!
V průběhu provádění instalace a
opravných prací musí být přístroj
odpojen z elektrické sítě. Chcete-li
přístroj od elektrické sítě odpojit,
musíte zplnit jednu z následujících
podmínek:
Rozvaděč pojistky/ jističe musí být
odpojen.
Zástrčka musí být odstraněna ze
zásuvky. Pokud chcete zástrčku
vytáhnout ze zásuvky, netahejte za
elektrický kabel, ale přímo za
zástrčku.
ČEŠTINA
19
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ
PŘÍSTROJE
 Tento spotřebič je v souladu
s platnými bezpečnostními
opatřeními. Nesprávné použití
přístroje může uživatele uvést
v nebezpečí.
 Před prvním použití přístroje si
pečlivě přečtěte návod. Vyhnete se
tak nebezpečí zranění nebo
poškození přístroje.
 Zásuvka pro ohřev nádobí je určena
výhradně pro domácí použití!
 Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za poruchy nebo
závady vzniklé nesprávným nebo
chybným používáním přístroje.
 V závislosti na zvolené teplotě a
době ohřívání může teplota uvnitř
přístroje dosahovat 80ºC. Při
vyndávání nádobí z ohřívače tedy
chraňte své ruce rukavicemi nebo
jinými ochrannými pomůckami.
 Je třeba dbát zvýšené pozornosti
v přítomnosti dětí. Není vhodné
nechat je hrát si v blízkosti přístroje.
Pokud je přístroj neúmyslně zapnut,
vydává teplo a může způsobit
vážné popáleniny.
 Není dovoleno, aby přístroj byl
používán dětmi bez přímého dozoru
dospělé osoby, pokud nebyly
poučeny, jak přístroj bezpečně
používat a jak identifikovat
nebezpečné situace, které mohou
nastat při nesprávném použití.
 Nesedejte si a nevěšte se na
přístroj. Dojde k poškození
teleskopických výsuvů. Maximální
nosnost zásuvky pro ohřev nádobí
je 25 kg.
 Do zásuvky pro ohřev nádobí
nevkládejte syntetické obaly nebo
jiné snadno hořlavé předměty. Tyto
předměty se mohou při zapnutí
přístroje rozpouštět nebo vznítit.
Nebezpečí požáru.
 Nepoužívejte přístroj pro ohřátí
vzduchu v kuchyni. Vysoké teploty,
kterých přístroj dosahuje, mohou
jednoduše zapříčinit vznícení
předmětů poblíž spotřebiče.
 Nepoužívejte vysokotlaké nebo
parní proudové čisticí zařízení. Páry
mohou mít vliv na elektrické
komponenty a způsobit zkrat. Tlak
páry může v dlouhodobém
horizontu poškodit povrch
spotřebiče a jeho komponenty.
 Pokud přístroj na konci jeho
životnosti přestanete používat,
odpojíte ho od elektrické sítě a
funkčně znehodnotíte napájecí
kabel, není již přístroj pro děti
nebezpečný a mohou s ním např.
v rámci hry manipulovat.
 Nakládání s tímto přístrojem není
určeno pro osoby (včetně dětí) se
sníženými pohybovými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi;
s nedostatkem zkušeností a
znalostí, pokud jim není poskytnut
dohled nebo příslušné pokyny
týkající se používání přístroje
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost. Děti by měly být pod
dozorem a neměly by přístroj
používat ke hře.
UPOZORNĚNÍ:
Přístupné části přístroje mohou být
během jeho fungování horké.
Udržujte přístroj mimo dosah dětí.
20
WWW.ELECTROLUX.COM
POPIS PŘÍSTROJE
HLAVNÍ SOUČÁSTI
1 Programátor
2 Hlavní vypínač
3 Kontrolka
4
5
6
Rukojeť
Protiskluzová podložka
Mřížka zásuvky *
EED 14650 / 14700 / 14800 /29800
6
*Mřížka zásuvky je dostupná pouze u modelu EED 29800
JAK ZÁSUVKA PRO OHŘEV NÁDOBÍ PRACUJE
Tento přístroj je vybaven systémem
cirkulace horkého vzduchu. Větrák
rozvádí horký vzduch generovaný
elektrickým topným tělesem po celém
prostoru přístroje.
Termostat umožňuje uživateli zvolit a
kontrolovat teplotu požadovanou pro
vložené nádobí.
Cirkulující horký vzduch je generován
tak, aby nádobí ohříval rychle a
rovnoměrně.
Kovová mřížka chrání jak topné
těleso, tak ventilátor.
Dno zásuvky je vybaveno
protiskluzovou podložkou, která brání
posunu talířů po povrchu zásuvky při
jejím otvírání a zavírání.
ČEŠTINA
21
POUŽITÍ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
PŘÍSTROJE
POUŽITÍ ZÁSUVKY PRO
OHŘEV NÁDOBÍ
Před prvním použitím přístroje je
vhodné ho zevnitř i zvenku vyčistit,
v souladu s instrukcemi týkajícími se
údržby přístroje uvedenými v části
“Čištění a údržba”.
Poté zásuvku pro ohřev nádobí
nejméně 2 hodiny zahřívejte. Otočte
ovladač pro nastavení teploty na
pozici maximum. (viz oddíl „Volba
teploty”)
Ujistěte se, že prostor kuchyně je
v průběhu této činnosti dobře
odvětráván.
Části přístroje jsou chráněny
speciálním materiálem. Z tohoto
důvodu můžete během prvního
spuštění přístroje zaznamenat
zápach. Jak zápach, tak možný kouř,
který po krátké době zmizí, nejsou
známkami problému přístroje nebo
jeho připojení.
Při použití zásuvky pro ohřev nádobí
postupujte následovně:
 Vložte nádobí do zásuvky.
 Požadovanou funkci zvolíte
otočením termostatu do
požadované pozice.
 Přístroj uvedete do chodu
zmáčknutím hlavního spínače, který
se rozsvítí.
 Zavřete zásuvku pro ohřev nádobí.
Při zavírání zásuvky pro ohřev nádobí
nepoužívejte přílišnou sílu. Zásuvka
by se mohla znovu otevřít. Před
vyjmutím ohřátého nádobí je nutné
přístroj vypnout opětovným stisknutím
hlavního vypínače.
OVLÁDACÍ PANEL
Na ovládacím panelu je hlavní
vypínač přístroje a programátor.
Kontrolní panel je viditelný pouze,
pokud je zásuvka pro ohřev nádobí
otevřená.
VOLBA FUNKCÍ
Otáčením voliče termostatu můžete
vybírat požadovanou teplotu mezi 30
a 80 °C.
Termostat nikdy silou nepřetáčejte
směrem doleva od pozice“0” nebo
směrem doprava od pozice
maximum. Může dojít k poškození
přístroje. Jakmile je dosaženo
zvolené teploty, dojde k vypnutí
topného tělesa. Jakmile teplota
klesne pod zvolenou hodnotu, topné
těleso se znovu spustí.
Na teplotní stupnici jsou vyznačeny
absolutní teploty ve stupních Celsia a
symboly, které označují optimální
teploty pro jednotlivé typy nádobí:
22
WWW.ELECTROLUX.COM
Symbol
ºC
Funkce
Rozmrazování
30ºC
40ºC
Kynutí těsta
Ohřívání šálků / sklenic
60ºC
Ohřev nádobí
Udržování teploty pokrmů
80ºC
Ohřev jídla
Vaření při nízké teplotě
(Je dostupná pouze u modelu EED 29800)
DOBA OHŘEVU
Na dobu ohřevu mají vliv různé
faktory:
 Materiál a síla nádobí
 Množství nádobí
 Jak je nádobí rozmístěno
 Nastavení teploty.
Není tedy možné uvést přesnou dobu
ohřevu.
Postupně s tím, jak budete déle a
déle přístroj využívat, poznáte
nastavení, které je nejvhodnější právě
pro Vaše nádobí.
Přesto, jako orientační návod,
uvádíme následující časy pro
nastavení termostatu
a pro
rovnoměrný ohřev nádobí:
Nosnost
Čas (min)
Nádobí pro 6 osob
30 – 35
Nádobí pro 12 osob
40 – 45
DOPORUČENÍ PRO FUNKCI
UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY
POKRMU A JEHO VAŘENÍ:
Ohřívací zásuvku předehřívejte po
dobu 15 minut, aby vnitřní prostor měl
požadovanou teplotu.
VAŘENÍ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ
(je dostupná pouze u modelu EED
29800)
Za použití nízké teploty vaření můžete
pozvolna připravovat maso, které
vyžaduje nízkou teplotu pečení.
Doba vaření je závislá na jeho
velikosti. Používejte nádobí ze skla,
porcelánu nebo keramiky.
PŘÍPRAVA:
 Předehřívejte zásuvku s nádobím na
80°C po dobu 10 minut.
 Maso s použitím tuku orestujte na
pánvi a umístěte ho do ohřívací
zásuvky na předehřátý talíř.
Nastavení ponechejte na 80° C.
ČEŠTINA
23
Tabulka: Vaření při nízkých teplotách (Referenční hodnoty)
Použití
Hovězí steak
Velmi málo
propečený
Málo
propečený
Množství
1kg
1kg
Medium
1kg
Propečený
1kg
Roast beef
vcelku
1kg
Jemně opečte na
varné desce
Ze všech stran, 2min
z každé strany
Ze všech stran, 3min
z každé strany
Ze všech stran, 3min
z každé strany
Ze všech stran, 3min
z každé strany
Ze všech stran, 3min
z každé strany
Doba přípravy
1h
1h 15min
1h 45min
2h 15min – 2h
30min
3h málo
propečený
4h 30min medium
Telecí
Filet, celý
1kg
Telecí zadní,
vcelku
1kg
Pečeně
1kg
Pečeně, plecko
1kg
Ze všech stran, 2min
z každé strany
Ze všech 4 stran, 3min
z každé strany
Ze všech stran, 3min
z každé strany
Ze všech stran, 3min
z každé strany
1h 45min – 2h
2h – 2h 30min
2h – 2h 30min
2h 30min
Vepřové
Filet, celý
Vepřové zadní
Skopové
Skopová kýta s
bokem
Steak ze
skopové kýty
Filet
500-600 g
Ze všech stran, 2min
z každé strany
1h 30min
600 1000g
Celá porce 10-15min
2h - 3h
2kg
2kg
400g
Ze všech stran, 4min
z každé strany
Ze všech stran, 2min
z každé strany
Ze všech stran, 2min
z každé strany
3h – 4h
45 min-1h
1h – 1h 15min
Pokud si přejete pouze udržovat teplotu již uvařeného masa, nastavte
termostat zpět na 60° C. Nedoporučujeme používat funkci ohřevu pokrmů déle
než 1h.
24
WWW.ELECTROLUX.COM
NOSNOST
Nosnost zásuvky pro ohřev nádobí a potravin je odvislá od velikosti vloženého
nádobí:
EED 14650 / 14700 /14800
Servis pro 6 osob
6 x 24cm talíře
6 x 10cm misky na polévku
1 x 19cm servírovací mísa
1 x 17cm servírovací mísa
1 x 32cm tác na maso
nebo
20 talířů  28 cm
nebo
80 šálků espresso
nebo
40 čajových šálků
nebo
…
EED 29800
Servis pro 12 osob
12 x 24cm talíře
12 x 10cm misky na polévku
1 x 19cm servírovací mísa
1 x 17cm servírovací mísa
2 x 32cm tác na maso
nebo
40 talířů  28 cm
nebo
160 šálků na espresso
nebo
80 čajových šálků
nebo
…
ČEŠTINA
25
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Čištění je jediná forma údržby, kterou
přístroj běžně vyžaduje.
UPOZORNĚNÍ!
Čištění musí být prováděno pouze,
když je přístroj odpojen od elektrické
sítě. Vytáhněte zástrčku z elektrické
sítě, nebo přístroj odpojte
z elektrického okruhu.
Nepoužívejte agresivní nebo
abrazivní čistící prostředky, abrazivní
čistící houby nebo špičaté předměty,
které by na povrchu přístroje mohly
zanechat skvrny nebo škrábance.
Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní
čistící přístroje.
PŘEDNÍ A OVLÁDACÍ PANEL
PŘÍSTROJE
Zásuvka pro ohřev nádobí může být
čištěna za použití vlhkého hadříku.
Pokud je přístroj silně znečištěný, je
možné do vody, kterou přístroj
umýváme, přidat několik kapek
čistícího prostředku.
Povrch přístroje osušte suchým
hadrem.
U zásuvek pro ohřev nádobí s čelním
panelem z nerezavějící oceli je
možné použít speciální přípravek pro
údržbu povrchů z nerezavějící oceli.
Tyto přípravky chrání povrchy po
určitou dobu před znečištěním.
Měkkým hadříkem naneste na
nerezový povrch tenkou vrstvu
přípravku.
U zásuvek pro ohřev nádobí
s hliníkovým čelním panelem použijte
jemný čistící prostředek pro čištění
skla a měkký hadřík, který
nezanechává chmýří. Povrch čistěte
horizontálně bez vyvinutí tlaku,
protože hliníkový povrch je velmi
citlivý a mohlo by dojít k jeho
poškrábání nebo pořezání.
Vnitřní prostor zásuvky pro ohřev
nádobí
Vnitřní prostor zásuvky pro ohřev
nádobí pravidelně čistěte vlhkým
hadříkem. Pokud je vnitřní prostor
přístroje silně znečištěn, do vody,
kterou přístroj umýváte, přidejte
několik kapek čistícího prostředku.
Povrch osušte suchým hadrem.
Zabraňte tomu, aby se voda při
čištění přístroje dostala do otevřené
cirkulace vzduchu.
Zásuvku pro ohřev nádobí je možné
znovu použít teprve, když je dokonale
suchá.
PROTISKLUZOVÁ
PODLOŽKA
Aby bylo čištění vnitřního prostoru
přístroje jednodušší, je možné
protiskluzovou podložku vyjmout.
Podložku je rovněž možné
opláchnout horkou vodou a několika
kapkami čistícího prostředku.
Podložku řádně osušte.
Protiskluzovou podložku je možné do
zásuvky pro ohřev nádobí vrátit
pouze ve chvíli, kdy je zcela suchá.
26
WWW.ELECTROLUX.COM
CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE ZÁSUVKA PRO OHŘEV
NÁDOBÍ NEFUNGUJE?
UPOZORNĚNÍ!
Všechny opravy přístroje mohou být
prováděny výhradně autorizovaným
technikem. Jakákoliv oprava
provedená neautorizovanou osobou
je nebezpečná.
Před kontaktováním autorizovaného
servisního střediska zkontrolujte
následující:
 Zásuvka pro ohřev nádobí hřeje
málo nebo vůbec. Zkontrolujte zda:
 Přístroj byl zapnut hlavním
vypínačem.
 Byla zvolena správná teplota.
 Výdechy cirkulace vzduchu
nejsou zakryty vloženým
nádobím.
 Nádobí bylo v zásuvce pro ohřev
ponecháno dostatečně dlouho.
 Doba ohřevu je závislá na různých
faktorech jako např:
 Materiál a síla materiálu
vloženého nádobí.
 Množství vloženého nádobí.
 Jak je nádobí v ohřívači
rozmístěno.
 Nádobí se vůbec neohřálo.
Zkontrolujte zda:
 Je slyšitelný zvuk větráku. Pokud
funguje větrák, je poškozené
topné těleso přístroje; pokud
nepracuje větrák, je poškozený
větrák.
 Nedošlo k vyhození jističů.
 Nádobí je příliš ohřáté:
 Je poškozen volič teploty.
 Nesvítí světlo hlavního vypínače:
 Kontrolka hlavního vypínače je
spálená.
ČEŠTINA
27
POKYNY PRO INSTALACI
PŘED INSTALACÍ
Zkontrolujte, zda je vstupní napětí
uvedené na štítku stejné jako napětí
zásuvky, kterou budete používat.
Otevřete zásuvku pro ohřev nádobí,
vyjměte veškeré příslušenství a
odstraňte obalový materiál.
UPOZORNĚNÍ!
Přední povrch zásuvky pro ohřívání
nádobí může být zabalen do ochranné
fólie. Před prvním použitím tento film
pečlivě odstraňte.
Ujistěte se, že zásuvka pro ohřev
nádobí není žádným způsobem
poškozena. Zkontrolujte, že zásuvku je
možné bez problémů otevřít a zavřít.
Pokud zjistíte jakékoliv poškození,
kontaktujte servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ:
Po instalaci by měla být spodní část
zásuvky pro ohřev nádobí snadno
dostupná.
Zásuvka pro ohřev nádobí by měla být
instalována pouze v kombinaci s těmi
spotřebiči, které uvádí výrobce. Pokud
je namontována v kombinaci s jinými
spotřebiči, záruka již není platná,
protože není možné zaručit, že bude
zachována správná funkčnost
přístroje.
INSTALACE
Chcete-li zásuvku pro ohřev nádobí
instalovat v kombinaci s jiným
přístrojem, musí být zbudována pevná
dočasná police, která unese hmotnost
obou přístrojů.
Přístroj, s nímž zásuvku pro ohřev
nádobí kombinujete, bude umístěn
přímo na této polici. Není nutné
umísťovat ho na vlastní polici.
Při instalaci přístroje, který budete
kombinovat se zásuvkou pro ohřev
nádobí, postupujte podle pokynů
uvedených v příslušné montážní
brožuře.
Přesné instalační rozměry tohoto
přístroje jsou uvedeny v mm ve
schématu na konci tohoto návodu.
Postupujte následovně:
1. Umístěte zásuvku pro ohřev
nádobí na polici a zasuňte ji do
niky tak, že bude umístěna na jejím
středu a bude vyrovnána s její
přední stranou.
2. Zkontrolujte, že rám zásuvky pro
ohřev nádobí je správně
horizontálně vyrovnaný a na polici
sedí rovnoměrně.
3. Otevřete zásuvku a ohřívač nádobí
upevněte ke stranám jednotky za
použití přiložených šroubů.
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Elektrické připojení musí být
provedeno kvalifikovaným odborníkem
v souladu s obecně platnými právními
předpisy.
Před zapojením zásuvky pro ohřev
nádobí do elektrické sítě zkontrolujte,
zda napětí a frekvence sítě odpovídají
údajům uvedeným na typovém štítku
umístěném uvnitř ohřívacího bloku.
Elektrické připojení je provedeno
prostřednictvím omnipolárního
spínače, který je vhodný pro
tolerovanou intenzitu a který má
minimální mezeru mezi kontakty 3
mm. Tento spínač zajistí v případě
nouze nebo při čištění zásuvky pro
ohřev nádobí její odpojení.
28
WWW.ELECTROLUX.COM
Pokud je pro elektrické připojení
využita zástrčka, je nutné, aby byla i
po instalaci přístroje přístupná.
V souladu s platnými normami by
připojení mělo zahrnovat také správné
uzemnění.
UPOZORNĚNÍ:
ZÁSUVKA PRO OHŘEV NÁDOBÍ
MUSÍ BÝT UZEMNĚNA.
Pokud je nutné flexibilní napájecí kabel
zásuvky pro ohřev nádobí z nějakého
důvodu vyměni, měla by být tato
výměna provedena oficiálním
autorizovaným servisem, protože
vyžaduje speciální nástroje.
Výrobce ani prodejce nenese žádnou
odpovědnost za škody na majetku, ani
za zranění lidí nebo zvířat, v případě,
že tyto instalační pokyny nebudou
dodrženy.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
Symbolem. Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci.
Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní
úřad.
POLSKI
29
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .......................................... 30
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ........................................... 32
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA .................................... 33
OPIS URZĄDZENIA .......................................................................................... 34
UŻYTKOWANIE ................................................................................................. 35
ŁADOWNOŚĆ ................................................................................................... 38
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ................................................................... 39
CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIE CHCE DZIAŁAĆ ............ 40
INSTRUKCJA INSTALACJI ............................................................................... 41
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO .................................................. 42
MONTAŻ ............................................................................................................ 72
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń
i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.
Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w
świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer
seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego.
Może ulec zmianie bez powiadomienia.
30
WWW.ELECTROLUX.COM
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać
dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skutkować
trwałym kalectwem.
 Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po
ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane
przez dorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
 Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
 Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
 Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się
nagrzewają.
POLSKI
31
 Czyszczeniem i konserwacją nie mogą
zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
 Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno
się nagrzewa. Nie dotykać elementów
grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i
wkładania akcesoriów lub naczyń należy
zawsze używać rękawic kuchennych.
 Gdy urządzenie pracuje, dostępne
powierzchnie mogą mieć wysoką temperaturę.
 Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek
parowych.
 Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy
używać ściernych środków czyszczących ani
ostrych, metalowych myjek, ponieważ mogą
one porysować powierzchnię, co może
skutkować pęknięciem szkła.
 Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
 W instalacji elektrycznej należy przewidzieć
urządzenie, które umożliwia odłączenie od sieci
o szerokości rozwarcia styku minimum 3 mm na
wszystkich żyłach. Odpowiednimi urządzeniami
rozdzielającymi są np. wyłączniki LS,
bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy
wykręcić z oprawki), wyłączniki ochronne
prądowe i styczniki.
32
WWW.ELECTROLUX.COM
SKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Przed podłączeniem urządzenia
należy porównać dane dotyczące
zasilania elektrycznego (napięcie i
częstotliwość) wskazane na tabliczce
znamionowej z danymi źródła
zasilania. Jeśli dane nie są zgodne,
mogą występować problemy. W razie
wątpliwości skontaktować się z
elektrykiem.
UWAGA!
Nigdy nie otwierać obudowy
urządzenia. Ewentualny kontakt z
częściami przewodzącymi prąd
elektryczny lub zmiany dokonane w
elementach elektrycznych lub
mechanicznych mogą stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa
użytkowników i źle wpłynąć na
prawidłowe działanie urządzenia.
UWAGA!
Jeśli wtyczka przewodu elektrycznego
jest usunięta, instalacji i podłączenia
urządzenia musi dokonać serwisant.
Należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektrykiem
znającym i przestrzegającym
obowiązujących norm
bezpieczeństwa. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia wynikające z błędów w
instalacji lub podłączeniu.
UWAGA!
Wyłącznie serwisanci upoważnieni
przez producenta mogą dokonać
naprawy i konserwacji, szczególnie
części przewodzących prąd
elektryczny. Producent i sprzedawcy
nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wyrządzone
osobom, zwierzętom lub rzeczom w
wyniku dokonania napraw i
konserwacji przez osoby
nieupoważnione.
UWAGA!
Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej
urządzenia może być
zagwarantowane tylko, jeśli
urządzenie jest uziemione. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia wynikające z braku lub
wad systemu ochronnego instalacji
(np. za porażenie prądem
elektrycznym).
UWAGA!
Wyłącznie serwisanci upoważnieni
przez producenta mogą dokonywać
napraw urządzenia w okresie
gwarancyjnym. W przeciwnym razie
wszelkie uszkodzenia wynikające z
takiej naprawy nie są objęte
gwarancją.
UWAGA!
Korzystać z urządzenia po jego
zainstalowaniu w zabudowie
meblowej. Tylko w taki sposób można
zagwarantować, że użytkownicy nie
będą mieli dostępu do elementów
instalacji elektrycznej.
UWAGA!
Na czas instalacji i naprawy
urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania. Aby odłączyć urządzenie od
źródła zasilania, należy spełnić jeden
z poniższych warunków:
 Odłączyć bezpieczniki na tablicy
rozdzielczej / wyłączniki
automatyczne,
 Wtyczkę należy wyjąć z gniazda
elektrycznego. Aby wyjąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego, nie
należy ciągnąć za przewód, ale
bezpośrednio za wtyczkę.
POLSKI
33
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA
 Niniejsze urządzenie spełnia
obowiązujące normy
bezpieczeństwa. Niewłaściwe
użytkowanie urządzenia może
narazić użytkownika na
niebezpieczeństwo.
 Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcję
obsługi. W ten sposób można
uniknąć zagrożenia odniesienia
obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia.
 Podgrzewacz naczyń przeznaczony
jest wyłącznie do użytku domowego!
 Producent nie ponosi
odpowiedzialności za awarie lub
wady wynikające z niewłaściwego
lub błędnego użycia urządzenia.
 W zależności od wybranej
temperatury i czasu pracy,
temperatura wewnątrz urządzenia
może osiągnąć 80°C. Aby wyjąć
naczynia z podgrzewacza, należy
chronić dłonie, używając rękawic lub
ścierki.
 Zachować szczególną ostrożność i
nie pozwolić dzieciom bawić się w
pobliżu urządzenia. Jeśli urządzenie
zostanie nieumyślnie włączone,
rozgrzeje się i może spowodować
poważne oparzenia.
 Dzieciom można pozwolić korzystać
z urządzenia bez opieki dorosłych,
jeżeli poinstruowano je, jak
obsługiwać urządzenie, rozpoznać
niebezpieczne sytuacje, do których
może dojść, gdy urządzenie
użytkuje się w niewłaściwy sposób.
 Nie siadać, ani nie wieszać się na
szufladzie. Spowoduje to
uszkodzenie prowadnic
teleskopowych. Maksymalna
ładowność szuflady wynosi 25 kg.
 Nie przechowywać syntetycznych
pojemników lub przedmiotów
łatwopalnych wewnątrz
podgrzewacza naczyń. Po




włączeniu urządzenia te pojemniki i
przedmioty mogą się stopić lub
spowodować pożar.
Niebezpieczeństwo pożaru.
Nie używać urządzenia do
podgrzewania powietrza w kuchni.
Wysokie temperatury w urządzeniu
mogą spowodować zapalenie się
łatwopalnych przedmiotów
znajdujących się w jego pobliżu.
Do czyszczenia nie stosować myjek
ciśnieniowych ani parowych. Para
może przedostać się do elementów
elektrycznych i spowodować
zwarcie. Ciśnienie pary może także
spowodować uszkodzenie
powierzchni i komponentów
urządzenia, które pojawi się po
dłuższym czasie.
Po zaprzestaniu korzystania z
urządzenia, na koniec jego okresu
zdolności użytkowej, odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i
uniemożliwić użycie przewodu
elektrycznego, aby urządzenie nie
stanowiło zagrożenia, np. jeśli dzieci
wykorzystają je do zabawy.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (także dzieci)
o ograniczonych zdolnościach
motorycznych, sensorycznych lub
umysłowych, ani osoby, którym
brakuje doświadczenia i stosownej
wiedzy, chyba że znajdują się one
pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo albo zostały przez
nią poinstruowane, jak bezpiecznie
korzystać z urządzenia. Dzieci
należy nadzorować, aby
uniemożliwić im manipulowanie
urządzeniem.
OSTRZEŻENIE:
Dostępne części mogą się
nagrzewać w trakcie użytkowania.
Nie należy pozwalać dzieciom
zbliżać się do urządzenia.
34
WWW.ELECTROLUX.COM
OPIS URZĄDZENIA
GŁÓWNE ELEMENTY
1
2
3
Pokrętło wyboru funkcji
Przełącznik wł./wył.
Lampka kontrolna
4
5
6
Uchwyt
Mata antypoślizgowa
Podstawka druciana *
EED 14650 / 14700 / 14800 /29800
6
*Podstawka druciana występuje jedynie w modelu EED 29800
JAK DZIAŁA PODGRZEWACZ NACZYŃ?
Urządzenie wyposażone jest w układ
cyrkulacji ciepłego powietrza.
Wentylator rozprowadza ciepło
wytwarzane przez grzałkę elektryczną
w całej przestrzeni wnętrza
urządzenia.
Termostat umożliwia użytkownikowi
wybór i utrzymanie żądanej
temperatury naczyń.
Cyrkulujące gorące powietrze, po
ogrzaniu, szybko i równomiernie,
podgrzewa naczynia.
Metalowa kratka chroni grzałkę i
wentylator.
Podstawa szuflady wyposażona jest
w matę antypoślizgową
zapobiegającą ślizganiu się naczyń
podczas wysuwania i wsuwania
szuflady.
POLSKI
35
UŻYTKOWANIE
PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM
KORZYSTANIE Z
PODGRZEWACZA NACZYŃ
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy wyczyścić
wewnętrzną i zewnętrzną część
urządzenia, stosując się do instrukcji
czyszczenia podanych w rozdziale
„Czyszczenie i konserwacja.”
Następnie rozgrzewać urządzenie
przez przynajmniej 2 godziny. W tym
celu włączyć regulację temperatury na
maksymalną wartość (zobacz część
„Wybieranie funkcji”).
Upewnić się, że podczas tej operacji
kuchnia jest dobrze przewietrzona.
Elementy urządzenia zabezpieczone
są specjalnym środkiem. Z tego
względu podczas pierwszej godziny
rozgrzewania będzie uwalniać się
nieprzyjemna woń. Zarówno woń, jak i
dym, które powstaną, znikną po
krótkim czasie i żaden z tych
czynników nie wskazuje na
niewłaściwe podłączenie urządzenia
ani na problem z samym
urządzeniem.
Aby korzystać z podgrzewacza
naczyń, należy postępować w
następujący sposób:
 Umieścić naczynia w szufladzie.
 Wybrać żądaną funkcję ustawiając
pokrętło w żądanym położeniu.
 Włączyć urządzenie przez
naciśnięcie przełącznika, który się
zaświeci.
 Wsunąć szufladę.
Należy zachować ostrożność, aby nie
używać zbyt dużej siły przy wsuwaniu
szuflady, ponieważ może się
ponownie wysunąć. Przed wyjęciem
ciepłych naczyń należy wyłączyć
podgrzewacz, ponownie naciskając
przełącznik.
PANEL STEROWANIA
Panel sterowania zawiera pokrętło
wyboru funkcji oraz przełącznik
wł./wył. Panel sterowania widoczny
jest tylko wtedy, gdy szuflada jest
wysunięta.
WYBIERANIE FUNKCJI
Obracając pokrętłem wyboru funkcji
można wybrać temperatury w
przedziale od 30 do 80°C.
Nie należy na siłę obracać pokrętła
wyboru funkcji na lewo od położenia
„0" lub na prawo od położenia
wartości maksymalnej, ponieważ
może to uszkodzić urządzenie.
Po osiągnięciu nastawionej
temperatury ogrzewanie wyłącza się.
Jeśli temperatura spadnie poniżej
nastawionej wartości, ogrzewanie
załącza się ponownie.
Skala temperatury jest oznaczona
bezwzględnymi wartościami
temperatur w °C, i ma symbole
odpowiadające temperaturom
optymalnym dla różnych grup naczyń:
36
WWW.ELECTROLUX.COM
Symbol
ºC
Funkcja
30ºC
Rozmrażanie
40ºC
Wyrastanie ciasta
Podgrzewanie filiżanek/szkła
60ºC
Podgrzewanie naczyń
Utrzymywanie temperatury potraw
80ºC
Podgrzewanie potraw
Pieczenie w niskiej temperaturze
(Występuje jedynie w modelu EED 29800)
CZAS PODGRZEWANIA
Na czas podgrzewania wpływają
różne czynniki:
 Materiał i grubość naczyń;
 Ilość załadowanych przedmiotów;
 Rozmieszczenie naczyń;
 Nastawa temperatury.
Z tego względu nie można podać
precyzyjnego czasu podgrzewania.
Ładunek
W miarę nabierania doświadczenia w
użytkowaniu podgrzewacza można
poznać najlepsze ustawienia dla
stosowanych naczyń.
Jednakże dla orientacji, podane są
następujące czasy, dla nastawy
przy równomiernym podgrzaniu
naczyń:
Czas (min)
Naczynia dla 6 osób
30 – 35
Naczynia dla 12 osób
40 – 45
PROPOZYCJE DLA FUNKCJI
UTRZYMYWANIA
TEMPERATURY POTRAW I
PODGRZEWANIA
ŻYWNOŚCI:
Wstępnie rozgrzać podgrzewacz
naczyń przez 15 minut, aby we
wnętrzu szuflady ustaliła się
wymagana temperatura.
PIECZENIE W NISKIEJ
TEMPERATURZE (występuje
jedynie w modelu EED 29800)
Za pomocą funkcji pieczenia w niskiej
temperaturze można delikatnie upiec
mięso w niskiej temperaturze stosując
długi czas pieczenia. Czas pieczenia
zależy od wielkości pieczonego
mięsa. Należy stosować naczynia ze
szkła, porcelany lub ceramiki.
Przygotowanie:
 Wstępnie rozgrzać urządzenie wraz
z naczyniami w temperaturze 80°C
przez 10 minut.
 Zarumienić mięso na tłuszczu na
patelni i umieścić w szufladzie na
wstępnie rozgrzanych naczyniach.
Zachować ustawienie temperatury
80°C.
POLSKI
37
Tabela: Pieczenie w niskiej temperaturze (wartości orientacyjne)
Zastosowanie
Wołowina
Zupełnie
krwista
Ilość
Piec delikatnie w naczyniu
Czas
żaroodpornym
pieczenia
1kg
ze wszystkich stron, na
każdej 2 min.
ze wszystkich stron, na
każdej 3 min.
ze wszystkich stron, na
każdej 3 min.
ze wszystkich stron, na
każdej 3 min.
1kg
ze wszystkich stron, na
każdej 3 min.
Filet, w całości
Polędwica, w
jednym
kawałku
1kg
ze wszystkich stron, na
każdej 2 min.
Pieczeń
Pieczeń,
łopatka
Wieprzowina
1kg
1kg
ze wszystkich stron, na
każdej 3 min.
ze wszystkich stron, na
każdej 3min.
ze wszystkich stron, na
każdej 3min.
Filet, w całości
Polędwica
Jagnięcina
500-600 g
600 -1000g
ze wszystkich stron, na
każdej 2 min.
dookoła 10-15 min.
Udziec barani
Stek z udźca
baraniego
2kg
Filet
400g
Krwista
Średnio
wypieczona
Dobrze
wypieczona
Pieczeń
wołowa w
jednym
kawałku
Cielęcina
1kg
1kg
1kg
1kg
2kg
ze wszystkich stron, na
każdej 4min.
ze wszystkich stron, na
każdej 2min.
ze wszystkich stron, na
każdej 2min.
1 godz.
1.25 godz,
1.75 godz.
2.25 – 2.5
godz.
3 godz. krwista
4.5 godz.
średnio
wypieczona
1.75 – 2 godz.
2 – 2.5 godz.
2 – 2.5 godz.
2.5 godz.
1.5 godz.
2 - 3hrs
3 – 4hrs
0.75-1hr
1 – 1.25hrs.
Aby utrzymać temperaturę upieczonego mięsa, należy nastawić temperaturę na
60°C. Zalecamy, aby nie korzystać funkcji podtrzymywania temperatury przez
ponad 1 godz.
38
WWW.ELECTROLUX.COM
ŁADOWNOŚĆ
Ładowność zależy od wielkości naczyń:
EED 14650 / 14700 / 17800
Naczynia dla 6 osób
Talerze obiadowe 6 x 24 cm
Miseczki do zupy 6 x 10 cm
Naczynie do serwowania potraw 1 x
19 cm
Naczynie do serwowania potraw 1 x
17cm
Półmiski do mięsa 1 x 32 cm
lub
20 naczyń  28 cm
lub
80 filiżanek do kawy espresso
lub
40 filiżanek do herbaty
lub
…
EED 29800
Naczynia dla 12 osób
Talerze obiadowe 12 x 24 cm
Miseczki do zupy 12 x 10 cm
Naczynie do serwowania potraw 1
x 19 cm
Naczynie do serwowania potraw 1
x 17cm
Półmiski do mięsa 2 x 32 cm
lub
40 naczyń  28 cm
lub
160 filiżanek do kawy espresso
lub
80 filiżanek do herbaty
lub
…
POLSKI
39
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie jest jedyną wymaganą
czynnością konserwacyjną.
UWAGA!
Czyszczenie należy wykonywać po
uprzednim odłączeniu podgrzewacza
naczyń od źródła zasilania
elektrycznego. Wyjąć wtyczkę z
gniazdka elektrycznego lub rozłączyć
obwód zasilania podgrzewacza.
Nie używać żrących środków
czyszczących ani środków o
właściwościach ściernych, szorstkich
gąbek ani ostrych przedmiotów,
ponieważ mogą pojawić się plamy lub
ślady tarcia.
Do czyszczenia nie stosować myjek
ciśnieniowych ani parowych.
PRZEDNIA CZĘŚĆ
URZĄDZENIA I PANEL
STEROWANIA
Podgrzewacz naczyń można czyścić
tylko za pomocą wilgotnej ściereczki.
Jeżeli jest bardzo zabrudzony, dodać
kilka kropel płynu do mycia naczyń do
wody, w której płukana jest
ściereczka.
Wytrzeć powierzchnie do sucha,
używając suchej ściereczki.
W przypadku podgrzewaczy naczyń z
frontem ze stali nierdzewnej, można
stosować specjalne produkty do
powierzchni ze stali nierdzewnej.
Produkty te zabezpieczają
powierzchnię na pewien czas przed
ponownym zabrudzeniem. Nanieść
cienką warstwę takiego produktu na
powierzchnię, używając miękkiej
ściereczki.
Do podgrzewaczy z frontem
aluminiowym stosować łagodny
produkt do czyszczenia szkła i miękką
niestrzępiącą się ściereczkę.
Wycierać w poziomie bez naciskania
na powierzchnię, ponieważ aluminium
jest wrażliwe na zarysowania i
nacięcia.
WNĘTRZE PODGRZEWACZA
NACZYŃ
Regularnie czyścić wnętrze
podgrzewacza naczyń, używając
miękkiej ściereczki. Jeżeli jest bardzo
zabrudzony, dodać kilka kropel płynu
do mycia naczyń do wody, w której
płukana jest ściereczka.
Wytrzeć powierzchnie do sucha,
używając suchej ściereczki.
Unikać przenikania wody przez otwór
do cyrkulacji powietrza.
Podgrzewacza można użyć ponownie
dopiero po jego całkowitym
wyschnięciu.
Mata z powierzchnią antypoślizgową
Matę z powierzchnią antypoślizgową
można wyjąć, aby ułatwić czyszczenie
szuflady.
Matę można wyczyścić ręcznie,
używając gorącej wody z kilkoma
kroplami płynu do naczyń. Dokładnie
wysuszyć.
Matę antypoślizgową należy włożyć
na miejsce dopiero po jej całkowitym
wyschnięciu.
40
WWW.ELECTROLUX.COM
CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIE CHCE
DZIAŁAĆ
UWAGA!
Wyłącznie wykwalifikowany serwisant
może dokonać naprawy urządzenia.
Wykonywanie napraw przez osoby
nieupoważnione przez producenta
wiąże się z ryzykiem.
Przed skontaktowaniem się z
serwisem należy sprawdzić:
 Podgrzewacz nie nagrzewa się
wystarczająco. Sprawdzić, czy:
 Urządzenie zostało włączone.
 Wybrano odpowiednią
temperaturę.
 Otwory cyrkulacji powietrza nie są
zasłonięte naczyniami.
 Naczynia pozostawiono do
podgrzania na wystarczająco
długo.
 Czas podgrzewania zależy od wielu
czynników, takich jak np:
 Rodzaj i grubość materiału
naczyń.
 Ilość naczyń.
 Rozmieszczenie naczyń.
 Podgrzewacz nie nagrzewa się.
Sprawdzić, czy:
 Słychać odgłos wentylatora. Jeśli
wentylator pracuje wówczas
grzałka jest uszkodzona; jeśli
wentylator nie pracuje, oznacza to,
że jest uszkodzony.
 Bezpieczniki na tablicy
rozdzielczej/wyłączniki
automatyczne zostały
wyłączone/zadziałały.
 Naczynia nagrzewają się zbyt
mocno:
 Uszkodzony regulator
temperatury.
 Przełącznik wł./wył. nie świeci się:
 Spaliło się podświetlenie
przełącznika.
POLSKI
41
INSTRUKCJA INSTALACJI
PRZED ROZPOCZĘCIEM
INSTALACJI
Sprawdzić, czy napięcie wskazane na
tabliczce znamionowej odpowiada
napięciu sieci zasilającej, do której ma
być podłączone urządzenie.
Wysunąć szufladę i wyjąć z niej
wszystkie akcesoria i elementy
opakowania
UWAGA!
Powierzchnia czołowa podgrzewacza
naczyń może być zabezpieczona folią
ochronną. Przed rozpoczęciem
użytkowania podgrzewacza naczyń
usunąć starannie folię.
Należy dokładnie sprawdzić czy
podgrzewacz naczyń nie jest w żaden
sposób uszkodzony. Sprawdzić, czy
szuflada otwiera się i zamyka
prawidłowo. W przypadku
stwierdzenia jakiegokolwiek
uszkodzenia należy skontaktować się
z serwisem.
UWAGA:
Gniazdo zasilania elektrycznego
powinno być łatwo dostępne po
zainstalowaniu podgrzewacza naczyń.
Podgrzewacz naczyń powinien być
wbudowany w połączeniu z
urządzeniami wskazanymi przez
producenta. Jeśli zostanie
zamontowany z innymi urządzeniami,
gwarancja straci ważność, ponieważ
nie można zagwarantować
prawidłowej pracy podgrzewacza
naczyń.
INSTALACJA
Aby zabudować podgrzewacz naczyń
w połączeniu z innym urządzeniem,
wymagana jest stała półka, która
wytrzyma ciężar obu urządzeń.
Urządzenie, które ma współpracować
z podgrzewaczem naczyń, będzie
umieszczone bezpośrednio na nim,
bez potrzeby stosowania półki
oddzielającej.
Aby zabudować urządzenie, które
współpracuje z podgrzewaczem
naczyń, należy postępować według
wskazówek podanych w
odpowiednich instrukcjach i ulotce
dotyczącej montażu.
Odpowiednie wymiary instalacji
podane są w milimetrach na
schematach znajdujących się w
końcowej części niniejszej instrukcji.
Sposób postępowania:
1. Umieścić podgrzewacz naczyń na
półce i wsunąć we wnękę w taki
sposób, aby znajdował się na
środku i dokładnie wyrównany z
przednią częścią kompletu.
2. Sprawdzić, czy rama
podgrzewacza jest właściwie
wypoziomowana i czy jest równo
osadzona na półce.
3. Otworzyć szufladę i zamocować
podgrzewacz naczyń do boków
kompletu za pomocą
dostarczonych śrub.
PODŁĄCZENIE DO SIECI
ELEKTRYCZNEJ
Podłączenia do sieci elektrycznej
musi dokonać wykwalifikowany
elektryk, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Przed podłączeniem podgrzewacza
naczyń do sieci elektrycznej należy
sprawdzić, czy napięcie i
częstotliwość sieci odpowiada
wartościom podanym na tabliczce
42
WWW.ELECTROLUX.COM
znamionowej umieszczonej wewnątrz
na bloku grzejnym.
Urządzenie przyłącza się do sieci za
pośrednictwem wyłącznika
wielobiegunowego dostosowanego do
występującego natężenia prądu o
rozwarciu styków co najmniej 3 mm,
który zapewni odłączenie urządzenia
w przypadku awarii lub czyszczenia.
Jeśli połączenia elektrycznego
wykorzystywana jest wtyczka, musi
być dostępna po instalacji.
Połączenie powinno obejmować
prawidłowe uziemienie, zgodnie z
obowiązującymi normami.
UWAGA:
PODGRZEWACZ NACZYŃ MUSI
BYĆ UZIEMIONY.
Jeśli wystąpi konieczność dokonania
wymiany elastycznego przewodu
zasilającego podgrzewacz naczyń,
należy ją zlecić serwisowi producenta,
ponieważ wymaga to użycia
specjalnych narzędzi.
Producent i sprzedawcy detaliczni nie
ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wyrządzone
ludziom, zwierzętom lub mieniu, w
wyniku nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji instalacji
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Materiały oznaczone symbolem.
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
LIETUVIŠKAI
43
TURINYS
SAUGOS INFORMACIJA .................................................................................. 44
SAUGOS INSTRUKCIJA ................................................................................... 46
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT PRIETAISĄ .................................. 47
PRIETAISO APRAŠYMAS ................................................................................ 48
NAUDOJIMAS ................................................................................................... 49
TALPA ................................................................................................................ 52
VALYMAS PRIEŽIŪRA ...................................................................................... 53
KĄ DARYTI, JEIGU PAŠILDYMO STALČIUS NEVEIKIA? ............................... 54
MONTAVIMO INSTRUKCIJA ............................................................................ 55
APLINKOSAUGOS INFORMACIJA .................................................................. 56
MONTAVİMAS ................................................................................................... 72
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi
dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas
turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną
kartą pasieksite puikių rezultatų. Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija.
Galimi pakeitimai be įspėjimo.
44
WWW.ELECTROLUX.COM
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas
neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl
netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad
galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
 Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų
amžiaus ir vyresni bei asmenys su sutrikusiais
fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais bei
stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi
suaugusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas
už jų saugą.
 Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
 Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
 Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti
šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta.
Neuždengtos dalys būna įkaitę.
 Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir
vartotojo priežiūros darbų.
 Saugokite prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei
8 metų amžiaus vaikų.
Bendrieji saugos reikalavimai
 Tik kompetentingas asmuo gali atlikti
aptarnavimo ar remonto darbus.
LIETUVIŠKAI
45
 Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite
prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
 Nenaudokite garinio valytuvo prietaisui valyti.
 Prieš jungdami pašildymo stalčių į tinklą,
patikrinkite, ar tinklo įtampa ir dažnis atitinka
nurodytuosius prietaiso techninių duomenų
plokštelėje (ją rasite šildymo bloko viduje).
Elektra jungiama omnipoliariniu jungikliu, tinkamu
toleruotinam intensyvumui ir tarp kontaktų
turinčiu ne mažesnį kaip 3 mm tarpą, siekiant
užtikrinti atjungimą kilus avarijai arba prireikus
valyti pašildymo stalčių.
 Elektros jungtis turi būti tinkamai įžeminta, kaip
numatyta galiojančiose normose.
 Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite
maitinimą.
46
WWW.ELECTROLUX.COM
SAUGOS INSTRUKCIJA
PERSPĖJIMAS!
Prieš jungdami prietaisą, palyginkite
srovės duomenis (įtampą ir dažnį),
nurodytus prietaiso techninių
duomenų plokštelėje, su tiekiamos
srovės duomenimis. Jeigu šie
duomenys nesutampa, gali kilti
problemų. Jeigu abejojate,
pasikonsultuokite su elektriku.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu elektros laido kištukas
neprijungtas, prietaiso instaliavimą ir
prijungimą turite patikėti technikui.
Susisiekite su kvalifikuotu elektriku,
susipažinusiu su galiojančiais saugos
standartais ir jais besivadovaujančiu.
Gamintojas neatsako už žalą, kuri gali
atsirasti dėl netinkamo instaliavimo ar
prijungimo.
PERSPĖJIMAS!
Prietaiso elektros sauga gali būti
užtikrinta tik tuomet, jeigu jis bus
įžemintas. Gamintojas neatsako už
žalą (pavyzdžiui, elektros smūgį), kuri
gali atsirasti dėl to, kad nėra
instaliacijos apsaugos sistemos arba ji
su defektais.
PERSPĖJIMAS!
Prietaisu galima naudotis tik tada, kai
jis sumontuotas į vietą. Tik tokiu
atveju bus užtikrinta, kad prietaiso
naudotojai neprisiliestų prie elektrinių
detalių.
PERSPĖJIMAS!
Nebandykite atidaryti prietaiso
korpuso. Prisilietę prie elektrai laidžių
detalių arba bandydami pakeisti
elektrines ar mechanines dalis,
sukelsite pavojų savo ir kitų prietaiso
naudotojų saugai ir sutrikdysite
prietaiso veikimą.
PERSPĖJIMAS!
Remontą, techninį aptarnavimą (ypač
dalių, kuriomis teka elektros srovė)
turi atlikti gamintojo įgalioti technikai.
Gamintojas ir mažmenininkai
neprisiima atsakomybės už žalą,
padarytą žmonėms, gyvūnams ar
nuosavybei dėl to, kad prietaiso
remontą ir techninį aptarnavimą atliko
neįgaliotas personalas.
PERSPĖJIMAS!
Remontą garantiniu laikotarpiu gali
atlikti tik gamintojo įgalioti technikai.
Jeigu nebus laikomasi šio reikalavimo,
žala, kuri gali atsirasti dėl tokio
remonto, pagal garantiją nebus
atlyginama.
PERSPĖJIMAS!
Vykdant instaliavimo ir remonto
darbus, nuo prietaiso būtina atjungti
elektros srovės tiekimą. Tai galima
padaryti vienu iš šių būdų:
 išjungiant komutatoriaus saugiklius
arba automatinius grandinės
pertraukiklius;
 ištraukiant kištuką iš elektros lizdo.
Kištuko iš lizdo netraukite už laido –
traukite paėmę už paties kištuko.
LIETUVIŠKAI
47
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT PRIETAISĄ
 Šis prietaisas atitinka dabartinius
saugos standartus. Netinkamas
prietaiso naudojimas gali kelti
pavojų vartotojui.
 Prieš pirmą kartą naudodami
prietaisą, atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją. Tai padės
išvengti susižalojimo ir prietaiso
sugadinimo pavojaus.
 Priklausomai nuo pasirinktos
temperatūros ir veikimo trukmės,
temperatūra prietaiso viduje gali
pasiekti 80 oC. Prieš išimdami indus
iš pašildymo stalčiaus, užsimaukite
pirštines arba naudokite orkaitės
šluostę.
 Ant stalčiaus negalima sėstis ar už
jo kabintis – sugadinsite
teleskopinius bėgelius. Į stalčių
galima dėti ne daugiau kaip 25 kg
svorio.
 Nedėkite į pašildymo stalčių
sintetinių indų ar lengvai
užsiliepsnojančių daiktų. Įjungus
prietaisą, tokie indai arba daiktai gali
pradėti lydytis arba užsiliepsnoti.
Kils gaisro pavojus.
 Nenaudokite šio prietaiso virtuvės
oro temperatūrai pakelti. Nuo
smarkiai įkaitusio prietaiso gali
užsidegti greta esantys lengvai
užsiliepsnojantys daiktai.
 Prietaisui valyti nenaudokite aukšto
slėgio ar garo srauto. Garas gali
pakenkti elektrinėms detalėms ir
sukelti trumpąjį jungimą. Be to,
suslėgto garo srautas ilgainiui gali
sugadinti prietaiso paviršių ir
detales.
 Kai liaujatės naudotis prietaisu
pasibaigus jo tinkamumo trukmei,
išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir
pasirūpinkite nebenaudojamu
elektros laidu, kad prietaisas
nebebūtų pavojingas, jeigu,
pavyzdžiui, su juo sumanytų pažaisti
vaikai.
.
48
WWW.ELECTROLUX.COM
PRIETAISO APRAŠYMAS
PAGRINDINĖS DETALĖS
1 Funkcijų jungiklis
2 Įjungimo / išjungimo mygtukas
3 Kontrolinė lemputė
4 Rankena
5 Neslystantis kilimėlis
6 Stalčiaus grotelės *
EED 14650 / 14700 / 14800 / 29800
6
* Stalčiaus grotelės yra tik modelyje EED 29800
KAIP PAŠILDYMO STALČIUS VEIKIA
Prietaisas turi karšto oro cirkuliavimo
sistemą. Šilumą gamina elektrinis
kaitinimo elementas, o ventiliatorius
tolygiai paskirsto ją po prietaiso vidų.
Įtaisytas termostatas leidžia vartotojui
nustatyti pageidaujamą indų
temperatūrą ir ją reguliuoti.
Cirkuliuojantis karštas oras greitai ir
tolygiai įšildo indus.
Kaitinimo elementą ir ventiliatorių
apsaugo metalinės grotelės.
Stalčiaus apačioje yra patiestas
neslystantis kilimėlis, kad atidarant ir
uždarant stalčių lėkštės ir kiti indai
neslidinėtų.
LIETUVIŠKAI
49
NAUDOJIMAS
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ
KARTĄ
Prieš naudodami prietaisą pirmą
kartą, išvalykite jo vidų ir nuvalykite
išorę laikydamiesi nurodymų, pateiktų
skyrelyje „Valymas ir priežiūra“.
Tada įjunkite pašildymo stalčių bent
dviem valandoms, nustatę
temperatūros reguliatorių į maksimalią
poziciją (žr. „Temperatūros
pasirinkimas“).
Pasirūpinkite, kad per tą laiką virtuvė
būtų gerai vėdinama.
Prietaiso detalės yra padengtos
specialia medžiaga, todėl pirmą kartą
įkaitęs prietaisas skleis specifinį
kvapą. Ir kvapas, ir dūmai, kurių gali
šiek tiek išsiskirti, netrukus išnyks ir jie
jokiu būdu nereiškia, kad kas nors
negerai su prietaisu ar jo prijungimu.
VALDYMO SKYDELIS
Valdymo skydelyje yra funkcijų
jungiklis ir įjungimo / išjungimo
mygtukas. Valdymo skydelis matomas
tik atidarius stalčių.
PAŠILDYMO STALČIAUS
NAUDOJIMAS
Pašildymo stalčiumi reikia naudotis
taip:
 Sudėkite į stalčių indus.
 Pasirinkite pageidaujamą funkciją,
nustatydami termostato reguliatorių į
atitinkamą padėtį.
 Įjunkite prietaisą, nuspausdami
mygtuką (jis turi užsižiebti).
 Uždarykite stalčių.
Uždarydami stalčiaus nestumkite per
stipriai, nes tada jis gali vėl atsidaryti.
Prieš išimdami įšildytus indus,
išjunkite pašildymo stalčių vėl
nuspausdami mygtuką.
FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS
Sukdami termostato reguliatorių,
galite pasirinkti temperatūrą: nuo 30
iki 80 oC.
Draudžiama sukti termostato
reguliatorių į kairę nuo nulinės
pozicijos ir į dešinę nuo maksimalios
temperatūros pozicijos, nes galite
sugadinti prietaisą.
Kai prietaisas įkaista iki pasirinktos
temperatūros, kaitinimo elementas
išsijungia. Kai temperatūra nukrinta
žemiau pasirinktos, kaitinimo
elementas vėl įsijungia.
Temperatūros skalėje nurodyta
termodinaminė temperatūra laipsniais
Celsijaus ir simboliai, kurie atitinka
optimalią temperatūrą molinių indų
grupėms:
50
WWW.ELECTROLUX.COM
Simbolis
ºC
Funkcija
30 ºC
Atitirpinimas
40ºC
Tešlos kildinimas
Puodelių ir stiklinių pašildymas
60 ºC
Indų pašildymas
Valgio šilumos palaikymas
80 ºC
Valgio pašildymas
Valgio gaminimas neaukštoje temperatūroje
(Tik prieinami EED 29800 Model)
ŠILDYMO TRUKMĖ
Šildymo trukmė priklauso nuo
daugybės veiksnių:
 indų medžiagos ir storio;
 indų kiekio;
 indų išdėliojimo;
 nustatytos temperatūros.
Indų kiekis
Taigi tikslų įšilimo laiką pasakyti
sunku.
Ilgainiui naudodami pašildymo stalčių
įgusite parinkti optimalią temperatūrą
indams pašildyti.
Kaip orientyrą termostatui nustatyti
ir indams tolygiai įšildyti
pateikiame tokius laiko intervalus:
Laikas
Šešių asmenų indai
30–35 min.
Dvylikos asmenų indai
40–45 min.
PATARIMAS DĖL FUNKCIJŲ
„VALGIO ŠILUMOS
PALAIKYMAS“ IR „VALGIO
PAŠILDYMAS“:
Pašildykite stalčių 15 minučių, kad
viduje temperatūra pasiektų reikiamą
lygį.
VALGIO GAMINIMAS
NEAUKŠTOJE
TEMPERATŪROJE (Tik prieinami
EED 29800 Model)
Naudojant šią funkciją, galima per
ilgesnį gaminimo laiką neaukštoje
temperatūroje paruošti mėsos
patiekalus.
Gaminimo laikas priklauso nuo mėsos
gabalo dydžio. Naudokite stiklinius,
porcelianinius arba keraminius indus.
PASIRUOŠIMAS:
Įkaitinkite prietaisą kartu su indais iki
80 °C ir palaikykite 10 minučių.
Pakepinkite mėsą keptuvėje su
trupučiu riebalų ir sudėkite į karštame
pašildymo stalčiuje esančius įkaitintus
indus. Temperatūrą palikite nustatytą
ties 80 °C.
LIETUVIŠKAI
51
Lentelė: valgio gaminimas neaukštoje temperatūroje (orientacinė trukmė)
Patiekalas
Jautiena
Kiekis
Visiškai nekepta
1 kg
Pusžalė
1 kg
Vidutiniškai
iškepta
1 kg
Gerai iškepta
1 kg
Jautienos
(gabalo) kepsnys
1 kg
Veršiena
Filė (gabalas)
Nugarinė
(gabalas)
Laboratorijoje
užaugintos
mėsos kepsnys
Mentės kepsnys
Kiauliena
Filė (gabalas)
Nugarinė
Aviena
1 kg
1 kg
Pakepinkite keptuvėje
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 2 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 3 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 3 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 3 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 3 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 2 minutes)
Iš visų keturių pusių
(kiekvieną pusę po 3 minutes
Kepimo trukmė
1 val.
1,25 val.
1,75 val.
2,25–2,5 val.
3 val. (pusžalė)
4,5 val.
(vidutiniškai
iškepta)
1,75–2 val.
2–2,5 val.
1 kg
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 3 minutes)
2–2,5 val.
1 kg
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 3 minutes)
2,5 val.
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 2 minutes)
600-1000 g Iš visų pusių 10-15 minučių
500-600 g
Ėriuko kulšis
2 kg
Ėriuko kulšies
bifšteksas
2 kg
Filė
400 g
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 4 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 2 minutes)
Iš visų pusių (kiekvieną pusę
po 2 minutes)
1,5 val.
2-3 val.
3–4 val.
0,75-1 val.
1–1,25 val.
Jeigu norite, kad iškepta mėsa išliktų karšta, nustatykite temperatūros reguliatorių
ties 60 °C. Nerekomenduojame valgio pašildymo temperatūros funkcijos naudoti
ilgiau nei 1 valandą.
52
WWW.ELECTROLUX.COM
TALPA
Kiek indų tilps į pašildymo stalčių, priklausys nuo jų dydžio:
EED14650 / 14700 / 14800
EED 29800
Šešių asmenų indų komplektas
Dvylikos asmenų indų komplektas
6 x 24 cm pietų lėkštės
12 x 24 cm pietų lėkščių
6 x 10 cm sriubos dubenėliai
12 x 10 cm sriubos dubenėlių
1 x 19 cm serviravimo lėkštė
1 x 19 cm serviravimo lėkštė
1 x 17 cm serviravimo lėkštė
1 x 17 cm serviravimo lėkštė
1 x 32 cm mėsos lėkštė
2 x 32 cm mėsos lėkštės
arba
arba
20 lėkščių ( 28 cm)
40 lėkščių ( 28 cm)
arba
arba
80 ekspreso kavos puodelių
160 ekspreso kavos puodelių
arba
arba
40 arbatos puodelių
80 arbatos puodelių
arba
arba
…
…
LIETUVIŠKAI
53
VALYMAS PRIEŽIŪRA
Atliekant prietaiso priežiūrą paprastai
pakanka jį išvalyti.
PERSPĖJIMAS!
Prieš valydami pašildymo stalčių,
būtinai išjunkite jį iš tinklo. Ištraukite
kištuką iš elektros lizdo arba atjunkite
pašildymo stalčiaus maitinimą.
Nenaudokite stiprių arba abrazyvinių
valiklių, šiurkščių kempinėlių, smailų
daiktų, nes gali atsirasti dėmių ir
įbrėžimų. Nevalykite didelio slėgio ar
garo srauto prietaisais.
PRIETAISO PRIEKIS IR
VALDYMO SKYDELIS
Pašildymo stalčių galima valyti tik
drėgna šluoste. Jeigu paviršius labai
nešvarus, į vandenį, kuriuo plaunate,
įpilkite truputį skystojo ploviklio.
Nusausinkite paviršius sausa šluoste.
Pašildymo stalčius, kurių priekinė
dalis nerūdijančio plieno, galima valyti
specialiomis priemonėmis, skirtomis
nerūdijančio plieno paviršiams
prižiūrėti. Šios priemonės kurį laiką
neleis ant paviršiaus kauptis
nešvarumams. Minkšta šluoste
užtepkite ant prietaiso paviršiaus
ploną sluoksnelį tokios priemonės.
Pašildymo stalčius, kurių priekinė
dalis aliumininė, valykite nestipriu
stiklų valikliu ir minkšta šluoste,
nepaliekančia pūkelių. Valykite
horizontaliais judesiais, nespauskite,
nes aliuminio paviršius jautrus
įbrėžimams.
PAŠILDYMO STALČIAUS
VIDUS
Pašildymo stalčiaus vidų reguliariai
valykite drėgna šluoste. Jeigu vidus
labai nešvarus, į vandenį, kuriuo
plaunate, įpilkite truputį skystojo
ploviklio.
Nusausinkite paviršius sausa šluoste.
Saugokite, kad į oro cirkuliavimo angą
nepatektų vandens.
Pašildymo stalčių vėl galima naudoti
tik tuomet, kai jis visiškai išdžiūsta.
Kilimėlis neslystančiu paviršiumi
Kad būtų lengviau išvalyti stalčiaus
vidų, šį kilimėlį galima išimti. Kilimėlį
galima plauti rankomis su karštu
vandeniu ir trupučiu skystojo ploviklio.
Gerai išdžiovinkite. Kilimėlį dėti į vietą
galima tik tada, kai jis visiškai sausas.
54
WWW.ELECTROLUX.COM
KĄ DARYTI, JEIGU PAŠILDYMO STALČIUS NEVEIKIA?
PERSPĖJIMAS!
Bet kokį prietaiso remontą turi atlikti
specialistas. Prietaisą remontuoti
gamintojo neįgaliotam asmeniui gali
būti pavojinga. Prieš kreipdamiesi į
techninės pagalbos tarnybą,
patikrinkite šiuos dalykus:
 Jeigu indai nepakankamai įšyla,
patikrinkite:
 ar prietaisas įjungtas;
 ar pasirinkta tinkama temperatūra;
 ar indai neužstoja oro cirkuliavimo
angų;
 ar indai buvo šildomi pakankamą
laiką.
 Šildymo trukmė priklauso nuo
daugybės veiksnių, pavyzdžiui:
 indų medžiagos ir storio;
 indų kiekio;
 indų išdėliojimo.
 Jeigu indai visai neįšyla, patikrinkite:
 ar girdėti ventiliatoriaus
skleidžiamas garsas. Jeigu
ventiliatorius veikia, tikriausiai
sugedo kaitinimo elementas. Jeigu
neveikia, sugedo pats
ventiliatorius;
 ar neišjungti komutatoriaus
saugikliai / grandinės
pertraukikliai.
 Indai per daug įkaista:
 sugedo temperatūros
reguliatorius.
 Neužsižiebia įjungimo / išjungimo
mygtukas:
 perdegė jungiklio signalinė
lemputė.
LIETUVIŠKAI
55
MONTAVIMO INSTRUKCIJA
PRIEŠ MONTAVIMĄ
Patikrinkite, ar įtampa, nurodyta
gaminio techninių duomenų
plokštelėje, atitinka kištukinio lizdo, į
kurį ketinate jungti prietaisą, įtampą.
Atidarykite stalčių ir išimkite visus
priedus, pašalinkite pakuotės
medžiagas.
DĖMESIO!
Priekinė pašildymo stalčiaus dalis gali
būti aptraukta apsaugine plėvele.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą,
atsargiai nuimkite šią plėvelę.
Apžiūrėkite, ar pašildymo stalčius
neapgadintas. Patikrinkite, ar stalčius
laisvai atsidaro ir užsidaro. Radę
defektų, susisiekite su techninės
pagalbos tarnyba.
DĖMESIO:
pašildymo stalčių sumontavus į vietą,
elektros lizdas turi būti laisvai
prieinamas.
Pašildymo stalčių galima derinti tik su
gamintojo nurodytais prietaisais.
Jeigu šį stalčių montuosite su kitokiais
prietaisais, prarasite garantiją, nes
nebus įmanoma užtikrinti, kad jis
veiktų tinkamai.
MONTAVIMAS
Norint pašildymo stalčių montuoti
kartu su kitu prietaisu, nišoje reikia
įtvirtinti tarpinę lentyną, kuri atlaikytų
abiejų prietaisų svorį.
Prietaisas, kurį montuosite kartu su
pašildymo stalčiumi, dedamas tiesiai
ant jo (lentynos, kuri atskirtų abu
prietaisus, nereikia). Norėdami
sumontuoti į vietą prietaisą, kurį
naudosite kartu su pašildymo
stalčiumi, vadovaukitės nurodymais,
išdėstytais atitinkamose instrukcijose
ir tvirtinimo lankstinuke.
Reikiami montavimo matmenys
(milimetrais) yra nurodyti šios
knygelės gale pateiktose schemose.
Montavimo eiga:
1. Pastatykite pašildymo stalčių ant
lentynos ir pastumkite gilyn į nišą
taip, kad jis atsidurtų centre ir
susilygintų su nišos priekiu.
2. Patikrinkite, ar pašildymo
stalčiaus korpusas stovi tiesiai
horizontaliai ir tolygiai remiasi į
lentyną.
3. Atidarykite stalčių ir pritvirtinkite
prietaiso nišos šonuose varžtais,
pristatytais kartu su gaminiu.
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
Elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas pagal
galiojančius teisės aktus.
Prieš jungdami pašildymo stalčių į
tinklą, patikrinkite, ar tinklo įtampa ir
dažnis atitinka nurodytuosius
prietaiso techninių duomenų
plokštelėje (ją rasite šildymo bloko
viduje). Elektra jungiama
omnipoliariniu jungikliu, tinkamu
toleruotinam intensyvumui ir tarp
kontaktų turinčiu ne mažesnį kaip 3
mm tarpą, siekiant užtikrinti atjungimą
kilus avarijai arba prireikus valyti
pašildymo stalčių.
Jeigu elektrai jungti naudojamas
kištukas, prietaisą sumontavus jis turi
būti laisvai prieinamas.
Elektros jungtis turi būti tinkamai
įžeminta, kaip numatyta galiojančiose
normose.
56
WWW.ELECTROLUX.COM
oficiali garantinio aptarnavimo
tarnyba, nes reikės specialių įrankių.
Gamintojas ir mažmenininkai
neprisiima atsakomybės už žalą,
padarytą žmonėms, gyvūnams ar
nuosavybei dėl to, kad nebuvo
laikomasi montavimo instrukcijų.
PERSPĖJIMAS:
PAŠILDYMO STALČIŲ BŪTINA
ĮŽEMINTI.
Jeigu kada nors prireiktų keisti
maitinimo laidą, pritvirtintą prie
pašildymo stalčiaus, tai turi padaryti
APLINKOSAUGOS INFORMACIJA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu. Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros
ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
EESTI
57
SISUKORD
OHUTUSINFO ................................................................................................... 58
OHUTUSJUHISED ............................................................................................ 60
OHUTUSNÕUDED KASUTAMISEL .................................................................. 61
SEADME KIRJELDUS ....................................................................................... 62
KASUTAMINE .................................................................................................... 63
SEADME MAHUTAVUS .................................................................................... 66
PUHASTAMINE JA HOOLDUS ......................................................................... 67
MIDA TEHA, KUI SÖÖGINÕUDE SOOJENDAJA EI TÖÖTA? ........................ 68
PAIGALDAMISJUHISED ................................................................................... 69
KESKKONNAKAITSE ........................................................................................ 70
PAIGALDAMINE ................................................................................................ 72
ME MÕTLEME TEILE
Täname, et ostsite selle Electroluxi seadme! Te valisite aastakümnete pikkusel
profikogemusel ja uuenduslikkusel põhineva toote. See nupukas ja stiilne toode on
töötatud välja teie vajadusi silmas pidades. Tänu sellele saate selle toote igal
kasutuskorral olla kindel suurepäraste tulemuste saavutamises. Tere tulemast Electroluxi
kliendiks!
Külastage meie veebisaiti, et:
Lugeda kasutusnõuandeid, leida brošüüre ning saada rikkeotsingu- ja
hooldusinfot:
www.electrolux.com
Registreerida oma toode parema teenindamise kindlustamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Osta tarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi oma seadme jaoks:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS
Soovitame kasutada originaalvaruosi.
Hoolitsege, et teil on hoolduskeskusesse pöördumisel käepärast järgmised andmed,
mille leiate seadme andmesildilt: mudel, tootenumber, seerianumber.
Hoiatus! / Ettevaatust! Ohutusinfo.
Üldinfo ja nõuanded.
Keskkonnainfo.
Võidakse muuta ilma ette teatamata.
58
WWW.ELECTROLUX.COM
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse
tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi
kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht.
 Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8aastased lapsed ning samuti füüsilise,
sensoorse või vaimse puudega või kogemuste
ja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab
täiskasvanud inimene või nende turvalisuse
eest vastutav isik.
 Ärge lubage lastel seadmega mängida.
 Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
 Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest
eemal, kui see töötab või maha jahtub.
Katmata osad on kuumad.
 Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet
puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
 Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele
lastele kättesaamatult.
Üldine ohutus
 Installimise ajal järgige tarnitakse eraldi.
EESTI
59
 Vaid pädev isik võib teha hooldus- ja
remonditöid, mille puhul eemaldatakse
mikrolaineenergia eest kaitset pakkuv
kate.HOIATUS: Seadme töötamise ajal võib
juurdepääsetavate pindade temperatuur olla
kõrge. Et olla kindel, et lapsed ei mängi
seadmega, ei tohi neid jätta järelevalveta.
 Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge
puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute
või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel
kasutage alati pajakindaid.
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks
aurupuhastit.
 Ärge kasutage puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid.
 Ahju juurdepääsetavad osad kuumenevad
kasutamisel. Hoidke väikelapsed ahjust eemal.
 Seade tuleb ühendada elektrivõrku pistikut
kasutades (eeldusel, et pistik on pärast ahju
paigaldamist juurdepääsetav) või läbi
omnipolaarse lüliti, mis sobib seadme
tarbitavale voolutugevusele. Lüliti kontaktide
vahekaugus peab olema vähemalt 3 mm, et
seadme saaks elektrivõrgust lahti ühendada
hädaolukorras ja mikrolaineahju
puhastamiseks.
 Ühendusega tuleb ette näha ka nõuetekohane
maandus vastavalt kehtivatele normidele.
 Enne hooldustöid eemaldage seade
vooluvõrgust.
60
WWW.ELECTROLUX.COM
OHUTUSJUHISED
HOIATUS!
Enne seadme elektrivõrku
ühendamist tuleb kontrollida, et
andmesildil näidatud nimipinge ja sagedus vastavad elektrivõrgu
vastavatele näitajatele. Pinge ja
sageduse erinevus võib põhjustada
probleeme. Konsulteerige kahtluse
korral elektrikuga.
HOIATUS!
Kui seadme toitejuhtmelt
eemaldatakse pistik, siis peab
sööginõude soojendaja ühendama
elektrivõrku pädev elektrik.
Pöörduge kehtivaid ohutusnõudeid
tundva ja järgiva elektriku poole.
Tootja ei ole vastutav paigaldus- ega
ühendusvigade eest.
HOIATUS!
Seadme elektriohutuse saab tagada
ainult selle maandamisel. Tootja ei
ole vastutav elektripaigaldise
kaitsesüsteemi puudumise ega
puuduste põhjustatud kahjude (nt
elektrilöögi) eest.
HOIATUS!
Seadet tohib kasutada alles pärast
selle köögimööblisse integreerimist.
Ainult nii saab tagada, et kasutajatel
puudub juurdepääs seadme
elektriosadele.
HOIATUS!
Seadme raami ei tohi avada. Võimalik
kokkupuude seadme elektrit juhtivate
osadega ning elektri- või mehaaniliste
osade muutmine võib kasutajat
ohustada ja takistada seadme
nõuetekohast talitlust.
HOIATUS!
Seadme remont- ja hooldustöid
(eeskätt elektriosi puudutavaid töid)
tohivad teha ainult tootja volitatud
tehnikud. Seadme tootja ega müüja ei
vastuta volitamata isikute tehtud
remont- või hooldustööde põhjustatud
kahjude eest inimestele, loomadele
ega varale.
HOIATUS!
Garantiiajal tohivad seadet remontida
ainult tootja volitatud tehnikud. Selle
nõude eiramisel ei kehti garantii
remonttööde põhjustatud kahjude
suhtes.
HOIATUS!
Paigaldus- ja remonttööde tegemise
ajal ei tohi seade olla elektrivõrku
ühendatud. Seadme elektrivõrgust
lahtiühendamiseks tuleb valida üks
järgmistest meetoditest:
 Elektripaigaldise lülituskilbis tuleb
sulavkaitsmed välja
keerata/automaatkaitse välja lülitada.
 Seadme toitejuhtme pistik tuleb
elektrivõrgu pistikupesast lahti
ühendada. Pistikut pistikupesast lahti
ühendades ei tohi otse juhtmest
tõmmata. Kinni tuleb võtta pistikust.
EESTI
61
OHUTUSNÕUDED KASUTAMISEL
 See seade vastab kehtivatele
ohutusnõuetele. Seadme valesti
kasutamine võib seada kasutaja
suurde ohtu.
 Seetõttu tuleb kasutusjuhend enne
seadme esmakordset kasutamist
hoolikalt läbi lugeda. Saate nii
vältida iseenda vigastamise ja
seadme kahjustamise ohtu.
 Valitud temperatuurist ja tööajast
sõltuvalt võib seadme
sisetemperatuur tõusta kuni 80ºCni. Kasutage seetõttu sööginõusid
soojendajast välja võttes käte
kaitsmiseks pajalappe või
ahjukindaid.
 Sahtlile ei tohi toetuda ega istuda.
See kahjustaks teleskoopsiine.
Sahtel kannab kuni 25 kg raskust.
 Sööginõude soojendajas ei tohi
hoida sünteetilistest materjalidest
nõusid ega kergesti süttivaid
esemeid. Seadme sisselülitamisel
võivad sellised materjalid või esemed
sulada või süttida. Tuleoht!
 Seda seadet ei tohi kasutada
õhutemperatuuri tõstmiseks köögis.
Seadme kõrge temperatuur võib
põhjustada seadme lähedal asuvate
tuleohtlike esemete süttimise.
 Seadet ei tohi puhastada aurujoa
ega survepesuriga. Aur võib
mõjutada seadme elektriosi ja
põhjustada lühise. Surve all olev
aurujuga võib kahjustada ka seadme
pindu ja osi pikas perspektiivis.
 Kui otsustate sööginõude soojendaja
selle kasuliku ea lõppedes kasutuselt
kõrvaldada, siis ühendage seade
elektrivõrgust lahti ning muutke selle
toitejuhe kasutuskõlbmatuks, et
seade ei saaks kedagi ohustada
(näiteks sellega mängivaid lapsi).
62
WWW.ELECTROLUX.COM
SEADME KIRJELDUS
PÕHIOSAD
1 Termostaat
2 Sisse- ja väljalülitamise lüliti
3 Töötähis
4 Käepide
5 Libisemiskindel matt
6 Sahtli rest *
EED 14650 / 14700 / 14800 / 29800
6
*Sahtli rest on saadaval ainult mudeliga EED 29800
SÖÖGINÕUDE SOOJENDAJA TÖÖPÕHIMÕTE
Sellel seadmel on sooja õhu
ringlussüsteem. Ventilaator jaotab
elektrilise kuumutuselemendi
genereeritud soojuse seadme
sisemuses laiali.
Termostaat võimaldab kasutajal
valida ja kontrollida sööginõude
soojendamise temperatuuri.
Kuumutuselemendi genereeritud
soojendis ringlev soe õhk soojendab
sööginõusid kiiresti ja ühtlaselt.
Metallrest kaitseb nii
kuumutuselementi kui ventilaatorit.
Sahtli põhjal on libisemiskindel matt,
et taldrikud ja muud sööginõud ei
liiguks sahtli avamisel ja sulgemisel.
EESTI
63
KASUTAMINE
ENNE ESMAKORDSET
KASUTAMIST
SÖÖGINÕUDE
SOOJENDAJA KASUTAMINE
Enne seadme esmakordset
kasutamist tuleb puhastada selle
sise- ja
välispindu peatükis “Puhastamine ja
hooldus” antud puhastamisjuhiseid
järgides.
Kuumutage seejärel sööginõude
soojendajat vähemalt 2 tundi.
Keerake selleks temperatuurinupp
maksimaalse temperatuuri asendisse
(vt ptk ”Temperatuuri valimine”).
Hoolitsege seda tehes, et köök on
hästi ventileeritud.
Seadme osad on kaitstud spetsiifilise
tootega. Seetõttu tuleb seadmest
selle esmakordsel kuumutamisel
ebameeldivat lõhna. Lühikese aja
jooksul võib seadmest tulla nii
ebameeldivat lõhna kui suitsu, ent
see ei viita seadme talitlushäirele.
Tehke sööginõude soojendaja
kasutamiseks nii:
 Pange sööginõud sahtlisse.
 Valige soovitud funktsioon, keerates
termostaadinupu vastavasse
asendisse.
 Lülitage seade sisse sisse- ja
väljalülitamise lülitist. Töötähis
süttib põlema.
 Sulgege sahtel.
 Ärge sahtlit liiga suure jõuga kinni
lükake, sest see võib vastasel korral
uuesti avaneda. Enne soojade
nõude sahtlist väljavõtmist tuleb
sööginõude soojendada sisse- ja
väljalülitamise lülitist välja lülitada.
JUHTPANEEL
Juhtpaneelil on termostaadinupp ning
sisse- ja väljalülitamise lüliti.
Juhtpaneel on näha ainult siis, kui
sahtel on avatud.
FUNKTSIOONI VALIMINE
Termostaadinupuga on valitavad
temperatuurid vahemikus 30 kuni
80°C.
Ärge keerake termostaadinuppu
jõuga vasakule üle väljalülitatud
asendi “0” ega paremale üle
maksimaalse temperatuuri asendi,
sest see võib seadet kahjustada.
Seadme kuumutuselement lülitub
välja valitud temperatuuri
saavutamisel. Kuumutuselement
lülitub uuesti sisse, kui sahtli
sisetemperatuur langeb allapoole
valitud väärtust.
Temperatuuriskaalal on absoluutsed
temperatuurid Celsiuse kraadides
(ºC) ning sümbolid, mis vastavad
optimaalsetele temperatuuridele
erinevat tüüpi sööginõude jaoks:
64
WWW.ELECTROLUX.COM
Sümbol
ºC
Funktsioon
30ºC
Sulatamine
40ºC
Taina kergitamine
Tasside/klaaside soojendamine
60ºC
Sööginõude soojendamine
Toidu soojana hoidmine
80ºC
Toidu soojendamine
Madalal temperatuuril küpsetamine
(Ainult mudelil EED 29800)
KUUMUTUSAJAD
Vajalikku kuumutusaega mõjutavad
erinevad tegurid:
 sööginõude materjal ja paksus;
 soojendatavate sööginõude kogus;
 sööginõude soojendussahtlisse
paigutamise viis;
 valitud temperatuurisäte.
Seetõttu ei saa anda täpseid
kuumutusaegu.
Soojendatavate nõude kogus
Mida rohkem te sööginõude
soojendajat kasutate, seda
lihtsamaks muutub sobiva sätte
valimine.
Võite üldsuunisena siiski arvestada
järgmiste kuumutusaegadega
termostaadisättel
sööginõude
ühtlaselt soojendamiseks:
Aeg (min)
Sööginõud 6 inimesele
30 – 35
Sööginõud 12 inimesele
40 – 45
SOOVITUSED TOIDU SOOJANA
HOIDMISE FUNKTSIOONI JA TOIDU
SOOJENDAMISE FUNKTSIOONI
KASUTAMISEKS:
Eelsoojendage soojendussahtlit 15
minutit, et tagada seadmes vajalik
sisetemperatuur.
MADALAL TEMPERATUURIL
KÜPSETAMINE (AINULT
MUDELIL EED 29800)
Pika küpsetusajaga saab liha
küpsetada õrnalt
madalal temperatuuril. Vajalik
küpsetusaeg sõltub lihatüki
suurusest. Kasutage madalal
temperatuuril küpsetamiseks klaas-,
portselan- või keraamilisi
küpsetusnõusid.
Ettevalmistamine:
 Eelsoojendage seadet koos
küpsetusnõuga temperatuuril 80°C
10 minutit.
 Pruunistage liha pannil rasvas ning
tõstke see siis eelsoojendatud
küpsetusnõuga soojendussahtlisse.
Jätke seade tööle
temperatuurisättel 80°C.
EESTI
Tabel: Madalal temperatuuril küpsetamine (orienteeruvad väärtused)
Kasutusala
Veiseliha
Täiesti
pooltoores
Pooltoores
Poolküps
Küps
Ühes tükis
veisepraad
Vasikaliha
Filee, tervelt
Seljatükk ühes
tükis
Praad
Praad, abaosa
Sealiha
Filee, tervelt
Karbonaad
Talleliha
Kintsutükk
Steigid
kintsutükist
Filee
Kogus
Pruunistage kergelt
pliidil
Küpsetusajad
1 kg
2 min igalt küljelt
1h
1 kg
1 kg
1 kg
3 min igalt küljelt
3 min igalt küljelt
3 min igalt küljelt
1 kg
3 min igalt küljelt
1,25 h
1,75 h
2,25 h – 2,5 h
3 h pooltoores
4,5 h poolküps
1 kg
2 min igalt küljelt
1,75 – 2 h
1 kg
3 min igalt neljalt küljelt
2 – 2,5 h
1 kg
1 kg
3 min igalt küljelt
3 min igalt küljelt
2 – 2,5 h
2,5 h
500-600 g
600 -1000
g
2 min igalt küljelt
Kõikidelt külgedelt
kokku 10-15 min
1,5 h
2 kg
4 min igalt küljelt
3–4h
2 kg
2 min igalt küljelt
0,75 – 1 h
400 g
2 min igalt küljelt
1 – 1,25 h
2–3h
Küpsetatud liha soojana hoidmiseks valige temperatuurisätteks 60°C.
Soovitame soojana hoidmise funktsiooni üle tunni mitte kasutada.
65
66
WWW.ELECTROLUX.COM
SEADME MAHUTAVUS
Seadme mahutavus sõltub soojendatavate sööginõude suurusest:
EED 14700 /14800 / 14650
6 inimese sööginõud
6 x 24 cm praetaldrikut
6 x 10 cm supikaussi
1 x 19 cm serveerimistaldrik
1 x 17 cm serveerimistaldrik
1 x 32 cm lihataldrik
või
20 sööginõud läbimõõduga 28 cm
või
80 espressotassi
või
40 teetassi
või
…
EED 29800
12 inimese sööginõud
12 x 24 cm praetaldrikut
12 x 10 cm supikaussi
1 x 19 cm serveerimistaldrik
1 x 17 cm serveerimistaldrik
2 x 32 cm lihataldrikut
või
40 sööginõud läbimõõduga 28 cm
või
160 espressotassi
või
80 teetassi
või
…
EESTI
67
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Puhastamine on ainus tavaolukorras
vajalik hooldustoiming.
HOIATUS!
Sööginõude soojendaja tuleb enne
puhastamist elektrivõrgust lahti
ühendada. Ühendage toitejuhtme
pistik pistikupesast lahti või
katkestage sööginõude soojendaja
toide elektripaigaldise lülituskilbist.
Kasutada ei tohi agressiivseid ega
abrasiivseid puhastusvahendeid,
abrasiivseid nuustikuid ega teravaid
esemeid, sest võite neid kasutades
seadet kriimustada või seadmele
võivad plekid jääda.
Puhastamiseks ei tohi kasutada
aurujuga ega survepesureid.
SEADME ESI- JA
JUHTPANEEL
Puhastage sööginõude soojendajat
niiske riidega. Kui seade on väga
määrdunud, siis kasutage
nõudepesuvahendi lahust.
Kuivatage pinnad kuiva riidega.
Roostevabast terasest esipaneeliga
sööginõude soojendaja
vastavate pindade puhastamiseks
tohib kasutada spetsiaalset
roostevaba terase puhastusvahendit.
Sellised tooted hoiavad teatud aja
jooksul ära pindade määrdumise.
Kandke selline toode riiet kasutades
õhukese kihina pindadele.
Alumiiniumist esipaneeliga
sööginõude soojendaja vastavate
pindade puhastamiseks kasutage
õrnatoimelist klaaspindade
puhastamise vahendit ja ebemeid
mitteandvat pehmet riiet. Pühkige
pinda rõhtsalt ilma sellele tugevasti
surumata, kuna alumiinium on tundlik
kriimustuste suhtes.
SÖÖGINÕUDE
SOOJENDAJA SISEPINNAD
Puhastage sööginõude soojendaja
sisepindu korrapäraselt niiske riidega.
Kui seadme sisepinnad on väga
määrdunud, siis kasutage
nõudepesuvahendi lahust.
Kuivatage pinnad kuiva riidega.
Hoolitsege, et vett ei satu seadme
õhuavadesse.
Pärast puhastamist tohib sööginõude
soojendajat kasutada uuesti alles siis,
kui see on täiesti kuiv.
LIBISEMISKINDLA PINNAGA
MATT
Libisemiskindla mati saab sahtlist
välja võtta seadme puhastamise
lihtsustamiseks.
Puhastage matti käsitsi sooja vee ja
mõne tilga nõudepesuvahendiga.
Kuivatage hoolikalt.
Libisemiskindla mati tohib sahtlisse
tagasi panna alles siis, kui see on
täiesti kuiv.
68
WWW.ELECTROLUX.COM
MIDA TEHA, KUI SÖÖGINÕUDE SOOJENDAJA EI
TÖÖTA?
HOIATUS!
Seadet tohib remontida ainult pädev
tehnik. Tootja poolt volitamata isikute
tehtud remonttööd põhjustavad suuri
ohte.
Kontrollige alltoodut enne abi
saamiseks hoolduskeskusesse
pöördumist:
 Sööginõud ei soojene piisavalt.
Kontrollige, et:
 seade on sisse lülitatud;
 valitud on sobiv temperatuur;
 nõud ei kata õhuavasid;
 sööginõud soojenesid piisavalt
kaua.
 Soojendusaeg sõltub mitmest
tegurist, nagu näiteks:
 sööginõude materjal ja paksus;
 sööginõude kogus;
 sööginõude paigutus sahtlis.
ENGLS
H 68
 Sööginõud ei soojene üldse.
Kontrollige, et:
 kuulete ventilaatori müra. Kui
ventilaator töötab, siis on
kuumutuselement rikkis. Kui
ventilaator ei tööta, siis on
ventilaator rikkis.
 lülituskilbis ei ole sulavkaitsmed
läbi põlenud/automaatkaitsmed
rakendunud.
 Sööginõud on liiga kuumad.
Kontrollige, et:
 termostaadinupp ei ole katki.
 Sisse- ja väljalülitamise lüliti
töötähis ei põle. Kontrollige, et:
 lüliti lamp ei ole läbi põlenud.
EESTI
69
PAIGALDAMISJUHISED
ENNE PAIGALDAMIST
Kontrollige, et seadme andmesildil
näidatud sisendpinge vastab
kasutatava elektrivõrgu nimipingele.
Avage sahtel, võtke sellest välja kõik
tarvikud ja eemaldage kõik pakendi
osad.
HOIATUS!
Sööginõude soojendaja esipind võib
olla kaetud kaitsekilega. Eemaldage
see kile hoolikalt enne sööginõude
soojendaja esmakordset kasutamist.
Kontrollige, et sööginõude
soojendaja ei ole kahjustatud.
Kontrollige, et sahtel avaneb ja
sulgub nõuetekohaselt. Kahjustuste
leidmisel pöörduge abi saamiseks
hoolduskeskusesse.
TÄHELEPANU!
Sööginõude soojendaja elektrivõrku
ühendamiseks kasutatav pistikupesa
peab olema lihtsalt juurdepääsetav
pärast seadme paigaldamist.
Sööginõude soojendaja tohib
köögimööblisse integreerida ainult
koos tootja poolt lubatud
seadmetega. Kui integreerite selle
köögimööblisse koos muu
seadmega, siis kaotab garantii
kehtivuse, kuna tootja ei saa sel
juhul tagada sööginõude soojendaja
nõuetekohast talitlust.
PAIGALDAMINE
Et sööginõude soojendaja saaks
integreerida koos mõne muu
seadmega, peab köögimööbli
moodulis olema vaheriiul, mis on
piisavalt tugev mõlema seadme
raskuse kandmiseks.
Koos sööginõude soojendajaga
köögimööblisse integreeritav seade
paigaldatakse otse soojendaja
peale. Kaht seadet eraldavat riiulit ei
ole vaja kasutada.
Koos sööginõude soojendajaga
köögimööblisse integreeritava seadme
paigaldamiseks järgige selle
paigaldus- ja kasutusjuhendis antud
juhiseid.
Paigaldusmõõdud on antud
millimeetrites käesoleva juhendi lõpus
sisalduvatel joonistel. Tehke nii:
1. Tõstke sööginõude soojendaja
riiulile ning lükake see
paigaldusorva tsentreeritult ning
mööbli esiserva järgi joondatult.
2. Hoolitsege, et sööginõude
soojendaja saab nõuetekohaselt
loodi seatud ning et see toetub
ühtlaselt riiulile.
3. Avage sahtel ja fikseerige
sööginõude soojendaja
köögimööbli orva seinte külge
komplekti kuuluvate kruvidega.
ELEKTRIÜHENDUS
Seadme peab elektrivõrku ühendama
vastavalt kehtivatele nõuetele
pädevaks tunnistatud elektrik.
Enne sööginõude soojendaja
elektrivõrku ühendamist tuleb
kontrollida, et elektrivõrgu pinge ja
sagedus vastavad seadme andmesildil
antud nimiandmetele. Andmesilt asub
seadme sees kuumutusplokil.
Seade tuleb ühendada elektrivõrku läbi
omnipolaarse lüliti, mis sobib seadme
tarbitavale voolutugevusele. Lüliti
kontaktide vahekaugus peab olema
vähemalt 3 mm, et sööginõude
70
WWW.ELECTROLUX.COM
soojendaja saaks elektrivõrgust lahti
ühendada hädaolukorras ja
puhastamiseks.
Kui seadme elektrivõrku
ühendamiseks kasutatakse pistikut,
siis peab see olema pärast
paigaldamist pistikupesast kergesti
lahtiühendatav.
Seade tuleb elektrivõrku
ühendamisel nõuetekohaselt
maandada. Sööginõude soojendaja
HOIATUS!
SÖÖGINÕUDE SOOJENDAJA
TULEB MAANDADA.
Kui sööginõude soojendaja toitejuhe
vajab asendamist, siis tuleb lasta see
töö teha volitatud hoolduskeskuses,
kuna toitejuhtme asendamisel on vaja
kasutada eritööriistu.
Seadme tootja ega müüja ei vastuta
kahjude eest inimestele, loomadele
ega varale, mida põhjustab
käesolevate paigaldusjuhiste eiramine.
KESKKONNAKAITSE
Tagage selliste materjalide
ringlussevõtt, millel on sümbol.
Viige pakend selleks ettenähtud
konteinerisse, et selle saaks ringlusse
võtta.
Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste
tervist ning tagage elektroonikaromude
ringlussevõtt.
Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid ära koos
olmejäätmetega. Viige toode
kohalikku jäätmejaama või pöörduge
kohalikku omavalitsusse info
saamiseks kõrvaldamisnõuete kohta.
71
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40 B-1130
BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve
bakım
SÜRESİNİ İFADE EDER.
72
UZSTĀDĪŠANA / INSTALACE / MONTAŻ /
MONTAVİMAS / PAIGALDAMINE
EED 14650 / 14700 / 14800
EED 29800
UZSTĀDĪŠANA / INSTALACE / MONTAŻ /
MONTAVİMAS / PAIGALDAMINE
73
943361-e
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising