Electrolux | EKM6709 | User manual | Electrolux EKM6709 User Manual

Electrolux EKM6709 User Manual
Kombinirani štednjak
Kombinirani štedilnik
UPUTE ZA UPORABU
NAVODILA ZA UPORABO
Model EKM 6709
35690-7561
HR-SI
HRVATSKI
Važne sigurnosne informacije
MORATE pozorno pročitati ova upozorenja prije instaliranja ili uporabe kuhala. Ako trebate pomoć,
kontaktirajte naš odjel Customer Care (briga o korisnicima).
•
Instalaciju mora izvršiti ovlašteno i kvalificirano
osoblje u skladu s važećim propisima.
Eventualne izmjene na električnoj mreži koje mogu
biti potrebne za instaliranje uređaja smije izvršiti samo
ovlašteno osoblje.
Provjerite uređaj da se nije oštetio tijekom prijevoza.
Nikako nemojte spajati oštećeni uređaj. Ako je uređaj
oštećen, kontaktirajte vašeg dobavljača.
Izmjena, ili pokušaj izmjene osobina ovog uređaja
predstavljaju opasnost.
Izbjegavajte instaliranje uređaja u blizini zapaljivih
materijala (npr. zavjesa, kuhinjskih krpa, itd.)
Ovaj uređaj je vrlo težak. Pažljivo ga pomičite.
Ovaj uređaj ne može se postaviti na postolje.
Uklonite svu ambalažu prije korištenja uređaja.
Neki su dijelovi zaštićeni od udaraca plastičnim
omotom. Osigurajte se da ste skinuli plastični omot
prije korištenja uređaja i očistite zahvaćene dijelove
ocijeđenom mekanom krpom i toplom vodom u koju
ste ulili malo sredstva za čišćenje.
Provjerite odgovaraju li plin i struja vaše mreže vrsti
navedenoj na pločici koja se nalazi pored dovoda plina.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurnost djece
•
Ovaj je uređaj namijenjen uporabi od strane odraslih
osoba. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju u blizini
uređaja ili s njim.
Ovaj se uređaj zagrijava tijekom uporabe. Djeci
nemojte omogućiti pristup uređaju dok se ne ohladi.
Djeca se mogu ozlijediti i ako povuku tave ili lonce s
uređaja.
•
•
Tijekom uporabe
•
Ovaj je uređaj namijenjen isključivo pripremi namirnica
u domaćinstvu. Ne smije se upotrebljavati u ostale
svrhe, npr. industrijske, itd.
Osigurajte dobru ventilaciju oko uređaja. Slab dovod
zraka može prouzročiti nedostatak kisika.
Ovaj uređaj nije spojen na sustav za ispuštanje
proizvoda izgaranja. Instalira se i spaja u skladu s
važećim propisima o instalacijama. Posebna
pozornost mora biti posvećena odgovarajućim
zahtjevima vezanim uz ventilaciju.
Kada je u pogonu, uređaj proizvodi toplinu i vlagu u
sobi u kojoj je instaliran. Osigurajte stalni dovod zraka,
održavajte u dobrom stanju otvore za ventilaciju ili
ugradite napu s odvodom.
Kada dugotrajno upotrebljavate uređaj, ventilaciju
treba poboljšati tako da otvorite prozor ili povećate
brzinu usisa.
•
•
•
•
2
•
•
•
•
•
•
•
•
Ako uređaj ima poklopac, njegova je funkcija zaštiti
površinu od prašine kada je zatvoren, a zadržati
prskanje masnoće kada je otvoren. Nemojte ga
upotrebljavati u druge svrhe.
Uvijek očistite poklopac prije nego što ga zatvorite.
Ostavite plamenike i/ili ploče da se ohlade prije nego
što zatvorite poklopac.
Nemojte koristiti uređaj ako je u kontaktu s vodom.
Nemojte koristiti uređaj mokrim rukama.
Provjerite jesu li podešivači u položaju ‘0’ kada nije u
uporabi.
Tijekom uporabe, uređaj se zagrijava. Treba izbjeći
dodir grijućih elemenata (grijača) unutar pećnice.
Uvijek se odmaknite od pećnice kada otvarate vrata
pećnice, kako biste omogućili izlaz nakupljene pare
ili topline.
Kada upotrebljavate druge električke uređaje,
osigurajte se da kabel ne dođe u dodir s vrućim
površinama uređaja.
Nestabilno ili deformirano posuđe ne smije se koristiti
na plamenicima kuhala jer može prouzročiti nezgode
prevrtanjem ili izlijevanjem.
Radi lakšeg paljenja, upalite plamenike prije
nego što stavite lonce na rešetku. Nakon što ste
upalili plamenike, provjerite je li plamen pravilan.
Uvijek smanjite plamen, ili ga ugasite, prije
pomicanja posuđa.
Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada
kuhate na ulju ili ostalim masnoćama.
Ovaj se uređaj mora uvijek održavati čistim. Naslage
masnoće ili hrane mogu se zapaliti.
Nikada nemojte koristiti plastično posuđe u pećnici
ili na plamenicima. Nikada nemojte obložiti nijedan
dio pećnice aluminijskom folijom.
Uvijek osigurajte da nije začepljen otvor za ventilaciju
pećnice, koji se nalazi u središnjem stražnjem dijelu
kuhala, kako bi se omogućila ventilacija unutrašnjosti
pećnice.
Toplina može utjecati na pokvarljive namirnice,
plastične predmete i spremnike pod tlakom, pa se
ne smiju ostavljati na uređaju.
Samo posuđe otporno na toplinu smije se stavljati u
ladicu ispod pećnice. Nemojte stavljati zapaljive
materijale.
Nikada nemojte upotrebljavati paru ili aparate za
čišćenje na paru pod visokim tlakom kada čistite ovaj
uređaj.
Servis
•
Popravke ili servisiranje treba obaviti isključivo
ovlašteni serviser, a smiju se upotrijebiti isključivo
originalni rezervni dijelovi.
Sadržaj
Za korisnika
Vodič za uporabu uputa
Važne sigurnosne upute
2
Upravljačka ploča
4
Podešivači plinskog plamenika
5
Podešivači električne ploče
6
Savjeti
6
Električna pećnica
7
Prije prvog korištenja uređaja
8
Savjeti za uporabu kuhala
9
Savjeti za uporabu pećnice
9
Odleđivanje
U tekstu ćete naići na sljedeće simbole koji će vas voditi
kroz upute:
Upute o sigurnosti
Upute za redoslijed korištenja
Savjeti
Savjeti za zaštitu okoliša
11
Tablica za pripremu jela Konvencionalno pečenje i ventilator
12
Tablica za pripremu jela - Gril
13
Održavanje i čišćenje
14
Čišćenje pećnice
15
Rješavanje problema
17
Servis i rezervni dijelovi
18
Za instalatera
Upute za instalatera
19
Tehnički podaci
19
Spajanje plina
20
Prilagodba na različite vrste plina
21
Spajanje na električnu mrežu
23
Čuvajte ovu knjižicu s uputama uz uređaj i
predajte je eventualnom sljedećem vlasniku.
Ove upute vrijede samo za zemlje čiji je
simbol naveden na knjižici uputa i na samom
uređaju.
Ovaj je uređaj proizveden u skladu sa
sljedećim smjernicama EEZ:
73/23 EEZ - 90/683 EEZ - 93/68 EEZ 89/336 EEZ - 90/396 EEZ,
sadašnje izdanje.
Informacije o zaštiti okoliša
•
•
•
Nakon instaliranja, molimo da zbrinete ambalažu na
siguran način i uz poštivanje okoliša.
Kada zbrinjavate stari uređaj, onesposobite ga tako
da odsiječete kabel.
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži
označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti
kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga, treba
biti uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih uređaja.
Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda, spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vaš lokalni gradski ured, uslugu za
zbrinjavanje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj
ste kupili proizvod.
3
Upravljačka ploča
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
Prekidač za paljenje
Podešivač stražnjeg lijevog plamenika (polubrzi)
Podešivač prednjeg lijevog plamenika (brzi)
Podešivač prednjeg desnog plamenika (pomoćni)
Podešivač stražnje desne ploče od lijevanog
željeza
Unutrašnjost pećnice
Grijač za gril
5
6
7
9 10
8
6. Podešivač funkcija pećnice
7. Podešivač termostata pećnice
8. Nadglednik minuta
9. Lampica uključene struje
10. Kontrolna lampica termostata pećnice
Dodaci
Svjetlo u
pećnici
Pladanj za
pečenje
Polica pećnice
(rešetka)
Ventilator
pećnice
4
Pladanj za
sakupljanje
Podešivači plinskog plamenika
Podešivači na plinskom kuhalu
Podešivači za plinsko kuhalo štednjaka nalaze se na
upravljačkoj ploči. Podešivači se mogu okrenuti u smjeru
suprotnom kazaljci sata do simbola malog plamena, i
obratno, do simbola velikog plamena.
Nema dovoda plina
Maksimalni dovod plina
Minimalni dovod plina
Paljenje plamenika:
1. potpuno pritisnite odgovarajući podešivač i
okrenite ga u smjeru suprotnom kazaljci na satu
do maksimalnog položaja ( );
2. pritisnite prekidač za paljenje označen malom
iskrom ( );
3. nakon paljenja, držite podešivač pritisnutim
oko 5 sekundi. To omogućuje zagrijavanje
“termopara” (vidi sliku - D) i gašenje sigurnosnog
uređaja, u suprotnom se dovod plina prekida;
3. zatim provjerite da je plamen pravilan i
podesite ga po potrebi.
Ako se plamenik ne upali, okrenite podešivač na nulu i
pokušajte ponovno.
Ako se nakon nekoliko pokušaja plamenik ne upali,
provjerite jesu li poklopci plamenika i kruna pravilno
postavljeni (vidi slike - A,B).
Za prekidanje dovoda plina, okrenite podešivač u smjeru
kazaljke na satu do položaja “●”.
A - Poklopac plamenika
B - Kruna plamenika
Kada uključite struju nakon instaliranja ili prekida
struje, normalno je da se automatski uključuje
uređaj za paljenje plina.
C - Uređaj za paljenje plina
D - Termopar
Ako koristite posudu koja je manja od preporučene
veličine, plamen će se proširiti preko ruba dna
posude, tako da će se ručka pregrijati.
čim tekućina zavre, smanjite plamen toliko da se
podržava vrenje.
Pripazite kada pržite hranu u vrelom ulju ili
masti, jer se vruća masnoća koja pršti može
lako zapaliti.
Ako je podešivače teško okretati, molimo
kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.
Kako bi osigurali maksimalnu efikasnost plamenika,
koristite samo posuđe s ravnim dnom čija veličina
odgovara veličini plamenika (vidi tablicu).
Plamenik
Široki (brzi)
Srednji (polubrzi)
Mali (pomoćni)
minimum
promjer
maksimum
promjer
180 mm.
120 mm.
80 mm.
260 mm.
220 mm.
160 mm.
5
Podešivač električne ploče
Uključite grijaću ploču tako da okrenete odgovarajući
podešivač na željenu jačinu.
Brojevi na podešivaču su 1 - 6
0 - Isključeno
1 - Minimum
6 - Maksimum
Preporučuje se da se podešivač ploče nakratko uključi
na maksimum (6), kako bi se ploča dobro zagrijala, zatim
ga podesite na željenu jačinu.
U sljedećoj ćete tablici naći preporučene postavke
električne ploče.
Vrlo lagano
1
Lagano
2
Polako
3
Srednje
4
Jako
5
Brzo
6
Za održavanje hrane toplom
Za topljenje maslaca i čokolade
Za pripremanje kremastih umaka, variva
i pudinga od mlijeka ili za pečenje jaja
Suho povrće, zamrznute namirnice,
voće, prokuhana voda ili mlijeko
Kuhani krumpir, svježe povrće,
paštete, juhe, palačinke ili
riba
Veća variva, mesne rolade, riba,
omleti, odresci
Odresci, pohanje i prženje.
Savjeti
Posuđe koje koristite na električnim pločama mora imati
sljedeće osobine:
• Mora biti prilično čvrsto
• Mora u potpunosti odgovarati površini grijanja, ili
može biti malo šire za efikasno korištenje, NIKADA
manje.
• Moraju imati ravno dno kako bi se osigurao dobar
kontakt s pločom.
To je naročito važno kod uporabe posuda za prženje na
visokim temperaturama ili ekspres-lonca.
čim tekućina zavre, smanjite podešivač ploče
toliko da podržava vrenje.
Možete ugasiti ploču kratko prije kraja kuhanja, a
kuhanje će se dovršiti zahvaljujući akumuliranoj
toplini. Isto tako, pirjana jela, itd. kuhajte u
pokrivenim loncima na nižoj temperaturi jer to
omogućuje uštedu struje.
Osigurajte se da su lonci dovoljno veliki da se
izbjegne izlijevanje tekućina na ploče.
Nemojte nikada ostavljati ploče uključene kada
se na njima ne nalazi posuda ili je prazna.
Pazite da se ne naginjete ili da ne dohvatite nešto
preko ploče dok je vruća. Okrenite uvijek ručke
lonca prema unutrašnjosti ili preko radne površine
pored kuhala kako biste izbjegli slučajno
prevrtanje lonca.
Pripazite kada pržite hranu u vrelom ulju ili masti,
jer se vruća masnoća koja pršti može lako zapaliti.
Ako je podešivače teško okretati, molimo
kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.
6
Važno je napomenuti da prilikom prve uporabe
električne ploče ona može dimiti i ispuštati blagi
neprijatan miris. To je normalno i nakon kratkog
vremena će prestati.
Električna pećnica
Podešivač funkcija pećnice
0 Pećnica je isključena.
Konvencionalno pečenje - Toplina dolazi
istovremeno od gornjeg i donjeg grijača, a
temperatura je jednolično raspoređena unutar
pećnice.
Gril - Uključivanje grila.
Donji grijač - Toplina dolazi isključivo s dna
pećnice.
Pečenje s ventilatorom - Omogućuje
pripremu više jela odjednom, na bilo kojoj razini,
bez prijenosa ukusa.
Odleđivanje - Omogućuje odleđivanje
zamrznutih namirnica.
Podešivač termostata
Okrenite podešivač termostata u smjeru kazaljke na satu
za odabir temperature između 50°C i 230°C (MAX).
Kontrolna lampica termostata
Kontrolna lampica termostata pali se kada je okrenut
podešivač termostata. Lampica ostaje upaljena dok nije
dostignuta postavljena temperatura. Zatim se
naizmjenično pali i gasi, pokazujući na taj način da se
temperatura održava.
Lampica uključene struje
Lampica uključene struje pali se kada su postavljeni
podešivač funkcija pećnice i/ili podešivač električne
ploče.
Sigurnosni termostat
Ova je pećnica opremljena sigurnosnim termostatom. U
slučaju neispravnog rada glavnog termostata te
posljedičnog pregrijavanja, sigurnosni uređaj prekinut će
napajanje uređaja. Ako do toga dođe, nazovite najbliži
ovlašteni servis. Ni u kojem slučaju ne smijete
pokušavati sami popravljati uređaj.
7
Nadglednik minuta
0
10
15
20
40
30
25
Prije prvog korištenja uređaja
Prije prvog korištenja, treba zagrijati pećnicu bez
namirnica. Tijekom tog vremena, može proizvesti
neprijatan miris. To je normalno.
1. Okrenite podešivač funkcija pećnice na
.
konvencionalno pečenje
2. Postavite podešivač termostata na MAX.
3. Otvorite prozor da prozračite.
4. Ostavite praznu pećnicu upaljenom otprilike 45
minuta.
Ovaj postupak treba ponoviti s funkcijom ventilatora.
otprilike 5-10 minuta.
Ladica
Ladica se nalazi ispod unutrašnjosti pećnice.
Tijekom pripremanja namirnica, ladica se može
zagrijati ako je pećnica uključena dugo vremena,
stoga se zapaljivi materijali poput rukavica za
pećnicu, kuhinjskih krpa, pregača, itd. ne smiju
spremati u ladicu.
Pribor pećnice poput pladnjeva za pečenje isto će
se zagrijati, stoga pripazite kada vadite te predmete
iz ladice dok je pećnica uključena ili još uvijek
vrela.
8
35
Ova je pećnica opremljena sigurnosnim termostatom. U
slučaju neispravnog rada glavnog termostata te
posljedičnog pregrijavanja, sigurnosni uređaj prekinut će
napajanje uređaja. Ako do toga dođe, nazovite najbliži
ovlašteni servis. Ni u kojem slučaju ne smijete
pokušavati sami popravljati uređaj.
Prije korištenja uređaja, uklonite svu ambalažu u
unutrašnjem i vanjskom dijelu uređaja, uključujući
reklamne naljepnice i eventualne zaštitne omote.
55
45
Sigurnosni termostat
5
50
Ovaj je uređaj opremljen mehaničkim nadglednikom minuta. Nadglednik minuta može se postaviti do
maksimalno sat vremena. Podešivač mora biti okrenut
u smjeru kazaljke na satu dok nije postignut položaj od
60 minuta, zatim u smjeru suprotnom kazaljci na satu
do željenog vremena. Kad je postavljeno vrijeme isteklo,
čuje se zvučni signal koji se zatim automatski prekida.
Pećnica, međutim, ostaje uključena.
Savjeti za uporabu kuhala
Započnite kuhanje s velikim plamenom tako da okrenete
podešivač na simbol . Zatim namjestite plamen po
potrebi.
Vanjski dio plamena mnogo je topliji od unutrašnjeg
dijela (središte). U skladu s time, vrh plamena treba
dodirivati dno lonca. Preveliki plamen troši plin uzalud.
Za razliku od električnih ploča, za plinske plamenike
lonci ne moraju imati ravno dno: plamen dodiruje dno i
širi toplinu po cijeloj površini.
Za plinske plamenike nisu potrebni posebni lonci. U
svakom slučaju, lonci s tankim stjenkama brže predaju
toplinu namirnicama od lonaca s debelim stjenkama.
Budući da se toplina ne širi ravnomjerno po dnu lonca,
može doći do samo djelomičnog grijanja namirnica.
Stoga se preporučuje često miješanje.
Debelo dno lonca sprječava djelomično pregrijavanje jer
omogućuje dovoljno toplinsko kompenziranje.
Koristite što rjeđe vrlo male lonce. Široki i niski lonci
bolje odgovaraju od uskih i visokih lonaca jer omogućuju
brže zagrijavanje. Kuhanje nije ubrzano kada se stavi
uski lonac na široki plamenik. To samo troši plin uzalud.
Za pravilnu uporabu, stavite male lonce na male
plamenike, a velike lonce na velike plamenike.
Kuhajte u pokrivenim loncima kako biste smanjili
potrošnju plina.
Savjeti za uporabu pećnice
Pripremajte hranu uvijek sa zatvorenim
vratima pećnice.
Odmaknite se kada otvarate vrata pećnice.
Nemojte dozvoliti da padnu kad ih otvorite pridržite vrata držeći ih za ručku dok se potpuno
ne otvore.
Pećnica ima četiri razine za policu i jednu policu.
Položaj police broji se odozdo kao što je prikazano
na slici.
Važno je da je polica ispravno postavljena kao
što je prikazano na slici.
Nemojte stavljati posude za pečenje izravno
na dno pećnice.
Kada pripremate jelo u pećnici ili s grilom,
treba ostaviti otvoren poklopac štednjaka,
kako ne bi došlo do pregrijavanja.
Pozor! -Nemojte stavljati predmete na dno pećnice
i nemojte pokrivati nijedan dio pećnice
aluminijskom folijom tijekom pripreme namirnica
jer bi se toplina mogla nakupiti u jednome dijelu, a
to bi moglo utjecati na ishod pečenja i oštetiti emajl
pećnice. Uvijek stavljajte obične pladnjeve za
pečenje, pladnjeve za pečenje otporne na visoke
temperature i aluminijske pladnjeve za pečenje na
policu koja je stavljena u za to predviđene utore.
4
3
2
1
9
Kondenzacija i para
Pećnica je opremljena ekskluzivnim sustavom koji
proizvodi prirodno kruženje zraka i stalno recikliranje
pare. Ovaj sustav omogućuje pečenje u okruženju
punom pare i održava jela mekim unutra i hrskavim
izvana. Osim toga, vrijeme pripreme i potrošnja
energije smanjeni su na minimum. Tijekom pečenja,
može se proizvesti para koja se može ispustiti kada
se otvore vrata pećnice. To je sasvim normalno.
Međutim, uvijek se odmaknite od pećnice kada
otvarate vrata na njima tijekom pečenja ili na
kraju, kako bi omogućili ispuštanje eventualno
nakupljene pare ili topline.
Kada se namirnice zagrijavaju, proizvodi se
para na isti način kao i u loncu koji kipi. Kada
para dođe u dodir sa staklenim vratima pećnice,
kondenzira se i proizvodi kapljice vode.
Kako bi smanjili kondenziranje, osigurajte se
da je pećnica dobro zagrijana prije nego što
stavite namirnice u unutrašnjost pećnice. Zato
je potrebno nakratko zagrijati pećnicu (oko 10
minuta) prije pečenja.
Preporučujemo da obrišete kondenzat nakon
svakog korištenja uređaja.
Pribor za pečenje
•
•
•
Koristite pribor za pečenje koji je otporan na temperature od 230°C.
Pladnjevi za pečenje, posude za pećnicu, itd. ne
smiju se stavljati izravno na rešetku koja štiti ventilator
u stražnjem dijelu unutrašnjosti pećnice, niti na dno
pećnice.
Nemojte koristiti pladnjeve za pečenje šire od 30 cm
x 35 cm jer će ometati kruženje topline i utjecati na
ishod pečenja.
Lončarija
Kuhanje u loncima sa širokim dnom omogućuje bržu
pripremu jela od lonaca s uskim dnom. Uvijek koristite
lonce koji odgovaraju onome što kuhate. Posebice
provjerite da lonci nisu premali u odnosu na tekućine
koje sadrže, jer one mogu lako prekipjeti. Osim toga,
lonci ne bi smjeli biti preširoki za bržu pripremu jela.
Naime, masnoća i sokovi mogu se raširiti po dnu i lako
izgorjeti.
Bolje je koristiti kalupe koji se ne otvaraju za pečenje
kolača. Naime, iz kalupa koji se otvara mogu se izliti
sokovi i šećer, koji padaju na dno pećnice te gore na
dnu pladnja za pečenje, otežavajući čišćenje. Nemojte
stavljati u pećnicu posude s plastičnim ručkama jer nisu
otporne na toplinu. Koristite lonce promjera koji
odgovara plameniku, kako bi priprema jela bila što
učinkovitija, a potrošnja plina što manja. Preporučljivo
je zaklopiti lonce u kojima vriju tekućine, a kada jelo
zakuha smanjite plamen tek da podržava vrenje.
10
Utjecaj posuda na ishod pečenja
Posude i pladnjevi mogu biti različitih debljina,
provodljivosti, boje, itd. a sve to utječe na način kako
predaju toplinu namirnicama koje sadrže.
A Aluminijsko, zemljano i stakleno posuđe namijenjeno
za pećnice te sjajno posuđe smanjuju pečenje i
rumenjenje pri dnu.
B Emajlirano lijevano željezo, anodizirani aluminij,
aluminij s neprijanjajućom unutrašnjosti i obojenim
vanjskim dijelom te tamne, teške posude pojačavaju
pečenje i rumenjenje pri dnu.
Savjeti za pripremu ribe i mesa
Možete staviti meso u posude namijenjene za pećnice,
ili izravno na policu pećnice. U tom slučaju, sjetite se
staviti pladanj za sakupljanje u prvi položaj odozdo i ulijte
u njega nešto vode. Pladanj za sakupljanje sprječava
kapanje topljene masti na dno pećnice.
Bijelo meso, perad i ribu općenito treba pripremati na
srednjoj temperaturi (između 150 i 175°C). Ako želite
pripremiti crveno meso (lagano zapečeno izvana i manje
pečeno iznutra), preporučuje se viša temperatura (između
200 i 230°C) za kratko vrijeme.
Savjeti za pečenje kolača
Kolače obično treba peći na srednjoj temperaturi (između
150 i 200°C).
Preporučuje se da prije toga nakratko zagrijete pećnicu
(oko 10 minuta) kada pečete kolače i peciva. Kada ste
počeli peći, ostavite vrata zatvorena tijekom cijelog
vremena dok se peče i provjerite ishod pečenja kroz
staklo na vratima pećnice.
Savjeti za pripremu grilom
Ako želite pripremiti meso ili ribu grilom, stavite ih izravno
na policu nakon što ste je premazali s malo ulja.
S funkcijom grila, toplina stiže samo odozgo. Stoga
morate prilagoditi razinu pečenja ovisno o debljini mesa
ili ribe.
Sjetite se uvijek staviti pladanj za sakupljanje na niži
položaj i ulijte u njega nešto vode.
Vrijeme pripreme
Vrijeme pripreme ovisi o vrsti namirnice koju želite
pripremiti, njezinoj konzistenciji i obujmu. Preporučujemo
da obratite posebnu pozornost prilikom vaših prvih
pokusa s pećnicom, jer postupajući na isti način s istim
jelima postići ćete naravno slične rezultate.
Samo će vam iskustvo omogućiti odgovarajuće izmjene
vrijednosti koje su navedene u tablicama.
Odleđivanje
Ventilator pećnice radi bez topline i omogućuje kruženje
zraka, na temperaturi okoline, unutar pećnice. To ubrzava
odleđivanje. Potrebno je napomenuti da temperatura u
kuhinji utječe na brzinu odleđivanja.
Ova je funkcija posebno pogodna za osjetljive namirnice
koje bi toplina mogla oštetiti, npr. kolači s kremom, ledene
torte, tijesta, kruh i ostali proizvodi s kvascem.
Savjeti
•
•
•
Korištenje odleđivanja
•
Zaklopite namirnice poklopcem, aluminijskom ili
plastičnom folijom kako bi spriječili njihovo prekomjerno
sušenje tijekom odleđivanja.
POTPUNO ISPECITE NAMIRNICE ODMAH NAKON
ODLEĐIVANJA.
Zamrznute namirnice treba staviti u jednom sloju kad
je god to moguće i okrenuti usred postupka odleđivanja.
Samo komade mesa i peradi do 2 kg. možete odlediti
na ovaj način.
Okrenite podešivač funkcija pećnice na
i stavite
podešivač termostata u položaj isključeno ●.
11
Tablica za pripremu jela- Konvencionalno pečenje i ventilator
Ove su tablice samo okvirne. Može biti potrebno povisiti ili smanjiti temperaturu radi prilagođavanja vašim potrebama.
Samo vam iskustvo omogućuje određivanje ispravnih postavki koje odgovaraju vašim potrebama.
Težina (gr.)
Vrijeme pripremanja jela ne uključuje prethodno zagrijavanje. Potrebno je uvijek nakratko zagrijati
pećnicu (oko 10 minuta) prije pečenja.
1000
500
500
700
500
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
Konvencionalno
pečenje
VRSTA JELA
Razina
4
3
2
1
KOLAČI
Tučeno tijesto
Prhko tijesto
Torta od sira
Torta od jabuka
Savijača
Krostata s džemom
Voćna torta
Dizano tijesto
Božićni kolač
Kolač od šljiva
Nedizano tijesto
Sitni kolači
Keksi
Puslice
Slatko pecivo
Tijesto: Okruglice
KRUH I PIZZA
Bijeli kruh
Raženi kruh
Pecivo
Pizza, velika
Pizza, mala
TJESTENINA
Zapečena tjestenina
Zeljanica
Burek
Lazanje
Kaneloni
MESO
Govedina
Svinjetina
Teletina
Pečenka
slabije pečena
dobro pečena
jače pečena
Svinjska lopatica
Svinjska koljenica
Janjetina
Kokoš
Purica
Patka
Guska
Kunić
Zec
Fazan
Pljeskavica
RIBA
Pastrva/Arbun
Tuna/Losos
temp. °C
Pečenje s
ventilatorom
Razina
4
3
2
1
Vrijeme
pripreme
NAPOMENE
temp. °C
u minutama
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
2
2 (1 i 3)*
2
2 (1 i 3)*
1
2 (1 i 3)*
1
1
2
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
35 ~ 45
25 ~ 35
20 ~ 30
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
U kalupu za kolače
U kalupu za kolače
U kalupu za kolače
U kalupu za kolače
U kalupu za kruh
U kalupu za kolače
U kalupu za kolače
U kalupu za kruh
U pladnju za pečenje
U pladnju za pečenje
U pladnju za pečenje
U pladnju za pečenje
U pladnju za pečenje
U pladnju za pečenje
1
1
2
1
1
190
190
200
210
210
2
1
2 (1 i 3)*
1
1
180
180
175
200
200
40 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
15 ~ 25
10 ~ 20
1-2 komada
U kalupu za kruh
6-8 komada
U pladnju za pečenje
U pladnju za pečenje
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 60
40 ~ 55
U kalupu
U kalupu
U kalupu
U kalupu
U kalupu
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
Na rešetki
Na rešetki
Na rešetki
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
160
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
40 ~ 60
Na rešetki
Na rešetki
Na rešetki
S koricom
2 komada
But
Cijela
Cijela
Cijela
Cijela
Rasječen na komade
Rasječen na komade
Cijeli
U kalupu za kruh
2
2
190
190
2 (1 i 3)*
2 (1 i 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
3-4 ribe
4-6 fileta
Ako želite pripremiti više jela odjednom, preporučujemo da promijenite razine na kojima su namirnice tijekom posljednjih 5-10
minuta, kako bi postigli ravnomjernu boju namirnica.
(*) Ako želite pripremiti više jela odjednom, preporučuje se da ih stavite na razine navedene u zagradama. Položaj polica broje
se odozdo.
12
Tablica za pripremu jela - Gril
Vrijeme pripremanja jela u tablicama ne uključuje prethodno zagrijavanje. Preporučujemo da zagrijete
pećnicu otprilike 10 minuta prije pečenja.
VRSTA JELA
4
3
2
1
Komadi Težina Razina
Goveđi file
Biftek
Kobasica
Svinjski kotlet
Kokoš
(rasječena na dva komada)
Ražnjići
Kokoš (prsa)
Hamburger
Riba (fileti)
Sendvič
Tost
Vrijeme pripreme
(minute)
Gril
Količina
temp.
°C
Gornji
dio
Donji
dio
4
4
8
4
800
600
600
3
3
3
3
max
max
max
max
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
2
4
4
6
4
4-6
4-6
1000
400
600
400
-
3
3
3
3
3
3
3
max
max
max
max
max
max
max
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
3~7
2~4
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
2~3
13
Održavanje i čišćenje
Prije svih radova održavanja ili čišćenja morate
ISKLJUČITI uređaj iz električne mreže.
Ovaj se uređaj ne smije čistiti parom ili aparatom
koji za čišćenje koristi paru.
Površina kuhala
Kuhalo je najbolje očistiti dok je još toplo, jer se tada
prljavština može lakše ukloniti nego kad se ohladi.
Redovito prebrišite kuhalo dobro ocijeđenom mekanom
krpom i s toplom vodom u koju ste ulili malo sredstva za
čišćenje posuđa. Nemojte koristiti sljedeće:
- sredstva za čišćenje u domaćinstvu i izbjeljivače;
- jastučiće koji sadržavaju sredstva za čišćenje
neprikladne za neprijanjajuće posuđe;
- čelične žice;
- sredstva za uklanjanje mrlja na sanitarijama.
Ako je površina kuhala vrlo prljava, preporučuju se
sredstva za čišćenje za to namijenjena.
Nosači posuđa
Nosači posuđa mogu se oprati u perilici posuđa. Ako ih
perete ručno, pazite kad ih sušite jer postupak emajliranja
ponekad ostavlja oštre rubove. Ako je potrebno, uklonite
tvrdokorne mrlje pastom za čišćenje.
Plamenici
Poklopci i krune plamenika mogu se skinuti kako bi se
očistili.
Operite poklopce i krune plamenika vodom i sapunicom
te otklonite mrlje blagom pastom za čišćenje. Ako su
mrlje tvrdokorne, možete koristiti uz oprez vlažnu
čeličnu žicu natopljenu sapunicom.
Nakon čišćenja, dobro osušite mekom krpom.
Uređaj za paljenje
Električno paljenje vrši se pomoću keramičke “svjećice”
i metalne elektrode. Ove dijelove održavajte posebno
čistima kako bi se izbjegle poteškoće prilikom paljenja
te provjeravajte usmjerivače plina na kruni plamenika.
Električna ploča
Nečistoće na samoj ploči mogu se ukloniti toplom vodom
i mekanom četkom, najlonskim ili plastičnim strugačem.
Kako bi ploča uvijek izgledala kao nova, možete koristiti
posebno sredstvo za održavanje električnih ploča
(slijedite upute za uporabu proizvođača).
Drukčije, premažite ploču s kapi maslinova ulja koju ste
nanijeli na meku krpu, radi sprječavanja hrđanja. Treba
napomenuti da će kod sljedećeg korištenja ploča malo
dimiti i proizvesti blagi neprijatni miris.
Sušenje
Važno: Nakon čišćenja, dobro osušite ploču tako da je
uključite na niskoj ili srednjoj temperaturi par minuta.
14
Čišćenje pećnice
Pećnicu treba uvijek održavati čistom. Nakupine
masnoće ili ostaci hrane mogu se zapaliti, naročito
u pladnju za gril.
Sredstva za čišćenje
Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za čišćenje vaše
pećnice, provjerite da je prikladno i da ga proizvođač
preporučuje za čišćenje pećnice.
NE smiju se koristiti sredstva koja sadrže izbjeljivače
jer površine mogu izgubiti sjaj. Nemojte koristiti niti oštra
abrazivna sredstva.
• Nemojte koristiti paru ili aparate koji koriste paru za
čišćenje uređaja.
Vanjsko čišćenje
Redovito obrišite upravljačku ploču, vrata pećnice i brtvu
na vratima ocijeđenom mekanom krpom i toplom vodom
u koju ste ulili malo sredstva za čišćenje posuđa.
Kako bi se spriječilo oštećenje ili slabljenje stakla
na vratima pećnice, nemojte koristiti sljedeća
sredstva:
•
Sredstva za čišćenje u domaćinstvu i
izbjeljivače
• jastučiće koji sadržavaju sredstva za čišćenje
neprikladne za neprijanjajuće posuđe
• Brillo/Ajax jastučiće ili čeličnu žicu
• Kemijske jastučiće ili sprejeve za pećnice
• Sredstva za uklanjanje hrđe
• Sredstva za uklanjanje mrlja sa sanitarija
Očistite vanjsko i unutrašnje staklo na vratima toplom
vodom i sapunicom. Ako je unutrašnje staklo na vratima
vrlo prljavo, preporučuje se uporaba za to namijenjenog
sredstva za čišćenje (npr. Hob Brite ili Bar Keepers
Friend).
Zamjena svjetla u pećnici
isključite uređaj iz struje.
Ako je potrebno zamijeniti žarulju u pećnici, ona mora
imati sljedeće osobine: električna snaga, 15 W/25 W;
električni napon, 230 V (50 Hz); otporna na temperature
od 300°C; grlo: E14. Te se žarulje mogu nabaviti u
najbližem ovlaštenom servisu.
Zamjena neispravne žarulje:
1. Provjerite je li pećnica isključena iz struje.
2. Okrenite stakleni poklopac u smjeru suprotnom
kazaljci na satu.
3. Skinite neispravnu žarulju i zamijenite ju novom.
4. Ponovo stavite stakleni poklopac.
5. Uključite je ponovo u struju.
15
Unutrašnjost pećnice
Emajlirana unutrašnjost pećnice najbolje se čisti dok je
pećnica još topla.
Obrišite pećnicu krpom koju ste natopili toplom vodom i
sapunicom nakon svakog korištenja. Povremeno je
potrebno temeljito čišćenje, korištenjem sredstva za
čišćenje pećnice koje preporučuje proizvođač pećnice.
Polica (rešetka) pećnice
Za čišćenje police pećnice, natopite krpu vodom i
sapunicom, a uklonite tvrdokorne mrlje jastučićem dobro
natopljenim sapunicom. Dobro isperite i osušite čistom
krpom.
Vrata pećnice i brtva
Prije čišćenja vrata pećnice, preporučujemo njihovo
skidanje s pećnice.
Postupite na sljedeći način:
1. potpuno otvorite vrata;
2. pronađite šarnire koji pričvršćuju vrata na
pećnicu (vidi sliku 1);
3. otpustite i okrenite male poluge koje se nalaze
na dvama šarnirima (vidi sliku 2);
4. pridržite vrata na lijevoj i desnoj strani, zatim ih
polako okrenite prema pećnici dok nisu
poluzatvorena (vidi sliku 3);
5. nježno izvucite vrata pećnice iz sjedišta (vidi
sliku 3);
6. stavite ih na stabilnu površinu;
1
2
Očistite staklo na vratima pećnice isključivo mekom
krpom, toplom vodom i sapunicom. Nemojte koristiti
oštra abrazivna sredstva.
Kada ste završili čišćenje, postavite ponovo vrata na
pećnicu, obrnutim redoslijedom.
NEMOJTE čistiti vrata pećnice dok je staklo toplo.
Ako se toga ne pridržavate, staklo bi moglo
puknuti.
Ako je staklo na vratima pećnice otkrhnuto, ili ima
duboke ogrebotine, staklo je oslabilo i mora biti
zamijenjeno kako bi se spriječila mogućnost
pucanja stakla. Kontaktirajte najbliži ovlašteni
servis koji će vam dati daljnje informacije.
Modeli od nehrđajućeg čelika ili aluminija:
Preporučujemo čišćenje vrata pećnice isključivo mokrom
spužvom, nakon toga ih treba osušiti mekanom krpom.
Nemojte koristiti čeličnu žicu, kiseline ili abrazivne
proizvode jer mogu oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.
Ispravni rad pećnice osiguran je brtvom postavljenom na
rub unutrašnjosti pećnice.
•
Povremeno provjerite stanje brtve. Ako je potrebno,
očistite je neabrazivnim sredstvom za čišćenje.
•
Ako je brtva imalo oštećena, nazovite najbliži ovlašteni
servis. Nemojte koristiti pećnicu dok nije popravljena.
16
3
Rješavanje problema
Ako uređaj ne radi ispravno, molimo vas izvršite sljedeće provjere prije nego što stupite u kontakt s najbližim ovlaštenim
servisom:
SIMPTOM
Nema iskrenja kod paljenja plina.
RJEŠENJE
Provjerite je li jedinica spojena na električnu mrežu
i je li uključena.
Provjerite je li osigurač pregorio.
Provjerite jesu li poklopac i kruna plamenika
ispravno vraćeni na mjesto, npr. nakon čišćenja,
Plamen nije pravilan.
Provjerite je li glavna sapnica začepljena i je li
kruna plamenika prljava.
Provjerite jesu li poklopac i kruna plamenika
ispravno vraćeni na mjesto, npr. nakon čišćenja,
Vrata se ne skidaju s pećnice.
Provjerite jeste li odabrali funkciju pripreme jela.
Provjerite jesu li vrata pećnice potpuno zatvorena.
Provjerite jesu li prekidač na utičnici ili utičnica na
dovodu struje uključeni (na ON).
Pećnica se ne uključuje.
Odaberite funkciju okretanjem podešivača na
pećnici.
Provjerite žarulju i zamijenite je ako je potrebno
(vidi “Zamjena svjetla u pećnici”).
Jela se pripremaju predugo, ili su prebrzo gotova.
Para i kondenzat se sakupljaju na namirnicama i
na unutrašnjosti pećnice.
Možda je potrebno podesiti temperaturu.
Upućujemo vas na sadržaj ove knjižice, naročito na
poglavlje “Savjeti za uporabu pećnice”.
Nemojte ostavljati jela u pećnici dulje od 15-20
minuta nakon što su pečena.
Ventilator pećnice je previše bučan.
Provjerite da police i pribor za pečenje ne vibriraju u
dodiru sa stražnjim dijelom unutrašnjosti pećnice.
Ako nakon svih tih provjera uređaj i dalje ne radi, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.
17
Servis i rezervni dijelovi
Ako vaš uređaj ne radi ispravno niti nakon što ste izvršili
sve provjere navedene u prethodnom poglavlju, molimo
stupite u kontakt s najbližim ovlaštenim servisom
navodeći vrstu neispravnosti, model uređaja (Mod.), broj
proizvoda (Prod. No.) i serijski broj (Ser. No.) koji se nalaze
na pločici na uređaju. Pločica je postavljena na prednjem
vanjskom rubu unutrašnjosti pećnice (vidi sliku).
Servis i rezervni dijelovi
Originalni rezervni dijelovi, ovjereni
od strane proizvođača i na kojima je
otisnut ovaj simbol mogu se nabaviti
isključivo u našem Servisu i
ovlaštenim trgovinama rezervnih dijelova.
18
Spoj plina
Spajanje plina mora biti izvršeno u skladu s propisima
na snazi. Proizvođač stavlja na tržište jedinicu nakon
ispitivanja, postavljenu za vrstu plina navedenu na
pločici koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja, pored
dovodne cijevi. Osigurajte se da spajate jedinicu na istu
vrstu plina onoj navedenoj na pločici.
A
B
C
Okruženje za instalaciju
Upozorenje - Ova se jedinica smije instalirati i smije
raditi samo u stalno ventiliranim prostorijama, u skladu
s propisima na snazi.
Kako bi plinska jedinica ispravno radila, zrak koji je
potreban za izgaranje plina mora prirodno ulaziti u
prostoriju. (Instalater se mora pridržavati propisa na
snazi).
Zrak koji ulazi u prostoriju mora dolaziti izravno kroz
otvore na vanjskim zidovima. Ti otvori (ili otvor) moraju
biti realizirani na način da ne može doći do njihovog
začepljena, ni iznutra niti izvana.
Instaliranje i održavanje mora izvršiti kvalificirani
tehničar, u skladu s propisima na snazi.
Električno spajanje mora biti izvršeno u skladu s
propisima na snazi.
Odbijamo odgovornost u slučaju nezgoda koje je
prouzročilo neispravno ili nepostojeće uzemljenje.
Ispuštanje proizvoda izgaranja
D
A
B
C
D
E
E
B
Točke spajanja plina
Brtva
Prilagodni članak
Priključak za gumenu cijev za propan-butan plin
Priključak za cijev za prirodni plin
DA
Savitljiva
gumena
plinska
cijev
Jedinice za kuhanje na plin moraju ispustiti proizvode
izgaranja kroz nape koje su izravno povezane na vanjski
odvod.
Električna
žica
Spajanje pomoću krute cijevi ili
savitljive metalne cijevi
Radi veće sigurnosti, preporučuje se spajanje na plinski
sustav pomoću krutih cijevi (npr. bakrene) ili pomoću
savitljivih cijevi od nehrđajućeg čelika, kako bi se
izbjeglo naprezanje jedinice. Spoj dovodne cijevi plina
je Gc 1/2. Za tu vrstu instalacije, spajanje na dovod plina
mora biti izvršeno isključivo pomoću savitljivih metalnih
cijevi u skladu s propisima na snazi.
Spajanje pomoću savitljivih
nemetalnih cijevi
Ukoliko je spoj lako dostupan u cijeloj svojoj dužini,
postoji mogućnost korištenja savitljive cijevi u skladu s
propisima na snazi. Savitljiva cijev mora biti dobro
pričvršćena obujmicama, u skladu s propisima na snazi.
Savitljiva cijev mora biti pripremljena za uporabu na
sljedeći način:
- cijev ne smije nigdje dostignuti prekomjerne temperature osim temperature okoline koje su iznad 30°C;
ako savitljiva cijev, kako bi dostignula slavinu, mora
proći iza štednjaka, mora biti instalirana kako je
prikazano na slici;
20
DA
Savitljiva
gumena
plinska
cijev
Električna
žica
-
ne smije biti duža od 1500 mm;
ne smije imati pregiba;
ne smije biti nategnuta ili zavrnuta;
ne smije biti u dodiru s oštrim bridovima ili uglovima;
mora biti dostupna za kontrolu njezinog stanja u cijeloj
dužini.
Kontrola stanja savitljive cijevi sastoji se od sljedećih
provjera:
- nema pukotina, proreza, znakova izgorjelosti na
cijeloj dužini kao i na krajevima;
- materijal nije postao krut, već uobičajeno elastičan;
- obujmice koje pričvršćuju cijev nisu hrđave;
- rok trajanja nije istekao.
Ukoliko primijetite jednu ili više neispravnosti, nemojte
popravljati cijev već je zamijenite novom.
NE
Savitljiva
gumena
plinska
cijev
Električna
žica
VAŽNO
Kad je instaliranje dovršeno, provjerite brtvljenje
svih spojnih dijelova na cijevi sapunicom, nikada
plamenom.
Prilagođavanje različitim vrstama plina
Za prilagođavanje uređaja drukčijoj vrsti plina od onog
za koji je uređaj postavljen, slijedite dole navedene
upute korak po korak.
Spoj plina
Propan-butan (LPG): koristite priključak za gumenu
cijev “D”.
Prirodni plin : koristite priključak za cijev “E”.
Uvijek umetnite brtvu “B”. Zatim spojite plin, kao što je
opisano u odgovarajućim stavcima.
Sapnice plamenika na kuhalu
1. Zamjena sapnica
- Skinite metalne nosače posuđa.
- Skinite poklopce i zaštite s plamenika.
- Pomoću usadnog ključa br. 7 odvijte i skinite (vidi
nacrt) sapnice, zatim ih zamijenite odgovarajućim
sapnicama za korištenu vrstu plina (vidi tablicu “Osobine
plamenika”).
Ponovo sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.
Ovi plamenici ne zahtijevaju primarnu regulaciju zraka.
D
B
E
B Brtva
D Priključak za gumenu cijev za propan-butan
plin
E Priključak za cijev za prirodni plin
21
2. Podešavanje minimuma
Za podešavanje minimuma:
1) okrenite podešivač u položaj najmanjeg plamena;
2) skinite podešivač (vidi nacrt);
3a) kada prelazite s prirodnog plina na propan-butan
(LPG), čvrsto zategnite vijak malog plinskog
plamenika;
3b) kada prelazite s propan-butan plina (LPG), odvijte
otprilike za jednu četvrtinu okretaja vijak malog
plinskog plamenika, dok se ne dostigne pravilni
mali plamen.
Ponovo sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.
Provjerite da se plamen ne gasi ako okrećete podešivač
s maksimuma na minimum.
vijak malog plinskog
plamenika
Osobine plamenika
Normalna snaga
Smanjena snaga
Oznaka
1/100
PLAMENIK
G20
PROPAN-BUTAN PLIN (LPG)
28-30/37 mbar
Oznaka
1/100
G30/G31
kW
kW
Pomoćni
1,0
0,33
70
0,095
50
72
Polubrzi
2,0
0,45
96
0,190
71
144
Brzi
3,2
0,65
121
0,305
88
231
Promjeri malih plinskih plamenika
Plamenik
Ø Mali plinski plamenik
u 1/100
mm.
Pomoćni
Polubrzi
Brzi
28
32
40
22
PRIRODNI PLIN
20 mbar
m3/h
g/h
Spajanje na električnu mrežu
Jedinica je tvornički podešena za rad s jednofaznim
naponom od 230 V.
Prije spajanja provjerite sljedeće:
- električna mreža korisnika mora biti dovoljna za
normalno napajanje ovog uređaja (vidi pločicu na
uređaju).
- jedinica mora biti ispravno uzemljena pomoću
odgovarajućeg utikača i u skladu s važećim
propisima.
- utičnica ili višepolni prekidač koji se koristi za
spajanje mora biti lako dostupan nakon što je uređaj
instaliran.
Uređaj je opremljen i električnim kabelom. Na njegov
slobodni kraj potrebno je staviti standardni utikač koji
odgovara električnom opterećenju navedenom na
pločici na uređaju. Utikač treba utaknuti u odgovarajuću
utičnicu u zidu.
U slučaju izravnog spajanja na mrežu, neophodno je
staviti između jedinice i mreže višepolni prekidač s
minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata, u
skladu s važećim propisima. Smeđi fazni kabel (koji
izlazi iz stezaljke na razvodnoj kutiji uređaja) mora
uvijek biti spojen na fazni vodič. U svakom slučaju,
dovodni kabel mora biti postavljen tako da ni u kojoj točki
ne dostigne temperaturu za 50°C višu od temperature
okoline.
Zamjena električnog kabela
Ako je potrebno zamijeniti dovodni kabel, koristite
isključivo sljedeće vrste kabela: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Žuto-zelena žica uzemljenja mora biti oko 2 cm duža od
žica faze i nule (vidi nacrt). Nakon spajanja, ispitajte
grijače otprilike 3 minute kako bi se uvjerili da rade
ispravno.
Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju
nepridržavanja normalnih sigurnosnih mjera.
Faza
Neutralna
/nula
Uzemljenje (žuto-zelena)
23
SLOVENSKO
Pomembna varnostna opozorila
Ta opozorila MORATE skrbno prebrati, preden namestite ali uporabljate aparat. Če potrebujete pomoč,
se obrnite na naš oddelek za pomoč strankam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje mora izvesti strokovnjak, ustrezno
usposobljen za to delo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Spremembe na domačem električnem omrežju, ki so
morda potrebne za priključitev aparata, sme izvesti
le ustrezno strokovno podkovano osebje.
Aparat preglejte, da na njem ni poškodb zaradi
prevoza. Nikoli ne priključujte poškodovanega aparata.
Če je vaš aparat poškodovan, stopite v stik s
prodajalcem.
Nevarno je spreminjati ali poskušati spreminjati
lastnosti tega aparata.
Izogibajte se nameščanju ob vnetljive materiale (npr.
zavese, kuhinjske krpe itd.).
Štedilnik je težak. Ko ga premikate, bodite previdni.
Aparata ne smete postaviti na podstavek.
Pred uporabo štedilnika odstranite vso embalažo.
Nekateri deli so zaščiteni s plastično folijo, ki jih varuje
pred udarci. Preden začnete štedilnik uporabljati,
plastično folijo odstranite in očistite dele, ki so bili
prekriti z njo. Uporabite mehko, mokro, a dobro ožeto
krpo in nekaj kapljic blagega čistila.
Prepričajte se, da električno napajanje in napajanje s
plinom ustrezata tipu, navedenem na tablici s podatki,
ki je nameščena ob ventilu za priključitev plina.
Varnost otrok
•
•
•
Štedilnik naj uporabljajo odrasle osebe. Otrokom ne
smete dovoliti, da se igrajo ob ali s štedilnikom.
Štedilnik se med uporabo segreje. Pazite, da se mu
otroci ne bi preveč približali, dokler se ne ohladi.
Med kuhanjem pazite na otroke, saj bi se lahko hudo
opekli, če bi prevrnili vročo posodo s štedilnika.
Med uporabo
•
•
•
•
•
Štedilnik je namenjen uporabi v gospodinjstvih. Ni
namenjen uporabi v komercialne ali industrijske
namene.
Poskrbite za ustrezno zračenje prostora okoli aparata.
Slab dotok zraka lahko povzroči pomanjkanje kisika.
Aparat ni priključen na mehansko napravo za
prezračevanje, ki bi odvajala pline, ki nastajajo pri
izgorevanju. Treba jo je namestiti in priključiti v skladu
z veljavnimi predpisi za nameščanje. Posebej je treba
paziti na zahteve, ki zadevajo prezračevanje.
Med uporabo štedilnika se v prostoru, kjer je
nameščen, razvija vročina in vlaga. Poskrbite za
ustrezno zračenje prostora odprtine na prosto morajo
biti proste, ali pa vgradite kuhinjsko napo z odvodno
cevjo.
Med intenzivno in dolgotrajno uporabo štedilnika bo
morda potrebno dodatno zračenje; odprite okna ali
povečajte učinkovitost prezračevanja z večjo močjo
mehanske naprave za prezračevanje, če je vgrajena.
24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Če ima štedilnik pokrov, je ta namenjen za to, da
zaščiti površino pred prahom, ko je zaprt, in da zbira
brizganje maščobe med kuhanjem, ko je odprt. Ne
uporabljajte ga v druge namene.
Pokrov vedno očistite, preden ga zaprete.
Preden zaprete pokrov, počakajte, da se plošče in
plinski gorilniki ohladijo.
Štedilnika ne uporabljajte, če je v stiku z vodo.
Štedilnika ne upravljajte z mokrimi rokami.
Prepričajte se, da so vsi gumbi v izklopljenem
položaju, ko štedilnika ne uporabljate.
Med uporabo se štedilnik segreje. Pazite, da se ne bi
dotaknili grelcev v notranjosti pečice.
Ko odpirate vrata pečice, se vedno nekoliko
odmaknite, da bosta para in vroč zrak ušla iz pečice
mimo vas.
Če v bližini štedilnika uporabljate druge električne
aparate, pazite, da priključni električni kabel ne pride
v stik z vročimi deli štedilnika.
Za kuhanje na plinskih gorilnikih ne uporabljajte
nestabilnih posod ali posod z neravnim dnom, saj bi
se lahko nestabilne posode prevrnile in bi se opekli.
Da bi olajšali vžig, prižgite gorilnike, preden
nanje postavite posodo. Ko prižgete plinski gorilnik,
preverite, da je plamen enakomeren.
Preden odmaknete posodo, vedno zmanjšajte
plamen ali gorilnik ugasnite.
Štedilnika nikoli ne pustite brez nadzora, ko segrevate
olje in druge maščobe.
Štedilnik redno čistite. Maščobe ali druga nečistoča
bi se lahko vžgali.
V pečici ali za kuhanje na gorilnikih nikoli ne
uporabljajte plastičnih posod. Nikoli ne oblagajte
pečice z alu-folijo.
Pazite, da so odprtine za zračenje na sredi zadnje
stranice pečice vedno proste, da bo zagotovljeno
ustrezno zračenje pečice.
Vročina bi lahko vplivala na pokvarljiva živila,
plastične predmete in razpršila, zato takih predmetov
ne shranjujte nad štedilnikom.
V predal pod pečico smete spravljati le posodo,
odporno na vročino. Vanj ne spravljajte vnetljivih
materialov.
Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte čistilnih
aparatov na paro ali paro pod tlakom.
Servisiranje
•
Popravila smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni
strokovnjaki pooblaščenega servisa. Zahtevajte
uporabo originalnih nadomestnih delov.
Vsebina
Za uporabnika
Vodič skozi navodila za uporabo
Pomembna varnostna opozorila
24
Krmilna plošča
26
Krmila za nadzor plinskih gorilnikov
27
Krmilo za električno vročo ploščo
28
Namigi in nasveti
28
Električna pečica
29
Pred prvo uporabo aparata
30
Namigi in nasveti za uporabo kuhalne plošče
31
Namigi in nasveti za uporabo pečice
31
Odmrzovanje
33
Preglednica kuhanja - tradicionalna in
ventilacijska peka
34
Preglednica kuhanja - žar
35
Vzdrževanje in čiščenje
36
Čiščenje pečice
37
Ko kaj ne deluje
39
Servisiranje in rezervni deli
40
Za osebo, ki namešča aparat
Navodila za osebo, ki namešča aparat
41
Tehnični podatki
41
Priključitev plina
42
Prilagoditev za druge vrste plina
43
Električna povezava
45
V navodilih boste našli naslednje slikovne oznake:
Varnostna navodila
Zaporedna navodila za postopke
Namigi in nasveti
Skrb za okolje
Knjižico z navodili shranite, da jo boste lahko
še kdaj prebrali in jo predali novemu lastniku
aparata.
Ta navodila veljajo le za države, za katere so
identifikacijski simboli navedeni na platnicah
te knjižice z navodili in na aparatu samem.
Aparat je izdelan v skladu z naslednjimi
direktivami EGS:
73/23 EGS - 90/683 EGS - 93/68 EGS 89/336 EGS - 90/396 EGS,
veljavna izdaja.
Skrb za okolje
•
•
Po priključitvi štedilnika odpeljite embalažo na
ustrezno deponijo skladno s predpisi.
Ko svojega odsluženega štedilnika ne boste več
potrebovali, odrežite kabel čim bližje ohišja in ga
odpeljite na ustrezno deponijo.
•
Simbol
na izdelku ali na njegovi embalaži pove,
da s tem izdelkom ne smete ravnati kot z
gospodinjskim odpadkom. Odpeljati ga morate na
ustrezno zbirno mesto za reciklažo električne in
elektronske opreme. Če zagotovite, da boste napravo
pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju
njenih negativnih posledic na okolje in zdravje
človeka, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno ravnanje
z odpadki tega izdelka. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka vam bodo posredovali pri
mestni upravi, na komunalnem podjetju ali v trgovini,
kjer ste kupili izdelek.
25
Krmilna plošča
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
Stikalo za vžig
Krmilni gumb za zadnji levi gorilnik (srednje hiter)
Krmilni gumb za sprednji levi gorilnik (hitri)
Krmilni gumb za sprednji desni gorilnik (pomožni)
Krmilni gumb za zadnjo desno kuhalno ploščo iz
kovanega železa
Pečica
Element za
žar
5
6
7
9 10
8
6. Krmilni gumb za pečico
7. Krmilni gumb za termostat pečice
8. Ura
9. Kontrolna lučka za napeljavo
10. Kontrolna lučka za termostat pečice
Dodatki
Razsvetljava
pečice
Pekač
Rešetka za
pečico
Ventilator
pečice
26
Posoda za
lovljenje
maščobe
Krmila za nadzor plinskih gorilnikov
Krmilni gumbi na štedilniku
Gumbi za uporabo gorilnikov na štedilniku so na krmilni
plošči. Obrniti jih je mogoče v nasprotni smeri urinega
kazalca do simbola z majhnim plamenom in v nasprotni
smeri do simbola z velikim plamenom.
Ni dotoka plina
Največji dotok plina
Najmanjši dotok plina
Da bi prižgali gorilnik:
1. do konca pritisnite ustrezni krmilni gumb in ga
obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, kolikor
je mogoče ( );
2. pritisnite gumb za vžig, označen z majhno
iskrico ( );
3. ko se plin vžge, gumb držite še 5 sekund. To
bo “termo-členu” (glejte sliko - D) omogočilo, da
se segreje, in varnostni napravi, da se izključi.
Sicer bi prišlo do motnje pri dovajanju plina;
3. nato preverite, ali je plin enakomeren in ga
nastavite, kot želite.
Če se plin na gorilniku ne vžge, krmilni gumb zavrtite v
položaj izključeno in poskusite še enkrat.
Če se po nekaj poizkusih plin še vedno ne vžge,
preverite, da sta pokrovček in krona gorilnika (glejte sliki
- A,B) pravilno postavljena.
Da bi dovod plina prekinili, gumb obrnite v smeri urinega
kazalca v položaj “●”.
A - Pokrovček gorilnika
B - Krona gorilnika
Ko priključujete napeljavo po namestitvi ali po
izpadu električne energije, se prožilec iskre
navadno vključi samodejno.
C - Prožilec iskre
D - Termo-člen
Če uporabljate kozico, manjšo od priporočene
velikosti, bo plamen segal prek njenega dna, tako
da se bo segrel tudi ročaj.
Čim začne tekočina vreti, plamen zmanjšajte, tako
da bo tekočina vrela počasi.
Pri cvrenju na vročem olju ali maščobi pazite,
saj se pregreti curki maščobe, ki brizgnejo iz
posode, lahko hitro vžgejo.
Če je krmilni gumb težko obrniti, se, prosimo,
obrnite na lokalni servisni center.
Da bi zagotovili kar največjo učinkovitost izgorevanja,
uporabljajte le posodo s povsem ravnim dnom, ki se
prilega velikosti izbranega gorilnika (glejte preglednico).
Gorilnik
najmanj
premer
največ
premer
Veliki (hitri)
Srednji (srednje hiter)
Majhen (pomožni)
180 mm
120 mm
80 mm
260 mm
220 mm
160 mm
27
Krmilo za električno vročo ploščo
Da bi vključili kuhališče, obrnite ustrezni krmilni gumb na
zahtevano nastavitev toplote.
Krmilni gumb je oštevilčen s številkami od 1 - 6
0 - OFF
1 - najmanj
6 - največ
Svetujemo vam, da kuhališče nastavite na največjo moč
(6) za nekaj časa na začetku, da se plošča segreje, nato
pa jo nastavite na želeno moč.
Priporočila za pravilno nastavljanje plošč so v naslednji
preglednici.
Zelo zmerno
1
Zmerno
2
Počasno
3
Srednje
4
Visoko
5
Hitro
6
Da bi hrana ostala topla
Za topljenje masla in čokolade
Za pripravo kremnih polivk, golažev
in mlečnih pudingov ali za cvrenje jajc
Posušena zelenjava, zmrznjena
hrana, sadje, vretje vode ali mleka
Kuhan krompir, sveža zelenjava,
pastetke, juhe, mineštre, palačinke
ali ribe
Večje količine golaža, mesni zvitki,
ribe, omlete, zrezki
Zrezki in cvrtje.
Namigi in nasveti
Posoda za uporabo na kuhališču mora ustrezati več
lastnostim:
• Biti mora trpežna
• Popolnoma se mora prilegati kuhališču, lahko je
nekoliko večja, NIKOLI pa ne sme biti manjša.
• Njeno dno mora biti ravno, da ustvari dober stik s
ploščo.
To je še posebej pomembno, ko uporabljate ponve za
cvrenje pri visokih temperaturah ali kuhanje pod
pritiskom.
Čim začne tekočina vreti, krmilni gumb kuhališča
obrnite, da zmanjšate njegovo moč, tako da bo
tekočina vrela počasi.
Kuhališče lahko izključite, preden nehate kuhati,
saj se bo kuhanje končalo s shranjeno toploto.
Podobno golaže, goste juhe itd. kuhajte v dobro
pokritih kozicah ali loncih in na majhni temperaturi,
saj je tako bolj varčno.
Pazite, da je posoda tako velika, da iz nje ne boste
polivali po plošči.
Vročega kuhališča nikoli ne smete pustiti
praznega. Prav tako ne smete na njem pustiti
prazne posode.
Pazite, da se ne boste nikoli naslonili ali se
stegovali čez vročo električno ploščo. Ročaje
posode vedno obrnite navznoter ali tako, da
gledajo čez delovno površino ob štedilniku, da ne
bi ponesreči prevrnili posode, ko hodite ob
štedilniku.
Pri cvrenju na vročem olju ali maščobi pazite, saj
se pregreti curki maščobe, ki brizgnejo iz posode,
lahko hitro vžgejo.
Če je krmilni gumb težko obrniti, se, prosimo,
obrnite na lokalni servisni center.
28
Pomembno je, da veste, da pri prvi uporabi lahko
plošča povzroči nekaj dima ali proizvede nekoliko
neprijeten vonj. To je običajno in bo kmalu
ponehalo.
Električna pečica
Krmilni gumb za pečico
0 Pečica je izključena.
Tradicionalno pečenje - Toplota prihaja iz
spodnjega zgornjega elementa in zagotavlja
enakomerno segrevanje v pečici.
Žar - Vključen je element za žar.
Spodnji grelni element - Toplota prihaja le
iz spodnjega grelnega elementa.
Ventilacijsko pečenje - Omogoča vam
sočasno peko slanih in sladkih jedi na
katerikoli višini, ne da bi se okusi med seboj
mešali.
Odmrzovanje - Ta nastavitev je namenjena
odmrzovanju zamrznjene hrane.
Krmilni gumb za termostat
Krmilni gumb za termostat zavrtite v smeri urinega
kazalca, da bi izbrali temperature med 50° C in 230° C
(NAJVEČ).
Kontrolna lučka za termostat
Kontrolna lučka za termostat se bo vključila, ko obrnete
krmilni gumb za termostat. Ostala bo prižgana, dokler
pečica ne doseže zahtevane temperature. Nato se bo
prižigala in ugašala, da bi bilo vidno, kdaj se vzdržuje
temperatura v pečici.
Kontrolna lučka za napeljavo
Kontrolna lučka za napeljavo se bo prižgala, ko so
nastavljeni krmilni gumbi za pečico ali za kuhališče.
Varnostni termostat
Pečica je opremljena z varnostnim termostatom. Če se
glavni termostat pokvari in se zato pečica pregreje, bo
varnostna naprava prekinila dobavo elektrike v aparat.
Če se to zgodi, se obrnite na lokalni servisni center.
Aparata nikoli ne poskušajte popraviti sami.
29
Ura
5
tradicionalno pečenje
.
2. Krmilni gumb za termostat nastavite na MAX.
3. Odprite okno, da bi prezračili prostor.
4. Pustite, da se prazna pečica segreva približno 45
minut.
Ta postopek je treba ponoviti s funkcijo za ventilacijsko
pečenje
za približno 5-10 minut.
Predal za shranjevanje
Predal za shranjevanje je pod pečico.
Med pečenjem se lahko segreje, če je pečica
dolgo vključena ali če je nastavljena na zelo
visoko temperaturo, zato vnetljivi materiali, kot so
kuhinjske rokavice, kuhinjske krpe, plastični
predpasniki, ne smejo biti shranjeni v tem predalu.
Segrela se bo tudi oprema za pečico, npr. pekači,
zato pazite, ko jih jemljete iz predala in je pečica
še vedno v uporabi ali vroča.
30
10
15
20
25
1. Krmilni gumb za pečico postavite v položaj za
30
35
Pred prvo uporabo aparata
40
Pečica je opremljena z varnostnim termostatom. Če se
glavni termostat pokvari in se zato pečica pregreje, bo
varnostna naprava prekinila dobavo elektrike v aparat.
Če se to zgodi, se obrnite na lokalni servisni center.
Aparata nikoli ne poskušajte popraviti sami.
Pred prvo uporabo pečico segrevajte prazno. Med prvim
segrevanjem boste morda zaznali neprijeten vonj. To je
običajno.
55
45
Varnostni termostat
Preden uporabite aparat, odstranite vso embalažo
z zunanje in notranje strani, vključno z reklamnimi
nalepkami in zaščitnimi folijami.
0
50
Aparat je opremljen z mehansko uro. Nastaviti jo je
mogoče na največ eno uro. Krmilni gumb je treba obrniti
v smeri urinega kazalca, da dosežete oznako 60 minut,
nato pa v nasprotni smeri urinega kazalca na želeni čas.
Ko se nastavljeni čas izteče, boste zaslišali zvočni
signal, ki se samodejno izključi. Pečica bo ostala
vključena.
Namigi in nasveti za uporabo kuhalne plošče
Začnite kuhati na velikem plamenu, tako da obrnete
gumb na simbol . Nato uravnajte po potrebi.
Zunanji rob plamena je precej bolj vroč od notranjega
(jedra). To pomeni, da se mora dna posode dotikati
zunanji rob plamena. prevelik plamen pomeni
nesmotrno trošenje plina.
V nasprotju z električnimi ploščami, plinski gorilniki ne
zahtevajo posode z ravnim dnom: Plamen se dotika dna
in vročina se prenaša po vsej površini.
Plinski gorilniki ne zahtevajo posebne posode. Vendar
posoda s tankimi stenami prenaša toploto na hrano
hitreje od posode z debelimi stenami.
Ker se vročina ne prenaša enakomerno po dnu posode,
se lahko hrana segreje le deloma. Zato vam
priporočamo, da hrano večkrat premešate.
Debelejše dno posode preprečuje delno pregrevanje, saj
omogoča zadostno termično uravnavanje.
Izogibajte se zelo majhni posodi. Široke in plitve ponve
so primernejše od ozkih in globokih loncev, saj
omogočajo hitrejše segrevanje. Kuhanje ni hitrejše, če
na širok gorilnik postavite ozko posodo. Tako le
nesmotrno trošite plin. Pravilno uporabiti posodo pomeni
postaviti majhno posodo na majhen plinski gorilnik in
veliko posodo na velik plinski gorilnik.
Ne pozabite pokriti posode, saj tako zmanjšate porabo
plina.
Namigi in nasveti za uporabo pečice
Vedno pecite v zaprti pečici.
Odmaknite se, ko odpirate spustna vratca pečice.
Ne pustite, da vrata kar padejo navzdol podpirajte jih in jih držite za ročaj, dokler niso
popolnoma odprta.
V pečici so štirje nivoji za rešetko in priložena ji
je ena rešetka. Položaje, ki so na voljo za rešetko,
štejemo od spodnjega navzgor, kot je prikazano
na risbi.
Pomembno je, da je rešetka pravilno postavljena,
kot prikazuje risba.
Pekača ali druge posode nikoli ne postavite
neposredno na dno pečice.
Ko pečete v pečici ali na žaru, mora biti
pokrov odprt, da se aparat ne bi pregrel.
Pozor! - Ne postavljajte predmetov na dno pečice
in ne prekrivajte delov pečice z alu-folijo med peko,
saj bi to lahko povzročilo akumulacijo vročine, ki
bi vplivala na rezultat pečenja in poškodovala emajl
pečice. Pekače, posodo, odporno proti vročini, in
aluminijaste pladnje vedno postavite na rešetko,
ki jo vstavite na enega od položajev za rešetko.
4
3
2
1
31
Kondenzat in para
Učinek posode na rezultate peke
Pečica je opremljena z ekskluzivnim sistemom, ki
omogoča naravno kroženje zraka in neprestano
recikliranje pare. Tako je mogoče peči v vlažnem
okolju - hrana ostane sočna v notranjosti in ima
hrustljavo skorjo. Poleg tega se na tak način skrajša
čas kuhanja in zmanjša se poraba energije. Med
pečenjem se ustvarja para, ki se sprosti, ko odprete
vrata pečice. To je popolnoma običajno.
Vendar se vedno odmaknite od pečice, ko
odpirate vrata med peko ali ob koncu peke, tako
da se lahko para in vročina iz pečice sprostita,
ne da bi vas zadela.
Ko se hrana segreje, proizvaja paro na enak
način kakor kotliček, v katerem vre. Ko pride
para do stika s steklom na vratih pečice,
kondenzira in ustvarijo se kapljice vode.
Da bi kondenziranje zmanjšali, se prepričajte,
da je pečica dobro segreta, preden vanjo vložite
hrano. Kratko predogrevanje pečice (približno
10 minut) bo potrebno pred katerimkoli
pečenjem.
Priporočamo vam, da kondenzat obrišete po
vsaki uporabi aparata.
Posoda in pločevinke so različno debele, prevodne,
različnih barv itd., kar vpliva na to, kako prenašajo
toploto na hrano, ki jo vsebujejo.
A Aluminij, lončena posoda, jenska posoda in svetleči
pripomočki zmanjšajo učinek peke in nastanek
zapečene skorjice na dnu.
B Emajlirano kovano železo, anodiziran aluminij,
aluminij, prevlečen s teflonom in barvna zunanjost ter
temni, težki pripomočki povečajo učinek peke in
nastanek zapečene skorjice na dnu.
Posoda za peko
•
•
•
Uporabljati smete posodo, ki zdrži temperaturo
230° C.
Pekačev, posode za peko itd. ne smete postavljati tik
ob rešetko, ki ščiti ventilator na zadnji strani pečice,
pa tudi ne na dno pečice.
Ne uporabljajte pekačev, večjih od 30 cm x 35 cm, saj
bodo ovirali kroženje zraka in lahko vplivajo na
enakomernost peke.
Lončena posoda
Zapomnite si, da posoda s širokim dnom omogoča
hitrejšo peko od ozke. Vedno uporabljajte posodo, ki
ustrezajo velikosti tega, kar nameravate pripraviti. Še
posebno pozorni bodite na to, da ni posoda premajhna
za tekočino, saj se ta z lahkoto polije. Posoda tudi ne
sme biti prevelika, saj se v preveliki posodi hrana kuha
počasneje. Poleg tega se lahko maščoba in sokovi v njej
razlijejo na tenko in se zažgejo.
Bolje je, da za peko peciva uporabite modele, ki se ne
razstavljajo. Model, ki ga je mogoče razstaviti, lahko
prepušča sokove in stopljeni sladkor, ki kapljajo na dno
pečice, kjer se zažgejo in otežijo čiščenje pečice.
Pazite, da v pečico ne boste dajali posode s plastičnimi
ročaji, ki niso odporni na vročino. Uporabite posodo s
pravilnim premerom za uporabo na plinskem gorilniku,
da bi ga kar najbolje izkoristili in tako zmanjšali porabo
plina. Svetujemo vam tudi, da pokrijete tekočine, ki
vrejo, in da čim zavrejo, toliko zmanjšate plin, da hrana
le počasi brbota.
32
Namigi in nasveti pri pripravi rib in
mesa
Meso lahko pripravljate v posodi, odporni na vročino, ali
pa neposredno na rešetki v pečici. V tem primeru ne
pozabite podstaviti lovilnika maščob na prvi položaj za
rešetko. Vanj nalijte malo vode. Posoda za lovljenje
maščobe bo kapljajoči stopljeni maščobi preprečila, da bi
se zbirala na dnu pečice.
Belo meso, perutnino in ribe je treba pripravljati pri
srednje močni temperaturi (med 150 in 175° C). Če želite
pripraviti rdeče meso (rahlo zapečeno na zunaj in srednje
pripravljeno znotraj), vam svetujemo višjo temperaturo
(med 200 in 230° C) in krajši čas priprave.
Namigi in nasveti za pečenje
Torte je navadno treba peči pri srednji temperaturi (med
150 in 200° C).
Pri peki tort in slaščic vam svetujemo kratko predogrevanje
pečice (približno 10 minut). Ko začnete peči, naj bo
pečica ves čas zaprta. Peko preverjajte skozi steklena
vrata pečice.
Namigi in nasveti za pripravo na
žaru
Če želite na žaru pripraviti meso ali ribe, jih postavite
naravnost na rešetko in jih le pomažite z malo olja.
Pri funkciji žar prihaja toplota le z zgornjega elementa.
Zato morate prilagoditi stopnjo pečenja glede na debelino
mesa ali ribe.
Nikar ne pozabite postaviti posode za lovljenje maščobe
na spodnji položaj. Vanjo vlijte malo vode.
Čas priprave
Čas priprave se spreminja glede na hrano, ki jo
nameravate pripraviti, glede na njeno konsistenco in
količino. Svetujemo vam, da si zabeležite prve izkušnje
s peko v novi pečici, saj boste s podobnim ravnanjem
pri enakih jedeh dosegli podobne rezultate.
Le z izkušnjami boste lahko ustrezno spremenili
vrednosti na grafih.
Odmrzovanje
.
Ventilator pečice deluje brez vročine in povzroča kroženje
zraka pri sobni temperaturi v pečici. To pospeši
odmrzovanje. Vendar bo na hitrost odmrzovanja vplivala
temperatura v kuhinji.
Ta funkcija je še posebej primerna za občutljivo hrano,
ki se lahko na vročini pokvari, npr. torte, polnjene s
kremo, torte z oblivi, pecivo, kruh in drugi kvašeni izdelki.
Namigi in nasveti
•
•
•
•
Kako uporabljati
Hrano pokrijte s pokrovom, alu-folijo ali plastično folijo
za živila, da se ne bi med odmrzovanjem izsušila.
KO HRANO ODMRZNETE, JO VEDNO TAKOJ
DOBRO SKUHAJTE.
Zmrznjeno hrano je treba razmestiti v enojno plast in
jo obrniti na sredini odmrzovanja.
Na tak način je primerno odmrzovati le kose mesa in
perutnino velikosti do 2 kg.
odmrzovanje
Krmilni gumb za pečico obrnite na
in nastavite krmilni
gumb za termostat v položaj OFF ●.
33
Preglednica kuhanja - tradicionalna in ventilacijska peka
Te preglednice so namenjene le kot osnovni napotek. Morda boste morali temperaturo zvišati ali znižati, da bo ustrezala
vašim potrebam. Le izkušnje vam bodo omogočile, da boste ugotovili, katere nastavitve ustrezajo vašim zahtevam.
Teža (g)
Čas priprave ne vključuje predogrevanja pečice. Kratko predogrevanje pečice (približno 10 minut) je
potrebno pred vsako peko.
1000
500
500
700
500
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
Tradicionalna
peka
VRSTA JEDI
Nivo
4
3
2
1
TORTE
Umešane
Krhko testo
Smetanova ali skutna torta
Torta za jabolki
Zavitek
Marmeladna pita
Sadna torta
Biskvit
Božični kolač
Češpljev kolač
Ploščato pecivo
Drobno pecivo
Piškoti
Španski vetrci
Žemlje
Pecivo: Princes krofi
KRUH IN PICA
Bel kruh
Ržen kruh
Kruhovo pecivo
Pica, velika
Pica, mala
ZLOŽENKE
Zloženka s testeninami
Zelenjavna zloženka
Quiche
Lazanja
Kaneloni
MESO
Govedina
Svinjina
Teletina
Angleški rostbif
malo pečen
pečen
dobro zapečen
Svinjsko pleče
Svinjska krača
Jagnjetina
Piščanec
Puran
Raca
Gos
Kunec
Zajec
Fazan
Mesna štruca
RIBE
Postrv/Orada
Tuna/Losos
temp. °C
Ventilacijsko
pečenje
Nivo
4
3
2
1
Čas pečenja
OPOMBE
temp. °C
minute
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
2
2 (1 in 3)*
2
2 (1 in 3)*
1
2 (1 in 3)*
1
1
2
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
35 ~ 45
25 ~ 35
20 ~ 30
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
V tortnem modelu
V tortnem modelu
V tortnem modelu
V tortnem modelu
V modelu za kruh
V tortnem modelu
V tortnem modelu
V modelu za kruh
V pekaču
V pekaču
V pekaču
V pekaču
V pekaču
V pekaču
1
1
2
1
1
190
190
200
210
210
2
1
2 (1 in 3)*
1
1
180
180
175
200
200
40 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
15 ~ 25
10 ~ 20
1-2 kosa
V modelu za kruh
6-8 zvitkov
v pekaču
v pekaču
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 60
40 ~ 55
v modelu
v modelu
v modelu
v modelu
v modelu
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
na rešetki
na rešetki
na rešetki
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
160
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
40 ~ 60
na rešetki
na rešetki
na rešetki
S kožo
2 kosa
Noga
Cel
Cel
Cela
Cela
Razkosan
Razkosan
Cel
v modelu za kruh
2
2
190
190
2 (1 in 3)*
2 (1 in 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
3-4 ribe
4-6 filetov
Če želite hkrati peči več kot eno jed, vam svetujemo, da zamenjate nivoja, na katerih jih pečete, v zadnjih 5-10 minutah, da bi
bile jedi bolj enakomerno zapečene.
(*) Če morate speči več jedi hkrati, vam svetujemo, da jih postavite na nivoje, navedene v oklepajih. Položaji rešetk se štejejo
od dna pečice navzgor.
34
Preglednica kuhanja - žar
Čas priprave v preglednici ne vključuje predogrevanja pečice. Svetujemo vam, da pečico predogrevate
približno 10 minut, preden začnete v njej peči.
Količina
VRSTA JEDI
Ledvična pečenka
Goveji zrezki
Klobase
Zarebrnice
Piščanec (prerezan na pol)
Nabodala
Piščanec (prsa)
Hamburger
Ribe (file)
Sendviči
Toast
Kosi
Teža
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
Čas priprave
(minute)
Priprava na žaru
4
3
2
1
Nivo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
temp.
°C
maks
maks
maks
maks
maks
maks
maks
maks
maks
maks
maks
Zgornja
stran
Spodnja
stran
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
3~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
35
Vzdrževanje in čiščenje
Pred vzdrževanjem ali čiščenjem morate
IZKLJUČITI aparat iz električnega omrežja.
Aparata ne smete čistiti s paro ali čistilnim
aparatom na paro.
Površina štedilnika
Najbolje je, da površino štedilnika očistite, dokler je še
nekoliko topla, saj je polito tekočino laže očistiti, ko še
ni ohlajena.
Površino redno brišite z mehko, dobro ožeto krpo, ki ste
jo namočili v mlačno vodo z nekaj kapljicami detergenta
za pomivanje posode. Izogibajte se uporabi naslednjih
sredstev:
- čistil za uporabo v gospodinjstvu in belil;
- impregniranih gobic, neprimernih za teflonsko posodo;
- gobic z jekleno volno;
- odstranjevalcev madežev za kopalnico/kuhinjska korita.
Če se površina štedilnika zelo umaže, vam priporočamo,
da jo očistite s čistilom, kakršno je Hob Brite ali Bar
Keepers Friend.
Podstavke za posodo
Podstavke za posodo smete pomivati v pomivalnem
stroju. Če jih pomivate na roke, pazite pri brisanju, saj
so robovi emajla včasih ostri. Če je to potrebno, močnejše
madeže odstranite s čistilom v pasti.
Gorilniki
Pokrovčke in krone gorilnikov snemite in jih očistite.
Operite jih z vročo vodo z milnico in odstranite madeže
z blagim čistilom v pasti. Pazljivo lahko uporabite tudi
zelo mokro in milnato jekleno gobico, če so madeži
posebej trdovratni.
Ko jih sperete, gorilnike z mehko krpo obrišite do
suhega.
Elektroda za pro•enje iskre
Električni vžig se izvede s keramično “elektrodo” in
kovinsko elektrodo. Ti morata biti vedno čisti, da lahko
prožita iskro. Preverite tudi, da niso luknjice na kroni
gorilnika zamašene.
Kuhalna plošča
Če kuhalno ploščo polijete, jo lahko očistite s toplo vodo
in mehko krtačo, najlonskim ali plastičnim čistilom. Da
bi bila kuhalna plošča vedno videti kot nova, lahko v
večini trgovin z železnino kupite sredstvo za vzdrževanje
(za rabo upoštevajte navodila proizvajalca).
Namesto tega lahko uporabite tudi kapljico olivnega olja,
ki ga po plošči razmažete s kuhinjsko krpo. Tako plošča
ne bo zarjavela. Pomembno je vedeti, da bo plošča
nekoliko zadimila in neprijetno zavonjala, ko jo boste
naslednjič uporabili.
Sušenje
Pomembno: ko očistite kuhalno ploščo, jo morate skrbno
posušiti, tako da jo za nekaj minut vključite na nizkosrednjo moč.
36
Čiščenje pečice
Pečica mora biti vedno čista. Obloge maščob in
ostankov hrane lahko povzročijo požar, še posebej
pri ponvi za uporabo med pripravo na žaru.
Čistilni materiali
Preden na pečici uporabite katerikoli material, preverite,
ali je primeren in ali ga priporoča tudi proizvajalec
štedilnikov.
Ne smete uporabljati čistilnih sredstev, ki vsebujejo belilo,
saj lahko uničijo finalno plast na površini. Izogibati se
morate tudi močnim detergentom, ki površino opraskajo.
• Aparata nikoli ne čistite s paro ali s čistilnimi aparati
na paro.
Čiščenje ohišja
Redno brišite krmilno ploščo, vrata pečice in tesnilo.
Uporabite mehko, dobro ožeto krpo, ki ste jo namočili v
mlačni vodi, kateri ste dodali nekaj kapljic detergenta za
pomivanje.
Da ne bi poškodovali ali oslabili stekla na vratih
pečice, se izogibajte uporabi naslednjih sredstev:
•
•
Čistil za uporabo v gospodinjstvu in belil
Impregniranih gobic, neprimernih za teflonsko
posodo
• Gobic z jekleno volno Brillo/Ajax
• Kemičnih gobic za pečice in razpršil
• Odstranjevalcev rje
• Odstranjevalcev madežev za kopalnico/
kuhinjska korita.
Steklo na vratih z notranje in zunanje strani očistite z
mlačno, milnato vodo. Če se notranje steklo na vratih
zelo umaže, vam priporočamo, da jo očistite s čistilom,
kakršno je Hob Brite ali Bar Keepers Friend.
Zamenjava žarnice v pečici
Pred zamenjavo žarnice izklopite štedilnik iz
električnega omrežja.
Če je treba zamenjati žarnico, jo morate nadomestiti z
enakovredno: moč: 15 W/25 W; napetost: 230 V (50 Hz);
odpornost na temperaturo 300° C; tip navoja: E14. Te
žarnice so na voljo pri lokalnem servisnem centru.
Da bi pregorelo žarnico zamenjali:
1. Prepričajte se, da ste pečico izključili iz električnega
omrežja.
2. Stekleni pokrovček obrnite v nasprotni smeri urinega
kazalca.
3. Odvijte pregorelo žarnico in privijte novo.
4. Stekleni pokrovček namestite nazaj.
5. Štedilnik priključite v električno omrežje.
37
Notranjost pečice
Emajlirano notranjost pečice je najbolje čistiti, medtem
ko je pečica še topla.
Pečico po vsaki uporabi obrišite z mehko krpo, namočeno
v mlačno, milnato vodo. >Od časa do časa je treba pečico
očistiti bolj temeljito, z namenskim čistilom za pečice.
Rešetke za pečico
Rešetke namočite v topli milnici in tako odstranite
trdovratno nečistočo; pomagajte si s čistilno gobico. Nato
jih dobro oplaknite in do suhega obrišite z mehko krpo.
Vrata pečice in tesnilo
Da bi vrata lahko temeljito očistili, vam svetujemo, da jih
snamete.
Upoštevajte sledeče:
1
Steklo na vratih pečice očistite z mlačno milnico in
mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih, abrazivnih
sredstev.
Ko so vrata čista, jih namestite nazaj na pečico in pri tem
upoštevajte zgornji postopek v nasprotnem vrstnem
redu.
2
1. do konca odprite vrata;
2. poiščite tečaja, na katerih visijo vrata
(glejte risbo 1);
3. odklenite in zavrtite dva drobna vzvoda na tečajih
(glejte risbo 2);
4. vrata primite na levi in na desni, nato pa jih počasi
dvignite proti pečici, dokler niso do polovice zaprta
(glejte risbo 3);
5. vrata nežno povlecite z ležišča (glejte risbo 3);
6. postavite jih na trdno površino;
NE čistite vrat pečice, ko je steklo še toplo. Če
tega opozorila ne boste upoštevali, se lahko steklo
razleti.
Če steklo na vratih pečice popoka ali je zelo
opraskano, to pomeni, da je oslabljeno in ga je
treba zamenjati, da se ne bi razletelo. Pokličite
lokalni servisni center, ki vam bo z veseljem
pomagal pri reševanju težave.
Modeli iz nerjavnega jekla ali aluminija:
Priporočamo vam, da vrata pečice čistite le z mokro
gobo in da jih osušite s suho krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko poškodovala površino pečice.
Krmilno ploščo na pečici očistite na enak način.
Pravilno delovanje pečice zagotavlja tesnilo, ki je
nameščeno ob celotnem robu notranjosti pečice.
•
Periodično preverite stanje tesnila. Če je to potrebno,
ga očistite z neabrazivnim sredstvom.
•
Če se vam zdi, da je tesnilo poškodovano, pokličite
lokalni servisni center. Ne uporabljajte pečice, dokler
ni popravljena.
38
3
Ko kaj ne deluje
Če aparat ne deluje pravilno, vas prosimo, da izvedete naslednje preglede, preden pokličete lokalni servisni center.
SIMPTOM
Pri vžiganju gorilnika se iskra ne sproži.
Plin na gorilniku gori neenakomerno.
REŠITEV
Preverite, da je aparat vključen in da električna
napeljava deluje
Preverite, da ni pregorela varovalka glavne napeljave
Preverite, da sta pokrovček in krona gorilnika
pravilno postavljena, npr. po čiščenju.
Preverite, da glavni dotok ni blokiran in da v kroni
gorilnika ni delcev hrane.
Preverite, da sta pokrovček in krona gorilnika
pravilno postavljena, npr. po čiščenju.
Pečica se ne vključi.
Preverite, da ste izbrali način peke.
Preverite, ali so vrata pečice popolnoma zaprta.
Preverite, da sta stikalo vtičnice ali stikalo glavne
napeljave, v položaju ON (vključeno).
Razsvetljava pečice se ne vključi.
Izberite funkcijo s krmilnim gumbom za pečico.
Preverite žarnico in jo zamenjajte, če je to potrebno
(glejte “Zamenjava žarnice v pečici”).
Zelo dolgo traja, da so jedi pripravljene, ali pa so
pripravljene prehitro.
Morda je treba nastaviti temperaturo.
Para in kondenzat se spuščata na hrano v
notranjosti pečice.
Upoštevajte navodila v tej knjižici, še posebej
Ventilator pečice je zelo hrupen.
poglavje “ Namigi in nasveti za uporabo pečice”.
Posode ne pustite v pečici za več kot 15-20 minut,
ko je peka dokončana.
Preverite, da rešetke in oprema za peko ne vibrirajo
v stiku z zadnjo ploščo pečice.
Če ste vse to preverili in štedilnik še vedno ne deluje, pokličite lokalni servisni center.
39
Servisiranje in rezervni deli
Če vaš aparat ne deluje pravilno in ste preverili že vse
možnosti iz zgornje preglednice, vas prosimo, da
pokličete lokalni servisni center in navedete vrsto okvare,
model aparata (model), številko izdelka (št. izd.) in
serijsko številko (ser. št.), ki so navedene na
identifikacijski ploščici. Ta ploščica je na sprednjem
zunanjem robu notranjosti pečice (glejte risbo).
Servisiranje in rezervni deli
Originalni rezervni deli, ki jih izdeluje
proizvajalec izdelka in so označeni
s tem simbolom, so na voljo le pri
našem servisnem centru in v
pooblaščenih trgovinah za rezervne
dele
40
Priključitev plina
Priključitev plina je treba izvesti v skladu z veljavnimi
predpisi. Proizvajalec dobavi enoto, ko je preizkušena,
prilagojena za tip plina, naveden na identifikacijski
ploščici na zadnji strani aparata, poleg cevi za
priključitev. Prepričajte se, da boste na enoto povezali
enak tip plina, kot je naveden na ploščici.
A
B
C
Okolje namestitve
Opozorilo: ta enota je lahko nameščena in se sme
uporabljati le v stalno zračenih prostorih, v skladu z
veljavnimi predpisi.
Da bi plinski del pravilno deloval, je treba zagotoviti dovolj
dotoka zraka v prostor za pravilno izgorevanje plina.
(Kdor namešča, mora upoštevati veljavne predpise.)
Dotok zraka mora priti naravnost skozi odprtine v
zunanjih zidovih. Te odprtine (ali odprtina) morajo biti
izvedene tako, da jih na noben način ni mogoče zamašiti
z notranje ali zunanje strani.
Nameščanje in vzdrževanje mora izvesti kvalificiran
strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi.
Električna povezava mora biti izvedena v skladu z
veljavnimi predpisi.
Proizvajalec se odreka v odgovornosti v primeru, da
je do nesreče prišlo zaradi poškodovane ali
neobstoječe ozemljitve.
Plini, ki nastajajo ob izgorevanju
D
A
B
C
D
E
E
B
Točke za priključitev plina
Tesnilo
Prilagodljivi priključek
Gumijasto držalo cevi za TNP
Držalo cevi za zemeljski plin
DA
Gibka
gumijasta
cev za plin
Štedilniki morajo sproščati pline, ki nastajajo ob
izgorevanju na gorilnikih, naravnost v priključene
oddušnike ali na prosto.
Električni
vodnik
Povezava s togo ali gibko
kovinsko cevjo
Da bi zagotovili večjo varnost, vam svetujemo, da
izvedete priključitev na plinovod s togimi cevmi (npr.
bakrenimi) ali z uporabo gibkih cevi iz nerjavnega jekla,
tako da ne bi povzročali prevelike obremenitve na
aparatu. Spojka za cev za dovajanje plina je Gc 1/2. Za
ta tip namestitve je treba izvesti priključitev na dovod
plina le z gibkimi kovinskimi cevmi v skladu z veljavnimi
predpisi.
Povezava z gibkimi,
nekovinskimi cevmi
Ko je mogoče preprosto pregledati celoten priključek, se
sme uporabiti tudi gibko cev v skladu z veljavnimi
predpisi. Gibka cev mora biti trdno pritrjena s spojkami
v skladu z veljavnimi predpisi.
Gibka cev mora biti pripravljena za rabo, tako da:
- nikjer ne doseže temperature, višje od sobne temperature, višje od 30° C; če mora gibka cev, da bi
dosegla pipo, potekati za štedilnikom, mora biti
nameščena, kot prikazuje risba;
- ni daljša od 1500 mm;
42
DA
Gibka
gumijasta
cev za plin
Električni
vodnik
-
ni nikjer pretisnjena;
se ne vleče ali razteguje;
se ne dotika ostrih robov ali vogalov;
jo je mogoče preprosto pregledati, da bi videli, v
kakšnem stanju je.
Da bi nadzorovali varnost gibke cevi, morate preveriti,
ali:
- so na njej razpoke, ureznine ali ožganine na koncih
in po vsej njeni dolžini;
- je material otrdel, saj mora biti vedno enako gibek;
- pritrditvene sponke niso zarjavele;
- njen rok uporabe še ni potekel.
Če naletite na eno ali več nepravilnosti, cevi ne
popravljajte, ampak jo zamenjajte.
NE
Gibka
gumijasta
cev za plin
Električni
vodnik
POMEMBNO
Ko je nameščanje končano, preverite popolno
zatesnjenost vsake plinske spojke. Uporabite
milnico. Za preverjanje nikoli ne uporabite odprtega
plamena.
Prilagoditev za druge vrste plina
Da bi aparat prilagodili različnim vrstam plina glede na
to, kaj je na njem že nastavljeno, upoštevajte navodila
v nadaljevanju v navedenem vrstnem redu.
Priključitev plina
TNP: uporabite gumijasto držalo za cev “D”.
Zemeljski plin: uporabite držalo za cev “E”.
Vedno vstavite tesnilo “B”. Nato priključite plin, kot je
navedeno v ustreznem poglavju.
Šobe gorilnikov na štedilniku
1. Zamenjava šob
- Odstranite podpornike za posodo.
- Izvlecite pokrovčke in zidno masko gorilnikov.
- Uporabite viličasti ključ št. 7, odvijte in odstranite
(glejte risbo) šobe ter jih zamenjajte s takimi, ki so
potrebne za uporabljeni plin (glejte preglednico “Lastnosti
gorilnika”).
Sestavite dele in pri tem upoštevajte isti postopek v
nasprotnem vrstnem redu.
Ti gorilniki ne potrebujejo primarnega nastavljanja zraka.
D
B
E
B Tesnilo
D Gumijasto držalo cevi za TNP
E Držalo cevi za zemeljski plin
43
2. Uravnavanje najmanjše moči
Da bi uravnali najmanjšo moč:
1) zavrtite gumb v položaj najmanjšega plamena;
2) odstranite gumb (glejte risbo);
3a) ko štedilnik spreminjate z delovanja na zemeljski
plin na TNP, tesno zatisnite obvodni vijak na pipi;
3b) ko spreminjate štedilnik z delovanja na TNP na
zemeljski plin, odvijte za približno eno četrtino
obvodni vijak na pipi, tako da gori enakomeren,
majhen plamen.
Dele sestavite tako, da upoštevate isti postopek v
nasprotnem vrstnem redu.
Ko to preverite, hitro obrnite gumb s položaja za največjo
možnost v položaj za najmanjšo moč. Plamen ne sme
ugasniti.
vijak za obvod
Lastnosti gorilnika
Običajna moč
Zmanjšana moč
Oznaka
1/100
GORILNIK
G20
TNP
28-30/37 mbarov
Oznaka G30/G31
1/100
g/h
kW
kW
Pomožni
1,0
0,33
70
0,095
50
72
Srednje hitro
2,0
0,45
96
0,190
71
144
Hitri
3,2
0,65
121
0,305
88
231
Premeri obvoda
Gorilnik
Pomožni
Srednje hitro
Hitri
44
ZEMELJSKI PLIN
20 mbarov
Ø Obvod
v 1/100
od mm.
28
32
40
m3/h
Električna povezava
Enota je nastavljena za delovanje z enofaznim tokom
230 V.
Preden izvedete priključitev, preverite, da:
— električno napajanje, ki je na voljo v uporabnikovem
domovanju, ustreza za običajno porabo tega aparata
(glejte ploščico z vrednostmi moči).
— je enota pravilno ozemljena skozi ustrezno vtičnico
in v skladu z veljavno zakonodajo države, v kateri
se aparat namešča.
— sta vtičnica in večpolno stikalo, prek katerega je
štedilnik priključen v električno omrežje, preprosto
dosegljiva tudi po namestitvi štedilnika.
Aparat je opremljen z električnim kablom, zato ga
morate opremiti s standardnim vtičem, primernim za
skupno električno obremenitev, navedeno na
identifikacijski ploščici. Vtič je treba vtakniti v ustrezno
zidno vtičnico.
Če ga želite priključiti naravnost v električno omrežje,
morate vmes postaviti večpolno stikalo z minimalno
odprtimi kontakti na 3 mm med enoto in električno
omrežje, tako da upoštevate veljavne predpise. Rjavi
napajalni vodnik za fazo (ki poteka s sponke na stikalni
omarici v aparatu) mora biti vedno priključen na fazo
glavne napeljave. V vsakem primeru mora biti kabel
postavljen tako, da na nobeni točki ne preseže temperature, ki je od sobne temperature višja za 50° C.
Zamenjava električnega vodnika
Če je treba električni kabel zamenjati, uporabite enega
od naslednjih tipov: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Rumenozeleni ozemljitveni kabel mora biti vedno približno 2 cm
daljši od faze in ničle (glejte risbo). Po priključitvi
preverite grelne elemente, tako da jih vključite za
približno 3 minute in ugotovite, ali pravilno delujejo.
Proizvajalec se odreka vsakršne odgovornosti v
primerih, ko niso bili upoštevani standardni
varnostni ukrepi.
Faza
Ničelni
vodnik
Ozemljitev (rumenozelena)
45
HR
Proizvoðaè
SI
Proizvajalec
HU
PL
Producent
Gyártó
Modell
CZ
SK
Výrobce
Výrobca
Model
Model
RO
Producãtor
Model
Model
Model
Model
Klasa energetske
djelotvornosti
Razred energijske
uèinkovitosti
Klasa energooszczêdnoœci Energiahatékonysági
osztály
Tøída energetické úèinnosti Trieda energetickej
hospodárnosti
4
- Konvencionalno
- Konvencionalno
- Tradycyjne
- Hagyományos
- Konvenèní
- Konvenèné
- Convenþional
5
- Konvekcija s
ventilatorom
- Z dodatno ogretim
zrakom
- Konwekcja wymuszona
- Levegõkeringetéses
konvekciós
- Konvenèní s
ventilátorem
- Vnútené prúdenie
vzduchu
- Convecþie forþatã
Potrošnja elektriène
energije (kWh)
Funkcija grijanja:
Poraba elektriène energije
(kWh)
Ogrevanje:
Zu¿ycie energii (kWh)
Funkcja podgrzewania:
Energiafogyasztás (kWh)
Melegítés funkció:
Spotøeba energie (kWh)
Funkce ohøevu:
Spotreba energie (kWh)
Funkcia peèenie:
Consum de energie (kWh)
Funcþia de încãlzire:
- Konvenèné
*
6
7
8
9
- Konvencionalno
- Konvencionalno
- Tradycyjne
- Hagyományos
- Konvenèní
- Konvekcija s
ventilatorom
- Para
Neto zapremina (litara)
- Z dodatno ogretim
zrakom
- Para
Neto prostornina (v litrih)
- Konwekcja wymuszona
- Levegõkeringetéses
konvekciós
- Gõz
Hasznos térfogat (liter)
- Konvenèní s ventilátorem - Vnútené prúdenie
vzduchu
- Para
- Pára
Využite¾ný objem (litre)
Užitný objem (litry)
Velièina:
- Mala
- Srednja
- Velika
Velikost:
- Mala
- Srednja
- Velika
WielkoϾ:
- Ma³a
- Œrednia
- Du¿a
Méret:
- Kicsi
- Közepes
- Nagy
Velikost:
- Malá
- Støední
- Velká
Vrijeme peèenja
normalno punog:
Èas kuhanja pri
standardni obremenitvi:
Czas gotowania
standardowej wielkoœci
potrawy:
Èas peèení standardního Èas na upeèenie pri
Normál mennyiség
štandardnej záaži:
sütéséhez szükséges idõ: množství:
- Para
Pojemnoœæ u¿yteczna
(w litrach)
Ve¾kos:
- Malá
- Stredná
- Ve¾ká
- Convenþional
0,79 kWh
- Convecþie forþatã
0,78 kWh
- Vapori
Volum util (litri)
Durata de coacere pentru
încãrcãturã normalã:
- Konvencionalno
- Konvencionalno
- Tradycyjne
- Hagyományos
- Konvenèní
11
- Konvekcija s
ventilatorom
- Z dodatno ogretim
zrakom
- Konwekcja wymuszona
- Levegõkeringetéses
konvekciós
- Konvenèní s ventilátorem - Vnútené prúdenie
vzduchu
Površina najveæeg
pladnja za peèenje
Velikost najveèjega
pekaèa
Powierzchnia najwiêkszej A legnagyobb sütõlap
tacy do pieczenia
területe
Plocha nejvìtšího
peèícího plechu
Plocha najväèšieho
plechu na peèenie
Buka (db (A) re 1 pw)
Hrup (db (A) re 1 pw)
Poziom ha³asu (db (A)
re 1 pw)
Hluènost dB(A) re 1pW
Hluènos (db (A) re 1 pw) Zgomot (db (A) re 1 pw)
12
13
Veæa djelotvornost
uèinkovitost
* Veèja
Wiêksza sprawnoœæ
Hatékonyabb
Úsporné
Viac úsporná
Mai eficient
Zaj (db (A) re 1 pw)
12 l £
Manja djelotvornost
Manjša uèinkovitost
Mniejsza sprawnoϾ
Kevésbé hatékony
Ménì úsporné
Menej úsporná
Mai puþin eficient
35 l £
65 l £
56
Dimensiuni:
- Mic
- Mediu
- Mare
10
- Konvenèné
EKM 6709
Clasa de eficienþã
energeticã
- Convenþional
43 min.
- Convecþie forþatã
41 min.
Suprafaþa tãvii de copt
celei mai mari
1130 cm2
47
Neto zapremina/Neto prostornina/Pojemnoœæ u¿yteczna/Hasznos térfogat/ < 35 l
Užitný objem/Využite¾ný objem/Volum util
Neto zapremina/Neto prostornina/Pojemnoœæ u¿yteczna/Hasznos térfogat/ < 65 l
Užitný objem/Využite¾ný objem/Volum util
Neto zapremina/Neto prostornina/Pojemnoœæ u¿yteczna/Hasznos térfogat/
Užitný objem/Využite¾ný objem/Volum util
2002/40/EC
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than
55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and
lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
06/05
Grafika MDM - Forli
-
1
2
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising