Zanussi | ZC950GW | User manual | ZANUSSI ZC631GW User Manual

ZANUSSI ZC631GW User Manual
ZANUSSI
Kombinirani štedilnik
ZC 942 W
ZC 942 X
NAVODILA ZA UPORABO
POZOR!
Ceprav je rokovanje z vašim novim štedilnikom
enostavno, vas prosimo, da kljub temu pred
uporabo pozorno preberete ta navodila. V tej
knjižici so podana navodila za pravilen priklop,
uporabo in vzdrževanje vašega novega
štedilnika ter nekaj koristnih nasvetov.
Aparat
Kategorija:
Napetost:
Razred 1 in Razred 2
II 2H3+
230 V ∼ 50 Hz
Ce ugotovite nepravilnost pri delovanju
štedilnika, se takoj obrnite na prodajalca, pri
tem pa navedite datum nakupa, model in
številko, ki je navedena na tablici s podatki.
Podrazred 1
Aparat je izdelan skladno s predpisi EEC:
- 73/23 z dne 19.2.73 (Predpisi o nizki napetosti) in poznejšimi dopolnili;
- 89/336 z dne 3.5.89 (Predpis o elektromagnetni kompatibilnosti)
- 90/396 (Predpis o plinskih aparatih)
- 93/68 (Splošni predpisi)
in poznejšimi dopolnili.
Vsebina
Varnostni ukrepi pri uporabi kombiniranih plinsko-elektricnih štedilnikov
Tehnicni podatki
Navodila za uporabnika
Uporaba
Vžiganje gorilnikov
Ustrezna posoda
Elektricno kuhališce
Žar z lavo
Plinska pecica
Raženj
Elektricna pecica
Elektricna pecica s 5 funkcijami
Uporaba plinske kuhalne plošce
Uporaba pecice
Nekaj koristnih nasvetov za uporabo konvekcijske ali vecfunkcijske elektricne pecice
Razpredelnice
Vzdrževanje
Navodila za namestitev in priklop
Priklop plina
Prilagoditev za drugacne vrste plina
Možnosti vgradnje
Priklop na elektricno omrežje
V primeru okvare
Vzdrževanje in servisiranje
3
4
5
5
5
6
6
6
7
8
9
10
12
13
14
15
179
18
19
12
23
24
24
2515
2
Varnostni ukrepi pri uporabi kombiniranih plinsko-elektricnih
štedilnikov
Ta navodila shranite, tako da vam bodo vedno pri roki. Ce štedilnik prodate ali ga komu podarite, poskrbite,
da bo novi uporabnik dobil tudi to knjižico z navodili, kar mu bo omogocilo, da se seznani z delovanjem
štedilnika in navodili za varno uporabo.
Pri priklopu in med uporabo upoštevajte vse navedene varnostne ukrepe, ki so potrebni zaradi vaše
varnosti in varnosti drugih uporabnikov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Štedilnik naj uporabljajo odrasle osebe. Pazite,
da otroci ne bi igrali s stikali.
Priklop prepustite za to usposobljenim
strokovnim osebam, ki morajo upoštevati vse
veljavne predpise.
Ce je potrebno opraviti dolocene spremembe na
elektricni napeljavi, mora potrebna dela opraviti
za to usposobljena strokovna oseba.
Kakršnokoli spreminjanje znacilnosti aparata je
nevarno.
Uporabljajte samo stabilno posodo z ravnim,
nepoškodovanim dnom, da preprecite nesrece
zaradi prevracanja in razlivanja vrocih tekocin.
Še posebej pozorni bodite pri segrevanju
mašcob in cvrenju.
Deli štedilnika ostanejo vroci še dolgo po izklopu.
Pazite na otroke in pazite, da se ne bi opekli.
Doloceni modeli so opremljeni s pokrovom.
Pokrov je namenjen zašciti kuhalne plošce pred
prahom, ko ta ni v uporabi, ter zašciti stene za
štedilnikom med kuhanjem. Pokrova v druge
namene ne smete uporabljati!
Preden spustite pokrov ga morate vedno ocistiti.
Pocakajte, da se gorilniki in/ali kuhališca ohladijo
in šele nato spustite pokrov.
Vse vrste pokrovov lahko snamete in jih tako
lažje ocistite.
Po vsaki uporabi se vedno prepricajte, da so
vsi gumbi obrnjeni na »•« (STOP).
Ce izberete funkcijo »Žar« ali ko pecete meso na
rešetki, vedno uporabljajte posodo za lovljenje
mašcobe in sokov, ki iztekajo iz mesa. Vanjo
vlijte malo vode, kar bo preprecilo nastajanje
neprijetnega vonja zaradi zažgane mašcobe.
Ko jemljete posodo iz pecice, uporabljajte
zašcitne kuhinjske rokavice.
Pri prvem segrevanju se bo razvijal neprijeten
vonj in dim, kar je posledica izgorevanja
preostanka materialov, uporabljenih pri izdelavi
pecice. Zato vam priporocamo, da pred prvo
uporabo prazno pecico segrevate pribl. 45 minut,
nato pa pocakate, da se ohladi, in notranjost
ocistite z vodo in blagim cistilom.
Pred prvo uporabo prav tako pomijte tudi opremo
(posodo za odcejanje mašcob, rešetko).
Pri uporabi cistil bodite previdni: nikoli ne
razpršujte cistil na grelec ali na termostat.
Ce se vam pri postavljanju pekaca v pecico
razlije vecja kolicina tekocine, npr. olja ali
sadnega soka, pecico najprej ocistite in jo šele
nato vklopite; tako boste preprecili nastanek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
neprijetnega vonja, v najhujšem primeru pa bi se
lahko razlita snov vnela.
Prepricajte se, da lahko zrak neovirano kroži, kar
je pri plinskih štedilnikih še posebej pomembno.
Nezadostno zracenje bi lahko povzrocilo
pomanjkanje kisika v zraku.
OPOZORILO: Plinski štedilniki povzrocajo
toploto in vlago v prostoru, kjer jih uporabljamo.
Zagotovite dobro zracenje prostora bodisi z
zracniki, s kuhinjsko napo z odvodom na
prosto… Ce niste prepricani o ustreznosti
zracenja prostora se o tem posvetujte s
strokovnjaki.
Zaradi higienskih razlogov, pa tudi zaradi
varnosti naj bo štedilnik vedno cist. Mašcobne
obloge in druga necistoca bi se lahko zaradi
vrocine vneli in povzrocili požar.
Štedilnik je namenjen kuhanju živil v
gospodinjstvih in ni namenjen drugacni uporabi.
Štedilnik naj ne stoji v bližini vnetljivih materialov
(npr. zavese, kuhinjske krpe…).
Štedilnik je tovarniško nastavljen za priklop na
vrsto plina, ki je navedena na nalepki ob cevi za
priklop plina.
Pecica se segreva zaradi kroženja vrocega
zraka. Odprtine na dnu pecice ne smejo biti nikoli
zakrite. Pecice ne prekrivajte z aluminijasto folijo,
predvsem to velja za spodnji del.
Štedilnik je težak; pri premikanju bodite previdni.
Pred vzdrževanjem in cišcenjem štedilnik
izklopite iz elektricnega omrežja in pocakajte, da
se ohladi.
Najprej vžgite gorilnik, šele nato postavite
posodo na rešetko nad njim; tako boste lažje
vžgali gorilnik. Po vžiganju se prepricajte, da je
plamen enakomeren.
Pred snemanjem posode plamen vedno
zmanjšajte ali ugasnite gorilnik.
Prepricajte se, da je rešetka v pecici pravilno
namešcena.
Cišcenje samocistilnih oblog (ce je pecica z njimi
opremljena) je dovoljeno samo z vodo in blagim
cistilom.
V predalu pod pecico hranite samo posodo iz na
toploto odpornih materialov. Nikoli ne shranjujte
vanj vnetljivih predmetov!
Ce se štedilnik pokvari, ga nikoli ne poskušajte
popraviti sami. Poklicite strokovnjake
pooblašcenega servisa. Zahtevajte uporabo
originalnih rezervnih delov.
3
Pri segrevanju pecice ali žara se aparat zelo
segreje, zato pazite, da se mu otroci ne
približajo.
Ce v bližini štedilnika uporabljate druge
elektricne aparate, pazite, da elektricni
prikljucni plamen ne pride v stik s plamenom
ali da ga ne priprete z vrati pecice.
Varovalo za vrata pecice
Vsi aparati ZANUSSI so izdelani skladno z zahtevami evropskih standardov o varnosti. Ce pa želite še bolj
poskrbeti za varnost in prepreciti, da bi majhni otroci po nesreci odprli vrata pecice, vam je kot dodatna
oprema na voljo posebno varovalo za vrata pecice, ki ga lahko narocite posebej (navedite tudi številko
proizvoda, ki jo boste našli na tablici z oznakami).
Navodila za vgradnjo so priložena.
Tehnicni podatki
Mere
Tip
1
2
3
6
Višina
850
850
850
850
Širina
500
600
600
900
Globina
500
500
550*
600
Tip
5
6
Višina
850
850
Širina
900
900
Globina
550
600*
Skupna prikljucna moc in drugi tehnicni podatki so navedeni na tablici z oznakami na dnu pecice.
* Modeli z zašcitnim pokrovom
4
Navodila za uporabnika
Priklop
Vžiganje gorilnikov
Priklop štedilnika prepustite za to usposobljeni
strokovni osebi, ki mora upoštevati vse veljavne
predpise. Podrobnejša navodila so podana v
poglavju Namestitev in priklop.
Pred uporabo štedilnika odstranite zašcitno folijo, s
katero so zavarovane nekatere površine.
Pri prvem segrevanju se bo razvijal neprijeten vonj
in dim, kar je posledica izgorevanja preostanka
materialov, uporabljenih pri izdelavi pecice. Zato
vam priporocamo, da pred prvo uporabo prazno
pecico segrevate pribl. 45 minut, nato pa pocakate,
da se ohladi, in notranjost ocistite z vodo in blagim
cistilom.
Vžiganje bo lažje, ce boste postavili posodo na
rešetko nad gorilnikom šele potem, ko plamen že
gori. Približajte plamen gorilniku (pri modelih z
elektricnim vžigom pritisnite na stikalo s simbolom
iskrice), pritisnite gumb gorilnika do konca
navznoter in ga obrnite na levo na simbol
najvecjega plamena. Ko plamen gori, nastavite
plamen ustrezne velikosti.
Ce vam po nekaj poskusih ne uspe vžgati plamena,
se prepricajte, da sta pokrovcek in krona gorilnika
pravilno namešcena.
Ce želite prekiniti dovod plina, obrnite gumb
gorilnika na desno v položaj »•«.
Uporaba
Predvsem pri segrevanju mašcobe ne pušcajte
štedilnika brez nadzora, saj se mašcoba hitro
vname.
Gumbi gorilnikov
Gumbi za plinske gorilnike so na komandni plošci.
Z obracanjem gumba na manjši simbol plamencka
plamen zmanjšate, z obracanjem na vecji simbol
plamencka pa zvecate.
Tabela 1
Vedno uporabljajte posode ustrezne velikosti za
izbrani gorilnik.
Dovod plina je prekinjen
Gorilnik
Najvecji dovod plina
Najmanjši dovod plina
Hitri (veliki)
Srednje hitri (srednji)
Pomožni (mali)
Dodatni gorilnik
Najmanjši
premer
(mm)
∅ 160
∅ 120
∅ 80
120 x 270
Najvecji
premer
(mm)
∅ 260
∅ 220
∅ 160
210 x 380
Slika 1
5
Ustrezna posoda
Žar z lavo
Upoštevajte, da posode s širokim dnom omogocajo
hitrejše kuhanje kot posode z ozkim dnom.
Vedno uporabljajte posode ustrezne velikosti za
izbrani gorilnik.
Predvsem pa pazite, da ne uporabite premajhne
posode, iz katere bi kipela tekocina.
Posoda naj ne bo prevelika za kolicino, ki jo kuhate,
saj bi se v taki jed dlje casa kuhala, mašcoba in
sokovi pa bi se razširili po dnu in se zažgali.
Pri pecenju v pecici se izogibajte modelov s
snemljivim obodom, saj ti pogosto ne tesnijo dovolj
in omogocajo iztekanje sokov ipd. na dno pecice;
pecica se umaže in cišcenje je seveda težje.
V pecici uporabljajte samo na toploto odporno
posodo; posoda z npr. plasticnimi rocaji ni primerna
za uporabo v pecici.
Poraba plina bo gospodarna, ce boste na izbranem
gorilniku kuhali v ustrezno veliki posodi;
najustreznejše mere so navedene v tabeli 1. Na
skici 1 pa so prikazani primeri ustrezne in
neustrezne velikosti posode.
Priporocamo, da tekocine segrevate v pokritih
posodah. Ko zacne tekocina vreti, znižajte plamen
toliko, da tekocina še vre.
Nekateri modeli so opremljeni z elektricnim žarom z
lavo, ki omogoca pripravljanje mesa, rib, klobas ipd.
na žaru.
Temperaturo nastavljate s pomocjo stikala z 12
stopnjami, kar omogoca izbiranje najustreznejše
temperature.
V vrecki priložena lava vsrka mašcobe, ki med peko
na žaru kapljajo iz živila.
Posodo za lavo napolnite na naslednji nacin:
- odstranite rešetko, ki je nad posodo, kot je to
prikazano na sliki 2.
- Dvignite elektricni grelec navzgor (gl. sliko 2).
- Odprite vrecko z lavo in jo enakomerno
razporedite po dnu posode.
Ko lava pocrni, jo morate zamenjati. Redna menjava
lave je zelo pomembna; vedno izberite kakovostno
lavo. V nasprotnem primeru lahko med pripravo jedi
na žaru nastajajo dim in neprijetni vonji.
Lavo lahko kupite v trgovinah z belo tehniko ipd.
Lavo pa lahko tudi ocistite - prežgete jo na odprtem
plamenu in jo nato ponovno uporabite.
Ko je potrebno lavo zamenjati, posodo za lavo
primite za rocaj na sredi in jo dvignite, nato pa
odstranite iz odprtine.
Elektricna kuhališca
Za uporabo na elektricnem kuhališcu so primerne le
dolocene vrste posod:
• imeti morajo precej debelo dno;
• po velikosti se morajo prilegati velikosti
kuhališca, dno pa je lahko tudi nekoliko vecje,
nikakor pa ne manjše, saj je v tem primeru poraba
energije negospodarna;
• dno posode mora biti ravno, da je zagotovljen
stik s površino kuhališca.
Še posebej je to pomembno pri uporabi ekonom
loncev in posod za cvretje.
Posoda naj bo dovolj velika, da med kuhanjem
tekocina ne bo kipela iz nje.
Nikoli ne segrevajte praznih posod. Ne vklapljajte
kuhališca, ce na njem ni posode.
Ce je vaš štedilnik opremljen z osrednjim žarom, ne
pozabite odstraniti žara s kuhališca, da ne pride do
poškodb zaradi pregrevanja.
Ce je vaš štedilnik opremljen s steklenim zašcitnim
pokrovom, ga nikoli ne zapirajte, dokler so kuhališce
ali gorilniki še vroci, saj bi pokrov lahko pocil.
Aparat je izdelan skladno s predpisom CEE št.
87/306 z dne 2/6/87.
6
Slika 2
Plinska pecica
Vžig
Odprite vrata pecice. Plamen približajte odprtini (gl.
sliko 3) in pritisnite na gumb pecice in ga zavrtite na
levo na najvišjo vrednost. Po vžigu pritiskajte na
gumb še pribl. 5 sekund, da se aktivira varnostni
ventil, ki bo samodejno ohranjal plamen.
Ce vam prvic ne uspe vžgati pecice, postopek vžiga
ponovite, pri tem pa nekoliko dlje pritiskajte na
gumb pecice. Ko plamen gori, ga regulirate na
ustrezno velikost.
Samodejni vžig
Odprite vrata pecice. Gumb za pecico (6) pritisnite
in ga zavrtite na levo na oznako »max«, hkrati pa
pritisnite na tipko za vžig, oznaceno s simbolom
iskre. Po vžigu pritiskajte na gumb še pribl. 5
sekund.
Med prižiganjem gorilnika v pecici morajo biti
vrata pecice vedno odprta.
Kadar uporabljate pecico, mora biti pokrov
štedilnika dvignjen, da ne pride do pregrevanja.
Slika 3
Slika 5
Ce je štedilnik opremljen s termometrom, po nekaj
minutah preverite temperaturo in nato s pomocjo
gumba pecice (slika 5) nastavite želeno
temperaturo.
Ce je štedilnik opremljen s termostatom (slika 6), po
vžigu pustite gumb nekaj minut na položaju »max«,
da se pecica segreje, nato pa obrnite gumb na
želeno temperaturo. Termostat bo samodejno
reguliral velikost plamena.
V pecici je emajliran pekac, ki je namenjen lovljenju
sokov in mašcobe pri pecenju na žaru ali na ražnju,
ter rešetka, na katero postavite pekace ali meso za
peko na žaru.
Nekateri modeli so opremljeni z varovalom (gl. sliko
4). Pri pecenju na žaru ali na ražnju priporocamo,
da potisnete pekac za lovljenje mašcobe (slika 4 A) pod rešetko (slika 4 - B) in tako preprecite, da bi
se pecica prevec umazala.
Ce je potrebno, pa lahko pekac oz. posodo za
lovljenje mašcobe pa lahko postavite tudi na rešetko
(gl sliko 4).
Slika 4
Slika 6
7
Raženj
Nekateri modeli štedilnikov so opremljeni tudi z
ražnjem. Uporabljate ga na naslednji nacin:
Modeli s priloženim ražnjem
Namestite nosilec ražnja (gl. sliko 7); nataknite
živilo, ki ga želite peci, na raženj, in ga dobro
pritrdite.
Prednji del ražnja namestite na nosilec, pri tem pa
pazite, da je konica ražnja na zadnji strani do konca
potisnjena v ohišje motorja za raženj (slika 7).
Obrnite gumb pecice na simbol za žar (pri nekaterih
modelih je potrebno vklopiti motor ražnja s pomocjo
posebnega stikala).
Slika 7
Pri peki na ražnju pustite vrata pecice na pol odprta
in namestite varovalno plošco (glej sliko 8 - 9).
Slika 8
Slika 9
8
Elektricna pecica
Komandni gumb (gl. sliko 10)
S pomocjo tega gumba nastavite ustrezno
temperaturo in vklopite delovanje posameznih
grelcev.
Simboli:
Pecica je izklopljena
Osvetlitev pecice
50-max - nastavite temperature
Sl. 10
Samo spodnji grelec
Samo zgornji grelec
Žar
Obrnite gumb na desno na ustrezno temperaturo
(med 50°C in "max"). Termostat bo ohranjal
nastavljeno temperaturo.
Ce želite, da se pecica segreva samo od spodaj ali
samo od zgoraj, obrnite gumb na simbol zgornjega
oz. spodnjega grelca.
Ce vklopite samo spodnji grelec, temperatura ne bo
presegla 200°C, ce pa vklopite samo zgornji grelec,
bo najvišja temperatura 180°C, termostat pa je ne
bo reguliral.
Elektricni žar
Pri modelih z elektricno pecico zavrtite gumb za
upravljanje pecice na simbol za žar.
Pri modelih s plinsko pecico gumb pritisnite
navznoter in ga obrnite do konca na simbol za žar;
istocasno se bo prižgala lucka žara.
Pod rešetko podstavite posodo za lovljenje
mašcobe, da preprecite, da bi med peko mašcoba
kapljala na dno pecice.
Tako pri štedilnikih s plinsko kot tistih z elektricno
pecico poteka pecenje na žaru pri na pol odprtih
vratih pecice; ne pozabite namestiti varovalno
plošco (sl. 8-9)!
9
Elektricna pecica s 5 funkcijami
Gumb za izbiranje funkcij pecice
(slika 11) in gumb termostata (slika 15)
S pomocjo gumba za izbiranje funkcij pecice
izberete najustreznejši grelec, s pomocjo gumba za
izbiranje temperature pa želeno temperaturo.
Simboli:
Zgornji in spodnji grelec
Žar
Samo spodnji grelec
Zgornji in spodnji grelec + ventilator
Konvekcijsko pecenje
Obrnite gumb za izbiranje funkcij pecice na simbol
ventilatorja, gumb termostata pa na ustrezno
temperaturo.
Odtaljevanje
Obrnite gumb za izbiranje funkcij pecice na simbol
za odtaljevanje. Ce izberete funkcijo odtaljevanja,
bo v pecici krožil zrak sobne temperature, kar bo
pospešilo odtaljevanje zamrznjenega živila.
Ce izberete funkcijo odtaljevanja, naj ostane gumb
termostata v izklopljenem položaju »•«
Odtaljevanje
Tradicionalni nacin pecenja
Obrnite gumb za izbiranje funkcij pecice na simbol
za zgornji in spodnji grelec, gumb termostata pa na
ustrezno temperaturo.
Žar
Obrnite gumb za izbiranje funkcij pecice na simbol
za žar, gumb termostata pa na ustrezno
temperaturo.
Pecenje na žaru poteka pri na pol pri odprtih vratih
pecice; ne pozabite namestiti varovalno plošco (sl.
8-9)!
Kontrolna lucka termostata
Lucka se prižiga in ugaša, odvisno od delovanja
termostata.
Spodnji grelec
Obrnite gumb za izbiranje funkcij pecice na simbol
za spodnji grelec, gumb termostata pa na ustrezno
temperaturo.
Slika 11
10
Slika 12
Pokrov štedilnika naj bo med uporabo pecice ali
pecenju za žaru dvignjen, da preprecite
pregrevanje.
Pecica je opremljena z rešetko in emajlirano posodo
za lovljenje mašcobe in sokov, ki kapljajo iz mesa
med pecenjem na rešetki.
Ce izberete funkcijo žara, vstavite posodo za
lovljenje mašcob in sokov v vodili pod rešetko (slika
13 - A in B); tako boste preprecili, da bi se umazalo
dno pecice.
Ce pa želite postaviti posodo za lovljenje mašcobe
nad rešetko, jo potisnite v pecico tako, kot je to
prikazano na detalju na sliki 13.
Termometer
Nekateri štedilniki so opremljeni s termometrom, s
pomocjo katerega nadzirate temperaturo v pecici.
Pri nekaterih modelih termometer opozarja na dvig
temperature tako, da se v steklu na vratih pecice
prikaže rdec trakec, pri drugih modelih pa rdece
obarvani bimetal na vratih pecice opozarja na dvig
temperature v pecici.
Mehanicna kuhinjska ura
Kuhinjsko uro lahko nastavite na najvec 1 uro.
Gumb za nastavljanje (slika 14) obrnite na desno na
najvišjo vrednost (60 minut), nato pa ga obrnite
nazaj na želeno vrednost.
Po preteku nastavljenega casa se bo zaslišal zvocni
signal.
Kuhinjska ura na delovanje pecice ne vpliva; ce bo
pecica vklopljena, se ob zvocnem signalu ne bo
izklopila.
.
Slika 13
Stikalo za vklop osvetlitve pecice
Omogoca, da vklopite luc v pecici.
Slika 14
Kontrolna lucka delovanja
Opozarja, da pecica deluje (da je vklopljen en ali
vec grelcev).
Kontrolna lucka termostata
Se prižiga in ugaša glede na delovanje termostata,
ki ohranja nastavljeno temperaturo
Kontrolna lucka žara
Pri štedilnikih, ki so opremljeni s površinskim žarom,
je ta kontrolna lucka osvetljena, ce je vklopljen
grelec žara, in ugasne, ko obrnete stikalo na stopnjo
0.
Kontrolna lucka žara v pecici
Pri štedilnikih s plinskimi pecicami opozarja, da je
vklopljena funkcija žara.
11
Programiranje casa izklopa
Digitalni programator za dolocanje casa izklopa
(slika 15)
Nekateri modeli so opremljeni s funkcijo
samodejnega izklopa ob preteku dolocenega casa
pecenja.
Programator je povezan z elektricno uro, ki kaže
cas dneva in se lahko uporablja tudi kot kuhinjska
ura z zvocnim signalom.
Na sliki 15 je prikazan programator s stikali A in B
za nastavljanje:
Stikalo A
Z obracanjem na desno nastavljate tocen cas (npr.
ob prvem priklopu, po izpadu elektricne eneregije
ipd.).
Stikalo B
Z obracanjem na desno nastavite:
- trajanje pecenja (najvec 210 minut)
- izklopite zvocni signal (simbol prekrižanega
zvoncka)
- nastavite rocno upravljanje pecice.
Omenjeni simboli se prikažejo v okencu C.
Rocno upravljanje
Pecico lahko uporabljate tudi rocno, torej brez
programiranja casa izklopa. V tem primeru morate
zavrteti stikalo B programatorja na desno, dokler se
v okencu C ne pokaže simbol za rocno upravljanje
pecice - simbol dlani.
Programirano delovanje pecice
Pripravite jed, ki jo želite peci. Stikalo B obrnite na
desno in nastavite cas (v minutah), po preteku
katerega naj se pecica izklopi (nastavljeno število
minut bo vidno v okencu C).
Nato obrnite gumb pecice na ustrezno temperaturo.
Po preteku nastavljenega casa se bo zaslišal zvocni
signal; izklopite ga tako, da stikalo B obrnete tako,
da bo v okencu C viden simbol precrtanega
zvoncka.
Slika 15
Uporaba plinske kuhalne plošce
Ko vžgete plin, naj bo gumb gorilnika obrnjen na
simbol vecjega plamena, nato pa po potrebi
nastavite velikost plamena.
Temperatura je precej višja na zunanji strani
plamena kot v sredini, zato naj posoda, v kateri
kuhate, ne bo premajhna; le tako bo poraba plina
gospodarna.
V nasprotju s kuhanjem na elektricnih kuhalnih
plošcah, kjer mora biti dno posode povsem ravno, to
pri kuhanju na plinskih gorilnikih ni pomembno.
Plamen namrec segreva dno posode in toplota se
razporedi po celi površini. Vendar pa se bo jed
hitreje skuhala v posodah s tanjšimi stenami.
12
Ker se dno ne segreva enakomerno, je prenos
toplote v dolocenih primerih neenakomeren, zato
priporocamo, da jed obcasno premešate. To pa
lahko preprecite, ce uporabljate posodo z debelim
dnom, ki zagotavlja enakomerno razporejanje
toplote.
Izogibajte se uporabi zelo majhnih lonckov; bolj kot
ozke in globoke so primerne široke in plitke posode,
saj se v njih vsebina hitreje segreje. Jed v majhni
posodi na velikem plamenu se ne bo nic hitreje
segrela, le poraba plina bo vecja kot je to potrebno.
Vedno upoštevajte pravilo - velika posoda, vecji
gorilnik, majhna posoda - manjši gorilnik.
Kuhajte v pokritih posodah in tako zmanjšajte
porabo plina.
Uporaba pecice
Tradicionalno pecenje
Pecico segrevata spodnji in zgornji grelec, zato je
najbolje, ce uporabljate vodila v sredini. Ce se mora
jed bolj zapeci z zgornje oz. s spodnje strani,
potisnite pekac v višje oz. v nižje vodilo.
Konvekcijsko pecenje
Pecico segreva segreti zrak, ki kroži po pecici zaradi
ventilatorja na zadnji strani pecice. Tako se toplota
hitro in enakomerno razporedi po celi pecici, kar
omogoca, da pecete vec jedi hkrati na vec višinah
vodil. Pri tem nacinu pecenja se zaradi
odstranjevanja vlage iz zraka in bolj suhega okolja
okusi in vonji razlicnih jedi ne pomešajo, ceprav jih
pecemo hkrati.
Ker lahko pecete na vec višinah vodil hkrati, lahko
pripravljate vec jedi istocasno, ali pa pecete piškote,
pizzo ipd. na do treh višinah hkrati. Seveda lahko
pecete tudi samo v enem pekacu na eni višini vodil;
v tem primeru postavite pekac v spodnji položaj, da
boste lažje spremljali pecenje.
Vaša nova pecica je izjemno primerna za hitro
odtaljevanje zamrznjenih živil, vlaganje, sušenje gob
in sadja…
Pecenje v vecfunkcijski pecici
Take pecice omogocajo razlicne nacine pecenja tradicionalno ali konvekcijsko pecenje, pecenje z
vrocim zrakom ali pecenje na žaru. Tako lahko
vedno izberete najustreznejši nacin.
Nasveti za peko peciva
Razen ce recept narekuje drugace, pecico
predgrevajte 10 minut. Ce pecete pecivo, ki mora
narasti, vrat pecice med peko ne odpirajte, saj bi
hladen zrak, ki bi vstopil v pecico, upocasnil proces
dviganja. Ce se želite prepricati, ce je pecivo
peceno, ga prebodite z zobotrebcem, vendar šele,
ko je preteklo 3/4 predvidenega casa pecenja.
Na splošno velja pravilo, da morate pecivo, ki je na
zunanji strani dobro peceno, v notranjosti pa
premalo, naslednjic peci dlje casa pri nižji
temperaturi; pecivo, ki je prevec suho, pa naslednjic
pecite pri višji temperaturi krajši cas.
Nasveti za peko mesa
Za peko v pecici so primerni samo kosi mesa, težji
od 1 kg, saj bi se manjši kosi prevec izsušili.
Ce želite lepo barvo pecenke, uporabite zelo malo
olja. Ce je meso pusto, ga namažite z oljem ali
maslom, ali oboje, medtem ko za mastno meso
dodatek mašcobe ni potreben. Ce je mašcoba samo
na eni strani kosa, ga obrnite tako, da bo mastni del
zgoraj - ko se bo med peko mašcoba talila, bo
stekla tudi na spodnjo stran.
Temno meso vzemite iz hladilnika vsaj eno uro pred
peko, saj bi lahko postalo žilavo zaradi prehitre
temperaturne spremembe. Pecenko, predvsem to
velja za temno meso, ne solite takoj na zacetku, saj
bi zaradi soli sokovi in kri iztekli iz mesa in pecenka
ne bi imela zapecene skorjice. Priporocamo, da
temno meso solite šele, ko je že na pol peceno.
Pecenko pecite v plitkem pekacu, saj bi visoke
stranice zmanjšale ucinkovitost segrevanja.
Meso postavite ali na plitek pekac ali kar na rešetko,
pod katero ste potisnili posodo za lovljenje mašcobe
in sokov. Sestavine za omako dodajte takoj, ce bo
meso hitro peceno, ce ne pa šele pol ure pred
predvidenim koncem pecenja.
Pusto meso pecite najprej na visoki temperaturi, ki
jo pozneje znižate, da se meso spece tudi v sredini.
Belo meso pecite ves cas pecenja pri zmerni
temperaturi.
Ce se želite prepricati, ce je meso peceno, ga
pritisnite z vilico - ce se ne vda, je peceno.
Ko je meso peceno, ga pustite pocivati vsaj 15
minut, da sokovi ne iztecejo.
Ce mora pecenka pocakati, jo pustite v pecici pri
najnižji temperaturi.
Nasveti za peko rib
Majhne ribe pecite na visoki temperaturi. Srednje
velike ribe zacnite peci na visoki temperaturi, nato
pa temperaturo znižajte. Velike ribe pecite na
zmerni temperaturi.
Riba je pecena, ce je meso v notranjosti belo in
motno (razen pri lososu, postrvi ipd.).
Žar
Na žaru lahko pripravite manjše in tanjše kose
mesa, razrezano perutnino, ribe, nekatere vrste
zelenjave, mesna ali ribja nabodala…
Kose mesa ali ribe, ki jih boste pripravili na žaru, na
tanko namažite z oljem in jih položite na rešetko.
Meso solite šele, ko je peceno, ribe pa nasolite že
prej. Rešetko potisnite v vodilo, ki je manj ali bolj
oddaljeno od grelca, odvisno od debeline in velikosti
kosov, tako da se meso ne bi zažgalo, ali pa bi v
sredini ostalo surovo.
Da se sok in mašcoba, ki iztekata iz mesa, ne bi
zažgali, vlijte v posodo za lovljenje mašcobe
kozarec ali dva vode.
Žar lahko uporabljate tudi za pripravo opecenega
kruha in pripravo dolocenih vrst sadja na žaru primerne so banane, polovice grenivke, rezine
ananasa, jabolka… Sadje naj ne bo preblizu grelca!
Trajanje pecenja
Odvisno je od vrste, velikosti in kakovosti živila.
Priporocamo vam, da si na zacetku zapisujete case
in temperature, pri katerih ste pekli dolocene jedi, in
prav kmalu boste znali sami oceniti, koliko casa in
pri kateri temperaturi je potrebno peci doloceno jed.
13
V nadaljevanju smo vam v pomoc pripravili tabelo
priporocenih casov in temperatur; navedene
vrednosti pa so seveda le orientacijske, saj je veliko
odvisno od vrste, velikosti in kakovosti živila.
Upoštevati pa morate tudi navodila v receptu za
pripravo dolocene jedi.
Pozor! Ko pecico uporabljate, dna ne smete prekriti
(npr. z alu-folijo, posodo za lovljenje mašcobe,
pekacem…). To bi vplivalo na rezultate pecenja,
obenem pa bi se lahko pecica zaradi pregrevanja
dna poškodovala.
Tradicionalno pecenje
Pecico segrevata spodnji in zgornji grelec, zato je
najbolje, ce uporabljate vodila v sredini. Ce se mora
jed bolj zapeci z zgornje oz. s spodnje strani,
potisnite pekac v višje oz. v nižje vodilo.
Konvekcijsko pecenje
Pecico segreva segreti zrak, ki kroži po pecici zaradi
ventilatorja na zadnji strani pecice. Tako se toplota
hitro in enakomerno razporedi po celi pecici, kar
omogoca, da pecete vec jedi hkrati na vec višinah
vodil. Pri tem nacinu pecenja se zaradi
odstranjevanja vlage iz zraka in bolj suhega okolja
okusi in vonji razlicnih jedi ne pomešajo, ceprav jih
pecemo hkrati.
Ker lahko pecete na vec višinah vodil hkrati, lahko
pripravljate vec jedi istocasno, ali pa pecete piškote,
pizzo ipd. na do treh višinah hkrati. Seveda lahko
pecete tudi samo v enem pekacu na eni višini vodil;
v tem primeru postavite pekac v spodnji položaj, da
boste lažje spremljali pecenje.
Vaša nova pecica je izjemno primerna za hitro
odtaljevanje zamrznjenih živil, vlaganje, sušenje gob
in sadja…
Nekaj koristnih nasvetov za uporabo konvekcijske ali vecfunkcijske elektricne
pecice
Tradicionalno pecenje
Pecico segrevata spodnji in zgornji grelec, zato je
najbolje, ce uporabljate vodila v sredini. Ce se mora
jed bolj zapeci z zgornje oz. s spodnje strani,
potisnite pekac v višje oz. v nižje vodilo.
Nasveti za pecenje na tradicionalen nacin
Nasveti za peko peciva
Razen ce recept narekuje drugace, se pecivo pece
pri zmerni temperaturi (obicajno med 150 in 200°C),
potrebno pa je 10-minutno predgrevanje pecice.
Vrat pecice ne odpirajte, dokler ne pretece 3/4 za
precenje predvidenega casa. Ce pecete na 3
višinah vodil hkrati, naj ostane prazna višina vodil
med spodnjima dvema pekacema.
Nasveti za peko mesa in rib
Za peko v pecici so primerni samo kosi mesa, težji
od 1 kg, saj bi se manjši kosi prevec izsušili. Zelo
mehko temno meso, ki ga ne želite v celoti prepeci,
ampak mora v sredini ostati rdeckasto, zunaj pa
lepo zapeceno, da se ohranijo sokovi, pecite kratek
cas, a pri visoki temperaturi (200-250°C).
Belo meso, perutnino in ribe pecite pri nižji
temperaturi (150-170°C).
Sestavine za omako dodajte šele pol ure pred
predvidenim koncem pecenja, razen ce bo pecenje
kratkotrajno.
Ce se želite prepricati, ce je meso peceno, ga
pritisnite z vilico - ce se ne vda, je peceno. Pecenke,
ki morajo ostati v sredini rožnate, so pecene hitro.
14
Meso lahko pecete na pekacu ali kar na rešetki, pod
katero ste vstavili posodo za lovljenje mašcob in
sokov. Ko je meso peceno, ga pustite pocivati vsaj
15 minut, da sokovi ne iztecejo.
Ce mora pecenka pocakati, jo pustite v pecici pri
najnižji temperaturi.
Žar
Na žaru lahko pripravite skoraj vse vrste mesa, z
izjemo puste divjacine in npr. mesne štruce.
Kose mesa ali ribe, ki jih boste pripravili na žaru, na
tanko namažite z oljem in jih položite na rešetko.
Meso solite šele, ko je peceno, ribe pa nasolite že
prej. Rešetko potisnite v vodilo, ki je manj ali bolj
oddaljeno od grelca, odvisno od debeline in velikosti
kosov, tako da se meso ne bi zažgalo, ali pa bi v
sredini ostalo surovo.
Da se sok in mašcoba, ki iztekata iz mesa, ne bi
zažgali, vlijte v posodo za lovljenje mašcobe
kozarec ali dva vode.
Slika 16
Priporocene nastavitve in casi pecenja
Jed
Temperatura (°C)
Pecivo v modelih
Kolac
Kvašeno testo
Drobno pecivo
Beljakovi poljubcki
Lasanja
Meso (na cm debeline)
Mesna štruca
Raca 1 2/2 - 2 kg
Gos 3 kg
Pišcanec
Puran 5 kg
Divjacina - zajec
Srnjak
Jelen
Zelenjavni narastek
Ribe
Pizza
ŽAR
Zarebrnice
Klobase
Pišcanec
Teletina na ražnju-0,6kg
Pišcanec na ražnju
175
200
200
170
140
225
175 - 200
200
200
200
200
175
200
200
175
200
200
240
Višina vodil*
Cas (min)
Elektricna
pecica
Plinska
pecica
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60-70
15-20
35-40
10-15
120
40-50
10-15
30-40
120-180
150-210
60-90
Pribl. 240
60-90
90-150
90-180
40-45
40-50
20-25
3
3
2
3
3
2
15-20
20-25
60-70
70-80
60-90
Pecenje na žaru
Jed
Pišcanec
Opeceni kruh
Klobase
Zarebrnice
Ribe
Kolicina (kg)
1-1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Višina vodil*
3
4
4
4
4
Temperatura (°C)
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Cas (min)
30 na vsaki strani
5 na vsaki strani
10 na vsaki strani
8 na vsaki strani
8 na vsaki strani
*šteto od spodaj navzgor (razen najnižjega vodila, v katerega ne morete vstaviti posode za lovljenje
mašcobe in sokov)
15
Priporocene nastavitve in casi pecenja
Elektricna pecica
Konvekcijska in vecfunkcijska pecica
Kolicina (kg)
Nacin pecenja
Pecivo
V modelu
Višina vodila *
Konvekcijski
Tradicionalni
Temperatura (°C)
Konvekcijski
Tradicionalni
Cas (min)
1
1-3
2
175
200
60
na pekacu
Listnato testo
Kvašeno testo
1
0,5
1
1-3
1-3
1-3
2
3
1
175
175
175
200
200
200
50
30
50
Piškoti
0,5
1-3
3
160
175
30
Meso
Teletina
1
2
2
180
200
60
1
1
1 - 1,5
2
2
2
2
2
2
220
180
200
220
200
200
70
70
70
1
1
1-3
1-3
2
2
180
180
180
180
30
45
Sadni kolaci
Narastki
Pizza
2
0,5
1-3
1-3
2
2
185
200
200
220
50-60
30
Odtaljevanje
Gotove jedi
Meso
1
0,5
2
2
0,75
1
2
2
Govedina
Svinjina
Pišcanec
Ribe
Fileti
Skuše, losos...
200
funkcija
Odtaljevanje
*šteto od spodaj navzgor
1. Prazno pecico predgrevajte 15 minut.
2. Ce pecete na vec višinah vodil, cas pecenja podaljšajte za pribl. 5 - 10 minut.
3. Ce pecete na vec višinah vodil, priporocamo, da izberete v tabeli navedeno višino vodil.
4. Ce pecete meso s kostjo ali mesno rulado, cas pecenja podaljšajte (za pribl. 20 minut).
16
45
50
70
110
Vzdrževanje
POZOR! Pred kakršnimikoli posegi štedilnik
izklopite iz elektricnega omrežja.
Cišcenje kuhalne plošce
Madeže od omak, sadnih sokov ipd. cimprej obrišite
z vlažno krpo in blagim cistilom. Pri cišcenju si nikoli
ne pomagajte z grobimi cistili ali cistilnimi sredstvi,
npr. z jeklenimi gobicami ali nožem. Trdovratne
madeže namocite in jih nato odstranite z gobico,
prepojeno s cistilom; pazite, da pri tem ne
poškodujete emajla. Emajlirane rešetke pomijte z
vodo in cistilom, lahko pa jo pomijete tudi v
pomivalnem stroju.
Pokrove in krone gorilnikov snemite in jih ocistite s
toplo vodo in blagim cistilom, nato pa jih do suhega
obrišite. Nato jih ponovno namestite na gorilnike, pri
tem pa pazite, da jih ponovno namestite v pravilni
položaj. Za cišcenje gorilnika lahko uporabite
nekoliko bolj abrazivna cistila.
Vrata pecice in stekleni pokrov, ce je vaš štedilnik z
njim opremljen, cistite samo s toplo vodo. Ne
uporabljajte grobih cistil ali cistilnih sredstev. Ce je
vaš štedilnik opremljen z vžigalno napravo, jo redno
cistite, da zagotovite brezhibno vžiganje. Pazite, da
odprtine na gorilniku niso zamašene.
prostora. Ce to ni mogoce, postavite jeklenko
drugam, prazen prostor pa lahko s pomocjo dodatne
opreme spremenite v prirocno omarico.
Zamenjava žarnice za osvetlitev pecice
Izklopite štedilnik iz elektricnega omrežja. Odvijte
žarnico in jo zamenjajte z enakovredno (odporno
na visoke temperature do 300°C) z naslednjimi
znacilnostmi:
Napetost
230 V (50 Hz)
Moc
15 W
Grlo
E 14
Sl. 17
Cišcenje pecice
Pecico redno cistite po vsaki uporabi, dokler je še
topla. Takrat boste najlažje odstranili mašcobo,
sokove in madeže z vsebnostjo sladkorja. Pecico
cistite s toplo vodo in blagim cistilom, ali pa
uporabite katero od cistil za pecice; pazite, da ne
razpršujete cistila na kovinske dele, saj bi lahko
poškodovali površino iz nerjavecega jekla. Opremo
pecice (rešetko, vodila ipd.) cistite s toplo vodo in
cistilom. Pri trdovratnih madežih si pomagajte z
nekoliko bolj abrazivnim cistilom.
Nikoli ne oblagajte površin pecice z alu-folijo,
ker bi to lahko povzrocilo akumulacijo toplote,
kar bi vplivalo na rezultate pecenja, lahko pa bi
tudi povzrocilo poškodbe emajla.
Preverjanje priklopa
Redno preverjajte stanje cevi za dovod plina. Ce
opazite kakršnokoli nepravilnost, se takoj obrnite na
pooblašcenega serviserja, ki bo cevi zamenjal.
Priporocamo, da cevi zamenjate enkrat letno.
Pooblašceni serviser naj redno podmazuje ventile
za dovod plina.
Cišcenje vrat pecice
Ce je potrebno bolj temeljito cišcenje vrat pecice,
priporocamo, da vrata snamete, saj jih boste tako
lažje ocistili. (gl. sliko 18).
Do konca odprite vrata, obrnite jezicka na tecajih za
180°, delno zaprite vrata (kot 30°) in vrata dvignite
in izvlecite iz ohišja.
Ocišcena vrata nato namestite nazaj, upoštevajoc
zgornja navodila v obratnem vrstnem redu.
Sl. 18
Prostor za jeklenko
Ce ima vaš štedilnik tudi prostor za jeklenko, mora
biti zagotovljeno zadostno zracenje tudi tega
17
Navodila za namestitev in priklop
Namestitev in priklop štedilnika prepustite za to usposobljenim strokovnjakom, ki morajo upoštevati vse
veljavne predpise.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi neupoštevanja
veljavnih predpisov.
Pozor! Priklop in uporaba aparata je dovoljena le v prostorih, kjer je zagotovljeno stalno zracenje skladno z
veljavnimi predpisi.
Plinski štedilnik bo pravilno deloval le, ce bo zagotovljen zadosten pritok svežega zraka v prostor, kjer je
postavljen. Strokovnjak, ki bo štedilnik priklopil, mora upoštevati veljavne predpise!
Dotok zraka v prostor mora biti omogocen skozi odprtino v zunanji steni (gl. sliki 19 in 20); za zadosten pretok
zraka so potrebne odprtine (ena ali vec) s površino 200 cm 2.
Slika 19
Slika 20
Odvod produktov, ki nastajajo pri izgorevanju
Zagotovljeno mora biti odvajanje produktov, ki nastajajo pri izgorevanju, skozi napo v zracnik ali na prosto (gl.
sliko 1). Ce v kuhinji ni nape, priporocamo namestitev ventilatorja v zracnik oz. v drug izhod na prosto, ce je
poskrbljeno tudi za odprtino za dovod zraka (gl. sliko 21). Elektricni ventilator mora biti dovolj mocan, da
zagotavlja izmenjavo zraka v kuhinji v kolicini njene 3-5-kratne prostornine na uro.
Slika 21
18
Slika 22
Namestitev
Aparat je razvršcen v razred X in je namenjen
vgradnji v kuhinjski niz v višini kuhinjskega pulta
(EN 60 335-2-6).
Uravnavanje
Štedilnik je opremljen z nastavljivimi nogami v vseh
štirih vogalih pod ohišjem, tako da lahko prilagodite
višino štedilnika z višino poleg stojecega
kuhinjskega pohištva (gl. sliko 23-A). Ce je stoji
štedilnik vodoravno se prepricate tako, da postavite
nanj posodo s tekocino.
Slika 23-A
Uravnavanje pokrova
Nekateri štedilniki so opremljeni s steklenimi pokrovi
s posebnimi vzmetmi za uravnavanje, ki so v
notranjosti tecajev in omogocajo gladko zapiranje
pokrova.
S pomocjo izvijaca lahko nastavite zapiranje
pokrova; moc, potrebno za odpiranje in zapiranje
pokrova, lahko spremenite tako, da nastavitveni
vijak 2-krat ali 3-krat zavrtite (gl. sliko 23-B).
Priklop plina
Slika 23-B
Vsa dela, ki so potrebna za prikljucitev vaše nove
kuhalne plošce, prepustite za to usposobljenim
strokovnjakom pooblašcenega servisa ali delavcem
lokalne plinarne. Ti morajo upoštevati vse veljavne
predpise.
Na tablici s podatki na hrbtni strani štedilnika je
navedena vrsta plina, za katero je štedilnik
tovarniško prirejen. Za to vrste plina posegi na
štedilniku niso potrebni, ce pa želite štedilnik
priklopiti na drugo vrsto plina, upoštevajte navodila v
poglavju Prilagoditev za druge vrste plina.
Najvecja ucinkovitost in najmanjša poraba bo
zagotovljena, ce bodo upoštevane vrednosti za tlak,
navedene v tabeli s tehnicnimi podatki o gorilnikih in
injektorjih.
Ce je tlak plina drugacen ali celo spremenljiv, je
potrebna vgradnja regulatorja tlaka v dovodno cev
za plin. Pri uporabi plina butan/propan je dovoljena
uporaba regulatorjev tlaka le, ce so izdelani skladno
z vsemi veljavnimi predpisi.
Štedilniku priloženi nastavki za priklop
gumijaste cevi
Ce bo štedilnik priklopljen na zemeljski plin:
Uporabite nastavek tipa »A« (gl. sliko 24).
Ce bo štedilnik priklopljen na plin butan/propan:
Uporabite nastavek tipa »B« (gl. sliko 24).
Med nastavek in dovodno cev vedno vstavite tesnilo
»C«.
Štedilnik je predviden za priklop na plin s pomocjo
toge ali gibljive jeklene cevi (skladno z veljavnimi
predpisi).
Slika 24
19
Priklop kovinskih toge ali gibljive cevi
Zaradi vecje varnosti priporocamo uporabo togih
cevi (npr. bakrenih), ali uporabo gibljivih cevi iz
nerjavecega jekla. Nastavek dovodne cevi mora biti
Gc 1/2.
Priklop s pomocjo gibljivih
nekovinskih cevi
Ce je cev dostopna v celi dolžini, kar omogoca
redno preverjanje stanja cevi, je možen tudi priklop
plina s pomocjo nekovinskih cevi skladno z
veljavnimi predpisi. Cev mora biti namešcena tako,
da:
- se nikjer ne segreva za vec kot 30° nad
temperaturo okolja; napeljana mora biti tako, kot
je to pojasnjeno na sliki 25;
- ni daljša od 1500 mm;
- da je nepoškodovana;
- da ni nategnjena oz. prišcipnjena;
- da se ne dotika ostrih robov;
- da je dostopna in je tako mogoce redno
preverjanje njenega stanja.
Pri rednem preverjanju se vsakic prepricajte, da:
- cev ni poškodovana - na njej ne sme biti prask,
razpok ali ožganin;
- material mora biti elasticen, ne pa otrdel;
- pritrjevalne sponke ne smejo biti zarjavele.
Življenjska doba cevi je do 5 let, zato jo morate
pravocasno zamenjati. Prav tako morate cev
zamenjati takoj, ko na njej opazite kakršnekoli
nepravilnosti.
Ce želite uporabljati plin v jeklenkah, uporabite
predpisano gibljivo cev, ki jo napeljite skozi ustrezno
odprtino na hrbtni strani in jo nato pritrdite s
sponkama (glej sliko 26). Nikoli se ne sme dotikati
leve strani jeklenke!
Uporabljajte ustrezen podstavek za jeklenko (gl. sl.
26 A), da se jeklenka ne dotika tal.
Slika 25
Pozor! Po opravljenem priklopu morate obvezno
preveriti tesnost vseh spojev. Pomagajte si z
milnico, nikoli z odprtim plamenom!
Pozor! Po opravljenem priklopu morate obvezno
preveriti tesnost vseh spojev. Pomagajte si z
milnico, nikoli z odprtim plamenom!
Slika 26
20
Prilagoditev za druge vrste plinov
Ce želite uporabljati drugo vrsto plina in ne tisto, za
katero je bil vaš štedilnik tovarniško nastavljen, je
potrebno opraviti dolocene prilagoditve.
Zaradi Vaše varnosti priporocamo, da ta dela
prepustite strokovnjakom pooblašcenega
servisa ali delavcem lokalne plinarne.
Zamenjava prikljucka za gumijasto cev (slika 27)
Ce je potrebno spremeniti nastavitev štedilnika za
zemeljski plin, uporabite nastavek za gumijasto cev
»A«.
Zamenjava šobe na dodatnem gorilniku
(nekateri modeli)
Snemite pokrov s štedilnika.
Snemite rešetko.
Razstavite gorilnik.
Odvijte vijake z zgornjih nosilcev in ju snemite (slika
29).
Nekoliko dvignite zgornjo plošco in jo snemite
(potisnite jo proti sebi).
Z naticnim kljuc izvijacem 7 odvijte in snemite šobo
(glej sliko 30) ter jo zamenjajte (glej tabelo 2).
Ponovno namestite posamezne dele v obratnem
vrstnem redu od zgoraj navedenega.
Ce je potrebno spremeniti nastavitev štedilnika za
butan/propan, uporabite nastavek za gumijasto cev
(B). Vedno vstavite tudi tesnilo C med dovodno cev
in nastavek za gumijasto cev (sl. 27).
Sl. 29
Slika 27
Zamenjava šob in nastavitev
Ce je potrebno, pri pooblašcenem servisu kupite
komplet šob za drugo vrsto plina in jih zamenjajte,
še bolje pa je, ce to delo prepustite strokovnjakom
pooblašcenega servisa.
Šobe zamenjate na naslednji nacin:
• Snemite pokrov gorilnika in krono.
• Z naticnim kljuc izvijacem 7 odvijte in snemite šobe
(glej sliko 28) ter jih nadomestite z ustreznimi
šobami za želeno vrsto plina (glej tabelo 2).
• Ponovno namestite posamezne dele v obratnem
vrstnem redu od zgoraj navedenega.
Sl. 30
Sl. 28
21
Nastavljanje najnižje stopnje
Najnižjo stopnjo gorilnika nastavite na naslednji
nacin:
1. Obrnite gumb na položaj za najmanjši plamen.
2. Snemite gumb (glej sliko 31).
3. a. Ce boste namesto zemeljskega plina
uporabljali butan/propan, vijak do konca privijte,
b. Ce boste namesto plina butan/propan
uporabljali zemeljski plin, vijak odvijte za
približno eno cetrtino obrata, dokler plamencek
ne gori enakomerno.
Znova sestavite dele gorilnika v obratnem vrstnem
redu.
Na koncu se prepricajte, da plamen ne ugasne, ce
gumb hitro obrnete iz položaja za najvecji v položaj
za najmanjši plamen.
Sl. 31
Zamenjava šobe gorilnika pecice
a) Odstranite dno pecice;
b) Odvijte vijak 1 (slika 32) in vzemite iz pecice
gorilnik;
c) z naticnim kljucem št. 7 odvijte in odstranite
šobo, ki je na dnu pecice, in jo zamenjajte z
ustrezno (glej tabelo 2);
d) ponovno sestavite gorilnik, upoštevajte zgornja
navodila v obratnem vrstnem redu.
Nastavljanje najnižje stopnje gorilnika pecice
Prižgite pecico in pustite plamen goreti pri zaprtih
vratih pecice na stopnji »max« pribl. 10 minut, nato
pa obrnite gumb termostata na 140, snemite gumb
in:
- v primeru preklopa z zemeljskega plina na plin
butan-propan, vijak termostata trdno zategnite
(slika 31);
- v primeru preklopa z butana/propana na
zemeljski plin vijak odvijte za pribl. 1/4 obrata,
dokler gorilnik ne gori z enakomernim majhnim
plamenom.
Sl. 32
Navodila za nastavitev vijaka
termostata gorilnika pecice
Pri modelih, ki so opremljeni z nastavitvenim
vijakom z okroglo glavo:
- izvlecite gumb in ga snemite;
- z majhnim izvijacem ga nastavite (gl. sliko 33);
- na koncu se s hitrim obracanjem gumba iz
maksimalnega v minimalni položaj prepricajte,
da gorilnik ne ugasne.
Sl. 33
22
Specifikacije za gorilnike in injektorje
Tabela 2
Vrsta plina
Gorilnik
Zemeljski
Veliki (hitri)
plin (metan) Srednji
Pomožni
Dodatni
Pecica s
termostatom
Pecica s
termometrom
Butan/
Veliki (hitri)
Propan
Srednji
Pomožni
Dodatni
Pecica s
termostatom
Pecica s
termometrom
Šoba 1/100 mm
119
96
70
119
119
Moc
Moc (zmanjšana)
(normalna)
kW
kW
3,0
0,65
2,0
0,45
1,0
0,33
3,0
0,85
3,0
1,0
Zmogljivost
m 3/h
g/h
0,286
0,190
0,095
0,286
0,286
-
105
2,4
1,1
0,228
-
86
71
50
88
82
2,8
2,0
1,0
3,2
3,0
0,65
0,45
0,33
0,85
1,0
-
202
144
72
230
216
73
2,4
1,1
-
173
Tlak
mbar
20
28
-30/37
OPOZORILO
Za gorilnike kuhalne plošce in pecice regulacija primarnega zraka ni potrebna.
OPOZORILO!
Ce tlak plina ni v predvidenih mejah ali je spremenljiv, je potrebno v dovodno cev vgraditi regulator tlaka, ki
mora ustrezati vsem veljavnim predpisom.
Možnosti vgradnje
Pri vgradnji štedilnika v kuhinjski niz upoštevajte mere, navedene na spodnji skici (gl. sliko 34).
Slika 34
Ce je štedilnik vgrajen po dolocilih razreda 2, podrazreda 1 (t.j. vgradni), je za priklop plina nujna uporaba
gibljive kovinske cevi skladno predpisom UNI 9891.
23
Priklop na elektricno omrežje
Štedilnik je treba prikljuciti na enofazno omrežno
napetost 230 V. Vsa potrebna dela naj opravi za to
usposobljeni strokovnjak pooblašcenega servisa, pri
tem pa mora upoštevati vse veljavne predpise.
Pred prikljucitvijo se prepricajte, da je vaša hišna
elektricna napeljava vkljucno z varovalko primerna
za prikljucitev aparata (glej tablico s podatki) in da je
vticnica ozemljena in da ustreza vsem veljavnim
predpisom.
Vticnica oz. stikalo, v katero je štedilnik priklopljen,
mora biti dosegljivo, tako da ga boste lahko po
potrebi izklopili iz elektricnega omrežja.
Aparat je dobavljen s prikljucnim elektricnim kablom.
Tega je potrebno opremiti s primernim vtikacem, ki
ustreza vrednostim, navedenim na tablici s podatki.
Pri tem upoštevajte navodila, prikazana na sliki.
Vtikac na prikljucnem kablu vkljucite v vticnico na zidu.
Ce je aparat direktno prikljucen na elektricno
omrežje, je treba za varnost poskrbeti z vecpolnim
stikalom med aparatom in omrežjem z razdaljo med
kontakti v stikalu vsaj 3 mm; uporabiti je treba
stikalo, ki ustreza zahtevani napetosti in vsem
veljavnim predpisom.
Rjavi fazni vodnik (iz prikljucne sponke na
štedilniku) mora biti vedno prikljucen na fazo
elektricnega omrežja.
Prikljucni elektricni kabel mora biti napeljan tako, da
ne more priti v stik z vrocimi kuhalnimi mesti in da
ne bo izpostavljen temperaturi, ki bi bila za 50°C
višja od temperature v prostoru.
V primeru, da je potrebno zamenjati kabel, se
obrnite na pooblašceni servis. Kabel je potrebno
zamenjati z enakovrednim. Prikljucni kabel mora
ustrezati prikljucni napetosti in delovni temperaturi.
Ozemljitveni vodnik mora biti pribl. 2 cm daljši od
drugih dveh.
Po priklopu za približno 3 minute vklopite vse
grelce, da preverite njihovo delovanje.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo ali poškodbe, ki so posledica
neupoštevanja veljavnih varnostnih predpisov.
Sl. 35
V primeru okvare
Ce opazite nepravilnost v delovanju štedilnika,
najprej s pomocjo spodnjih nasvetov poskusite sami
odpraviti nepravilnost, in šele ce vam to ne uspe
poišcite pomoc pri pooblašcenem servisu.
Dotok plina je nepravilen
Prepricajte se, da:
- luknjice na gorilniku niso zamašene;
- da regulator tlaka deluje;
- da je ventil na jeklenki do konca odprt.
V prostoru vohate plin
Prepricajte se, da:
- ventil za plin ni odprt;
- da je cev za dovod plina pravilno namešcena in
da je brezhibna; ne pozabite je zamenjati vsaj
enkrat letno.
Pri preverjanju tesnenja si nikoli ne pomagajte z
odprtim plamenom, npr. vžigalico; vedno
uporabite milnico!
24
Pecica se ne segreva.
Prepricajte se, da so gumbi pecice v pravilnem
položaju.
Cas pecenja je predolg.
Prepricajte se, da ste izbrali ustrezno temperaturo.
Iz pecice se kadi.
Priporocamo, da pecico redno cistite po vsaki
uporabi. Med pecenjem se lahko na stenah in na
dnu pecice nabere mašcoba, in ce pecice ne boste
ocistili, se bo pri naslednjem pecenju ta mašcoba
žgala, posledica pa bo dim in neprijeten vonj.
Luc v pecici ne gori.
- Verjetno je pregorela žarnica. Zamenjajte jo z
enakovredno.
Ce vam tudi s pomocjo teh nasvetov ne bo uspelo
odpraviti nepravilnosti v delovanju, poišcite pomoc
pri najbližjem pooblašcenem servisu. Pri tem
navedite podatke o naravi okvare, model in serijsko
številko aparata.
Vzdrževanje in servisiranje
Pipo za plin je potrebno obcasno podmazati, kar
zagotavlja brezhibno delovanje in varnost.
• Snemite gumb in odvijte vijake s kontrolne
plošce ter jo snemite.
• Zrahljajte vijaka, ki sta namešcena ob nosilcu
pipe za plin.
• Snemite stožec in ga previdno ocistite.
• Nato nanesite tanko plast netopne namenske
masti. Pazite, da ne bi nanesli prevelike kolicine
masti in tako zamašili luknjice za dovod plina.
Nato previdno v obratnem vrstnem redu od zgoraj
navedenega znova sestavite vse dele.
Ce se vaš štedilnik pokvari in vam s pomocjo zgoraj
podanih navodil ne uspe odpraviti nepravilnosti v
delovanju, poklicite strokovnjaka pooblašcenega
servisa. Zahtevajte uporabo originalnih rezervnih
delov.
Skupina Electrolux je v svetovnem merilu najvecji proizvajalec elektricnih in plinskih gospodinjskih
aparatov, aparatov za cišcenje in uporabo na prostem. Vsako leto je prodanih vec kot 55 milijonov
proizvodov Skupine Electrolux (kot so hladilniki, štedilniki, pralni stroji, sesalniki, motorne žage in
vrtne kosilnice) v vrednosti približno 14 milijard ameriških dolarjev v vec kot 150 državah širom po
svetu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Tržaška 132, p.p. 72, 1111 Ljubljana
tel.: 061/1234-137, 061/1236-0500; fax: 061/1234-238
e-mail: electrolux@siol.net
http://www.electrolux.si
25
Ostali sta še dve nejasnosti:
1. V tabeli 2 (str. 23) je kot zadnji gorilnik
naveden:
Oven with tap.
(Ne vem, kaj naj bi to bilo: tap = pipa)
Po mojem mnenju je to (za razliko od pecice s
termostatom) lahko samo pecica s
termometrom; drugacne v navodilih niso
omenjene.
2. V poglavju o priklopu na elektricno omrežje
piše, da je štedilnik dobavljen brez
prikljucnega elektricnega kabla, vendar je iz
nadaljenjega teksta sklepati, da ni samo
vtikaca (npr. že zato, ker morajo zamenjavo
kabla opraviti strokovnjaki pooblašcenega
servisa. Kaj torej manjka, samo vtikac ali
tudi kabel?
Kot tretje pa naj omenim, da v teh navodilih ni
slike komandne plošce - obicajno je nekje slika
in napisi 'gumb za levo sprednje kuhališce',
'gumb za levo zadnje kuhališce' ipd.
ELEKTRICNI VENTILATOR
Presek
odprtine
za
dovod
zraka
najmanj2
200 cm
+ ustrezna
odprtina za
ventilator
Faza
Nula
Ozemljitev
(rumeno-zelena)
GIBLJIVA
GUMIJASTA
CEV ZA DOVOD
PLINA
DA
NE
Elektricni
prikljucni
kabel
Presek
odprtine
za
dovod
zraka
najmanj2
200 cm
GIBLJIVA
GUMIJASTA
CEV ZA
DOVOD
PLINA
Presek
odprtine
za
dovod
zraka
najmanj2
200 cm
Elektricni
prikljucni
kabel
NAPA
Presek
odprtine
za
dovod
zraka
najmanj2
200 cm
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising