AEG | C5000C-W | User manual | Aeg C5000C-W User Manual

Aeg C5000C-W User Manual
35674-8202
02/01
Grafiche MDM - Forli
|
—
ue
>
pa
—
oc
и
<T
LL
aa
LL
un
—
<I
Elektrikli-gazh pisirici
COMPETENCE 5000
COMPETENCE 5050
Kullanim Kilavuzu
ONEMLI EMNIYET BILGILERI
A Firint kullanmadan ónce bu giivenlik bilgilerini dikkatlice
okumalisiniz.
Montaj
e Bu firimin montaj Yetkili Servis tarafindan úretici firmanin óngoórdugu kurallar
dahilinde yapilmalidir.
e Bu firin oldukça adirdir. Tasirken dikkat etmelisiniz. Firini kapi tutamadindan
tutarak tasimayIniz.Firini zemin üzerinde sürükleyerek tasimayiniz bu firinin
ayaklarina zarar verebilir.
e Firinikullanmadan ônce tüm ambalaj malzemelerini sókúntz.
e Gaz besleme borusunun yaninda bulunan bilgi etiketine bakarak gaz tipinin
ve elektrik beslemesinin cihaziniz için uygun olup olmadi@ini kontroi ediniz.
e Firinin teknik ózelliklerini kesinlikle degistirmeye kalkismayiniz bu sizin ve
úrúnúnuz icin oldukca tehlikelidir.
Gocuk Emniyeti
Bu firin yetiskinler tarafindan kullanilmak {izere tasarlanmis ve úretilmistir,
Cocuklann firinla veya finn etrafinda oynamalarina kesinlikle izin vermeyíniz.
e Firin kullanildiÿ! sûrece sicaktir.O yüzden çocuklar: firin sogumadan firina
yaklastirmayiniz.
e Cocuklarfinnin tizerindeki tava ve tencereleri çekip devirerek kendilerine zarar
verebilirier.
Kullanim
o Bufirin evierde kullamimak amaciyla tasarlanmistir. Ticari ve endústriyel amaciar
icin kullanimamalidir.
e Firin calistiól súrece kultaniidigi ortamda 1s: ve nem úretir.Bu yúzden ocaóin
bulundugu ortamin havalandinimasi gerekir.Bu islem icin ya sOrekli hava akisi
saglayan bir aspiratór kultaniimali yada ortam kullanici tarafindan sik sik
havalandirilmalidir.
e Firin uzun súreli kuitanilacaginda bir pencere açarak yada aspiratôrün hizini
arttirarak havalandirmanin sûrekli olmas! saÿlanmalidir.
e Firini su lle temas ettirmeyiniz.Bôyle bir durumda firini kesinlikle
çalistirmayIniz.Ayrica finn(islak elle çalistirmayiniz.
e Firini kullanmayacadiniz zaman kontrol dûÿmelerinin KAPAL] konumda
olduÿundan emin olunuz.
e Diger ev aletlerini kullanirken kablolarinin firinin sicak yüzeylerine temas
etmemesini saglayiniz.
anindaki ilk gaz dónúsumú garanti dañilinde
vap:imakta daha sonraki donústimler ise Ucrete tabi
olarak yapilmaktadir.
Roélanti ( min) Ayarinin Yapilmasi
Rôlanti ayarini yapabilmek için
1) Kontrol düÿmesini en düsük ayar konumuna
getiriniz
2) Düämeyi yerinden çikariniz.
3a) Dogalgazdan LPG'ye bir gecis sóz konusu ise
gaz vanalarinin by-pass ¡ánesini ceviriniz.
3b) LPG'den Dodgalgaza bir dônüsüm olacaksa by-
pass ignesini % oraninda küçük bir alev elde
edene kadar çeviriniz.
Daha sonra ayn! islemlen tersine yaparak tim
parcalari yerlerine takiniz. Faz (K.rengi)
En son olarakta ayarin dogdru yapildidini kontrol etmek
icin ocadin dugmesini max konumdan min konuma
dogru hizla çeviriniz.Alevin sôonmemesi durumunda
ayarin dogru yap:Imis oldugundan emin olabilirsiniz.
Elektrik Baglantisi
Bu firin tek fazli 230 V / 50 Hz gerilim dederine uygun olarak ¢alistinimahdir.
Firinin elektrik badlantisi Yetkili Servis tarafindan yapilmalidir.Eger elektrik tesisati
gerekiyorsa bu da kalifiye bir elektrik tesisatçis:i tarafindan yapiimalidir.
Elektrik baglantisini yapmadan ônce asaÿidakilerden emin olunuz.
-Evdeki tesisat ve sigorta dederi cihazin yükünü kaldirabilecek güçte mi? Bilgi
etiketinden kontrol ediniz; -Besleme hath yürürlükteki standart ve normlara uygun
bir topraklama hattina sahip mi?; -Priz veya devre kesici anahtar cihazin
montajindan sonra da kolay ulasilabilir bir yerde mi?
Bu cihazin sebeke kablosu Oretici firma tarafindan cihaz ile birlikte verilmektedir.
Sebeke kablosunu uygun bir prize takarak kullanabilirsiniz. Firinin elektrik
baglantisin: direkt sebekeye yapmak isterseniz sebeke hatt! ile cinazin besieme
kablosu arasina normlara uygun ve firnin yükünü kaldirabilecek temas aralid! en
az 3 mm lik çok kutuplu bir anahtar koymalisiniz.
Kahverengi olan faz kablosu (finnin L badlanti pargasindan gelen) daima sebeke
hattinin fazina bagl olmalidir. Yesil-sari renkte olan toprak hatti kablosu herhangi
bir anahtarla kesintiye ugratiima malidir. Her durumda elektrik besleme hatti hig
bir noktasinda 50 *C nin úzerinde bir 1siya maruz kalmayacak sekilde
yertestiriimelidir. Besleme kablosu degistirilecedi zaman firmin yúkúne uygun
kesitli kablo kullaniniz. Yesil-sar ofan topraklama kablosu diger kaz ve пб
kablolarindan 2 cm daha uzun olmalidir. Bagianti yapildiktan sonra firin: yaklasiKk
3 dk çalistirarak 1siticilari kontrol ediniz.
Uretici firma giivenlik norm ve standartlarina uymamaktan dogabilecek
her túrlú hasar ve zarara karsi higbir sorumiuluk kabul etmeyecektir,
(Mavi)
Toprak (Yesil-Sari)
19
Metalik Olmayan Esnek Boru ile Gaz Baglantisinin Yapiimasi
Eger gaz baglantisi her istenildiginde kontrol edilebilecek konumdaysa standart
ve normlara uygun olan esnek bir boru kullanilabilir.Esnek borunun lastik tagiyici
agizlik larina uygun olarak emniyet kelepgeleri ite sikica baglanmalidir.Baglanti
asadidaki sekilde yapilabilir.
- Esnek boru sekilde górúldugú gibi vanaya ulasmak icin finnin arkasindan geçece
ginden hig bir noktasinda 30 *C nin tizerinde istya maruz kalmamalidir.
- Boru uzunlugu 150 cm'yi ge¢gmemelidir.
- Boru hig bir sekilde bogulmamalidir.
- Hicbir sekilde kivrilmaya, búkulmeye ve gerilmeye maruz kalmamalidir.
- Kesici kenar ve kóselere temas etmemelidir.
- Zaman zaman kontrol etmek igin her an ulasilabilir yerde ve konumda olmalicir.
Esnek borunun zaman igerisindeki yipranma kontrolúntú asagidaki sekilde
yapabilir siniz
- Hortumun úzerinde ve uclarinda kesikler ,catlaklar ve yanik izleri olmamalidir.
- Hortum asin sertlesmis olmamal esneklegini muhafaza etmelidir.
- Sikma kelepceleri paslanmis olmamalrdir,
- Son kullanim súresini ( 5 y1) asmamis olmalidir.
Yukarida belirtilen anormatliklerden bir veya bir kagtnin
ortaya ¢ikmasi durumunda boruyu degistiriniz.( Tamir B
etmeye kalkmayiniz) 6 A
ONEMLI: Montaj islemi tamamlandig nda bútún ” —
baglanti rakorlarini tek tek sabunlu su ile kontrol A
ediniz.Asla atesle kacak kontrolú yapmaytniz.
Gaz Dônüsümuü
Fininin imalatta ayarlanmis olan gaz tipini degistirmek |L Fig. 1
icin asagidaki islemleri uygulayinz. FO 0392
GAZ BAGLANTISI
LPG : Bu tip gazla çalisacaksa birlikte verilmis olan
B agızlıdını kullanınız.
DOGALGAZ Bu tip gaz icinse Aagizhigini kullaniniz.
Agizlikla birlikte gaz borusu arasina C contasini
koymayt unutmayiniz.
Enjektórlerin Degistirilmesi = Fig.2
Ocak izgaralarin: cikariniz.Bek sapkalarini ve bekleri
cikariniz. 7 mm lik bir kurbagacik anahtarla enjektórleri |
(memeleri) gevseterek sôkünüz.Montaj bilgileri sayfasindaki çizelgeye uygun
olarak yeni enjektôrü takiniz.Bu islem bittiginde yukaridaki uygulamalar: tersine
yaparak hepsini yerlerine takiniz.Bu tip enjektórlerde hava ayarl yapmaya gerek
yoktur. LPG ve Dogalgazin basinglan farkl oldugundan yanma güçleride
farkhdir.(Dogalgaz LPG den daha kuvvetii yanar)
Eski enjektórleri ileride tekrar kullanabileceginizden dolay: saklayiniz. Montaj
18
s Dengesiz tavalarin ve diger kaplarin devrilerek bir kazaya sebep verme
ihtimallerinden dolay: bu túr kaplarin kullaniimamas: gerekir.
e Firinherzaman temiz tutulmalidir.Firin Üzerinde veya igerisinde birakilan yemek
ve yag atiklar bir yangina sebep olabilirier.
e Firinin ic kabininde veya ocak kisminda kesinlikle plastik kaplar
kullanmayiniz.Firinin hig bir parçasini alüminyum folyo ile kaplamayiniz.
e Firinin arkasinda ortaya yerlestiriimis olan bosluk firin kabininin havalandirimas:
icin konulmustur.Bu ytizden burasinin strekli agik kalmasini saglayiniz.
e Cabuk ve kolay bozulan gidalan, plastik malzemeleri ve aerosolleri finn isisindan
etkileneceklerinden dolayi firinin Ozerinde veya igerisinde saklamayiniz.
es Patlayici ve yanic: maddeleri kesinlikie sicak saklama bôlmesinde
saklamayiniz.
Servis
Bu firin sadece Yetkili Servis tarafindan monte edilmeli , onariimall ve servis
hizmeti verilmelidir. Ayrica sadece orijinal yedek parga kuilantimalidir.
&Cevre ile ilgili Bilgiler
Firinin montajindan sonra cevre ve genel gúvenlige uygun olarak ambalaj
malzemelerini imha ediniz.Eger eski firinizi atacaksaniz besleme kablosunu imha
ederek kuilanilmaz hale getiriniz.
icindekiler
Kullanim Bilgileri
Finn Ust Kapadi 4
Kullanim 5
Ocak Beklerinin Yakilmasi 5
Finn Kisminin Ozellikleri 6
lIk Kultanim Oncesi 8
Pisirme Fonksiyonlari 9
Pisirme Tablosu 11
Temizlik ve Bakim 13
Firinin Temizligi 13
Montaj Bilgileri
Montaj Bilgilerl 16
Elektrik Baglantis: ' 19
Firinin Gorünüsü
Firin Üst Kapaë
Kontroi Paneli
Mekanik Firin Saati
Termostat Kontrol Dugmesi
(C 5050)
5. Firin Fonksiyon Kontrol
Dúgmesi
6. Elektrikiisitic: Kontrol
Dügmesi
7. Ocak Kontrol Dúugmeleri
8. Cakmak Botunu
9. Tutamak
10.Firin Kapist
11.Saklama Cekmecesi
> о N :>
Kullanıcı igin Yardımcı Bilgiler
Asagıdaki semboller kullanım kılavuzunun basından sonuna kadar sizlere
yadrımcı olacaktır.
A Emniyet Talimatları
e Calistirma ve kullanim için
Adim adim bilgiler
| 1 Hatirlatici Ipuglar!
Cevre ile ilgili Bilgiler
uygun olarak yapilmahdir. Elektrik baglantist ise kalifiye bir elektrik teknisyeni
tarafindan yürürlükte bulunan standart ve normlara uygun olarak yapilmalidir. Toprak
hattinin olmamasi durumunda yada yanlis topraklama olmas: durumunda ortaya
cikan sonuglar úretici firma sorumiulugunda
degildir.
Yerlestirme
Cihaz X tipindedir.Cihazin dayandid ve arasina
girdigi mobilya yuksekiiklerinin firmin calisma
yüksekliGini asmayacak sekiide
tasarlanmistir.
Dengeleme
Firin alt sasisinin ón ve arka kôselerinde
bulunan yúkseklikleri ayarlanabilir ayaklara
sahiptir.Bu ayaklarin bir anahtar vasitasiyla
ayarlanmalar: firinin dúz ve dengeli
durmasini,tencere ve kaplardaki sivilarinda
dûzgün durmasini ve bôylece isinin esit olarak
yaylimasini saglar.
Atik Gazlarin Tahliyesi
Gazla caligsan firinlarin atik gazlari bir
davlumbaz yada aspiratórie disari atilmalidir.
Gaz Baglantisinin
Yapilmasi
Firinin gaz baglantisi yürüriükte bulunan
normiara ve yônetmeliklere gore kalifiye ve
yetkili bir gaz tesisateis! tarafindan
yap!Imalidir.Firin fabrikadan arka bôlümündeki
badlanti borusunun yanina konuimus olan bilgi
etiketinde belirtilen gaz tipine uyumlu olarak
cikar.Cihazin besienecedi gaz tipinin etikette
belirtilen gaz tipiyle ayni olmasina dikkat
ediniz.
Sert yada Esnek Metalik Boru ile
Gaz Baglantisinin Yapilmasi
Emniyet a¢isindan daha giivenli olacagindan
dolay1 firnin gaz badlantisit norm ve standartiara uygun esnek ve paslanmaz bir
çelik boru île yapriabilir. Bôylece firinin fazla hareket etmesine gerek kalmaz.Firinin
gaz giris rakoru Gc % ôlçüsündedir
lektrik
|
Boruları
Elektrik
E| Kablosu
FO 0063
i Y DOGRU
« Esnek Gaz
Borulari
== YANLIS
Esnek Gaz
17
Montaj Bilgileri
Model : C 5000 — C 5050 -Uriin Sinifi : 2 sub sinif 1
Olçüler Firin Isttici Güçleri
Yükseklik : 850 mm Üst + Alt Isitici (C 5050) :2200 W
- Derimlik : 600 mm Izgara Isiticisi 11800 W
Geniglik : 600 mM Konveksiyonel Fan :30W
Fırın Kapasitesi . 56,6 dm* Turbo Isiticl 2000 W
Firin Lambas! 15 W
Ocak Bekleri Elektrikli Isitic: 1500 W
Arka Sol Bek (Yardimc1) : 2.0 kW Toplamoran (C 5050) :3715W
On Sol Bek (Büyük) : 2.8 Kw Toplamoran (C5000) :3550W
Arka Sag Bek (Kücük) : 1.0 kW Calisma Gerilimi 230 V
URUN KATAGORISI :112H3+ GAZ BESLEMESI (LPG): G28-30/37 mbar
NORMAL { MIN | DOGAL GAZ LPG
GUCU GUCU
| mh g/h
OCAKBEKi | kW kW |Ref1H001 Gap |Ret11001 G28-30/37
20mbar
Küçük Bek 4 0.33 70 0,095 50 73
Yardimes Bek 2 0,45 96 0,190 71 145
Büyük Bek | D.gaz:3 0.65 119 0,286 86 204
LPG: 2.8
Montaj Bilgileri
ONEMLI : Bu firinin montaii sadece Yetkili Servis Personeli tarafindan
yaptimalidir. Bu kitavuzda belirtilen emniyet kurallarina ve yürülükte bulunan
genel emniyet normlarina uygun oalarak yapiimamis montajiardan
kaynakianan her türlù hasar ve zararlardan dolay: üretici firma higbir
sorumiu- luk kabul etmez.
Monte Edilecegi Ortam
DIKKAT : Bu firin sadece súrekli hava dolasimi bulunan bir ortama monte edilebilir.
Cihazin verimii calisabilmesi ve kullanilan gazin iyi bir sekilde yakilabilmesi igin
ortarnda dogal bir havalandirmanin bulunmasi gerekir. ( Cihazt monte eden personel
asagidaki kurallara uymak zorundadir.) Hava akimi duvardan disariya agilan hava
deliklerinden veya pencerelerden direkt olarak iceriye girmelidir.
Bu delik (veya delikler) gerek iceriden gerekse disaridan kesnilikie tikanmayacak
sekilde aciimall ve tercihen yere yakin ve yanan gaziarin tahliyesini kolaylagtiracak
sekilde olmalidir. Firinin montaji ve bakim: sadece Yetkili Servis tarafindan kurallara
16
Kullanim
Ocak Kismi Kontrol Diigmeleri
Firinin ocak kismina ait kontrol digmeileri finnin kontrol paneli Gzerindedirler.
Dugmelerin tzerinde bulunan isaretlerin anlamlan agagidaki gibidir.
e Gaz akisi yok (Kapall)
0 Max.Gaz akisi
Q Min.Gazakisi
Ocak Beklerinin
Yakilmasi
о Ocaklart daha kolay yakabilmek igin
ocagi úUzerine tencere veya tava
koymadan ónce yakiniz.
ES” Ocak bekini yakmak için o ocada ait
kontro! düdgmesini saat dônüs yônünün |
tersine ve max konuma ceviriniz.Uzerinde [12.92 Fig. 1
kivilcim isareti bulunan cakmak butonuna A — Bek Sapkasi
basiniz. B — Bek
Daha sonra alev boyunu isteginize gore C — Cakmak Bujisi
ayarlayiniz.Eder bir kag deneme sonunda
ocaÿ! yakamazsaniz bek sapkalarinin (A) ve bekierin (B) yerlerine tam
oturup oturmadiklarini kontrol ediniz.
Ocak sändüÿünde veya isiniz bittiginde kontroi düÿmesini (©) isaretine
getirerek kapatiniz.
Noe dúgmelerini her zaman tencereleri ve tavalari ocagin
üzerinden almadan sôndürünüz.
Ocaklarin verimli bir sekilde kullaniimasi
Ocaklardan en fazla (max) verimi alabilmek igin kullanilan ocagin büyüklügüne
uygun diz tabanl kaplar: ve tencereleri kullaniniz. Bir sivi kaynamaya baglar
baslamaz sivinin ateste agir agir kKaynamasini saglamak ¡cin alevi kisin.
Cok sicak yag sigramalari kolayca atesleme yapabileceginden sicak yagda
kizartma yaparken dikkat ediniz.
Yardimci Bek.
Kugik Bek
Elektrikli Isitici Kontrol Diigmesi
Elektrikli isiticinin kontrol digmesi 6 farkh Isitma
konumuna ayarlanabilir. Yemedinizin pisme ihtiyacina
góre max.isitna konumu (konum 6) ile min.isitma
konumu (konum 1) arasinda bir konumda resimde
gosterilidigi gibi kuilanabilirsiniz.
Firin Kisminin Ozellikleri
Firin Fonksiyon Kontrol Diigmesi (C 5000)
{320% Finn Lambasi : Firin lambast herhangi
— Mad
bir pisirme islemi olmaksizin da yanar.
Buz Cózdirme (Defrost) : Bu konumda
IsIticilar calismaksizin fan yardimiyta firin
icerisinde bir hava akimi olugturularak
donmus viyeceklerin ¢ézilmesi saglanir.
(4) Firin Fani : Bu fan yiyeceklerin tadlarini
100-max ve kokularini birbirine karistirmadan
herhangi bir raf kullanilarak firinda kizartma
veya kizartma ve pisirmeyi ayn: anda
yapmanizi saólar.
(”) — Izgara (Grill): si yanlizca úst ısıtıcı
elemandan gelir.
с) Kapının her iki mentesesindeki kulakgiklannn kilitierini aginiz.
d) Kapiyi sagindan ve solundan tutarak yukariya dogru kaldiriniz ve yar: kapali
konuma getiriniz.
e) ‘Yavasça kapiy1 kapatiniz.
f) = Kapiy! yerine düzgünce yerlestiriniz.
g) 2 adet vidasini sôkUnüz.
h) Firin kapisinin Üzerindeki cami ve kapiy1 çikarinIz.
Finn camini hk suyla islatilarak sikilmis sadece yumusak bir bezle siliniz.
Temizlik isteminden sonra firin kapisin: yukaridaki islemlerin tersini yaparak yerine
takiniz.
Arizalar ve Cozúmleri
ARIZA cOzUM
1)Cihazin figi takil m1? Sebeke de 220 Y var mi?
Kontrol ediniz.
2) Ana sigorta atmis mi ? Kontrol ediniz.
3)Dogru kontrol diugmesini gevirdiginizden emin
misiniz? Kontrol ediniz.
B Finn komple Calismiyor
1)Ana gaz muslugu tikanmis olabilir, bek sapkasin
da yemek artiklan kalmig olabilir. Kontrol ediniz.
yanmiyor 2)Bek sapkasi ve bekin yerlerine düzgün olarak
oturup oturmadidini kontrol ediniz.Or. Temizlik
sonrasi
BM Gaz Halkas: Dendgeli olarak
1) Pisirme fonksiyonunun ve sicaklik ayarinin yapilmis
oldugundan emin misiniz? Kontrol ediniz
2) Finn besleme kablosu saglam mi ve finn CALISIR
konum da mi ? Kontrol ediniz.
B Finn Kismi Çalismiyor
HE Firin Termostat Lambast 1) Termostat kontrol digmesiyle bir sicaklik ayar
layiniz.
Yanmiyor . . , |
2) Firin fonksiyon digmesiyle bir fonksiyon seginiz.
1) Ampulú kontrol ediniz ve anzaliysa degigtiriniz.
@ Finn Lambas: Yanmiyor (Firin lambasimn degistiriimesi le ilgili kisma bakiniz)
1) Is! yüksek gelmis olabilir o yuzden 1s1y1 tekrar ayar-
lamaniz gerekir,
2) Kullanim kilavuzunun “Firinin Kullaniimasr” kismi na
№ Yemek kaplarini parlatmak
uzun zaman aliyor ve besinler
cabuk pisiyor
bakiniz.
Ш Firin icerisinde ve besinlerin 1) Pisirme isleminden sonra yemek kaplarin: firin
Uzerinde buhar ve yogusma igerisinde 15-20 dk.dan fazla bekletmeyiniz.
var
№ Firm Fani Sesli Calisiyor
1) Raflarin ve pisirme kaplarmin firinin arka tarafinda-
ki fan paneline temas edip etmediklerini kontrol
ediniz.
NOT : Eger arizay! bu tablodan gideremiyorsaniz size en yakin Yetkili Servise bagvurunuz.Eger
ariza teknik sebeplerden kaynaklanmiyor ve kullanim hatasindan kaynak taniyorsa ürün garanti
kapsaminda dahi olsa servis ve isçilik Ucreti tüketici tarafindan karsilanacaktir.
15
Dis Temizlik
Sicak suda yikanarak sikiimig yumusak bir bez kullanarak firin kapisini,tutamagini
ve kontrol panelini dizenli olarak siliniz. lik ve sabunlu su kullanarak firtnin ic ve
dis kapt camini temizleyiniz.lg kapt cami asirt kirlen- diginde uygun temizlik
malzemesi kullanarak temizleyiniz. Kapi camlari sicakken firin kapisini siimeyiniz.
Aksi takdirde firinin cam panelier? kirilabilir.
Firin ig Kabini
Firmin emaye olan ig kabini firin ilik iken daha
kolay ve daha iyi temizlenir.Her kullanim sonrasi
Nk sabunlu su ile islatilarak sikilmis yumusak bir
bezle siliniz. Zaman zaman markali firin
temizleyicisi kuilanarak daha iyi temizlik
yapabilirsiniz.
Kapagin Ayarlanmasi
Firin modellerinde finn Ust kapaklart dzel denge
yayll kristal cam ile donatiimistir. Bu mekanizma
cihazin arkasindaki menteselerin içine
yerlestirilmistir. Bu sayede üst cam kapak daha
kolay ve daha yumusak kapanacaktir. Bir
tornavida kullanarak kapagin kapanma sertligin:
ayarlayabilirsiniz. Cam kapagin agilma /kapanma
sertligini sekilde gosterildidi gibi bir tornavida ile
vidasin1 2 veya 3 tur gevirebilirsiniz.
Dikkat ! Asiri isinmalarda Ust kapak
cam: parçalanabilirCam kapadı
kapatmadan ônce daima ocaklari
(yada elektrikli 1siticiy1) kapatiniz.
Finn Lambasinin Degistiriimesi
Lambay1 dedistirmeden ônce firinin elektrik
badlantisint kesiniz. Lambayi sôkün ve agagtdaki
ôzelliklere sahip yüksek Isiya dayanikh (300 °C)
uygun bir lambayla dedistiriniz.
Gerilim : 230 V / 50 Hz; Gücü : 15 W
Firin Kapisi
Firin kapisini temizlemek istediginizde kapiyi
asagida tarif edildigi sekilde gikararak temizle-
yebilirsiniz.
a) Firin kapisini tamamen açiniz.
b) Firinin mentese bagiantilarint bulunuz.
14
FO 0064
Firin Fonksiyon Kontrol Diigmesi ( C 5050 }
© Konvensiyonel Pisirme : Isi firmin ig kisminda
dengeli isitmayi saglayan hem alt hemde (st
Isiticidan gelmektedir.
Alt Isitici Eleman : Isi sadece finnin alt kisminda
bulunan isitici elemandan gelir.
Ust Isitici Eleman : 151 sadece firinin üst kisminda
bulunan isitici elemandan gelir.
Izgara ( Grill ) : Isi sadece üstte bulunan izgara
1siticisindan gelir.
Firin Fani : Bu fan yiyeceklerin tadlarini ve
kokularini birbirine karistirmadan herhangi bir raf
kullanilarak firinda kizartma veya kizartma ve
pisirmeyi ayni anda yapmanizi saglar.
> Buz Çôzdürme (Defrost) : Bu konumda isiticilar
calismaksizin fan yardimiyla firin igerisinde bir
hava akimi olusturularak donmus viyeceklerin
cözülmesi saglanır.
Termostat Kontrol Diigmesi (C 5050)
Termostat kontrol diigmesini 50 °C ile 250 °C arasindaki
sicakiiklari segmek icin saat ydnúnde cevirmeniz
gerekmektedir.
Y 300
Termostat Kontrol Lambasi (*C)
Onceden ayarlanmis sicakliÿa ulasildiÿinda sôner ve her
defasinda firini ayarlanmis olan sicaklikta tutabilmek igin
otomatik olarak devreye giren termostatla birtikte devreye
girerek yanar.
Mekanik Firin Saati (Alarm) (C 5000)
Saat en fazia 60 dakikalik bir sure icin ayarlanabilir. Ayar /
dugmesini maksimum konuma yani 60 dakika konumuna |.
getiriniz.Sonrada saat yóntinún tersine dóndurúlerek Y
istenilen zamana góre ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanan súre bittiginde bir alarm sesi duyulur.Saatikaz
sesi verdiginde firin caligmasini dur durmaz.
Mekanik Finn Saati (Alarm) (C 5050)
Bu saat daha ónceden ayarlamis oldugunuz pisirme
siresini otomatik olarak sayar ve sure bittióinde akustik
bir ikaz vererek firmnin calismasint durdurur.Saatin
max.ayar suresi 120 dk. dir.
Firin saatinin digmesini saat dénis yéniinde istediginiz
pisirme sûresine ayarlayiniz. Pisirilecek besinleri firinin
icerisine yerlestiriniz.Firin fonksiyon dúgmesini ve
termostat kontrol diigmesini istedidiniz konuma
ayarlayiniz.
Saat çalismaya baslayacak ve sûreyi geriye dogru sayacaktir. Súre bittigi zaman
saat akustik bir ikaz sesi verecek ve firin otomatik olarak duracaktir.
Eger firin saatini kullanmak istemezseniz saati manuel ( el) konumuna aliniz,
ilk Kullanim Oncesi
Ри kullanmadan 6nce hem ic tarafinda hemde dis tarafinda bulunan
tim ambalaj malzemelerini gikann.
lik kullanimdan 6nce bir kez finn igerisinde yiyecek olmadan ¢alistirimalidir, Bu
esnada firindan hos olmayan kokular duyulabitir. Bu gayet normal bir durumdur.
сё ® С 5050 сп: Рип fonksiyon dugmesini konvensiyonel pisirme Konumuna
getiriniz (3).
Termostat dugmesini MAX konuma ayarlayiniz.
® C 5000 icin : Firin fonksiyon ddgmesini MAX konuma ayarlay!niz.
® Ortamin havalandinimasi igin bir pencere aginiz.
e Firini yaklasik 45 dakika bos olarak calistiriniz.
Buislemin yaklasik 5-10 dk stresince izgara fonksiyonu ve fanli pisirme ile tekrar
edilmesi gerekir.
Firinin Kullaniimasi
e Daima firinin kapis! Kapali olarak pisirme
islemi yapiniz.
e Finmin kapisini asagiya dogru agarken / N
belirgin olarak geriye dogru cekiniz. Acık
olarak yere düsmesine izin vermeyiniz.Kapı
tutamadını kullanarak kapı tamamen acılana
kadar kapıyı destekleyiniz.
„> № WW BA
e Firin dórt raf konumuna sahiptir.
(i) e Raf konumlari resimde gósterildiót gibi
alttan baslayarak sayilir ve kullani:l:ir. Pisirme — /
kaplarini direkt olarak firinin tabanina
yerlestirmeyiniz. |
Temizlik ve Bakim
A Herhangi bir bakim ve temizlik istemi yapilmadan ónce firinin elektrik
baglantisi kesilmelidir.
Finnin temizligi firin henúz sogumamisken yapiimalidir. Bu sekilde yemek artikiarl
ve diÿer dôküntüler daha kolay cikarilabilir.
Firinin Ust Kismi
Düzenli olarak sicak su ile yikanarak sikilmis yumusak bir bez kullanarak firini
siliniz.
Elektrikli Isitici
Yüzeyine dôkülen yemek artiklarini yumusak bir firga ve 1lik suyla,naylon ve
plastik temizleyici leriyle temizleyebilirsiniz.Yüzeyin her zaman temiz ve yeni
gibi gôrünmesi için alternatif olarak Üzerine bir kaç damla zeytin yad1 damlatarak
mutfak havlusuyla silin.Bôylece paslanmalarin da ónúne gegmis olursunuz.Bu
islemden sonraki ilk kullanimda elektrikli yozeyde bir miktardahog kokulu olmayan
bir duman cikar.Bu da gayet normaldir.
Tava Destekleri
Tava destekleri bulasik makinasinda yikanabilir ózelliktedir.Elle y'kayacaginiz
zaman emayeleme isleminden dolayi sivri uclar olabileceginden ózellikle
kurularken dikkatli olunmalidir.Gerek duyulursa inatgi lekeleri cikarabilmek igín
kuvvetli temizleyici kultanabilirsiniz.
Ocaklar ve Bek Sapkalari
Temizlik amaciyla bekleri ve bek sapkalarint yerlerinden sókebilirsiniz. Bekleri ve
Бек sapkalarini sicak sabunlu su kullanarak yikayin.Cikmayan lekeleri kuvvetli
bir temizleyici kullanarak cikarabilirsiniz.Kirlerin cikariimast cok zorsa bunlar:
bulasik teli ile dik- katlice ovalayarak ¢ikarabilirsiniz. Temizlikten sonra yumusak
kuru bir bezle kurulamay: unutmayiniz.
Firinin Temizligi
Temizlik ve bakim islemine baslamadan ónce elektrik baglantisini
kesmeden firini fan konumunda calistiriniz ve Kabinin bu sekilde sogumasini
saglay:niz.Firin daima temiz tutulmalidir. Cesitii yaó olusumiari ve yemek
artiklar: ózellikle tava destekieri Uzerinde bir yangina sebep olabilirier.
Temizlik Malzemeleri
Finnin temizligi icin kullanacagimiz malzemelerin firin temizligine uygun olup
olmadigini kontrol ediniz.Uretici tavsiyelerini dikkate aliniz.Beyaztatic: iceren
temizlik malzemeleri cilali yüzeyleri karartabileceklerinden dolay: kullanil-
mamalidir.Ayrica sert asindiricilarin kullaniimamas: gerekir.
13
Pisirme Tablosu - Geleneksel ve Fanli Pisirme
FANLI PISIRME
GELENEKSEL PISIRME
9 | BESINLER PISIRME £5 0 SURES se
hv DUSUNCELER
É KONUM , KONUM ;
= 5H CE “10
KEKLER
Karisik ve sekilli
Yumurta Beyazi 2 180 2(tved) 160 45 — 60
Karisik 1 180 2(1ме3) 160 20 — 35
Córek-bórek ve
hamur isl. 2 180 2(1ve3) 160 20 — 30
Peynirli Kek 1 175 2 150 60 — 80
Eimal Pay 1 180 2(1ve3) 160 40 — 60
Recelli Turta 2 180 2(1ve3) 160 45 — 60
Kúcik Kekler 2 180 2(1ve3) 160 15-20
Bisküviler 2 180 2(1ve3) 160 10-20
Kurabiyeler 2 100 2(1ve3) 100 90-120
EKMEK — PIZZA
1000 | Beyaz Ekmek 1 200 2 175 45 — 60 Bir defada
500 | Kepekli Ekmek 1 200 2 175 30 - 45
Kabinda
500 | Sandvic Ekmedi 2 200 2(1ve3) 175 20-35 8 adet
250 | Pizza 1 220 2(1ve3) 200 20 — 35 Tepside
HAMUR ¡SLERÍ
Makarna 2 200 2(1ve3) 175 40 - 50
Sebzeli Bôrek 2 200 —2(1ve3) 175 45 — 60
Küçük Bôrekler 2 200 2(1ve3) 175 35 — 45
Lazanya 2 200 2 175 45 — 60
ETLER
1000] Biftek Kizartma 2 200 2 175 50 — 70 Izgarada pisirilir
1200 | Domuz Eti Kizart. 2 200 2 175 100-130 = lzgarada pisirilir
1000| Dana Eti 2 200 2 175 90-120 Izgarada pisirilir
1500 | Sigir Filetosu 2 220 2 200 50-70 Izgarada pisirilir
1200| Kuzu Eti 2 200 2 175 110-130 But
1000} Tavuk 2 200 2 175 60 — 80 Tek Parça
4000! Hindi 2 200 2 175 210-240 TekParca
1500 Ordek 2 175 2 160 120-150 Tek Parga
3000 | Каз 2 175 2 160 150-200 Tek Parca
1200| Tavsan 2 200 2 175 60 - 80 Parçalar halinde
BALIK
1000| Bütün 2 200 2(1ve3) 175 60-140 2 balik:
800 | Fileto 2 200 2(1ve3) 175 30 - 40 4 fileto
ONERILER
1) Pisirme sûrelerine ôn isitma sûreleri dahil degildir. Ozellikle kek pizza ve ekmek gibi besinleri
pisirirken yaklasik 10 dk ôn Isitma yapmaniz1 Gneriyoruz.
2) Bir kag rafta ayn) anda pisirme yapilacaksa dnerilen raf konumian tercih ediimelidir.
3) Tum pigirme iglemleri finnin kapis1 kapal olarak yapiimalidir.
12
(3) Onemli Hususlar
Yogunlasma ve Buhar
Yiyecek piserken kaynayan bir caydanlik gibi buhar çikarir. Firin delikleri bu
buharin disari atiimasini saglar. Bununla birlikte olusan buhar veya 1siy: disari
atmak icin firrmin kapisint agarken daima firinin arkasinda durunuz.Buhar
firinn dis tarafindaki soguk havayla temas ettidinde buhar yoguniagacak ve su
damtaciklarr meydana gelecektir. Bu oldukga normal bir durumdur ve ariza degildir.
Firinin renginin bozulmasin: ónlemek icin yogdunlasmadan dolay: olusan su
damlacikiarini silin ve ayni zamanda yüzeylerde ofusan kirleri de temizleyiniz.
Pisirme Kaplari
250 °C sicakliklara dayanikh olacak finn pigirme kaplarini kullan:niz.
Pisirme tepsilerinin,firin tabaklarinin vs. firinin arkasindaki fanin 1zgarasina
karsi dogrudan veya direkt firin tabaninin Gzerine yerlestiriimemeleri gerekir.
e Performansi etkileyebileceklerinden ve 1s1 dolagimini kisitlayacaklarindan
dolayı 30 cm — 35 cm ( 12 inch — 14 inch ) ebadindan daha buyuk pigirme
tepsilerini kullanmayiniz.
Pisirme Kaplarinin Pisirme Uzerine Etkileri
le kismindaki besinlere 1sinin gegmesini engelleyen tabaklar ve tencereler
kalinlik,iletkenlik ve renk bakimindan dedgisirler.
À ) Alüminyum çanak,çômilek,firin züccaciyesi ve açik parlak renkli kapiar pisirmeyi
ve alttan kizartmay! yavaslatirlar.
В ) Emaye dôkme demir, oksitlenmis alüminyum iç tarafi teflon olan dis taraft
koyu renkli ve aûrr alüminyum kaplar pisirmeyi ve alttan kizartmay! hizlandirilar.
Pisirme Fonksiyonlari
Konvensiyonel Pisirme
Bu pisirme konumunu kullandiginizda pisirme hem úst hemde alt isiticidar
tafarindan yapilir. Size tek raf konumunda pisirme imkani saglar.Pizza, bórek
gibi alth üstlù pisirmeyi gerektiren besinler için uygundur.
Ozellikle ústten kizartiimasi gereken izgara türÙ besinier, lazanyalar ve
gúvecler de konvensi yone! konumda pisirilebilirler. Bu konum size ftrin fanini
kullanmadan pisirme yapmaniza imkan verir.
GE” Konvensiyonel Konumun Kullaniimasi
C 5050: 1.Firin fonksiyon dûÿmesini Konvensiyonel pisirme konumuna
getiriniz. (3)
2. Termostat kontrol dugmesini istediginiz sicakliga ayarlayiniz.
C 5000: 1. Firin fonksiyon kontrol dugmesini 50 °C ile Max arasinda
istediginiz bir sicakliga ayarlayiniz.
Sadece Ust Isitici E) (C 5050)
Bu fonksiyon pisirme islemi bitmis olan besinler için uygundur Ornedin lazanya,
çoban çôredi, karnabahar ve peynirli besinler gibi.
Sadece Alt isitici 3 (С 5050)
Bu fonksiyon dzellikle denetimsiz pisirilen hamur isleri icin faydalidir. Pisirdidiniz
kurabiye veya meyval! pastalarin alt ksimlarinin iyice pismesini istediginizde bu
konumu kullanabilirsiniz.
Izgara (Grill) Konumu
Izgara Konumunun Kullanhmasi (7)
1. Finn fonksiyon kontrol diigmesini 1zgara (grifl)
konumuna getiriniz.
2. (C 5050) Termostat kontrol dugmesini istediginiz
sicakliga ayarlayiniz.
3. Farkli viyecek kalintiklarina músaade etmek igin
izgaray: kizak konumuna ayarlayiniz. Daha hizil
ve daha iyi pisirme sonucu almak igin besini
isiticiya yakin yerlestiriniz.
Ekmekleri kizartmadan veya etleri pargalayip
hazirlamadan ónce bir kac dakikaligina en yuksek isi
konumunda izgaraya ón isitma yapiniz.
Pisirme esnasinda gerekili oldugunda raf ve 1st ayarin:
düzenleyiniz.
Pisirme iglemi boyunca firinin kapadi yan agik konumda
olmali ve firin kontrol panosu için muhafaza plakasi
sekitde gôsterildidi gibi kesinlikle takiimalidir.
10
Firin Faninin ve Defrost (Buz Çôzdürme)
Fonksiyonunun Kullaniimasi
z= Firin Faninin Kultanilmasi
1. Firin fonksiyon dúgmesini fan konumuna getiriniz. (4)
2. Termostat kontrol digmesini istediginiz konuma ayarlayiniz.
E Defrost (Buz Cózdirme) Konumunun Kullanilmasi
1. Firin fonksiyon dugmesini defrost (c6zdUrme) konumuna getiriniz. (Ma)
2. (C 5050) Termostat Kontrol dugmesinin KAPALI (OFF) konumda oldugundan
emin olunuz.
Firin fani kabini isttmadan calisir ve havay1 firinin ic tarafinda oda sicaklignda
dolastirir.Bu islem donmus besinlerin cózúlmesini hizlandirir.Bununia birlikte
mutfak sicakliÿinin buz çôzdürme hizin etkileyecegini unutmayiniz.
Bu fonksiyon kremalar,buziu kekler,pastalar,ekmek ve diger mayalt gibi isidan
zarar gôrebilecek hassas yiyecekler için uygundur.
Pisirme Tablosu
Izgara
PISIRME
MIKTAR | IZGARAC] SORES! O
BESIN RAF
PARCA | GRAM | konumu | 1ST(°C) | UST ALT
Biftek 4 800 4 max. 10 8
Domuz Pirzolas) 4 600 4 max. 12 8
Sosis 8 500 4 max. 10 6
Tavuk Parçalari 6 800 3 max. 30 20
Cesitli Kebaplar] 4 700 4 max. 12 10
Tavuk Gégsi 4 400 4 max. 13 10
Yarim Domates 8 500 4 max. 12 —
Balik,fileto 4 400 4 max. 8 6
Kaburga 6 — 4 max. 12 —
Ekmek Dilimleri 4 — 4 max. 8 —
NOT : Pisirilen etlerden damlayan yaglan toplamak i¢in en alt raf konumuna
tepsi koymalisiniz.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising