Electrolux | EKC6005 | User manual | Electrolux EKC6005 User Manual

Electrolux EKC6005 User Manual
Brugsansvisning
Bruksanvisning
DK
SE
Komfur
Spis
EKC 6005
2 electrolux
electrolux 3
Velkommen i Electrolux´ verden
Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du forhåbentlig får stor glæde
af fremover. Vores ambition er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler
dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Vi håber,
du vil bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan udnytte
de fordele, som din nyerhvervelse byder på.
Til gengæld kan vi love dig et produkt, der er særdeles brugervenligt og giver
tryghed i hverdagen.
God fornøjelse!
4 electrolux
Indholdsfortegnelse
Til brugeren
Vigtige sikkerhedsoplysninger ............................................................................ 5
Betjeningspanelet .............................................................................................. 7
Glaskeramisk plade ........................................................................................... 7
Ovnen ............................................................................................................... 8
Før komfuret tages i brug: ............................................................................... 10
Brug af: ........................................................................................................... 10
Ovnen ............................................................................................................. 12
Betjening af ovnen ........................................................................................... 13
Grillning........................................................................................................... 15
Stege-/bagetabeller ......................................................................................... 16
Rengøring og vedligeholdelse: ......................................................................... 17
Råd og tips: Ved praktiske problemer .............................................................. 22
Service ............................................................................................................ 26
Garanti/Kundeservice ...................................................................................... 27
Europæisk Garanti .......................................................................................... 29
Til installatøren
Råd og tips: Ved tekniske problemer ...............................................................
Udpakning.......................................................................................................
Tekniske data ..................................................................................................
Installation .......................................................................................................
Elektrisk tilslutning ..........................................................................................
23
24
24
25
26
Vejledning til brugsanvisningen
Følgende symboler anvendes i teksten for at gøre den mere overskuelig:
Sikkerhedsinstrukser
!
Arbejdsgange skridt for skridt
Råd og tips
Miljøoplysninger
Dette apparatet er produceret i henhold til følgende
EU-direktiver:
73/23/EØF – 90/683/EØF – 93/68/EØF – 89/336/EØF, gældende udgave
electrolux 5
DANSK
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Moderne komfurteknologi er i stadig udvikling. Måden, det nye komfur
virker på, kan være meget forskellig fra det, De er vant til. Læs derfor hele
brugsanvisningen grundigt, før komfuret tages i brug. Vær særligt
opmærksom på advarselsmærket . Med korrekt brug og vedligeholdelse
kan man få det fulde udbytte og stor glæde af komfuret i mange år
fremover. Komfuret er beregnet til husholdningsbrug. Gem
brugsanvisningen, så den kan følge med, hvis komfuret senere bliver solgt
eller givet til andre.
Børn
Børn skal holdes under opsyn. Kogezoner, ovn, gryder og pander bliver meget varme under madlavningen og kan
holde længe på varmen. Berøring kan
give forbrændinger.
Installation
Enhver form for indgreb på komfuret
skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Arbejde udført af ukyndige personer kan beskadige komfuret og medføre
personskade og/eller anden materiel
skade.
Komfuret er tungt. Kanter og hjørner,
som man normalt ikke kommer i berøring med, kan være skarpe. Brug derfor
handsker ved flytning af komfuret.
Produktet skal placeres på gulvet.
Ønsker De at placere det på en ramme
eller sokkel skal disse være stabile og
solidt monteret.
Brug af komfuret
Der bør være en frasætningsplads på
mindst 40 cm på begge sider af komfuret. Alternativt kan komfuret installeres
op ad en væg eller et højskab (over bordhøjde) på den ene side og med frasætningsplads på den anden.
Brug aldrig den glaskeramiske plade,
hvis den har revner. Snavs og vand fra
rengøring kan trænge ned til strømførende ledninger. Hvis pladen bliver beskadiget, skal komfuret kobles fra strømforsyningen, og man skal kontakte et
serviceværksted for at få skaden
udbedret. Placér aldrig alufolie, plast el.
lign. på den glaskeramiske plade. Hvis
man uforvarende kommer til at tænde en
kogezone, vil disse materialer hurtigt antændes eller smelte.
Forlad aldrig komfuret uden opsyn
under friturestegning, eller når det bruges til smeltning af fedt, parafin eller andre brændbare stoffer. I tilfælde af brand
skal man nulstille alle knapper på komfuret, og emhætten skal ligeledes slukkes. KVÆL FLAMMERNE MED ET GRYDELÅG, brug aldrig vand.
Brug kun kogegrej, som er beregnet
til en glaskeramisk plade.
Træd væk fra ovnen, når den åbnes
under tilberedning og ved endt tilberedning. Ved åbning af lågen trænger varm
damp ud i rummet.
Produkterne bliver meget varme under brug, og bevarer varmen længe. Pas
på med ikke at røre varmelegemerne
inde i ovnen.
6 electrolux
Kontrollér bunden på kogegrejet. Kogegrej med en bund, som buler udad,
har dårlig varmeledning, og det har også
let ved at glide rundt på den flade glaskeramiske plade. Sørg for, at komfuret er
slukket, når det ikke er i brug. Alle afbrydere skal være slukket.
Dette produkt må ikke anvendes af
børn alene eller af personer, som p.g.a.
psykisk, fysisk eller mental funktionsnedsættelse eller mangel på erfaring eller viden, gør dem ude af stand til bruge
apparatet sikkert. Disse personer må
kun anvende apparatet under kyndig
vejledning af en ansvarlig og erfaren person, som kan sikre at apparatet bliver
anvendt korrekt.
Rengøring
Hold den glaskeramiske plade og
ovnen rene. Fedtpletter og spildt mad
afgiver os ved opvarmning og kan i værste fald medføre brand.
Pas på, at glasruden ikke beskadiges ved rengøring af ovndøren. Små
sprækker i kanterne kan medføre, at
hele ruden sprækker efter nogle ganges
opvarmning.
Vær påpasselig med ikke at ramme
varmeelementerne eller termostaten,
hvis De anvender rengøringsmidler i
sprayform..
Brug ikke skurende rengøringsmidler
eller metalskrabere ved rengøring af ovnlågens indvendige glas. Overfladen kan
blive ridset og glasset kan splintre.
Vedligeholdelse og service
Stil alle knapper på nul før udskiftning af pære.
Service og evt. reparationer skal udføres af Electrolux Hvidevare-Service eller en serviceorganisation godkendt af
leverandøren. Der må kun anvendes reservedele fra godkendte leverandører.
Skrotning
Hjælp med at undgå ulykker, når
komfuret skal skrottes. Sørg for, at kablet er frakoblet strømforsyningen (træk
stikket ud eller få komfuret løsnet fra
væggen på forsvarlig vis), og klip derefter kablet af inde ved komfuret.
Kontakt myndighederne for at få oplyst nærmeste affaldsstation, der modtager hårde hvidevarer.
Symbolet
på produktet eller på
pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper De med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
electrolux 7
Betjeningspanelet
1
1. Drejeknapper til kogeplader
2. Funktionsvælger til ovn
3. Temperaturvælger til ovn
4. Kontrollampe for komfur
5. Kontrollampe for ovn
4
2
3
5
Glaskeramisk plade
Den glaskeramiske plade har fire
kogezoner. Selv om der er tændt på
knappen under tilberedning, kan man
se, at zonerne med jævne mellemrum
slår fra afhængigt af den indstillede
temperatur. Selv om en zone står på
højeste indstilling, kan den af og til slå
fra for at forhindre overophedning. Den
glaskeramiske plade har fire
advarselslamper. Lampen for en zone
fortsætter med at lyse, efter at der er
slukket for den, indtil temperaturen er
faldet til ca. 55°C.
Glasset i den glaskeramiske plade er
hårdt og glat og tåler varme, kulde og
store temperaturudsvingninger, men den
er som alle glastyper sårbar over for
slag. Hvis der for eksempel falder en
peberkværn ned på pladen, kan den
knuses. Stå aldrig på den glaskeramiske
plade, da den ganske enkelt ikke er
beregnet på den form for belastning.
Kontrollampe
Denne lampe begynder at lyse, når
der tændes for et varmeelement.
Indikatorlys for restvarme
8 electrolux
Ovnen
Oplysninger om brug af de forskellige
funktioner findes i afsnittet ”Brug af”.
Funktionerne er:
Traditionel ovn
Funktionsvælger for ovn
undervarme
overvarme
grill
varmluft
optøningsfunktion
Overfladerne i ovnen er emaljerede.
Ovndøren består af en indvendig og en
udvendig del. Den udvendige del, ovndøren, kan let tages af og rengøres (se afsnittet ”Rengøring og vedligeholdelse”).
Termostatknap
Termostatknappen drejes med uret,
og der vælges en temperatur mellem
50°C og MAX (230°C).
Termostatlampe
Når De har valgt ovntemperatur, tænder denne lampe, og den fortsætter med
at lyse, indtil ovnen har nået den valgte
temperatur. Derefter tænder og slukker
lampen sammen med termostaten. Lampen viser på denne måde,
hvordan temperaturen opretholdes.
Kontrollampe
Denne lampe begynder at lyse, når
der tændes for et varmeelement.
Ovnstermostat
electrolux 9
Overhedningssikring
Denne ovn er udstyret med en overhedningssikring. Hvis termostaten svigter, og dette medfører en overophedning, vil overhedningssikringen afbryde
strømforsyningen til ovnen. Hvis De
kommer ud for dette, skal De kontakte
Electrolux Hvidevare-Service. Forsøg
under ingen omstændigheder at reparere ovnen selv.
Opbevaringsskuffen
Under ovnen er der en opbevaringsskuffe til komfurtilbehør. Skuffen åbnes
ved at holde midt på håndtaget og løfte
let. Derefter trækkes skuffen ud.
Sikkerhedsudstyret
BESKYTTELSESSKÆRMEN (ekstra tilbehør) monteres for at gøre det
sværere for børn at komme til f.eks. en
varm kasserolle.
OVNLÅSEN gør det sværere for
børn at åbne ovnlågen.
Tryk sikringen opad for at åbne ovnlågen.
10 electrolux
Før komfuret tages i brug:
Rengøring af tilbehøret
Rengør plader, bradepande og rist
med varmt vand og opvaskemiddel.
Skyl, og tør efter.
Brænd ovnen ren
Børn skal holdes under opsyn!
Komfuret bliver meget varmt.
Brug af:
Glaskeramisk plade
Brug aldrig den glaskeramiske
plade, hvis den har revner. Snavs
og vand fra rengøring kan trænge
ned til strømførende ledninger.
Hvis pladen bliver beskadiget, skal
komfuret kobles fra strømforsyningen, og man skal kontakte
et serviceværksted for at få skaden udbedret.
Forlad aldrig komfuret uden opsyn
under friturestegning, eller når det
bruges til smeltning af fedt, parafin
eller andre brændbare stoffer. I tilfælde af brand skal man nulstille
alle knapper på komfuret, og
emhætten skal ligeledes slukkes.
KVÆL FLAMMERNE MED ET
GRYDELÅG, brug aldrig vand.
Placér aldrig alufolie, plast el. lign.
på den glaskeramiske plade. Hvis man
uforvarende kommer til at tænde en
kogezone, vil disse materialer hurtigt
antændes eller smelte.
Knapperne til kogezonerne har faste
indstillinger fra 0 til 3. 3 er varmest.
Knapperne kan drejes i begge retninger.
Før ovnen tages i brug første gang,
skal den brændes ren.
1. Stil vælgeren for ovnen på
og
termostatafbryderen på højeste indstilling.
2. Luft ud i køkkenet. Sluk ovnen, når
den ”nye” lugt er forsvundet.
3. Brug varmt vand og opvaskemiddel til
at vaske ovnen og indersiden af døren af. Tør efter.
Dette bør gentages for grill
varmluft
og
i ca. 5-10 minutter.
Når der tændes for en zone, tænder den
røde kontrollampe på komfuret. Både
kogegrejets bund og den glaskeramiske
plade skal være tørre og rene, før man
sætter grejet på kogezonen. Vælg straks
herefter en passende indstilling på knappen. Som regel varmer man op på højeste indstilling for derefter at skrue ned og
tilberede videre ved en lavere temperatur. Man bliver hurtigt fortrolig med,
hvilke indstillinger der passer til de forskellige gryder og pander, mængder og
indhold. Brug aldrig pladen til opbevaring
eller som afsætning for tunge genstande.
electrolux 11
Restvarmeindikatorer
-
Glaskogegrej og emaljerede bunde
med ru struktur vil slide mere på den
glaskeramiske plade end andre materialer, hvis de trækkes frem og tilbage på overfladen.
Kogepladen har fire restvarmeindikatorer, én til hver kogezone.
Den tilsvarende indikator vil være
tændt, til temperaturen er under 50° C,
Når man skal købe nyt kogegrej, anogså når kogezonen er slukket.
Forslag til korrekt indstilling af koge- befaler vi rustfrit stål med sandwichbund
(dvs. lag af forskellige metaller). For at
zonerne gives i den følgende tabel.
spare tid og dermed strøm bør
kogegrejets kontaktflade:
0
Slukket
Meget svag • Simring af grøntsager
Fisk i egen lage
Svag
1 Simring af kartofler
eller supper
Langsom
• Kogning af store
mængder mad,
stuvninger og supper
Mellem
2 Langsom stegning,
opbagninger
Høj
• Hård stegning af kød
eller fisk
Hurtig
3 Hurtig opvarmning af
fedt eller vand
Valg af passende kogegrej
Til den glaskeramiske plade skal der
lægges større vægt på typen af kogegrej
og dets tilstand end ved almindelige kogeplader. Nogle punkter er vigtige at huske:
-
kontrollér bunden af kogegrejet. Konvekse bunde (buer udad) har for let
ved at dreje rundt på pladen og leder
ikke varmen særlig godt.
-
Aluminium er en god varmeleder,
men kan sætte sølvlignende mærker
på pladen. Disse kan fjernes med det
rensemiddel, som følger med komfuret.
• være mindst lige stor som
kogezonens. Hvis bunden er mindre
end kogezonen, vil eventuelt overkog
hurtigt brænde sig fast på pladen.
• have en glat struktur og være let
konkav, da den vil plane ud ved opvarmning.
12 electrolux
Ovnen
Placér aldrig alufolie, plader eller
bageforme direkte på bunden af
ovnen. Hvis varmen fra ovnbunden
blokeres, kan emaljen blive overophedet og tage skade.
Ovnen bliver varm ved brug: hold
opsyn, når børn er i nærheden af ovnen.
Ovnpladerne kan slå sig midlertidigt
på grund af temperatursvingninger, eller
hvis maden (pizza osv.) er ujævnt fordelt
på overfladen. Pladen genvinder sin oprindelige form, når den er afkølet.
Ovnen har følgende funktioner:
Traditionel ovn – bruger elementet i toppen og bunden af ovnen
Undervarme – bruger elementet
bunden af ovnen
Overvarme – bruger elementet
toppen af ovnen
Grill – bruger grillelementet.
Varmluftsovn – her kan man
stege eller stege og bage samtidig
på alle ribber, uden at det påvirker
smagen. Den kan også bruges til at
optø frostvarer.
Optøningsfunktion – denne
funktion er beregnet på optøning
af frosne madvarer.
For alle ovnfunktioner tænder den
gule kontrollampe, når ovnen varmes
op, og den slukker, når den ønskede
temperatur er nået (tænder og slukker
efterhånden som termostatknappen
tænder og slukker).
Placering i ovnen
Ovnen har 4 ribber (se figuren).
4
3
2
1
electrolux 13
Betjening af ovnen
Al tilberedning skal ske med
ovndøren lukket.
Ovnen er udstyret med et særligt system, som producerer en naturlig luftcirkulation og konstant genbrug af
damp. Dette system gør det muligt at tilberede i et fugtigt miljø og bevare maden saftig indvendig og sprød udvendig.
Ydermere er tilberedningstiden og energiforbruget reduceret til et minimum.
Under tilberedningen dannes der damp,
som trænger ud af ovnrummet ved åbning af lågen. Dette er helt normalt.
Træd altid væk fra ovnen, når
den åbnes under tilberedning og
ved endt tilberedning. Ved åbning
af lågen trænger varm damp ud i
rummet.
Traditionel ovn
Stil ovnfunktionsvælgeren på det tilsvarende symbol ( ), og stil termostatvælgeren på den ønskede temperatur.
Hvis en ret kræver mere varme ovenfra
eller fra bunden, flyttes pladen op eller
ned efter behov, eller ovnfunktionsvælgeren stilles på
(kun overvarme)
eller
(kun undervarme).
Grillning
Stil ovnfunktionsvælgeren på det aktuelle symbol ( ), og stil termostatvælgeren på den ønskede temperatur.
Ved grillning af kød eller fisk skal
stykkerne smøres med lidt olie og lægges på risten. Ribbehøjden afhænger af
tykkelsen på stykkerne.
Stil altid bradepanden med lidt vand
i bunden på den nederste ribbe for at
undgå røg og ubehagelig lugt.
·
·
·
·
Brug altid grillhandsker
grillhandsker, når maden
sættes ind i eller tages ud af ovnen.
Temperaturen inde i ovnen kan
komme op på 230°C. Sørg for altid
at bruge ovnfaste forme og fade i ovnen.
Advarsel! – Placér ikke ting på ovnbunden og dæk ikke ovnbunden med
alufolie. Ovnbunden og maden kan
tage skade. Placér altid fade, ovnfast
kogegrej og aluminiumsbakker på en
bageplade eller rist.
Tilberedning med olie eller andre
fedtstoffer skal ske under konstant
opsyn, da disse kan antændes, hvis
ovnen varmes for kraftigt op. Af
samme grund skal man være forsigtig ved indsætning og udtagning, så
olien eller fedtstoffet ikke drypper ned
på ovnens bund. Hvis det sker, skal
man rengøre grundigt for at undgå
ubehagelig lugt eller røg.
Når maden varmes op, udvikles der
damp på samme måde, som når man
koger vand i en kedel. Når dampen
kommer i kontakt med ovnglasset,
kondenser den og lægger sig som dråber
på glasset.
Dette er helt normalt og betyder ikke,
at det er noget galt med ovnen. Vi
anbefaler, at man tørrer eventuel
kondens af efter hver brug.
14 electrolux
Varmluftsovn
Stil ovnfunktionsvælgeren på det tilsvarende symbol ( ), og stil termostatvælgeren på den ønskede temperatur.
Ventilatoren sidder bag bagpanelet og
cirkulerer den varme luft inde i ovnen.
Hvis man har brug for at tilberede
mere end én ret samtidig ved varmluft,
sætter man pladerne på første og tredje
ribbe fra bunden (se fig.).
Hvis man kun tilbereder én ret ved
varmluft, bør man bruge de lavere ribber,
da det giver de bedste resultater.
Optøning
Stil ovnfunktionsvælgeren på det tilsvarende symbol ( ), og stil termostatvælgeren på AFBRUDT (symbol: ). Ovnens ventilator går i gang uden opvarmning og cirkulerer luften ved rumtemperatur inde i ovnen. Det får madvarene til
at tø meget hurtigere op.
Varmluftsovn
4
3
2
1
FO 0351
electrolux 15
Råd og tips om tilberedning af fisk og kød
Man kan lægge kødet i ildfaste fade
eller direkte på risten. I sidstnævnte tilfælde skal man huske at stille en bradepande med lidt vand i på nederste ribbe.
Bradepanden vil forhindre smeltet fedt i
at dryppe ned i bunden af ovnen.
Lyst kød, fjerkræ og alle slags fisk
skal tilberedes ved en middelhøj temperatur (mellem 150 °C og 175°C). Til stegning af rødt kød (let brunt på ydersiden
og mindre stegt indvendigt) anbefales en
højere temperatur (mellem 200°C og
230°C) i relativt kort tid.
Råd og tips om bagning
Kager skal normalt have en mellemhøj temperatur på mellem 150°C og
200°C.
En kort foropvarming af ovnen (ca.
10 minutter) anbefales ved kagebagning. Når bagningen er begyndt,
skal ovndøren holdes lukket i hele bagetiden. Kontrollér resultatet gennem glasdøren.
Råd og tips om grillning
Hvis der skal grilles kød eller fisk, skal
risten smøres med lidt olie og maden
lægges direkte på risten.
Under grillning kommer varmen kun
fra det øverste varmeelement. Derfor
skal man justere ribbeniveauet efter kødet eller fiskens tykkelse.
Husk altid at sætte en bradepande
med lidt vand i på nederste ribbe.
Grillning
Tilberedningstiden inkluderer ikke ovnens opvarmningstid, som
er ca. 10 minutter
minutter..
TYPE RET
Antal
Entrecôte
Bøffer
Pølser
Koteletter
Kylling halve
Kebab
Kyllingebryst, filet
Fisk (filéter)
Gratinerede brød
Toast
4
4
8
4
2
4
4
4
4-6
4-6
Vægt. Niveau
800
600
—
600
1000
—
400
400
—
—
Tilberedningstid
minutter
Grill
Mængde
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
1
Temp. °C
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
Øverste
side
Nederste
side
2~15
10~12
2~15
2~16
30~35
0~15
12~15
2~14
5~7
2~4
12~14
6~8
10~12
12~14
25~30
10~12
12~14
10~12
—
2~3
BEMÆRK: De angivne ovntemperaturer er vejledende. Det kan være nødvendigt
at øge eller sænke temperaturen for at opnå det ønskede resultat.
16 electrolux
Stege-/bagetabeller
Tilberedningstiden inkluderer ikke ovnens opvarmningstid, som
er ca. 10 minutter
minutter..
1000
500
250
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1500
1200
1500
TYPE RET
Rille
4
3
2
1
Kager
Bradepandekage
Småkager
Roulade
Formkage
Kringle
Sandkage
Muffins
Marengs
Lagkagebunde
Boller
Brød og pizza
Grovbrød
Franskbrød
DeepPanpizza
Madlavning
Kartoffelgratin
Tærte
Lasagne
Cannelloni
Kød
Flæskesteg
Kalvesteg
Engelsk roastbeef
rød
rosa
gennemstegt
Lam
Kylling
Kalkun
And
Gås
Hare
Farsbrød
Fisk
Foreller, hel fisk
Laks, i skiver
Varmluft
Rille
Tilberedningstid
4
3
2
1
temp. °C
Over-undevarme
temp. °C
VÆGT (GRAM)
Over-undervarme og varmluft
BEMÆRKNINGER
minutter
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
160
200
200
175
200
170
175
100
200
200
2
2 (1 og 3)*
2 (1 og 3)*
1
2 (1 og 3)*
1
2 (1 og 3)*
2 (1 og 3)*
2 (1 og 3)*
2 (1 og 3)*
150
150
150
160
175
160
160
100
170
170
60 ~ 80
5 ~ 20
10 ~ 25
30 ~ 35
15 ~ 25
40 ~ 60
25 ~ 35
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
I bradepande
På bageplade
På bageplade
I form
På bageplade
I form
På bageplade
På bageplade
På bageplade
På bageplade
1
1
1
190
190
210
2
1
2 (1 og 3)*
160
170
190
40 ~ 60
30 ~ 45
15 ~ 30
1-2 stk
I form
I bradepande
2
1
2
2
200
200
180
200
2 (1 og 3)*
2 (1 og 3)*
2
2
175
180
160
175
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 60
40 ~ 55
I ildfast fad
I tærteform
I ovnfast fad
I ovnfast fad
2
2
200
190
2
2
175
175
100 ~ 130
90 ~ 120
I fad på plade
I fad på plade
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
190
190
180
175
175
190
175
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
175
175
160
160
160
175
165
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
150 ~ 200
90 ~ 110
I fad på plade
I fad på plade
I fad på plade
Kølle
Hel
Hel
Hel
Hel
Parteret
I form
2
2
190
190
2 (1 og 3)*
2 (1 og 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
3-4 stk
6-8 skiver
BEMÆRK: De angivne ovntemperaturer er vejledende. Det kan være
nødvendigt at øge eller sænke temperaturen for at opnå det ønskede resultat.
* Når De ønsker at tilberede på to plader samtidig, anbefaler vi at anvende de
ribber, som er angivet i parentes.
electrolux 17
Rengøring og vedligeholdelse:
Generelt
Rengør komfuret med en ren klud,
varmt vand og lidt opvaskemiddel. Brug
aldrig ståluld eller andre skuremidler,
der kan beskadige emaljen, undtagen
på de dele af komfuret, der indimellem
trænger til grundigere rengøring. Dette
forklares mere detaljeret nedenfor.
Glem ikke at gøre rent under dækslet
til ovnens udluftning.
Glaskeramisk plade
For at glaskeramikken ikke skal
blive beskadiget, skal overkog
med højt sukkerindhold fjernes,
mens pladen er varm. Det gælder også for plast og alufolie.
Brug aldrig skuremidler, ovnrens
eller lignende på den glaskeramiske plade. Hvis pladen bliver snavset:
1. Fjern snavset med en glasskraber og
lidt mildt sæbevand. (Glasskrabere
kan købes i forretninger med hårde
hvidevarer eller hos vores serviceafdeling).
2. Brug først rengøringsmiddel til
komfurplader, når restvarmeindikatoren er slukket. Ryst flasken,
og sprøjt en smule rengøringsmiddel
direkte på pladen. Følg anvisningerne på flasken.
3. Brug en fugtig klud til at fjerne alle
rester af rengøringsmidlet, da det
ellers kan brænde fast, næste gang
pladen anvendes. Tør efter.
Ovnen
!
Hvis ovnen er meget tilsmudset:
1. Brug en træspatel til at fjerne fastbrændt snavs.
2. Brug en svamp til at fordele brun
sæbe over bunden, på siderne og på
bagvæggen af ovnen (ikke i loftet).
3. Luk døren. Sæt ovnen på over-/undervarme og 100°C i ca. 10 minutter.
4. Når ovnen er kølet af, vaskes de emaljerede flader med rent vand. Ved kraftig tilsmudsning anbefales brug af ovnrens, som fås i almindelig handel. Tør
overfladerne af.
30°
18 electrolux
Opbevaringsskuffe
1. Skuffen hviler på to skinner, en på
hver side. Tøm skuffen, og træk den
så langt ud, som den kan komme.
2. Hold i begge sider af skuffen så tæt
på komfuret som muligt.
3. Løft skuffen forsigtigt opad, til den frigøres fra stopperen.
4. Træk skuffen ud (på skinnerne), og
løft den væk. Efter rengøring placeres skuffen på skinnerne og skubbes
ind igen.
Pærer i kontrollamper
Kontrollamperne har pærer med lang
levetid. Kontakt et serviceværksted, hvis
en af dem skulle gå ud.
Ovnlys
Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt, før der påbegyndes arbejde på ovnen.
Pæren skal have følgende egenskaber:
1. kunne tåle temperaturer på op til
300°C,
2. have en spænding på 230 V ~ 50 Hz,
3. have en elektrisk effekt på 25 W,
4. have en E 14 sokkel.
!
1.
2.
3.
4.
5.
Skift pæren på følgende måde
(se fig.):
tryk på glasset, og skru det mod uret.
skru den defekte pære ud.
skru en ny pære i.
skru glasset på igen.
tilkobl strømforsyningen igen.
electrolux 19
Ovndør
Pas på ikke at beskadige glasruden. Små sprækker i kanterne
kan medføre, at hele ruden sprækker efter nogle ganges opvarmning.
Fjerne ovndør
Inden rengøring kan døren tages af.
Åbn ovndøren helt, til vandret stilling. Vip
bøjlerne på de to dørhængsler fremefter,
til de ikke kan komme længere (A).
Luk langsomt døren indtil der mærkes modstand.
Løft så op i døren, til hængslerne
slipper (B).
Sætte ovndør på
Brug samme fremgangsmåde til at
sætte ovndøren på igen,dog i omvendt
rækkefølge:
Sæt dørhængslerne tilbage i dørens
udskæringer (C). Sørg for, at hængslerne
sættes rigtigt i og sidder lige.
Vip så langsomt døren ned.
Pas på, at dørens hjørner ikke støder
mod rammen forneden.
Til sidst vippes bøjlerne igen tilbage
mod ovnen (D).
Åbn og luk døren langsomt for at se,
om den virker, som den skal.
Bemærk:
Lad aldrig bøjlen lsvippe" tilbage. Ellers kan man klemme fingrene på grund
af fjedrene.
20 electrolux
Indvendig
ovnruder
rengøring
af
Efter behov (ved snavs) kan ovdøren
skilles ad, så den kan rengøres indvendigt.
Bemærk
Bemærk: Vær meget forsigtig,
når ovndøren skilles ad og rengøres: Der kan være skarpe kanter på de indvendige dele!
Læg et viskestykke under og læg
ovndøren med ydersiden på et vandret
underlag. Undgå så vidt muligt at lade
døren hvile på dørgrebet.
Fjern de to indvendige skruer (E), der
sidder mellem hængslerne.
Løsn aldrig skruerne på hængslet!
Sæt en paletkniv eller lignende af træ
på overgangen mellem ramme og
ovnrude og vip rammen en anelse opad
(F).
Skub så rammen i dørgrebets retning
(G), så delene kan skilles ad.
Rengør delene.
Ved isætning af ruden går man
frem i omvendt rækkefølge:
Sæt rammen med overkanten
fremefter mod beslaget ppå ruden (H) og
placer den på midten (J), at
skruehullerne er ud for hinanden.
Tryk så let på rammen, ryk den
tilbage (I) og lad den gå i hak, til de to
beslag er dækket.
Skru til sidst skruerne (E) i igen.
electrolux 21
Modeller i rustfrit stål eller
aluminium:
Vi anbefaler at rengøre ovndøren
med en våd svamp og tørre den efter
med blød klud. Brug aldrig ståluld eller
andre aggressive rengøringsmidler, da
det kan ødelægge ovnens overflade.
Rengør panelet på samme måde.
1
Bageplader og ovnribber
Bagepladerne rengøres ved at sætte
dem i blød i varmt sæbevand og fjerne
fastbrændt snavs med en godt fugtet
sæbeskuresvamp. Skyl grundigt efter og
tør pladerne med en blød klud.
Ovnribberne kan tages ud, så de
nemmere kan rengøres.
Gør følgende:
1) Fjern den forreste skrue, mens ribben
holdes på plads med den anden
hånd (se figur 1).
2) Løsn den bageste krog og tag ribben
ud (se figur 2).
3) Efter rengøring sættes ribberne på
plads med samme fremgangsmåde,
dog i omvendt rækkefølge.
Mærk efter, at møtrikkerne er
strammet til, når ovnribben sættes på
plads.
Beskyttelsesskærm
(ekstraudstyr)
Beskyttelsesskærmen skal være
monteret for at gøre det sværere for børn
at komme til gryder o.l. på den
glaskeramiske plade.
Fastgør beskyttelsesskærmen i den
glaskeramiske plades bageste kant, se
fig.
2
22 electrolux
Råd og tips: Ved praktiske problemer
PROBLEM
ÅRSAG
Brød og kager For lav ovntemperatur.
Bagværket hæver, men
hæver ikke
falder sammen igen.
ordentligt.
AFHJÆLPNING
Kontrollér, om den indstille
de temperatur svarer til
den anbefalede i opskriften.
Gærdejen har ikke hævet rigtigt. Brøddej skal hæve ved rumStår brød for længe til hæving, temperatur på et sted uden
kan det blive fladt.
træk. Ved et let tryk i dejen skal
fordybningen forsvinde igen.
For lidt gær eller bagepulver.
Kontrollér, at der er brugt den
mængde, som står i opskriften.
For varm fedt-/
væskeblanding ødelægger
gærens virkning.
Kontrollér altid væskens temperatur, før den tilsættes. Frisk
gær 37°C, tørgær 45-50°C.
Brød og kager For lidt væske, for meget mel el- Kontrollér i opskriften, at der
ler en forkert slags mel kan gøre er brugt den rigtige slags mel
er for tørre.
brødet tørt.
og det rigtige mængdeforhold
mellem mel og væske.
For lav ovntemperatur gør, at Kontrollér, om temperaturbagværket må stå for længe i indstillingen er korrekt.
ovnen, hvilket medfører udtørring.
Kontrollér, om temperaturBagværk/mad For høj ovntemperatur gør
bagværk og anden mad for mørk indstillingen er korrekt.
er for mørk.
på overfladen, inden det er færdigt.
For høj placering i ovnen ved
Kontrollér, om placeringen i
”over-/undervarme”gør, at over- ovnen er korrekt.
varmen bliver for stærk. For lav
placering giver det modsatte
problem.
Bagværk/ mad Alufolie, bradepande eller bage- Fjern eventuelle ting fra ovnens
forme på bunden hindrer forde- bund.
er for lys.
ling af undervarmen.
Lyse bageforme giver lysere
kager end mørke forme.
Skift til mørkere bageforme om
nødvendigt.
electrolux 23
Råd og tips: Ved tekniske problemer
PROBLEM
ÅRSAG
AFHJÆLPNING
Komfuret fungerer ikke. Der er ingen strøm til Kontrollér sikringerne.
komfuret.
Bemærk! Én sikring pr. fase.
Sørg for, at HFI-relæet er
slået til.
Bagning/stegning tager
for lang tid.
Uegnet kogegrej.
Vælg kogegrej med en let
konkav bund. Glas og porcelæn (som er egnet til brug på
kogeplader) har dårligere
varmeledningsevne end metaller som aluminium.
Zonen er for længe om
at varme op.
Forkert indstilling af
kogezonen.
Det er som regel bedst at
bringe maden til den ønskede varme på højeste trin
og derefter skrue ned til et
lavere trin.
Ovnlyset virker ikke.
Pæren skal skiftes.
Overfladen på den glas- Pladen rengøres forkert.
keramiske plade er
plettet.
Skift pæren.
Rengør pladen grundigt.
24 electrolux
Udpakning
Kontrollér, at komfuret er
ubeskadiget og i fejlfri stand. Eventuelle
transportskader skal straks rapporteres
til forhandleren. Emballagen kan
genbruges. Kontakt myndighederne for
at få oplysning om den nærmeste
affaldsstation til aflevering af emballage.
Tilbehør
Følgende tilbehør leveres med
komfuret:
- Emaljeret bradepande og plade
- Rist
- Brugsvejledning
Tekniske data
Kogezonen
Mål (mm)
bredde
højde
dybde
600
900
600
Volumen (liter)
ovn
53
Størrelse (mm) - effekt (W):
bagerste venstre
145 - 1200
bagerste højre
180 - 1800
forreste venstre
210 - 2300
forreste højre
145 - 1200
Samlet effekt (W)
6500
Effekt (ovn)
Over-/Undervarme
Undervarme
Overvarme
Grill
Varmulftselement
Ovnlys
Ventilator
1800 W
1000 W
800 W
1650 W
2000 W
25 W
25 W
Samlet effekt (W):
2050 W
SAMLET EFFEKT KOMFUR (W):
8550
PÆRER
Kontrollamper: neonpærer
Ovnlys: E14 skruesokkel, mærket 230 V,
25 W og 300°C.
Apparater klasse 2 underklasse 1 og
klasse 1
electrolux 25
Installation
Enhver form for indgreb på komfuret skal foretages af en autoriseret elinstallatør.
Komfuret er tungt. Kanter og hjørner, som man normalt ikke kommer i berøring med, kan være
skarpe. Brug derfor handsker ved
flytning af komfuret.
Før komfuret installeres, skal man
kontrollere, at dets mål passer ind i den
øvrige køkkenindretning. Mål højden på
køkkenbordet fra gulvet til overkanten af
bordet, og sokkeldybden fra væggen til
forkanten af soklen (se figuren). Komfuret kan også installeres op imod ÉN
VÆG eller ET HØJSKAB. Ved levering er
komfursoklen indstillet til at passe til en
bordhøjde på 900 mm og en sokkeldybde på 600 mm. Om nødvendig kan
man fjerne soklen for at tilpasse komfuret til en bordhøjde på 850 mm.
Kontrollér, at strømkablet ikke kommer i klemme, når komfuret flyttes.
Demontering af sokkel - 85 cm
højde
1. Læg komfuret forsigtigt ned på bagsiden. Brug noget af emballagen som
underlag på gulvet.
2. Skru de fire justérbare fødder ”A” af.
3. Fjern de fire sokkelmøtrikker ”B”.
4. Fjern soklen.
5. Sæt de justérbare fødder på igen.
6. Løft komfuret til lodret stilling, og sæt
det i vater.
Nivellering af komfuret
Komfuret leveres med justérbare fødder i de fire hjørner. Fødderne kan reguleres (se fig.) for at tilpasse komfuret til
højden på tilstødende elementer og at
sikre en jævn fordeling af væsker i kogegrej.
A
B
26 electrolux
Elektrisk tilslutning
Enhver form for indgreb på komfuret skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Arbejde udført af
ukyndige personer kan beskadige
komfuret og medføre personskade
og/eller anden materiel skade.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, dersom disse sikkerhedsregler
ikke følges. Komfuret leveres med kabel
og stik. Dette kabel og stik er kun beregnet til installation i Norge. Ved installation i Danmark skal kablet og stikket
demonteres. Installation af komfuret skal
foretages af en autoriseret elinstallatør.
Arbejde udført af ukyndig kan føre til til
skader på person og/eller ejendom. Installation skal ske i henhold til koblingsdiagram bag på komfuret.
NB! Husk at jordledningen skal være
2-3 cm længere end fase og nulledning.
Tilslutningseffekt og spænding er angivet på dataskiltet,som er placeret på
kanten af ovnrummet. Se også under
“Tekniske data”.
Service
Enhver form for indgreb og reparation på komfuret skal foretages
af en autoriseret elinstallatør. Arbejde udført af ukyndige personer
kan beskadige komfuret og medføre personskade og/eller anden
materiel skade.
Hvis komfuret ikke virker, som det
skal, kan man selv gøre nogle få ting for
at løse problemet, se side 22-23. Hvis
man ikke selv kan løse problemet, eller
hvis der er behov for reservedele, skal
man kontakte forhandleren eller et
autoriseret serviceværksted. Husk, at
dette ikke er gratis. Brug udelukkende
reservedele leveret af godkendte firmaer.
Typepladen nederst på ovnrummet giver
oplysninger om komfuret. Skriv
oplysningene ned på denne side, så de
er ved hånden, hvis det skulle blive
nødvendigt
at
kontakte
serviceværkstedet.
Model ....................................
Produktnr ..............................
Serienr ..................................
electrolux 27
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux
Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations-og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i
landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes
til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor
der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt
faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen.
Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til
enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
28 electrolux
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede
produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke
er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11
og forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
electrolux 29
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i
denne vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller
ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på listen, følger garantien med, dog med følgende forbehold:
• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der
skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i
det omfang, som gælder for den pågældende model eller produktgruppe i det
nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan
ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning,
som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til
erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder. De
evt. har ifølge loven.
30 electrolux
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising