Electrolux | EKD60760X 230V | User manual | Electrolux EKD60760X 230V User Manual

Electrolux EKD60760X 230V User Manual
brugsanvisning
Komfur
EKD60760
Velkommen i Electrolux´s verden
Du har valgt et første klasses produkt,
som forhåbentlig vil være til glæde og
gavn for dig i fremtiden. Vor ambition er
at tilbyde en bred vifte af produkter, som
forenkler dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Nu er det tid til at læse brugsanvisningen, og nyde de fordele, som dit
nye produkt giver dig. Vi lover, at det vil
gøre livet lettere for dig.
2
Indhold
Sikkerhed
Produktbeskrivelse
Før komfuret anvendes første gang
Sådan anvendes den induktionszonerne
Touchpanelet
Sådan anvendes ovnen
Ovnens display
Praktiske råd og tips
Problemer og løsninger
Rengøring og vedligeholdelse
Installation
Tekniske data
Garanti/Kundeservice
4
6
7
12
16
26
27
45
47
49
56
60
61
Følgende symboler anvendes
i teksten:
Sikkerhedsenvisninger
Advarsel: Anvisninger
vedrørende din personlige
sikkerhed.
Vigtigt: Anvisninger vedrørende
undgåelse skader på apparatet
Anvisninger og nyttige tips
Miljøoplysninger
3
Sikkerhed
Der sker hele tiden en udvikling inden
for komfurer. Du kan ikke altid anvende dit nye komfur på samme måde
som det gamle. Læs derfor omhyggeligt anvisningerne og lær dit nye komfur og dets funktioner at kende.
Komfuret er beregnet til normal
anvendelse i en husholdning. Du er
velkommen til at kontakte os, hvis du
har nogle bemærkninger eller
spørgsmål vedrørende komfuret og
dets anvendelse. I afsnittet om
”Service” finder du telefonnummer og
adresse.
kan blive til fare for personer og/eller
ting.
For komfurer med stik: Sørg for, at
stikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Komfuret er tungt. Kanter og
hjørner, som du normalt ikke kommer
i kontakt med, kan være skarpe. Brug
handsker, når komfuret skal flyttes.
TIPPESIKRINGEN skal være monteret
for at undgå, at komfuret tipper ved
unormal belastning.
Hvis komfuret stilles på en ekstra
sokkel, skal det sikres mod fremadskridning.
Udpakning
Til brugere med pacemaker
Electrolux har undersøgt hvordan
induktionszoner påvirker forskellige
typer af pacemakere. Resultaterne
viser at det er helt ufarligt for brugere
af pacemakere at bruge kogesektioner med induktionszoner, så længe
han eller hun respekterer EN SIKKERHEDSAFSTAND PÅ CA. 30 CM FRA
INDUKTIONSKOGESEKTIONEN.
Hvis De har pacemaker bør DE
Kontrollér, at komfuret er fejlfrit og
ubeskadiget. Eventuelle transportskader fra en transport, som De ikke
selv har foretaget, skal senest 1 uge
efter modtagelsen anmeldes til Deres
forhandler.
Emballagen kan genanvendes.
Aflever den til genbrug. Spørg evt.
tekninsk forvaltning i kommunen
Husk at fjerne emballagen fra
ovnen, inden den anvendes.
Installation
Reparationer af komfuret må kun
udføres af UDDANNEDE TEKNIKERE.
Hvis arbejdet udføres af lægmand,
kan komfuret blive ødelagt, eller det
SØGE YDERLIGERE INFORMATION HOS
DERES LÆGE. Hvis der opstår den
mindste tvivl, anbefaler vi at De IKKE
anvender kogesektioner med
induktionszoner.
Børn og komfurer
Børn er af naturen nysgerrige og interesserede i det meste, også komfurer.
For en sikkerheds skyld vil vi under-
4
strege nogle ting, du bør tænke på,
hvis du har børn eller besøg af børn.
Der skal være mindst 40 cm afstillingsplads på begge sider af komfuret.
Hvis der hører en SKÆRM TIL OVERPLADEN til dit komfur, skal den være
monteret. LÅGENS BØRNESIKRING skal
også være aktiveret.
Lad ikke børn anvendeskraberen.
Lad gerne børnene hjælpe til ved komfuret, men lær dem, at kogegrejet,
glaskeramikpladen og ovnen bliver
meget varme og fortsat vil være varme
i et stykke tid efter anvendelsen.
BERØRING KAN GIVE BRANDSKADER.
Anvendelse
Komfuret bliver varmt under brug. Rør
ikke ved den glaskeramiske plade og
varmelegemerne i ovnen, når komfuret
er tændt. Anvend aldrig en revnet
glaskeramisk plade. Der kan trænge
væske ned til spændingsførende dele,
hvis gryderne koger over eller ved
rengøring. Afbryd strømmen til
komfuret og kontakt kundeservice for
at aftale reparation.
Læg ikke aluminiumsfolie, plast o.l.
på den glaskeramiske plade. Hvis der
ved et uheld bliver tændt for en kogezone, kan papiret eller plastikken
brænde eller smelte.
Der skal altid være nogen til stede,
når der friturekoges, smeltes fedt, paraffin eller andet letantændeligt. I tilfælde af brand stilles komfurets
knapper på 0, og der slukkes for
emhætten. KVÆL ILDEN MED ET LÅG,
anvend aldrig vand.
Stå aldrig på den glaskeramiske
plade.
Kontroller, at der er slukket for komfuret, når det ikke anvendes, og at alle
knapper står på nul.
Advarsel! Der må ikke anvendes
alkohol og lignende i ovnen, da der
derved kan dannes eksplosive
gasser, som kan forårsage brand eller
eksplosion.
Anvendelse på overpladen skal ske
med den største forsigtighed. For
eksempel kan flambering med cognac
eller anden alkohol medføre, at
fedtrester i emhætten antændes, så
der opstår en alvorlig brand.
Flammer og brændende fedtstænk
kan forårsage personskader.
Magasinskuffen må ikke bruges til
opbevaring af kemikalier eller
rengøringsmidler.
Rengøring
Den glaskeramiske plade og ovnen
skal holdes rene. Fedt og rester oser
meget ved opvarmning og kan i
værste fald forårsage brand.
Sukker og rester med højt sukkerindhold som f.eks. marmelader samt
smeltet plastik og folie skal fjernes
umiddelbart (og helst mens pladen
stadig er varm) for at undgå skader på
pladen. Vær forsigtig, barberbladet er
meget skarpt.
Vedligeholdelse og service
Stil alle knapper på nul, inden ovnens
pære skiftes. Der skal være slukket
for strømmen, inden pæren udskiftes.
Hvis komfuret har en ledning, skal
den være taget ud. På andre
komfurer afbrydes strømmen med
den flerpolede afbryder.
Service og reparationer skal udføres
på et værksted, der er godkendt af
leverandøren. Anvend kun originale
reservedele.
5
Produktbeskrivelse
Komfuret
1 Induktionszonerne
2 Betjeningspanel
3 Ovnen, øverste
4 Ovnen, nederste
1
2
3
4
Ovnen (øverste)
1 Topelement
2 Grillelement
3 Ovnsbelysning, 40W
4 Stik til stegetermometer
5 Bundelement (ikke synligt)
6 Ribber, aftagelige
7 Niveauer
1
2
3
4
7
5
6
Ovnen (nederste)
1 Topelement
2 Grillelement
3 Ovnsbelysning, 40W
4 Stik til stegetermometer
5 Fedtfilter
6 Ovnsbelysning, 25W
7 Ringelement
8 Bundelement (ikke synligt)
9 Ribber, aftagelige
10 Niveauer
1
2
3
10
4
5
6
7
8
9
6
Før komfuret anvendes første gang
Indstil uret
Når strømmen til komfuret er slået til,
blinker et ursymbol
indstillet uret.
, indtil du har
SÅDAN INDSTILLES URET:
1 Tryk på
uret.
eller
for at indstille
2 Hvis du vil ændre en indstilling af
uret, skal du trykke på Til/Fra
.
Tryk derefter på
, indtil
blinker. Følg vejledningen i
alternativ 1.
Efter ca. 5 sekunder holder uret
op med at blinke,og tiden vises på
displayet.
Nu kan du anvende komfuret.
Klokken kan kun ændres, når
børnesikringen ikke er aktiveret, og
ingen af funktionerne Kogetid
eller
Stoptid
eller nogen anden
ovnfunktion er indstillet.
7
Brænd ovnen ren
Hold børn under opsyn! Komfuret
bliver meget varmt. Husk at fjerne
emballagen inden i ovnen
Inden du anvender ovnen første gang,
skal du brænde den ren. Sørg for en
god ventilation ved at starte emhætten eller ved at åbne et vindue.
Gør som følger:
1 Åbn ovnlågen og fjern alt
tilbehør fra ovnen.
2 Luk ovnlågen. Sæt ovnen til
øven/undervarme
. Stil temperaturknappen på 200 oC.
3 Lad ovnen stå på denne indstilling i ca. 1 time.
4 Skift til grillfunktion. Indstil funktionsknappen til maks. grill
.
5 Lad ovnen stå på denne
indstilling i ca. 30 minutter.
6 Drej funktionsknappen til 0 og
stil temperaturknappen på 0.
7 Lad derefter ovnlågen stå åben
i ca. 2 timer, og luft ud i
køkkenet.
8 Rengør ovnen, lågen og ovnens ribber med varmt vand og
opvaskemiddel. Tør ovnen af
Ovnen kan fortsat lugte lidt i den
første tid, den anvendes. Det påvirker
ikke madens smag, og det er ikke
sundhedsskadeligt.
Tillbehør
• Super Clean bageplader og
bradepanner, som har en
smudsafvisende belægning
• Ovnsrist
• Easy Access udtræksskinner
• Tippesikring
• Brugsanvisning
Rengør tilbehøret
Vask plade, bradepande m.m. i varmt
vand med opvaskemiddel. Skyl, og tør
tingene af.
Easy Access udtræksskinner
For at forhindre ridser under transporten leveres udtræksskinnerne
med en beskyttelsesfilm. Fjern
beskyttelsesfilmen inden brug. I
modsat fald kan den brænde fast
og beskadige udtræksskinnerne..
OBS! Kontroller, at komfurets
tippesikring er monteret. Se side 8
Udtræksskinnerne erstatter de
normale ribber, der er monteret i
ovnen ved levering af komfuret
(gælder for store ovne). De består af
to skinner, som kan trækkes ud.
Pladen, bradepanden og risten lægges ovenpå skinnerne. Til at holde
pladen på plads findes der en styrepind
8
(se tegning).
Anvendelse af udtræksskinnerne
letter madlavningen. Når du f.eks.
skal overhælde en steg eller røre i
pommes frites, trækker du blot
bradepanden ud på skinnerne.
Montering af skinnerne
Tag først ribberne ud, som sidder i
ovnen (se side 54). Ved montering
skal udtræksskinner først fastgøres i
det inderste hul og derefter i det
yderste. Tryk til.
den affasede kant vender ind mod
ovnen. Træk forsigtigt i tilbehøret
under anvendelse, så plader/
bradepander/riste eller forme ikke
falder ned fra skinnerne. Maks.
belastning 20 kg.
Brug av risten
Ved anvendelse af risten, anvendes
styrepinden ikke. Risten har en markering på oversiden. Den markering
skal vende fremad (mod lågen), når
risten anvendes. Under anvendelsen
skal alt, hvad der lægges på risten,
anbringes bag ved markeringen.
Ellers er der risiko for, at den forreste
del ikke bliver gennemstegt. Risten
kan placeres i bradepanden. Der må
maks. lægges 10 kg på risten.
Sørg for, at styrepinden vender
udad og fremad.
Skinnerne skal være skudt ind,
når ovnlågen lukkes.
Brug af rist, bradepande og plader
Det er vigtigt, at ovnristen, bagepladen eller bradepanden ligger fast
mellem stopperen i forkanten og bagkanten på skinnerne for at forhindre,
at de falder af skinnerne. Placer
bagepladen/bradepanden/risten i
bagkanten, og fastgør den mod forkanten. Styrepinden havner i en rille
under bagepladens/bradepandens
kant, således at pladen/bradepanden
holdes på plads. Skinnerne skal være
skudt ind, når risten/pladen/
bradepanden lægges på. Der opnås
størst stabilitet på bagepladen, hvis
OBS! Sørg for, at styrepinden
hæftes fast under bagepladens/
bradepandens kant, og at bagepladen/bradepanden hviler på skinnen. Ellers kan den falde af
skinnen, når den er trukket ud. Når
du løsner bagepladen/
bradepanden i udtrukket tilstand,
skal skinnerne skydes tilbage, for
at ovnlågen kan lukkes. Brug grydelapper, da skinnerne er varme.
9
Køleventilator
Komfuret er forsynet med en køleventilator. Ventilatoren skal holde produktet
køligt.
Køleventilatoren starter, når ovnen
anvendes. Når ovnen er slukket,
standser ventilatoren automatisk.
Funktionslås (komfur)
Funktionslåsen forhindrer uønsket brug af komfuret.
Tilkobling af funktionslås
1. Tryk på knappen Til/Fra
2. Tryk på
.
, indtil der lyder et
signal.
3. Tryk derefter på det valgfri
-
symbol.
Funktionslåsen er nu slået til.
Frakobling af funktionslås
1. Tryk på knappen Til/Fra
2. Tryk på
.
, indtil der lyder et
signal.
3. Tryk derefter på det valgfri
symbol.
-
10
Ovnlågens børnesikring (øverste)
Ovnlågens børnesikring gør det
sværere for børn at åbne lågen. Ved
leveringen er sikringen slået til, men
den kan slås fra, hvis det ønskes.
• SÅDAN ÅBNES LÅGEN
Skub sikringen mod højre for at
åbne lågen.
• SÅDAN SLÅS SIKRINGEN FRA
Kontroller, at ovnen ikke er
varm!
Træk låsen mod højre.
Tryk knappen opad.
• TILKOBLING AF LÅS
Træk låsen mod højre og træk
knappen tilbage.
Ovnlågens børnesikring (nederste)
Ovnlågens børnesikring gør det
sværere for børn at åbne lågen. Ved
leveringen er sikringen slået til, men
den kan slås fra, hvis det ønskes.
• SÅDAN ÅBNES LÅGEN
Skub sikringen mod højre for at
åbne lågen.
• SÅDAN SLÅS SIKRINGEN FRA
Kontrollér at ovnen ikke er
varm!
Tryk låsen mod højre, træk
låsen en anelse imod dig og
fortsæt til højre. Tryk ind på
knappens venstre kant.el.
• SÅDAN SLÅS SIKRINGEN TIL
Tryk låsen mod højre og
derefter tilbage til udgangspunktet.
11
Sådan anvendes induktionszonerne.
.
Den øverste ovn og de bageste
varmezoner deler samme
energikilde (samme elektriske
fase), når de anvendes samtidig.
Afhængigt af hvor meget energi, den
øverste ovn behøver, reduceres effekten på de bageste varmezoner forskelligt. Jo større effekt, der anvendes
til ovnen (f.eks. hurtig opvarmning,
over/undervarme, gratinering eller
maxgrill), desto lavere effekt bliver der
tilbage til de bageste zoner.
Når en zone ikke kan anvendes
fuldt ud, blinker displayet for den valgte zone mellem den maksimale
tilgængelige effekt og den indstillede
værdi.
Når der slukkes for ovnen, går
zonen automatisk tilbage til den indstillede værdi.
Pladen har fire kogezoner. De varmes
op ved hjælp af magnetisk felt, der
kaldes INDUKTION. Det betyder, at
• opvarmning sker hurtigere, end
med en almindelig keramisk
kogeplade.
• zonen reagerer straks på en
ændring af knapindstillingen.
HUSK, at induktionszonerne stadig kan være varme efter brug.
Pladens glas tåler varme, kulde og
temperaturchok, men er følsom
over for slag. Pladen kan revne,
hvis der falder en krydderikværn
eller et krydderiglas ned på den.
Stå aldrig på pladen.
Anvend aldrig en revnet overplade
eller et komfur.
Sukker og rester med højt sukkerindhold som f.eks. marmelade
samt smeltet plastik og folie skal
fjernes umiddelbart (og helst mens
overpladen stadig er varm) for at
undgå skader på overpladen.
Der skal altid være nogen til
stede, når der friturekoges, smeltes
fedt, paraffin eller andet letantændeligt. I tilfælde af brand stilles komfurets knapper på 0, og der slukkes
for emhætten. I tilfælde af brand
stilles komfurets knapper på 0, og
der slukkes for emhætten. KVÆL
ILDEN MED ET LÅG, anvend aldrig
vand.
Sørg for, at der ikke er sand, sukker eller salt på kogegrejet. Sand
kan ridse. Sukker og salt kan
ødelægge den glaskeramiske plade.
Tør altid kogegrejet af, inden det
sættes på den glaskeramiske plade.
Den farvede dekoration på selve
glaskeramikpladen kan blive slidt
og ridset, når den anvendes.
12
Induktionszonerne
Kogezonerne går fra 0–9 (ses på
pladen), hvor 9 giver den højeste
varme.
Gør som følger, hvis du vil anvende
pladen:
1 Sæt en gryde eller en pande på
varmezonen.
Kontroller, at
• kogegrejet har en magnetisk
bund.
• kogegrejet ikke er for lille.
2 Angiv en indstilling med
Husk, at kogegrejet opvarmes
meget hurtigere end normalt.
3 Nulstil kogezonerne efter brug.
du ikke nogen større forskel, og ingen
af zonerne har prioritet fremfor den
anden.
Der kan høres en lyd ved anvendelse
af visse gryder.
Enkelt Induktionsprincip
Der dannes et magnetisk felt, når
strømmen flyder gennem en spole.
Under varmezonen findes en spole
forsynet med ferritstave. Sammen
med en gryde (med magnetisk bund)
på zonen danner spolen og stavene
et nærttilsluttet magnetisk system.
Den energi, der frigøres, opvarmer
gryden og dens indhold.
Valg af kasserolle/stegepande
Zonerne deler varmeeffekten
BEMÆRK, at de to bageste eller de to
forreste induktionszoner deler varmeeffekten, når de er tændt samtidig.
Dette bemærkes ved en kliklyd fra
pladen, og ved at varmen eventuelt
øges eller mindskes.
Årsagen er, at de deler den samme
energikilde. Når begge zoner anvendes ved høje temperaturindstillinger, reduceres effekten for hver
zone derfor. Hvis du vil udnytte den
maksimale effekt (indstilling 9) for en
zone, skal den anden være slukket.
Du kan altså udmærket anvende
begge zoner samtidigt, også når den
ene er indstillet på indstilling 9 DU
SKAL BARE HUSKE, at den zone, der er
indstillet på indstilling 9 får reduceret
effekt, hvilket betyder, at det tager
længere tid at bringe grydens indhold
i kog. Ved øvrige indstillinger mærker
Anvend kun kogegrej, der er beregnet til
glaskeramikplader og –ovn.
Når du vælger gryder/stegepander,
skal du huske, at kogegrejets bund:
• skal være magnetisk.
• ikke behøver at passe til zonens størrelse, men en lille kasserolle på en stor zone
forlænger den tid, det tager at
bringe grydens indhold i kog.
• skal være glatte eller med et
fint mønster.
13
Vi anbefaler følgende minimumsmål
for kogegrejets bunddiameter:
VARMEZONE
(Ø MM)
•
Indstilling
,
GRYDE/
•
Indstilling
efter 4 timer
STEGEPANDE
(Ø MM)
•
Indstilling
,
efter 1,5 timer
220
160
180
120
145
120
Spar energi!
• Brug låg. Det halverer energiforbruget (i forhold til brug uden
låg).
• Damp- og trykkogning sparer
også energi.
slukkes symbolet
også og
dermed advarslen om restvarme. Risikoen for at brænde
sig er stadig tilstede. Brandskader kan undgås ved at
udvise forsigtighed.
Restvarme vises med
(“varm”) på
det digitale display for den pågældende kogezone.
Kogezonerne slukkes automatisk i
overensstemmelse med følgende
tidsskema:
,
,
,
der er restvarme
(“Varm”) i den
pågældende kogezone.
Ligeledes når pladen slukkes, slukkes
displayet først, når kogezonen er
afkølet.
• Restvarmen kan bruges til at
smelte noget eller til at holde
maden varm.
• OBS! Så længe restvarmedisplayet lyser, er der risiko for
brandskader.
• OBS! Ved strømafbrydelse
Sikkerhedsmæssig slukning af
kogezonerne
I tilfælde af at kogezonerne ikke slukkes efter et bestemt tidsrum, eller hvis
varmeindstillingen ikke ændres, slukkes den pågældende kogezone
automatisk.
Indstilling
timer
,
Advarsler om restvarme
Efter at en eller flere kogezoner er
slukket, viser det digitale display, at
Det er naturligvis bedst, hvis zonen
og kogegrejets bund er lige store.
•
efter 5 timer
efter 6
14
Touchpanelet
Indikatorer for kogezoner
Urfunktion
Booster-funktion
Tænd/sluk
med kontrollampe
Indikator for ur
Indikator
Ur/Timer Lås
Valg af kogetrin
Stop+Go
Zonerne
I visningsfeltet kan følgende vises:
•
at pladen er slået til
•
valg af opvarmningstilstand
•
-
•
Automaks
•
Powerfunktionen
•
restvarme
•
at børnesikringen (funktionslåsen) er aktiveret
•
Fejlfunktion/overophedning
•
, valgt tilstand
Kogegrejet er uegnet / bunden er for lille, eller der er ikke sat
kogegrej på kogezonen
Fingertouchpanelets funktioner
Hvis du vil aktivere en funktion, skal du
holde fingeren på det ønskede felt, indtil
den respektive kontrollampe tændes
eller slukkes, og den ønskede funktion
aktiveres.
15
Tilkobling af overpladen
Overpladen tændes med berøringsfeltet
“Til/fra”
. Tryk på Til/fra
~ 2 sek.
i ca.
2 sekunder. Digitaldisplayet viser
.
Når du har trykket på Til/fra for at aktivere overpladen, skal der vælges et trin
inden ca. 10 sekunder eller indstilles et
tidspunkt med timeren (minutur).
Slukke for ovnen
Hvis du vil slukke helt for ovnen, skal du
aktivere Til/fra
. Tryk på “Til/fra”
ca. 1 sekund.
Når en eller alle kogezoner slukkes,
i
vises restvarmen
(“Varm”) for de
respektive kogezoner i det digitale
display.
Valg af indstillingstrin
Til at indstille eller ændre indstillingstrin
fra
til
for den ønskede kogezone.
Med feltet
forøges varmen.
Med feltet
sænkes varmen.
Valg af varmholdning
Alle 4 kogezoner er udstyret med en
varmholdningsfunktion
Med feltet
.
indstiller du
varmholdningsfunktionen
.
16
~ 1 sek.
Vælg Stop+Go
Stop+Go-funktionen kobler alle
tilkoblede kogezoner til varmholdningsfunktionen samtidig og derefter til den
tidligere indstillede varmefunktion.
Denne funktion egner sig til at afbryde
tilberedningsprocessen kort og fortsætte
den igen, f.eks. for at tale i telefon.
Tryk på
, hvorefter
varmholdningsfunktionen
vises.
Hvis du vil afbryde funktionen, skal du
trykke på
, hvorefter det tidligere
indstillede trin vises på displayet.
Powerfunktionen
Dette komfur er udstyret med en speciel
opvarmningsautomatik, som kaldes for
powerfunktion.
Funktionen tilkobles, hver gang du anvender komfuret. Den fungerer på følgende måde:
Vælg den varme med
eller
, som
er passende for viderekogning/-stegning. Trykk på knappen til symbolet
for vald zon eller med
.
syns i
displayet. Induktions-zonen starter på
højeste varme og skifter automatisk til
den valgte indstilling efter en vis tid. Hvis
denne funktion er slået til, opvarmes
induktionszonerne med en højere effekt.
Du kan ikke anvende de to bageste eller
de to forreste zoner samtidigt, hvis powerfunktionen er slået til.
17
Automaks-funktionen
Dette komfur er udstyret med en speciel
opvarmningsautomatik, som kaldes for
Automaks.
Funktionen tilkobles, hver gang du anvender komfuret. Den fungerer på følgende måde:
Du vælger den knapindstilling for varme,
som er passende for viderekogning/stegning. Varmezonen starter på
højeste varme, og skifter automatisk til
den valgte indstilling efter en vis tid.
Kogning/stegning med Automax
Sådan aktiveres funktionen. OBS! Dette
skal du gøre, hver gang du anvender
automatikken.
1 Valg funktionen Automax. Trykk
på
, A lyser i visningsfeltet.
2 Angiv derefter den ønskede tilstand for viderekogning/-stegning.
Det tager ca. 5 sek., før A lyser i
visningsfeltet.
I varmezonens display vises A. Dette
betyder, at varmezonen indstilles til
maksimal varme i et bestemt stykke tid,
afhængigt af hvilken varmefunktion, der
er valgt. Se diagrammet.
Når tiden er gået, skiftes der
automatisk til den indstillede værdi, og
bogstavet A vises ikke længere.
Hvis du ændrer nåen istillning under
opvarmning med AUTOMAX, deaktiveres
denne funktion, og du skal angive
indstillingen igen.
Generelt kan man sige, at indstilling
2–5 er velegnede til kogning, og
indstilling 6–8 er velegnede til stegning.
Til at holde en gryde eller pande varm er
9
8
AUTOMAX ca minutter
7
6
5
4
3
2
1
0
18
1 2 3 4
INDSTILLING
5
6
7
8
9
indstilling 1 passende. Normalt må du
prøve dig frem til den indstilling og den
varmezone, der passer bedst til dig og
dit kogegrej. Herunder er en lille
vejledning i valg af den korrekte
varmeindstilling og passende
varmezone. Hver zone modsvares af et
nummer i tabellerne (SE TEGNING).
PORTIONER
ZONE
INDSTILLING
2
1,3
3
4
2
3
2–4
1,2
3-4
3 stk.
2
1,3
2
3/4 dl
4
1,3
3
4-6
2
3
4–8
2
4-5
Smelte smør
1,3
1
Smelte chokolade
1,3
1
KOGNING
Grød (havre, rug)
Kartofler
Ris
Rodfrugter
19
EN
PORTION
STEGNING
Entrecôte
Svinekotelette
r
Frikadeller
Pandekager
Kartofler, rå
Æg
ZONE
INDSTILLING
4
7–8
4
7–8
4
6
4
6
4
6–7
4
6–7
4
7
4
7
1,2,3
6
2
6
1,3
6–7
2
6–7
4
Slukning af kogezone
Hvis du vil slukke for en enkelt
kogezone, skal du trykke samtidig på
og
eller nulstille feltet med
2
1
.
20
3
Sådan anvendes overpladen med aktiveret låsefunktion
(I kapitlet Sikkerhed på side
20 beskrives, hvordan funktionslåsen
tilkobles).
Selvom funktionslåsen er aktiveret, kan
overpladen anvendes, men næste gang
overpladen slås til, er funktionslåsen
automatisk aktiveret igen.
1. Koble overpladen til
Når funktionslåsen er aktiveret, vises
~ 2 sec.
.
2. Tryk samtidig på to valgfrie felter
for varmefunktion
1 sekund.
og
i ca.
Der lyder et signal som bekræftelse.
Kogezoner og trin kan indstilles som
normalt, indtil overpladen igen slås fra.
~ 1 sec.
Frakobling af funktionslåsen
1. Koble overpladen til
Når funktionslåsen er aktiveret, vises
.
~ 2 sec.
2. Tryk på feltet “funktionslås”
i
ca. tre sekunder.
Der lyder et signal som bekræftelse.
~ 3 sec.
21
3. Tryk på et valgfrit felt for
indstillingstrin
.
Displayet slukker, og
funktionslåsen er koblet fra.
Overpladen slås automatisk fra
efter nogle sekunder.
Timer
Timeren kan anvendes på to måder:
• som slukningsautomatik. Der
indstilles en kogetid for en
kogezone, og når tiden er gået,
slås kogezonen automatisk fra.
Denne funktion kan anvendes til
flere kogezoner samtidig.
• som signalur (æggeur). Når den
indstillede tid er gået, lyder der et
signal.
Som signalur anvendes timeren, når der
ikke er slået nogen kogezoner til.
Automatisk slukning
De kogezoner, som du vil anvende
automatisk slukning for, skal være
tændte.
1. Vælg, hvilken kogezone
slukningsautomatikken skal
indstilles for, med feltet Timer
.
Ved at trykke gentagne gange på feltet
Timer
bliver den første aktive
kogezone valgt på basis af uret, og den
tilhørende kontrollampe blinker hurtigt.
Den venstre bageste kontrollampe
svarer til den venstre bageste kogezone.
I Timer-displayet vises
.
22
Ved at trykke gentagne gange på feltet
Timer
vælges den næste aktive
kogezone.
2. Mens kontrollampen blinker
hurtigt, indstiller du feltet
Timerindstilling
eller
for
denne kogezone og den tid, der
skal gå, før kogezonen slukkes
automatisk (f.eks. 15 minutter).
Kontrollampen blinker nu langsommere,
og den resterende kogetid vises under
forløbet i displayet. Hvis
slukningsautomatikken er indstillet til
flere kogezoner, gælder den for
kogezonen med den korteste resterende
kogetid. Kontrollamperne lyser for de
øvrige kogezoner med indstillet
slukningsautomatik. For at få vist
resterende kogetid for en af disse
kogezoner, skal den vælges med feltet
Timer
, hvorefter den kontrollampe,
der passer dertil, blinker hurtigt.
For at stille den resterende kogetid om,
skal den ønskede kogezone vælges
med feltet Timer
. Den tilhørende
kontrollampe blinker derefter hurtigere.
Efter omstillingen foretages indstilling
med feltet Timer
eller
.
Når den indstillede kogetid er nået,
slukkes kogezonen automatisk, og der
lyder et signal i to minutter, og timerens
display blinker
.
3. Tryk på feltet Timer for at slukke
signalet. Indstillingen kan
foretages hurtigere ved at trykke
på
eller
, indtil det ønskede
23
~ 1 sec.
ciffer vises. Hvis der først trykkes
på feltet Timerindstilling
,
begynder tidsindstillingen ved
99 minutter. Hvis der først trykkes
på feltet Timerindstilling
,
begynder tidsindstillingen ved
1 minut.
For tidlig deaktivering af slukningsautomatikken
For tidlig deaktivering af
slukningsautomatikken kan foretages på
to måder:
Sluk kogezonen og timeren samtidig.
Nulstil den ønskede kogezone med
Kogezone og timer kobles fra.
.
Tmer kobles fra - kogezonen forbliver aktiv
1. Vælg den ønskede kogezone med
Timer
.
Den aktuelle kontrollampe blinker derefter hurtigere.
2. Indstil Timerindstilling
med
.
Kun timeren slukkes, mens kogezonen forbliver aktiv.
Sådan anvendes timeren som minutur
Overpladen skal være tændt, men ingen
kogezoner må være tændte.
1. Tryk på feltet Timer
.
I Timer-displayet vises
.
2. Indstil den ønskede tid med feltet
Timerindstilling
eller
.
Efter nogle sekunder aktiveres
signaluret, og den resterende kogetid
vises.
24
Tryk på feltet Timer for at ændre den
resterende kogetid og ændre tiden med
feltet til Timerindstilling
eller
.
Når den indstillede tid er gået, lyder der
et akustisk signal, og timerdisplayet
blinker
.
3. Tryk på feltet Timer
slukke signalet.
for at
Til- og frakobling af lås på fingertouchbetjening
(Selvom ovnens fingertouchbetjening låses)
Når som helst under madlavningen kan
berøringsfeltet, med undtagelse af feltet
Til/fra, låses for at forhindre, at
indstillingerne ændres, f.eks. ved
aftørring af overpladen.
1. Tryk på
i ca. et sekund.
Displayet viser
under låsning,
hvorefter det igen viser den
indstillede funktion.
vises igen ved forsøg på at
ændre det indstillede trin, når
pladen er låst.
2. Hvis du vil fjerne funktionslåsen
igen, skal du trykke på
“funktionslås”
sekund.
~ 1 sec.
igen i ca. et
~ 1 sec.
symbolet slukkes, og de
tidligere indstillede
varmefunktioner vises igen.
Hvis du slukker for overpladen, kobles
funktionslåsen automatisk fra.
25
Sådan anvendes ovnen
Det er normalt at der dannes damp og
kondens på indersiden af ovnlågen.
Det stammer fra maden, som tilberedes, og har ingen indflydelse på
ovnens funktion eller sikkerhed.
Ovnen har aftagelige ribber med
tre eller fem riller.
Praktisk anvendelse
Anbring aldrig aluminiumsfolie,
bradepande eller plader direkte på
ovnens bund. Hvis der blokeres for
undervarmen, kan emaljen blive
beskadiget på grund af overophedning. Ovnen bliver varm under
brug, HOLD BØRN UNDER OPSYN.
Pladen kan slå sig (blive skæv) ved
temperaturskift og/eller hvis maden
(f.eks. pizza) placeres ujævnt. Pladen
får sin normale form, når den køler af.
Hvordan benytter du bedst ovnens forskellige funktioner? Neden for får du
praktiske råd og tips til, hvordan du
bedst anvender ovnens forskellige
funktioner til forskellige typer tilberedning:
Principper for varmluft
Lofts- samt et ringelement rundt om
blæserne opvarmer luften, som derpå
spredes gennem luftkanaler i ovnens
bagvæg. Den varme luft cirkulerer i
ovnen, inden den efterfølgende suges
ind gennem blæsergitteret.
Varmen overføres hurtigt og effektivt,
hvilket som oftest indebærer, at du
kan bruge en lavere ovntemperatur
end ved over/undervarme. Sænk temperaturen med 15-20%, hvis der i
opskriften står, at du skal anvende en
temperatur på mellem 160 og 225°C.
Jo højere temperatur, des mere skal
den sænkes. Ved temperaturer over
225°C er det bedre at anvende over/
undervarme.
Ovnens funktioner
Ved samtlige funktioner lyser den gule
kontrollampe på kontrolpanelet under
opvarmning. Den slukkes, når den
ønskede temperatur er nået (den
tændes og slukkes, når termostaten
slår til og fra). Du vælger ovnfunktion
ved at dreje funktionsknappen til symbolet for den ønskede funktion (se
nedenfor).
Når hurtigopvarmning er indkoblet
blinker termostatlampen.
Øverste ovnen har følgende
funktioner:
Over/undervarme
Øverste og nederste element. Starter
automatisk med hurtigstart. Er i
funktion til valt temperatur er nåd.
Kvikstart (gratinering)
Grillelement og nederste element
26
Maks. grill
Grillelement og øverste element
Belysning
Varmholdningsindstilling
Øverste og nederste element.
(Forudindstillet 80oC)
Tørreindstilling
Bundelement og blæser
Nederst ovnen har følgende
funktioner:
Optøning
Belysning og blæser.
Varmluft
Varmluftsblæser med det omgivende
element tilkoblet.
Belysning
Over/undervarme
Øverste og nederste element
Pizza- /tærtefunktion
Bundelement, ringelement og blæser
tilkoblet
Stegning ved lav temperatur
Varmluftsblæser med det omgivende
element tilkoblet (120oC eller 150oC,
der efter 80oC.
Turbo Maks. grill (gratinering)
Maks. grill (grillelement og øverste
element) og blæser
Maks. grill
Grillelement og øverste element
27
Ovnens display
Brugervejledning
•
Ovnen startes ved at trykke på
•
Tryk på
for at vælg at øverste ovnen skal anvendes. Hvis du vil ændre
ovn skal du trykke på knappen igen.
Når den valgte funktion lyser, begynder ovnen at varme op.
Anvendelsestiden viser, hvor længe ovnen har været anvendt. Tiden
•
•
. Øverste ovnen er forinstillet.
vises kun, hvis ingen af urfunktionerne Signalursymbol
, Ovntid
•
•
eller Sluttid
er indstillet.
Ovnlyset tændes, når der er valgt en ovnfunktion.
Der lyder et signal, når den ønskede ovntemperatur er nået.
•
Slukk en ovn ved at trykke på
•
Ovnen slukkes ved at trykke på
eller
.
28
for vald ovn.
Sådan vælges ovnfunktion
1 Start ovnen med
knappen.
2 Valg ovn
3 Tryk på
eller
, indtil den
ønskede ovnfunktion lyser på
displayet.
• Der lyser en temperatur på
displayet.
• Hvis ikke temperaturen ændres
inden 5 sek., begynder ovnen at
varme op.
Ovnfunktionen kan ændres, når ovnen er i gang.
Sådan ændres ovnstemperaturen
Tryk på
eller
for at øge eller
sænke temperaturen.
Sluk for ovnfunktionen
Før du kan slukke for ovnen, skal du
trykke på
eller
, indtil der ikke
længere vises en ovnfunktion på
displayet.
Sluk for ovnen
Sluk for ovnen ved at trykke på
knappen.
29
Varmeindikator
Opvarmning
Når ovnfunktionen er valgt, begynder
indikatoren at blinke med den
temperatur, som ovnen har nået.
Slukning
Når ovnfunktionerne er deaktiverede,
lyser indikatoren for at vise restvarmen i
ovnen.
Sådan anvendes urfunktionerne
• Efter at der er valgt en urfunktion, blinker den dertil hørende funktion i ca
5 sekunder. I dette tidsrum kan de ønskede tider indstilles eller ændres
•
med knappen
eller
.
Når den ønskede tid er indstillet, blinker funktionen i endnu ca. 5
sekunder. Derefter lyser funktionen. Den indstillede tid begynder nu at
tælle ned.
Sådan kontrolleres den indstillede eller resterende tid
Tryk gentagne gange på funktionsknappen
, indtil den respektive urfunktion
blinker, og den indstillede eller resterende tid vises.
Udnyttelse af restvarme med urfunktionerne Kogetid
og Stoptid
Ved anvendelse af urfunktionerne Kogetid
og Stoptid
lukker ovnen for
varmelegemet, når 90 % af den indstillede eller beregnede tid er gået. Den
resterende restvarme udnyttes, og tilberedningen fortsætter, indtil den
indstillede tid er gået (3 til 20 min).
30
Minutur
Til at programmere en tid. Der lyder et signal, når den indstillede tid er gået.
Denne funktion har ikke indflydelse på
ovnen.
1. Tryk på
.
Tryk på knappen
, indtil
blinker.
2. Vælg den ønskede tid med knappen
eller
.
Efter ca. 5 sekunder vises den
resterende tid. Minuturet
lyser. Når
90 % af tiden er gået, lyder der et signal.
Når den indstillede tid er gået, lyder
signalet i 1 min. “00.00” og
blinker.
Hvis du vil deaktivere lyden og symbolet
på displayet, skal du trykke på en af
knapperne.
31
Kogetid
Med denne funktion kan du indstille,
hvor lang tid maden skal være i ovnen.
1. Tryk på
2. Valg ovn
3. Vælg ovnfunktion og temperatur.
4. Tryk på
, indtil
blinker.
5. Vælg den ønskede tid ved at trykke på
knappen
eller
Tilberedningstiden
(maks. 09.59 tim.).
går i gang.
Når tiden er løbet ud, blinker “00.00” og
tilberedningstiden
, og der lyder et
signal i 2 minutter. Ovnen slukkes
automatisk.
Hvis du vil deaktivere lyden og symbolet
på displayet, skal du trykke på en af
knapperne.
32
Stoptid
Her indstiller du den tid, som ovnen skal
være slukket.
1. Tryk på
.
2. Valg ovn
3. Indstil ovnfunktion og temperatur.
4. Tryk på
blinker.
, indtil stoptiden
3. Anvend knappen
vælge stoptid.
og
til at
Stoptiden
aktiveres, og tiden vises
på displayet.
Når tiden er løbet ud, blinker “00.00” og
stoptiden
, og der lyder et signal i
2 minutter. Ovnen slukkes automatisk.
Hvis du vil deaktivere lyd og symboler
på displayet, skal du trykke på en af
knapperne.
33
Kogetid
og Stoptid
Kogetid
og Stoptid
samtidigt.
1. Tryk på
kan anvendes
.
2. Valg ovn
3. Indstil ovnfunktion og temperatur.
4. Tryk på
og valg Kogetid
, indstil
den ønskede tilberedningstid (f.eks. 1
time).
3. Tryk på
og valg Kogetid
for at
indstille den ønskede sluttid, hvor
maden skal være klar (f.eks. 14.05).
Kogetid
og Stoptid
vises på
displayet.
Ovnen starter automatisk efter den
forudindstillede tid (f.eks. 13.05)
Når ovntiden er gået, lyder der et signal i
2 min., og ovnen slukkes automatisk
(f.eks. 14.05).
Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke
på en af knapperne.
34
Øvrige funktioner
Ved at slukke for displayet, spares
der energi.
Sluk for displayet
Tryk på knappen
og
samtidigt,
indtil displayet slukkes.
Når ovnen tændes igen, vises displayet
automatisk. Når ovnen slukkes, slukkes
displayet automatisk.
Sådan vises displayet
Tryk på knappen
og
indtil displayet vises igen.
samtidigt,
Ovnens sikkerhedsslukning
Hvis ikke ovnen slukkes efter et bestemt tidsrum, eller hvis temperaturen
ændres, slukkes ovnen automatisk.
Den senest indstillede temperatur blinker på temperaturdisplayet.
Ovnen slukkes ved en ovntemperatur på:
30 - 120oC
efter 12,5 timer
o
120 - 200 C
200 -
250o
efter 8,5 timer
C
efter 5,5 timer
oC
250 – maks.
efter 3,0 timer
Sådan slås ovnen til efter sikkerhedsslukning
Sluk helt for ovnen.
Derefter kan ovnen igen bruges.
Sikkerhedsslukningen ophæves, når urfunktionen Kogetid
er installeret.
35
eller Stoptid
Brug af stegetermometer
Pas på ikke at brænde dig på varmespiralen i loftet eller på ovnens ribber,
når du trykker på kontakten til stegetermometeret for at slå det til eller fra.
Brug grydelapper.
Stegetermometeret kan vise
temperaturer mellem 30 og 99°C. Inden
du tænder ovnen, skal du fjerne
dækknappen, som beskytter
termometerkontakten mod snavs.
Anvend kun et originalt termometer (nyt
termometer kan bestilles hos nærmeste
forhandler), og sørg for, at ingen del af
termometeret kommer i kontakt med
loftselementet.
For at opnå det bedste resultat skal
spidsen af termometeret placeres midt i
den tykkeste del af stegen, hvor varmen
når sidst ind. Ovnvarmen påvirker
termometeret. Derfor bør hele røret
være inde i kødet. Husk, at
termometeret kan vise en forkert
temperatur, hvis det støder mod fedt
eller ben.
Indstilling
Gør som følger, hvis du vil anvende
stegetermometer:
1 Sæt termometeret i kødet.
2 Tilslut termometeret til udtaget i
ovnen (højre side).
3 Tænd ovnen
4
.
30oC
er den forudindstillede
temperatur. Du kan nu indstille
den ønskede temperatur ved
36
hjælp af
og
. Forinstillt
temperatur ved start er 60oC. Den
aktuelle og den valgte temperatur
vises i informationsvinduet (SE
TEGNING). I informationsvinduet
kan du følge
temperaturforøgelsen i kødet.
5 Vælg funktion og temperatur.
Når den ønskede temperatur i kødet er
opnået, lyder der et signal, og ovnen
slukkes.
6 Hvis du vil slå lyden fra, skal du
trykke på en af knapperne.
Stegetermometeret er varmt. Man kan
let brænde sig, når man tager
termometeret ud af udtaget i ovnen.
7 Træk termometeret ud af udtaget i
ovnen, og tag stegen ud. OBS!
Ovn og termometer er varme.
8 Sluk for ovnen.
Kontroller eller skift temperatur
•
Tryk på
•
stegetermometerfunktionen
blinker, og den valgte temperatur
vises på displayet.
Du kan ændre temperaturen med
og
, indtil
.
Kontroller eller skift temperatur
•
Du kan ændre temperaturen med
37
og
.
Bagetabel
Over-/undervarme
Bagværkets art
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Boller
3-4
200-225
8-12
Grovboller
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Ciabattaboller
3-4
220-230
15-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-7
Kringle
3-4
180-200
12-15
Franskbrød
1-2
190-210
25-35
Ciabattabrød
1-2
220-240
15-25
Groft brød
1-2
180-200
35-45
275
opvarmning
190
55-65
Rugbrød, mix
'-bagning
1
Flûtes
3-4
220-230
15-20
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Formkage
3-4
170-180
30-40
Sandkage
1-2
170-180
40-50
Lagkagebunde
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
55-65
Marengsbunde
3-4
100
90-95
i slukket ovn:
25
'-eftervarme
Småkager
3-4
160-200
6-15
Vandbakkelser
3-4
170-190
35-45
Roulade
3-4
190-210
10-12
Frugttærte mørdej
3-4
175-200
forbagning bund: 1015
175
færdigbagning: 35-45
3-4
190-200
25-35
2
210-230
10-12
Frugttærte smuldredej
Kransekage i ringe
38
Varmluft
Bagværkets
art
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Boller
1+4
170-180
15-25
Grovboller
1+4
165-175
20-30
Småt gærbrød med fyld
1+4
170-180
15-25
Kringle
1+4
160-170
15-20
Franskbrød
1+4
170-180
25-35
Groft brød
1+4
160-170
35-45
250
opvarmning
Rugbrød, mix
'-bagning
1+4
160-170
60-70
Flûtes
1+4
170-180
15-25
3
150-160
50-60
Formkage
1+4
150-160
30-40
Sandkage
1
150-160
50-60
Bradepandekage
Marengs
1+4
100
55-65
Marengsbunde
1+4
100
90-95
i slukket ovn:
25
'-eftervarme
Småkager
1+4
150-160
10-20
Vandbakkelser
1+4
155-165
30-40
Frugttærte mørdej
1+4
150-160
forbagning bund: 1015
150-160
færdigbagning: 35-45
170-180
30-40
Frugttærte smuldredej
1+4
39
Madlavning
Over-/undervarme
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Fisk, kogning
2-3
160-170
*
Fisk, stegning
2-3
180-200
*
Farsbrød
2-3
175-200
45-60
Frikadeller
3-4
175-200
25-35
Leverpostej
2-3
180-200
50-60
Gratin
2-3
180-200
50-60
Kartoffelgratin
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelavet
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen færdigret
3-4
175-200
30-45
Pastagratin
3-3
180-200
30-40
Pizza, hjemmelavet
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen færdigret
2-3
220-230
15-25
Pommes frites, frosne
3-4
225-250
20-30
Tærte, hjemmelavet
- forbagning bund
- færdigbagning
3-4
190-210
Tærte, frossen færdigret
15-20
20-30
3-4
200-225
20-30
* Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse.
Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rygbenet med en gaffel. Hvis
kødet slipper let er fisken færdig.
** Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet
på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.
40
Varmluft
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Fisk, kogning
1+4
150-160
*
Fisk, stegning
1+4
165-175
*
Farsbrød
1+4
165-175
60-70
Frikadeller
1+4
165-175
35-45
Leverpostej
1+4
165-175
65-75
Kartoffelgratin
1+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelavet
1+4
175
60-70
Lasagne, frossen færdigret
1+4
175
**30-45
Pastagratin
1+4
165-175
40-50
Pizza, hjemmelavet
1+4
165-175
25-35
Pizza, frossen færdigret
1+4
175-185
**15-25
Pommes frites, frosne
1+4
180-200
**30-45
Tærte, hjemmelavet
- forbagning bund
- færdigbagning
1+4
165-175
Tærte, frossen færdigret
15-20
30-40
1+4
175
**25-35
* Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse.
Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis
kødet slipper let er fisken færdig.
** Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet
på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.
41
Stegning
Over-/undervarme
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
Oksekød
Roastbeef**
2-3
125
100-120
Culotte
- bruning
- stegning
2-3
225
160
ialt 10
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-2
180
90-120
2-3
180
60-70
2
180
80-100
Flæskesteg**
3
200
60-70
Ribbensteg**
3
200
60
Nakkefilet
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Kylling, parteret
2-3
200
55-65
And**
2-3
160
55-65
And** langtidsstegning
2-3
130
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kalvekød
Filet**
Lammekød
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Fjerkræ
* Kødet skal forbrunes på pande 1-2 min på hver side. Sæt derefter kødet ind I kold ovn, og
indstil ovnen ifølge skema.
** Evt. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer,
skal det fjernes inden brug af grill.
*** Stegetermometer er uegnet til dette stykke kød.
42
Varmluft
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg. kød
Oksekød
Roastbeef**
2-3
125
100-120
Culotte
- bruning
- stegning
2-3
200
150
ialt 10
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-2
160
90-120
2-3
160
60-70
2
160
80-100
Flæskesteg**
2-3
175
60-70
Ribbensteg**
2-3
175
60
Nakkefilet
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Kylling, parteret
2-3
175
55-65
And**
2-3
150
55-65
And** langtidsstegning
2-3
ikke velegnet
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kalvekød
Filet**
Lammekød
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Fjerkræ
* Kødet skal forbrunes på pande 1-2 min på hver side. Sæt derefter kødet ind I kold ovn, og
indstil ovnen ifølge skema.
** Evt. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du stegetermometer,
skal det fjernes inden brug af grill. Lad stegen stå i ovnen under opvarmning.
*** Stegetermometer er uegnet til dette stykke kød.
43
Tabel for Stegetermometer
Centrumtemperatur i kød
ribbe
Oksekød
Roastbeef
2-3
55-65
Culotte
- bruning
- stegning
2-3
55-65
Oksesteg, gammeldags
1-2
75-80
2-3
65
2
90
Flæskesteg
2-3
70
Nakkefilet
2-3
75-80
Skinke
1-2
70-75
2-3
75-80
Kalvekød
Filet
Lammekød
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Fjerkræ
Kalkunbryst
Ønsker du at anvende stegetermometer, kan du her se de anbefalede centrumtemperaturer for de
enkelte kødstykker.
44
Praktiske råd og tips
Problem
Årsag
Løsning
Brød og bløde kager falder
sammen.
For lav temperatur betyder, Kontroller, at den indat bagværket hæver og
stillede temperatur passer
derefter falder sammen.
med anbefalingerne i
tabellen eller opskriften.
Brødet er ikke hævet rigtigt. Kontroller, at hævetiden
Hvis brødet hæver for lang svarer til opskriftens
tid efter formning, falder det angivelser.
let sammen. Brød skal
hæve ved stuetemperatur et
sted uden træk. Hvis der
trykkes let på dejen, skal
fordybningen hurtigt forsvinde..
Brød og bløde kager bliver
tørre.
For lidt gær eller bagepulver.
Se i opskriften, om du har
brugt den rigtige mængde.
Hvis fedtstoffet/væsken er
for varm, ødelægges
gærens virkning.
Væsken skal være 37 º til
frisk gær. Se anvisningen
på pakningen, hvis der anvendes tørgær.
Tørt brød kan skyldes for
Se i opskriften, om du har
lidt væske, for meget mel
brugt den rigtige type mel
eller den forkerte type mel. og den rette mængde mel/
væske.
Hvis ovnens temperatur er Kontroller, at du har indfor lav, skal bagværket være stillet den korrekte temperafor længe i ovnen og bliver tur.
dermed tørt.
45
Madretter, brød eller kager
bliver for mørke.
Hvis temperaturen i ovnen Kontroller, at du har indstillet
er for høj, bliver madretter, den korrekte temperatur.
brød og kager mørke, inden
de er færdige.
Hvis maden placeres for højt Se i tabellen eller opskriften,
oppe i ovnen ved over/
om du har valgt den rigtige
undervarme, får den for
placering.
megen overvarme, og det
modsatte er tilfældet, hvis
den anbringes for lavt i
ovnen.
Madretter, brød eller kager
bliver for lyse.
Aluminiumsfolie, en plade
eller en bradepande i ovnens bund hindrer undervarmen i at komme op.
Sørg for, at der ikke ligger
noget i bunden af ovnen.
Lyse bageforme giver lysere Skift eventuelt ud til mørkere
kager end mørke forme.
forme.
46
Problemer og løsninger
Foretag aldrig indgreb i komfuret, der kan skade personer eller komfur. Nedenfor får du forslag til, hvad du selv må og kan gøre ved eventuelle problemer.
Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte kundeservice.
Problem
Årsag/løsninger
Der er ikke strøm på komfuret
Kontroller følgende:
• at SIKRINGEN/SIKRINGERNE er intakt/
intakte
• at eventuelle STIK sidder rigtigt
• at eventuelle JORDFEJLSBRYDERE er slået
til
Komfuret fungerer ikke
Kontroller, at funktionslåsen ikke er
slået til (se s. 10)
Det tager lang tid at koge eller stege
Kontroller, at dit kogegrej passer, har en
god varmeledningsevne, og at gryder/pander har en plan bund (se s. 13)
Ovnbelysningen fungerer ikke
Skift defekt pære (se s. 55)
Lågens lås fungerer ikke
Aktiver låsen (se s. 11)
Stegetermometeret fungerer ikke
Kontroller, at stegetermometeret er korrekt
sluttet til i ovnen. Tag det ud og sæt det i
igen. Programmer den ønskede temperatur (se s. 36)
Minuturet fungerer ikke
Programmer en tid (se s. 31)
Uret går forkert – slet ikke.
Indstil uret rigtigt (se “Klockan” s. 7).
F9 lyser i displayet
Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt
stikket i og start komfuret igen.
47
Problem
Årsag/løsninger
F11 lyser i displayet
Stegetermometerets stik er ikke sat korrekt
i udtaget i ovnens side
Der lyser en fejlkode i displayet.
(begynder med F)
Kontakt Electrolux Service A/S
tlf.: 70 11 74 00
F blinker
• Uegnet kogegrej
• Det står ikke kogegrej på kogezonen
• Kogekarrets bund har for lille diameter til
denne kogezone
Der lyder støj fra komfuret, selvom det er
slukket.
Lyden kommer fra den termostatstyrede
blæser, som beskytter komfurets
elektronik. Der skal ikke foretages noget,
da dette er helt normalt.
- lyser i displayet
Kontroller sikringerne
48
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af overpladen
Anvend ikke damp til rengøring
af komfuret!
Rengøring af komfuret
Komfuret rengøres lettest lige efter
brug med en ren klud, varmt vand og
lidt opvaskemiddel. ANVEND ALDRIG
Sukker og rester med højt sukkerindhold som f.eks. marmelade
samt smeltet plastik og folie skal
fjernes umiddelbart (og helst mens
overpladen stadig er varm) for at
undgå skader på overpladen.
SKURECREME ELLER ANDRE RIDSENDE
MIDLER.
GØR SOM FØLGER, HVIS OVERPLADEN
ER MEGET SNAVSET:
1 Fjern pletter med barberbladsskraberen (se nedenfor).
2 Brug rengøringsmiddel (f.eks.
Toprens, som kan købes hos
Electrolux Service), når restvarmeindikatoren er slukket.
Ryst flasken og sprøjt et par
smalle streger ud på pladen.
Gnid pladen ren med en fugtig
klud eller køkkenrulle.
3 Tør det overskydende af med
en fugtig klud, da det ellers
ætses fast, når pladen næste
gang varmes op. Tør pladen
helt tør.
Husk, at tippesikringen ikke
fungerer, når komfuret er trukket
ud så der kan gøres rent bag ved
det.
Greb
Anvend aldrig skurecreme eller andre
ridsende midler som svampe med
slibende overflade. Anvend kun bløde
svampe eller klude.
Rengøring af rustfri overflader
(Gælder kun rustfri komfurer)
De rustfrie overfalder rengør du nemmest med en blød klud og det medfølgende rengøringsmiddel. Du kan
også prøve vindues-pudsemiddel.
Hvis overfladen er meget snavset,
kan du anvende sprit, f.eks. T-sprit.
ANVEND ALDRIG SKUREMIDLER eller
andre slibende midler. Anvend heller
ikke slibende materialer som ståluld
eller svampe med grov overflade.
Barberbladsskraberen
FOPBEVAR BARBERBLADSSKRABEREN
Brug
barberbladsskraberen forsigtigt,
da barberbladet er meget skarpt.
UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE .
Skraberen bruger du til at fjerne overkog fra den glaskeramiske plade.
Anvend ikke skraberen eller andre
49
skarpe genstande på silikonekanten.
Det udgør en sikkerhedsrisiko og kan
skade komfuret.
Sådan anvendes barberbladsskraberen::
1 Træk beskyttelsen af, så barberbladet bliver synligt
2 Sørg for, at barberbladet er rent
og helt, da det ellers kan beskadige overpladen. Du kan købe
nye barberblade hos en farvehandler.
3 Anbring skraberen i en vinkel
på ca. 45° og skrab.
4 Tør forsigtigt snavset af bladet
med køkkenrulle.
5 Efter anvendelsen trykkes
beskyttelsen fremad, så den
dækker barberbladet. Opbevar
skraberen utilgængeligt for
børn.
Sådan skifter du barberblad:
1 Åbn skraberen ved at løsne
skruen helt (du behøver ikke en
skruetrækker) og sæt det nye
barberblad i den forreste kant.
2 Saml skraberen og skru skruen
i igen.
3 Tryk beskyttelsen fremad, til
barberbladet er helt dækket.
Sådan rengør du ovnen
For at lette rengøringen bør ribberne
eller skinnerne til pladerne tages ud,
se side 54.
Demontering af skinnerne
Demontering af skinnerne til bagepladerne skal ske på samme måde
som demontering af ovnribberne på
siden 54.
Den katalytiske emalje på ovnvægge
og loft er porøs og har en vis selvrensende effekt. Ovnbunden er af
hård emalje, hvor det er muligt at
skrabe overkog bort med en træpalet.
Ovndøren består af to dele med
varmereflekterende glas for at give en
lavere yder-temperatur.
Katalytisk emalje
Ovnen bliver varm under brug,
hold derfor børn under opsyn.
Snavs på den katalytiske emalje
brændes delvist bort under brugen.
Hvis emaljen bliver plettet, brændes
ovnen ren ved højeste temperatur
med over/undervarme i 30-60 min.
1 Smør den katalytiske emalje
ind i håndopvaskemiddel og
varmt vand. Anvend en
opvaskebørste på pletterne og
lad det stå i en time.
2 Tænd derefter ovnen på
over/undervarme på højeste
temperatur.
3 Lad ovnen være tændt i op til
tre timer.
Brug aldrig stærke ovengøringsmidler
eller skarpe redskaber på den katalytiske emalje.
50
Almindelig emalje
Ved kraftig tilsmudsning gør man som følger:
1 Spildt mad, eller overkog løsnes
forsigtigt med fx. en træpalet.
2 Med en svamp fordeles brun
sæbe, gerne flydende, over ovnens bund.
3 Luk ovnlågen og sæt ovnen på
over/undervarme og 100°C i
ca. 10 minutter.
4 Når ovnen er blevet kold, vaskes
bunden med rent vand og tørres
af. Eventuelt kan det være nødvendigt med forsigtig brug af en
skuresvamp (hvid). Tør efter.
Ovnlågen
Når ovnlågen åbnes tændes
lamperne, og varmluftsblæseren
standser.
Afmontering af lågen
1 Åben lågen ca. 1/3
(udluftningsstilling).
2 Tag fat i lågens sider med begge
hænder og træk lågen op.
51
3 Løft lågen
Montering af lågen
1 Sæt hængslerne i udluftningsstilling
2 Sænk lågen ned over
hængslerne, så hængslerne
glider ind i sporene på lågen. Tryk
ned så fjedrene falder i hak.
3 Luk lågen
Ovnlågens glas
Stå aldrig på lågens greb.
Ovnlågen består af to dele med varmereflekterende glas, der giver en lavere
temperatur på det udvendige glas. Det
indvendige glas kan tages af ved
rengøring.
Rengøring mellem glassene
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger
lågens glas. Hvis der dannes revner i
kanterne, kan det få glasset til at
revne efter nogle opvarmninger.
52
Afmontering af lågens øverste glas
1 Tag fat i den øverste glasplades
nederste kant, og skub den mod
fjedertrykket i retning af ovnlågens greb, indtil den er fri
forneden (1).
2 Løft glaspladen lidt forneden, og
træk den ud (2).
Afmontering af lågens mellemste glas
1 Tag fat om den nederste kant på
de mellemste glaspladen og skub
den i retning af ovnlågens greb,
indtil de er fri forneden (1).
2 Løft glaspladern lidt forneden, og
træk den ud (2)
Rengør glasset.
Montering af lågens mellemste glas
1 Før de mellemste glasskiven i
rækkefølge skråt oppefra i glasholderen i den side, hvor lågens
greb befinder sig (1).
2 Sænk glasskive ned, og skub den
i retning af lågens underkant,
indtil den tager imod under den
nederste holder (2).
Montering af lågens øverste glas
1 Før det øverste glas ind skråt
oppefra i glasholderen i den side,
hvor lågens greb befinder sig (1)
2 Sænk glaspladen ned. Før pladen
mod fjederen på den side, hvor
lågens greb befinder sig, foran
fastholdelsesprofilen på lågens
underkant, og skub den under
fastholdelsesprofilen (2).
Glaspladen skal sidde fast!
53
Ovnens ribber
Ribberne kan tages af i begge sider, så
det er lettere at gøre sidevæggene rene.
Sådan tages ribberne ud:
Træk først ribberne ud af ovnens
sidevæg foran (1) og derefter bagtil (2).
Sådan sættes ribberne i:
Stængernes afrundede ender skal
vende fremad!
Monter ovnens ribber igen ved først at
sætte dem ind i det bageste hul (1) og
derefter i det forreste hul og så trykke
dem ind (2).
Rengøring af skinnerne til
bagepladen
Løsn ribberne (se side 54). Det er lettere
at fjerne snavs og fedt, hvis du lægger
dem i blød i vand og opvaskemiddel.
Vask dem i hånden. OBS! DE MÅ IKKE
VASKES I VASKEMASKINEN. Dette fjerner
alt fedt og forringer skinnernes evne til at
glide.
54
Super Clean-tilbehøret
Dette tilbehør har en smudsafvisende
belægning og holder længe, hvis det
behandles på rette måde.
OBS! Placér ikke SUPER CLEANtilbehøret på et varmt komfur, da
det kan blive beskadiget.
Tilbehøret kan tåle temperaturer op
til 250°C. Varm aldrig tilbehøret op
uden mad eller bagværk.
Vask tilbehøret grundigt af med varmt
vand og opvaskemiddel, før du anvender delene første gang.
Hvis du følger disse råd og tips, vil
dit SUPER CLEAN-tilbehør holde
længe og blive ved med at være let at
rengøre:
• Brug redskaber af plast eller
træ i stedet for metal, der kan
beskadige pladen.
• Husk at gryder med ru bund
kan beskadige tilbehøret.
• Rengør tilbehøret med en blød
svamp eller opvaskebørste i
varmt vand eventuelt tilsat
opvaskemiddel. Brug ikke
opvaskemaskine.
• Brug aldrig ståluld eller skarpe
genstande til rengøring.
Ovnens belysning
OBS! Inden du udskifter en pære,
skal du nulstille alle knapper og
sørge for, at strømmen til komfuret
er afbrudt. Hvis komfuret har en
ledning, skal den være taget ud. På
andre komfurer afbrydes strømmen med den flerpolede afbryder.
Læg en klud på ovnens bund for at
beskytte både lampen og glasset.
Sådan skiftes ovnens pære/sådan
rengøres glasset
1 Kontroller, at ovnen ikke er
varm.
2 Skru glasset af ved at dreje det
mod venstre, og gør det rent.
3 Hvis det er nødvendigt:
Skift pæren ud med en ny
mærket 230–240 V, 40 W, 300
°C, med E14–sokkel.
4 Monter glasset igen.
Sådan skiftes ovnens pære på
siden sådan rengøres
beskyttelsesglaspladen
1 Kontroller, at ovnen ikke er
varm.
2 Løsn og fjern ovnens ribber i
venstre side (se side 54)
3 Løsn beskyttelsesglasset (fra
siden) ved hjælp af en smal,
stump genstand (f.eks. en
teske), og rengør det. Hold en
hånd under glasset, så det ikke
falder ned på ovnens bund.
4 Hvis det er nødvendigt:
Skift pæren ud med en ny med
mærket 230–240 V, 40 W,
300°C, med E14–sokkel.
5 Tryk beskyttelsesglasset fast
igen, og monter ribberne.
55
Installation
2 Skru skruerne A UD (4 STK., SE
TEGNING). Hvis du kun vil
ændre højden, skal du trække
den indvendige sokkel en lille
smule ud. Træk i de konsoller,
hvorpå der er monteret hjul og
ben. OBS! Vær forsigtig. Der er
skarpe kanter på komfurets
underside.
3 Skru igen skruerne A i et af
hullerne for at få en skabshøjde
på mellem 880 og 922 mm.
Afstanden mellem hullerne
varierer mellem 7 og 14 mm
(SE TEGNING A).
4 Rejs komfuret op og slut det til
strømforsyningen. Skub komfuret ind på plads og juster
niveauet, inden du monterer
sikkerhedsudstyret.
Reparationer af komfuret må kun
udføres af UDDANNEDE TEKNIKERE.
Komfuret er tungt. Kanter og
hjørner, som du normalt ikke kommer i kontakt med, kan være
skarpe. ANVEND HANDSKER ved flytning af komfuret.
Ved leveringen er komfuret justeret til
en skabshøjde på 900 mm. Du kan
ændre højden, så komfuret passer til
en stolehøjde på 876 mm op til 933
mm.
Sørg for ikke at tildække ventilationsåbningerne ved placering af komfuret. (Ventilationsåbningerne findes
bagpå komfuret og ovenpå komfuret.) Åbningerne må ikke tildækkes
af f.eks. flisekant eller lign.
Der skal være afstillingsplads på
begge sider (se om Sikkerhed).
Sørg for, at komfurets kabel ikke
kommer i klemme, når komfuret
flyttes.
A
A
A
Ændring af soklens højde
Hvis du vil ændre højden, skal du
først læse nedenstående punkter,
inden du begynder.
1 Læg forsigtigt komfuret ned
(SE TEGNING). Anvend f.eks.
frigolit fra emballagen som
beskyttelse mellem gulvet og
komfuret. Sørg for at lægge et
beskyttende underlag under
komfurets nederste, bageste
hjørner for at beskytte gulvet.
A
14
922
56
A
7 7
880
14
Mål ud, hvor tippesikringen (A)
skal placeres, 60 mm nede fra
overpladens kant og 50 mm fra
væg/skab. Skru den fast i solidt
materiale eller en passende
forstærkning. Hele tippesikringen (A+B) kan også
placeres på højre side (SE
FIGUR 1).
Sørg for, at overfladen bag
komfuret er plan. Hvis der er
fliser eller en liste bagved
overpladens kant, skal der
være en tilsvarende afstand
mellem tippesikringen og
væggen. Det er vigtigt for at
sikre, at tippesikringen går
korrekt i indgreb i komfuret
og dermed fungerer efter
hensigten.
Niveaujustering
Komfuret skal stå plant, for at f.eks.
fedtstoffet kan fordele sig jævnt i panden. Anbring et vaterpas eller en
stegepande med vand på pladen, når
du vil kontrollere, om komfuret står
plant.
Hvis det er nødvendigt, kan du justere
komfurets hjul og ben 15 mm fra forsiden af soklen. Brug en kanalmejsel
til at justere de bageste hjul og en
polygriptang til de forreste ben.
Tippesikringen
Tippesikringen skal være monteret
for at hindre komfuret i at tippe ved
unormal belastning. Tippesikringen fungerer kun, når komfuret er
skubbet ind på plads.
Kontroller, at tippesikringen
når mindst 20 mm ind i hullet
på komfurets bagside (B),
når du skubber komfuret på
plads (SE FIGUR 2).
OBS! Hvis afstanden mellem
køkkenskabene er større end
komfurets bredde, skal du justere
afstanden til siden, hvis du ønsker at
centrere komfuret.
Sådan monterer du tippesikringen
på komfuret:
1 Inden du monterer
tippesikringen, skal du
kontrollere, at komfuret er
blevet justeret til den rigtige
højde, og at det står plant (se
side 57).
2 Beslaget (B) er monteret på
venstre side ved leveringen.
57
•
•
1
•
takt,sikringer (skruesikringer
skal tages ud af fatningen),HFI
relæer,HPFI relæer og afbrydere.
Undgå at montere apparatet
lige ved siden af døre og under
vinduer.Ellers kan varme
pander og gryder blive revet på
gulvet,når døre åbnes eller
vinduer blæser op.
Den elektriske tilslutning skal
udføres som vist på tilslutningsdiagrammet på tilslutningsdækslet.
Netkablet skal som minimum
overholde isoleringsklasse
H05VV F (=227 IEC 53).
Sokkeludsmykning (ekstra
tillbehør
2
Eltilslutning
IReparationer af komfuret må kun
udføres af UDDANNEDE TEKNIKERE.
Hvis arbejdet udføres af lægmand,
kan komfuret blive ødelagt, eller
det kan blive til fare for personer
og/eller ejendom.
• Den elektriske installation skal
udformes,så det er muligt at
afbryde apparatet på alle poler.
Med en brydeafstand som
svarer til fuld afbrydelse under
betingelser for overspændingskategori III. Velegnede afbrydere er f.eks.LS kon-
OBS! Vær opmærksom, når du
monterer sokkeldekorationen på
komfuret. Kanter, som du normalt
ikke kommer i kontakt med, kan
være skarpe.
Obs! Passer kun til komfurer med
en højde på 900 mm.
Fjern beskyttelsesfilmen inden
montering af sokkeldekorationen.
Monter sokkeldekorationen ved
at trykke den fast på sokkelen
(der er ikke behov for værktøj,
da den klikker på plads).
58
Bortskaffelse og genindvinding
Bortskaffelse
1 Afbryd komfuret fra stikkontakten.
2 Skær ledningen over så tæt på
bagbeklædningen som muligt.
3 Slå ovnlågens lås fra for at
forhindre, at børn bliver låst
inde i ovnen.
Symbolet
på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må håndteres som husholdningsaffald. I stedet skal det indleveres på et
opsamlingssted til genindvinding af
elektriske og elektroniske komponenter.
Når du sikrer dig, at produktet
håndteres på korrekt vis, er du med til
at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljø og helbred, der
kan opstå, hvis produktet bortskaffes
som almindeligt affald.
Hvis du har brug for yderligere
oplysninger, bør du kontakte de lokale
myndigheder, renovationsvæsenet
eller den butik, hvor du købte varen.
59
Tekniske data
EKD60760
Bredde (mm):
596
Højde ved levering (mm):
900
Dybde:
595
ENERGIKLASSE
øverste ovn
A
nederste ovn
A
ENERGIFORBRUG
Traditionel opvarmning (kWh), øverste ovn
0,73
Traditionel opvarmning (kWh), nederste ovn
0,87
Varmluft (kWh), øverste ovn
0,79
60
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning
her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes
til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives
uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor
der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt
faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden
- iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid.
Den aktuelle pris kan til enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
61
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00 eller
Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
62
Europæisk garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen herunder,
og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens
krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på listen, følger
garantien med, dog med følgende forbehold:
• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev
købt. Der skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som
apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang, som gælder for den pågældende model eller
produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den
kan ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den
vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye
opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De
evt. har ifølge loven.
63
64
www.electrolux.com
www.electrolux.dk
349 54 98-02/A - 2007-07-19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising