Electrolux | EKC60052W 230V | User manual | Electrolux EKC60052W 230V User Manual

Electrolux EKC60052W 230V User Manual
bruksanvisning
Komfyr
EKC60052
Velkommen til Electrolux sin verden.
Du har valgt et kvalitetsprodukt fra
Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede
i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby
et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som skal gjøre livet litt enklere for
deg i hverdagen. På forsiden ser du noen
eksempler på hva du har å velge i. Men nå er
det tid for å gå igjennom innholdet i denne
bruksanvisningen. Vi håper at du finner
informasjonen nyttig - at den gir noen nyttig
tips i hvordan du kan bruke produktet. Etter
hvert som du blir kjent med produktet, vil du
kanskje også oppdage at mulighetene og
fordelene er flere enn du trodde på forhånd.
Vi håper at produktet du har valgt bidrar til å
gjøre hverdagen din litt enklere! Skulle du
ha spørsmål om hvordan produktet brukes,
hører vi gjerne fra deg! Da kan du kontakte
vår kundeservice. Lykke til!
2
Innhold
Sikkerhet ............................................................ 4
Installasjon .......................................................... 6
Nivåjustering ............................................ 6
Tippesikringen ......................................... 7
Elektrisk tilkobling ................................... 8
Sikkerhetsfunksjoner ....................................... 9
Funksjonslåsen ......................................... 9
Kjøleviften ................................................ 9
Dørsperren .............................................10
Produktbeskrivelse ........................................11
Komfyren ...............................................11
Stekeovnen ............................................11
Før første gangs bruk ....................................12
Brenn av stekeovnen ............................12
Bruke den keramiske toppen ......................14
Varmesonene .........................................15
Bruke stekeovnen ..........................................18
Steketabell .............................................23
Stektabell ...............................................24
Rengjøring og vedlikehold ............................25
Rengjøre komfyren ................................25
Rengjøre platene ...................................26
Rengjøre stekeovnen .............................28
Tekniske data ..................................................33
Garanti/Kundeservice ....................................34
Praktiske råd og tips ......................................37
Problemer og løsninger ................................39
Kassering ..........................................................40
3
Sikkerhet
Komfyrens utvikling gjør fremskritt. Du kan ikke alltid bruke en ny komfyr slik du
brukte den gamle. Les derfor grundig igjennom bruksanvisningen, og gjør deg kjent
med den nye komfyren og dens funksjoner. Komfyren er beregnet for bruk i vanlig
husholdning. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen synspunkter eller spørsmål
rundt komfyren og bruken av den. Adresse og telefonnummer finner du i kapitlet
“Garanti/Kundeservice”.
Tekst med en VARSELTREKANT handler om sikkerhet. LES DENNE TEKSTEN
EKSTRA NØYE slik at du unngår skade på deg selv, andre eller komfyren.
Utpakking
Barn og komfyr
Kontroller at varen er feilfri og uten
skader. Skade meldes til transportør snarest mulig, se fraktseddelen. Ved levering
fra butikk eller forhandler – kontakt dem.
Emballasjen kan gjenvinnes. Kontakt
kommunen for informasjon om hvor du
kan levere emballasjen.
Ikke glem å ta ut emballasjen fra
stekeovnen før den tas i bruk.
Barn er nysgjerrige av natur og interesserer seg for det meste, inklusive komfyrer. Vi vil for sikkerhets skyld få
understreke noen punkter som du bør
tenke over dersom du har barn eller besøk
av barn:
Vi anbefaler en avlastningsflate på
minst 40 cm på hver side av komfyren,
alternativt kan komfyren installeres med
en vegg eller et høyskap på den ene siden
og en avlastningsflate på den andre
siden. TIPPESIKRINGEN må være montert
for å unngå at komfyren tipper ved unormal belastning.
Hvis du har KASSEROLLEVERN på komfyren, må dette være montert. DØRSPERRENE må også virke som de skal.
La gjerne barna hjelpe til ved komfyren, men lær dem at kokekar, toppen og
ovner blir meget varme og beholder
varmen en stund etter bruk. BERØRING
KAN FORÅRSAKE BRANNSKADER!
Installasjon
Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til
skade på person og/eller eiendom.
For komfyrer med støpsel: Pass på at
støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket.
Komfyren er tung. Kanter og hjørner
som du vanligvis ikke kommer i kontakt
med, kan være skarpe. Bruk hansker når
komfyren skal flyttes på.
TIPPESIKRINGEN skal være montert, da
unngår du at komfyren tipper ved unormal belastning.
Obs! Plasser ikke komfyren på ekstra
sokkel eller opphøyning. Det finnes risiko
for at komfyren kan tippe!
Forsiktighetsregler
Bruk aldri en sprukket keramisk topp.
Under overkok og/eller rengjøring kan
det trenge væske ned til strømførende
4
deler. Steng strømtilførselen til komfyren
og kontakt service for reparasjon.
Legg ikke aluminiumsfolie, plast og
liknende på den keramiske toppen. En
varmesone som settes på ved en feiltakelse, kan få papiret/plasten til å brenne/
smelte.
Gå aldri fra frityrgryter, smeltende
fett, parafin eller andre lett antennelige
kilder uten tilsyn. Ved brann nullstiller du
komfyrens brytere
og slår av kjøkkenviften. KVEL ILDEN
MED ET LOKK, bruk aldri vann.
Det er ikke tillatt å stå på platen.
Kontroller at komfyren er slått av når
den ikke er i bruk, alle brytere skal være
nullstilt.
Advarsel! Alkohol og liknende som
kan danne eksplosive gasser, og andre
stoffer som kan forårsake brann eller
eksplosjon, må ikke brukes i stekeovnen.
Slikt må brukes med den aller største
forsiktighet. Flambering med konjakk
eller annen alkoholholdig væske kan for
eksempel føre til at fettrester i kjøkkenviften antennes og forårsaker alvorlig
brann. Likeledes kan flammer og brennende fettsøl forårsake personskade.
Det må ikke plasseres kjemikalier eller
rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen.
Rengjøring
skades. Vær forsiktig, barberbladet er
meget skarpt.
Vedlikehold & service
Nullstill alle brytere før du skifter
lyspære i ovnen. Før du skifter pære, må
du sørge for at komfyren er koblet fra
strømmen. For komfyrer med ledning
trekker du ut kontakten. For andre
komfyrer kobler du ut strømmen med
flerpolsbryteren.
Service og reparasjoner bør utføres av et
firma som leverandøren har godkjent.
Bruk bare originale reservedeler.
Kassering og gjenvinning
Symbole
på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det skal i
stedet leveres inn til et spesialanlegg for
gjenvinning av el- og elektronikk-komponenter.
Ved å forsikre deg om at produktet
håndteres på riktig måte, bidrar du til å
forebygge uheldige miljø- og helseeffekter som kan oppstå hvis produktet
kasseres som vanlig avfall.
Hvis du vil vite mer om gjenvinning,
bør du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du
kjøpte varen.
Hold keramisk topp og ovn rene. Fett og
søl skaper mye osing og kan i verste fall
være brannfarlig.
Du må straks (mens platen fortsatt er
varm) bruke barberbladskrapen til å
fjerne sukker og overkok med høyt sukkerinnhold, for eksempel syltetøy, samt
smeltet plast og folie for å unngå at platen
5
Installasjon
Inngrep i komfyren skal utføres av
GODKJENT FAGPERSON. Komfyren
er tung. Kanter og hjørner som du
vanligvis ikke kommer i kontakt med,
kan være skarpe. BRUK HANSKER når
komfyren skal flyttes på.
Ved levering er komfyren tilpasset en benkehøyde på 900 mm.
Komfyren må ikke plasseres under utspring
av noe slag.
Komfyren skal ha en avlastningsflate på
begge sider (se under Sikkerhet).
Pass på at komfyrledningen ikke kommer i
klem når du flytter komfyren.
Nivåjustering
Komfyren må stå plant for at for eksempel
fettet skal fordele seg jevnt i stekepannen.
Plasser et vater eller en stekepanne med
vann på koketoppen når du vil kontrollere at
komfyren står plant.
Fra fremsiden av sokkelen kan du justere
hjul og bein 15 mm. Bruk et skrujern til å
justere hjulene bak og en tang til beina
foran.
6
Tippesikringen
Tippesikringen må være montert for
at hindre at komfyren tipper ved
unormal belastning.
Tippesikringen fungerer bare når
komfyren er skjøvet inn på plass.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än spisens bredd,
måste du justera sidmåttet om du
önskar centrera spisen.
SLIK MONTERER DU TIPPESIKRINGEN
PÅ KOMFYREN:
1 Før du monterer vippesikringen,
må du påse at komfyren er blitt
justert til riktig høyde og at den
står plant (se side 6).
2 Festet (B) er montert på venstre
side ved levering. Mål ut hvor
vippesikringen (A) skal plasseres,
60 mm ned fra hellekant og
50 mm fra vegg/skap. Skru det
fast i massivt materiale eller egnet
forsterkning. Hele vippesikringen
(A+B) kan også plasseres på høyre
side (SE BILDE1).
Pass på at veggflaten bak
komfyren er jevn. Hvis det er
fliser eller list bak toppen, må
det legges til en tilsvarende
avstand mellom vippesikringen
og veggen. Dette for at
vippesikringen skal være riktig
låst til komfyren og fungere på
riktig måte.
Kontroller at vippesikringen
stikker minst 20 mm inn i hullet
på komfyrens bakside (B) når
du skyver komfyren inn (SE BILDE
2).
1
2
7
Elektrisk tilkobling
Inngrep i komfyren skal utføres av
GODKJENT FAGPERSON. Arbeid
utført av ufaglærte kan ødelegge
komfyren og føre til skade på person
og/eller eiendom.
Komfyrer som leveres med ledning og
støpsel, skal kobles til jordet vegguttak.
Tilkoblingseffekt og -spenning er angitt på
typeskiltet. Et koblingsskjema er plassert på
baksiden av komfyren.
For komfyrer med støpsel: Pass på at
støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket
OBS! Ved fast installasjon hvor tilkoblingen til strømnettet ikke gjøres med støpsel i
vegguttak, må det monteres flerpolsbryter.
Dette er et krav som må følges av sikkerhetsgrunner.
8
Sikkerhetsfunksjoner
Funksjonslåsen
Funksjonslåsen er bygd inn i stekeovnens funksjonsbryter.
OBS! Hovedstrømmen til komfyren er ikke koblet ut.
SLIK LÅSER DU KOMFYREN (SE BILDET):
Vri funksjonsbryteren mot klokken til
Bryteren spretter ut cirka 2 mm.
.
I denne posisjonen fungerer verken platene
eller ovn.
SLIK OPPHEVER DU LÅSEN:
Trykk bryteren mot panelet, og vri med
klokken til ønsket funksjon.
Kjøleviften
Komfyren er utstyrt med kjølevifte. Viften
skal holde produktet avkjølt.
Kjøleviften starter når du bruker stekeovnen. Når alle bryterne er nullstilt, stanser
viften automatisk.
9
Dørsperren
Dørsperren gjør det vanskeligere for barn å
åpne døren. Sperren er aktivert ved levering,
men kan kobles ut dersom det er ønskelig.
• ÅPNE OVNSDØREN
Skyv sperren mot høyre når du skal
åpne døren.
• KOBLE UT SPERRE
Kontroller at ovnen ikke er varm!
Skyv sperren mot høyre, trekk sperren en tanke til deg og skyv den
videre et lite stykke mot høyre, trykk
inn venstre kant på knappen.
• KOBLE INN SPERRE
Skyv sperren mot høyre og ned.
10
Produktbeskrivelse
Komfyren
Keramisk topp
Dampventil
140 mm
120/180 mm
210 mm
140 mm
Betjeningspanel med brytere
Bryter for fremre
plate til venstre
Bryter for bakre
plate til høyre
Bryter for fremre
plate til venstre
Termostatbryter
Stekeovnsdør
Bryter for bakre
plate til venstre
Funksjonsbryter
for stekeovnen
Oppbevaringsskuff
Barnesikring
Sokkel
Stekeovnen
11
Før første gangs bruk
Brenn av stekeovnen
Hold barn under oppsikt! Komfyren
blir svært varm. Ikke glem å ta
bort emballasjen i stekeovnen.
Før du bruker stekeovnen første gang, må du
brenne den av. Sørg for god ventilasjon ved
hjelp av komfyr-viften eller et åpent vindu.
Slik gjør du:
1 Åpne ovnsdøren og ta ut alt tilbehør
og alle deler fra ovnen.
2 Lukk ovnsdøren. Sett i gang ovnen
på over-/undervarme
. Vri temperaturbryteren til 200oC.
3 La ovnen stå på denne innstillingen i
cirka 1 time.
4 Skift til grillfunksjonen. Vri
funksjonsbryteren til maks grill
.
5 La ovnen stå på denne innstillingen i
cirka 30 minutter.
6 Vri funksjonsbryteren til 0, og slå av
temperaturbryteren.
7 La deretter ovnsdøren stå åpen i cirka
2 timer, og luft ut på kjøkkenet.
8 Rengjør stekeovnen, døren og glideskinnene med varmt vann og håndoppvaskmiddel. Tørk ut av stekeovnen
I begynnelsen kan det fortsatt forekomme
lukt når du bruker stekeovnen. Det påvirker
ikke smaken på maten og er ikke helseskadelig.
Rengjør tilbehøret
Vask plater, langpanne m.m. i varmt vann og
håndoppvaskmiddel. Skyll og tørk.
12
Bruke stekeristen
Stekeristen har et merke på oppsiden. Dette
merket skal være i forkant (mot ovnsdøren)
når risten brukes. Vær nøye med å plassere
ting på risten bak dette merket. Hvis ikke er
det fare for at det ikke blir gjennomstekt i
forkant. Risten kan plasseres i langpannen.
Maksimal vekt på risten er 10 kg.
13
Bruke den keramiske toppen
Glasskeramikktoppen har fire varmesoner.
Når du slår på en sone, lyser den i kortere og
lengre perioder avhengig av bryterens
innstilling. Selv ved maks. innstilling slokner
sonen i blant, men da for å forhindre overoppheting.
Du kan endre størrelsen på den bakre
høyre sonen. For stekepannen/kasserollen
finnes det runde soner i ulike størrelser.
OBS! Når du bruker varmluft, Turbo maks
grill eller pizzafunksjonen på stekeovnen,
kan du ikke bruke dobbelsonefunksjonen
samtidig. Det er satt inn en slik sperre for å
hindre at sikringen skal gå.
Varmevarsleren består av fire lamper, en
for hver sone. Lampen lyser hvis sonen er
varmere enn 55°C, også når den er slått av.
Glasset i platene tåler varme, kulde og temperatursjokk, men er ømfintlig for slag. En
krydderkvern eller et krydderglass som faller
ned, kan være nok til at platen sprekker. Stå
aldri på platen.
14
Bruk aldri en plate med sprekk.
Du må straks (mens platen fortsatt er
varm) bruke skrapen til å fjerne sukker og overkok med høyt sukkerinnhold, for eksempel syltetøy, samt
smeltet plast og folie for å unngå at
platen skades.
Gå aldri fra frityrgryter, smeltende
fett, parafin eller andre lett antennelige kilder uten tilsyn. Ved brann
nullstiller du bryteren på komfyren og
slår av kjøkkenviften. KVEL ILDEN
MED ET LOKK, bruk aldri vann.
Pass på at det ikke er sand, sukker
eller salt på gryten. Sand kan lage
riper, og sukker og salt kan ødelegge
den keramiske toppen. Tørk alltid av
gryten før den plasseres på den
keramiske toppen. Den fargede dekorasjonen på den keramiske toppen
kan bli nedslitt og ripet under bruk.
Varmesonene
Bryterne til varmesonene er merket fra 0 til
12, der 12 gir den sterkeste varmen. Slik går
du frem når du vil bruke de fremre sonene
eller de bakre sonene i liten størrelse:
SLIK GÅR DU FRAM NÅR DU BRUKER
GLASSTOPPEN:
1 Vrid med urviserne frem til ønsket
bryterstilling for den sonen du har
valgt.
2 Nullstill bryteren etter bruk.
15
Gå frem på denne måten når du vil bruke
sonene i stor størrelse:
1 Vri med urviserne forbi symbolet
etter tallet 12,
2 vri siden tilbake til ønsket stilling
mellom 12 og 1. Nullstill bryteren
mot urviseren etter bruk.
Valg av kasserolle/stekepanne
En komfyr med glasskeramikktopp stiller
større krav til kokekarene dine enn en komfyr med plater. Husk:
•
•
•
å kontrollere bunnen på kokekarene.
Kjeler med konveks bunn (buler ut)
snurer lett rundt på glasskeramikktoppen og gir dårlig varmekontakt.
Aluminium har god varmeledningsevne, men kan etterlate sølvlignende
flekker på toppen. Flekker tar du bort
med rengjøringsmiddelet som fulgte
med komfyren.
Kasseroller og kaffekjeler i glass
eller emalje med grovt mønster sliter
mer på toppen enn kjeler av andre
materialer, hvis de dras fram og tilbake.
16
For å spare tid og dermed energi skal kasserollens/ stekepannens bunn
• dekke sonen helt. Med en for liten
bunn brenner overkoking seg lett fast
på toppen.
• være glatt eller finmønstret,
• være plan. En bunn som bulker seg
for mye utover eller innover gir lengre oppvarmingstider.
Når du skal kjøpe ny kasserolle, er det lurt å
velge en rustfri modell med flerlagsbunn,
dvs. en bunn med lag av forskjellige metaller.
Spar energi!
•
•
•
•
•
Bruk lokk så halverer du energibruken
(jfr. uten bruk av lokk).
Bruk kjeler med plan bunn og spar 25
% energi (jfr. med ujevn bunn).
Sørg for å holde toppen ren og tørr.
Smuss og væske reduserer
varmeoverføringen mellom kokekar
og varmesone.
Slå av varmesonen og la maten bli
ferdig på ettervarmen.
Bruke av damp- og trykkoker sparer
også energi.
17
Bruke stekeovnen
Det er normalt at damp og kondens legger seg på stekeovnsdørens innside. Dette er
fuktighet fra maten som tilberedes, og påvirker ikke ovnens sikkerhet og funksjon
Stekeovnen har uttakbare ovnstiger i fem nivåer.
Stekeovnens funksjoner
For samtlige funksjoner gjelder at den gule
kontrollampen på panelet lyser under oppvarming og slukkes når platen har fått riktig
temperatur (tennes og slukkes når termostaten slår seg av og på). For å velge ovnsfunksjon vrir du funksjonsbryteren til
symbolet for ønsket funksjon (se under).
STEKEOVNEN HAR FØLGENDE FUNKSJONER :
Varmluft
Varmluftsvifte med omliggende element
innkoplet.
Over-/undervarme
Takelement og bunnelement
Pizzafunksjon
Underelementet og elementet rundt viften i
bakkant av ovnen, er innkoblet sammen med
varmluftsviften.
Turbo Maks Grill
Indre takelement og varmluftsvifte
innkoplet.
Maks grill
Grillelement og takelement
Belysning
18
Bruk i det daglige
Legg aldri aluminiumsfolie, langpanne eller stekeplate direkte på
ovnsbunnen. Dersom undervarmen
hindres, kan emaljen bli skadet på
grunn av overoppheting. Stekeovnen
blir varm under bruk, HOLD BARN
UNDER OPPSIKT.
Ved temperaturvekslinger og/eller ujevn
plassering av for eksempel pizza på en
stekeplate er det fare for at den slår seg (blir
skjev). Stekeplaten får sin opprinnelige form
når den kjølnes ned.
Hvordan kan du utnytte de forskjellige
funksjonene når du bruker ovnen? Nedenfor
får du praktiske tips og råd for hvordan du
får mest mulig ut av ovnens funksjoner ved
forskjellige typer matlagning:
Baking
Kjenn på myke kaker med en bakepinne
cirka fem minutter før tiden er gått ut. Det
gir deg mulighet til å forkorte/forlenge
steketiden. Resultatet kan påvirkes av
oppskrift og formens materiale, farge, form
og størrelse.
PRINSIPPENE FOR VARMLUFT
Et ringelement rundt viften varmer opp
luften som blåses ut i ovnsrommet
gjennom luftekanaler i ovnens bakre vegg.
Den varme luften sirkulerer i ovnen før den
igjen suges inn gjennom viftegitteret.
Varmen overføres raskt og effektivt.
Dette innebærer vanligvis at du kan bruke en
lavere temperatur enn ved over– og undervarme. Reduser temperaturen med 15-20 %
dersom oppskriften sier at du skal bruke en
temperatur på mellom 160 og 225°C. Jo
19
høyere temperatur, desto mer kan du
redusere. Ved temperaturer på over 225°C
lønner det seg å bruke over- og undervarme.
Baking med varmluft
Med VARMLUFT blir bakingen mer rasjonell,
siden bruk av to plater i ovnen samtidig gir
en lavere total steketid. Bruningen kan bli
noe ujevn, spesielt dersom det utbakte
brødet ikke er hevet tilstrekkelig.
Blir ikke resultatet slik du hadde tenkt deg?
Les “Praktiske råd & tips” på s. 37, så finner
du tips om løsninger på bakeproblemene
dine.
Matlagning
Følg anbefalingene i tabellen.
Matlaging med varmluft
velger du ved matlaging på flere
nivåer samtidig og til tilberedning av hele
måltider, dvs forrett, hovedrett og dessert.
Husk å velge retter som skal ha samme temperatur. Hvis rettene krever forskjellig
steketid, tilpasser du innsettingen i ovnen for
å få dem ferdig i den rekkefølge du ønsker.
VARMLUFT
20
Steking
Å steke i ovn er enkelt og praktisk. Velg
mellom OVER-/UNDERVARME og VARMLUFT.
Storfekjøtt som roastbif, stek etc. blir best
dersom det stekes med 125°C ovnsvarme,
men dette tar noe lenger tid enn ved høyere
temperaturer. For at sjyen ikke skal tørke inn
og brenne fast, bør du velge en ildfast form
med lav kant som er akkurat stor nok til
kjøttet. Ved steking av f.eks. lettrøkt skinke
dannes det som regel mye kraft. Derfor er
det lurt å bruke et stort stekefat eller en langpanne. Vær forsiktig når du tar steken ut av
ovnen.
Ved bruk av stekepose anbefaler vi at du
klipper hull i et hjørne før posen settes i
ovnen. Da unngår du å brenne deg på varm
damp når posen skal åpnes.
Turbo Max Grill
Med turbo max grill blir maten raskere
ferdig og får en jevnere farge enn om du
bruker grillfunksjonen. Grillelementet setter
farge på maten, og viften gjør at den varme
luften sirkulerer. Passer utmerket til "høye"
matretter, f.eks. grilling av juleskinke, som
skal bli brun på alle sider.
Maks grill
Størrelsen, marmoreringen (isprengt fett),
formen, mengden og temperaturen på det du
skal grille, virker inn på tiden og resultatet.
Fisk og lyst kjøtt (fjærkre, kalv og svin) tar
ikke like lett farge som mørkt kjøtt (storfe og
vilt). Grillolje og/eller grill-krydder gir
bedre farge, men øker risikoen for brent
overflate.
21
Grillresultatet blir best hvis det som skal
grilles, ikke hentes direkte fra kjøleskapet.
Tørk av og legg det på stekeristen, og krydre
etter ønske. Plasser en langpanne, gjerne
foliekledd, under risten for å samle opp
fettsøl m.m. Svinekoteletter, biffer, fiskefileter og liknende plasseres høyt opp i ovnen,
mens for eksempel tykke ribber plasseres
nederst i ovnen.
Still funksjonsbryteren på
og termostatbryteren på ønsket temperatur, maks 250 C.
Begynn å grille etter 3–5 minutters oppvarming. Pass nøye på, og snu minst én gang
under stekingen. For lang grilltid gir tørr,
dårlig og i verste fall brent mat. Ovnsdøren
skal være stengt under grillingen.
Pai-/pizzafunksjon
Denne funksjonen er utmerket når du vil tilberede paier, gratenger eller pizza. Ved tilberedning av pizza, plasser pizzaen på
midterste rille. Bruk stekeplaten istedenfor
langpanne for å unngå at kantene blir brent.
Hvis du bruker lyse former eller glassformer, plasser retten nederst i stekeovnen,
hvis du bruker mørke former med f.eks.
ikkeheftende belegg, plasser retten midt i
stekeovnen.
Opptining
Still funksjonsbryteren på
. Ved opptining av kjøtt, fisk, glasert eller fylt bakverk
som f. eks rullekake, skal termostatbryteren
være nullstilt. Plasser maten på en eller flere
ribber, avhengig av hvor mye som skal tines.
Det er umulig å angi noen tid. Prøv med en
stekepinne.
22
Steketabell
Disse steketidene er veiledende.
°C
Skinnehøyde
Minutter
°C
Fruktkaker
150-170
1
70-80
140-150
1
Kaker
160-180
1
45-60
150-160
1
Muffins
220-225
3
10-20
160-170
1+4
Rullekake
225-250
3
6-10
200
3
Mørdeigsbunn
170-180
3
20-30
150-160
1+4
Mørdeigskaker
170-180
3
10-15
150-160
1+4
Pepperkaker
220-225
3
8-12
160-170
1+4
Butterdeigkaker
180-200
3
20-30
160-180
1+4
Formstekt brød
190-210
1
30-40
170-190
2
Rugbrød
175-225
2
35-45
180-190
1+4
Tebrød
200-225
3
12-18
180-190
1+4
Lyse rundstykker
200-225
3
8-15
190-200
1+4
Mørke rundstykker
190-210
3
14-20
180-190
1+4
Pitabrød
250-275
2-3
6-8
Boller
225-250
3
8-10
180-190
1+4
Stenger/kranser
180-200
2
25-35
170-180
3
Skinnehøyde
Myke kaker
Terter
Småkaker
Brød
Hvetebakst
Ovnsretter
Potetgrateng
225
1
45-50
180-200
Ovnspannekake
200-210
2
20-35
180-190
Pan pizza
210-220
1
16-20
Plassering i ovnen
Stekeovnen har fem skinner
(se bildet).
5
3
1
23
3
Stektabell
°C
Skinnehøyde
Minutter
°C
°C
Skinnehøyde
Kjøtt
Roastbiff, blodig
125
2
55-75
50-55
120
2
Roastbiff/oksesteik, rød
125
2
75-85
55-60
120
2
Roastbiff/oksesteik, rosa
125
2
90-120
65
120
2
Oksesteik, gjennomstekt
125
2
100-130
70-75
120
2
Svinesteik
170
2
90-105
80
160
2
Svinekam med bein
170
2
105
85
160
2
Ribber, tykke
175
2
90
-
165
1+4
Salt skinke i folie
170
2
60-70
73-75
160
2
Lamme-/kalvesteik, rosa
170
2
90
70
160
2
Lamme-/kalvesteik, gjennomstekt
170
1
105
75
160
2
Kjøttpudding
170
2
60-70
75-80
160
2
Hel kylling
190
2
50-60
85
180
2
Kylling-/kalkunbryst, filet
220
3
-
75
200
2
Kalkun, hel eller halv
170
1
45-55
90
160
1-2
And
160
2
40-55
150
2
Gås
160
1-2
40-45
150
1-2
100-110
2
50-70
Fjærkre
Fisk
Ovnsbakt fisk
Småørret á ca. 200–250 g
200
3
20-25
190
3
Gjørsfileter, panerte (total vekt
ca. 1 kg)
220
3
25-30
200
3
Hel fisk, ca. 1 kg (gjørs, torsk)
200
2
30-35
65
190
3
Hel laks / side, ca. 1 kg
210
2
20-25
58
200
3
Bruk en ildfast form som passer til størrelsen på kjøttet, så slipper du svidd sky. Pass på
at spissen på steketermometeret ligger midt i kjøttstykket, og ikke i fett eller mot bein.
For ovnsbakt fisk er tilberedningstiden avhengig av tykkelsen på fiskeryggen.
Jo tykkere fisk, jo lengre tid. Bruk steketermometeret i hel fisk.
Kjernetemperatur for laks er cirka 58 oC og annen fisk cirka 64 oC.
24
Rengjøring og vedlikehold
Bruk ikke steam-apparat ved
rengjøring av komfyren!
Rengjøre komfyren
Komfyren rengjøres enklest med en ren klut,
varmt vann og litt håndoppvaskmiddel
direkte etter bruk. BRUK ALDRI SKUREMIDDEL
ELLER ANDRE SLIPENDE MIDLER.
Husk at tippesikringen ikke
fungerer når du trekker ut komfyren
for å gjøre rent bak den.
Brytere og håndtak
Bruk aldri skuremiddel eller andre midler
som kan lage riper, så som svamper med
skureflate. Bruk bare myke svamper eller
kluter.
Fjern ikke brytere fra panelet på
komfyrens forside. dette medfører
en sikkerhetsrisiko, og skade kan
oppstå.
Rengjøre rustfrie flater
(GJELDER BARE RUSTFRI KOMFYR)
Metallflatene rengjøres med en myk klut og
rengjøringsmidlet som følger med. Du kan
også prøve med vindus-pussemiddel. Hvis
overflaten er svært tilsølt, kan du bruke sprit,
for eksempel white-spirit.
BRUK ALDRI SKUREMIDDEL eller andre midler
som kan lage riper. Bruk heller ikke ripende
materialer, så som stålull eller svamper med
grov overflate.
25
Rengjøre platene
Du må straks (mens platen fortsatt er
varm) bruke barberbladskrapen til å
fjerne sukker eller overkok med høyt
sukkerinnhold, for eksempel syltetøy,
samt smeltet plast og folie for å unngå
at platen skades.
SLIK GJØR DU HVIS PLATEN ER SVÆRT TILSØLT:
1 Ta bort flekker med barberbladskrapen (se under).
2 Bruk rengjøringsmiddel
(for eksempel Toprens, som kan
kjøpes hos Electrolux Service) når
varme-varsellyset er slukket. Rist
flasken og sprut ut et par tynne stråler
på platen. Gni rent med en fuktig klut
eller husholdningspapir.
3 Tørk bort overflødig middel med en
fuktig klut for å unngå at det svir seg
fast neste gang platen blir varm. Tørk
over.
26
Barberbladskrapen
OPPBEVAR BARBERBLADSKRAPEN
UTILGJENGELIG FOR BARN. Vær for-
siktig når du bruker skrapen, barberbladet er svært skarpt.
Skrapen brukes for å fjerne fastbrent overkok fra den keramiske koketoppen.Ikke bruk
skrapen eller andre skarpe gjenstander på
silikonkanten, da skade kan oppstå.
SLIK BRUKER DU BARBERBLADSKRAPEN:
1 Dra tilbake beskyttelsen slik at barberbladet blir synlig (SE BILDET).
2 Pass på at barberbladet er rent og
helt, hvis ikke kan det skade platen.
Nye barberblader kan kjøpes i fargehandelen.
3 Hold skrapen i cirka 45 graders
vinkel, og skrap vekk sølet. Du kan
trykke barberbladet ned mot platen
uten at den tar skade av det.
4 Tørk smusset forsiktig av bladet med
husholdningspapir.
5 Etter bruk skyves beskyttelsen fremover slik at den dekker barberbladet. Oppbevar skrapen utilgjengelig
for barn.
SKIFTE BARBERBLAD:
1 Åpne skrapen ved å løsne hele skruen
(du trenger ikke skrujern), og plasser
det nye barberbladet i forkant.
2 Sett sammen skrapen, og skru inn
skruen igjen.
3 Skyv beskyttelsen lengst mulig fremover, slik at barberbladet beskyttes.
27
Rengjøre stekeovnen
Skinnene bør demonteres for å gjøre
rengjøringen enklere, se side 31.
Stekeovnen blir varm under bruk,
hold barn under oppsikt.
Stekeovnen har glatt emalje.
SLIK GJØR DU HVIS STEKEOVNEN ER
SVÆRT TILSØLT:
1 Søl eller overkok som sitter fast,
løsner du med for eksempel en
stekespade.
2 Fordel såpe i stekeovnen med en
svamp.
3 Lukk ovnsdøren. Sett ovnen på
100 °C og over-/undervarme
i
cirka 10 minutter.
4 Når ovnen er nedkjølt, vaskes den
med rent vann. Det kan hende at du
må gni forsiktig med stålull. Tørk
over.
28
Ovnsdøren
Rustfri komfyr består av 3-glass ovnsdør og hvit komfyr består av 2-glass ovnsdør.
Håndtaket på ovnsdøren må ikke
brukes som fotsteg.
Ovnsdøren består av to deler med varmereflekterende glass for å gi lavere
overflatetemperatur. De indre glassene kan
tas ut for rengjøring.
RENGJØRING MELLOM GLASSENE
Vær forsiktig så du ikke skader dørglasset. Sprekkdannelser på
kantene kan føre til at det sprekker
etter noen gangers oppvarming.
DEMONTERE DET YTTERSTE GLASSET I OVNSDØREN
1 Ta tak nederst i kanten på den øverste
glassplaten og skyv den mot fjærene i
retning av håndtaket på ovnsdøren, til den løsner i underkant (1).
2 Løft opp glassplaten en tanke i underkant, og dra den ut (2).
DEMONTERE DET MIDTERSTE GLASSET I OVNSDØREN
1 Ta tak nederst i kanten på de
midterste glassplaten og skyv i retning av håndtaket på ovnsdøren, til
den løsner i underkant (1).
2 Løft opp glassplaten en tanke i underkant, og dra dem ut (2)
Rengjør glassene
29
MONTERE DET MIDTERSTE GLASSET I OVNSDØREN
1 Før den midterste glassplaten inn i tur
og orden på skrå ovenfra og ned i
glassholderen på håndtakssiden (1).
2 Senk den midterste glassplaten ned,
og skyv den i retning av ovnsdørens
underkant til den sitter innunder den
nedre holderen (2).
MONTERE DET YTTERSTE GLASSET I OVNSDØREN
1 Skyv den øvre glassplaten på skrå
ovenfra ned i glassholderen på håndtakssiden (1).
2 Senk glassplaten ned. Skyv platen
mot fjærene på håndtakssiden og
frem foran festelisten nederst på
ovnsdøren og slipp den ned under
festelisten (2).
Glassplaten må sitte godt fast!
30
Ovnstiger
Det går an å fjerne stigene både på høyre og
venstre sidevegg i ovnen slik at det er lettere
å komme til for å rengjøre sideveggene.
FJERNE OVNSTIGER :
Dra først stigen ut fra sideveggen i forkant
(1), og løft den deretter av i bakkant (2).
MONTERE OVNSTIGER IGJEN:
Den avrundede enden av stigene må peke
fremover!
Ovnstigen monteres igjen ved først å feste
den i hullet i bakkant (1), deretter i hullet i
forkant, og så trykke stigen inn på plass(2).
31
Ovnsbelysning
OBS! Før du skifter pære, må du
nullstille alle brytere og sørge for at
komfyren er koblet fra strømmen.
For komfyrer med ledning trekker du
ut kontakten. For andre komfyrer
kobler du ut strømmen med flerpolsbryteren.
Legg en klut i bunnen av ovnen for å
beskytte både lampen og glasset.
SKIFTE UT PÆREN I OVNEN / RENGJØRE
BESKYTTELSESGLASSET
1 Kontroller at ovnen ikke er varm.
2 Skru av beskyttelsesglasset ved å vri
det mot venstre, og rengjør det (SE
BILDET).
3 Om nødvendig:
Skift ut lyspæren med en ny
ovnslyspære merket med 230–240V,
40W, 300°C, og med E14–sokkel.
4 Monter beskyttelsesglasset igjen.
Oppbevaringsskuffen
OBS! Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Stå ikke i
oppbevaringsskuffen eller på
håndtaket.
.1 Tøm skuffen og trekk den ut til den
stopper.
2 Ta tak i håndtaket og løft opp slik at
skuffen slipper løs fra sperren i bakkant.
3 Trekk ut skuffen helt.
Etter rengjøring plasserer du skuffehjulene
på skinnene (SE BILDET). Skyv inn skuffen.
Løft den litt opp det første stykket slik at
hjulene ikke hekter seg fast i sperren foran.
32
Tekniske data
Med forbehold om endringer. Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktivene 89/336/EEG og 73/23/EEG
EKC60052
KOMFYREN
Bredde (mm):
597
Høyde ved levering (mm):
900
Dybde:
595
ENERGIKLASSE
A
ENERGIFORBRUK
Konvensjonell oppvarming (kWh):
0,91/0,92
Varmluft (kWh):
0,79
TILBEREDNINGSTID STANDARDLAST
Konvensjonell oppvarming (min):
43
Varmluft (min):
38
33
Garanti/Kundeservice
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få
opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til din
nærmeste reparatør eller ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved
bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som
kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må fremvises til servicemann
ved en eventuell reklamasjon.
Modell betegnelse: ....................................
Produktnummer: .......................................
Serienummer: ............................................
Kjøpsdato: ................................................
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på:
Telefon: 22 72 58 30
Fax: 22 72 58 80
Internett: post@e-serviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister,
utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er
brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En
reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/
reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL’s
leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
34
EUROPEISK GARANTI
Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på
listen nedenfor for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers
gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er
oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at
følgende betingelser overholdes:
• Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes
ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg
apparatet.
• Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid
og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i
det nye landet du bor i.
• Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og
kan ikke overdras til annen bruker.
• Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er
utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke
brukes til kommersielle formal.
• Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som
gjelder i det nye landet du bor i.
Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du
innrømmes gjennom loven.
35
36
Praktiske råd og tips
Problem
Årsak
Løsning
Brød-/hvetebakst, myke
kaker blir flate.
For lav temperatur i steke- Kontroller innstilt temperaovnen gjør at bakverket
tur mot anbefaling i tabell
hever seg, og så synker sam- eller oppskrift.
men og blir flatt.
Brød-/hvetedeiger heves ikke Kontroller hevetiden mot
anbefalingen i oppskriften.
riktig.
For lang hevetid etter utbaking gir et flatt resultat. Brød-/
hvetedeiger skal heve
trekkfritt i romtemperatur.
Ved et lett trykk på deigen
skal fordypningen gå tilbake..
For lite gjær eller bakepulver. Kontroller mot oppskriften
at du har brukt riktig
mengde.
For varm fett-/væskeblanding Riktig temperatur på væsken
ødelegger virkningen av
er 37° for fersk gjær, for
gjæren.
tørrgjær se anvisning på
pakken.
Brød-/hvetebakst, myke
kaker blir tørre.
For liten mengde væske, for Kontroller mot oppskriften
mye mel eller gal melsort
at du har brukt riktig melkan gi tørt brød.
sort og riktig mengde mel/
væske.
For lav temperatur i steke- Kontroller at du har stilt inn
ovnen gjør at bakverket blir riktig temperatur.
stående inne for lenge for å
bli ferdig, og dermed blir
tørt.
37
Bakverk/matretter blir for
mørke.
Ved for høy temperatur i
stekeovnen blir bakverk/
matretter for mørke før de
er ferdige.
Kontroller at du har stilt inn
riktig temperatur.
For høy plassering i stekeKontroller i tabell eller
ovnen ved over-/undervarme oppskrift at du har valgt riktig
gir for mye overvarme, mot- plassering.
satt effekt ved for lav
plassering.
Bakverk/matretter blir
lyse.
Aluminiumsfolie, stekeplate
eller langpanne i bunnen av
stekeovnen hindrer undervarmen.
Pass på at det ikke er noe på
bunnen av stekeovnen.
Lyse bakeformer gir lysere
kaker enn mørke former.
Bytt eventuelt til mørkere
former.
38
Problemer og løsninger
Gjør aldri inngrep i komfyren som kan skade person eller produkt. Under får du forslag
til hva du selv har lov til og kan gjøre ved problemer. Hvis du trenger hjelp – kontakt
service.
Problem
Årsak/løsning
Komfyren får ikke strøm
Kontroller følgende:
• at SIKRINGEN/SIKRINGENE er hel/hele
• at evt. STØPSEL står ordentlig i
• at evt. JORDFEILBRYTER er slått på
Komfyren fungerer ikke
Kontroller at funksjonslåsen ikke er i
funksjon (se s. 9)
Det tar lang tid å koke/steke
Kontroller at du har valgt en velegnet gryte
med god varmeledning og plan bunn
(se s. 16)
Ovnsbelysningen fungerer ikke
Skift utgått pære (se s. 32)
Dørsperren fungerer ikke
Sett sperren i funksjon (se s. 10)
Dobbelsonene bak fungerer ikke
Stekeovnens hurtigstart eller maks grill er
på. Komfyren er utstyrt med effektsperre
for å unngå at strømnettet overbelastes. Slå
av stekeovnens hurtigstart / maks grill, eller
bruk en annen varmesone.
39
Kassering
1 Koble komfyren fra vegguttaket.
2 Kutt av ledningen så nær
bakstykket som mulig.
3 Sett dørsperren i funksjon, for å
hindre at barn
blir innelåst i ovnen.
40
www.electrolux.com
www.electrolux.no
349 44 38-02/A - 2007-07-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising