Elektro Helios SN7601 User Manual
SV
Bruksanvisn‐
ing
Spis
SN7601
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Före första användning
Häll – daglig användning
Häll - Råd och tips
Häll – underhåll och rengöring
2
4
6
7
7
8
8
Ugn – daglig användning
Ugn – Råd och tips
Ugn – underhåll och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
8
10
15
17
18
18
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats
för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på
lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller
när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
2
Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp till 2000 meter över
havet.
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar eller dylikt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
För att undvika överhettning får produkten inte installeras bakom en
dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara
farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av produkten
och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra glasluckan eller hällens gångjärnsförsedda
lock eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på
hällens yta eftersom de blir varma.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under
användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.
Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika
risken för elstötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning,
för att undvika elektrisk fara.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av
ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt i
ugnsstegarna i omvänd ordning.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av tillverkaren av
apparaten eller som anges av tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig,
eller hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
3
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten flyttas eftersom den
är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta
skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste ha passande
mått.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under och
bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Delar av produkten är strömförande. Stäng
produkten med skåpluckan för att undvika att vidröra
farliga delar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter eller
enheter med samma höjd.
Installera inte produkten nära en dörr eller under ett
fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
Se till att montera ett stöd för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet Montering.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig
elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma
nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är
het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade delar
måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas
bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
•
•
•
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare,
säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från produkten
från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du ansluter
kontakten till eluttaget.
Använd
VARNING! Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan
produkten är igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när
den är i kontakt med vatten.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
VARNING! Risk för brand och explosion
Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när
de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat
med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka
självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla matrester,
kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som
används för första gången.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på tvättmaskinen.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt
med produkten när du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av
ingredienser som innehåller alkohol kan producera
en blandning av luft och alkohol.
VARNING! Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål
direkt på produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i
produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan
påverkar inte produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer
orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på
produkten. Ytan kan skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller
utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på produkten eller direkt på
produktens botten.
Använd inte den solida värmeplattan för direkt
matlagning. Den måste användas med lämpliga
kokkärl.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad
botten kan orsaka repor. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
Den får inte användas för några andra ändamål,
t.ex. för rumsuppvärmning.
•
•
•
•
•
Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas som
husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma specifikationer.
•
Kassering
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador på
produkten.
•
•
•
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk
för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är
skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka
brand.
Rengör produkten regelbundet för att förhindra att
ytmaterialet försämras.
Ugnsutrymmet och luckan måste torkas av efter
varje användningstillfälle. Ånga som bildas vid
användningen av ugnen kondenseras på
innerväggarna och kan orsaka korrosion. För att
minska kondensen kan man låta produkten vara
igång i 10 minuter före tillagning.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt)
med något slag av rengöringsmedel.
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller
husdjur blir instängda i maskinen.
Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
5
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2
3 4
5
6
5
4
3
2
1
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollampa/symbol för ström
Vred för ugnsfunktionerna
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Vred för spisen
Värmeelement
Ugnslampa
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
1
2
3
4
5
Kokzon 1000 W
Ångutlopp - antal och position beror på modell
Kokzon 1500 W
Kokzon 1500 W
Kokzon 2000 W
Beskrivning av hällen
2
1
3
145 mm
180 mm
220 mm
5
145 mm
4
Tillbehör
•
•
•
6
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
•
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
Före första användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
2
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
B
1
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på
sin ursprungliga plats.
2.
3.
Dra upp lucktätningen och ta bort den.
Lossa spaken 1, flytta den åt höger 2 och sätt
tillbaka den.
1
Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning för att bränna
bort fett.
1.
2.
och maximal temperatur.
Välj funktionen
Låt ugnen stå på i en timme.
och ställ in maximal temperatur.
3. Välj funktionen
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen kan avge
lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att ventilationen
är tillräcklig i rummet.
2
4.
Håll i lucktätningen B i varje sida och sätt den på
luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre
kant.
Öppna och stänga luckan med det mekaniska
lucklåset
Det mekaniska lucklåset är som standard aktiverat.
B
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Avaktivera det mekaniska lucklåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta
tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten inaktiverar
inte det mekaniska lucklåset.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera det mekaniska lucklåset
1.
Tryck på lucktätningen B på varje sida. Tätningen
släpper.
Häll – daglig användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
7
Värmeläge
Vrid vredet till önskat värmeläge.
När tillagningen är klar, vrid vredet till av-position.
Symboler
Funktion
Avstängt läge
1-6
Värmeinställningar
Utnyttja restvärmen för att minska
energiförbrukningen. Stäng av kokzonen
ca 5-10 minuter innan tillagningen är
klar.
Använda snabbplattan
En röd punkt i mitten av plattan visar att det är en
snabbplatta. En snabbplatta värms upp snabbare än
vanliga plattor. De röda punkterna är målade på
plattorna. De kan slitas under användning och till och
med försvinna helt efter en tid. Detta har dock inte
någon effekt på hällens funktion.
Häll - Råd och tips
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Värmeläge:
Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara så tjock och
så plan som möjligt.
Exempel på tillagningsområden
Värmeläge:
1
Gör så här:
Gör så här:
2
Lätt sjudning
3
Sjudning
4
Stekning/bryning
5
Uppkokning
6
Uppkokning/snabbstekning/fritering
Varmhållning
Häll – underhåll och rengöring
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
Diska rostfria delar med vatten, och torka sedan
med en mjuk duk.
Allmän information
Rengöring av den elektriska kokplattan
•
•
•
1.
2.
Rengör hällen efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har ingen inverkan
på hur hällen fungerar.
Rostfritt stål
•
•
Använd ett särskilt rengöringsmedel för rostfritt stål
för de rostfria kanterna på hällen.
Kokplattornas rostfria kanter kan ändra färg på
grund av den höga temperaturen.
Ugn – daglig användning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
8
3.
4.
Använd rengöringspulver eller skursvampen.
Rengör hällen med en fuktig duk och lite
rengöringsmedel.
Värm sedan kokplattan till en låg temperatur och låt
den torka.
Gnid regelbundet in kokplattorna med symaskinolja
för att håll dem i bra skick. Torka bort oljan med
hushållspapper.
Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Ugnslampa
För att sätta på lampan utan att använda en tillagningsfunktion.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Övre värmeelement
För att brungrädda bröd, kakor och bakverk. För att avsluta tillagade
rätter.
Undre värmeelement
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av
bröd.
Knapplås
För att låsa ugns- och hällfunktioner.
Aktivera och inaktivera ugnen
Det beror på modellen om produkten
har vredsymboler, kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
• Lampan tänds när produkten är
igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr en av kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller temperaturen.
1.
2.
3.
Vrid vredet för ugnsfunktionerna för att välja en
ugnsfunktion.
Vrid temperaturvredet för att välja temperatur.
Inaktivera ugnen genom att vrida vreden för
ugnsfunktionerna och temperatur till avstängt läge.
Vrid vredet till symbolen .
Vredet hoppar ut cirka 2 mm.
Låsa upp ugnen och hällen: Tryck på vredet och vrid
det till önskat läge.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt för att
hålla ugnsytorna svala. Om du stänger av ugnen
fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på ugnsstegen.
Låsa ugnen och hällen
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt funktionslås.
Funktionslåset inaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
Galler och långpanna tillsammans:
9
För in långpannan mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
•
•
Alla tillbehör har små fördjupningar
längst upp på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger också ett
tippskydd.
Den höga kanten runt stegen
förhindrar att husgeråden halkar ur.
Ugn – Råd och tips
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
•
Temperaturerna och gräddningstiderna i
tabellerna är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
Förvärm alltid en tom ugn vid den
temperatur som maten ska tillagas i 20
minuter innan du börjar tillagningen.
•
•
Bakning
•
temperatur, koktid och hyllposition till värdena i
tabellerna.
Använd den lägre temperaturen första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst
recept kanske du kan använda inställningarna för ett
liknande recept.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika
bruna. Om detta händer ska du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig
under bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under bakning. När
plåtarna kallnar igen återtar de sin normala form.
Din ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din
gamla ugn. Anpassa dina vanliga inställningar som
Tips för bakning
Bakresultat
10
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt
gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir degig,
klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för hög.
Nästa gång du gräddar ska du ställa
in en något lägre ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir degig,
klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du kan
inte minska gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir degig,
klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i degen.
Använd mindre vätska. Var försiktig
med blandningstiderna, framför allt
vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska du ställa
in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska du ställa
in en kortare gräddningstid.
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög och
gräddningstiden är för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och
en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Kakan blir inte klar med den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska du ställa
in en något högre ugnstemperatur.
Traditionell bakning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbullar
200-225
10-20
3-4
Grahamsbullar
190-200
20-25
3-4
Fyllda smörgåsar
200-225
10-12
3-4
Formbröd
190-210
30-40
2-3
Ciabattabullar
210-230
10-20
3-4
Foccacia
220-230
15-20
3-4
Pitabröd
250
5-15
3-4
Salta kringlor
180-200
12-15
3-4
Vitt bröd / runt bröd
175-225
35-45
2
Vitt bröd
190-210
25-40
1-2
Ciabatta
210-220
15-25
1-2
Fullkornsbröd
180-200
35-45
1-2
Rågbröd, blandning
275
värmning
1
- bakning
190
55-65
1
Baguetter
220-230
15-30
3-4
Pannkakor
170-180
50-60
2-3
Fruktkakor
150-170
70-80
3
Muffins
180-200
10-20
3
Rulltårta
220-250
6-15
3
Bullar
220-250
8-15
3
Lång limpa
180-200
25-35
3
Pepparkakor
220-225
8-12
3
Kaka i form
170-180
35-45
3-4
11
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Sockerkakor/Madeirakakor
170-180
40-50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200-225
8-12
3-4
Maränger
100
90-120
3-4
Marängbottnar
100
90-120
3-4
- värmning
med ugnen avstängd
25
3-4
Småkakor
160-180
6-15
3-4
Petit-choux
170-190
30-45
3-4
Rulltårta
190-210
10-12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175-200
förbakning, bullar
10-15
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering 35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190-200
25-35
3-4
Mjuk marsipankaka
210-230
10-12
2
Pannkakor
210-220
15-30
2
Över/Undervärme
Livsmedel
12
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fisk, kokning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stekning
180 - 200
-1)
2-3
Köttfärslimpa
175 - 200
45 - 60
2-3
Danska köttbullar
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpâté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratänger
180 - 200
50 - 60
2-3
Potatisgratäng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hemlagad
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frusen
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratäng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pizza, hembakad
220 - 230
15 - 25
2-3
Fryst pizza
220 - 230
15 - 252)
2-3
Pommes frites, frusna
225 - 250
20 - 302)
3-4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tårtor, hembakade - förbakning, bullar
190 - 210
15 - 25
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
190 - 210
20 - 30
3-4
Tårtor, frusna
200 - 225
20 - 302)
3-4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt. Kontrollera genom
att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40 min.
Stekning
•
•
•
•
Använd värmebeständiga kärl under ugnsbakning.
Se tillverkarens anvisningar.
Du kan steka stora stekar direkt i den djupa
långpannan eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Häll lite vätska i långpannan för att förhindra att
köttsaft bränner fast på ytan.
Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i
en stekgryta utan lock.
•
•
Vänd steken vid behov efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
För att köttet ska bli saftigare:
– stek magert kött i stekgrytan med lock eller i en
stekpåse.
– stek kött och fisk i bitar som väger minst 1kg.
– ös stora stekar och fågel med deras egen saft
flera gånger under stekningen.
Stekning med Över/Undervärme
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C)
180
Oxfilé1)
Tid (min/kg)
60 - 70
Falsnivå
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Lägg/bog/revben
Temperatur (°C)
180
Tid (min/kg)
80 - 100
Falsnivå
2
13
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Grillning i allmänhet
VARNING! Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid den djupa formen som ska fånga upp
fettet på den första hyllpositionen.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av hyllan.
Grillning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
14
Falsnivå
2:a sidan
Fläskkotletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammkotletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kyckling, i bitar
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Korv
250
3-5
2-4
3-4
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Revben, förtillagade i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skivor av torsk eller lax
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Rostat bröd
250
2-3
1-2
3-4
Ugn – underhåll och rengöring
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt
vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av
metallytor.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Fettansamling eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka. Använd en
mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med skarpa
kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har
tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
2.
Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort
den.
Rengör ugnsluckan endast med en blöt
svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
Borttagning av ugnsstegarna
1
2
Ta ut ugnsstegarna när ugnen ska rengöras.
1.
Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
15
FÖRSIKTIGHET! Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De två
fixeringsdelarnas ändar måste peka
bakåt. Felaktig installation kan skada
emaljen.
2.
3.
Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
Håll luckglasen i överkanten ett i taget och dra dem
uppåt och ut ur skenorna.
Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa stegen i omvänd
ordning.
Ugnstak
2
1
VARNING! Inaktivera produkten innan
du tar bort värmeelementet. Se till att
ugnen har svalnat. Det finns risk för att
du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan ta bort värmeelementet för att göra det enklare
att rengöra ugnstaket.
1.
Ta bort skruven som håller fast värmeelementet.
Använd en skruvmejsel första gången.
1.
2.
3.
4.
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.
Stäng luckan tills glidstycket spärrar den.
Ta bort dörren.
Luckan tas bort genom att du drar den utåt först på
ena sidan och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning när
rengöringen är klar. Du ska höra ett klickljud när du
sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.
Ta bort och rengöra luckglasen
Glaset i luckan på din produkt kan skilja
sig från den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan skilja sig.
1.
Ta tag i lucklist B på båda sidorna av luckans övre
kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.
2.
3.
Dra försiktigt värmeelementet nedåt.
Rengör ugnstaket med en mjuk trasa och en
lösning av varmt vatten och diskmedel och låt det
torka.
Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd ordning.
2
B
1
16
Sätt i ugnsstegarna.
2.
3.
VARNING! Se till att värmeelementet är
korrekt installerat och inte faller ned.
Byte av lampan
4.
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme.
Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
Ta bort förvaringslådan
VARNING! Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex. rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar, papper eller
rengöringssprayer) i förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het när du
använder ugnen. Risk för brand
föreligger
VARNING! Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara varma.
1.
2.
Avaktivera produkten.
Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av
huvudströmbrytaren.
För rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Baklampan
1.
2.
Dra ut förvaringslådan så långt det går.
Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas
snett uppåt ur styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd
ordning.
Lampglaset hittar du längst bak i
utrymmet.
1.
Rengör lampglaset.
Byt ugnslampan mot en passande 300 °C
värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
Felsökning
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på produkten.
Produkten är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten
på fel sätt.
Kontrollera att produkten är korrekt
ansluten till strömförsörjningen.
Jag inte kan sätta på produkten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken
till felet. Om säkringen går gång på
gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts på maten
och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre
än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten.
Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
17
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Tippskydd
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRSIKTIGHET! Montera tippskyddet
för att hindra att produkten välter vid
felaktig belastning. Tippskyddet fungerar
endast när produkten står på rätt plats.
Din produkt har symbolerna som visas
på bilderna (i förekommande fall) för att
påminna dig om att montera tippskyddet.
Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 936 mm
Bredd
696 mm
Djup
600 mm
Elektrisk installation
VARNING! Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte följs.
Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en
huvudkabel.
VARNING! Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är skuggad på
bilden.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på
rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska installeras finns i
ett separat installationshäfte.
Energieffektivitet
Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
18
Modellbeskrivning
SN7601
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Solid värmeplatta
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
22,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC
electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
196,9 Wh/kg
196,9 Wh/kg
198,5 Wh/kg
196,3 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
197,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska matlagningsprodukter för
hushållsbruk - Del 2: Hällar – Metoder för mätning av
prestanda.
•
•
•
Häll - Energibesparing
•
•
•
Du kan spara energi vid vardagsmatlagningen om du
följer nedanstående tips.
•
Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar den.
Kokkärlets botten ska ha samma diameter som
kokzonen.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för
att smälta den.
Informationsblad och information för ugnar enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Elektro Helios
Modellbeskrivning
SN7601
Energiindex
104.6
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.91 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
77 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
60.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för
hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
Ugn - Energibesparing
Denna ugn har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten
är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under
tillagning. Håll dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.
19
För matlagning som varar längre än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
Undvik pauser mellan tillagningar när du förbereder
flera rätter på en gång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda
restvärme och hålla maten varm.
Använd restvärmen för att värma annan mat.
MILJÖSKYDD
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
20
*
21
22
23
www.electrolux.com/shop
867337455-A-342017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising