HUSQVARNA-ELECTROLUX | QSG6120W | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QSG6120W User Manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QSG6120W User Manual
QSG6120
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Komfyr
Spis
2
Innhold
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør
følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
INNHOLD
SIKKERHETSINFORMASJON
Sikkerhet for barn og sårbare personer
Generelt om sikkerhet
Montering
Strømtilkopling
Bruk
Stell og rengjøring
Servicesenter
Kassering av maskinen
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
Tilbehør
FØR FØRSTE GANGS BRUK
Første gangs rengjøring
Forvarming
Mekanisk dørlås
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
Effekttrinn
Bruk av den doble sonen
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
Kjølevifte
Slå av og på ovnen
Ovnsfunksjoner
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
9
9
9
10
11
11
11
11
12
Funksjonslås
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
Sette inn stekeovnens tilbehør
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
Steking av bakst
Steking
Grilling
Tørking
Tining
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
Ovnsstige
Ovnstaket
Rengjøring av stekeovnsdøren
Ovnsdøren og dørglassene
Ovnslampe
Ta ut skuffen
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
MONTERING
Tekniske data
Plassering av produktet
Sette produktet i vater
Vippeskring
Elektrisk installasjon
MILJØVERN
12
12
13
13
13
16
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
27
28
28
29
30
30
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
Før montering og bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye:
• For din egen og dine omgivelsers sikkerhet
• For å ta vare på miljøet
• For å kunne bruke produktet riktig.
Sikkerhetsinformasjon
3
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med produktet hvis du selger eller
flytter det.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra åtte års alderen og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de får
tilsyn eller instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert.
Barn skal ikke leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller fysisk skade.
• Hold barn og dyr borte fra produktet når døren er åpen, eller produktet er i bruk. Det er
fare for fysisk skade eller permanent uførhet.
• Hvis produktet har barnesikring eller tastesperre-funksjon, bør du bruke den. Det forhindrer at barn eller dyr bruker produktet ved et uhell.
Generelt om sikkerhet
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på produktet.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
• Slå av produktet etter hver bruk.
Montering
• Bare en godkjent tekniker kan montere og koble produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Kontroller at produktet ikke har transportskader. Ikke koble til et skadet produkt. Kontakt
leverandøren ved behov.
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra produktet før første gangs bruk. Du må
ikke fjerne typeskiltet. Det kan oppheve garantien.
• Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrisitet og/eller
gass osv.).
• Vær forsiktig når du flytter produktet. Produktet er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke
dra eller løft produktet etter håndtaket.
• Sørg for at produktet er koblet fra strømtilførselen når det monteres (hvis tilgjengelig).
• Overhold minimumsavstanden til andre apparater og enheter.
• Ikke sett produktet på en sokkel som ikke er beregnet på dette produktet
Strømtilkopling
• Bare en godkjent elektriker kan utføre elektriske arbeider på produktet. Kontakt et godkjent servicesenter. Dette for å hindre skade på produkt og person.
• Maskinen må være jordet.
• Kontroller at de elektriske dataene på typeskiltet overensstemmer med strømforsyningen
i huset.
• Informasjon om spenning finner du på typeskiltet.
• Du må ha korrekte isoleringsenheter: Vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal
fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra
strømnettet ved alle poler. Isolasjonsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
4
Sikkerhetsinformasjon
• Støtbeskyttelsesdelene må være festet på en slik måte at de ikke kan frakobles uten verktøy.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Når du kopler elektriske produkter til nettstrømmen, må du ikke la ledninger berøre eller
komme i nærheten av den varme døren.
• Ikke bruk doble stikkontakter, forbindelselsklemmer eller skjøteledninger. Det kan være
brannfarlig.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet (hvis tilgjengelig) og kabelen bak
produktet.
• Forsikre deg om at strømtilkoblingen er tilgjengelig etter montering.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet (hvis tilgjengelig).
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkablen. Kontakt servicesenteret.
Bruk
• Produktet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger. Ikke bruk produktet til
kommersielt eller industrielt formål. Dette vil hindre fysisk skade på personer eller hindre
skade på eiendom.
• Ha alltid tilsyn med produktet under bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren mens produktet er i drift. Varm damp kan strømme ut.
Det er fare for forbrenning!
• Ikke bruk dette produktet hvis det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet med våte
hender.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
• Kokeflaten blir varm under bruk. Det er fare for forbrenning! Ikke legg metallgjenstander
som bestikk eller grytelokk på overflaten, da de kan bli varme.
• Ovnsrommet blir varmt under bruk. Det er fare for forbrenning! Bruk hansker når du skal
sette inn eller ta ut tilbehør eller gryter.
• Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft. Det er fare for brann.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme i nærheten av produktet når du åpner døren.
• Ikke la brannfarlige gjenstander som er fuktet med brannfarlige stoffer og/eller lettantennelige gjenstander (av plast eller aluminium) stå i eller i nærheten av produktet. Det
er fare for eksplosjon eller brann.
• Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk.
• Ikke bruk kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar
• Ikke la gryter koke tørre. Det kan skade grytene og koketoppen.
• Hvis gjenstander eller kokekar faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan den bli
skadet.
• Ikke legg kokekar inntil betjeningspanelet. Varmen kan skade produktet.
• Vær forsiktig når du fjerner eller installerer tilbehør for å unngå skade på emaljen.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan lage riper i den glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.
• Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen.
• For å unngå skade eller misfarging på emaljen:
– ikke sett gjenstander direkte på bunnen av produktet, og ikke dekk til bunnen med
aluminiumsfolie;
– ikke tøm varmt vann direkte inn i produktet;
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
Sikkerhetsinformasjon
5
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke legg brennbart materiale i skuffen under stekeovnen. Bare varmebestandig tilbehør
skal oppbevares der.
• Ikke dekk til damputløpene fra stekeovnen. De sitter på baksiden av toppen.
• Hvis det er sprekker i overflaten, må du koble fra strømmen. Det er fare for elektrisk støt.
• Ikke plasser materialer som leder varme (f.eks. tynne metallrister eller metallbelagte varmeledere) under kokekaret. For stor varmereflektering kan skade kokeflaten.
Stell og rengjøring
• Påse at produktet er kaldt før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Det er fare for forbrenning! Det er fare for at dørglassen kan knuse.
• Hold produktet rent til enhver tid. Hvis fett eller andre matrester får anledning til å samle
seg opp, kan det føre til brann.
• Regelmessig rengjøring forhindrer at overflatematerialet forringes
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene, må du bare rengjøre produktet
med vann og såpe. Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon.
• Du må ikke rengjøre produktet med damprengjøringsapparater, høytrykksspylere, skarpe
gjenstander, skurende rengjøringsmidler, skuresvamper eller flekkfjernere.
• Hvis du bruker ovnsrens, må du følge anvisningene fra produsenten. Ikke spray noe på
varmeelementene og termostatsensoren (hvis aktuelt).
• Ikke rengjør glassdøren med slipende rengjøringsmidler eller metallskrape. Den varmebestandige overflaten på det indre glasset kan sprekke og knuse.
• Når dørglasspanelene skades kan de bli svake og de kan sprekke. De må skiftes ut. Kontakt servicesenteret.
• Vær forsiktig når du demonterer døren. Døren er tung.
• Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De kan ikke brukes til full eller delvis rombelysning.
• Hvis pæren må skiftes, må du bruke en med samme effekt og som kun er beregnet på
husholdningsapparater.
• Koble produktet fra strømforsyningen før du skifter pære i ovnslampen. Fare for elektrisk
støt. Avkjøl produktet. Fare for brannskader.
Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på produktet til en godkjent tekniker. Kontakt
et godkjent servicesenter.
• Bruk kun originale reservedeler.
Kassering av maskinen
• For å hindre fysiske skader:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Det hindrer at barn eller mindre dyr blir stengt inne i produktet. Det
er fare for kvelning.
6
Produktbeskrivelse
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
2
7
5
8
4
12
3
2
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
1
Strømindikator
Brytere til koketoppen
Brytere til stekeovnen
Koketopp
Termostatbryter
Termostatlampe
Grill
Ovnslampe
Vifte og varmeelement
Undervarme
Brettstiger
Brettposisjoner
10
Før første gangs bruk
7
Oversikt over koketoppen
1
2
3
145
180
140/210
180
mm
mm
mm
6
mm
5
1
2
3
4
5
6
Kokesone 1200 W
Damputløp
Kokesone 1800 W
Kokesone 1800 W
Restvarmeindikator
Kokesone 1000/2200 W
4
Tilbehør
• Ovnsrist
For kokeredskaper, kakeformer, steker.
• Stekebrett
For kaker og småkaker.
• Dyp langpanne
For baking og steking eller som underlag for å samle fett.
• Bakeplate(bare på noen modeller).
Til rundstykker, horn og småbakst.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen befinner seg under stekeovnen.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Første gangs rengjøring
• Fjern all emballasje fra apparatet.
• Rengjør produktet før første gangs bruk.
OBS
Ikke bruk skurende midler! Dette kan skade overflaten. Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".
Forvarming
1.
2.
3.
4.
Velg funksjon og maksimumstemperatur.
La ovnen stå på uten mat, i ca. 1 time.
Velg funksjon og maksimumstemperatur.
La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
8
Før første gangs bruk
5. Velg funksjon og maksimumstemperatur.
6. La ovnen stå på uten mat, i ca. 10 minutter.
Dette for å brenne vekk rester i ovnen. Tilbehøret kan bli varmere enn vanlig. Når du forvarmer ovnen for første gang, kan den avgi lukt og røyk. Det er helt normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Mekanisk dørlås
Dørlåsen aktiveres som standard.
Åpne og lukke døren
Hvis du vil åpne døren, må du skyve låsen til høyre.
Lukk døren uten å trykke på håndtaket.
Deaktivere dørlåsen
1. Trykk på dørlisten (B) på begge sider. Listen frigjøres.
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
2
B
1
3. Ta av døelåsen (1), flytt den til høyre (2)
og sett den inn igjen.
1
2
Koketopp - Daglig bruk
9
4. Hold i dørlisten (B) på begge sider, og
plasser den på den innvendige kanten på
døren. Sett dørlisten inn i den øvre kanten
på døren.
B
Aktivere dørlåsen
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og flytt håndtaket tilbake til venstre.
Den mekaniske dørlåsen deaktiveres ikke når ovnen slås av.
KOKETOPP - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Effekttrinn
Indikatorer for kokesonene (se "Generell oversikt ") viser hvilken sone som er innstilt.
Betjeningsbryter
Funksjon
Bryter for dobbelsone
0
1-9
1.
2.
Av
Effekttrinn
(1 = laveste effekttrinn; 9 = høyeste effekttrinn)
Drei betjeningsbryteren til ønsket effekttrinn.
Når du avslutter tilberedningen, må du dreie betjeningsbryteren til "0".
Bruk restvarmen til å redusere energiforbruket. Slå av kokesonen i ca. 5–10 minutter før
kokeprosessen er fullført.
Bruk av den doble sonen
ADVARSEL
Hvis du vil aktivere den doble sonen, dreier du betjeningsbryteren for den doble sonen mot
høyre (ikke drei den lengre enn til den stopper).
1.
2.
Drei betjeningsbryteren mot høyre - til "9".
Drei betjeningsbryteren langsomt til symbolet
Nå er de to kokesonene aktivert.
til du hører et klikk.
10
Koketopp - Nyttige tips og råd
3.
Se "Effekttrinn" for valg av nødvendig effekttrinn.
Restvarmeindikator
Restvarmeindikatorene tennes når en kokesone er varm.
ADVARSEL
Forbrenningsfare pga. restvarme!
KOKETOPP - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Kokeredskap
• Kokeredskapets bunn bør være så tykk og jevn som mulig.
• Kokeredskaper av emaljert stål eller med aluminiums- eller kobberbunn kan misfarge den
glasskeramiske overflaten.
Energisparing
•
•
•
•
Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.
Slå av kokesonene før steketiden er ferdig for å utnytte restvarmen.
Grytenes bunn må ha samme størrelse som kokesonen.
Eksempler på tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Effekttrinn
Brukes for:
Tid
Tips
0
Av-posisjon
1
Holde ferdig tilberedt mat varm
etter be- Tildekkes
hov
1-2
Hollandaise-sause, smelte: smør, sjokolade, gelatin
5-25
min
Rør av og til
1-2
Stive: Eggeomelett, eggestand
10-40
min
Tilberedes med lokk
2-3
Svelle ris og melkeretter, varme opp fer- 25-50
digretter
min
Tilsett minst dobbelt mengde væske
til risen, melkeretter omrøres av og
til
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min
Tilsett noen få spiseskjeer væske
4-5
Dampkoke poteter
20-60
min
Bruk maks. ¼ l vann for 750 g poteter
Koketopp - Stell og rengjøring
Effekttrinn
Brukes for:
Tid
11
Tips
4-5
Tilberede større matvaremengder, gryteretter og supper
60-150
min
Opptil 3 l væske pluss ingredienser
6-7
Varsom steking: schnitzel, cordon bleu
av kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker,
smultringer
etter be- Snu etter halve tiden
hov
7-8
Steking, potetlapper, ryggstykker, steker
5-15
min
9
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites
Snu etter halve tiden
KOKETOPP - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan
smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på
glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes:kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk
eller rustfritt stål.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.
STEKEOVN - DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Kjølevifte
Når enheten brukes koples kjøleviften inn automatisk. Når du slår ovnen av, er kjøleviften
aktiv til enheten er kjølt ned.
Slå av og på ovnen
1.
2.
Drei funksjonsvelgeren til en ovnsfunksjon.
Drei temperaturvelgeren til en temperaturinnstilling.
12
Stekeovn - Bruke tilbehøret
3.
På-indikatoren tennes når stekeovnen er i bruk.
Temperaturindikatoren tennes når temperaturen i stekeovnen øker.
Drei funksjonsvelgeren og temperaturvelgeren til AV-posisjon for å slå av ovnen.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
AV
Produktet er slått AV.
Varmluft
For å steke i inntil tre høyder samtidig. Reduser ovnstemperaturen
(20-40 °C) i forhold til over-/undervarme.
Over- og undervarme
For steking av kaker eller middagsretter i én høyde.
Pai/Pizza
For å steke eller bake i én høyde, slik at du oppnår sterkere bruning
og sprø bunn. Reduser ovnstemperaturen (20-40 °C) i forhold til
over-/undervarme
Bruning
For å steke store steker eller fjærkre i én høyde. Også for å gratinere
og brune.
Turbogrill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.
Tørking
For å tørke mat.
Tine
For å tine frossen mat.
Ovnslampe
For å lyse opp stekeovnen.
Funksjonslås
For å låse ovnsfunksjoner.
Funksjonslås
Funksjonslåsen er innebygd i funksjonsbryteren.
Funksjonslåsen kobler ikke ut strømmem til komfyren.
Låse ovnen
Drei funksjonsbryteren til symbolet
. Bryteren spretter ut ca. 2 mm
Låse opp ovnen:
Trykk på bryteren og drei den til nødvendig stilling.
STEKEOVN - BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Stekeovn - Nyttige tips og råd
13
Sette inn stekeovnens tilbehør
Sett innskyvningstilbehøret slik at siden med to kanter er mot bakveggen i stekeovnen,
samtidig som kantene peker ned mot bunnen. Skyv innskyvningstilbehøret mellom føringsstengene på en av ovnsrillene.
Den dype langpannen og ovnsristen har en side
med to kanter. Disse kantene og utformingen av
føringsstengene forhindrer at stekeovnens tilbehør vipper.
Sette inn ovnsristen og den dype langpannen
samtidig
Sett ovnsristen på den dype langpannen. Skyv den
dype langpannen mellom føringsstengene på en
av ovnsrillene.
STEKEOVN - NYTTIGE TIPS OG RÅD
ADVARSEL
Se kapittelet om "Sikkerhetsinformasjon".
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriften, typen
og mengden ingredienser som brukes.
OBS
Bruk en dyp langpanne for svært fuktige kaker. Fruktjuicer kan sette varige flekker på emaljen.
Steking av bakst
Generelle opplysninger
• Den nye stekeovnen kan muligens steke på en annen måte enn den gamle gjorde. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og innskyvningsriller med
verdiene i tabellene.
14
Stekeovn - Nyttige tips og råd
• Ved lengre steketider, kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ferdig,
for å utnytte restvarmen.
Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen.
Når stekebrettene er kalde igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.
Hvordan du bruker steketabellene
• Vi anbefaler å stille inn en lavere temperatur den første gangen.
• Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en
tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenge seg med 10-15 minutter hvis du baker kaker i flere høyder
• Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette
skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen.
Baketips
Bakeresultat
Mulig årsak
Løsning
Kaken er for lys på undersiden
Feil ovnsnivå
Sett kaken på et lavere ovnsnivå
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For høy steketemperatur
Bruk en lavere innstilling
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For kort steketid
Øk steketiden
Ikke still inn høyere temperatur for å
redusere steketiden
Kaken faller sammen
(blir klissen, gummiaktig, får vannstriper)
For mye væske i deigen
Bruk mindre væske i deigen. Ta hensyn til
blandingstidene, spesielt hvis du bruker
miksmaster
Kaken er for tørr
For lav steketemperatur
Still steketemperaturen høyere
Kaken er for tørr
For lang steketid
Reduser steketiden
Kaken blir ujevnt brun
For høy steketemperatur og
for kort steketid
Still steketemperaturen lavere og la kaken
steke lenger
Kaken blir ujevnt brun
Deigen er ujevnt fordelt
Fordel deigen jevnt på stekebrettet
Kaken blir ikke ferdig i
løpet av den angitte
steketiden
For lav temperatur
Still steketemperaturen litt høyere
Varmluftsbaking
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Type bakverk
2+4
175-185
15-20
Grove rundstykker
2+4
165-180
20-30
Små gjærbrød med fyll
2+4
170-180
15-20
Saltkringler
2+4
160-170
15-20
Loff
2+4
170-180
30-40
Helkornbrød
2+4
160-170
35-45
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Type bakverk
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rugbrød, blanding
2+4
250
oppvarming
- baking
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
Langpannekake
Formkake
Sukkerbrød/sandkaker
15
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunner
2+4
100
90-120
- oppvarming
2+4
med ovnen skrudd av
25
Kjeks
2+4
150-160
10-20
Vannbakkels
2+4
155-165
30-40
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
før baking, bunner
10-15
Fruktterter, mørdeig
2+4
150-160
etterbehandling 35-45
Fruktterter, smuldredeig
2+4
170-180
30-40
Vanlig baking
Type bakverk
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
8-12
Rundstykker av sammalt mel
3-4
190-200
20-25
Små gjærbrød med fyll
3-4
200-225
10-12
Ciabatta
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabrød
3-4
250
5-15
Saltstenger
3-4
180-200
12-15
Loff
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Brød av sammalt mel
1-2
180-200
35-45
Rugbrød, blanding
1
275
oppvarming
- baking
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Langpannekake
2-3
170-180
50-60
Formkake
3-4
170-180
35-45
Sukkerbrød/Madeirakaker
1-2
170-180
40-50
16
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Type bakverk
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Sandwichkake, rull
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbase
3-4
100
90-120
- oppvarming
3-4
med ovnen slått av
25
Småkaker
3-4
160-180
6-15
Vannbakkels
3-4
170-190
30-45
Rullekake
3-4
190-210
10-12
Fruktterte, bakverk med skorpe
3-4
175-200
forhåndsvarming,
rull 10-15
Fruktterte, bakverk med skorpe
3-4
175
avslutning 35-45
Fruktterte, smuldredeig
3-4
190-200
25-35
2
210-230
10-12
Kransekake i ringer
Pizzatabell
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta rull
Matvaretype
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Fruktterter, mørdeig
2-3
170-180
35-45
Fruktterter, smuldredeig
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tykk – med mye fyll)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelaget
(tynn bunn)
1-2
200-2301)
15-20
Frossen pizza
1-2
200
15-20
Terter, hjemmelaget
forsteking, rundstykke
3-4
215-225
35-45
Terter, hjemmelaget
etterbehandling
3-4
215-225
35-45
Terter, frosne
3-4
200
15-25
1) forvarm stekeovnen
Steking
Stekte matretter
• Bruk utstyr som tåler varme for steking (les anvisningene fra fabrikanten).
• Store steker kan stekes direkte i dyp langpanne eller på ovnsristen over langpannen. (hvis
tilgjengelig)
• Stek magert kjøtt i stekegryte med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere.
Stekeovn - Nyttige tips og råd
17
• Alt kjøtt som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekegryte uten lokk.
Varmluftssteking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbiff1)
2-3
125
80-120
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Kjøttype
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
175
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, i deler
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
130
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Oksefilet1)
Lammekjøtt
Kjøttype
Lår/skulder/sadel
Svin
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
18
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Vanlig steking
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Roastbeef1)
2-3
125
80-120
Rundbiff
- bruning
2-3
225
totalt 10
Rundbiff
- steking
2-3
160
50-60
Roastbiff
1-3
180
90-120
Kjøttype
1) Andre. Kan brunes etter steking under grillen eller med over/undervarme på 250°C. Hvis du bruker
steketermometer må det tas ut før grilling.
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
180
60-70
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
180
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
3
200
60-70
Lam
Kjøttype
Lår/bog/ribbe
Svinekjøtt
Kjøttype
Svinestek1)
Svinekam1)
3
200
60
Nakkekoteletter
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Kjøttype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling, oppdelt
2-3
200
55-65
And1)
2-3
160
55-65
And langsom steking 1)
2-3
130
totalt om lag 5 timer
Stekt kalkun med fyll
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Fjærkre
Stekeovn - Nyttige tips og råd
19
Bruning
Storfekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Rundstek
- bruning
2-3
200
totalt 10
Rundstek
- steking
2-3
150
50-60
Roastbiff
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2-3
160
60-70
Kjøttype
Kalvekjøtt
Kjøttype
Oksefilet 1)
1) Spesial. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du bruker et
steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Svinestek 1)
2-3
180
60-70
Svinekam 1)
2-3
175
60
Nakkefileter
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter per kg
kjøtt
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Langsteking av and 1)
2-3
ikke egnet
til sammen omtrent 5
timer
Stekt kalkun, fylt
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kjøttype
Lår/skulder/ribbe
Svin
Kjøttype
Fjærfe
Kjøttype
20
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Steking varmluft
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, koking
2+4
150-160
1)
Fisk, steking
2+4
165-175
1)
Kjøttpudding
2+4
165-175
60-70
Danske kjøttboller
2+4
165-175
35-45
Leverpostei
2+4
165-175
65-75
Potetgrateng
2+4
175
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2+4
175
60-70
Lasagne, frossen
2+4
175
30-45 2)
Pastagrateng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Frossen pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frosne
2+4
180-200
30-45 2)
Terter, hjemmelaget
- før steking, rundstykke
2+4
165-175
15-20
Terter, hjemmelaget
- etterbehandling
2+4
165-175
30-40
Terter, frosne
2+4
175
25-352)
Pizza, hjemmelaget
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er
hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn det som står på
emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt 30+10 = 40 minutter.
Over- og undervarme
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Fisk, kokt
2-3
160-170
1)
Fisk, steking
2-3
180-200
1)
Kjøttpudding
2-3
175-200
45-60
Danske kjøttboller
3-4
175-200
30-45
Leverpostei.
2-3
180-200
50-60
Gratinert
2-3
180-200
50-60
Potetgrateng
3-4
200
55-65
Lasagne, hjemmelaget
2-3
200
50-60
Lasagne, frossen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagrateng
2-3
180-200
30-40
21
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Matvaretype
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter
Pizza, hjemmelaget
2-3
220-230
15-25
Pizza, frossen
2-3
220-230
15-25 2)
Chips. frosne
3-4
225-250
20-30 2)
Terter, hjemmelaget
- forhåndsvarming, rull
3-4
190-210
15-25
Terter, hjemmelaget
- avslutning
3-4
190-210
20-30
Terter, frosne
3-4
200-225
20-30 2)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger koke-/steketiden av hvor tykk fisken er. Fisken er ferdig når kjøttet er
hvitt. Test ved å stikke en gaffel inn i fisken. Dersom kjøttet løsner lett fra bena, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbelt porsjon) er steketiden om lag 1/3 lenger enn det som står på pakken. Hvis
den angitte tiden er 30 minutter bør steketiden være rundt 30+10 = 40 min.
Grilling
Bruk alltid grillfunksjonen med maks effekttrinn
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller
Forvarm alltid den tomme stekeovnen med grillfunksjonen i 5 minutter.
• Sett risten inn på innskyvningsrillen som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn stekebrettet på første rille for å samle opp fettet.
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.
Grillområdet er plassert på midten av risten.
Rille
Temperatur °C
Tid i minutter /
side 1
Tid i minutter /
side 2
Svinekoteletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammekoteletter
3-4
250
7-10
5-6
Kylling, oppdelt
3-4
250
20-25
15-20
Pølser
3-4
250
3-4
1-2
Spareribs, forhåndskokt i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver av torsk eller laks
3-4
250
10
5
Ristet brød
3-4
250
2-3
-
Mattyper for grilling
22
Stekeovn - Nyttige tips og råd
Tørking
Grønnsaker
Matretter som
tørkes
Temperatur °C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer (anbefalt)
Bønner
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (delt i
strimler)
60-70
3
1/4
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
3
1/4
5-6
Sopp
50-60
3
1/4
6-8
Urter
40-50
3
1/4
2-3
Temperatur °C
Ristnivå
Innskyvningsriller
Tid i timer (anbefalt)
Svisker
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Eplebåter
60-70
3
1/4
6-8
Pærer
60-70
3
1/4
6-9
Frukt og bær
Matretter som
tørkes
Tining
• Pakk ut maten og legg den på en tallerken på ovnsristen.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål. Dette kan øke opptiningstiden betraktelig.
• Sett ovnsristen på første rille nedenfra.
Rille
Tid i minutter
Ettertiningstid
minutter
Kommentarer
Kylling 1 000 g
2
120-140
20-30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken Snu den når den er
halvstekt.
Kjøtt, 1 000g
2
100-140
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Kjøtt, 500g
2
90-120
20-30
Snu den når den er halvstekt.
Ørret, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær, 300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Fløte, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløten kan piskes selv om den er litt
frossen.
Kake, 1 400g
2
60
60
-
Matvaretype
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved
høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder
maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.
Stekeovn - Stell og rengjøring
23
STEKEOVN - STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
• Rengjør apparatets fremside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel
• Rengjør stekeovnen innvendig etter hver bruk. På denne måten blir det lettere å fjerne
smuss og det brenner seg ikke fast.
• Rengjør hardnakket smuss med stekeovnsrens.
• Rengjør stekeovnens tilbehør (med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel) etter
hver bruk og la det tørke.
• Hvis du har tilbehør med teflonbelegg, må du ikke rengjøre det med slipende vaskemidler, skarpe redskaper eller oppvaskmaskin. Det kan ødelegge teflonbelegget!
Modeller i rustfritt stål eller aluminium:
Rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp. Tørk med en myk klut.
Ikke bruk stålull, noen former for syre eller slipende materiale, siden det kan skade ovnens
overflate. Vær like forsiktig når du rengjør ovnens kontrollpanel
Ovnsstige
Du kan fjerne ovnsstigene for å rengjøre sideveggene.
Fjerne ovnsskinnene
1. Trekk den fremre delen av teleskopskinnene ut fra sideveggen.
2.
Trekk teleskopskinnene fra den bakre
delen av sideveggen for å fjerne ovnsstigene.
1
Montere ovnsskinnene
Monter ovnsskinnene i omvendt rekkefølge.
Holderne på teleskopskinnene må peke forover!
2
24
Stekeovn - Stell og rengjøring
OBS
Pass på at den lengre festede ledningen er i front Endende på de to ledningene må peke
bakover. Uriktig montering kan føre til skade på emaljen.
Ovnstaket
Du kan felle ned overelementet for å lette rengjøringen av ovnstaket.
Felle ned varmeelementet
1. Fjern brettstigene.
2. Hold varmeelementet med begge hender i forkant.
3. Trekk det fremover og ut langs holderne
på begge sider.
4. Varmeelementet felles ned.
Ovnstaket kan rengjøres.
Montere varmeelementet
1. Monter varmeelementet i omvendt rekkefølge.
Monter varmeelementet korrekt på begge sider over holderne på sideveggene i stekeovnen.
2. Sett inn brettstigene.
Rengjøring av stekeovnsdøren
Rengjøring blir lettere hvis du tar av døren.
ADVARSEL
Kontroller at glassene er avkjølte før du rengjør glassdøren. Det er fare for at glasset kan
knuse.
ADVARSEL
Når dørglasspanelene er skadet eller har fått riper, blir glasset svakt og det kan sprekke. For
å hindre dette, må de byttes. Hvis du vil vil ha flere opplysninger, må du ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
Stekeovn - Stell og rengjøring
Fjerning av døren:
1. Åpne døren helt.
2. Skyv skyveanordningen til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til skyveanordningen blokkerer
den.
4. Ta av døren.
1
Ta av døren ved først å trekke den ut på den
ene siden, deretter på den andre
Når du er ferdig med rengjøringen, setter du
ovnsdøren inn igjen. For å gjøre det, utfører
du den samme fremgangsmåten i motsatt
rekkefølge Kontroller at du hører klikkelyden
når du setter tilbake døren. Det kan hende det
krever litt kraft.
2
Ovnsdøren og dørglassene
Dørglasset på produktet kan avvike fra bilde. Antall glass kan avvike.
Ta ut og rengjør dørglassene
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å utløse
klipslåsen.
B
2.
3.
4.
Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
Hold en og en glassrute øverst i kanten
og trekk den oppover og ut av føringen
Rengjør glassrutene.
For å montere dørglassene, følger du
fremgangsmåten i omvendt rekkefølge.
Monter den minste ruten først, så de
store.
Ovnslampe
ADVARSEL
Det er fare for elektrisk støt!
Før du skifter lyspære i ovnslampen:
• Slå stekeovnen av.
25
26
Stekeovn - Stell og rengjøring
• Ta ut sikringene i sikringskapet eller slå av skillebryteren.
Legg et tøystykke i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for ovnslampen og glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen
1. Du finner glassdekselet til lampen bak i ovnsrommet.
Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.
Bruk samme type lyspære.
4. Monter glassdekselet.
Skifte lyspære i ovnslampen:
1. Du finner glassdekselet til ovnslampen på venstre side av ovnsrommet.
Fjern den venstre ovnsstigen.
2. Ta glassdekselet av ved hjelp av en smal,
stump gjenstand (f.eks. en teskje) og
rengjør.
3. Hvis nødvendig: Skift ut lyspæren i stekeovnslampen med en egnet stekeovnspære som tåler 300°C.
Bruk samme type lyspære.
4.
5.
Monter glassdekselet.
Monter den venstre ovnsskinnen.
Ta ut skuffen
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for enkel rengjøring.
Ta ut skuffen
1. Trekk ut skuffen så langt som mulig.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på skrått opp fra skinnene.
Sette inn skuffen
For å sette på plass igjen skuffen, følger du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge
ADVARSEL
Det kan bli veldig varmt i skuffen når stekeovnen benyttes. Oppbevar derfor ikke brannfarlige gjenstander i skuffen, f.eks. rengjøringsmidler, plastposer, ovnshansker, papir, rengjøringsspray, osv.
Hva må gjøres, hvis...
27
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Feil
Mulig årsak
Løsning
Restvarmeindikatorene tennes
ikke
Kokesonen er ikke varm fordi
den bare har vært i bruk en
kort stund
Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde ha vært varm
Produktet virker ikke
Sikringen i sikringsskapet har
gått
Kontroller sikringen. Hvis sikringen blir utløst mer enn én
gang, bør du kontakte en elektriker.
Stekeovnen blir ikke varm
Stekeovnen er ikke slått på
Slå på stekeovnen
Stekeovnen blir ikke varm
Det er ikke valgt nødvendige
innstillinger
Kontroller innstillingene
Ovnslampen virker ikke
Pæren er defekt
Skift lyspære
Det legger seg kondensvann og
damp på maten og i stekeovnsrommet
Du har latt retten stå for lenge
i stekeovnen
Ikke la maten bli stående i stekeovnen lenger enn 15–20 minutter etter at tilberedningen
er ferdig
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller servicesenteret.
De nødvendige data for kundeservice står på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
MONTERING
ADVARSEL
Se kapitlet om "Sikkerhetsinformasjon".
Tekniske data
Produktklasse 2, underklasse 1 og klasse 1.
Mål
Høyde
900 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
28
Montering
Mål
Stekeovnskapasitet
74 l
Plassering av produktet
Du kan sette på plass det frittstående produktet
med skap på en eller begge sider, og i et hjørne.
Minimum avstand
B
A
A
Mål
mm
A
2
B
685
Sette produktet i vater
Når du monterer produktet, må produktets overflate være i flukt med tilstøtende overflater.
Produktets mål er angitt i tabellen over tekniske data.
OBS
Vær forsiktig når du setter produktet på gulvet. Det er fare for skade på baksiden av produktet eller på gulvet. Sett produktet på papp eller isopor (f.eks fra emballasjen) for beskyttelse.
29
Montering
Endre høyden på produktet:
1. Legg komfyren på den ene siden.
2. Ta ut "A"-skruene (4 skruer, se illustrasjonen).
3. Juster høyden.
4. Skru i "A"-skruene igjen i et av hullene.
Avstanden mellom hullene er mellom 7
og 14 mm.
5. Reis opp produktet og sett i støpselet.
A
A
A
A
7 7 14
14 7
49
Når du plasserer produktet, må du sørge for at det står i vater.
Bruk en skrutrekker til å justere hjulene (1). Bruk
en nøkkel til å justere de små føttene under produktet (2).
1
2
Vippeskring
OBS
Du må installere vippesikringen. Hvis ikke, kan produktet velte.
Sørg for at du monterer vippesikringen i korrekt høyde.
1. Still inn riktig høyde og velg riktig plassering for komfyren før du monterer vippesikringen.
2. Monter vippesikringen 77 mm fra toppen av produktet og 49 mm fra venstre side av
produktet til det runde hullet på braketten(se fig.). Skru den fast i massivt materiale eller egnet forsterkning (vegg).
30
Miljøvern
3. Du finner hullet på venstre side bak på
produktet (se fig.).
Løft fronten til produktet(1) og sett den
midt mellom skapene (2). Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn
komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal
stå sentrert i åpningen.
Sørg for at veggen bak produktet er jevn.
49 mm
77 mm
1
2
Elektrisk installasjon
ADVARSEL
Bare en kvalifisert og kompetent person må utføre den elektriske installasjonen.
Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapittelet "Sikkerhetsinformasjon".
Dette apparatet leveres med et støpsel og en strømledning.
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasjematerialer
Emballasjematerialet er miljøvennlig og kan resirkuleres. Plastdeler er merket med internasjonale forkortelser som PE, PS, osv. Kasser emballasjen i de riktige innsamlingsbeholderne
ved det lokale renholdsverket.
Innehåll
31
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
31
Säkerhet för barn och handikappade
32
Allmän säkerhet
32
Installation
32
Elektrisk anslutning
32
Användning
33
Underhåll och rengöring
34
Kundservice
34
Bortskaffande av apparaten
34
PRODUKTBESKRIVNING
35
Allmän översikt
35
Tillbehör
36
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
36
Första rengöring
36
Förvärm
36
Mekaniskt lucklås
37
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
38
Värmelägen
38
Användning av dubbelkokzon
38
HÄLL – RÅD OCH TIPS
39
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
40
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
40
Kylfläkt
40
Aktivera och avaktivera produkten
40
Ugnsfunktioner
Funktionslås
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
Sätta i ugnstillbehören
UGN – RÅD OCH TIPS
Bakning
Stekning
Grillning
Torkning
Avfrostning
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Ugnsstegar
Ugnstak
Rengöring av ugnsluckan
Ugnslucka och luckglas
Ugnslampa
Ta bort förvaringslådan
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
INSTALLATION
Tekniska data
Placering av produkten
Justering av höjd
Tippskydd
Elektrisk installation
MILJÖSKYDD
41
41
42
42
42
43
46
50
51
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
57
57
57
58
59
59
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här bruksanvisningen noga före installation:
• För din egen säkerhet och för maskinens säkerhet
• För att skydda miljön
• För korrekt användning av produkten.
32
Säkerhetsinformation
Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om du flyttar eller säljer den.
Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktig installation och användning orsakar skada.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn ska inte
leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller annan fysisk skada.
• Håll barn och husdjur borta från ugnen när luckan är öppen eller när ugnen används. Det
finns risk för skada eller bestående handikapp.
• Om produkten har barnlås eller knapplåsfunktion ska det användas. Det hindrar småbarn
och husdjur från att oavsiktligt sätta på ugnen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikation. Det finns risk för personskada och skada på produkten.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Installation
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig tekniker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Anslut inte apparaten till
nätet om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial, dekaler och folier från produkten före användning. Ta
inte bort typskylten. Det kan göra garantin ogiltig.
• Gällande lagar, förordningar, direktiv och standarder i landet där produkten används
måste följas (t.ex. säkerhetsbestämmelser, regler för kassering och återvinning och elektriska säkerhetsbestämmelser).
• Var försiktig när du flyttar produkten. Denna produkt är tung. Använd alltid skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget.
• Kontrollera att produkten inte är inkopplad på elnätet vid installation (i förekommande
fall).
• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
• Ställ inte produkten på en bas.
Elektrisk anslutning
• Produkten får bara installeras och anslutas av en behörig elektriker. Kontakta ett auktoriserat servicecenter. Detta för att förhindra konstruktionsskador eller fysisk skada.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att elektriska data på typskylten stämmer överens med nätströmmen i huset.
• Information om spänningen finns på typskylten.
• Du måste ha korrekta isoleringsanordningar: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
Säkerhetsinformation
33
• Den elektriska installationen måste ha en isoleringsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isoleringsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
• De stötskyddande delarna måste placeras så att de inte kan tas bort utan verktyg.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Vid anslutning av elektriska produkter till ett nätuttag, låt aldrig kablar vidröra eller komma nära den varma luckan på produkten.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand.
• Var försiktig så att nätkontakten eller sladden inte kläms eller skadas bakom produkten.
• Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från uttaget. Dra alltid i stickkontakten (i förekommande fall).
• Byt inte ut nätkabeln. Kontakta ett servicecenter.
Användning
• Använd den bara för matlagning i ett hushåll. Produkten får inte användas kommersiellt
eller industriellt. Detta för att förhindra fysisk skada på person eller skada på egendom.
• Övervaka alltid hällen under användning.
• Håll dig på avstånd när du öppnar luckan när produkten används. Het ånga kan strömma
ut. Det finns risk att bränna sig.
• Använd inte produkten om den har kontakt med vatten. Använd inte produkten med
våta händer.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens kokzon blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Lägg inte
metallföremål som bestick eller kokkärlslock på ytorna eftersom de kan bli heta.
• Produktens insida blir het under användning. Det finns risk att bränna sig. Använd
handskar när du sätter in eller tar ut tillbehör eller formar.
• Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Det finns då risk för brand.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma nära produkten när du öppnar luckan.
• Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta av brandfarliga produkter
och/eller föremål som lätt smälter (av plast eller aluminium) i, i närheten av eller på produkten. Det finns risk för explosion eller brand.
• Stäng av kokzonerna efter varje användningstillfälle.
• Använd inte kokzonerna utan eller med tomma kokkärl
• Låt inte kokkärl torrkoka. Detta kan orsaka skador på kokkärl och hällens yta.
• Ytan kan skadas om föremål eller kokkärl faller på den.
• Placera inte heta kokkärl i närheten av kontrollpanelen eftersom värmen kan skada produkten.
• Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören, för att undvika skada på produktens emalj.
• Kokkärl tillverkade av gjutjärn, gjuten aluminium eller med skadad botten kan repa hällens yta om de dras över den.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– ställ inga föremål direkt på bottnen och täck inte med folie;
– ställ inte hett vatten direkt i produkten;
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
34
Säkerhetsinformation
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Placera inte brännbara material i utrymmet under ugnen. Förvara enbart värmebeständiga föremål där ( i förekommande fall).
• Täck inte över ugnens ångventiler. De sitter på översidan bakre del (i förekommande fall).
• Om ytan är spräckt, koppla ur produkten ur eluttaget. Det finns risk för elstötar.
• Placera inte material som leder värme (t.ex. tunn metallväv eller värmeledare med metallöverdrag) under kokkärlen. Överdriven värmereflexion kan skada hällen.
Underhåll och rengöring
• Se till att produkten har kallnat före underhåll. Det finns risk att bränna sig. Det finns risk
att glaspanelerna kan spricka.
• Var noga med att alltid hålla produkten ren. Ansamling av fett eller andra matrester kan
orsaka brand.
• Regelbunden rengöring förhindrar att ugnens ytmaterial skadas
• Både för din egen och produktens säkerhet ska produkten alltid rengöras med milt handdiskmedel och vatten. Använd inte brandfarliga produkter eller produkter som kan orsaka
korrosion.
• Rengör inte produkten med ång- eller högtryckstvätt, vassa föremål, rengöringsmedel
med slipeffekt, repande svampar eller fläckborttagningsmedel.
• Om du använder ugnsspray, följ tillverkarens anvisningar. Spruta aldrig någonting på
värmeelementen eller termostatens sensor (i förekommande fall).
• Rengör aldrig glasluckan med slipande rengöringsmedel eller en metallskrapa. Innerglasets värmebeständiga yta kan spricka och gå sönder.
• När luckans glas skadas blir de sköra och kan gå sönder. De måste bytas. Kontakta ett
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung.
• Lamporna som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna. De kan inte användas för att lysa upp ett rum, varken helt eller delvis.
• Om det blir nödvändigt att byta ut lampan, byter du mot en med samma effekt som är
specialdesignad för produkter som denna.
• Koppla från produkten från nätet före byte av ugnslampan. Det finns risk för elstöt. Låt
produkten svalna. Det finns risk att bränna sig.
Kundservice
• Bara en behörig tekniker får reparera eller utföra arbete på maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Bortskaffande av apparaten
• Gör så här för att förhindra fysiska skador:
– Koppla loss apparaten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn eller små djur stängas in i produkten. Risk
för kvävning.
Produktbeskrivning
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
2
7
5
8
4
12
3
2
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
1
Strömindikator
Vred för hällen
Vred för ugnsfunktionerna
Häll
Temperaturvred
Temperaturvisning
Grill
Ugnsbelysning
Fläkt och värmeelement
Undervärme
Ugnsstege
Falsnivåer
10
35
36
Innan maskinen används första gången
Beskrivning av hällen
1
2
3
145
180
140/210
180
mm
mm
mm
6
mm
5
1
2
3
4
5
6
Kokzon 1200 W
Ångutlopp
Kokzon 1800 W
Kokzon 1800 W
Restvärmeindikering
Kokzon 1000/2200 W
4
Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
• Proffsplåt(endast för vissa modeller).
För småfranskor, kringlor och småkakor.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Förvärm
1.
2.
3.
4.
Ställ in funktion och maxtemperatur.
Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 1 timme.
Ställ in funktion och maxtemperatur.
Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.
Innan maskinen används första gången
37
5. Ställ in funktion och maxtemperatur.
6. Låt hushållsapparaten köras utan mat i ungefär 10 minuter.
Detta görs för att bränna upp resterna i hushållsapparaten. Delarna kan bli varmare än vanligt. När du förvärmer hushållsapparaten för första gången kan den avge lukt och rök. Detta
är normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
Mekaniskt lucklås
Lucklåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För spärren åt höger för att öppna luckan.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera lucklåset
1. Tryck på lucktätningen (B) på varje sida.
Tätningen släpper.
2. Dra upp lucktätningen och ta bort den.
2
B
1
3. Lossa spaken (1), flytta den åt höger (2)
och sätt tillbaka den.
1
2
38
Häll – daglig användning
4. Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt lucktätningen i luckans övre kant.
B
Aktivera lucklåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten inaktiverar inte det mekaniska lucklåset.
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Värmelägen
Kontrollamporna för kokzon (se "Allmän översikt") visar vilken zon du ställer in.
Kontrollvred
Funktion
Dubbelkokzonsvred
0
1-9
1.
2.
Av-läge
Värmelägen
(1 = lägst; 9 = högst)
Vrid kontrollvredet till önskat värmeläge.
Vrid kontrollvredet till läge "0" för att slutföra tillagningen.
Utnyttja restvärmen för att minska energiförbrukningen. Stäng av kokzonen ca 5–10 minuter innan tillagningen är klar.
Användning av dubbelkokzon
VARNING
För att sätta på dubbelkokzonen, vrid kontrollvredet med dubbelkokzon åt höger (vrid det
inte ända till stopp-läget).
1.
2.
Vrid kontrollvredet åt höger till läge "9".
Vrid långsamt kontrollvredet till symbolen
Nu är båda kokzonerna på.
tills du hör ett klickljud.
Häll – råd och tips
3.
39
För att ange önskat värmeläge, se avsnittet "Värmeläge".
Restvärmeindikering
Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon är varm.
VARNING
Risk för brännskador på grund av restvärme!
HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kokkärl
• Kokkärlets botten skall vara så tjock och plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka missfärgning på
glaskeramiken.
Spara energi
•
•
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du sätter på zonen.
Stäng av kokzonen innan tillagningen är klar för att utnyttja restvärmen.
Botten på pannor och kokkärl måste vara lika stor som kokzonen.
Exempel på olika typer av tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
0
AV-läge
1
Varmhållning av tillagad mat
enligt
önskemål
Kåpa
1-2
Hollandaisesås, smältning av: smör,
choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter
25-50
min
Minst dubbelt så mycket vätska som
ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
minuter
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten till 750
g potatis
40
Häll – underhåll och rengöring
Värmeläge
Använd för:
Tid
Tips
4-5
Tillaga större mängder mat, stuvningar
och soppor
60-150
min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu,
kotletter, kroketter, korv, lever, redning,
ägg, pannkakor, munkar
enligt
önskemål
Vänd efter halva tiden
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, biff
5-15
min
Vänd efter halva tiden
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.
För att ta bort smuts:
1. – Ta omedelbart bort:smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada
produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet över ytan.
– Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:kalkavlagringsringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan produkten torr med en ren duk.
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Kylfläkt
När ugnen är påslagen startar kylfläkten automatiskt. Om du stänger av produkten fortsätter kylfläkten att gå tills produkten svalnat.
Aktivera och avaktivera produkten
1.
2.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en ugnsfunktion.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Ugn – daglig användning
3.
41
Strömlampan tänds när produkten är igång.
Temperaturlampan tänds medan temperaturen i produkten ökar.
Avaktivera produkten genom att vrida vredet för ugnsfunktioner och temperaturvredet
till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
AV-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För ugnsbakning på tre nivåer samtidigt. Sänk ugnstemperaturerna
(20-40 °C) jämfört med vid Över/Undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Sänker ugnstemperaturerna
(20-40 °C) jämfört med en ugn med över-/undervärme.
Varmluftsgrillning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för
att gratinera och bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning.
Torkning
För att torka livsmedel.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att tända ugnsutrymmet.
Funktionslås
För att låsa ugnsfunktioner.
Funktionslås
Funktionslåset är inbyggt i kontrollvreden för ugnsfunktionerna.
Funktionslåset avaktiverar inte strömförsörjningen till spisen.
Lås ugnen:
Vrid kontrollvredet till symbolen
. Vredet hoppar ut cirka 2 mm.
Lås upp ugnen:
Tryck på vredet och vrid det till önskat läge.
42
Ugn - använda tillbehören
UGN - ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Sätta i ugnstillbehören
Placera de skjutbara tillbehören så att de dubbla sidokanterna är längst in mot ugnens baksida och pekar nedåt. Tryck in de skjutbara tillbehören mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
Långpannan och gallret har dubbla sidokanter.
Dessa kanter och formen på skenorna är en säkerhetsåtgärd för ugnstillbehören.
Sätta in av ugnsgaller och långpanna samtidigt
Lägg gallret på långpannan. Tryck in långpannan
mellan skenorna på en av ugnsnivåerna.
UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer kan orsaka permanenta
fläckar på emaljen.
Ugn – råd och tips
43
Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är
slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för ett speciellt recept, leta efter ett recept som är
nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–15 minuter, om du bakar kakor på mer än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan är inte tillräckligt gräddad på undersidan
Möjlig orsak
Fel ugnsnivå
Lösning
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop (blir
För hög ugnstemperatur
degig, klumpig, vattenränder)
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop (blir
För kort gräddningstid
degig, klumpig, vattenränder)
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att minska
gräddningstiden
Kakan faller ihop (blir
För mycket vätska i degen
degig, klumpig, vattenränder)
Använd mindre vätska. Kontrollera mixningstiden. Speciellt om du använder en
matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur
Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Ställ in en kortare gräddningstid
Kakan blir inte jämnt
gräddad
För hög temperatur och för
kort gräddningstid
Minska temperaturen och förläng gräddningstiden
Kakan blir inte jämnt
gräddad
Degen inte jämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Kakan gräddas inte
med den inställda tiden
För låg temperatur
Höj temperaturen något
Baka i varmluft
Typ av bakverk
Småfranska
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
2+4
175-185
15-20
44
Ugn – råd och tips
Typ av bakverk
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Traditionell bakning
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Ugn – råd och tips
Typ av bakverk
Rågbröd, blandning
45
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad (tjock
- med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad (tunn
botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
46
Ugn – råd och tips
Typ av mat
Tårtor, frusna
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar (läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Ugn – råd och tips
47
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
48
Ugn – råd och tips
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Ugn – råd och tips
49
Fågel
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per kg
kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Varmluftstillagning
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites, frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.
Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om
den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
50
Ugn – råd och tips
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
Potatisgratäng
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites, frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är vitt.
Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om
den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40 min.
Grillning
Använd alltid grillfunktionen med maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Grillområdet är inställt i mitten.
Livsmedelstyper för grillning
Fläskkotletter
Galler
Temperatur °C
Tid i min. / Sida
1
Tid i min. / Sida
2
3-4
250
7-9
4-6
51
Ugn – råd och tips
Galler
Temperatur °C
Tid i min. / Sida
1
Tid i min. / Sida
2
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i 20 min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
Livsmedelstyper för grillning
Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper
för torkning
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (skuren i
strimlor)
60-70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1/4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1/4
6-8
Örter
40-50
3
1/4
2-3
Temperatur °C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar (rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1/4
6-8
Päron
60-70
3
1/4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper
för torkning
Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål. Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån nedifrån.
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Kyckling, 1 000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på ett större fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
52
Ugn – underhåll och rengöring
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning min
Kommentarer
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar, 300
g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2 dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om den
fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1 400 g
2
60
60
-
Typ av mat
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan akrylamid bildas om livsmedel bryns hårt
(speciellt om de innehåller stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk. Vi rekommenderar
därför tillagning vid låga temperaturer och att inte bryna mat för hårt.
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
• Rengör produktens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel.
• Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra metallytorna.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts
och den bränner inte fast.
• Tag bort svår smuts med ett speciellt ugnsrengöringsmedel.
• Rengör alla ugnstillbehör (med en mjuk duk och varmt vatten med rengöringsmedel) efter varje användning och låt dem torka.
• Om du har nonstick tillbehör, rengör dem inte med ett skarpt medel, vassa föremål eller
diskvatten. Detta kan förstöra beläggningen!
Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:
Rengör ugnsluckan endast med en våt svamp. Torka luckan med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller skarpa produkter eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ
samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.
Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidväggarna.
Ugn – underhåll och rengöring
53
Borttagning av ugnsstegarna
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2.
Lossa sedan stegarna baktill och lyft ut
dem.
1
2
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka framåt!
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen är framtill. De två fixeringsdelarnas ändar måste peka
bakåt. Felaktig installation kan skada emaljen.
Ugnstak
Du kan fälla ned värmeelementet i ugnstaket så är det lättare att göra rent.
Fälla ned värmeelementet
1. Ta bort ugnsstegarna.
2. Håll i värmeelementet med två händer
framtill.
3. Dra det mot fjädertrycket och ut längs
ugnsstegarna på båda sidorna.
4. Värmeelementet fälls ned.
Ugnstaket kan nu rengöras.
Sätta tillbaka värmeelementet
1. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
54
Ugn – underhåll och rengöring
Sätt tillbaka värmelementet på rätt sätt på de två sidorna ovanför ugnsstegen på ugnens
innervägg.
2. Sätt in ugnsstegarna.
Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen enklare.
VARNING
Se till att glaspanelerna har svalnat innan du rengör glasluckan. Det finns risk att glaset går
sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas eller repas blir glaset skört och kan gå sönder. För att förhindra detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för ytterligare information.
Ta bort luckan:
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett klickande
ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket blockerar
den.
4. Avlägsna luckan.
1
Luckan tas bort genom att du drar den utåt
först på ena sidan och sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan när rengöringen är
klar. Gör detta genom att följa anvisningarna i
omvänd ordning. Kontrollera att du hör klickljudet när du sätter tillbaka luckan. Det kan
vara nödvändigt att ta i ordentligt.
2
Ugnslucka och luckglas
Glaset i luckan på din produkt kan skilja sig från den typ och form du ser på bilderna. Antalet glas kan skilja sig.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Ta ta i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
B
Ugn – underhåll och rengöring
2.
3.
4.
Dra lucklisten mot luckan för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du
stegen i omvänd ordning. Sätt i det
mindre glaset först och sedan det större.
Ugnslampa
VARNING
Risk för elektrisk stöt!
Innan du byter ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Lossa säkringen i säkringsskåpet eller slå från strömbrytaren.
Lägg en duk på ugnsbotten för att skydda ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av ugnslampan:
1. Lampglaset hittar du till vänster i utrymmet.
Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Använd ett litet, trubbigt föremål (t.ex.
en tesked) för att ta bort lampglaset och
rengöra det.
3. Vid behov: Byt ut glödlampan mot en
300 °C värmebeständig ugnslampa.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
5.
Montera lampglaset.
Montera den vänstra ugnsstegen.
55
56
Om maskinen inte fungerar
Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när ugnen används. Av det här skälet ska lättantändliga föremål,
som t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Restvärmeindikatorn tänds inte
Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund
Kontakta kundtjänst om kokzonen är eller borde vara varm
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har
löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta
en behörig elektriker om säkringen löser ut mer än en gång.
Ugnen värms inte upp
Ugnen är inte på
Sätt på ugnen
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnslampan fungerar inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnsutrymmet
Maten har fått stå kvar för
länge i ugnen
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15–20 minuter efter
att tillagningen är klar
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
Installation
57
INSTALLATION
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Tekniska data
Produkt klass 2, underklass 1 och klass 1.
Mått
Höjd
900 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 L
Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt med skåp
på en eller båda sidorna och i ett hörn.
Minsta avstånd
B
A
A
Mått
mm
A
2
B
685
Justering av höjd
När du installerar produkten, justera höjden så att dess ovansida är i nivå med de andra
ytorna.
Produktens ursprungliga mått återfinns i tabellen med tekniska data.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du ställer produkten på golvet. Det finns en viss risk att produktens baksida
eller golvet skadas. Lägg produkten på kartongskivor eller styrencellplast (t.ex. från förpackningsmaterialet) för att skydda den.
58
Installation
Ändra produktens höjd:
1. Lägg spisen på sidan.
2. Avlägsna skruvarna "A" (4 skruvar, se bilden).
3. Justera höjden.
4. Skruva i skruvarna "A" igen i ett av hålen. Avståndet mellan hålen är 7–14
mm.
5. Lyft upp produkten och anslut den till
eluttaget.
A
A
A
A
7 7 14
14 7
49
När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen (1).
Använd en nyckel för att justera de små fötterna i
produktens botten (2).
1
2
Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet. Om du inte installerar det kan produkten tippa över.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
1. Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.
2. Installera tippskyddet 77 mm nedanför produktens ovansida, och med 49 mm avstånd
från produktens vänstra sida till det runda hålet på konsolen (se fig.). Skruva fast det i
stabilt material eller använd lämplig förstärkning (vägg).
59
Miljöskydd
3. Du hittar hålet till vänster på produktens
baksida (se fig.).
Lyft produktens framsida (1) och sätt den
i mitten av utrymmet mellan skåpen (2).
Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än produktens bredd måste du justera
sidoavståndet för att centrera produkten.
Säkerställ att ytan bakom produkten är
jämn.
49 mm
77 mm
1
2
Elektrisk installation
VARNING
Endast en behörig och kompetent person får utföra den elektriska installationen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om du inte följer föreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".
Denna produkt levereras med stickkontakt och nätkabel.
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
892933888-C-092011
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising