Electrolux | EKC7051BOW | User manual | Electrolux EKC7051BOW User Manual

Electrolux EKC7051BOW User Manual
EKC7051BOW
EKC7051BOX
NO
Komfyr
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK............................................................................8
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK...................................................................... 9
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS............................................................................10
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING.................................................. 11
8. OVN – DAGLIG BRUK .....................................................................................11
9. OVN – RÅD OG TIPS....................................................................................... 13
10. OVN – STELL OG RENGJØRING .................................................................24
11. FEILSØKING.................................................................................................. 27
12. MONTERING..................................................................................................28
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................29
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
Denne enheten er beregnet på bruk opptil 2000 m
over havnivå.
Dette produktet skal ikke brukes på skip eller båter.
For å unngå overoppheting, ikke installer produktet
bak en dekorativ dør.
Ikke monter produktet på en plattform som ikke er
beregnet på dette produktet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
eller hengslede lokk på koketoppen, da dette kan ripe
opp glasset og føre til at glasset blir matt.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.
NORSK
•
•
5
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten
på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile
konstruksjoner.
Deler av produktet bærer strøm. Dekk
produktet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
Sidene på produktet må være på
høyde med apparater eller enheter av
samme høyde.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Sørg for å montere en stabiliserende
hjelp for å hindre at produktet tipper
fremover. Se installasjonskapittelet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produktets dør, spesielt
ikke når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
6
www.electrolux.com
•
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Risiko for elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.
Åpne døren til produktet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke la gryter koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Fett og matrester i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon. For å redusere kondensen,
kan du la produktet stå på i 10
minutter før du setter inn maten.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
2.7 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.5 Innvendig belysning
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3 4
5
10
5
4
3
2
1
6
7
8
9
7
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Strømindikator/symbol
Bryter til ovnsfunksjonene
Termostatbryter
Temperaturindikator/symbol
Brytere til komfyrtoppen
Varmeelement
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Vifte
Brettplasseringer
8
www.electrolux.com
3.2 Oversikt over platetoppen
1
2
145 mm
180 mm
180 mm
140/210 mm
6
3
5
1 Kokesone 1200 W
2 Damputløp – nummer og posisjon
avhengig av modell
3 Kokesone 1800 W
4 Kokesone 1800 W
5 Restvarmeindikator
6 Kokesone 1000 / 2200 W
4
3.3 Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
•
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet og alt tilbehør før
første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
4.2 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
og maksimal
1. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjonen
og angi
maksimal temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15
minutter.
5. Velg ovnsfunksjonen
og angi
maksimal temperatur.
6. La produktet være i bruk i 15
minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
4.3 Åpne og lukke døren med
den mekaniske dørlåsen
Den mekaniske dørlåsen er aktivert som
standard.
Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.
NORSK
4. Hold i dørlisten B på begge sider, og
plasser den på den innvendige
kanten på døren. Sett dørlisten inn i
den øvre kanten på døren.
Lukk døren uten å trykke på
låsehendelen.
4.4 Deaktivere og aktivere den
mekaniske dørlåsen
B
1. Trykk på dørlisten B på begge sider.
Listen frigjøres.
Aktivere den mekaniske dørlåsen
2
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og
flytt håndtaket tilbake til venstre.
B
Den mekaniske dørlåsen
deaktiveres ikke når
produktet slås av.
1
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
3. Ta av dørlåsen 1, flytt den til høyre 2
og sett den inn igjen.
1
2
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Varmeinnstilling
Symbo‐
ler
Funksjon
Av-posisjon
Dobbel sone
Symbo‐
ler
Funksjon
1-9
Effekttrinn
Bruk restvarmen til å
redusere energiforbruket.
Deaktiver kokesonen i ca. 5
– 10 minutter før
kokeprosessen er fullført.
Drei betjeningsbryteren til ønsket
effekttrinn.
9
10
www.electrolux.com
For å fullføre tilberedningen, må du dreie
bryteren til av-posisjonen.
5.2 Aktivere og deaktivere de
ytre ringene
For å deaktivere den ytre ringen: vri
knappen til «AV»-stillingen.
Kontrollampen slukker.
5.3 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge
av restvarme.
Du kan tilpasse kokeflaten til størrelsen
på kokekaret.
For å aktivere den ytre ringen: vri
bryteren med klokken, forbi lett motstand,
til
. Drei bryteren mot klokken, til
nødvendig varmeinnstillinger.
Indikatoren tennes når en kokesone er
varm.
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.2 Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
6.1 Kokekar
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge
den glasskeramiske
overflaten.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svelling av ris og melkeret‐
ter, varming av ferdigretter.
25 - 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om mel‐
keretter når halve tilbered‐
ningstiden har gått.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750
g poteter.
NORSK
11
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør koketoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
ADVARSEL!
Hold bladskraperen utenfor
barns rekkevidde. Vær
forsiktig når du bruker
bladskraperen, da bladet er
svært skarpt.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
8. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
•
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.
Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
12
www.electrolux.com
8.1 Ovnsfunksjoner
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Varmluft
For å bake på opptil to brettplasseringer samtidig
og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på 20
– 40 °C lavere enn for Over-/Undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake og steke på én brettplassering.
Pai/pizza
For å steke på én brettplassering, slik at du opp‐
når en mer intens bruning og sprø bunn. Still ov‐
nens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for
Over-/Undervarme.
Bruning
For å steke store steker eller fjærfe på én brett‐
plassering. Også for å gratinere og brune.
Max Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for
å riste brød.
Tørking
For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme
og fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. to‐
mat, squash og sopp).
Tine
Denne funksjonen kan brukes for å tine frossen
mat, slik som grønnsaker og frukt. Tiden det tar å
tine avhenger av mengden og størrelsen på den
frosne maten.
Ovnslampe
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på
steking.
Tastesperre
For å låse ovns- og komfyrtoppfunksjonene.
NORSK
8.2 Aktivering og deaktivering
av ovnen
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
1. Drei bryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon
for å slå av ovnen.
8.5 Sette inn stekeovnens
tilbehør
Langpanne:
Skyv langpannen inn i sporene på
brettstigene.
Rist og langpanne sammen:
Skyv langpannen inn mellom sporene på
brettstigen og risten på sporene over.
8.3 Låse ovnen og
komfyrtoppen
Bryteren til ovnsfunksjonene har en
innebygd funksjonslås.
Funksjonslåsen kobler ikke
ut strømmen til komfyren.
Drei bryteren til symbolet .
Bryteren spretter ca. 2 mm ut.
Låse opp ovnen og komfyrtoppen:
Trykk på bryteren og drei den til
nødvendig stilling.
•
8.4 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av
produktet, er kjøleviften aktiv til produktet
er kjølt ned.
9. OVN – RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13
•
Alt tilbehør har små
fordypninger på begge
sidene øverst for å øke
sikkerheten.
Fordypningene hindrer
også de i å tippe.
Den høye kanten rundt
hele risten forhindrer at
kokekar og former sklir.
14
www.electrolux.com
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
Forvarm en tom ovn ved
temperaturen som kreves for
maten i 20 minutter før
steking.
•
•
•
•
9.1 Steking av bakst
•
Ovnen kan muligens steke på en
annen måte enn det gamle produktet
gjorde. Sammenlign de vanlige
innstillingene som temperatur,
tilberedningstid og brettplasseringer
med verdiene i tabellene.
•
Still inn en lavere temperatur den
første gangen.
Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter hvis du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i
begynnelsen. Hvis dette skjer, må du
ikke endre temperaturinnstillingen.
Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg
under stekingen. Når stekebrettene
blir kalde, får de tilbake sin
opprinnelige form.
9.2 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken har ikke
brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere
ovnsrille.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller
randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Bruk en litt lavere ovnstem‐
peratur neste gang du ba‐
ker.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller
randete.
For kort steketid.
Øk steketiden. Steketiden
kan ikke kortes ned ved
å øke temperaturen.
Kaken faller sammen og
blir klissete, klumpete eller
randete.
Det er for mye væske i
blandingen.
Bruk mindre væske. Ta
hensyn til omrøringstidene,
særlig hvis du bruker en
kjøkkenmaskin.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk en litt høyere ovn‐
stemperatur neste gang du
baker.
Kaken er for tørr.
For lang steketid.
Bruk en kortere steketid
neste gang du baker.
Kaken stekes ujevnt.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og
la kaken steke lenger.
Kaken stekes ujevnt.
Blandingen er ujevnt for‐
delt.
Fordel deigen jevnt på ste‐
kebrettet.
Kaken er ikke ferdig etter
den angitte steketiden.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk litt høyere ovnstem‐
peratur neste gang du ba‐
ker.
NORSK
9.3 Varmluftsteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
175 - 185
15 - 20
2+4
Grove rundstykker
165 - 180
20 - 30
2+4
Fylte smørbrød
170 - 180
15 - 20
2+4
Formstekt brød
170 - 190
30 - 40
1+4
Saltkringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Loff / Formstekt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
Helkornbrød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrød, blanding
250
-
2+4
- steking
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannekake
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkaker
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rundstykke
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langloff
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepperkaker
160 - 170
8 - 15
2+4
Formkake
150 - 160
30 - 40
2+4
Sukkerbrød/sandkaker
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunner
100
90 - 120
2+4
Kjeks
150 - 160
10 - 20
2+4
Vannbakkels
155 - 165
30 - 40
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
forhåndsbaking,
baser 10 – 15
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
ferdig 35 – 45
2+4
Fruktterter, smuldredeig
170 - 180
30 - 40
2+4
15
16
www.electrolux.com
9.4 Vanlig baking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
200 - 225
8 - 12
3-4
Grove rundstykker
190 - 200
20 - 25
3-4
Fylte smørbrød
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabrød
250
5 - 15
3-4
Saltkringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Loff
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Helkornbrød
180 - 200
35 - 45
1-2
Rugbrød, blanding
275
-
1
- steking
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannekake
170 - 180
50 - 60
2-3
Formkake
170 - 180
35 - 45
3-4
Sukkerbrød/sandkaker
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwichkake, rull
200 - 225
8 - 12
3-4
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunner
100
90 - 120
3-4
Kjeks
160 - 180
6 - 15
3-4
Vannbakkels
170 - 190
30 - 45
3-4
Rullekake
190 - 210
10 - 12
3-4
Fruktterter, mørdeig
175 - 200
forhåndsba‐
king, rull 10 –
15
3-4
Fruktterter, mørdeig
175
ferdig 35 – 45
3-4
Fruktterter, smuldredeig
190 - 200
25 - 35
3-4
Kransekake
210 - 230
10 - 12
2
NORSK
17
9.5 Pizzatabell
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Ciabatta
200 – 220
10 – 20
2–3
Foccacia
220 – 230
10 – 20
2–3
Ciabatta
190 – 200
15 – 25
2–3
Fruktterter, mørdeig
170 – 180
35 – 45
2–3
Fruktterter, smuldredeig
175 – 200
25 – 35
2–3
Pizza, hjemmelaget (tykk – med
mye fyll)
180 – 200
25 – 35
1–2
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
200 – 2301)
15 – 20
1–2
Frossen pizza
200
15 – 20
1–2
Terter, hjemmelaget forhåndsba‐
king, runde
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, hjemmelaget ferdig
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, frosne
200
15 – 25
3–4
1) Forvarm ovnen.
9.6 Varmluftssteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
150 – 160
-1)
2+4
Fisk, steking
165 – 175
- 1)
2+4
Kjøttpudding
165 – 175
60 – 70
2+4
Danske kjøttboller
165 – 175
35 – 45
2+4
Leverpostei
165 – 175
65 – 75
2+4
Potetgrateng
175
55 – 65
2+4
Lasagne, hjemmelaget
175
60 – 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 – 452)
2+4
Pastagrateng
165 – 175
40 – 50
2+4
Pizza, hjemmelaget
180 – 200
20 – 35
3
Frossen pizza
180 – 200
15 – 252)
2+4
Pommes frites, frosne
180 – 200
30 – 452)
2+4
18
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 165 – 175
king, runde
15 – 20
2+4
Terter, hjemmelaget – ferdig
165 – 175
30 – 40
2+4
Terter, frosne
175
25 – 352)
2+4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
9.7 Over- og undervarme
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
160 – 170
-1)
2–3
Fisk, steking
180 – 200
-1)
2–3
Kjøttpudding
175 – 200
45 – 60
2–3
Danske kjøttboller
175 – 200
30 – 45
3–4
Leverpostei
180 – 200
50 – 60
2–3
Gratinert
180 – 200
50 – 60
2–3
Potetgrateng
200
55 – 65
3–4
Lasagne, hjemmelaget
200
50 – 60
2–3
Lasagne, frossen
175 – 200
30 – 452)
3–4
Pastagrateng
180 – 200
30 – 40
2–3
Pizza, hjemmelaget
220 – 230
15 – 25
2–3
Frossen pizza
220 – 230
15 – 252)
2–3
Pommes frites, frosne
225 – 250
20 – 302)
3–4
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 190 – 210
king, runde
15 – 25
3–4
Terter, hjemmelaget – ferdig
20 – 30
3–4
190 – 210
NORSK
19
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Terter, frosne
200 – 225
3–4
20 – 302)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
9.8 Steking
•
•
•
•
•
•
Bruk varmebestandig ovnsutstyr for
steking. Les anvisningene fra
ovnsutstyrprodusenten.
Store steker kan stekes direkte i grill
– /stekepanne, eller på ovnsristen
over grill – /stekepannen.
Du bør ha litt væske i formen for å
forhindre at kjøttkraft eller fett brenner
seg fast i overflaten.
Alle kjøttsorter som skal brunes eller
ha skorpe, kan du steke i stekeformen
uten lokk.
Snu steken etter behov, etter 1/2–2/3
av tilberedningstiden.
Slik får du kjøttet saftigere:
– stek magert kjøtt i stekeformen
med lokk eller bruk stekeposen.
– stek kjøtt og fisk i stykker som
veier mer enn 1 kg.
– øs store steker og fugl med
stekesjyen flere ganger under
stekingen.
9.9 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
20
www.electrolux.com
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/bog/sadel
160
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
175
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐
trent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
9.10 Vanlig steking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
225
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
160
50 – 60
2–3
Roastbiff
180
90 – 120
1–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
21
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
180
2–3
60 – 70
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
180
2
80 – 100
Svinekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
200
60 – 70
3
Svinekam1)
200
60
3
Nakkefileter
180
90 – 120
2–3
Skinke
160
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
200
55 – 65
2–3
And1)
160
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
160
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
200
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
9.11 Bruning
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid i minutter
per kg kjøtt
Skuffplas‐
sering
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
22
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid i minutter
per kg kjøtt
Skuffplas‐
sering
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
Kalvekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
160
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
180
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
ikke egnet
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
23
9.12 Generell grilling
ADVARSEL!
Ha alltid ovnsdøren lukket
når du griller.
•
•
•
•
Grill alltid med maksimum
temperaturinnstilling.
Sett risten inn på brettplasseringen
som anbefales i grilltabellen.
Sett alltid inn langpannen på nederste
brettplassering for å samle opp fettet.
Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
Grillområdet er plassert på midten av
risten.
9.13 Grilling
Matvarer
Temperatur Tid (min)
(°C)
1. side
2. side
Skuff‐
plasse‐
ring
Svinekoteletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, i deler
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Spareribs, forhåndskokt i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver av torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Ristet brød
250
2-3
1-2
3-4
9.14 Tørking
Legg bakepapir på ovnsristene.
Åpne døren til produktet og la produktet
avkjøle seg. Fullført deretter
tørkeprosessen.
Slik oppnår du best resultat: slå av
produktet etter at halve tiden har passert.
Grønnsaker
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Bønner
60 – 70
6–8
3
2/4
Paprika
60 – 70
5–6
3
2/4
Suppegrønnsaker
60 – 70
5–6
3
2/4
Sjampinjonger
50 – 60
6–8
3
2/4
Urter
40 – 50
2–3
3
2/4
24
www.electrolux.com
Frukt
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Plommer
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Aprikoser
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Epleskiver
60 – 70
6–8
3
2/4
Pærer
60 – 70
6–9
3
2/4
•
9.15 Tine
•
•
Fjern emballasjen fra maten. Legg
maten på en tallerken.
Ikke dekk til med tallerken eller skål.
Det kan forlenge tinetiden.
Bruk den første rillen i ovnen. Første
nedenfra.
Matvarer
Antall
Opptinings‐
tid (min)
Etterti‐
ningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1 kg
100 – 140
20 – 30
Legg kyllingen på et snudd
tefat på en stor tallerken.
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
1 kg
100 – 140
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500 g
90 – 120
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150 g
25 – 35
10 – 15
-
Jordbær
300 g
30 – 40
10 – 20
-
Smør
250 g
30 – 40
10 – 15
-
Fløte
2 x 200 g
80 – 100
10 – 15
Pisk kremen mens den frem‐
deles er litt frossen.
Formkaker
1,4 kg
60
60
-
10. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Merknader om rengjøring
•
•
Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk
et dedikert vaskemiddel.
•
•
•
•
Rengjør produktet innvendig etter
hvert bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen
er høyere for grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og
la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
NORSK
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
FORSIKTIG!
Pass på at den lengre
festede ledningen er i front.
Endende på de to
ledningene må peke
bakover. Uriktig montering
kan føre til skade på
emaljen.
10.2 Produkter i rustfritt stål
eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med
en våt klut eller svamp. Tørk
den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull,
syre eller skurende
produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.
10.3 Fjerne hyllestøttene
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
2. Trekk den bakre delen av
brettstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
25
10.4 Ta av ovnsdøren
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
1
2
1. Åpne døren helt.
2. Skyv glidebryteren til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til den låses.
4. Ta av døren.
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den
andre.
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på
plass igjen. Bruk tang om nødvendig.
10.5 Ta ut og rengjøre
dørglassene
Dørglasset kan avvike i type
og form fra hva du ser på
bildene i eksemplet i bildene.
Antall glass kan også være
forskjellig.
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
26
www.electrolux.com
3. Rengjør ovnstaket med en myk klut
og varmt såpevann, og la det tørke.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
varmeelementet.
2
Monter brettstigene.
B
1
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut av
føringen.
4. Rengjør glasspanelene.
Du setter inn panelene ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
10.6 Ovnstaket
ADVARSEL!
Slå av produktet før du
fjerner varmeelementet.
Kontroller at produktet er
kaldt. Fare for brannskader.
Fjern brettstigene.
Du kan fjerne varmeelementet slik at det
blir enklere å rengjøre ovnstaket.
1. Fjern skruen som holder
varmeelementet på plass. Bruk en
skrutrekker første gang.
ADVARSEL!
Kontroller at varmeelementet
er riktig montert og at det
ikke faller ned.
10.7 Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter
pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig
varme.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
Baklampe
Du finner glassdekselet til
lampen bak i ovnsrommet.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet stekeovnspære som
tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
10.8 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare
ting (f.eks.
rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk.
Fare for brann
2. Trekk varmeelementet forsiktig ned.
NORSK
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
27
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt
rekkefølge.
11. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke slå på produk‐ Produktet er ikke koblet til
tet.
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsy‐
ningen.
Du kan ikke slå på produk‐ Sikringen har gått.
tet.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund.
er varm i lang tid.
Du får ikke slått på den
ytre ringen.
Slå på den indre sonen
først.
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
11.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Slå på stekeovnen.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
28
www.electrolux.com
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Tekniske data
Mål
Justerbar
850 - 936 mm
Bredde
696 mm
Dybde
600 mm
12.3 Vippesikring
FORSIKTIG!
Monter vippesikringen for å
hindre at produktet kan
velte. Vippesikringen
fungerer bare når produktet
er plassert på et passende
sted.
Produktet ditt har symbolet
som er vist på bildet
(avhengig av modell) for å
minne deg på å montere
vippeskringen.
12.2 Elektrisk installasjon
ADVARSEL!
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Produktet leveres med støpsel og
strømledning.
ADVARSEL!
Strømledningen må ikke
komme i kontakt med den
delen av produktet som er
skyggelagt i figuren.
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
For mer informasjon om montering av
produktet, se et separat monteringshefte.
NORSK
29
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformasjon for komfyrtopp i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
EKC7051BOW
EKC7051BOX
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp inni frittstående komfyr
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Stråleovn
Diameter på runde kokeso‐
ner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
184,8 Wh/kg
181,8 Wh/kg
192,3 Wh/kg
192,3 Wh/kg
Energiforbruk for koketopp (EC electric hob)
187,8 Wh/kg
EN 60350-2 – Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling
av ytelse.
13.2 Komfyrtopp –
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
•
•
•
•
•
•
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
13.3 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EKC7051BOW
EKC7051BOX
Energieffektivitetsindeks
105,9
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0,95 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0,90 kWh/syklus
30
www.electrolux.com
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
EN 60350-1 – Elektriske
kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner,
dampovner og griller – metoder for
måling av ytelse.
13.4 ovn – energisparende
EKC7051BOW
66.0 kg
EKC7051BOX
65.0 kg
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
energi under matlaging.
Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens produktet er på. Ikke åpne døren
for ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
31
867337928-A-422017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising