Electrolux | EKI6352EOW | User manual | Electrolux EKI6352EOW User Manual

Electrolux EKI6352EOW User Manual
EKI6352EOW
NO KOMFYR
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..............................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................................................... 7
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.............................................................................. 7
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK......................................................................... 9
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS.............................................................................. 12
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING...................................................... 14
8. OVN – DAGLIG BRUK ...................................................................................... 15
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER............................................................... 17
10. OVN – RÅD OG TIPS....................................................................................... 18
11. OVN – STELL OG RENGJØRING ................................................................... 30
12. FEILSØKING....................................................................................................32
13. MONTERING................................................................................................... 34
14. ENERGIEFFEKTIV............................................................................................35
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan
inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er
varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette
produktet.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks
med et lokk eller et brannteppe.
Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Etter bruk slår du av komfyrtoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter
når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for
å unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette
produktet.
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.
For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front
og siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å
montere ovnsstigene.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Kjøkkenskapet og fordypningen må
være i passende dimensjoner.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
NORSK
• Deler av produktet er strømførende.
Dekk produktet med møbler for å
forhindre berøring av farlige deler.
• Sidene på produktet må være på
høyde med produktet eller enheter av
samme høyde.
• Ikke monter produktet på en plattform
som ikke er beregnet på dette
produktet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
• Sørg for å montere en stabiliserende
hjelp for å hindre at produktet tipper
fremover. Se installasjonskapittelet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Ikke la nettkablene berøre eller komme
nær produkt døren, spesielt når døren
er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
5
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Lukk døren til produktet helt, før du
setter støpselet i stikkontakten.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Fare for elektrisk støt.
• Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som brukes
for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
6
www.electrolux.com
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når du
åpner døren.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og
luft.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje har
ingen innvirkning på funksjonen. Dette
er ikke en defekt som omfattes av
garantilovene.
• Bruk en grill - /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke la gryter koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasskeramikken. Løft alltid
disse objektene opp når du må flytte
dem på platetoppen.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Gjenværende fett eller mat i produktet
kan forårsake brann.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
• Følge sikkerhetsforskriftene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
2.5 Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det
som vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
2.6 Avhending
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
2.7 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
NORSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
7
11
5
4
3
2
1
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Strømlampe / indikator / symbol
Bryter til ovnsfunksjonene
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Termostatlampe/symbol/indikator
Kontakt til steketermometer
Varmeelement
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Vifte
Brettplasseringer
3.2 Oversikt over platetoppen
1
2
140 mm
180 mm
180 mm
210 mm
6
3
5
1 Induksjonskokesone 1400 W med
effektfunksjonen på 2500 W
2 Damputløp – nummer og posisjon
avhengig av modell
3 Induksjonskokesone 1800 W med
effektfunksjonen på 2800 W
4 Induksjonskokesone 1800 W med
effektfunksjonen på 2800 W
5 Betjeningspanel
6 Induksjonskokesone 2300 W med
effektfunksjonen på 3600 W
4
3.3 Tilbehør
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett
Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller for å samle
opp fett.
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
• Steketermometer
For å måle hvor langt maten har
kommet i stekeprosessen.
• Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
7
8
www.electrolux.com
4.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra produktet.
Døren er utstyrt med et
langsomt lukkesystem. Ikke
bruk makt for å lukke døren.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
4.5 Åpne og lukke døren med
den mekaniske dørlåsen
Den mekaniske dørlåsen er aktivert som
standard.
Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.
4.2 Bruk av sensorfelt
For å aktivere en funksjon, trykk og hold
det valgte symbolet på displayet i minst 1
sekund.
4.3 Stille inn tiden
Når produktet kobles til strømforsyningen,
eller ved strømbrudd, blinker tidsdisplayet
automatisk. Start med trinn 2.
Når timer-funksjonen er
aktivert, kan du ikke forandre
gjeldende klokkeslett.
1. For å endre nåværende tid, trykk på
and
blinker.
Lukk døren uten å trykke på låsehendelen.
4.6 Deaktivere og aktivere den
mekaniske dørlåsen
1. Trykk på dørlisten B på begge sider.
Listen frigjøres.
2
B
samtidig til tidsindikatoren
2. Still inn tiden med
eller .
Etter omtrent 5 sekunder slutter blinkingen
og displayet viser det innstilte
klokkeslettet.
4.4 Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å
brenne av gjenværende fett.
og maksimal
1. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
og maksimal
3. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
5. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
6. La produktet være i bruk i 15 minutter.
1
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
3. Ta av dørlåsen 1, flytt den til høyre 2
og sett den inn igjen.
1
2
4. Hold i dørlisten B på begge sider, og
plasser den på den innvendige kanten
på døren. Sett dørlisten inn i den øvre
kanten på døren.
NORSK
Aktivere den mekaniske dørlåsen
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og
flytt håndtaket tilbake til venstre.
Den mekaniske dørlåsen
deaktiveres ikke når
produktet slås av.
B
5. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
5.1 Komfyrtoppens betjeningspanel
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
SenFunksjon
sorfelt
Kommentar
1
PÅ/AV
For å slå komfyrtoppen av og på.
2
Lås / Barnesikringen
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
5
6
7
-
Effekttrinn-display
Viser effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for kokesoner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Viser tiden i minutter.
-
For å velge kokesone.
9
10
www.electrolux.com
SenFunksjon
sorfelt
8
9
10
Kommentar
/
-
Øker eller reduserer tiden.
/
-
Stille inn et effekttrinn.
Effektfunksjon
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
5.2 Varmeinnstillingsdisplayer
Visning
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
STOP+GO-funksjonen er i bruk.
Automatisk oppvarming-funksjonen er i bruk.
Effektfunksjon er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
En kokesone er fremdeles varm (restvarme).
Lås /Barnesikringen-funksjonen er på.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkopling-funksjonen er i bruk.
5.3 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som
følge av restvarme.
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning direkte
i bunnen av kokekaret. Glasskeramikken
blir varmet opp av restvarmen fra
kokekaret.
5.4 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å slå koketoppen
på eller av.
5.5 Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert komfyrtoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
komfyrtoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en
kasserolle tørrkokes). Før
komfyrtoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
NORSK
• du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og komfyrtoppen slås av.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
Komfyrtoppen
deaktiveres etter
6 timer
,1-2
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
5.7 Automatisk oppvarming
Hvis du aktiverer denne funksjonen kan du
få en nødvendig varmeinnstilling i en
kortere tid. Funksjonen aktiverer det
høyeste effekttrinnet for en bestemt tid, og
senker deretter effekttrinnet til den riktige
varmeinnstillingen.
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
(
tennes). Berør straks
(
tennes). Berør straks
inntil den riktige
varmeinnstillingen tennes. Etter 3
sekunder tennes
.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør
berør
.
tennes.
Deaktivere funksjonen: berør
eller
.
5.9 Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
For å aktivere funksjonen eller endre
og
samtidig for å slå av kokesonen.
berør
Aktivere funksjonen for en kokesone:
flere ganger,
Velge kokesone: berør
til indikatoren for nødvendig kokesone
vises.
for å øke effekttrinnet. Berør
for å redusere effekttrinnet. Berør
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste varmeinnstillingen.
Angi først kokesonen og velg deretter
funksjonen. Du kan stille inn varmen før
eller etter du aktiverer funksjonen.
5.6 Effekttrinnet
Berør
11
.
eller
på timeren for
tidsuret: berør
å stille inn tiden (00 – 99 minutter). Når
indikatoren for kokesonen blinker
langsommere, har nedtellingen startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
Deaktivere funksjonen: velg kokesonen
med
og berør . Gjenværende tid
teller ned til 00. Indikatoren for kokesonen
går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
Stoppe lydsignalet: berør
.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når komfyrtoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk
5.8 Effektfunksjon
(varmeinnstilling displayet viser
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
Aktivere funksjonen: berør
).
. Berør
eller
på tidsuret for å stille inn tiden.
Når tiden er slutt, vil lyden høres og 00
blinker.
12
www.electrolux.com
Stoppe lydsignalet: berør
i 4 sekunder.
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
effekttrinnet. Berør
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
.
Deaktivere funksjonen: berør .
Forrige varmeinnstilling er på aktiveres.
5.11 Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer utilsiktet
endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
Aktivere funksjonen: berør .
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir værende
på.
.
Deaktivere funksjonen: slå på
koketoppen med
5.10 STOP+GO
Aktivere funksjonen: berør
tennes.
koketoppen med
tennes. Slå av
. Ikke still inn
i 4 sekunder.
tennes. Slå av koketoppen med
.
Overstyre funksjonen for bare én
tilberedningstid: slå på koketoppen med
.
tennes. Berør
i 4 sekunder. Still
inn effekttrinnet innen 10 sekunder.
Du kan betjene koketoppen. Når du slår
av koketoppen med
funksjonen igjen.
, aktiveres
5.13 Effektstyring-funksjon
• Alle kokesonene er tilkoblet én fase. Se
bildet.
• Fasen har en maksimal elektrisk last.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene.
• Funksjonen aktiveres når den totale
elektriske lasten til kokesonene
overskrides.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene.
• Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivåer.
Deaktivere funksjonen: berør .
Forrige varmeinnstilling er på aktiveres.
Når du slår av komfyrtoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.12 Barnesikringen
Denne funksjonen hindrer at koketoppen
blir slått på ved en feiltakelse.
Aktivere funksjonen: slå på koketoppen
med
. Ikke still inn effekttrinnet. Berør
6. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner lager
et sterkt elektromagnetisk felt
raskt varme i kokekaret.
NORSK
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• litt vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad målene til bunnen av kokekaret
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
6.2 Minimum diameter for
kokekar
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Venstre bak
125 – 140
Effekttrinn
–1
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Høyre bak
145 – 180
Høyre foran
145 – 180
Venstre foran
180 – 210
13
6.3 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn og kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• visling, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke at
det er feil på produktet.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den ikke
proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–2
Hollandaisesaus, smelt: smør, 5 – 25
sjokolade, gelatin.
1–2
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
Bland innimellom.
10 – 40 Tilberedes med lokk.
14
www.electrolux.com
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
2–3
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 – 50 Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått.
3–4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45 Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
4–5
Dampkoking av poteter.
20 – 60 Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
4–5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 –
150
6–7
Varsom steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7–8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 – 15
Tips
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
7. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
• Rengjør produktet etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke produktets funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke kan smusset
forårsake skade på produktet. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp vinkel
og skyv bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettsprut, falming
av metallet. Rengjør produktet med en
fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
Tørk godt med en myk klut etter
rengjøring.
NORSK
15
8. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
8.1 Aktivering og deaktivering av
ovnen
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
1. Drei bryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon for
å slå av ovnen.
8.2 Ovnsfunksjoner
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Varmluft
For å bake på opptil 3 brettplasseringer samtidig
og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på 20 –
40 °C lavere enn for Over-/Undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
Pai/pizza
For å steke på 1 brettplassering, slik at du oppnår
en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens
temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for Over-/
Undervarme.
Bruning
For å steke store steker eller fjærkre på én brettplassering. Også for å gratinere og brune.
Max Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å
riste brød.
Tørking
For å tørke skiver av frukt, (f.eks. eple, plomme og
fersken), og skiver av grønnsaker, (f.eks. tomat,
squash og sopp).
Tine
For å tine frossen mat.
16
www.electrolux.com
Symbol
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Ovnslampe
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.
Tastesperre
For å låse ovnsfunksjoner.
8.3 Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften
seg på automatisk for å holde produktets
overflater kalde. Når du slår av produktet,
er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned.
8.4 Låse ovnen
Bryteren til ovnsfunksjonene har en
innebygd funksjonslås.
Funksjonslåsen kobler ikke ut
strømmen til komfyren.
Drei bryteren til symbolet .
Bryteren spretter ca. 2 mm ut.
Låse opp ovnen: Trykk på bryteren og
drei den til nødvendig stilling.
8.5 Bruke
kjernetemperatursensor
Steketermometeret måler
kjernetemperaturen i kjøttet.
To temperaturer må stilles inn:
• Stekeovnstemperaturen. Se
steketabellen.
• Kjernetemperaturen. Se tabell for
kjernetemperatursensoren.
OBS!
Bruk bare
kjernetemperatursensoren
som følger med produktet
eller originale reservedeler.
1. Sett spissen på steketermometeret inn
i midten av kjøttet.
2. Sett pluggen til steketermometeret i
kontakten på fronten av produktet.
Indikatoren for steketermometeret
blinker.
3. Trykk knappen
eller
for å stille
inn ønsket kjernetemperatur.
Du kan stille inn temperatur fra 30 °C
til 99 °C. Se verdiene i tabellen.
4. Velg ovnsfunksjon og ovnstemperatur.
5. Trykk på en knapp for å slå av
lydsignalet.
Når kjøttet når den angitte
kjernetemperaturen, høres et lydsignal
i to minutter.
6. Slå av produktet.
7. Ta kjernetemperatursensoren ut av
kontakten. Ta kjøttet ut av produktet.
Hvis kjøttet ikke er stekt etter ønske, stiller
du inn en høyere kjernetemperatur og
utfører ovennevnte punkter igjen.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
8.6 Sette inn stekeovnens
tilbehør
Grill – /stekepanne:
Skyv grill – /stekepannen inn i sporene på
brettstigene.
NORSK
17
• Alt tilbehør har små
fordypninger på begge
sidene øverst for å øke
sikkerheten.
Fordypningene hindrer
også de i å tippe.
• Den høye kanten rundt
hele risten forhindrer at
kokekar og former sklir.
Rist og grill-/stekepanne sammen:
Skyv grill – /stekepannen inn mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
9. STEKEOVN - KLOKKEFUNKSJONER
9.1 Display
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Stoppeklokke-indikator
Klokkedisplay
Klokkeslett-indikator
Indikator for steketermometer
9.2 Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
PLUSS
For å stille inn tiden.
9.3 Stille inn Varseluret
Bruk denne funksjonen for innstilling av
varseluret. Maksimumstiden er 2 timer og
30 minutter. Denne funksjonen har ingen
innvirkning på bruken av stekeovnen.
Trykk
eller
gjentatte ganger for å
stille inn nødvendig tid.
18
www.electrolux.com
Varseluret starter automatisk etter fem
sekunder.
Når tiden har gått, høres et lydsignal.
Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.
10. OVN – RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Steking av bakst
• Den nye ovnen din kan steke på en
annen måte enn den du hadde før.
Sammenlign de vanlige innstillingene
(temperatur, tilberedningstid) og
brettplasseringer med verdiene i
tabellene.
• Produsenten anbefaler at du bruker de
lave temperaturene første gang.
• Hvis du ikke finner opplysningene for
en spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
• Steketiden kan forlenges med 10–15
minutter hvis du steker kaker i flere
høyder.
• Kaker og bakverk med forskjellige
høyde brunes ikke alltid likt i
begynnelsen. Hvis dette skjer, må du
ikke endre temperaturinnstillingen.
Forskjellene utjevnes under
stekeprosessen.
• Ved lengre steketider kan du slå av
stekeovnen cirka 10 minutter før
steketidens slutt for å utnytte
restvarme.
Når du tilbereder frossen mat, kan
stekebrettene i ovnen vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde, får
de tilbake sin opprinnelige form.
10.2 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken har ikke
brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere
ovnsrille.
Kaken faller sammen og blir Temperaturen i ovnen er for Bruk en litt lavere ovnstemklissete, klumpete eller ran- høy.
peratur neste gang du bakdete.
er.
Kaken faller sammen og blir For kort steketid.
klissete, klumpete eller randete.
Øk steketiden. Steketiden
kan ikke kortes ned ved
å øke temperaturen.
Kaken faller sammen og blir Det er for mye væske i
klissete, klumpete eller ran- blandingen.
dete.
Bruk mindre væske. Ta
hensyn til omrøringstidene,
særlig hvis du bruker en
kjøkkenmaskin.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk en litt høyere ovnstemperatur neste gang du baker.
Kaken er for tørr.
For lang steketid.
Bruk en kortere steketid
neste gang du baker.
NORSK
19
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Kaken stekes ujevnt.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og
la kaken steke lenger.
Kaken stekes ujevnt.
Blandingen er ujevnt fordelt. Fordel deigen jevnt på stekebrettet.
Kaken er ikke ferdig etter
den angitte steketiden.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Bruk litt høyere ovnstemperatur neste gang du baker.
10.3 Varmluftsteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Rundstykker
175 - 185
15 - 20
2+4
Grove rundstykker
165 - 180
20 - 30
2+4
Fylte smørbrød
170 - 180
15 - 20
2+4
Formstekt brød
170 - 190
30 - 40
1+4
Saltkringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Loff / Formstekt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
Helkornbrød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrød, blanding
250
-
2+4
- steking
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannekake
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkaker
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rundstykke
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langloff
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepperkaker
160 - 170
8 - 15
2+4
Formkake
150 - 160
30 - 40
2+4
Sukkerbrød/sandkaker
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunner
100
90 - 120
2+4
20
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Kjeks
150 - 160
10 - 20
2+4
Vannbakkels
155 - 165
30 - 40
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
forhåndsbaking,
baser 10 – 15
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
ferdig 35 – 45
2+4
Fruktterter, smuldredeig
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Vanlig baking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Rundstykker
200 - 225
8 - 12
3-4
Grove rundstykker
190 - 200
20 - 25
3-4
Fylte smørbrød
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabrød
250
5 - 15
3-4
Saltkringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Loff
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Helkornbrød
180 - 200
35 - 45
1-2
Rugbrød, blanding
275
-
1
- steking
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannekake
170 - 180
50 - 60
2-3
Formkake
170 - 180
35 - 45
3-4
Sukkerbrød/sandkaker
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwichkake, rull
200 - 225
8 - 12
3-4
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunner
100
90 - 120
3-4
Kjeks
160 - 180
6 - 15
3-4
Vannbakkels
170 - 190
30 - 45
3-4
NORSK
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Rullekake
190 - 210
10 - 12
3-4
Fruktterter, mørdeig
175 - 200
forhåndsbak3-4
ing, rull 10 – 15
Fruktterter, mørdeig
175
ferdig 35 – 45
3-4
Fruktterter, smuldredeig
190 - 200
25 - 35
3-4
Kransekake
210 - 230
10 - 12
2
21
10.5 Pizzatabell
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplassering
Ciabatta
200 – 220
10 – 20
2–3
Foccacia
220 – 230
10 – 20
2–3
Ciabatta
190 – 200
15 – 25
2–3
Fruktterter, mørdeig
170 – 180
35 – 45
2–3
Fruktterter, smuldredeig
175 – 200
25 – 35
2–3
Pizza, hjemmelaget (tykk – med
mye fyll)
180 – 200
25 – 35
1–2
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
200 – 2301)
15 – 20
1–2
Frossen pizza
200
15 – 20
1–2
Terter, hjemmelaget forhåndsbaking, runde
215 – 225
35 – 45
3–4
Terter, hjemmelaget ferdig
215 – 225
35 – 45
3–4
Terter, frosne
200
15 – 25
3–4
1) Forvarm ovnen.
10.6 Varmluftssteking
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Fisk, koking
150 – 160
-1)
2+4
Fisk, steking
165 – 175
- 1)
2+4
Kjøttpudding
165 – 175
60 – 70
2+4
Danske kjøttboller
165 – 175
35 – 45
2+4
22
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplassering
Leverpostei
165 – 175
65 – 75
2+4
Potetgrateng
175
55 – 65
2+4
Lasagne, hjemmelaget
175
60 – 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 – 452)
2+4
Pastagrateng
165 – 175
40 – 50
2+4
Pizza, hjemmelaget
180 – 200
20 – 35
3
Frossen pizza
180 – 200
15 – 252)
2+4
Pommes frites, frosne
180 – 200
30 – 452)
2+4
Terter, hjemmelaget – forhåndsbak- 165 – 175
ing, runde
15 – 20
2+4
Terter, hjemmelaget – ferdig
165 – 175
30 – 40
2+4
Terter, frosne
175
25 – 352)
2+4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er
ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra
beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt
30 + 10 = 40 minutter.
10.7 Over- og undervarme
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplassering
Fisk, koking
160 – 170
-1)
2–3
Fisk, steking
180 – 200
-1)
2–3
Kjøttpudding
175 – 200
45 – 60
2–3
Danske kjøttboller
175 – 200
30 – 45
3–4
Leverpostei
180 – 200
50 – 60
2–3
Gratinert
180 – 200
50 – 60
2–3
Potetgrateng
200
55 – 65
3–4
Lasagne, hjemmelaget
200
50 – 60
2–3
Lasagne, frossen
175 – 200
30 – 452)
3–4
Pastagrateng
180 – 200
30 – 40
2–3
NORSK
23
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplassering
Pizza, hjemmelaget
220 – 230
15 – 25
2–3
Frossen pizza
220 – 230
15 – 252)
2–3
Pommes frites, frosne
225 – 250
20 – 302)
3–4
Terter, hjemmelaget – forhåndsbak- 190 – 210
ing, runde
15 – 25
3–4
Terter, hjemmelaget – ferdig
190 – 210
20 – 30
3–4
Terter, frosne
200 – 225
20 – 302)
3–4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken er
ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter løsner fra
beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden rundt
30 + 10 = 40 minutter.
10.8 Steking
• Bruk varmebestandig ovnsutstyr for
steking (les anvisningene fra
produsenten).
• Store steker kan stekes direkte i grill – /
stekepanne (hvis en slik finnes), eller på
ovnsristen over grill – /stekepannen.
• Stek magert kjøtt i stekeformen med
lokk. På den måten blir kjøttet
saftigere.
• Alle kjøttsorter som skal brunes eller ha
skorpe, kan du steke i stekeformen
uten lokk.
• Vi anbefaler at du tilbereder kjøtt og fisk
som veier minst 1 kg i produktet.
• For å forhindre at kjøttkraft eller fett
brenner seg fast i pannen bør du ha litt
væske i grill – /stekepannen.
• Snu steken etter behov (etter 1/2-2/3
av tilberedningstiden).
• Øs store steker og fugl med
stekeskyen flere ganger under
stekingen. Dette gir bedre
stekeresultater.
• Du kan deaktivere produktet ca. 10
minutter før steketiden er ferdig og
bruke restvarmen.
10.9 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
24
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Lår/bog/sadel
160
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Svinestek1)
175
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Kylling, i deler
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen omtrent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
25
10.10 Vanlig steking
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
225
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
160
50 – 60
2–3
Roastbiff
180
90 – 120
1–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Oksefilet1)
180
2–3
60 – 70
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Lår/skulder/ribbe
180
2
80 – 100
Svinekjøtt
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Svinestek1)
200
60 – 70
3
Svinekam1)
200
60
3
Nakkefileter
180
90 – 120
2–3
Skinke
160
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Kylling, i deler
200
55 – 65
2–3
And1)
160
55 – 65
2–3
26
www.electrolux.com
Matvarer
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplassering
Langsteking av and1)
130
til sammen om- 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
160
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
200
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.11 Bruning
Storfekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid i minutter
per kg kjøtt
Skuffplassering
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
Kalvekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Lår/skulder/ribbe
160
80 – 100
2
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Svinestek1)
180
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
Svinekjøtt
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
27
Fjærfe
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplassering
Kylling
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
ikke egnet
til sammen omtrent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis du
bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.12 Tabell for steketermometer
Storfekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Roastbiff
55 - 65
2-3
Rundstek – bruning
55 - 65
2-3
Rundstek – steking
55 - 65
2-3
Roastbiff
75 - 80
1-2
Kalvekjøtt
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Oksefilet
65
2-3
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Lår/bog/sadel
90
2
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Svinestek
80
2-3
Nakkefileter
75 - 80
2-3
Skinke
70 - 75
1-2
Lammekjøtt
Svinekjøtt
28
www.electrolux.com
Fjærkre
Matvarer
Kjernetemperatur for
maten (°C)
Skuffplassering
Kalkunbryst
75 - 80
2-3
10.13 Generell grilling
• Forvarm alltid den tomme ovnen
med grillfunksjonen i 5 minutter.
ADVARSEL!
Ha alltid ovnsdøren lukket når
du griller.
• Grill alltid med maksimum
temperaturinnstilling.
• Sett risten inn på brettplasseringen
som anbefales i grilltabellen.
• Sett alltid inn langpannen på nederste
brettplassering for å samle opp fettet.
• Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk.
Grillområdet er plassert på midten av
risten.
10.14 Grilling
Matvarer
Temperatur Tid (min)
(°C)
1. side
2. side
Skuffplassering
Svinekoteletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, i deler
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Spareribs, forhåndskokt i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver av torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Ristet brød
250
2-3
1-2
3-4
Åpne døren til produktet og la produktet
avkjøle seg. Fullført deretter
tørkeprosessen.
10.15 Tørking
Legg bakepapir på ovnsristene.
Slik oppnår du best resultat: slå av
produktet etter at halve tiden har passert.
Grønnsaker
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posisjon
2 posisjoner
Bønner
60 – 70
6–8
3
2/4
Paprika
60 – 70
5–6
3
2/4
NORSK
29
Skuffplassering
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posisjon
2 posisjoner
Suppegrønnsaker
60 – 70
5–6
3
2/4
Sjampinjonger
50 – 60
6–8
3
2/4
Urter
40 – 50
2–3
3
2/4
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Aprikoser
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Epleskiver
60 – 70
6–8
3
2/4
Pærer
60 – 70
6–9
3
2/4
Frukt
10.16 Tine
• Fjern emballasjen fra maten. Legg
maten på en tallerken.
• Ikke dekk til med tallerken eller skål.
Det kan forlenge tinetiden.
Skuffplassering
• Bruk den første rillen i ovnen. Første
nedenfra.
Matvarer
Antall
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1 kg
100 – 140
20 – 30
Legg kyllingen på et snudd
tefat på en stor tallerken. Snu
etter halve steketiden.
Kjøtt
1 kg
100 – 140
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500 g
90 – 120
20 – 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150 g
25 – 35
10 – 15
-
Jordbær
300 g
30 – 40
10 – 20
-
Smør
250 g
30 – 40
10 – 15
-
Fløte
2 x 200 g
80 – 100
10 – 15
Pisk kremen mens den fremdeles er litt frossen.
Formkaker
1,4 kg
60
60
-
30
www.electrolux.com
11. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
• Rengjør produktets forside med en
myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker
du et vanlig vaskemiddel.
• Rengjør produktet innvendig etter hvert
bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen er
høyere for grillpannen.
• Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
11.2 Produkter i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med
en våt svamp. Tørk den en
myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre
eller skurende produkter, da
de kan skade overflaten.
Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme
måte.
11.3 Katalytisk rengjøring
OBS!
Ikke rengjør den katalytiske
overflaten med ovnsspray,
slipende rengjøringsmidler,
såpe eller andre
rengjøringsmidler. Det vil
skade den katalytiske
overflaten.
Flekker eller misfarging av
den katalytiske overflaten har
ingenting å si for de
katalytiske egenskapene.
ADVARSEL!
Hold barn unna når du
rengjør ovnen ved høy
temperatur. Ovnens overflate
blir svært varm, og det er en
risiko for brannskader.
OBS!
Slå alltid ovnen lys på når du
bruker katalytisk rengjøring
(hvis aktuelt).
Før du aktiverer katalytisk
rensing må du fjerne alt
tilbehør fra ovnen.
Veggene har et katalytisk belegg og er
selvrensende. De suger opp fettet som
samler seg på veggene når produktet er i
bruk.
For best mulig selvrenseffekt skal ovnen
med jevne mellomrom varmes opp.
1. Rengjør gulvet i ovnen med varmt
vann og oppvaskmiddel, og tørk.
2. Angi -funksjonen.
3. Still inn ovnstemperaturen på 250 °C
og la stekeovnen være på i 1 time.
4. Når produktet er avkjølt, rengjør du
det med en myk og fuktig svamp.
11.4 Fjerne hyllestøttene
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk den fremre delen av brettstiger
ut fra sideveggen.
NORSK
31
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den
andre.
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på plass
igjen. Bruk tang om nødvendig.
11.6 Ta ut og rengjøre
dørglassene
2. Trekk den bakre delen av brettstigene
ut fra veggen og ta den ut.
1
2
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
OBS!
Pass på at den lengre festede
ledningen er i front. Endende
på de to ledningene må peke
bakover. Uriktig montering
kan føre til skade på emaljen.
11.5 Ta av ovnsdøren
Dørglasset kan avvike i type
og form fra hva du ser på
bildene i eksemplet i bildene.
Antall glass kan også være
forskjellig.
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2
B
1
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut av
føringen.
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
1
2
4. Rengjør glasspanelene.
Du setter inn panelene ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
11.7 Skifte lyspære
1.
2.
3.
4.
Åpne døren helt.
Skyv glidebryteren til du hører et klikk.
Lukk døren til den låses.
Ta av døren.
Legg en klut nederst innvendig i
produktet. Det hindrer skade på
lampedekselet og ovnsrommet.
32
www.electrolux.com
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut
sikringen før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens
glass kan være veldig varme.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
11.8 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare ting
(f.eks. rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk. Fare
for brann
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller
slå av skillebryteren.
Baklampe
Du finner glassdekselet til
lampen bak i ovnsrommet.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å
ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen med
en egnet stekeovnspære som tåler
300 °C.
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt rekkefølge.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke slå på produktet.
Produktet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om produktet er
riktig koblet til strømforsyningen.
Du kan ikke slå på produktet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
STOP+GO-funksjonen er
aktivert.
Se etter i kapittelet "Koketopp – Daglig bruk".
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller
flere sensorfelt.
Fjern gjenstanden fra sensorfeltene.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Komfyrtoppen skrur seg av. Du har satt noe på sensorfeltet
.
33
Løsning
Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
Restvarmeindikator fungerer Stekesonen er ikke varm
ikke.
fordi den var bare i bruk en
kort stund.
Kontakt servicesenteret
dersom stekesonen fortsatt
er varm i lang tid.
Automatisk oppvarming
fungerer ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Automatisk oppvarming
fungerer ikke.
Det er valgt høyeste effekttrinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjonen.
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring-funksjonen er
aktivert.
Se etter i kapittelet "Koketopp – Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
vises på komfyrtoppens
display.
Automatisk utkopling er ak- Deaktiver komfyrtoppen og
tivert.
aktiver den igjen.
vises på komfyrtoppens
display.
Barnesikringen eller Lås er
aktivert.
vises på komfyrtoppens
display.
Det er ikke noen kokekar på Sett kokekar på kokesonen.
kokesonen.
vises på komfyrtoppens
display.
Du bruker feil type kokekar.
vises på komfyrtoppens
display.
Diameteren på kokekarets
Bruk kokekar med riktige
bunn er for liten for kokeso- mål.
nen.
Se etter i kapittelet "Komfyrtopp – Råd og tips".
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Displayet viser "12.00".
Det var strømbrudd.
Tilbakestill klokken.
Displayet viser F11.
Pluggen til steketermometeret er ikke korrekt satt inn
i kontakten.
Plasser pluggen til steketermometeret så langt som
mulig inn i kontakten.
Se etter i kapittelet "Koketopp – Daglig bruk".
Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Komfyrtopp – Råd og tips".
34
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilberedningen er ferdig.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til produktet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
13.1 Tekniske data
Mål
Justerbar
850 - 939 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
13.2 Vippesikring
OBS!
Monter vippesikringen for å
hindre at produktet kan velte.
Vippesikringen fungerer bare
når produktet er plassert på
et passende sted.
Produktet ditt har symbolet
som er vist på bildet
(avhengig av modell) for å
minne deg på å montere
vippeskringen.
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
NORSK
35
For mer informasjon om montering av
produktet, se et separat monteringshefte.
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon for komfyrtopp i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
EKI6352EOW
Komfyrtopp-type
Ovn inni frittstående komfyr
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde kokesoner Venstre foran
(Ø)
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
175,1 Wh/kg
176,9 Wh/kg
170,0 Wh/kg
170,0 Wh/kg
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
Energiforbruk for komfyrtopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 – Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging – Del
2: Komfyrtopp – Metoder for måling av
ytelse.
14.2 Komfyrtopp –
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
173,0 Wh/kg
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
14.3 Produktbeskrivelse og informasjon for ovner i henhold til EU
65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EKI6352EOW
Energieffektivitetsindeks
105.9
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0.95 kWh/syklus
36
www.electrolux.com
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.90 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
57.0 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller
– metoder for måling av ytelse.
14.4 ovn – energisparing
Produktet har noen funksjoner som hjelper
deg å spare energi under vanlig matlaging.
• Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig
lukket når produktet er i gang og
hold den lukket så mye som mulig
under tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å
forbedre energisparing.
– Sett maten i ovnen uten å varme
den opp, hvis det er mulig.
– Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30
minutter, 3-10 minutter før slutten
av steketiden, avhengig av hvor
lang den er. Restvarmen i ovnen vil
fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp
annen mat.
• Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å
spare energi.
• Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt,
velg lavest mulig temperaturinnstilling.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
NORSK
37
38
www.electrolux.com
NORSK
39
867307966-A-462014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising