Zanussi | ZCV560MW | User manual | ZANUSSI ZCV560MW User Manual

ZANUSSI ZCV560MW User Manual
KK
RU
UK
Қолдану туралы
нұсқаулары
Инструкция по
эксплуатации
Інструкція
Пеш
Кухонная плита
Плита
ZCV560M
2
21
42
Мазмұны
Қауіпсіздік туралы мағлұматтар _ _ _ _ _
Бұйым сипаттамасы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Бірінші қолданғанға дейін _ _ _ _ _ _ _ _
Пештің үсті - Күнделікті пайдалану _ _ _
Пештің үсті - Пайдалы ақыл-кеңес _ _ _
Пештің үсті - Күтіп ұстау жəне тазалау
_______________________
2
6
7
7
7
8
Тұмшапеш- Күнделікті пайдалану _ _ _ _ 8
Тұмшапеш - Пайдалы ақыл-кеңес _ _ _ _ 9
Тұмшапеш - Күтіп ұстау жəне тазалау _ 16
Не істерсіңіз, егер... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Орнату _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы
мағлұматтар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
Қауіпсіздік туралы мағлұматтар
Құрылғыны орнатып, пайдаланудан бұрын
осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз:
• Өз қауіпсіздігіңіз бен мүлкіңіздің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
• Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін
• Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін.
Осы нұсқаулықты əрқашан, тіпті
құрылғыны сатсаңыз да, көшірсеңіз де,
онымен бірге қалдырыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс
пайдаланбау нəтижесінде орын алған
ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес.
Балалар мен дəрменсіз
адамдардың қауіпсіздігі
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар
мен денесіне, сезім жүйесіне не ақылесіне зақым келген адамдар не
тəжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы
бойынша немесе құрылғыны қауіпсіз
қолдану бойынша берген нұсқауына
сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінген жағдайда қолдануына болады.
Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс.
• Орам материалдарының барлығын
балалардан алыс ұстаңыз. Тұншығып
қалу немесе жарақат алу қаупі бар.
• Балалар мен үй жануарларын есігі ашық
тұрған немесе жұмыс істеп тұрған
құрылғыға жақындатпаңыз. Жарақат алу
немесе кемтар болып қалу қаупі бар.
• Құрылғының бала қауіпсіздігі құралы не
түймешікті құрсаулау тетігі болса, соны
қолданыңыз. Бұл құрал балалар мен үй
2
жануарларының құрылғыны
байқаусызда іске қосуына жол бермейді.
Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Бұл құрылғының техникалық
сипаттамаларын өзгертпеңіз. Жарақат
алу немесе құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
• Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан
тыс қалдырмаңыз.
• Пайдаланып болғаннан кейін əрдайым
құрылғыны өшіріңіз.
Орнату
• Құрылғыны тек білікті техник орнатып,
электр желісіне қосуға тиіс. Уəкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Бұл құрылғының
бөлшектерінің бүлінуіне немесе
адамның жарақаттануына жол бермейді.
• Құрылғының тасымалдау кезінде
бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Бүлінген
құрылғыны іске қоспаңыз. Қажет болса,
сатушыға хабарласыңыз.
• Құрылғыны бірінші рет пайдаланар
алдында барлық орамдарын,
жапсырмалары мен төсемдерін алыңыз.
Техникалық ақпарат тақтайшасын
алмаңыз. Бұл кепілдікті заңды күшінен
айырады.
• Құрылғы қолданылатын елдегі
заңдарды, жарлықтарды, нұсқаулар мен
талаптарды (қауіпсіздік ережелері, қайта
пайдалану ережелері, электр немесе газ
•
•
•
•
қауіпсіздігі ережелері т.с.с.) толық
орындаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде абай
болыңыз. Бұл құрылғының салмағы
ауыр. Əрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз. Құрылғыны тұтқасынан
тартпаңыз.
Құрылғыны орнату барысында оның қуат
көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз
(егер қажет болса).
Осы құрылғы мен басқа құрылғылардың,
заттардың арасындағы минимум
арақашықтықты сақтаңыз.
Құрылғыны тағанға қоймаңыз.
Электртоғына қосу
• Құрылғыны тек білікті электрші орнатып,
электр желісіне қосуға тиіс. Уəкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Бұл құрылғының
бөлшектерінің бүлінуіне немесе
адамның жарақаттануына жол бермейді.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге қосу
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр
желісіндегі параметрлерге сай
келетініне көз жеткізіңіз.
• Кернеу туралы ақпарат техникалық
ақпарат тақтайшасында көрсетілген.
• Сізде дұрыс оқшаулағыш құралдар
болуға тиіс: желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге тұйықталудан
қорғау тетіктері мен тұйықтағыштар.
• Электрлік қондырғыда оқшаулағыш
құрылғы болуға тиіс, ол құрылғыны
барлық магниттік полюстерде желіден
ажыратуға мүмкіндік береді.
Оқшаулағыш құрылғының ені кем
дегенде 3 мм түйіспе саңылауы болуға
тиіс.
• Тоқ соғуынан қорғайтын бөліктер
құралсыз ажыратуға болмайтында етіп
орнатылуға тиіс.
• Əрқашан дұрыс орнатылған, электр
қатерінен сақтандырылған розетканы
қолданыңыз.
• Электр құрылғыларын розеткаларға
қосқан кезде, қорек сымдарын
құрылғының ыстық есігіне тигізбеңіз
немесе жақындатпаңыз.
• Көп істікшелі ашаларды,
жалғастырғыштар мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз. Өрт шығу қаупі
бар.
• Құрылғының арт жағындағы электр
ашасы (егер қолданылса) мен қорек
сымының жаншылып немесе бүлініп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
• Орнатып болғаннан кейін электр
розеткасының қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Құрылғыны ажырату үшін қуат сымынан
тартпаңыз. Əрқашан ашасынан (егер
болса) тартып ажыратыңыз.
• Қорек сымын ауыстырмаңыз немесе
өзгертпеңіз. Қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Пайдалану
• Құрылғыны тек үйде тамақ пісіру үшін
ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны
коммерциялық немесе өндірістік
мақсатта қолданбаңыз. Бұл адам
жарақаттанып немесе мүлікке зиян
келмес үшін қажет.
• Жұмыс барысында құрылғыны үнемі
қадағалап отырыңыз.
• Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігін,
əрқашан құрылғыдан алыс тұрып
ашыңыз. Ыстық бу шығуы мүмкін. Күйіп
қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны суға тиіп тұрса
пайдаланбаңыз. Құрылғыны су қолмен
іске пайдаланбаңыз.
• Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
• Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, пісіру
алаңы ысып кетеді. Күйіп қалу қаупі бар.
Пісіру алаңына темір заттарды, мысалы
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
ас құралдары мен кəстрөл қақпақтарын
қоймаңыз, себебі олар қызып кетеді.
Құрылғыны пайдаланған кезде оның іші
ысып кетеді. Күйіп қалу қаупі бар. Керекжарақтары мен кəстрөлдерді алыпсалған кезде қолғап киіңіз.
Есікті абайлап ашыңыз. Алкоголь
қосылған қоспаларды қолданғанда, ауа
мен алкоголь қоспасы пайда болуы
мүмкін. Өрт шығу қаупі бар.
Есікті ашқан кезде жарқыл немесе ашық
отты құрылғыға жақындатпаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды жəне/немесе балқығыш
заттарды (пластмасса немесе
алюминийден жасалған) заттарды
құрылғының қасына немесе үстіне, ішіне
қоймаңыз. Жарылыс немесе өрт шығу
қаупі бар.
Пісіру алаңын қолданып болғаннан кейін
əрқашан "off" (сөндіру) қалпына
қойыңыз.
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып
немесе мүлде ыдыссыз пайдаланбаңыз.
Ыдыстың ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз. Бұл ыдысқа жəне пештің
үстіне нұқсан келтіруі мүмкін.
Пештің үстіне зат немесе ыдыс-аяқ
құласа, оны бүлдіруі мүмкін.
Ыстық ыдысты басқару панеліне жақын
қоймаңыз, себебі қызудың əсерінен
құрылғы бүлінуі мүмкін.
Құрылғының эмаль қаптамасын бүлдіріп
алмас үшін, керек-жарақтарды алыпсалғанда абай болыңыз.
Шойыннан, құйма алюминийден
жасалған не түбіне бүлінген ыдысты əрібері сырғытсаңыз, пештің үстіне сызат
түсуі мүмкін.
Құрылғының эмаль қаптамасының
түсінің өзгеруі құрылғы жұмысына əсер
етпейді.
Құрылғының эмаль қаптамасы бүлініп
немесе өңі кетпес үшін:
•
•
•
•
•
•
– құрылғының табанына ешбір затты
тура қоймаңыз жəне оны алюминий
фольгамен жаппаңыз;
– құрылғының ішіне ыстық суды тура
қоймаңыз;
– тамақ пісіріп болғаннан кейін дымқыл
ыдыс пен тағамды құрылғының ішінде
ұстамаңыз.
Ашық тұрған құрылғы есігіне күш
салмаңыз.
Тұмшапештің астыңғы бөлігіне тұтанғыш
заттарды қоймаңыз. Онда тек қызуға
төзімді заттарды (егер болса) ғана
қойыңыз.
Тұмшапештің бу шығатын
саңылауларын жаппаңыз. Олар
тұмшапештің артқы жағының үстін ала
орналасқан (егер бар болса).
Бетіне сызат түскенін байқасаңыз, дереу
тоқтан ажыратыңыз. Электр тоғына түсу
қаупі бар.
Қызу өткізгіш материалдарды (мысалы,
жұқа темір тор немесе металл
жалатылған қызу өткізгіштер) ыдыстың
астына қоймаңыз. Аса көп қызу
шағылысынан, пештің шыны бетіне
нұқсан келуі мүмкін.
Тоқ сөніп қалған кездері құрылғыны
қолданбаңыз.
Күту менен тазалау
• Жуып-тазалардың алдында құрылғының
суық екеніне көз жеткізіңіз. Күйіп қалу
қаупі бар. Шыны панелі сынып қалуы
мүмкін.
• Құрылғыны əрқашан таза ұстаңыз.
Жиналып қалған май не тағам
қалдықтары өрт қатерін тудыруы мүмкін.
• Құрылғыны үнемі тазалап отырса, оның
беткі қабаты бүлінбейді.
• Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету жəне
мүлікке зиян келтірмеу үшін құрылғыны
тек сабынды сумен жуыңыз. Тұтанғыш
заттарды немесе тот басуына себеп
болатын заттарды қолданбаңыз.
• Құрылғыны бумен тазалайтын, жоғары
қысыммен тазалайтын құралдармен,
•
•
•
•
•
•
өткір, түрпілі тазартқыш заттармен,
түрпілі жөкелермен жəне дақ
кетіргіштермен тазаламаңыз
Пеш бүріккішін қолдансаңыз, оны
өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
Қыздырғыш элементтері мен термостат
сенсорына (қолданылатын болса) ешбір
затты бүрікпеңіз.
Шыны есікті жеміргіш заттармен немесе
металл қырғышпен тазаламаңыз. Ішкі
шыны панельдің қызуға төзімді беті
сынуы немесе шытынауы мүмкін.
Есіктің шыны панельдеріне нұқсан
келсе, босап, сынып қалуы мүмкін.
Оларды міндетті түрде ауыстыру керек.
Қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрылғының есігін алған кезде абай
болыңыз. Есіктің салмағы ауыр.
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларда пайдалануға арналған
арнайы шамдар ғана қолданылған.
Оларды бөлмені жартылай немесе
толықтай жарықтандыру үшін қолдануға
болмайды.
Егер шамды ауыстыру қажет болса,
қуаты дəл осындай, тұрмыстық
құрылғыларға арналған шамды ғана
қолданыңыз.
• Тұмшапештің шамын ауыстырар
алдында құрылғыны электр желісінен
ағытыңыз. Электр тоғына түсу қаупі бар.
Құрылғы суығанша күтіңіз. Күйіп қалу
қаупі бар.
Қызмет көрсету орталығы
• Тек уəкілетті техниктің ғана құрылғыны
жөндеуіне немесе оған қатысты
жұмысты орындауына болады. Уəкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Тек фирмалық қосалқы бөлшектерді
ғана қолданыңыз.
Құрылғыны тастау
• Адам жарақаттанып немесе мүлікке зиян
келмес үшін:
– Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
– Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
– Есіктің бекітпесін ағытып алыңыз. Бұл
кішкентай балалардың немесе үй
жануарларының құрылғының ішіне
кіріп, қамалып қалуына жол бермейді.
Тұншығып қалу қаупі бар.
5
Бұйым сипаттамасы
Жалпы шолу
2
3
4
5
1
7
8
9
4
12
6
3
10
2
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Басқару панелі
Пісіру алаңдарының индикаторы
Тұмшапеш температурасының тетігі
Температура индикаторы
Пеш үстінің индикаторы
Тұмшапеш функцияларының тетігі
Пеш үстін басқаратын тетіктер
Гриль
Тұмшапештің шамы
Желдеткіш
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Сөре сырғытпасы
1
2
3
4
5
Жалғыз пісіру аймағы 1200 Вт
Жалғыз пісіру аймағы 1800 Вт
Жалғыз пісіру аймағы 1200 Вт
Қалдық қызу индикаторы
Жалғыз пісіру аймағы 1800 Вт
Пісіру қабатының орналасуы
1
2
140
180
mm
mm
180
140
mm
5
mm
4
3
Пеш жабдықтары
• Тұмшапеш сөресі
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам
қуыруға арналған.
• Тегіс пісіру науасы
Торттар мен печеньелерге арналған.
• Жалпақ алюминий таба
Торттар мен печеньелерге арналған.
• Сақтау бөлігі
6
Тұмшапештің төменгі жағында сақтау
бөлігі орналастырылған.
Бөлікті қолдану үшін астыңғы жақтағы
алдыңғы есікті көтеріп, одан кейін оны
төмен басыңыз.
Назарыңызда болсын! Құрылғы
жұмыс істеп тұрғанда сақтау бөлігі
ысып кетуі мүмкін.
Бірінші қолданғанға дейін
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы мағлұматтар" тарауын
қараңыз.
қолданбаңыз! Құрылғының бетіне нұқсан
келтіруі мүмкін. "Күтіп ұстау жəне тазалау"
тарауын қараңыз.
Құрылғыны пайдаланар алдында
тұмшапештің ішіндегі жəне
сыртындағы орам материалдарының
барлығын алыңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасын алмаңыз.
Алдын ала қыздыру
Сақтандыру туралы ескерту!
Тұмшапештің есігін ашу үшін,
тұтқасын əрқашан ортасынан ұстаңыз.
Алғашқы тазалау
• Құрылғы ішіндегі керек-жарақтардың
барлығын алыңыз.
• Құрылғыны алғаш рет пайдаланар
алдында тазалаңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Жеміргіш жуғыш заттарды
1.
функциясын жəне ең үлкен
температураны орнатыңыз.
2. Бос пешті 45 минут іске қосып
қойыңыз.
3.
функциясын жəне ең үлкен
температураны орнатыңыз.
4. Бос пешті 15 минут іске қосып
қойыңыз.
Бұл пештің ішкі қабырғаларындағы
қалдықтардың жанып кетуі үшін керек.
Керек-жарақтар əдеттегіден қаттырақ
қызуы мүмкін. Осы кезде иіс пен түтін
шығуы ықтимал. Бұл қалыпты жағдай. Ауа
ағынының жеткілікті екенін тексеріңіз.
Пештің үсті - Күнделікті пайдалану
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы мағлұматтар" тарауын
қараңыз.
Қыздыру параметрлері
Басқару
тетігі
0
1-9
Функция
Off (сөндірулі) қалпы
Қыздыру параметрлері
(1 = ең төменгі қызу
параметрі; 9= ең жоғарғы
қызу параметрі)
1. Басқару тетігін қажетті қызу
параметріне қойыңыз. Пеш үстін
басқару индикаторы жанады.
2. Тағам пісіруді аяқтау үшін басқару
тетігін “0” қалпына койыңыз. Пісіру
алаңдарының барлығы сөндірілсе,
пештің үстін басқару индикаторы
сөнеді.
Қалдық қызуды анықтайтын шам
Қалдық қызуды анықтайтын шам пісіру
алаңы ыстық тұрған кезде жанады.
Назарыңызда болсын! Қалдық
қызуға күйіп қалу каупі бар!
Пештің үсті - Пайдалы ақыл-кеңес
Ыдыс-аяқ
• Ыдыстың түбі барынша қалың, əрі
мүмкіндігінше тегіс болуға тиіс.
• Эмальмен қапталған темірден
жасалған, түбі алюминий не мыс
ыдыстар, пештің керамика бетінің
түсін өзгертеді.
7
Қуатты үнемдеу
• Қалдық жылуды пайдалану үшін
пісіру алаңдарын пісіру уақыты
аяқталмай тұрып өшіріңіз.
• Ыдыстардың түбі мен пісіру
алаңдарының көлемі бірдей болуға
тиіс.
• Мүмкін болса, ыдыстардың
қақпақтарын əрқашан жауып
отырыңыз.
• Пісіру алаңын ыдысты үстіне
қойғаннан кейін ғана іске қосыңыз.
Пештің үсті - Күтіп ұстау жəне тазалау
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы мағлұматтар" тарауын
қараңыз.
Құрылғыны əр пайдаланып болған сайын
тазалап отырыңыз.
Əрқашан табаны таза ыдыстарды
қолданыңыз.
Шыны керамикаға түскен сызаттар
немесе қошқыл дақтар құрылғының
жұмысына ешқандай əсер етпейді.
Қоқысты тазалау үшін:
1. – Дереу тазалаңыз:балқыған
пластик, пластик фольга, қант
қосылған тағам. Дереу
тазаламасаңыз, құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін. Шыныға арналған
арнайы қырғышты қолданыңыз.
Қырғышты шыны бетке сүйір бұрыш
жасап қойып, жылжыту арқылы
тазалаңыз.
– Құрылғы жеткілікті түрде
суығаннан кейін келесіні
алыңыз:əк жолақтары, су дақтары,
май дақтары жəне металл дақтары.
Шыны керамикаға немесе
тоттанбайтын болатқа арналған
арнайы тазартқыш құралдарды
қолданыңыз.
2. Құрылғыны дымқыл шүберекпен,
шамалы жуғыш зат қосып тазалаңыз.
3. Соңында, құрылғыны таза
шүберекпен əбден құрғатыңыз.
• Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш
сұйық қосылған жылы суға батырылған
жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
• Алдыңғы жағы темір құрылғыларды тот
баспайтын темірге арналған жуғыш
затпен тазалаңыз.
• Жеміргіш əсері бар тазалағыштар мен
түрпілі жөкелерді пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш- Күнделікті пайдалану
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы мағлұматтар" тарауын
қараңыз.
Құрылғыны іске қосу жəне сөндіру
1. Тұмшапеш функцияларын басқару
тетігін тұмшапеш функциясына
бұраңыз.
2. Температураны басқару түймешігін
температураға бұраңыз.
Температура индикаторы жанады да,
құрылғының ішіндегі температура
артады.
8
3. Құрылғыны сөндіру үшін тұмшапеш
функцияларының тетігін бұраңыз да,
температура басқару тетігін Off
қалпына қойыңыз.
Қауіпсіздік терморелесі
Бұл пеш(дұрыс пайдаланбау не
элементтерінің бірінің ақаулығына
байланысты)шамадан тыс қызып кету
тəрізді қатерлі жағдайдың алдын алу үшін
қуатты үзіп тастайтын қауіпсіздік
терморелесімен жабдықталған.
Температурасы төмендеген кезде пеш
автоматты түрде қайта қосылады.
Пештің функциялары
Пеш функциялары
Қолданыс аясы
Пеш өшірулі.
Дəстүрлі пісіру
Жоғарғы жəне төменгі элемент бірдей
қыздырады. Пештің бір деңгейінде пісіру жəне
қызарғанша қуыру үшін.
Бүтін қақтама
Бүтін қақтама элементі қосылады. Жалпақ етіп
дайындалған тағамдардан көп мөлшерде гриль
дайындауға арналған. Тостер жасау үшін. Бұл
функцияға арналған максимум температура
210 °C градус
Астыңғы қыздырғыш элемент
Қызу тек пештің астыңғы жағынан келеді.
Бəліштерді жұмсақ немесе қытырлақ негіздерде
пісіру үшін.
Желдеткіш арқылы пісіру
Бірнеше сөрені пайдалана отырып, бірдей
температурада пісірілуге тиіс тағамдарды
иістерін бір-біріне сіңірмей қуыру, немесе пісіру
жəне қуыруға арналған.
Пицца, үнемді
Желдеткішті қолданып, гриль элементтерінің
көмегімен тағамды пештің бір қатарына қойып
қуыру немесе қуыру жəне пісіруге арналған.
Тұмшапеш - Пайдалы ақыл-кеңес
• Пештің сөре қойылатын төрт қатары
бар. Сөре қатарларын құрылғының
астынан бастап санау керек.
• Түрлі тағамдарды бір мезгілде пештің екі
деңгейінде пісіруге болады. Сөрелерді
1-ші жəне 3-ші деңгейге қойыңыз.
• Құрылғының ішіне немесе есігінің
шынысына бу тұруы мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай. Тамақ пісірген кезде
есікті əрқашан артқа шегініп барып
ашыңыз. Бу аз жиналуы үшін тамақ
пісірер алдында пешті 10 минут іске
қосып қойыңыз.
• Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін
ылғал жерлерін сүртіп отырыңыз.
• Заттарды құрылғының табанына тура
қоймаңыз жəне тағам пісірген кезде
құрылғының бөлшектерін алюминий
фольгамен жаппаңыз. Бұл пісіру
нəтижесіне əсер етіп, пештің эмаль
қаптамасын бүлдіруі мүмкін.
Торт пісіру
• Пісіруді бастамай тұрып пешті 10 минут
қыздырып алыңыз.
• Пісіру уақытының 3/4 мөлшері өтпейінше
пештің есігін ашпаңыз.
• Бір уақытта екі пісіру сөресін
пайдалансаңыз, олардың арасындағы
бір қатарды ашық қалдырыңыз.
Балық пен етті пісіру
• Салмағы 1 кг-нан аз етті пісірмеңіз. Етті
тым аз мөлшерде пісіргенде, ол тым
құрғақ болып піседі.
• Өте майлы тағамды пісірген кезде,
пеште кетпейтін дақ қалып қоймас үшін
май жинайтын табаны қолданыңыз.
9
• Еттің сөлі ағып кетпес үшін, оны турамай
тұрып 15 минуттай қоя тұрыңыз.
• Тағамды қуырған кезде пештің іші қатты
түтіндеп кетпес үшін, май жинағыш
табаға аздап су құйыңыз. Түтін жиналып
қалмас үшін суы сарқылған сайын
үстінен су құйып отырыңыз.
Бастапқы кезде, тағамның қалай
пісірілетініне назар аударыңыз. Осы
құрылғыны қолданған кезде, ыдысқа,
рецептілерге жəне тағамның мөлшеріне
барынша сай келетін параметрлерді (қызу
параметрі, пісіру уақыты т.с.с.) табыңыз.
Пісіру уақыттары
Пісіру уақыты тағамның түріне,
құрылымына жəне мөлшеріне
байланысты.
Дəстүрлі пісіру
Тағам
Салмағы
(г)
Сөре түрі
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Өрме
тоқаш
250
эмальмен
қапталған
3
-
150
25-30
Жалпақ
торт
1000
эмальмен
қапталған
2
10
160-170
30-35
Алма
торты
2000
эмальмен
қапталған
3
-
170-190
40-50
1
15
180-200
50-60
Алма
бəліші
1200+1200 Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
20 см)
Кішкене
кекстер
500
эмальмен
қапталған
2
10
160-180
25-30
Майсыз
қопсыма
торт
350
Алюминий
мен
қапталған
1 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
26 см)
1
10
160-170
25-30
Құймақ
1500
эмальмен
қапталған
2
-
160-170
45-55 1)
10
Тағам
Салмағы
(г)
Сөре түрі
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Тауық,
тұтас
1350
2деңгейде
пеш
сөресі, 1деңгейде
қуыру
сөресі
2
-
200-220
60-70
Тауық,
жарты
1300
3деңгейде
пеш
сөресі, 1деңгейде
қуыру
сөресі
3
-
190-210
30-35
Шошқа
етінің
котлеті
600
3деңгейде
пеш
сөресі, 1деңгейде
қуыру
сөресі
3
-
190-210
30-35
Жеміс
қосылған
бəліш
800
эмальмен
қапталған
2
20
230-250
10-15
Толтырма
сы бар
ашытылға
н кекс
1200
эмальмен
қапталған
2
10-15
170-180
25-35
Пицца
1000
эмальмен
қапталған
2
10-15
200-220
30-40
Чизкейк
2600
эмальмен
қапталған
2
-
170-190
60-70
Швейцари
ялық алма
фланы
1900
эмальмен
қапталған
1
10-15
200-220
30-40
Кристмас
торты
2400
эмальмен
қапталған
2
10-15
170-180
55-65 2)
11
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Тағам
Салмағы
(г)
Киш лорен
1000
1 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
26 см)
1
10-15
220-230
40-50
Шаруа
наны
750+750
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
20 см)
1
18 3)
180-200
60-70
Румын
қопсыма
торты
600+600
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
25 см)
2/2
10
160-170
40-50
Румын
қопсыма
торты дəстүрлі
600+600
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
20 см)
2/2
-
160-170
30-40
Ашытылға
н
тоқаштар
800
эмальмен
қапталған
2
10-15
200-210
10-15
Швейцари
я орамасы
500
эмальмен
қапталған
1
10
150-170
15-20
Меренга
400
эмальмен
қапталған
2
-
100-120
40-50
Үгітілмелі
торт
1500
эмальмен
қапталған
3
10-15
180-190
25-35
Қопсыма
торт
600
эмальмен
қапталған
3
10
160-170
25-35
Майлы
торт
600
эмальмен
қапталған
2
10
180-200
20-25
Сөре түрі
1) Құрылғыны сөндіргеннен кейін тортты 7 минут пеште ұстаңыз.
12
2) Құрылғыны сөндіргеннен кейін тортты 10 минут пеште ұстаңыз.
3) Алдын ала қыздыру үшін температураны 250 °C градусқа қойыңыз.
Ауамен желпіп пісіру
Тағам
Салмағы
(г)
Сөре түрі
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Өрме
тоқаш
250
эмальмен
қапталған
3
10
140-150
20-30
Өрме
тоқаш
250 + 250
эмальмен
қапталған
1/3
10
140-150
25-30
Өрме
тоқаш
250 + 250
+ 250
эмальмен
қапталған
1/2/3
10
150-160
30-40
Жалпақ
торт
500
эмальмен
қапталған
2
10
150-160
30-35
Жалпақ
торт
500 + 500
эмальмен
қапталған
1/3
10
150-160
35-45
Жалпақ
торт
500 + 500
+ 500
эмальмен
қапталған
1/2/4 1)
10
155-165
40-50
Алма
торты
2000
эмальмен
қапталған
3
-
170-180
40-50
Алма
бəліші
1200 +
1200
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
20 см)
2/2
-
165-175
50-60
Кішкене
кекстер
500
эмальмен
қапталған
2
10
150-160
20-30
Кішкене
кекстер
500 + 500
эмальмен
қапталған
1/3
10
150-160
30-40
Кішкене
кекстер
500 + 500
+ 500
эмальмен
қапталған
1/2/4 1)
10
150-160
35-45
Майсыз
қопсыма
торт
350
Алюминий
мен
қапталған
1 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
26 см)
1
10
150-160
20-30
13
Тағам
Салмағы
(г)
Сөре түрі
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Құймақ
1200
эмальмен
қапталған
2
-
150-160
30-35 2)
Тауық,
тұтас
1300
2деңгейде
пеш
сөресі, 1деңгейде
қуыру
сөресі
2
-
170-180
40-50
Шошқаның
қуырылған
еті
800
2деңгейде
пеш
сөресі, 1деңгейде
қуыру
сөресі
2
-
170-180
45-50
Толтырма
сы бар
ашытылға
н кекс
1200
эмальмен
қапталған
2
20-30
150-160
20-30
Пицца
1000 +
1000
эмальмен
қапталған
1/3
-
180-200
30-40
Пицца
1000
эмальмен
қапталған
2
-
190-200
25-35
Чизкейк
2600
эмальмен
қапталған
1
-
160-170
40-50
Швейцари
ялық алма
фланы
1900
эмальмен
қапталған
2
10-15
180-200
30-40
Кристмас
торты
2400
эмальмен
қапталған
2
10
150-160
35-40 2)
Киш лорен
1000
1 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
26 см)
2
10-15
190-210
30-40
14
Тағам
Салмағы
(г)
Сөре түрі
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Шаруа
наны
750+750
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
20 см)
1
15-20 3)
160-170
40-50
Румын
қопсыма
торты
600+600
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
25 см)
2/2
10-15
155-165
40-50
Румын
қопсыма
торты дəстүрлі
600+600
Алюминий
мен
қапталған
2 дөңгелек
сөре
(диаметрі:
20 см)
2/2
-
150-160
30-40
Ашытылға
н
тоқаштар
800
эмальмен
қапталған
3
15
180-200
10-15
Ашытылға
н
тоқаштар
800 + 800
эмальмен
қапталған
1/3
15
180-200
15-20
Швейцари
я орамасы
500
эмальмен
қапталған
3
10
150-160
15-25
Меренга
400
эмальмен
қапталған
2
-
110-120
30-40
Меренга
400 + 400
эмальмен
қапталған
1/3
-
110-120
45-55
Меренга
400 + 400
+ 400
эмальмен
қапталған
1/2/4 1)
-
115-125
55-65
Үгітілмелі
торт
1500
эмальмен
қапталған
3
-
160-170
25-35
15
Тағам
Салмағы
(г)
Қопсыма
торт
Майлы
торт
Сөре түрі
Сөре
деңгейі
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(минут)
Температ
ура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
600
эмальмен
қапталған
2
10
150-160
25-35
600 + 600
эмальмен
қапталған
1/3
10
160-170
25-35
1) 4-деңгейдегі торт дайын болғаннан кейін, оны алыңыз да, орнына 1-деңгейдегі тортты қойыңыз.
Тағы он минут пісіріңіз.
2) Құрылғыны сөндіргеннен кейін тортты 7 минут пеште ұстаңыз.
3) Алдын ала қыздыру үшін температураны 250 °C градусқа қойыңыз.
Пицца, үнемді
Салмағы
(г)
Сөре
деңге
йі
Алдын
ала
қыздыр
у
уақыты
(минут)
Пицц
а
1000
1
-
200-210
20-30
эмальмен
қапталған
Пицц
а
1000 +
1000
1/2
-
180-200
30
2-деңгей эмальмен
қапталған, 1-деңгей
алюминиймен
қапталған 1)
Тағам
Темпера
тура (°C)
Пісіру
уақыты
(минут)
Науа түрі
1) 20 минуттан кейін науалардың орындарын алмастырыңыз.
Тұмшапеш - Күтіп ұстау жəне тазалау
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы мағлұматтар" тарауын
қараңыз.
• Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш
сұйық қосылған жылы суға батырылған
жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
• Құрылғының металл беттерін əдетте
қолданылатын жуғыш заттармен
тазалаңыз
• Тұмшапештің ішін əр пайдаланып
болған сайын тазалап отырыңыз.
Осылайша ластықты оңай тазалайсыз,
əрі күйіп кетуіне жол бермейсіз.
16
• Оңай тазаланбайтын қалдықтарды
арнайы пеш тазалағыштармен
тазалаңыз.
• Тұмшапештің керек-жарақтарының
(жуғыш зат қосылған жылы суға
батырылған шүберекпен) бəрін əр
пайдаланып болған сайын тазалаңыз
да, құрғатыңыз.
• Тұмшапештің керек-жарағына ластық
тұрмайтын болса, жеміргіш затпен, өткір
қырлы құралмен тазаламаңыз немесе
ыдыс жуғыш машинада жумаңыз. Бұл
оның ластық тұрмайтын қаптамасын
бүлдіреді!
Пештің есігін тазалау
Пештің есігінде бірінен кейін бірі
орналасқан екі қабатты шыны бар.
Оңайырақ тазалау үшін пештің есігі мен
ішкі шыны қабатты шығарып алыңыз.
Назарыңызда болсын! Есік əлі
орнатылып тұрғанда ішкі қабатты
шығарып алуға əрекет жасаған болсаңыз,
пештің есігі жабылып қалуы мүмкін.
Назарыңызда болсын! Шыны есікті
тазаламас бұрын, шыны қабаттардың
салқын болуын тексеріңіз. Шынының
сынып кету қаупі бар.
Назарыңызда болсын! Есіктің шыны
қабаттары зақымданған немесе
жарылған кезде, олар əлсіз болып, сынып
кетуі мүмкін. Мұны болдырмау үшін
оларды ауыстыру қажет. Қосымша
нұсқауларды алу үшін жергілікті қызмет
көрсету орталығымен байланысыңыз.
Пештің есігі мен шыны қабатты
шығарып алу
1
1
3 Пештің есігін
бірінші ашу күйіне
(жартылай) қарай
жабыңыз. Алға
қарай тартып, оны
ұясынан шығарып
алыңыз.
Өте маңызды!
Бұрандаларды
жоғалтып алмаңыз
3
2
1 Есікті толық
ашып, есіктің екі
топсасын ұстап
тұрыңыз.
2 Екі топсадағы
тетіктерді көтеріп,
бұраңыз.
4 Есікті жұмсақ
матамен қорғалған
ыңғайлы жерге
қойыңыз.
Есіктің төменгі
жағындағы 2
бұранданы
шығарып алу үшін
бұрағышты
пайдаланыңыз.
2
5 Ішкі есікті ашу
үшін ағаштан,
пластиктен немесе
осыларға балама
заттан жасалған
қалақшаны
пайдаланыңыз
Сыртқы есікті ұстап
тұрып, ішкі есікті
есіктің жоғарғы
шетіне қарай
итеріңіз
6 Ішкі есікті
көтеріңіз
7 Есіктің ішкі
жағын тазалаңыз
Шыны қабатты
сумен жəне
сабынмен
тазалаңыз.
Жақсылап сүртіңіз.
17
Назарыңызда болсын! Шыны
қабатты тек сумен жəне сабынмен
тазалаңыз. Қырғыш тазалау құралдары,
дақ кетіргіштер жəне қырлы заттар (мыс.,
пышақтар немесе қырғыштар) шыныға
зақым келтіруі мүмкін.
Пештің есігі мен шыны қабатын салу
Тазалау рəсімі аяқталғаннан кейін есікті
орнына салыңыз. Мұны орындау үшін
əрекеттерді кері ретпен орындаңыз.
4
4
6
5
5
Пештің шамын ауыстырар алдында:
• Пешті өшіріңіз.
• Сақтандырғыш қорапшасындағы
сақтандырғыштарды немесе айырыпқосқышты алыңыз.
Пештің шамы мен шамының
қалпағына нұқсан келмес үшін пештің
табанына шүберек төсеңіз.
Пештің шамын айырбастау/шыны
қалпағын тазалау
1. Шыны қалпағын сағат бағытына қарсы
бұраңыз да, ағытып алыңыз.
2. Шыны қалпағын тазалаңыз.
3. Пештің шамын 300°C градустық қызуға
төзімді, сай келетін шамға
айырбастаңыз.
4. Шыны қалпақты орнына қойыңыз.
Пеш шамы
Назарыңызда болсын! Электр
қатеріне ұшырау қаупі бар!
Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Жөндеу
Қалдық қызу
индикаторлары жанбайды
Пісіру алаңы ыстық емес,
себебі аз уақытқа ғана
қосылған
Егер пісіру алаңы ыстық
болуы қажет болса, қызмет
көрсету орталығына
хабарласыңыз
Құрылғы жұмыс істемей тұр
Сақтандырғыш блогындағы
сақтандырғыш босап
кеткен
Сақтандырғышты
тексеріңіз. Сақтандырғыш
бірнеше рет ағытылып
қалса, білікті электрші
маманға хабарласыңыз.
Пеш қызбай тұр
Пеш тоққа қосылмаған
Пешті тоққа қосыңыз
Пеш қызбай тұр
Қажетті параметрлер
орнатылмаған
Параметрлерді
қадағалаңыз
Пештің шамы жанбай тұр
Пештің шамында ақау бар
Пештің шамын
ауыстырыңыз
18
Ақаулық
Бу мен конденсат тағамның
үстіне жəне пештің ішіне
жиналады
Ықтимал себебі
Жөндеу
Тағам пеш ішінде ұзақ
уақыт қалып қойған
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті
ақпарат техникалық ақпарат
Тағамды пісіріп болғаннан
кейін пеш ішінде 15-20
минуттан артық
қалдырмаңыз
тақтайшасында көрсетілген. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пеш корпусының
алдыңғы жақтауында орналасқан.
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
Орнату
Назарыңызда болсын! "Қауіпсіздік
туралы мағлұматтар" тарауын
қараңыз.
Құрылғы орнатылатын жер
Мин. қашықтық
Өлшемде
рі
мм
A
690
B
150
Жеке тұратын бұл құрылғыңыздың бір
жағын немесе екі жағын ас үй жиһазына
тақатып, не бұрышқа қоюыңызға болады.
Техникалық сипаттама
2-ші санат, 1-ші қосымша санат жəне 1-ші
санат құрылғысы.
Өлшемдері
A
B
Биіктігі
858 мм
Ені
500 мм
Тереңдігі
600 мм
Жалпы электр
қуаты
8685 Вт
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
19
Электр қосылымы
"Қауіпсіздік туралы мағлұматтар"
тарауындағы сақтық шаралары
орындалмаған жағдайда, өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
Бұл құрылғымен аша жəне қорек сымы
бірге жеткізілмейді.
Жарамды кабель түрлері: қимасы сай
келетін H05 RR-F сымы.
Қуат сымы құрылғының суретте
көрсетілген жеріне тиіп тұрмауға
тиісті.
Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар
Бұйымдағы немесе бұйым
белгісі осы бұйым
қорапшасындағы
кəдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп
білдіреді. Сондықтан оны ескі электр жəне
электроникалық бұйымдарды жинап
утилизация үшін арнайы контейнерлерге
салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс
түрде утилизация арқылы Сіз қоршаған
орта менен адам денсаулығына түсіп
пайда бола алатын зиянын болдыртпауын
үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл
бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда
болуы мүмкін. Осы бұйымның
утилизациясы туралы көбірек білуіңіз үшін
жергілікті əкімшілігіңізбен, қалдықтарды
жинап əкететін мекемеңізбен немесе осы
бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен
хабарласыңыз.
20
Орам материалдары
Орам материалдары қоршаған ортаға
зиян келтірмейді жəне оларды қайта
өңдеуге болады. Пластмасса бөлшектер
PE, PS, т.б. сияқты халықаралық
таңбаламамен белгіленген: Орам
материалдарын жергілікті қалдық жинау
мекемесі орнатқан тиісті қоқыс жəшіктеріне
тастаңыз.
Назарыңызда болсын! Құрылғыны
тастар алдында, бұдан кейін қауіпқатер көзіне айналмас үшін іске қосуға
жарамсыз ету керек.
Бұл үшін алдымен ашаны розеткадан
суырып, құрылғының қорек сымын ағытып
алыңыз.
Содержание
Сведения по технике безопасности _ _
Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Перед первым использованием _ _ _ _
Варочная панель - ежедневное
использование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Варочная панель - полезные советы _
Варочная панель - уход и чистка _ _ _ _
21
25
26
26
27
27
Духовой шкаф - ежедневное
использование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Духовой шкаф - полезные советы _ _ _
Духовой шкаф - уход и чистка _ _ _ _ _
Что делать, если ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _
27
28
36
39
39
40
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
Перед установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство, которое содержит следующие сведения:
• Обеспечение безопасности людей и
имущества
• Защита окружающей среды
• Правильный порядок эксплуатации прибора.
Всегда храните настоящую инструкцию
вместе с прибором, даже если перевозите
его на новое место или продаете.
Изготовитель не несет ответственность за
повреждение имущества в результате неправильной установки или эксплуатации
прибора.
Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями
только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор
и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
Дети не должны играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы
вне досягаемости детей. Существует
опасность удушья или получения травм.
• Не подпускайте детей и животных к прибору, когда открыта его дверца или ко-
гда он работает. Существует опасность
получения травм или потери трудоспособности.
• Если прибор оснащен функцией защиты
от детей или блокировки кнопок, то следует ее использовать. Это предотвратит
случайное включение прибора детьми
или животными.
Общие правила техники
безопасности
• Не изменяйте технические характеристики данного прибора. Существует
опасность получения травм и повреждения прибора.
• Не оставляйте прибор без присмотра во
время его работы.
• Выключайте прибор после каждого использования.
Установка
• Установку и подключение должен выполнять только уполномоченный специалист. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр. Это необходимо, чтобы предотвратить опасность повреждения конструкции прибора или получения
травм.
• Убедитесь, что прибор не был поврежден при транспортировке. Не подключайте поврежденный прибор. При необходимости обратитесь к поставщику.
• Перед первым использованием прибора
удалите с него все элементы упаковки,
наклейки и пленку. Не снимайте таблич21
•
•
•
•
•
ку с техническими данными. Это может
привести к аннулированию гарантии.
Неукоснительно соблюдайте законы,
распоряжения, предписания и нормы
(требования техники безопасности, правила и порядок утилизации, правила
техники электро- и газобезопасности и
т.д.), действующие в стране, на территории которой используется прибор.
Будьте осторожны при перемещении
прибора. Прибор имеет большой вес.
Всегда используйте защитные перчатки.
При перемещении прибора не тяните
его за ручку.
Перед установкой убедитесь, что прибор отключен от электросети (если это
применимо).
Выдерживайте минимально допустимые
зазоры между соседними приборами и
предметами мебели.
Не устанавливайте прибор на подставку.
•
•
•
•
•
Подключение к электросети
• Установку и подключение должен выполнять только уполномоченный электрик. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Это необходимо, чтобы
предотвратить опасность повреждения
конструкции прибора или получения
травм.
• Прибор должен быть заземлен.
• Удостоверьтесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с
техническими данными, соответствуют
параметрам вашей электросети.
• Данные по напряжению питания приведены на табличке с техническими данными.
• Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие
предохранители следует выкручивать из
гнезда), автоматы защиты от утечки тока
и пускатели.
• Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее
22
•
•
•
отсоединять от сети все контакты. Устройство для разъединения должно
обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
Все детали, закрывающие токоведущие
части прибора, должны быть закреплены таким образом, чтобы снять их можно было только с помощью специальных
инструментов.
Включайте прибор только в правильно
установленную электрическую розетку с
контактом заземления.
При подключении электроприборов к розетке кабели не должны касаться или
находиться рядом с горячей дверцей
прибора.
Не используйте разветвители, соединители и удлинители. Существует опасность возгорания.
Убедитесь, что сетевой кабель и (если
имеется) вилка сетевого кабеля сзади
прибора не передавлены и не имеют повреждений.
После установки убедитесь в наличии
доступа к месту подключения сетевого
шнура.
Чтобы отключить прибор от электросети, не тяните за сетевой кабель. Всегда
беритесь за саму вилку, если она имеется.
Запрещается выполнять замену сетевого кабеля или использовать сетевой кабель другого типа. Обращайтесь в сервисный центр.
Использование
• Используйте прибор только для приготовления пищи в домашних условиях. Не
используйте его в коммерческих и промышленных целях. Это позволит избежать травмы или повреждения имущества.
• Следите за прибором во время его работы.
• Всегда держитесь в стороне от прибора,
когда открываете дверцу во время его
работы. Может вырваться горячий пар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Существует опасность получения ожогов.
Не используйте прибор, если на него попала вода. При использовании прибора
не касайтесь его мокрыми руками.
Не используйте прибор, как столешницу
или подставку для для каких-либо предметов.
Во время использования варочная панель прибора становится горячей. Существует опасность получения ожогов.
Не кладите на варочную панель металлические предметы, например, столовые приборы или крышки кастрюль, поскольку они могут нагреться.
Внутренняя камера прибора во время
использования становится горячей. Существует опасность получения ожогов.
Для установки или извлечения вспомогательных принадлежностей и кастрюль
используйте защитные перчатки.
Открывайте дверцу с осторожностью.
При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, может образовываться воздушно-спиртовая смесь. Существует опасность возгорания.
Не подносите искры или открытое пламя
к прибору при открывании дверцы.
Не ставьте в прибор, на него или рядом
с ним легковоспламеняющиеся материалы или пропитанные ими предметы, а
также предметы из легкоплавких материалов (из пластмассы или алюминия).
Существует опасность взрыва или возгорания.
После каждого использования электроприбора выключайте конфорки.
Не включайте конфорки без кухонной
посуды или с пустой кухонной посудой
Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды. Это может привести к
повреждению посуды и поверхности варочной панели.
Падение на варочную поверхность каких-либо предметов или посуды может
повредить поверхность варочной панели.
• Не ставьте горячую посуду рядом с панелью управления: высокая температура может привести к повреждению прибора.
• Будьте осторожны, помещая или вынимая принадлежности из прибора, чтобы
не повредить его эмалированные поверхности.
• Поверхность варочной панели можно
поцарапать, передвигая по ней литую
чугунную или алюминиевую посуду, либо посуду с поврежденным дном.
• Изменение цвета эмали не влияет на
эффективность работы прибора.
• Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали:
– не помещайте какие бы то ни было
предметы непосредственно на дно
прибора и не накрывайте его алюминиевой фольгой;
– не подвергайте прибор прямому воздействию горячей воды;
– не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи.
• Не надавливайте на открытую дверцу
прибора.
• Не держите в отделении под духовым
шкафом легковоспламеняющиеся материалы. Если оно имеется, храните в нем
только жаростойкие принадлежности.
• Не закрывайте отверстия для выхода
пара из духового шкафа. Они находятся
в задней части верхней поверхности
(если имеются).
• Если на поверхности есть трещина, то
отсоедините электропитание. Существует опасность поражения электрическим током.
• Не подкладывайте теплопроводные материалы (например, тонкую металлическую сетку или покрытые металлом теплопроводные материалы) под кухонную
посуду. Отражение избыточного тепла
может повредить варочную панель.
23
• Не пользуйтесь прибором во время отключения электричества.
Уход и чистка
• Перед уходом и очисткой убедитесь, что
прибор остыл. Существует опасность
получения ожогов. Стеклянные панели
могут разбиться.
• Всегда держите прибор в чистоте. Скопление остатков жира или пищи может
привести к возгоранию.
• Регулярная чистка способствует сохранности поверхности прибора.
• Для обеспечения безопасности людей и
имущества применяйте для чистки только воду и мыло. Не используйте легковоспламеняющиеся вещества или вещества, вызывающие коррозию.
• Не применяйте для очистки устройства с
использованием пара или высокого давления, предметы с острыми краями,
абразивные чистящие вещества, губки с
абразивным покрытием и пятновыводители.
• Если вы используете спрей для чистки
духовых шкафов, то соблюдайте указания изготовителя. Не распыляйте ничего
на нагревательные элементы и датчик
термостата.
• Не следует чистить стеклянную дверцу
абразивными чистящими средствами
или металлическим скребком. Жаропрочная поверхность внутреннего стекла может треснуть и разбиться.
• При повреждении стеклянные панели
дверцы становятся хрупкими и могут
разрушиться. Необходима их замена.
Обращайтесь в сервисный центр.
• Будьте осторожны при снятии дверцы с
прибора. Дверца имеет большой вес.
24
• В приборе используются специальные
лампы, предназначенные только для
бытовых приборов. Их нельзя применять для полного или частичного освещения жилых комнат.
• При необходимости замены используйте
только лампы такой же мощности, специально предназначенные для бытовых
приборов.
• Перед заменой лампы освещения духового шкафа извлеките вилку сетевого
кабеля из розетки. Существует опасность поражения электрическим током.
Дайте прибору остыть. Существует
опасность получения ожогов.
Сервисный центр
• Проводить работы по ремонту прибора
разрешается только специалистам авторизованного сервисного центра. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
• Следует использовать только оригинальные запасные части.
Утилизация прибора
• Чтобы предотвратить риск получения
травм или повреждения имущества, выполните следующие действия:
– Отключите питание прибора.
– Отрежьте и утилизируйте сетевой
шнур.
– Удалите замок дверцы. Это исключит
риск запирания дверцы с находящимися внутри детьми или мелкими животными. Существует риск смерти от
удушья.
Описание изделия
Общий обзор
2
3
4
5
1
7
8
9
4
12
6
3
10
2
1
11
1 Панель управления
2 Индикаторы конфорок
3 Ручка регулировки температуры духового шкафа
4 Индикатор температуры
5 Индикатор варочной панели
6 Ручка выбора режимов духового шкафа
7 Ручки управления варочной панелью
8 Гриль
9 Лампа освещения духового шкафа
10 Вентилятор
11 Табличка с техническими данными
12 Направляющая
Функциональные элементы варочной панели
1
2
140
180
mm
mm
180
140
mm
5
1
2
3
4
5
Одноконтурная конфорка 1200 Вт
Одноконтурная конфорка 1800 Вт
Одноконтурная конфорка 1200 Вт
Индикация остаточного тепла
Одноконтурная конфорка 1800 Вт
mm
4
3
Принадлежности духового шкафа
• Полка духового шкафа
Для установки посуды, форм для выпечки, размещения мяса для жаркого.
• Плоский противень для выпечки
Для выпекания пирогов и печенья.
• Плоский алюминиевый противень
для выпечки
Для пирогов и печенья.
• Отделение для хранения
Под духовым шкафом находится отделение для хранения.
Для использования отделения поднимите нижнюю переднюю дверцу, а затем
потяните ее вниз.
ВНИМАНИЕ! Отделение для
хранения может нагреться во время
работы прибора.
25
Перед первым использованием
ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по
технике безопасности".
Перед тем, как приступать к эксплуатации прибора, удалите все элементы
упаковки, находящиеся как внутри, так и
снаружи духового шкафа. Не удаляйте табличку технических данных.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Открывая
дверцу духового шкафа, всегда
беритесь за центральную часть ручки.
Предварительная чистка духового
шкафа
• Выньте из духового шкафа все съемные
элементы.
• Перед первым использованием вымойте
духовой шкаф.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте
для чистки абразивные моющие
средства! Они могут привести к
повреждению поверхности. См. раздел
"Уход и чистка".
Предварительный нагрев
1. Задайте функцию
и максимальную
температуру.
2. Включите пустой духовой шкаф на 45
минут.
3. Задайте функцию
и максимальную
температуру.
4. Включите пустой духовой шкаф на 15
минут.
Это необходимо, чтобы сжечь загрязнения
внутри камеры. Принадлежности духового
шкафа при этом могут нагреться больше,
чем при обычном использовании. В это
время может появиться неприятный запах
и дым. Это нормально. Убедитесь, что в
помещении имеется достаточная циркуляция воздуха.
Варочная панель - ежедневное использование
ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по
технике безопасности".
Установки уровня нагрева
Ручка управления
0
1-9
Режим
Положение "Выкл"
Установки уровня нагрева
(1 = самая низкая ступень нагрева; 9 = самая
высокая)
1. Поверните ручку управления на необходимую ступень нагрева. Загорится
26
контрольный индикатор варочной панели.
2. Для завершения процесса приготовления поверните ручку управления в положение "0". Если все конфорки выключены, контрольный индикатор варочной панели погаснет.
Индикатор остаточного тепла
Индикатор остаточного тепла горит, когда
конфорка горячая
ВНИМАНИЕ! Опасность ожога из-за
остаточного тепла!
Варочная панель - полезные советы
Кухонная посуда
• Прежде чем включать конфорку, поставьте на нее посуду.
• Выключайте конфорки до завершения приготовления блюд, чтобы использовать остаточное тепло.
• Размеры днища посуды и конфорки
должны совпадать.
• Днище посуды должно быть как
можно более толстым и плоским.
• Посуда, изготовленная из эмалированной стали, а также посуда с алюминиевым или медным днищем, может вызвать изменение цвета стеклокерамической поверхности.
Экономия электроэнергии
• По возможности всегда накрывайте
кастрюли крышкой.
Варочная панель - уход и чистка
ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по
технике безопасности".
Производите чистку прибора после каждого применения.
Всегда используйте посуду с чистым днищем.
Царапины или темные пятна на стеклокерамике не влияют на работу прибора.
Удаление загрязнений:
1. – Немедленно удаляйте : расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку и пищевые продукты, содержащие сахар. Иначе загрязнения
могут привести к повреждению прибора. Используйте специальный
скребок для стекла. Расположите
скребок под острым углом к стеклянной поверхности и двигайте его по
этой поверхности.
– Удаление загрязнений производите только после того, как прибор
полностью остынет:известковые
пятна, водяные разводы, капли жира, блестящие обесцвеченные пятна. Используйте специальные средства для чистки поверхностей из
стеклокерамики или нержавеющей
стали.
2. Прибор следует чистить влажной
тканью с небольшим количеством
моющего средства.
3. В самом конце насухо вытрите прибор чистой тряпкой.
• Протрите переднюю сторону прибора
мягкой тряпкой, смоченной в теплом
растворе жидкого моющего средства.
• Для металлических поверхностей передней части используйте небольшое количество моющего средства для нержавеющей стали.
• Не пользуйтесь чистящими порошками
или абразивными губками.
Духовой шкаф - ежедневное использование
ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по
технике безопасности".
27
Включение и выключение духового
шкафа
1. Установите ручку выбора режима духового шкафа на соответствующий режим.
2. Поворотом ручки термостата задайте
нужную температуру.
При повышении температуры духового
шкафа включается индикатор температуры.
3. Чтобы отключить духовой шкаф, установите ручку выбора режима духового
шкафа в положение «Выкл».
Предохранительный термостат
Для предотвращения опасного перегрева
из-за неправильного использования прибора или неисправности какого-либо компонента духовой шкаф оборудован предохранительным термостатом, отключающим электропитание при необходимости.
При снижении температуры духовой шкаф
автоматически включается снова.
Режим духового шкафа
Режимы духового шкафа
Описание
Духовой шкаф выключен
Обычный режим приготовления
Используются верхний и нижний элементы. Для
выпекания и жарки на одном уровне духового
шкафа.
Режим «Полный гриль»
В этом режиме нагревательный элемент гриля
включается полностью. Используется для приготовления на гриле большого количества плоских продуктов. Для приготовления тостов.
Максимальная температура для этой функции — 210 °C
Нижний нагревательный элемент
Нагрев происходит только снизу духового шкафа. Для приготовления пирогов с хрустящей корочкой или основой.
Режим принудительной конвекции
Режим позволяет одновременно готовить на
разных уровнях разные блюда, требующие одинаковой температуры приготовления, без взаимопроникновения запахов.
Пицца (экономичный)
Для быстрой жарки или жарки и выпекания на
одном уровне с использованием гриля и нижних
нагревательных элементов с вентилятором.
Духовой шкаф - полезные советы
• В приборе предусмотрено четыре уровня установки полок. Уровни установки
полок отсчитываются от дна духового
шкафа.
28
• Одновременно можно готовить разные
блюда на двух уровнях. Поместите полки на уровни 1 и 3.
• В устройстве или на стеклянной дверце
может конденсироваться влага. Это нор-
мально. Всегда отходите от прибора при
открывании дверцы во время приготовления. Для уменьшения конденсации
прогрейте прибор в течение 10 минут
перед началом приготовления.
• Всегда вытирайте влагу после каждого
использования прибора.
• Запрещается помещать какие-либо
предметы непосредственно на дно прибора и накрывать его компоненты алюминиевой фольгой во время приготовления. Это может изменить результаты
приготовления и повредить эмалевое
покрытие.
шком малого количества мяса блюдо получается сухим.
• При приготовлении очень жирных блюд
используйте противень для сбора жира
во избежание образования пятен, удаление которых может оказаться невозможным.
• По окончании приготовления мяса рекомендуется подождать не менее 15 минут
перед тем, как разрезать его - тогда оно
останется сочным.
• Во избежание образования чрезмерного
количества дыма при жарке мяса, налейте немного воды в противень для
сбора жира. Во избежание конденсации
дыма, доливайте воду в противень для
сбора жира по мере испарения воды.
Приготовление выпечных блюд
• Перед началом приготовления выпечных блюд прогрейте духовой шкаф в течение примерно 10 минут.
• Не открывайте дверцу духового шкафа,
пока не пройдет 3/4 времени приготовления.
• При одновременном использовании
двух противней для выпекания оставляйте между ними пустой уровень.
Продолжительность приготовления
Продолжительность приготовления зависит от вида продукта, его консистенции и
объема.
Вначале, следите за готовностью пищи во
время приготовления. В процессе эксплуатации прибора опытным путем найдите оптимальные параметры (уровень мощности
нагрева, продолжительность приготовления и т.д.) для использумых вами посуды,
рецептов блюд и количества продуктов.
Приготовление мяса и рыбы
• Не рекомендуется приготовлять мясо куском менее 1 кг. При приготовлении сли-
Верхний + нижний нагрев
Блюдо
Вес (г)
Тип противня
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
Полоски
теста
250
эмалированный
3
-
150
25-30
Плоский
пирог
1000
эмалированный
2
10
160-170
30-35
Пирог из
дрожжевого теста с
яблоками
2000
эмалированный
3
-
170-190
40-50
29
Блюдо
Яблочный
пирог
Вес (г)
Тип противня
1200+1200 2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
20 см)
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
1
15
180-200
50-60
Небольшие торты
или пирожные
500
эмалированный
2
10
160-180
25-30
Нежирный
бисквит
350
1 круглый
противень
с алюминиевым
покрытием
(диаметр:
26 см)
1
10
160-170
25-30
Пирог на
противне
1500
эмалированный
2
-
160-170
45-55 1)
Цыпленок,
целиком
1350
полка духового
шкафа на
уровне 2,
противень
для жарки
на уровне
1
2
-
200-220
60-70
Цыпленок,
половина
1300
полка духового
шкафа на
уровне 3,
противень
для жарки
на уровне
1
3
-
190-210
30-35
30
Тип противня
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
600
полка духового
шкафа на
уровне 3,
противень
для жарки
на уровне
1
3
-
190-210
30-35
Флан (открытый
пирог с начинкой)
800
эмалированный
2
20
230-250
10-15
Дрожжевой пирог
с начинкой
1200
эмалированный
2
10-15
170-180
25-35
Пицца
1000
эмалированный
2
10-15
200-220
30-40
Сырный
пирог
(Чизкейк)
2600
эмалированный
2
-
170-190
60-70
Швейцарский
яблочный
флан
1900
эмалированный
1
10-15
200-220
30-40
Рождественский
пирог
2400
эмалированный
2
10-15
170-180
55-65 2)
Киш лорен
(открытый
заварной
пирог)
1000
1 круглый
противень
(диаметр:
26 см)
1
10-15
220-230
40-50
Крестьянский хлеб
750+750
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
20 см)
1
18 3)
180-200
60-70
Блюдо
Вес (г)
Жареные
котлеты из
свинины
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
31
Блюдо
Вес (г)
Тип противня
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
Румынский бисквит
600+600
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
25 см)
2/2
10
160-170
40-50
Румынский бисквит – традиционный
600+600
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
20 см)
2/2
-
160-170
30-40
Булочки из
дрожжевого теста
800
эмалированный
2
10-15
200-210
10-15
Швейцарский рулет
500
эмалированный
1
10
150-170
15-20
Безе
400
эмалированный
2
-
100-120
40-50
Пирог с
обсыпкой
1500
эмалированный
3
10-15
180-190
25-35
Бисквит
600
эмалированный
3
10
160-170
25-35
Сливочный кекс
600
эмалированный
2
10
180-200
20-25
1) После выключения прибора оставьте пирог в духовом шкафу на 7 минут.
2) После выключения прибора оставьте пирог в духовом шкафу на 10 минут.
3) Установите температуру 250°C для предварительного прогрева.
32
Режим принудительной конвекции
Блюдо
Вес (г)
Тип противня
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
Полоски
теста
250
эмалированный
3
10
140-150
20-30
Полоски
теста
250 + 250
эмалированный
1/3
10
140-150
25-30
Полоски
теста
250 + 250
+ 250
эмалированный
1/2/3
10
150-160
30-40
Плоский
пирог
500
эмалированный
2
10
150-160
30-35
Плоский
пирог
500 + 500
эмалированный
1/3
10
150-160
35-45
Плоский
пирог
500 + 500
+ 500
эмалированный
1/2/4 1)
10
155-165
40-50
Пирог из
дрожжевого теста с
яблоками
2000
эмалированный
3
-
170-180
40-50
Яблочный
пирог
1200 +
1200
2/2
-
165-175
50-60
Небольшие торты
или пирожные
500
эмалированный
2
10
150-160
20-30
Небольшие торты
или пирожные
500 + 500
эмалированный
1/3
10
150-160
30-40
Небольшие торты
или пирожные
500 + 500
+ 500
эмалированный
1/2/4 1)
10
150-160
35-45
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
20 см)
33
Тип противня
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
350
1 круглый
противень
с алюминиевым
покрытием
(диаметр:
26 см)
1
10
150-160
20-30
Пирог на
противне
1200
эмалированный
2
-
150-160
30-35 2)
Цыпленок,
целиком
1300
полка духового
шкафа на
уровне 2,
противень
для жарки
на уровне
1
2
-
170-180
40-50
Жаркое из
свинины
800
полка духового
шкафа на
уровне 2,
противень
для жарки
на уровне
1
2
-
170-180
45-50
Дрожжевой пирог
с начинкой
1200
эмалированный
2
20-30
150-160
20-30
Пицца
1000 +
1000
эмалированный
1/3
-
180-200
30-40
Пицца
1000
эмалированный
2
-
190-200
25-35
Сырный
торт
2600
эмалированный
1
-
160-170
40-50
Швейцарский
яблочный
пирог
1900
эмалированный
2
10-15
180-200
30-40
Блюдо
Вес (г)
Нежирный
бисквит
34
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
Тип противня
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
Блюдо
Вес (г)
Рождественский
пирог
2400
эмалированный
2
10
150-160
35-40 2)
Киш лорен
(открытый
заварной
пирог)
1000
1 круглый
противень
(диаметр:
26 см)
2
10-15
190-210
30-40
Крестьянский хлеб
750 + 750
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
20 см)
1
15-20 3)
160-170
40-50
Румынский бисквит
600 + 600
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
25 см)
2/2
10-15
155-165
40-50
Румынский бисквит – традиционный
600 + 600
2 круглых
противня с
алюминиевым
покрытием
(диаметр:
20 см)
2/2
-
150-160
30-40
Булочки из
дрожжевого теста
800
эмалированный
3
15
180-200
10-15
Булочки из
дрожжевого теста
800 + 800
эмалированный
1/3
15
180-200
15-20
Швейцарский рулет
500
эмалированный
3
10
150-160
15-25
Безе
400
эмалированный
2
-
100-120
50-60
35
Блюдо
Тип противня
Вес (г)
Уровень
противня
Время
предварительного прогрева (в минутах)
Температура (°C)
Время
приготовления /
выпекания (в минутах)
Безе
400 + 400
эмалированный
1/3
-
110-120
45-55
Безе
400 + 400
+ 400
эмалированный
1/2/4 1)
-
115-125
55-65
Пирог с
обсыпкой
1500
эмалированный
3
-
160-170
25-35
Бисквит
600
эмалированный
2
10
150-160
25-35
Сливочный кекс
600 + 600
эмалированный
1/3
10
160-170
25-35
1) После того, как пирог на уровне 4 готов, выньте его и поставьте пирог с уровня 1. Выпекайте еще
10 минут.
2) После выключения прибора оставьте пирог в духовом шкафу на 7 минут.
3) Установите температуру 250°C для предварительного прогрева.
Режим «Пицца» (экономичный)
Вес (г)
Уровень
полки
Предварительный разогрев
(в минутах)
Температура
(°C)
Время приготовления / выпекания (в
минутах)
Тип противня
Пицца
1000
1
-
200-210
20-30
эмалированный
Пицца
1000 +
1000
1/2
-
180-200
30
эмалированный
противень на уровне 2, противень с
алюминиевым покрытием на уровне
1 1)
Продукт
1) После 20 минут приготовления поменяйте противни местами на полках.
Духовой шкаф - уход и чистка
ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по
технике безопасности".
36
• Протирайте переднюю панель прибора
мягкой тряпкой, смоченной в теплом
растворе моющего средства.
• Для чистки металлических поверхностей
используйте обычное чистящее средство.
• Чистите камеру духового шкафа после
каждого применения. Это облегчает удаление загрязнений и предотвращает их
пригорание.
• Стойкие загрязнения удаляйте специальными чистящими средствами для
духовых шкафов.
• После каждого использования протирайте все принадлежности духового шкафа
(мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде с добавлением моющего средства) и
затем давайте им высохнуть.
• При наличии принадлежностей с антипригарным покрытием не используйте
для их чистки агрессивные средства, острые предметы и не мойте их в посудомоечной машине. В противном случае
возможно повреждение антипригарного
покрытия!
Снятие дверцы духового шкафа и
стеклянной панели
1 Откройте дверцу до конца и возьмитесь за обе петли.
2 Поднимите и поверните маленькие
рычажки, расположенные в обеих
петлях.
1
1
Чистка дверцы духового шкафа
В дверце духового шкафа имеются две
стеклянные панели, установленные одна
за другой. Для облегчения чистки снимите
дверцу духового шкафа и внутреннюю стеклянную панель.
ВНИМАНИЕ! Если попытаться
извлечь внутреннюю стеклянную
панель, предварительно не сняв дверцу,
то дверца духового шкафа может
захлопнуться.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что
стеклянные панели остыли, прежде
чем приступать к чистке стеклянной
дверцы. Существует опасность
растрескивания стекла.
3 Прикройте дверцу до первого фиксируемого положения (наполовину).
Затем потяните
дверцу на себя и
извлеките петли из
гнезд.
4 Положите дверцу на устойчивую
поверхность, покрытую мягкой
тканью.
Используйте отвертку, чтобы извлечь 2 винта с
нижнего края дверцы.
ВАЖНО! Не потеряйте винты!
ВНИМАНИЕ! Когда на стеклянных
панелях дверцы есть повреждения
или царапины, стекло становится хрупким
и может треснуть. Чтобы избежать этого,
панели необходимо заменить. Для
получения более подробных указаний
обратитесь в местный сервисный центр.
37
6 Поднимите внутреннюю дверцу.
2
7 Очистите внут2
реннюю сторону
дверцы.
Вымойте стеклянную панель водой с
мылом. Тщательно
5 Используйте ло- вытрите ее насухо.
патку, сделанную
из дерева, пластмассы или аналогичного материала,
чтобы открыть
внутреннюю дверцу.
Удерживайте внешнюю дверцу и толкните внутреннюю
дверцу по направлению к верхнему
краю дверцы.
3
ВНИМАНИЕ! Для очистки стеклянной
панели используйте только воду и
мыло. Абразивные чистящие средства,
пятновыводители и острые предметы
(например, ножи или скребки) могут
повредить стекло.
Установка дверцы и стеклянной панели
После завершения очистки установите
дверцу духового шкафа. Для этого выполните описанную выше процедуру в обратном порядке.
4
4
6
5
5
38
Лампочка освещения духового
шкафа
ВНИМАНИЕ! Опасность поражения
электрическим током!
Перед заменой лампочки освещения
духового шкафа:
• Выключите духовой шкаф.
• Выньте предохранитель или отключите
автоматический предохранитель в домашнем электрощите.
Во избежание повреждений лампочки
и стеклянного плафона застелите
тканью дно духового шкафа.
Замена лампочки освещения камеры
духового шкафа/чистка плафона
1. Чтобы снять стеклянный плафон, поверните его против часовой стрелки.
2. Выполните чистку стеклянного плафона.
3. Замените перегоревшую лампочку на
новую, устойчивую к температуре
300°C.
4. Установите на место стеклянный плафон.
Что делать, если ...
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Не загораются индикаторы
остаточного тепла
Конфорка не нагрелась, по- Если конфорка должна уже
скольку работала в течение быть горячей, обратитесь в
короткого периода времени сервисный центр
Прибор не работает
Перегорел предохранитель
на распределительном щите
Проверьте предохранитель. Если предохранитель
перегорел повторно, обратитесь к квалифицированному электрику.
Духовой шкаф не нагревается
Духовой шкаф не включен
Включите духовой шкаф
Духовой шкаф не нагревается
Не заданы необходимые
настройки
Проверьте настройки
Лампа освещения духового
шкафа не работает
Лампа освещения духового
шкафа перегорела
Замените лампу освещения духового шкафа
На продуктах и внутренней
поверхности камеры духового шкафа осаждаются
пар и конденсат
Блюда слишком долго находились в духовом шкафу
После приготовления не
оставляйте блюда в духовом шкафу более чем на
15–20 минут
Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь к продавцу
или в сервисный центр.
Данные, необходимые для сервисного
центра, находятся на табличке с техниче-
скими данными. Табличка с техническими
данными находится на передней рамке камеры духового шкафа.
Рекомендуем записать их здесь:
Название модели (MOD.)
.........................................
PNC (номер изделия)
.........................................
Серийный номер (S.N.)
.........................................
Установка
ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по
технике безопасности".
Место для установки прибора
Отдельностоящий прибор можно устанавливать рядом с предметами мебели,
между ними или в углу.
39
Габаритные размеры
Суммарная электрическая мощность
B
A
8685 Вт
Напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Электрическое подключение
Производитель не несет ответственность, если пользователь не соблюдает меры предосторожности, приведенные в Главе "Сведения по технике безопасности".
Минимальные расстояния
Габариты
мм
А
690
B
150
Данный прибор поставляется без сетевого
шнура и вилки.
Допускается использование кабеля следующего типа: H05 RR-F необходимого поперечного сечения.
Сетевой шнур не должен касаться
частей прибора, показанных на рисунке.
Технические данные
Прибор класса 2, подкласса 1 и класса 1.
Габаритные размеры
Высота
858 мм
Ширина
500 мм
Глубина
600 мм
Охрана окружающей среды
Символ
на изделии или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
40
возможен в противном случае, вследствие
неподобающего обращения с подобными
отходами. За более подробной
информацией об утилизации этого
изделия просьба обращаться к местным
властям, в службу по вывозу и утилизации
отходов или в магазин, в котором Вы
приобрели изделие.
Упаковочные материалы
Упаковочные материалы являются
экологичными и пригодными к вторичной
переработке. Пластмассовые детали обозначены международными аббревиатурами, такими, как PE, PS и т.д. Упаковочные
материалы следует складывать в соответствующие контейнеры местных служб по
утилизации отходов.
ВНИМАНИЕ! Из соображений
безопасности перед утилизацией
прибора необходимо привести его в
нерабочее состояние.
Для этого выньте вилку сетевого шнура из
розетки и отрежьте сетевой шнур от
прибора.
41
Зміст
Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ _ 42
Опис виробу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
Перед першим користуванням _ _ _ _ _ 47
Варильна поверхня — щоденне
користування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Варильна поверхня — корисні поради _ 47
Варильна поверхня — догляд та чищення
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
Духовка — щоденне користування _ _ _
Духовка — корисні поради _ _ _ _ _ _ _
Духовка — догляд та чищення _ _ _ _ _
Що робити, коли ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охорона довкілля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
49
56
58
59
60
Може змінитися без оповіщення
Інформація з техніки безпеки
Перед встановленням та експлуатацією
приладу уважно прочитайте цю інструкцію,
щоб забезпечити:
• вашу особисту безпеку та безпеку вашого майна;
• захист навколишнього середовища;
• правильну роботу приладу.
Завжди зберігайте цю інструкцію разом із
приладом, навіть якщо ви продаєте його
або переїжджаєте в інше місце.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію.
Безпека дітей і вразливих осіб
• Цим приладом можуть користуватися діти, старші 8 років, та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи особи, які не мають відповідного досвіду та знань, лише
якщо вони перебуватимуть під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння пов’язаних із цим ризиків. Діти не повинні гратись із цим приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці. Існує ризик
задушення або отримання травм.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин
до приладу, коли він працює або коли
його дверцята відчинені. Існує ризик
травмування, у тому числі з серйозними
тривалими наслідками.
42
• Якщо у приладі передбачено функцію
захисту від доступу дітей або функцію
блокування кнопок, увімкніть її. Це не
дозволить дітям і домашнім тваринам
випадково задіяти елементи керування
приладом.
Загальні правила безпеки
• Не змінюйте технічні характеристики
приладу. Існує ризик отримання травм
та пошкодження приладу.
• Не залишайте прилад без нагляду під
час його експлуатації.
• Вимикайте прилад після кожного використання.
Установка
• Встановлення та підключення приладу
може здійснювати лише кваліфікований
фахівець. Зверніться до уповноваженого
сервісного центру. Це дозволить запобігти ризику пошкодження майна та отримання травм.
• Переконайтеся, що прилад не пошкоджено під час транспортування. Не підключайте пошкоджений прилад. Якщо
необхідно, зверніться до постачальника.
• Перед використанням приладу зніміть з
нього всі пакувальні матеріали, наклейки
та захисні плівки. Не знімайте табличку з
технічними даними. Це може призвести
до втрати гарантії.
• Неухильно дотримуйтеся законів, розпоряджень, директив та норм, що діють у
•
•
•
•
країні, де ви користуєтеся приладом
(правила техніки безпеки, положення
про повторну переробку, правила безпечного користування електричними й
газовими приладами тощо).
Будьте обережні, переміщуючи прилад.
Цей прилад важкий. Обов’язково одягайте захисні рукавички. Не тягніть прилад
за ручку.
Подбайте про те, щоб під час встановлення прилад був від’єднаний від джерела живлення (при підключенні за допомогою вилки).
Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної
відстані до інших приладів чи обладнання.
Не розміщуйте прилад на його основу.
•
•
•
•
•
Підключення до електромережі
• Встановлення приладу та його підключення до електромережі може здійснюватися лише кваліфікованим електриком. Зверніться до уповноваженого сервісного центру. Це дозволить запобігти
пошкодженню майна та отриманню
травм.
• Прилад має бути заземлений.
• Переконайтеся, що параметри енергоспоживання на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі у вашій оселі.
• Інформацію щодо напруги вказано на табличці з технічними даними.
• Необхідно мати належні ізолюючі пристрої: лінійні роз’єднувачі, запобіжники
(гвинтові запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від замикання на
землю і контактори.
• Електричне під’єднання повинно передбачати наявність ізолюючого приладу
для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого
пристрою повинен становити не менше
3 мм.
• Елементи захисту від ураження електричним струмом мають бути зафіксова-
•
•
ні так, аби їх не можна було зняти без
спеціального інструмента.
Завжди користуйтеся правильно встановленою протиударною розеткою.
Підключаючи електричний прилад до розетки, подбайте про те, щоб кабелі не
торкалися гарячих дверцят приладу і не
знаходилися надто близько до них.
Не використовуйте розгалужувачі, розподільники й подовжувачі. Існує ризик
виникнення пожежі.
Стежте за тим, щоб штепсельна вилка
(при підключенні через розетку) та шнур
живлення, що знаходиться за машиною,
не перегиналися та не зазнавали пошкоджень.
Переконайтеся, що після встановлення
приладу є вільний доступ до місця підключення до мережі.
Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад від мережі. Завжди тягніть за вилку (при підключенні за допомогою вилки).
Не замінюйте кабель живлення. Зверніться у сервісний центр.
Користування
• Користуйтеся приладом тільки для готування їжі вдома. Не використовуйте його
у комерційних чи виробничих цілях. Це
необхідно, щоб запобігти травмуванню
людей та пошкодженню майна.
• Завжди наглядайте за приладом під час
його роботи.
• Стійте подалі від приладу, коли відкриваєте дверцята під час його роботи.
Можливий вихід гарячої пари. Є ризик
опіків.
• Не користуйтеся приладом, якщо він
контактує з водою. Під час роботи з приладом руки не повинні бути мокрими або
вологими.
• Не використовуйте прилад як робочу поверхню або для зберігання речей.
• Варильна поверхня приладу під час роботи нагрівається. Є ризик опіків. Не кладіть на варильну поверхню металеві
43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
предмети, наприклад столові прибори чи
кришки від каструль, оскільки вони можуть нагрітися.
Під час роботи приладу його камера нагрівається. Є ризик опіків. Вставляючи і
виймаючи каструлі чи приладдя, одягайте рукавиці.
Відкривайте дверцята обережно. Використання інгредієнтів, що містять алкоголь, може спричинити утворення суміші
алкоголю і повітря. Існує ризик виникнення пожежі.
Відкриваючи дверцята, стежте, аби поблизу приладу не було джерел іскроутворення або відкритого вогню.
Не кладіть займисті речовини, предмети,
змочені в займистих речовинах, та легкоплавкі предмети (з пластмаси або
алюмінію) всередину приладу, поряд з
ним або на нього. Це може призвести до
вибуху чи пожежі.
Після кожного використання вимикайте
конфорки.
Не користуйтеся зонами нагрівання, якщо на них відсутній кухонний посуд, або
розміщено порожній посуд.
Не допускайте, щоб посуд грівся, коли з
нього повністю випаровувалася рідина.
Це може призвести до пошкодження
посуду та варильної поверхні.
Якщо певні предмети чи посуд впадуть
на варильну поверхню, вона може зазнати пошкоджень.
Не кладіть гарячий посуд біля панелі керування, оскільки це може призвести до
пошкодження приладу.
Будьте обережні, коли ставите чи виймаєте приладдя, щоб запобігти пошкодженню емалевого покриття приладу.
Кухонний посуд із чавуну, алюмінієвого
литва або з пошкодженим дном може
подряпати варильну поверхню під час
його пересування.
Знебарвлення емалі не впливає на робочі якості приладу.
• Щоб уникнути пошкодження чи знебарвлення емалі, дотримуйтеся таких рекомендацій:
– не ставте предмети безпосередньо на
дно приладу і не застеляйте дно алюмінієвою фольгою;
– не ставте гарячу воду безпосередньо
у прилад;
– після приготування не залишайте у
приладі страви і продукти з високим
вмістом вологи.
• Не тисніть на відкриті дверцята.
• Не кладіть займисті матеріали у відділення під плитою. Використовуйте його
лише для зберігання жаростійкого приладдя (якщо передбачено).
• Не закривайте паровивідні отвори. Вони
знаходяться на задній стороні верхньої
поверхні (якщо передбачено).
• Якщо на поверхні є тріщини, відключіть
прилад від електромережі. Існує ризик
електричного удару.
• Не підкладайте матеріали, які проводять
тепло (наприклад, тонкі металеві сітки
або металеві провідники тепла), під посуд. Надмірне відбиття тепла може пошкодити скляну варильну поверхню.
• Не використовуйте прилад, якщо вимкнено струм.
Догляд та чистка
• Перш ніж виконувати догляд, дайте приладу охолонути. Існує ризик отримання
опіків. Є ризик, що скляні панелі можуть
тріснути.
• Завжди підтримуйте духовку чистою.
Жир або залишки їжі, що накопичилися
всередині духовки, можуть призвести до
пожежі.
• Регулярне чищення дозволяє запобігти
псуванню матеріалу, з якого виготовлено поверхню.
• Для вашої особистої безпеки та безпеки
вашого майна очищайте прилад лише за
допомогою води та мильного розчину.
Не використовуйте легкозаймисті реч-
•
•
•
•
•
•
•
•
овини або речовини, які можуть спричинити корозію.
Для очищення приладу не застосовуйте
парові очисники, очисники високого тиску, гострі предмети, абразивні засоби
для чищення, жорсткі губки та засоби
для видалення плям.
Користуйтеся аерозолями для чищення
духових шаф згідно інструкцій виробника. Не розпилюйте будь-які речовини на
нагрівальні елементи або датчик термостата (якщо є).
Не використовуйте для чищення скляної
панелі дверцят абразивні засоби або металеві шкребки. Вони можуть пошкодити
жаростійку поверхню внутрішнього скла.
Пошкоджені скляні панелі дверцят стають слабкими та можуть тріснути. В такому разі їх слід замінити. Зверніться у
сервісний центр.
Будьте обережні, знімаючи дверцята з
приладу. Дверцята важкі.
Скляні лампочки у цьому приладі - це
спеціальні лампочки, що підходять лише
для побутових приладів. Їх не можна використовувати як засіб повного чи часткового освітлення кімнат.
Лампочки необхідно замінювати на ідентичні за потужністю і такі, що створені
спеціально для побутових приладів.
Перш ніж замінювати лампу в духовці,
від’єднайте прилад від електричної ме-
режі. Існує ризик ураження електричним
струмом. Дайте приладу охолонути. Існує ризик отримання опіків.
Сервісний центр
• Проводити ремонтні або інші роботи з
приладом дозволяється лише кваліфікованим фахівцям з відповідними дозволами. Зверніться до уповноваженого сервісного центру.
• Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
Утилізація приладу
• Щоб запобігти ризику отримання травм
або заподіяння шкоди, дотримуйтеся
нижченаведених інструкцій.
– Відключіть прилад від електромережі.
– Відріжте кабель живлення і викиньте
його.
– Видаліть клямку дверцят. Це завадить
дітям або домашнім тваринам зачинитися всередині приладу. Існує ризик
задушення.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)
45
Опис виробу
Загальний огляд
2
3
4
5
6
1
7
8
9
4
12
3
10
2
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Панель управління
Індикатори зон нагрівання
Перемикач температури духової шафи
Індикатор температури
Індикатор варильної поверхні
Перемикач функцій духовки
Ручки керування варильною поверхнею
Гриль
Лампочка духової шафи
Вентилятор
Табличка з технічними даними
Напрямна рейка
1
2
3
4
5
Одинарна зона нагрівання 1200 Вт
Одинарна зона нагрівання 1800 Вт
Одинарна зона нагрівання 1200 Вт
Індикатор залишкового тепла
Одинарна зона нагрівання 1800 Вт
Оснащення варильної поверхні
1
2
140
180
mm
mm
180
140
mm
5
mm
4
3
Аксесуари духової шафи
• Поличка духовки
Для посуду, форм для випічки, смаженини.
• Плоске деко для випікання
Для випікання пирогів та печива.
• Пласке алюмінієве деко
Для випікання пирогів та печива.
• Відділення для зберігання речей
46
Під духовою шафою знаходиться відділення для зберігання речей.
Щоб скористатися цим відділенням, підніміть нижні передні дверцята, а потім
потягніть униз.
Попередження! Під час роботи
приладу відділення для зберігання
речей може нагріватися.
Перед першим користуванням
Попередження! Див. розділ
«Інформація з техніки безпеки».
Перш ніж починати користуватися приладом, зніміть усе пакування, в тому
числі і те, яке перебуває усередині приладу. Не знімайте табличку з паспортними
даними.
Обережно! Відкриваючи дверцята
духовки, завжди беріться за ручку по
центру.
Перше чищення
• Вийміть з приладу всі предмети.
• Перед першим використанням почистіть
прилад.
Обережно! Не використовуйте для
чищення абразивні матеріали! Це
може пошкодити поверхню. Див. розділ
"Догляд та чистка".
Попереднє прогрівання
1. Встановіть функцію
і максимальну
температуру.
2. Прогрійте порожню духовку впродовж
45 хвилин.
3. Встановіть функцію
і максимальну
температуру.
4. Прогрійте порожню духовку впродовж
15 хвилин.
Це робиться для того, аби спалити будьякі залишки речовин, що залишились на
поверхні камери духовки. Додаткове приладдя може нагрітися до вищої, ніж при
звичайному користуванні, температури.
Протягом цього часу може з’явитися запах
та дим. Це нормальне явище. Подбайте
про достатнє провітрювання.
Варильна поверхня — щоденне користування
Попередження! Див. розділ
«Інформація з техніки безпеки».
Ступені нагріву
Поворотний
регулятор
0
1-9
Функція
Вимкнено
Ступені нагріву
(1 = найнижчий ступінь
нагріву; 9 = найвищий
ступінь нагріву)
індикатор керування варильною поверхнею.
2. Щоб завершити процес приготування,
потрібно повернути регулятор у позицію «0». Якщо усі зони нагрівання
вимкнено, індикатор керування варильною поверхнею згасає.
Індикатор залишкового тепла
Індикатор залишкового тепла запалюється,
коли конфорка гаряча.
Попередження! Небезпека опіку
залишковим теплом!
1. Оберіть ступінь нагріву за допомогою
поворотного регулятора. Загорається
Варильна поверхня — корисні поради
Кухонний посуд
• Дно посуду має бути якомога більш
товстим і рівним.
• Сталевий емальований посуд або
посуд з алюмінієвим чи мідним дном
може змінити колір склокерамічної
поверхні.
47
Економія електроенергії
• Вимикайте конфорку за декілька
хвилин до завершення готування,
щоб скористатись залишковим теплом.
• Дно каструлі і конфорка мають бути
однаковими за розміром.
• По можливості завжди накривайте
каструлі кришкою.
• Ставте кухонний посуд на конфорку
до її вмикання.
Варильна поверхня — догляд та чищення
Попередження! Див. розділ
«Інформація з техніки безпеки».
Чистіть прилад після кожного використання.
Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути
завжди чистим.
Подряпини або темні плями на склокераміці не впливають на роботу приладу.
Щоб видалити забруднення:
1. – Видаляйте негайно:пластмасу, полімерну плівку, що розплавилися,
залишки страв, що містять цукор.
Якщо цього не зробити, то забруднення може призвести до пошкодження приладу. Користуйтеся спеціальним шкребком для скла. Поставте шкребок під гострим кутом до
скляної поверхні і пересувайте лезо
по поверхні.
– Видаляйте після того, як прилад
достатньо охолоне:вапняні кола,
кола від води, жирні плями, знебарвлення полірованих металевих елементів. Використовуйте для цього
спеціальний очищувач для склокераміки або нержавіючої сталі.
2. Чистіть прилад вологою ганчіркою з
невеликою кількістю миючого засобу.
3. На завершення насухо витріть прилад чистою ганчіркою.
• Протирайте передню сторону приладу
м'якою тканиною, змоченою у теплому
розчині миючого засобу.
• Для металевих частин застосовуйте спеціальні засоби для нержавіючої сталі.
• Не використовуйте абразивних засобів і
абразивних губок для чищення.
Духовка — щоденне користування
Попередження! Див. розділ
«Інформація з техніки безпеки».
Активація і деактивація приладу
1. Поверніть перемикач функцій духовки
на бажану функцію.
2. Встановіть потрібну температуру за
допомогою ручки термостата.
Коли температура в приладі збільшується, загорається індикатор температури.
48
3. Щоб вимкнути прилад, поверніть перемикач функцій духовки та ручку термостата у положення «Вимкнено».
Запобіжний термостат
Щоб запобігти небезпечному перегріванню
(через неправильне користування приладом або дефект складових), духовка оснащена термостатом, який вимикає подачу
електроенергії. Коли температура знизиться, духовка знову ввімкнеться автоматично.
Функції духової шафи
Функції духової шафи
Призначення
Духова шафа вимкнена.
Традиційне приготування
Використовується верхній і нижній нагрівальний
елемент. Смаження і випікання на одному рівні
духової шафи.
Повний гриль
Гриль вмикається повністю. Для запікання на
грилі великої кількості виробів пласкої форми.
Для приготування грінок. Максимальна температура для цієї функції становить 210°C.
Нижній нагрівальний елемент
Тепло надходить тільки від нижньої частини духової шафи. Для випікання коржів для торта з
хрусткою або твердою основою.
Готування в режимі конвекції
Дозволяє одночасно смажити та запікати страви, що готуються за однакової температури, на
декількох поличках без змішування запахів.
Економне приготування піци
Дозволяє швидко смажити та запікати страви на
одному рівні, використовуючи гриль, нижні елементи й вентилятор.
Духовка — корисні поради
• Прилад має чотири рівні для встановлення поличок. Нумерація рівнів починається з днища приладу.
• Можна готувати різні страви на двох
рівнях одночасно. В такому разі розмістіть полиці на рівнях 1 і 3.
• В духовці або на скляній панелі дверцят
може утворюватися конденсат. Це нормальне явище. Відкриваючи дверцята
приладу під час приготування страви,
стійте якнайдалі від приладу. Щоб зменшити конденсацію, дайте приладові попрацювати протягом 10 хвилин перед
приготуванням страви.
• Витирайте вологу після кожного користування приладом.
• Не кладіть страви та продукти безпосередньо на днище приладу та не накривайте його компоненти алюмінієвою
фольгою під час готування. Це може по-
гіршити результати випікання та пошкодити емалеве покриття духовки.
Випікання пирогів/тортів
• Перш ніж випікати, прогрійте духовку
впродовж приблизно 10 хвилин.
• Не відкривайте дверцята, поки не сплине 3/4 встановленого часу випікання.
• Якщо ви готуєте одночасно на двох деко, залишайте один рівень між ними порожнім.
Готування м’яса і риби
• Не використовуйте шматки м’яса вагою
до 1 кг. Після приготування малі шматки
м’яса будуть надто сухим.
• Якщо страва дуже жирна, встановіть піддон, щоб уникнути утворення плям, які
буде важко видалити.
• Після приготування зачекайте приблизно 15 хвилин, перш ніж розрізати м’ясо
— так воно не втратить сік.
49
• Щоб уникнути утворення надмірної кількості диму в духовці під час смаження,
налийте у піддон трохи води. Щоб уникнути конденсації диму, додавайте воду
після того, як вона випарується.
Готуючи, перший час слідкуйте за готовністю страв. Визначте найкращі налаштування (температурний режим, тривалість готування тощо) для свого посуду, рецептів та
кількостей продуктів, які ви готуєте у приладі.
Тривалість готування
Тривалість готування залежить від типу
продуктів, їхньої консистенції та об'єму.
Традиційне приготування
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Страва
Вага (г)
Тип дека
Кондитерські вироби
250
емальоване
3
-
150
25-30
Корж
1000
емальоване
2
10
160-170
30-35
Пиріг з
яблуками
з дріжджового тіста
2000
емальоване
3
-
170-190
40-50
1
15
180-200
50-60
Яблучний
пиріг
1200+1200 2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 20
см)
Тістечка
500
емальоване
2
10
160-180
25-30
Бісквіт без
жиру
350
1 кругле
алюміноване деко
(діаметр:
26 см)
1
10
160-170
25-30
Млинці,
печені в
духовці
1500
емальоване
2
-
160-170
45-55 1)
50
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Страва
Вага (г)
Тип дека
Курка, ціла
1350
поличка
духовки на
рівні 2, деко для
смаження
на рівні 1
2
-
200-220
60-70
Курка, половина
1300
поличка
духовки на
рівні 3, деко для
смаження
на рівні 1
3
-
190-210
30-35
Котлети із
свинини
600
поличка
духовки на
рівні 3, деко для
смаження
на рівні 1
3
-
190-210
30-35
Відкритий
пиріг
800
емальоване
2
20
230-250
10-15
Пиріг із
дріжджового тіста
з начинкою
1200
емальоване
2
10-15
170-180
25-35
Піца
1000
емальоване
2
10-15
200-220
30-40
Сирний
пиріг
2600
емальоване
2
-
170-190
60-70
Швейцарський
яблучний
пиріг
1900
емальоване
1
10-15
200-220
30-40
Різдвяний
кекс
2400
емальоване
2
10-15
170-180
55-65 2)
51
Тип дека
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Страва
Вага (г)
Кіш лорен
(запіканка
по-французьки)
1000
1 кругле
деко (діаметр: 26
см)
1
10-15
220-230
40-50
Селянський хліб
750+750
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 20
см)
1
18 3)
180-200
60-70
Румунський бісквіт
600+600
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 25
см)
2/2
10
160-170
40-50
Румунський бісквіт
- традиційний рецепт
600+600
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 20
см)
2/2
-
160-170
30-40
Булочки з
дріжджового тіста
800
емальоване
2
10-15
200-210
10-15
Рулет із
джемом
500
емальоване
1
10
150-170
15-20
Безе
400
емальоване
2
-
100-120
40-50
Вироби з
крихкого
тіста
1500
емальоване
3
10-15
180-190
25-35
Бісквіт
600
емальоване
3
10
160-170
25-35
Масляний
пиріг
600
емальоване
2
10
180-200
20-25
1) Після вимкнення приладу залиште страву в духовці ще на 7 хвилин.
2) Після вимкнення приладу залиште страву в духовці ще на 10 хвилин.
52
3) Встановіть температуру 250 °C для попереднього прогрівання.
Приготування з використанням вентилятора
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Страва
Вага (г)
Тип дека
Кондитерські вироби
250
емальоване
3
10
140-150
20-30
Кондитерські вироби
250 + 250
емальоване
1/3
10
140-150
25-30
Кондитерські вироби
250 + 250
+ 250
емальоване
1/2/3
10
150-160
30-40
Корж
500
емальоване
2
10
150-160
30-35
Корж
500 + 500
емальоване
1/3
10
150-160
35-45
Корж
500 + 500
+ 500
емальоване
1/2/4 1)
10
155-165
40-50
Пиріг з
яблуками
з дріжджового тіста
2000
емальоване
3
-
170-180
40-50
Яблучний
пиріг
1200 +
1200
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 20
см)
2/2
-
165-175
50-60
Тістечка
500
емальоване
2
10
150-160
20-30
Тістечка
500 + 500
емальоване
1/3
10
150-160
30-40
Тістечка
500 + 500
+ 500
емальоване
1/2/4 1)
10
150-160
35-45
53
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Страва
Вага (г)
Тип дека
Бісквіт без
жиру
350
1 кругле
алюміноване деко
(діаметр:
26 см)
1
10
150-160
20-30
Млинці,
печені в
духовці
1200
емальоване
2
-
150-160
30-35 2)
Курка, ціла
1300
поличка
духовки на
рівні 2, деко для
смаження
на рівні 1
2
-
170-180
40-50
Смажена
свинина
800
поличка
духовки на
рівні 2, деко для
смаження
на рівні 1
2
-
170-180
45-50
Пиріг із
дріжджового тіста
з начинкою
1200
емальоване
2
20-30
150-160
20-30
Піца
1000 +
1000
емальоване
1/3
-
180-200
30-40
Піца
1000
емальоване
2
-
190-200
25-35
Сирний
пиріг
2600
емальоване
1
-
160-170
40-50
Швейцарський
яблучний
пиріг
1900
емальоване
2
10-15
180-200
30-40
Різдвяний
кекс
2400
емальоване
2
10
150-160
35-40 2)
54
Тип дека
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Страва
Вага (г)
Кіш лорен
(запіканка
по-французьки)
1000
1 кругле
деко (діаметр: 26
см)
2
10-15
190-210
30-40
Селянський хліб
750 + 750
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 20
см)
1
15-20 3)
160-170
40-50
Румунський бісквіт
600 + 600
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 25
см)
2/2
10-15
155-165
40-50
Румунський бісквіт
- традиційний рецепт
600 + 600
2 круглих
алюмінованих дека (діаметр: 20
см)
2/2
-
150-160
30-40
Булочки з
дріжджового тіста
800
емальоване
3
15
180-200
10-15
Булочки з
дріжджового тіста
800 + 800
емальоване
1/3
15
180-200
15-20
Рулет із
джемом
500
емальоване
3
10
150-160
15-25
Безе
400
емальоване
2
-
110-120
30-40
Безе
400 + 400
емальоване
1/3
-
110-120
45-55
Безе
400 + 400
+ 400
емальоване
1/2/4 1)
-
115-125
55-65
55
Страва
Рівень
полички
Тривалість попереднього прогрівання
(хвилини)
Температура (°C)
Тривалість готування/
випікання
(хвилини)
Вага (г)
Тип дека
Вироби з
крихкого
тіста
1500
емальоване
3
-
160-170
25-35
Бісквіт
600
емальоване
2
10
150-160
25-35
600 + 600
емальоване
1/3
10
160-170
25-35
Масляний
пиріг
1) Після того як корж на 4 рівні буде готовий, вийміть його і поставте корж на рівень 1. Випікайте
протягом ще 10 хвилин.
2) Після вимкнення приладу залиште страву в духовці ще на 7 хвилин.
3) Встановіть температуру 250 °C для попереднього прогрівання.
Економне приготування піци
Вага (г)
Рівень
полички
Час попереднього
нагрівання
(хвилин)
Температура
(°C)
Тривалість
готування/
випікання
(хвилини)
Тип дека
Піца
1000
1
-
200-210
20-30
емальоване
Піца
1000 +
1000
1/2
-
180-200
30
рівень 2 - емальоване, рівень 1 алюміноване 1)
Страва
1) Через 20 хвилин поміняйте дека місцями.
Духовка — догляд та чищення
Попередження! Див. розділ
«Інформація з техніки безпеки».
• Помийте передню панель приладу теплою водою з миючим засобом за допомогою м'якої ганчірки.
• Для чищення металевих поверхонь використовуйте звичайний засіб для чищення.
• Чистіть камеру духової шафи після кожного використання. Таким чином легше
видалити бруд, і він не пригорає.
56
• Стійкий бруд видаляйте за допомогою
спеціальних засобів для чищення духових шаф.
• Чистіть всі аксесуари духової шафи (теплою водою з миючим засобом за допомогою м'якої ганчірки) після кожного використання і дайте їм висохнути.
• Якщо у вас є аксесуари з антипригарним
покриттям, не чистіть їх агресивними
миючими засобами, предметами з гострими краями або в посудомийній ма-
шині. Це може пошкодити антипригарне
покриття!
Чищення дверцят духової шафи
Дверцята духової шафи складаються з
двох скляних панелей, змонтованих одна
за одною. Щоб полегшити чищення, зніміть
дверцята духової шафи і внутрішню скляну
панель.
Попередження! Відчинені й не зняті з
приладу дверцята можуть раптово
закритися під час спроби витягти
внутрішню скляну панель.
Попередження! Переконайтеся, що
скляні панелі охололи, перш ніж
чистити дверцята. Існує ризик
пошкодження скла.
Попередження! Коли скляні панелі
дверцят пошкоджені або подряпані,
скло втрачає міцність і може тріснути. Щоб
запобігти цьому, замініть їх. Для
отримання докладніших інструкцій
зверніться до місцевого сервісного центру.
1
1
3 Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого положення
(наполовину). Потягніть дверцята
уперед і вийміть їх
із гнізд.
Важливо! Не загубіть гвинти.
3
2
2
Знімання дверцят духової шафи і
скляної панелі
1 Повністю відкрийте дверцята й
утримуйте обидві
завіси.
2 Підніміть та поверніть важелі на
обох завісах.
4 Покладіть дверцята на стійку поверхню, вкриту
м’якою тканиною.
За допомогою викрутки викрутіть 2
гвинти з нижньої
кромки дверцят.
5 Користуючись
дерев’яною або
пластмасовою лопаткою чи іншим
подібним предметом, відкрийте
внутрішню панель.
Тримайте зовнішню
панель і посуньте
внутрішню панель
до верхньої кромки
дверцят.
6 Підніміть внутрішню панель.
7 Почистіть дверцята всередині.
Помийте скляну панель теплою водою
з милом. Ретельно
витріть її.
Попередження! Мийте скляну панель
тільки теплою водою з милом.
Абразивні засоби для чищення, засоби для
видалення плям і гострі предмети
(наприклад, ножі або шкребки) можуть
пошкодити поверхню скла.
57
Встановлення дверцят і скляної панелі
Після чищення встановіть дверцята духової шафи. Для цього виконайте вказані дії
в зворотному порядку.
4
4
Перш ніж замінити лампу освітлення
духової шафи:
• Вимкніть духову шафу.
• Викрутіть запобіжники на електрощиті
або вимкніть рубильник.
Підстеліть тканину на дно духової шафи, щоб не розбити лампу освітлення
духової шафи і скляний плафон.
6
5
5
Лампа освітлення духової шафи
Попередження! Існує ризик враження
електричним струмом!
Заміна лампочки / миття скляного ковпачка
1. Поверніть скляний ковпачок проти годинникової стрілки і зніміть його.
2. Помийте скляний ковпачок.
3. Замініть лампочку духовки на підходящу лампочку, що витримує температуру 300°C.
4. Встановіть на місце скляний ковпачок.
Що робити, коли ...
Можлива причина
Спосіб усунення
Не вмикаються індикатори
залишкового тепла
Несправність
Зона нагрівання не гаряча,
бо працювала мало часу
Якщо зона нагрівання мала
б уже нагрітися, зверніться
до центру післяпродажного
обслуговування
Прилад не працює
Спрацював запобіжник на
електрощиті
Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював
декілька раз, викличте кваліфікованого електрика.
Духовка не нагрівається
Духовку не увімкнено
Увімкніть духовку
Духовка не нагрівається
Не встановлено необхідні
настройки
Перевірте параметри
Лампочка духовки не працює
Лампочка перегоріла
Замініть лампочку
На страві та на поверхні камери духовки осідає пара
або конденсат
Страва залишалася у духовці надто довго
Не залишайте приготовані
страви в духовці довше
15-20 хвилин
Якщо не вдається усунути проблему самостійно, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до сервісного центру.
Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Ця
58
табличка розташована на передній рамі
камери духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях.
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
Установка
Попередження! Див. розділ
«Інформація з техніки безпеки».
Розміщення приладу
Прилад, що не вбудовується, можна встановлювати між кухонними шафами з одного або з двох боків та у кутку.
Габарити
Ширина
500 мм
Глибина
600 мм
Загальна потужність
8685 Вт
Напруга
230 В
Частота струму
50 Гц
Підключення до електромережі
B
A
Виробник не несе відповідальності у
разі порушення користувачем правил
техніки безпеки, викладених у розділі «Інформація з техніки безпеки».
Прилад працює без електричного кабелю і
вилки.
Придатний тип кабелю: H05 RR-F з належним перетином.
Кабель живлення не повинен торкатись частини приладу, показаної на
малюнку.
Мінімальна відстань
Габарити
мм
А
690
В
150
Технічні дані
Прилад класу 2, підклас 1, та класу 1.
Габарити
Висота
858 мм
59
Охорона довкілля
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути до
відповідного пункту збору для переробки
електричного та електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
60
Пакувальний матеріал
Пакувальні матеріали не завдають
шкоди довкіллю і передбачають повторну
переробку. На пластикових компонентах є
маркування, наприклад, PE, PS, і т.п. Утилізуйте пакувальні матеріали у призначені
для цього контейнери сміттєзбирального
підприємства.
Попередження! Щоб прилад не
становив будь-якої небезпеки, перед
утилізацією зробіть його непридатним для
експлуатації.
Для цього вийміть штепсельну вилку з
розетки й видаліть кабель під'єднання
приладу до електричної мережі.
61
62
63
892944132-C-152011
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising