Zanussi | ZCV65301WA | User manual | ZANUSSI ZCV65301WA User Manual

ZANUSSI ZCV65301WA User Manual
NL
FR
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Fornuis
Cuisinière
ZCV65301WA
2
25
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt
Kookplaat - Dagelijks gebruik
Kookplaat - Aanwijzingen en tips
Kookplaat - Onderhoud en reiniging
2
3
6
7
7
8
9
Oven - Dagelijks gebruik
Oven - Klokfuncties
Oven - Gebruik van de accessoires
Oven - Aanwijzingen en tips
Oven - Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Energiezuinigheid
9
10
11
12
17
19
21
23
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
•
2
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met
een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raak
de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik
altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te
plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het
glas zou kunnen breken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
De middelen voor het uitschakelen moeten opgenomen worden
in de vaste bedrading overeenkomstig de regels voor de
bedrading.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
www.zanussi.com
•
•
•
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trek het apparaat nooit aan de handgreep
van zijn plaats.
De afmetingen van de keukenkast en de
uitsparing moeten kloppen.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast
veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Delen van het apparaat staan onder stroom.
Sluit het apparaat met meubel om te
voorkomen dat de gevaarlijke delen worden
aangeraakt.
De zijkanten van het apparaat moeten naast
apparaten of units staan van dezelfde
hoogte.
Installeer het apparaat niet op een platform.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur
of het raam wordt geopend.
Installeer een stabilisator om te voorkomen
dat het apparaat kantelt. Raadpleeg de
installatiegids.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Laat de stroomkabel niet in aanraking komen
met de deur van het apparaat, met name niet
als deze heet is.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
•
•
•
•
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
Sluit de deur van het apparaat volledig
voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
Gebruik
WAARSCHUWING!
Risico op letsel en brandwonden.
Gevaar voor elektrische schokken!
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat aan
staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte handen
of als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
er mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste keer
wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
www.zanussi.com
•
•
Houd vonken of open vlammen uit de buurt
van het apparaat bij het openen van de deur.
Open de deur van het apparaat voorzichtig.
Als u alcoholische toevoegingen gebruikt,
kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Om schade of verkleuring van het emaille te
voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem van het
apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en eten uit
het apparaat als u klaar bent met koken.
– Wees voorzichtig bij het verwijderen of
bevestigen van accessoires.
Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van het
apparaat. Dit is geen defect dat geldt voor
het recht op garantie.
Gebruik een diepe braadpan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen permanente
vlekken maken.
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen
of zonder pannen erop.
Leg geen aluminiumfolie op het apparaat of
direct op de bodem van het apparaat.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken. Til deze voorwerpen altijd op
als u ze moet verplaatsen op het
kookoppervlak.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee
te koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en schade
aan het apparaat.
•
Zet het apparaat uit voordat er onderhoud
op wordt uitgevoerd.
Trek de stekker uit het stopcontact.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg dat het apparaat is afgekoeld. Er
bestaat een risico dat de glasplaten kunnen
breken.
Vervang direct de glazen deurpanelen als
deze beschadigd zijn. Neem contact op met
de erkende servicedienst.
Wees voorzichtig als u de deur van het
apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
Resterend vet of voedsel in het apparaat kan
brand veroorzaken.
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
Reinig niet het katalytisch email (indien van
toepassing) met een schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
•
De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken!
•
•
Voordat u het lampje vervangt, dient u de
stekker van het apparaat uit het stopcontact
te halen.
Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
5
Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
1
2 3 4
5
6
7
8
4
10
3
2
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toetsen voor de kookplaat
Elektronische tijdschakelklok
Knop voor de temperatuur
Temperatuurlampje/symbool/indicatielampje
Verlichting/symbool/indicatielampje van de
kookplaat
Knop voor de ovenfuncties
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Roosterhoogtes
Indeling kookplaat
1
2
140 mm
120/180 mm
120/180 mm
6
3
140 mm
5
4
Accessoires
•
•
•
6
1 Kookzone 1200 W
2 Stoomuitlaat - aantal en positie afhankelijk
van het model
3 Kookzone 700 / 1700 W
4 Kookzone 1200 W
5 Restwarmte-indicatie
6 Kookzone 700 / 1700 W
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Opslagruimte
Onder de ovenruimte bevindt zich een
bewaarlade. Om het compartiment te
gebruiken, tilt u de onderste voordeur
omhoog en trek u de deur vervolgens
omlaag.
WAARSCHUWING!
Het bewaarcompartiment kan
heet worden als het apparaat aan
is.
www.zanussi.com
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen
en geeft de klok de ingestelde tijd van de dag
weer.
Activeer om de tijd te wijzigen het apparaat en
Eerste reiniging
druk op
Verwijder alle onderdelen van het apparaat.
Druk als de puntjes tussen de uren en minuten
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Zet de accessoires terug in de beginstand.
Tijd instellen
U moet de tijd instellen voordat u de oven
bedient.
Na aansluiting van het apparaat op het
stopcontact en na een stroomstoring knippert
het display automatisch.
1. Druk op de selectieknop .
Het symbool timer actief gaat branden.
2. Druk op de
te stellen.
of
om de correcte tijd in
en
knipperen op
stellen.
tegelijkertijd of
of
.
om de nieuwe tijd in te
Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het resterende
vet weg te branden.
en de
1. Stel de functie
maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in. Maximale
temperatuur voor deze functie is 210 °C.
4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
Accessoires kunnen heter worden dan normaal.
Het apparaat kan een vreemde geur en rook
afgeven. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
Kookplaat - Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Warmte-instelling
Symbolen
-functie
Uit-stand
Tweekringskookzone
1-9
Verwarmingsstanden
Gebruik de restwarmte om het
energieverbruik te verlagen. Zet de
kookzone ongeveer 5 - 10 minuten
voordat het koken is voltooid uit.
Draai de bedieningsknop in de gewenste
verwarmingsstand.
www.zanussi.com
Zet de bedieningsknop op de uit stand om het
kookproces te beëindigen.
Activeren en deactiveren van de
buitenringen
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast
aan de grootte van de pannen.
Om de buitenste ring in te schakelen: draai
de knop rechtsom door een lichte weerstand
naar
. Draai vervolgens de knop linksom naar
de juiste kookstand.
Om de buitenste ring uit te schakelen: de
timerknop op de uitstand zetten. Het
controlelampje gaat uit.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Er bestaat verbrandingsgevaar door
restwarmte.
Het lampje gaat aan wanneer een kookzone
heet wordt.
7
Kookplaat - Aanwijzingen en tips
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookgerei
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee branders.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De bodem van het kookgerei moet
zo dik en vlak mogelijk zijn.
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of kopperen
bodems, kunnen tot verkleuringen
leiden van de glazen keramische
kookplaat.
Verwarmingsstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals nodig
Een deksel op het kookgerei doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter,
chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakk- 10 - 40
en eieren.
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van
rijst en gerechten op melkbasis,
reeds bereide gerechten opwarmen.
25 - 50
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten
tijdens het bereiden tussendoor
roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees.
20 - 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon
bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren,
pannenkoeken, donuts.
zoals nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken,
steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
8
www.zanussi.com
Kookplaat - Onderhoud en reiniging
De kookplaat schoonmaken
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
•
Algemene informatie
•
•
•
•
•
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel
voor het oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Plaats de speciale schraper
schuin op de glazen plaat en verwijder
resten door het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en metaalachtig
glanzende verkleuringen. Reinig de
kookplaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
Oven - Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Het apparaat aan- en uitzetten
Het hangt van het model of uw
apparaat knopsymbolen,
indicatielampjes of lampjes
heeft:
• Het indicatielampje gaat aan
wanneer de oven opwarmt.
• Het lampje gaat aan als het
apparaat in werking is.
• Het symbool geeft aan of de
knop de kookzones, de
ovenfuncties of de temperatuur
bedient.
1. Zet de functieknop van de oven op een
ovenfunctie.
2. Draai de knop voor de temperatuur naar een
temperatuur.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen, de
knop voor de ovenfuncties en de knop voor
de temperatuur in de uit-stand.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van het apparaat of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer
onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald,
wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
Ovenfuncties
Symbool
Ovenfunctie
Applicatie
Uit-stand
Het apparaat staat uit.
Boven + Onderwarmte
Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
www.zanussi.com
9
Symbool
Ovenfunctie
Applicatie
Grillen
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Maximale temperatuur voor deze functie is 210 °C.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en
het inmaken van voedsel.
Warme lucht
Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor
dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan één
roosterhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht
van het ene naar het andere gerecht.
Ontdooien
Voor het ontdooien van diepvriesvoedsel.
De temperatuurknop moet op "Uit" staan om deze functie te
gebruiken.
Licht koken
Om te bakken in bakblikken en te drogen op één rekstand bij
lage temperatuur.
Ontdooien
Voor het ontdooien van diepvriesvoedsel.
De temperatuurknop moet op "Uit" staan om deze functie te
gebruiken.
Oven - Klokfuncties
Weergave
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Indicator voor de tijdsduur en de eindtijd
Tijdindicatie
Timer actief lampje
Kookwekker lampje
Toetsen
Knop
10
Functie
Omschrijving
MIN
De tijd instellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
De tijd instellen.
www.zanussi.com
Tabel klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
Kookwekker
Om de tijd af te tellen (1 min - 23 uur 59 minuten). Deze functie heeft
geen invloed op de werking van het apparaat.
dur
Programmaduur
De bereidingstijd van de oven instellen (1 min - 10 uur).
Eindtijd
Eindtijd
Om de tijd van de dag in te stellen wanneer de oven moet uitschakelen
(1 min - 10 uur).
Bereidingsduur en einde kunnen
gelijktijdig worden gebruikt als het
apparaat op een later tijdstip
automatisch wordt in- en
uitgeschakeld. Stel eerst de
bereidingsduur en daarna het einde
in.
De klokfuncties annuleren
1. Blijf op
drukken tot het symbool voor de
benodigde ovenfunctie knippert.
2. Houd de knoppen
en
tegelijkertijd
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.
De klokfuncties instellen
Het geluidssignaal wijzigen
Stel voor Bereidingsduur (dur) en Einde (End)
een ovenfunctie en temperatuur in. Dit is niet
1. Houd om het huidige geluidssignaal te
nodig voor de kookwekker
2. Druk herhaaldelijk op
veranderen.
.
1. Blijf op
drukken tot het symbool voor de
benodigde klokfunctie gaat knipperen.
of
om de benodigde
2. Druk op
klokfunctie in te stellen.
De klokfunctie schakelt in. Het display toont de
weergave voor de klokfunctie die u instelt. Voor
Einde en Bereidingsduur gaat A ook branden
op het display.
3. Wanneer de tijd is verstreken, knippert de
klokfunctie en klinkt er gedurende 2 minuten
een geluidsignaal. Druk op een willekeurige
toets om het signaal uit te zetten.
Bij de functies Duur en Eindtijd
schakelt het apparaat automatisch
uit.
horen de toets
ingedrukt.
om het signaal te
3. Laat de knop
los.
Het laatste geluid dat u instelt is het nieuwe
geluid.
4. Wacht 5 seconden tot de instelling
automatisch wordt bevestigd.
Als het apparaat uit het stopcontact
wordt getrokken of na een
stroomstoring is het geluidssignaal
weer ingesteld op het
standaardgeluid.
Oven - Gebruik van de accessoires
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Het rooster heeft een speciale vorm
aan de achterkant waardoor de
warmtecirculatie wordt bevorderd.
De accessoires plaatsen
Bakrooster:
www.zanussi.com
11
Plaats het rooster in de roosterstand. Zorg
ervoor dat het de achterwand van de oven niet
raakt.
Plaats het blik of de diepe plaat op het
ovenniveau. Zorg ervoor dat het de achterwand
van de oven niet raakt.
Plaat:
Duw de bakplaat niet helemaal tot
de achterwand van de oven. Dit zal
voorkomen dat de warmte rondom
de bakplaat kan circuleren. Het
gerecht kan verbranden, vooral aan
de achterzijde van de bakplaat.
Oven - Aanwijzingen en tips
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden in de
tabellen zijn slechts als richtlijn
bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte
ingrediënten.
Algemene informatie
•
•
•
12
Het apparaat heeft vier inzetniveaus. Tel de
inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
Het apparaat heeft een speciaal systeem dat
de lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Bovendien worden de
bereidingstijd en het energieverbruik tot een
minimum beperkt.
Vocht kan in het apparaat of op de glazen
deurpanelen condenseren. Dit is normaal.
Ga altijd iets terug staan van het apparaat
als u de deur van het apparaat tijdens de
werking opent. Om de condens te
•
•
verminderen, dient u het apparaat 10
minuten te laten voorverwarmen.
Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
Plaats geen voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat en bedek de bodem tijdens
de bereiding niet met aluminiumfolie. Dit kan
de bakresultaten veranderen en de
emaillelaag beschadigen.
Bakken
•
•
•
•
•
Uw oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het apparaat
dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas uw
normale instellingen (temperatuur,
gaartijden) en de ovenniveaus aan de
tabelwaarden aan.
De fabrikant raadt u aan de eerste keer een
lagere temperatuur in te stellen.
Als u geen concrete aanwijzingen kunt
vinden voor een speciaal recept, kijkt u bij
een soortgelijk product.
Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15 minuten
langer zijn.
Als de cake niet overal even hoog is, wordt
de cake in het begin van het bakproces niet
overal even bruin. Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. De verschillen
verminderen tijdens het bakproces.
www.zanussi.com
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10
minuten voor het einde van de baktijd
uitschakelen en profiteren van de
restwarmte.
Wanneer u bevroren gerechten gebruikt,
kunnen de bakplaten in de oven tijdens het
bakken vervormen. Wanneer de bakplaten
afkoelen, verdwijnt de vervorming.
•
Voor de bereiding van gebak
Bereidingstijden
•
De bereidingsduur is afhankelijk van het soort
voedsel, de samenstelling en het volume.
•
De ovendeur mag pas worden geopend als
driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt,
dient u één niveau ertussen leeg te laten.
•
Voor de bereiding van vlees en vis
•
Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel
om te oven te behoeden voor blijvende
vetvlekken.
•
Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten
voordat u het aansnijdt, zodat het vleessap
er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water in
de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Houd in eerste instantie het bereidingsproces in
de gaten. Zoek bij het gebruik van dit apparaat
de beste instellingen (temperatuur,
bereidingsduur, etc.) voor uw kookgerei,
recepten en hoeveelheden.
Boven + onderwarmte
Gerecht
Hoeveelheid (g)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Accessoires
Deegreepjes voor
op vlaaien/taarten
250
150
25 - 30
3
bakblik
Platte cake 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
bakblik
Koffiebroodjes met
appel en gist
2000
170 - 190
40 - 50
3
bakblik
Appeltaart 2)
1200 + 1200 180 - 200
50 - 60
1
2 ronde aluminium
bakplaten (diameter: 20 cm)
Kleine cakejes 1)
500
160 - 170
25 - 30
2
bakblik
Biscuittaart zonder
350
160 - 170
25 - 30
1
1 ronde aluminium
bakplaat (diameter:
26 cm)
Pannenkoek
1500
160 - 170
45 - 55 3)
2
bakblik
Hele kip
1350
200 - 220
60 - 70
2
rooster
1
bakblik
3
rooster
1
bakblik
vet 1)
Halve kip
1300
www.zanussi.com
190 - 210
35 + 30
13
Gerecht
Hoeveelheid (g)
Temperatuur (°C)
Gebraden varkenskotelet
600
190 - 210
Broodtaart 4)
800
230 - 250
Gevulde gistcake
1200
Tijd (min)
30 - 35
Roosterhoogte
Accessoires
3
Bakrooster
1
bakblik
10 - 15
2
bakblik
170 - 180
25 - 35
2
bakblik
5)
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
bakblik
Kwarktaart
2600
170 - 190
60 - 70
2
bakblik
Zwitserse appelflan 1900
200 - 220
30 - 40
1
bakblik
5)
Kerstcake 5)
2400
170 - 180
55 - 65 6)
2
bakblik
Quiche Lorraine 5)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 ronde aluminium
bakplaat (diameter:
26 cm)
Boerenbrood 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 aluminium bakplaten (lengte: 20
cm)
Roemeense bis-
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 aluminium bakplaten (lengte: 25
cm) op dezelfde
hoogte
Roemeense biscuittaart - traditioneel
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 aluminium bakplaten (lengte: 25
cm) op dezelfde
hoogte
Gistbroodjes 5)
800
200 - 210
10 - 15
2
bakblik
Opgerolde cake
500
150 - 170
15 - 20
1
bakblik
Schuimpjes
400
100 - 120
40 - 50
2
bakblik
Kruimeltaart 5)
1500
180 - 190
25 - 35
3
bakblik
Biscuitgebak 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
bakblik
cuittaart 1)
met jam 1)
14
www.zanussi.com
Gerecht
Botertaart 1)
Hoeveelheid (g)
600
Temperatuur (°C)
180 - 200
Tijd (min)
20 - 25
Roosterhoogte
2
Accessoires
bakblik
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
2) Verwarm de oven 15 minuten voor.
3) Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 7 minuten in de oven.
4) Verwarm de oven 20 minuten voor.
5) Verwarm de oven 10-15 minuten voor.
6) Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 10 minuten in de oven.
7) Stel de temperatuur in op 250 °C en warm de oven 18 minuten voor.
Hetelucht
Gerecht
Hoeveelheid (g)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Accessoires
Deegreepjes 1)
250
145
25
3
bakblik
Deegreepjes 1)
250 + 250
145
25
1+3
bakblik
Platte cake 1)
1000
150
30
2
bakblik
Platte cake 1)
1000 + 1000
155
40
1+3
bakblik
Koffiebroodjes met
appel en gist
2000
170 - 180
40 - 50
3
bakblik
Appeltaart
1200 + 1200
175
55
2
2 ronde aluminium bakplaten
(diameter: 20
cm) op dezelfde
hoogte
Kleine cakejes 1)
500
155
30
2
bakblik
Kleine cakejes 1)
500 + 500
155
40
1+3
bakblik
Biscuittaart zonder
350
160
30
1
1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm)
Pannenkoek
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
bakblik
Hele kip
1400
180
55
2
rooster
1
bakblik
2
rooster
1
bakblik
vet 1)
Geroosterd varkensvlees
800
www.zanussi.com
170 - 180
45 - 50
15
Gerecht
Hoeveelheid (g)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Accessoires
Gevulde gistcake
1200
150 - 160
20 - 30
2
bakblik
Pizza
1000 + 1000
200 - 210
30 - 40
1+3
bakblik
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
bakblik
Kwarktaart
2600
160 - 170
40 - 50
1
bakblik
Zwitserse appelflan 1900
180 - 200
30 - 40
2
bakblik
3)
Kerstcake 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
bakblik
Quiche Lorraine 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm)
Boerenbrood 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
bakblik
Roemeense bis-
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 aluminium
bakplaten
(lengte: 25 cm)
op dezelfde
hoogte
Roemeense biscuittaart - traditioneel
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
2 aluminium
bakplaten
(lengte: 25 cm)
op dezelfde
hoogte
TGistbroodjes 1)
800
190
15
3
bakblik
TGistbroodjes 5)
800 + 800
190
15
1+3
bakblik
Opgerolde cake
500
150 - 160
15 - 20
3
bakblik
Schuimpjes
400
110 - 120
30 - 40
2
bakblik
Schuimpjes
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
bakblik
Kruimeltaart
1500
160 - 170
25 - 35
3
bakblik
Biscuitgebak 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
bakblik
Botertaart 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
bakblik
cuittaart 3)
met jam
1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
2) Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 7 minuten in de oven.
3) Verwarm de oven 10-15 minuten voor.
4) Stel de temperatuur in op 250 °C en warm de oven 10-20 minuten voor.
5) Verwarm de oven 15 minuten voor.
16
www.zanussi.com
Licht koken
Gerecht
Hoeveelheid (g)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Accessoires
Deegreepjes 1)
250
150 - 160
20 - 25
2
bakblik
Platte cake 1)
500
160 - 170
35 - 40
2
bakblik
Pizza 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
bakblik
500
160 - 170
20 - 30
2
bakblik
Meringue 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
bakblik
Biscuitgebak 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
bakblik
Botercake 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
bakblik
Hele kip
1200
220 - 230
45 - 55
2
rooster
1
bakblik
Opgerolde cake
met jam
1)
1) Stel de temperatuur in op 250 °C en warm de oven 20 minuten voor.
2) Stel de temperatuur in op 250 °C en warm de oven 10 minuten voor.
Pizza hetelucht
Als u pizza maakt, verkrijgt u de
beste resultaten door de
bedieningsknop van de oven naar de
stand Pizza te draaien.
Oven - Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opmerkingen over schoonmaken
•
•
•
•
Maak de voorkant van het apparaat schoon
met een zachte doek en een warm sopje.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van het apparaat na elk
gebruik. Opeenhopingen van vetten of
andere voedselresten kunnen brand
veroorzaken.
Verwijder hardnekkig vuil met een speciale
ovenreiniger.
www.zanussi.com
•
•
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat
ze drogen. Gebruik een zachte doek en een
warm sopje en een reinigingsmiddel.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet
worden schoongemaakt met een agressief
reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe
randen of een afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
17
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen schoon
met een natte spons. Droog maken
met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol,
zure of schurende producten, deze
kunnen de oppervlakken van de
oven beschadigen. Maak het
bedieningspaneel van de oven net
zo voorzichtig schoon
De ovendeur reinigen
De ovendeur heeft twee glazen ruitjes. U kunt
de ovendeur en het glazen binnenruitje
verwijderen om schoon te maken.
De ovendeur kan dichtslaan als u de
interne glasplaat probeert te
verwijderen als de deur nog
gemonteerd is.
3
4
3 Sluit de ovendeur
4 Leg de deur op een
halverwege tot de
zachte doek op een
eerste
stabiele ondergrond.
openingsstand. Trek
hem daarna naar
voren en haal de deur
uit zijn zitting.
5
6
90°
LET OP!
Gebruik de oven nooit zonder glazen
binnenruitje.
1
2
5 Maak het
6 Draai de twee
vergrendelingssystee
bevestigingen 90° en
m open om het
verwijder ze uit hun
glazen binnenruitje te
houders.
verwijderen.
7
1 Open de deur
2 Til de hendels op de
volledig en houd de
twee scharnieren
twee deurscharnieren
omhoog en draai ze.
vast.
1
2
7 De glasplaat
voorzichtig optillen en
verwijderen.
Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de
glasplaat voorzichtig af.
Als u het glazen paneel en de ovendeur heeft
schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer
bovenstaande stappen uit in de omgekeerde
volgorde.
De bedrukte zijde moet naar de binnenkant van
de deur gericht zijn. Zorg ervoor dat na de
installatie het oppervlak van de glazen
paneelrand niet ruw aanvoelt als u het aanraakt.
18
www.zanussi.com
Zorg ervoor dat u het binnenruitje correct in de
uitsparingen plaatst.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
Het achterste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts
en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte
hittebestendige lamp voor 300°C.
4. Plaats het afdekglas terug.
Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de binnenkant
van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het
afdekglas en de ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie! Maak de
zekering los voordat u de lamp
vervangt.
De lamp en het afdekglas kunnen
heet zijn.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
Het apparaat is niet aangesloten
op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat goed
is aangesloten op het lichtnet.
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende elektricien.
Het display van de oven/kookplaat toont een foutcode die niet
in deze tabel staat.
Er is een elektrische fout.
Schakel het apparaat uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en
schakel het apparaat dan weer in.
Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutcode opnieuw wordt weergegeven.
www.zanussi.com
19
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De zekering is doorgebrand.
Schakel de kookplaat opnieuw in
en stel de kookstand binnen 10
seconden in.
Restwarmte-indicatie treedt niet
in werking.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de
zone voldoende heet is, neem
dan contact op met de klantenservice.
U kunt de buitenste ring niet inschakelen.
Schakel eerst de binnenring in.
De vlam gaat uit onmiddellijk na
de ontsteking.
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de vlam de
knop circa 10 sec. ingedrukt
houden
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan neer op
de gerechten en in de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in de
oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden
niet langer dan 15 - 20 minuten
in de oven staan.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden zijn
niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen
correct zijn.
De bereiding van de gerechten
duurt te lang of de gerechten
worden te snel gaar.
De temperatuur is te laag of te
hoog.
Pas indien nodig de temperatuur
aan. Volg het advies in de handleiding op.
Het display toont een foutcode
die niet in deze tabel staat.
Er is een elektrische fout.
Schakel de oven uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel
deze weer in.
Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutcode opnieuw wordt weergegeven.
Op het ovendisplay verschijnt
"0.00" en "LED".
Er is een stroomstoring geweest.
Stel de klok opnieuw in.
Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling.
20
De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt
zich voor aan de binnenkant van het apparaat.
Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
www.zanussi.com
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Montage
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Afmetingen
Locatie van het apparaat
U kunt uw vrijstaand apparaat met kasten aan
een of twee zijden en in de hoek plaatsen.
Zie voor minimale afstanden de tabel.
mm
Breedte
600
Diepte
600
Totaal elektrisch vermogen
7635 W
Apparaatklasse
1
Het apparaat waterpas zetten
B
C
A
Gebruik kleine pootjes aan de onderkant van
het apparaat om het kookoppervlak aan de
bovenkant waterpas met andere oppervlakken
te brengen.
Anti-kantelbescherming
Minimum afstanden
Afmetingen
mm
A
400
B
650
C
150
LET OP!
Zorg dat u de antikantelbescherming op de correcte
hoogte installeert.
Zorg ervoor dat het oppervlak achter
het apparaat glad is.
Technische gegevens
Afmetingen
In hoogte
www.zanussi.com
Stel de correcte hoogte in en bepaal waar op
het apparaat u de anti-kantelbescherming gaat
plaatsen.
mm
U moet de anti-kantelbescherming installeren.
Als u dat niet doet, kan het apparaat kantelen.
858
21
Uw apparaat is voorzien van het symbool
weergegeven in de afbeelding (indien van
toepassing) om u te herinneren aan de montage
van de anti-kantelbescherming.
LET OP!
Als de afstand tussen de
aanrechtkastjes groter is dan de
breedte van het apparaat, moet u de
zijmaten aanpassen als u het
apparaat wilt centreren.
Elektrische installatie
WAARSCHUWING!
De fabrikant is niet verantwoordelijk
indien u deze veiligheidsmaatregelen
uit hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'
niet opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker en
netsnoer.
Geschikte kabelsoorten: H05 RR-F met
correcte doorsnede.
WAARSCHUWING!
1. Installeer de anti-kantelbescherming
232-237 mm onder het bovenvlak van het
apparaat en 110-115 mm van de zijkant van
het apparaat in de ronde opening op een
steun. Schroef de beveiliging stevig in
solide materiaal of gebruik geschikte
versteviging (muur).
110-115
mm
232- 237
mm
Voordat u het netsnoer aansluit,
moet u het voltage meten tussen de
fases in het thuisnetwerk. Zie het
aansluitlabel aan de achterkant van
het apparaat voor de juiste
elektrische installatie. Deze
stappenvolgorde voorkomt
installatiefouten en schade aan de
elektrische onderdelen van het
apparaat.
WAARSCHUWING!
De stroomkabel mag het onderdeel
van het apparaat dat getoond wordt
in de illustratie niet raken.
2. U vindt het gat aan de linkerachterkant van
het apparaat. Til de voorkant van het
apparaat op en plaats dit in het midden van
de ruimte tussen de kastjes. Als de afstand
tussen de aanrechtkastjes groter is dan de
breedte van het apparaat, moet u de
zijmaten aanpassen als u het apparaat wilt
centreren.
Als u de afmetingen van het fornuis
hebt gewijzigd, dan moet u de antikantelbescherming correct uitlijnen.
22
www.zanussi.com
Energiezuinigheid
Productinformatie voor kookplaat volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
ZCV65301WA
Type kooktoestel
Kookplaat in vrijstaand fornuis
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones (Ø)
Linksachter
Rechtsachter
Rechtsvoor
Linksvoor
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC
electric cooking)
Linksachter
Rechtsachter
Rechtsvoor
Linksvoor
181,8 Wh / kg
189,0 Wh / kg
181,8 Wh / kg
189,0 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
185,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie.
•
Kookplaat - Energiebesparing
•
•
U kunt elke dag energie besparen tijdens het
koken door de onderstaande tips te volgen.
•
•
Warm alleen de hoeveelheid water op die u
nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op het
kookgerei.
•
•
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u
deze activeert.
De bodem van het kookgerei moet dezelfde
afmeting hebben als de kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden
van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te
houden of te smelten.
Productkaart en informatie voor ovens volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Zanussi
Modelidentificatie
ZCV65301WA
Energie-efficiëntie Index
97.4
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven + on- 0.84 kWh/cyclus
derwarmte
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hetelucht
0.76 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Electriciteit
Volume
54 l
www.zanussi.com
23
Soort oven
Oven in vrijstaand fornuis
Massa
46.0 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
Oven - Energiebesparing
Dit apparaat bevat functies die u helpen energie
te besparen tijdens het dagelijks koken.
•
Algemene tips
– Zorg ervoor dat de ovendeur goed is
gesloten als het apparaat werkt en houd
de deur tijdens de bereiding zo veel
mogelijk gesloten.
– Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
•
•
– Zet indien mogelijk het eten in de oven
zonder voor te verwarmen.
– Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
– U kunt de restwarmte gebruiken om
ander eten op te warmen.
Bereiding met hete lucht - gebruik indien
mogelijk de bereidingsfuncties met hete
lucht om energie te besparen.
Eeten warm houden - kies de laagste
temperatuur als u de restwarmte wilt
gebruiken om eten warm te houden.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
24
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
www.zanussi.com
Table des matières
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Table de cuisson - Utilisation quotidienne
25
27
29
30
31
31
Table de cuisson - Conseils
Table de cuisson - Entretien et nettoyage
32
Four - Utilisation quotidienne
Four - Fonctions de l'horloge
Four - Utilisation des accessoires
Four - Conseils
Four - Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Rendement énergétique
33
34
35
36
42
43
45
47
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
www.zanussi.com
25
Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
L'appareil doit être installé et le câble remplacé uniquement par
un professionnel qualifié.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en
fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se
trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine
pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au
four.
Avant toute opération de maintenance, déconnectez
l'alimentation électrique.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de
remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa
surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
Les moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le
câblage fixé conformément aux réglementations relatives aux
câblages.
www.zanussi.com
Instructions de sécurité
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
Les dimensions du meuble de cuisine et de
la niche d'encastrement doivent être
appropriées.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Vérifiez que l'appareil est installé sous et à
proximité de structures sûres.
Certaines pièces de l'appareil sont
électrifiées. Placez l'appareil se façon à
éviter que l'on puisse toucher les pièces
dangereuses.
Les côtés de l'appareil doivent rester à côté
d'appareils ou d'éléments ayant la même
hauteur.
N'installez pas l'appareil sur un socle.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Veillez toujours à installer des stabilisateurs
afin d'éviter que l'appareil ne bascule.
Reportez-vous au chapitre « Installation ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emploi
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures et de brûlures.
Risque d'électrocution.
Branchement électrique
•
AVERTISSEMENT!
•
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
www.zanussi.com
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Ne laissez pas les câbles d'alimentation
secteur entrer en contact avec la porte de
l'appareil ou passer à proximité de celle-ci,
particulièrement lorsque la porte est chaude.
La protection contre les chocs des parties
sous tension et isolées doit être fixée de telle
manière qu'elle ne puisse pas être enlevée
sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur
à la prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la fiche
d'alimentation est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), des disjoncteurs différentiels et
des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
Fermez bien la porte de l'appareil avant de
brancher la fiche à la prise secteur.
•
•
•
•
Utilisez cet appareil uniquement dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation
ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte
de l'appareil lorsque celui-ci est en
fonctionnement. De l'air brûlant peut s'en
échapper.
27
•
•
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
•
•
•
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez
les flammes ou les objets chauds éloignés
des graisses et de l'huile lorsque vous vous
en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion
spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à
température plus faible que l'huile n'ayant
jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si
vous utilisez des ingrédients contenant de
l'alcool, un mélange d'alcool et d'air
facilement inflammable peut éventuellement
se former.
•
•
•
•
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure corporelle,
d'incendie ou de dommage matériel
à l'appareil.
•
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement de
l'appareil.
•
•
•
28
Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne posez pas de plats allant au four ni
aucun autre objet directement sur le
fond de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement dans
l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne laissez
jamais d'aliments ou de plats humides à
l'intérieur de l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez ou
remettez en place les accessoires.
La décoloration de l'émail est sans effet sur
les performances de l'appareil. Il ne s'agit
pas d'un défaut dans le cadre de la garantie.
Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits causent
des taches qui peuvent être permanentes.
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa
surface risque d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez pas de feuilles de papier
aluminium sur l'appareil ou directement sur le
fond de l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé. Ils risqueraient de rayer la
surface vitrocéramique. Soulevez toujours
ces objets lorsque vous devez les déplacer
sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil.
Débranchez la fiche d'alimentation de la
prise secteur.
Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux
de verre risquent de se briser.
Remplacez immédiatement les vitres de la
porte si elles sont endommagées. Contactez
le service après-vente agréé.
Soyez prudent lorsque vous démontez la
porte de l'appareil. La porte est lourde !
Des graisses ou de la nourriture restant dans
l'appareil peuvent provoquer un incendie.
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
Si vous utilisez un spray pour four, suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage.
N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas échéant).
www.zanussi.com
Éclairage interne
•
•
•
Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées
uniquement à un usage avec des appareils
ménagers. Ne les utilisez pas pour éclairer
votre logement.
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution.
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Maintenance
Avant de changer l'ampoule, débranchez
l'appareil de la prise secteur.
N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications.
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.
Description de l'appareil
Vue d'ensemble
1
2 3 4
5
6
4
10
7
8
3
2
1
www.zanussi.com
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manettes de la table de cuisson
Programmateur électronique
Manette du thermostat
Voyant/symbole/indicateur de température
Voyant / symbole / indicateur de la table de
cuisson
Manette de sélection des fonctions du four
Résistance
Éclairage
Ventilateur
Position des grilles
29
Description de la table de cuisson
1
2
140 mm
120/180 mm
120/180 mm
6
3
140 mm
5
4
Accessoires
•
•
•
1 Zone de cuisson 1200 W
2 Sortie vapeur - le nombre et la position
varient selon le modèle
3 Zone de cuisson 700 / 1700 W
4 Zone de cuisson 1200 W
5 Voyant de chaleur résiduelle
6 Zone de cuisson 700 / 1700 W
Grille métallique
Permet de poser des plats (rôtis, gratins) et
des moules à gâteau/pâtisserie.
Plateau de cuisson
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/
gâteaux secs.
Compartiment de rangement
Le compartiment de rangement se trouve
sous le four. Pour utiliser ce compartiment,
soulevez la porte inférieure située à l'avant
puis tirez-la vers le bas.
AVERTISSEMENT!
Le compartiment de rangement
est susceptible de chauffer
lorsque l'appareil est en
fonctionnement.
Avant la première utilisation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Premier nettoyage
Retirez tous les accessoires de l'appareil.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la
première fois.
Remettez les accessoires en place.
Réglage de l'heure
1. Appuyez sur la touche de sélection .
Le symbole d'activation du minuteur s'allume.
2. Appuyez sur la touche
ou
pour régler
l'heure.
Au bout d'environ 5 secondes, le clignotement
s'arrête et l'heure réglée s'affiche.
Pour modifier l'heure, allumez l'appareil et
appuyez simultanément sur les touches
, ou sur
et
.
Lorsque les deux points entre les heures et les
minutent clignotent, appuyez sur
régler la nouvelle heure.
ou
pour
Vous devez régler l'heure avant de mettre le four
en marche.
Lorsque vous branchez le four sur le secteur ou
après une coupure de courant, l'écran clignote
automatiquement.
30
www.zanussi.com
Préchauffage
Préchauffez le four à vide afin de faire brûler les
résidus de graisse.
1. Sélectionnez la fonction
et la
température maximale.
2. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant 1 heure.
4. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant 15 minutes.
Les accessoires peuvent chauffer plus que
d'habitude. Une odeur et de la fumée peuvent
s'échapper de l'appareil. C'est normal. Assurezvous qu'il y ait une ventilation suffisante dans la
pièce.
et la
3. Sélectionnez la fonction
température maximale. La température
maximale pour cette fonction est de 210 °C.
Table de cuisson - Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Niveau de cuisson
Symboles
Fonction
Position Arrêt
Zone double
1-9
Niveaux de cuisson
Utilisez la chaleur résiduelle pour
réduire la consommation d'énergie.
Désactivez la zone de cuisson
environ 5 à 10 minutes avant la fin
de la cuisson.
Tournez la manette sur le niveau de cuisson
souhaité.
Pour terminer le processus de cuisson, tournez
la manette de commande sur la position Arrêt.
Activation et désactivation des circuits
extérieurs
Vous pouvez ajuster la surface de cuisson à la
dimension de vos récipients.
Pour activer le circuit extérieur : Tournez la
manette vers la droite, au-delà d'une légère
résistance, pour la positionner sur
. Puis
tournez la manette vers la gauche jusqu'au
niveau de cuisson souhaité.
Pour désactiver le circuit extérieur :
Tournez la manette sur la position arrêt. Le
voyant s'éteint.
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
Il y a risque de brûlures par la
chaleur résiduelle.
Le voyant s'allume lorsqu'une zone de cuisson
est chaude.
Table de cuisson - Conseils
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Ustensiles de cuisson
Le fond de l'ustensile de cuisson
doit être aussi plat et épais que
possible.
www.zanussi.com
Les récipients de cuisson avec un
fond en émail, en aluminium ou en
cuivre peuvent laisser des traces sur
la surface vitrocéramique.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même récipient sur
deux brûleurs.
31
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau
suivant sont fournies à titre indicatif.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1
Conserver les aliments cuits au
chaud.
au besoin Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base de riz
et de laitage, réchauffer des plats
cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuez les plats
à base de lait durant la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes, du
poisson et de la viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide,
plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs,
crêpes, beignets.
au besoin Retournez à la moitié du temps.
7-8
Cuisson à température élevée des
pommes de terre rissolées, filets,
steaks.
5 - 15
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé),
cuire des frites.
Retournez à la moitié du temps.
Table de cuisson - Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Informations générales
•
•
•
32
Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson dont le
fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
•
•
Utilisez un nettoyant spécialement adapté à
la surface de la table de cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
Nettoyage de la table
•
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments contenant
du sucre. Sinon, la saleté pourrait
endommager la table de cuisson. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface vitrée et
faites glisser la lame du racloir pour enlever
les salissures.
www.zanussi.com
•
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces
de calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez
la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent. Après le
nettoyage, séchez l'appareil à l'aide d'un
chiffon doux.
Four - Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Activation et désactivation de l'appareil
Selon le modèle de votre
appareil, s'il dispose de
symboles, d'indicateurs ou de
voyants de manette :
• L'indicateur s'allume lorsque le
four monte en température.
• Le voyant s'allume lorsque
l'appareil est en marche.
• Le symbole indique si la manette
contrôle l'une des zones de
cuisson, les fonctions du four ou
la température.
1. Tournez la manette des fonctions du four
pour sélectionner une fonction.
2. Tournez la manette du thermostat pour
sélectionner la température souhaitée.
3. Pour éteindre l'appareil, tournez les
manettes des fonctions du four et celle de
température en position ARRET.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement de l'appareil ou des
composants défectueux peuvent causer une
surchauffe dangereuse. Pour éviter cela, le four
dispose d'un thermostat de sécurité
interrompant l'alimentation électrique. Le four se
remet automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Fonctions du four
Symbole
Fonction du four
Utilisation
L'appareil est éteint
L'appareil est éteint.
Cuisine conventionnelle
Pour cuire et rôtir des aliments sur 1 seul niveau.
Gril
Pour faire griller des aliments peu épais et du pain.
La température maximale pour cette fonction est de 210 °C.
Élément chauffant inférieur
(sole)
Pour cuire des gâteaux à fond croustillant et pour stériliser
des aliments.
Cuisson multifonction
Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux des
aliments nécessitant une température de cuisson identique,
sans que les saveurs ne se mélangent.
Décongélation
Pour décongeler des aliments surgelés.
La manette du thermostat doit être sur la position « Arrêt ».
www.zanussi.com
33
Symbole
Fonction du four
Utilisation
Cuisson légère
Pour cuire dans des moules et déshydrater à basse température sur un seul niveau.
Décongélation
Pour décongeler des aliments surgelés.
La manette du thermostat doit être sur la position « Arrêt ».
Four - Fonctions de l'horloge
Affichage
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Indicateur de Durée et de Fin
Affichage du temps
Indicateur actif du minuteur
Indicateur de minuterie
Touches
Touche
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
Tableau des fonctions de l'horloge
Fonction de
l'horloge
Utilisation
Minuteur
Pour régler un décompte (de 1 minute à 23 heures 59 minutes). Cette
fonction n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
dur
Durée
Pour régler la durée de cuisson du four (1 min - 10 h).
Fin
Fin
Pour régler l'heure à laquelle le four doit s'éteindre (1 min - 10 h).
Vous pouvez utiliser les fonctions
Durée et Fin simultanément si vous
souhaitez que l'appareil se mette en
fonctionnement et à l'arrêt
automatiquement : réglez d'abord la
fonction Durée, puis la fonction Fin.
34
Réglage des fonctions de l'horloge
Pour les fonctions Durée (dur) et Fin (fin), réglez
une fonction du four et une température de
www.zanussi.com
cuisson. Ce n'est pas nécessaire pour la
minuterie
.
à plusieurs reprises jusqu'à
1. Appuyez sur
ce que le voyant de la fonction de l'horloge
souhaitée commence à clignoter.
ou
pour définir la fonction
2. Appuyez
de l'horloge souhaitée.
La fonction de l'horloge s'active. Le voyant de la
fonction de l'horloge que vous avez
sélectionnée s'affiche. Le symbole A s'affiche
également pour la Fin et la Durée.
3. Dès que la durée s'est écoulée, le voyant de
la fonction clignote et un signal retentit
pendant 2 minutes. Appuyez sur n'importe
quelle touche pour arrêter le signal sonore.
Avec les fonctions Durée et Fin,
l'appareil s'éteint automatiquement.
Annulation des fonctions de l'horloge
2. Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées.
La fonction de l'horloge s'éteint au bout de
quelques secondes.
Modification du signal sonore
1. Pour entendre le signal sonore actuel,
maintenez la touche
enfoncée.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
pour modifier le signal.
3. Relâchez la touche .
Le dernier son entendu est celui qui est
sélectionné.
4. Attendez 5 secondes que le réglage soit
automatiquement confirmé.
Lorsque l'appareil est déconnecté
du secteur ou après une coupure de
courant, le signal sonore par défaut
est de nouveau actif.
1. Appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à
ce que le voyant de la fonction souhaitée
clignote.
Four - Utilisation des accessoires
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Installation des accessoires
Grille métallique :
La forme spéciale à l'arrière de la
grille métallique permet à la chaleur
de mieux circuler.
Placez la grille sur un niveau du four adapté.
Assurez-vous qu'elle ne touche pas la paroi
arrière du four.
www.zanussi.com
Plateau :
Ne poussez pas le plateau jusqu'à la
paroi arrière de la cavité du four.
Cela empêcherait la chaleur de
circuler autour de la plaque. Les
aliments pourraient brûler,
particulièrement sur la partie arrière
de la plaque.
Placez le plateau ou le plat à rôtir sur le niveau
du four. Assurez-vous qu'ils ne touchent pas la
paroi arrière du four.
35
Four - Conseils
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes ainsi
que de la qualité et de la quantité
des ingrédients utilisés.
Informations générales
•
•
•
•
•
L'appareil dispose de quatre niveaux de
grille. Comptez les niveaux de grille à partir
du bas de l'appareil.
L'appareil est doté d'un système spécial qui
permet à l'air de circuler et qui recycle
perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant ceux-ci
tendres à l'intérieur et croquants à l'extérieur.
Le temps de cuisson et la consommation
énergétique sont donc réduits au minimum.
De l'humidité peut se déposer dans
l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. C'est normal. Veillez à reculer un peu
lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil en
fonctionnement. Pour diminuer la
condensation, faites fonctionner l'appareil
10 minutes avant d'enfourner vos aliments.
Essuyez la vapeur après chaque utilisation
de l'appareil.
Ne placez jamais d'aluminium ou tout autre
ustensile, plat et accessoire directement en
contact avec la sole de votre four. Cela
entraînerait une détérioration de l'émail et
modifierait les résultats de cuisson.
Cuisson
•
•
•
36
Votre four peut cuire les aliments d'une
manière complètement différente de celle de
votre ancien appareil. Adaptez vos réglages
habituels (température, temps de cuisson,
etc.) et les positions des grilles aux
recommandations fournies dans les tableaux.
Le fabricant vous recommande d'utiliser la
température la plus faible pour la première
utilisation.
Si vous ne trouvez pas d'informations
concrètes pour l'une de vos recettes
personnelles, prenez exemple sur un aliment
à la cuisson similaire.
• Le temps de cuisson peut être prolongé de
10 à 15 minutes, si vous cuisez des gâteaux
sur plusieurs niveaux.
• Les gâteaux et petites pâtisseries placés à
différentes hauteurs ne dorent pas toujours
de manière homogène au début. Si cette
situation se produit, ne modifiez pas le
réglage de la température. Les différences
s'atténuent en cours de cuisson.
• Avec des temps de cuisson plus longs, le
four peut être éteint environ 10 minutes
avant la fin du temps de cuisson, afin
d'utiliser la chaleur résiduelle.
Lorsque vous cuisinez des plats surgelés, les
plateaux de cuisson peuvent se déformer en
cours de cuisson. Une fois les plateaux refroidis,
cette torsion disparaît.
Cuisson de gâteaux
•
•
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson en
même temps, laissez un niveau libre entre
les deux.
Cuisson de viande et de poisson
•
•
•
Pour les aliments très gras, utilisez un plat à
rôtir pour éviter de salir le four de manière
irréversible.
Avant de couper la viande, laissez-la reposer
pendant environ 15 minutes afin d'éviter que
le jus ne s'écoule.
Pour éviter qu'une trop grande quantité de
fumée ne se forme dans le four, ajoutez de
l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter que la
fumée ne se condense, ajoutez à nouveau
de l'eau dans le plat à rôtir à chaque fois qu'il
n'en contient plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque vous
cuisinez. Ainsi, vous trouverez les meilleurs
réglages (fonction, temps de cuisson, etc.) pour
vos ustensiles, vos recettes et les quantités
lorsque vous utiliserez l'appareil.
www.zanussi.com
Cuisson traditionnelle
Plat
Quantité
(g)
Température (°C)
Durée (min)
Positions
des
grilles
Accessoires
Tresses feuilletées
250
150
25 - 30
3
plateau de cuisson
Gâteau plat 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
plateau de cuisson
Brioche aux
pommes
2000
170 - 190
40 - 50
3
plateau de cuisson
Tourte aux
1200 + 1200 180 - 200
50 - 60
1
2 plaques rondes
aluminées (diamètre : 20 cm)
Petits gâteaux 1)
500
160 - 170
25 - 30
2
plateau de cuisson
Génoise/Gâteau
350
160 - 170
25 - 30
1
1 plaque ronde aluminée (diamètre :
26 cm)
Gâteau couronne
1500
160 - 170
45 - 55 3)
2
plateau de cuisson
Poulet entier
1350
200 - 220
60 - 70
2
grille métallique
1
plateau de cuisson
3
grille métallique
1
plateau de cuisson
3
Grille métallique
1
plateau de cuisson
pommes 2)
Savoie
allégée1)
Poulet, moitié
Côtelette de porc
1300
600
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Flan pâtissier 4)
800
230 - 250
10 - 15
2
plateau de cuisson
Gâteau levé fourré
1200
170 - 180
25 - 35
2
plateau de cuisson
1000
200 - 220
25 - 35
2
plateau de cuisson
Gâteau au fromage 2600
170 - 190
60 - 70
2
plateau de cuisson
Flan pâtissier aux
1900
200 - 220
30 - 40
1
plateau de cuisson
Gâteau de Noël 5)
2400
170 - 180
55 - 65 6)
2
plateau de cuisson
Quiche lorraine 5)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 plaque ronde (diamètre : 26 cm)
5)
Pizza
pommes 5)
www.zanussi.com
37
Plat
Quantité
(g)
Température (°C)
Durée (min)
Positions
des
grilles
Accessoires
Pain paysan 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 plaques aluminées (longueur :
20 cm)
Génoise roumaine
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 plaques aluminées (longueur :
25 cm) au même niveau
Génoise roumaine
- traditionnelle
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 plaques aluminées (longueur :
25 cm) au même niveau
Petits pains levés
800
200 - 210
10 - 15
2
plateau de cuisson
Gâteau roulé 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
plateau de cuisson
Meringue
400
100 - 120
40 - 50
2
plateau de cuisson
Crumble 5)
1500
180 - 190
25 - 35
3
plateau de cuisson
Génoise/Gâteau
600
160 - 170
25 - 35
3
plateau de cuisson
600
180 - 200
20 - 25
2
plateau de cuisson
1)
5)
Savoie 1)
Gâteau au beurre
1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
2) Préchauffez le four pendant 15 minutes.
3) Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 7 minutes.
4) Préchauffez le four pendant 20 minutes.
5) Préchauffez le four pendant 10 - 15 minutes.
6) Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 10 minutes.
7) Réglez la température sur 250 °C et préchauffez le four pendant 18 minutes.
Chaleur tournante
Plat
Tresses feuilletées
1)
38
Quantité
(g)
250
Température (°C)
145
Durée (min)
25
Positions
des
grilles
Accessoires
3
plateau de cuisson
www.zanussi.com
Plat
Tresses feuilletées
Quantité
(g)
Température (°C)
Durée (min)
Positions
des
grilles
Accessoires
250 + 250
145
25
1+3
plateau de cuisson
Gâteau plat 1)
1000
150
30
2
plateau de cuisson
Gâteau plat 1)
1000 + 1000
155
40
1+3
plateau de cuisson
Brioche aux
pommes
2000
170 - 180
40 - 50
3
plateau de cuisson
Tarte aux pommes
1200 + 1200
175
55
2
2 plaques
rondes aluminées (diamètre :
20 cm) sur la
même position
de grille
Petits gâteaux 1)
500
155
30
2
plateau de cuisson
Petits gâteaux 1)
500 + 500
155
40
1+3
plateau de cuisson
Génoise allégée 1)
350
160
30
1
1 plaque ronde
aluminée (diamètre : 26 cm)
Gâteau couronne
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
plateau de cuisson
Poulet entier
1400
180
55
2
grille métallique
1
plateau de cuisson
2
grille métallique
1
plateau de cuisson
1)
Rôti de porc
800
170 - 180
45 - 50
Gâteau à base de
levure fourré
1200
150 - 160
20 - 30
2
plateau de cuisson
Pizza
1000 + 1000
200 - 210
30 - 40
1+3
plateau de cuisson
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
plateau de cuisson
www.zanussi.com
39
Plat
Quantité
(g)
Température (°C)
Durée (min)
Positions
des
grilles
Accessoires
Gâteau au fromage 2600
160 - 170
40 - 50
1
plateau de cuisson
Flan pâtissier aux
1900
180 - 200
30 - 40
2
plateau de cuisson
Gâteau de Noël 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
plateau de cuisson
Quiche lorraine 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 plaque ronde
(diamètre :
26 cm)
Pain paysan 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
plateau de cuisson
Génoise roumaine
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 plaques aluminées (longueur :
25 cm) sur la
même position
de grille
Génoise roumaine
- traditionnelle
600 + 600
150 - 160
30 - 40
2
2 plaques aluminées (longueur :
25 cm) sur la
même position
de grille
Petits pains levés
800
190
15
3
plateau de cuisson
800 + 800
190
15
1+3
plateau de cuisson
Gâteau roulé 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
plateau de cuisson
Meringue
400
110 - 120
30 - 40
2
plateau de cuisson
Meringue
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
plateau de cuisson
Crumble
1500
160 - 170
25 - 35
3
plateau de cuisson
Génoise/Gâteau
600
150 - 160
25 - 35
2
plateau de cuisson
pommes 3)
3)
1)
Petits pains levés
5)
Savoie 1)
40
www.zanussi.com
Plat
Gâteau au beurre
Quantité
(g)
600 + 600
Température (°C)
160 - 170
Durée (min)
25 - 35
Positions
des
grilles
Accessoires
1+3
plateau de cuisson
Positions
des
grilles
Accessoires
1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
2) Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 7 minutes.
3) Préchauffez le four pendant 10 à 15 minutes.
4) Réglez la température à 250 °C et préchauffez le four pendant 10 à 20 minutes.
5) Préchauffez le four pendant 15 minutes.
Cuisson légère
Plat
Tresses feuilletées
Quantité
(g)
Température (°C)
Durée (min)
250
150 - 160
20 - 25
2
plateau de cuisson
Gâteau plat 1)
500
160 - 170
35 - 40
2
plateau de cuisson
Pizza 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
plateau de cuisson
Gâteau roulé 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
plateau de cuisson
Meringue 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
plateau de cuisson
Génoise/Gâteau
600
160 - 170
25 - 30
2
plateau de cuisson
600
160 - 170
25 - 30
2
plateau de cuisson
1200
220 - 230
45 - 55
2
grille métallique
1
plateau de cuisson
1)
Savoie 1)
Gâteau au beurre
1)
Poulet entier
1) Réglez la température sur 250 °C et préchauffez le four pendant 20 minutes.
2) Réglez la température sur 250 °C et préchauffez le four pendant 10 minutes.
www.zanussi.com
41
Sole pulsée
Lorsque vous souhaitez faire cuire
une pizza, placez les manettes du
four et du thermostat sur la position
Pizza pour une cuisson optimale.
Four - Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Si vous tentez d'extraire le panneau
de verre intérieur sans avoir au
préalable retiré la porte du four,
celle-ci peut se refermer
brusquement.
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Remarques concernant l'entretien
•
•
•
•
•
•
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau
savonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au
nettoyage des surfaces en métal.
Nettoyez l'intérieur de l'appareil après
chaque utilisation. L'accumulation de
graisses ou d'autres résidus alimentaires
peut provoquer un incendie.
En cas de salissures importantes, nettoyez à
l'aide d'un nettoyant pour four.
Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires et séchez-les. Utilisez un chiffon
doux additionné d'eau savonneuse tiède.
Si vous avez des accessoires anti-adhérents,
ne les nettoyez pas avec des produits
agressifs, des objets pointus ni au lavevaisselle. Cela risque d'endommager le
revêtement anti-adhésif.
Appareils en acier inoxydable ou en
aluminium
Nettoyez la porte uniquement avec
une éponge humidifiée. Séchez-la
avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs
ou acides ni d'éponges métalliques
car ils peuvent endommager la
surface du four. Nettoyez le bandeau
de commande du four en observant
ces mêmes recommandations.
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est dotée de deux panneaux de
verre. Vous pouvez retirer la porte du four et le
panneau de verre intérieur pour le nettoyer.
42
ATTENTION!
N'utilisez pas l'appareil sans le
panneau de verre intérieur.
1
2
1 Ouvrez
2 Soulevez et faites
complètement la
tourner les leviers sur
porte et saisissez les
les 2 charnières.
2 charnières de
porte.
3
4
3 Fermez la porte du
4 Déposez la porte sur
four à la première
une surface stable
position d'ouverture
recouverte d'un tissu
(mi-parcours). Tirez la
doux.
porte vers l'avant et
retirez-la de son
logement.
www.zanussi.com
5
Veillez à installer correctement le panneau de
verre intérieur dans son logement.
6
90°
5 Désengagez le
6 Faites pivoter les
système de
deux fixations de 90°
verrouillage pour
et retirez-les de leurs
retirer le panneau de
logements.
verre intérieur.
7
Remplacement de l'éclairage
Placez un chiffon au fond de la cavité de
l'appareil. Cela évitera d'endommager le
diffuseur en verre et la cavité.
AVERTISSEMENT!
1
2
7 Soulevez doucement
puis sortez le
panneau de verre.
Nettoyez le panneau de verre à l'eau
savonneuse. Séchez soigneusement le panneau
de verre.
Une fois le nettoyage terminé, remettez le
panneau de verre et la porte du four en place.
Suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre
inverse.
La zone imprimée doit faire face à l'intérieur de
la porte. Après l'installation, vérifiez que la
surface du panneau en verre où se trouve la
zone imprimée est lisse au toucher (le relief doit
être de l'autre côté).
Risque d'électrocution !
Déconnectez le fusible avant de
remplacer l'ampoule.
L'éclairage et le diffuseur en verre
peuvent être très chauds.
1. Éteignez l'appareil
2. Retirez les fusibles de la boîte à fusibles ou
coupez le disjoncteur.
Éclairage arrière
1. Retirez le diffuseur en verre de l'ampoule en
le tournant vers la gauche.
2. Nettoyez-le.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule
adéquate résistant à une température de
300 °C.
4. Replacez le diffuseur en verre.
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
www.zanussi.com
43
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
L'appareil ne s'allume pas.
Cause probable
Solution
L'appareil n'est pas connecté à
une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.
Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source
d'alimentation électrique.
Vous ne pouvez pas allumer la ta- Le fusible a disjoncté.
ble de cuisson ni la faire fonctionner.
Le four ne chauffe pas.
Vérifiez que le fusible est bien la
cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Un code d'erreur ne figurant pas
dans ce tableau s'affiche sur le
four / la table de cuisson.
Éteignez l'appareil à l'aide du fusible de l'installation domestique
ou de l'interrupteur de sécurité
de la boîte à fusibles puis allumez-le de nouveau.
Si l'affichage indique de nouveau
un code d'erreur, contactez le
service après-vente.
Une anomalie électrique est survenue.
Vous ne pouvez pas allumer la ta- Le fusible a disjoncté.
ble de cuisson ni la faire fonctionner.
Allumez de nouveau la table de
cuisson et réglez le niveau de
cuisson en moins de 10 secondes.
Voyant de chaleur résiduelle ne
s'allume pas.
Si la zone de cuisson a eu assez
de temps pour chauffer, faites
appel à votre service après-vente
agréé.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.
Impossible d'activer le circuit extérieur.
Activez d'abord le circuit intérieur.
La flamme s'éteint immédiatement Le thermocouple n'est pas suffiaprès l'allumage.
samment chauffé.
Maintenez le générateur d'étincelle enfoncé pendant 10 secondes maximum une fois la
flamme allumée.
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Mettez le four en marche.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'ampoule.
De la vapeur et de la condensaLe plat est resté trop longtemps
tion se forment sur les aliments et dans le four.
dans la cavité du four.
Ne laissez pas les plats dans le
four pendant plus de 15 à 20 minutes après la fin de la cuisson.
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l'horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires n'ont
pas été effectués.
Vérifiez que les réglages sont
corrects.
44
www.zanussi.com
Problème
Cause probable
Solution
La cuisson des aliments est trop
longue ou trop rapide.
La température est trop basse ou
trop élevée.
Ajustez la température si nécessaire. Suivez les conseils du manuel d'utilisation.
Un code d'erreur ne figurant pas
dans ce tableau s'affiche.
Une anomalie électrique est survenue.
Éteignez le four à l'aide du fusible
de l'habitation ou du disjoncteur
situé dans la boîte à fusibles,
puis allumez-le de nouveau.
Si l'affichage indique de nouveau
un code d'erreur, contactez le
service après-vente.
L'affichage du four indique
« 0.00 » et « LED ».
Il y a eu une coupure de courant.
Réglez de nouveau l'horloge.
Informations de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou le service
après-vente.
plaque signalétique se trouve sur le cadre avant
de la cavité de l'appareil. Ne retirez pas la
plaque signalétique de l'appareil.
Les informations à fournir au service aprèsvente figurent sur la plaque signalétique. La
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
Installation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Emplacement de l'appareil
Vous pouvez installer votre appareil avec des
placards d'un côté, des deux côtés ou dans un
coin.
Pour les distances minimales d'installation,
reportez-vous au tableau.
www.zanussi.com
45
Utilisez les petits pieds situés sous l'appareil
pour mettre la surface supérieure de l'appareil
de niveau avec les autres surfaces
environnantes.
La protection anti-bascule
B
C
A
Réglez la hauteur et l'emplacement de l'appareil
avant de commencer à fixer la protection antibascule.
ATTENTION!
Assurez-vous d'installer la protection
anti-bascule à la bonne hauteur.
Vérifiez que la surface derrière
l'appareil est lisse.
Vous devez installer la protection anti-bascule.
Si vous ne l'installez pas, l'appareil peut
basculer.
Distances minimales
Dimensions
mm
A
400
B
650
C
150
Votre appareil dispose du symbole illustré cidessous (si applicable) afin de vous rappeler
d'installer la protection anti-bascule.
Caractéristiques techniques
Dimensions
mm
Hauteur
858
Largeur
600
Profondeur
600
Puissance électrique totale
7635 W
Classe de l'appareil
1
Mise de niveau de l'appareil
46
1. Installez la protection anti-bascule à une
distance de 232 mm à 237 mm en-dessous
de la surface supérieure de l'appareil et à
une distance de 110 mm à 115 mm du côté
de l'appareil, dans l'orifice circulaire situé
sur un support. Vissez-la dans un matériau
solide ou utilisez un renfort adapté (mur).
www.zanussi.com
110-115
mm
232- 237
mm
L'appareil est fourni sans câble d'alimentation, ni
fiche électrique.
Type de câble adapté : H05 RR-F avec coupe
transversale adéquate.
AVERTISSEMENT!
2. L'orifice se trouve sur le côté gauche, à
l'arrière de l'appareil. Soulevez l'avant de
l'appareil et placez-le au milieu de l'espace
entre les placards. Si l'espace entre les
placards est supérieur à la largeur de
l'appareil, vous devez ajuster la mesure
latérale si vous souhaitez centrer l'appareil.
Si vous avez modifié les dimensions
de la cuisinière, alignez
correctement le dispositif à bout
arrondi.
ATTENTION!
Si l'espace entre les placards est
supérieur à la largeur de l'appareil,
vous devez ajuster la mesure latérale
si vous souhaitez centrer l'appareil.
Avant de brancher le câble
d'alimentation au bornier, mesurez la
tension entre les phases du réseau
domestique. Référez-vous ensuite à
l'étiquette des branchements située
à l'arrière de l'appareil afin de
réaliser une installation électrique
correcte. Suivez les étapes dans
l'ordre afin d'éviter toute erreur
d'installation et d'endommager les
composants électriques de
l'appareil.
AVERTISSEMENT!
Le câble d'alimentation ne doit pas
entrer en contact avec la partie de
l'appareil indiquée sur l'illustration.
Installation électrique
AVERTISSEMENT!
Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable si vous ne respectez
pas les précautions de sécurité du
chapitre « Consignes de sécurité ».
Rendement énergétique
Informations de produit pour table de cuisson selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
ZCV65301WA
Type de table de cuisson
Table de cuisson dans une cuisinière autonome
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Chauffage par rayonnement
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)
Arrière gauche
Arrière droite
Avant droite
Avant gauche
www.zanussi.com
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
47
Consommation d'énergie selon la
zone de cuisson (EC electric cooking)
Arrière gauche
Arrière droite
Avant droite
Avant gauche
181,8 Wh / kg
189,0 Wh / kg
181,8 Wh / kg
189,0 Wh / kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 : Tables de
cuisson - Méthodes de mesure des
performances.
Table de cuisson - Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites
chauffer que la quantité dont vous avez
réellement besoin.
Si possible, couvrez toujours les récipients
de cuisson avec un couvercle pendant la
cuisson.
•
•
•
•
•
•
185,4 Wh / kg
Activez toujours la zone de cuisson après
avoir posé le récipient dessus.
Le fond du récipient doit avoir le même
diamètre que la zone de cuisson.
Placez les plus petits récipients sur les plus
petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au centre de
la zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle
pour conserver les aliments au chaud ou
pour faire fondre.
Fiche du produit et informations pour les fours conformément à la norme EU
65-66/2014
Nom du fournisseur
Zanussi
Identification du modèle
ZCV65301WA
Index d'efficacité énergétique
97.4
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard et mode tradi- 0.84 kWh/cycle
tionnel
Consommation d'énergie avec charge standard et mode air
pulsé
0.76 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume
54 l
Type de four
Four dans une cuisinière autonome
Masse
46.0 kg
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 1 : Plages,
fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de
mesure des performances.
Four - Économie d'énergie
Cet appareil est doté de caractéristiques qui
vous permettent d'économiser de l'énergie lors
de votre cuisine au quotidien.
•
48
Conseils généraux
www.zanussi.com
– Assurez-vous que la porte du four est
correctement fermée quand l'appareil
est en marche et maintenez-la fermée
autant que possible pendant la cuisson.
– Utilisez des plats en métal pour
améliorer l'économie d'énergie.
– Si possible, placez les aliments à
l'intérieur du four sans les réchauffer.
– Quand la durée de cuisson est
supérieure à 30 minutes, diminuez la
température du four à 3-10 minutes
minimum, selon la durée de la cuisson,
avant que le temps de cuisson ne
•
•
s'écoule. La chaleur résiduelle à
l'intérieur du four continuera à cuire.
– Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer les autres aliments.
Cuisson avec ventilateur - si possible,
utilisez les fonctions de cuisson avec le
ventilateur pour économiser de l'énergie.
Maintien des aliments au chaud - si
vous souhaitez utiliser la chaleur résiduelle
pour garder le plat chaud, sélectionnez la
température la plus basse possible.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
www.zanussi.com
49
*
50
www.zanussi.com
www.zanussi.com
51
867313225-A-472014
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising