Electrolux | EKC54502OK | User manual | Electrolux EKC54502OK User Manual

Electrolux EKC54502OK User Manual
EKC54502O
................................................ .............................................
HR ŠTEDNJAK
UPUTE ZA UPORABU
2
RO ARAGAZ
MANUAL DE UTILIZARE
31
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLOČA - SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLOČA - KORISNI SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PLOČA - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PEĆNICA - SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PEĆNICA - FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PEĆNICA - KORIŠTENJE PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PEĆNICA - KORISNI SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PEĆNICA - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene
upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i
uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju
dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, prepo‐
ručujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nad‐
zora.
1.2 Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe.
Ne dodirujte grijače.
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podeša‐
vanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće
ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
4
www.electrolux.com
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čiš‐
ćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne
stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
• Ako je staklokeramička površina napuknuta, isključite uređaj
kako biste spriječili mogućnost električnog udara.
• Budite pažljivi kada dodirujete ladicu za spremanje. Može se za‐
grijati.
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice,
a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite
na mjesto obrnutim redoslijedom.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer
mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalificirana
osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporuče‐
nih s uređajem.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je te‐
žak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizi‐
ni sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti po‐
red uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.
• Ne postavljajte uređaj na postolje.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod
prozora. Na taj način se sprječava pad vrućeg
posuđa kada se vrata ili prozor otvore.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti
kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
natpisnoj pločici s električnim napajanjem.
Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kon‐
taktirajte ovlašteni servis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vra‐
ta uređaja, posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod napo‐
nom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena
na takav način da se ne može ukloniti bez
alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Pobrinite se da
nakon postavljanja postoji pristup utikaču.
HRVATSKI
• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje za
izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osi‐
gurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), prekida‐
če i sklopnike struje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati izolacijski ure‐
đaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina ili
strujnog udara.
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira‐
ni.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u ra‐
du. Ne dodirujte grijače u uređaju. Prilikom va‐
đenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
• Budite oprezni kada otvarate vrata uređaja u
radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređajem ne upravljajte pomoću vanjskog
tajmera ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kada
je uređaj u radu.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne stavljajte
na zone kuhanja. Zagrijat će se.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno" nakon
svake uporabe.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za
čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na taj
način sprječavate strujni udar.
UPOZORENJE
Opasnost od požara ili eksplozije.
5
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti
zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete
držite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uz‐
rokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje, koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperatu‐
rama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene za‐
paljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, po‐
red ili na njega.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u
blizinu uređaja kada otvarate vrata.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka
koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
• Vatru ne pokušavajte ugasiti vodom. Uređaj
isključite i plamen pokrijte poklopcem ili protu‐
požarnim prekrivačem.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje
emajla:
– Ne stavljajte izravno na dno uređaja posu‐
đe ili druge predmete.
– Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na
dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u uređaju
nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na per‐
formanse uređaja. To nije neispravnost u
smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu.
Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu
na uređaj. Površina se može oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem
ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili po‐
suđe s oštećenim dnom može ogrebati
staklokeramiku. Te predmete uvijek podignite
kada ih morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
6
www.electrolux.com
UPOZORENJE
Osigurajte da su postavljeni stabilizatori
kako bi se spriječilo prevrtanje uređaja.
Pogledajte odjeljak "Postavljanje".
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili
oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji opas‐
nost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada
su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su
teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju može
uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte sigur‐
nosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deterdženta.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi
u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno
osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz
električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
2.6 Servis
• Za popravak uređaja kontaktirajte servis. Pre‐
poručujemo korištenje isključivo originalnih re‐
zervnih dijelova.
HRVATSKI
7
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1 Prekidači za upravljanje pločom za kuhanje
1 2 3 4 5 6 1
2 Kontrolna žaruljica temperature
3 Regulator temperature pećnice
4 Elektronski programator
7
8
4
11
3
9
2
1
5 Prekidač za funkcije pećnice
6 Kontrolna žaruljica ploče za kuhanje
7 Grijač
8 Svjetlo pećnice
9 Ventilator i grijač
10 Nazivna pločica
10
11 Položaji police
3.2 Izgled površine za kuhanje
1
2
140 mm
3
140 mm
1 Zona kuhanja 1200 W
250 mm
3 Zona kuhanja 900 / 1100 W
2 Izlaz pare
4 Zona kuhanja 1200 W
120/180 mm
6
140 mm
5
5 Prikaz ostatka topline
6 Zona kuhanja 700 / 1700 W
4
3.3 Pribor
• Polica pećnice
Za posuđe, kalupe za pečenje kolača i mesa.
• Plitki lim za pečenje kolača
Za kolače i kekse.
• Duboka posuda za pečenje mesa
Može se koristiti za pečenje kolača i mesa ili
za sakupljanje masnoće.
• Sklopive vodilice na izvlačenje
Za stavljanje rešetki ili plitica.
• Ladica za pohranu
Ispod kućišta pećnice nalazi se ladica za po‐
hranu.
8
www.electrolux.com
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Nakon otprilike pet sekundi treperenje prestaje i
na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme.
Za promjenu vremena, uzastopno pritiš‐
ćite
sve dok indikator funkcije
vremena ne zatrepti. Istovremeno ne
smijete postaviti funkcije Trajanje
ili
Završetak
.
POZOR
Kada otvarate vrata pećnice, uvijek drži‐
te ručku u sredini.
4.1 Početno čišćenje
• Izvadite sav pribor i pomične nosače police
(ako postoje).
• Očistite uređaj prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održa‐
vanje".
4.2 Postavljanje vremena
Prije uključivanja pećnice morate posta‐
viti vrijeme.
Kada pećnicu priključite na dovod električne
energije ili nakon gubitka napajanja, trepeti in‐
dikator funkcije vremena.
Pritisnite tipku + ili - za postavljanje točnog
vremena.
4.3 Predgrijavanje
Zagrijte prazni uređaj kako bi izgorjele preostale
masnoće.
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi jedan sat.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
Pustite neka uređaj radi deset minuta.
Postavite funkciju
i maksimalnu tempe‐
raturu.
6. Pustite neka uređaj radi deset minuta.
Uređaj se zagrijava više nego inače. Na uređaju
se može pojaviti neugodan miris i dim. To je sas‐
vim normalno. Provjerite je li dovoljan protok
zraka.
5. PLOČA - SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Re‐
gulator
5.1 Stupnjevi kuhanja
Re‐
gulator
0
1-9
Opis
Položaj Isključeno (Off)
Prekidač dvostruke zone
1.
Opis
Stupnjevi kuhanja
(1 - najniži stupanj kuhanja; 9 najviši stupanj kuhanja)
Okrenite tipku na potreban stupanj kuhanja.
Uključuje se kontrolni indikator ploče za
kuhanje.
HRVATSKI
2.
Za kompletiranje postupka kuhanja, okrenite
tipku u položaj 0.
Koristite preostalu toplinu radi
smanjenja potrošnje energije. Zonu
kuhanja isključite približno 5-10 minuta
prije nego što je kuhanje završeno.
5.2 Korištenje dvostruke zone
kuhanja
2.
3.
Polako okrenite tipku na simbol
dok ne
čujete klik.
Dvije zone kuhanja su uključene.
Za postavljanje potrebne postavke kuhanja
pogledajte "Stupnjevi kuhanja".
5.3 Indikator preostale topline
Indikator preostale topline uključuje se kada je
polje za kuhanje vruće.
POZOR
Za uključivanje dvostruke zone kuhanja,
okrenite tipku u smjeru kazaljke na satu.
Ne okrećite je preko položaja za zau‐
stavljanje.
1.
9
UPOZORENJE
Opasnost od opeklina uslijed preostale
topline!
Okrenite tipku u smjeru kazaljke na satu u
položaj 9.
6. PLOČA - KORISNI SAVJETI
6.1 Posuđe
• Posuđe za kuhanje postavite na zo‐
nu kuhanja prije uključivanja.
• Zonu kuhanja isključite prije za‐
vršetka kuhanja kako biste iskoristili
preostalu toplinu.
• Dno posude i polje za kuhanje trebali
bi biti jednake veličine.
• Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
• Posuđe od emajliranoga čelika ili s
dnom od aluminija ili bakra može uz‐
rokovati promjenu boje na
staklokeramičkoj površini.
6.2 Ušteda energije
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
6.3 Primjeri primjene za kuhanje
Stu‐
Koristite za:
panj
kuhanj
a
Vrijeme
(min)
Savjeti
1
Održavanje kuhane hrane toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemska umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti, pržena
jaja.
10 - 40
Posuđe poklopite poklopcem.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi mlijeka, za‐
grijavanje gotovih obroka.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko više
vode nego riže, jela na mlijeku po‐
vremeno promiješajte.
10 www.electrolux.com
Stu‐
Koristite za:
panj
kuhanj
a
Vrijeme
(min)
Savjeti
3-4
Povrće kuhano na pari, riba, meso.
20 - 45
Dodajte par žica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za 750 g
krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirnica, vari‐ 60 - 150 Do 3 l tekućine plus sastojci.
va i juha.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći Cor‐
don-bleu, kotleti, sjeckano meso
omotano tijestom, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštipci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kad prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od krumpira,
odresci od buta, odresci.
5 - 15
Preokrenuti kad prođe pola
vremena.
9
Kuhanje velike količine vode, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐
cu), prženje krumpirića u dubokom ulju.
Podaci u tablici dani su samo kao smjernice.
7. PLOČA - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Očistite uređaj nakon svake upotrebe.
Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora
imati čisto dno.
Opasnost od opeklina uslijed preostale
topline!
Pustite da se uređaj ohladi.
Ogrebotine ili tamne mrlje na
staklokeramici ne utječu na rad uređaja.
Za uklanjanje prljavštine:
– Odmah uklonite: plastiku koja se topi,
plastičnu foliju i hranu koja sadrži šećer.
1.
2.
3.
U protivnom, prljavština može uzrokovati
oštećenje uređaja. Koristite posebni stru‐
gač za staklo. Strugač stavite na staklenu
površinu pod oštrim kutom i oštricu
pomičite po površini.
– Skinite nakon što se uređaj dovoljno
ohladi: krugove od kamenca i vode, mrlje
od masnoće i metalnosjajne promjene
boje. Za čišćenje staklokeramike ili nehr‐
đajućeg čelika koristite posebno sredstvo
za čišćenje.
Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo
sredstva za čišćenje.
Na kraju prebrišite uređaj čistom krpom.
8. PEĆNICA - SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
8.1 Uključivanje i isključivanje uređaja
1.
Okrenite tipku funkcija pećnice na funkciju
pećnice.
2.
Okrenite regulator temperature na željenu
temperaturu.
Kontrolna žaruljica temperature uključuje se
dok se temperatura u pećnici povećava.
HRVATSKI
3.
Za isključivanje uređaja, okrenite tipku
funkcija pećnice i tipku temperature u
položaj isklj.
11
ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje.
Pećnica se ponovno automatski uključuje čim
padne temperatura.
8.2 Sigurnosni termostat
Sigurnosni termostat termalni je
prekidač u radnom termostatu.
Za sprječavanje oštećenja termostata pećnice
uzrokovanog ozbiljnim pregrijavanjem, pećnica
UPOZORENJE
Sigurnosni termostat radi samo ako
termostat pećnice ne radi ispravno. Kad
se to dogodi, temperatura pećnice vrlo
je visoka i može spaliti sva jela. Mrate
odmah pozvati servisera da promijeni
termostat pećnice.
8.3 Funkcija pećnice
Funkcije pećnice
Položaj isključeno
(OFF)
Svjetlo pećnice
Gornji i donji grijač
Donji grijač
Uporaba
Uređaj je isključen (OFF).
Za osvjetljavanje unutrašnjosti pećnice bez funkcije pečenja.
Zagrijavanje s gornjeg i donjeg grijača. Za pečenje i prženje na
jednoj razini pećnice.
Toplina dolazi isključivo s dna pećnice. Za pečenje kolača
hrskavog donjeg dijela ili korice.
Pečenje prinudnom Za istovremeno pečenje nekoliko različitih jela. Za pripremanje
ventilacijom
domaćih voćnih sirupa i sušenje gljiva ili voća.
Potpuno kuhanje
zrakom
Za prženje ili prženje i pečenje hrane za koju je potrebna ista
temperatura na više polica, bez miješanja mirisa. Kad koristite
ovu funkciju, temperaturu pećnice smanjite za 20 - 40 °C ispod
standardne koju koristite za pečenje s gornjim i donjim grijačem.
Lagano kuhanje
Posebice za jednostavnu pripremu jela kao što su: puslice, kolač
od dizanog tijesta, kolač s maslacem, švicarska peciva.
Turbo roštilj
Roštilj i ventilator pećnice rade naizmjenično, tako da vrući zrak
kruži oko hrane. Za pečenje velikih komada mesa.
UPOZORENJE
Najviša temperatura za tu funkciju je 210 °C.
Funkcija Pizza
Donji grijač izravno grije dno pizze, quiche-a ili pite, dok ven‐
tilator omogućuje kruženje zraka koje peče nadjev pizze ili pite.
Odmrzavanje
Za otapanje zamrznutih namirnica. Tipka regulatora temperature
mora biti u položaju OFF (isključeno).
12 www.electrolux.com
9. PEĆNICA - FUNKCIJE SATA
9.1 Elektronički programator
1
2
1
1 Indikatori funkcija
2 Zaslon vremena
3 Tipka +
4 Tipka za odabir
5 Tipka -
hr min
5
4
3
Funkcije sata
Vrijeme dana
Primjena
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
Nadglednik minuta Za postavljanje vremena odbrojavanja. Nakon dovršetka odabra‐
nog razdoblja oglašava se zvučni signal. Ova funkcija nema
utjecaja na rad pećnice.
Trajanje
Kraj
Za postavljanje duljine rada uređaja.
Za postavljanje vremena isključivanja uređaja.
Možete istovremeno koristiti Trajanje
i Završetak
za postavljanje
vremena kada se uređaj mora uključiti
te zatim isključiti. Najprije postavite
, a zatim Završetak
.
Trajanje
3.
9.2 Postavljanje funkcija sata
1.
2.
Za Trajanje
i Završetak
, postavite
funkciju pećnice i temperaturu. To nije po‐
trebno za Podešavanje vremena
.
Pritišćite tipku za odabir dok indikator odgo‐
varajuće funkcije sata ne počne treperiti.
4.
5.
S funkcijama Trajanje
i Završetak
, uređaj se automatski isključuje.
Za isključivanje signala pritisnite tipku.
Prekidač za funkcije pećnice i regulator
temperature okrenite u položaj isključeno.
9.3 Poništavanje funkcija sata
1.
hr min
Pritisnite + ili - za postavljanje potrebne
funkcije sata.
Zaslon prikazuje indikator za funkciju sata
koju ste postavili. Kada postavljeno vrijeme
istekne, indikator treperi i dvije minute se
oglašava zvučni signal.
2.
Pritišćite tipku za odabir sve dok ne počne
treperiti željeni indikator funkcije.
Pritisnite i držite pritisnutom tipku -.
Funkcija sata isključuje se nakon nekoliko
sekundi.
HRVATSKI
13
10. PEĆNICA - KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
10.1 Umetanje pekača za pecivo
Pekač stavite u sredinu unutrašnjosti pećnice,
između prednje strane i stražnje stjenke. Na taj
način osiguravate da toplina može cirkulirati s
prednje i sa stražnje strane pekača za pecivo.
Provjerite je li pekač umetnut kao na slici, s kosi‐
nom pod kutom sa stražnje strane.
UPOZORENJE
Ne gurajte pekač za pecivo skroz do
stražnje stjenke unutrašnjosti pećnice.
Tako ćete spriječiti cirkulaciju topline
oko pekača. Hrana može zagorjeti, po‐
sebno u stražnjem dijelu pekača.
10.2 Umetanje pribora pećnice
Pribor koji se gura u pećnicu stavite tako da dvo‐
struki rubovi budu sa stražnje strane pećnice i
okrenuti prema dolje. Pribor gurnite između vo‐
dilica na jednoj od razina u pećnici.
Umetanje police pećnice i duboke plitice za pe‐
čenje zajedno
Policu pećnice stavite na duboku pliticu za pe‐
čenje. Duboku pliticu za pečenje gurnite između
vodilica na jednoj od razina u pećnici.
14 www.electrolux.com
10.3 Sklopive vodilice
1.
Izvucite desnu i lijevu teleskopsku vodilicu.
2.
Namjestite policu pećnice na teleskopske
vodilice i pažljivo ih gurnite u uređaj.
Obavezno teleskopske vodilice do kraja
gurnite prije nego što zatvorite vrata pećni‐
ce.
°C
°C
Teleskopske vodilice olakšavaju vam
umetanje i vađenje plitica. Sačuvajte
upute za postavljanje teleskopskih vo‐
dilica za buduću upotrebu.
POZOR
Teleskopske vodilice ne perite u perilici
posuđa. Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
POZOR
Teleskopske vodilice možete postaviti
na različitim razinama police, osim na 4.
nivou.
11. PEĆNICA - KORISNI SAVJETI
POZOR
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu uzrokovati
trajne mrlje na emajlu.
• Pećnica ima četiri razine za policu. Brojite ra‐
zine za policu od dna pećnice.
• Možete peći različita jela na dvije razine isto‐
vremeno Stavite police na 1. i 3. razinu.
• U uređaju ili na staklu na vratima može se
kondenzirati vlaga. To je sasvim normalno.
Kada otvarate vrata tijekom pečenja, uvijek
stojte podalje od vrata uređaja. Kako biste
smanjili kondenzaciju, prije pečenja uključite
uređaj na 10 minuta.
• Nakon svakog korištenja uređaja obrišite
vlagu.
HRVATSKI
• Nemojte postavljati nikakve predmete izravno
na dno uređaja i prilikom pečenja ih ne prekri‐
vajte aluminijskom folijom. Ovo može
promijeniti rezultate pečenja i oštetiti prevlaku
od emajla.
11.1 Pečenje kolača
• Prije pečenja zagrijte pećnicu otprilike 10
minuta.
• Nemojte otvarati vrata pećnice prije nego što
prođu 3/4 vremena pečenja.
• Ako u pećnicu istovremeno stavite dvije plitice
za pečenje, jedna razina za policu između njih
treba ostati prazna.
11.2 Za pečenje mesa i ribe
• Nemojte peći komade mesa manje od 1 kg.
Ako pečete premale količine, meso će se isu‐
šiti.
• Kod vrlo masnih jela koristite posudu za
sakupljanje masnoće kako u pećnici ne bi bilo
mrlja koje se ne mogu očistiti.
• Prije rezanja ostavite meso odležati otprilike
15 minuta tako da iz njega ne iscuri sok.
• Kako biste spriječili pretjerani dim u pećnici
tijekom pečenja na roštilju, ulijte malo vode u
posudu za sakupljanje masnoće. Za spreča‐
vanje kondenzacije dima, dodajte vode sbaki
put nakon što se osuši.
11.3 Vrijeme pripreme
Vrijeme pripreme ovisi o vrsti hrane, strukturi i
količini.
U početku pratite pripremu hrane dok ne stekne‐
te određeno iskustvo. Pri korištenju uređaja
pokušajte pronaći najbolje postavke (temperatu‐
re, trajanja itd.) za svoje posuđe, recepte i količi‐
ne.
11.4 Gornji i donji grijač
Temperatura
(°C)
Vrijeme
kuhanja/pe‐
čenja (min)
-
150
25 - 30
10
160 - 170
30 - 35
Kolač od dizanog emajlirana plitica na 3.
tijesta s
nivou
jabukama (2 000
g)
-
170 - 190
40 - 50
Pita od jabuka (1 2 okrugla aluminijska
200 + 1 200 g)
pekača (promjer: 20
cm) na 1. nivou
15
180 - 200
50 - 60
Mali kolači (500
g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
10
160 - 180
25 - 30
Biskvit bez mas‐
noće (350 g)
1 okrugli aluminijski
pekač (promjer: 26
cm) na 1. nivou
10
160 - 170
25 - 30
Sočni kolač (1
500 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
-
160 - 170
45 - 551)
Pile, cijelo (1 350 rešetka pećnice na 2.
g)
nivou, pekač za pecivo
na 1. nivou
-
200 - 220
60 - 70
Jelo
Vrsta plitice i razina re‐
Vrijeme za‐
šetke
grijavanja (min)
Tijesto u trakama emajlirana plitica na 3.
(250 g)
nivou
Tanki kolač (1
000 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
15
16 www.electrolux.com
Jelo
Vrsta plitice i razina re‐
Vrijeme za‐
šetke
grijavanja (min)
Temperatura
(°C)
Vrijeme
kuhanja/pe‐
čenja (min)
Pile, polovica (1
300 g)
rešetka pećnice na 3.
nivou, pekač za pecivo
na 1. nivou
-
190 - 210
30 - 35
Svinjski kotlet
(600 g)
rešetka pećnice na 3.
nivou, pekač za pecivo
na 1. nivou
-
190 - 210
30 - 35
Puding od kruha
(800 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
20
230 - 250
10 - 15
Kolač od dizanog emajlirana plitica na 2.
tijesta s
nivou
nadjevom (1 200
g)
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pizza (1 000 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Kolač od sira (2
600 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
-
170 - 190
60 - 70
Švicarski kolač
emajlirana plitica na 1.
od jabuka (1 900 nivou
g)
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Božićni kolač (2
400 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorraine
(1 000 g)
1 okrugli pekač
(promjer: 26 cm) na 1.
nivou
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Seljački kruh
(750 + 750 g)
2 okrugla aluminijska
pekača (promjer: 20
cm) na 1. nivou
183)
180 - 200
60 - 70
Rumunjski
biskvit (600 +
600 g)
2 okrugle plitice od
aluminija (dužina: 25
cm) na 2. nivou
10
160 - 170
40 - 50
Rumunjski
biskvit - tradicio‐
nalni (600 + 600
g)
2 okrugle plitice od
aluminija (dužina: 20
cm) na 2. nivou
-
160 - 170
30 - 40
Žemlje od diza‐
nog tijesta (800
g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
10 - 15
200 - 210
10 - 15
10
150 - 170
15 - 20
Švicarska peciva emajlirana plitica na 1.
(500 g)
nivou
Poljupci (400 g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
-
100 - 120
40 - 50
Mrvičasti kolač
(1 500 g)
emajlirana plitica na 3.
nivou
10 - 15
180 - 190
25 - 35
HRVATSKI
Jelo
Vrsta plitice i razina re‐
Vrijeme za‐
šetke
grijavanja (min)
Temperatura
(°C)
Vrijeme
kuhanja/pe‐
čenja (min)
Biskvit (600 g)
emajlirana plitica na 3.
nivou
10
160 - 170
25 - 35
Kolač s
maslacem (600
g)
emajlirana plitica na 2.
nivou
10
180 - 200
20 - 25
17
1) Nakon što ste uređaj isključili, kolač ostavite u pećnici još 7 minuta.
2) Nakon što ste uređaj isključili, kolač ostavite u pećnici još 10 minuta.
3) Za zagrijavanje temperaturu postavite na 250 °C.
11.5 Vrući zrak
Vrijeme
prethodnog
zagrijavanja
(u minu‐
tama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
Jelo
Vrsta plitice i razina re‐
šetke
Tijesto u
trakama (250 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
10
150 - 160
20 - 30
Tijesto u
trakama (250 +
250 g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
10
140 - 150
25 - 30
Tijesto u
trakama (250 +
250 + 250 g)
emajlirana plitica na 1., 2.
i 4. nivou
10
150 - 160
30 - 35
Tanki kolač
(1.000 g)
emajlirana plitica na 2. ni‐
vou
10
150 - 160
30 - 40
Tanki kolač
(1.000 + 1.000
g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
10
140 - 150
45 - 55
Tanki kolač
(1.000 + 1.000
+ 1.000 g)
emajlirana plitica na 1., 2.
i 4. nivou
10
140 - 150
55 - 65
Kolač od diza‐
nog tijesta s
jabukama
(2.000 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
10
170 - 180
40 - 50
Pita od jabuka
2 okrugle plitice od
(1200 + 1200 g) aluminija (promjer: 20 cm)
na 2. i 3. nivou
10
170 - 180
50 - 60
Mali kolači (500
g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
10
140 - 150
30 - 35
Mali kolači (500
+ 500 g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
10
140 - 150
25 - 30
18 www.electrolux.com
Vrijeme
prethodnog
zagrijavanja
(u minu‐
tama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
Jelo
Vrsta plitice i razina re‐
šetke
Mali kolači (500
+ 500 + 500 g)
emajlirana plitica na 1., 2.
i 4. nivou
10
150 - 160
25 - 30
Biskvit bez mas‐ 1 okrugla plitica od
noće (350 g)
aluminija (promjer: 26 cm)
na 3. nivou
10
150 - 160
30 - 40
Sočni kolač
(1.200 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
-
150 - 160
40 - 50 1)
Pile, cijelo
(1.400 g)
rešetka pećnice na 2. ni‐
vou, pekač za pecivo na
1. nivou
-
170 - 190
50 - 60
Svinjski kotlet
(600 g)
rešetka pećnice na 3. ni‐
vou, pekač za pecivo na
1. nivou
-
180 - 200
30 - 40
15
230 - 250
10 - 15
Puding od kruha emajlirana plitica na 2. ni‐
(800 g)
vou
Kolač od diza‐
nog tijesta s
nadjevom
(1.200 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Pizza (1.000 +
1.000 g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
-
180 - 200
50 - 60
Kolač od sira
(2.600 g)
emajlirana plitica na 2. ni‐
vou
-
150 - 170
60 - 70
Švicarski kolač
od jabuka
(1.900 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
15
180 - 200
30 - 40
Božićni kolač
(2.400 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lorraine 1 okrugla plitica (promjer:
(1.000 g)
26 cm) na 2. nivou
15
210 - 230
35 - 45
Seljački kruh
(750 + 750 g)
2 okrugle plitice od
aluminija (promjer: 20 cm)
na 3. nivou
15 3)
180 - 190
50 - 60
Rumunjski
biskvit (600 +
600 g)
2 okrugle plitice od
aluminija (promjer: 25 cm)
na 2. nivou
10
150 - 170
40 - 50
-
160 - 170
30 - 40
Rumunjski
2 okrugle plitice od
biskvit - tradicio‐ aluminija (promjer: 20 cm)
nalni (600 + 600 na 2. nivou
g)
HRVATSKI
Jelo
Vrsta plitice i razina re‐
šetke
19
Vrijeme
prethodnog
zagrijavanja
(u minu‐
tama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
Žemlje od diza‐
nog tijesta (800
g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
10
180 - 200
10 - 15
Žemlje od diza‐
nog tijesta (800
+ 800 g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
10
180 - 200
15 - 20
Švicarska peci‐
va (500 g)
emajlirana plitica na 3. ni‐
vou
10
150 - 170
10 - 15
Poljupci (400 g)
emajlirana plitica na 2. ni‐
vou
-
100 - 120
50 - 60
Poljupci (400 +
400 g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
-
100 - 120
55 - 65
Poljupci (400 +
400 + 400 g)
emajlirana plitica na 1., 2.
i 4. nivou
-
115 - 125
65 - 75
Mrvičasti kolač
(1.500 g)
emajlirana plitica na 2. ni‐
vou
10
170 - 180
20 - 30
Biskvit (600 g)
emajlirana plitica na 2. ni‐
vou
10
150 - 170
20 - 30
Kolač s
maslacem (600
+ 600 g)
emajlirana plitica na 1. i 3.
nivou
10
150 - 170
20 - 30
1) Nakon što ste uređaj isključili, kolač ostavite u pećnici još 7 minuta.
2) Nakon što ste uređaj isključili, kolač ostavite u pećnici još 10 minuta.
3) Za zagrijavanje temperaturu postavite na 230 °C.
11.6 Forsirani vrući zrak
Vrijeme prethod‐
nog zagrijavanja
(u minutama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
Tijesto u trakama emajlirana plitica
(250 g)
na 3. nivou
10
140 - 150
20 - 30
Tijesto u trakama emajlirana plitica
(250 + 250 g)
na 1. i 3. nivou
10
140 - 150
25 - 30
Tijesto u trakama emajlirana plitica
(250 + 250 + 250 na 1., 2. i 3. ni‐
g)
vou
10
150 - 160
30 - 40
Tanki kolač (500
g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
10
150 - 160
30 - 35
Tanki kolač (500
+ 500 g)
emajlirana plitica
na 1. i 3. nivou
10
150 - 160
35 - 45
Jelo
Vrsta plitice i ra‐
zina rešetke
20 www.electrolux.com
Vrijeme prethod‐
nog zagrijavanja
(u minutama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
10
155 - 165
40 - 50
Kolač od dizanog emajlirana plitica
tijesta s
na 3. nivou
jabukama (2.000
g)
-
170 - 180
40 - 50
Pita od jabuka
(1200 + 1200 g)
2 okrugle plitice
od aluminija
(promjer: 20 cm)
na 2. nivou
-
165 - 175
50 - 60
Mali kolači (500
g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
10
150 - 160
20 - 30
Mali kolači (500
+ 500 g)
emajlirana plitica
na 1. i 3. nivou
10
150 - 160
30 - 40
Mali kolači (500
+ 500 + 500 g)
emajlirana plitica
na 1., 2. i 4. ni‐
vou 1)
10
150 - 160
35 - 45
Biskvit bez mas‐
noće (350 g)
1 okrugla plitica
od aluminija
(promjer: 26 cm)
na 1. nivou
10
150 - 160
20 - 30
Sočni kolač
(1.200 g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
-
150 - 160
30 - 35 2)
Pile, cijelo (1.300 rešetka pećnice
g)
na 2. nivou,
pekač za pecivo
na 1. nivou
-
170 - 180
40 - 50
Svinjsko pečenje rešetka pećnice
(800 g)
na 2. nivou,
pekač za pecivo
na 1. nivou
-
170 - 180
45 - 50
Kolač od dizanog emajlirana plitica
tijesta s
na 2. nivou
nadjevom (1.200
g)
20 - 30
150 - 160
20 - 30
Jelo
Tanki kolač (500
+ 500 + 500 g)
Vrsta plitice i ra‐
zina rešetke
emajlirana plitica
na 1., 2. i 4. ni‐
vou 1)
Pizza (1.000 +
1.000 g)
emajlirana plitica
na 1. i 3. nivou
-
180 - 200
30 - 40
Pizza (1.000 g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
-
190 - 200
25 - 35
Kolač od sira
(2.600 g)
emajlirana plitica
na 1. nivou
-
160 - 170
40 - 50
HRVATSKI
Jelo
Vrsta plitice i ra‐
zina rešetke
Švicarski kolač
emajlirana plitica
od jabuka (1.900 na 2. nivou
g)
21
Vrijeme prethod‐
nog zagrijavanja
(u minutama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
10 - 15
180 - 200
30 - 40
Božićni kolač
(2.400 g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
10
150 - 160
35 - 40 2)
Quiche Lorraine
(1.000 g)
1 okrugla plitica
(promjer: 26 cm)
na 2. nivou
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Seljački kruh
(750 + 750 g)
2 okrugle plitice
od aluminija
(promjer: 20 cm)
na 1. nivou
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
Rumunjski
biskvit (600 +
600 g)
2 okrugle plitice
od aluminija
(promjer: 25 cm)
na 2. nivou
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Rumunjski
biskvit - tradicio‐
nalni (600 + 600
g)
2 okrugle plitice
od aluminija
(promjer: 20 cm)
na 2. nivou
-
150 - 160
30 - 40
Žemlje od diza‐
nog tijesta (800
g)
emajlirana plitica
na 3. nivou
15
180 - 200
10 - 15
Žemlje od diza‐
nog tijesta (800
+ 800 g)
emajlirana plitica
na 1. i 3. nivou
15
180 - 200
15 - 20
Švicarska peciva emajlirana plitica
(500 g)
na 3. nivou
10
150 - 160
15 - 25
Poljupci (400 g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
-
110 - 120
30 - 40
Poljupci (400 +
400 g)
emajlirana plitica
na 1. i 3. nivou
-
110 - 120
45 - 55
Poljupci (400 +
400 + 400 g)
emajlirana plitica
na 1., 2. i 4. ni‐
vou 1)
-
115 - 125
55 - 65
Mrvičasti kolač
(1.500 g)
emajlirana plitica
na 3. nivou
-
160 - 170
25 - 35
Biskvit (600 g)
emajlirana plitica
na 2. nivou
10
150 - 160
25 - 35
Kolač s
maslacem (600
+ 600 g)
emajlirana plitica
na 1. i 3. nivou
10
160 - 170
25 - 35
1) Nakon što je kolač na 4. nivou ispečen, izvadite ga i stavite kolač s 1. nivoa. Pecite još deset minuta.
22 www.electrolux.com
2) Nakon što ste uređaj isključili, kolač ostavite u pećnici još 7 minuta.
3) Za zagrijavanje temperaturu postavite na 250 °C.
11.7 Lagano kuhanje
Jelo
Vrsta pekača i ra‐
zina rešetke
Vrijeme prethod‐
nog zagrijavanja
(u minutama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
Tijesto u
trakama (250 g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
20 1)
150 - 160
20 - 25
Tanki kolač
(500 g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
20 1)
160 - 170
35 - 40
Pizza (1 000 g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
20 1)
200 - 210
30 - 40
Švicarska peci‐
va (500 g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
20 1)
160 - 170
20 - 30
Poljupci (400 g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
10 1)
110 - 120
50 - 60
Biskvit (600 g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
20 1)
160 - 170
25 - 30
Kolač s
maslacem (600
g)
emajlirani pekač
na 2. nivou
20 1)
160 - 170
25 - 30
Pile, cijelo
(1.200 g)
polica pećnice na
2. nivou 2)
-
220 - 230
45 - 55
Razina rešetke
Vrijeme prethod‐
nog zagrijavanja
(u minutama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme kuhanja/
pečenja (u minu‐
tama)
Tost (500 g)
3
10
230
3-5
Pile, polovica
(1.200 g)
2
-
200
25 + 25
Svinjski kotlet
(500 g)
2
-
230
20 + 20
1) Regulator temperature postavite na 250 °C.
2) Postavite pliticu ispod police pećnice, na 1. nivo.
11.8 Turbo roštilj
Jelo
HRVATSKI
23
11.9 Funkcija Pizza
Jelo
Vrsta plitice i razina rešetke
Vrijeme pret‐
hodnog za‐
grijavanja (u
minutama)
Temperatura
(°C)
Vrijeme
kuhanja/
pečenja
(u minu‐
tama)
Pita od jabuka
(1200 + 1200 g)
2 okrugle plitice od aluminija
(promjer: 20 cm) na 2. nivou
-
170 - 180
50 - 60
Pile, cijelo (1.400
g)
2. nivo
-
165 - 175
55 - 65
Pile, polovica
(1.350 g)
2. nivo
-
165 - 175
30 - 35
Pizza (1.000 +
1.000 g)
emajlirana plitica ili plitica od
aluminija na 1. i 2. nivou 1)
-
180 - 200
30
Pizza (1.000 g)
emajlirana plitica na 2. nivou
-
190 - 200
25 - 35
Quiche Lorraine
(1.000 g)
2. nivo
10 - 15
210 - 220
20 - 30
1) Nakon 20 minuta zamijenite mjesta plitica.
12. PEĆNICA - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
• Očistite prednju stranu pećnice mekom krpom
namočenom u mlaku sapunicu.
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobi‐
čajeno sredstvo za čišćenje.
• Očistite uređaj iznutra nakon svake uporabe.
Tako ćete prljavštinu lakše ukloniti i ona se
neće zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom
za čišćenje pećnica.
• Pribor čistite (mekom krpom namočenom u
sredstvo za čišćenje) nakon svake upotrebe i
ostavite ga da se osuši.
• Ako je pribor od neljepljivog materijala,
nemojte ga čistiti agresivnim sredstvima,
oštrim predmetima ili u perilici. Tako možete
oštetiti oblogu!
12.1 Vodilica plitice
Vodilicu plitice možete izvaditi kako biste očistili
bočne stranice.
1
2
Skidanje vodilica plitice
1. Prednji dio vodilice police povucite dalje od
bočne stjenke.
2. Izvucite vodilicu za policu od stražnje
stijenke i izvadite je.
24 www.electrolux.com
Postavljanje vodilice plitice
Vodilice za police vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
12.2 Katalitičke stjenke
Stranice s katalitičkom oblogom same se čiste.
Apsorbiraju masnoće koje se skupljaju na
stjenkama za vrijeme rada pećnice.
Promjena boje katalitičke površine ne
utječe na katalitičke značajke.
12.3 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice imaju dvije staklene ploče ugrađe‐
ne jednu iza druge. Radi lakšeg čišćenja skinite
vrata pećnice.
UPOZORENJE
Ako unutarnju staklenu ploču pokušate
skinuti dok su vrata još na mjestu, vrata
pećnice mogla bi se zatvoriti.
Za potporu tom procesu samočišćenja zagrijte
pećnicu bez hrane u njoj na uobičajen način:
1. Otvorite vrata pećnice.
2. Izvadite sav pribor iz pećnice.
3. Zatvorite vrata.
4. Postavite funkciju pećnice.
5. Postavite temperaturu pećnice na 250°C i
pustite da radi 1 sat.
6. Unutrašnjost pećnice očistite čistom i vlaž‐
nom spužvom.
UPOZORENJE
Prije čišćenja staklenih ploča provjerite
jesu li se stakla ohladila. Postoji opas‐
nost od pucanja stakla.
UPOZORENJE
Ako su staklene ploče vrata oštećene ili
izgrebene, staklo postaje slabo i može
se razbiti. Kako biste to spriječili, mora‐
te ih zamijeniti. Za daljnje upute obratite
se najbližem ovlaštenom servisu.
POZOR
Ne pokušavajte očistiti katalitičke povr‐
šine raspršivačima, abrazivnim sredst‐
vima za čišćenje, sapunom ili ostalim
sredstvima za čišćenje. Ona mogu ošte‐
titi katalitičku površinu.
Skidanje vrata pećnice i staklene ploče
1.
Vrata otvorite do kraja i uhvatite dvije šarke.
HRVATSKI
2.
Podignite i okrenite ručice na objema
šarkama.
3.
Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja
(napola). Zatim ih povucite prema naprijed i
izvadite iz ležišta.
4.
Vrata stavite na stabilnu površinu zaštićenu
mekom krpom. Odvijačem uklonite 2 vijka
na donjem rubu vrata.
Pazite da ne izgubite vijke.
1
1
25
26 www.electrolux.com
5.
3
2
2
6.
7.
Staklenu ploču očistite vodom i sapunicom.
Pažljivo je osušite.
Unutarnja vrata odvojite drvenom, plastič‐
nom ili sličnom lopaticom. Držite vanjska
vrata i zatim gurnite unutarnja vrata prema
gornjem rubu.
Podignite unutarnja vrata.
Očistite unutarnju stranu vrata.
UPOZORENJE
Staklenu ploču čistite samo vodom i sa‐
punom. Abrazivna sredstva za čišćenje,
sredstva za uklanjanje mrlja i oštri
predmeti (primjerice, noževi ili lopatice)
mogu oštetiti staklo.
Umetanje vrata i staklene ploče
Nakon završetka čišćenja umetnite vrata pećni‐
ce. Za to trebate obaviti prethodne korake obrnu‐
tim redoslijedom.
4
4
6
5
5
12.4 Vađenje ladice
Ladica ispod pećnice može se izvaditi radi
lakšeg čišćenja.
1. Ladicu izvucite do graničnika.
2.
Ladicu podignite pod malim kutom i uklonite
je s vodilica ladice.
Umetanje ladice
1. Ladicu postavite na vodilice za ladicu.
Provjerite jesu li kopče pravilno nasjele na
vodilice.
2. Ladicu spustite u vodoravni položaj i gurnite
je unutra.
UPOZORENJE
Prilikom korištenja pećnice u ladici
može doći do porasta topline. U ladici
nemojte držati zapaljive (npr. sredstva
za čišćenje, plastične vrećice, rukavice
za pećnicu, papir, raspršivače za čiš‐
ćenje itd.).
HRVATSKI
12.5 Svjetlo pećnice
UPOZORENJE
Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice.
Uvijek isključite uređaj prije početka
zamjene žarulje. Postoji opasnost od
strujnog udara.
UPOZORENJE
Žaruljice korištene u ovom uređaju su
posebne žaruljice za korištenje samo u
kućanskim aparatima. Ne koristite ih za
osvjetljavanje prostorija ili dijelova pro‐
storija. Ako morate zamijeniti žarulju,
zamjenska žarulja mora biti jednake
snage i namijenjena uporabi isljučivo u
kućanskim uređajima.
Prije zamjene svjetla pećnice:
• Isključite uređaj.
27
• Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili
isključite sklopku.
• Stavite tkaninu na dno pećnice. To sprječava
oštećenje žarulje i staklenog poklopca.
Zamjena žaruljice pećnice:
Na stražnjoj strani kućišta pećnice nalazi se
stakleni poklopac svjetla.
Stakleni poklopac žarulje okrenite suprotno
od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju novom žaruljom za pećni‐
ce otpornom na toplinu do 300 °C.
Koristite samo istu vrstu žarulje kao
zamjensku. Mora biti jednake snage i
namijenjena uporabi samo u kućanskim ure‐
đajima.
4. Postavite stakleni poklopac.
1.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica nije uključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije postavljen.
Postavite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne po‐ Provjerite postavke.
stavke.
Pećnica se ne grije.
Pregorio je osigurač u sklopki. Provjerite osigurače. Ako osi‐
gurač pregori više puta, obra‐
tite se ovlaštenom serviseru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Žarulja pećnice nije ispravna.
Zamijenite žarulju.
Para i kondenzat se
nakupljaju na hrani i unu‐
trašnjosti pećnice.
Predugo ste ostavili jelo u
pećnici.
Ne ostavljajte jela u pećnici
dulje od 15 – 20 minuta nakon
dovršetka pečenja.
Na zaslonu se prikazuje
„12.00“ i „LED“
Došlo je do prekida na‐
pajanja.
Postavite sat.
Ne uključuje se pokazivač
preostale topline.
Polje kuhanja nije vruće jer je
radilo samo kratko vrijeme.
Ako polje kuhanja radi toliko
dugo da mora biti vruće, obra‐
tite se servisnoj službi.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, ob‐
ratite se dobavljaču ili servisnom centru.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na
prednjem okviru kućišta pećnice.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
28 www.electrolux.com
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
14.1 Položaj uređaja
Samostojeći uređaj možete postaviti s ormari‐
ćima s jedne ili obje strane i u kutu.
B
A
Dimenzije
Širina
500 mm
Dubina
600 mm
Ukupna električna
snaga
9135 W
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
14.3 Niveliranje
Koristite male nožice ispod uređaja kako biste
gornju površinu uređaja postavili u istu razinu s
drugim površinama.
Minimalne udaljenosti
Dimenzije
mm
A
690
B
150
14.2 Tehnički podaci
Dimenzije
Visina
858 mm
HRVATSKI
29
14.4 Zaštita od prevrtanja
UPOZORENJE
Morate postaviti zaštitu od prevrtanja.
Postavite zaštitu protiv prevrtanja kako
biste spriječili da uređaj padne prilikom
nepravilnog opterećenja.
UPOZORENJE
Na vašem se uređaju nalazi simbol
prikazan na slici (ako postoji) kako bi
vas podsjetio na postavljanje zaštite od
prevrtanja.
Provjerite je li zaštita od prevrtanja na
ispravnoj visini.
80-85
mm
317322 mm
Kako postaviti zaštitu od prevrtanja
1. Postavite ispravnu visinu uređaja i područje
uređaja prije nego što pričvrstite zaštitu od
prevrtanja.
2. Provjerite je li površina iza uređaja glatka.
3. Zaštitu od prevrtanja postavite 317-322 mm
ispod površine uređaja i 80-85 mm od
lijevog ruba uređaja u okrugli otvor na no‐
sač. Zavijte je na čvrsti materijal ili koristite
odgovarajuće pojačanje (zid).
4. Otvor možete pronaći na stražnjoj lijevoj
strani uređaja. Pogledajte sliku.
5. Ako ste promijenili dimenzije kuhala, morate
ispravno poravnati uređaj protiv prevrtanja.
Ukoliko je prostor između kuhinjskih
ormarića pod radnom pločom veći od ši‐
rine uređaja, bočne mjere morate
namjestiti prema sredini uređaja.
14.5 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Informacije o sigurnosti".
Ovaj se uređaj isporučuje bez naponskog kabela
i utikača.
Mogu se koristiti sljedeće vrste kabela: H05 RRF s adekvatnim presjekom.
UPOZORENJE
Prije priključenja kabela napajanja,
izmjerite napon između faza u kućnoj
mreži.
Zatim, prema uputama na priključnoj
pločici na stražnjoj strani pećnice spojite
električnu instalaciju.
Taj korak sprječava instalacijske po‐
greške i oštećenje električnih kompo‐
nenti uređaja.
30 www.electrolux.com
Kabel napajanja ne smije dodirivati dio
uređaja koji je prikazan na slici.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
ROMÂNA
31
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLITĂ - UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLITĂ - RECOMANDĂRI AJUTĂTOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLITĂ - ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUPTOR- UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUPTOR - FUNCŢIILE CEASULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUPTOR - UTILIZAREA ACCESORIILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUPTOR - RECOMANDĂRI AJUTĂTOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUPTOR - ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
36
37
37
38
39
39
41
42
44
52
56
56
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
32 www.electrolux.com
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie in‐
strucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă insta‐
larea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapa‐
cităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguran‐
ţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când
acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele ac‐
cesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă re‐
comandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
• Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia devin fierbinţi pe dura‐
ta utilizării. Nu atingeţi elementele de încălzire.
• A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern
sau cu un sistem telecomandat separat.
• Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi peri‐
culoasă şi poate provoca un incendiu.
ROMÂNA
33
• Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă. Opriţi aparatul şi
acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-incendiu.
• Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi capa‐
cele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot înfier‐
bânta.
• Dacă suprafaţa vitroceramică este crăpată, opriţi aparatul pentru
a evita riscul de electrocutare.
• Aveţi grijă când atingeţi sertarul de depozitare. Poate fi fierbinte.
• Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai întâi
de partea din faţă a suportului, după care să îndepărtaţi capătul
din spate de pereţii laterali. Instalaţi suporturile pentru raft în or‐
dine inversă.
• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria su‐
prafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
2.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
AVERTIZARE
Doar o persoană calificată trebuie să in‐
staleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte apa‐
rate şi corpuri de mobilier.
• Verificaţi dacă aparatul este instalat având în
jurul său structuri de siguranţă.
• Laturile aparatului trebuie să rămână în apro‐
pierea altor aparate sau unităţi cu aceeaşi
înălţime.
• Nu instalaţi aparatul pe o platformă.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o fe‐
reastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe aparat nu
vor cădea atunci când uşa sau fereastra va fi
deschisă.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
34 www.electrolux.com
• Nu folosiţi adaptoare cu căi multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Con‐
tactaţi centrul de service sau un electrician
pentru a schimba un cablu de alimentare de‐
teriorat.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică să
intre în contact cu uşa aparatului, în special
atunci când uşa este fierbinte.
• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub
tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să
nu permită scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu co‐
nectaţi la ea ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate:
întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe
fuzibile (siguranţele cu şurub trebuie scoase
din suport), mecanisme de decuplare pentru
scurgeri de curent şi contactoare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu
un dispozitiv de izolare, care vă permite să
deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschi‐
dere între contacte de cel puţin 3 mm.
2.2 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de vătămare, arsuri sau electro‐
cutare.
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuinţa‐
re.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata
funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzi‐
re care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna
mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pu‐
ne în interior accesorii sau vase.
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii apara‐
tului atunci când aparatul este în funcţiune.
Este posibilă emisia de aer fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• A nu se folosi un cronometru extern sau un
sistem de telecomandă separat pentru co‐
manda aparatului.
• Ţineţi întotdeauna închisă uşa aparatului atun‐
ci când acesta este în funcţiune.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe zo‐
nele de gătit. Acestea devin fierbinţi.
• După utilizare, opriţi zona de gătit.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau
ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată, deco‐
nectaţi imediat aparatul de la reţeaua elec‐
trică. Procedaţi astfel pentru a preveni electro‐
cutarea.
AVERTIZARE
Pericol de explozie sau incendiu.
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzite,
pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi flăcările
sau obiectele încălzite departe de grăsimi şi
uleiuri atunci când gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte fier‐
binte pot să se aprindă spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de mâncare,
poate lua foc la temperaturi mai mici faţă de
uleiul care este utilizat pentru prima dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐
tuia.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să
intre în contact cu aparatul atunci când des‐
chideţi uşa.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utilizarea
unor ingrediente cu conţinut de alcool poate
determina prezenţa aburilor de alcool în aer.
• Nu încercaţi stingerea unui incendiu cu apă.
Deconectaţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un
capac sau o pătură ignifugă.
AVERTIZARE
Pericol de deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea
emailului:
– Nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
direct pe baza acestuia.
– Nu puneţi folie din aluminiu direct pe baza
aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
– nu ţineţi vase umede şi alimente în interior
după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau in‐
stalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun efect asu‐
pra funcţionării aparatului. Nu este un defect
în ceea ce priveşte garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile siro‐
poase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu permiteţi evaporarea completă a lichidului
din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa obiecte
sau vase să cadă pe aparat. Suprafaţa poate
fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit cu vase goale pe
ele sau fără vase.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu ba‐
zele deteriorate pot zgâria suprafaţa vitrocera‐
mică. Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe suprafaţa
de gătit.
AVERTIZARE
Montaţi mijloace de stabilizare pentru a
împiedica înclinarea aparatului. Consul‐
taţi capitolul Instalarea.
2.3 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire, incendiu sau de dete‐
riorare a aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul
de spargere a panourilor vitrate.
• Înlocuiţi imediat panourile vitrate ale uşii dacă
acestea sunt deteriorate. Contactaţi Centrul
de Service.
• Atenţie când scoateţi uşa aparatului. Aceasta
este grea!
35
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni de‐
teriorarea materialului de la suprafaţă.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din apa‐
rat pot duce la apariţia unui incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respecta‐
ţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalaj.
• Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este cazul)
cu nici un tip de detergent.
2.4 Bec interior
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat
pentru acest aparat este destinat exclusiv
aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTIZARE
Risc de electrocutare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re electrică înainte de a înlocui becul.
• Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.
2.5 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
2.6 Service
• Contactaţi centrul de service pentru repararea
aparatului. Vă recomandăm să utilizaţi doar
piese de schimb originale.
36 www.electrolux.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1 Butoane pentru plită
1 2 3 4 5 6 1
2 Indicatorul de temperatură
3 Buton temperatură cuptor
4 Programator electronic
7
8
4
11
3
9
2
1
5 Buton pentru funcţiile cuptorului
6 Indicator comandă plită
7 Element încălzire
8 Bec cuptor
9 Ventilator şi element încălzire
10 Plăcuţă cu datele tehnice
10
11 Poziţii rafturi
3.2 Configuraţia plitei de gătit
1
2
140 mm
3
140 mm
1 Zonă de gătit 1200 W
250 mm
3 Zonă de gătit 900 / 1100 W
2 Orificiu pentru abur
4 Zonă de gătit 1200 W
120/180 mm
6
140 mm
5
5 Afişajul căldurii reziduale
6 Zonă de gătit 700 / 1700 W
4
3.3 Accesoriile
• Grătarul cuptorului
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
• Tavă de gătit plată
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Tavă pentru coacere intensă
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă pentru
grăsime.
• Ghidaje telescopice detaşabile
Pentru a pune rafturi sau tăvi pe acestea.
• Sertar de depozitare
Sub cavitatea cuptorului se află sertarul de
depozitare.
ROMÂNA
37
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
ATENŢIE
Pentru a deschide uşa cuptorului, apu‐
caţi întotdeauna de mijlocul mânerului.
După aproximativ cinci secunde, indicatorul pen‐
tru oră încetează aprinderea intermitentă, iar afi‐
şajul indică ora setată.
Pentru modificarea orei apăsaţi în mod
repetat
până când indicatorul pentru
Timp se aprinde intermitent. Funcţia
Durată
sau Sfârşit
trebuie setate
simultan.
4.1 Prima curăţare
• Scoateţi toate accesoriile şi suporturile rafturi‐
lor detaşabile (dacă este cazul).
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţa‐
rea".
4.3 Preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde grăsimile
rămase.
1.
2.
4.2 Reglarea orei
Trebuie să setaţi ora înainte de a pune
în funcţiune cuptorul.
Când conectaţi aparatul la sursa de electricitate
sau după o pană de curent, indicatorul pentru
Timp se aprinde intermitent.
Pentru a seta ora corectă apăsaţi butoanele +
sau -.
3.
4.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de o
oră.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de zece
minute.
5.
Setaţi funcţia
şi temperatura maximă.
Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de zece
minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de obi‐
cei. Aparatul poate emite un miros şi fum. Acest
lucru este normal. Asiguraţi-vă că încăperea este
aerisită suficient.
6.
5. PLITĂ - UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
Buton de
comandă
5.1 Nivelurile de căldură
Buton de
comandă
0
1-9
Funcţie
Poziţia Oprit
Comutator zonă dublă
1.
Funcţie
Nivelurile de căldură
(1 - cel mai scăzut nivel de
căldură, 9 - cel mai ridicat nivel
de căldură)
Rotiţi butonul la nivelul de căldură necesar.
Se aprinde indicatorul de comandă al plitei.
38 www.electrolux.com
2.
Pentru a finaliza procesul de gătire, rotiţi bu‐
tonul în poziţia 0.
Pentru reducerea consumului de ener‐
gie folosiţi căldura reziduală. Dezactivaţi
zona de gătit cu aproximativ 5-10 minu‐
te anterior încheierii procesului de găti‐
re.
5.2 Utilizarea zonei duble
ATENŢIE
Pentru a utiliza zona dublă, rotiţi butonul
la dreapta. Nu îl rotiţi trecând prin pozi‐
ţia de oprire.
1.
2.
3.
Rotiţi încet butonul înspre simbolul
până
când auziţi un clic.
Cele două zone de gătit sunt active.
Pentru a seta nivelul de căldură necesar,
consultaţi paragraful „Nivelurile de căldură”.
5.3 Indicatorul de căldură reziduală
Indicatorul de căldură reziduală se aprinde când
zona de gătit este fierbinte.
AVERTIZARE
Pericol de arsuri din cauza căldurii rezi‐
duale!
Rotiţi butonul la dreapta, pe poziţia stins 9.
6. PLITĂ - RECOMANDĂRI AJUTĂTOARE
6.1 Vesela
• Aşezaţi vasele înainte de a porni zo‐
na de gătit.
• Dezactivaţi zonele de gătit înainte de
terminarea duratei de gătit pentru a
utiliza căldura reziduală.
• Fundul oalei şi zona de gătit trebuie
să fie de aceeaşi dimensiune.
• Baza vasului trebuie să fie cât mai
groasă şi cât mai plată.
• Vesela din oţel emailat sau cu fund
din aluminiu sau cupru poate duce la
modificarea culorii suprafeţei vitroce‐
ramice.
6.2 Economisirea energiei
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
6.3 Exemple de gătit
Nivel
de
căldur
ă
Utilizare pentru:
Timp
(min)
Recomandări
1
Menţinerea la cald a alimentelor găti‐
te.
conform Puneţi un capac pe vas.
nece‐
sităţilor
1-2
Sos olandez, topit: unt, ciocolată, ge‐
latină.
5 - 25
Amestecaţi din când în când.
1-2
Solidificare: omlete pufoase, ouă
ochiuri.
10 - 40
Puneţi un capac pe vas.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezului şi a
25 - 50
mâncărurilor care conţin lapte, încălzi‐
rea alimentelor preparate.
Adăugaţi minim de două ori mai
mult lichid decât orez, amestecaţi
din când în când mâncărurile care
conţin lapte.
ROMÂNA
39
Nivel
de
căldur
ă
Utilizare pentru:
Timp
(min)
Recomandări
3-4
Pentru a găti la aburi legume, peşte,
carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de lichid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l apă pentru 750
g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai mari de ali‐
mente, tocane şi supe.
60 - 150 Până la 3 l lichid plus ingrediente.
6-7
Prăjire delicată: escalop, cordon bleu
de viţel, şniţele, chiftele, cârnaţi, ficat,
roux (sos de făină şi unt), ouă, clătite,
gogoşi.
conform Întoarceţi la jumătatea duratei de
nece‐
gătit.
sităţilor
7-8
Crochete de cartofi, muşchiuleţ, cotle‐
te, bine făcute.
5 - 15
9
Pentru a fierbe o cantitate mare de apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gu‐
laş, friptură înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai.
Întoarceţi la jumătatea duratei de
gătit.
Datele din tabel sunt doar orientative.
7. PLITĂ - ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
Curăţaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.
Întotdeauna utilizaţi veselă cu fundul curat.
Pericol de ardere datorită căldurii rezi‐
duale!
Lăsaţi aparatul să se răcească.
Zgârieturile sau petele închise la culoa‐
re pe suprafaţa vitroceramică nu afec‐
tează modul de funcţionare al aparatu‐
lui.
Pentru a curăţa murdăria:
1. – Înlăturaţi imediat: plasticul topit, foliile de
plastic şi alimentele cu zahăr. Dacă nu
8. CUPTOR- UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
2.
3.
procedaţi astfel, murdăria poate deteriora
aparatul. Folosiţi o racletă specială pen‐
tru sticlă. Deplasaţi oblic racleta pe su‐
prafaţa vitrată, la un unghi mare şi în‐
depărtaţi resturile de pe suprafaţă.
– Eliminaţi după ce aparatul s-a răcit sufi‐
cient: depunerile de calcar, petele de
apă, petele de grăsime şi decolorările
metalice strălucitoare. Utilizaţi un agent
de curăţare special pentru suprafeţe vi‐
troceramice sau oţel inoxidabil.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă şi puţin
detergent.
La final, uscaţi aparatul ştergându-l cu o la‐
vetă curată.
40 www.electrolux.com
8.1 Activarea şi dezactivarea
aparatului
1.
2.
3.
Pentru a selecta o funcţie rotiţi butonul co‐
respunzător.
Pentru a selecta o temperatură rotiţi butonul
corespunzător.
Când temperatura aparatului creşte, se
aprinde indicatorul de temperatură.
Pentru a dezactiva aparatul, rotiţi butonul
pentru funcţiile cuptorului şi butonul pentru
temperatură în poziţia Oprit.
8.2 Termostatul de siguranţă
Pentru a preveni deteriorarea termostatului cup‐
torului datorită supra-încălzirii extreme, cuptorul
are un termostat de siguranţă care întrerupe ali‐
mentarea. În momentul în care temperatura sca‐
de, cuptorul porneşte din nou automat.
AVERTIZARE
Termostatul de siguranţă acţionează
doar dacă termostatul cuptorului nu
funcţionează corect. Când acest lucru
se întâmplă, temperatura cuptorului es‐
te foarte mare şi se poate arde toată
mâncarea. Trebuie să sunaţi imediat la
service pentru a înlocui termostatul cup‐
torului.
Termostatul de siguranţă este un între‐
rupător termic incorporat in termostatul
de funcţionare.
8.3 Funcţii cuptor
Funcţia cuptorului
Aplicaţie
Poziţia Oprit
Aparatul este oprit.
Bec cuptor
Pentru a ilumina interiorul cuptorului fără nici o funcţie de gătit.
Caldura de sus +
jos
Încălzeşte folosind elementul superior şi cel inferior. Pentru a
coace şi a prăji pe un singur nivel al cuptorului.
Elementul de
încălzire jos
Căldura provine numai din partea inferioară a cuptorului. Pentru
a coace prăjituri cu bază crocantă sau tare.
Gătit forţat cu aer
cald
Pentru a prepara mai multe feluri de mâncare diferite în acelaşi
timp. Pentru prepararea siropului de fructe făcut în casă şi pentru
uscarea ciupercilor sau a fructelor.
Aer cald
Pentru a frige sau coace alimente cu aceeaşi temperatură de
gătire pe mai mult de un raft, fără transfer de aromă. Când folosi‐
ţi această funcţie, micşoraţi temperatura cuptorului cu 20 - 40 °C
faţă de temperaturile standard pe care le folosiţi pentru Caldura
de sus + jos.
Gătitul la căldură
redusă
În special pentru prepararea uşoară a alimentelor, cum ar fi: be‐
zele, pandişpan, prăjitură cu cremă de unt, ruladă.
Gatire intensiva
Elementul grătarului şi ventilatorul cuptorului funcţionează pe
rând şi circulă aerul cald în jurul alimentelor. De asemenea, pen‐
tru a găti bucăţi mari de carne.
AVERTIZARE
Temperatura maximă pentru această funcţie este de
210 °C.
ROMÂNA
Funcţia cuptorului
41
Aplicaţie
Funcţia pizza
Elementul inferior oferă căldură directă părţii inferioare a pizzei, a
quiche-urilor sau a plăcintelor, în timp ce ventilatorul asigură cir‐
culaţia aerului pentru a coace garnitura pizzei sau umplutura
plăcintelor.
Decongelare
Pentru a dezgheţa preparatele congelate. Butonul de control al
temperaturii trebuie să fie în poziţia oprit.
9. CUPTOR - FUNCŢIILE CEASULUI
9.1 Programator electronic
1
2
1
1 Indicatoarele funcţiei
2 Indicator timp
3 Buton +
4 Buton selectare
5 Buton -
hr min
5
4
3
Funcţia ceasului
Aplicaţie
Ora curentă
Arată ora zilei. Pentru a seta, modifica sau verifica ora.
Cronometru
Pentru a seta timpul de numărătoare inversă. Când perioada de
timp s-a scurs, este emis un semnal sonor. Această funcţie nu
are nicio influenţă asupra funcţionării cuptorului.
Durata
Terminare
Pentru a seta timpul de funcţionare a cuptorului.
Pentru a seta ora de oprire a unei funcţii a cuptorului.
Durată
şi Sfârşit
pot fi utilizate
simultan, în cazul în care cuptorul ur‐
mează a fi pornit şi oprit automat, ulte‐
rior. În acest caz first setaţi mai întâi
, apoi Sfârşitul
.
Durata
hr min
9.2 Setarea funcţiilor ceasului
1.
2.
Pentru Durată
şi Sfârşit
, setaţi o
funcţie şi temperatura. Acest lucru nu este
necesar pentru Ceasul avertizor
.
Apăsaţi repetat butonul Selectare până
când indicatorul funcţiei corespunzătoare a
ceasului se aprinde intermitent.
3.
Apăsaţi + sau - pentru a seta funcţia nece‐
sară a ceasului.
42 www.electrolux.com
Afişajul prezintă indicatorul pentru funcţia
ceasului pe care aţi setat-o. După încheie‐
rea perioadei de timp setate, indicatorul
funcţiei se aprinde intermitent şi este emis
un semnal sonor timp de două minute.
4.
5.
În cazul funcţiilor Durată
şi Sfârşit
, aparatul este dezactivat automat.
Pentru a opri semnalul, apăsaţi un buton.
Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului şi
butonul pentru temperatură în poziţia oprit.
9.3 Anularea funcţiilor ceasului
1.
2.
Apăsaţi repetat butonul Selectare până
când indicatorul corespunzător funcţiei dori‐
te se aprinde intermitent.
Ţineţi apăsat butonul -.
După câteva secunde simbolul funcţiei cea‐
sului dispare.
10. CUPTOR - UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
10.1 Montarea tăvii de coacere
Puneţi tava în centrul cuptorului, între peretele
frontal şi cel posterior. Astfel căldura va putea
circula în faţa şi în spatele tăvii. Tava trebuie po‐
ziţionată ca în imagine, cu partea înclinată în
spate.
AVERTIZARE
Nu împingeţi tava până în peretele pos‐
terior al cuptorului. În caz contrar, circu‐
laţia aerului cald în jurul tăvii va fi împie‐
dicată. Este posibil ca alimentele să se
ardă, în special în partea din spate a
cuptorului.
10.2 Introducerea accesoriilor cuptorului
Introduceţi accesoriile glisante, astfel încât mar‐
ginile laterale duble să fie în spatele cuptorului şi
să fie îndreptate în jos. Împingeţi accesoriile gli‐
sante între barele de ghidare ale unuia dintre ni‐
velurile cuptorului.
ROMÂNA
43
Introducerea simultană a grătarului cuptorului şi
a tăvii pentru coacere intensă
Puneţi grătarul cuptorului pe tava pentru coacere
intensă. Împingeţi tava pentru coacere intensă
între barele de ghidare ale unuia dintre nivelurile
cuptorului.
10.3 Ghidaje telescopice
1.
Trageţi complet în afară ghidajele telescopi‐
ce din stânga şi dreapta.
2.
Puneţi raftul cuptorului pe ghidajele telesco‐
pice şi împingeţi-l cu atenţie în interiorul
aparatului.
Înainte de a închide uşa cuptorului, verifica‐
ţi dacă aţi împins ghidajele telescopice
complet în aparat.
°C
°C
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
Păstraţi instrucţiunile de instalare de la
ghidajele telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
ATENŢIE
Puteţi instala ghidaje telescopice pe ni‐
veluri diferite ale rafturilor, cu excepţia
nivelului 4.
ATENŢIE
Nu curăţaţi ghidajele telescopice în ma‐
şina de spălat vase. Nu lubrifiaţi ghida‐
jele telescopice.
44 www.electrolux.com
11. CUPTOR - RECOMANDĂRI AJUTĂTOARE
ATENŢIE
Pentru prăjituri foarte umede utilizaţi o
tavă de copt adâncă. Sucul fructelor
poate păta ireversibil smalţul.
• Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4 din
durata de coacere să fi trecut.
• Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acelaşi
timp, lăsaţi un nivel liber pentru raft între ele.
• Aparatul are patru niveluri pentru rafturi.
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de jos
a podelei aparatului.
• Puteţi găti diferite feluri de mâncare pe două
niveluri în acelaşi timp. Puneţi rafturile pe ni‐
velurile 1 şi 3.
• Umezeala poate produce condens în aparat
sau pe sticla uşii. Acest lucru este normal. Uti‐
lizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna
de aparat atunci când deschide uşa aparatului
pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul,
lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de 10 mi‐
nute înainte de gătire.
• Ştergeţi umezeala după fiecare utilizare a
aparatului.
• Nu puneţi obiecte direct pe podeaua aparatu‐
lui şi nu acoperiţi componentele cu folie din
aluminiu atunci când gătiţi. În caz contrar este
posibilă modificarea rezultatelor obţinute şi
deteriorarea stratului de email.
11.1 Coacerea prăjiturilor
• Preîncălziţi cuptorul timp de circa 10 minute
înainte de coacere.
11.2 Gătirea cărnii şi a peştelui
• Nu gătiţi carne cu greutatea sub 1 kg. Gătirea
unor bucăţi prea mici face carnea prea uscată.
• Utilizaţi o tavă de scurgere pentru alimentele
foarte grase pentru a evita petele pe cuptor
care pot fi permanente.
• Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte
de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă
afară.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult fum
în cuptor pe durata frigerii, se recomandă
adăugarea de puţină apă în tava de scurgere.
Pentru a preveni condensarea fumului,
adăugaţi apă de fiecare dată după ce se eva‐
poră.
11.3 Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de
consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când gătiţi.
Găsiti cele mai bune setări (setarea căldurii, du‐
rata de gătit, etc.) pentru vasele, reţetele şi can‐
tităţile dvs. când utilizaţi acest aparat.
11.4 Căldură de sus + jos
Durata de pre‐
încălzire (min)
Temperatura
(°C)
Durata de găti‐
re/coacere
(min)
tava emailată pe nive‐
lul 3
-
150
25 - 30
tava emailată pe nive‐
lul 2
10
160 - 170
30 - 35
Plăcintă dospită tava emailată pe nive‐
cu mere (2000 g) lul 3
-
170 - 190
40 - 50
Plăcintă cu mere 2 forme rotunde din
(1200+1200 g)
aluminiu (diametru: 20
cm) la nivelul 1
15
180 - 200
50 - 60
Prăjituri mici
(500 g)
10
160 - 180
25 - 30
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Patiserie (250 g)
Prăjitură joasă
(1000 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
ROMÂNA
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Durata de pre‐
încălzire (min)
Temperatura
(°C)
Durata de găti‐
re/coacere
(min)
Pandişpan fără
grăsimi (350 g)
1 formă rotundă din
aluminiu (diametru: 26
cm) la nivelul 1
10
160 - 170
25 - 30
Tort de clătite
(1500 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
-
160 - 170
45 - 551)
Pui, intreg (1.350 raftul cuptorului la ni‐
g)
velul 2, tava de copt
pe nivelul 1
-
200 - 220
60 - 70
Pui, jumătate
(1300 g)
raftul cuptorului la ni‐
velul 3, tava de copt
pe nivelul 1
-
190 - 210
30 - 35
Cotlet de porc
(600 g)
raftul cuptorului la ni‐
velul 3, tava de copt
pe nivelul 1
-
190 - 210
30 - 35
20
230 - 250
10 - 15
Aluat de prăjitură tava emailată pe nive‐
(800 g)
lul 2
Prăjitură cu droj‐
die umplută
(1200 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
10 - 15
170 - 180
25 - 35
Pizza (1000 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Prăjitură cu
brânză (2600 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
-
170 - 190
60 - 70
Aluat tartă cu
mere (1900 g)
tava emailată pe nive‐
lul 1
10 - 15
200 - 220
30 - 40
Prăjitură de
tava emailată pe nive‐
Crăciun (2400 g) lul 2
10 - 15
170 - 180
55 - 652)
Quiche Lorraine
(1000 g)
1 formă rotundă (dia‐
metru: 26 cm) la nive‐
lul 1
10 - 15
220 - 230
40 - 50
Pâine ţărăne‐
ască (750 + 750
g)
2 forme rotunde din
aluminiu (diametru: 20
cm) la nivelul 1
183)
180 - 200
60 - 70
Pandişpan româ‐ 2 tăvi rotunde, alumini‐
nesc (600 + 600 zate (lungime: 25 cm)
g)
la nivelul 2
10
160 - 170
40 - 50
Pandişpan româ‐ 2 tăvi rotunde, alumini‐
nesc - tradiţional zate (lungime: 20 cm)
(600 + 600 g)
la nivelul 2
-
160 - 170
30 - 40
10 - 15
200 - 210
10 - 15
Gogoşi cu droj‐
die (800 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
45
46 www.electrolux.com
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Durata de pre‐
încălzire (min)
Temperatura
(°C)
Durata de găti‐
re/coacere
(min)
Ruladă (500 g)
tava emailată pe nive‐
lul 1
10
150 - 170
15 - 20
Bezele (400 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
-
100 - 120
40 - 50
10 - 15
180 - 190
25 - 35
Prăjitură sfărâmi‐ tava emailată pe nive‐
cioasă (1500 g) lul 3
Pandispan (600
g)
tava emailată pe nive‐
lul 3
10
160 - 170
25 - 35
Prăjitură cu unt
(600 g)
tava emailată pe nive‐
lul 2
10
180 - 200
20 - 25
1) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 7 minute.
2) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 10 minute.
3) Pentru preîncălzire, setaţi temperatura pe 250 °C.
11.5 Aer cald
Tip tavă şi nivel raft
Durată de
preîncălzire
(minute)
Temperatură
(°C)
Durată de gătire/
coacere (minu‐
te)
Patiserie (250
g)
tava emailată pe nivelul 3
10
150 - 160
20 - 30
Patiserie (250 +
250 g)
tava emailată pe nivelul 1
şi 3
10
140 - 150
25 - 30
Patiserie (250 +
250 + 250 g)
tava emailată pe nivelul 1,
2 şi 4
10
150 - 160
30 - 35
Prăjitură
scăzută (1000
g)
tava emailată pe nivelul 2
10
150 - 160
30 - 40
Prăjitură
tava emailată pe nivelul 1
scăzută (1000 + şi 3
1000 g)
10
140 - 150
45 - 55
Prăjitură
tava emailată pe nivelul 1,
scăzută (1000 + 2 şi 4
1000 + 1000 g)
10
140 - 150
55 - 65
Plăcintă cu me‐
re (2000 g)
10
170 - 180
40 - 50
Plăcintă cu me‐ 2 forme rotunde din alu‐
re (1200 + 1200 miniu (diametru: 20 cm)
g)
pe nivelele 2 şi 3
10
170 - 180
50 - 60
Prăjiturele (500
g)
10
140 - 150
30 - 35
Aliment
tava emailată pe nivelul 3
tava emailată pe nivelul 3
ROMÂNA
47
Durată de
preîncălzire
(minute)
Temperatură
(°C)
Durată de gătire/
coacere (minu‐
te)
tava emailată pe nivelul 1
şi 3
10
140 - 150
25 - 30
Prăjiturele (500
+ 500 + 500 g)
tava emailată pe nivelul 1,
2 şi 4
10
150 - 160
25 - 30
Pandişpan fără
grăsimi (350 g)
1 formă rotundă din alu‐
miniu (diametru: 26 cm)
pe nivelul 3
10
150 - 160
30 - 40
Tort de clătite
(1200 g)
tava emailată pe nivelul 3
-
150 - 160
40 - 50 1)
Pui, întreg
(1400 g)
raftul cuptorului la nivelul
2, tava de copt pe nivelul
1
-
170 - 190
50 - 60
Cotlet de porc
(600 g)
raftul cuptorului la nivelul
3, tava de copt pe nivelul
1
-
180 - 200
30 - 40
Aluat de prăji‐
tură (800 g)
tava emailată pe nivelul 2
15
230 - 250
10 - 15
20 - 30
160 - 170
20 - 30
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Prăjiturele (500
+ 500 g)
Prăjitură dospită tava emailată pe nivelul 3
umplută (1200
g)
Pizza (1000 +
1000 g)
tava emailată pe nivelul 1
şi 3
-
180 - 200
50 - 60
Prăjitură cu
brânză (2600 g)
tava emailată pe nivelul 2
-
150 - 170
60 - 70
Aluat tartă cu
mere (1900 g)
tava emailată pe nivelul 3
15
180 - 200
30 - 40
Prăjitură de
Crăciun (2400
g)
tava emailată pe nivelul 3
10
150 - 170
50 - 60 2)
Quiche Lorraine 1 formă rotundă (diame‐
(1000 g)
tru: 26 cm) pe nivelul 2
15
210 - 230
35 - 45
Pâine ţărăne‐
2 forme rotunde din alu‐
ască (750 + 750 miniu (diametru: 20 cm)
g)
pe nivelul 3
15 3)
180 - 190
50 - 60
10
150 - 170
40 - 50
-
160 - 170
30 - 40
Pandişpan ro‐
mânesc (600 +
600 g)
2 forme rotunde din alu‐
miniu (diametru: 25 cm)
pe nivelul 2
Pandişpan ro‐
2 forme rotunde din alu‐
mânesc tradiţio‐ miniu (diametru: 20 cm)
nal (600 + 600
pe nivelul 2
g)
48 www.electrolux.com
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Durată de
preîncălzire
(minute)
Temperatură
(°C)
Durată de gătire/
coacere (minu‐
te)
Gogoşi cu droj‐
die (800 g)
tava emailată pe nivelul 3
10
180 - 200
10 - 15
Gogoşi cu droj‐
die (800 + 800
g)
tava emailată pe nivelul 1
şi 3
10
180 - 200
15 - 20
Ruladă (500 g)
tava emailată pe nivelul 3
10
150 - 170
10 - 15
Bezele (400 g)
tava emailată pe nivelul 2
-
100 - 120
50 - 60
Bezele (400 +
400 g)
tava emailată pe nivelul 1
şi 3
-
100 - 120
55 - 65
Bezele (400 +
400 + 400 g)
tava emailată pe nivelul 1,
2 şi 4
-
115 - 125
65 - 75
Prăjitură sfărâ‐
micioasă (1500
g)
tava emailată pe nivelul 2
10
170 - 180
20 - 30
Pandişpan (600
g)
tava emailată pe nivelul 2
10
150 - 170
20 - 30
Prăjitură cu unt
(600 + 600 g)
tava emailată pe nivelul 1
şi 3
10
150 - 170
20 - 30
1) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 7 minute.
2) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 10 minute.
3) Pentru preîncălzire, setaţi temperatura pe 230 °C.
11.6 Gătit forţat cu aer cald
Tip tavă şi nivel
raft
Durata de pre‐
încălzire (minute)
Temperatură
(°C)
Durata de gătire/
coacere (minute)
Patiserie (250 g)
tavă emailată la
nivel 3
10
140 - 150
20 - 30
Patiserie (250 +
250 g)
tavă emailată la
nivel 1 şi 3
10
140 - 150
25 - 30
Patiserie (250 +
250 + 250 g)
tavă emailată la
nivel 1, 2 şi 3
10
150 - 160
30 - 40
Prăjitură joasă
(500 g)
tavă emailată la
nivel 2
10
150 - 160
30 - 35
Prăjitură joasă
(500 + 500 g)
tavă emailată la
nivel 1 şi 3
10
150 - 160
35 - 45
Prăjitură joasă
tavă emailată la
(500 + 500 + 500 nivel 1, 2 şi 4 1)
g)
10
155 - 165
40 - 50
Plăcintă dospită tavă emailată la
cu mere (2000 g) nivel 3
-
170 - 180
40 - 50
Aliment
ROMÂNA
Aliment
Tip tavă şi nivel
raft
Plăcintă cu mere 2 forme rotunde
(1200 + 1200 g) din aluminiu (dia‐
metru: 20 cm) la
nivelul 2
Durata de pre‐
încălzire (minute)
Temperatură
(°C)
Durata de gătire/
coacere (minute)
-
165 - 175
50 - 60
Prăjituri mici
(500 g)
tavă emailată la
nivel 2
10
150 - 160
20 - 30
Prăjituri mici
(500 + 500 g)
tavă emailată la
nivel 1 şi 3
10
150 - 160
30 - 40
Prăjituri mici
tavă emailată la
(500 + 500 + 500 nivel 1, 2 şi 4 1)
g)
10
150 - 160
35 - 45
Pandişpan fără
grăsimi (350 g)
1 formă rotundă
din aluminiu (dia‐
metru: 26 cm) la
nivelul 1
10
150 - 160
20 - 30
Tort de clătite
(1200 g)
tavă emailată la
nivel 2
-
150 - 160
30 - 35 2)
Pui, întreg (1300
g)
grătarul cuptoru‐
lui la nivelul 2,
tava de coacere
la nivelul 1
-
170 - 180
40 - 50
Friptură de porc
(800 g)
grătatul cuptoru‐
lui la nivelul 2,
tava de coacere
la nivelul 1
-
170 - 180
45 - 50
Prăjitură cu droj‐
die umplută
(1200 g)
tavă emailată la
nivel 2
20 - 30
150 - 160
20 - 30
Pizza (1000 +
1000 g)
tavă emailată la
nivel 1 şi 3
-
180 - 200
30 - 40
Pizza (1000 g)
tavă emailată la
nivel 2
-
190 - 200
25 - 35
Prăjitură cu
brânză (2600 g)
tavă emailată la
nivel 1
-
160 - 170
40 - 50
Aluat tartă cu
mere (1900 g)
tavă emailată la
nivel 2
10 - 15
180 - 200
30 - 40
10
150 - 160
35 - 40 2)
10 - 15
190 - 210
30 - 40
Prăjitură de
tavă emailată la
Crăciun (2400 g) nivel 2
Quiche Lorraine
(1000 g)
1 formă rotundă
(diametru: 26
cm) la nivelul 2
49
50 www.electrolux.com
Tip tavă şi nivel
raft
Durata de pre‐
încălzire (minute)
Temperatură
(°C)
Durata de gătire/
coacere (minute)
2 forme rotunde
din aluminiu (dia‐
metru: 20 cm) la
nivelul 1
15 - 20 3)
160 - 170
40 - 50
Pandişpan româ‐ 2 forme rotunde
nesc (600 + 600 din aluminiu (dia‐
g)
metru: 25 cm) la
nivelul 2
10 - 15
155 - 165
40 - 50
Pandişpan româ‐ 2 forme rotunde
nesc - tradiţional din aluminiu (dia‐
(600 + 600 g)
metru: 20 cm) la
nivelul 2
-
150 - 160
30 - 40
tavă emailată la
nivel 3
15
180 - 200
10 - 15
Gogoşi cu droj‐
tavă emailată la
die (800 + 800 g) nivel 1 şi 3
15
180 - 200
15 - 20
Ruladă (500 g)
tavă emailată la
nivel 3
10
150 - 160
15 - 25
Bezele (400 g)
tavă emailată la
nivel 2
-
110 - 120
30 - 40
Bezele (400 +
400 g)
tavă emailată la
nivel 1 şi 3
-
110 - 120
45 - 55
Bezele (400 +
400 + 400 g)
tavă emailată la
nivel 1, 2 şi 4 1)
-
115 - 125
55 - 65
Prăjitură sfărâmi‐ tavă emailată la
cioasă (1500 g) nivel 3
-
160 - 170
25 - 35
Aliment
Pâine ţărăne‐
ască (750 + 750
g)
Gogoşi cu droj‐
die (800 g)
Pandişpan (600
g)
tavă emailată la
nivel 2
10
150 - 160
25 - 35
Prăjitură cu unt
(600 + 600 g)
tavă emailată la
nivel 1 şi 3
10
160 - 170
25 - 35
1) După ce este gata prăjitura pe nivelul 4, scoateţi-o şi introduceţi prăjitura de pe nivelul 1. Lăsaţi-o la copt
încă zece minute.
2) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 7 minute.
3) Pentru preîncălzire, setaţi temperatura pe 250 °C.
11.7 Gătitul la căldură redusă
Tip tavă şi nivel
raft
Durata de pre‐
încălzire (minute)
Temperatura
(°C)
Durata de gătire/
coacere (minute)
Patiserie (250
g)
tava emailată pe
nivelul 2
20 1)
150 - 160
20 - 25
Prăjitură
scăzută (500 g)
tava emailată pe
nivelul 2
20 1)
160 - 170
35 - 40
Aliment
ROMÂNA
51
Tip tavă şi nivel
raft
Durata de pre‐
încălzire (minute)
Temperatura
(°C)
Durata de gătire/
coacere (minute)
Pizza (1000 g)
tava emailată pe
nivelul 2
20 1)
200 - 210
30 - 40
Ruladă (500 g)
tava emailată pe
nivelul 2
20 1)
160 - 170
20 - 30
Bezele (400 g)
tava emailată pe
nivelul 2
10 1)
110 - 120
50 - 60
Pandişpan (600
g)
tava emailată pe
nivelul 2
20 1)
160 - 170
25 - 30
Prăjitură cu unt
(600 g)
tava emailată pe
nivelul 2
20 1)
160 - 170
25 - 30
pe raftul cuptorului
la nivelul 2 2)
-
220 - 230
45 - 55
Aliment
Pui, întreg
(1.200 g)
1) Aduceţi butonul de temperatură la 250 °C.
2) Puneţi o tavă de copt pe nivelul 1 al cuptorului, sub raft.
11.8 Gătire intensivă -grătar turbo
Nivel raft
Durata de pre‐
încălzire (minute)
Temperatură
(°C)
Durata de gătire/
coacere (minute)
Pâine prăjită
(500 g)
3
10
230
3-5
Pui, jumătate
(1200 g)
2
-
200
25 + 25
Cotlet friptură de
porc (500 g)
2
-
230
20 + 20
Aliment
11.9 Funcţia pizza
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Durata de
preîncălzire
(minute)
Temperatură
(°C)
Durata de
gătire/
coacere
(minute)
Plăcintă cu mere
(1200 + 1200 g)
2 forme rotunde din aluminiu
(diametru: 20 cm) la nivelul 2
-
170 - 180
50 - 60
Pui, întreg (1400
g)
nivelul 2
-
165 - 175
55 - 65
Pui, jumătate
(1350 g)
nivelul 2
-
165 - 175
30 - 35
Pizza (1000 +
1000 g)
tavă emailată sau din aluminiu
la nivel 1 şi 2 1)
-
180 - 200
30
Pizza (1000 g)
tavă emailată la nivel 2
-
190 - 200
25 - 35
52 www.electrolux.com
Aliment
Tip tavă şi nivel raft
Quiche Lorraine
(1000 g)
Durata de
preîncălzire
(minute)
Temperatură
(°C)
Durata de
gătire/
coacere
(minute)
10 - 15
210 - 220
20 - 30
nivelul 2
1) După 20 de minute, schimbaţi între ele tăvile de pe niveluri.
12. CUPTOR - ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
• Curăţaţi partea din faţă a aparatului cu o
cârpă moale, înmuiată în apă caldă şi un
agent de curăţare.
• Pentru a curăţa suprafeţele metalice, folosiţi
un agent de curăţare obişnuit
• Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare utili‐
zare. În acest mod puteţi îndepărta mai uşor
murdăria, care nu se va arde.
• Îndepărtaţi murdăria rezistentă cu produse
speciale de curăţat cuptorul.
• Curăţaţi toate accesoriile cuptorului (cu o
cârpă moale, cu apă caldă şi un agent de
curăţare) după fiecare utilizare, apoi lăsaţi-le
să se usuce.
• Dacă aveţi accesorii neaderente, nu le curăţaţi
cu agenţi agresivi, obiecte ascuţite sau prin
spălare în maşina de spălat vase. În acest
mod se poate distruge stratul antiaderent!
12.1 Suport pentru raft
Pentru a curăţa pereţii laterali puteţi scoate su‐
portul grătarelor.
1
2
Instalarea suportului raftului
Instalaţi suportul raftului în ordine inversă faţă de
scoatere.
12.2 Pereţii catalitici
Pereţii cu acoperire catalitică se curăţă automat.
Aceştia absorb grăsimea care se colectează pe
pereţi în timpul funcţionării cuptorului.
Pentru a ajuta acest proces de autocurăţire,
încălziţi în mod regulat cuptorul fără alimente:
1. Deschideţi uşa cuptorului.
2. Scoateţi toate accesoriile din cuptor.
3. Închideţi uşa.
Scoaterea suportului grătarelor
1. Trageţi partea din faţă a suportului pentru
raft şi îndepărtaţi-o de peretele lateral.
2. Trageţi suportul raftului din spatele peretelui
lateral şi scoateţi-l.
4.
5.
6.
Setaţi o funcţie a cuptorului.
Setaţi temperatura cuptorului la 250 °C şi
apoi lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 1
oră.
Curăţaţi cavitatea cuptorului cu un burete
moale şi umed.
ATENŢIE
Nu încercaţi să curăţaţi suprafeţele ca‐
talitice cu sprayuri pentru cuptor, sub‐
stanţe de curăţare abrazive, săpun sau
alţi agenţi de curăţare. Aceştia pot dete‐
riora suprafaţa catalitică.
ROMÂNA
Decolorarea suprafeţei catalitice nu are
niciun efect asupra proprietăţilor de au‐
to-curăţare.
53
AVERTIZARE
Verificaţi dacă panourile de sticlă sunt
reci, înainte de a curăţa sticla uşii.
Există riscul de spargere a sticlei.
12.3 Curăţarea uşii cuptorului
AVERTIZARE
Când panourile de sticlă ale uşii sunt
deteriorate sau au zgârieturi, sticla devi‐
ne slabă şi se poate sparge. Pentru a
preveni acest lucru, trebuie să le înlo‐
cuiţi. Pentru instrucţiuni suplimentare,
contactaţi centrul de service local.
Uşa cuptorului are două panouri de sticlă monta‐
te suprapus. Pentru a uşura curăţarea cuptorului,
uşa poate fi demontată.
AVERTIZARE
Uşa cuptorului se poate închide dacă
încercaţi să scoateţi panoul de sticlă in‐
terior când uşa este încă asamblată.
Scoaterea uşii cuptorului şi a panoului de sticlă
1.
Deschideţi complet uşa şi ţineţi cele două
balamale.
2.
Ridicaţi şi rotiţi pârghiile de pe cele două
balamale.
54 www.electrolux.com
3.
Închideţi uşa cuptorului până la prima pozi‐
ţie de deschidere (jumătate). După aceea,
împingeţi-o şi scoateţi-o din locaş.
4.
Puneţi uşa pe o suprafaţă stabilă protejată
de o lavetă moale. Folosiţi o şurubelniţă
pentru a scoate cele 2 şuruburi din partea
de jos a uşii.
Nu pierdeţi şuruburile.
1
1
5.
3
2
2
Curăţaţi panoul de sticlă cu apă caldă şi săpun.
Uscaţi cu grijă.
6.
7.
Pentru deschiderea uşii interioare utilizaţi o
spatulă din lemn, plastic sau material simi‐
lar. Ţineţi uşa exterioară şi împingeţi uşa in‐
terioară în sus.
Ridicaţi uşa interioară.
Curăţaţi interiorul uşii.
AVERTIZARE
Curăţaţi panoul de sticlă doar cu apă
caldă şi săpun. Agenţii de curăţare
abrazivi, substanţele pentru înlăturarea
petelor şi obiectele ascuţite (de exem‐
plu cuţite sau raclete) pot deteriora sti‐
cla.
ROMÂNA
55
Introducerea uşii cuptorului şi a panoului de sticlă
După finalizarea procesului de curăţare, montaţi
uşa cuptorului. Pentru a face acest lucru, parcur‐
geţi etapele în sens invers.
4
4
6
5
5
12.4 Scoaterea sertarului
12.5 Becul cuptorului
Sertarul de sub cuptor poate fi scos pentru
curăţare.
1. Trageţi sertarul în afară până când se
opreşte.
AVERTIZARE
Aveţi grijă când schimbaţi becul cupto‐
rului. Deconectaţi întotdeauna aparatul
de la alimentare înainte de a înlocui be‐
cul. Există pericol de electrocutare.
AVERTIZARE
Becurile cu filament din acest aparat
sunt becuri speciale utilizate numai la
aparatele electrocasnice. Nu le utilizaţi
pentru a ilumina camere sau zone din
casă. Dacă trebuie să înlocuiţi un bec,
becul de schimb trebuie să fie de
aceeaşi putere şi dedicat pentru utiliza‐
rea în aparatele electrocasnice.
2.
Ridicaţi puţin sertarul şi scoateţi-l de pe ghi‐
dajele de sprijin.
Introducerea sertarului
1. Aşezaţi sertarul pe ghidajele de sprijin. Asi‐
guraţi-vă că dispozitivele de cuplare se fi‐
xează corect pe ghidaje.
2. Coborâţi sertarul la orizontală şi împingeţi-l
înăuntru.
AVERTIZARE
Când utilizaţi cuptorul, se poate acumu‐
la căldură în sertar. Nu păstraţi în inte‐
rior obiecte inflamabile (de exemplu
precum materiale de curăţat, pungi de
plastic, mănuşi pentru cuptor, hârtie,
agenţi de curăţare etc.).
Înainte de a schimba becul cuptorului:
• Dezactivaţi aparatul.
• Decuplaţi siguranţele din tablou sau dezacti‐
vaţi întrerupătorul.
• Puneţi o lavetă pe fundul cuptorului. Acest lu‐
cru ajută la protejarea becului şi a capacului
de sticlă.
Înlocuirea becului cuptorului:
Localizaţi capacul de sticlă al becului din
spatele cavităţii.
Rotiţi capacul de sticlă al becului la stânga
şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cuptorului cu un alt bec co‐
respunzător, rezistent la o temperatură de
300 °C.
Folosiţi doar un bec de cuptor de acelaşi tip
cu becul înlocuit. Trebuie să fie de aceeaşi
putere şi dedicat pentru utilizarea în apara‐
tele electrocasnice.
1.
56 www.electrolux.com
4.
Instalaţi capacul de sticlă.
13. CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problem
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul nu este activat.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi setările.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa din tabloul de sigu‐
ranţe este decuplată.
Verificaţi siguranţa. Dacă si‐
guranţa declanşează mai mult
decât o dată, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Becul cuptorului nu funcţio‐
nează.
Becul cuptorului este defect.
Înlocuiţi becul cuptorului.
Aburul şi condensul se depun
pe alimente şi în interiorul
cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor mai mult de 15-20
minute după terminarea găti‐
tului.
Afişajul indică „12.00” şi
„LED”.
Este întrerupt curentul.
Setaţi ceasul.
Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.
Zona de gătit nu este fierbinte Dacă zona de gătit a funcţio‐
pentru că este utilizată numai nat suficient de mult pentru a
o perioadă scurtă de timp.
fi fierbinte, contactaţi centrul
de service.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie problemei,
contactaţi dealerul sau centrul de service.
Datele necesare centrului de service se găsesc
pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta este ampla‐
sată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
PNC (codul numeric al produsului)
.........................................
Numărul de serie (S-N.)
.........................................
14. INSTALAREA
AVERTIZARE
Consultaţi capitolele privind Siguranţa.
14.1 Amplasarea aparatului
Puteţi instala aparatul independent, cu dulapuri
pe una sau ambele laturi şi pe colţ.
ROMÂNA
57
Dimensiuni
B
A
Lățime
500 mm
Adâncime
600 mm
Putere electrică tota‐
la
9135 W
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
14.3 Aducerea la nivel
Pentru a aduce suprafaţa superioară a aparatului
la acelaşi nivel cu celelalte suprafeţe, utilizaţi pi‐
cioarele din partea inferioară a aparatului.
Distanţe minime
Dimensiuni
mm
A
690
B
150
14.2 Date tehnice
Dimensiuni
Înălţime
858 mm
14.4 Protecţie la înclinare
AVERTIZARE
Instalarea protecţiei la înclinare este
obligatorie. Montaţi protecţia la înclinare
pentru a împiedica căderea aparatului
când este încărcat incorect.
AVERTIZARE
Aparatul dvs. are simbolul afişat în ima‐
gine (dacă este cazul) pentru a vă rea‐
minti despre instalare protecţiei anti-în‐
clinare.
Protecţia la înclinare se va instala la
înălţimea corectă.
58 www.electrolux.com
80-85
mm
317322 mm
Instalarea protecţiei la înclinare
1. Setaţi înălţimea şi zona corectă pentru apa‐
rat înainte de a prinde protecţia la înclinare.
2. Suprafaţa din spatele aparatului trebuie să
fie netedă.
3. Montaţi protecţia la înclinare cu 317-322
mm mai jos faţă de suprafaţa superioară a
aparatului şi la 80-85 mm faţă de latura apa‐
ratului în orificiul circular pe un colier. Fixaţil cu şuruburi de un material solid sau utilizaţi
o consolidare adecvată (perete).
4. Orificiul se găseşte pe partea stângă în spa‐
tele aparatului. Consultaţi imaginea.
5. Dacă aţi modificat dimensiunile aragazului,
trebuie să aliniaţi corect dispozitivul antirăsturnare.
Dacă distanţa dintre dulapurile de
bucătărie este mai mare decât lăţimea
aparatului, trebuie să reglaţi distanţele
laterale pentru a centra aparatul.
14.5 Conectarea la alimentarea
electrică
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă des‐
crise în capitolul "Informaţii privind sigu‐
ranţa".
Acest aparat nu este livrat cu ştecher şi cablu de
alimentare electrică.
Tipul de cablu utilizabil: H05 RR-F de grosime
adecvată.
AVERTIZARE
Înainte de a conecta cablul de alimenta‐
re la terminal, măsuraţi tensiunea dintre
fazele reţelei de alimentare cu curent a
casei.
După aceea, consultaţi eticheta de co‐
nectare din spatele aparatului pentru a
face instalarea electrică corectă
Dacă urmaţi paşii în această ordine veţi
evita erorile de instalare şi deteriorarea
componentelor electrice ale aparatului.
Cablul de alimentare electrică nu tre‐
buie să atingă partea aparatului indicată
în imaginea ilustrată.
15. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
ROMÂNA
59
892953838-A-442012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising