AEG | 47995IQ-MN | User manual | Aeg 47995IQ-MN User Manual

Aeg 47995IQ-MN User Manual
ET
Kasutusjuhend
Pliit
47795IQ-MN
47795IQ-WN
47995IQ-MN
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO..........................................................................................................3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................... 4
3. TOOTE KIRJELDUS................................................................................................ 7
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST...............................................................................8
5. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE......................................................................8
6. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID........................................................................10
7. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS........................................................................12
8. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE ..................................................................... 12
9. AHI – KELLA FUNKTSIOONID.............................................................................. 14
10. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE....................................................................... 15
11. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID........................................................................ 17
12. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS........................................................................ 25
13. VEAOTSING.........................................................................................................28
14. PAIGALDAMINE...................................................................................................30
15. ENERGIATÕHUSUS............................................................................................32
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid
nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid
innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi
leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi
saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.aeg.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke
toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge hoidke keeduväljadel esemeid.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge
puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või
ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage
alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne
ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib
minna kuumaks.
Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
riiulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist
peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate
eeskirjadega.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
Mõned seadme osad on voolu all.
Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete
külgi.
Ärge paigaldage seadet alusele.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
nõud ukse või akna avamisel seadme
pealt maha kukkuda.
Paigaldage seadme alla stabiilne
alus, et see ei saaks ümber minna. Vt
jaotist "Paigaldamine".
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on
kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
•
•
•
•
5
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne toitejuhtme pistikusse
sisestamist sulgege korralikult
seadme uks.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastus- või põletusoht!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu seadmes pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd. Tegemist ei ole
defektiga garantii seisukohast.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ja ärge laske nõudel
ega muudel esemetel seadmele
kukkuda. Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage alumiiniumfooliumit
seadmele või vahetult seadme
põhjale.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad tekitada
kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid
pliidil liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja.
Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
Seadmesse jäänud rasv või toit võib
põhjustada tulekahju.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Katalüütilise emaili (kui see on
olemas) puhastamisel ärge kasutage
mingeid pesuaineid.
2.5 Sisevalgusti
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
EESTI
•
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
•
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Hooldus
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1 2
3 4
5
1
6
7
4
3
10
8
2
1
9
1 Pliidi nupud
2 Temperatuuri tuli / sümbol /
indikaator
3 Temperatuuri nupp
4 Elektronprogrammeerija
5 Ahju funktsioonide nupp
6 Kütteelement
7 Valgusti
8 Ventilaator
9 Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
10 Ahjuriiuli tasandid
3.2 Pliidipinna skeem
1
2
210 mm
140mm
140 mm
180 mm
5
4
1 Induktsioonkeeduväli 2100 W, millel
on 3700 W võimsusfunktsioon
2 Induktsioonkeeduväli 1400 W, millel
on 2500 W võimsusfunktsioon
3 Ekraan
4 Induktsioonkeeduväli 1800 W, millel
on 2800 W võimsusfunktsioon
5 Induktsioonkeeduväli 1400 W, millel
on 2500 W võimsusfunktsioon
3
3.3 Tarvikud
•
Traatrest
•
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetusplaat
7
8
www.aeg.com
•
•
Kookidele ja küpsistele.
Grill/küpsetuspann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või
rasva kogumiseks.
Teleskoopsiinid
•
Restidele ja plaatidele.
Hoiusahtel
Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
4.1 Esmane puhastamine
Eemaldage kõik tarvikud ja
eemaldatavad ahjuriiuli toed.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Enne esmakordset kasutamist tuleb
seade puhastada.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
4.2 Kellaaja valimine
Enne ahju kasutamist peate määrama
kellaaja.
Kellaaja funktsiooni indikaator vilgub, kui
ühendate seadme elektrivõrku, kui on
olnud elektrikatkestus või kui taimer pole
seadistatud.
Õige aja valimiseks vajutage nuppe
või .
Umbes viie sekundi pärast vilkumine
lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud
kellaaeg.
Vajutage järjest , kuni ekraanil hakkab
vilkuma kellaaja indikaator.
Uue kellaaja seadistamist vt jaotisest
"Kellaaja seadmine".
4.4 Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tõuseb esile.
4.5 Eelkuumutus
Eelsoojendage tühja seadet, et põletada
ära allesjäänud rasv.
1. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur.
2. Laske seadmel tund aega töötada.
3. Valige funktsioon
ja maksimaalne
temperatuur. Maksimaalne
temperatuur selle funktsiooni puhul
on 210 °C.
4. Laske seadmel 15 minutit töötada.
ja määrake
5. Valige funktsioon
maksimaalne temperatuur.
6. Laske seadmel 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Seade võib väljastada lõhna ja
tossu. Tegu pole veaga. Veenduge, et
õhk saab piisavalt liikuda.
4.3 Kellaaja muutmine
Kellaaega ei saa muuta, kui
töötavad funktsioonid Kestus
või Lõpp
.
5. PLIIT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
EESTI
5.1 Kuumusaste
Sümbol‐
id
Funktsioon
Välja lülitatud
Võimsusfunktsioon
1-9
9
Keerake juhtnupp vajalikule
soojusastmele.
Süttib pliidi juhtindikaator.
Toiduvalmistamise lõpetamiseks keerake
nupp väljas-asendisse.
Kui kõik keeduväljad on välja lülitatud,
kustub ka pliidi juhtindikaator.
Soojusastmed
Kasutage jääkkuumust, et
vähendada elektritarvet.
Lülitage keeduväli umbes
5-10 minutit enne
toiduvalmistamise lõppemist
välja.
5.2 Soojusastme näit
Ekraan
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
Võimsusfunktsioon on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
Keeduväli on ikka veel tuline (jääkkuumus).
Lapselukk-funktsioon töötab.
Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.
Automaatne väljalülitus-funktsioon töötab.
5.3 Jääkkuumuse indikaator
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht!
Jääkkuumuse indikaator süttib, kui
keeduväli on tuline.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
5.4 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
kõik keeduväljad on välja lülitatud,
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keeduväljal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
süttib ja 2 minuti pärast
Sümbol
lülitub keeduväli automaatselt välja.
keeduvälja pole välja lülitatud või
soojusastet muudetud. Mõne aja
10
www.aeg.com
möödudes süttib
ja pliit lülitub
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1-2
6 tundi
3-4
5 tundi
5
4 tundi
6-9
1,5 tundi
5.5 Võimsusfunktsioon
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keeduväljadel rohkem võimsust
kasutada. Funktsiooni saab
induktsioonkeeduvälja jaoks sisse
lülitada ainult piiratud ajaks. Pärast seda
lülitub induktsioonkeeduväli automaatselt
tagasi kõrgeimale soojusastmele.
parempoolset eesmist nuppu
vastupäeva. Ekraanile ilmub
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: keerake
uuesti korraga vasakpoolset tagumist ja
parempoolset eesmist nuppu
vastupäeva.
5.7 Toitehaldus-funktsioon
•
•
•
•
•
•
Keeduväljad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Igal faasil on maksimaalne
elektrivõimsus.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keeduväljade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keeduväljade
koguvõimsus ületatakse.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keeduväljade võimsust.
Vähendatud võimsusega
keeduväljade soojusaste vaheldub
kahe taseme vahel.
Keeduvälja jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: keerake keeduvälja
nupp asendisse
. Pliidi ekraanil süttib
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: keerake
keeduvälja nupp väljas-asendisse.
5.6 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks: keerake
korraga vasakpoolset tagumist ja
6. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
kiiresti.
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
EESTI
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
•
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Näiteid pliidi
kasutamisest
Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel otsest seost ei ole.
Soojusastet suurendades ei suurenda te
proportsionaalselt keeduvälja
energiatarvet. See tähendab, et
keskmise soojusastmega keeduväli
kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kui kuulete:
•
11
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jadusele
1-2
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
1-2
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 - 40
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
valmistamise ajal segada.
3-4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku pluss kom‐
ponendid.
12
www.aeg.com
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
6-7
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pan‐
nkoogid, sõõrikud.
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartu‐
lite valmistamine.
5 - 15
Näpunäited
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. Võimsusfunktsioon on sisse lülitatud.
7. PLIIT – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
jäägid. Vastasel korral võib mustus
pliiti kahjustada. Pange spetsiaalne
kaabits õige nurga all klaaspinnale ja
liigutage tera pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile ja suhkrut sisaldava toidu
8. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
EESTI
8.1 Seadme sisse- ja
väljalülitamine
13
3. Seadme väljalülitamiseks keerake
ahjufunktsioonide ja temperatuuri
nupud väljas-asendisse.
Oleneb mudelist, kas
seadmel on nuppude
sümbolid, indikaatorid või
tuled:
• Indikaator süttib, kui ahi
kuumeneb.
• Tuli süttib, kui seade
töötab.
• Sümbol näitab, kas
nupuga on mõni
keeduväljadest sisse
lülitatud, ahju funktsioone
või temperatuuri.
1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake
ahjufunktsioonide nuppu.
2. Temperatuuri valimiseks keerake
temperatuuri nuppu.
8.2 Ohutustermostaat
Seadme vale kasutamine või katkised
osad võivad põhjustada ohtlikku
ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on
ahjul olemas ohutustermostaat, mis
katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub
uuesti automaatselt sisse, kui
temperatuur on langenud.
8.3 Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate seadme
välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni
seade on maha jahtunud.
8.4 Ahju funktsioonid
Süm‐
bol
Ahju funktsioonid
Rakendus
Välja lülitatud
Seade on välja lülitatud.
Ahjuvalgusti
Ahjuvalgusti aktiveerimiseks ilma küpsetusfunktsioo‐
nita.
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Alumine kuumutus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu
hoidistamiseks.
Ventilaatoriga küpseta‐
mine
Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpseta‐
miseks või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem kui
ühel ahjuriiulil, ilma maitsete segunemiseta.
Pöördõhk
Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja toidu
kuivatamiseks.Seadke ahju temperatuur 20-40 °C
madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumine
kuumutus.
Kerge küpsetamine
Küpsetamiseks vormides ja kuivatamiseks ühel ahju‐
tasandil madalal temperatuuril.
Turbogrill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimi‐
seks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruu‐
nistamiseks.
14
www.aeg.com
Süm‐
bol
Ahju funktsioonid
Rakendus
Pitsarežiim
Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis vaja‐
vad intensiivsemat pruunistamist ja krõbedat põhja.
Seadke temperatuur 20-40 °C madalamaks kui Üle‐
mise + alumise kuumutuse puhul.
Sulatamine
Külmutatud toidu sulatamiseks.
9. AHI – KELLA FUNKTSIOONID
9.1 Ekraan
A
B
C
A) Funktsiooni indikaatorid
B) Kellaaja ekraan
C) Funktsiooni indikaator
9.2 Nupud
Nupp
Funktsioon
Kirjeldus
MIINUS
Kellaaja valimiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
PLUSS
Kellaaja valimiseks.
9.3 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
Kellaaeg
Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks.
Minutilugeja
Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta
seadme tööd.
Kestus
Ahju küpsetusaja valimiseks.
Lõpp
Küpsetuse lõpuaja valimiseks.
EESTI
Võite valida korraga
funktsioonid Kestus
ja
Lõpp
, et määrata, kui
kaua ahi peaks töötama ning
millal see peaks välja
lülituma. See võimaldab
seadme teatud aja
möödumisel sisse lülitada.
Esmalt valige Kestus
seejärel Lõpp
ja
.
9.4 Kellafunktsioonide
valimine
Kestuse
ja Lõpu
valimiseks valige
ahju funktsioon ja küpsetustemperatuur.
Minutilugeja
puhul pole see vajalik.
1. Vajutage järjest , kuni vajaliku
kellafunktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage
või
vajaliku
kellafunktsiooni valimiseks.
Kellafunktsioon töötab. Näidikul
kuvatakse valitud kellafunktsiooni
indikaator.
15
Minutilugeja funktsiooni
puhul kuvatakse ekraanil
järelejäänud aeg.
3. Kui aeg on täis, siis hakkab
kellafunktsiooni indikaator vilkuma ja
kõlab helisignaal. Vajutage nuppu, et
signaal välja lülitada.
4. Keerake ahjufunktsioonide ja
temperatuuri nupud väljas-asendisse.
Funktsioonide Kestus
ja
Lõpp
puhul lülitub ahi
automaatselt välja.
9.5 Kellafunktsioonide
tühistamine
1. Vajutage järjest , kuni soovitud
funktsiooni indikaator hakkab
vilkuma.
2. Vajutage ja hoidke .
Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi
pärast välja.
10. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Tarvikute sisestamine
Traatrest:
Lükake ahjurest riiulitoe juhtsoonte
vahele. Külgmised topeltservad peaksid
jääma ahju tagaossa ja olema suunatud
üles.
Küpsetusplaat:
Ärge lükake küpsetusplaati
päris vastu ahju tagaseina.
Vastasel korral ei saa kuum
õhk plaadi ümber vabalt
liikuda. Toit võib kõrbema
minna, eriti plaadi tagaosas.
Lükake küpsetusplaat või sügav pann
riiuliraami juhtsoonte vahele. Veenduge,
et see ei puutuks vastu ahju tagaseina.
Traatrest koos sügava panniga:
16
www.aeg.com
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja traatrest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
4. Lükake teleskoopsiin lõpuni ahju
tagaseinani.
5. Lükake teleskoopsiini eesmine osa
ahjuriiuli toe vastu. Kui eesmise osa
fiksaator õigesti kohale kinnitub,
kostab klõpsatus.
6. Teise teleskoopsiini paigaldamiseks
korrake samu toiminguid. Jälgige, et
mõlemad teleskoopsiinid oleksid
samal kõrgusel.
Teleskoopsiinide
eemaldamine
1. Vajutage ja hoidke teleskoopsiini
eesmises osas asuvat fiksaatorit.
10.2 Teleskoopsiinid
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
Teleskoopsiine on võimalik
paigutada eri tasanditele,
välja arvatud 4. tasand.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
Teleskoopsiinide
paigaldamine
1. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
2. Libistage teleskoopsiini tagaosas
olev fiksaator ahjuriiuli toe külge.
Veenduge, et paigaldate
teleskoopsiini ahju õigele poolele.
1 cm
2
2. Tõmmake siini eesmine osa ahjuriiuli
toe küljest eemale.
3. Keerake teleskoopsiini umbes 90°.
4. Tõmmake siini tagumine osa
ahjuriiuli toe küljest eemale.
5. Teise teleskoopsiini eemaldamiseks
korrake samu toiminguid.
10.3 Teleskoopsiinid –
tarvikute sisestamine
ETTEVAATUST!
Enne ahju ukse sulgemist
peavad teleskoopsiinid
olema täielikult seadmesse
sisse lükatud.
Traatrest:
3. Keerake teleskoopsiin õigesse
asendisse. Teleskoopsiini ühes otsas
asuv kinnitusdetail peab olema
suunatud ülespoole.
1
EESTI
17
Traatrest koos sügava panniga:
Pange traatrest sügava panni peale.
Pange traatrest ja sügav pann
teleskoopsiinidele.
Küpsetusplaat või sügav pann:
Paigutage küpsetusplaat või sügav pann
teleskoopsiinidele.
11. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
•
•
•
11.1 Üldine teave
•
•
Seadmes on neli riiulitasandit.
Alustage tasandite arvestamist alati
seadme põhjast.
Seadmes on õhuringlust ja pidevat
aururinglust tekitav erisüsteem. See
võimaldab toitu valmistada
aurukeskkonnas, mis hoiab toidu
seest pehme ja pealt krõbedana.
Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu
küpsemist ja vähendab energiatarvet
miinimumini.
Niiskus võib kondenseeruda
seadmesse või selle
klaaspaneelidele. See on normaalne.
Kui avate ahju ukse toidu
valmistamise ajal, hoiduge alati
tahapoole. Kondenseerumise
vähendamiseks laske ahjul enne
küpsetamise alustamist 10 minutit
töötada.
Kuivatage ahjust niiskus iga kord
pärast seadme kasutamist.
Küpsetades ärge pange nõusid otse
ahju põhjale ega katke ahju osi
fooliumiga kinni. See võib muuta
küpsetamise tulemusi ja kahjustada
ahjuemaili.
11.2 Küpsetamine
•
•
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt
kui teie varasem seade. Kohandage
oma tavapärased seaded
(temperatuur, küpsetusajad) ja
ahjutasandid vastavalt tabelites
toodud väärtustele.
Esimesel kasutamisel soovitatakse
kasutada madalamat temperatuuri.
18
www.aeg.com
•
Kui te oma retsepti jaoks sobivat
seadistust ei leia, siis kasutage
mõnda muud, mis oleks võimalikult
sarnane.
• Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega
10-15 minuti võrra pikendada.
• Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu algul alati
võrdselt. Sel juhul ärge temperatuuri
seadistust muutke. Erinevused
kaovad küpsetamise ajal.
• Pikema küpsetusaja puhul võite ahju
umbes 10 minutit enne
küpsetusprogrammi lõppu välja
lülitada ja kasutada jääkkuumust.
Kui kasutate külmutatud toitu, võivad
ahjus olevad plaadid küpsetamise ajal
kõverduda. Kui plaadid jälle maha
jahtuvad, taastub esialgne kuju.
11.3 Kookide küpsetamine
•
•
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele
jääv ahjutasand tühi.
11.4 Liha ja kala küpsetamine
•
•
•
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida
ahju püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske
prael enne lahtilõikamist umbes 15
minutit seista.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei tuleks, kallake sügavasse
panni veidi vett. Suitsu
kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
11.5 Toiduvalmistamise ajad
Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu
tüübist, konsistentsist ja mahust.
Esialgu jälgige toiduvalmistamisel
seadme tööd. Leidke selle seadme
kasutamisel parimad seaded
(soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne)
oma keedunõudele, retseptidele ja
kogustele.
11.6 Ülemine + alumine kuumutus
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Taignaribad
250
150
25 - 30
3
küpsetusplaat
Õhuke kook 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
küpsetusplaat
Pärmitaignast
õunakook
2000
170 - 190
40 - 50
3
küpsetusplaat
Õunapirukas 2)
1200 +
1200
180 - 200
50 - 60
1
2 ümmargust
alumiiniumplaati
(läbimõõt: 20 cm)
Väikesed koog‐
500
160 - 170
25 - 30
2
küpsetusplaat
350
160 - 170
25 - 30
1
1 ümmargune
alumiiniumplaat
(läbimõõt: 26 cm)
1500
160 - 170
45 - 55 3)
2
küpsetusplaat
id 1)
Rasvaineta
kook1)
Plaadikook
EESTI
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Kana, terve
1350
200 - 220
60 - 70
Pool kana
Seakarbonaad
Lahtine piru‐
1300
600
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Ahju ta‐
sand
19
Tarvikud
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
3
ahjurest
1
küpsetusplaat
3
Traatrest
1
küpsetusplaat
800
230 - 250
10 - 15
2
küpsetusplaat
1200
170 - 180
25 - 35
2
küpsetusplaat
Pitsa
1000
200 - 220
25 - 35
2
küpsetusplaat
Juustukook
2600
170 - 190
60 - 70
2
küpsetusplaat
Šveitsi õuna‐
1900
200 - 220
30 - 40
1
küpsetusplaat
Jõulukook 5)
2400
170 - 180
55 - 65 6)
2
küpsetusplaat
Quiche Lor‐
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 ümar vorm (lä‐
bimõõt: 26 cm)
Talupojaleib 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 alumiinium‐
plaati (pikkus: 20
cm)
Rumeenia
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 alumiinium‐
plaati (pikkus: 25
cm) samal ahju‐
tasandil
Rumeenia
keeks – tradit‐
siooniline
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 alumiinium‐
plaati (pikkus: 25
cm) samal ahju‐
tasandil
Pärmitaignast
800
200 - 210
10 - 15
2
küpsetusplaat
Rullbiskviit 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
küpsetusplaat
Besee
400
100 - 120
40 - 50
2
küpsetusplaat
Purukook 5)
1500
180 - 190
25 - 35
3
küpsetusplaat
kas 4)
Pärmitaignast
pirukas 5)
kook 5)
raine 5)
keeks 1)
kuklid 5)
20
www.aeg.com
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Keeks 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
küpsetusplaat
Võikook 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
küpsetusplaat
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
2) Eelsoojendage ahju 15 minutit.
3) Pärast seadme väljalülitamist jätke kook veel 7 minutiks ahju.
4) Eelsoojendage ahju 20 minutit.
5) Eelsoojendage ahju 10 - 15 minutit.
6) Pärast seadme väljalülitamist jätke kook veel 10 minutiks ahju.
7) Seadke temperatuuriks 250 °C ja eelsoojendage ahju 18 minutit.
11.7 Küpsetamine pöördõhuga
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Taignaribad 1)
250
145
25
3
küpsetusplaat
Taignaribad 1)
250 + 250
145
25
1+3
küpsetusplaat
Õhuke kook 1)
1000
150
30
2
küpsetusplaat
Õhuke kook 1)
1000 + 1000 155
40
1+3
küpsetusplaat
Pärmitaignast
õunakook
2000
40 - 50
3
küpsetusplaat
Õunakook
1200 + 1200 175
55
2
2 ümmargust
alumiinium‐
plaati (läbi‐
mõõt: 20 cm)
samal ahjuta‐
sandil
Väikesed koog‐
500
155
30
2
küpsetusplaat
500 + 500
155
40
1+3
küpsetusplaat
350
160
30
1
1 ümmargune
alumiinium‐
plaat (läbi‐
mõõt: 26 cm)
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
küpsetusplaat
170 - 180
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
id 1)
Väikesed koog‐
id 1)
Rasvaineta
kook 1)
Plaadikook
EESTI
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Kana, terve
1400
180
55
Seapraad
800
170 - 180
45 - 50
Ahju ta‐
sand
21
Tarvikud
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
Pärmitaignast
pirukas
1200
150 - 160
20 - 30
2
küpsetusplaat
Pitsa
1000 + 1000 200 - 210
30 - 40
1+3
küpsetusplaat
Pitsa
1000
190 - 200
25 - 35
2
küpsetusplaat
Juustukook
2600
160 - 170
40 - 50
1
küpsetusplaat
Šveitsi õuna‐
1900
180 - 200
30 - 40
2
küpsetusplaat
Jõulukook 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
küpsetusplaat
Quiche Lor‐
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 ümar vorm
(läbimõõt: 26
cm)
Talupojaleib 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
küpsetusplaat
Rumeenia
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 alumiinium‐
plaati (pikkus:
25 cm) samal
ahjutasandil
Rumeenia keeks 600 + 600
– traditsiooniline
150 - 160
30 - 40
2
2 alumiinium‐
plaati (pikkus:
25 cm) samal
ahjutasandil
Pärmitaignast
800
190
15
3
küpsetusplaat
800 + 800
190
15
1+3
küpsetusplaat
Rullbiskviit 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
küpsetusplaat
Besee
400
110 - 120
30 - 40
2
küpsetusplaat
Besee
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
küpsetusplaat
Purukook
1500
160 - 170
25 - 35
3
küpsetusplaat
Keeks 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
küpsetusplaat
kook 3)
raine 3)
keeks 3)
kuklid 1)
Pärmitaignast
kuklid 5)
22
www.aeg.com
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Võikook 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
Ahju ta‐
sand
1+3
Tarvikud
küpsetusplaat
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
2) Pärast seadme väljalülitamist jätke kook veel 7 minutiks ahju.
3) Eelsoojendage ahju 10 - 15 minutit.
4) Seadke temperatuuriks 250 °C ja eelsoojendage ahju 10 - 20 minutit.
5) Eelsoojendage ahju 15 minutit.
11.8 Pöördõhk
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Taignaribad 1)
250
155
20
3
küpsetusplaat
Taignaribad 1)
250 + 250
150
20
1+3
küpsetusplaat
Õhuke kook 1)
1000
155
35
2
küpsetusplaat
Õhuke kook 1)
1000 + 1000 145
50
1+3
küpsetusplaat
Pärmitaignast
2000
40 - 50
3
küpsetusplaat
170 - 180
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
õunakook 1)
Õunapirukas 1)
1200 + 1200 175
55
1
2 ümmargust
alumiinium‐
plaati (läbi‐
mõõt: 20 cm)
Väikesed koog‐
500
150
35
3
küpsetusplaat
500 + 500
145
30
1+3
küpsetusplaat
350
160
30
3
1 ümmargune
alumiinium‐
plaat (läbi‐
mõõt: 26 cm)
Plaadikook
1200
150 - 160
40 - 50 2)
3
küpsetusplaat
Kana, terve
1400
200
50
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
id 1)
Väikesed koog‐
id 1)
Rasvaineta
kook 1)
Seakarbonaad
600
180 - 200
30 - 40
EESTI
Ahju ta‐
sand
23
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Tarvikud
Lahtine piru‐
800
230 - 250
10 - 15
2
küpsetusplaat
Pärmitaignast
pirukas
1200
160 - 170
20 - 30
3
küpsetusplaat
Juustukook
2600
150 - 170
60 - 70
2
küpsetusplaat
Šveitsi õuna‐
1900
180 - 200
50 - 40
3
küpsetusplaat
Jõulukook 1)
2400
150 - 170
50 - 60 4)
3
küpsetusplaat
Quiche Lor‐
1000
210 - 230
35 - 45
2
1 ümar vorm
(läbimõõt: 26
cm)
Talupojaleib 5)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
küpsetusplaat
Rumeenia
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 alumiinium‐
plaati (pikkus:
25 cm) samal
ahjutasandil
Rumeenia keeks 600 + 600
– traditsiooniline
160 - 170
30 - 40
2
2 alumiinium‐
plaati (pikkus:
25 cm) samal
ahjutasandil
Pärmitaignast
800
190
15
3
küpsetusplaat
800 + 800
200
15
1+3
küpsetusplaat
Rullbiskviit 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
küpsetusplaat
Besee
400
100 - 120
50 - 60
2
küpsetusplaat
Besee
400 + 400
100 - 120
55 - 65
1+3
küpsetusplaat
Purukook 1)
1500
170 - 180
20 - 30
2
küpsetusplaat
Keeks 1)
600
150 - 170
20 - 30
2
küpsetusplaat
kas 3)
kook 3)
raine 3)
keeks 1)
kuklid 1)
Pärmitaignast
kuklid 1)
24
www.aeg.com
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Võikook 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
Ahju ta‐
sand
1+3
Tarvikud
küpsetusplaat
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
2) Pärast seadme väljalülitamist jätke kook veel 7 minutiks ahju.
3) Eelsoojendage ahju 15 minutit.
4) Pärast seadme väljalülitamist jätke kook veel 10 minutiks ahju.
5) Seadke temperatuuriks 230 °C ja eelsoojendage ahju 15 minutit.
11.9 Kerge küpsetamine
Toit
Kogus (g)
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Taignaribad 1)
250
150 - 160
20 - 25
2
küpsetusplaat
Õhuke kook 1)
500
160 - 170
35 - 40
2
küpsetusplaat
Pitsa 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
küpsetusplaat
Rullbiskviit 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
küpsetusplaat
Besee 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
küpsetusplaat
Keeks 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
küpsetusplaat
Võikook 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
küpsetusplaat
Kana, terve
1200
220 - 230
45 - 55
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
1) Seadke temperatuuriks 250 °C ja eelsoojendage ahju 20 minutit.
2) Seadke temperatuuriks 250 °C ja eelsoojendage ahju 10 minutit.
11.10 Turbogrill
Toit
Kogus
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Röstleib/-sai 1)
500
230
3-5
3
ahjurest
Pool kana
1200
200
25 + 25
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
2
ahjurest
1
küpsetusplaat
Seakarbonaad
500
1) Eelsoojendage ahju 10 minutit.
230
20 + 20
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
EESTI
25
11.11 Pitsafunktsioon
Toit
Kogus (g)
Temperatuur Aeg (min.)
(°C)
Ahju ta‐
sand
Tarvikud
Pitsa
1000
200 - 210
20 - 30
2
küpsetusplaat
Kana, terve
1400
165 - 175
55 - 65
2
küpsetusplaat
Pool kana
1350
165 - 175
30 + 35
3
küpsetusplaat
Quiche Lor‐
1000
210 - 220
20 - 30
2
küpsetusplaat
raine 1)
1) Eelsoojendage ahju 10 - 15 minutit.
12. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Juhised puhastamiseks
•
•
•
•
•
•
Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade
puhastamiseks tavalist puhastusainet.
Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul
on oht suurem.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid,
siis ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
12.2 Roostevabast terasest
või alumiiniumist seadmed
Puhastage ahjuust ainult
niiske käsnaga. Kuivatage
pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla,
happeid ega abrasiivseid
materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju juhtpaneeli,
järgides samu
ettevaatusabinõusid.
12.3 Ahjuresti tugede
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti
toed.
1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
26
www.aeg.com
1
2
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
12.4 Ahju lagi
HOIATUS!
Enne kütteelemendi
eemaldamist lülitage seade
välja. Veenduge, et seade
on maha jahtunud.
Põletusoht!
3. Puhastage ahju lage soojas
nõudepesuvees niisutatud pehme
lapiga ja laske seejärel kuivada.
Kütteelemendi tagasiasetamisel korrake
neid toiminguid vastupidises järjestuses.
Paigaldage ahjuresti toed.
HOIATUS!
Veenduge, et kütteelement
on korralikult kinnitatud ega
või alla kukkuda.
12.5 Ahju klaaspaneelide
eemaldamine ja paigaldamine
Sisemised klaaspaneelid võib
puhastamiseks eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
Ahjulae hõlpsamaks puhastamiseks võite
kuumutuselemendi eemaldada.
HOIATUS!
Hoidke puhastamise ajal uks
kergelt lahti. Kui uks on
lõpuni lahti, võib see
ootamatult sulguda ja
põhjustada kahjustusi.
1. Keerake lahti kruvi, mis hoiab
kütteelementi. Esimesel korral
kasutage kruvikeerajat.
HOIATUS!
Ärge kasutage seadet ilma
klaaspaneelideta.
Eemaldage riiulitoed.
1. Avage uks, nii et see oleks umbes
30° nurga all. Veidi avatud asendis
jääb uks lahti.
30°
2. Tõmmake kütteelementi ettevaatlikult
allapoole.
2. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
EESTI
27
Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju
allosas oleva sahtli välja võtta.
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2
B
1
3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
HOIATUS!
Kui te ukspaneele välja
tõstate, üritab uks
sulguda.
4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõstke need
ükshaaval välja.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale
väiksem paneel, seejärel suurem.
ETTEVAATUST!
Sisemise klaaspaneeli
trükitud pind peab jääma
ukse sisemisele poolele.
ETTEVAATUST!
Pärast paigaldamist
veenduge, et klaaspaneeli
raami pind ei oleks kirja
piirkonnas puudutades kare.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
sisemise klaaspaneeli oma
kohale õigesti.
12.6 Sahtli eemaldamine
HOIATUS!
Ärge hoidke sahtlis
kergestisüttivaid esemeid
(nagu puhastusmaterjalid,
kilekotid, ahjukindad, paber
või puhastuspihustid). Ahju
kasutades võib sahtel
kuumaks minna. Tuleoht!
2. Tõstke aeglaselt sahtlit.
3. Tõmmake sahtel täielikult välja.
Sahtli paigaldamiseks sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras.
12.7 Lambi asendamine
Asetage seadme põhjale riidest lapp.
See hoiab ära lambi klaasist katte ja
ahjuõõne purunemise.
HOIATUS!
Surmava elektrilöögi oht!
Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Tagumine valgusti
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
28
www.aeg.com
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei käivitu.
Seade ei ole elektrivõrku
ühendatud või ei ole ühen‐
dus korralik.
Kontrollige, kas seade on õi‐
gesti elektrivõrku ühendatud.
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahju või pliidi ekraanil on
veakood, mida selles tabelis
ei leidu.
Elektritõrge.
Lülitage seade välja ja taas
sisse, kasutades elektrikilbis
olevat peakaitset või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse uues‐
ti veateade, pöörduge klien‐
diteenindusse.
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Kaitse on vallandunud.
Käivitage pliit uuesti ja määr‐
ake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Jääkkuumuse indikaator ei
sütti.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduske‐
skusse.
Soojusaste lülitub ühelt soo‐
jusastmelt teisele.
Toitehaldus-funktsioon töö‐
tab.
Vt "Igapäevane kasutamine".
süttib.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Lülitage pliit välja ja käivit‐
age uuesti.
süttib.
Kasutate vale nõud.
Kasutage sobivat keedu‐
nõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
süttib.
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid.
EESTI
Probleem
29
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks keen‐
ud. Automaatne väljalülitus
ja ülekuumenemise kaitse
on sees.
Lülitage pliit välja. Eemal‐
dage kuum keedunõu. Lülit‐
age umbes 30 sekundi möö‐
dumisel keeduväli uuesti
sisse. Kui probleemi põhjus‐
tas keedunõu, kaob vea‐
teade ekraanilt. Jääkkuu‐
muse indikaator võib jääda
põlema. Laske nõul piisavalt
jahtuda. Kontrollige, kas ka‐
sutatav nõu sobib selle pliidi‐
ga.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
neb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole määr‐ Veenduge, et seadistused
atud.
on õiged.
Toidu valmimiseks kulub lii‐
ga palju aega või toit valmib
liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga madal
või liiga kõrge.
süttib.
Reguleerige vajadusel tem‐
peratuuri. Järgige juhendis
toodud nõuandeid.
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektrikilbis
olevat peakaitset või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse uues‐
ti veateade, pöörduge klien‐
diteenindusse.
Ekraanil on näit "12.00".
On olnud elektrikatkestus.
Seadistage kell uuesti.
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada. Ekraanil kuvatakse
"400" ja kostab helisignaal.
Ahi ei ole elektrivõrku õigesti Kontrollige, kas ahi on elek‐
ühendatud.
trivõrku ühendatud õigesti (vt
ühendusjoonist).
13.2 Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
30
www.aeg.com
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mõõtmed
mm
Kõrgus
858
14.1 Seadme asukoht
Laius
500
Eraldiseisva seadme võib paigaldada
kas kappide vahele või kõrvale või ka
nurka.
Sügavus
600
Paigaldamise minimaalsed
vahekaugused leiate tabelist.
14.3 Seadme loodimine
B
C
A
Pliidi pealispinna seadmiseks ühele
tasemele teiste pindadega kasutage
seadme all olevaid väikeseid tugijalgu.
14.4 Kaldumiskaitse
Minimaalsed vahed
Mõõtmed
mm
A
400
B
650
C
150
14.2 Tehnilised andmed
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Seadme klass
1
Enne kaldumiskaitse paigaldamist valige
seadme jaoks õige kõrgus ja asukoht.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et paigaldate
kaldumiskaitse õigel
kõrgusel.
Veenduge, et pliidi taga olev
pind oleks sile.
Te peate paigaldama kaldumiskaitse.
Vastasel juhul võib seade kaldu vajuda.
Kui teie seadmel on joonisel kujutatud
sümbol, siis aitab see teil meeles pidada,
et seadmele tuleb paigaldada
kaldumiskaitse.
EESTI
Kui te pliidi mõõtmeid
muudate, siis kohandage
vastavalt ka kaldumiskaitset.
ETTEVAATUST!
Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme
laius, siis kohandage
külgmõõte nii, et seade
jääks keskele.
14.5 Elektriühendus
HOIATUS!
Tootja ei vastuta
tagajärgede eest, kui te ei
järgi jaotises "Ohutusinfo"
toodud ettevaatusabinõusid.
Toitekaabel ega -pistik selle seadme
juurde ei kuulu.
1. Paigaldage kaldumiskaitse 317 - 322
mm seadme ülapinnast ja 80 - 85
mm seadme servast asuva toendi
ümmargusse auku. Kruvige see
tahke materjali külge või kasutage
sobivat tuge (seina).
80-85
mm
317-322
mm
Sobiv kaablitüüp: H05 RR-F või
samaväärse ristlõikega.
HOIATUS!
Enne toitejuhtme kontakti
ühendamist kontrollige,
milline on teie koduse
majapidamise
faasidevaheline pinge. Õige
elektriühenduse
kasutamiseks vaadake
seadme taga olevat
ühendussilti. Nii talitades
hoiate ära paigaldusvead ja
seadme elektriliste osade
kahjustamise.
HOIATUS!
Toitekaabel ei tohi kokku
puutuda joonisel näidatud
seadme osaga.
2. Augu leiate seadme tagant vasakult
poolt. Tõstke seadme esikülge ja
asetage see kappide vahelisse
tühimikku. Kui kappide vahele jääv
ruum on suurem kui seadme laius,
siis kohandage külgmõõte nii, et
seade jääks keskele.
31
32
www.aeg.com
15. ENERGIATÕHUSUS
15.1 Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
47795IQ-MN
47795IQ-WN
47995IQ-MN
Keeduplaadi tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade lä‐
bimõõt (Ø)
Vasak tagumine
Parem tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
21,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
Keeduvälja energiatarbimine
(EC electric cooking)
Vasak tagumine
Parem tagumine
Parem eesmine
Vasak eesmine
162,7 Wh/kg
176,7 Wh/kg
170,7 Wh/kg
176,7 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)
EN 60350-2 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks.
15.2 Pliit - Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
171,7 Wh/kg
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
15.3 Ahjude tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL
65-66/2014
Tarnija nimi
AEG
Mudeli tunnus
47795IQ-MN
47795IQ-WN
47995IQ-MN
Energiatõhususe indeks
96.2
Energiatõhususe klass
A
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐
mis
0,84 kWh/tsüklis
EESTI
33
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐
mis
0,76 kWh/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Elekter
Maht
57 l
Ahju tüüp
Eraldiseisva pliidi sees olev küpse‐
tusahi
Mass
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
15.4 Ahi - Energia kokkuhoid
Seadmel on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
•
Üldised nõuanded
– Veenduge, et seadme uks on
töötamise ajal suletud ja avage
seda küpsetamise ajal võimalikult
vähe.
– Energia kokkuhoiu tagamiseks
kasutage metallnõusid.
•
•
47795IQ-MN
49.0 kg
47795IQ-WN
48.0 kg
47995IQ-MN
49.0 kg
– Kui võimalik, pange toidud ahju
enne selle kuumutamist.
– Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt
küpsetusajast vähemalt 3 - 10
minutit enne küpsetusaja lõppu
ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
– Muude toitude soojendamiseks
kasutage jääkkuumust.
Küpsetamine pöördõhuga – kui
võimalik, kasutage energia
säästmiseks pöördõhuga funktsioone.
Soojashoidmine – kui soovite
kasutada jääkkuumust toidu
soojashoidmiseks, valige madalaim
võimalik temperatuur.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
34
www.aeg.com
EESTI
35
867313397-C-212015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising