AEG | CCB56401BW | User manual | Aeg CCB56401BX User Manual

Aeg CCB56401BX User Manual
CCB56401BW
CCB56401BX
USER
MANUAL
BG
HU
Ръководство за употреба
Готварска печка
Használati útmutató
Tűzhely
2
39
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................8
4. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..............................................................9
5. ПЛОЧА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................10
6. ПЛОЧА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................11
7. ПЛОЧА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................12
8. ФУРНА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА ............................................................ 13
9. ФУРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА..............................................................15
10. ФУРНА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ.................................. 17
11. ФУРНА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................ 19
12. ФУРНА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................28
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 31
14. ИНСТАЛИРАНЕ...............................................................................................34
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 36
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Основна безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Този уред трябва да е свързан към захранването с
кабел тип H05VV-F, за да издържа на
температурата на задния панел.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба до
височина от 2000 метра над морското равнище.
Този уред не е предназначен за използване на
кораби, лодки или други плавателни съдове.
Не инсталирайте уредът зад декоративна врата, за
да предотвратите прегряване.
Не поставяйте уреда върху основа.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пържене с мазнина или
олио, без надзор, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху готварския плот.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте абразивни, почистващи препарати
или остри метални прибори при почистване на
стъклената врата на фурната или стъклото на
капака на готв. плот, тъй като те могат да
надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е
свързан директно към електрическата мрежа с
помощта на съединителна кутия, премахнете
предпазителя, за да изключите уреда от
електрическата мрежа. В противен случай се
свържете с оторизирания сервизен център.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Внимавайте когато докосвате чекмеджето за
съхранение. Може да се нагорещи.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Ключът за изключване трябва да бъдат свързан с
електрическа мрежа, в съответствие с правилата
при окабеляване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за
котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
6
www.aeg.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Кухненският шкаф и жлеба трябва
да имат подходящи размери.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Някои от частите на уреда са
носещи. Оградете уреда с мебели,
за да предотвратите допир до
опасни части.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Стабилизирайте уреда, за да
предотвратите спъване в него.
Вижте глава Инсталиране.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Затворете изцяло вратичката на
уреда, преди да свържете
захранващия кабел към контакта.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или изгаряния.
Опасност от токов удар.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не оставяйте готварски съдове на
врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда или директно на
дъното на уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да доведат до надраскване.
Винаги повдигайте тези предмети
нагоре, когато трябва да ги
преместите по плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
7
Преди поддръжка, изключете
фурната.
Изключете щепсела от контакта.
8
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1 2 3 4 5 6
4
3
13
7 1
8
9
10
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ключове за готв. плот
Ключ за температура
Индикатор/символ за температура
Електронен програматор
Индикатор/лампа/символ за готв.
плот
Ключ за функциите на фурната
Бутон за пара
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Мет. държач, премахваща се
Релеф на вътрешността
БЪЛГАРСКИ
9
13 Позиции на рафтовете
3.2 Разположение на повърхността за готвене
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
1 Зона за готвене, 1200 W
2 Изход за пара - броят и позицията
зависят от модела
3 Зона за готвене, 900/2000 W
4 Зона за готвене, 1200 W
5 Индикатор за остатъчна топлина
6 Зона за готвене, 700/1700 W
140 mm
5
4
3.3 Принадлежности
•
•
•
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Tава за печене
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
Телескопични водачи
За полици и тави.
Чекмедже за съхранение
Чекмеджето за съхранение се
намира под вътрешността на
фурната.
4. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
4.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от фурната.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите
преди първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
4.2 Настройка на часовника
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
свети, когато свържете уреда към
електрическо захранване, а се окаже,
че няма ток или таймерът не е
зададен.
или
за задаване на
Натиснете
правилното време.
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
10
www.aeg.com
4.3 Промяна на времето
Не можете да промените
часовото време, ако
функциите Времетр.
или Край
работят.
Натиснете
неколкократно, докато
индикаторът за Часово време започне
да мига.
За да настроите ново време, вижте
"Настройване на времето".
4.4 Предварително
загряване
Загрейте предварително празната
фурна преди първата употреба.
За функция: Печене на
пара Виж "Активиране на
функцията" Печене на
пара".
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията
и задайте
максималната температура.
Максималната температура при
тази функция е 210 °C.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
5. Задайте функцията
,
натиснете бутона „Плюс Пара“
и
задайте максималната
температура.
6. Оставете фурната да работи 15
минути.
7. Изключете фурната и я оставете
да се охлади.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
фурната може да излиза миризма и
дим. Осигурете достатъчна
вентилация в помещението.
5. ПЛОЧА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Настройка на нагряване
Симво‐
ли
Функция
Изключено положение
Двойна зона
1-9
Степен на нагряване
Използвайте остатъчната
топлина, за да намалите
консумацията на
електричество.
Деактивирайте зоната за
готвене около 5 - 10
минути преди да
завършите процеса на
готвене.
Завъртете ключа за избраната зона за
готвене на необходимата настройка на
топлина.
Индикаторът за регулиране на
плочите светва.
За приключване на процеса на
готвене, завъртете кръговия регулатор
в изключено положение.
Ако всички зони за готвене са
изключени, индикаторът за регулиране
на плочите изгасва.
5.2 Активиране и
деактивиране на външните
кръгове
Повърхността за готвене може да се
пригоди към размера на готварските
съдове.
За активиране на външния кръг:
завъртете копчето по посока на
часовниковата стрелка при лека
. Тогава завъртете
съпротива към
копчето обратно на часовниковата
стрелка до правилната степен на
нагряване.
За деактивиране на външния кръг:
завъртете ключа на позиция изкл.
Индикаторът угасва.
БЪЛГАРСКИ
5.3 Индикатор за остатъчна
топлина
11
Индикаторът светва, когато някоя от
зоните за готвене е гореща.
ВНИМАНИЕ!
Съществува риск от
изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
6. ПЛОЧА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.2 Примери за различни
начини за готвене
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
6.1 Готварски съдове
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Кухненски съдове,
изработени от емайлирана
стомана и с алуминиеви
или медни дъна, могат да
предизвикат промяната в
цвета на
стъклокерамичната
повърхност.
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
1
Подгряване на сготвена хра‐
на.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐
тварския съд.
бходи‐
мо
1-2
Холандски сос, разтапяне на: 5 - 25
масло, шоколад, желатин.
От време на време разбърк‐
вайте.
1-2
Втвърдяване: пухкави омле‐
ти, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
2-3
За варене на ориз и ястия с
мляко, претопляне на готови
ястия.
25 - 50
Добавете поне два пъти по‐
вече течност, отколкото е
оризът, по средата на готве‐
нето смесете млечните блю‐
да.
3-4
Зеленчуци на пара, риба, ме‐ 20 - 45
со.
Добавете няколко супени
лъжици течност
12
www.aeg.com
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
4-5
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л вода
за 750 г картофи.
4-5
Приготвяне на по-големи ко‐
личества храна, задушени
ястия и супи.
60 - 150 До 3 л течност заедно със
съставките.
6-7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, котле‐
ти, пелмени, наденица, дроб,
маслено-брашнена запръж‐
ка, яйца, палачинки, понички.
колкото Обърнете по средата на го‐
е нео‐
твенето.
бходи‐
мо
7-8
Дълбоко пържене, картофе‐
ни кюфтета, филе-миньон,
пържоли.
5 - 15
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на ме‐
со (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на го‐
твенето.
7. ПЛОЧА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
•
•
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
БЪЛГАРСКИ
13
8. ФУРНА - ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Активиране и
деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако
вашият уред има лампи,
символи на ключа или
индикатори:
• Лампичката светва,
когато уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява някоя
от зоните за готвене,
функциите на фурната
или температурата.
• Индикаторът светва,
когато фурната се
нагрява.
1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете копчето за
температурата, за да изберете
температура.
3. За да деактивирате уреда,
завъртете копчетата за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
8.2 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
8.3 Функции във фурната
Символ
Функции във
фурната
Приложение
Изключено поло‐
жение
Уредът е изключен.
Лампа във фур‐
ната
За включване на лампата без готвене.
Печене на пара
За добавяне на влажност по време на готвене.
За да получите правилния цвят и хрупкава ко‐
ричка по време на печене. За повече сочност
при притопляне. За запазване на плодове и зе‐
ленчуци.
Диетично готве‐
не с вентилатор
За приготване на крехки, сочни печени меса
или за сушене на плодове и зеленчуци.
+
Долно Нагряване За готвене на кекс с хрупкава основа.
Готвене без вен‐
тилатор
За печене на тестени и месни храни на едно ни‐
во.
Двоен Грил
За печене на тънки храни, в големи количества
и за препичане на хляб.
14
www.aeg.com
Символ
Функции във
фурната
Приложение
Турбо Грил
За печене на по-големи парчета месо или птици
с кости на едно ниво. Също и за гратини и запе‐
канки.
Готвене с венти‐
латор
За печене на месни и/или тестени храни, при
еднаква температура на приготвяне, на повече
от едно нива, без обмяна на миризми.
Леко готвене
За печене във форма и сушене на едно ниво,
при ниска температура.
Топъл Въздух
За печене на до две нива едновременно и су‐
шене на храна.Задайте температурата с 20 до
40 °C по-ниска от тази при Традиционно готве‐
не.
Defrost (Размра‐
зяване)
Тази функция може да се използва за размра‐
зяване на замразени храни, като зеленчуци и
плодове. Времето за размразяване зависи от
количеството и големината на храната.
8.4 Активиране на
функцията: Печене на пара
Тази функция предоставя по-добра
влажност по време на готвенето.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
Освободената влажност може да
предизвика изгаряния:
•
•
Не отваряйте вратичката на уреда,
когато използвате функцията.
Печене на пара.
След като спре да работи
функцията, отварете внимателно
вратичката на уреда. Печене на
пара.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
1. Отворете вратичката на фурната.
2. Напълнете релефа във
вътрешността с чешмяна вода.
Максималната вместимост на
релефа във вътрешността е 250
мл.
Напълнете релефа във
вътрешността с вода, само ако
фурната е студена.
3. Задайте функцията: Печене на
пара
.
4. Натиснете бутона Plus Steam
(Допълнително пара)
.
Бутонът „ПЛЮС пара“ работи само
с функцията: Печене на пара.
Индикаторът светва.
5. Завъртете копчето за
температурата, за да изберете
температура.
6. Поставете храна в уреда и
затворете вратичката на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не пълнете отново
релефа във
вътрешността с вода
по време на готвене
или когато фурната е
гореща.
7. За да деактивирате уреда,
натиснете бутона Plus Steam
,
(Допълнително пара)
завъртете ключовете за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
БЪЛГАРСКИ
Индикаторът на бутона Plus Steam
(Допълнително пара) изгасва.
8. Отстранете водата от релефа във
вътрешността.
15
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че уредът
е студен, преди да
отстраните останалата
вода от релефа във
вътрешността.
9. ФУРНА - ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
9.1 Екран
A
B
C
A. Индикатори за функция
B. Екран за време
C. Индикатор за функция
9.2 Бутони
Бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часовника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
Допълнително пара
За да активирате функцията: Печене
на пара.
9.3 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ЧАС
За настройка, промяна или проверка на часовото вре‐
ме.
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът.
ВРЕМЕЗАКЪС‐
НЕНИЕ
За да комбинирате функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и КРАЙ.
ТАЙМЕР
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция не
влияе върху работата на уреда. Можете да настройвате
ТАЙМЕРА по всяко време, включително и когато уредът
е изключен.
16
www.aeg.com
9.4 Задаване на ВРЕМЕТР.
4. Натиснете
1. Задайте функция и температура на
фурната.
5. Натиснете
или , за да
зададете времето за КРАЙ.
2. Натиснете неколкократно
докато
,
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да
зададете ВРЕМЕТРАЕНЕ.
На екрана се появява
.
4. Когато времето изтече
светва и
прозвучава звуков сигнал. Уредът
се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете звуковия сигнал.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
.
6. Натиснете , за да потвърдите.
Уреда се включва автоматично покъсно, работи според зададената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
Когато зададеното време изтече, се
чува звуков сигнал.
7. Уредът се деактивира
автоматично. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
сигнала.
8. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
9.7 Настройка на ТАЙМЕР
9.5 Настройка за КРАЙ
1. Задайте функция и температура на
фурната.
1. Натиснете неколкократно
2. Натиснете неколкократно
2. Натиснете
или , за да
зададете необходимото време.
Таймерът се включва автоматично
след 5 секунди.
3. Когато зададеното време изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
звуковия сигнал.
4. Завъртете копчето за функциите
на фурната и копчето за
температурата до позиция
изключване.
докато
,
започва да мига.
или
3. Натиснете
зададете време.
На екрана се появява
, за да
.
светва и
4. Когато времето изтече
прозвучава звуков сигнал. Уредът
се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
9.6 Настройка на
ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно
докато
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да
зададете времето за
ВРЕМЕТРАЕНЕ.
,
докато
,
започва да мига.
9.8 Отмяна на функциите на
часовника
1. Натискайте неколкократно ,
докато индикаторът на желаната
функция започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
БЪЛГАРСКИ
17
10. ФУРНА - ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.1 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
10.2 Телескопични водачи
Сложете скарата между водачите на
носача на рафта.
Тава:
Не вкарвайте тавата за
печене докрай към задната
стена на фурната. Това
предотвратява
циркулирането на
топлината около тавата.
Храната може да загори,
особено в задната част на
тавата.
Можете да монтирате
телескопични водачи на
различни нива на рафта,
освен ниво 4.
Почистване на
телескопичните водачи
1. Завъртете телескопичния водач на
приблизително 90°.
2. Плъзнете ключалката на задната
част на телескопичния водач към
опорните шини на рафта. Уверете
се, че сте поставили водача от
правилната страна на фурната.
1 cm
Плъзнете тавата или дълбокия тиган
между водачите на носача на рафта.
Уверете се, че не докосва задната
стена на фурната.
Скара и дълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и
скарата на водачите отгоре.
3. Завъртете водача до правилната
позиция. Спиращият елемент,
който се намира в единия край на
телескопичния водач трябва да
сочи нагоре.
4. Натиснете водача до задната
стена на фурната.
18
www.aeg.com
5. Натиснете предния край на
телескопичния водач към опорните
шини на рафта. Ще чуете
щракване, когато ключалката в
предната част се постави
правилно.
6. Извършете същите стъпки, за да
монтирате втория телескопичен
водач. Уверете се, че и двата
телескопични водача са на същото
ниво.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
Скара:
Почистване на
телескопичните водачи
1. Натиснете и задръжте предния
край на телескопичния водач.
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
2
1
2. Издърпайте предния край на
водача от носача на рафта.
3. Завъртете телескопичния водач на
приблизително 90°.
4. Премахнете задния край на водача
от носача на рафта.
5. Извършете същите стъпки, за да
премахнете втория телескопичен
водач.
10.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
БЪЛГАРСКИ
19
11. ФУРНА - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Уредът има четири позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С
тази система е възможно да се
готви на пара и да се поддържат
ястията меки отвътре и хрупкави
отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията
на електроенергия.
В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
11.2 Печене
•
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Задайте обичайните настройки,
като температура, време за готвене
и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
Първия път използвайте по-ниската
температура.
•
•
•
•
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
11.3 Печене на кексове
•
•
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
11.4 Приготвяне на месо и
риба
•
•
•
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
11.5 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
20
www.aeg.com
11.6 Печене на пара
+
Вижте "Активиране на функцията"
Печене на пара"
Преди предварителното
загряване, вътрешността с
вода, но само ако фурната
е студена.
Пекарна
Храна
Вода в реле‐ Темпера‐
фа във въ‐
тура (°C)
трешността
(мл)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Принадлежно‐
сти
Бял хляб1)
100
180
35 - 40
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Хлебни рол‐ 100
200
20 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
100
230
10 - 20
1
Използвайте та‐
вата за печене.
Фокача1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Използвайте та‐
вата за печене.
Бисквитки,
фунийки,
100
150 - 180
10 - 20
2
Използвайте та‐
вата за печене.
180
20
2
Използвайте
формата на тор‐
тата.
ца1)
Домашна
пица1)
кроасани1)
Сливова
100
торта, ябъл‐
ков пай, ка‐
нелени рол‐
ца1)
1) Предварително загрейте в празна фурна за 5 минути преди да започнете да готвите.
Готвене на замразени храни
Храна
Вода в реле‐ Темпера‐
фа във въ‐
тура (°C)
трешността
(мл)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Принадлежно‐
сти
Замразена
150
200 - 210
10 - 20
2
Използвайте ска‐
рата.
150
160 - 170
25 - 30
2
Използвайте та‐
вата за печене.
пица1)
Замразен
кроасан1)
1) Предварително загрейте в празна фурна за 10 минути преди да започнете да готвите.
БЪЛГАРСКИ
21
Възстановяване на храна
Храна
Вода в ре‐
лефа във
вътреш‐
ността (мл)
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Принадлежно‐
сти
Бял хляб
100
110
15 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Погачи
100
110
10 - 20
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Домашна
пица
100
110
15 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Фокача
100
110
10 - 20
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Зеленчуци
100
110
15 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Ориз
100
110
15 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Паста
100
110
15 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
месо
100
110
15 - 25
2
Използвайте та‐
вата за печене.
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Принадлежно‐
сти
Свинско пе‐ 200
чено
180
65 - 80
2
Използвайте ска‐
ра и тава за пе‐
чене.
Печено го‐
веждо
200
200
50 - 60
2
Използвайте ска‐
ра и тава за пе‐
чене.
Пиле
200
210
60 - 80
2
Използвайте ска‐
ра и тава за пе‐
чене.
Печена пуй‐ 200
ка
200
70 - 90
2
Използвайте ска‐
ра и тава за пе‐
чене.
Печене (на месо)
Храна
Вода в ре‐
лефа във
вътреш‐
ността (мл)
22
www.aeg.com
11.7 Запазване
+
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
половинлитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите равномерно,
оставяйки 1 см въздух в горната
част на всеки буркан. Оставете
•
•
•
•
капачките отгоре, без да ги
затваряте херметически.
Бурканите не трябва да се допират.
Поставете 1/2 литър вода в тавата
за печене и 1/4 литър вода в
релефната кухина, за да осигурите
достатъчно влага във фурната.
Изберете функцията Печене на
пара и задайте подходящата
температура, базирайки се на
таблицата по-долу.
Контейнерите могат да бъдат
затворени херметически само
когато функцията е изключена.
Меки плодове
Храна
Температура
(°C)
Ягода / Боровинки / Мали‐ 160
ни
Време (мин)
Положе‐ Принадлеж‐
ние на
ности
скарата
25 - 30
1
Време (мин)
Положе‐ Принадлеж‐
ние на
ности
скарата
35 - 40
1
Използвайте
тавата за пе‐
чене.
Плодове с костилки
Храна
Температура
(°C)
Круши / дюли / сини сливи 160
Използвайте
тавата за пе‐
чене.
Меки зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положе‐
ние на
скарата
Принадлеж‐
ности
Тиквички / Патладжан /
Лук / Домати
160
30 - 35
1
Използвайте
тавата за пе‐
чене.
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положе‐
ние на
скарата
Принадлеж‐
ности
Моркови / Кисели краста‐
вички / Ряпа / Целина
160
35 - 45
1
Използвайте
тавата за пе‐
чене.
Мариновани зеленчуци
БЪЛГАРСКИ
11.8 Диетично готвене с вентилатор
Сушене
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Пиперени хап‐
ки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
7-9
2
1/3
60 - 70
10 - 12
2
1/3
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
9 - 11
2
1/3
Гъбени резен‐
чета
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Подправки/
билки
40 - 50
3-5
2
1/3
60 - 70
11 - 13
2
1/3
Кайсиеви поло‐ 60 - 70
винки
9 - 11
2
1/3
Ябълкови резе‐ 60 - 70
ни
6-8
2
1/3
Резенчета кру‐
ша
7 - 10
2
1/3
Зеленчуци
Плодове
Сливови поло‐
вини
60 - 70
Вентил. На Ниска Темпер.
Храна
Количество
(кг)
Изпържва‐ Температура
не на вся‐ (°C)
ка страна
(мин.)
Положе‐
ние на
скарата
Време
(мин)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Говежда печено 1.5 - 2.0
– средно изпе‐
чено
4
80 - 100
2
160 - 200
2
80 - 100
2
50 - 90
Говеждо
Филе, средно
изпечено
Телешко
Филе "розе"
1.0 - 1.5
23
24
www.aeg.com
Храна
Количество
(кг)
Изпържва‐ Температура
не на вся‐ (°C)
ка страна
(мин.)
Положе‐
ние на
скарата
Време
(мин)
Каре, едно пар‐
че
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Средно изпече‐
но телешко
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Филе "розе"
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Каре, едно пар‐
че
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Средно печено
свинско
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Pork (Свинско)
11.9 Готвене без вентилатор
Печене
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Правоъгълен кекс
160 - 170
25 - 35
2
Тестен кейк с ябълки
170 - 190
45 - 55
3
Палачинка в тава
170 - 180
35 - 45
2
Кекс с трохички
170 - 190
50 - 60
3
Чийзкейк
170 - 190
60 - 70
2
Селски хляб
190 - 210
50 - 60
2
Румънски пандишпан
165 - 175
35 - 45
2
Румънски пандишпан - тради‐ 165 - 175
ционен
35 - 45
2
Кифлички
180 - 200
15 - 25
2
Бисквитено руло
150 - 170
15 - 25
2
Пандишпанова торта
160 - 170
25 - 35
2
Запечени Яйца Със Сирене
215 - 225
45 - 55
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Пиле, половинка
210 - 230
35 - 50
Печене (на месо)
Положение на
скарата
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Свински котлет на скара
190 - 210
30 - 35
3
Риба, цяла
200 - 220
40 - 70
2
25
Положение на
скарата
11.10 Двоен Грил
Храна
Температура (°C) Време (мин)
Положение на
скарата
Пиле, половинка
230
50 - 60
2
Свински котлет на скара
230
40 - 50
3
Печен бекон
250
17 - 25
2
Наденици
250
20 - 30
2
Говежда пържола: cредно из‐
печено
230
25 - 35
2
11.11 Турбо Грил
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пиле, половинка
200
50 - 60
2
Пиле
250
55 - 60
2
Пилешки крилца
230
30 - 40
2
Свински котлет на скара
230
40 - 50
2
Говежда пържола: Добре из‐
печено
250
35 - 40
2
11.12 Готвене с вентилатор
Печене
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Тестен кейк с пълнеж
150 - 160
20 - 30
2
Викториански сандвич
170 - 190
30 - 40
2
Швейцарски ябълков
десерт
180 - 200
35 - 45
2
Коледен кейк
150 - 160
40 - 50
2
Сладкиш "Мадейра"
170 - 190
50 - 60
2
26
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Целувки
110 - 120
30 - 40
2
Запечени картофи
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne (Лазаня)
170 - 190
30 - 50
2
Следки "Макарон" на
фурна
170 - 190
50 - 60
2
Pizza (Пица)
190 - 200
25 - 35
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Chicken, whole
200 - 220
55 - 65
2
Свинско печено
170 - 180
45 - 50
2
Печене (на месо)
Положение
на скарата
11.13 Леко готвене
Печене
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Правоъгълен кекс
160 - 170
35 - 40
2
Бисквитено руло
160 - 170
20 - 30
2
Целувки
110 - 120
50 - 60
2
Пандишпанова торта
160 - 170
25 - 30
2
Маслен кейк
160 - 170
25 - 30
2
Pizza (Пица)
200 - 210
30 - 40
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Chicken, whole
220 - 230
45 - 55
Печене (на месо)
Положение
на скарата
2
11.14 Топъл Въздух
Печене
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Правоъгълен кекс
140 - 160
40 - 50
Положение на
скарата
1+3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Кифлички
190 - 210
10 - 20
1+3
Целувки
100 - 120
55 - 65
1+3
Маслен кейк
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza (Пица)
200 - 220
35 - 45
1+3
Положение на
скарата
11.15 Информация за изпитателни лаборатории
Храна
Функция
Малки кексчета (16 Готвене без
броя/тава)
вентилатор
Темпера‐ Принадлежно‐ Положе‐ Време
тура (°C) сти
ние на
(мин)
скарата
170
тава за печене
3
20 - 30
Малки кексчета (16 Готвене с вен‐ 160
броя/тава)
тилатор
тава за печене
2
25 - 35
Малки кексчета (16 Топъл Въздух
броя/тава)
160
тава за печене
1+3
30 - 40
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)
Готвене без
вентилатор
185
скара
2
70 - 80
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)
Готвене с вен‐ 175
тилатор
скара
2
60 - 70
Пандишпан без
масло
Готвене без
вентилатор
175
скара
2
20 - 30
Пандишпан без
масло
Готвене с вен‐ 165
тилатор
скара
2
25 - 35
Пандишпан без
масло
Топъл Въздух
скара
1+3
35 - 50
Сладкиши от мас‐ Готвене с вен‐ 150
лено тесто/тестени тилатор
ивици
тава за печене
3
25 - 35
Сладкиши от мас‐ Топъл Въздух
лено тесто/тестени
ивици
150
тава за печене
1+3
25 - 45
Сладкиши от мас‐ Готвене без
лено тесто/тестени вентилатор
ивици
150
тава за печене
3
25 - 35
170
27
28
www.aeg.com
Храна
Функция
Темпера‐ Принадлежно‐ Положе‐ Време
тура (°C) сти
ние на
(мин)
скарата
Препечени филий‐
ки
Двоен Грил
250
скара
3
4-6
Телешки бургер
Турбо Грил
250
стелажи или
скара за пече‐
не
3
14 - 16
от пър‐
вата
страна;
12 -15
секунди
страна
12. ФУРНА - ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
уреда с мека кърпа с гореща вода и
препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
подходящ почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат.
Използвайте мека кърпа с топла
вода и почистващ препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
12.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само влажна
кърпа или мокра гъба.
Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или
абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите
предпазни мерки.
12.3 Почистване на релефа
във вътрешността
Процедурата по почистване
отстранява остатъците от котлен
камък в релефа във вътрешността
след готвене с пара.
Препоръчваме да
следвате процедурата за
почистване най-малко на
всеки 5-10 цикъла на
функцията: Печене на
пара.
1. Налейте 250 мл бял оцет в релефа
във вътрешността в долната част
на фурната.
БЪЛГАРСКИ
Използвайте максимум 6% оцет
без билки.
2. Оставете оцета да разтвори
остатъчния варовик на стайна
температура за 30 минути.
3. Почистете вътрешността на
фурната с хладка вода и мека
кърпа.
12.4 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата.
29
12.5 Таван на фурната
ВНИМАНИЕ!
Деактивирайте уреда,
преди да извадите
нагревателния елемент.
Уверете се, че уредът е
студен. Съществува
опасност от изгаряния.
Отстранете носачите на скарата.
Можете да извадите нагряващия
елемент, за да почистите по-лесно
тавана на фурната.
1. Отстранете винта, който задържа
нагревателния елемент.
Първоначално използвайте
отвертка.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Внимателно изтеглете надолу
нагревателния елемент.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
3. Почистете тавана на фурната с
мека кърпа с топла вода и
почистващ препарат и го оставете
да изсъхне.
Монтирайте нагревателния елемент в
обратна последователност.
Монтирайте носачите на скарата.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че
нагревателният елемент е
правилно монтиран и не
пада надолу.
30
www.aeg.com
12.6 Сваляне и монтиране
на стъклените панели на
фурната
Можете да свалите вътрешните
стъклени панели, за да ги почистите.
Броят на стъклените панели е
различен за различните модели.
ВНИМАНИЕ!
Дръжте вратичката на
фурната леко отворена по
време на почистването.
Когато я отворите
напълно, може случайно
да се затвори,
причинявайки евентуални
повреди.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
стъклените панели.
1. Отворете вратичката, докато
застане под ъгъл приблизително
30°. Вратичката стои сама, когато
е леко отворена.
30°
ВНИМАНИЕ!
Когато изваждате
стъклените панели,
вратичката на фурната
ще опита да се
затвори.
4. Задръжте горния край на
стъклените панели на вратичката и
ги издърпайте един по един.
5. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
След почистване, монтирайте обратно
стъклените панели и вратичката на
фурната. Направете гореизброените
стъпки в обратен ред. Поставете
първо по-малкия панел, после поголемия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Щампата на вътрешния
панел трябва да сочи към
вътрешно стъкло на
вратичката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
монтирането,
повърхността на рамката
на стъкления панел върху
зоните с щампа не е
грапава при допир.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверете дали
вътрешният стъклен панел
е легнал точно във
фалцовете.
2. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
3. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
БЪЛГАРСКИ
12.7 Изваждане на
чекмеджето
31
За да монтирате чекмеджето,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност.
ВНИМАНИЕ!
Да не се съхраняват
запалими изделия ( като
напр. почистващи
материали, пластмасови
торбички, ръкавици за
фурна, хартия или
почистващи спрейове) в
чекмеджето. Когато
фурната работи,
чекмеджето може да се
нагорещи. Съществува
опасност от пожар.
Чекмеджето под фурната може да
бъде извадено за почистване.
1. Дръпнете чекмеджето навън до
упор.
12.8 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
2. Повдигнете чекмеджето бавно.
3. Издърпайте чекмеджето навън
изцяло.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
уреда.
Уредът не е свързан към
електрозахранването или
е свързан неправилно.
Проверете дали уредът е
свързан правилно към
електрозахранването.
32
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Бушона е изгърмял.
Включете плочата отново
и задайте степента на на‐
гряване в рамките на 10
секунди.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се включва.
Зоната за готвене не е го‐ Ако зоната за готвене ра‐
реща, защото е била вклю‐ боти достатъчно дълго, за
чена само за кратко време. да бъде гореща, се свър‐
жете със сервизния цен‐
тър.
Не можете да активирате
външния кръг.
Фурната не нагрява.
Активирайте първо въ‐
трешния кръг.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Пара и кондензация се от‐
лагат по храната и във въ‐
трешността на фурната.
Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
Необходимо е твърде мно‐ Температурата е прекале‐
го време, за да се сготвят но ниска или прекалено ви‐
ястията, или те се сготвят сока.
твърде бързо.
Регулирайте температура‐
та, ако е необходимо.
Следвайте указанията в
ръководството на потреби‐
теля.
На дисплея се показва
"12.00".
Имало е спиране на тока.
Настройте часовника.
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Дисплеят показва "400" и
прозвучава звуков сигнал.
Фурната е неправилно
свързана към енергийно
захранване.
Проверете дали фурната е
свързана правилно към
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Няма по-добро представя‐
не в кухнята с използване‐
то на функцията: Печене
на пара.
Не сте активирали функ‐
цията Печене на пара.
Вижте "Активиране на
функцията" Печене на па‐
ра".
Не сте напълнили вътреш‐
ното отделение с вода.
Вижте "Активиране на
функцията" Печене на па‐
ра".
33
Не активирахте правилно
Вижте "Активиране на
функцията Печене на пара функцията" Печене на па‐
с бутона за допълнително ра".
пара.
Искате да активирате
Функцията Печене на пара
функцията Диетично готве‐ работи.
не с вентилатор, но инди‐
каторът на бутона Plus
Steam (Допълнително па‐
ра) е включен.
Натиснете бутона за до‐
Водата във вътрешното
отделение не завира.
Температурата е прекале‐
но ниска.
Задайте температурата
най-малко на 110 °C.
Вж. глава "Препоръки и съ‐
вети".
Водата изтича от вътреш‐
ното отделение.
Има прекалено много вода Деактивирайте печката и
във вътрешното отделе‐
се уверете, че уредът е
ние.
студен. Избършете водата
с гъба или кърпа. Добаве‐
те точното количество во‐
да във вътрешното отде‐
ление. Обърнете се към
специфичната процедура.
13.2 Данни за обслужване
пълнително пара
, за да
спрете функцията Печене
на пара.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
34
www.aeg.com
14. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
14.3 Нивелиране на уреда
14.1 Местоположение на
уреда
Можете да монтирате своя
самостоятелно стоящ уред с шкафове
от едната или от двете страни, както и
в ъгъл.
Относно минимални разстояния на
поставяне, проверете таблицата.
B
C
A
Използвайте малките крачета отдолу
на уреда, за да нивелирате найгорното ниво с останалите
повърхности.
14.4 Защита против
накланяне
Задайте правилната височина и зона
за уреда, преди да поставите
защитата против накланяне.
Минимални разстояния
Размери
мм
A
400
B
650
C
150
14.2 Технически данни
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Клас на уреда
1
Измерение
мм
Височина
858
Ширина
500
Дълбочина
600
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Задължително монтирайте
защитата против
накланяне на правилната
височина.
Уверете се, че
повърхността зад уреда е
гладка и равна.
Трябва да монтирате защитата против
накланяне. В противен случай уредът
може да се наклони.
Този електроуред има символ, показан
на фигурата (ако е приложимо), за да
ви напомня за инсталацията на
защитата против накланяне.
БЪЛГАРСКИ
35
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако пространството между
шкафовете е по-голямо от
ширината на уреда, трябва
да регулирате страничните
разстояния спрямо
центъра на уреда.
14.5 Електрическа
инсталация
1. Монтирайте защитата против
накланяне на 317 - 322 мм надолу
от най-горната повърхност на
уреда и на 80 - 85 мм от страната
на уреда в кръглата дупка на
скобата. Завийте я в солидния
материал или използвайте
подходяща опора (стена).
ВНИМАНИЕ!
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
Този уред се доставя без щепсел или
захранващ кабел.
80-85
mm
ВНИМАНИЕ!
Преди да свържете
захранващия кабел към
клемата, измерете
напрежението между
фазите в мрежата на дома
ви. След това, вижте
етикета за инсталация на
гърба на уреда, за да
използвате правилната
електрическа инсталация.
Този ред на стъпки
предпазва от грешки и
повреди при инсталацията
на електрическите
компоненти на уреда.
317-322
mm
2. Можете да намерите отвора от
лявата страна на гърба на уреда.
Повдигнете предната част на
уреда и я поставете по средата на
пространството между шкафовете.
Ако пространството между
шкафовете е по-голямо от
ширината на уреда, трябва да
регулирате страничните
разстояния, за да центрирате
уреда.
Ако сте променили
размерите на печката,
трябва да изравните
правилно средството
против преобръщане.
Приложими видове кабели за
различни фази:
Фаза
Минимален раз‐
мер кабел
1
3x6.0 mm²
3 с неутрал.
5x1.5 mm²
ВНИМАНИЕ!
Захранващият кабел не
трябва да опира частта на
уреда, засенчена на
илюстрацията.
36
www.aeg.com
15. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
15.1 Продуктова информация за готв. плот според ЕС
66/2014
Идентифика‐
CCB56401BW
ция на модела CCB56401BX
Тип готв. плот
Готв. плот на печката
Брой зони за
готвене
4
Загряваща
технология
Лъчист нагревател
Диаметър на
Задна лява
кръгли зони за Предна дясна
готвене (Ø)
Предна лява
14,0 см
14,0 см
18,0 см
Дължина (Д) и Задна дясна
ширина (Ш) на
зоните за го‐
твене, които
не са кръгли
Ш 14,0 см
Д 25,0 см
Енергийна
консумация на
зона за готве‐
не (EC electric
cooking)
181,8 Wh / kg
184,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
190,1 Wh / kg
Задна лява
Задна дясна
Предна дясна
Предна лява
Енергийна консумация на котлона (EC electric hob)
EN 60350-2 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 2: Котлони Методи за измерване на
ефективността.
15.2 котлони- енерго
спестяване
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
•
184,5 Wh / kg
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
Дъното на съдът за готвене трябва
да има същият диаметър като
зоната за готвене.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
БЪЛГАРСКИ
•
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
•
37
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
15.3 Продуктов фиш и информация за фурни според EU
65-66/2014
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
CCB56401BW
CCB56401BX
Индекс на енергийна ефективност
96.2
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
0.84 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0,76 kWh/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
58 л
Тип на фурната
Фурна на печка
Маса
CCB56401BW
43.0 кг
CCB56401BX
44.0 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
15.4 фурна - енерго
спестяване
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато уредът
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
38
www.aeg.com
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да спестите електроенергия.
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
39
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 40
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................42
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 45
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 46
5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT..........................................................................47
6. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK................................... 48
7. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................. 49
8. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT ...............................................................................49
9. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK.................................................................................... 52
10. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................... 53
11. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.........................................55
12. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................... 64
13. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................67
14. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 69
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................71
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
40
1.
www.aeg.com
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
A hátsó panel hőmérsékletének elviseléséhez a
készüléket H05VV-F típusú kábellel csatlakoztassa az
elektromos hálózathoz.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
A készülék a tengerszint felett legfeljebb 2000 m
magasságig történő használatra készült.
A készülék nem használható hajón, csónakon vagy
egyéb úszó alkalmatosságon.
A túlmelegedés elkerülése érdekében ne telepítse a
készüléket dekorációs ajtó mögé.
Ne telepítse a készüléket lábazatra.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének és a főzőlap
zsanéros üvegfedelének tisztítására, mivel ezek
megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél
fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Legyen óvatos, amikor megérinti a tárolórekeszt.
Felforrósodhat.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
A rögzített kábelezést a bekötési szabályok
betartásával el kell látni megszakító eszközökkel.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
•
•
•
•
•
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A konyhai készülék házának és a
fülkének megfelelő méretűnek kell
lenniük.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket biztonságos szerkezetek
alá és mellé helyezze.
MAGYAR
•
•
•
•
A készülék alkatrészei feszültség alatt
állnak. A készüléket bútorban
helyezze el, hogy megelőzze
veszélyes részeinek megérintését.
A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Szereljen fel egy stabilizáló eszközt a
készülék megbillenésének
megakadályozására. Olvassa el az
„Üzembe helyezés” c. szakaszt.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához,
különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- és égésveszély.
Vigyázat! Áramütés-veszély.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
43
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre vagy
közvetlenül a készülék sütőterének
aljára.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják a készülék
felületét. Az ilyen tárgyakat mindig
emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
2.5 Belső világítás
•
Az izzó illetve halogén lámpa olyan
típusú, amely kizárólag háztartási
készülékekhez használható. Otthona
kivilágítására ne használja.
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély.
•
•
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
MAGYAR
2.6 Ártalmatlanítás
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
45
2.7 Szerviz
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1 2 3 4 5 6
4
3
13
7 1
8
9
10
2
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A főzőlap kezelőszervei
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
Elektronikus programkapcsoló
Főzőlap lámpája / szimbóluma /
visszajelzője
Sütőfunkciók szabályozógombja
Plusz gőz gomb
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Sütőtér mélyedése
Polcszintek
46
www.aeg.com
3.2 Főzőfelület elrendezése
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
1 Főzőzóna 1200 W
2 Gőzkimenet - száma és helye a
modelltől függően változhat.
3 Főzőzóna 900 / 2000 W
4 Főzőzóna 1200 W
5 Maradékhő visszajelző
6 Főzőzóna 700 / 1700 W
140 mm
5
4
3.3 Kiegészítők
•
•
•
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
•
•
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
Tárolófiók
A tárolófiók a sütőtér alatt található.
4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
4.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
4.2 Az óra beállítása
A sütő működtetése előtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos
hálózatra csatlakoztatja, vagy
áramszünetet követően, illetve ha az óra
nincs beállítva, a
kezd.
szimbólum villogni
A
vagy
gombot nyomja meg a
pontos idő beállítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a
villogás megszűnik, a kijelző pedig a
beállított időt mutatja.
4.3 Az idő módosítása
Az Időtartam
vagy
Befejezés
funkció
működése alatt nem
módosítható az óra
beállítása.
gombot
Nyomja meg többször a
mindaddig, míg a Pontos idő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
Új időpont beállításához kövesse „Az óra
beállítása” című részben leírtakat.
MAGYAR
4.4 Előmelegítés
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A következő funkció esetén:
Gőzsütés, lásd: „A
következő funkció
bekapcsolása: Gőzsütés".
1. Állítsa be a
funkciót és a
maximum hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
47
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Állítsa be a
funkciót, nyomja
meg a Plusz gőz gombot
, majd
állítsa be a maximális hőmérsékletet.
6. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
7. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja
lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.
3. Állítsa be a , majd állítsa be a
maximális hőmérsékletet. E funkció
maximális hőmérséklete 210 °C.
5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
5.1 Az elektromos főzőzóna
Szimbó‐
lumok
5.2 A külső körök be- és
kikapcsolása
Funkció
A ténylegesen melegítő felület nagyságát
a főzőedény méretéhez tudja igazítani.
Kikapcsolt állás
A külső kör bekapcsolása: fordítsa a
gombot az óramutató járásával
megegyező irányba, egy enyhe
Kétkörös zóna
1-9
Amikor valamennyi főzőzóna kikapcsolt,
a tűzhely szabályozójának visszajelzője
kialszik.
Hőfokbeállítások
A maradékhőt használja az
energiafogyasztás
csökkentésére. A sütési
folyamat befejezése előtt
körülbelül 5 - 10 perccel
kapcsolja ki a főzőzónát.
A kiválasztott főzőzóna gombját forgassa
el a megfelelő hőfokbeállításra.
A főzőlap szabályozójának visszajelzője
világítani kezd.
A főzési folyamat befejezéséhez
forgassa a szabályozógombot a
kikapcsolt állásba.
ellenállással szemben a
helyzetbe.
Ezután fordítsa a gombot az óramutató
járásával ellentétes irányba, a megfelelő
hőfokbeállításra.
A külső kör kikapcsolása: forgassa az
időzítő gombot kikapcsolt állásba. A
visszajelző kialszik.
5.3 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.
A visszajelző világít, amikor egy
főzőzóna forró.
48
www.aeg.com
6. FŐZŐLAP – HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
6.2 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
6.1 Főzőedény
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
A zománcozott acél-, illetve
az alumínium- vagy rézaljú
edények az üvegkerámia
felület elszíneződését
válthatják ki.
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
1
Főtt ételek melegen tartására.
szükség Tegyen fedőt a főzőedényre.
szerint
1-2
Hollandi mártás, olvasztás: vaj, 5 - 25
csokoládé, zselatin.
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzése,
készételek felmelegítése.
25 - 50
A folyadék mennyisége lega‐
lább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú étele‐
ket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús
párolása.
20 - 45
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
4-5
Nagyobb mennyiségű étel, ra‐
guk és levesek készítése.
60 - 150 Legfeljebb 3 l folyadék plusz a
hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szükség Félidőben fordítsa meg.
borjúhús, cordon bleu, borda,
szerint
húspogácsa, kolbász, máj, rán‐
tás, tojás, palacsinta, fánk.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér, bél‐ 5 - 15
szín, marhaszeletek.
Félidőben fordítsa meg.
MAGYAR
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sültek),
burgonya bő olajban sütése.
49
Tanácsok
7. FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényt használjon,
melynek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
ajánlott tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
7.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket. Ha
ezt nem teszi meg, a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
8. SÜTŐ – NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
8.1 A készülék be- és
kikapcsolása
Gomb szimbólumok,
visszajelzők, illetve
lámpák (modelltől
függően):
• A lámpa a készülék
működése közben világít.
• A szimbólum azt jelzi,
hogy a gomb az egyik
főzőzónát, a sütőfunkciót
vagy a hőmérsékletet
vezérli-e.
• A visszajelző akkor
kapcsol be, amikor a sütő
felmelegszik.
1. A sütőfunkció kiválasztásához
forgassa el a sütőfunkciók gombját.
50
www.aeg.com
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.
3. A készülék kikapcsolásához forgassa
a sütőfunkciók és a hőmérséklet
szabályozó gombjait kikapcsolt
pozícióba.
veszélyes túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
8.2 Biztonsági felszerelés
A készülék nem megfelelő használata
vagy a részegységek meghibásodása
8.3 Sütőfunkció
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Sütőlámpa
A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata
nélkül.
Gőzsütés
Nedvesség hozzáadása a sütés során. Megfelelő
színű és ropogós kéreg elérése. Újramelegítéskor
szaftosabb állag elérése. Gyümölcsök vagy zöld‐
ségek tartósításához.
Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez,
vagy bármely gyümölcs és zöldség aszalásához.
Alsó Sütés
Ropogós aljú sütemények sütéséhez.
Alsó + felső sütés
Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
+
Grill + Felső Sütés Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és ke‐
nyér pirítása.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szár‐
nyas sütése egy polcszinten. Továbbá felfújtak ké‐
szítéséhez és pirításhoz.
Légkeveréses sü‐
tés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hő‐
mérsékleten, egynél több polcmagasságon anél‐
kül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Enyhe sütés
Sütés tepsiben és szárítás egyetlen sütőszinten,
alacsony hőmérsékleten.
MAGYAR
Szimbólum
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
Sütés egyszerre maximum két sütőszinten, illetve
aszalás.20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa a sütő
hőmérsékletét, mint az Alsó + felső sütés esetén.
Felolvasztás
Ez a funkció fagyasztott élelmiszerek, például zöld‐
ségek és gyümölcsök felolvasztására használható.
A felolvasztás időtartama a fagyasztott étel mére‐
tétől és mennyiségétől függ.
8.4 A funkció bekapcsolása:
Gőzsütés
Ez a funkció sütés közben
páraképződést eredményez.
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
A kiszabaduló pára égési sérülést
eredményezhet:
•
•
Ne nyissa ki a készülék ajtaját a
következő funkció használata közben:
Gőzsütés.
A következő funkció befejeződése
után óvatosan nyissa ki a készülék
ajtaját: Gőzsütés.
Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c.
fejezetet.
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Csapvízzel töltse fel a sütőtér
mélyedését.
A sütőtér mélyedésének maximális
űrtartalma 250 ml.
A sütőtér mélyedését kizárólag akkor
töltse fel vízzel, amikor a sütő hideg.
3. Állítsa be a funkciót: Gőzsütés
.
51
4. Nyomja meg a Plusz gőz
gombot.
A Plusz gőz gomb kizárólag a
következő funkcióval együtt
használható: Gőzsütés.
A visszajelző világítani kezd.
5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hőmérséklet
kiválasztásához.
6. Helyezze az ételt a készülékbe, majd
csukja be a sütőajtót.
VIGYÁZAT!
Ne töltsön vizet a sütőtér
mélyedésébe sütés
közben vagy amikor a
sütő forró.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja
, majd
meg a Plusz gőz gombot
forgassa a sütőfunkciók és a
hőmérséklet szabályozó gombjait
kikapcsolt pozícióba.
A Plusz gőz gomb visszajelzője kialszik.
8. Távolítsa el a sütőtér
bemélyedéséből a vizet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt hozzáfogna a
megmaradt víznek a
sütőtér bemélyedéséből
való eltávolításához,
győződjön meg arról,
hogy a készülék kihűlt.
52
www.aeg.com
9. SÜTŐ – ÓRAFUNKCIÓK
9.1 Kijelző
A
B
C
A. Funkciók visszajelzői
B. Időkijelző
C. Funkció visszajelző
9.2 Gombok
Gomb
Funkció
Leírás
MÍNUSZ
A pontos idő beállítása.
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
PLUSZ
A pontos idő beállítása.
Plusz gőz
A funkció bekapcsolása: Gőzsütés.
9.3 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
Alkalmazás
ÓRA
A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzé‐
séhez.
IDŐTARTAM
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a ké‐
szülék.
BEFEJEZÉS
Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
KÉSLELTETÉSI
IDŐ
Az IDŐTARTAM és BEFEJEZÉS funkciók kombinálása.
PERCSZÁMLÁLÓ Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással
a készülék működésére. Bármikor, a készülék kikapcsolt ál‐
lapotában is beállíthatja a PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
9.4 Az IDŐTARTAM beállítása
3. Az IDŐTARTAM beállításához
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
A kijelzőn
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
nyomja meg a
vagy
gombot.
jelenik meg.
4. Befejezéskor a
visszajelző villog,
és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A hangjelzés leállításához nyomja
meg bármelyik gombot.
MAGYAR
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
9.5 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. Az idő beállításához nyomja meg a
vagy
A kijelzőn
gombot.
jelenik meg.
4. Befejezéskor a
visszajelző villog,
és hangjelzés hallható. A készülék
automatikusan kikapcsol.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
6. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
9.6 A KÉSLELTETÉSI IDŐ
beállítása
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. Az IDŐTARTAM beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
gombot.
4. Nyomja meg az
5. A BEFEJEZÉS idejének
beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
A készülék később automatikusan
bekapcsol, majd a beállított IDŐTARTAM
alatt működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában. A beállított
időpontban hangjelzés hallható.
7. A készülék automatikusan kikapcsol.
A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik gombot.
8. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzó gombot.
9.7 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
1. Nyomja meg többször a
nyomja meg a
vagy
gombot.
A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a Percszámláló
funkciót.
3. Befejezéskor hangjelzés hallható. A
hangjelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot.
4. Forgassa kikapcsolt állásba a
sütőfunkciók vezérlőgombját és a
hőmérséklet-szabályzót.
9.8 Az óra funkciók törlése
1. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a megfelelő funkció
visszajelzője villogni nem kezd.
2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a
gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány
másodperc múlva eltűnik.
10. SÜTŐ – TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
10.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
2. A szükséges idő beállításához
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
53
54
www.aeg.com
Helyezze be a sütőpolcot a polctartó
vezetősínjei közé.
Tepsi:
Ne tolja be teljesen a tepsit a
sütőtér hátsó falához. Ez
megakadályozná, hogy a
forró levegő a tepsi körül
áramolhasson. Az étel
megéghet, különösen a tepsi
hátsó részén.
Tolja a mély tepsit vagy tálcát a polctartó
vezetősínjei közé. Ellenőrizze, hogy nem
ér-e a sütő hátsó falához.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
2. Csúsztassa a teleszkópos polctartó
hátsó végén található reteszt egy
polctartó sínre. Gondoskodjon arról,
hogy a futókereket a sütő megfelelő
oldalára helyezte-e.
1 cm
3. Fordítsa a megfelelő pozícióba a
sütősínt. A teleszkópos polctartó
egyik végén lévő ütköző felfelé
nézzen.
4. Nyomja be végig a sütősínt a sütő
hátsó faláig.
5. Nyomja a teleszkópos polctartó
elülső végét a polctartó sínre.
Amennyiben az elülső végen
található zár megfelelően reteszel,
kattanás hallható.
6. A második teleszkópos polctartó
behelyezéséhez hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
Gondoskodjon arról, hogy a két
teleszkópos polctartó azonos szinten
legyen.
A teleszkópos sütősínek
eltávolítása
10.2 Teleszkópos sütősín
A teleszkópos sütősíneket
bármelyik polcszinten
elhelyezheti, a 4. szint
kivételével.
A teleszkópos sütősínek
behelyezése
1. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
teleszkópos polctartó elülső végén
található reteszt.
MAGYAR
55
Huzalpolc:
2
1
2. Húzza el a sütősín elülső végét a
polctartóról.
3. Forgassa el kb. 90 fokkal a
teleszkópos polctartót.
4. Távolítsa el a sütősín végét a
polctartóról.
5. A második teleszkópos polctartó
eltávolításához hajtsa végre
ugyanezeket a lépéseket.
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
10.3 Teleszkópos polctartók a tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
11. SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
56
www.aeg.com
11.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
A készülék négy polcszinttel
rendelkezik. A polcszintek számozása
a készülék aljától felfelé történik.
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a
gőzt folyamatosan visszavezeti. A
rendszerrel egyszerre párolhat és
süthet, így az elkészített ételek belül
puhák, kívül pedig ropogósak lesznek.
Minimálisra csökkenti a sütési időt és
az energiafogyasztást.
A nedvesség lecsapódhat a
készüléken vagy az ajtó üveglapjain.
Ez normális jelenség. Mindig álljon
hátrébb a készüléktől, amikor sütés
közben kinyitja a készülék ajtaját. A
páralecsapódás csökkentése
érdekében a sütés megkezdése előtt
10 percig üzemeltesse a készüléket.
Törölje le a nedvességet a készülék
minden használata után.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
közvetlenül a sütőtér aljára, és a
készülék egységeit ne takarja le sütés
közben alufóliával. Ez hatással lehet a
sütés eredményére, és károsíthatja a
sütő zománcozását.
11.2 Tésztasütés
•
•
•
•
•
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket.
Igazítsa a megszokott beállításait, pl.
hőmérséklet, főzési időtartam és a
polcszinteket a táblázatban szereplő
értékekhez.
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
Ha nem találja a beállításokat egy
adott recepthez, akkor keressen
hasonló ételt.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre
több polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények kezdetben nem
mindig egyenletesen barnulnak. Ha
ezt tapasztalja, ne változtasson a
•
hőmérséklet beállításán. A
különbségek a sütés folyamán
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik
újra lehűlnek, a torzulás megszűnik.
11.3 Sütemények sütése
•
•
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg
a sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
11.4 Húsok és halak sütése
•
•
•
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja
a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg
rá is éghetnek.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne
folyjon ki.
Hússütés közben a túlzott
füstképződés megelőzése érdekében
öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A
füst lecsapódásának megelőzése
érdekében mindig pótolja az
elpárolgott vizet.
11.5 Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés
közben. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) sütőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
11.6 Gőzsütés
+
Az előmelegítés előtt
kizárólag akkor töltse fel
vízzel a sütőtér mélyedését,
amikor a sütő hideg.
Lásd az alábbi szakaszt: „A következő
funkció bekapcsolása: Gőzsütés"
MAGYAR
57
Pékáruk
Étel
Víz mennyi‐
sége a sütő‐
tér bemélye‐
désében (ml)
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Fehér ke‐
100
180
35 - 40
2
Használjon sütő
tálcát.
Zsemle1)
100
200
20 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Házi pizza1)
100
230
10 - 20
1
Használjon sütő
tálcát.
Focaccia 1)
100
190 - 210
20 - 25
1
Használjon sütő
tálcát.
Aprósütemé‐ 100
nyek, lángo‐
sok, crois‐
150 - 180
10 - 20
2
Használjon sütő
tálcát.
180
20
2
Használjon sütő‐
formát.
nyér1)
sant1)
Szilvatorta,
almás pite,
fahéjas te‐
100
kercsek1)
1) Melegítse elő az üres sütőben 5 percig a sütés előtt.
Fagyasztott ételek elkészítése
Étel
Víz mennyi‐
Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Fagyasztott
150
200 - 210
10 - 20
2
Használjon huzal‐
polcot.
150
160 - 170
25 - 30
2
Használjon sütő
tálcát.
pizza1)
Fagyasztott
croissant1)
1) Melegítse elő az üres sütőben 10 percig a sütés előtt.
Étel regenerálása
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Fehér ke‐
nyér
100
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
110
58
www.aeg.com
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Zsemle
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő
tálcát.
Házi pizza
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Focaccia
100
110
10 - 20
2
Használjon sütő
tálcát.
Zöldségek
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Rizs
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Tésztafelfújt
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Hús
100
110
15 - 25
2
Használjon sütő
tálcát.
Sültek
Étel
Víz mennyi‐ Hőmérsék‐
sége a sütő‐ let (°C)
tér bemélye‐
désében (ml)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Sertés ros‐
ton
200
180
65 - 80
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Marha hát‐
szín
200
200
50 - 60
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Csirke
200
210
60 - 80
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
Pulykasült
200
200
70 - 90
2
A huzalpolcot sütő
tálcával használja.
11.7 Tartósítás
+
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
•
•
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab fél
literes befőzőüvegnél többet.
•
•
•
Egyenletesen töltse meg a
befőzőüvegeket, és hagyjon 1 cm
levegőt az üvegek tetejétől számítva.
Hagyja a tetőket a befőzőüvegeken
anélkül, hogy hermetikusan lezárná
azokat.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön 1/2 liter vizet a sütő tálcába
és 1/4 liter vizet a sütőtér
bemélyedésébe, hogy elegendő
páratartalmat biztosítson a sütőben.
MAGYAR
•
Állítsa be a Gőzsütés funkciót és a
megfelelő hőmérsékletet az alábbi
táblázat alapján.
•
Csak a funkció kikapcsolásakor
zárhatók le a befőzőüvegek
hermetikusan.
Bogyós gyümölcsök
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Földieper / áfonya / málna
160
25 - 30
1
Használjon
sütő tálcát.
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Körte / birsalma / szilva
160
35 - 40
1
Használjon
sütő tálcát.
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Cukkini / padlizsán / hagy‐
ma / paradicsom
160
30 - 35
1
Használjon
sütő tálcát.
Csonthéjas gyümölcs
Puha zöldségek
Savanyúságnak való zöldségek
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Tartozékok
Sárgarépa / karalábé / fe‐
hérrépa / zeller
160
35 - 45
1
Használjon
sütő tálcát.
11.8 Hőlégbefúvás, kis hőfok
Aszalás
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika csíkok
60 - 70
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
7-9
2
1/3
10 - 12
2
1/3
Zöldség savany‐ 60 - 70
úsághoz
9 - 11
2
1/3
Gomba, aprított
50 - 60
13 - 15
2
1/3
Fűszernövény
40 - 50
3-5
2
1/3
Zöldségek
Gyümölcs
59
60
www.aeg.com
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
60 - 70
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
11 - 13
2
1/3
Kajszibarack fel‐ 60 - 70
ek
9 - 11
2
1/3
Almaszeletek
60 - 70
6-8
2
1/3
Körte szeletek
60 - 70
7 - 10
2
1/3
Szilva, felezett
Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Étel
Mennyiség
(kg)
Mindkét ol‐ Hőmérséklet
dal barní‐
(°C)
tása (perc)
Polcma‐
gasság
Idő (perc)
Filé (közepesen
átsütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 90
Marha hátszín
(közepesen át‐
sütve)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
160 - 200
Filé (rózsaszínű‐
re sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
50 - 90
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Borjúsült, közep‐
esen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Filé (rózsaszínű‐
re sütve)
1.0 - 1.5
2
80 - 100
2
60 - 100
Karaj (egyben)
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Sertéssült, kö‐
zepesen
1.5 - 2.0
4
80 - 100
2
100 - 160
Marhahús
Borjú
Sertés
11.9 Alsó + felső sütés
Tésztasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
160 - 170
25 - 35
2
Kelt almás sütemény
170 - 190
45 - 55
3
Tepsis sütemény
170 - 180
35 - 45
2
MAGYAR
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Prézlikalács
170 - 190
50 - 60
3
Sajttorta
170 - 190
60 - 70
2
Parasztkenyér
190 - 210
50 - 60
2
Töltött kalács
165 - 175
35 - 45
2
Üres kalács
165 - 175
35 - 45
2
Zsemlék
180 - 200
15 - 25
2
Keksztekercs
150 - 170
15 - 25
2
Piskótatészta
160 - 170
25 - 35
2
Quiche Lorraine
215 - 225
45 - 55
2
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Fél csirke
210 - 230
35 - 50
2
Sertésborda
190 - 210
30 - 35
3
Hal egészben
200 - 220
40 - 70
2
61
Polcmagasság
Sültek
Polcmagasság
11.10 Grill + Felső Sütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
230
50 - 60
2
Sertésborda
230
40 - 50
3
Grill sonka
250
17 - 25
2
Kolbászok
250
20 - 30
2
Bifsztek: közepesen
230
25 - 35
2
11.11 Infrasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fél csirke
200
50 - 60
2
Csirke
250
55 - 60
2
Csirke szárny
230
30 - 40
2
Sertésborda
230
40 - 50
2
Bifsztek: jól átsütve
250
35 - 40
2
62
www.aeg.com
11.12 Légkeveréses sütés
Tésztasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Kelt tészta töltelékkel
150 - 160
20 - 30
2
Lekváros piskóta
170 - 190
30 - 40
2
Svájci almás lepény
180 - 200
35 - 45
2
Karácsonyi püspökkenyér 150 - 160
40 - 50
2
Homoktorta
170 - 190
50 - 60
2
Habcsók
110 - 120
30 - 40
2
Burgonyafelfújt
180 - 200
40 - 50
2
Lasagne
170 - 190
30 - 50
2
Sült makaróni
170 - 190
50 - 60
2
Pizza
190 - 200
25 - 35
2
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Csirke egészben
200 - 220
55 - 65
2
Sertéssült
170 - 180
45 - 50
2
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Lepény
160 - 170
35 - 40
2
Keksztekercs
160 - 170
20 - 30
2
Habcsók
110 - 120
50 - 60
2
Piskótatészta
160 - 170
25 - 30
2
Vajas sütemény
160 - 170
25 - 30
2
Pizza
200 - 210
30 - 40
2
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Csirke egészben
220 - 230
45 - 55
Sültek
Polcmagas‐
ság
11.13 Enyhe sütés
Tésztasütés
Polcmagas‐
ság
Sültek
Polcmagas‐
ság
2
MAGYAR
63
11.14 Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok
Tésztasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Lepény
140 - 160
40 - 50
1+3
Zsemlék
190 - 210
10 - 20
1+3
Habcsók
100 - 120
55 - 65
1+3
Vajas sütemény
150 - 170
20 - 30
1+3
Pizza
200 - 220
35 - 45
1+3
11.15 Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
Étel
Funkció
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hőmér‐
séklet
(°C)
Tartozékok
Polcma‐
gasság
Idő
(perc)
Alsó + felső sü‐ 170
tés
sütő tálca
3
20 - 30
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Légkeveréses
sütés
160
sütő tálca
2
25 - 35
Aprósütemény (16
db/tepsi)
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
160
sütő tálca
1+3
30 - 40
Almás pite (2 forma, Alsó + felső sü‐ 185
átmérő: 20 cm, átló‐ tés
san elhelyezve)
huzalpolc
2
70 - 80
Almás pite (2 forma, Légkeveréses
átmérő: 20 cm, átló‐ sütés
san elhelyezve)
175
huzalpolc
2
60 - 70
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Alsó + felső sü‐ 175
tés
huzalpolc
2
20 - 30
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Légkeveréses
sütés
165
huzalpolc
2
25 - 35
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
170
huzalpolc
1+3
35 - 50
Linzer / omlós tész‐
ták
Légkeveréses
sütés
150
sütő tálca
3
25 - 35
Linzer / omlós tész‐
ták
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
150
sütő tálca
1+3
25 - 45
Linzer / omlós tész‐
ták
Alsó + felső sü‐ 150
tés
sütő tálca
3
25 - 35
64
www.aeg.com
Étel
Funkció
Hőmér‐
séklet
(°C)
Tartozékok
Polcma‐
gasság
Idő
(perc)
Pirítós
Grill + Felső
Sütés
250
huzalpolc
3
4-6
Marhahús hambur‐
ger
Infrasütés
250
huzalpolc vagy
grill- / mély hús‐
sütő tepsi
3
14 - 16
egyik ol‐
dal; 12
-15 má‐
sik oldal
12. SÜTŐ – ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
12.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
•
•
•
•
•
•
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
Minden használat után alaposan
tisztítsa meg a sütő belsejét. A
lerakódott zsír vagy egyéb
ételmaradék tüzet okozhat. A veszély
mértéke nagyobb a grillezőedény
esetében.
A makacs szennyeződéseket az erre
a célra kifejlesztett speciális
sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt
használjon.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat
agresszív tisztítószerekkel, éles szélű
tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Ezek a letapadást gátló teflon bevonat
sérülését okozhatják.
12.2 Rozsdamentes acél vagy
alumínium készülékek
A sütőajtó tisztításához csak
nedves szivacsot vagy
törlőruhát használjon. Puha
ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon
acélgyapotot, savtartalmú
vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a
sütő felületét. A sütő
kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa
meg.
12.3 A sütőtér
bemélyedésének tisztítása
A tisztítási eljárás eltávolítja a gőzsütés
után a sütőtér bemélyedésében
lerakódott vízkő maradványokat.
Javasoljuk, hogy a tisztítási
eljárást a következő funkció
legalább minden 5 - 10.
ciklusa után végezze el:
Gőzsütés.
1. Töltsön 250 ml fehér ecetet a sütő
aljánál található sütőtéri mélyedésbe.
Legfeljebb 6%-os, növényi
kivonatoktól mentes ecetet
használjon.
2. 30 percig hagyja környezeti
hőmérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vízkő maradványokat.
3. Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőteret.
MAGYAR
65
12.4 A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Óvatosan húzza lefelé a fűtőelemet.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
12.5 A sütő mennyezete
FIGYELMEZTETÉS!
A fűtőelem eltávolítása előtt
kapcsolja ki a készüléket.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e
már a készülék.
Égésveszély!
Távolítsa el a polcvezető síneket.
A sütő mennyezetének könnyebb
tisztításához a fűtőelem eltávolítható.
1. Csavarozza ki a fűtőelemet rögzítő
csavart. A legelső alkalommal
használjon csavarhúzót.
3. Meleg vizes és mosószeres puha
törlőkendővel tisztítsa meg a sütő
tetejét, majd hagyja megszáradni.
A fűtőelemet az ellenkező sorrend
betartásával kell visszaszerelni.
Tegye be a polcvezető síneket.
FIGYELMEZTETÉS!
A fűtőelem visszahelyezése
után ellenőrizze, hogy a
megfelelő helyre tette-e azt
vissza, illetve hogy szilárdan
áll-e.
12.6 A sütő üveglapjainak leés felszerelése
A tisztításhoz a belső üveglapok
eltávolíthatók. Az üveglapok száma
modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
A sütő ajtaját résnyire hagyja
nyitva a tisztítási munka
során. Ha teljesen kinyitja,
akkor véletlen becsukódhat,
és sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a készüléket
az üveglapok nélkül.
66
www.aeg.com
1. Nyissa ki az ajtót körülbelül 30°-os
szögbe. Az ajtó önmagától megáll az
enyhén nyitott helyzetben.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
behelyezés után az üveglap
kerete a filmnyomott
részeken nem érdes
felületű-e, amikor hozzáér.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a belső
üveglapot megfelelően
helyezze be a helyére.
30°
12.7 A rekesz eltávolítása
2. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő ajtószegélyt (B), majd
nyomja befelé, hogy elengedjen a
kapocs tömítése.
2
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tároljon gyúlékony
anyagokat (pl. tisztítószert,
műanyag zacskót,
edényfogó kesztyűt, papírt
vagy tisztító aeroszolt) a
rekeszben. A sütő
használata közben a rekesz
felmelegszik. Tűzveszély!
A sütő alatti rekesz a könnyebb
tisztításhoz kivehető.
B
1
1. Ütközésig húzza ki a rekeszt.
3. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz.
FIGYELMEZTETÉS!
Amikor kiveszi az
üveglapokat, a sütőajtó
megpróbál becsukódni.
4. Tartsa meg az ajtó üveglapjait
egyenként a felső szélüknél fogva, és
felfele húzza ki őket.
5. Tisztítsa meg az üveglapot
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb lapot
helyezze vissza, majd a nagyobbat.
VIGYÁZAT!
A belső üveglap filmnyomott
oldalának az ajtó belseje felé
kell néznie.
2. Óvatosan emelje felfelé a rekeszt.
3. Húzza ki teljesen a rekeszt.
A rekesz visszahelyezéséhez fordított
sorrendben hajtsa végre a fenti
műveletet.
12.8 A lámpa izzójának
cseréje
Tegyen egy kendőt a készülék
belsejének az aljára. Ez
megakadályozza a sütővilágítás
üvegbúrájának és a sütőtérnek a
sérülését.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütésveszély! A lámpa
cseréje előtt kapcsolja le a
hálózati biztosítékot /
kisautomatát.
Forró lehet a sütővilágítás
izzója és üvegbúrája.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a biztosítékot a
biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le
az áramköri megszakítót.
67
Hátsó lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához fordítsa azt az
óramutató járásával ellentétes
irányba.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
13.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Nem lehet bekapcsolni a ké‐ A készülék nincs csatlakoz‐
szüléket.
tatva az elektromos hálózat‐
hoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Javítási mód
Ellenőrizze, hogy a készülék
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
Leolvadt a biztosíték.
Indítsa el újra a főzőlapot, és
10 másodpercen belül állítsa
be a hőfokot.
Nem kezd világítani a mara‐
dékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kelle‐
ne lennie, forduljon a márka‐
szervizhez.
A külső kört nem sikerül be‐
kapcsolni.
A sütő nem melegszik fel.
Először a belső kört kell be‐
kapcsolni.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
68
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
Túl hosszú időbe telik az
ételek elkészítése, vagy túl
gyorsan elkészülnek.
A hőmérséklet túl alacsony
vagy túl magas.
Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet. Kövesse a
felhasználói kézikönyv utasí‐
tásait.
A kijelzőn „12.00” látható.
Áramkimaradás volt.
Állítsa be újra az órát.
Nem lehet elindítani vagy
A sütőt nem megfelelően
üzemeltetni a sütőt. Hangjel‐ csatlakoztatta az elektromos
zés hallható, és a kijelzőn
hálózathoz.
„400” felirat látható.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A következő funkció haszná‐ Nem kapcsolta be a Gőzsü‐
latakor a sütés eredményes‐ tés funkciót.
sége nem megfelelő: Gőzsü‐
tés.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: Gőzsütés".
Nem töltötte fel vízzel a sü‐
tőtér mélyedését.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: Gőzsütés".
Nem megfelelően kapcsolta
be a Gőzsütés funkciót a
Plusz gőz gombbal.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció bekapcso‐
lása: Gőzsütés".
Szeretné bekapcsolni a Hő‐
légbefúvás, kis hőfok funkci‐
ót, de a Plusz gőz gomb
visszajelzője világít.
A Gőzsütés funkció műkö‐
dik.
Nyomja meg a Plusz gőz
gombot a Gőzsütés funkció
leállításához.
A sütőtér bemélyedésében
levő víz nem forr fel.
A hőmérséklet túl alacsony.
A hőmérsékletet legalább
110 °C-ra állítsa be.
Olvassa el a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejeze‐
tet.
A víz kifolyik a sütőtér bemé‐ Túl sok víz van a sütőtér be‐
lyedéséből.
mélyedésében.
Kapcsolja ki a sütőt, és győ‐
ződjön meg arról, hogy a ké‐
szülék lehűlt. A kifolyt vizet
egy szivaccsal vagy ruhával
távolítsa el. Megfelelő meny‐
nyiségű vizet töltsön a sütő‐
tér bemélyedésébe. Tekintse
át az idevonatkozó eljárást.
MAGYAR
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a készülék sütőterének elülső
keretén található. Ne távolítsa el az
adattáblát a készülék sütőterének
keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
14.1 A készülék elhelyezése
A szabadon álló készülékét üzembe
helyezheti úgy, hogy egyik vagy mindkét
oldalán szekrények vannak, illetve
sarokban is elhelyezhető.
Tekintse meg a táblázatot a legkisebb
illesztési távolságokkal kapcsolatban.
14.2 Műszaki adatok
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Készülék osztály
1
Méretek
mm
Magasság
858
Szélesség
500
Mélység
600
14.3 A készülék vízszintbe
állítása
B
C
A
Minimális távolságok
Méretek
mm
A
400
B
650
C
150
69
A készülék alján található kis lábak
beállításával a készülék tetejét a többi
felület magasságához igazíthatja.
70
www.aeg.com
14.4 Billenésgátló
Állítsa be a helyes magasságot és
területet a készülék számára, mielőtt
felszereli a billenésgátlót.
80-85
mm
317-322
mm
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a helyes
magasságban szerelte-e fel
a billenésgátlót.
Ügyeljen arra, hogy a
tűzhely mögötti felület sima
legyen.
Fel kell szerelnie a billenésgátlót. Ha
nem szereli be, akkor hátrabillenhet a
készülék.
Az Ön készülékén az alábbi képen
látható szimbólum (nem minden típusnál)
figyelmezteti Önt a billenésgátló
felszerelésére.
2. Egy nyílás található a készülék
hátulján, a bal oldalon. Emelje meg a
készülék elejét, és helyezze a
készüléket a szekrények közötti tér
közepére. Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága meghaladja a
tűzhely szélességét, akkor a tűzhely
középre állításához módosítania kell
az oldalméretet.
Amennyiben módosulnak a
tűzhely méretei, a
billenésgátlót ismét be kell
állítani.
VIGYÁZAT!
Ha a konyhaszekrények
közötti tér nagysága
meghaladja a készülék
szélességét, akkor a
készülék középre állításához
módosítania kell az
oldalméretet.
14.5 Elektromos bekötés
1. A készülék tetejétől lefelé számítva
317 - 322 mm-re és a készülék
oldalától 80 - 85 mm-es távolságra, a
tartón lévő kör alakú nyílásba
szerelje be a billenésgátlót.
Csavarozza szilárd anyagba vagy
alkalmazzon (fali) megerősítést.
FIGYELMEZTETÉS!
A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal, ha a
biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja
be.
A készülék dugasz és csatlakozókábel
nélkül kerül szállításra.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt csatlakoztatja a
készülék tápkábelét a
hálózati konnektorhoz, mérje
meg az épület elektromos
hálózatában a fázisok közötti
feszültséget. Ezután tekintse
meg a készülék hátulján
található bekötési rajzot a
megfelelő elektromos
üzembe helyezés
érdekében. A lépések ilyen
sorrendben való
elvégzésével
kiküszöbölhetőek az üzembe
helyezési hibák és a
készülék elektromos
alkatrészeinek károsodása.
Fázis
Min. méretű kábel
3 nullavezetékkel
5x1,5 mm²
FIGYELMEZTETÉS!
A hálózati vezeték nem
érintkezhet a készüléknek az
ábrán árnyékolással jelzett
részével.
A különböző fázisokhoz használandó
kábeltípusok:
Fázis
Min. méretű kábel
1
3x6,0 mm²
71
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termékismertető főzőlaphoz az EU 66/2014 szabvány
szerint
A készülék
azonosítójele
CCB56401BW
CCB56401BX
Főzőlap típusa
Szabadon álló tűzhely főzőlappal
Főzőzónák
száma
4
Fűtési techno‐
lógia
Hősugárzó főzőlap
Kör alakú főző‐ Bal hátsó
zónák átmérője Jobb első
(Ø)
Bal első
14,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Nem kör alakú Jobb hátsó
főzőzóna hosz‐
szúsága (H) és
szélessége
(Sz)
Sz: 14,0 cm
H: 25,0 cm
72
www.aeg.com
Energiafo‐
gyasztás főző‐
zónánként (EC
electric coo‐
king)
Bal hátsó
Jobb hátsó
Jobb első
Bal első
181,8 Wh/kg
184,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
190,1 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasztása (EC electric hob)
184,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek.
15.2 Főzőlap Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
•
•
•
•
•
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell
egyezniük.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
15.3 Sütőkre vonatkozó termékinformáció az EU 65-66/2014
sz. rendelkezésnek megfelelően
Gyártó neve
AEG
A készülék azonosítójele
CCB56401BW
CCB56401BX
Energiahatékonysági szám
96.2
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés, alsó +
felső sütés mellett
0,84 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0,76 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
58 l
Sütő típusa
Szabadon álló tűzhely sütővel
Tömeg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
CCB56401BW
43.0 kg
CCB56401BX
44.0 kg
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
MAGYAR
15.4 Sütő Energiatakarékosság
73
sütő hőmérsékletét a minimum értékre, a
sütés hosszától függően 3 - 10 perc
időtartamra. A sütőben levő maradékhő
tovább folytatja a sütést.
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Általános javaslatok
Gondoskodjon arról, hogy a készülék
működése közben a sütő ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást.
Amikor csak lehetséges, az ételt még
felfűtés előtt helyezze a sütőbe.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt csökkentse a
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
74
www.aeg.com
MAGYAR
75
867342179-A-362017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising