Electrolux | EKG951107W | User manual | Electrolux EKG951107W User Manual

Electrolux EKG951107W User Manual
EKG951107W
UK ПЛИТА
ІНСТРУКЦІЯ
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. ОПИС ВИРОБУ................................................................................................. 9
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ...........................................................10
5. ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ — ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.......................... 10
6. ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ – ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ................................12
7. ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ — ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ................................... 12
8. ДУХОВКА — ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ ................................................. 13
9. ДУХОВА ШАФА - ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.......................................................15
10. ДУХОВА ШАФА - ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ....................................... 16
11. ДУХОВА ШАФА – ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................ 17
12. ДУХОВКА — ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ......................................................... 21
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................23
14. УСТАНОВКА.................................................................................................. 25
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини гарячі.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
Встановлювати цей пристрій і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
Не використовуйте для керуванням приладом
зовнішній таймер або окрему систему
дистанційного керування.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Залишений без нагляду процес готування на
варильній поверхні з використанням жиру чи олії
може спричинити пожежу.
Не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість
вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь,
наприклад кришкою або протипожежним
покривалом.
Не зберігайте речі на варильних поверхнях.
Не використовуйте пароочищувач для чищення
приладу.
Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки,
ложки та кришки) не можна класти на варильну
поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
Перш ніж відчиняти кришку, витріть з неї будь-які
розлиття. Перш ніж зачиняти кришку, зачекайте,
доки поверхня плити охолоне.
Під час роботи прилад нагрівається зсередини. Не
торкайтеся до нагрівальних елементів приладу.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте і вставляєте приладдя чи деко.
Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне
обслуговування.
Щоб уникнути електричного удару, перш ніж
починати міняти лампу, переконайтеся, що прилад
виключений.
Не використовуйте для чищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Будьте обережними, коли торкаєтеся шухляди.
Вона може нагріватися.
УКРАЇНСЬКА
5
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Цей прилад придатний для
використання на наступних ринках:
UA
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
2.1 Установка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Не тягніть прилад за ручку.
Кухонна шафа й ніша повинні мати
відповідні розміри.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Переконайтеся, що конструкції, під
якими і біля яких установлено
прилад, є стійкими і безпечними.
Певні частини приладу
перебувають під напругою.
Закрийте прилад меблями, щоб
унеможливити контакт із
небезпечними частинами.
Встановлюйте прилад поруч із
приладами чи іншими об’єктами
такої ж висоти.
Не встановлюйте прилад на поміст.
Не встановлюйте прилад біля
дверей або під вікном. Це
допоможе запобігти падінню
гарячого посуду з приладу під час
відчинення дверей чи вікна.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу,
особливо коли дверцята гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути зафіксовані так, аби їх
не можна було зняти без
спеціального інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
хитається.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електричне підключення повинно
передбачати наявність ізолюючого
пристрою для повного відключення
від електромережі. Зазор між
6
www.electrolux.com
•
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Повністю закрийте дверцята
приладу, перед тим як вставляти
вилку кабелю живлення в розетку.
2.3 Газове підключення
•
•
•
•
•
Підключення газу має
здійснюватися лише фахівцями.
Перед встановленням
переконайтеся, що прилад і його
налаштування відповідають
місцевим нормам газопостачання
(тип і тиск газу).
Переконайтеся, що поблизу
приладу забезпечено вільну
циркуляцію повітря.
Інформація стосовно типу газу
вказана на паспортній таблиці
приладу.
Даний прилад не підключений до
пристрою виводу продуктів горіння.
Даний прилад необхідно
встановлювати та вводити в
експлуатацію відповідно до чинних
норм і правил монтажу. Зверніть
особливу увагу на умови вентиляції.
2.4 Користування
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі та
опіків.
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека отримати
ушкодження чи опіки.
Існує небезпека ураження
електричним струмом.
•
•
•
•
•
•
•
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Не змінюйте технічні
характеристики приладу.
Переконайтеся, що вентиляційні
отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад, який працює,
без нагляду.
Вимикайте прилад після кожного
використання.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливий вихід гарячого
повітря.
Під час роботи із приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Під час нагрівання жирів і олії
можуть вивільнятися займисті пари.
Готуючи з використанням жирів і
олії, тримайте їх осторонь від
відкритого вогню або гарячих
предметів.
Пари, які виділяє дуже гаряча олія,
можуть спричинити спонтанне
займання.
Використана олія, що містить
залишки їжі, може спричинити
пожежу за нижчої температури, ніж
олія, яка використовується вперше.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу,
поряд із ним або на нього.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд із приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Обережно відчиняйте дверцята
приладу. Використання інгредієнтів
зі спиртом може спричинити
утворення суміші спирту й повітря.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
Щоб уникнути пошкодження й
знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи приладдя.
Знебарвлення емалі не впливає на
робочі якості приладу. Це не є
дефектом із точки зору закону про
гарантійні зобов’язання.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється з фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
не ставте гарячий посуд на панель
керування;
не допускайте, щоб посуд грівся,
коли з нього повністю
випаровувалася рідина;
будьте обережні та пильнуйте, щоб
жодні предмети чи посуд не падали
на прилад. Це може призвести до
пошкодження поверхні;
не вмикайте зони нагрівання, якщо
на них немає посуду, або посуд
порожній;
не кладіть алюмінієву фольгу на
прилад або безпосередньо на дно
приладу.
кухонний посуд із чавуну, алюмінію
або з пошкодженим дном може
спричинити подряпини. Завжди
піднімайте такий посуд, якщо
потрібно переставити його в інше
місце на варильній поверхні;
забезпечте добру вентиляцію у
приміщенні, де встановлюється
прилад;
використовуйте тільки стійкий посуд
правильної форми; діаметр посуду
має бути більшим, ніж діаметр
конфорок;
переконайтеся, що полум’я не
згасає, якщо швидко повернути
ручку з максимального положення в
мінімальне;
користуйтеся лише приладдям, що
постачається із приладом;
не встановлюйте розсіювач полум’я
на конфорку.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його не слід
використовувати для інших цілей,
наприклад, опалення приміщень.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.6 Кришка
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні
характеристики кришки.
Регулярно мийте кришку.
Не відкривайте кришку, коли на
поверхні є бризки.
Перед закриттям кришки вимкніть
усі конфорки.
Не закривайте кришку, доки
варильна поверхня та духова шафа
повністю не охолонуть.
Скляна кришка може тріснути від
нагрівання (у відповідних випадках).
2.5 Догляд і очищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
Перед обслуговуванням вимкніть
прилад.
Витягніть вилку з розетки.
7
Дайте приладу охолонути. Є ризик,
що скляні панелі можуть тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей їх слід одразу замінити.
Зверніться в сервісний центр.
Залишки жиру та їжі можуть
спричинити виникнення пожежі.
Регулярно чистьте прилад, щоб
запобігти погіршенню матеріалу
поверхні.
Мийте прилад м’якою вологою
ганчіркою. Використовуйте тільки
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні
матеріали, жорсткі ганчірки, їдкі
речовини та металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій, наведених на упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) жодними
миючими засобами.
Забороняється мити конфорки в
посудомийній машині.
2.7 Внутрішнє освітлення
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
8
www.electrolux.com
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека ураження
електричним струмом.
•
•
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками.
2.8 Газовий гриль
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі,
вибуху та опіків.
•
•
•
•
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування грилем.
Доступні поверхні нагріваються.
Не підпускайте дітей до приладу під
час користування грилем.
Ніколи не застосовуйте функцію
гриля із зачиненими дверцятами
духової шафи. Залиште дверцята
духової шафи прочиненими. Це
може призвести до пожежі чи
утворення чадного газу.
Не встановлюйте поличку духової
шафи зі стравою на найвищому
рівні.
2.9 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
•
Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Сплющіть зовнішні газові труби.
2.10 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
9
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний огляд
1
2
3 4
5
4
8
6
7
3
2
1
1 Ручки керування варильною
поверхнею
2 Кнопка лампи та рожна
3 Ручка керування таймером
зворотного відліку
4 Регулятор функцій духової шафи
5 Гриль
6 Лампочка
7 Отвір для рожна
8 Рівні розташування поличок
3.2 Оснащення варильної поверхні
1
5
2
3
1 Допоміжна конфорка
2 Отвір для виходу пари – кількість і
положення залежать від моделі
3 Конфорка середньої швидкості
4 Конфорка середньої швидкості
5 Швидка конфорка
4
3.3 Приладдя
•
•
•
•
Решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Лист для випікання
Для випікання пирогів і печива.
Алюмінієве деко для випікання
Для випікання пирогів і печива.
Вертел
•
•
Для смаження великих шматків
м’яса чи птиці.
Відбивач гриля
Для захисту ручок при використанні
гриля.
Шухляда для посуду
Шухляда розташована під камерою
духової шафи.
10
www.electrolux.com
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
4.1 Первинне чищення
Вийміть із приладу все приладдя.
Див. розділ «Догляд та
чистка».
Перед першим використанням
почистьте прилад.
Покладіть приладдя на місце.
4.2 Попереднє прогрівання
Попередньо прогрійте порожній
прилад, щоб випалились залишки
змащувальних матеріалів.
1. Встановіть максимальну
температуру.
2. Дайте приладу попрацювати
приблизно 1 год.
змоченою в теплій воді з додаванням
невеликої кількості м’якого рідкого
миючого засобу.
4.3 Встановлення кришки
отвору для виходу пари
Тільки для окремих моделей.
Застосовується лише для моделей
варильних поверхонь із білою
кришкою.
Гаряче повітря, що виходить з отвору
для виходу пари, може спричинити
знебарвлення білої кришки варильної
поверхні. Ця зона набуває жовтого
кольору. Щоб уникнути цього,
встановіть кришку отвору для виходу
пари.
1. Помістіть гачки кришки під
переднім краєм дірочок отвору для
виходу пари.
2. Натисніть на задній край для
фіксації кришки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Приладдя може нагрітися
до температури, вищої ніж
звичайно.
У приладі може з’являтися запах і дим.
Це цілком нормально. Подбайте про
достатнє провітрювання.
Дайте духовій шафі охолонути. Після
цього протріть камеру духової шафи
зсередини м’якою ганчіркою,
5. ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ — ЩОДЕННЕ
КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Запалювання конфорки
варильної поверхні
Завжди запалюйте
конфорку, перш ніж
поставити на неї посуд.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте дуже обережні при
використанні відкритого
вогню на кухні. Виробник
не несе жодної
відповідальності в разі
неправильного
поводження з вогнем.
УКРАЇНСЬКА
1. Поверніть проти годинникової
стрілки ручку варильної поверхні в
положення
і натисніть її.
2. Утримуйте регулятор керування
натиснутим приблизно 10 секунд,
щоб термопара встигла прогрітися.
В іншому разі подача газу
припиниться.
3. Коли встановиться рівномірне
полум’я, відрегулюйте його рівень.
Запалювач іскри може
вмикатися автоматично в
разі підключення до
електромережі після
установки або припинення
подачі електроенергії. Це
нормально.
5.2 Огляд конфорки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не тримайте регулятор
натисненим довше
15 секунд. Якщо конфорка
не запалюється через 15
секунд, відпустіть ручку,
поверніть її в положення
«Вимкнено» та спробуйте
знову запалити конфорку
мінімум через 1 хвилину.
Якщо після декількох спроб
конфорка не загорається,
переконайтеся, що корона
й кришка знаходяться у
правильному положенні.
У разі відсутності
електроенергії можна
запалити конфорку без
електричного пристрою.
Наблизьте полум’я до
конфорки, натисніть
відповідну ручку та
поверніть її в максимальне
положення. Утримуйте
регулятор натиснутим
приблизно 10 секунд, щоб
термопара встигла
прогрітися.
Якщо конфорка раптом
погасне, поверніть ручку в
положення «Вимкнено» та
спробуйте знову запалити
конфорку щонайменше
через 1 хвилину.
11
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Кришка конфорки
Розсікач конфорки
Свічка запалювання
Термопара
5.3 Вимкнення конфорки
Щоб загасити полум’я, поверніть ручку
в положення «вимкнено»
.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж знімати посуд із
конфорки зменшіть
полум’я або вимкніть
конфорку.
12
www.electrolux.com
6. ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ – ПОРАДИ І
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.2 Діаметр посуду
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Користуйтеся посудом,
діаметр дна якого
відповідає розмірам
конфорок.
6.1 Посуд
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не ставте одну каструлю
чи сковорідку одночасно на
дві конфорки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Щоб уникнути травм чи
проливання вмісту посуду,
не ставте на конфорку
нестійкий або
деформований посуд.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що ручки
каструлі не виходять за
межі переднього краю
варильної поверхні.
Конфорка
Діаметр посуду
(мм)
Швидка
160–220
Середньої
швидкості
140–220
Допоміжна
120–180
6.3 Енергозбереження
•
•
По можливості завжди накривайте
посуд кришкою.
Коли рідина починає кипіти,
зменште полум’я, щоб рідина ледве
кипіла.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що посуд
розміщується по центру
конфорки, щоб
забезпечити максимальну
стійкість і знизити обсяг
споживання газу.
7. ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ — ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальна інформація
•
•
•
•
Чистьте варильну поверхню після
кожного використання.
Дно посуду має бути завжди
чистим.
Подряпини або темні плями на
поверхні не впливають на роботу
варильної поверхні.
Використовуйте спеціальний засіб
для чищення, що може
•
використовуватися для даної
варильної поверхні.
Деталі з іржостійкої сталі промийте
водою, а потім насухо витріть
м’якою ганчіркою.
7.2 Чищення варильної
поверхні
•
Негайно видаляйте такі типи
забруднень: розплавлену
пластмасу й полімерну плівку,
залишки страв, що містять цукор.
Якщо цього не зробити, то
забруднення може призвести до
пошкодження варильної поверхні.
УКРАЇНСЬКА
•
•
Видаляйте залишки після того, як
прилад достатньо охолоне:
вапняні та водяні розводи, бризки
жиру та плями з металевим
відблиском. Чистьте поверхню
вологою ганчіркою з невеликою
кількістю миючого засобу. Після
чищення протріть поверхню м’якою
тканиною.
Щоб очистити емальовані деталі,
кришку та корону, помийте їх
теплою мильною водою й ретельно
висушіть перед встановленням.
7.3 Чищення свічки
запалювання
Чищення свічки запалювання можливе
завдяки тому, що вона зроблена з
керамічного матеріалу і металевого
електрода. Ці елементи слід регулярно
та ретельно очищувати. Крім того,
потрібно перевіряти, чи не засмітилися
отвори корони конфорки.
7.4 Підставки під посуд
Підставки для посуду не
можна мити в
посудомийній машині. Їх
необхідно мити вручну.
13
1. Підставки для посуду знімаються
для зручного миття варильної
поверхні.
Будьте дуже обережні,
знімаючи й
встановлюючи
підставки для посуду,
щоб запобігти
пошкодженню
варильної поверхні.
2. Після миття підставок для посуду
встановіть їх у належному
положенні.
3. Щоб конфорка працювала
правильно, відгалуження підставки
для посуду мають знаходитися в
центрі конфорки.
7.5 Періодичне технічне
обслуговування
Періодично звертайтеся до свого
місцевого сервісного центру для
перевірки подачі газу й роботи
пристрою, що регулює тиск, якщо він
встановлений.
8. ДУХОВКА — ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Функції духової шафи
Функція духової шафи
Використання
Положення «Вимкнено» Прилад вимкнено.
1–8
Ступені нагріву
Діапазон регульованих температурних
режимів духової шафи 1).
Гриль
Для приготування страв пласкої форми
посередині гриля. Для приготування грінок.
14
www.electrolux.com
Функція духової шафи
Використання
Лампа духової шафи
Для освітлення внутрішньої частини
духової шафи.
Щоб скористатися цією функцією, натисніть
кнопку керування лампочкою й рожном.
Вертел
Для смаження м’яса на вертелі. Щоб
скористатися цією функцією, натисніть
кнопку керування лампочкою духової шафи
й рожном.
1) 1 – 140 °C, 2 – 155 °C, 3 – 170 °C, 4 – 185 °C, 5 – 205 °C, 6 – 220 °C, 7 – 235 °C, 8 –
250 °C
8.2 Запалювання пальника
газової духовки вручну
Пристрій безпеки
духовки:
Газова духовка оснащена
термопарою. Вона
припиняє подачу газу в
разі згасання полум’я.
1. Відчиніть дверцята духовки.
2. Тримайте вогонь поблизу отвору в
днищі камери духовки.
Не утримуйте перемикач
функцій духової шафи
натисненим протягом
більш ніж 15 секунд. Якщо
пальник духовки не
запалюється через 15
секунд, відпустіть
регулятор функцій духовки,
поверніть його в
положення «Вимкнено»,
відкрийте дверцята та
спробуйте знову запалити
пальник духовки мінімум
через 1 хвилину.
8.3 Дії після запалення
газового пальника духової
шафи
3. Одночасно натисніть перемикач
функцій духової шафи та поверніть
його проти годинникової стрілки в
максимальне положення.
4. Коли з’являється полум’я,
утримуйте регулятор функцій
духовки натисненим у
максимальному положенні
протягом 15 секунд або менше,
щоб термопара мала змогу
нагрітися.
1. Зніміть ручку керування функціями
духової шафи.
2. Закрийте дверцята духової шафи.
3. Поверніть ручку керування
функціями духової шафи в
потрібне положення, щоб
встановити ступінь нагріву.
Полум’я можна перевіряти через
отвори на дні духової шафи.
8.4 Вимкнення пальника
духової шафи
Щоб згасити полум’я, поверніть ручку
в положення «Вимкнено»
.
УКРАЇНСЬКА
8.5 Користування грилем
Температура гриля не
регулюється. Щоб знизити
температуру чи збільшити
час готування, піддон для
гриля слід встановлювати
нижче, далі від полум’я.
«Гриль» . Натисніть ручку та
утримуйте її протягом приблизно
15 секунд. Не відпускайте ручку до
появи полум’я.
Перед користуванням грилем
встановіть відбивач гриля (A) на місце
над дверцятами. Переконайтеся в
тому, що обидва захвати правильно
вставлено в отвори у верхній частині
передньої рами камери духової шафи
(під панеллю керування).
A
4.
5.
6.
7.
Якщо гриль не
загорівся або
випадково згас,
відпустіть ручку
керування духовою
шафою та поверніть її
до положення
«Вимкнено». Відкрийте
дверцята духової
шафи. Через одну
хвилину спробуйте ще
раз запалити гриль.
Попередньо прогрійте гриль
упродовж 5–10 хвилин.
Поставте поличку духової шафи з
м’ясом на рівень 3.
Нижче, на рівень полички 2,
встановіть деко для випікання або
смаження, на які буде стікати жир.
Залишайте дверцята духової
шафи прочиненими.
Не кладіть м’ясо
безпосередньо на деко чи
в жаровню.
8.6 Вимкнення пальника
гриля
ОБЕРЕЖНО!
Не кладіть м’ясо на
поличку з найвищим
рівнем. Існує ризик
виникнення пожежі.
в положення «Вимкнено»
Щоб згасити полум’я, поверніть ручку
.
9. ДУХОВА ШАФА - ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
9.1 Таймер
Служить для зворотного відліку часу.
Ця функція не впливає на
роботу приладу.
15
1. Відкрийте дверцята духової шафи.
2. Піднесіть вогонь до отворів
пальника гриля.
3. Поверніть ручку керування газовою
духовою шафою в положення
Поверніть перемикач таймера до
упору, а потім поверніть його на
потрібний проміжок часу.
Після закінчення заданого періоду
пролунає звуковий сигнал.
16
www.electrolux.com
10. ДУХОВА ШАФА - ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
10.2 Використання рожна
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте обережні,
користуючись рожном.
Захвати й сам рожен
гострі. Існує ризик
отримання травм.
10.1 Встановлення приладдя
Комбінована решітка.
Комбінована решітка має
спеціальну форму в задній
частині, що допомагає
циркуляції повітря.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виймайте рожно в
термостійких рукавицях.
Рожен і гриль гарячі. Існує
ризик отримання опіку.
Рожен продовжує
обертатися, якщо відкрити
дверцята духовки.
ОБЕРЕЖНО!
Максимальна дозволена
вага продукту для
приготування на рожні
становить 4–5 кг.
Вставте поличку на місце.
Переконайтеся в тому, що вона не
торкається задньої стінки духової
шафи.
A
Деко.
Не ставте деко для
випікання впритул до
задньої стінки камери
духової шафи. Це
заважатиме вільній
циркуляції тепла навколо
дека. Страви можуть
підгорати, особливо на
задній частині дека.
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Кріпильний гак
Захвати
Вертел
Ручка
1. Відчиніть дверцята духової шафи.
2. Приєднайте ручку до рожна.
3. Встановіть деко для випікання на
найнижчому рівні.
4. Встановіть кріпильний гак в отвір у
верхній внутрішній камері духової
шафи.
Поставте деко або глибоку жаровню
на поличку. Переконайтеся в тому, що
вона не торкається задньої стінки
духової шафи.
УКРАЇНСЬКА
17
6. За допомогою ґвинтів скрутіть
захвати.
7. Вставте кінчик рожна в отвір.
Див. розділ «Опис виробу».
8. Помістіть передню частину рожна
на кріпильний гак.
9. Зніміть ручку рожна.
10. Увімкніть гриль.
Див. розділ «Духова шафа –
щоденне користування».
5. Встановіть перший захват на
рожен, насадіть м’ясо та встановіть
другий захват. Переконайтеся в
тому, що м’ясо знаходиться
посередині рожна.
11. Натисніть кнопку рожна .
12. Переконайтеся в тому, що рожен
обертається.
13. Закрийте дверцята духовки.
Натисніть кнопку рожна після
завершення готування м’яса. Вимкніть
гриль. Встановіть ручку рожна.
Обережно вийміть рожен і жаровню з
духової шафи.
11. ДУХОВА ШАФА – ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
11.1 Загальна інформація
•
•
Прилад має чотири рівня
становлення поличок. Нумерація
рівнів починається з днища
приладу.
Всередині приладу або на скляній
панелі дверцят може утворюватися
конденсат. Це нормальне явище.
Відкриваючи дверцята під час
•
•
готування, тримайтеся подалі від
приладу. Щоб зменшити
конденсацію, попередньо прогрійте
порожній прилад упродовж 10 хв.
Витирайте вологу після кожного
використання приладу.
Не кладіть продукти безпосередньо
на дно приладу і не розміщуйте на
деталях приладу алюмінієву фольгу
під час готування. Це може
призвести до погіршення
результатів випікання та пошкодити
емалеве покриття.
11.2 Випікання
•
Ваша духова шафа може випікати
та смажити відмінно від попередніх
моделей. Відредагуйте
налаштування (температура,
тривалість) та положення поличок
відповідно до порад у таблицях.
18
www.electrolux.com
•
Рекомендується спочатку готувати
при низьких температурах.
• Якщо ви не можете знайти рецепт
страви, яка вас зацікавила,
пошукайте подібний.
• Для випікання пирогів на декількох
поличках час випікання може
збільшитися на 10-15 хвилин.
• Страви на різних рівнях випікаються
нерівномірно. Якщо таке трапилось,
не змінюйте налаштування
температури. Під час випікання ця
різниця зникне.
• При тривалому випіканні ви можете
вимкнути духову шафу за 10 хв. до
завершення часу приготування.
Страва доготується на
залишковому жарі.
При випіканні заморожених страв
піддон деформується. Зачекайте, доки
піддон охолоне. Деформації зникнуть.
11.3 Випікання пирогів/тортів
•
•
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між
ними порожнім.
11.4 Готування м’яса і риби
•
•
•
Якщо страва дуже жирна,
встановіть піддон, щоб уникнути
утворення плям, які буде важко
видалити.
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хв.илин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не
втратить сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під
час смаження, налийте у піддон
трохи води. Щоб уникнути
конденсації диму, завжди
додавайте воду після того, як вона
випарується.
11.5 Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
11.6 Таблиця страв
Страва
Кількість
(г)
Положе Час (у хв.)
ння
термос
тата
Рівен Приладдя
ь
полич
ки
Випічка1)
250
2
25 - 30
3
алюмінієве деко для
випікання
Випічка1)
250
2
20 - 25
3
деко для випікання
Плаский
пиріг1)
1000
2-3
35 - 45
3
алюмінієве деко для
випікання
Плаский
пиріг1)
1000
2
35 - 40
3
деко для випікання
Дріжджовий
пиріг із
яблуками1)
2000
5
50 - 60
3
алюмінієве деко для
випікання
УКРАЇНСЬКА
Положе Час (у хв.)
ння
термос
тата
19
Страва
Кількість
(г)
Рівен Приладдя
ь
полич
ки
Яблучний
пиріг 1)
1200 + 1200 6
55 - 65
3
2 круглі алюміновані
дека (діаметр:
20 см)
Тістечка1)
500
2-3
25 - 30
3
алюмінієве деко для
випікання
деко для випікання
Бісквіт без
жиру1)
350
3
30 - 35
3
1 кругле деко
(діаметр: 26 см)
Млинці,
печені в
духовці
1500
2-3
45 - 55 2)
3
алюмінієве деко для
випікання
Млинці,
печені в
духовці
1500
2-3
40 - 50 3)
3
деко для випікання
Курка, ціла
1400
8
50 - 60
3
комбінована решітка
3
деко для випікання
Відкритий
пиріг із
начинкою 4)
800
7-8
15 - 20
3
алюмінієве деко для
випікання
Відкритий
пиріг із
начинкою 4)
800
6-7
15 - 20
3
деко для випікання
Дріжджовий
пиріг із
начинкою 5)
1200
4-5
40 - 50
3
алюмінієве деко для
випікання
деко для випікання
Піца1)
1000
5-6
25 - 35
3
алюмінієве деко для
випікання
Піца1)
1000
5-6
25 - 30
3
деко для випікання
Сирний пиріг
2600
3
80 - 90
3
алюмінієве деко для
випікання
Сирний пиріг
2600
3
70 - 80
3
деко для випікання
Швейцарськи
й пиріг із
яблучною
начинкою5)
1900
6-7
50 - 60
3
алюмінієве деко для
випікання
20
www.electrolux.com
Страва
Кількість
(г)
Положе Час (у хв.)
ння
термос
тата
Рівен Приладдя
ь
полич
ки
Швейцарськи
й пиріг із
яблучною
начинкою5)
1900
6-7
40 - 50
3
деко для випікання
Різдвяний
пиріг 6)
2400
3-4
60 7)
3
алюмінієве деко для
випікання
Різдвяний
пиріг 6)
2400
3–4
60 3)
3
деко для випікання
Кіш лорен5)
1000
5-6
50–60
3
1 кругле деко
(діаметр: 26 см)
Селянський
хліб 6)
750 + 750
4-5
50 - 60
3
2 круглі алюміновані
дека (діаметр:
20 см)
Румунський
бісквіт 1)
600 + 600
2-3
50 - 60
3
2 круглі алюміновані
дека (діаметр:
25 см)
Румунський
600 + 600
бісквіт —
традиційний1)
2-3
40 - 50
3
2 круглі алюміновані
дека (діаметр:
25 см)
Рулет із
джемом 1)
500
2-3
20 - 30
3
алюмінієве деко для
випікання
Рулет із
джемом 1)
500
2-3
20 - 25
3
деко для випікання
Безе
400
1-2
40 - 50
3
алюмінієве деко для
випікання
Безе
400
1
40–50
3
деко для випікання
Маленькі
заварні
тістечка1)
500
3-4
35 - 40
3
алюмінієве деко для
випікання
Маленькі
заварні
тістечка1)
500
2-3
30–35
3
деко для випікання
Пиріг із
крихкого
тіста5)
1500
5-6
30 - 40
3
алюмінієве деко для
випікання
УКРАЇНСЬКА
21
Страва
Кількість
(г)
Положе Час (у хв.)
ння
термос
тата
Рівен Приладдя
ь
полич
ки
Пиріг із
крихкого
тіста5)
1500
5-6
30 - 35
3
деко для випікання
Бісквіт1)
600
2
35 - 40
3
алюмінієве деко для
випікання
Бісквіт1)
600
2
30 - 35
3
деко для випікання
Масляний
пиріг 5)
600
2-3
25 - 30
3
алюмінієве деко для
випікання
Масляний
пиріг 5)
600
3
20 - 25
3
деко для випікання
1) Попередньо прогрійте духовку протягом 10 хвилин.
2) Після вимкнення приладу залиште страву в духовці ще на 7 хвилин.
3) Після вимкнення приладу залиште страву в духовці ще на 5 хвилин.
4) Попередньо прогрійте духовку протягом 20 хвилин.
5) Попередньо прогрійте духовку протягом 15 хвилин.
6) Попередньо прогрійте духовку протягом 15 хвилин із термостатом у положенні 8.
7) Після вимкнення приладу залиште страву в духовці на 10 хвилин.
11.7 Гриль з рожном
Страва
Кількість
(г)
Час (у хв.)
Рівень
полички
Приладдя
Курка, ціла
1000
90
1
деко для випікання
12. ДУХОВКА — ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Примітки щодо чищення
•
•
•
Помийте лицьову панель приладу
теплою водою із засобом для
чищення за допомогою м’якої
ганчірки.
Металеві поверхні слід чистити за
допомогою звичайного засобу для
чищення.
Чистіть внутрішню камеру приладу
після кожного використання.
•
•
•
Накопичення жиру й інших залишків
їжі може призвести до загоряння.
Для видалення стійких забруднень
використовуйте спеціальний
очисник для духових шаф.
Після кожного використання мийте
та просушуйте усе приладдя.
Використовуйте м’яку ганчірку та
теплу воду із засобом для чищення.
Приладдя з антипригарним
покриттям забороняється мити з
використанням агресивних засобів
чи гострих предметів, а також у
посудомийній машині. Це може
пошкодити антипригарне покриття.
22
www.electrolux.com
12.2 Прилади з алюмінію або
іржостійкої сталі
Дверцята духовки слід
чистити лише вологою
губкою. Протріть їх насухо
м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте
сталеві губки, кислоти чи
абразивні матеріали,
оскільки вони можуть
пошкодити поверхню
духової шафи. Для
чищення панелі керування
духової шафи діють ті самі,
що і вищезазначені,
попередження.
12.3 Знімання та
встановлення скляних
дверцят духовки
Внутрішні скляні панелі можна знімати
для чищення. Кількість наявних
скляних панелей залежить від моделі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Залишайте дверцята
духової шафи трохи
прочиненими під час
процесу чищення. Якщо
відчинити їх повністю, вони
можуть випадково
зачинитися і завдати
шкоди.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте прилад
без скляних панелей.
1. Відчиніть дверцята на кут близько
30°. Трохи прочинені дверцята є
автономними.
30°
2. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
3. Зніміть оздоблення дверцят,
потягнувши за нього вперед.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Коли ви виймаєте
скляні панелі, дверцята
духовки намагаються
зачинитися.
4. По черзі беріть скляні панелі за
верхній край і виймайте їх із
напрямної вгору.
5. Промийте скляну панель теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляну панель насухо.
Закінчивши процедуру чищення,
встановіть скляні панелі і дверцята
духової шафи на місце. Виконайте
зазначені вище дії у зворотній
послідовності. Встановіть спочатку
меншу панель, а потім – більшу.
ОБЕРЕЖНО!
Зона з трафаретним
друком повинна бути
повернута до внутрішньої
сторони дверцят.
УКРАЇНСЬКА
ОБЕРЕЖНО!
Після встановлення
переконайтеся, що
поверхня рамки скляної
панелі в області
трафаретного друку не
шорстка на дотик.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що
внутрішня скляна панель
встановлена правильно.
12.4 Виймання шухляди
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не слід тримати у шухляді
займисті речовини
(наприклад, засоби для
чищення, поліетиленові
пакети, рукавички, папір,
аерозолі тощо). При
користуванні духовкою
шухляда може нагріватися.
Існує ризик виникнення
пожежі.
Для полегшення чищення можна
виймати шухляду з-під духової шафи.
1. Максимально витягніть шухляду.
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
23
2. Повільно підніміть шухляду.
3. Витягніть шухляду повністю.
Щоб вставити шухляду, виконайте
описані вище дії у зворотній
послідовності.
12.5 Заміна лампи
Покладіть тканину на дно приладу. Це
попередить пошкодження скляного
плафону або внутрішньої камери.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека ураження
електричним струмом!
Вийміть пробки перед тим,
як замінювати лампу.
Лампа та скляний плафон
можуть бути гарячими.
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть пробки на електрощитку
або вимкніть автоматичний
вимикач.
Задня лампа
1. Поверніть скляний плафон проти
годинникової стрілки і зніміть його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300°C.
4. Установіть скляний плафон.
24
www.electrolux.com
13.1 Що робити у випадку, якщо...
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Не спрацьовує генератор Варильну панель не
іскри.
під’єднано до мережі або
під’єднано неправильно.
Перевірте, щоб варильна
поверхня була правильно
під’єднана до мережі.
Скористайтеся схемою
електричних з’єднань.
Не спрацьовує генератор Спрацював запобіжник.
іскри.
Перевірте, чи є
запобіжник причиною
несправності. Якщо
запобіжник спрацював
декілька разів, зверніться
до кваліфікованого
електрика.
Не спрацьовує генератор Конфорка та корона
Виправте положення
іскри.
розташовані неналежним конфорки й корони.
чином.
Полум’я згасає одразу
після запалювання.
Термопара нагрівається
недостатньо.
Після запалювання
тримайте генератор іскри
натисненим приблизно
10 секунд
Полум’ягасник розміщено Розсікач конфорки
Перевірте, чи не
нерівно.
засмічено залишками їжі. заблокована форсунка та
чи не потрапили залишки
їжі до корони.
Газові конфорки не
запалюються.
Збій постачання газу.
Перевірте газове
підключення.
При роботі приладу
виникає зайвий шум.
Металеві елементи
приладу деформуються
за розігрівання чи
охолодження. Нормальна
робота приладу
супроводжується шумом.
Колір вогню
помаранчевий або
жовтий.
Іноді колір вогню
конфорки може бути
помаранчевим або
жовтим. Це нормальне
явище.
Лампочка не світиться.
Лампочка несправна.
Замініть лампу.
Пара й конденсат
осідають на їжу та
внутрішню поверхню
духової шафи.
Ви тримаєте блюдо в
духовій шафі занадто
довго.
Не залишайте
приготовані страви в
духовій шафі довше
15-20 хвилин.
Духовка не нагрівається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що
налаштування правильні.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Рожен не обертається.
Рожен невірно
встановлено.
Зверніться до розділу
«Використання рожна».
На готування іде надто
багато часу або страви
готуються надто швидко.
Температура занадто
низька або занадто
висока.
За потреби скоригуйте
температуру.
Дотримуйтесь порад,
викладених в інструкції
користувача.
13.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери приладу. Не
знімайте табличку з технічними
даними з передньої рами камери
приладу.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
14. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
14.1 Розміщення приладу
B
C
A
Прилад, що не вбудовується, можна
встановлювати між кухонними
шафами з одного або з двох боків та у
кутку.
Щоб забезпечити
можливість відкривання
кришки, між приладом і
задньою стінкою слід
залишити дистанцію
приблизно 1 см.
Мінімальні відстані наведено в
таблиці.
25
D
D
Мінімальна відстань
Розмір
мм
А
400
В
650
26
www.electrolux.com
Розмір
мм
Розмір
мм
C
150
Ширина
500
D
20
Глибина
600
Загальна потужність
20 Вт
Електрична напруга
230 В
Частота
50 Гц
Клас приладу
1
14.2 Технічні дані
Розмір
мм
Висота
855
14.3 Інші технічні дані
Категорія приладу:
II2H3B/P
Вихідний газ:
G20 (2H) 13 мбар
Альтернативний газ:
G20 (2H) 20 мбар
G30/31 (3B/P) 30/30 мбар
14.4 Обвідні діаметри
КОНФОРКА
Ø ОБВІДНОГО КАНАЛУ1)1/100 мм
Допоміжна
29 / 30
Середньої швидкості
32
Швидка
42
Духова шафа
44
1) Тип обвідного каналу залежить від моделі.
14.5 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20, 13 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
(кВт)
ЗМЕНШЕНА
ПОТУЖНІСТЬ (кВт)
МАРКА
ФОРСУНКИ
1/100 мм
Швидка
3,0
0,78
132
Середньої
швидкості
2,0
0,5
111
Допоміжна
1,0
0,4
82
Духова шафа
2,7
0,9
130
Гриль
1,9
-
115
УКРАЇНСЬКА
27
14.6 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 20 мбар
КОНФОРКА
ЗВИЧАЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
(кВт)
ЗМЕНШЕНА
ПОТУЖНІСТЬ (кВт)
МАРКА
ІНЖЕКТОРА
1/100 мм
3,0
0,72/0,751)
119
Середньої
швидкості
2,0/1,91)
0,43/0,451)
96
Допоміжна
1,0
0,35
70
Духова шафа
2,7
0,9
120
Гриль
1,9
-
108
Швидка
1) Тип обвідного каналу залежить від моделі.
14.7 Газові конфорки для скрапленого газу G30 30 мбар
КОНФОРК
А
ЗВИЧАЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
(кВт)
ЗМЕНШЕНА
ПОТУЖНІСТ
Ь (кВт)
МАРКА
ФОРСУНКИ
1/100 мм
НОМІНАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ (г/год)
Швидка
3,0
0,72
88
218,14
Середньої
швидкості
2,0
0,43
71
145,43
Допоміжна
1,0
0,35
50
72,71
Духова
шафа
2,7
0,90
80
196,33
Гриль
1,9
-
71
138,16
14.8 Газові конфорки для скрапленого газу G31 30 мбар
КОНФОРК
А
ЗВИЧАЙНА
ПОТУЖНІСТ
Ь (кВт)
ЗМЕНШЕНА
ПОТУЖНІСТЬ
(кВт)
МАРКА
ФОРСУНКИ
1/100 мм
НОМІНАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ (г/год)
Швидка
2,6
0,63
88
185,68
Середньої
швидкості
1,7
0,38
71
121,40
Допоміжна
0,85
0,31
50
60,70
Духова
шафа
2,35
0,78
80
167,82
Гриль
1,65
-
71
117,83
28
www.electrolux.com
14.9 Газове підключення
Перед монтажем зніміть наклейку,
розташовану на газовому шлангу
ззаду приладу. Очистіть шланг від
залишків клею.
Застосовуйте фіксовані кріплення або
гнучку трубку з нержавіючої сталі
згідно з чинними нормативними
вимогами. У разі використання
гнучкого металевого шланга стежте,
щоб він не контактував із рухомими
деталями й не був здавлений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Шланг подачі газу не
повинен торкатися частини
приладу, показаної на
зображенні.
14.10 З’єднання для гнучких
неметалевих шлангів
У разі зручного доступу до з’єднання
можна використовувати гнучкий
шланг. Гнучкий шланг необхідно міцно
приєднати за допомогою затискачів.
Під час монтажу слід завжди
використовувати тримач для шлангу
та ущільнення. Гнучкий шланг можна
застосовувати за вказаних нижче
умов.
•
Він не нагрівається вище кімнатної
температури, тобто вище 30 °C.
• Його довжина не перевищує
1500 мм.
• Він не перетискається в будь-якому
місці.
• Він не скручується та не
затискається.
• Він не торкається гострих країв або
кутів.
• Його стан можна легко перевірити.
Під час перевірки стану гнучкого
шлангу переконайтеся в наступному.
•
Як на обох кінцях шланга, так і по
всій його довжині відсутні тріщини,
порізи та ознаки горіння.
• Матеріал не затвердів і зберігає
еластичність.
• Затискачі не вкрилися іржею.
• Не скінчився термін придатності.
Якщо спостерігається одне або більше
відхилень, не ремонтуйте шланг, а
замініть його.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Після завершення
установки переконайтесь у
надійності ущільнень для
з’єднувальних елементів.
Перевіряти стан
ущільнення слід за
допомогою мильного
розчину, а не вогню.
Вузол подачі газу розташовано на
зворотному боці панелі керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перед підключенням до
газової мережі від’єднайте
прилад від електричної
мережі або вимкніть
запобіжник у
блоці.Закрийте основний
клапан подачі газу.
14.11 Переобладнання на
інші типи газу
Переобладнувати прилад
на інші типи газу
дозволяється тільки
сертифікованим
спеціалістам.
Якщо для приладу
передбачено використання
природного газу, можна
перейти на скраплений газ.
Для цього необхідні
належні форсунки.
Норма подачі газу
відповідно змінюється.
УКРАЇНСЬКА
29
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж замінювати
форсунки, переконайтеся в
тому, що ручки
регулювання подачі газу
встановлено в положенні
«Вимкнено». Відключіть
прилад від джерела
живлення. Дайте приладу
охолонути. Існує ризик
отримання травм.
Прилад налаштовано на
тип газу за промовчанням.
Для зміни налаштування
завжди використовуйте
ущільнювальні прокладки.
C
B
A
D
A) Роз’єм для підключення газу (у
приладі передбачено лише один
роз’єм)
B) Прокладка
C) Фітинг для з’єднання труб
D) Труботримач для скрапленого газу
14.12 Заміна форсунок
варильної поверхні
При переобладнанні на інший тип газу
слід замінити форсунки.
1. Зніміть підставки для посуду.
2. Зніміть із конфорок кришки та
корони.
3. Зніміть форсунки за допомогою
торцевого гайкового ключа 7.
4. Замініть форсунки на потрібні
відповідно до використовуваного
типу газу.
5. Замініть табличку з технічними
даними (біля газової труби) на
табличку з параметрами газу того
типу, що буде подаватися.
Цю табличку можна
знайти в упаковці, що
входить до комплекту
приладу.
Якщо тиск газу, що подається,
коливається чи відрізняється від
потрібного тиску, на трубі подачі газу
слід встановити відповідний регулятор
тиску у відповідності з чинними
нормами.
14.13 Регулювання
мінімального рівня газу для
конфорки варильної поверхні
1. Відключіть прилад від мережі
електроживлення.
2. Зніміть ручку варильної поверхні.
Якщо немає доступу до обвідного
гвинта, розберіть панель
керування перед регулюванням.
3. Тонкою та плоскою викруткою
відрегулюйте положення обвідного
гвинта A.
Положення обвідного гвинта A
визначається відповідно до моделі.
A
A
30
www.electrolux.com
Заміна природного газу
скрапленим
B
A
1. Повністю закрутіть обвідний гвинт.
2. Вставте ручку назад.
Перехід із скрапленого газу
на природний газ
1. Відкрутіть обвідний гвинт А
приблизно на 1 виток.
2. Встановіть назад ручку варильної
поверхні.
3. Увімкніть прилад у розетку.
4.
5.
6.
7.
8.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вставляйте вилку в
розетку тільки після
повернення усіх
компонентів приладу в
початкове положення.
Існує ризик отримання
травм.
Запаліть конфорку.
Див. розділ «Варильна поверхня –
щоденне користування».
Поверніть ручку варильної
поверхні в мінімальне положення.
Знову зніміть ручку варильної
поверхні.
Повільно повертайте обвідний
гвинт, доки полум’я не стане
мінімальним і стабільним.
Встановіть на місце ручку
варильної поверхні.
14.14 Заміна інжекторів
духової шафи
2. Послабте гвинт C, який тримає
конфорку.
C
3. Обережно зніміть конфорку із
тримача інжектора D.
D
E
1. Зніміть днище камери духової
шафи A, щоб отримати доступ до
конфорки духової шафи B.
4. Повільно зсуньте його ліворуч.
Переконайтеся, що втулка
конфорки залишилася в мундштуку
УКРАЇНСЬКА
конфорки. Уникайте натягнення
проводу, що йде до термопари E.
5. Відкрутіть інжектор конфорки D
торцевим ключем на 7 мм і замініть
його.
Зберіть конфорку, повторивши
процедуру у зворотній послідовності.
Прикріпіть біля газової мережі
наклейку з інформацією про новий тип
газу.
14.15 Регулювання
мінімального рівня газу для
конфорки духової шафи
1. Відключіть прилад від мережі
електроживлення.
2. Зніміть ручку керування функціями
духової шафи. Якщо немає
доступу до обвідного гвинта,
розберіть панель керування перед
регулюванням.
3. Тонкою та плоскою викруткою
відрегулюйте положення обвідного
гвинта A.
Положення обвідного гвинта A
визначається відповідно до моделі.
A
Заміна природного газу
скрапленим
1. Повністю закрутіть обвідний гвинт.
2. Вставте ручку назад.
3. Увімкніть прилад у розетку.
31
Перехід із скрапленого газу
на природний газ
1. Відкрутіть обвідний гвинт А
приблизно на 1 оберт.
2. Встановіть у початкове положення
ручку керування функціями духової
шафи.
3. Увімкніть прилад у розетку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вставляйте вилку в
розетку тільки після
повернення усіх
компонентів приладу в
початкове положення.
Існує ризик отримання
травм.
4. Запаліть конфорку.
Див. розділ «Духова шафа –
щоденне користування».
5. Поверніть ручку керування
функціями духової шафи в
мінімальне положення.
6. Знову зніміть ручку керування
функціями духової шафи.
7. Повільно повертайте обвідний
гвинт, доки полум’я не стане
мінімальним і стабільним.
8. Встановіть у початкове положення
ручку керування функціями духової
шафи.
9. Встановіть максимальне
положення для ручки керування
функціями духової шафи та
прогрійте духову шафу протягом
принаймні 10 хвилин.
10. Швидко поверніть ручку керування
функціями духової шафи з
максимального положення в
мінімальне.
Перевірте полум’я. Переконайтеся, що
полум’я не згасає, якщо швидко
повернути ручку з максимального
положення в мінімальне. Полум’я
конфорки духової шафи має бути
рівномірним і невисоким. Якщо
полум’я згасає, повторіть
налаштування конфорки духової
шафи.
32
www.electrolux.com
14.16 Заміна форсунок
газового гриля
1. Відкрутіть гвинти, що підтримують
конфорку гриля в положенні A.
A
2. Відкрутіть форсунку конфорки
торцевим ключем на 7 мм і замініть
її.
3. Зберіть конфорку, повторивши
процедуру у зворотній
послідовності. Перед
закручуванням гвинта
переконайтеся в тому, що пальник
правильно встановлено на задній
панелі.
Перевірте форсунки гриля.
14.17 Вирівнювання приладу
Встановіть прилад на один рівень з
іншими поверхнями за допомогою
невеличких ніжок, що знаходяться
знизу приладу.
14.18 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виробник не несе
відповідальності у разі
порушення користувачем
правил техніки безпеки,
викладених у розділі
«Інформація з техніки
безпеки».
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Кабель живлення не
повинен торкатися частини
приладу, показаної на
малюнку.
УКРАЇНСЬКА
33
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
34
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
35
867313410-A-512014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising