AEG | C3100-4-M | User manual | Aeg C3100-4-M User Manual

Aeg C3100-4-M User Manual
COMPETENCE C3100-1
Vestavný elektrický sporák
s vestavnou plynovou varnou deskou
Návod k použití
Návod k instalaci
Vážená zákaznice, vážený zákazníku
pøeètìte si prosím pozornì tento návod.
Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní pokyny na prvních
stranách. Návod uschovejte i pro další použití. Pøedejte ho i
pøípadnému dalšímu majiteli spotøebièe.
V textu jsou použity následující symboly:
Bezpeènostní pokyny
Upozornìní: Pokyny, které varují pøed vážným poranìním.
1
Upozornìní: Pokyny, které slouží vaší osobní bezpeènosti.
1
Pozor: Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením.
3
Pokyny a praktické tipy
2
Rady k ochranì životního prostøedí
1. Tyto èíslice vás povedou krok za krokem pøi obsluze spotøebièe.
2. ...
3. ...
Jestliže se objeví nìjaké technické problémy, je vám k dispozici
naše nejbližší ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA (adresy a telefonní èísla
najdete v seznamu míst zákaznických služeb).
Pøeètìte si také oddíl “Servis”.
Vytištìno na recyklovaném papíru.
Kdo ekologicky myslí, ekologicky i jedná ...
2
Obsah
Návod k použití
.....................................
5
Bezpeènostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Popis spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Celkový pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kovová varná deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sklenìná varná deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hoøáky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vybavení trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pøíslušenství trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pøed prvním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavení denního èasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
První èištìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Obsluha hoøákù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavení varného stupnì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obsluha trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasunutí roštu a univerzálního plechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí èasového ukazatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
20
21
22
Použití, tabulky a tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka pro peèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipy k peèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka pro mražená a hotová jídla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peèení masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka pro peèení masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plošné grilování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka pro grilování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
31
33
34
35
36
38
40
40
3
Rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tabulka pro rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zavaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Èištìní a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnìjší plochy spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varná deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnitøní prostor trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drážky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvìtlení trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èištìní stropu trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dvíøka trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sklenìná výplò dvíøek trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co dìlat, když ...
44
44
44
45
45
46
47
48
49
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Smìrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Typový štítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Návod k instalaci
Seznam hesel
Servis
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Návod k použití
Návod k použití
1
Bezpeènostní pokyny
Zabezpeèení pøed úrazy plynem a elektøinou
• Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborný technik.
Pøed instalací a uvedením do provozu je nutné se seznámit s
pokyny k obsluze a instalaci.
• Spotøebiè mùže být instalován jen podle platných pøedpisù a
umístìn pouze v dobøe vìtrané a dostateènì velké místnosti.
V pøípadì pochybností se poraïte s technikem.
• Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte nebo vypnìte
pojistky a uzavøete pøívod plynu.
• Pøi delší nepøítomnosti: Uzavøete pøívod plynu.
• Èištìní trouby pomocí parního nebo vysokotlakého pøístroje je z
bezpeènostních dùvodù zakázáno.
• Opravy spotøebièe smí provádìt pouze kvalifikovaný odborný
technik s pøíslušným oprávnìním. Nesprávnì provedené opravy
mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li opravu, obrat’te se na
naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce.
Bezpeènost dìtí
• Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru.
Bezpeènost provozu
Ucítíte-li plyn:
• Nezapínejte ani nevypínejte žádný elektrický vypínaè.
• Nezapalujte zápalky nebo zapalovaèe, nekuøte.
• Otevøete okna a dveøe a poøádnì vìtrejte.
• Uzavøete pøívod plynu u spotøebièe i hlavní uzávìr plynu.
• Uvìdomte pohotovostní službu plynárenského podniku nebo
servisní støedisko.
• Se spotøebièem nijak nemanipulujte.
5
Návod k použití
1
Dodržujte také bezpeènostní pokyny místního plynárenského
podniku.
• Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení
jídel v domácnosti.
• Pozor pøi pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v
blízkosti trouby. Pøipojovací kabely se nesmìjí dotýkat horkých
varných ploch a nesmí se pøivøít horkými dvíøky trouby.
1
Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu se vnitøek trouby
a okolí hoøákù zahøívají na vysokou teplotu.
• Pøehøáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Pokud nìco
smažíte na tuku nebo na oleji (napø. hranolky), je tøeba dbát na
správnou délku pøípravy.
Rady k ochranì trouby pøed poškozením
• Nevykládejte troubu alobalem, nestavte na dno peèicí plechy,
hrnce apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným
žárem poškodit.
• Ovocné št’ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny,
které již nejdou odstranit. Na koláèe s vysokým obsahem vody
použijte proto univerzální plech.
• Otevøená dvíøka trouby nièím nezatìžujte.
• Nikdy nelijte vodu pøímo do trouby. Mohlo by dojít k poruše funkce
trouby a poškození smaltu.
• Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže
sklo prasknout.
• Neskladujte v troubì žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi
zapnutí trouby vznítit.
• V troubì neskladujte ani žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit
smalt trouby.
6
Návod k použití
2
Likvidace
Likvidace obalového materiálu
Všechny použité materiály mohou být bez omezení znovu využity.
Umìlé hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem:
• >PE< - polyetylén, napø. vnìjší obal a sáèky uvnitø.
• >PS< - pìnový polystyrén, napø. výplnì, zásadnì bez freonù.
Likvidace starého spotøebièe
1
Upozornìní: Starý spotøebiè pøed likvidací znehodnot’te, aby se
nemohl stát pøíèinou úrazu.
Odpojte proto spotøebiè od zdroje plynu a odøíznìte jeho
pøívodní kabel.
Z dùvodu ochrany životního prostøedí je nutné staré spotøebièe
odbornì likvidovat.
• Spotøebiè nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem.
• Informace o datu sbìru nebo o sbìrných místech získáte u
místního podniku pro èištìní mìsta nebo na správì obce.
7
Návod k použití
Popis spotøebièe
Celkový pohled
Ovládací panel
8
Návod k použití
Kovová varná deska
Sklenìná varná deska
9
Návod k použití
Hoøáky
10
Návod k použití
Vybavení trouby
Pøíslušenství trouby
Kombinovaný rošt
Na nádoby, koláèové formy, porce
k peèení a grilování.
Univerzální plech
Na koláèe, peèenì s vyšším
obsahem vody nebo jako plech na
peèení nebo na zachytávání tuku.
Plech na peèení
Na koláèe a placky
11
Návod k použití
Pøed prvním použitím
Nastavení denního èasu
3
Trouba funguje jen s nastaveným èasem.
1. Po pøipojení trouby k síti nebo po
výpadku elektrického proudu bliká
kontrolka funkce Denní èas D.
2. Tlaèítky + nebo - nastavte
aktuální denní èas.
Poèkejte asi 5 vteøin.
Blikání pøestane a na hodinách se
objeví nastavený denní èas.
Spotøebiè je pøipraven k provozu.
12
Návod k použití
První èištìní
Trouba
Pøed prvním použitím je nutné troubu vyèistit.
1
Pozor: Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní èisticí prostøedky!
Mohli byste poškodit povrch trouby.
3
Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky.
1. Pøepínaè funkcí trouby nastavte na osvìtlení trouby L.
Otevøete dvíøka trouby.
2. Vyjmìte všechny doplòky i drážky a omyjte je teplou vodou s mycím
prostøedkem.
3. Teplým roztokem umyjte i vnitøek trouby a vysušte ji.
4. Pøední panel otøete vlhkým hadøíkem.
Plynová varná deska
Varnou desku, žebrový rošt a kryty hoøákù omyjte v teplé vodì s
mycím prostøedkem a osušte.
13
Návod k použití
Obsluha hoøákù
Spotøebiè je vybaven plnì zabezpeèenými hoøáky. Pøi zhasnutí
hoøákù, at’ už z jakékoli pøíèiny, se automaticky uzavøe pøívod plynu.
Otvory pro plameny v korunì hoøáku se nesmí zanést zbytky
potravin nebo èistícím prostøedkem.
1
Pozor: Je bezpodmíneènì nutné zkontrolovat, zda kryt hoøáku sedí
rovnì a pevnì v korunì hoøáku.
Ovladaèe hoøákù
V rozsahu velký plamen Ö / malý plamen Ñ mùžete nastavit varné
stupnì.
Mezipolohy jsou také možné.
Velký plamen Ö = nejvyšší výkon
Malý plamen Ñ = nejmenší výkon
14
Návod k použití
Nastavení varného stupnì
1. Ovladaè hoøáku otoète doleva na
velký plamen Ö.
2. Ovladaè hoøáku silnì stisknìte,
až se plyn zapálí. Po úspìšném
zapálení podržte vypínaè ovladaè
hoøáku asi 6-10 vteøin stisknutý.
Jestliže plamen zhasne, zapálení
opakujte.
3. Nastavte požadovaný varný
stupeò.
4. Po ukonèení vaøení otoète
vypínaèem zpìt do polohy VYP.
3
Pøi výpadku elektrického proudu nebo pøi vlhkém elektrickém
zapalování (jestliže jídlo pøeteklo nebo po èištìní) mùžete hoøák
zapálit také zapalovaèem plynu nebo zápalkou.
15
Návod k použití
Nádobí
• Používejte jen hrnce a pánve
s rovným dnem. Nádoby musí
stát pevnì na møížce.
• Používejte poklièky vhodné
velkosti a pokud pøíprava jídla
nevyžaduje jinak, vaøte v
zakryté nádobì. Ušetøíte tak
energii a jídlo bude døíve
hotové.
• Plameny nesmí pøesahovat
dno varné nádoby. Dbejte na
to, aby velikost plamene
odpovídala prùmìru varné
nádoby.
Doporuèujeme používat
následující velikosti:
Hoøák
Malý hoøák
Støední hoøák
Velký hoøák
1
16
Nejmenší
prùmìr
120 mm D
140 mm D
160 mm D
Pozor: Velké hrnce se nesmí dotýkat povrchu skøíní a stìn nebo
vedení ve stìnì z umìlé hmoty.
Návod k použití
Obsluha trouby
Zapnutí a vypnutí trouby
1. Otoète pøepínaèem funkcí trouby na požadovanou funkci.
2. Otoète volièem teploty na požadovanou teplotu.
Kontrolka chodu svítí tak dlouho, dokud je trouba zapnutá.
Kontrolka teploty svítí tak dlouho, dokud trouba høeje.
3. Jestliže chcete troubu vypnout, otoète pøepínaèem funkce trouby a
volièem teploty do polohy VYP.
3
Chlazení ventilátorem
Jakmile se spotøebiè uvede do provozu, zapne se automaticky
i ventilátor, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely chladné.
Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè
neochladí, a pak se sám vypne.
17
Návod k použití
Funkce trouby
Trouba je vybavena následujícími funkcemi:
L Osvìtlení trouby
Pomocí této funkce mùžete osvìtlit vnitøek trouby, napø. k èištìní.
V provozu není žádné topné tìleso.
U Horkovzdušný ohøev
K peèení koláèù až na dvou úrovních.
Teplotu trouby nastavte o 20-40 °C nižší, než pøi použití horního/
spodního ohøevu.
V provozu je dolní topné tìleso a horní topné tìleso, ke kterým se
zapne ještì ventilátor.
O Horní/spodní ohøev
K peèení peèiva a masa na jedné úrovni.
V provozu je horní a dolní topné tìleso.
Ü Spodní ohøev
K dopeèení koláèù s køehkým spodkem.
V provozu je dolní topné tìleso.
A Rozmrazování
K èásteènému a úplnému rozmrazení napø. dortù, másla, chleba,
zeleniny nebo jiných zmrazených potravin
Pøi této funkci je v provozu ventilátor bez ohøevu.
F Gril
Ke grilování plochých kouskù, které jsou rozloženy uprostøed
roštu jako napø. steakù, øízkù, ryb nebo k pøípravì toastù.
V provozu je topné tìleso grilu.
18
Návod k použití
Z Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusù ve vìtším množství, jako napø.
steakù, øízkù, ryb nebo k pøípravì toastù.
V provozu je horní topné tìleso a tìleso grilu.
I Infrapeèení
K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni.
Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání.
V provozu je støídavì topné tìleso grilu a ventilátor.
19
Návod k použití
Zasunutí roštu a univerzálního plechu
3
Pojistka proti pøeklopení
Všechny zasunovací díly jsou vybaveny malou prohlubní na levé i
pravé stranì. Tato prohlubeò slouží jako pojistka proti pøeklopení a
musí být vždy vzadu.
Zasuòte plech nebo univerzální
plech:
Pojistka proti pøeklopení musí být
vždy vzadu.
✘
Zasunutí roštu
Rošt zasunujte tak, aby obì
postranní kolejnièky smìøovaly
nahoru. Pojistka proti pøeklopení
musí být vzadu a musí smìøovat
dolù.
Zasunutí roštu, plechu:
Pøi spoleèném použití roštu a
univerzálního plechu zasaïte
pojistku proti pøeklopení u roštu
pøesnì do prohlubnì na plechu.
20
Návod k použití
Funkce hodin
Elektronické hodiny mají tyto funkce:
Doba <
Tato funkce slouží k nastavení délky provozu trouby.
Konec >
Pomocí této funkce nastavíte, kdy se má trouba opìt vypnout.
Minutka C
K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby
zazní signál.
Tato funkce neovlivòuje provoz trouby.
Denní èas D
K nastavení, zmìnì nebo zjištìní denního èasu
(viz též kapitolu “Pøed prvním použitím”).
21
Návod k použití
3
Všeobecné pokyny
• Po zvolení urèité funkce bliká pøíslušná kontrolka funkce asi
5 vteøin. Bìhem této doby je možné tlaèítkem + nebo - nastavit
požadované èasy.
• Po nastavení požadovaného èasu bliká kontrolka funkce ještì
asi 5 vteøin. Potom kontrolka svítí. Nastavený èas zaèíná plynout.
• Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.
• Požadovanou funkci trouby a teplotu mùžete zvolit pøed nebo po
nastavení funkcí hodin DOBA a/nebo KONEC.
• Po uplynutí doby peèení se pøepínaè funkcí trouby a voliè teploty
vrátí zpìt do polohy VYP.
2 Vypnutí èasového ukazatele
Vypnutím èasového ukazatele mùžete ušetøit energii.
Vypnutí èasového ukazatele
Dvì libovolná tlaèítka tisknìte tak dlouho, až displej ztmavne
(asi 10 vteøin).
Zapnutí èasového displeje
Dvì libovolná tlaèítka tisknìte tak dlouho, až se na displeji opìt
objeví denní èas (asi 10 vteøin).
3
22
Èasový displej je možné vypnout jen tehdy, není-li zapnutá žádná z
funkcí DOBA, KONEC nebo MINUTKA.
Návod k použití
Minutka C
1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát,
až zabliká kontrolka funkce
Minutka C.
2. Pomocí tlaèítek + nebo nastavte požadovaný krátký
èasový úsek C.
(Max. 2 hodiny 30 minut).
Asi za 5 vteøin se na displeji ukáže
zbývající èas.
Kontrolka funkce Minutka C svítí.
Po uplynutí nastaveného èasu
kontrolka zabliká a na 2 minuty
zazní zvukový signál.
3. Signál je možné zrušit stiskem
libovolného tlaèítka.
23
Návod k použití
Doba <
3
Funkci trouby a teplotu mùžete nastavit pøed nebo po funkci Èas.
1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát,
až zabliká kontrolka funkce
Doba <.
2. Pomocí tlaèítek + nebo nastavte požadovanou dobu
pøípravy.
Asi za 5 vteøin se na displeji opìt
objeví denní èas.
Kontrolka doby pøípravy < svítí a
trouba se okamžitì zapne.
Po uplynutí nastaveného èasu
kontrolka zabliká, na 2 minuty
zazní zvukový signál a trouba se
vypne.
3. Signál a program je možné zrušit
stiskem libovolného tlaèítka.
24
Návod k použití
Konec >
3
Funkci trouby a teplotu mùžete nastavit pøed nebo po funkci Èas.
1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát,
až zabliká kontrolka funkce
Konec >.
2. Pomocí tlaèítek + nebo nastavte požadovanou dobu
vypnutí.
Asi za 5 vteøin se displej opìt
pøepne na denní èas.
Svítí kontrolka Konec > a trouba
se okamžitì zapne.
Po uplynutí nastaveného èasu
kontrolka zabliká, na 2 minuty
zazní zvukový signál a trouba se
vypne.
3. Signál a program je možné zrušit
stiskem libovolného tlaèítka.
25
Návod k použití
Kombinace Doby < a Konce >
3
Funkci trouby a teplotu mùžete nastavit pøed nebo po nastavení
funkce Èas.
Funkce Dobu < a Konec > mùžete použít souèasnì, jestliže se
má trouba pozdìji automaticky zapnout a vypnout.
1. Pomocí funkce Doba < nastavte
èas, který jídlo k pøípravì
potøebuje.
Zde 1 hodina.
2. Pomocí funkce Konec > nastavte
èas, kdy by jídlo mìlo být hotové.
Zde 14:05 hod.
Kontrolky funkcí trouby Doba <
a Konec > svítí a na displeji se
objeví denní èas.
Zde 12:05 hod.
Trouba se automaticky zapne v
zadaném èasovém okamžiku.
Zde 13:05 hod.
A po uplynutí požadované doby
peèení se zase vypne.
Zde 14:05 hod.
26
Návod k použití
Zmìna DENNÍHO ÈASU
3
Denní èas je možné zmìnit jen tehdy, jestliže není zapnutá žádná
automatická funkce (Doba < nebo Konec >).
1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát,
až zabliká kontrolka funkce DENNÍ
ÈAS.
2. Pomocí tlaèítek + nebo nastavte aktuální denní èas.
3. Asi za 5 vteøin blikání pøestane a
na hodinách se zobrazí nastavený
denní èas.
Spotøebiè je pøipraven k provozu.
27
Návod k použití
Použití, tabulky a tipy
Peèení
K peèení používejte funkci trouby Horký vzduch U nebo Horní/
spodní ohøev O.
Formy na peèení
• Pøi použití horního/spodního ohøevu O jsou vhodné formy z
tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou.
• Pøi použití horkého vzduchu H lze použít i svìtlé kovové,
sklenìné a keramické formy.
Úroveò drážek
• Pøi použití horního/spodního ohøevu O je možné péct jen na
jedné úrovni.
• S funkcí Horký vzduch H mùžete péct 2 plechy malých kouskù
suchého peèiva souèasnì.
28
Návod k použití
1 plech na peèení:
Úroveò drážek 3
1 forma na peèení:
Úroveò drážek 1
2 plechy na peèení:
Úroveò drážek 1 a 4
29
Návod k použití
3
Všeobecné pokyny
• Nezapomeòte, že úroveò drážek se poèítá zdola nahoru.
• Plech na peèení zasunujte vždy zkosenou stranou dopøedu.
• Bábovku, koláèe apod. ve formì pokládejte vždy do støedu roštu.
• S funkcí Horního/spodního ohøevu O nebo Horký vzduch H
mùžete péct souèasnì ve dvou formách na jednom roštu. Doba
peèení se tím prodlouží jen nepatrnì.
Pokyny k tabulkám pro peèení
V tabulkách najdete údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drážek
pro rùzná jídla.
• Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protože se mohou
mìnit podle složení tìsta, množství a typu formy na peèení.
• Doporuèujeme nastavit poprvé nižší teplotu, a teprve je-li to nutné,
napø. pøejete-li si výraznìjší zhnìdnutí, nebo trvá-li peèení pøíliš
dlouho, zvolit vyšší teplotu.
• Jestliže nenajdete pro vlastní recept žádné konkrétní údaje,
vyberte si nìjaké podobné peèivo.
• Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se
mùže doba peèení prodloužit o 10-15 minut.
• Vlhké peèivo ( (napø. pizza, ovocné koláèe apod.) se pøipravuje na
jedné úrovni.
• Rùzná výška jídla mùže na zaèátku peèení zpùsobit jeho
nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení
teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají.
2
30
Pøi delší dobì peèení mùžete troubu asi 10 minut pøed koncem
peèení vypnout, abyste využili zbytkového tepla.
Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vložení jídla do chladné
trouby.
Návod k použití
Tabulka pro peèení
Druh peèiva
Horký vzduch H
Horní/spodní
ohøev O
Èas
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
pro obì
funkce
hod.: min.
Bábovka apod.
1
150-170
1
160-180
0:50-1:10
Linecký koláè/
královská bábovka
1
140-160
1
150-170
1:10-1:30
Piškotový dort
1
140-160
2
160-180
0:25-0:40
Dortový korpus, køehké
tìsto
3
170-180
2
190-2101
0:10-0:25
Dortový korpus, tøené
tìsto
3
150-170
2
170-190
0:20-0:25
Jablkový koláè
1
150-170
1
170-190
0:50-1:00
Pikantní koláè
(napø. slaný koláè Quiche
Lorraine)
1
160-180
1
190-210
0:30-1:10
Sýrový dort
1
140-160
1
170-190
1:00-1:30
Kynutá pletýnka/vìnec
3
160-170
3
170-190
0:30-0:40
Vánoèní štola
3
160-1701
3
160-1801
0:40-1:00
Chléb (žitný chléb)
nejprve
...............................potom
1
180-2001
140-160
2
2501
160-180
0:20
0:30-1:00
Vìtrníky2
3
160-1701
3
190-210
0:25-0:40
Piškotová roláda
3
150-1701
3
180-2001
0:10-0:20
Drobenkový koláè, suchý3
3
150-160
3
170-190
0:20-0:40
Máslový/cukrový koláè,
medový
3
160-1701
3
190-2101
0:15-0:30
Ovocný koláè
(z kynutého/tøeného tìsta)
3
140-160
3
170-190
0:25-0:50
Peèivo ve formì
Peèivo na plechu
31
Návod k použití
Druh peèiva
Horký vzduch H
Horní/spodní
ohøev O
Èas
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
pro obì
funkce
hod.: min.
Ovocné koláèe z
køehkého tìsta2
3
150- 170
3
170-190
0:40-1:20
Koláèe na plech s
choulostivou náplní
(napø. tvaroh, šlehaèka
apod.)
-
-
3
170-190
0:40-1:20
Pizza (bohatì obložená)2
1
180-200
1
190-2101
0:30-1:00
Pizza (tenká)
-
-
1
230-3001
0:10-0:25
Chlebové placky (pita)
-
-
1
275-3001
0:08-0:15
Ploché koláèe s náplní
(CH)
1
180-200
1
210-230
0:35-0:50
Placièky z køehkého
tìsta3
3
150-160
3
170-1901
0:06-0:20
Støíkané peèivo3
3
140-150
3
160-180
0:10-0:40
Placièky z tøeného tìsta3
3
150-160
3
170-190
0:15-0:20
Pusinky
3
80-100
3
100-120
2:00-2:30
Mandlové pusinky
3
100-120
3
120-140
0:30-0:60
Malé kousky kynutého
peèiva
3
150-160
3
170-190
0:20-0:40
Malé kousky peèiva z
listového tìsta
3
170-1801
3
190-2101
0:20-0:30
Housky
3
170-1901
3
180-2201
0:20-0:35
Malé kousky peèiva
1)Troubu pøedehøejte.
2)Použijte univerzální plech nebo pánev.
3)Péct lze na 2 úrovních.
Tuènì vytištìné údaje oznaèují vždy nejvhodnìjší funkci trouby nebo
teplotu.
32
Návod k použití
Tipy k peèení
Výsledek peèení
Spodek koláèe je
pøíliš svìtlý
Koláè klesl
(je mazlavý,
nepropeèený,
drží vodu)
Možná pøíèina
Špatná úroveò drážek
Zasuòte koláè víc dolù
Pøíliš vysoká teplota peèení
Nastavte o nìco nižší
teplotu peèení
Pøíliš krátká doba peèení
Prodlužte dobu peèení
Dobu peèení není možné
zkrátit nastavením vyšší
teploty
V tìstu je pøíliš mnoho
tekutiny
Koláè je pøíliš suchý
Koláè není
stejnomìrnì hnìdý
Pøíliš dlouhá doba
peèení
Øešení
Pøíštì použijte ménì
tekutiny.
Dodržujte dobu tøení,
pøedevším používáte-li
kuchyòského robota
Pøíliš nízká teplota
Pøíštì nastavte o nìco vyšší
teplotu peèení
Pøíliš dlouhá doba peèení
Zkrat’te dobu peèení
Pøíliš vysoká teplota peèení a Nastavte o nìco nižší
pøíliš krátká doba peèení
teplotu peèení a prodlužte
dobu peèení
Tìsto není rovnomìrnì
rozdìlené
Tìsto rovnomìrnì rozetøete
na plech
Pøíliš nízká teplota
Pøíštì nastavte o nìco vyšší
teplotu peèení
33
Návod k použití
Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla
Horní/dolní topné
tìleso O
Infrapeèení I
Èas
Úroveò
drážek
zezdola
Teplota
°C
Úroveò
drážek
zezdola
Teplota
°C
hod.: min.
Nudlový
nákyp
1
180-200
1
160-170
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
1
160-170
0:25-0:40
Zapékaná
zelenina1
1
200-220
1
160-170
0:15-0:30
Zapékané
bagety1
1
200-220
1
160-170
0:15-0:30
Sladkosti
Nákypy
1
180-200
-
-
0:40-0:60
Rybí nákypy
1
180-200
1
160-170
0:30-1:00
Plnìná
zelenina
1
180-200
1
160-170
0:30-1:00
1)Pøedehøejte troubu.
Tuènì vytištìné údaje oznaèují pro daný druh masa vždy nejvhodnìjší
funkci trouby.
34
Návod k použití
Tabulka pro mražená a hotová jídla
Úroveò
drážek
zezdola
Funkce
trouby
Zmrazená
pizza
3
Pomfrity1
(300-600 g)
Druh jídla
Teplota
Èas
Horní/dolní
topné tìleso
O
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
3
Infrapeèení I
200 - 220 °C
15-25 min.
Bagety
3
Horní/dolní
topné tìleso
O
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
Ovocný koláè
3
Horní/dolní
topné tìleso
O
podle pokynù
výrobce
podle pokynù
výrobce
1)Poznámka: Pomfrity 2-3 x obrat’te.
3
Pøi pøípravì mražených jídel se mohou zasunuté plechy
zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi mraženými
potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají.
35
Návod k použití
Peèení masa
K peèení masa používejte funkci trouby Infrapeèení I nebo Horní/
spodní ohøev O.
Nádoby na peèení
• K peèení masa jsou vhodné všechny žáruvzdorné nádoby
(dodržujte pokyny výrobce).
• U nádobí s držadly z umìlé hmoty si ovìøte, zda jsou žáruvzdorné
(øiïte se pokyny výrobce!).
• Velké peèenì mùžete péct pøímo na univerzálním plechu nebo
na roštu a univerzální plech umístìte pod rošt (napø. krùtu,
husu, 3-4 kuøata, 3-4 stehna).
• Libové maso všeho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí
(napø. telecí, svíèkovou, dušené hovìzí, zmrazené maso).
Maso tak zùstane št’avnaté.
• Všechny druhy masa, které by mìly získat kùrèièku, mùžete péct v
pekáèi bez poklièky (napø. vepøové, jehnìèí, skopové, sekanou
peèeni, kachnu, drùbeží stehna, kuøata, malou drùbež, rostbíf,
svíèkovou, zvìøinu).
3
Tip: Budete-li používat pøi peèení vhodnou nádobu, trouba se ménì
zašpiní.
Úroveò drážek
Údaje o úrovni drážek najdete v následující tabulce.
36
Návod k použití
Pokyny k tabulce pro peèení masa
V tabulce najdete údaje k peèení rùzných druhù masa: údaje o
nastavení teploty, doby peèení a úroveò drážek. Údaje jsou pouze
orientaèní.
• Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì až od váhy 1 kg.
• Obecnì lze øíci, že pro velmi libové maso, jako ryby nebo zvìøina,
se hodí pøedevším funkce horního/spodního ohøevu O.
Pro všechny další druhy masa (pøedevším drùbeže)
doporuèujeme funkci Infrapeèení I.
• Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím
pøipeèení vystøikující masové št’ávy nebo tuku.
• Peèeni podle potøeby obrat’te (po 1/2 - 2/3 celkové doby).
3
Tip: Velké peèenì a drùbež bìhem peèení nìkolikrát polijte
vypeèenou št’ávou. Peèenì pak bude mít lepší chut’.
2
Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili
zbytkového tepla.
37
Návod k použití
Tabulka pro peèení masa
Druh masa
Množství
Horní/spodní
ohøev O
Infrapeèení I
Èas
Váha
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
Hod.:min.
1-1,5 kg
1
200-250
-
-
2:00-2:30
Hovìzí maso
Dušená svíèková
Rostbíf nebo
svíèková
na každý
cm výšky
- uvnitø krvavé
na každý
cm výšky
1
250-2701
1
190-200
0:05-0:06
- uvnitø rùžové
na každý
cm výšky
1
250-2701
1
180-190
0:06-0:08
- propeèené
na každý
cm výšky
1
210-2501
1
170-180
0:08-0:10
Ramínko, plec,
kýta
1-1,5 kg
1
210-220
1
160-180
1:30-2:00
Kotlety, uzené
maso
1-1,5 kg
1
180-190
1
170-180
1:00-1:30
Sekaná peèenì
750 g-1 kg
1
170-180
1
160-170
0:45-1:00
Vepøové nožièky
(pøedvaøené)
750 g-1 kg
1
210-220
1
150-170
1:30-2:00
Telecí peèenì
1 kg
1
210-220
1
160-180
1:30-2:00
Telecí nožièky
1,5-2 kg
1
210-225
1
160-180
2:00-2:30
Jehnìèí kýta,
Jehnìèí peèenì
1-1,5 kg
1
210-220
1
150-170
1:15-2:00
Jehnìèí høbet
1-1,5 kg
1
210-220
1
160-180
1:00-1:30
Vepøové maso
Telecí maso
Jehnìèí
38
Návod k použití
Druh masa
Množství
Horní/spodní
ohøev O
Infrapeèení I
Èas
Váha
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
Úroveò
drážek
zdola
Teplota
°C
Hod.:min.
Zajeèí høbet
Zajeèí kýty
až 1 kg
3
220-2501
3
160-170
0:25-0:40
Srnèí/jelení høbet
1,5-2 kg
1
210-220
1
160-180
1:15-1:45
Srnèí/jelení kýta
1,5-2 kg
1
200-210
1
160-180
1:30-2:15
Kusy drùbeže
4-6 kusù
po
200-250g
3
220-250
3
180-200
0:35-0:50
Kuøecí pùlky
2-4 kusù
po
400-500 g
3
220-250
3
180-200
0:35-0:50
Kuøe, mladá
slepice
1-1,5 kg
1
220-250
1
170-180
0:45-1:15
Kachna
1,5-2 kg
1
210-220
1
160-180
1:00-1:30
Husa
3,5-5 kg
1
200-210
1
150-160
2:30-3:00
2,5-3,5 kg
4-6 kg
1
200-210
180-200
1
150-160
140-150
1:30-2:00
2:30-4:00
1-1,5 kg
2/3
210-220
2/3
160-170
0:45-1:15
Zvìøina
Drùbež
Krocan/krùta
Ryba (dušená)
Celé ryby
1)Troubu pøedehøejte.
Tuènì vytištìné údaje oznaèují pro daný druh masa vždy nejvhodnìjší funkci
trouby.
39
Návod k použití
Plošné grilování
Ke grilování používejte funkci trouby Gril F nebo Velkoplošný
gril Z s nastavením teploty z.
1
Pozor: Grilujte vždy se zavøenými dvíøky trouby.
3
Prázdnou troubu vždy na 5 minut pøedehøejte.
Nádoby ke grilování
• Ke grilování používejte grilovací rošt s univerzálním plechem.
Úroveò drážek
• Ke grilování plochých kouskù je obvykle vhodná 4. úroveò
drážek.
Pokyny k tabulce pro grilování
Grilovací èasy jsou pouze orientaèní a závisí na druhu a kvality
použitého masa nebo ryb.
• Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb.
• Grilované kousky asi v polovinì grilování obrat’te
Tabulka pro grilování
Potraviny ke grilování
Úroveò drážek
zdola
1. strana
2. strana
Špikované maso
4
8-10 min.
6-8 min.
Vepøové bez kosti
4
10-12 min.
6-10 min.
Klobásy
4
8-10 min.
6-8 min.
Hovìzí steaky,
Telecí steaky
4
6-7 min.
5-6 min.
Hovìzí høbet, rostbíf
(asi 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
3
2-3 min.
2-3 min.
3
6-8 min.
-
Toastový chléb
1
Obložené toastové chleby
1) Použijte grilovací rošt bez univerzální plechu.
40
Grilovací èas
Návod k použití
Rozmrazování
K rozmrazování použijte funkci trouby Rozmrazování A bez
nastavení teploty.
Nádoby k rozmrazování
• Vybalené potraviny položte v talíøi na rošt.
• Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak
znaènì prodloužil.
Úroveò drážek
• K rozmrazování zasuòte rošt do 1. úrovnì drážek.
Pokyny k tabulce pro rozmrazování
Následující tabulka vám poskytne informace k èasu rozmrazování.
Tabulka pro rozmrazování
Jídlo
Èas k
Èas po
rozmrazení rozmrazení
min.
min.
Poznámka
Kuøe, 1000 g
100-140
20-30
Kuøe položte na obrácený talíøek ve
velkém talíøi. V polovinì doby obrat’te
nebo zakryjte fólií.
Maso, 1000 g
100-140
20-30
V polovinì doby obrat’te nebo
zakryjte fólií.
Maso, 500 g
90-120
20-30
V polovinì doby obrat’te nebo
zakryjte fólií.
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
Nezakrývejte.
Jahody, 300 g
30-40
10-20
Nezakrývejte.
Máslo, 250 g
30-40
10-15
Nezakrývejte.
80-100
10-15
Nezakrývejte
(Smetanu lze snadno ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela rozmrazené
kousky.).
60
60
Smetana,
2 x 200 g
Dort, 1400 g
Nezakrývejte.
41
Návod k použití
Zavaøování
K zavaøování použijte funkci trouby Spodní ohøev Ü.
Zavaøovací nádoby
• K zavaøování používejte pouze zavaøovací sklenice stejné velikosti.
3
Sklenice s uzávìrem typu twist-off nebo bajonetovým
uzávìrem nejsou vhodné.
Úroveò drážek
• K zavaøování použijte 1. úroveò drážek.
Pokyny k zavaøování
• K zavaøování použijte univerzální plech. Vejde se na nìj až šest
zavaøovacích sklenic s litrovým obsahem.
• Sklenice musí být naplnìné do stejné výše a dobøe uzavøené.
• Postavte je na univerzální plech tak, aby se vzájemnì nedotýkaly.
• Na univerzální plech nalijte asi 1/2 litru vody, aby bylo v troubì
dostateèné vlhko.
• Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky
(u 1-litrových sklenic asi za 35-60 minut), troubu vypnìte nebo
nastavte teplotu zpìt na 100° C (viz tabulka).
42
Návod k použití
Tabulka pro zavaøování
Suroviny k
zavaøování
Teplota
°C
Zavaøování až
Dále
do zaèátku
vaøit
bublinek
pøi 100 °C
min.
min.
nechat dojít
ve vypnuté
troubì
Bobulové ovoce
Jahody, borùvky,
maliny, zralý angrešt
160-170
35-45
-
-
Nezralý angrešt
160-170
35-45
10-15
-
160-170
35-45
10-15
-
Karotka
160-170
50-60
5-10
60
Houby
160-170
40-60
10-15
60
Okurky
160-170
50-60
-
Zeleninová smìs v
nálevu
160-1700 50-60
Peckoviny
Hrušky, kdoule,
švestky
Zelenina
15
-
Kvìták, hrášek, chøest 160-170
50-60
15-20
-
Fazole
50-60
-
-
160-170
43
Návod k použití
Èištìní a údržba
1
Upozornìní!: Èištìní spotøebièe pomocí parního nebo
vysokotlakého pøístroje je z bezpeènostních dùvodù zakázáno!
Vnìjší plochy spotøebièe
Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v
roztoku mycího prostøedku.
• Nepoužívejte písek, silné èisticí prostøedky ani žádné prostøedky s
drsnými èásticemi.
• Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky.
Varná deska
44
1
Upozornìní: Pøi èištìní nesmí být žádný plynový hoøák zapnutý.
Dbejte na to, aby varná deska byla natolik vychladlá, že je možné s
díly manipulovat bez rizika.
1
Pozor: Nepoužívejte žádné agresivní èisticí prostøedky, jako napø.
rozprašovaèe do grilu nebo trouby, prostøedky s hrubými èásticemi
nebo drátìnky na hrnce.
Varnou desku èistìte po každém použití horkou vodou s mycím
prostøedkem. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou.
Møížku opláchnìte horkou vodou s mycím prostøedkem, silnì
zneèištìná místa pøetøete mokrým hadrem a nechte odmoèit.
Koruny a kryty hoøákù opláchnìte horkou vodou, silnì zneèištìná
místa nechte odmoèit a pak vyèistìte mìkkým kartáèem. Otvory pro
plameny v korunì hoøáku musí být vždy èisté a bez nánosù.
Návod k použití
Vnitøní prostor trouby
1
Upozornìní: Pøi èištìní musí být trouba vypnutá a vychladlá.
Spotøebiè èistìte po každém použití. Neèistoty tak snadno
odstraníte a tolik se nepøipeèou.
1. Pøi èištìní si rozsvit’te osvìtlení trouby L.
2. Po každém použití troubu vytøete vodou mycím prostøedkem a
vysušte. Nepoužívejte žádné abrazivní prostøedky.
3. Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èištìní
trouby.
1
Pozor: Pøi použití spreje do trouby se øiïte pokyny výrobce!
Pøíslušenství
Všechny zasunovací díly (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po
každém použití opláchnìte a dobøe osušte. Èištìní bude
jednodušší, když díly necháte krátce odmoèit.
45
Návod k použití
Drážky
Chcete-li vyèistit boèní stìny trouby, mùžete odstranit drážky na levé
i pravé stranì trouby.
Vyjmutí drážek
Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte
ze stìny trouby (1) a pak uvolnìte
vzadu (2).
Zasazení drážek
3
Dùležité upozornìní! Zaoblené
konce kolejnièek musí smìøovat
dopøedu!
Pøi upevòování drážek je nejprve
zavìste vzadu (1), pak je zastrète
vepøedu a zatlaète (2).
46
Návod k použití
Osvìtlení trouby
Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou žárovky
trouby:
– Vypnìte troubu.
– Pojistky v pojistkové skøíòce vyšroubujte nebo vypnìte.
3
Na dno trouby položte kus látky kvùli ochranì žárovky a sklenìného
krytu.
Výmìna žárovky trouby/omytí sklenìného krytu
1. Sklenìný kryt vyšroubujte smìrem
doleva a omyjte.
2. Je-li to nutné:
Vymìòte žárovku do trouby za
žáruvzdornou do 300°C, 25 W,
230 V.
3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na
místo.
47
Návod k použití
Èištìní stropu trouby
Èištìní stropu trouby si mùžete usnadnit odklopením horního
topného tìlesa.
Odklopení topného tìlesa
Upozornìní: Topné tìleso
mùžete odklopit jen tehdy, je-li
trouba vypnutá a nehrozí
nebezpeèí popálení.
1. Odstraòte postranní drážky.
2. Uchopte topné tìleso vepøedu a
vytáhnìte ho pøes zarážky na
vnitøní stranì trouby smìrem
dopøedu.
3. Topné tìleso se sklopí dolù.
1
1
Pozor: Topné tìleso netlaète dolù
silou! Mohlo by se ulomit.
Èištìní stropu trouby
Upevnìní topného tìlesa
1. Topné tìleso zasuòte zpátky až ke
stropu trouby.
2. Topné tìleso povytáhnìte proti
pružinì pøes zarážky dopøedu.
3. Nechte zapadnout do držákù.
4. Nakonec zasuòte zpìt postranní
drážky.
1
48
Pozor: Topné tìleso musí ležet na
obou stranách za zarážkami ve
vnitøku trouby a být správnì
usazeno (2).
Návod k použití
Dvíøka trouby
Pøi èištìní se dají dvíøka trouby vysadit.
Vysazení dvíøek trouby
1. Dvíøka trouby otevøete dokoøán.
2. Pojistné páèky barvy mosazi na
obou dveøních závìsech celé
vyklopte.
3. Dvíøka trouby uchopte po stranách
obìma rukama a proti odporu je
asi ze 3/4 zavøete.
4. Dvíøka vytáhnìte z trouby.
(Pozor: jsou tìžká!).
5. Dvíøka položte vnìjší stranou na
mìkkou a rovnou podložku, napø.
na deku, aby se nepoškrábala.
Zasazení dvíøek trouby
1. Dvíøka uchopte ze strany držadla
po stranách obìma rukama.
2. Dvíøka držte v úhlu asi 60°.
3. Závìsy dvíøek zasuòte souèasnì
do obou otvorù vpravo i vlevo
dole na troubì, a to co nejdále.
4. Dvíøka nadzvednìte až na doraz,
a potom úplnì otevøete.
5. Pojistné páèky barvy mosazi na
obou dveøních závìsech sklopte
zpìt do pùvodní polohy.
6. Dvíøka trouby zavøete.
49
Návod k použití
Sklenìná výplò dvíøek trouby
Ve dvíøkách trouby je sklenìná výplò tvoøená tøemi vrstvami skla.
Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit.
1
Upozornìní: Následující kroky provádìjte jen u vysazených dvíøek
trouby! Zasazená dvíøka by se mohla pøi vyjmutí skla odlehèením
náhle sklopit a zranit vás.
1
Pozor: Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule,
mùže sklo prasknout.
Vymontování horní sklenìné tabule
1. Dvíøka vysaïte a opatrnì položte
na mìkkou a rovnou podložku.
2. Horní sklo uchopte na spodním
okraji a proti tahu pružiny ho
vysunujte smìrem k držadlu
trouby, až se dole uvolní.
3. Tabuli dole trochu nadzdvihnìte a
vytáhnìte ven.
Vymontování prostøední sklenìné tabule
1. Prostøední sklenìnou tabuli
uchopte na spodním okraji a
vysunujte ve smìru držadla dvíøek,
až se dole uvolní.
2. Tabuli dole trochu nadzdvihnìte a
vytáhnìte ven.
Sklenìné výplnì dvíøek umyjte
50
Návod k použití
Zasazení prostøední sklenìné tabule
1. Prostøední sklenìnou tabuli
zasuòte šikmo shora do dveøního
profilu na stranì s držadlem.
2. Sklopte ji dolù a zasuòte ji ve
smìru spodního okraje dvíøek až
nadoraz pod dolní zarážku.
Zasazení horní sklenìné tabule
1. Horní sklenìnou tabuli zasuòte
šikmo shora do dveøního profilu
na stranì s držadlem.
2. Sklopte ji dolù. Tabuli položte proti
tahu pružiny na stranì s držadlem
pøed profil zarážky na spodním
okraji dvíøek a zasuòte pod
zarážku. Sklenìná tabule musí
být pevnì na svém místì!
Dvíøka trouby znovu zasaïte
51
Návod k použití
Co dìlat, když ...
Porucha
Možná pøíèina
Øešení
Ovladaè hoøáku jste nestiskli Stisknìte ovladaè silnì až
dost silnì.
na doraz.
Elektrické zapalování je
vlhké nebo zneèištìné.
Hoøáky na varné
desce nelze zapálit.
Elektrické zapalování osušte
nebo vyèistìte. Pøípadnì
hoøák zapalte zapalovaèem
plynu nebo zápalkou.
Zkontrolujte pojistky.
Jestliže pojistky vypadnou
Výpadek proudu.
nìkolikrát po sobì, obrat’te
Vypadla pojistka v domácí
instalaci (pojistkové skøíòce). se na støedisko služby
zákazníkùm.
Zapalovací zaøízení je vadné.
Hoøáky na varné
Zneèištìné tepelné èidlo
desce zhasnou pøi
nastavení na plný
výkon i po
opakovaném zapálení. Vadné tepelné èidlo.
Voliè teploty není nastaven.
Obrat’te se na støedisko
služby zákazníkùm.
Tepelné èidlo vyèistìte.
Pokud neuspìjete, obrat’te
se na støedisko služby
zákazníkùm.
Obrat’te se na støedisko
služby zákazníkùm.
Voliè teploty nastavte podle
potøeby.
Trouba se nezahøívá,
i když je nastavena
správná funkce.
Zkontrolujte pojistky.
Jestliže pojistky vypadnou
Výpadek proudu.
nìkolikrát po sobì, obrat’te
Vypadla pojistka v domácí
instalaci (pojistkové skøíòce). se na støedisko služby
zákazníkùm.
Osvìtlení
trouby nefunguje.
Vadná žárovka v osvìtlení
trouby.
Vymìòte žárovku (viz èištìní
a údržba).
Kontrolka denního
èasu bliká.
Výpadek elektrického
proudu.
Nastavte denní èas
(viz kapitolu Pøed prvním
použitím).
Jestliže se vám nepodaøí odstranit poruchu ani pomocí výše
uvedených pokynù, obrat’te se prosím na svého prodejce
nebo na zákaznickou službu.
52
Návod k použití
1
Upozornìní: Opravy spotøebièe smí provádìt pouze kvalifikovaný
technik s pøíslušným oprávnìním. Neodborné opravy mohou pro
uživatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí.
Poškozené spotøebièe se nesmìjí používat. Zjistíte-li poruchu nebo
nìjaké poškození, uzavøete pøívod plynu a vypnìte nebo
vyšroubujte pojistky.
Pøi nesprávné obsluze spotøebièe se mùže stát, že budete muset
návštìvu opraváøe zaplatit, i když je spotøebiè ještì v záruce.
Pokyn týkající se spotøebièù s kovovým pøedním panelem:
3
Chladný kovový pøední panel spotøebièe mùže zpùsobit pøi otevøení
dvíøek trouby bìhem peèení nebo smažení krátkodobé zamžení
vnitøní sklenìné tabule.
53
Návod k použití
Technické údaje
Vnìjší rozmìry
Výška
Šíøka
Hloubka
Hloubka pøi otevøených dvíøkách
Celková hmotnost netto
59,5 cm
59,2 cm
56,7 cm
101,1 cm
35,0 kg
Vnitøní rozmìry trouby
Výška
Šíøka
Hloubka
Objem
31,0 cm
40,8 cm
40,7 cm
51,0 l
Pøíkon
Elektrická zaøízení
Dolní topné tìleso
Horní topné tìleso
Velký gril
Malý gril
Vnitøní ventilátor
Osvìtlení trouby
1000 W
1000 W
2900 W
1900 W
40 W
25 W
Hoøáky
54
Výkonný hoøák vlevo vpøedu
Støední hoøák vlevo vzadu
Velký hoøák vpravo vzadu
Malý hoøák vpravo vpøedu
Ø
72 mm
72 mm
72 mm
55 mm
Celkový pøíkon
Elektøina
Plyn Hs
Plyn Hi
6865 W
7600 W
6900 W
Hs
2400 W
1800 W
2400 W
1000 W
Hi
2200 W
1600 W
2200 W
900 W
Návod k použití
Smìrnice
Tento spotøebiè odpovídá následujícím normám:
• EN 60 335-1, EN 60 335-2-6 a EN 50 165
týkajícím se bezpeènosti elektrických spotøebièù urèených do
domácností a k podobným úèelùm a
• DIN 60 350 a
• DIN 44546 / 44547 / 44548
o užitných vlastnostech elektrických sporákù do domácnosti.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
o základních požadavcích na ochranu pøed elektromagnetickou
interferencí.
4
Tento spotøebiè odpovídá následujícím smìrnicím EU:
• 73/23/EHS Smìrnice o nízkém napìtí ve znìní 90/683/EHS
• 89/336/EHS Smìrnice EMV ve znìní 92/31/EHS)
• 90/396/EHS Smìrnice o plynu a pøíloha 1
• 93/68/EHS, Smìrnice o znaèení v EU
55
Návod k použití
Typový štítek
Pøepište prosím údaje z typového štítku do rámeèku. Typový štítek
najdete vpravo na skøíni trouby, když otevøete dvíøka trouby.
Tyto údaje uvádìjte prosím vždy pøi:
- dotazech urèených støedisku služeb zákazníkùm
- objednávání náhradních dílù a pøíslušenství
- technických dotazech
56
Návod k instalaci
Návod k instalaci
Bezpeènostní pokyny
1
Pozor: Montáž a pøipojení nového spotøebièe smí provést pouze
odborný technik s oprávnìním na plynovou a elektrickou instalaci.
Je nutné pøísnì dodržet obecné smìrnice pro provoz plynových a
elektrických spotøebièù, místní pøedpisy a pokyny tohoto
instalaèního návodu.
S tímto vestavným plynovým sporákem lze nainstalovat pouze
takovou vestavnou plynovou varnou desku, která je uvedena níže v
tabulce možných kombinací.
Tabulka možných kombinací
Vestavný sporák
C3000-1
C3100-1
Vestavná plynová varná deska
2500 CG
X
X
9560 CG
X
X
1
Pozor: Nezasahujte do závitových spojù plynového vedení ve
sporáku.
Správné provedení pøípojky si mùžete ovìøit na stranì “Technické
údaje”.
1
Pozor: Pøi opravì je nutné spotøebiè odpojit od zdroje plynu a
elektøiny: Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo vypnìte nebo
vyšroubuje pojistky. Zavøete hlavní pøívod plynu.
57
Návod k instalaci
Vestavba do kuchyòského nábytku
Ochrana pøed dotykem s èástmi pod elektrickým proudem podle
ustanovení VDE musí být zajištìna pøedpisovým provedením
vestavby.
Jištìní vestavné skøínì musí vyhovovat normì DIN 68930.
U vestavného nábytku musí obklady z umìlé hmoty, dýha a použitá
lepidla vydržet teplotu 70 °C. Pøi pochybnostech se obrat’te na
výrobce vestavného nábytku.
Spotøebiè odpovídá požadavkùm na ochranu pøed požárem tøídy 3.
Pouze spotøebièe tohoto typu mohou na jedné stranì pøiléhat k
vysoké skøíni nebo stìnì.
Minimální vzdálenosti:
- po stranách 200 mm,
- vzadu 50 mm,
- nahoøe 650 mm.
58
Návod k instalaci
Pøíslušenství k instalaci sporáku
• Koruny a kryty pro 4 hoøáky
• 2 šrouby na pøipevnìní sporáku k vestavné skøíòce
Pøíslušenství k instalaci sporáku
• Tìsnicí profil
• 8 šroubù do døevotøísky 3,5 x 25 na pøipevnìní nosièe hoøákù
• 4 smaltovaná tìsnìní hoøákù
• 4 pøiložené gumové kroužky
• 10 šroubù 2,9 x 13 na upevnìní hoøákù k varné desce
(2 náhradní)
• 2 møížky
Pøíslušenství k instalaci smaltované varné desky
• Tìsnicí profil
• 8 šroubù do døevotøísky 3,5 x 25 na pøipevnìní nosièe hoøákù
• 10 šroubù 2,9 x 13 na upevnìní hoøákù k varné desce
(2 náhradní)
• 2 møížky
Pøíslušenství k instalaci nerezové varné desky
• 8 šroubù do døevotøísky 3,5 x 25 na pøipevnìní nosièe hoøákù
• 2 šrouby 4,2 x 22 na upevnìní varné desky držákem møížky
(spojeno s ochranným vodièem)
• 6 zápustných šroubù 3,8 x 23 na vyrovnání varné desky s
obkladem
• 10 šroubù 2,9 x 13 na upevnìní hoøákù k varné desce
(2 náhradní)
• 2 møížky
59
Návod k instalaci
Výøezy ve vestavné skøíòce
Otvor ve vestavné skøíòce musí odpovídat obvyklým rozmìrùm.
1. V boèní stìnì vestavné skøíòky vyøíznìte otvor pro protažení plynové
bezpeènostní hadice podle nákresu rozmìrù.
2. Spodní èást vestavné skøíòky u zadní stìny zkrat’te o 20 mm,
aby se tudy mohl protáhnout napájecí kabel.
60
Návod k instalaci
Výøez pro varnou desku
3
Výøez pro varnou desku je nutné vystøedit podle prostoru pro
sporák.
1. Výøez pracovní desky musí pøesnì odpovídat rozmìrùm na
obrázku.
2. K ochranì proti vlhkosti je nutné všechny plochy výøezu pøetøít
vhodným izolaèním prostøedkem.
1
Pozor: Spáry podkladu varné èásti u obložených pracovních ploch
je nutné beze zbytku vyplnit spárovací hmotou.
3
Prostor pro sporák musí být po stranách mezi pracovní deskou a
nábytkem pod ní zcela uzavøený, s výjimkou výøezu k protažení
plynové bezpeènostní hadice.
61
Návod k instalaci
Pøípojení plynu
1
Pozor: Pøi instalaci musí být spotøebiè odpojen od zdroje napájení.
Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo vypnìte nebo vyšroubuje
pojistky. Zavøete hlavní pøívod plynu.
Pøípojka plynu musí odpovídat ustanovením DVGW (DVGWArbeitsblatt 600, TRGI 1986 nebo TRF) nebo ÖVGW (TR Gas
1985) a místním ustanovením stavebního dozoru.
Pøípojka k plynovému vedení mùže být provedena buï
pomocí celokovové ohebné bezpeènostní hadice odpovídající
pøedpisùm DVGW/ÖVGW s plynovou zásuvkou podle DIN
3383/list 1 nebo jako pevná pøípojka.
Mezi instalovaným pøívodem plynu a spotøebièem musí být
zabudován uzavírací kohout.
Plynová zásuvka nebo pevná pøípojka musí být instalována tak, aby
byla volnì pøístupná ze strany - zprava nebo zleva - a to i ve skøíni.
Nesmí být umístìna za spotøebiè.
Trubka pro pøívod plynu s vnìjším závitem 1/2" je umístìna ve
spotøebièi vzadu vlevo nahoøe. Uvedený výškový rozmìr se týká
vestavné skøínì vysoké bez pracovní desky 820 mm.
3
Spotøebiè nastavený na zemní plyn je oznaèen štítkem:
Nastaveno na zemní plyn H 20 mbar
Tento spotøebiè se mùže používat v rozsahu podle indexu Wobbe
12,0-15,7 kWh/m3 bez dodateèného seøizování.
1
62
Pozor: Pøi zmìnì nastavení nebo technické výbavy týkající se plynu
štítek odlepte a vymìòte za nový.
Návod k instalaci
Pøípojka na zkapalnìný plyn
Na pøívodní plynovou trubku vestavného sporáku se namontuje
koleno s èepièkovou maticí 1/2".
Pøestavba je popsána u soupravy na zkapalnìný plyn.
Elektrické pøipojení
Pøed pøipojením zkontrolujte, zda napìtí v síti v místì instalace
odpovídá napìtí uvedenému na typovém štítku - tedy jmenovitému
napìtí spotøebièe. Typový štítek najdete na skøíni trouby a je
viditelný pøi otevøení dvíøek trouby.
Napìtí spotøebièe je 230 V ~. Spotøebiè funguje bez problémù i ve
starší síti s 220 V ~.
Jako napájecí kabel se musí použít typ H05VV-F nebo vyšší.
Instalace musí být provedena pøívodem s vidlicí, nebo je nutné v
bytovém rozvodu napevno instalovat vypínaè s min. 3 mm
vzdáleností mezi kontakty, kterým se spotøebiè oddìlí od sítì všemi
póly.
Pøi pøímém pøipojení použijte kabel nejménì 170 cm dlouhý.
Zástrèka musí být volnì pøístupná.
63
Návod k instalaci
64
Návod k instalaci
Instalace sporáku
1. Sporák postavte pøed prostor urèený k vestavbì.
2. Plynovou bezpeènostní hadici protáhnìte otvorem ve skøíòce a
pøipojte k pøívodu plynu.
Pozor: Nezasahujte do závitových spojù plynového vedení ve
sporáku.
3. Proveïte elektrické pøipojení.
4. Sporák zasuòte do vestavného prostoru, vyrovnejte ho a na každé
stranì upevnìte 1 šroubem 3,5 x 30 (Výøez C).
1
1
Pozor: Pøi zasunování sporáku dávejte pozor, aby se plynová
hadice nìkde nezkroutila, neohnula nebo nepøiskøípla.
Elektrické zapalování a tepelná èidla nesmìjí vyènívat pøes úroveò
nábytku. Mohly by se poškodit.
Pøívodní kabel nesmí pøiléhat k zadní stìnì vestavného plynového
sporáku.
65
Návod k instalaci
3
Montáž varné desky s hoøáky
1. Odstraòte pøepravní šrouby (1) vlevo a vpravo od pøepravního
jištìní (2).
2. Pøepravní jištìní (2) odstraòte uvolnìním ètyø šroubù (3).
3. Uvolnìte ètyøi šrouby (4) na pøíèných lištách s hoøáky.
4. Celou hoøákovou jednotku zvednìte a pak posuòte držáky smìrem
ven tak daleko, aby ètyøi spojnice ležely na pracovní desce.
5. Držák hoøákù usaïte vpøedu a po stranách do pracovní desky (vložte
do výøezu pro varnou desku).
6. Držák hoøákù upevnìte po obou stranách tøemi šrouby (5) ve
výøezu pro varnou desku.
Je-li pracovní deska obložena kamenným materiálem, musí se
držáky hoøákù do výøezu vlepit pomocí speciálního lepidla na
kámen.
7. Zkuste varnou desku uložit a vyzkoušet tak, zda jsou hoøáky a osm
matek se západkami (6) ve støedové poloze.
V pøípadì potøeby je možné hoøáky nebo matky se západkami
posunout.
8. Ètyøi šrouby (4) znovu utáhnìte.
Rozmìry šroubù:
66
(1)
4,2 x 9,5
(4)
4,5 x 9,5
(5)
3,5 x 25
Návod k instalaci
67
Návod k instalaci
Instalace sklenìné varné desky
1. Hoøáky vytáhnìte z výøezù šikmo dopøedu, nadzdvihnìte a zasuòte
zpìt do horní polohy.
2. Varnou desku vyrovnejte na hoøáky ve výøezu pracovní desky.
3. Tužkou nebo vodou smazatelným fixem rozpustným ve vodì varnou
desku obkreslete na pracovní desku a znovu ji zvednìte.
4. Asi 2 mm od obrysu smìrem dovnitø nalepte na pracovní desku
souvisle po celém obvodu pøiložené samolepicí tìsnìní z pìnové
hmoty.
1
Pozor: Tìsnìní nenatahujte! Pøeènívající konce èistì odøíznìte.
5. Varnou desku znovu uložte a vyrovnejte podle hoøákù.
3
Zkontrolujte, zda varná deska je k pracovní desce pøipevnìna bez
sebemenší skulinky.
6. Na tìsnìní hoøáku nasaïte gumové kroužky s kulatým profilem
smìrem vzhùru.
7. Na elektrické zapalování a tepelná èidla nasaïte tìsnìní hoøáku a
pevnì zatlaète do otvorù varné desky.
8. Tìsnìní hoøáku pøišroubujte vždy dvìma šrouby k hoøákùm. Tím je
varná deska spojena s pracovní deskou.
9. Správným zpùsobem nasaïte korunu a kryt hoøáku. Møížku uložte a
zasuòte do pøipravených prohlubní.
1
68
Pozor: Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe.
Návod k instalaci
69
Návod k instalaci
Instalace smaltované varné desky
1. Varnou desku vyrovnejte na hoøáky ve výøezu pracovní desky.
2. Tužkou nebo vodou smazatelným fixem varnou desku obkreslete na
pracovní desku a varnou desku opìt sejmìte.
3. Asi 2 mm od obrysu smìrem dovnitø nalepte na pracovní desku
souvisle po celém obvodu silikonový tìsnicí profil.
1
Pozor: Tìsnìní nenatahujte! Pøeènívající konce èistì odøíznìte.
4. Varnou desku uložte a vyrovnejte podle hoøákù.
Pozor: Všechny ètyøi hoøáky musí být bez použití síly usazeny v
otvorech varné desky tak, aby pøi pokusu o vytažení kladly jen lehký
odpor.
5. Každý hoøák pøišroubujte dvìma šrouby k varné desce.
6. Varnou desku sešroubujte na obou stranách jedním šroubem v
oválném držáku møížky s držákem hoøáku.
1
Pozor: Šrouby musí být pevnì utaženy. Tím je zajištìno spojení s
ochranným vodièem.
7. Nasaïte korunu hoøáku, kryt hoøáku a møížku.
1
1
70
Pozor: Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe.
Návod k instalaci
71
Návod k instalaci
Instalace nerezové varné desky
1. Varnou desku položte do výøezu.
2. Varnou desku upevnìte šrouby skrz ètyøi upevòovací otvory k
maticím se západkami.
Pozor: Všechny ètyøi hoøáky musí být bez použití síly usazeny v
otvorech varné desky tak, aby pøi pokusu o vytažení kladly jen lehký
odpor.
3. Každý hoøák pøišroubujte dvìma šrouby k varné desce.
4. Varnou desku pøišroubujte na obou stranách jedním šroubem v
oválném držáku møížky k pracovní desce.
1
Pozor: Šrouby musí být pevnì utaženy. Tím je zajištìno spojení s
ochranným vodièem.
5. Nasaïte korunu hoøáku, kryt hoøáku a møížku.
1
1
72
Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe.
Návod k instalaci
Tabulka výkonu hoøákù a trysek
Zemní plyn (H)
Zkapalnìný plyn (B/P)
Ws (MJ/m3)
50,72
87,33
p (mbar)
20
30
kW (HS) kW (Hi)
Hoøák
vlevo vpøedu
D trysky
D trysky
kW (HS) kW (Hi)
1/100 mm
1/100 mm
QN
2,4
2,15
112
2,4
2,15
75
QN
1,8
1,65
91
1,8
1,65
68
QN
2,4
2,15
112
2,4
2,15
75
Hoøák
QN
vpravo vpøedu
1,0
0,90
70
1,0
0,90
50
Hoøák
Hoøák
vpravo vzadu
Prùmìr otvorù v tryskách pro malý plamen v 1/100 mm
Hoøáky
vlevo vpøedu
Druh plynu
1
vlevo vzadu
vpravo vzadu
D trysky
1/100
mm
kW
(HS)
D trysky
D trysky
kW
kW
1/100
1/100
(HS)
(HS)
mm
mm
Zemní
plyn (H)
20 mbar
49
0,38
49
0,38
49
Zkapalnìný
plyn (B/P)
30 mbar
32
0,42
32
0,42
32
vpravo vpøedu
D trysky
1/100
mm
kW
(HS)
0,38
45
0,28
0,42
28
0,33
Pozor: Pøi pøestavbì na zkapalnìný plyn je tøeba k typovému
štítku pøidat nálepku s údajem o sadì trysek.
Pøi zmìnì seøízení zpìt na zemní plyn se musí tryska na plný
plamen, nastavovací tryska na malý plamen a regulaèní šroub na
spodní pøívod vzduchu znovu zapeèetit.
73
Návod k instalaci
74
Návod k instalaci
75
Návod k instalaci
76
Seznam hesel
Seznam hesel
B
K
bezpeènostní pokyny . . . . . . . . . . . . 5, 57
kombinovaný rošt . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
kovová varná deska . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C
Èištìní
drážky . . . . . . . .
dvíøka trouby . . .
Pøíslušenství . . .
èištìní
osvìtlení trouby
pøedèištìní . . . .
co dìlat, když . . . .
L
. . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . . . . . . . . 45
likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . 52
N
D
drážky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
dvíøka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
E
elektrické pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . 63
F
Funkce
Hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
G
gril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
grilování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
H
Hodiny
Nastavení denního èasu . . . . . . . . . . 21
hodiny
doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
konec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
minutka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
zmìna denního èasu . . . . . . . . . . . . 27
hoøáky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
horkovzdušný ohøev . . . . . . . . . . . . . . . 18
horní/spodní ohøev . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hotová jídla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
I
infrapeèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
instalace
nerezová varná deska . . . . . . . . . . . 72
sklenìná varná deska . . . . . . . . . . . . 68
smaltovaná varná deska . . . . . . . . . . 70
sporáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
instalaèní výøezy . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61
M
Montáž
Varná deska s hoøáky . . . . . . . . . . . . 66
nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nákypy a zapékaná jídla . . . . . . . . . . . 34
O
obsluha hoøákù . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
P
peèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plech na peèení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pojistka proti pøeklopení . . . . . . . . . . . .
Popis spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . .
pøípojení plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
36
11
20
.8
62
20
R
rošt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
rozmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 41
S
sklenìná varná deska . . . . . . . . . . . . . . 9
spodní ohøev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
T
Tabulky a tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trouba
dvíøka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trouba
osvìtlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
49
18
17
17
11
47
U
univerzální plech . . . . . . . . . . . . . . 11, 20
úroveò drážek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
77
Seznam hesel
V
výkon hoøákù a trysky . . . . . . . . . . . . . 73
velkoplošný gril . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vestavba do kuchyòského nábytku . . . 58
vypnutí èasového displeje . . . . . . . . . . 22
Z
Zákaznická služba . . . . . . . . . . . . . . . . 79
zavaøování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
zkapalnìný plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
78
Servis
V kapitole “Co dìlat, když...” jsou popsány nìkteré poruchy, které
mùžete opravit sami. V pøípadì poruchy se pokuste nejprve
problém vyøešit podle tìchto pokynù.
Má trouba nìjakou technickou závadu?
Pak se obrat’te na naši zákaznickou službu. (Adresy a telefonní èísla
najdete pod “Místa zákaznické služby”).
Rozhovor si vždy dobøe pøipravte pøedem. Usnadníte tak urèení
poruchy a rozhodnutí, zda je zásah zákaznické služby nutný.
Následující postup dodržte co
možná nepøesnìji:
• Jak se porucha projevuje?
• Za jakých okolností k poruše
dochází?
Pøed rozhovorem si pøipravte
následující èísla, uvedená na
typovém štítku spotøebièe:
• výrobní èíslo (9 èíslic),
• sériové èíslo (8 èíslic).
Doporuèujeme vám, abyste si
tato èísla zapsali na pøíslušnou
øádku do návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Výrob. è. . . . . . . . . .
Sér. è.
. . . . . . . .
Kdy vám vznikají náklady i bìhem záruky?
• Když jste mohli poruchu odstranit sami s pomocí tabulky poruch
(viz oddíl “Co dìlat, když ...”),
• Když vás pracovníci zákaznické služby navštívili nìkolikrát,
protože od vás pøed svou návštìvou nezískali všechny dùležité
informace, napø. se museli vracet pro nutné náhradní díly.
Opakované návštìvì opraváøù se mùžete vyhnout, když si svùj
telefonát podle výše uvedených pokynù dobøe pøipravíte.
79
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Skupina Electrolux je nejvìtším výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù
výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ v celkové
hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích svìta.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
315 5809 28-A-081002-02
Zmìny vyhrazeny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising