Electrolux | EKG5004 | User manual | Electrolux EKG5004 User Manual

Electrolux EKG5004 User Manual
Maşină de gătit cu gaz
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI
ÎNTREŢINERE
EKG 5004
ATENŢIONĂRI !
Instalarea trebuie să fie făcută de către unitatea de service Electrolux din
zonă sau un instalator autorizat, conform indicaţiilor date de către
producător în prezentele instrucţiuni. Nerespectarea acestora scuteşte
producătorul de orice răspundere.
Înaintea efectuării operaţiilor de instalare, să se verifice presiunea de gaz din
reţea şi integritatea instalaţiei electrice.
Pentru gaze naturale (G20) presiunea normală de funcţionare este 20 bar
iar pentru gaze petrolier lichefiate (G30/G31) este 30 bar.
Limitele între care maşina de gătit funcţionează normal (între care
producătorul garantează o funcţionare corectă) sunt :
- pentru gaze naturale (G20) de 18-25 mbar
- pentru gaze petrolier lichefiate (G30/G31) de 25-35 mbar
În cazul în care presiunea de gaz diferă (sau variază) de cea prescrisă, se
recomandă montarea unui regulator de presiune corespunzător pe conductă.
Se admite utilizarea numai a regulatoarelor prevăzute în normele în vigoare.
Racordarea la butelia de gaz petrolier lichefiat (GPL) se va face obligatoriu
prin intermediul unui regulator de presiune reglat la o presiune de 300 mm
coloană de apă.
Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în caz de instalare,
utilizare necorespunzătoare şi de nerespectare a regulilor de securitate.
2
CUPRINS
În atenţia utilizatorului
În atenţia instalatorului
Avertizări
4
Instalare
16
Descrierea aparatului
6
Racordarea la instalaţia de gaz
17
Caracteristici tehnice
7
Racordarea la reţeaua electrică
17
Utilizarea maşinii de gătit
8
Schimbarea modului de racordare
18
Curăţire şi întreţinere
15
Adaptarea la diferite gaze şi reglaje
19
Schema electrică
22
Lista pieselor de schimb
23
Declaraţie de conformitate
25
Cum se citeşte instrucţiunea de utilizare ?
Următoarele simboluri Vă vor ghida dea lungul lecturării
instrucţiunilor de utilizare.
Instrucţiuni privind securitatea funcţionării
Descrierea operaţiilor etapă cu etapă
Sfaturi şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
3
AVERTIZĂRI
Aceste instrucţiuni au fost redactate pentru
siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi.
Conformaţi-vă prezentelor instrucţiuni pentru a
asigura o funcţionare ireproşabilă şi îndelungată
a maşinii. Păstraţi această broşură pentru orice
consultare ulterioară. Dacă vindeţi sau cedaţi
aparatul altei persoane, predaţi şi instrucţiunile
de folosire. Noul utilizator va putea fi informat
despre funcţionarea acestuia şi despre diferitele
atenţionări.
• Înaintea instalării verificaţi dacă condiţiile
locale de distribuţie (natura şi presiunea
gazului) şi reglajul aparatului sunt
compatibile.
• Condiţiile de reglare ale acestui aparat
sunt înscrise pe eticheta de fabricaţie.
• Acest aparat nu se racordează la
dispozitiv de evacuare a produselor de
ardere. El trebuie să fie instalat şi racordat
în conformitate cu reglementările de
instalare în vigoare. Se va acorda o
atenţie deosebită dispoziţiilor referitoare
la aerisire.
• Acest aparat a fost conceput pentru a fi
utilizat de către adulţi.
• Când cumpăraţi aparatul, dezambalaţi-l
imediat. Verificaţi aspectul general.
• Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv
uzului casnic. Nu se foloseşte în scopuri
comerciale, industriale sau altele decât pentru
cel care a fost conceput. Orice altă utilizare
(de ex.: pentru încălzirea unei încăperi) este
impropie şi periculoasă.
• Supravegheaţi copiii pentru a nu-l atinge şi a
nu-l folosi ca jucărie. În timp ce cuptorul este
în funcţiune părţile exterioare ale maşinii
de gătit se încălzesc. Îndepărtaţi copiii de
aparat.
• Nu modificaţi sau nu încercaţi să modificaţi
caracteristicile acestui aparat. Aceasta ar
putea
reprezenta un pericol pentru
dumneavoastră.
Înainte de prima utilizare :
• ridicaţi capacul ;
• scoateţi accesoriile din cuptor;
• scoateţi eventualele autocolante, etichete
publicitare, foliile de protecţie şi ornamentele;
• spălaţi accesoriile din cuptor cu detergent;
limpeziţi-le şi ştergeţi-le.
• încălziţi cuptorul în gol fixând butonul cuptor
pe poziţia 8 a termostatului, timp de 45
minute pentru a elimina mirosul neplăcut
cauzat de arderea diferitelor uleiuri şi grăsimi
de protecţie folosite în timpul fabricaţiei. În
timpul acestei operaţii, aparatul va fumega
(va scoate fum). În timpul acestei operaţii
asiguraţi o bună aerisire a încăperii.
4
• Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz
conduce la producere de căldură şi de
umiditate în localul unde el este instalat.
Asiguraţi o bună aerisire a bucătăriei:
menţineţi deschise orificiile naturale de
aerisire, sau instalaţi un dispozitiv
mecanic de aerisire (hotă de aerisire
mecanică).
• O utilizare intensivă şi prelungită a
aparatului poate necesita o aerisire
suplimentară, de exemplu deschiderea
unei ferestre, sau o aerisire mai eficace,
de exemplu mărirea puterii ventilaţiei
mecanice dacă aceasta există.
• Dacă folosiţi un aparat electric în aproprierea
maşinii (de exemplu un mixer) cablul de
alimentare să nu atingă suprafeţele calde ale
maşinii de gătit sau să nu se prindă în uşa
cuptorului.
• Supravegheaţi maşina de gătit în timpul
prăjirii, frigerii în grăsimi sau ulei (cartofi pai,
creveţi,
etc.)
deoarece
grăsimile
supraîncălzite se pot aprinde foarte uşor.
• Nu folosiţi vase instabile sau deformate
deoarece se pot răsturna şi pot cauza răni.
• Nu trageţi maşina de mânerul uşii cuptor.
• Faţă de accesoriile livrate cu maşina, nu
utilizaţi decât tăvi sau forme de prăjituri care
rezistă la temperaturi înalte (respectaţi
instrucţiunile producătorilor).
• Nu depozitaţi produse de întreţinere sau
produse inflamabile în spaţiul de depozitare
sau în apropierea maşinii.
• Pe uşa cuptor deschisă:
- nu puneţi greutăţi
- nu lăsaţi copiii să se urce sau să se aşeze
pe ea.
• La introducerea sau scoaterea vaselor din
cuptor nu vă apropiaţi de elementele
încălzitoare şi folosiţi mănuşi de bucătărie.
• Nu căptuşiţi cuptorul cu folie de aluminiu
deoarece căldura acumulată provoacă
distrugerea emailului.
• Pentru a evita distrugerea butoanelor nu
lăsaţi deschisă uşa cuptorului atâta timp cât
cuptorul este în funcţionare sau cald.
• După utilizarea maşinii de gătit toate
butoanele trebuie să rămână în poziţia “oprit”
Nu lăsaţi nimic pe plită în timpul folosirii
arzătoarelor (cârpe, folie de aluminiu, etc).
• Capacul maşinii trebuie să fie deschis în
timpul folosirii cuptorului.
• Înainte de a închide capacul ştergeţi toate
arzătoarele şi aşteptaţi ca plita să se
răcească, pentru a nu distruge capacul.
• Aparatul trebuie conectat obligatoriu la o
priză dotată cu contact de protecţie
(împământare)
• Utilizarea oricărui aparat electric implică
respectarea următoarelor reguli:
− aparatul trebuie să fie obligatoriu conectat
corect la instalaţia de legare la pământ.
− nu se va atinge aparatul cu mâinile umede
sau ude.
− nu se va trage de cordonul de alimentare
sau de aparat pentru a-l deconecta de la
priză.
− nu lăsaţi copiii sau persoanele incapabile
să-l folosească să manevreze aparatul.
• Schimbaţi furtunul de alimentare cu gaz
înainte de data înscrisă pe acesta sau dacă
suprafaţa acestuia prezintă deteriorări
(fisuri).
• Nu lăsaţi copiii lângă maşină în timpul
funcţionării acesteia. Astfel evitaţi ca ei să se
ardă prin atingerea părţilor calde sau prin
răsturnarea vreunui vas.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu butoanele
maşinii.
• Înainte de orice operaţie de curăţare sau
întreţinere a maşinii verificaţi ca toate
butoanele să fie pe poziţia oprit, pereţii
maşinii să fie reci, iar maşina să fie
deconectată de la reţeaua de alimentare
cu energie electrică prin scoaterea
cordonului de alimentare din priză!
• Nu folosiţi arzătoarele plitei în gol (fără vase
pe ele).
• Pentru a obţine bune rezultate culinare în
folosire, maşina trebuie menţinută curată.
• Curăţaţi maşina după fiecare folosire pentru
a garanta o funcţionare corectă şi
îndelungată.
• Nu folosiţi aparate cu vapori sau sub
presiune pentru a curăţa cuptorul.
• Nu se va lăsa aparatul în funcţiune
nesupravegheat !
• Pentru remedierea oricăror defecţiuni
solicitati intervenţia unei persoane autorizate
din cadrul unităţilor Service Electrolux
prezentate în lista anexată.
• Vă recomandăm să păstraţi certificatul de
garanţie livrat împreună cu aparatul,
prezentarea lui fiind obligatorie în cazul unor
defecţiuni în perioada de garanţie.
• În caz de intervenţii la maşina Dvs. solicitaţi
numai piesele de schimb certificate de către
producător.
Instalare
•
•
•
•
•
Instalarea trebuie să fie făcută de către un
instalator autorizat, conform indicaţiilor date de
către producător în prezentele instrucţiuni.
Nerespectarea acestora scuteşte producătorul
de orice răspundere.
Dacă instalaţia electrică necesită o
modificare pentru branşarea maşinii solicitaţi
un electrician calificat.
Schimbarea ajutajelor pentru trecerea de pe un
tip de gaz pe altul şi reglajul aferent se face
contra cost pe cheltuiala clientului la tariful
stabilit de către unităţile Service Electrolux.
Când se racordează la reţeaua de alimentare
cu gaz, la butelie sau în caz de intervenţii,
maşina de gătit se va debranşa obligatoriu
de la reţeaua electrică.
Reparaţiile se fac numai de către persoane
calificate. O reparaţie necorespunzătoare
poate cauza probleme grave.
Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate
în caz de instalare, utilizare, întreţinere şi curăţire
necorespunzătoare şi de nerespectare a regulilor
de securitate .
Simbolul
de pe produs sau de pe
ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător
pentru
reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe
negative
pentru
mediul
înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor,
consecinţe care ar putea deriva din aruncarea
necorespunzătoare a acestui produs. Pentru
mai multe informaţii detaliate despre
reciclarea acestui produs, vă rugăm să
contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
5
DESCRIEREA APARATULUI
Placa frontală
Model : EKG5004
1
GAS GRILL
EKG5004
2
1.
2.
3.
4.
5.
4
3
Buton pentru iluminat
Buton pentru frigare rotativă
Buton de comandă minutier
Buton de comandă cuptor/grătar
Buton de comandă arzător stânga-spate
5
6
6.
7.
8.
9.
7
6
9
Buton de comandă arzător stânga-faţă
Buton de comandă arzător dreapta-faţă
Buton de comandă arzător dreapta-spate
Buton cu revenire pentru aprinzător
Plită
2
3
1
4
1. Arzător rapid (2600W)
2. Arzător semirapid (2000W)
8
3. Arzător rapid (2600W)
4. Arzător auxiliar (1000W)
CARACTERISTICI TEHNICE
Aparat
Clasa 1
Plită
Cuptor
Capac plită
Grătar plită
Vopsit
Emailat
Arzător stânga faţă
Arzător stânga spate
Arzător dreapta spate
Arzător dreapta faţă
Aprindere electronică la arzătoarele plitei
Arzător rapid
Arzător semirapid
Arzător rapid
Arzător auxiliar
Cuptor
Volum
Încărcare termică cuptor
Grătar
Încărcare termică grătar
Iluminat cuptor
Frigare rotativă
Ceas minutier
Curăţire
2,60 (2,30) kW
2,00 (1,70) kW
2,60 (2,30) kW
1,00 (0,85) kW
0,6 W
gaz
49.0 dm3
2,60 (2,30) kW
gaz
2,50 (2,20) kW
15 W tip E14
4W
manuală
Aprindere electronică la cuptor şi grătar
Accesorii
Grătar cuptor
Tavă de fript
Tavă de copt
Deflector
Spaţiu de depozitare a accesoriilor
Dimensiuni
Înălţime
Lăţime
Adâncime
818 mm
545 mm
550 mm
Acest aparat este conform următoarelor
Directive Comunitare :
HG 453/2003 (M.OF. 300 din 06 mai 2003)
Hotărâre privind condiţiile de introducere
pe piaţă pentru aparatele consumatoare
de combustibili gazoşi.
HG 567/2002 (M.OF. 458 din 27 iun 2002)
Hotărâre privind asigurarea securităţii
utilizatorilor de echipamente electrice de
joasă tensiune.
HG1032/2001 (M.OF. 690 din 31 oct 2001)
Hotărâre privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă şi de funcţionare a
aparatelor electrice şi electronice din punct
de vedere al compatibilităţii electromagnetice.
7
UTILIZAREA MAŞINII DE GĂTIT
Arzătoare plită
Fiecare arzător este comandat de către un
robinet cu dispozitiv de blocare de siguranţă a
cărui deschidere se face prin apăsare şi rotire
spre stânga în sens invers acelor de ceasornic
(fig.1).
Poziţia închis
Poziţia deschis la maxim
Poziţia economic
Pentru fierbere alegeţi întotdeauna poziţiile între
debitele minim şi maxim, şi niciodată între
maxim şi oprit (flacăra nu este stabilă).
fig. 1
Înainte de a închide capacul, aşteptaţi
ca plita să se răcească pentru a nu deteriora
capacul.
Aprinderea arzătoarelor plită
•
•
•
Se ţine apăsat butonul şi concomitent se
roteşte spre stânga în poziţia deschis la
maxim.
În acelaşi timp se apasă butonul cu revenire
pentru aprindere marcat cu semnul " " (fig.
2) şi se menţine apăsat până când arzătorul
se aprinde (o scânteie/ secundă).
După aprindere se potriveşte flacăra după
dorinţe.
În lipsă de curent electric sau dacă aprinzătorul
nu funcţionează :
• Se apasă butonul corespunzător arzătorului
şi se roteşte spre stânga în poziţia deschis
la maxim şi se aprinde cu un chibrit .
• După aprindere se potriveşte flacăra după
dorinţe.
În cazul în care presiunea de alimentare cu
gaze naturale de la reţea este foarte mare,
aprinderea arzătoarelor plită poate fi greoaie
din cauza desprinderii flăcărilor. Vă
recomandăm
să
manevraţi
butoanele
robinetelor arzătoarelor la poziţia economic
sau la o poziţie intermediară între “poziţia
economic” şi “poziţia deschis la maxim”.
Stingerea arzătoarelor plită
Rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic
până la poziţia oprit « ».
Îndepărtaţi copiii de maşină cât timp
este caldă. Nu puneţi pe plită obiecte sau
alimente care se topesc.
8
fig. 2
CUPTORUL
Punerea în funcţiune
Înainte de prima utilizare a cuptorului,
lăsaţi-l să funcţioneze în gol. Asiguraţivă ca încăperea să fie bine aerisită: prin
ventilaţie mecanică (hotă de bucătărie)
sau prin deschiderea geamului.
Cum se procedează ?
1. Ridicaţi capacul.
2. Scoateţi accesoriile din cuptor.
3. Îndepărtaţi
etichetele
autocolante,
publicitare, peliculele de protecţie şi
ornamentele.
4. Încălziţi cuptorul în gol timp de 45 minute,
butonul cuptorului fiind fixat pe poziţia "8" a
termostatului.
Curăţaţi accesoriile cu apă cu detergent.
Limpeziţi-le şi ştergeţi-le cu o cârpă uscată.
În timpul funcţionării uşa cuptorului
este fierbinte. Îndepărtaţi copiii de lângă
aparat.
Pentru evitarea supraâncălzirii în timpul
funcţionării cuptorului, capacul maşinii
trebuie să fie deschis.
Utilizare
Cuptorul poate fi utilizat pentru coacere
tradiţională (arzătorul cuptor) sau frigere
(arzătorul grătar). Cele două moduri nu pot fi
utilizate simultan.
Arzătoarele cuptor şi grătar sunt echipate cu un
dispozitiv
de
supraveghere
al
flăcării
(termocuplu). În cazul unei stingeri accidentale a
flăcării (un curent violent de aer, deversare
masivă
de
lichide…)
dispozitivul
de
supraveghere al flăcării întrerupe alimentarea cu
gaz a cuptorului.
Pentru trecerea de la gătitul tradiţional pe grătar
este necesară stingerea arzătorului cuptor
urmată de aprinderea arzătorului grătar.
Reglarea temperaturii cuptorului se face pe 8
poziţii, termostatul menţinând automat constantă
temperatura corespunzătoare poziţiei selectate.
Butonul de comandă cuptor/grătar permite
alegerea temperaturii potrivite gătirii şi de
punere în funcţiune a arzătorului grătar (fig. 3).
1-8
Poziţia închis
Domeniul de temperatură a cuptorului
Poziţia grătar
fig. 3
9
Aprinderea arzătorului cuptor
ATENŢIE: aprinderea arzătorului cuptor se
face numai cu uşa cuptorului deschisă.
1. Se deschide uşa cuptorului, se ridică căpăcelul
care acoperă orificiul de aprindere,
2. Se acţionează butonul cu revenire pentru
aprindere marcat cu semnul " " (fig. 4) şi se
menţine apăsat până când arzătorul se aprinde
(o scânteie/ secundă).
3. În acelaşi timp se apasă butonul arzătorului
cuptor, se roteşte spre stânga în poziţia
gradaţiei 8 (fig.6) şi se menţine apăsat încă cel
puţin 15 secunde, timp necesar pentru
amorsarea siguranţei electromagnetice.
4. Se lasă butonul şi se verifică dacă arzătorul este
bine aprins.
În lipsă de curent electric sau dacă aprinzătorul nu
funcţionează :
1. Se apropie flacăra unui chibrit sau un aprinzător
de arzător (fig. 5)
2. În acelaşi timp se apasă butonul arzătorului
cuptor, se roteşte spre stânga în poziţia
gradaţiei 8 (fig.6) şi se menţine apăsat încă cel
puţin 15 secunde, timp necesar pentru
amorsarea siguranţei electromagnetice.
3. Se lasă butonul şi se verifică dacă arzătorul
este bine aprins.
În caz de stingere accidentală a flăcării, se închide
robinetul şi se va încerca o nouă aprindere după
minim 60 de secunde.
5. Se închide uşa cuptorului.
6. Se preîncălzeşte cuptorul 10 minute după care
reglaţi butonul pe gradaţia dorită.
fig. 4
fig. 5
fig. 6
Stingerea arzătorului cuptor
Rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic până la
poziţia oprit « ».
Ghid de utilizare a cuptorului
Din cauza marii varietăţi de materiale din care sunt
executate vasele utilizate de dvs. (metal, ceramică,
sticlă termorezistentă etc.) indicaţiile date în tabelul
de mai jos sunt orientative. De aceea, experienţa
dvs. vă va permite să găsiţi reglajul optim.
Preparate
Bezele
Checuri
Pişcoturi
Prăjituri
umplute
Cozonac
Pâine
Biscuiţi
Poziţie
gradenă
Pre
încălzire
(min.)
Poziţia
butonului
termostatului
Timp
(min.)
2
2
2
15
10
10
1-2
1-3
2-4
10-15*
20-23
30-40
2
10
3-5
45-50
2
2
2
10
10
10
4-6
4-7
4-8
45-50
50-60
15-25
* cu uşa cuptorului întredeschisă
10
Tabel de corespondenţă aproximativă: poziţiile
termostatului/temperaturi
1
2
3
4
5
6
7
8
150°C
165°C
180°C
200°C
225°C
250°C
265°C
280°C
Arzătorul grătar
În timpul folosirii arzătorului grătar, părţile
accesibile ale maşinii se încălzesc. Nu
lăsaţi copiii în apropierea maşinii.
Arzătorul grătar se foloseşte cu uşa
cuptor întredeschisă până la paravanul
protector "A" montat.
Arzătorul grătar nu are posibilitatea de reglare la
debit economic.
Arzătorul grătar se foloseşte pentru a rumeni sau
prăji carnea, pentru a prăji pâine, pentru a rumeni
mâncărurile deja gătite (budincă, paste făinoase,
etc.). Dacă folosiţi direct arzătorul grătar (pentru
grătare) introduceţi tava colectoare la un nivel
(gradenă) inferior pentru a colecta zeama şi
grăsimile.
A
Aprinderea arzătorului grătar
ATENŢIE: aprinderea arzătorului grătar se
face numai cu uşa cuptorului deschisă.
1. Se deschide uşa cuptorului şi se montează
paravanul protector "A" (fig. 7).
2. Se acţionează butonul cu revenire pentru
aprindere marcat cu semnul " " (fig. 4) şi se
menţine apăsat până când arzătorul se
aprinde (o scânteie/ secundă).
3. Se roteşte butonul arzătorului cuptor spre
dreapta până în dreptul gradaţiei " ".
Apăsarea se menţine încă cel puţin 15
secunde
pentru
amorsarea
siguranţei
electromagnetice.
4. Se lasă butonul şi se verifică dacă arzătorul
este bine aprins.
În lipsă de curent electric sau dacă aprinzătorul
nu funcţionează :
4. Se apropie flacăra unui chibrit sau un
aprinzător de arzător (fig. 8)
5. Se roteşte butonul arzătorului cuptor spre
dreapta până în dreptul gradaţiei " ".
Apăsarea se menţine încă cel puţin 15
secunde
pentru
amorsarea
siguranţei
electromagnetice.
6. Se lasă butonul şi se verifică dacă arzătorul
este bine aprins.
fig. 7
fig. 8
În caz de stingere accidentală a flăcării, se
închide robinetul şi se va efectua o nouă
aprindere după minim 60 de secunde.
Stingerea arzătorului grătar
Rotiţi butonul în sensul invers acelor de ceasornic
până la poziţia oprit « ».
11
Frigare rotativă
În timpul funcţionării frigării rotative
părţile
accesibile
ale
maşinii
se
încălzesc. Îndepărtaţi copiii. Utilizarea
frigării rotative se face cu uşa cuptor
întredeschisă şi paravan protector “A”
montat (fig.7). Axul frigare şi suportul
sunt foarte fierbinţi după folosire. Utilizaţi
mănuşile de bucătărie.
Utilizarea frigării rotative
1. Se deschide uşa cuptorului şi se montează
paravanul protector "A" (fig. 7).
2. Se introduce pe axul rotisorului o furcă, se
fixează cu şurub, se pun preparatele pentru
rotisat şi se fixează şi furca cealaltă.
3. Se fixează mânerul.
4. Se poziţionează suportul frigării în orificiul din
cadrul superior faţă cuptor (fig. 9).
5. Se introduce vârful axului frigare în locaşul
motorului şi se suspendă în cârligul de
susţinere.
6. Se introduce tava de fript pe o gradenă
inferioară.
7. Se deşurubează mânerul.
8. Se roteşte butonul de comandă cuptor/grătar
pe poziţia grătar
şi se porneşte motorul
prin apăsarea comutatorului marcat cu
semnul " " (fig. 10).
9. Se verifică dacă rotisorul se roteşte.
fig. 9
fig. 10
10. Pentru a scoate preparatul la terminarea lui
în primul rând se stinge arzătorul grătar şi se
apasă pe butonul cu semnul " ".
11. Se montează mânerul axului frigare.
12. Se îndepărtează cârligul de susţinere
folosind o mănuşă de bucătărie.
13. Se trage uşor şi se scoate din cuptor
simultan tava şi frigarea.
Iluminare cuptor
Utilizare
Cuptorul este echipat cu un bec, care permite
controlul preparatelor pe durata gătitului. El
funcţionează din momentul în care se apasă pe
butonul situat pe placa frontală, marcat cu
simbolul "
12
" (fig. 11).
fig. 11
Înlocuirea lămpii din cuptor
Înainte de a efectua această operaţie
asiguraţi-Vă că toate butoanele sunt pe poziţia
închis. Debranşaţi aparatul de la reţeaua
electrică. Asiguraţi-Vă că interiorul cuptorului
este rece.
1. Se deşurubează capacul din sticlă al duliei
(fig.12).
2. Se deşurubează becul şi se înlocuieşte cu
unul de acelaşi tip E14, 230V, 15W, 300°C.
3. Se remontează capacul de sticlă.
fig. 12
Ceas minutier
Permite controlul asupra duratei gătitului.
Utilizare
Se va roti butonul spre dreapta până poziţia
maximă după care se aduce în dreptul diviziunii
corespunzătoare duratei dorite pentru gătit (fig.
13).
La sfârşitul acesteia o sonerie va suna timp de
câteva secunde.
fig. 13
13
Alegerea arzătorului
Utilizare corectă
Deasupra fiecărui buton este un simbol care
indică dispunerea pe plita a arzătorului
corespunzător.
Pentru a obţine un randament cât mai ridicat
alegeţi vase cu diametrul proporţional cu cel al
arzătorului folosit (fig. 14), astfel încât flăcările să
nu depăşească marginile vasului. Diametrele
vaselor care pot fi utilizate pe fiecare arzător în
parte sunt următoarele:
Utilizare incorectă
(risipă de energie)
• arzător rapid
2,60 kW - minim 165 mm
• arzător semirapid 2,00 kW - minim 140 mm
• arzător auxiliar
1,00 kW - minim 100 mm
Folosiţi numai vase cu fund plan.
Vă recomandăm să reduceţi flacăra arzătorului
atunci când s-a ajuns la fierbere.
Pentru o bună aprindere a arzătoarelor menţineţi
curate componentele arzătoarelor şi electrozii de
aprindere deoarece depunerile de murdărie pot
cauza o aprindere şi o funcţionare defectuoasă.
fig. 14
4. Accesorii livrate cu aparatul
Pe lîngă accesoriile livrate cu aparatul Vă sfătuim
să utilizaţi numai vase rezistente la temperaturi
înalte (respectaţi instrucţiunile producătorului).
Aparatul este dotat cu (fig. 15):
- un grătar cuptor, suport vase
Permite aşezarea preparatelor (fripturi, preparate
gratinate), tăvilor etc., care trebuie să fie centrate
pe grătar.
- tavă de fript
Aceasta se utilizează la colectarea sucului
rezultat prin frigerea preparatelor şi/sau la
frigerea preparatelor. Nu se foloseşte ca tavă de
copt. În timpul coacerii scoateţi tava de fript din
cuptor. Pentru gătit, tava trebuie aşezată pe
gradena din mijloc.
-
tavă de copt aluminizată
- un deflector (paravan protector)
Se montează în timpul folosirii arzătorului grătar
şi a frigării rotative (ca în fig.7).
- o frigare rotativă, compusă din
- două furci
- un ax frigare
- un mâner
- un cârlig de susţinere (suport frigare)
Spaţiu de depozitare
Acesta poate fi utilizat pentru depozitarea sculelor
de bucătărie sau a accesoriilor maşinii de gătit
sau, când cuptorul este în funcţiune, pentru
păstrarea la cald a alimentelor. Pentru a deschide
uşa, acesta se va ridica şi se va rabate spre
exterior.
Important: Nu se va folosi acest spaţiu pentru
depozitarea materialelor inflamabile!
14
fig. 15
CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de orice operaţie de curăţire sau
intreţinere se va deconecta obligatoriu
aparatul de la reţeaua de curent electric.
Deasemenea se va închide robinetul de
alimentare cu gaz.
1
Important: Nu se vor utiliza pentru
curăţire obiecte metalice sau pudre abrazive
care pot distruge emailul.
O întreţinere periodică vă va uşura curăţirea.
CORPUL MAŞINII, CAPACUL, PLITĂ, PLACA
FRONTALĂ
Se recomandă ştergerea cu o cârpă moale cu
pastă tip Axion sau CIF, care nu zgârâie
suprafaţa, după care se şterge cu o cârpă moale
umedă. Nu este admisă frecarea cu obiecte
metalice (cuţitul, lama) sau plase din inox sau
nylon, sau alte prafuri puternic abrazive (tip TIX)
sau diluanţi.
fig. 16
Montarea uşii :
• Prindeţi uşa cu ambele mâini şi ţineţi-o sub un
unghi de aproximativ 30º (fig.17).
• Introduceţi şi apoi împingeţi uşor balamalele în
decupările practicate pe faţa cuptorului,
asigurându-vă că umărul de sprijin (2) al braţului
balamalei, se aşează corect în decuparea (3)
din suportul balama (fig.17).
• Cele două piese de blocare (1) vor cădea (fig.17);
Arzătoare plită
Diferitele părţi ale arzătoarelor pot fi curăţate
introducându-le într-o soluţie de apă şi detergent
necoroziv având grijă de a elimina orice crustă
formată. După spălare se vor limpezi şi şterge cu
atenţie. De asemenea este necesară curăţirea
periodică a extremităţii bujiilor.
3
2
Grătare plită
Pentru curăţirea grătarelor din oţel emailat se va
utiliza o soluţie de apă şi detergent necoroziv. Se
vor limpezi şi şterge cu atenţie.
CUPTOR:
Curăţirea părţilor cuptorului acoperite cu email se
va face identic ca la celelalte părţi emailate. O
curăţare frecventă după utilizare, va elimina
posibilitatea apariţiei crustelor greu îndepărtabile.
În timpul utilizării maşinii de gătit părţile
accesibile ale maşinii se încălzesc. Îndepărtaţi
copiii.
fig. 17
GEAMUL INTERIOR :
El poate fi demontat pentru a fi mai uşor de curăţat.
Demontarea se va face deşurubând cele două
şuruburi care îl fixează (fig. 18).
Curăţirea se face cu ajutorul unei perii moi şi a unei
soluţii de apă caldă şi detergent necoroziv. Se va
remonta geamul având grijă să se pună cele două
rondele.
Nu se va utiliza cuptorul cu geamul interior
demontat.
CURĂŢIREA UŞII CUPTORULUI
Demontarea uşii :
• Deschideţi complet uşa cuptorului;
• Rotiţi cele două piese de blocare (1) pe
braţul balamalei complet în sus (fig.16);
• Prindeţi uşa cu ambele mâini şi închideţi-o
parţial până la un unghi de 30º (fig.16).
• Ridicaţi uşa şi trageţi uşor spre Dumneavoastră.
fig. 18
15
UNGEREA ROBINEŢILOR:
În timp se poate întâmpla ca robineţii să se
rotească greu sau să se blocheze. În acest caz ei
vor fi curăţati şi unşi în interior cu unsoare
identică sau cu caracteristici asemănătoare cu
cea utilizată de fabricant.
Important: Această operaţie va fi executată de
un instalator autorizat.
INSTALARE
CONDIŢII REGULAMENTARE DE INSTALARE
ŞI ÎNTREŢINERE
Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie făcută de
un instalator autorizat conform normelor în
vigoare:
• I.6-98 Normativ pt. proiectarea şi executarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale
• I.31-99 Normativ pt. proiectarea şi executarea
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (GPL)
• I.7-98 Normativ pt. proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice.
IMPORTANT
Înainte de instalare se vor consulta caracteristicile
tehnice înscrise pe eticheta de fabricaţie. Acest
aparat nu se racordează la coş. De aceea el
trebuie să fie instalat şi racordat conform
normelor în vigoare. O atenţie deosebită se va
acorda reglementărilor privitoare la legarea la
pământ de protecţie precum şi la ventilaţia
încăperii în care este instalată maşina de gătit.
AMPLASARE
Aparatul poate fi instalat în bucătării, oficii,
laboratoare, etc. Volumul minim al încăperii va fi
de minimum 13 m3. Încăperea va avea cel puţin o
fereastră a cărei suprafaţă va fi de cel puţin 0,05
m2 pentru fiecare m3 de încăpere.
În cazul în care aparatul va fi instalat în apropierea mobilierului, părţile laterale ale mobilelor şi
peretele din spatele aparatului trebuie să fie
neinflamabile sau să reziste la cel puţin 100°C.
Deasemenea se va lăsa un spaţiu liber între
aparat şi acestea (fig.19).
Este recomandat să nu se plaseze sub aparat
materiale care nu rezistă la temperatură
(linoleuri, parchet, etc.).
Aparatul se va monta numai pe podea.
16
59 cm
C
2 cm
fig.19
1 G
2
34
5678
2 cm
RACORDAREA LA INSTALAŢIA DE GAZ
Racordarea la instalaţia de gaze naturale se
face rigid cu ţeavă metalică.
Racordarea la butelia de gaz petrolier lichefiat
(GPL) se va face cu un furtun de cauciuc STAS
3078-76 prin intermediul unui regulator de
presiune reglat la o presiune de 300 mm
coloană de apă. Pentru racordarea la butelia de
GPL se va utiliza schema dată în fig.20 şi
colierele de strângere pe ambele capete ale
furtunului. Furtunul nu trebuie să aibă o curbură
prea mică sau să fie gâtuit. Lungimea furtunului
va fi de max. 1.1 m.
IMPORTANT: După racordare se va verifica
etanşeitatea cu emulsie de apă cu săpun.
Este intezisă verificarea cu flacără!
D
B
A
C
E
F
B
C
G
A - conductă de gaz
B - niplu
C - garnitură
D - cot racord
E - S. conductă racord
F - piuliţă olandeză
G - racord GPL
fig.20
IMPORTANT: Butelia va fi plasată astfel încât
să nu fie necesară trecerea furtunului prin
spatele maşinii de gătit. În cazul în care din
motive de spaţiu acest lucru nu se poate realiza
treceţi furtunul de racordare prin colierul suport
furtun (fig.21).
cablu
electric
Racordarea la reţeaua electrică
fixător
Racordarea se va face la reţeaua electrică de
curent alternativ monofazat, la o priză de minim
6A, 230V, 50Hz prevăzută obligatoriu cu
contact de legare la pământ !
Nu ne asumăm responsabilitatea în caz de
accidente datorate unei legări la pământ
inexistente sau defectuoase.
C
furtun de
cauciuc
colier
fig.21
Capacitatea fuzibilului - max 5A.
Racordarea la reţea se face prin intermediul
cordonului de alimentare cu fişă ce echipează
maşina de gătit.
Priza la care se racordează maşina de gătit
trebuie să fie uşor accesibilă atunci când maşina
de gătit este instalată în poziţia de funcţionare.
cablu
electric
Este interzis cu desăvîrşire trecerea
cordonului de alimentare electric prin spatele
cuptorului aparatului (fig. 22).
fixător
furtun de
cauciuc
colier
fig. 22
Dacă cordonul de alimentare este
defect el se va înlocui de către producător,
agentul său de service sau o persoană cu
calificare corespunzătoare, în vederea
evitării oricărui pericol.
17
SCHIMBAREA MODULUI DE RACORDARE
Pentru alimentarea maşinii de gătit cu gaze
naturale GN racordarea acesteia se va face
rigid, conducta având capătul filetat cu filet 1/2”.
Pentru alimentarea maşinii de gătit cu gaz
petrolier lichefiat GPL, racordarea acesteia se
va face cu furtun flexibil la racordul GPL prin
intermediul cotului racord, prelungitorului şi
racordului GPL.
Aceste piese se găsesc în comerţ.
Se vor înlocui piesele de racordare existente cu
cele indicate în lista pieselor de schimb
corespunzătoare noului tip de gaz utilizat.
Adaptarea aparatului pentru a funcţiona
cu un alt gaz combustibil se va face de către
unităţile de Service Electrolux pe cheltuiala
consumatorului.
Nu se vor utiliza vechile garnituri de
etanşare.
Garniturile se găsesc în comerţ împreună cu
celelalte piese necesare trecerii de la un tip de
gaz la altul.
În cazul funcţionării incorecte a aparatelor,
înainte de a apela la unităţile "service" verificaţi:
- presiunea de gaz din instalaţie
În cazul în care presiunea de gaz nu este
corespunzătoare cheltuielile de service vor fi
suportate de consumator.
TABELUL DE AJUTAJE
Cat: II 2H3B/P
Arzător
RAPID
SEMIRAPID
AUXILIAR
CUPTOR
GRĂTAR
TOTAL
Fără arz.
grătar
18
Debit
caloric
nominal
(kW)
Debit
caloric
redus
(kW)
2,60
2,60
2,30
2,00
2,00
1,70
1,00
1,00
0,85
2,60
2,60
2,30
2,50
2,50
2,20
0,72
0,72
0,63
0,43
0,43
0,38
0,35
0,35
0,31
1,00
1,00
0,85
-
Tipul de gaz
Gaze naturale
Butan
Propan
Gaze naturale
Butan
Propan
Gaze naturale
Butan
Propan
Gaze naturale
Butan
Propan
Gaze naturale
Butan
Propan
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G30
G31
Diametre
Presiune By-pass
ajutaj
(mbar)
(mm)
(mm)
20
30
30
20
30
30
20
30
30
20
30
30
20
30
30
0,42
0,32
0,29
0,46
-
1,12
0,86
0,86
0,96
0,71
0,71
0,70
0,50
0,50
1,15
0,80
0,80
1,15
0,80
0,80
Debit de gaz
masic
GPL
(g/h)
189,05
164,25
145,43
121,40
72.71
60,70
189,05
164,25
181,78
157,11
785,3
674,9
ADAPTARE LA DIFERITE GAZE ŞI REGLAJE
Pentru a adapta aparatul pentru a funcţiona cu
un alt tip de gaz decât cel pentru care a fost livrat
este necesară schimbarea ajutajelor plitei (care
se livrează cu aparatul), reglarea debitului
economic şi schimbarea modului de racordare
(conform celor indicate).
După adaptarea aparatului la un alt tip de gaz
se înlocuieşte eticheta de reglare a aparatului cu
o etichetă nouă, livrată împreună cu piesele de
adaptare.
Capac
arzător
Inel
arzător
Corp
arzător
Schimbarea ajutajelor arzătoarelor plită
fig. 23
1. Se înlătură grătarul plitei, capacele şi inelele
arzătoarelor (fig.23).
2. Se deşurubează ajutajele (fig. 24) cu ajutorul
unei chei tubulare de 7 mm şi se înlocuiesc
cu cele corespunzătoare gazului utilizat şi
tipului de arzător (conform tabelului de
ajutaje).
Schimbarea ajutajului la arzătorul cuptor
1. Se înlătură fundul cuptorului.
2. Se demontează arzătorul prin desfacerea
şurubului de fixare (B) şi împingerea lui în
spate (fig.25).
3. Se deşurubează ajutajul (C) cu ajutorul unei
chei tubulare de 10 mm şi se înlocuieşte cu
cel corespunzător gazului utilizat şi tipului de
arzător (conform tabelului de ajutaje).
4. Pentru montajul arzătorului se procedează în
mod invers.
fig. 24
fig.25
Schimbarea ajutajului la arzătorul grătar
1. Se demontează arzătorul prin desfacerea
şurubului care îl fixează de partea superioară
a cuptorului (fig. 26).
2. Se deşurubează ajutajul cu ajutorul unei chei
tubulare de 10 mm şi se înlocuieşte cu cel
corespunzător gazului utilizat şi tipului de
arzător (conform tabelului de ajutaje).
3. Pentru montajul arzătorului se procedează în
mod invers.
fig. 26
19
Reglajul admisiei de aer
Reglajul admisiei de aer este corect dacă
flacăra are o lungime de 15 mm cu un sâmbure
de culoare albastru-verzui de 4-5 mm bine
conturat şi o manta de culoare albastru-violet.
Nu se admite ca flacăra să scoată fum, să
vibreze puternic să manifeste tendinţe de
desprindere sau întoarcere şi nici să aibă vârfuri
galbene sau roşii (fig. 27).
lipsa aerului
distanţă reglare aer
Reglajul admisiei de aer la arzătorul cuptor
1. Se slăbeşte şurubul de fixare care fixează
regulatorul de aer (fig.28).
2. Se deplasează regulatorul de aer înainte sau
înapoi pentru deschiderea sau obturarea
secţiunii de aer conform indicaţiilor date în
tabelul no. 2.
3. Se stânge şurubul de fixare.
Reglajul admisiei de aer la arzătorul grătar
1. Se slăbeşte şurubul care fixează regulatorul
de aer (fig. 29).
2. Se deplasează regulatorul de aer spre
stânga sau spre dreapta pentru deschiderea
sau obturarea secţiunii de aer conform
indicaţiilor date în tabelul no. 2.
3. Se stânge şurubul de fixare.
Tabelul no. 2
Deschiderea regulatorului
Tipul gazului
Cuptor
Grătar
Gaze naturale G20
2
25,5
Butan G30
3,5
24
Propan G31
3
24,5
fig. 28
deschidere
tub (Venturi) regulator de aer
fig. 29
Arzătoarele plită
20
şurub de
fixare
regulator
de aer
Reglajul debitului economic al arzătoarelor
1. Se aprinde arzătorul.
2. Se roteşte butonul spre stânga până la
poziţia economic.
3. Se înlătură butonul prin tragere.
4. Se reglează debitul economic cu ajutorul
unei şurubelniţe subţiri introdusă în şurubul
de reglare al by-passului aflat în dreapta
robinetului până la obţinerea unei flăcări de 5
mm (fig.30). În cazul gazului lichefiat (GPL)
şurubul de reglare se roteşte complet în
sensul acelor de ceasornic.
5. Se va verifica de mai multe ori dacă flacăra
nu se stinge la trecerea bruscă de la poziţia
maxim la poziţia economic.
reglaj corect exces de aer
fig.27
fig. 30
şurub
Arzătorul cuptor
1. Se înlătură fundul cuptor.
2. Se aprinde arzătorul cuptor la poz. 8 a
butonului şi se lasă să funcţioneze timp de
10 min. cu uşa cuptorului închisă.
3. Se roteşte încet butonul la poziţia "1".
4. Se înlătură butonul prin tragere.
5. Se reglează debitul economic cu ajutorul
unei şurubelniţe subţiri introdusă în şurubul
de reglare a by-passului aflat în partea de
sus a robinetului până la obţinerea unei
flăcări de 5 mm (fig. 31).
6. Se va verifica de mai multe ori dacă flacăra
nu se stinge la închiderea normală a uşii
cuptor şi la trecerea bruscă de la debitul
maxim la debitul economic.
şurub
reglare
by-pass
fig. 31
Arzătorul grătar
Arzătorul grătar nu are reglaj pentru debitul
economic.
21
SCHEMA ELECTRICĂ
M
~230V
50Hz
22
LISTA PIESELOR DE SCHIMB
Nr. crt.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
DENUMIREA REPERULUI
2.
Corp arzător 1000W
Corp arzător 2000W
Corp arzător 2600W
Inel arzător 1000W
Inel arzător 2000W
Inel arzător 2600W
Capac arzător 1000W
Capac arzător 2000W
Capac arzător 2600W
Conductă distribuitoare
Suport cond.distribuitoare
Cot
Fixător cond. distribuitoare
S. conductă racord cuptor
S. conductă racord grătar
S. conductă racord drept spate
S. conductă racord stâng spate
S. conductă racord drept faţă
S. conductă racord stâng faţă
S. conductă racord
S. arzător cuptor
Suport ajutaj cuptor
Regulator aer cuptor
Bujie arzător cuptor
S. arzător grătar
Suport ajutaj grătar
Placă radiantă
Tub Venturi
Bujie arzător grătar
Perete lateral stâng
Perete lateral drept
Placă frontală
Comutator pt. iluminat şi rotisor
Buton cu revenire pentru aprinz.
Distantier plită
Plită
S. balama plită stg.
S. balama plită dr.
Dop balama
S. capac
Tampon capac
S.uşă inferioară
Balama uşă inferioară drept-stîng
Balama uşă cuptor
Suport balama uşă cuptor
Soclu
Garnitură cuptor
S. balama plită drept
S. balama plită stîng
Căptuşeală uşă cuptor
Ramă inferioară
Geam uşă cuptor
Mâner uşă cuptor
Suport mîner stîng
Suport mîner drept
Profil siliconic geam interior
Şurub cu filet plastic
Geam uşă interior
Şaibă
NR. DESEN SAU
COD.
3.
342 424 707
342 424 807
342 425 011
354 004 503
354 004 603
354 004 708
342 002 706
342 002 704
342 002 702
342 371 103
342 014 701
342 422 501
342 007 101
342 372 501
342 372 601
342 371 901
342 371 801
342 371 701
342 371 601
342 356 401
342 806 504
342 422 701
342 004 602
342 819 203
342 790 301
342 422 801
342 239 804
342 423 101
342 819 204
342 245 802
342 245 702
342 628 769
342 751 403
342 751 302
342 552 201
342 248 702
342 794 402
342 794 502
342 560 001
342 795 305
342 557 001
342 798 101
342 013 301
342 018 801
342 018 901
342 245 402
342 682 301
342 794 402
342 794 502
342 237 608
342 245 202
342 623 903
337 195 101
315 571 302
315 571 303
342 681 601
640 018 628
342 623 303
342 005 001
EKG5004
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
24
Şurub M5X18
S. fund mobil cuptor
Căpăcel fund mobil cuptor
Tavă de fript şi copt
Tavă de copt
Grătar plită stâng
Grătar plită drept
Buton plită
Buton cuptor
Buton minutier
Rozetă plită
Rozetă cuptor
Rozetă minutier
Arc elicoidal
S. grătar cuptor
Paravan protector
Suport frigare rotativă
Mîner ax rotisor
Schema electrică
Clema cu 12 poli
Motoreductor MR 323HD230/50
Lampă cuptor 230 – 240V,15W
Aprinzător electronic
Clemă de fixare
Termocuplă 1000mm cuptor
Termocuplă 850mm grătar
Electrod de aprindere L=900mm
Electrod de aprindere L=1000mm
Instrucţiuni de folosire
Robinet COPRECI
- CAM17505 by-pass 0,29
- CAM17505 by-pass 0,32
- CAM17505 by-pass 0,42
- Termostat MTG22300 0,46
Ajutaje(conform tabelului de ajutaje)
Ø 0,70
Ø 0,96
Ø 1,12
Ø 1,15
Ajutaje(conform tabelului de ajutaje)
Ø 0,50
Ø 0,71
Ø 0,86
Ø 0,80
Racord GPL
640 019 279
342 801 602
342 007 002
342 246 804
342 240 506
342 394 202
342 394 205
342 554 501
342 554 601
342 554 701
342 556 101
342 558 107
342 557 707
272 231 111
342 795 701
342 234 402
342 481 002
342 552 301
342 750 712
342 750 714
342 751 901
342 753 001
357 205 602
354 308 101
342 902 701
342 901 302
357 044 805
357 044 804
342 725 708
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
342 902 202
342 902 204
342 902 206
342 903 302
342 724 721
354 400 413
354 400 412
354 400 056
342 250 818
342 724 721
354 400 071
354 400 036
354 400 432
342 250 809
354 317 001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
26
27
SOCIETATEA COMERCIALĂ “ ELECTROLUX ROMÂNIA ”S.A.
440078 SATU MARE Str. Calea Traian Nr. 23-29
telefon: 0261/807201; 0261/807257
Fax:0261/768794
Cod: 342 725 708 – A – 280105- 01
From the Electolux Group. The world’s No.1 choice
Grupul Electrolux este cel mai mare producător de aparate vopsite pentru bucătării, pentru curăţenie, şi pentru utilizare în exterior.
Peste 55 de milioane de produse ale Grupului Electrolux (cum ar fi frigidere, maşini de spălat, aspiratoare, utilaje pentru tuns iarba,
fierăstraie electrice ) se vând în fiecare an, în valoare de aproximativ 14 miliarde USD, în peste 150 de ţări din întreaga lume.
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising