Electrolux | EKC5611X | User manual | Electrolux EKC5611X User Manual

Electrolux EKC5611X User Manual
KOMBINIRANI
ŠTEDILNIK
EKC 5611X
EKC 5612
HR+SI
NAVODILA ZA UPORABO
OPOZORILA
Zelo pomembno je, da to knjižico shranite na varno, da vam bo vedno pri roki. Če boste aparat
podarili, ga prodali ali ob selitvi pustili v starem stanovanju, poskrbite, da bo novi lastnik dobil
tudi ta navodila za uporabo. Opozorila so podana zaradi vaše varnosti. Pred priključitvijo in
uporabo aparata jih MORATE prebrati.
Priključitev aparata
• Priključitev aparata skladno z navodili
proizvajalca naj opravi strokovnjak, ki je
ustrezno usposobljen za takšno delo.
• Štedilnik je težak. Pri premikanju bodite
previdni.
• Pred uporabo štedilnika odstranite vso
embalažo.
• Pred priključevanjem se prepričajte, da je
štedilnik prirejen za vrsto in tlak plina v
lokalnem omrežju.
• Podatki o nastavitvah štedilnika so
navedeni na nalepki s podatki.
• Štedilnik ni priključen na napravo za
odvajanje
plinov,
ki
nastajajo
pri
izgorevanju. Namestiti in priključiti ga je
potrebno skladno z veljavnimi predpisi, pri
tem pa je nujno upoštevati vsa določila o
zračenju.
• Prepričajte se, da vrednosti v vašem
električnem omrežju ustrezajo vrednostim,
navedenim na tablici s podatki.
• Nikoli ne poskušajte na nikakršen način
spreminjati štedilnika.
Varnost otrok
• Štedilnik naj uporabljajo odrasle osebe.
Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo ob ali s
štedilnikom.
• Štedilnik se med uporabo segreje in ostane
vroč še dolgo po uporabi. Pazite, da se mu
otroci ne bi preveč približali, dokler se štedilnik
ne ohladi.
• Med kuhanjem pazite na otroke, saj bi se lahko
hudo opekli, če bi prevrnili vročo posodo s
štedilnika.
Med uporabo
• Štedilnik
je
namenjen
uporabi
v
gospodinjstvih. Ni namenjen uporabi v
komercialne ali industrijske namene.
• Med uporabo štedilnika se v prostoru, kjer
je nameščen, razvija vročina in vlaga.
Poskrbite za ustrezno zračenje prostora –
odprtine na prosto morajo biti proste, ali
pa vgradite ustrezno mehanično napravo
za prezračevanje.
• Štedilnika ne uporabljajte, če je v stiku z vodo.
Štedilnika ne upravljajte z mokrimi rokami.
• Med intenzivno in dolotrajno uporabo
štedilnika bo morda potrebno dodatno
zračenje; odprite okna ali povečajte
učinkovitost prezračevanja z nastavljanjem
večje moči mehanične naprave za
prezračevanje, če je vgrajena.
• Če v bližini štedilnika uporabljate druge
električne aparate, pazite, da priključni
električni kabel ne pride v stik z vročimi deli
štedilnika.
• Pri segrevanju maščob se ne oddaljujte od
štedilnika.
• Za kuhanje na plinskih gorilnikih ne
uporabljajte nestabilnih posod ali posod z
neravnim dnom, saj bi se lahko nestabilne
posode prevrnile in bi se opekli.
• Rešetka za pečenje na žaru se bo med
uporabo zelo segrela. Prijemajte jo le z
zaščitnimi kuhinjskimi rokavicami.
• Med uporabo se štedilnik segreje. Pazite,
da se ne bi dotaknili grelcev v notranjosti
pečice.
• Prepričajte se, da so vsi gumbi v izklopljenem
položaju, kadar štedilnika ne uporabljate.
• Štedilnik mora biti vedno čist. Maščobe ali
druga nečistoča bi se lahko vžgali.
• Pečico čistite tako, kot je to pojasnjeno v teh
navodilih.
• V pečici ali za kuhanje na gorilnikih nikoli ne
uporabljajte plastičnih posod. Nikoli ne
oblagajte pečice z alu-folijo.
• Pazite, da so odprtine za zračenje na sredi
zadnje stranice pečice vedno proste, da bo
zagotovljeno ustrezno zračenje pečice.
• Pred odstranjevanjem varovala morate
vedno izklopiti pečico; po čiščenju
varovala ga morate znova namestiti
skladno z navodili proizvajalca.
• Nikoli ne premikajte štedilnika z vlečenjem za
ročaj pečice.
• Štedilnik je opremljen s steklenim pokrovom,
ki ščiti štedilnik pred prahom, ko je zaprt, ko je
odprt, pa med kuhanjem zavaruje zid. V druge
namene ga ne smete uporabljati. Med
uporabo pečice mora biti pokrov dvignjen.
•
24
• Pred odpiranjem pokrova ga vedno obrišite,
če je umazan. Pokrov spustite šele, ko se
štedilnik ohladi.
• Po uporabi štedilnika steklenega pokrova ne
spuščajte, dokler se kuhalna plošča in pečica
povsem ne ohladita! Če pokrov spustite,
medtem ko je kuhalna plošča ali pečica še
vroča, bi lahko počil in lahko bi se
poškodovali.
Servisiranje
• Popravila smejo opravljati samo ustrezno
usposobljeni strokovnjaki pooblaščenega
servisa. Zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov.
Skrb za okolje
• Po priključitvi štedilnika odpeljite embalažo na
ustrezno deponijo skladno s predpisi.
• Ko svojega odsluženega štedilnika ne boste
več potrebovali, odrežite kabel čim bližje
ohišja in ga odpeljite na ustrezno deponijo.
25
VSEBINA
Navodila za namestitev in priključitev
TehničnI podatki
27
Priključitev
28
Namestitev
28
Priključitev na električno omrežje
29
Priključitev plina
30
Prilagajanje za druge vrste plina
31
Navodila za uporabo
Uporaba in skrb za štedilnik
33
Pred prvo uporabo pečice
34
Električna pečica
35
Uporaba ventilirane pečice
36
Odtaljevanje
36
Uporaba tradicionalne pečice
37
Žar
37
Programska ura
38
Uporaba kuhalne plošče
- Gorilniki
- Električna kuhališča
39
39
40
Vzdrževanje in čiščenje
43
Zamenjava žarnice v pečici
44
Nepravilnosti v delovanju
45
Servisiranje
45
Legenda opozorilnih simbolov
V knjižici boste opazili naslednje oznake, ki vas bodo
opozarjale na posamezne teme:
Navodila za varnost uporabnikov
Navodila za uporabo aparata
Nasveti in priporočila
Ekološki nasveti
26
NAVODILA ZA NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV
TEHNIČNI PODATKI
Mere
Višina
Širina
Globina
Prostornina pečice
Kuhalna plošča
Pokrov
Mreža
Gorilnik spredaj desno
Gorilnik zadaj desno
Gorilnik spredaj levo
Kuhališče zadaj levo
Vžig
Skupna moč kuhalne plošče
Pečica
Grelci pečice
- Spodnji grelec
- Zgornji grelec
Grelec za žar
Konvekcijski ventilator
Krožni grelec
Luč v pečici
Elektronska programska ura
Čiščenje
Skupna moč pečice
855 mm
500 mm
600 mm
45 l
Steklen
Emajliran
Hitri
Pomožni
Srednje hitri
Električno kuhališče Ø 145 mm
3000 W
1000 W
2000 W
1500 W
vgrajeni
1500,6 W
700 W
1000 W
1900 W
35 W
1900 W
Žarnica 25W tip E14
2W
ročno
1962 W
Napajanje
Predpisana napetost
Predpisana frekvenca
230/400 V
50 Hz
Dodatna oprema
Mreža
Rešetka za pečico
Pekač
Emajlirana
Emajliran
Skupna moč
3462,6 W
Aparat je izdelan skladno s predpisi EEC:
73/23 - 90/683 ; (Predpisi o nizki napetosti) in
poznejšimi dopolnili,
89/336
(Predpis
o
elektromagnetni
kompatibilnosti)
93/68 (Splošni predpisi) in poznejšimi dopolnili.
27
PRIKLJUČITEV
Vsa
potrebna
dela
prepustite
ustrezno
USPOSOBLJENIM
STROKOVNJAKOM,
ki
morajo upoštevati vse veljavne predpise in
določila.
Aparat mora biti nameščen skladno s
specifikacijo " X " (EN60.335-2.6). Štedilnik mora
biti postavljen tako, a po višini ne presega višine
delovne površine.
Prepričajte se, da je tudi po namestitvi aparat
enostavno dostopen za primer okvare.
Pred priključitvijo aparata na hišno električno
omrežje se prepričajte, da napetost in frekvenca
v hišnem omrežju ustrezata vrednostim,
navedenim na tablici s podatki na aparatu.
Aparat mora biti ozemljen.
Pred priključitvijo se prepričajte, da plin, ki ga
imate namen uporabljati, po vrsti in tlaku ustreza
nastavitvi štedilnika.
Ta aparat ne sme biti priključen na dimnik.
Priključen mora biti skladno z vsemi veljavnimi
predpisi. Posebno pozornost je treba posvetiti
odvajanju zraka.
Pogoji za nastavitev tega aparata so navedeni na
tablici s podatki.
Priključitev plina.
Prepričajte se o zadostnem pretoku plina in
premeru dovodne cevi za vse priključene
aparate.
• Preverite, če vsi spoji tesnijo.
• Potrebno je vgraditi pipo za zapiranje dovoda
plina na lahko dostopnem in vidnem mestu.
Če želite nad štedilnik namestiti npr. visečo
omarico iz vnetljivega materiala, mora biti ta od
zgornjega roba štedilnika oddaljena najmanj 69
cm (gl. sliko).
Od poleg stoječega pohištva mora biti oddaljen
vsaj 2 cm.
Štedilnik mora stati na tleh, izdelanih iz
na vročino odpornega materiala. Nastavljivih
nog ni dovoljeno odstraniti.
Uravnavanje
Štedilnik je opremljen z nastavljivimi nožicami v
vseh štirih vogalih podnožja.
Z nastavljanjem nožic lahko spremenite višino
štedilnika in jo tako prilagodite poleg stoječemu
pohištvu, ali pa uravnate neravnino tal.
28
62 cm
2 cm
2 cm
69cm
Štedilnik je registriran kot aparat “razreda X”
skladno s predpisi o protipožarni varnosti. Poleg
stoječe kuhinjske omarice po višini ne smejo
presegati višine štedilnika.
Štedilnik lahko postavite v kuhinjo, kuhinjo/
jedilnico ali bivalno kuhinjo, nikakor pa ne v
kopalnico ali tuširnico.
69cm
NAMESTITEV
15 cm
2 cm
2 cm
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
Vsa dela, ki so potrebna za priključitev
štedilnika na električno omrežje, mora
opraviti za to usposobljeni strokovnjak, ki
mora upoštevati vse veljavne predpise.
Po namestitvi in priključitvi mora biti
kabel položen tako, da ni nikjer izpostavljen
temperaturi, ki bi za več kot 50°C presegala
temperaturo v prostoru.
ŠTEDILNIK MORA BITI OZEMLJEN.
Proizvajalec ne prevzema nikakršne
odgovornosti v primeru neupoštevanja tega
varnostnega ukrepa.
Štedilnik je namenjen priključitvi na električno
omrežje napetosti 230/400V, 50Hz.
Za priključitev na električno omrežje uporabite
priključni električni kabel tipa H05 RR-F.
Pred vklopom pa se še enkrat prepričajte, da je
napetost v vašem električnem omrežju enaka
vrednostim, navedenim na tablici s podatki.
Štedilnik je dobavljen brez priključnega
električnega kabla. Uporabite gibljivi kabel, ki
mora po svojih značilnostih ustrezati vrednostim,
navedenim v tabeli 1.
V primeru fiksnega priklopa na električno
omrežje mora biti vgrajeno večpolno stikalo z
razdaljo med kontakti vsaj 3 mm.
Stikalo mora biti od štedilnika oddaljeno največ
2 m; tudi po namestitvi štedilnika mora ostati
zlahka dostopno.
Stikalo ne sme prekiniti rumenega-zelenega
ozemljitvenega vodnika.
OPOMBA: Ozemljitveni vodnik mora biti pribl. 2
cm daljši od faze in nule.
Če je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak
pooblaščenega servisa. Tako se boste izognili
tveganju zaradi nestrokovno opravljenega
dela.
Priključni
električni
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo ali poškodbe, če ti varnostna priporočila
niso bila upoštevana.
Pred priključitvijo se prepričajte, da:
• varovalka in hišna električna napeljava
prenesejo dodatno obremenitev (gl. tablico s
podatki);
• je vtičnica oz. večpolno stikalo, preko
katerega je štedilnik priključen na električno
omrežje, tudi po namestitvi štedilnika
enostavno dosegljivo.
Kako nadaljevati?
• Odvijte in odstranite zaščitni pokrovček na
hrbtni strani štedilnika.
• Priključite priključni električni kabel na
priključno ploščico na štedilniku skladno s
podatki v tabeli št. 1.
• Pritrdite ga s pomočjo sponke za kabel.
• Prepričajte se, da priključek na terminalu
ustreza moči v omrežju.
• Ponovno privijte zaščitni pokrovček na hrbtni
strani štedilnika.
Tabela št.. 1
Nominalna napetost
Tip priklopa
Priključitev kabla na
priključno ploščico
Ena faza
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
L1
Napetost v omrežju
230V 1N, 230/400V 3N, 230V 3~, 230/400V 2N
Tri faze Y 3 f.. +
Tri faze Y 2 f.. +
Tri faze
nula
nula
N
PE
L1 L2 L3 N
1 2 3 4 5
PE
L1
L2
L3 PE
1
2 3 4 5
L1 L2
N
PE
Napetost grelcev
Zmogljivost varovalke
1N/230 V
230 V
20 A
3N/400 V
230 V
3 x 10 A
3/230 V
230 V
3 x 20 A
2N/400 V
230 V
2 x 10 A
Presek kabla
3 x 4 mm2
5 x 2,5 mm2
4 x 4 mm2
4 x 2,5 mm2
29
PRIKLOP PLINA
Pri priključevanju plina morajo biti upoštevani vsi
veljavni predpisi.
Štedilnik je tovarniško prilagojen, testiran in
dobavljen pripravljen za uporabo z vrsto plina, ki
je navedena na nalepki na hrbtni strani
štedilnika, ob priključni cevi. Štedilnik morate
priključiti na vrsto plina, ki je navedena na tej
nalepki. Če je na razpolago druga vrsta plina, je
potrebno štedilnik prilagoditi, kot je to pojasnjeno
v poglavju Prilagajanje za druge vrste plina.
Učinkovitost bo največja, poraba pa najmanjša,
če je tlak v dovodni cevi ustrezen vrednostim,
navedenim v tabeli Specifikacije šob.
Priklop s pomočjo toge cevi ali gibljive
kovinske cevi
Zaradi večje varnosti priporočamo priklop s
pomočjo tog (npr. bakrene) cevi ali gibljive cevi
iz nerjavečega jekla, kar onemogoča delovanje
sile na štedilnik (npr. zaradi nategnjene cevi).
Cev za dovod plina priključite s pomočjo
priključka Gc 1/2.
DA
Toga cev
Če morate cev za dovod plina napeljati za
štedilnikom, morate uporabiti togo cev, ki je
skladna z vsemi veljavnimi predpisi.
Priključni
električni
kabel
Priklop s pomočjo gibljivih nekovinskih
cevi
DA
Če bo cev po vgradnji lahko dostopna in bo
mogoče redno preverjanje po celi dolžini cevi,
lahko uporabite tudi gibljivo cev skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
Gibljiva cev mora biti napeljana tako, da:
-
ni nikjer izpostavljen temperaturi, ki bi za več
kot 30°C presegala temperaturo v prostoru.
ni daljša od 1500 mm;
ni zapognjena;
ni izpostavljena nikakršnim silam (npr.
prekratka ali zavita);
se nikjer ne dotika ostrih robov ali vogalov;
je možen dostop do nje zaradi rednega
preverjanja.
POMEMBNO OPOZORILO
Ko štedilnik priključite na dovod plina preverite
tesnost spojev s pomočjo milnice, nikoli z
plamenom!
30
Priklop z
gibljivo
cevjo
Priključni
električni kabel
NE
Priklop z
gibljivo
cevjo
Priključni
električni
kabel
PRILAGODITEV ZA DRUGE VRSTE PLINA
Vaš novi štedilnik je prilagojen za uporabo
zemeljskega plina, propana ali butana. Ni
primeren za uporabo mešanice butana ali
propana z zrakom.
B
A
C
E
Priključitev na jeklenko mora biti izvedena tako,
kot je to prikazano na sliki.
Orodje za prilagoditev za druge vrste plina ima
pooblaščeni
servis;
to
delo
prepustite
strokovnjakom pooblaščenega servisa.
Če je potrebno prilagoditi štedilnik za drugo
vrsto plina, je potrebno:
• zamenjati šobe (kuhalna plošča);
• nastaviti minimalni plamen (kuhalna plošča);
• preveriti priklop plina.
Na koncu prilepite tudi nalepko za vrsto
plina, za katero je štedilnik prilagojen
(priložene v vrečki s šobami).
C
D
A – Razdelilna cev
B – Matica 1/2"
C – Tesnilo
D – Nastavek za cev
E – Koleno
SPECIFIKACIJE ŠOB
Kategorija: II 2E+ 3+
GORILNIKI
Nom.
moč
(kW)
By-pass
(mm)
(mbar)
PREMER
ŠOBE
(mm)
Zemeljski plin G20
Butan
G30
Propan
G31
Zemeljski plin G20
Butan
G30
Propan
G31
Zemeljski plin G20
Butan
G30
Propan
G31
20
28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
1,19
0,88
0,88
0,96
0,71
0,71
0,70
0,50
0,50
Kategorija: II 2H 3B/P
By-pass
Zmanjšana
(mm)
VRSTA PLINA
moč(kW)
TLAK
PREMER
ŠOBE
(mm)
Zmanjšana
moč(kW)
3,00
0,72
0,42
SREDNJE
HITRI
2,00
0,43
0,32
POMOŽNI
1,00
0,35
0,29
GORILNIKI
Nom.
moč
(kW)
HITRI
HITRI
SREDNJE
HITRI
POMOŽNI
3,00
3,00
2,60
2,00
2,00
1,70
1,00
1,00
0,85
0,72
0,72
0,63
0,43
0,43
0,38
0,35
0,35
0,31
0,42
0,32
0,29
TLAK
VRSTA PLINA
Zemeljski plin G20
Butan
G30
Propan
G31
Zemeljski plin G20
Butan
G30
Propan
G31
Zemeljski plin G20
Butan
G30
Propan
G31
(mbar)
20
30
30
20
30
30
20
30
30
1,19
0,88
0,88
0,96
0,71
0,71
0,70
0,50
0,50
Poraba.
m3/h
0,267
0,190
0,095
-
g/h
218,1
214,2
145,4
142,8
72,7
71.4
Poraba.
m3/h
0,267
0,190
0,095
-
g/h
218,1
185,7
145,4
121,4
72,7
60,7
31
Zamenjava šob plinskih gorilnikov
Štedilnikom so priložene šobe za druge vrste
plina; dimenzije lukenj na šobah so navedene na
šobi sami v milimetrih.
Pred kakršnimikoli modifikacijami ali
prilagajanjem za drugo vrsto plina morate
IZKLJUČITI štedilnik iz električnega omrežja.
Prepričajte se, da so vsi gumbi v položaju
‘Izklopljeno’ in počakajte, da se popolnoma
ohladi.
Gorilniki
•
•
•
Snemite mrežo za posodo.
Snemite pokrovčke in krone gorilnikov.
S pomočjo natičnega ključa št. 7 odvijte šobe
in jih nadomestite s ustreznimi šobami za
vrsto plina, ki ga imate namen uporabljati (gl.
tabelo Specifikacije šob).
Znova sestavite vse dele po zgornjih navodilih v
obratnem vrstnem redu.
Pri teh gorilnikih nastavitev primarnega zraka ni
potrebna.
Nastavitev minimalnega plamena
Gorilnik je pravilno nastavljen, če je plamen
enakomeren in tih in ugasne brez šuma.
Po prilagajanju za novo vrsto plina se prepričajte,
da je minimalni plamen pravilno nastavljen.
Dotok zraka je pravilen, če je višina plamena
pribl. 4 mm.
Nastavitev primarnega zraka za zgornje gorilnike
ni potrebna.
Prepričajte se, da plamen ne ugasne, če gumb
za nastavljanje plamena hitro obrnete iz
maksimalnega v minimalni položaj.
Gorilniki
Nastavitev minimalnega plamena:
• Prižgite gorilnik.
• Gumb obrnite v položaj za minimalni plamen.
• Snemite gumb.
• Odvijte ali privijte vijak by-pass (pod osjo),
dokler
ne
dosežete
enakomernega
plamenčka.
• Če boste uporabljali tekoči plin,
• Če želite uporabljati tekoči plin LPG privijte
vijak.
Nato znova namestite gumb.
Prepričajte se, da plamen ne ugasne, če gumb
za nastavljanje plamena hitro obrnete iz
maksimalnega v minimalni položaj.
32
Premalo
zraka
Pravilna
nastavitev
Preveč
zraka
NAVODILA ZA UPORABNIKA
UPORABA IN SKRB ZA ŠTEDILNIK
UPRAVLJALNA PLOŠČA
2
1
1.
2.
3.
4.
3
4
Gumb za kuhališče zadaj levo
Gumb za gorilnik spredaj levo
Gumb za gorilnik spredaj desno
Gumb za gorilnik zadaj desno
6
5
5.
6.
7.
8.
9.
7 8
9
Električna programska ura
Gumb za nastavljanje temperature v pečici
Kontrolna lučka termostata pečice
Kontrolna lučka delovanja
Gumb za izbiranje funkcij pečice
Kuhalna plošča
1
4
2
3
1. Kuhališče - ∅ 145 (hitro)
2. Gorilnik spredaj levo (srednje hitri)
3. Gorilnik spredaj desno (hitri)
4. Gorilnik zadaj desno (pomožni)
Pečica
A
B
C
A. Vodila za rešetko
B. Rešetka
C. Ventilator
33
UPORABA ŠTEDILNIKA
Pred prvo uporabo pečice
Najprej odstranite vso embalažo tako z
zunanje kot z notranje strani .
Pred prvo uporabo pečico segrevajte prazno.
Med prvim segrevanjem boste morda zaznali
neprijeten vonj; to je normalno.
1. Odstranite vso opremo iz pečice.
2. Odstranite morebitne nalepke ali zaščitno
folijo, če so na štedilniku.
3. Pečico vklopite – gumb za upravljanje
pečice obrnite na “250” in pustite pečico
delovati pribl. 45 minut.
Ta postopek ponovite tudi z grelcem za žar;
segreva naj se pribl. 5-10 minut.
Opremo pomijte z blagim detergentom. Izperite
jo in obrišite do suhega.
Tablica s podatki
Številka modela vašega štedilnika je na tablici s
podatki; ko odprete vrata, boste tablico zagledali
spodaj levo na ohišju.
Štedilnik mora biti zavarovan z ustrezno
varovalko ali prekinjalom. Moč varovalke je
navedena na tablici s podatki.
O kondenzaciji in pari
Med segrevanjem živil nastaja para – podobno
kot v loncu med segrevanjem tekočine. Odprtine
za zračenje na pečici omogočajo uhajanje dela
pare. Kljub temu pa bodi pri odpiranju vrat
pečice previdni in ne stojte tik ob pečici, saj
bo določena količina pare uhajala skozi odprta
vrata.
Ko pride para v stik s hladno površino zunaj
pečice, npr. z okvirjem, bo kondenzirala v kapljice
vode. To je običajno in ne kaže na okvaro.
Da bi preprečili obarvanje površine, redno brišite
kondenzirano vodo in nečistočo.
Pekači
Uporabite lahko kakršnekoli pekače in posodo,
ki je primerna za uporabo v pečici in prenese
temperature do 2500 C.
Pekačev in drugih posod ne odlagajte
direktno na dno pečice.
Med pečenjem v pečici se bodo vrata
pečice segrela. Pazite, da se otroci ne
bi igrali v bližini.
Med uporabo pečice mora biti pokrov
štedilnika dvignjen, da preprečite
morebitno pregrevanje.
Stekleni pokrov bi v nasprotnem
primeru lahko počil in lahko povzročil
poškodbe.
34
ELEKTRIČNA PEČICA
Stikalo za izbiranje funkcij pečice
Odtaljevanje – (opomba: Ta funkcija NI
primerna za pečenje). Ta funkcija pečice je
namenjena hitrejšemu odtaljevanju zamrznjenih
živil.
Pečenje z ventilatorjem – Ventilirano
pečenje; ta sistem omogoča istočasno pečenje
različnih vrst jedi na katerikoli višini vodila; med
pečenjem skorajda ne prihaja do mešanja
okusov.
Žar in raženj – Žara ne morete uporabiti
istočasno z drugimi funkcijami. Med pečenjem
na žaru morajo biti vrata pečice zaprta.
Zgornji grelec - omogoča, da npr. do
konca zapečete jed, ki se mora bolj speči s
zgornje strani.
Spodnji grelec- omogoča, da npr. do konca
zapečete jed, ki se mora bolj speči s spodnje
strani.
Tradicionalni način pečenja – s pomočjo
spodnjega in zgornjega grelca lahko pečete
svoje priljubljene jedi brez potrebe po
prilagajanju temperature za drugačne funkcije.
Pri tem načinu je potrebno pečico pred
pečenjem ogreti.
Pozor!
Ne odlagajte pekačev ali drugih posod direktno
na dno pečice, pa tudi z alu-folijo ga ne smete
obložiti. To bi lahko povzročilo pregrevanje
pečice, kar bi lahko povzročilo nepravilnost v
delovanju pečice in poškodovalo emajl.
Gumb termostata
Z obračanjem gumba termostata na desno
nastavite želeno temperaturo.
Izbirate lahko temperature med 50°C in približno
250°C; to je temperatura, ki bo dosežena v
sredini pečice.
Stikalo je brezstopenjsko, zato lahko izberete
katerokoli
temperaturo
med
končnima
oznakama. Najvišja stopnja je predvsem
primerna za pečenje na žaru.
Opombe
• Ko izberete želeno temperaturo, se prižge
kontrolna lučka termostata in ostane
prižgana, dokler ni dosežena želena
temperatura, nato pa se prižiga in ugaša
skupaj s termostatom in opozarja na
ohranjanje temperature.
• Kontrolna lučka delovanja se prižge, ko
izberete eno od funkcij pečice.
35
UPORABA VENTILIRANE PEČICE
Ventilator v pečici
Zrak v notranjosti pečice se segreva s pomočjo
grelca okoli ventilatorja na zadnji stranici. Vroč
zrak kroži v pečici s pomočjo ventilatorja in tako
se ohranja enakomerna temperatura v pečici.
Prednosti takega načina pečenja:
Hitrejše segrevanje pečice
Ker se pečica hitro segreje na nastavljeno
temperaturo, predhodno ogrevanje pečice ni
potrebno, upoštevajte pa, da bo morda čas
pečenja 5 do 7 minut daljši. Pri receptih, ki
zahtevajo, da se jed začne peči pri visoki
temperaturi,
pa
priporočamo
predhodno
ogrevanje pečice, npr. za pečenje kruha,
narastkov ipd.
Nižje temperature
Na splošno se pri tem načinu pečenja jedi
pečejo pri nižji temperaturi kot pri tradicionalnem
načinu pečenja.
Torej pri lastnih receptih izberite za 20- 25°C
nižjo temperaturo kot pri pečenju v
tradicionalni pečici.
Enakomerno segrevanje
Ventilirana pečica se povsem enakomerno
segreva na vseh višinah, tako da lahko pečete
jed v več pekačih hkrati na več višinah. Le v
najvišjem položaju bo morda jed nekoliko hitreje
porjavela kot v najnižjem; to je normalno. Če
hkrati pečete različne jedi, se okusi ne bodo
pomešali.
Ventilirano pečico lahko uporabljate tudi za
segrevanje zamrznjenih jedi brez predhodnega
odtaljevanja, npr. za sadne kolače, mesne
štruce, drobno pecivo itd. Segrevajte jih 20 do
40 minut pri temperaturi 190-200°C (odvisno od
količine).
Prav kmalu boste pridobili potrebne izkušnje in
boste znali sami določiti ustrezne nastavitve, ki
vam najbolj ustrezajo. Navedene temperature
so le orientacijske, odvisno od kakovosti, vrste
in količine vrednosti prilagodite lastnemu okusu.
Vpliv pekačev na rezultate pečenja
Pekači in druga posoda se razlikujejo po
debelini, prevodnosti, barvi… kar vse vpliva na
prenašanje toplote na jed, ki se v njih peče.
A
Pekači iz aluminija, gline, na vročino
odpornega stekla in bleščečih se svetlih kovin
skrajšajo čas pečenja; jed na dnu manj porjavi.
B Pekači iz litega železa, aluminija s prevleko
proti prijemanju in obarvano zunanjostjo in
temni težki pekači čas pečenja podaljšajo, jed
pa na dnu hitreje porjavi.
Odtaljevanje
Funkcija odtaljevanja omogoča odtaljevanje
zamrznjenih živil. Zrak sobne temperature kroži
v pečici s pomočjo ventilatorja in pospeši
odtaljevanje zamrznjenega živila.
Ta funkcija je predvsem primerna za občutljiva
živila, za katere odtaljevanje pri višjih
temperaturah ni primerno -– npr. kolači s
kremnim nadevom, sladoledne torte, kruh in
kvašeno pecivo…
Uporaba ventilirane pečice
1. Gumb za izbiranje funkcij obrnite na
2. Gumb termostata obrnite na ustrezno
temperaturo.
NEKAJ KORISTNIH NASVETOV
Izbrane višine niso ravno ključnega pomena,
vendar pazite, da so pekači enakomerno
razporejeni.
Če pečete v več pekačih, te razporedite v več
višinah na sredino rešetke, in ne več pekačev
na rešetko v eni višini.
Če je pečica polna, se bodo jedi pekle nekoliko
dlje časa.
Tudi na dno pečice lahko postavite rešetko in
nanjo postavite pekač; ne postavljajte pekača
direktno na dno pečice, saj tako zrak ne bi
mogel krožiti okoli jedi.
Če je pečica polna pekačev z isto jedjo, npr. več
pekačev enakih piškotov ali enako velikih
obloženih kruhkov, bodo ti pečeni ob istem času
in jih hkrati poberete iz pečice. Če pa se kosi
razlikujejo med seboj, npr. če pečete piškote in
kolač, bodo prvi pečeni prej kot drugi.
36
NEKAJ KORISTNIH NASVETOV
• Posodo pokrijte s pokrovom, alu-foliijo ali
plastično folijo, da preprečite izsuševanje
med odtaljevanjem.
• Manjše ali tanke kose rib, mletega mesa,
jeter, zrezki… se odtajajo v 1-2 urah.
Odtajane takoj skuhajte ali shranite v
hladilnik zaradi higienskih razlogov.
• Živila, ki jih želite odtaliti, zložite v eni plasti.
• Na polovici predvidenega časa živilo obrnite.
• Ko se živilo odtaja, ga ne puščajte na sobni
temperaturi. Ali ga takoj skuhajte, ali pa ga
postavite v hladilnik.
• Upoštevajte osnovna higienska pravila za
ravnanje s svežimi, zamrznjenimi in
kuhanimi živili.
Kontrolna lučka delovanja
Osvetli se, ko je izbrana katera od funkcij ali pa
je vklopljeno katero od kuhališč. Ugasne, ko so
tako kuhališča kot pečica izklopljeni.
UPORABA KLASIČNE PEČICE
Med uporabo se pečica segreje. Pazite,
da se ne bi dotaknili vročih delov v
notranjosti!
Pri tej nastavitvi pečico segrevata spodnji in
zgornji grelec. Pečete lahko na eni višini,
nastavitev pa je predvsem primerna za jedi, ki
se morajo zapeči z ene strani – npr. quiche,
narastki, lazanje, gratinirane jedi…
Ta način pečenja omogoča uporabo pečice brez
delovanja ventilatorja.
Uporaba tradicionalne pečice
• Stikalo za izbiranje funkcij pečice obrnite na
• Stikalo termostata
temperaturo.
obrnite
na
ustrezno
Samo zgornji grelec
To funkcijo izberite, če želite dokončati kuhane
jedi, npr. lazanjo, gratinirano zelenjavo ipd.
Samo spodnji grelec
To funkcijo uporabite za pripravljanje podlog iz
testa, pizzo ipd. Primerna je tudi, kadar želite
dokončati quiche, pite ipd. in zagotoviti, da bo
testo spodaj res dovolj pečeno.
Nekaj koristnih nasvetov
Zgornji del jedi mora biti od grelca na stropu
pečice oddaljen vsaj 2,5cm. To zagotavlja
pravilno pečenje in omogoča vzhajanje npr.
kvašenega testa. Pri pečenju kolačev, kruha ipd.
postavite pekač na sredino pod grelec.
Prepričajte se, da ste pekač postavili na sredino
rešetke in da je okoli pekača dovolj prostora, da
lahko zrak neovirano kroži.
Pekač mora biti dovolj velik, da ne bo jed kipela
iz njega, kar bo zavarovalo pečico in preprečilo,
da bi se preveč umazala.
Snov, iz katere je izdelan pekač, in prevleka
bosta vplivali na to, koliko bo jed na dnu
porjavela.
V emajliranih pekačih, temnih in težkih pekačih
bo jed na dnu porjavela. Pekači iz sijajnega
aluminija ali poliranega jekla toploto odbijajo,
zato dno ne bo tako porjavelo.
Pekačev NE POSTAVLJAJTE direktno na dno
pečice, saj bi se preveč segrelo in bi se pečica
lahko poškodovala.
Za pečenje NE UPORABLJAJTE pekača za žar
ali pekača za meso, saj bi jed na dnu hitreje
potemnela.
Ravnajte gospodarno in vrata čim manj
odpirajte, predvsem če postavljate jed v prej
ogreto pečico.
Pečenje na žaru
Pri pečenju na žaru se deli aparata
segrejejo, zato se ne oddaljujte od pečice.
Pazite, da se otroci preveč ne približajo!
Posoda za pečenje na žaru se bo med
uporabo zelo segrela, zato se je ne dotikajte
z golimi rokami. Uporabite zaščitne
kuhinjske rokavice.
Pečenje na žaru vedno poteka pri
zaprtih vratih pečice.
Žar vklopite tako, da obrnete stikalo za
izbiranje funkcij na simbol za žar.
Večino živil postavite na rešetko v posodi za žar;
tako bo zrak najbolje krožil okoli jedi, jed pa ne
bo ležala v lastnem soku in maščobi. Če želite,
pa lahko živilo položite tudi v posodo (npr. jetra,
ribe…).
Vstavite rešetko in posodo za žar v ustrezno
višino vodila glede na debelino kosov.
Pred pečenjem na žaru živilo obrišite, da bo čim
manj škropilo po stenah in stropu pečice. Pusto
meso in ribe namažite z malo olja ali staljenega
masla, da ostanejo vlažni.
Prilogo, npr. paradižnik, gobe ipd. lahko pri
pečenju mesa postavite pod rešetko v posodo
za žar.
Pri pripravljanju opečenega kruah priporočamo,
da postavite rešetko v zgornje vodilo v
‘zgornjem’ položaju.
Žar najprej nekaj minut ogrevajte na najvišji
stopnji, šele nato postavite zrezke ali kruh v
pečico. Med pečenjem lahko po potrebi
prilagodite višino vodila ali temperaturo.
Med pečenjem živila po potrebi obračajte.
OPOMBA: Zaradi varnosti grelec žara nadzira
termostat. Med pečenjem se grelec vklaplja
in izklaplja, da ne pride do pregrevanja.
Trajanje pečenja je odvisno od debeline kosov
mesa, ne od teže.
37
Programska ura
Programsko uro upravljate s pomočjo treh tipk.
Funkcije tipk so:
,
Tipke za nastavljanje ure
Izbiranje načinov
Na voljo so vam štiri različne funkcije:
Trajanje pečenja
Konec pečenja
Kuhinjska ura (števec minut)
Točen čas
Točen čas
Ko priključite štedilnik na električno omrežje, se
na prikazovalniku prikaže vrednost 12.00 in
. Dokler utripa, lahko
utripati začne indikator
in .
nastavite čas s pomočjo tipke
Ko ste nastavili čas in se pribl. 5 sekund po
zadnjem spreminjanju shrani, indikator
ugasne.
Kadarkoli je potrebno lahko čas spremenite.
Pritisnite na tipko za izbiranje načinov, dokler
indikator
ne začne utripati, in nastavite točen
čas.
Kuhinjska ura (števec minut)
Pritiskajte na tipko za nastavljanje načinov,
. Nato
dokler ne začne utripati indikator
nastavite čas s pomočjo tipk plus in minus. Ko
ste nastavili čas, je ta viden na prikazovalniku in
indikator
, ki je prej utripal, ostane osvetljen.
Po preteku nastavljenega časa se oglasi zvočni
signal (dvakrat zapiska) in indikator
znova
utripa. S pritiskom na katerokoli tipko izklopite
zvočni signal in utripanje indikatorja. Na
prikazovalniku bo spet viden točen čas.
Trajanje pečenja
Da bi nastavili trajanje pečenja, pritiskajte na
tipko za izbiranje načinov, dokler ne začne
. Nato določite trajnje
utripati indikator
pečenja ( od 0.01h do 10.00h) s pomočjo tipke
plus in minus. Po pribl. 5 sekundah bo
je
nastavljeni čas shranjen, indikator
osvetljen. Na prikazovalniku bo spet viden točen
čas. Ko preteče nastavljeni čas, se pečica
izklopi, oglasi se zvočni signal (4 piski) in
znova utripa. S pritiskom na
indikator
katerokoli tipko izklopite zvočni signal in
utripanje indikatorja.
38
Konec pečenja
Da bi nastavili samodejen izklop pečice,
pritiskajte na tipko za izbiranje načinov, dokler
ne začne utripati indikator . Nato določite čas
izklopa pečenja (nastavite lahko vrednost od
trenutnega časa + 1 minuta do trenutnega časa
– 1 minuta) s pomočjo tipke plus in minus. Po
pribl. 5 sekundah bo nastavljena vrednost
je osvetljen. Na
shranjena, indikator
prikazovalniku bo spet viden točen čas. Ob
nastavljenem času se pečica izklopi, oglasi se
zvočni signal (4 piski) in indikator
znova
utripa. S pritiskom na katerokoli tipko izklopite
zvočni signal in utripanje indikatorja.
Uporaba kuhalne plošče
Gorilniki
Simbol na gumbih se ujemajo s simboli na
upravljalni plošči (gl. opis aparata).
Izklopljeno
Največji plamen
Najmanjši plamen
Največji plamen je primeren za segrevanje
tekočine do vrelišča in za kuhanje pri visoki
temperaturi.
Vedno izberite položaj med največjim in
najmanjšim plamenom, nikoli med največjim
plamenom in položajem ‘Izklopljeno’.
Prižiganje gorilnikov
• Pritisnite na gumb in ga obrnite na levo na
simbol večjega plamenčka.
• Istočasno se začnejo proizvajati iskre, ki vžgejo
plin.
• Počakajte 10 sekund in opazujte, če ostane
plamen prižgan (dokler varnostni ventil ne
začne samodejno ohranjati prižganega
plamena).
• Nato po potrebi prilagodite velikost plamena.
Če zmanjka elektrike
• V tem primeru pritisnite na gumb za izbrani
gorilnik, obrnite ga na levo na simbol večjega
plamenčka in približajte vžigalico.
• Počakajte 10 sekund in opazujte, če ostane
plamen prižgan (dokler varnostni ventil ne
začne samodejno ohranjati prižganega
plamena).
• Nato po potrebi prilagodite velikost plamena.
Če bi plamen slučajno ugasnil, počakajte vsaj 1
minuto in znova prižgite gorilnik.
Če plamen večkrat ponovno ugasne, se
prepričajte, da sta krona gorilnika in pokrovček
pravilno nameščena.
Ugašanje gorilnikov
Gumb obrnite na desno na oznako «
».
39
Električno kuhališče
Kuhališče vklopite tako, da obrnete ustrezno
stikalo na želeno stopnjo.
Na voljo so vam stopnje od 0 – 6
0 – Izklopljeno
1 – Najnižja stopnja
6 – Najvišja stopnja
Priporočamo, da najprej obrnete stikalo na 6, da
pospešite segrevanje, nato pa stopnjo znižate na
ustrezno vrednost.
Upoštevajte, da se pri prvem segrevanju
kuhališča lahko razvije nekoliko neprijeten
vonj in dim. To je običajnen pojav, ki bo
sčasoma izginil.
Na
kuhalno
ploščo
ne
predmetov, ki bi se lahko stalili.
odlagajte
Pred spuščanjem pokrova se vedno
prepričajte, da so vsi gumbi v položaju
‘Izklopljeno’.
Ustrezne nastavitve za posamezne
segrevanja so podane v spodnji tabeli:
načine
IZKLOPLJENO 0
Zelo počasno 1 Ohranjanje toplote
Taljenje masla in čokolade
Počasno
2 Kuhanje kremnih omak, golaža,
pudingov, umešanih jajc…
Zmerno
3 Sušena zelenjava, zamrznjena
živila, sadje, segrevanje vode
ali mleka
Srednje
4 Segrevanje do vrelišča –
krompir, sveža zelenjava, juhe,
obare, ribe…
Hitro
5 Večja količina obare, mesna
štruca, ribe, omlete, zrezki…
Zelo hitro
6 Zrezki, pomfri…
40
Izbira ustreznega gorilnika
Nad vsakim gumbom je simbol, ki opozarja,
kateremu gorilniku je namenjen. Za dobre
rezultate kuhanja vedno uporabite posode, ki po
premeru dna ustrezajo izbranemu gorilniku (gl.
slike).
Uporabljajte posode z debelim, ravnim dnom.
Priporočamo, da plamen zmanjšate, ko tekočina
zavre. Krona gorilnika in svečka za iskrenje naj
bodo vedno čisti, da bo vžiganje brezhibno.
Pravilno
Nepravilno (nepotrebna
izguba energije)
Za uporabo je primerna posoda z naslednjimi
premeri:
Gorilnik
Hitri
Srednje hitri
Pomožni
Moč
(kW)
3,00
2,00
1,00
Premer (mm)
min.
max.
160
280
140
240
120
180
Nekaj koristnih nasvetov
Pravilno
Posode za kuhanje na električnih kuhališčih morajo
imeti naslednje značilnosti:
• Imeti morajo precej debelo dno.
• Po velikosti se morajo točno prilegati kuhališču
ali biti nekoliko večje, nikoli pa manjše, saj bo le
tako poraba energije ekonomična.
• Posoda mora imeti ravno dno za dober stik s
kuhališčem. To je predvsem pomembno pri
cvrenju pri visokih tempraturah ali kuhanju v
ekonom loncu.
Nepravilno
(potrata energije)
Takoj ko začne tekočina vreti obrnite stikalo na
nižjo stopnjo, da bo tekočina ravno še vrela.
Nekoliko pred koncem kuhanja lahko kuhališče
izklopite; kuhanje se bo nadaljevalo zaradi
akumulirane toplote.
Posoda naj bo dovolj velika, da tekočina
ne bo kipela iz nje. Nikoli ne vklapljajte
kuhališča, če na njim ni posode; nikoli ne
segrevajte praznih posod.
Nikoli se ne nagibajte in ne segajte nad
vroče električno kuhališče. Ročaji posod
naj bodo vedno obrnjeni navznoter ali nad
delovno površino ob kuhalni plošči, da ne
bi slučajno prevrnili posode, ko hodite
mimo štedilnika.
Pri cvrenju na vroči maščobi bodite
previdni; pregreto olje bi se lahko hitro
vnelo.
Če začutite, da se gumbi težko obračajo,
pokličite pooblaščeni servis.
41
Oprema, ki je štedilniku priložena:
Štedilniku je bila priložena naslednja oprema:
• Rešetka, na katero postavite pekače in
posode. Pekač postavite na sredino rešetke,
da bo teža enakomerno razporejena.
• Pekač
• Globoki pekač
Namenjen je lovljenju sokov in maščobe pri
pečenju; potisnite ga v 2 vodilo od spodaj.
Kadar tega pekača ne uporabljate, ga
odstranite.
Razen te opreme uporabljate samo posodo, ki je
odporna na visoke temperature (upoštevajte
navodila proizvajalca posode).
Predal
Predal je pod pečico.
Med dolgotrajnim pečenjem v pečici
se segreje tudi pekač, zato vanj ne shranjujte
vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih zaščitnih
rokavic,
kuhinjskih
krp,
plastičnih
predpasnikov ipd.
Tudi pekači in druga posoda, ki ste jo morebiti
shranili v predal, se med pečenjem segrejejo,
zato jih jemljite iz predala samo z zaščitnimi
kuhinjskimi rokavicami.
Odpiranje predala:
• Primite predal na spodnji strani in ga izvlecite.
• Če ga želite povsem izvleči iz štedilnika, ga
potegnite do konca navzven, nato pa ga
nekoliko nagnite in potegnite iz štedilnika.
Nazaj ga namestite v obratnem vrstnem redu.
42
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Pečica mora biti vedno čista. Obloge iz
maščobe in druga nečistoča bi se
lahko vneli in povzročili požar.
Pred čiščenjem se prepričajte, da so
vsa stikala v izklopljenem položaju in
da se je štedilnik dovolj ohladil.
Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli
ali čiščenjem IZKLJUČITE štedilnik iz
električnega omrežja.
Čistila in čistilni pripomočki
Pred uporabo ali čistilnih pripomočkov se
prepričajte, da so primerni in da jih proizvajalec
priporoča v ta namen.
NE uporabljajte čistil, ki vsebujejo belila.
Površina
bi
lahko
izgubila
sijaj.
Odsvetujemo uporabo aparatov za
čiščenje s paro. Ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev in čistil.
Čiščenje ohišja
Čiščenje vrat pečice
Da bi si olajšali temeljito čiščenje vrat, jih lahko
snamete.
-
Do konca odprite vrata.
Obrnite zapaha na tečajih za 170°.
Nekoliko zaprite vrata, do kota 30o.
Dvignite vrata in jih izvlecite.
Zapah
Priporočamo uporabo tekočih čistil, npr. CIF, ki
ne opraskajo površine. Nato vse površine izperite
in obrišite do suhega z mehko krpo. Izogibajte se
uporabi kovinskih predmetov, gobic iz jeklene
volne, abrazivnim in jedkim čistilom in topilom.
Stekleni pokrov
Čistite ga z mehko krpo in raztopino blagega
čistila. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali gobic iz
jeklene volne.
Notranjost pečice
Emajlirano notranjost pečice najlažje očistite,
dokler je pečica še topla.
Po vsaki uporabi obrišite notranjost pečice z
mehko krpo, namočeno v raztopini milnice.
Občasno bo potrebno temeljitejše čiščenje z
namenskim čistilom za pečice.
Rešetke in vodila
Rešetke in vodila namočite v topli milnici in tako
odstranite trdovratno nečistočo; pomagajte si s
čistilno gobico. Nato jih dobro izperite in obrišite
do suhega z mehko krpo.
Filter za maščobe
Ventilator je pred maščobo zaščiten s posebnim
filtrom, ki ga pred pečenjem mesa namestite nad
odprtino na zadnji stranici. Za čiščenje ohišja ne
uporabljate abrazivnih čistil. Sam filter pa lahko
pomijete tudi v stroju.
Ko se pečica po pečenju ohladi, snemite filter –
potisnite jeziček na zgornjem delu filtra navzgor.
Nazaj jih namestite na enak način, le v obratnem
vrstnem redu.
-
43
Kuhalna plošča
Sušenje
Kuhalno ploščo boste najlažje očistili, dokler je še
topla in se nečistoča na njej še ni zasušila.
Redno brišite kuhalno ploščo z dobro ožeto
mehko krpo; čistite jo z vodo, kateri ste dodali
malo tekočine za pomivanje posode. Ne
uporabljajte:
• gospodinjskih detergentov in belil;
• impregniranih gobic za čiščenje teflonskih
ponev;
• blazinic iz jeklene volne
• čistil za banje/kuhinjska korita.
POMEMBNO: Po čiščenju morate kuhališči
temeljito osušiti – za nekaj minut ju vklopite na
nižji ali srednji stopnji.
Gorilniki
Pokrovčke in krone gorilnikov snamete in očistite.
Pomijte jih z vročo milnico, madeže pa odstranite
z blagim tekočim čistilmom. Dovoljena je tudi
previdna
uporaba
dobro
navlaženih
impregniranih gobic iz jeklene volne, če so
madeži res trdovratni.
Po čiščenju vse dele dobro obrišite do
suhega.
Električni kuhališči
Kuhališča očistite s toplo vodo in mehko krtačo,
najlonsko ali plastično gobico. Da bi ohranili lep
videz kuhališč, lahko uporabite tudi namensko
čistilo, ki je na voljo v specializiranih trgovinah;
pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistila.
Občasno namažite kuhališči s kapljico olivnega
olja na kuhinjski brisački, da preprečite rjavenje.
Upoštevajte pa, da bo nato ob prvem segrevanju
kuhališč zaznati nekoliko neprijeten vonj.
Obnavljanje
Da bi ohranili lep videz kuhališč, občasno nanj
nanesite nekoliko neslanega rastlinskega olja ali
namensko sredstvo.
Nanašanje rastlinskega olja: najprej kuhališče 30
sekund segrevajte na srednji stopnji, nato pa ga
izklopite. Na suho kuhinjsko krpo ali papirnato
brisačko zlijte zelo malo olja in ga nato namažite na
površino kuhališča ter obrišite odvečno olje.
Približno 1 minuto segrevajte kuhališče na srednji
stopnji.
Nanašanje sredstva za obnavljanje: najprej
kuhališče 30 sekund segrevajte na srednji stopnji,
nato pa ga izklopite. Na površino kuhališča
nanesite zelo tanko plast namenskega sredstva
(npr. Collo Electrol) s pomočjo aplikatorja.
Približno 2 do 3 minute segrevajte kuhališče na
visoki stopnji, da sredstvo učinkuje. Razvilo se bo
malo dima, kar je normalno; ta dim ni strupen.
(Opomba: to sredstvo je namenjeno obnavljanju in
ne čiščenju. Na voljo je v specializiranih
trgovinah.)
Deli iz nerjavečega jekla: obrobe iz nerjavečega
jekla lahko sčasoma porumenijo. Očistite jih s
pomočjo namenskega čistila za nerjaveče jeklo.
Uporabite ga lahko tudi za porvšine okoli kuhališč
za kuhalne plošče iz nerjavečega jekla.
ZAMENJAVA ŽARNICE
Pred zamenjavo žarnice izklopite vsa
stikala in izklopite štedilnik iz električnega
omrežja,
da
preprečite
nevarnost
električnega udara.
Če je potrebno zamenjati žarnico, jo morate
nadomestiti z enakovredno:
Moč:
Napetost:
Temperatura:
Tip navoja:
25W
230/240V(50Hz)
300ºC
E14
Kako zamenjate pregorelo žarnico:
1. Zavrtite stekleni pokrovček na levo in ga
snemite.
2. Odvijte pregorelo žarnico in jo nadomestite z
novo.
3. Znova namestite stekleni pokrovček.
Ponovno priključite štedilnik na električno
omrežje.
44
NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
Če opazite nepravilnost v delovanju, jo poskušajte najprej odpraviti sami s pomočjo navodil v spodnji
razpredelnici. Šele če vam to ne uspe, se obrnite na najbližji pooblaščeni servis Electrolux.
POMEMBNO: Če pokličete serviserja zaradi katere od spodaj navedenih nepravilnosti, ki bi jo
lahko odpravili tudi sami, ali pa je okvara posledica nepravilne priključitve ali nepravilne
uporabe, vam bomo morali izstaviti račun za popravilo, četudi bo aparat še v garanciji.
Simptom
Rešitev
Pretok plina se vam ne zdi normalen.
Ne da se prižgati gorilnika.
Plamen je neenakomeren.
Pečica se ne vklopi.
Prepričajte se, da:
• niso zamašene odprtine za razporejanje
plamena niso.
• da regulator tlaka deluje.
• da je ventil na jeklenki do konca odprt.
Preverite, če:
• je pipa za plin do konca odprta.
• je cev za plin v pravilnem položaju.
• gorilnik ni moker.
• ste po čiščenju pokrovček in krono gorilnika
pravilno namestili nazaj.
Prepričajte se, da:
• Glavna šoba ni zamašena in da je krona
gorilnika čista (da se v njej niso nabrali ostanki
živil).
• ste po čiščenju pokrovček in krono gorilnika
pravilno namestili nazaj.
Preverite:
- če ste pravilno nastavili funkcijo/temperaturo;
- da ni zmanjkalo električne energije oz. da ni
izklopljeno prekinjalo.
Jed se peče predolgo, ali pa je prehitro Preverite:
pečena.
- morda niste nastavili ustrezne temperature.
- Pregorela je žarnica. Zamenjajte jo po navodilih
Luč v pečici se ne prižge.
v tej knjižici.
Če vam ni uspelo odpraviti nepravilnosti s pomočjo teh navodil, se obrnite na najbližji pooblaščeni
servis. Pri tem navedite:
1.
2.
3.
4.
5.
ime in priimek, naslov in poštno številko.
telefonsko številko
jasen in točen opis okvare
model in serijsko številko štedilnika (gl. tablico s podatki)
datum nakupa.
POPRODAJNI SERVIS
Vsa popravila morajo biti opravljena kar se da
pozorno in natančno. Zato priporočamo, da se
vedno obrnete na najbližji pooblaščeni servis.
Seznam pooblaščenih servisov je bil aparatu
priložen.
Vedno
zahtevajte
rezervnih delov.
uporabo
originalnih
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising