Electrolux | EKM501500X | User manual | Electrolux EKM501500X User Manual

Electrolux EKM501500X User Manual
Uputstvo za upotrebu
SR
Štednjak
EKM501500
electrolux
Sadržaj
Upute za korisnika
Upozorenje
Opis aparata
Upotreba uređaja
Električna pećnica
Funkcijsko dugme pečnice
Dugme termostata pećnice
Pećenje i kuvanje u pečnici
Plamenici ploče
Odabir odgovarajućeg plamenika
Pribor isporučen s aparatom
Savjeti za uporabu
Održavanje i čišćenje
Zamjena sijalice pećnice
Što učiniti ako aparat ne radi
Uslovi garancije
Servis
4
6
7
8
8
8
9
14
15
17
18
19
21
22
23
23
Upute za postavljanje
Tehnički podaci
Sigurnosne napomene
Električno priključenje
Postavljanje
Priključenje na plin
Električno priključenje
Promjena plina
24
25
25
26
26
28
29
Kako čitati uputstvo za upotrebu?
Dole navedeni simboli poslužiće Vam kao vodič pri čitanju
ovog uputstva za upotrebu.
Sigurnosne napomene
Opis radnji korak po korak
Saveti i preporuke
Informacije vezane za zaštitu okoline
3
4
electrolux
Upozorenje
Vrlo je važno da ovu knjižicu s uputstvima
sačuvate uz uređaj, a radi budućeg
konsultovanja. Ako prodate ili prenesete
uređaj, neka knjižica uvek bude s
uređajem kako bi se novi vlasnik mogao
upoznati s funkcijama uređaja i s
relevantnim
upozorenjima.
Ova
upozorenja data su radi sigurnosti.
OBAVEZNO ih pažljivo pročitajte pre
postavljanja ili upotrebe uređaja.
Tento spotøebiè nesmìjí používat osoby
(vèetnì dìtí) se sníženými fyzickými,
smyslovými
nebo
duševními
schopnostmi, nebo bez patøièných
zkušeností a znalostí, pokud je
nesledují osoby odpovìdné za jejich
bezpeènost,
nebo
jim
nedávají
pøíslušné pokyny k použití spotøebièe.
Postavljanje
Ovaj štednjak mora biti postavljen od
strane kvalifikovanog osoblja, a u skladu
s uputstvima proizvođača. Štednjak je
težak. Budite pažljivi prilikom pomeranja
štednjaka.
Pre upotrebe štednjaka uklonite svu
ambalažu.
Pre postavljanja uverite se da uslovi
distribucije (vrsta plina i pritisak)
odgovaraju podešenju štednjaka. Uslovi
podešenja uređaja navedeni su na
natpisnoj pločici.
Ovaj aparat nije spojen na sredstvo za
ispuštanje plina (dimnjak). On mora biti
postavljen i spojen u skladu sa važećim
propisima. Obratite posebnu pažnju na
pravilno provetravanje (ventilaciju).
Uređaj je namjenjen priključku na
napajanje od 230V i 50 Hz.
Uverite se da vrednosti vašeg mrežnog
napajanja odgovaraju onima navedenim
na natpisnoj pločici.
Ne
vršite
nikakve
promene
prilagđavanja na štednjaku.
i
Sigurnost dece
Štednjak je namenjen rukovanju od strane
odraslih osoba. Ne dopuštajte deci igru sa
štednjakom ili u njegovoj blizini.
Štednjak za vreme korišćenja postaje
vruć i temperaturu zadržava dugo
nakon prestanka korišćenja. Držite
decu dalje od štednjaka, sve dok se
ovaj ne ohladi.
Deca se mogu povrediti i povlačenjem
lonaca i tiganja sa štednjaka.
Upotreba
Štednjak je namenjen samo kuvanju u
domaćinstvu.
Nije
predviđen
za
komercijalnu i industrijsku upotrebu.
Štednjak za vreme korišćenja postaje
vruć i temperaturu zadržava dugo nakon
prestanka korišćenja. Držite decu dalje
od štednjaka, sve dok se ovaj ne ohladi.
Deca se mogu povrediti i povlačenjem
lonaca i tiganja sa štednjaka.
Intenzivna i duža upotreba štednjaka
zahteva dodatno provetravanje, ili
otvaranjem prozora ili još boljom
ventilacijom
pojačavanjem
snage
provetravanja uređaja za provetravanje,
ako takav uređaj postoji.
U slučaju upotrebe drugih električnih
aparata u blizini štednjaka, kablovi ne
smeju doći u dodir s vrućim delovima
štednjaka.
Ako kuvate s uljem ili mašću nikad ne
ostavljajte štednjak bez nadzora.
Na plamenike ploče nemojte stavljati
nestabilne ili deformisane posude jer
postoji opasnost od prevrtanja ili
prolivanja.
electrolux
Posuda roštilja postaje vruća za vreme
upotrebe, uvek koristite rukavice kada
njome baratate.
Za vreme upotrebe uređaj postaje vruć.
Pripazite da ne dodirujete grejne
elemente unutar pećnice.
Uverite se da su kontrole u položaju
«ISKLJUČENO» kada nisu u upotrebi.
Štednjak uvek treba biti čist. Naslage
ostataka hrane ili masti mogu
prouzrokovati požar.
Pećnicu
čistite
isključivo
prema
uputstvima.
Nikada
ne
koristite
plastično posuđe u pećnici ili na
plamenicima.
Nikada ne oblažite delove pećnice
aluminijskom folijom.
Da bi se osiguralo provetravanje
unutrašnjosti pećnice neka otvor
provetravanja pećnice koji je smešten
na središnjem zadnjem delu ploče uvek
bude otvoren.
Ne povlačite uređaj za ručicu pećnice.
Uređaj ima poklopac koji je namenjen
da štiti od prašine kada je spušten, a
od prskanja kada je podignut. Ne
koristite ga za druge namene.
Pre otvaranja očistite svako zaprljanje s
poklopca.
Pustite da se uređaj ohladi pre zatvaranja
poklopca.
Nakon upotrebe štednjaka, poklopac se
NE SME zatvarati pre nego što se ploča i
pećnica u potpunosti ne ohlade.
5
Servis
Servis i popravke štednjaka sme vršiti
samo ovlašćeno servisno osoblje i
smeju se koristiti samo odobreni
originalni rezervni delovi.
Zaštita okoline
Nakon postavljanja, ambalažu odložite
obraćajući pažnju na sigurnost i zaštitu
okolina.
Kada
odlažete
stari
uređaj
onesposobite ga odsecanjem kabla.
6
electrolux
Opis aparata
Upravljačka ploča
Dugme tajmera
Funkcijsko dugme pećnice
Kontrolna lampica toplotnog pečnice
Kontrolna lampica termostata pečnice
Dugme termostata pećnice
Kontrola prednje leve grejne ploče
Kontrola zadnje leve grejne ploče
Kontrola zadnjeg desnog plamenika
Kontrola prednjeg desnog plamenika
Ploča
Grejna ploča - Ø145 mm
Grejna ploča - Ø145 mm
Prednji desni plamenik (brzi)
Zadnji desni plamenik (pomoćni)
electrolux
7
Upotreba uređaja
Pre prve upotrebe pećnice
Pre upotrebe pećnice uklonite sav
materijal
za
pakovanje,
kako
iz
unutrašnjosti tako i sa spoljne strane
pećnice.
Pre prve upotrebe, pećnicu treba zagrejati
bez hrane. U toku tog vremena može doći
do ispuštanja neprijatnih mirisa. To je
sasvim normalno.
• Izvadite pribor pećnice.
• Uklonite sve samolepljive etikete ili
zaštitne folije, ukoliko ih ima.
• Zagrejte pećnicu sa funkcijskim
i sa
dugmetom pećnice u položaju
dugmetom termostata pećnice u
položaju “250” u toku oko 45 min.
Ovaj
postupak
treba
ponoviti
Ukoliko para dođe u kontakt sa
hladnom površinom na spojnoj strani
pećnice, na pr. na plaštu, ona će se
kondenzovati i stvoriće se kapljice
vode. To je sasvim normalno i ne
predstavlja neispravnost pećnice.
Da bi se sprečila promena boje,
obrišite redovno kondenzat a takođe i
prljavštinu sa površina.
Posuđe za kuvanje i pečenje
Upotrebljavajte bilo koje posuđe za
kuvanje i pečenje koje je postojano na
toplotu u pećnici, a koje može da
izdrži temperature od 250°C.
Posuđe za pećnice, itd. ne treba
stavljati direktno na dno pećnice.
sa
funkcijskim dugmetom pećnice u tom
položaju za oko 5-10 minuta.
Očistite pribor blagim deterdžentom.
Isperite ga i pažljivo obrišite.
Tipska pločica
Broj modela Vašeg štednjaka možete naći
na pločici sa nominalnim vrednostima na
zadnjoj strani štednjaka.
O kondenzaciji i pari
Kada se hrana zagreva ona stvara paru na
isti način kao i ekspres lonac.
Ventilacioni otvori omogućavaju da izađe
izvesna para. Međutim, uvek se povucite
od pećnice kada otvarate vrata pećnice
da bi se omogućilo da izađe sakupljena
para ili toplota.
Za vreme kuvanja i pečenja u pećnici
vrata pećnice se zagrevaju. Vodite
računa o tome da se deca ne igraju
blizu njih.
8
electrolux
Električna pećnica
Funkcijsko dugme pećnice
0 - Off (isklj.)
Konvencionalno pečenje i kuvanje upotreba gornjeg i donjeg elementa; ova
funkcija će Vam omogućiti da koristite
Vaše omiljene recepte a da pri tome ne
treba da prilagođavate temperaturu. U
ovom slučaju je neophodno da se
pećnica prethodno zagreje.
Gril - Gril se ne može koristiti u isto
vreme sa pećnicom. Kod peèenja na
grilu vrata pećnice moraju biti zatvorena.
Upozornění: funkci grilu používejte na
max. 210 °C.
Donji element pećnice - omogućava
Vam samo da završno zapeèete jelo
odozdo .
Gornji i donji elementi pećnice –
Ventilator
Toplota se prenosi na hranu preko
prethodno zagrejanog vazduha pomoću
ventilatora koji se nalazi na zadnjoj strani
pećnice.
Pažnja
Nemojte stavljati posude, plitke
posude za sakupljanje sokova od
pečenja, plehove za biskvite ili
aluminijumsku foliju direktno na dno
pećnice. To bi moglo da prouzrokuje
akumulisanje toplote, koje bi moglo
da utiče na radne karakteristike
pećnice i da ošteti emajliranu površinu
pećnice.
Dugme termostata pećnice
Okretanjem dugmeta termostata
pećnice u smeru okretanja kazaljke,
birate temperaturu pečenja i kuvanja.
Temperature
su
prikazane
na
komandnoj tabli.
Možete
da
podesite
svaku
temperaturu između 50°C i 250°C.
Odmrzavanje – (To NIJE položaj za
kuvanje i pečenje). Ovaj položaj je
namenjen kao pomoć u odmrzavanju
zamrznute hrane.
Napomena
• Čim se izabere temperatura
pećnice, onda će se upaliti
kontrolna
lampica
termostata
pećnice i ostaće upaljena sve dok
pećnica ne dostigne pravilno
podešenu vrednost; posle toga,
ona će se paliti i gasiti zajedno sa
termostatom, pokazujući kako se
temperatura održava.
electrolux
• Kontrolna lampica pećnice će se
upaliti kada se podesi funkcijsko
dugme pećnice i svetli za vreme rada
pećnice.
Pečenje i kuvanje u pećnici
U toku upotrebe uređaj će se zagrejati.
Treba postupati pažljivo da bi se izbeglo
dodirivanje grejnih elemenata unutar
pećnice.
Konvencionalno pečenje i kuvanje
(Tradicionalno pečenje i kuvanje)
Konvencionalno pečenje i kuvanje se
obavlja prirodnom konvekcijom zagrejanog
vazduha.
Neophodno je da se pećnica prethodno
zagreje.
Kako treba postupiti?
Za male kolače, lisnato testo, kolače od
ulupane smese u modlama.
1. Zagrejte prethodno pećnicu, sa
funkcijskim dugmetom pećnice u
:
položaju
oko 8 min. za položaj 50°C do
150°C;
- oko 15 minuta za položaj 175°C do
250°C;
Unesite jelo. Okrenite dugme termostata
pećnice na željenu temperaturu.
-
Korisni saveti
Treba uvek da bude najmanje 2,5 cm
prostora između gornje površine hrane i
grejnog elementa. To će omogućiti
postizanje najboljih rezultata pečenja i
9
kuvanja i pružiti prostor za narastanje
u smesama sa kvascem, u
Jorkširskom
pudingu, itd.. Kod
pečenja kolača, lisnatog testa,
čajnog peciva, hleba, itd., stavite
modle ili plehove za pečenje u
sredini ispod grejnog elementa.
Uverite se u to da je hrana stavljena
u sredini na polici i da ima dovoljno
prostora
oko
pleha
za
pečenje/posude da bi se omogućila
maksimalna cirkulacija vazduha.
Stavite jela na plehove za pečenje
pogodne veličine da bi se sprečilo
prelivanje hrane na dno pećnice i
kako bi se pomoglo smanjenju
potrebe za čišćenjem.
Emajlirano posuđe, tamno, ili teško
posuđe uticaće na to da se hrana na
dnu više zapeče. Sjajni aluminijumski
plehovi ili plehovi od poliranog čelika
reflektuju toplotu i utiču na to da se
hrana na dnu manje zapeče.
NEMOJTE stavljati posude direktno
na dno pećnice pošto može veoma
jako da se zagreju i da pri tome
nastanu oštećenja.
NEMOJTE koristiti plitku posudu za
pečenje na grilu ili limenku za meso
kao pleh za pečenje jer će uticati na
to da se hrana na dnu više zapeče.
Radi ekonomičnosti držite vrata
otvorena što je moguće kraće
vreme, posebno prilikom stavljanja
hrane u prethodno zagrejanu
pećnicu.
10 electrolux
Pečenje na grilu
Kod pečenja na grilu pristupačni delovi
uređaja mogu jako da se zagreju i
uređaj ne treba ostavljati bez nadzora.
Vodite računa o tome da se deca ne
igraju blizu njih.
Sva pečenja na grilu moraju da se
obavljaju sa zatvorenim vratima pećnice.
Pažnja: Koristite funkciju grila pri maks.
210°C.
Da biste uključili gril, okrenite funkcijsko
i zatim
dugme pećnice u položaj
okrenite dugme termostata na
temperaturu od 210°C.
Većinu hrane treba staviti na rešetku u
plitkoj posudi za pečenje na grilu da bi
se omogućila maksimalna cirkulacija
vazduha i da bi se pomerila hrana iz
masnoća i sokova. Hrana kao što su
riba, džigerica i bubrezi, može da se
stavi direktno na plitku posudu za
pečenje na gril, ako se to želi.
Podesite položaj vođice rešetke i plitke
posude grila, tako da se omogući
stavljanje hrane različite debljine.
Hrana treba da bude potpuno suva pre
pečenja na grilu da bi se prskanje svelo
na minimum. Premažite posno meso i
ribu malo uljem ili istopljenim maslacem
da bi se održala njihova vlažnost za
vreme pečenja.
Prilozi kao što su krompir i pečurke
mogu da se stave ispod rešetke kod
pečenja mesa na grilu.
Kod pečenja tosta, preporučujemo da
se koristi gornji položaj vođice sa
rešetkom u 'gornjem' položaju.
Zagrejte prethodno gril u toku nekoliko
minuta pre pečenja odrezaka ili tosta.
Podesite policu koliko je to potrebno za
vreme pečenja.
Hranu treba okrenuti za vreme pečenja
prema potrebi.
Napomena: Radi bezbednosti pri
upotrebi, termostat kontroliše element
grila. U toku pečenja, gril se uključuje i
isključuje u određenim ciklusima da bi se
sprečilo pregrevanje.
Vreme pečenja zavisi od debljine mesa a
ne od njegove težine.
Pažnja: Pristupačni delovi mogu jako da
se zagreju pri upotrebi grila. Decu treba
držati na odstojanju.
Gornji i donji elementi pećnice –
Ventilator
Toplota se prenosi na hranu preko
prethodno zagrejanog vazduha pomoću
ventilatora koji se nalazi na zadnjoj strani
pećnice. Na taj način toplota može brzo
da dospe do svakog dela pećnice i
može istovremeno da peče i kuva više
jela stavljenih na nekoliko polica.
Zahvaljujući uklanjanju vlažnosti a time i
suvljem vazduhu, ova vrsta pečenja i
kuvanja sprečava svako prenošenje
ukusa i mirisa. Međutim, pećnica se
takođe može koristiti za pečenje i
kuvanje samo na jednoj polici. U tom
slučaju koristite donje police radi bolje
kontrole pečenja i kuvanja. Osim toga,
ova pećnica je posebno pogodna za
brzo
odmrzavanje,
sterilizaciju
odgovarajuće hrane za konzerviranje i
domaću pripremu voća u sirupu, kao i
za sušenje pečurki i voća.
electrolux 11
• Okrenite funkcijsko dugme pećnice
•
.
u položaj
• Okrenite dugme termostata pećnice
na željenu temperaturu.
•
Odmrzavanje
Funkcija odmrzavanja Vam omogućava
da odmrznete zamrznutu hranu.
Ventilator pećnice radi bez zagrevanja i
cirkuliše vazduh pri sobnoj temperaturi
unutar pećnice. Time se povećava
brzina pri kojoj se vrši odmrzavanje.
Ova funkcija je posebno pogodna za
osetljivu hranu, koja bi mogla da se
ošteti delovanjem toplote, na pr. kolači
punjeni kremom, kolači sa glazurom,
lisnato testo, hleb i drugi proizvodi sa
kvascem.
• Okrenite komandno dugme pećnice
, da biste startovali
u položaj
ventilator sa motorom, koji će
omogućiti
brzo
odmrzavanje
duvanjem hladnog vazduha kroz
pećnicu.
• Sa funkcijskim dugmetom pećnice u
tom položaju okrenite dugme
termostata pećnice u položaj «0 ».
Korisni saveti
• Pokrijte
hranu
poklopcem,
aluminijumskom ili plastičnom folijom
kako bi se sprečilo sušenje u toku
odmrzavanja.
• Stavite hranu koja treba da se
odmrzne u jednom sloju tamo gde je
to moguće, i okrenite je na polovini
procesa odmrzavanja.
NEMOJTE ostavljati hranu pri
sobnoj temperaturi kada se
jednom odmrzne. Skuvajte odmah
sirovu hranu ili smestite skuvanu
hranu u frižider.
Vodite računa o tome da se
pridržavate
osnovnih
pravila
higijene pri rukovanju ribom,
smrznutom, sirovom i kuvanom
hranom.
Kontrolna lampica grejnih ploča
Ova lampica će svetleti kada se bilo koje
dugmegrejne ploče uključi, i ostaće
upaljena sve dok su grejne ploče u
upotrebi.
Kontrolna lampica termostata pećnice
Ova lampica će se upaliti kada se
izabere temperatura i ostaće upaljena
sve dok se ne postigne izabrana
temperatura. Ona će zatim u
određenim ciklusima da se pali i gasi
kako bi pokazala da se temperatura
održava.
Kontrolna lampica pećnice
Ona se pali čim se uključi komandno
dugme pećnice i svetli u toku rada
pećnice
12 electrolux
TABELA ZA KUVANJE
Hrana
Trakasti komadi
lisnatog testa
Mali kolači
Božićni kolač
Kolač od
sipkavog testa
Puslice
Peciva sa
kvascem
Lepinja
Biskviti bez
masnoće
Kolač sa sirom
Rolat sa
pekmezom
Kuvano testo
Klač sa
kvascem sa
jabukama
Pita od jabuka
Kolač u plitkoj
posudi za
sakupljanje
sokova
Tradicionalni
rumunski biskvit
Rumunski
biskvit
Seljački hleb
Kiš Loren
Pica
*
Položaj
police
odozdo
Prethodno
zagrevanje
2
1+2
8-10
8-10
2
1+2
10-12
10-12
2
15-20
2
2
2
Temperatura
°C
---150-160
---155-165
20-25
20-25
----
45+10**
---15-20
----
160-170
---250*
160-170
---180-190
----
150-160
---170-180
45+10**
30-35
35-45
2
1+2
2
1+2
------10-15
10-13
130-140
---210-220
----
---120-130
---200-210
40-50
45-55
10-15
10-15
2
1+2
2
2
10-12
8-10
10-12
8-10
170-180
---160-170
----
---160-170
---150-160
30-35
30-40
25-30
30-35
2
2
2
2
------10-13
10-13
170-180
---170-180
----
---150-160
---160-170
55-75
55-75
15-20
10-20
2
2
2
2
10-15
10-13
-------
190-200
---180-190
----
---190-200
---160-170
10-20
10-20
40-50
40-50
2+2
1+2
2
1+2
12-15
----------
175-185
---170-180
----
---165-175
---160-170
60-65
50-55
45-50
45-50
2
2
-------
160-170
----
---150-160
30-40
30-40
2
2
10-13
10-13
160-170
----
---150-160
40-50
40-50
2
15-20
----
50-60
2
1
2
1
15-20
10-15
-------
---200-210
---210-220
20-30
20-30
30-35
30-35
min
250*
190-200
220-230
---210-220
----
- vreme prethodnog zagrevanja
- vreme održavanja u pećnici posle isključivanja funkcijskog dugmeta pećnice
**
Trajanje
min.
Temperatura
°C
160-170
----
15-20
15-20
electrolux 13
TABELA ZA PEČENJE
Hrana
Celo pile
Svinjsko pečeno
meso
Položaj
police
odozdo
Temperatura
°C
2
190-200
----
60-70
2
----
160-170
45-50
2
190-200
----
90-100
2
----
160-170
80-90
Temperatura
°C
Trajanje
min.
TABELA ZA PEČENJE NA GRILU
Položaj
police
odozdo
Prethodno
zagrevanje
min
Temperatura
°C
Tost
2
6
230
4-5
Stekovi
2
10
200
20+20
Pola pileta
2
----
230
25+20
Svinjski kotlet
2
----
230
30+25
Hrana
Trajanje
min.
14 electrolux
Plamenici ploče
Ili
Simbolu na kontroli odgovara simbol na
kontrolnoj ploči. Svaki plamenik ima
osigurač koji zaustavlja dovod plina u
slučaju gašenja plamena.
•
Isključeno
•
Najjači plamen
Najslabiji plamen
Koristite najjači plamen za kuhanje, a
najmanji za podgrijavanje i održavanje
kuhanja. Koristite uvijek položaje
između najmanjeg i najvećeg, nikad
između najvećeg i isključivanja.
Ne spuštajte poklopac dok je ploča vruća,
poklopac se može oštetiti.
•
•
•
Pritisnite odgovarajuće dugme
potpuno i okrenite ga ulevo na
simbol "veliki plamen" i upalite
šibicom.
Nakon paljenja, držite dugme
pritisnuto oko 10 sekunde (dok
bezbednosni ventil ne počne
automatski da drži plamen upaljen).
Nakon paljenja, podesite plamen
prema potrebi.
Ako se, iz bilo kojeg razloga, plamen
ugasi,
okrenite
odgovarajuće
kontrolno dugme u " " položaj, i
posle najmanje 1 minuta pokušajte
ponovo da upalite.
Ako se nakon nekoliko pokušaja
gorionik ne upali, proverite da li su
prsten gorionika i njegova kapa
pravilno postavljeni.
Kapa
plamenika
Prsten
plamenika
Upaljač
Paljenje plamenika
• Pritisnite dugme i okrenite ga ulevo
na simbol “najjačeg plamena”.
• Istovremeno generator iskri počinje
da proizvodi iskru koja pali gorionik.
• Pustite dugme posle 10 sekundi i
proverite preko rupica na poklopcu
da li je gorionik upaljen (dok
bezbednosni ventil ne počne
automatski da drži plamen upaljen).
Termoelement
(osigurač)
Gašenje gorionika
Okrenite dugme u smeru okretanja
kazaljke na oznaku « ».
Nemojte stavljati ništa na ploču za kuvanje
što bi moglo da se istopi. Uklonite uvek
sve tragove od prelivanja sa površine
poklopca pre otvaranja, i ostavite uređaj
da se ohladi pre zatvaranja poklopca.
Posle upotrebe štednjaka, poklopac NE
SME da se zatvori sve dok se ploča za
kuvanje i pećnica potpuno ne ohlade.
electrolux 15
Pre zatvaranja poklopca uverite se da
su kontrole isključene.
Odabir odgovarajućeg plamenika
Iznad svake kontrole nalazi se simbol
za odgovarajući plamenik.
Za dobre rezultate kuhanja, uvijek
odaberite posudu koja odgovara
promjeru plamenika koji koristite.
Odaberite posude sa tankim i ravnim
dnom.
Dobra uporaba
Električna grejna ploča
Kako bi uključili grejnu ploču okrenite
odgovarajuću kontrolu do željenog
podešenja temperature.
Kontrola je označena 0 – 6.
0 – ISKLJUČENO
1 – Minimum
6 – Maksimum.
Loša uporaba
(rasipanje energije)
Birajte debele lonce ravnog dna.
Preporučujemo da smanjite plamen
čim tekućina počne kipiti. Za pravilno
paljenje, prsten i mlaznice redovito
čistite.
Savetujemo vam da ploču nakratko
uključite na aksimum (6) kako bi je
zagrejali i da zatim ostavite željeno
podešenje.
Važno je upamtiti da se grejna ploča rilikom
prve upotrebe može dimiti i proizvesti
omalo neugodan miris. To je uobičajeno i
estaće nakon nekog vremena.
Na ploču ne stavljajte ništa što se može
stopiti.
Posude slijedećih promjera mogu se
koristiti:
Plamenik
Brzi
Polubrzi
Pomoćni
Snaga
(kW)
2,60
2,00
1,00
Promjer (mm)
min.
max.
165
260
145
220
120
160
Grejna ploča
Izbor odgovarajuće posude
Uvek
odaberite
posudu
koja
promerom odgovara grejnoj ploči (1416 cm). Odaberite posude sa tankim i
ravnim dnom .
Korisni saveti
• Ne ostavljajte upaljenu ploču bez
posude na njoj ili s praznom
posudom.
Nemojte
stavljati
materijale između ploče i posude.
16 electrolux
• Za uštedu energije, preporučujemo da
pokrijete posudu svaki put kad je recept
završen.
• Isključite kontrolu ploče neposredno
pre završetka kuvanja jer će akumulirana
toplota završiti kuvanje (testenina, pirinač
…).
• Kako bi izbegli prelivanje (mleko, ulje,
sos …) namestite kontrolu na slabiji
položaj nekoliko minuta pre nego što
tečnost zakipi.
• Kad snagu ploče smanjite ili ploču
isključite, temperatura se polagano
smanjuje.
Posude moraju biti dovoljno velike, kako bi
izbegli prolivanje na ploče. Nikad ne
ostavljajte ploče upaljene bez posuda na
njima ili sa praznim posudama.
Nikada se ne naginjite i ne posežite nad
vruću grejnu ploču. Drške posuda okrenite
prema unutra ili iznad radne površine uz
ploču, kako u prolazu ne bi prevrnuli
posude.
Pripazite kada pržite na vrućem ulju ili
masti, pregrejana rasprsnuta masnoća
lako se može zapaliti.
Ako postane teško okretati kontrole
obratite se ovlašćenom servisnom centru.
Mehanički tajmer
Okrenite dugme za podešavanje
udesno, na maksimalni položaj, a zatim
ga okrenite nazad u položaj koji
odgovara vremenu koje je potrebno za
kuvanje.
Posle isteka izabranog vremena
oglasiće se zvučni signal, koji se
automatski zaustavlja. Tajmer ne
prekida rad pećnice posle aktiviranja
zvučnog signala.
electrolux 17
Pribor isporučen s aparatom
Osim pribora isporučenog s aparatom
savjetujemo Vam da koristite samo
toplinski otporne posude (prema uputama
proizvođača).
Vaš štednjak je opremljen sa:
- rešetkom, potpora posude za stavljanje
jela u nju (pečenja, kalupi za peciva). Jelo
treba biti stavljeno na sredinu rešetke kako
bi se izbalansirala težina.
- plitica za pečenje - koristi se za
sakupljanje soka, kad kuhate u njoj,
smjestite je u polic u 2.
Odjeljak za odlaganje
Odjeljak za odlaganje smješten je ispd
otvora pećnice.
Za vrijeme kuhanja, ako je pećnica dugo u
uporabi, odjeljak za odlaganje može
postati vruć. Zapaljivi materijali kao što su
termoizolacijske rukavice, ručnici, plastične
pregače i sl., ne smiju se pospremati u
ladicu.
Pribor pećnice, kao što su npr. limovi za
pečenje, također će postati vruć – stoga,
dok je pećnica u uporabi ili je još uvijek
vruća, pripazite prilikom uklanjanja ovih
predmeta iz odjeljka.
18 electrolux
Savjeti za uporabu
Kuhanje u pećnici
- Isključite pećnicu 5 minuta prije
predviđenog završetka kuhanja, uštedjeti
ćete energiju, akumulirana toplina
omogučiti će završetak kuhanja.
- Debljina, provodljivost i boja posude
utječu na rezultate kuhanja.
- Prilikom kuhanja, neka jela narastu,
odaberite posudu u kojoj će ostati
dovoljno mjesta za jelo.
- Za spriječavanje kapanja masnoća
prilikom pečenja koristite posude s
visokim rubom proporcionalne komadu
koji mora biti ispečen.
- Probodite vilicom kožu peradi i
kobasica prije pečenja kako bi izbjegli
prskanje.
- Između jela i rešetke pećnice moguće
je postaviti aluminijsku foliju ali ne tako
da se pokriju sve rešetke.
- Toplinski otporne staklene posude
koristite za souffle.
- Stavite nešto masnoće prije završetka
kuhanja.
Nemojte prekrivati niti jedan dio pećnice
aluminijskom folijom. To će uzrokovati
nakupljanje topline koja može uništiti
rezultat kuhanja i oštetiti emajl.
Poklopac treba biti otvoren prilikom
uporabe pećnice.
Učinak posuda na rezultate kuhanja u
pećnici
Trebate znati:
- Aluminijske,
terakota
posude
smanjuju tamnjenje s donje strane i
održavaju vlažnost jela. Preporučamo
za uporabu kod pečenja mesa,
peciva.
- Emajliran čelik, posude od kositra,
staklo i toplinski otporan porculan,
posude s neljepljivom unutrašnjosti i
obojenom
vanjskom
stranom,
povećavaju tamnjenje s donje strane i
isušuju jelo. Preporučamo da ih
koristite za jela koja trebaju biti
hrskava, obojena s donje i gornje
strane.
Kuhanje na ploči
Koristite
uvijek
posude
koje
odgovaraju plameniku koji se koristi.
U slučaju da koristite posudu s većim
dnom, povucite ju lagano unatrag na
ploči, kako dno posude ne bi
uzrokovalo oštećenje emajla prednje
ploče ili njeno pregrijavanje.
Prije zatvaranja poklopca provjerite da
je ploča hladna jer bi se poklopac
mogao oštetiti.
electrolux 19
Održavanje i čišćenje
Pećnica treba uvijek biti čista. Nakupine
masnoća i drugi ostaci hrane mogu
uzrokovati požar.
Prije čišćenja provjerite da su sve
kontrole u položaju ISKLJUČENO i da se
uređaj do kraja ohladio.
Uređaj mora biti ISKLJUČEN iz napajanja
prije svakog čišćenja ili održavanja.
Sredstva za čišćenje
Prije uporabe bilo kojeg sredstva za
čišćenje provjerite da li je sredstvo
prikladno i da li je njegova uporaba
preporučena od strane proizvođača.
Sredstva za čišćenje koja sadrže bjelilo ne
smiju se koristiti jer bi površina mogla izgubiti
sjaj. Uređaj za čišćenje parom ne smije se
koristiti, kao ni gruba sredstva za ribanje.
Vanjsko čišćenje
Za čišćenje preporučamo sredstva koja
ne grebu površinu, kao što su AXION ili
CIF; nakon čišćenja isperite i osušite
mekom krpom. Izbjegavajte uporabu
metalnih predmeta, čelične vune, jastuća
od najlona, sredstava za ribanje ili
nagrizajućih sredstava i otapala.
Ploča
Ploča se najbolje čisti dok je još topla,
nečistoću je tada lakše ukloniti nego kada
se ohladi. Redovito brišite ploču dobro
iscjeđenom mekom krpom namočenom u
toplu vodu u koju ste dodali malo tekućine
za pranje. Izbjegavajte uporabu:
- Sredstava za pranje kućanstva i bjelila;
- Impregniranih jastučića neprikladnih
za neprijanjajuće posude;
- Jastučića od čelične vune;
- Sredstava za uklanjanje mrlja s
kada/slivnika.
Plamenici
Kape plamenika i krune mogu se ukloniti
radi čišćenja. Kape i krune plamenika
perite vrućom sapunastom vodom, mrlje
uklonite blagom pastom za čišćenje.
Dobro navlaženi sapunom impregnirani
jastučić od čelične vune možete oprezno
koristiti, ako postoje mrlje koje je posebno
teško ukloniti.
Nakon čišćenja obavezno ih osušite
mekom krpom.
Unutrašnjost pećnice
Emajlirana unutrašnjost pećnice najbolje
se čisti dok je pećnica još topla. Nakon
svake uporabe obrišite pećnicu mekom
krpom namočenom u toplu vodu sa
sapunicom. S vremena na vrijeme bit će
neophodno temeljitije čišćenje, korištenjem
prikladnog sredstva za čišćenje pećnica.
Kako bi spriječili oštećivanje pećnice ili
rasklimavanje staklenih ploča vrata
izbjegavajte uporabu slijedećeg:
- Sredstva za čišćenje u kućanstvu ili
izbjeljivača
- Brillo/Ajax spužve ili spužve od
čelične vune
- Kemijske spužve za čišćenje
pećnice ili raspršivača
- Sredstva za uklanjanje rđe
- Sredstva za uklanjanje mrlja na
kadi/umivaoniku.
20 electrolux
Vrata pećnice
Otkvačiti vrata pećnice.
Da bi se pećnica lakše očistila, mogu se
vrata pećnice izvaditi.
Vrata pećnice preklopiti prema dolje u
vodoravan položaj. Onda stremene na
obje šarke vrata zakrenuti do kraja
prema naprijed (a).
Vrata polako do kraja zatvoriti i podići
vrata, tako da se šarke otkvače (b).
Staviti vrata pećnice
Kod stavljanja vrata postupiti obrnutim
redoslijedom kao kod vađenja.
Šarke vrata ponovo umetnuti u otvore za
prihvat (c). Pri tome pripaziti da šarke
sjednu ispravno i ravnomjerno.
Potom vrata polako zakrenuti prema
dolje. Pri tome pripaziti, da uglovi vrata
ne udaraju dolje na okvir (u tom slučaju
vrata ponovo okrenuti prema gore i
ponovo postaviti šarke).
Na kraju stremene ponovo zakrenuti
prema natrag do pećnice (d). Da bi se
vrata ispravno zatvorila, pritisnuti nekim
predmetom (npr. izvijačem) na stremene
(e).
Oprezno ispitati funkcioniranje vrata.
Pozor: Nikada ne dopustiti da poluga
šarke „preskoči”. Snaga opruge može
pri tome dovesti do ozljeda.
electrolux 21
Zamjena sijalice pećnice
Prije zamjene sijalice provjerite da je
aparat isključen kako bi izbjegli mogući
strujni udar.
Ova sijalica od 15 W i E 14 (230/240V) je
posebna
sijalica
za
“visoke”
temperature, do 300˚C.
Možete ju naručiti u ovlaštenom
servisnom centru.
Sijalica je učvršćena u prednjem dijelu
pećnice i dostupna je iznutra.
1.
2.
3.
4.
Pristup sijalici:
Odvijte staklenu zaštitu sijalice
Odvijte sijalicu;
Zamjenite sijalicu;
Vratite na mjesto zaštitu sijalice.
22 electrolux
Što učiniti ako aparat ne radi
Ako aparat ne radi ispravno, prije
pozivanja servisa izvršite sljedeće
provjere; postoji mogućnost da se radi o
jednostavnom problemu koji možete
sami otkloniti; u suprotnom, stupite u
kontakt s ovlaštenim servisnim centrom.
Simptomi
Nema paljenja plamenika
Grejna ploča i pećnica ne rade
Rezultati kuhanja su
nezadovoljavajući
Iz pećnice se dimi
Rješenje
Provjerite:
- dovod plina je u potpunosti otvoren
- položaj plinske slavine je pravilan
- plamenik nije vlažan
- kapa plamenika i prsten plamenika su
nakon čišćenja pravilno stavljeni na mjesto
- kontrola je bila pritisnuta 10 sekundi
nakon bacanja iskre
- Provjerite:
- aparat nije uključen;
- nije došlo do nestanka struje.
- proverite osigurače.
Provjerite:
- termostat je ispravno postavljen;
- vrijeme kuhanja je odgovarajuće;
- roštilj je ispravno postavljen u pećnici.
Provjerite:
- pećnicu nije potrebno očistiti;
- jelo nije iskipjelo;
- masnoće i sokovi nisu poprskali stijenke
pećnice.
Ako nakon svih provjera, aparat i dalje ne radi ispravno, stupite u kontakt s
ovlaštenim servisnim centrom. Pločica sa tehničkim podacima je učvršćena sa
stražnje strane aparata.
Kad pozivate ovlašteni servisni centar, potrebno je dati slijedeće podatke:
1. Vaše ime i prezime, adresa i poštanski broj.
2. Vaš telefonski broj.
3. Jasan i precizan opis kvara.
4. Model i serijski broj aparata (možete pronaći na pločici sa tehničkim
podacima).
5. Datum kupnje.
electrolux 23
Uslovi garancije
Garancija utvrđena ugovorom
Ukoliko dođe do tehničkih problema za
vreme garantnog roka, garantujemo da
ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove
na proizvodu. Garancija vredi 24 meseca
od dana prodaje izuzev u slučajevima
navedenim u poglavlju “Garancija ne
obuhvata” i onima u “Garantnom listu”.
Uslovi primene
Ovlašćene servisne radionice neće
prihvatiti ovaj proizvod na besplatan
popravak u garantnom roku bez
prilaganja garantnog lista i original računa.
Eventualne troškove prevoza, pismeno
odobrene od strane Electroluxa, u vezi sa
reklamacijom na ovaj proizvod a koji
nastaju pri popravci proizvoda odnosno
pri njegovoj zameni novim proizvodom
snosimo mi, s time da je prevoz obavljen
javnim prevoznim sredstvom a po
poštanskom, železničkom ili brodskom
cenovniku.
Servis
Sve potrebne popravke treba obaviti sa
posebnom brigom i pažnjom. Iz tog
razloga preporučujemo Vam da u slučaju
bilo kakvog problema stupite u kontakt sa
dobavljačem koji Vam je aparat prodao.
U slučaju popravke Vašeg aparata uvek
zahtevajte originalne rezervne delove.
Garancija ne obuhvata:
Obratite pažnju na činjenicu da
garancija neće biti primenjena:
ako su oštećenja nastala usled šoka,
variranja napona;
• ako su oštećenja nastala usled udara
ili pada; nepravilne upotrebe ili
pogrešnog priključenja, ako nisu
poštovana pravila nametnuta od
distributera struje, vode i plina;
• ako je korisnik učinio promenu na
proizvodu;
• ako je aparat popravljala osoba koja
nije za to ovlašćena od strane
proizvođača ili distributera;
• ako
je
aparat
korišćen
za
komercijalnu ili industrijsku namenu ili
za
neku
drugu
namenu
u
domaćinstvu za koju nije predviđen;
• ako je aparat kupljen ili popravljen
izvan granica zemlje.
24 electrolux
Tehnički podaci
Samostojeći štednjak
EKM501500W
Ploča
Pećnica
Napajanje
Pribor
Dimenzije
Klasa 1
Poklopac
Obojani
Držač za posude
Emajlirani
Prednji desni plamenik
Brzi
2,60 kW
Zadnji desni plamenik
Pomoćni
1,00 kW
Prednji levi plamenik
Elektricna grejna ploca Ø145mm 1000 W
Zadnji levi plamenik
Električna grejna ploča Ø145mm 1500 W
Paljenje
0,6 W
Pećnica
električna
Snaga grejača pećnice
1750W
Roštilj
električni
Snaga grejača roštilja
1,80 kW
Rasveta pećnice
sijalica 15 W tip E14
Čišćenje
ručno
Nominalni napon
230/400V ~
Nominalna frekvencija
~ 50 Hz
Rešetka za pečenje
Plitica za sakupljanje masnoća
Zaštitna pregrada
Visina
Širina
Dubina
875 mm
500 mm
600 mm
electrolux 25
Upute za postavljanje
Sigurnosne napomene
- Pre postavljanja proverite da li su
lokalni uslovi (vrsta plina i pritisak)
odgovarajući onima za koje je aparat
podešen;
- Aparat se sme postaviti samo u
prostoriju sa dobrim provetravanjem;
- Uslovi podešenja aparata napisani su
na pločici sa tehničkim podacima;
- Ovaj aparat nije spojen na sredstvo
ispuštanja plina (dimnjak). On mora biti
postavljen i spojen u skladu sa važećim
propisima. Obratite posebnu pažnju na
pravilno provetravanje (ventilaciju);
- Stranice susednog nameštaja trebaju
biti toplotno otporne ili zaštićene
toplotno otpornim materijalom.
Priključenje na plin
- Proverite da li je dovod plina i promer
cevi dovoljan za potrebe svih aparata
spojenih na instalaciju (savetujte se sa
firmom za distribuciju plina);
- Proverite da svi spojevi čvrsto prianjaju;
- Postavite slavinu tako da bude vidljiva i
dostupna;
- Ako koristite savitljivu cev, treba biti
omogućen lak pristup celom dužinom
radi provere stanja i cev ne sme
prolaziti iza aparata;
- Savitljivu cev promenite malo pre isteka
roka trajanja.
Električno priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba provesti
kvalificirani električar ili kompetentno
osoblje, u skladu s postojećim
propisima.
Štednjak mora biti uzemljen.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko se ne pridržavate navedenih
sigurnosnih uputa.
Štednjak je namijenjen električkom
priključku od 230 V, 50 Hz.
Za priključak na napajanje koristite
kabel tipa H05 RR-F.
Prije uključivanja uvjerite se da
vrijednost napona mrežnog napajanja
odgovara vrijednostima navedenim na
natpisnoj pločici uređaja.
Prije priključenja provjerite:
- Da li su utičnica ili višepolni prekidač,
korišteni za priključak, lako dostupni
nakon postavljanja.
26 electrolux
Postavljanje
Smještaj aparata
Uklonite svu plastičnu ambalažu i
postavite štednjak u suhu, dobro
prozračenu prostoriju, ne u blizini
zavijesa, papira, alkohola, benzina i sl.
Aparat mora biti postavljen na toplinski
otpornu podlogu.
Ovaj aparat pripada klasi “1” u smislu
zaštite od pregrijavanja okolnih površina.
Prozračivanje
Izgaranje plina je moguće zbog kisika u
zraku (2m3 zraka/sat x kW instalirane
snage-provjerite natpisnu pločicu s
tehničkim podacima na štednjaku).
Neophodno je obnoviti zrak kako bi
produkti izgaranja bili oslobođeni.
Strujanje zraka mora dolaziti izravno kroz
otvore vanjskih stijenki imajući slobodan
prolaz od najmanje 200 cm2.
min
61 cm
Priključenje na plin
Štednjak je prilagođen radu sa vrstom
plina koja je označena na pločici s
tehničkim podacima.
Može biti nužno da se koristi plin
drugačiji od onoga na koji je aparat
podešen.U tom slučaju, postupite
prema uputama:
Za najbolju učinkovitost, najmanju
potrošnju i dulji životni vijek aparata,
tlak
plina
mora
odgovarati
vrijednostima prikazanim u tablici 2.
Priključenje pomoću krute ili savitljive
cijevi (klasa 1)
1. Za gradski plin:
Savitljiva, nemetalna cev
- Koristite savitljivu gumenu cev ne
dužu od 1,5 m unutrašnjeg promera
15 mm postavljenu sa svojim
držačem.
- Proverite da li je pravilno postavljena
i učvršćena sponama.
Brava
Ti otvori bi trebali biti smješteni bliže
podu, suprotno od oslobađanja izgaranja
plinova.
Ne smiju biti začepljeni ni s unutrašnje, niti
sa vanjske strane.
Dovod
plina
Savitljiva
cev
Prsten
electrolux 27
Savitljiva cev
- Savitljiva
cev
(mehanički
spoj)
maksimalna dužina 1,5 m;
- Savjetujemo da koristite savitljivu cev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću
od 1 m, zavisno od položaja slavine;
- Spojite jedan kraj cevi na zatvorenu
slavinu, zatim, pre smeštanja aparata
između namještaja, spojite drugi kraj na
nastavak slavine, umećući bravu.
- Štednjak smjestite tako da se petlja
savitljive cevi nalazi u prostoru
slobodnom od namještaja.
Kruta cev
• Kruta cev sa maticom.
2. Spajanje na plin propan butan:
- Savjetujemo da koristite savitljivu cev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću
od 1 m, ta dužina je odabrana zavisno
od položaja spajanja na dovod plina;
- Za stare butanske instalacije možete
korisititi
savitljivu
gumenu
cev
maksimalno 1,5 m dužine i promera 6
mm, postavljenu s posebnim držačem
za butan.
- Dobro je učvrstite pomoću spone sa
svake strane.
Aparat može biti priključen na dovod
plina, sa leve ili desne strane, sa jednim
spojem.
Neophodno je postaviti savitljivu cev sa
zadnje strane aparata kako je prikazano
na slici. Proverite da gumena cev ne
dodiruje oštre delove kao što je prikazano
na slici. Cev treba biti učvršćena pomoću
isporučene spone. Pazite da cev ne bude
nagnječena ili savijena tako da sprečava
protok plina. Proverite pomoću sapunice
nema li propuštanja plina na spojevima
cevi.
Savitljiva
cev
Savitljiva
cev
Brava
Držač
za
butan
Savitljiva
guma
Ogrlica
priključak
savitljive
cijevi
spona
28 electrolux
Električko priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba sprovesti
kvalifikovani električar ili kompetentno
osoblje, u skladu s postojećim propisima.
Štednjak mora biti uzemljen.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko se ne pridržavate navedenih
sigurnosnih uputstava.
Pre uključivanja, uverite se da napon
električkog priključka odgovara onome
navedenom na pločici sa tehničkim
podacima.
V případě přímého zapojení sporáku k síti
je nutné mezi sporák a toto připojení vložit
vícepólový
vypínač
s
minimální
vzdáleností spínacích kontaktů 3 mm v
souladu s podmínkami kategorie přepětí
III.
Prekidač treba biti postavljen unutar
razmaka od 2 m od ploče i mora bit lako
dostupan nakon završetka postavljanja.
Žutozeleni kabal uzemljenja ne sme biti
prekinut prekidačem.
UPAMTITE: Žica uzemljenja treba biti
oko 10-12 ža od žice faze i neutralne
žice.
Proverite da kabal napajanja nije u
dodiru sa oštrim delovima prikazanim
na slici.
Koristite kabal preseka naznačenog u
tablici br. 1.
Pre spajanja proverite:
· da su osigurač i snaga mreže dovoljni
za normalno napajanje štednjaka
(pogledajte pločicu s podacima);
Kako postupiti?
· Odvijte i uklonite zaštitu sa zadnje
strane aparata;
· Spojite kabal na terminal štednjaka u
skladu s tablicom 1;
· Učvrstite pomoću spone kabla;
· Uverite se da priključak terminala
odgovara snazi mreže;
· Ponovo namestite i učvrstite zaštitu
sa zadnje strane aparata.
Tablica br.1
Vrsta priključka
Priključak kabla
na ploču
terminala
Snaga mreže
Napon grejnih
elemenata
Kapacitet
Presek kabla
Jednofazni
1 2 3 4 5
L1
N
Trofazni Y 3 ph.
+ neutralno
Trofazni
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
L1 L2 L3 N
L1
L2
Trofazni Y 2 ph.
+ neutralno
1
L3
2 3 4 5
L1 L2
N
230V ~
230V 3~
400V 3N~
400V 2N~
230 V
230 V
230 V
230 V
20 A
3 x 2,5 mm
16 A
2
5 x 2,5 mm
10 A
2
5 x 1 mm
16 A
2
4 x 1,5 mm2
electrolux 29
Promjena plina
Vaš štednjak je predviđen za rad sa
prirodnim plinom, propanom ili butanom.
Nije predviđen za butanski ili propanski zrak.
Za promjenu vrste plina neophodno je:
- promijeniti mlaznice;
- podesiti minimalnu razinu;
- podesiti pripuštanje zraka plamenika
pećnice:
- provjeriti plinski spoj.
Zaljepite naljepnicu isporučenu s
aparatom
(rezervne
mlaznice,
odgovarajuće korištenoj vrsti plina).
Sp ec i fik ac ija mla zn ic a b r .2
Cat II 2H 3 B / P
Plamenik
BRZI
POMOĆNI
Normal- Smanjena snaga na snaga
(kW)
(kW)
2,60
2,50
2,20
1,00
1,00
0,85
0,75
0,72
0,63
0,35
0,35
0,31
Vrsta plina
Prirodni plin G20
Butan
G30
Propan
G31
Prirodni plin G20
Butan
G30
Propan
G31
By-pass
(mm)
0,42
0,30
Pritisak
(mbar)
Promjer
mlaznice
(mm)
Potrošnja
(g/h)
20
28-30
28-30
20
28-30
28-30
1,13
0,77
0,77
0,70
0,50
0,50
181,78
157,11
72,71
60,70
30 electrolux
Zamena prskalica na plamenicima
ploče
Svaki uređaj ima rezervne prskalice za
svaki plin. Svaka prskalica ima oznaku u
milimetrima.
Pre
svake
izmene,
odnosno
prilagođavanja
štednjaka
različitim
vrstama
plina,
štednjak
morate
ISKLJUČITI iz električnog napajanja i
morate se uveriti da su sve kontrole u
položaju ISKLJUČENO, i da se uređaj u
potpunosti ohladio.
Plamenici ploče:
- Uklonite držače posuda;
- Uklonite kape i krune plamenika;
- Pomoću ključa br. 7 odvrnite prskalice i
zamenite ih onima potrebnim za vrstu
plina koju koristite (vidi tablicu
«Specifikacija prskalica»).
Ponovo sastavite delove prema istom
postupku, ali obrnutim redom.
Ovi plamenici ne trebaju početnu
regulaciju vazduha.
Podešavanje minimalnog nivoa za
plamenike ploče
Plamenik je pravilno podešen kada je plamen
stabilan, tih i kada se gasi bez buke.
Kada menjate vrstu plina proverite da li
je minimalni nivo ispravan. Strujanje
vazduha je pravilno kada je plamen dug
oko 4 mm. Gornji plamenici ne trebaju
podešavanje prvog strujanja vazduha.
Proverite, okrećući kontrolu brzo od
maksimalnog
do
minimalnog
podešenja, da se plamen ne gasi.
Premalo
vazduha
Pravilan
plamen
Previše
vazduha
Plamenici ploče
Podešavanje najmanjeg plamena:
- Upalite plamenik.
- Okrenite
kontrolu
na
položaj
najmanjeg plamena;
- Izvucite kontrolu;
- Odvijte ili zavijte by-pass šraf sve dok
ne postignete ispravan mali plamen.
- Za LPG zavijte u potpunosti by-pass
šraf.
Vratite na mesto sve delove sledeći isti
postupak u obrnutom redosledu.
Proverite to, brzim okretanjem kontrole
od maksimuma do minimuma, plamen
se ne gasi.
342 706 233 -00- 032009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising