Electrolux | EKK510100W | User manual | Electrolux EKK510100W User Manual

Electrolux EKK510100W User Manual
Návod k použití
Návod na používanie
Kombinovaný sporák
EKK510100W
3
CZ
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak
věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za
cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš
život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na
obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a
prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový
spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí.
Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost,
přinášející pohodu při jeho používání. Hodně štěstí!
SK
Vitajte vo svete Electrolux
Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku
spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v
budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej
palety kvalitných spotrebičov, ktoré zabezpečia väčšie
pohodlie pre váš život. Niekoľko príkladov nájdete aj na
obálke tohto návodu. Nájdite si pár minút a preštudujte
si ho, aby ste mohli využiť všetky výhody vášho nového
spotrebiča. Sľubujeme vám vysokú spokojnosť a
pôžitok pri jeho používaní. Veľa úspechov!
4
Obsah
Pokyny pro instalační techniky
Důležité bezpečnostní pokyny …………………………………………….
Technické parametry………………………………………………………..
Instalace……………………………………………………………………..
Umístění ……………………………………………………………………..
Elektrické zapojení ………………………………………………………….
Připojení plynu……………………………………………………………….
5
7
8
8
9
10
Pokyny pro uživatele
Ovládací panel……………………………………………………………….
Použití sporáku ……………………………………………………………...
Před prvním použitím………………………………………………………..
Elektrická trouba……………………………………………………………..
Pečení v troubě………………………………………………………………
Tipy……………………………………………………………………………
Tabulka pečení……………………………………………………………….
Použití plynové varné desky ……………………………………………….
Údržba a čištění……………………………………………………………...
Výměna žárovky v prostoru trouby…………………………………………
Co dělat, když něco nefunguje……………………………………………..
Záruka, servis a náhradni díly……………………………………………….
Jak používat tento návod k použití
Následující symboly vás budou provázet celým tímto
návodem k použití
Bezpečnostní informace
Rady a doporučení
Ekologické informace
15
16
16
17
17
18
19
20
23
25
26
27
5
Důležité bezpečnostní pokyny
Tento spotřebič není určen k obsluze
osobami (včetně dětí), které mají
omezené fyzické, senzorické nebo
mentální schopnosti nebo nejsou
dostatečně zkušení, pokud ho
neovládají pod dozorem nebo s
pokyny osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
Instalace
Sporák musí být instalován
kvalifikovaným pracovníkem a ve
shodě s tímto návodem.
Tento sporák je těžký. Při
manipulaci s ním dbejte zvýšené
pozornosti.
Před použitím ze sporáku
odstraňte veškerý obalový materiál.
Před instalací se ujistěte, že
parametry zemního plynu a jeho tlak
odpovídají nastavení sporáku.
Parametry nastavení sporáku jsou
uvedené na štítku.
Tento sporák není připojen na
zařízení odvádějící plynové spaliny.
Mělo by být instalováno a zapojeno dle
platných předpisů. Zvláštní pozornost
musí být věnována předpisu o
dostatečném větrání.
Tento sporák je určen pro připojení
do elektrické sítě o napětí 230V a
frekvenci 50Hz.
Ujistěte se, že elektrické připojení
odpovídá hodnotám uvedeným na
typovém štítku.
Nepokoušejte se v žádném
případě provádět jakékoliv úpravy
vašeho sporáku.
Bezpečnost dětí
Tento sporák je uzpůsoben pro
obsluhu dospělými osobami.
Nedovolte dětem, aby si mohli hrát v
blízkosti sporáku nebo se sporákem
samotným.
Sporák se při provozu ohřívá na
vysokou teplotu a zůstává horký ještě
dlouhou dobu po vypnutí.
Dokud není sporák dostatečně
ochlazen, děti se nesmí v jeho blízkosti
pohybovat.
Děti se mohou poranit i při
manipulaci s použitým nádobím.
Během provozu
Tento sporák je určen pro přípravu
pokrmů v domácnostech a není určen
pro komerční nebo průmyslové
použití.
Za provozu sporáku se uvolňuje teplo
a vlhkost. Zajistěte dobré větrání buď
přirozeným odvětráváním místnosti
nebo za pomoci přídavného ventilátoru.
Nepoužívejte sporák v případě, že
máte mokré ruce nebo sporák je v
kontaktu s vodou.
Při delším a intenzivním vaření a
pečení je vhodné otevřít okno nebo
přidat další ventilátor pro dosažení
důkladnějšího větrání.
Při použití jiných elektrických
spotřebičů se ujistěte, že žádná z
přívodních šňůr není v kontaktu s
horkými díly sporáku.
6
Při přípravě pokrmů obsahující tuk
nebo olej mějte vždy sporák pod
dozorem.
Pro přípravu pokrmů nesmí být
používáno nestabilní nebo vyduté
nádobí. Mohlo by být možnou příčinou
zranění nebo poškození při převrácení
a vylití horkého obsahu.
Grilovací pánev se při provozu
ohřeje na vysokou teplotu, proto při
jakékoliv manipulaci s ní používejte
ochranné rukavice.
Během provozu se sporák ohřeje
na vysokou teplotu. Dbejte zvýšené
pozornosti při manipulaci, aby jste se
nedotkli rozpálených topných těles
uvnitř trouby.
V případech, kdy sporák není
používán musí být všechny ovladače v
poloze vypnuto -"OFF".
Udržujte váš sporák vždy v čistotě.
Usazené zbytky potravin a tuků
mohou způsobit požár.
Sporák čistěte pouze způsobem
uvedeným v tomto návodu.
Nikdy nepoužívejte plastové
nádobí jak na plotýnkách tak i v
troubě. V žádném případě prostor
trouby nevykládejte hliníkovou fólií.
Nedovolte, aby ventilační otvor
trouby, který je umístěn ve středu
zadní části varné plochy, byl
zablokován a tím znemožněna řádná
ventilace trouby.
Nikdy netahejte sporák za madlo
dveří.
Servis
Servis nebo opravy tohoto
sporáku může provádět pouze
autorizovaný servisní technik. Vždy
trvejte na montáži originálních
náhradních dílů.
Ekologické informace
Všechny obaly uložte do odpadu ve
shodě s místními předpisy a ohledem
na bezpečnost a životní prostředí.
Jestliže likvidujete starý spotřebič,
nezapomeňte odříznout přívodní
elektrický kabel a tím znemožnit jeho
provozování.
Je velice důležité zajistit, aby tento
návod k použití byl uživateli vždy
dostupný. Toto pravidlo je nutné
dodržet i v případech, kdy bude
sporák přestěhován nebo prodán
jinému majiteli. Je nutné tak zajistit, aby i
nový majitel měl možnost se seznámit
s tímto návodem a bezpečnostními
předpisy.
Tyto bezpečnostní pokyny byly
vydány v zájmu bezpečnosti vaší i
vašeho okolí. Je NUTNÉ, aby jste se s
nimi seznámil ještě před vlastní instalací
resp. použitím.
na výrobku nebo jeho
Symbol
balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
7
Pokyny pro instalatéra
Technické parametry
EKK510100W
Rozměry
Varná deska
Trouba
Výška
Šířka
Hloubka
Objem trouby
Podložka pod nádobí
Přední pravý hořák
Zadní pravý hořák
Přední levý hořák
Zadní levý hořák
Zapalování
Topná tělesa
- Těleso u dna trouby
- Těleso u stropu trouby
Osvětlení trouby
Čištění
Celkový elektrický příkon trouby
Elektrické připojení Napětí sítě
Frekvence
Příslušenství
Rošt do trouby
Plech na pečení masa
Plech na pečení těst
Celkový příkon sporáku
855 mm
500 mm
600 mm
49 litrů
Emailová vrstva
Středně richly
Středně richly
Rychlý
Pomocný
2000 W
2000 W
3000 W
1000 W
0,6 W
900 W
1000 W
Žárovka 25 W, patice E14
manuální
1925 W
230 V
50 Hz
Emailová vrstva
Emailová vrstva
1925,6 W
Tento spotřebič splňuje požadavky těchto evropských norem( EEC
Direktivy) :
95/2006 – 90/683 ; (Direktiva o nízkém napětí) včetně následných revizí,
89/336 (Direktiva o elektromagnetické shodě),
93/68 (Obecná direktiva) včetně následných modifikací.
8
Instalace
Je bezpodmínečně nutné, aby všechny
instalační
práce
byly
provedeny
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKEM a to
dle platných postupů a předpisů.
Sporák musí být zapojen ve shodě se
specifikací "Y" (EN60.335-2.6).
Ujistěte se, že provedená instalace v
případě poruchy sporáku, neznemožní
servisnímu technikovi dobrý přístup ke
sporáku.
Ještě před napojením sporáku na
elektrickou síť se ujistěte, že napětí a
frekvence elektrického vedení odpovídá
údajům uvedeným na typovém štítku
sporáku.
Tento spotřebič musí být uzemněn.
Ještě před vlastní instalací se ujistěte,
že parametry přiváděného plynu (druh
a tlak) odpovídají přednastaveným
hodnotám z výroby.
Sporák nesmí být napojen na komín.
Musí být nainstalován a připojen ve
shodě s platnými předpisy. Zvláštní
pozornost musí být věnována
dobrému
větrání
pracovního
prostoru.
Parametry nastavování jsou uvedeny
na typovém štítku.
Připojení na plyn.
Zkontrolujte, zda průměr přívodní
trubky a kapacita přiváděného plynu
jsou dostatečné pro dodávání plynu
do celého systému sporáku.
Zkontrolujte těsnost všech plynových
spojů.
Nainstalujte na viditelné a dobře
dostupné místo přívodní kohout,
kterým bude možné kdykoliv sporák
odpojit od přívodu plynu.
Minimální
vzdálenost
jakýchkoliv
hořlavých materiálů od horní plochy
sporáku je 69 cm (viz obrázek)
Sporák musí být umístěn na podlaze,
ale ne přímo na vlastní konstrukci.
61 cm
69cm
Tento sporák je zařazen do "třídy Y"
ve shodě s požárními bezpečnostními
předpisy.
Sporák může být umístěn v kuchyni, v
kuchyňském koutě nebo v obývacím
pokoji. Nesmí být umístěn v ložnici
nebo v koupelně.
69cm
Umístění
15 cm
9
Vyrovnání na podlaze
Sporák
je
vybaven
malými
nastavitelnými patkami, které jsou
umístěny v rozích přední a zadní části
spodku trouby.
Natavením patek lze dosáhnout změnu
výšky sporáku a tím i vyrovnání s okolními
doléhajícími plochami. Zároveň se tím
zaručí rovnoměrné rozlití kapalin v nádobí
použitém pro přípravu pokrmů.
Elektrické zapojení
Sporák je možno trvale připojit ve
shodě s níže uvedeným schématem:
Sporák je přizpůsoben na zapojení do
230V, 50 Hz elektrické sítě.
Pro připojení do elektrické sítě použijte
kabel typu H05 RR-F.
Před vlastním připojením do sítě se
přesvědčete, že parametry elektrického
rozvodu
odpovídají
hodnotám
uvedeným na typovém štítku.
Je-li přívodní kabel poškozený, tak je
nutné z bezpečnostních důvodů zajistit,
aby jeho výměnu provedl pouze
výrobce nebo autorizovaný servisní
technik.
žlutozelen
N(L2)
modrý
L1
hnědý
Veškeré elektrikářské práce spojené
s instalací tohoto sporáku musí
provádět
kvalifikovaný
pracovníkelektrikář a to ve shodě s platnými
normami a předpisy.
Sporák musí být uzemněn.
Výrobce si vyhrazuje právo na
odmítnutí jakékoliv odpovědnosti při
nedodržení těchto bezpečnostních
předpisů.
230V ~
Sporák je dodáván bez přívodního
kabelu. Pro připojení je nutné použít
ohebný a pružný kabel dle
odpovídající specifikace uvedené v
tabulce číslo 1.
V případě přímého zapojení sporáku na síť
je nutné mezi sporák a toto připojení vložit
odpovídající
vypínač
s
minimální
vzdáleností spínacích kontaktů 3mm v
souladu s podmínkami kategorie přepětí
III.
Tento vypínač musí být umístěn
nejdále 2 m od plotny sporáku a musí
být po instalaci dobře dostupný.
10
Zelenožlutý zemnící drát NESMÍ být tímto
vypínačem přerušen.
POZNÁMKA: Zemnící drát musí být
přibližně o 2cm delší než střední a fázový
drát pod napětím.
Zajistěte, aby přívodní kabel nebyl nikde
v kontaktu se šrafovanou plochou
vyznačenou na obrázku.
připojení pružné
hadice
Před připojením na síť zkontrolujte:
Domácí
rozvod
a
pojistky
odpovídají hodnotám uvedeným na
typovém štítku.
Zásuvka nebo hlavní vypínač
sporáku je po instalaci dobře
dostupný.
Jak postupovat?
Odšroubujte a odstraňte krycí díl
ze zadní části sporáku.
Připojte elektrický kabel do
svorkovnice dle tabulky č.1
Upevněte dráty pomocí svorek
Ujistěte se, že zapojení ve
svorkovnici odpovídá parametrům
elektrické sítě.
Přimontujte zpět krycí zadní díl.
přívodní kabel
Je-li přívodní kabel poškozen, tak musí
být nahrazen pouze kvalifikovaným
elektrikářem.
Připojení plynu
Připojení plynu musí být provedeno dle
platných předpisů.
Spotřebič byl ve výrobním závodě
zkontrolován a přizpůsoben pro druh
plynu, který je uveden na typovém
štítku. Typový štítek je umístěn na zadní
stěně sporáku vedle připojovací trubky.
Ujistěte se, že sporák připojujete na
druh plynu, který je na typovém štítku
uveden. V opačném případě postupujte
dle instrukcí v kapitole "Pravidla pro
připojení různých druhů plynu".
Pro dosažení co možná nejvyšší
účinnosti při co nejnižší spotřebě
plynu, je nutné zajistit, aby hodnoty
tlaku plynu na vstupu splňovali
parametry uvedené v tabulce
"Specifikace jednotlivých trysek".
11
Připojení buď pomocí pevné trubky
nebo pružné kovové hadice
Z důvodu zajištění co nejvyšší
bezpečnosti a zamezení vzniku
nežádoucího pnutí, doporučujeme
připojit sporák na rozvod plynu pomocí
pevné trubky (ne měděné) nebo
pomocí pružné nerezové hadice.
Rozměr připojovacího prvku plynové
trubky je 1/2''. Při tomto typu připojení
na plyn je možné použít pouze pružnou
kovovou trubku a to ve shodě s
platnými předpisy.
Připojení pomocí pružné nekovové
hadice
Bude-li celé připojení plynu volně
přístupné v celé jeho délce, tak lze využít i
možnosti sporák připojit na plyn pomocí
pružné nekovové hadice a to ve shodě s
platnými předpisy.
Použití pružné nekovové hadice je
možné pouze za těchto dalších
podmínek:
- v žádném místě se nesmí hadice
dostat do kontaktu s teplotou vyšší než
je teplota v místnosti a ne vyšší než
30°C. Jestliže připojovací hadice musí
být vedena za sporákem, musí být
nainstalována dle schématu.
- nesmí být delší než 1500mm
- nesmí být nikde přiškrcena
- nesmi být namáhána jak tahem nebo
krutem
- nesmí se dostat do styku s ostrými
hranami nebo rohy nábytku
- je možné vždy zkontrolovat její stav a to
celé její délky.
Důležité
Po instalaci zkontrolujte těsnost spojů
pomocí mýdlové vody.
Nikdy nepoužívejte otevřený plamen.
Připojení z levé strany (pohled
zpředu)
Po instalaci na požadované místo
zajistěte, aby gumová hadice a
přívodní elektrický kabel nebyly nikde
v kontaktu se šrafovanou plochou
sporáku (viz obrázek) a aby smyčka
hadice neležela přímo na podlaze.
připojení pružné
hadice
přívodní kabel
Připojení z pravé strany (pohled
zpředu)
Při tomto typu instalace je možné
použít pro připojení plynu pouze
pevnou trubku ve shodě s platnými
předpisy.
pevná trubka
přívodní kabel
12
Pravdila pro připojení různých druhů plynu
Pro přizpůsobení plynového rozvodu
použitému plynu postupujte dle
následujících pravidel.
B
A
C
E
Připojení na přívod plynu
Sporák lze připojit na plynový rozvod z
pravé strany. Připojovací prvek sporáku
je 1/2'' paralelní "samčí" plynová
koncovka. Existují 3 možnosti připojení
− pevná trubka s těsněním
− trubka s mechanickou koncovkou.
− gumová hadice
V případě použití gumové hadice
našroubujte na koncovku převlečnou
matici
s
vloženým
těsněním
odpovídající použitému plynu.
C
D
A – Přívod plynu
B – Matice 1/2"
C – Těsnění
D – Převlečná matice
E – Koleno
Nalepte
na
spotřebič
dodanou
samolepku (použitá tryska, odpovídající
typu použitého plynu)
Specifikace použitých trysek
Cat II 2H3B/P
Výkon
nomin.
(kW)
Výkon
reduk.
(kW)
Druh plynu
Ruchlý
3,00
0,72
Zemní plyn
G20
Propan-Butan G30/G31
0,42
20
28-30
1,19
0,88
Střednĕ
rychlý
2,00
0,43
Zemní plyn
G20
Propan-Butan G30/G31
0,32
20
28-30
0,96
0,71
145,4
Pomocný
1,00
0,35
Zemní plyn
G20
Propan-Butan G30/G31
0,29
20
28-30
0,70
0,50
72,7
Hořák
Obtok Tlak
(mm) (mbar)
Průmĕr
trysky
(mm)
Spotřeba
g/h
218.1
13
Výměna trysky hořáku
Ke každému sporáku jsou dodány
trysky pro každý druh plynu. Všechny
jsou označeny hodnotou v mm.
Horní hořáky nepotřebují základní
nastavení vzduchu.
Zkontrolujte, rychlým ztlumením
ovladače z maximální na minimální
výkon, zda hořák nezhasne.
Před jakoukoliv úpravou nastavení
sporáku danou použitým druhem
plynu MUSÍTE sporák odpojit od
elektrické sítě a zajistit, že všechny
ovládací prvky jsou v poloze vypnuto
(OFF) a že sporák je ochlazen na
teplotu okolí.
Hořáky
- Odstraňte podložky pod hrnce
- Odstraňte korunku a mezikruží
hořáku
- Nástrčkovým klíčem č. 7 odšroubujte
postupně všechny trysky a nahraďte
je požadovaným typem.
Sestavte hořáky obráceným postupem
a nasaďte podložky pod hrnce.
Tyto typy hořáků nepotřebují žádné
základní nastavení přívodu vzduchu.
Nastavení minimálního výkonu hořáku
Hořák je správně nastaven, když
plamínek je stabilní a je bezhlučný.
Po výměně trysky zkontrolujte, zda je
minimální výkon nastaven správně.
Správný přívod vzduchu je tehdy, když
plamínek hoří asi do výše 4 mm.
Horní hořáky nepotřebují základní
nastavení vzduchu.
Zkontrolujte,
rychlým
ztlumením
ovladače z maximální na minimální
výkon, zda hořák nezhasne výše 4 mm.
bez vzduchu
správné
nastavení
přebytek
vzduchu
14
Hořáky
Nastavení minimálního výkonu:
- Zapalte hořák
- Otočte ovladač na minimální úroveň
plamene.
- Sundejte ovladač hořáku.
- Zašroubovávejte nebo
vyšroubovávejte regulační šroubek,
dokud neseřídíte malý, pravidelný
plamen.
- Při
užívání
LPG
(zkapalněný
propan/butan) šroubek kompletně
zašroubujte.
Sestavte
ovladač
obráceným
postupem.
Zkontrolujte,
rychlým
ztlumením
ovladače z maximální na minimální
výkon, zda hořák nezhasne.
15
Pokyny pro uživatele
Ovládací panel
Ovladač zadního levého hořáku
Ovladač předního levého hořáku
Ovladač předního pravého hořáku
Ovladač zadního pravého hořáku
Spínač zapalování
Kontrolka funkce termostatu
Kontrolka zapnutí sporáku
Ovladač funkcí trouby
Deska
1. Zadní levý hořák (pomocný )
2. Přední levý hořák (rychlý)
3. Přední pravý hořák (středně rychlý)
4. Zadní pravý hořák (středně rychlý)
16
Použití sporáku
Něco o tvorbě páry a její kondenzaci
Před prvním použitím
Stejně jako konvice s horkou vodou,
tak i tepelně upravovaný pokrm
uvolňuje vodní páru. Ventilační otvory
sporáku umožňují, že větší část takto
vzniklé páry z trouby unikne. Přesto
dveře trouby otevírejte opatrně, aby
případně nahromaděná pára mohla
volně uniknout a vyvarujte se
možnému opaření.
Jestliže pára přijde do styku s vnějším
chladným povrchem, tak na něm
zkondenzuje za tvorby kapek vody. Je
to přirozený proces a na funkci
sporáku to nemá žádný vliv.
Aby jste zabránili případné změně
odstínu, tak orosená a zašpiněná
místa vždy pečlivě očistěte.
Před
použitím
sporáku
nezapomeňte, jak z vnitřku tak z
vnějšku, odstranit veškerý obalový
materiál.
Před prvním použitím je nutno troubu
rozpálit bez přítomnosti pokrmu.
Během tohoto procesu se mohou
uvolňovat nepříjemné pachy. To je
během tohoto "záběhu" zcela
přirozené.
1. Z
trouby
vyndejte
veškeré
příslušenství
2. Odstraňte
všechny
případné
samolepící etikety a ochranné fólie
3. Nastavte termostat trouby na
maximum ("250") a nechte teplo
po dobu 45 minut působit.
Vyčistěte příslušenství trouby pomocí
neabrazivního mycího prostředku,
dobře opláchněte a pečlivě osušte.
Typový štítek
Číslo modelu vašeho sporáku
naleznete na typovém štítku, který je
připevněn na spodní hraně skříně
trouby a je viditelný při otevření dveří.
Sporák musí být chráněn vhodnou
pojistkou nebo jističem. Jmenovité
hodnoty sporáku jsou uvedeny na
tomto typovém štítku.
Nádobí vhodné do trouby
Používejte pouze takové nádobí, u
kterého všechny díly jsou vhodné pro
použití do 250°C.
Nádobí nikdy nepokládejte přímo na
dno trouby.
Během provozu trouby, jsou dveře
trouby horké. Zamezte dětem, aby si
u nich při provozu hráli.
17
Elektrická trouba
Ovladač funkcí trouby
0 - Trouba je vypnuta
Osvětlení trouby
50-250 Nastavení termostatu (volba
teploty - spodní ohřev a horní ohřev)
Spodní ohřev - umožňuje vám
dokončit přípravu pokrmu pouze
ohřevem od spoda.
Horní ohřev - umožňuje vám
dokončit přípravu pokrmu pouze
ohřevem ze shora.
Otáčením ovladačem směrem doprava
volíte požadovanou teplotu tepelné
úpravy. Teplotu lze nastavovat v
rozsahu 50°C až přibližně 250°C a
odpovídá teplotě ve středu trouby.
Ovladač termostatu lze nastavovat
libovolně mezi krajními hodnotami.
Kontrolka termostatu trouby
V okamžiku nastavení termostatu na
jakoukoliv teplotu se rozsvítí kontrolka
nastavení termostatu a bude svítit do
doby než teplota v troubě dosáhne
nastavené hodnoty. Poté se kontrolka
bude rozsvěcet a zhasínat podle toho
jak se bude zapínat nebo vypínat
vlastní ohřev trouby.
Jestliže chcete více ohřevu
přicházejícího
od
spoda
nebo
odshora, otočte ovladač tak aby
nebo
ukazatel směřoval na symbol
. Při tomto nastavení teplota nikdy
nepřekročí hodnotu 250°C při
spodním ohřevu
ohřevu
.
ani při horním
Pečení v troubě
Tradiční pečení
Tradiční pečení využívá přirozené
proudění ohřátého vzduchu, který
cirkuluje na principu stoupajících a
klesajících proudů.
Přitom je nutné troubu předehřát.
Pro pečení drobného pečiva, lístkového
pečivo a pečiva ze šlehaného těsta ve
formě:
- Předehřívejte troubu s termostatem
v poloze zvolené pro pečení:
- asi 8 minut při poloze 50 ˚C až 150 ˚C;
- asi 15 minut při poloze 175 ˚C až
250 ˚C;
Vložte do trouby pokrm k pečení.
Spodní ohřev
Tato funkce je vhodná pro pečení těst
nebo pečení pizzy. Může být také
použita tam, kde je vyžadováno dobré
propečení (plněné koláče, bábovky,ap.)
18
Předehřátí je nezbytné
- Předehřívejte
troubu
spodním
asi po dobu 10min.
ohřevem
- Vložte pokrm.
Pouze horní ohřev
Tato funkce je vhodná pro dokončení
přípravy např. plněných těstovin,
masových koláčů, zapékaného květáku
se sýrem, ap.
Není třeba troubu předehřát.
- Vložte pokrm do trouby na vyšší
úroveň.
- Otočte ovladač na pozici .
Během provozu se trouba ohřeje.
Vyvarujte se dotyku topných těles
trouby.
Hlavní kontrolka
Tato kontrolka se rozsvítí jakmile je
voličem trouby zvolená některá funce
a dále svítí během provozu trouby.
Osvětlení trouby
Trouba je vybavena osvětlením. To
začne svítit jakmile je otočen volič funcí
trouby na polohu
Tipy
Minimální vzdálenost mezi pokrmem a
topným tělesem musí být 2,5 cm. Je to
ideální vzdálenost pro správnou přípravu
a umožňuje kynutým těstům nebo
pokrmům zvětšujícím objem volný
prostor vyplnit.
Při pečení koláčů, vdolků, bábovek,
chleba,ap. umístěte formu nebo
pokrm doprostřed trouby.
Zajistěte, aby kolem připravovaného
pokrmu, který je umístěn ve středu
trouby, mohl volně proudit vzduch.
Pomocí vhodných nádob zabezpečte,
aby se pokrmy nerozlívali na dno
trouby.
Materiál a povrchová úprava forem a
nádobí ovlivňuje stupeň zhnědnutí
pokrmu.
Emailové, tmavé nebo masivní nádobí
zvětší stupeň zhnědnutí pokrmu.
Lesklé hliníkové nebo nerezové
nádoby teplo odráží a míra zhnědnutí
bude nižší.
19
Tabulka pečení
Uvedené hodnoty v tabulce jsou informativní. Časem získáte zkušenosti, jak nastavit
pečící troubu aby výsledek pečení odpovídal přesně vašim požadavkům.
Zásuvná
úroveň
Předehřívání
min
Trezírované pečivo
Ploché koláče
3
2
10-13
10-13
Vánočky
2
15-20
Makronky
2
----
Tradiční
pečení
°C
160-180
170-190
250*
160-180
115-125
Běžné pečivo
2
10-15
215-235
10-20
Větrník
2
10-15
190-200
10-20
Ploché koláče
2
10-13
170-190
25-30
Piškotový dort bez tuku
2
10-13
170-180
20-25
Sýrový koláč
2
----
170-190
50-70
Piškotová roláda
1
10-13
170-190
15-20
Koláče z kynutého těsta
3
----
180-200
45-50
Jablečné koláče
1
10-13
175-185
55-60
Kapané koláčky
2
----
170-180
50-55
Pizza
2
----
210-230
25-30
Pokrym
Příprava
min.
20-25
25-35
45+10**
40-50
*
- teplota předehřívání
**
- doba dokončení v troubě po vypnutí funkce trouby ovladačem
Grilování
Zásuvná
úroveň
Predehřívaní
min
Tradiční
pečení
°C
Příprava
min.
Toastový chléb
3
10
---
4-6
Hovězí steaky
2
10
---
20+20
Kuře
3
---
195-205
30+30
Neporcované kuře
2
---
195-205
60-70
Vepřová pečeně
3
195-205
100-105
Pokrym
20
Použití varné desky
Hořáky
Symbol na ovladači odpovídá symbolu
na ovládacím panelu.
Vypnuto (Off)
Maximální výkon
Minimální výkon
Maximální výkon používejte pro var a
minimální výkon pro klidný var.
Vždy volte polohu ovladače mezi
minimálním a maximálním výkonem,
nikdy mezi vypnuto a minimálním
výkonem.
Zapalování hořáků
Stiskněte ovladač a otočte ho na
symbol “velkého plamene”.
Ve stejném okamžiku stiskněte
tlačítko elektrického zapalování (obr.).
Držte ho stisknuté dokud se plyn
nezapálí (1 jiskra / sekundu).
Uvolněte ovladač a přesvědčte se
zda byl hořák zapálen.
Po zapálení nastavte plamen dle
potřeby.
Nebo - Při výpadku elektřiny
Stiskněte ovladač, otočte ho na
symbol “velkého plamene” a zapalte
hořák sirkou.
Uvolněte ovladač a přesvědčte se
zda byl hořák zapálen.
Po zapálení nastavte plamen dle
potřeby.
Musíte-li z jakéhokoliv důvodu hořák
vypnout, tak vypněte odpovídající
ovladač a opět ho zapalte minimálně
po 1 minutě.
21
Nejde-li po několika pokusech hořák
zapálit, tak zkontrolujte, zda je hořák
(korunka
a
mezikruží)
správně
sestaven.
Vypnutí hořáků
Otočte ovladačem doprava až na
značku « ».
Na varnou desku nepokládejte žádné
lehce tavitelné předměty.
Výběr správného hořáku
Správne
Nad každým ovladačem je odpovídající
symbol ovládaného hořáku.
Pro dosažení odpovídajícího výsledku
používejte vždy nádobí, které odpovídá
velikosti hořáku (viz obrázek). Používejte
nádobí s rovným a masivním dnem. Po
dosažení varu doporučujeme, aby jste
příkon energie snížili.
Dobré zapalování je nutno zajistit tím, že
mezikruží hořáku a jiskřící zásuvka
budou čisté.
Špatne-plýtvání energií
Doporučené průměry hrnců a pánví:
Hořák
Rychlý
Středně rychlý
Pomocný
Výkon
(kW)
3,00
2,00
1,00
Průměr (mm)
min.
160
140
120
max.
280
240
180
22
Příslušenství dodané se sporákem
Následující příslušenství je součástí
dodaného sporáku:
Rošt pro pokládání nádobí (pekáče
a těstové formy). Nádoby je nutno
pokládat doprostřed roštu, z důvodu
vyvážení
Pečící plech na těsta.
Pečící plech na masné pokrmy.
Je určen pro zachytávání uvolňovaných
šťáv při pečení. Vkládejte ho na druhou
pozici odspoda.
Nepoužíváte-li pečící plech na maso,
tak ho z trouby vyndavejte.
Vedle dodaného příslušenství vám
doporučujeme
používat
pouze
žáruvzdorné nádobí (viz návod na
použití dodaný výrobcem nádobí).
Vyjímatelná zásuvka
Vyjímatelná zásuvka je umístěna pod
prostorem trouby.
Po delším provozování trouby se
zásuvka může ohřát na vysokou
teplotu a proto v ní nikdy neskladujte
hořlavé materiály jako např. ochranné
rukavice, utěrky, zástěry, ap.
Příslušenství trouby, jako např. pečící
plechy se také ohřejí na vysokou teplotu.
Dbejte proto zvýšené opatrnosti při jejich
vyndavání za provozu trouby nebo kdy
se ještě trouba nestačila ochladit.
Otevírání:
Chytněte zásuvku za spodní okraj a
vytáhněte ji.
Chcete-li zásuvku vytáhnout úplně:
povytáhněte ji až na doraz, pak ji
mírně nadzvedněte a nakonec úplně
vytáhněte.
Chcete-li zásuvku vložit zpět,
postupujte obráceně.
Nádobka na kondenzát
Nádobka na kondenzát je určena pro
zachytávání
kondenzátu
během
provozu trouby. Nádoba je umístěna
v zásuvce. Po použití trouby tuto
nádobu čistěte.
23
Údržba a čištění
Sporák musí být udržován stále v
čistotě. Zbytky tuků a potravin mohou
způsobit požár.
Před vlastním čištěním se ujistěte,
že všechny ovladače jsou v poloze OFFvypnuto a sporák je vychladlý.
Před jakoukoliv údržbou nebo
čištěním musí být sporák ODPOJEN od
elektrické sítě.
Čistící prostředky
Před použitím jakéhokoliv čistícího
prostředku se přesvědčete, že ho jeho
výrobce doporučuje pro údržbu těchto
typů spotřebičů.
Čistící prostředky obsahující bělící látky
nebo hrubá abraziva se NESMÍ pro
údržbu sporáku používat, protože by
mohly poškodit povrchovou úpravu.
Čištění vnějších dílů
Pro vyčištění vnějších dílů doporučujeme
používat čistící prostředky typu AXION
nebo CIF, které nepoškrábají povrch.
Po opláchnutí povrch osušte pomocí
měkkého hadříku.
Nepoužívejte ostré předměty (nože, ap.),
ocelovou nebo nylonovou drátěnku a
vlnu, abrazivní nebo žíravé látky včetně
rozpouštědel.
Čištění vodících lišt a roštu
Vodící lišty a rošt namočte do horké
mýdlové vody a připečené nečistoty
odstraňte pomocí houbičky. poté je
dobře opláchněte a osušte.
Čištění varné desky
Nejjednodušší je varnou desku čistit
ještě když zcela nevychladla a
nečistoty lze lépe odstranit než za
studena.
Pravidelně čistěte varnou desku
pomocí měkkého hadříku, předem
namočeným v saponátové horké vodě
a dobře vyždímaným. Vyvarujte se
použít následují prostředky:
• detergenty pro údržbu domácnosti a
bělidla
• čistící houbičky nevhodné pro čištění
pánví s teflonových nebo podobným
povrchem
• ocelovou vatu nebo ocelovou
drátěnku
• odstraňovače skvrn z van nebo
umyvadel
Čištění hořáků
Korunky a mezikruží hořáků lze
demontovat pro účely čištění.
Korunky a mezikruží umyjte v horké
mýdlové vodě a případné skvrny
odstraňte jemným prostředkem na
skvrny. S opatrností lze použít dobře
navlhčenou (s mýdlem) ocelovou vlnu,
je-li obtížné skvrny odstranit mírnějšími
prostředky.
Po vyčištění je nutné díly dobře vysušit
suchým hadrem.
24
Čištění a údržba:
Dveře trouby
Vysazení dveří
Při čištění se dají dveře trouby vysadit a
jejich čištění je pak jednodušší.
Dveře trouby vyklopte do vodorovné
polohy.Potom úplně vyklopte úchyty na
obou dveřních závěsech (a) dopředu.
Dveře opět pomalu přiklopte až na
doraz a zdvihněte je, až závěsy
vyklouznou (b).
Zasazení dveří trouby
Při zasazení dveří postupujte v
opačném pořadí než u vysazení.
Závěsy dveří opět zasaďte do otvorů
uchycení (c).Dávejte přitom pozor na
správné a rovnoměrné usazení závěsů.
Potom dveře pomalu otočte
dolů.Přitom dbejte na to, aby hrany
dveří nenarazily dole na rám (v tomto
případě dveře opět otočte nahoru a
znovu vyrovnejte závěsy).
Nakonec otočte úchyty opět dozadu k
troubě (d).Aby se dveře správně
zavíraly, přitiskněte úchyty nějakým
předmětem (např. šroubovákem) (e).
Pomalu vyzkoušejte správný chod
dveří.
Upozornění: Páčku dveřních závěsů
nikdy nenechávejte zaskočit.Působení
pružiny může způsobit zranění.
25
Výmĕna žárovky v prostoru
trouby
Ujistěte se, že sporák je před
výměnou
žárovky
odpojen
od
elektrické sítě a tak jste zabránili
možnému úrazu elektrickým proudem.
Vyměněná žárovka musí
následující parametry
Elektrický příkon:
Napětí:
Odolná do teploty:
Typ patice:
splňovat
25W
230/240V(50Hz)
300ºC
E14
Výměna vadné žárovky.
- Otočte krytem žárovky doleva a kryt
sundejte.
- Vyndejte vadnou žárovku a nahraďte
ji novou.
- Namontujte kryt žárovky zpět.
Sporák připojte opět k elektrické síti.
26
Co dělat, když nĕco nefunguje
Nepracuje-li sporák správně, tak ještě před voláním do Servisního střediska
zkontrolujte možné příčiny poruchy dle následující tabulky.
DŮLEŽITÉ: Jestliže budete požadovat opraváře na odstranění některé z poruch
vyjmenovaných níže a bude-li porucha zapříčiněna nesprávnou obsluhou či
instalací, tak vám budou účtovány náklady s opravou spojených i v případě, že je
sporák v záruční době.
Závada
Průtok plynu se zdá
abnormální
Hořák hoří nerovnoměrně
Trouba nefunguje
Doba přípravy je příliš
dlouhá nebo příliš krátká
Osvětlení trouby nepracuje
Možné řešení
Zkontrolujte :
- Otvory rozdělovače plamene nejsou ucpány
- Regulátor tlaku pracuje
- Kohout tlakové láhve je úplně otevřen
Zkontrolujte:
- Hlavní tryska není ucpaná nebo zablokovaná
a mezikruží hořáku není ucpáno zbytky
potravin
- Korunka hořáku a mezikruží byly po čištění
správně namontovány
Zkontrolujte:
- Správné nastavení funkce trouby a teploty
určenými ovladači
- Zda je přívodní kabel sporáku v zásuvce
nebo hlavní vypínač je v poloze zapnuto
Zkontrolujte:
- Možná je potřeba upravit teplotu
- Praskla žárovka. Vyměňte ji podle instrukcí
danných v příslušné části návodu.
Jestliže i po prověření výše možných příčin porucha trvá, tak se spojte s vaším
nejbližším Servisním střediskem (opravnou). Servisní centrum bude po zavolání po
vás požadovat následující informace:
1.
2.
3.
4.
5.
Vaše jméno, adresu a PSČ
Vaše telefonní číslo
Jasné a přesné popsání poruchy
Modelové a sériové číslo (viz typový štítek)
Datum nákupu
27
28
Obsah
Pokyny pre inštalatéra
Bezpečnostné pokyny ...........................................................................
Technické údaje ....................................................................................
Inštalácia ...............................................................................................
Umiestenie ..........................................................................................
Pripojenie plynu .....................................................................................
Prispôsobenie inému druhu plynu ..........................................................
29
31
32
32
32
36
Pokyny pre užívateľa
Ovládací panel .......................................................................................
Používanie a ošetrovanie .......................................................................
Pred prvým použitím rúry ......................................................................
Elektrická rúra .......................................................................................
Pečenie v rúre .......................................................................................
Rady a tipy ............................................................................................
Používanie varného poľa .......................................................................
Údržba a čistenie ..................................................................................
Výmena žiarovky v rúre .........................................................................
Keď niečo nefunguje .............................................................................
Záručné
Ako čítať tento návod na používanie
Nasledujúcim textom vás budú sprevádzať tieto symboly:
Bezpečnostné pokyny
Rady a tipy
Informácie v záujme ochrany životného
prostredia
39
40
40
41
42
42
44
47
49
50
51
29
Bezpečnostné pokyny
Tento spotrebič nie je určený pre
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo osoby
s nedostatočnými skúsenosťami a
vedomosťami, ak nie je zabezpečený
dohľad alebo poučenie o používaní
spotrebiča osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Inštalácia
Spotrebič smie inštalovať výlučne
kvalifikovaná osoba v súlade s
uvedenými pokynmi a platnými
predpismi.
Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii
s ním buďte opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebiča
odstráňte všetky obaly.
Ešte pred inštaláciou sporáka sa
ubezpečte, že podmienky na mieste
pripojenia (druh a tlak plynu)
zodpovedajú nastaveniu spotrebiča.
Požadované parametre pripojenia
sú uvedené na typovom štítku
spotrebiča.
Tento spotrebič nie je pripojený na
žiadne zariadenie na odvádzanie
spalín. Spotrebič treba inštalovať v
súlade s platnými predpismi. Treba
tiež dbať na príslušné požiadavky
ohľadne ventilácie.
Tento sporák treba zapojiť do
elektrickej siete s napätím 230 V a
frekvenciou 50 Hz.
Pred zapojením do elektrickej siete
skontrolujte, či parametre elektrickej
siete na mieste zapojenia zodpovedajú
údajom na typovom štítku spotrebiča.
Spotrebič za žiadnych okolností
neupravujte.
Bezpečnosť detí
Tento spotrebič smú obsluhovať
výlučne dospelí. Nedovoľte deťom,
aby sa hrali so spotrebičom alebo v
jeho blízkosti.
Sporák sa počas prevádzky
zohreje. Dbajte na to, aby sa deti
zdržiavali v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča, dokým nevychladne.
Deti sa môžu tiež poraniť pri
stiahnutí varnej nádoby z varného
poľa.
Počas prevádzky
Tento spotrebič je určený na
tepelnú úpravu pokrmov v
domácnosti. Nie je skonštruovaný na
komerčné alebo priemyselné účely.
Pri používaní sporáka sa v
miestnosti hromadí teplo a vlhkosť. V
záujme dostatočného vetrania
miestnosti nechajte prirodzené
ventilačné otvory otvorené alebo
inštalujte mechanické ventilačné
zariadenie.
Sporák nepoužívajte, ak je v kontakte
s vodou, a nikdy s ním nemanipulujte
mokrými rukami.
Pri intenzívnej alebo dlhodobej
prevádzke spotrebiča sa treba
postarať o dostatočnú ventiláciu
otvorením okna alebo zvýšením
výkonu eventuálneho odsávacieho
zariadenia.
30
Pri používaní iných elektrických
spotrebičov dávajte pozor na to, aby
sa ich prívodné káble nedostali do
kontaktu s horúcim povrchom
sporáka.
Pri príprave pokrmov na oleji a
tuku nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Na varnom poli nepoužívajte
nestabilné alebo zdeformované varné
nádoby, pretože sa môžu prevrhnúť
alebo z nich pokrm môže vykypieť.
Pri vkladaní, vyberaní a manipulácii
s riadom v rúre vždy používajte
ochranné rukavice.
Počas prevádzky sa spotrebič
zohreje. Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli ohrievacích telies vo vnútri rúry.
Po každom použití nastavte všetky
ovládacie prvky do polohy
‘VYPNUTÉ’.
Sporák udržiavajte neustále v
čistote. Nahromadené tuky a zvyšky
pokrmov sa môžu vznietiť. Rúru
čistite výlučne podľa uvedených
pokynov.
V rúre aj na varnom poli zásadne
nepoužívajte plastové varné nádoby.
Žiadnu časť rúry nevykladajte
alobalom.
Dbajte vždy na to, aby ventil rúry,
ktorý sa nachádza v strede zadnej
časti rúry, zostal voľný a zabezpečoval
tak ventiláciu dutiny rúry.
Spotrebič nikdy neposúvajte za
rukoväť na dvierkach rúry.
Servis
Opravy tohto spotrebiča smie
vykonávať výlučne autorizované
servisné stredisko. Pri oprave smú
byť použité výlučne originálne
náhradné diely. Zoznam servisných
stredísk je v záručnom liste.
Ochrana životného prostredia
Po inštalovaní spotrebiča zlikvidujte
obalový materiál v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi a
smernicami pre ochranu životného
prostredia.
Vyradený spotrebič upravte tak, aby sa
už nedal používať. Odpojte ho od
elektrickej siete a odrežte prívodný
kábel.
Tento návod na používanie starostlivo
uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v
budúcnosti. Ak spotrebič predáte alebo
darujete, postarajte sa o to, aby sa tento
návod na používanie dostal do rúk
ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak
bude môcť oboznámiť s funkciami
spotrebiča a s príslušnými
bezpečnostnými pokynmi. Tieto pokyny si
z bezpečnostných dôvodov prečítajte
ešte pred inštaláciou a prvým použitím
spotrebiča.
Symbol
na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v zbernom stredisku na
recykláciu elektrických alebo
elektronických zariadení. Zabezpečte,
že tento výrobok bude zlikvidovaný
správnym postupom, aby ste predišli
negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo
spôsobené nesprávnym postupom pri
jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku získate, ak
zavoláte miestny úrad vo Vašom
bydlisku, zberné suroviny alebo
obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
31
Pokyny pre inštalatéra
Technické údaje
EKK510100W
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Objem rúry
Varné pole
Podstavec hrncov
Predný pravý horák
Zadný pravý horák
Predný ľavý horák
Zadný ľavý horák
Zapaľovanie
Rúra
Ohrevné telesá
- Dolné ohrevné teleso
- Horné ohrevné teleso
Osvetlenie rúry
Čistenie
Celkový príkon rúry
855 mm
500 mm
600 mm
49 l
Stredný
Stredný
Veľký
Pomocný
Smaltovaný
2000 W
2000 W
3000 W
1000 W
0,6 W
900 W
1000 W
žiarovka 25W, typ E14
manuálne
1925 W
Zapojenie
Nominálne napätie
Nominálna frekvencia
Príslušenstvo
Rošt
Plech
Pekáč
Celkový príkon sporáka
230 V
50 Hz
Smaltovaný
Smaltovaný
1925,6 W
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EEC :
95/2006 - 90/683 ; (Smernica pre nízke napätie) vrátane nasledujúcich
úprav,
89/336 (Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu)
93/68 (Všeobecná smernica) vrátane nasledujúcich úprav.
32
Inštalácia
Všetky práce súvisiace s inštaláciou
spotrebiča smie vykonať výlučne
KVALIFIKOVANÁ OSOBA v súlade s
platnými predpismi a uvedenými
pokynmi.
Spotrebič musí byť inštalovaný v
súlade s príslušnými smernicami pre
inštaláciu spotrebičov triedy " Y "
(EN60.335-2.6).
Dbajte na to, aby bol spotrebič po
inštalovaní ľahko dostupný pre prípad
poruchy
a
následného
zásahu
servisného technika.
Skôr, ako spotrebič zapojíte do
elektrickej siete, sa ubezpečte, že
parametre elektrickej siete na mieste
zapojenia
(napätie
a
frekvencia)
zodpovedajú údajom na typovom štítku
spotrebiča.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že
parametre pre prívod plynu (druh
plynu a tlak) zodpovedajú aktuálnemu
nastaveniu spotrebiča.
Spotrebič sa nesmie pripájať na
plynovú fľašu. Sporák musí byť
inštalovaný a pripojený v súlade s
platnými
predpismi.
Osobitnú
pozornosť treba venovať príslušným
smerniciam
ohľadne
vetrania
priestorov.
Parametre nastavenia spotrebiča sú
uvedené na typovom štítku.
Pripojenie plynu
Skontrolujte, či je prívod plynu a
priemer prípojnej trubice dostačujúci
pre napájanie všetkých pripojených
spotrebičov.
- Skontrolujte tesnosť pripojenia.
- Inštalujte prístupný a viditeľný
plynový ventil za účelom izolácie
spotrebiča v prípade potreby.
Umístění
61 cm
69cm
Pri inštalácii treba dodržať minimálnu
vzdialenosť horľavého materiálu od
spotrebiča v jednej rovine s hranami
sporáka 69 cm (pozri obr.).
Okrem toho treba dodržať 2 cm
odstup od susediaceho zariadenia po
bokoch spotrebiča.
Spotrebič musí byť umiestnený na
podlahe, nikdy nie na podstavci.
69cm
V zmysle protipožiarnych predpisov
patrí tento sporák do triedy "Y”.
Sporák je možné inštalovať v kuchyni,
jedálni, prípade v obývačke, nesmie
byť však inštalovaný v kúpeľni.
15 cm
33
Vyrovnanie
Spotrebič je vybavený drobnými
nastaviteľnými nožičkami, ktoré sú
umiestnené v predných a zadných
rohoch základne sporáka.
Prispôsobením nastaviteľných nožičiek
môžete upraviť výšku sporáka tak, aby
zodpovedala ostatnému kuchynskému
nábytku, a spotrebič vyrovnať, aby
nedošlo k pretečeniu pokrmov a tekutín
vo varných nádobách.
Elektrické zapojení
Tento sporák je určený na zapojenie do
elektrickej siete s napätím 230V a
frekvenciou 50Hz.
Na zapojenie do elektrickej siete použite
kábel typu H05 RR-F.
Pred zapojením do elektrickej siete sa
ubezpečte, že parametre elektrickej
siete na mieste zapojenia (napätie a
frekvencia) zodpovedajú údajom na
typovom štítku spotrebiča.
V prípade poškodenia elektrického
prívodného kábla treba nechať kábel
z bezpečnostných dôvodov vymeniť
v autorizovanom servisnom stredisku.
žltozelený
N(L2)
modrý
L1
hnedý
Akékoľvek
práce
súvisiace
so
zapojením spotrebiča do elektrickej
siete
smie
vykonať
výlučne
KVALIFIKOVANÁ OSOBA v súlade
s platnými predpismi.
Sporák musí byť uzemnený.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nerešpektovaním tohto
pokynu.
Sporák je možné zapojiť do
elektrickej siete prostredníctvom
pevného
zapojenia
v
súlade
s pokynmi na nasledujúcej schéme.
230V ~
V prípade pevného zapojenia do
elektrickej
siete
treba
použiť
viacpólový bezpečnostný spínač
s minimálnou
vzdialenosťou
otvorených kontaktov 3 mm ktorý
musí vyhovovať podmienke III kategórie
napätia.
Spínač treba umiestniť do 2m od
sporáka a po zavŕšení inštalácie
spotrebiča musí byť ľahko prístupný.
Žlto-zelený uzemňovací kábel nesmie
byť spínačom prerušovaný.
34
Upozornenie: Uzemňovací vodič musí byť
približne o 2 cm dlhší než živý a nulový
vodič.
Dbajte na to, aby sa prívodný elektrický
kábel nedostal do kontaktu s plochou na
spotrebiči, ktorá zodpovedá vyšrafovanej
časti na obrázku.
pripojenie
pružnej
hadice
prívodný kábel
Prívod plynu
Pripojenie na prívod plynu musí
zodpovedať platným predpisom.
Spotrebič bol vo výrobni prispôsobený
na ten druh plynu, ktorý je uvedený na
typovom štítku umiestnenom na zadnej
strane
sporáka
vedľa
prípojky.
Ubezpečte sa, že pripájaný druh plynu
zodpovedá údajom na typovom štítku.
V opačnom prípade postupujte podľa
pokynov v kapitole „Prispôsobenie
inému druhu plynu“.
V záujme vysokej účinnosti a nízkej
spotreby sa ubezpečte, že tlak plynu
zodpovedá
údajom
v tabuľke
„Špecifikácia dýz“.
Pred zapojením do elektrickej siete
sa ubezpečte, že:
Poistka a domáca elektrická
inštalácia sú dimenzované pre
príslušné zaťaženie spotrebiča (pozri
typový štítok);
Zásuvka alebo bezpečnostný
spínač budú ľahko dostupné aj po
inštalácii spotrebiča.
Ako postupovať?
Odskrutkujte a odnímte ochranný
kryt v zadnej časti spotrebiča.
Pripojte kábel k svorke spotrebiča.
Prípojný
kábel
pripevnite
príchytkou.
Ubezpečte sa, že pripojenie k
svorke
zodpovedá
parametrom
elektrickej siete.
Ochranný kryt vráťte na svoje
miesto a pripevnite ho.
Pripojenie
prostredníctvom
pevnej
trubice alebo flexibilnej kovovej trubice
V
záujme
bezpečnosti
vám
odporúčame pripojiť spotrebič na
prívod plynu prostredníctvom pevnej
trubice (napr. medenej) alebo flexibilnej
trubice z nehrdzavejúcej ocele.
Rozmer trubice je Gc 1/2.
Ak nie je možné použiť pevnú trubicu,
zvoľte flexibilnú kovovú trubicu v súlade
s platnými predpismi.
Pripojenie prostredníctvom flexibilnej
nekovovej trubice
Ak na mieste inštalácie máte možnosť
kontrolovať trubicu v celom rozsahu,
môže byť použitá aj vhodná flexibilná
nekovová trubica v súlade s platnými
predpismi.
Flexibilná
trubica
musí
spĺňať
nasledujúce predpoklady:
- trubica nesmie na žiadnom mieste
dosahovať teplotu o 30º C vyššiu
ako je izbová teplota;
- trubica musí byť inštalovaná podľa
obrázku;
- nesmie byť dlhšia ako 1500 mm;
- nesmie byť nikde priškrtená,
stlačená alebo natiahnutá;
- nesmie sa dotýkať ostrých hrán;
- musí byť dobre prístupná za
účelom kontroly.
Dôležité upozornenie
Po skončení inštalácie skontrolujte
nepriepustnosť
všetkých
spojov
pomocou mydlového roztoku, nikdy nie
pomocou plameňa.
35
Pripojenie naľavo (spredu)
Dbajte na to, aby sa trubica a
prívodný elektrický kábel nedostali
do kontaktu s niektorou časťou
spotrebiča,
ktorá
zodpovedá
vyšrafovanej ploche na obrázku.
Dbajte tiež na to, aby trubica po
pripojení nebola v kontakte s
podlahou.
pripojenie
pružnej
hadice
prívodný kábel
Pripojenie napravo (spredu)
Pri tomto type inštalácie treba použiť
výlučne pevnú trubicu v súlade s
platnými predpismi.
pevná trubica
prívodný kábel
36
Prispôsobenie inému druhu plynu
Ak potrebujete spotrebič prispôsobiť na
iný druh plynu, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi.
B
A
Pripojenie na prívod plynu
Plynový sporák treba pripojiť na prívod
plynu na ľavej strane (pohľad spredu).
Plynová prípojka na spotrebiči má
veľkosť 1/2" a je vybavená závitom.
K dispozícii sú 3 možnosti pripojenia
− pevná trubica s tesnením
− trubica s mechanickou prípojkou
− flexibilná trubica
V prípade použitia flexibilnej hadice
treba na koncovku inštalovať príslušné
hrdlo spolu s tesnením podľa druhu
použitého plynu.
C
E
C
D
A – Prívodná trubica
B – Matica 1/2"
C – Tesnenie
D – Hrdlo
E – Koleno
Na spotrebič nalepte nový štítok podľa
aktuálneho nastavenia sporáka (podľa
druhu inštalovaných dýz, štítok je súčasť
príslušenstva).
Špec ifikác ia dýz
Cat II 2H3B/P
Nom.
Výkon
(kW)
Reduk.
Výkon
(kW)
Druh plynu
Ventil
(mm)
Tlak
(mbar)
Veľký
3,00
0,72
Zemní plyn
G20
Propán-Bután G30/G31
0,42
20
28-30
1,19
0,88
Stredný
2,00
0,43
Zemní plyn
G20
Propán-Bután G30/G31
0,32
20
28-30
0,96
0,71
145,4
Pomocný
1,00
0,35
Zemní plyn
G20
Propán-Bután G30/G31
0,29
20
28-30
0,70
0,50
72,7
Horáky
Priemer Spotreba
dýzy
(mm)
g/h
218.1
37
Výmena dýz horákov na varnom poli
Každý
spotrebič
je
vybavený
náhradnými dýzami pre iný druh
plynu. Každá dýza je označená
údajom v milimetroch.
Pred akýmkoľvek zásahom súvisiacim
s prispôsobením spotrebiča na iný
druh plynu treba sporák odpojiť od
elektrickej siete a skontrolovať, či sú
všetky ovládacie prvky v polohe
vypnuté. Okrem toho musí byť
spotrebič vychladnutý.
Horáky na varnom poli
Najprv odstráňte rošty.
Potom
odstráňte
kryty
a
rozdeľovače plameňa.
Pomocou
kľúča
7
dýzu
odskrutkujte, odnímte a nahraďte ju
takou, ktorá je určená pre požadovaný
druh plynu (pozri tab. na str. 7).
Jednotlivé diely znovu namontujte v
opačnom poradí.
Tieto horáky si nevyžadujú použitie
primárneho regulátora prívodu
vzduchu.
Nastavenie minimálneho plameňa
horákov na varnom poli
Horák je správne nastavený vtedy,
keď je plameň stabilný, tichý a ticho
zhasína. Pri zmene druhu plynu treba
skontrolovať
minimálny
plameň.
Prívod vzduchu je správny vtedy, keď
plameň dosahuje výšku približne
4 mm. Skontrolujte, či plameň pri
rýchlej zmene nastavenia ovládača z
maximálneho plameňa na minimálny
nezhasína.
žiaden vzduch
správne
nastavenie
nadbytok
vzduchu
38
Horáky na varnom paneli
Nastavenie minimálneho plameňa:
- Horák zapáľte.
- Ovládač otočte do polohy pre
minimálny plameň.
- Ovládač odstráňte.
- Odskrutkujte alebo zaskrutkujte
regulačnú skrutku a nastavte tak
pravidelný nízky plameň;
- Ak používate Propán-Bután, skrutku
úplne zaskrutkujte.
Jednotlivé časti opätovne namontujte
v opačnom poradí.
Skontrolujte, či plameň pri rýchlej
zmene
nastavenia
ovládača
z
maximálneho plameňa na minimálny
nezhasína.
39
Pokyny pre užívateľa
Ovládací panel
Ovládač horáka vzadu vľavo
Ovládač horáka vpredu vľavo
Ovládač horáka vpredu vpravo
Ovládač horáka vzadu vpravo
Elektrické zapaľovanie
Svetelný ukazovateľ termostatu
Ukazovateľ prevádzky
Ovládač funkcií rúry
Varné pole
1
4
2
3
1. Horák vľavo vzadu (pomocný)
2. Horák vľavo vpredu (veľký)
3. Horák vpravo vpredu (stredný)
4. Horák vpravo vzadu (stredný)
40
Používanie
Před prvým použitím rúry
Kondenzácia a para
1. Vyberte všetko príslušenstvo.
2. Odstráňte nálepky a eventuálnu
ochrannú fóliu.
3. Rúru nechajte zohrievať pri
teplote 250°C približne 45 minút.
Pri zohrievaní pokrmu vzniká v rúre
para ako pri varení vody. Ventilačné
otvory časť pary vypustia. Napriek
tomu by ste mali pri otváraní dvierok
stáť vždy viac vzadu pre prípad, že
dôjde k uvoľneniu pary z rúry.
Keď sa para dostane do kontaktu so
studenými vonkajšími povrchmi rúry,
napríklad rámom, skondenzuje a
vytvoria sa kvapky vody. Je to
normálny jav a nejde o poruchu
funkčnosti rúry.
Aby ste zabránili strate farby
spotrebiča, kondenzát a nečistoty na
povrchu
spotrebiča
pravidelne
utierajte.
Príslušenstvo umyte šetrným čistiacim
prostriedkom, opláchnite a vytrite
dosucha.
Nádoby na pečenie
Používajte teplovzdorné nádoby na
pečenie s odolnosťou do 2500 C.
Typový štítok
Nádoby na pečenie neklaďte priamo
na dno rúry.
Pred prvým použitím rúry odstráňte
všetky obaly zvnútra aj zvonka
spotrebiča.
Ešte pred prvým použitím treba
prázdnu rúru zohriať. Pri prvom
zohrievaní
môže
rúra
mierne
zapáchať. Je to normálny jav,
nemusíte sa znepokojovať.
Model vášho sporáka je uvedený na
typovom štítku. Ten sa nachádza na
dolnej časti predného rámu sporáka a
je viditeľný po otvorení dvierok.
Sporák musí byť chránený vhodnou
poistkou alebo ochranným spínačom.
Príslušné parametre sú uvedené na
typovom štítku.
Počas prevádzky sa dvierka rúry
zohrejú. Dbajte na to, aby sa deti
zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od
spotrebiča.
41
Elektrická rúra
Ovládač funkcií rúry
0 - Rúra vypnutá
Osvetlenie rúry
50-250 Ovládanie termostatu
(nastavenie teploty - dolný ohrev a
horný ohrev)
Dolný ohrev - umožňuje prepečenie
pokrmov zdola.
Horný ohrev - umožňuje zapečenie
pokrmov zhora.
Otočením
ovládača
v
smere
hodinových
ručičiek
nastavíte
požadovanú teplotu.
Teplotu je možné nastaviť v škále od
50°C približne do 250°C.
Ovládač termostatu umožňuje plynulé
nastavenie teploty v uvedenej škále.
Svetelný ukazovateľ termostatu
Po nastavení požadovanej teploty sa
svetelný ukazovateľ termostatu rozsvieti
a bude svietiť dovtedy, kým teplota
nedosiahne nastavenú hodnotu. Potom
sa svetelný ukazovateľ termostatu
striedavo zhasína a zažína, čím indikuje
udržiavanie teploty v rúre.
Ak si pokrm vyžaduje viac tepla zhora
alebo zdola, otočte ovládač na symbol
alebo
.
požadovanej funkcie
(dolný ohrev).
Pri týchto funkciách teplota v rúre nikdy
nedosiahne teplotu vyššiu ako 215ºC
ani hore .
dole
42
Pečenie v rúre
Tradičné pečenie
Tradičné pečenie prebieha prirodzeným
prenosom ohriateho vzduchu.
Vyžaduje sa predhriatie rúry.
Počas prevádzky sa spotrebič zohreje
na vysokú teplotu. Pri manipulácii s
pokrmom v rúre dávajte pozor, aby ste
sa nedotkli horúcich ohrevných telies.
Ako postupovať ?
Táto funkcia slúži na pečenie drobných
koláčov, pečiva a šľahaných koláčov vo
formách.
- Rúru nechajte predhrievať s
termostatom
nastaveným
v
požadovanej polohe:
- približne 8 minút pri teplote od 50ºC
do 150ºC;
- približne 15 minút pri teplote od
175ºC do 250ºC;
- Pokrm vložte do rúry.
Svetelný ukazovateľ prevádzky
Svetelný ukazovateľ prevádzky sa
rozsvieti po nastavení funkcie rúry a
bude svietiť počas celej doby jej
prevádzky.
Len dolný ohrev
Táto funkcia je vhodná predovšetkým
na prepečenie cestovinových pokrmov
a pizze. Môžete ju tiež použiť na
dokončenie quiche alebo slaných
koláčov, aby sa základ dobre prepiekol.
Rady a tipy
Pri pečení treba zachovať
dostatočnú vzdialenosť pokrmu od
ohrevného telesa a tiež vzdialenosť
pokrmu od okraja varnej nádoby
minimálne 2,5 cm. Pokrm sa tak
optimálne prepečie a vám zostane
priestor na vykysnutie cesta a
doplnenie
prísad
napr.
v
Yorkshirskom pudingu a pod.. Pri
pečení koláčov, drobného pečiva,
chleba atď. umiestnite nádobu na
pečenie do stredu roštu pod ohrevné
teleso.
Dbajte na to, aby bola nádoba na
pečenie umiestnená v strede rúry, a
aby bol okolo pokrmu dostatočný
priestor na cirkuláciu horúceho
vzduchu.
Pri pečení niektoré pokrmy
zväčšia svoj objem. Použite vždy
dostatočne veľkú varnú nádobu, aby
ste zabránili pretečeniu pokrmu a
znečisteniu rúry.
Rúru treba predhrievať.
- Rúru nechajte predhrievať približne
10 minút na pozícii .
- Pokrm vložte do rúry.
Len horný ohrev
Táto funkcia je vhodná na zapečenie
varených pokrmov, ako sú napr.
lasagne, nákypy a pod..
Rúru nie je nutné predhrievať.
- Pokrm umiestnite do najnižšej roviny.
- Ovládač nastavte do polohy .
Osvetlenie rúry
Rúra je vybavená žiarovkou, ktorá sa
rozsvieti, keď ovládač otočíte do
polohy
.
43
Pečeníe
Údaje v tabuľke sú informatívne. Správne nastavenie rúry v súlade s vašimi
požiadavkami zistíte len vďaka vlastnej skúsenosti.
Rovina
Predhrievanie
min
Trezírované pečivo
Ploché koláče
3
2
10-13
10-13
Vianočky
2
15-20
Makronky
2
----
Tradičné
pečenie
°C
160-180
170-190
250*
160-180
115-125
Bežné pečivo
2
10-15
215-235
10-20
Veterník
2
10-15
190-200
10-20
Ploché koláče
2
10-13
170-190
25-30
Piškotová torta bez tuku
2
10-13
170-180
20-25
Syrový koláč
2
----
170-190
50-70
Piškotová roláda
1
10-13
170-190
15-20
3
----
180-200
45-50
Pokrm
Koláče s kysnutého
cesta
Jablčné koláče
Trvanie
min.
20-25
25-35
45+10**
40-50
1
10-13
175-185
55-60
Pusinky
2
----
170-180
50-55
Pizza
2
----
210-230
25-30
*
- teplota predohrevu
**
- doba dokončenia v rúre po vypnutí funkcie rúry ovládačom
Grilovanie
Rovina
Predhrievanie
min
Toastový chlieb
Hovädzie steaky
Rozpolené kura
Neporcované kura
3
2
3
2
10
10
-----
Bravčové pečene
3
Pokrm
Tradičné
pečenie
°C
----195-205
195-205
195-205
Trvanie
min.
4-6
20+20
30+30
60-70
100-105
44
Používanie varného poľa
Horáky
Symbol nad ovládačom zodpovedá
umiestneniu príslušnej varnej zóny na
varnom poli sporáka.
Vypnuté
Maximálny plameň
Minimálny plameň
Najväčší plameň používajte pri varení a
minimálny pri udržovaní varu.
Zvoľte vždy polohu medzi minimálnym a
maximálnym plameňom, nikdy nie medzi
maximom a polohou vypnuté.
Zapaľovanie horákov
Príslušný ovládač stlačte a otočte do
polohy pre veľký plameň.
Súčasne stlačte tlačidlo pre elektrické
zapaľovanie (pozri obr.). Podržte ho
stlačené dovtedy, kým sa plameň
nezapáli (1 iskra / sekundu).
Ovládač uvoľnite a skontrolujte, či
plameň horí.
Potom
nastavte
ovládač
do
požadovanej polohy.
Alebo - V prípade prerušenia dodávky
elektrického prúdu
Príslušný ovládač stlačte a otočte ho
smerom doľava do polohy pre veľký
plameň.
Potom
plameň
zapáľte
zápalkou.
Ovládač uvoľnite a skontrolujte, či
plameň horí.
Potom
nastavte
ovládač
do
požadovanej polohy.
Ak by z nejakého dôvodu plameň
zhasol, otočte príslušný ovládač do
polohy "vypnuté" a po uplynutí jednej
minúty horák znovu zapáľte.
45
Ak sa vám horák nedarí zapáliť,
skontrolujte, či sú rozdeľovač plameňa
a veko horáka umiestnené správne.
Vypnutie horáka
Ovládač otočte v smere hodinových
ručičiek do polohy « ».
Na varné pole nedávajte predmety, ktoré
by sa mohli roztopiť.
Správne
Voľba horáka
Nad každým ovládačom je zobrazený
symbol príslušného horáka.
V záujme dosiahnutia optimálnych
výsledkov pripravujte pokrmy vždy v takej
varnej nádobe, ktorej priemer zodpovedá
veľkosti horáka.
Používajte varné nádoby s rovným
hrubým dnom.
Keď obsah nádoby začne vrieť,
odporúčame plameň znížiť. V záujme
bezproblémového zapaľovania horákov
udržujte rozdeľovače plameňa vždy čisté.
Používajte
varné
nádoby
nasledujúcimi priemermi dna:
Horák
Veľký
Stredný
Pomocný
Výkon
(kW)
3,00
2,00
1,00
s
Priemer (mm)
min.
max.
160
280
140
240
120
180
Nesprávne
(plytvanie)
46
Príslušenstvo dodávané so
spotrebičom
K spotrebiču je priložené nasledujúce
príslušenstvo:
Rošt na pokladanie pokrmov (mäsa,
pokrmov v nádobe). Pokrm umiestnite
do stredu roštu, aby bol rošt
rovnomerne zaťažený.
Plech na pečenie
Pekáč - Ak ho používate na
zachytávanie šťavy, vsuňte ho do
druhej roviny zdola.
Ak ho momentálne nepoužívate,
vyberte ho z rúry.
Okrem dodávaného príslušenstva vám
odporúčame
používať
výlučne
teplovzdorné nádoby na pečenie
(podľa pokynov výrobcu).
Odnímateľná zásuvka
Odnímateľná zásuvka je umiestnená
pod dutinou rúry.
Počas dlhodobej prevádzky rúry sa
zásuvka a jej obsah môžu značne
zohriať. V zásuvke by ste preto nemali
skladovať horľavé materiály, ako sú
napr. chňapky, utierky, plastové
predmety atď.
Príslušenstvo rúry uložené v zásuvke,
napr. plechy a pekáče, sa môže
počas prevádzky rúry zohriať. Pri
vyberaní príslušenstva zo zásuvky
počas prevádzky rúry preto buďte
opatrní.
Otváranie
- Zásuvku uchopte zospodu a
vytiahnite ju.
- Ak chcete zásuvku úplne vybrať,
vytiahnite ju až na doraz, potom ju
mierne nadvihnite a vyberte.
Pri opätovnej montáži zásuvky zvoľte
opačný postup.
Zásobník na kondenzát
Zásobník je určený pre zber
kondenzovanej vody počas chodu
rúry. Voda sa zhromažďuje v
zásobníku, ktorý je umiestnený v
zásuvke. Zásobník vyčistite po
každom pečení.
47
Údržba a čistenie
Rúru treba udržiavať neustále v
čistote. Nahromadené tuky a zvyšky
pokrmov sa môžu vznietiť.
Pred čistením sa ubezpečte, že sú
všetky ovládače v polohe “vypnuté“, a že
je sporák úplne vychladnutý.
Pred akoukoľvek údržbou alebo
čistením spotrebič ODPOJTE od
elektrickej siete.
Čistiace prostriedky
Pred použitím akéhokoľvek čistiaceho
prostriedku sa ubezpečte, že je vhodný
na čistenie vášho spotrebiča a jeho
výrobca odporúča použitie na daný
účel.
Nepoužívajte
čistiace
prípravky
s obsahom rozpúšťadiel a bielidiel,
pretože môžu poškodiť povrchovú
úpravu spotrebiča. Na čistenie tiež
nepoužívajte tlakové a parné čistiace
prístroje, abrazívne čistiace prostriedky
a drôtenky.
Čistenie zvonka
Na
čistenie
spotrebiča
zvonka
odporúčame čistiace prostriedky typu
AXION alebo CIF, ktoré nepoškriabu
povrch sporáka. Vyčistenú plochu
zotrite čistou vlhkou handričkou a
vytrite dosucha.
Na čistenie zásadne nepoužívajte kovové
predmety (nože a škrabky), drôtenky
alebo nylonové prostriedky, abrazívne
alebo agresívne prípravky a rozpúšťadlá.
Varné pole
Varné pole je najlepšie čistiť vtedy,
keď je ešte teplé. Nečistoty sa totiž
dajú odstrániť ľahšie, kým
nevychladnú.
Varné pole čistite pravidelne mäkkou
handričkou dobre namočenou v teplej
vode a s použitím malého množstva
šetrného
tekutého
čistiaceho
prostriedku. Na čistenie nepoužívajte:
- rozpúšťadlá a agresívne čistiace
prostriedky;
- impregnované čistiace prostriedky;
- drôtenky;
- prípravky na odstraňovanie škvŕn.
Horáky
Pri čistení môžete kryty horákov a
rozdeľovače plameňa sňať.
Kryty a rozdeľovače vyčistite teplou
vodou
a
šetrným
čistiacim
prostriedkom,
odolné
nečistoty
odstráňte jemnou čistiacou pastou. V
prípade potreby môžete použiť aj drsnú
stranu špongie.
Po vyčistení jednotlivé časti vytrite
dosucha mäkkou handričkou a vráťte
ich na svoje miesto.
Pred
zapálením
plameňa
sa
ubezpečte, že sú kryty a rozdeľovače
horákov umiestnené správne.
Rošty a vodiace drážky
Rošty a vodiace drážky zvlhčite
teplou vodou s prídavkom šetrného
čistiaceho prostriedku.
Odolné nečistoty odstráňte mokrou
handričkou
alebo
špongiou.
Opláchnite a utrite dosucha.
48
Dvierka rúry na pečenie
Zvesenie dvierok rúry na pečenie
Aby sa rúra na pečenie dala ľahko
vyčistiť, dvierka rúry na pečenie sa dajú
vybrať.
Dvierka rúry na pečenie vyklopte do
vodorovnej polohy. Držiaky na oboch
kĺboch dvierok vyklopte dopredu až na
doraz (a).
Dvierka pomaly znova zaklopte až na
doraz a dvierka nadvihnite, aby sa kĺby
uvoľnili (b).
Nasadenie dvierok rúry na pečenie
Pri zavesovaní dvierok postupujte v
obrátenom poradí operácií ako pri
zvesovaní.
Kĺby dvierok znova zasuňte do otvorov
upínacích otvorov (c). Pritom dbajte na
správne a rovnomerné dosadnutie
kĺbov.
Potom dvierka pomaly otočte nadol.
Dbajte na to, aby rohy dvierok
nenarážali dolu o rám (v tomto prípade
dvierka znova otočte nahor a kĺby
znova vyrovnajte).
Nakoniec držiaky otočte znova dozadu
smerom k rúre na pečenie (d). Aby sa
dvierka správne zatvárali, pritlačte
držiaky (e) použitím vhodného
predmetu (napr. skrutkovača).
Pomaly skontrolujte správnu funkciu
dvierok.
Pozor: Páku kĺbu dvierok nikdy
nenechajte „zaskočiť“. Sila pružiny by
inak mohla spôsobiť úraz.
49
Výmen žiarovky v rúre
Pred výmenou žiarovky spotrebič
vypnite a odpojte od elektrickej siete,
aby ste predišli úrazu elektrickým
napätím.
V prípade potreby vymeňte vypálenú
žiarovku za novú s nasledujúcimi
parametrami:
Výkon: 25W
Nominálne napätie: 230/240V(50Hz)
Odolnosť voči teplotám do: 300ºC
Druh objímky: E14
Výmena vypálenej žiarovky.
- Sklený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a odnímte ho.
- Vymontujte vypálenú žiarovku a
nahraďte ju novou.
- Sklený kryt vráťte na svoje miesto.
Spotrebič znovu zapojte do elektrickej
siete.
50
Keď niečo nefunguje
Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, prečítajte si nasledujúcu
kapitolu a riaďte sa uvedenými pokynmi.
Dôležité upozornenie: Ak sa obrátite na servisné stredisko s problémom, ktorý ste
mohli vyriešiť samostatne podľa uvedených pokynov, alebo so závadou
spôsobenou nesprávnou obsluhou či inštaláciou, nebude návšteva servisného
technika bezplatná ani počas záručnej doby.
Problém
Prívod plynu je nepravidelný.
Odstránenie
Skontrolujte, či:
- je prívod plynu úplne otvorený
- nie sú upchaté otvory rozdeľovača plameňa
- funguje regulátor tlaku
Horák sa nezapaľuje.
Skontrolujte, či:
- je prívod plynu úplne otvorený
- je prívodná plynová trubica umiestnená správne
- nie je horák mokrý
- sú veko horáka a rozdeľovač plameňa umiestnené
na správnom mieste
Skontrolujte, či:
- nie je zablokovaná hlavná dýza, a či rozdeľovač
plameňa nieje znečistený zvyškami pokrmov
- sú veko horáka a rozdeľovač plameňa umiestnené
na správnom mieste
Plameň na horáku je
nerovnomerný.
Rúra sa nezapne.
Príprava pokrmov trvá príliš
dlho alebo krátko.
Vnútorné osvetlenie rúry
nefunguje.
Skontrolujte, či:
- je správne nastavená funkcia pečenia a teplota
- je zapnutý hlavný spínač alebo spínač zásuvky,
resp. či neide o prerušenie dodávky elektrickej
energie
Skontrolujte:
- či ste nastavili správnu teplotu
Žiarovka sa vypálila. Postupujte podľa pokynov
v kapitole Výmena žiarovky.
Jestliže i po prověření výše možných příčin porucha trvá, tak se spojte s vaším
nejbližším Servisním střediskem (opravnou). Servisní centrum bude po zavolání po
vás požadovat následující informace:
1.
2.
3.
4.
5.
Vaše jméno, adresu a PSČ
Vaše telefonní číslo
Jasné a přesné popsání poruchy
Modelové a sériové číslo (viz typový štítek)
Datum nákupu
51
Záruka/Servisná slu¸ba
Electrolux Slovakia poskytuje záruènú dobu 2 roky od dòa zakúpenia spotrebièa.
Podrobnosti o záruènch podmienkach sa dozviete zo záruèného listu, ktor obdr¸íte
od svojho predajcu pri kúpe spotrebièa. Súèast'ou záruèného listu je aj zoznam
zmluvnch servisnch partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7
Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719,
1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km.
29,900 Alcalá de Henares
Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200
Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230
Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de
Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143, S-105
45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский
проспект, 16, БЦ
"Олимпик"
www.electrolux.cz
www.electrolux.sk
342 732 461 -0A- 012008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising