Zanussi | ZCV562NW | User manual | ZANUSSI ZCV562NW User Manual

ZANUSSI ZCV562NW User Manual
ELEKTRICKÝ SPORÁK SE
SKLOKERAMICKOU
VARNOU DESKOU
SKLOKERAMICKÝ SPORÁK
KUCHNIA
ZCV562NW
NÁVOD K POU ITÍ
NÁVOD NA POU ÍVANIE
INSTRKCJA OBS UGI
CZ
SK
PL
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v
budúcnosti. Ak spotrebič predáte alebo darujete, postarajte sa o to, aby sa tento
návod na používanie dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak bude môcť
oboznámiť s funkciami spotrebiča a s príslušnými bezpečnostnými pokynmi. Tieto
pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a prvým
použitím spotrebiča.
Inštalácia
• Spotrebič smie inštalovať výlučne
kvalifikovaná osoba v súlade s uvedenými
pokynmi a platnými predpismi.
• Opravy spotrebiča smie vykonávať
výlučne kvalifikovaný servisný technik.
• Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii
s ním buďte opatrní.
• Pred prvým použitím zo spotrebiča
(zvnútra aj zvonku) odstráňte všetky obaly.
• Pred zapojením do elektrickej
siete skontrolujte, či parametre
elektrickej
siete
na
mieste
zapojenia zodpovedajú údajom
na typovom štítku spotrebiča.
• Spotrebič za žiadnych okolností
neupravujte.
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú obsluhovať
výlučne dospelí. Nedovoľte deťom,
aby sa hrali so spotrebičom alebo v
jeho blízkosti.
• Sporák
sa
počas
prevádzky
zohreje. Dbajte na to, aby sa deti
zdržiavali v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča, dokým nevychladne.
• Deti sa môžu tiež poraniť pri stiahnutí
varnej nádoby z varného poľa.
Počas prevádzky
• Tento spotrebič je určený na tepelnú
úpravu pokrmov v domácnosti. Nie je
skonštruovaný na komerčné alebo
priemyselné účely.
• Sporák nepoužívajte, ak je v
kontakte s vodou, a nikdy s ním
nemanipulujte mokrými rukami.
• Pri
vkladaní,
vyberaní
a
manipulácii s riadom v rúre vždy
používajte ochranné rukavice.
• Počas prevádzky sa spotrebič
zohreje. Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli ohrievacích telies vo
vnútri rúry.
• Po každom použití nastavte všetky
ovládacie
prvky
do
polohy
‘VYPNUTÉ’.
• Pri používaní iných elektrických
spotrebičov dávajte pozor na to, aby
sa ich prívodné káble nedostali do
kontaktu s horúcim povrchom
sporáka.
• Pri príprave pokrmov na oleji a
tuku nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
• Sporák udržiavajte neustále v
čistote. Nahromadené tuky a zvyšky
pokrmov sa môžu vznietiť. Rúru
čistite výlučne podľa uvedených
pokynov.
• Varné pole nepoužívajte ako
pracovnú plochu na odkladanie
predmetov.
• Na varnom poli nezohrievajte
prázdnu varnú nádobu alebo varnú
zónu bez varnej nádoby.
• Sklokeramické varné pole je
odolné voči teplotným zmenám a
tlaku, nie je však nerozbitné.
Pádom tvrdého a špicatého
predmetu sa môže varné pole
poškodiť.
23
• Na varnom poli nepoužívajte
liatinové varné nádoby alebo nádoby
s poškodeným dnom, pretože pri
presúvaní by mohli poškriabať varný
panel.
• Dbajte na to, aby sa na rám
varného poľa nedostali tekutiny s
obsahom
kyselín,
napr.
ocot,
citrónová šťava alebo prípravok na
odstraňovanie vodného kameňa.
• Ak sa na horúce varné pole
dostane cukor alebo pokrm s
obsahom cukru a roztopí sa, treba ho
okamžite odstrániť ešte v horúcom
stave pomocou škrabky.
• Dbajte na to, aby sa do kontaktu s
varným poľom nedostali materiály,
ktoré sa môžu roztopiť, napr. plasty,
alobal alebo fólia na rúry. Ak sa
nejaký podobný materiál dostane do
kontaktu s varným poľom, treba ho
okamžite
odstrániť
pomocou
škrabky.
• Na varnom poli používajte len
varné nádoby s hladkým, rovným
dnom, aby ste zabránili poškriabaniu
povrchu.
• V rúre ani na varnom poli zásadne
nepoužívajte plastové varné nádoby.
Žiadnu časť rúry nevykladajte
alobalom.
• Dbajte vždy na to, aby ventil, ktorý
sa nachádza v strede zadnej časti
rúry, zostal voľný a zabezpečoval tak
ventiláciu rúry.
Servis
• Opravy tohto spotrebiča smie
vykonávať výlučne autorizované
servisné
stredisko.
Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je
priložený.
24
Ochrana životného prostredia
• Po
inštalovaní
spotrebiča
zlikvidujte obalový materiál v súlade
s
platnými
bezpečnostnými
predpismi a smernicami pre ochranu
životného prostredia.
• Vyradený spotrebič upravte tak,
aby sa už nedal používať. Odpojte
ho od elektrickej siete a odrežte
prívodný kábel.
Symbol
na výrobku alebo na
jeho obale znamená, že s výrobkom
sa nesmie zaobchádzať ako s
domovým odpadom. Namiesto toho
ho treba odovzdať v zbernom
stredisku na recykláciu elektrických
alebo
elektronických
zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym postupom, aby
ste predišli negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie,
čo by bolo spôsobené nesprávnym
postupom
pri
jeho
likvidácii.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku získate, ak zavoláte
miestny úrad vo Vašom bydlisku,
zberné suroviny alebo obchod, v
ktorom ste výrobok kúpili.
OBSAH
Pokyny pre inštalatéra
Technické údaje
26
Inštalácia
27
Umiestnenie
27
Zapojenie do elektrickej siete
28
Pokyny pre užívateľa
Používanie a ošetrovanie
Ovládací panel
30
30
Používanie spotrebiča
Pred prvým použitím rúry
31
31
Ovládacie prvky
Ovládač funkcii rúry
Ovládač termostatu
Tradičné pečenie
Grilovanie
32
32
32
33
34
Varné zóny
35
Varné nádoby
36
Údržba a čistenie
38
Výmena žiarovky
40
Keď niečo nefunguje
41
Záručné podmienky
42
Servis
42
Ako čítať tento návod na používanie
Nasledujúcim textom vás budú sprevádzať tieto symboly:
Bezpečnostné pokyny
Pracovný postup
Rady a tipy
Informácie v záujme ochrany životného prostredia
25
POKYNY PRE INŠTALATÉRA
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Varné
pole
Jedn. varná zóna vpredu vľavo
Jedn. varná zóna vzadu vľavo
Jedn. varná zóna vpredu vpravo
Jedn. varná zóna vzadu vpravo
Napájacie napätie varného poľa
Celkový príkon varného poľa
Rúra
Ohrevné telesá
- Dolné ohrevné teleso
- Horné ohrevné teleso
Gril
Osvetlenie rúry
Čistenie
Celkový príkon rúry
Zapojenie Nominálne napätie
Nominálna frekvencia
Príslušen
stvo
850 mm
500 mm
600 mm
Ø 180 mm
Ø 140 mm
Ø 140 mm
Ø 180 mm
1800 W
1200 W
1200 W
1800 W
230 V ~ 50 Hz
6000 W
900 W
1000 W
1800 W
žiarovka 15W, typ E14
manuálne
1915 W
400 V
~50 Hz
rošt
plytký plech
pekáč na zachytávanie šťavy
odkladacia zásuvka
Celkový príkon sporáka
7915 W
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EEC:
73/23 - 90/683 ; (Smernica pre nízke napätie) a jej nasledujúcim
úpravám,
89/336 (Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu)
93/68 (Všeobecná smernica) a jej nasledujúcim úpravám.
26
INŠTALÁCIA
Všetky práce súvisiace s inštaláciou
spotrebiča smie vykonať výlučne
KVALIFIKOVANÁ OSOBA v súlade s
platnými predpismi a uvedenými
pokynmi.
Spotrebič musí byť inštalovaný v
súlade s príslušnými smernicami pre
inštaláciu spotrebičov triedy " Y "
(EN60.335-2.6). Susediaci nábytok
alebo stena nesmie presiahnuť výšku
spotrebiča.
Skôr, ako spotrebič zapojíte do
elektrickej siete, sa ubezpečte, že
parametre elektrickej siete na mieste
zapojenia (napätie a frekvencia)
zodpovedajú údajom na typovom štítku
spotrebiča.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Dbajte na to, aby bol spotrebič po
inštalovaní ľahko dostupný pre
prípad poruchy a následného
zásahu servisného technika.
V zmysle protipožiarnych predpisov
patrí tento sporák do triedy "Y”. To
znamená, že susediaci nábytok
alebo stena nesmie presiahnuť
výšku spotrebiča.
Sporák je možné inštalovať v
kuchyni,
jedálni,
prípade
v
obývačke,
nesmie
byť
však
inštalovaný v kúpeľni.
69cm
UMIESTNENIE
60 cm
Pri
inštalácii
treba
dodržať
minimálnu vzdialenosť horľavého
materiálu od spotrebiča v jednej
rovine s hranami sporáka 69 cm
(pozri obr.).
Spotrebič
musí
byť
umiestnený na podlahe, nikdy
nie na podstavci.
27
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Akékoľvek práce súvisiace so
zapojením
spotrebiča
do
elektrickej siete smie vykonať
výlučne KVALIFIKOVANÁ OSOBA
v súlade s platnými predpismi.
Dbajte na to, aby sa prívodný
elektrický kábel nedostal do kontaktu s
plochou na spotrebiči, ktorá zodpovedá
vyšrafovanej časti na obrázku.
ZADNÁ ČASŤ SPOTREBIČA
SPORÁK MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ.
Výrobca nezodpovedá za
škody
spôsobené
nerešpektovaním tohto pokynu.
Pred čistením a údržbou
sporák odpojte od elektrickej siete.
Tento sporák je určený na zapojenie do
elektrickej siete s napätím 400V a
frekvenciou 50 Hz.
Na zapojenie do elektrickej siete
použite kábel typu H05 RR-F.
Pred zapojením do elektrickej siete
sa
ubezpečte,
že
parametre
elektrickej siete na mieste zapojenia
(napätie a frekvencia) zodpovedajú
údajom na typovom štítku spotrebiča.
Sporák sa dodáva bez prípojného
kábla. Na zapojenie do elektrickej site
použite ohybný prívodný elektrický
kábel v súlade s pokynmi uvedenými
v tabuľke č.1.
V prípade pevného zapojenia do
elektrickej
siete
treba
použiť
viacpólový
bezpečnostný spínač
s minimálnou
vzdialenosťou
otvorených kontaktov 3 mm.
Spínač treba umiestniť do 2 m od
sporáka a po zavŕšení inštalácie
spotrebiča musí byť ľahko prístupný.
Žlto-zelený uzemňovací kábel nesmie
byť spínačom prerušovaný.
Upozornenie: Uzemňovací vodič
musí byť približne o 2 cm dlhší než
živý a nulový vodič.
28
Prívodný
kábel
svorky
V
prípade
poškodenia
elektrického prívodného kábla treba
nechať kábel z bezpečnostných
dôvodov vymeniť v autorizovanom
servisnom stredisku.
Pred zapojením do elektrickej siete
sa ubezpečte, že:
• poistka a domáca elektrická
inštalácia sú dimenzované pre
príslušné zaťaženie spotrebiča (pozri
typový štítok);
• zásuvka
alebo
bezpečnostný
spínač budú ľahko dostupné aj po
inštalácii spotrebiča.
Ako postupovať?
• Odskrutkujte a odnímte ochranný
kryt v zadnej časti spotrebiča.
• Pripojte kábel k svorke spotrebiča
podľa pokynov v tabuľke č. 1.
• Prípojný
kábel
pripevnite
príchytkou.
• Ubezpečte sa, že pripojenie k
svorke
zodpovedá
parametrom
elektrickej siete.
• Ochranný kryt vráťte na svoje
miesto a pripevnite ho.
Tabuľka č. 1
Nominálne napätie
Druh zapojenia
400V 3~
Tri fázy Y 3 f. + nulový vodič
1 2 3 4 5
Pripojenie kábla na svorku
L1 L2 L3 N
PE
Poistky
400V 3~
230 V
3 x 16 A
Prierez kábla
5 x 2,5 mm2
Napájacie napätie
Napätie ohrevných telies
29
POKYNY PRE UŽÍVATEĽA
POUŽÍVANIE A OŠETROVANIE
A
B
Four
0
0
0
A.
B.
C.
D.
E.
1
200
9
8
150
7
1
2
3
10
4
4
9
9
8
7
5
6
0
12
11
3 10
5
6
0
12
11
2
10
100
Skloker. varné pole
Ovládací panel
Rukoväť dverí
Dvierka rúry
Zásuvka
0
12
11
50
250
1
2
12
11
1
2
3 10
4
8
7
6
3
4
9
8
5
7
6
5
C
D
E
OVLÁDACÍ PANEL
OVEN
TOP
ZCV 562N
Oven
radiant
oven
0
0
0
0
12
50
250
100
2
4
9
3
4
1. Ovládač funkcií rúry
2. Svetelný ukazovateľ prevádzky
3. Ovládač termostatu
4. Svetelný ukazovateľ termostatu
30
5
6
7
150
5
0
12
1
2
11
3 10
8
200
1
2
10
0
12
1
11
2
3 10
4
9
5
8
6
7
6
12
1
11
1
2
11
3 10
4
9
5
8
7
7
6
3
4
9
5
8
6
7
8
5. Ovládač varnej zóny vpredu vľavo
6. Ovládač varnej zóny vzadu vľavo
7. Ovládač varnej zóny vzadu vpravo
8. Ovládač varnej zóny vpredu vpravo
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
Pred prvým použitím rúry
Pred prvým použitím rúry
odstráňte všetky obaly zvnútra aj
zvonka spotrebiča.
Ešte pred prvým použitím treba
prázdnu rúru zohriať. Pri prvom
zohrievaní
môže
rúra
mierne
zapáchať. Je to normálny jav,
nemusíte sa znepokojovať.
1. Vyberte všetko príslušenstvo.
2. Odstráňte nálepky a eventuálnu
ochrannú fóliu.
3. Rúru nechajte zohrievať pri
teplote 250°C približne 45 minút.
Potom nastavte funkciu grilovanie a
nechajte rúru zohrievať ešte približne
5 - 10 minút.
Príslušenstvo
umyte
šetrným
čistiacim prostriedkom, opláchnite a
vytrite dosucha.
Pred prvým použitím sklokeramické
varné pole dôkladne umyte. Potom
varné pole čistite pravidelne podľa
potreby. Pri čistení by malo byť varné
pole studené alebo teplé, nie horúce.
Dbajte na to, aby sa nečistoty a
vykypené pokrmy na paneli opakovane
nepripaľovali.
Sklokeramické varné polia sa ošetrujú
rovnako ako sklo. Na čistenie nikdy
nepoužívajte
agresívne
alebo
abrazívne čistiace prostriedky. Pri
prvom zohrievaní môže spotrebič
mierne zapáchať, čo spôsobuje
uvoľňovanie vody z izolácie.
Typový štítok
Model vášho sporáka je uvedený na
typovom štítku. Ten sa nachádza na
dolnej časti predného rámu sporáka a
je viditeľný po otvorení dvierok.
Sporák musí byť chránený vhodnou
poistkou alebo ochranným spínačom.
Príslušné parametre sú uvedené na
typovom štítku.
Kondenzácia a para
Pri zohrievaní pokrmu vzniká v rúre
para ako pri varení vody. Ventilačné
otvory časť pary vypustia. Napriek
tomu by ste mali pri otváraní dvierok
stáť vždy viac vzadu pre prípad, že
dôjde k uvoľneniu pary z rúry.
Keď sa para dostane do kontaktu so
studenými vonkajšími povrchmi rúry,
napríklad rámom, skondenzuje a
vytvoria sa kvapky vody. Je to
normálny jav a nejde o poruchu
funkčnosti rúry.
Aby ste zabránili strate farby
spotrebiča, kondenzát a nečistoty na
povrchu
spotrebiča
pravidelne
utierajte.
Nádoby na pečenie
Používajte teplovzdorné nádoby na
pečenie s odolnosťou do 250° C.
Nádoby na pečenie neklaďte
priamo na dno rúry.
31
OVLÁDACIE PRVKY
Ovládač funkcií rúry
Ovládač termostatu
0 Rúra vypnutá
Požadovanú
teplotu
nastavíte
otočením
ovládača
v
smere
hodinových ručičiek na požadovanú
hodnotu.
Teplotu v rúre môžete nastaviť v
škále od 50°C do približne 250°C.
Ovládač termostatu umožňuje plynulé
nastavenie teploty v uvedenej škále.
Maximálna teplota je vhodná na
grilovanie pokrmov.
Gril - Gril nie je možné používať
súčasne s inou funkciou rúry. Pri
grilovaní musia zostať dvierka
spotrebiča zatvorené.
Dolný ohrev - umožňuje
prepečenie pokrmov zospodu.
Horný ohrev opečenie pokrmov zvrchu.
umožňuje
Tradičné pečenie – v prevádzke
sú horné a dolné ohrevné teleso. Táto
funkcia umožňuje prípravu pokrmov
podľa zaužívaných receptov bez toho,
aby ste museli upravovať odporúčanú
teplotu.
Rúru
odporúčame
predhrievať.
Svetelný ukazovateľ prevádzky
Svetelný ukazovateľ prevádzky sa
rozsvieti po nastavení funkcie rúry a
bude svietiť počas celej doby jej
prevádzky.
Upozornenie
Priamo na dno rúry nedávajte pekáče,
plechy ani alobal, pretože by mohlo
dôjsť k prehriatiu a následnému
zníženiu výkonu, resp. poškodeniu
smaltu rúry.
Upozornenie
• Keď nastavíte požadovanú teplotu,
svetelný ukazovateľ termostatu sa
rozsvieti a bude svietiť dovtedy, kým
teplota v rúre nedosiahne nastavenú
hodnotu.
Potom
sa
svetelný
ukazovateľ spolu s termostatom
striedavo zapína a vypína, čím indikuje
udržiavanie požadovanej teploty.
• Po nastavení funkcie rúry sa
rozsvieti
svetelný
ukazovateľ
prevádzky.
Svetelný ukazovateľ termostatu rúry
Tento svetelný ukazovateľ sa rozsvieti
pri zvolení teploty v rúre a zostane
svietiť, kým teplota v rúre nedosiahne
nastavenú hodnotu. Potom sa striedavo
zapína a vypína, čím indikuje
udržiavanie konštantnej teploty.
Oven
0
0
50
250
100
200
32
150
TRADIČNÉ PEČENIE
Počas prevádzky sa spotrebič
zohreje na vysokú teplotu. Pri
manipulácii s pokrmom v rúre
dávajte pozor, aby ste sa nedotkli
horúcich ohrevných telies
Pri tradičnej funkcii rúry sála teplo
súčasne
z horného
aj
dolného
ohrevného telesa. Táto funkcia
umožňuje pečenie v jednej rovine. Je
vhodná tak na pečenie pokrmov, ktoré
si vyžadujú prepečeniu korpusu, ako
sú napr. quiche a slané koláče, ako aj
na zapečenie gratinovaných pokrmov,
ako sú lasagne a pod., ktoré potrebujú
prísun tepla zhora. Táto funkcia
umožňuje pečenie bez ventilátora
v rúre.
Ako používať tradičnú funkciu rúry
• Ovládač funkcií rúry otočte do
polohy
• Ovládačom termostatu nastavte
požadovanú teplotu.
Len horný ohrev
Táto funkcia je vhodná predovšetkým
na zapečenie pripravených pokrmov,
ako sú lasagne, slané koláče, syrové
pokrmy a pod.
Nevyžaduje sa predhriatie rúry.
- Pokrm vložte do hornej časti rúry.
- Ovládač otočte do polohy .
Len dolný ohrev
Táto funkcia je vhodná predovšetkým
na pečenie pizze a múčnych pokrmov.
Okrem toho ju môžete použiť na
dopečenie quiche alebo iných slaných
pokrmov s korpusom, aby sa základ
poriadne prepiekol.
Vyžaduje sa predhriatie rúry.
• Rúru predhrievajte s nastavením
približne 10 minút.
• Pokrm vložte do rúry.
Rady a tipy
Pri pečení treba zachovať dostatočnú
vzdialenosť pokrmu od ohrevného
telesa a tiež vzdialenosť pokrmu od
okraja varnej nádoby minimálne 2,5
cm. Pokrm sa tak optimálne prepečie
a vám zostane priestor na vykysnutie
cesta a doplnenie prísad napr. v
Yorkshirskom pudingu a pod. Pri
pečení koláčov, drobného pečiva,
chleba atď. umiestnite nádobu alebo
formu na pečenie do stredu roštu pod
ohrevné teleso.
Dbajte na to, aby bola nádoba na
pečenie umiestnená v strede rúry, a
aby bol okolo pokrmu dostatočný
priestor na cirkuláciu horúceho
vzduchu.
Pri pečení niektoré pokrmy zväčšia
svoj objem. Použite vždy dostatočne
veľkú varnú nádobu, aby ste zabránili
pretečeniu pokrmu a znečisteniu rúry.
Hrúbka, materiál a farba nádoby na
pečenie má vplyv na výsledok
pečenia pokrmu.
Smaltované, ťažké a tmavé nádoby
na pečenie podporujú prepečenie
základu. Lesklé, hliníkové alebo
oceľové nádoby sčasti odrážajú teplo
a spomaľujú prepečenie základu.
Pokrmy v nádobách nedávajte
priamo na dno rúry. Môže dôjsť k
prehriatiu a poškodeniu rúry.
Múčne pokrmy nepečte v pekáčoch
na mäso. Môže totiž dôjsť k
pripáleniu korpusu.
Z úsporných dôvodov nenechávajte
dvierka rúry otvorené dlhšie, než je
nevyhnutné, najmä pri vkladaní
pokrmu do predhriatej rúry.
33
Grilovanie
Počas grilovania je spotrebič
horúci a nemal by zostávať bez
dozoru. Dbajte na to, aby sa v jeho
blízkosti
nehrali
deti.
Počas
prevádzky sa spotrebič zohrieva.
Zabráňte akémukoľvek kontaktu
s výhrevnými telesami vo vnútri rúry.
Pri grilovaní musia byť dvierka
rúry vždy zatvorené.
Upozornenie: Pre túto funkciu
je maximálna dovolená teplota
225°C.
Gril sa používa na grilovanie všetkých
druhov mäsa, ktoré si zachová svoju
jemnosť, na prípravu toastov a
zapekanie hotových pokrmov. Do
najnižšej roviny pod roštom zasuňte
pekáč na zachytávanie šťavy a tuku z
pripravovaného pokrmu.
Vypnutie ohrievacích telies.
Ovládač rúry otočte do polohy “0”.
Grilovanie
Teplo sála z hornej časti rúry. Táto
funkcia je vhodná na grilovanie mäsa
(slaniny, klobások …), ktoré si
zachová jemnosť, na prípravu toastov
a zapekanie hotových pokrmov.
• Mäso pripravte na grilovanie. Po
oboch stranách ho zľahka potrite olejom.
• Mäso položte na rošt.
• Ovládač rúry nastavte do polohy
a ovládač termostatu na 225ºC.
• Do prvej roviny zospodu zasuňte
pekáč na zachytávanie šťavy a tuku.
• Do druhej alebo tretej roviny zospodu
(podľa hrúbky pokrmu) zasuňte rošt s
pripraveným pokrmom.
• Tretiu rovinu použite pri grilovaní
tenkých kusov pokrmov (toasty,
slanina, klobása, drobné ryby…)
• Druhú rovinu použite pri grilovaní
hrubších pokrmov (hovädzie mäso,
veľká ryba, hydina).
• Keď jedna strana zhnedne, mäso
obráťte,
Pri
obracaní
mäso
neprepichujte, aby sa neuvoľnila šťava.
• Grilujte druhú stranu pokrmu.
• Pokrm osoľte po skončení grilovania.
Trvanie grilovania závisí od hrúbky
pokrmu a nie od jeho hmotnosti.
Zapekanie
• Inštalujte ochrannú prepážku.
• Ovládač funkcií rúry nastavte do
.
polohy
• Pokrm položte na rošt a ten zasuňte
do 2. alebo 3. roviny zdola.
• Pokrm nechajte zapekať niekoľko
minút.
•
34
3
3
2
2
1
1
VARNÉ ZÓNY
Varné zóny sa ovládajú pomocou
ovládačov na ovládacom paneli.
Ovládač je možné nastaviť v škále od
0
0 - VYPNUTÉ
1 - najmenší výkon
12 - maximálny výkon
1
12
0 do 12
2
11
3
10
4
9
5
8
7
6
Zapínanie jednoduchej varnej zóny
Jednoduchú varnú zónu zapnete
otočením ovládača na požadovaný
výkonový stupeň.
Indikátor zostatkového tepla
Tento výstražný svetelný ukazovateľ
sa rozsvieti, keď povrch varnej zóny
dosiahne teplotu, pri ktorej hrozí
nebezpečenstvo
popálenia
užívateľa. Indikátor zostane svietiť
aj po vypnutí varnej zóny a bude
svietiť dovtedy, kým teplota na
povrchu varnej zóny neklesne na
prijateľnú hodnotu (teplota pod
50°C).
Indikátor zostatkového tepla
35
VARNÉ NÁDOBY
V obchodnej sieti sú dostupné
špeciálne hrnce a panvice pre
sklokeramické
varné
zóny.
Nasledujúce pokyny dodržiavajte v
záujme optimálnej spotreby elektrickej
energie. Okrem toho vám pomôžu
vyhnúť sa vykypeniu alebo pripáleniu
pokrmov
na
varnom
poli.
Nepoužívajte varné nádoby s
hliníkovým alebo medeným dnom.
Tieto
materiály
spôsobujú
znečistenie, ktoré sa z varného
poľa už nedá odstrániť.
Dno varných nádob:
Varné hrnce a panvice by mali mať
ploché, pevné a rovné dno. Dno s
ostrými hranami môže poškodiť
sklokeramický varný panel. Pri kúpe
nových varných nádob požadujte
nádoby pre elektrické varné panely.
Veľkosť varných nádob:
Dno varnej nádoby by malo byť o
málo väčšie než priemer varnej zóny.
Pokrievka:
Pokrievka zabraňuje úniku tepla z
varnej nádoby.
Poznámky:
• Varnú nádobu položte na varnú
zónu ešte pred jej zapnutím, aby ste
zbytočne neplytvali energiou.
• Varné pole nepoužívajte na
odkladanie predmetov.
• Dbajte na to, aby boli varná zóna a
dno varnej nádoby vždy suché a
čisté. Ušetríte si tak zbytočné
čistenie.
• Na horúci povrch varného poľa
nikdy nedávajte cukor (v pevnom
alebo tekutom stave) alebo plast. Ak
sa tak náhodou stane, varnú zónu
nevypínajte!
36
• Cukor, plast alebo alobal treba z
horúcej varnej zóny odstrániť
okamžite pomocou škrabky. Ak
varné pole vychladne znečistené
podobným materiálom, môže na
sklokeramickom povrchu varného
poľa dôjsť k vzniku prasklín, trhlín
alebo zlomov.
• Sklokeramické varné pole je
odolné voči extrémnym teplotám.
Chlad ani teplo ho nepoškodia.
Praskliny alebo zlomy však môže
spôsobiť bodový náraz, napr. pri
páde soľničky. Údržba sklokeramiky
je podobná ako pri skle. Na čistenie
nikdy nepoužívajte agresívne alebo
abrazívne
čistiace
prostriedky,
prášky a drsné špongie.
Pozor: Ak sa na sklokeramickom
varnom poli objavia trhliny, praskliny
alebo zlomy, spotrebič okamžite
odpojte od elektrickej siete, aby ste
zabránili úrazu elektrickým napätím.
Dodávané príslušenstvo
Okrem dodávaného príslušenstva vám
odporúčame používať len teplovzdorné
nádoby na pečenie (podľa pokynov
výrobcu).
Váš sporák je vybavený:
• plytkým plechom
• roštom, ne ktorý sa kladú pokrmy aj
nádoby na pečenie (grilovanie, formy
na pečenie …)
Pokrm treba umiestniť do stredu roštu,
aby bola hmotnosť rovnomerne
rozložená.
• pekáčom na zachytávanie šťavy
a tuku.
Používa sa na zachytávanie šťavy z
pokrmu, umiestnite ho do druhej roviny
zdola.
Skladovacia priehradka
Skladovacia priehradka je umiestnená
pod dutinou rúry.
Počas prevádzky rúry sa
skladovacia priehradka zohreje. V
priehradke
preto
neskladujte
chňapky,
utierky,
plastové
predmety a iné horľavé materiály.
Aj príslušenstvo, ako sú plechy a
pekáče, sa môžu počas prevádzky rúry
zohriať. Pri manipulácii s nimi buďte
opatrní, najmä ak je rúra v prevádzke
alebo je ešte horúca.
37
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Rúru treba udržiavať neustále
v čistote. Nahromadené tuky a
zvyšky pokrmov sa môžu vznietiť.
Pred čistením sa ubezpečte, že sú
všetky
ovládače
v
polohe
“vypnuté“, a že je sporák úplne
vychladnutý.
Pred akoukoľvek údržbou alebo
čistením spotrebič ODPOJTE od
elektrickej siete.
Čistiace prostriedky
Pred použitím akéhokoľvek čistiaceho
prostriedku sa ubezpečte, že je vhodný na
čistenie vášho spotrebiča a jeho výrobca
odporúča použitie na daný účel.
Nepoužívajte čistiace prípravky
s obsahom rozpúšťadiel a bielidiel,
pretože môžu poškodiť povrchovú
úpravu spotrebiča. Na čistenie tiež
nepoužívajte tlakové a parné čistiace
prístroje,
abrazívne
čistiace
prostriedky a drôtenky.
Sklokeramika
Pozor: Čistiace prostriedky nesmú prísť do
kontaktu s horúcim varným poľom! Po
skončení čistenia treba zvyšky čistiaceho
prostriedku dôkladne odstrániť čistou
vodou, pretože pri zahriatí by mohli pôsobiť
leptajúco! Na čistenie nikdy nepoužívajte
agresívne čistiace prostriedky, ako napr.
spreje na rúru a gril, abrazívne prípravky,
prášky na hrnce a drôtenky.
Vychladnutý varný panel vyčistite po
každom použití, keď je vlažný alebo studený.
Zabránite tým pripáleniu nečistôt. Vodný
kameň, mastnotu a kovové zafarbenie
odstráňte niektorým z nasledujúcich čistiacich
prostriedkov na sklokeramické varné panely
alebo
nehrdzavejúcu
oceľ:
Sidol–
Edelstahlglanz, Stahl-fix, WK-Top alebo Cilit.
38
Mierne znečistenie
1. Sklokeramické varné pole vyčistite
vlhkou
handričkou
a
malým
množstvom prípravku na ručné
umývanie riadu.
2. Vyčistené varné pole vytrite dosucha
čistou textíliou. Na povrchu poľa
nesmú v žiadnom prípade zostať
zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. Raz za týždeň vyčistite celé varné
pole poriadne niektorým čistiacim
prostriedkom na sklokeramické panely
alebo nehrdzavejúcu oceľ.
4. Vyčistené varné pole dokonale umyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Pripálené znečistenie
1. Vykypené pokrmy a pripálené
nečistoty odstráňte škrabkou na sklo
(žiletkou v násadke).
2. Žiletku pritom umiestnite šikmo na
varný panel.
3. Kĺzaním čepele nečistoty odstráňte.
Žiletku v násadke a škrabku na
sklokeramické varné panely nájdete
v špecializovaných predajniach.
Špecifické znečistenie
• Pripálený cukor, roztopený plast,
alobal a iné podobné materiály
odstráňte okamžite, ešte v horúcom
stave pomocou škrabky na sklo.
Pozor! Pri odstraňovaní nečistoty z
horúcej
varnej
zóny
hrozí
nebezpečenstvo popálenia!
• Potom varné pole vyčistite obvyklým
spôsobom.
Ak varný panel s roztopenou látkou
medzičasom vychladol, pred čistením ho
treba opätovne zohriať. Škrabance a tmavé
škvrny spôsobené napr. presúvaním varných
nádob s ostrými hranami, sa nedajú
odstrániť, funkčnosť spotrebiča však
neovplyvňujú.
Ak sa na sklokeramickom
varnom
poli
objavia
trhliny,
praskliny alebo zlomy, spotrebič
okamžite odpojte od elektrickej
siete, aby ste zabránili úrazu
elektrickým napätím.
Rám varného panelu
Pozor! Na rám varného panelu
nenanášajte tekutiny s obsahom
kyselín, ako sú ocot, citrón alebo
prípravky na odstránenie vodného
kameňa, pretože môžu spôsobiť
matné fľaky.
1. Rám varného panelu umyte vlhkou
handričkou a malým množstvom
prípravku na ručné umývanie riadu.
2. Zaschnuté nečistoty namočte
vlhkou handričkou, odstráňte a rám
vytrite dosucha.
Demontáž dverí
1. Dvere úplne otvorte.
2. Obe poistky dverí na pántoch (1)
otoète úplne smerom nahor.
3. Oboma rukami uchopte dvere za
boèné hrany a privrite ich pod 30º
uhlom.
4. Podvihnite dvere a vytiahnite ich.
Čistenie zvonka
Časti z nehrdzavejúcej ocele môžu
zmatnieť a stratiť farbu. Na čistenie použite
vhodný čistiaci prostriedok na nerez.
Dutina rúry
Dutinu rúry je najlepšie čistiť, kým je
ešte teplá.
Vnútro rúry vytrite po každom použití
mäkkou handričkou namočenou v
roztoku teplej vody a vhodného
čistiaceho prostriedku. Z času na čas
treba dutinu rúry vyčistiť dôkladnejšie
s použitím vhodného čistiaceho
prostriedku na rúry.
Rošty a vodiace drážky
Rošty a vodiace drážky zvlhčite
teplou vodou s prídavkom šetrného
čistiaceho
prostriedku.
Odolné
nečistoty
odstráňte
mokrou
handričkou
alebo
špongiou.
Opláchnite a utrite dosucha.
Zavesenie dverí
1. Držte dvere oboma rukami za
hrany pod približne 30º uhlom.
2. Vložte a zatlaète pánty dverí do
výrezov na èelnej strane rúry, uistite
sa že držiaky (2) ramien pántov sú
správne umiestnené vo výrezoch (3)
podpier pántov.
3. Otoète poistky dverí (1) úplne
nadol.
39
Za účelom čistenia je možné odňať
vnútorné sklo na dvierkach rúry.
Najprv však treba odmontovať 2
upevňovacie skrutky. Vonkajšie aj
vnútorné sklo dvierok vyčistite teplotu
vodou
s prídavkom
vhodného
prostriedku na čistenie skla. Pri
odnímaní skleného panelu vždy
pridržiavajte dvierka rúry, aby sa v
dôsledku odľahčenia nezabuchli.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Rúra sa
nesmie používať bez vnútorného skla
dvierok.
VÝMENA ŽIAROVKY
Pred výmenou žiarovky sa
ubezpečte, že sú všetky ovládače v
polohe VYPNUTÉ « 0 ».
Spotrebič odpojte od elektrickej
siete. Dbajte na to, aby bola rúra
vychladnutá.
Výkon žiarovky je 15 W, typ E 14
(230/240V). Ide o špeciálnu žiarovku
odolnú voči vyšším teplotám do
300˚C.
Môžete
si
ju
objednať
v autorizovanom servisnom stredisku.
Osvetľovacie teleso je umiestnené v
prednej časti rúry a je prístupné
zvnútra.
1.
2.
3.
4.
40
Prístup k žiarovke:
Odskrutkujte sklený kryt osvetlenia.
Odskrutkujte žiarovku.
Vymeňte žiarovku.
Ochranný kryt vráťte na svoje
miesto.
KEĎ NIEČO NEFUNGUJE
Skôr, ako sa obrátite na autorizované servisné stredisko, prečítajte si túto kapitolu
a riaďte sa uvedenými pokynmi.
Dôležité upozornenie: Ak sa obrátite na servisné stredisko s problémom,
ktorý ste mohli vyriešiť samostatne podľa uvedených pokynov, alebo so
závadou spôsobenou nesprávnou obsluhou či inštaláciou, nebude návšteva
servisného technika bezplatná ani počas záručnej doby.
Problém
Riešenie
Skontrolujte, či:
• je spotrebič zapnutý,
• príslušné svetelné ukazovatele na
ovládacom paneli svietia,
• je príslušná varná zóna zapnutá,
• ste zvolili požadovaný výkonový
stupeň,
• nedošlo k vypáleniu domácej poistky.
Ak sa poistky znovu vypália, obráťte sa
na kompetentného elektrikára.
Rúra sa nezapne.
Skontrolujte, či:
• je správne nastavená funkcia a teplota
pečenia
• je zapnutý hlavný spínač alebo spínač
zásuvky, resp. či neide o prerušenie
dodávky elektrickej energie
Príprava pokrmov trvá príliš Skontrolujte:
dlho alebo krátko.
• či ste nastavili správnu teplotu
Varné zóny nefungujú.
Ak vám uvedené pokyny nepomohli problém vyriešiť a závada naďalej pretrváva,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pri rozhovore so servisným
technikom treba uviesť nasledujúce informácie:
1.
2.
3.
4.
5.
Vaše meno, adresu a PSČ
Vaše telefónne číslo
Jasný a zrozumiteľný popis závady
Model a sériové číslo spotrebiča (pozri typový štítok)
Dátum kúpy
41
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Zmluvne dohodnuté podmienky
Výrobca sa zaväzuje vymeniť chybné
časti
s výnimkou
prípadov
spomenutých nižšie (Výnimky) počas
záručnej doby v trvaní 2 rokov od
uvedenia spotrebiča do prevádzky.
Uplatnenie záruky
Obráťte sa na vášho dodávateľa alebo
autorizované servisné stredisko so
záručným listom. Obchodný partner
na základe obchodných podmienok
buď prevezme alebo neprevezme
výdavky na prácu a prepravu
spotrebiča.
Výnimky
Berte na vedomie, že záruka sa
nevzťahuje na nasledujúce prípady:
• na škody spôsobené otrasom,
abnormálnym výkyvom v napätí
atď., nedodržaním pokynov pre
inštaláciu a používanie uvedených v
návode na používanie, nesprávnym
zaobchádzaním, nedbalosťou alebo
nesprávnou
inštaláciou,
ktorá
nerešpektuje predpisy dodávateľa
energie, vody a plynu;
• ak užívateľ spotrebič upravoval
alebo sňal označenie alebo sériové
čísla;
• ak
opravy
nevykonával
autorizovaný servisný technik;
• ak spotrebič slúžil na komerčné
alebo priemyselné účely alebo na
účely, pre ktoré spotrebič nie je
určený;
• ak bol spotrebič zakúpený alebo
opravovaný mimo krajiny.
SERVIS
Akékoľvek zásahy na spotrebiči si
vyžadujú maximálnu opatrnosť. Servis
spotrebiča smie preto vykonávať
výlučne
autorizované
servisné
stredisko.
Zoznam autorizovaných servisných
stredísk je priložený.
V prípade potreby smú byť pri
oprave použité výlučne originálne
náhradné
diely
certifikované
výrobcom.
VÝROBCA
SI
VYHRADZUJE
PRÁVO NA TECHNICKÉ ZMENY
VÝROBKU
A
NÁVODU
NA
POUŽÍVANIE.
ELECTROLUX
DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
zákaznícke centrum: 02/4333 4322 (55)
fax: 02/433 6976
Vaše otázky nám môžete zaslat‘ na emailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
42
Internet:
www.zanussi.sk
www.electrolux.sk
www.aeg.sk
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and
outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
342 733 627-A-150206-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising