Electrolux | EKC5040 | User manual | Electrolux EKC5040 User Manual

Electrolux EKC5040 User Manual
Elektripliit
EKC 5040
EKC 5030X
Kasutusjuhend
Sisukord
Ohutus ....................................................................................................................................................................3
Pliit ..........................................................................................................................................................................4
Pakendi lahtivõtmine ........................................................................................................................................4
Tarvikud............................................................................................................................................................4
Ohutusseadised ......................................................................................................................................................5
Kaadumiskaitse ................................................................................................................................................5
Pliidiplaadi kaitse (lisatarvik) ............................................................................................................................5
Ukseriiv.............................................................................................................................................................6
Enne pliidi kasutuselevõttu .....................................................................................................................................6
Üldist ................................................................................................................................................................6
Tarvikute puhastamine .....................................................................................................................................6
Kellaaja õigeksseadmine................................................................................................................................................ 6
Ahju kaitsemäärde eemaldamine.....................................................................................................................7
Juhtpaneel ..............................................................................................................................................................7
Märgutuled .......................................................................................................................................................7
Keraamiline pliidiplaat.............................................................................................................................................8
Pliidiplaadi kasutamine.....................................................................................................................................8
Pliidiplaadi puhastamine ............................................................................................................................... 11
Ahi.........................................................................................................................................................................12
Ahju funktsioonid, ...........................................................................................................................................12
Kellanupud .....................................................................................................................................................13
Märguandetaimer .................................................................................................................................................. 13
Ahju töötamisaja seadmine ......................................................................................................................13
Ahju väljalülitumisaja seadmine...............................................................................................................14
Ahju töötamis- ja väljalülitumisaja seadmine ...........................................................................................15
Kasulikke nõuandeid ......................................................................................................................................16
Puhastamine ja hooldamine...........................................................................................................................20
Paigaldamine ........................................................................................................................................................24
Aluse sügavuse ja kõrguse seadmine............................................................................................................24
Nivelleerimine.................................................................................................................................................25
Elektriühendus................................................................................................................................................25
Hooldus.................................................................................................................................................................26
Tehnilised andmed ...............................................................................................................................................27
Tõrkepõhjuste kõrvaldamine ...............................................................................................................................30
Nõuanded ja soovitused .......................................................................................................................................31
Kasutuselt kõrvaldamine.......................................................................................................................................31
2
Ohutus
Pliite arendatakse pidevalt. Sellel uuel pliidil on uusi funktsioone ja omadusi. Seepärast lugege kasutusjuhend
hoolega läbi ning tutvuge pliidi kasutamise ja funktsioonidega enne selle kasutuselevõttu. Pliidiplaat on
mõeldud tavaliseks kodukasutuseks. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see ka edasi seadme võimalikule
uuele omanikule. Vastame meelsasti küsimustele, mis Teil tekivad pliidi omaduste või funktsioonide kohta.
Kontaktandmed leiduvad juhendi osast „Hooldus“
Hoiatusmärgiga tähistatud tekst kirjeldab pliidi ohutut kasutamist. LUGEGE NEID KOHTI ERITI
HOOLIKALT, et vältida enda või teiste inimeste vigastamist ning pliidi kahjustamist.
Lapsed
Lapsed on loomult uudishimulikud ja tunnevad kõige
vastu huvi, ka selle pliidi vastu. Soovime ohutuse
nimel rõhutada mõnd seika, kui Teie peres on lapsi:
Soovitame hoida pliidist mõlemal pool tööpinnal
vähemalt 40 cm vaba ruumi. Pliidi võib paigaldada ka
nii, et ühel pool on sein või kapp ja vaba ruum on
ainult teisel pool.
Lapsed võivad olla pliidi kasutamise juures, kuid
selgitage neile, et ahi, pliidiplaat ja sellel olevad nõud
kuumenevad kasutamisel ning püsivad kuumad ka
veel hulk aega pärast kasutamist.
PÕLETUSOHT!
Paigaldamine
Pliidi tohib paigaldada ja vajaduse korral seda
parandada üksnes volitatud hooldusettevõte või
vastava pädevusega tehnik. Asjatundmatu
paigaldamine võib halvendada pliidi omadusi ning
põhjustada vigastusi ja/või ainelisi kahjusid.
Pliit on raske. Need servad ja nurgad, mida
tavaliselt ei ole vaja puutuda, võivad olla teravad.
Kandke pliidi teisaldamisel kaitsekindaid.
Kaadumiskaitse peab olema paigaldatud. See
takistab pliidi ümberkukkumist erakordse koormuse
mõjul.
Kasutamine
Ärge kasutage kahjustatud keraamilist pliidiplaati.
Ülekeemisel ja/või puhastamisel võib vedelik sattuda
pliidi pingestatud osadeni. Lülitage pliidiplaat välja ja
pöörduge remontimiseks volitatud hoolduskeskuse
poole. Keraamilisele pliidiplaadile ei tohi asetada
fooliumi, paberit, kilet vms. Kuum kuumutusala võib
paberi süüdata või plastmassi sulatada.
Keevat ega sulatatavat rasva, parafiini ega muid
tuleohtlikke aineid ei tohi jätta pliidiplaadile ilma
järelevalveta. Tulekahju korral lülitage kuumutusalad
ja pliidiventilaator välja. Kustutage leek nõu kaanega
sulgemise teel, mitte kunagi veega.
Kasutage ainult keraamilise pliidiplaadi ja ahju
jaoks ettenähtud nõusid. Kontrollige, et nõude põhjad
oleksid ühetasased.
Kumerapõhjalised nõud juhivad halvasti soojust ja
kipuvad keraamilisel pliidiplaadil kergesti liikuma.
Ahjupann muutub ahjus kuumaks. Seetõttu kasutage
selle ahjust väljavõtmisel alati kindaid.
Seade kuumeneb kasutamisel. Olge ettevaatlik,
ahju sees on kuumad kütteelemendid. Põletusoht!
Veenduge, et pliidi nupud on nullasendis, kui
seda parasjagu ei kasutata.
Ettevaatust! Ahjus ei tohi kasutada alkoholi ega
muid samalaadseid vedelikke, mis võivad
tekitada plahvatusohu, ega muid aineid, mis
võivad põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Selliseid aineid tuleb käsitleda pliidil erilise
ettevaatusega. Näiteks põlev konjak või muu alkohol
võib süüdata pliidil olevad rasvapritsmed, mille
tagajärjeks võib olla raske tulekahju. Leegid ja
põlevad rasvaplekid võivad tekitada vigastusi.
Puhastamine
Hoidke keraamiline pliidiplaat ja ahi puhas.
Rasvaplekid ja muud pritsmed lähevad kuumenedes
kõrbema ja võivad halvimal juhul tekitada tuleohu.
Keraamilisele pliidiplaadile sattunud ülekeenud toit
tuleb eemaldada kohe. Suhkur ja suhkrurohked
toidud (keedis, marmelaad vms) ning sulanud kile ja
foolium võivad pliidiplaati kahjustada. Käsitsege
spetsiaalset keraamilise pliidiplaadi kaabitsat
ettevaatlikult, sest selle tera on üliterav.
Hooldus ja korrashoid
Enne elektripirni vahetamist keerake kõik nupud
nullasendisse. Hooldus ja võimalik remont tuleb lasta
teha volitatud hoolduskeskuses. Kasutage ainult
originaalvaruosi.
Kasutuselt kõrvaldamine
Ennetage õnnetusjuhtumeid, mis võivad tekkida pliidi
kasutuselt kõrvaldamisel: selleks lõigake
pistikupesast eemaldatud toitekaabel pliidi juurest läbi
ja muutke ahjuukse riiv kasutuskõlbmatuks.
3
Pliit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Auruava
Kuumutusalad
Juhtpaneel, nupud ja näidik
Ahi
Sahtel
Alus
Pliidi taga on rattad, et pliiti saaks puhastamiseks
kergemini liigutada. Avage ahjuuks, tõstke pliit
esiservast ettevaatlikult üles ja tõmmake välja.
Pakendi lahtivõtmine
Tarvikud
Kontrollige, et pliit oleks kahjustusteta. Teatage
võimalikest kahjustustest kohe seadme müünud
ettevõttele.
Pakendit saab taaskäidelda. Kui Te ei tea, kuhu
pakend viia, pöörduge jäätmekäitluskeskuse poole.
Pliidi komplektis on järgmised tarvikud:
• Emailitud ahjupann
• Emailitud küpsetusplaadid (2 tk)
• Ahjurest
• Rasvafilter
• Spetsiaalne keraamilise pliidiplaadi
puhastuskaabits
• Toidutermomeeter
• Kaadumiskaitse koos paigaldusdetailidega
• Kasutusjuhend
• Kondensaadikogur
Võimalik on tellida järgmisi lisatarvikuid:
• Pliidiplaadi kaitse koos paigaldusdetailidega
4
Ohutusseadised
Veenduge, et pliidist mõlemal pool tööpinnal oleks 40
cm vaba ruumi (vt joonis). Pliidi võib paigaldada ka
nii, et ühel pool on sein või kapp ja vaba ruum on
ainult teisel pool.
Pliit täidab lasteohutusnõuded, kui järgmised
ohutusseadised on paigaldatud ja seaded tehtud:
Kaadumiskaitse
Veenduge pliidi paigaldamisel, et
kaadumiskaitse on kohal.
Kaadumiskaitse takistab pliidi ümberkukkumist
tavalisest suurema koormuse mõjul.
Enne kaadumiskaitsme paigaldamist veenduge, et
pliit on seatud õigele kõrgusele, vt ptk
„Paigaldamine“, lk 24.
1.
Veenduge, et pliit on rõhtasendis, ja tõmmake
seinale mööda pliidi tagaserva joon (vt joonis).
2.
Vajalikud mõõtmed on joonisel (samad mõõtmed
kehtivad ka vasakule poolele). Mõõtke välja
kaadumiskaitse asukoht ja kruvige see tugeva
materjali külge kinni, kasutades vajaduse korral
kinnitamiseks näiteks tüübleid.
Tähelepanu! Kui paigalduseks jäetud ava on suurem
kui pliit ja soovite asetada pliidi keset ava, tuleb
joonisel kujutatud rõhtmõõtmele lisada veel pliidi ja
mööblieseme vahelise pilu laius.
3. Kui muudate seda mõõdet, kontrollige pliidi
paigaldamisel alati, et kaadumiskaitse liiguks
täpselt pliidi taga olevasse avasse.
Pliidiplaadi kaitse (lisatarvik)
Pliidiplaadi kaitse peab olema paigaldatud, et
lapsed ei saaks pliidilt nõusid alla tõmmata.
1.
2.
3.
Asetage kaitse pliidiplaadi peale.
Tõstke kaitsme tagumised kinnitid üles ja lükake
kaitse üle pliidiplaadi serva.
Kinnitage kaitse kohale, surudes esimesed
kinnitid kohale ja tagumised kinnitid alla.
5
Ukseriiv
Ahjuukse riivi ehk lasteluku tõttu on lastel ahjuust
raske avada. Ahjuukse avamiseks tõstke riivi
ülespoole ja samal ajal tõmmake ust enda poole.
Riiv takistab ukse avamist, kuid ukse ümber ning
ukse ja juhtpaneeli vahele jäävad kitsad praod, kuhu
eelkõige väikesed lapsed võivad oma sõrmi toppida ja
saada haiget.
Enne pliidi kasutuselevõttu
Üldist
Puhastage pliit kohe kasutamise järel puhta lapi ja
puhta veega, kuhu võib vajaduse korral lisada veidi
õrnatoimelist nõudepesuainet. Ärge kunagi kasutage
pliidi puhastamiseks küürimispulbrit ega muid
kriimustavaid aineid. Mõnikord on siiski vaja
puhastada põhjalikumalt.
Enne kui hakkate pliiti puhastamiseks seinast
eemale tõmbama, tuletage endale meelde, et
kaadumiskaitse toimib ainult siis, kui pliit on oma
kohal.
Tarvikute puhastamine
Peske küpsetusplaat, ahjupann jt sooja vee ja
õrnatoimelise nõudepesuainega puhtaks. Loputage ja
kuivatage.
Kellaaja õigeksseadmine
Kui ahi ühendada toitevõrku, ilmub näidikule tekst
AUTO ja vilkuv 0:00.
Kellaaja õigeksseadmine, sealhulgas ka üleminekul
suveajalt talveajale ja vastupidi, toimub nii:
Kellaaja õigeksseadmine:
1.
Vajutage hetkeks nupule
2.
Seadke nuppudest
3.
Kui kellaaeg näidikus on õige, vabastage nupud.
Kellaaja seadmine on valmis.
6
.
ja
kellaaeg õigeks.
Ahju kaitsemäärde eemaldamine
Ärge jätke lapsi järelevalveta! Ahi muutub väga
kuumaks.
Enne ahju esimest kasutuskorda tuleb see
kuumutada üks kord tühjana. Selleks tuleb Teil teha
järgmist:
1.
2.
3.
Valige
(pealt-/altküpsetamine) ja kõrgeim
temperatuur.
Ahjuuks peab olema kinni.
Tuulutage kööki. Kui ahjust enam ei tule
kõrbelõhna ega suitsu, lülitage ahi välja.
Puhastage ahju sisemus, riiulikandurid ja ahjuuks
sooja vee ja õrnatoimelise nõudepesuvahendiga.
Pühkige kuivaks.
Juhtpaneel
1
2
3
4a
4b
5a
5b
KUUMUTUSALADE juhtnupud
AHJU temperatuuri valikunupp
AHJU juhtnupp
AHJU märgutuli
PLIIDI märgutuli
Näidik
TOIDUTERMOMEETRI NÄIDIKU nupud
Märgutuled
Märgutuled on tüübilt huumlambid, mille
kasutuskestus on tavaliselt väga pikk. Kui aga lamp
peaks siiski katki minema, pöörduge hoolduskeskuse
poole.
7
Keraamiline pliidiplaat
Keraamilisel pliidiplaadil on neli kuumutusala.
Pliidiplaadi sisselülitamisel on see valgustatud teatud
aja, olenevalt valitud kuumutusvõimsusest. Ka
suurimal võimsusel lülitub kuumutusala aeg-ajalt välja
ja uuesti sisse, et vältida ülekuumenemist.
Igal kuumutusalal on oma märgutuli. Märgutuli süttib,
kui kuumutusala temperatuur on üle 55 °C, olenemata
sellest, kas see on sisse lülitatud või mitte.
Kuumutusala märgutuli
Keraamiline pind on kõva ja sile. See talub hästi
kuumust, külma ja temperatuurimuutusi, kuid võib
tavalise klaasi kombel kergesti puruneda löögi
tagajärjel. Keraamiline pind võib puruneda, kui sellele
kukub näiteks maitseainepurk. Keraamilise pliidiplaadi
peal ei tohi kunagi seista, sest see ei talu sellist
koormust.
Pliidiplaadi kasutamine
Ärge kasutage kahjustatud
keraamilist pliidiplaati.
Ülekeemisel ja/või puhastamisel võib vedelik
valguda pliidiplaadi pingestatud osadeni.
Lülitage pliidiplaat välja ja pöörduge
remontimiseks volitatud hoolduskeskuse poole.
Keevat ega sulatatavat rasva, parafiini ega
muid tuleohtlikke aineid ei tohi jätta pliidiplaadile
ilma järelevalveta. Tulekahju korral lülitage
kuumutusalad ja pliidiventilaator välja.
Kustutage leek nõu kaanega sulgemise teel,
mitte kunagi veega.
Kuumutusala võimsuse reguleerimiseks on 12
astmega juhtnupp. Suurim võimsus on asendis 12.
Nuppe võib pöörata ükskõik kumba pidi.
PLIIDIPLAADI KASUTAMINE
1. Keerake soovitud pliidiplaadi juhtnupp soovitud
võimsusastmele.
Kahetsoonilise kuumutusala sisselülitamiseks
keerake selle nupp tähise
kohale (kostab
klõps) ja siis tagasi soovitud võimsusastmele.
2. Pärast kasutamist keerake nupud nullasendisse.
8
Kuidas valida õige kuumutusvõimsus? Aegamööda,
kogemuse kogunedes õpite leidma õige
võimsusastme iga toidu, selle koguse ja nõu jaoks.
Järgmiseks mõned soovitused kuumutusvõimsuse
valimiseks.
Keetmine
Võite kasutada suurimat võimsust vedeliku keema
ajamiseks ning seejärel lasta toidul küpseda ja
haududa väiksemal võimsusel. Saate valida õige
võimsuse vee keemiskohina ja aurumullide suuruse
järgi:
VÄIKE VÕIMSUS: Keemine on peaaegu hääletu, vesi
mullitab veidi. Saab kasutada putrude hautamiseks,
kala küpsetamiseks ning köögiviljade, näiteks
herneste ja spargelkapsa (brokoli) keetmiseks.
KESKMINE VÕIMSUS: Keemiskohin, aurumullid on
gaseeritud vee mullide suurused. Saab kasutada
enamikele keedetavate toitude, näiteks peedi ja liha
keetmiseks.
SUUR VÕIMSUS: Kohin vaikib enne keema
hakkamist. Suured mullid. Sobib vee keema
ajamiseks.
Praadimine
Praadimistulemus on parim, kui praetav toiduaine ei
ole otse külmikust võetud ja kui panni põhjast on
toiduga kaetud kuni 2/3.
Pange pannile võid või margariini ja lülitage
nupust vajalik võimsus. Rasvaine värv näitab, millal
võib praadimist alustada. Rasvaine värvi nägemiseks
vajutage terasest praelabidas vastu panni põhja, kui
rasvaine on lõpetanud kihisemise.
VÄIKE VÕIMSUS: Rasvaine on kergelt pruun. Saab
kasutada nt munade, tooreste kartulite, sibula,
karbonaadi ja liha ning tervete kalade praadimiseks.
KESKMINE VÕIMSUS: Rasvaine on keskmiselt
pruun. Saab kasutada enamike toitude praadimiseks,
nt hakkliha, lihatükid, vorstid ja õhukesed kalafileed
ning pannkoogid.
SUUR VÕIMSUS: Rasvaine on tumepruun. Saab
kasutada õhukeste lihalõikude kiireks praadimiseks.
Olge ettevaatlik, rasv võib kergesti süttida.
9
Nõude valimine
Keraamilise pliidiplaadiga pliit vajab veidi
teistsuguseid nõusid kui malmplaatidega pliit. Olulised
on järgmised omadused:
•
•
•
Kontrollige nõu põhja. Kumerapõhjaline nõu võib
keraamilisel pliidiplaadil veereda ja
soojusülekanne on halb.
Alumiinium juhib hästi soojust, kuid võib jätta
pliidiplaadile hõbedasi laike.
Neid laike saab eemaldada pliidi komplektis oleva
spetsiaalse puhastusainega.
Klaas- või emailitud karedapõhjalised nõud
kulutavad pliidiplaati rohkem kui muust materjalist
nõud.
Aja ning energia säästmiseks peaks nõu või panni
põhi olema järgmine:
•
•
•
vähemalt sama suur kui kuumutusala. Liiga
väikesest nõust ülekeev toit võib kuumale
kuumutusalale kinni kõrbeda;
ühetasane;
sile. Konarlik pind tähendab tunduvalt pikemat
kuumutusaega.
Uusi nõusid hankides eelistage pigem mitmekihilise
põhjaga terasnõusid.
Säästke energiat!
•
•
•
•
•
10
Hoidke nõul alati kaas peal, sest nii kulub
energiat vähem.
Siledapõhjaline nõu vajab 25% vähem energiat
kui konarliku põhjaga nõu.
Hoidke kuumutusalad pihtad ja kuivad. Mustus ja
niiskus vähendavad soojusülekannet pliidiplaadilt
nõudesse.
Kasutage ära jääkkuumust.
Auruga küpsetamine ja kiirkeedunõu kasutamine
vajab vähem energiat kui tavaline keetmine.
Pliidiplaadi puhastamine
Et vältida keraamilise pliidiplaadi kahjustamist,
eemaldage sellele sattunud suhkur või
suhkrurohke toit (nt keedis) kohe, samuti
sulanud plastmass, kile ja foolium.
KUI PLIIDIPLAAT ON VÄGA MUST, TEHKE NII:
1. Eemaldage plekid vms spetsiaalse
puhastuskaabitsaga (vt joonis).
2. Kui pliidiplaadi märgutuled on kustunud,
puhastage pliidi komplektis olevat puhastusainet.
Raputage pudelit, valage paar tilka pliidile ja
määrige paberrätikuga laiali. Eemaldage mustus
ja puhastusaine spetsiaalse puhastuskaabitsaga
edasi-tagasi kaapides.
3. Hõõruge paberrätikuga läikivaks. Ärge jätke
pliidiplaadile puhastusainet, vaid pühkige see
niiske lapiga puhtaks. Pliidile jäänud
puhastusaine võib muidu pliiti järgmisel
kuumutamisel söövitada.
Lõpuks kuivatage pliidiplaat.
Spetsiaalne puhastuskaabits
Hoidke puhastuskaabitsat laste eest. Käsitsege
kaabitsat ettevaatlikult, sest selle tera on
üliterav.
Kasutage kaabitsat raskesti eemaldatava mustuse
eemaldamiseks keraamiliselt pliidiplaadilt.
KASUTAGE KAABITSAT NII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vabastage riiv (1).
Lükake nuppu (2) ettepoole (vt joonis).
Veenduge, et kaabitsa tera on puhas, muidu võib
see pliidiplaati kahjustada. Vajaduse korral saate
puhastuskaabitsale uue tera volitatud
hoolduskeskusest.
Hoidke kaabitsat pliidiplaadi suhtes 45° nurga all
ja kaapige pliidiplaat puhtaks.
Kaabitsa tera võib suruda tugevasti pliidiplaadi
vastu, ilma et viimane saaks kahjustada.
Pühkige tera mustusest paberrätikuga
ettevaatlikult puhtaks.
Pärast kasutamist lükake kate nii ette kui
võimalik. Hoidke kaabitsat laste eest.
11
Ahi
Ahjus on eemaldatavad riiulikandurid, millel on
sooned nelja riiulikõrguse jaoks.
Ahju funktsioonid
Kõigi funktsioonide korral põleb märgutuli
kuumutamise ajal ja kustub vajaliku temperatuuri
saavutamisel. Temperatuuri hoidmisel termostaadi
abil märgutuli süttib ja kustub aeg-ajalt.
Ahjufunktsiooni valimiseks keerake ahju funktsioonide
valikunuppu päripäeva soovitud funktsiooni kohale (vt
all).
AHJUFUNKTSIOONID ON JÄRGMISED:
Valgustus
Ahju sisevalgustus süttib funktsioonide valimisel
automaatselt. Soovi korral võite sisse lülitada ainult
valgustuse, ilma et ükski muu funktsioon oleks sisse
lülitatud.
Pealt-/altküpsetamine
Sisse on lülitatud ülemine ja alumine küttekeha.
Grill
Sisse on lülitatud grill- ja ülemine küttekeha.
Ringlusõhuga grill
Sisse on lülitatud nii grill- ja ülemine küttekeha ning
ringlusventilaator.
Ringleva kuuma õhuga küpsetamine
Sisse on lülitatud ringlusventilaator,
rõngasküttekeha ning ülemine ja alumine
küttekeha.
Pitsafunktsioon
Sisse on lülitatud ringlusventilaator,
rõngasküttekeha ja alumine küttekeha.
Hautamine
Hautamine, kuni 125 °C.
Ülemine ja alumine küttekeha töötavad võimsusel
500 W.
Sulatamine
Külmutatud toiduainete sulatamiseks. Ventilaator
paneb ahjus ringlema toasooja õhu.
12
RINGLUSÕHU PÕHIMÕTE
Ülemine ja alumine küttekeha ning ringlusventilaatori
ümber olev küttekeha kuumutavad õhku, mis seejärel
levib tagaseina õhukanalite kaudu kogu ahju.
Kuum õhk ringleb ahjus, kuni ventilaator tõmbab selle
tagasi. Nii levib soojus kiiresti ja jõudsalt, tänu millele
saate üldiselt kasutada madalamat
küpsetustemperatuuri kui lihtsalt ülemist ja alumist
küttekeha kasutades. Kui retseptis soovitatakse
kasutada temperatuuri 160...225 °C, saab ringlusõhu
kasutamisel seda vähendada 15…20%. Üle 225°C
temperatuuril on otstarbekam kasutada lihtsalt ülemist
ja alumist küttekeha.
Kellanupud
NUPUTÄHISED
Märguandetaimer
Ahju töötamisaeg
Väljalülitumisaeg
Käsitsilülitusrežiim
Vähendamine
Suurendamine
NÄIDIKUTÄHISED
Automaatrežiim – ilmub programmeeritud
automaatfunktsioonide korral.
Keedunõutähis – ilmub programmi täitmise ajal.
Märguandetaimeri tähis
Märguandetaimer
Saate seada taimeriaja 1 minutist 23 tunni 59
minutini.
1.
Vajutage nuppu
. Näidikule ilmub 0:00.
Alustage aja seadmist 5 sekundi jooksul, muidu
ilmub näidikusse jälle tavaline kellaaeg.
Sellisel juhul vajutage nupule
.
2.
Seadke soovitud märguandeaed
nuppudega
3.
ja
. Näidikul on tähis
.
Määratud aja möödudes kostab helisignaal ja
tähis
kustub näidikult.
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu
.
Seatud aja muutmiseks või tühistamiseks vajutage
nuppu
või .
Ligikaudu 5 sekundi pärast ilmub näidikusse jälle
tavaline kellaaeg.
Kui soovite kontrollida, kui palju aega on veel järel,
vajutage nuppu
.
13
Ahju töötamisaja seadmine
Selle funktsiooniga saate seada aja, mille vältel on
ahi sisse lülitatud.
Ahi lülitub seatud aja lõppemisel välja.
AHJU TÖÖTAMISAJA SAATE SEADA NII:
1.
Lülitage ahi sisse, keerates ahju funktsioonide
valikunupu ja temperatuuri reguleerimisnupu
soovitud funktsiooni kohale.
2.
Vajutage nuppu
ja seadke soovitud
töötamisaeg nupuga
või .
Näidikul on tähised AUTO ja
.
3.
Ahi lülitub sisse.
4.
Seatud töötamisaja lõppedes hakkab tähis AUTO
vilkuma, tähis
5.
kustub ja kostab helisignaal.
Helisignaali väljalülitamiseks ja ahju lülitamiseks
käsitsijuhtimisrežiimile vajutage nuppu
Tähised AUTO ja
6.
.
kustuvad.
KEERAKE NUPUD 0-ASENDISSE.
Ahju väljalülitumisaja seadmine
Selle funktsiooniga saate seada aja, millal ahi välja
lülitub.
Seda funktsiooni saab kasutada järgmistes
olukordades:
•
kui lahkute hetkeks pliidi juurest ja soovite,
et pliit teatud viivitusaja pärast välja lülituks;
•
kui soovite energia säästmiseks ära kasutada
jääkkuumust.
Asetage toit ahju. Seadke soovitud
väljalülitumisaeg ja ahi lülitub sisse.
AHJU VÄLJALÜLITUMISAJA SAATE SEADA NII:
1.
Lülitage ahi sisse, keerates ahju funktsioonide
valikunupu ja temperatuuri reguleerimisnupu
soovitud funktsiooni kohale.
2.
Vajutage nuppu
ja seadke soovitud
töötamisaeg nupuga
või .
Näidikul on tähised AUTO ja
.
3.
Ahi lülitub sisse.
4.
Seatud viivitusaja lõppedes hakkab tähis AUTO
vilkuma, tähis
5.
kustub ja kostab helisignaal.
Helisignaali väljalülitamiseks ja ahju lülitamiseks
käsitsijuhtimisrežiimile vajutage nuppu
Tähised AUTO ja
6.
.
kustuvad.
KEERAKE NUPUD 0-ASENDISSE.
NÄIDE: Kell on 13.00.
Soovite, et toit oleks valmis kell 13.35 (see on
ahju väljalülitumisaeg).
Seega on väljalülitumise viivitusaeg 35 minutit.
14
Ahju töötamis- ja väljalülitumisaja
seadmine
Kas soovite, et toit oleks juba valmis, kui jõuate
koju? Asetage toit ahju. Seadke
VÄLJALÜLITUMISAEG ja aeg, mil ahju uuesti sisse
lülitub ehk AHJU TÖÖTAMISAEG. Ahju pikim
töötamisaeg on 10 tundi.
TEHKE NII:
1.
Asetage toit ahju. Lülitage ahi sisse, keerates
ahju funktsioonide valikunupu ja temperatuuri
reguleerimisnupu soovitud funktsiooni kohale.
2.
Vajutage nuppu
ja seadke soovitud
töötamisaeg (näiteks 35 minutit) nupuga
Näidikul on tähis AUTO.
3.
4.
Seadke soovitud väljalülitumisaeg nuppudega
. Ahju sisselülitumisel ilmub tähis
kustub ja
Helisignaali väljalülitamiseks ja ahju lülitamiseks
käsitsijuhtimisrežiimile vajutage nuppu
.
kustuvad.
Tähised AUTO ja
7.
.
Kui töötamisaeg on täis, lülitub ahi välja.
Tähis AUTO hakkab vilkuma, tähis
kostab helisignaal.
6.
.
Vajutage väljalülitumisaja seadmiseks nuppu
.
Näidikul on varaseim võimalik väljalülitumisaeg.
ja
5.
või
KEERAKE NUPUD 0-ASENDISSE.
NÄIDE: Kui seate töötamisajaks 35 min ja
väljalülitumisajaks 13.35, lülitub ahi sisse kell 13.00 ja
välja kell 13.35.
Programmi tühistamine
1.
Vajutage nupule
üks kord.
2.
Näidikul on kellaaeg.
Kui programmeeritud väljalülitumisaeg on möödas,
tühistub programm automaatselt.
Helisignaali vahetamine
Märguandetaimeril on kolm eri valjusega helisignaali.
Helisignaali muutmiseks vajutage nuppu
ilma enne
mis tahes funktsiooni valimiseta, kuni kuulete soovitud
helisignaali.
15
Kasulikke nõuandeid
Ärge kunagi asetage fooliumit, küpsetusplaati
ega ahjupanni otse ahju põhjale. Kui ahju
alaosast tulev soojus ei pääse levima, võib
ahjupõhja email ülekuumenemise tõttu
kahjustuda. Ahi kuumeneb kasutamisel.
Ärge jätke lapsi järelevalveta!
Küpsetusplaat võib temperatuurimuutuste ja/või
ebaühtlase täitmise (nt pitsa) mõjul deformeeruda.
Plaadi esialgne kuju taastub jahtumisel. Kuidas valida
õige ahjufunktsioon? Järgmiseks mõned soovitused
ja nõuanded ahjufunktsioonide valimiseks
mitmesuguste toitude valmistamisel:
Küpsetamine
Katsuge pehmeid kooke hambaorgiga u 5 minutit
enne küpsetusaja lõppu. Vajaduse korral lühendage
või pikendage küpsetusaega. Küpsetustulemust
võivad mõjutada retsept, vormi materjal, värv, kuju ja
suurus. Läikivas alumiiniumvormis küpsetatud koogid
on üldiselt heledad. Pealt-/altküpsetamine annab
üldiselt kogu pinnale ühesuguse värvi.
Küpsetamine ringlusõhuga
RINGLUSÕHKU võib kasutada küpsetamisel. Nii säästate
aega, sest ahjus võib olla korraga kaks või kolm
pannitäit. Samas võib küpsetiste värv olla veidi
ebaühtlane, eriti kui tainas ei ole piisavalt tõusnud.
Kas küpsetustulemus erineb oodatust?
Kui küpsetamisel esineb probleeme, võite leida
lahenduse peatükist „Tõrkepõhjuste kõrvaldamine“
(lk 27).
16
Toiduvalmistamine
PEALT-/ALTKÜPSETAMINE on üldiselt parim viis
toiduvalmistamisel, kui toit on ühel ahju kõrgusel.
Järgige küpsetustabeli juhiseid.
Toiduvalmistamine ringlusõhuga
RINGLUSÕHKU kasutatakse toidu valmistamiseks korraga
mitmel ahjukõrgusel, näiteks pikkpoiss ühel kõrgusel ja
lihapallid teisel, samuti mitme toidu valmistamiseks
samal ajal, näiteks eel-, põhi. ja järelroa valmistamiseks
korraga. Küpsetage nii toite, mis vajavad sama
temperatuuri. Kui toidud vajavad eri pikkusega
küpsetamist, asetage need ahju sobival ajal, et need
valmiksid vajalikus järjekorras.
Praadimine
Ahjus praadimine on lihtne ja mugav ning seda saab
teha nii PEALT-/ALTKÜPSETAMISEGA kui RINGLUSÕHUGA.
Loomaliha nagu rostbiif ja praeliha on maitsvam,
kui seda küpsetatakse temperatuuril 125°C, isegi
kui see kestab kauem.
Kasutage kuumakindlat nõu, mis on lihatükist ainult
veidi suurem, siis ei kuiva praeleem ära.
Suurest praetükist valgub praadimisel välja palju
vedelikku.
Seepärast kasutage suurt praenõu või ahjuresti koos
selle all oleva ahjupanniga.
Valage pannile pisut vett, siis ei lähe sellele tilkunud
rasv kõrbema.
Kui eelistate praadida kuumakindlas kotis, lõigake
enne prae asetamist ahju koti nurk lahti.
See vähendab kõrvetusohtu koti avamisel sellest
väljapaiskuva auruga.
17
Toidutermomeetri kasutamine
Olge toidutermomeetrit eemaldades ettevaatlik.
Jälgige, et Te ei puutuks vastu küttekeha,
riiulikandreid ega muid ahju kuumi osi. Kasutage
pajakindaid. Kasutage ainult originaalset
termomeetrit ja kontrollige seda.
Toidutermomeetri mõõtepiirkond on 0…99 °C.
Eemaldage enne ahju kasutuselevõttu termomeetri
pistmiku kaitsekate. Kasutage ainult originaalset
termomeetrit ja kontrollige, et selle ükski osa ei
puutuks vastu ahju ülemist küttekeha.
Parima tulemuse saavutamiseks peab
termomeetriotsik olema praetava lihatüki kõige paksema
osa keskel, mis soojeneb kõige aeglasemalt.
Kogu termomeeter peaks olema prae sees, et ahju
õhutemperatuur ei mõjutaks mõõtetulemust.
NB! Termomeetri näit võib olla vale, kui selle otsik puutub
liha sees vastu luud või on rasva sees.
Asetage praad eelkuumutatud ahju alaossa.
Kui soovitud temperatuur on saavutatud, võtke praad
ahjust välja, katke fooliumiga ja laske seisa u 15 minutit.
Nii on liha kergem lõigata ja vedelikku jookseb vähem
välja.
KOHALEASETAMINE
Toidutermomeetrit kasutatakse nii:
1. Ühendage termomeeter ahju sees olevasse
pistikusse.
2. Vaikimisi on prae soovitav temperatuur 60 °C.
Soovi korral võite muuta temperatuuri
nuppudega
ja .
Võite jälgida prae temperatuuri muutumist
näidiku kaudu.
Praadimistabel
Prae sisetemperatuur
Sealiha
Veiseliha
Kana
Hani
Lambaliha
Ulukiliha
75–80 °C
70–80 °C
80–85 °C
85–90 °C
75–80 °C
70–75 °C
Esitatud väärtused on ligikaudsed.
VÄLJALÜLITAMINE
Kui vajalik temperatuur on saavutatud, kostab
helisignaal ja ahi lülitub automaatselt välja.
1. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage ükskõik
millist nuppu.
2. Võtke toidutermomeetri pistik pesast välja ja
võtke praad ahjust välja.
NB! Ahi ja toidutermomeeter on kuumad.
3. Kui ahi on jahtunud, asetage termomeetri
pistikupesa kaitsekate oma kohale tagasi.
Ahju saab kasutada ka eemaldatud
toidutermomeetriga.
NB! KEERAKE PÄRAST KASUTAMIST NUPUD 0-ASENDISSE!
18
Tegelik t°
Soovitud t°
Grillimine
Grillimiseks vajalik aeg ja saadav tulemus sõltuvad
toidu kogusest, rasvasusest, kujust, hulgast ja
temperatuurist. Kala ja valge liha (linnu-, vasika- ja
sealiha) ei pruunistu sama kergesti kui punane liha
(looma- ja ulukiliha). Grilliõli ja/või grillimiskastmed
parandavad värvi, kuid suurendavad kõrbemisohtu.
Grillimistulemus on parim siis, kui liha ei asetata ahju
otse külmikust. Kuivatage grillitav toit ja asetage see
ahjurestile. Maitsestage. Kindlasti pange resti alla
rasva kogumiseks fooliumiga kaetud ahjupann.
Asetage õhukesed lihatükid ja kalafileed ahju ülaossa
ning paksemad alaossa.
Keerake juhtnupp asendisse
ja temperatuurinupp
soovitud temperatuuri kohale. Laske ahjul soojeneda
3–5 minutit ja alustage grillimist pärast seda.
Kontrollige küpsemist ja pöörake toit küpsemise ajal
vähemalt korra ümber. Liiga pikk grillimisaeg muudab
liha liiga kuivaks või koguni kõrvetab selle. Hoidke
grillimise ajal ahjuuks alati suletuna.
Ringlusõhuga grill
Selle funktsiooniga küpseb toit kiiresti ja pruunistub
rohkem kui tavalisel viisil grillides.
Grillküttekeha annab toidule meeldiva välimuse ja
samal ajal ventilaator paneb kuuma õhu ringlema,
kuumutades toitu. See funktsioon sobib suurepäraselt
suurte toitude glasuurimiseks, näiteks suurte sinkide
pruunistamiseks ühtlaselt igalt poolt.
Pitsafunktsioon
Kuumeneb vaid alumine küttekeha, küpsetades
pitsade ja pirukate põhjad muutuvad krõbedateks;
samal ajal paneb ventilaator ahjus kuuma õhu
ringlema, küpsetades ka pitsade ja pirukate sisu.
Parima tulemuse saavutamiseks asetage plaat ahju
kõige alumisse riiulisoonde.
19
Hautamine – kuni 125 °C
Keerake juhtnupp asendisse
ja temperatuurinupp soovitud temperatuuri kohale (kuni 125 °C).
Madalamal temperatuuril küpsetamine sobib toidule,
mida saab valmistada madalal temperatuuril kaua,
ligikaudu 4–5 tundi.
Pidage ettevalmistusi tehes meeles, et
toiduvalmistamine kestab nii kaua.
Looma-, sea-, uluki- ja lambapraad säilitavad
temperatuuril 125 °C küpsetades oma mahlasuse.
Samuti säilib praetüki esialgne kaal. Imaldamine
kestab mitu tundi, mille jooksul muutub toiduainete
tärklis magusaks.
Hautamine sobib eriti hästi näiteks putrude ja
kartulivormi valmistamiseks. Seadke temperatuurinupp
kõige madalama temperatuuri kohale.
Kui toit on imaldunud mitmetunnise hautamise jooksul,
küpsetatakse see igale toidule omasel temperatuuril
valmis. Seadke ahju temperatuuriks tavaline
temperatuur ja pöörake juhtnupp pealt/altküpsetamise funktsiooni kohale.
Sulatamine
Keerake juhtnupp asendisse
.
Külmutatud liha, kala, glasuuritud või täidetud
küpsetiste (nt rullbiskviidi) sulatamisel peab
temperatuurinupp olema nullasendis.
Kui soovite korraga sulatada suurema toidukoguse,
võite asetada toidu ahju mitmele restile või pannile.
Sulatamisaegu ei ole võimalik tabelina esitada; peate
ise kontrollima hambaorgiga.
20
Puhastamine ja hooldus
Puhastage ahju regulaarselt. Rasv ja muud
toidujäänused võivad tekitada tuleohu.
Veenduge enne puhastamisele asumist, et pliidi
kõik nupud on nullasendis ja et ahi on korralikult
jahtunud.
Puhastusained
Kontrollige, et puhastusainega saab ja tohib ahju
puhastada.
Ärge kasutage pleegiteid sisaldavat
puhastusainet, sest see kahjustada ahju
sisemuse materjali. Ahju ei tohi puhastada
aurupesuriga. Ärge kasutage küürimisaineid.
Väline puhastamine
Ärge kasutage selliseid puhastusvahendeid, mis
kriimustavad pliiti, näiteks traatnuustikut vms.
Puhastage juhtpaneel, ahjuuks ja uksetihend
regulaarselt, pühkides need üle pesuainega niisutatud
pehme lapiga.
Ahi
Emailitud ahjukambrit on kõige parem puhastada siis,
kui see on veel veidi soe. Pühkige ahi iga kord pärast
jahtumist pehme niiske lapiga ja õrnatoimelise
pesuainega puhtaks.
KUI AHI ON VÄGA MUST, TEHKE NII:
1.
2.
3.
4.
Eemaldage kinnikuivanud pritsmed ja ülekeenud
toidu jäänused näiteks puidust või plastist
praelabidaga.
Määrige käsna abil ahju põhja vedelseepi.
Sulgege ahjuuks. Seadke ahju temperatuuriks
100 °C ning lülitage pealt-/altküpsetamise
funktsioon u 10 minutiks sisse.
Kui ahi on jahtunud, peske see veega puhtaks.
Vajaduse korral kasutage ettevaatlikult seebitatud
traatnuustikut. Pühkige kuivaks.
21
Ringlusventilaator
Puhastage rasvafilter regulaarselt.
1. Veenduge, et pliidi kõik nupud on nullasendis ja
et ahi on korralikult jahtunud.
2. Tõstke rasvafilter oma kohalt üles ja võtke välja.
3. Puhastage rasvafilter kuuma vee ja õrnatoimelise
nõudepesuainega; filtrit tohib pesta ka
nõudepesumasinas temperatuuril 65 °C.
4. Asetage rasvafilter tagasi oma kohale tagaseina
süvendisse (ringlusventilaatori ette).
Ahjutarvikud
Vabastage kinnituskruvid (A) ja eemaldage
riiulikandurid seina küljest. Peske kandurid ja rest
käsitsi või nõudepesumasinas.
Kui kandurid on väga määrdunud, tuleb neid
kõigepealt leotada ja siis puhastada näiteks
seebitatud terasnuustikuga.
2. Paigaldage tarvikud ahju tagasi
eemaldamisega vastupidises järjekorras.
Pühkige küpsetusplaat ja ahjupann pärast kasutamist
paberrätikuga puhtaks. Vajaduse korral saab neid
käsitsi pesta. Kinnikõrbenud mustust võib eemaldada
puit- või plastlabidaga ettevaatlikult kaapides.
1.
Ahjulambi vahetamine
Enne ahjulambi vahetamist:
– Keerake kõik nupud nullasendisse!
1.
2.
3.
4.
5.
22
Katke ahju põhi riidelapiga.
Eemaldage klaaskate keerates seda vastupäeva
ja puhastage.
Paigaldage uus lamp, millel peavad olema
järgmised tähised: 25 W, 230 V ja 300 °C.
Asetage katteklaas tagasi oma kohale.
Võtke ahjust lapp ära.
Grillküttekeha
Ahju lae puhastamiseks saab grillküttekeha pöörata
alla.
Hoiatus: Veenduge enne puhastamisele
asumist, et pliidi kõik nupud on nullasendis ja et
ahi on korralikult jahtunud.
Grillküttekeha allapööramine
1.
2.
3.
Eemaldage ahjust riiulikandurid.
Võtke grillküttekeha esiservast kinni ja tõmmake
see enda poole kinnitist lahti.
Pöörake grillküttekeha alla.
Tähtis: Ärge kasutage grillküttekeha
pööramisel jõudu! See võib grillküttekeha
kahjustada.
Grillküttekeha tagasiasetamine
1.
2.
3.
Tõstke küttekeha ülespoole.
Tõmmake küttekeha enda poole ja asetage see
kinnititesse.
Paigaldage riiulikandurid ahju tagasi.
Tähtis: Kontrollige, et küttekeha on korralikult
ja tugevasti oma kohal.
23
Ahjuuks
Ahjuukse võib puhastamise ajaks eemaldada.
Ahjuukse eemaldamine
1.
2.
3.
4.
Avage ahjuuks täiesti.
Pöörake kummalgi uksehingel olevad riivid täiesti
lahti (1).
Vajutage ahjuuks ¾ ulatuse osas kinni. Kasutada
tuleb mõningast jõudu (2).
Võtke ahjuukse servadest kinni.
Tõstke ahjuuks ülespoole (ettevaatust: see on
raske!) ja võtke see ahju küljest ära (3).
Ahjuukse kinnitamine oma kohale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Võtke ahjuukse servadest käepideme poolt kinni.
Hoidke ust ligikaudu 60-kraadise nurga all.
Lükake uksehinged ahju allosas olevasse kahte
avasse korraga ja võimalikult sügavale (1).
Tõstke ust ülespoole kuni takistuseni (2) ja
tõmmake seejärel pärani lahti (3).
Pöörake kummalgi uksehingel olevad riivid tagasi
esialgsesse asendisse (4).
Sulgege ahjuuks.
Sahtel
Kui ahju kasutatakse pikemat aega korraga,
muutub sahtel kuumaks. Ärge hoidke sahtlis
esemeid, mis ei talu kuumust, näiteks kilekotte
ega rätte.
1.
2.
3.
Võtke sahtlist kinni (vt joonis) ja tõmmake seda
väljapoole.
Tõmmake sahtlit kuni takistuseni. Tõstke sahtlit
ülespoole, takistusest üle, ja võtke välja.
Pärast puhastamist asetage sahtel ahju tagasi
eemaldamisega vastupidises järjekorras.
Sahtli kohal on sooned ahjupanni hoidmiseks.
Ahju kasutamisel kogunev kondensaat koguneb
kondensaadikogurisse, mis tuleb asetada sahtlisse.
Pärast kasutamist tuleb kondensaadikogur
tühjendada.
24
Paigaldamine
Pliidi tohib paigaldada ja seda parandada
üksnes volitatud hooldusettevõte või vastava
pädevusega tehnik. Pliit on raske. Need servad
ja nurgad, mida tavaliselt ei ole vaja puutuda,
võivad olla teravad.
Kandke pliidi teisaldamisel kaitsekindaid.
Kontrollige enne pliidi paigaldamist, et selle suurus
sobiks köögimööbliga. Mõõtke tööpinna kõrgus
põrandast ülapinnani ja aluse sügavus seinast aluse
servani (vt joonis). Pliidi võib paigaldada ka seina või
kõrge kapi kõrvale.
Pliidi alus on tarnimisel seatud kõrguse 90 cm ja
sügavuse 50 cm jaoks. Kui see ei sobi, saab alust
reguleerida 85, 88 või 90 cm kõrguse ja 49, 50, 51 või
52 cm sügavuse jaoks (vt joonis). Kontrollige, et pliiti
liigutades ei surutaks ega murtaks toitekaablit kokku.
Aluse sügavuse ja kõrguse seadmine
Kui on vaja muuta nii kõrgust kui sügavust, tehke
mõlemad muudatused koos. Enne alustamist lugege
hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.
1.
2.
3.
4.
Laske pliit ettevaatlikult selili. Paigaldage nt
pakendis sisalduv kaitsedetail põranda ja pliidi
vahele.
Aluse sügavuse muutmiseks vabastage poldid A
(2 tk) ja B (2 tk), vt joonis.
Reguleerige aluse sügavus sobivaks (vt joonis).
Pingutage poldid A ja B kinni.
25
5.
6.
7.
Pliidi kõrguse muutmiseks vabastage aluse taga
keskel olev polt C (1 tk). Eemaldage küljepoldid D
(4 tk, vt joonis).
Reguleerige aluse kõrgus sobivaks: 90, 88 või 85
cm (vt joonis).
Pingutage poldid C ja D kinni.
Nivelleerimine
Pliit peab olema rõhtasendis, et näiteks rasv ei
valguks panni ühte serva. Kontrollige keraamilisele
pliidiplaadile asetatud vesiloodiga või veega täidetud
panniga, et pliit on täpselt rõhtne. Kõigepealt
reguleerige vasaku või parema külje asend, seejärel
esikülje asend.
Vajaduse korral saab pliidi tugijalgu tõsta ja
langetada. Reguleerige eesmised tugijalad
näpitsatega ja tagumised ristpeakruvikeerajaga.
Elektriühendus
Pliidi tohib paigaldada ja seda parandada
üksnes volitatud hooldusettevõte või vastava
pädevusega tehnik. Asjatundmatu
paigaldamine võib halvendada pliidi omadusi
ning põhjustada vigastusi ja/või ainelisi
kahjusid.
Ühendusskeem on ühenduskarbi kõrval. Pliidi
võimsustarve ja pinge on märgitud andmesildile
ahjusisemuse esiosas all vasakul.
26
Hooldus
Pliiti tohib parandada üksnes volitatud
hooldusettevõte või vastava pädevusega
tehnik. Asjatundmatu paigaldamine võib
halvendada pliidi omadusi ning põhjustada
vigastusi ja/või ainelisi kahjusid.
Pliidi tõrgete korral saab ja tohib teatud lihtsaid
hooldustöid teha ise (vt lk 31–32).
Hooldustööd
Hooldus- ja võimalikud remonditööd tuleb lasta teha
volitatud hoolduskeskuses. Lähima volitatud
hoolduskeskuse telefoninumbri leiate
telefoniraamatust kohast „Kodumasinate hooldus ja
remont“. Seadme tõrgeteta toimimise tagamiseks
nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.
Pliidi andmed on märgitud andmesildile ahjusisemuse
esiosas all vasakul. Kirjutage need andmed siia, et
nad oleksid vajaduse korral käepärast.
Mudel:
Tootenumber:
Seerianumber:
Ostukuupäev:
Klienditugi
Kui Teil tekib küsimusi toote või selle kasutamise
kohta, pöörduge Electroluxi poole. Võite helistada või
kasutada e-posti.
27
Tehnilised andmed
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.
Käesolev seade täidab Euroopa Ühenduse
direktiivid 89/336/EMÜ ja 73/23/EMÜ (IEC klass Y).
EKC 5040
EKC 5030X
Laius (mm):
500
Kõrgus (mm):
850/880/900
Sügavus (mm):
600
Ahju ruumala (liitrit):
45
230 V pliidi võimsustarve (W):
8825
kuumutusalad
SUURUS (mm):
VÕIMSUS (W)
Taga vasakul:
140
1200
Taga paremal:
180
1800
Ees vasakul:
180/120
1700/700
Ees paremal:
140
1200
Energiaklass
A
ENERGIATARVE
Pealt-/altküpsetamine (kWh)
0,87
Ringlusõhk (kWh)
0,79
TAVALINE KÜPSETAMISAEG
Pealt-/altküpsetamine (min)
47
Ringlusõhk (min)
39
2
KÜPSETUSPLAADI PINDALA (cm )
1200
Energiaklassi määramisel on kasutatud pealt-/altküpsetamise funktsiooni.
Märgutuled: huumlambid
Ahjutule sokkel: E14, tähised 230 V, 25 W ja 300 °C.
28
Tabelid
Küpsetusajad
Küpsetustasand altpoolt
lugedes
Viini saiad
Väiksed koogid
Stritslid ja kringlid
Koogipõhi
3
2
2
2
Temperatuur
°C
1)
160-180
1)
170-190
1)
215-235
1)
170-190
Aeg
(minutit)
20-25
25-35
10-20
25-30
KüpsetusAeg
tasand altpoolt Tempera(minutit)
tuur
lugedes
°C
2/3/4
1/3
1/3
2/3/4
Biskviitkook
2
180-200
20-25
1/3
Kohupiimakook
Õunapirukas
(pärmitainast)
Õunakook
2
170-190
50-70
2
140-160
1)
40-45
160-180
1)
25-30
180-200
1)
10-20
150-170
1)
40-45
150-160
1)
30-35
150-170
50-70
1)
45-50
3
180-200
45-50
1/3
180-200
1
175-185
1)
55-60
1/3
150-170
1)
55-60
1)
30-50
1)
Šveitsi puuviljakook
2
210-230
30-50
3
180-200
Biskviitkook, tihe
2
170-180
50-55
3
150-160
50-55
Puuviljakook
2
160-180
50
3
150-160
50
Muretainakook
3
190-200
25-35
3
165-175
25-35
Beseed
2
115-125
40-50
2/3/4
115-125
45-55
Kuklid
2
225-250
8-10
2/4
200
8-12
Rõngasleib
2
200-225
10-15
2/4
185-200
15-20
Pitsa
2
210-230
25-30
1/3
190-210
25-30
1) ahi vajab eelkuumutust
29
Praadimine
Küpsetustasand altpoolt
lugedes
Temperatuur
°C
KüpsetusAeg
tasand altpoolt
(minutit)
lugedes
Temperatuur
°C
Aeg
(minutit)
Broiler
2
195-205
60-70
2
170-190
45-50
Pool broilerit
3
195-205
30+30
-
-
-
Paksem lihatükk
3
195-205
100-105
2
160-180
45-50
Grillimine
Küpsetustasand altpoolt
lugedes
Temperatuur
°C
1
Aeg
(minutit)
Küpsetustasand altpoolt
lugedes
Temperatuur
°C
1)
Aeg
(minutit)
Ahjuvõileib
3
230 )
3-5
3
230
3-5
Pool broilerit
2
230
30+30
2
200
25+25
Paksem lihatükk
3
230
25+25
2
230
20+20
1) ahi vajab eelkuumutust
30
Tõrkepõhjuste kõrvaldamine
Probleem
Leivad ja saiad ning pehmed
koogid ei kerki.
Leivad ja saiad ning pehmed
koogid on liiga kuivad.
Küpsetised muutuvad liiga
pruuniks.
Küpsetised on liiga heledad.
Põhjus
Kõrvaldamine
Kui ahi on liiga külm, tõuseb
küpsetis alguses ja siis langeb
kokku.
Võrrelge valitud temperatuuri
küpsetustabeli või retsepti
soovitustega.
Leivad ja saiad ei ole õigesti
kerkinud. Liiga pikk kerkimisaeg
jätab küpsetised nätskeks.
Tainas peab kerkima
tuuletõmbuseta ruumis
toatemperatuuril. Kui tainast
kergesti vajutada, vetrub see
tagasi.
Kontrollige kergitusaeg retseptist.
Pärmi või küpsetuspulbrit on liiga
vähe.
Kontrollige retseptist, et olete
kasutanud pärmi või küpsetuspulbrit
parasjagu.
Liiga kuum rasv või vedelik rikub
pärmi mõju.
Pärmi kasutamisel on vedeliku
sobivaim temperatuur 37°C.
Kuivpärmi kasutamisel on
vedelikutemperatuur märgitud
pakendile.
Leiva kuivamise põhjus võib olla
liiga väike vedelikukogus, liiga
suur jahukogus või vale jahusort.
Kontrollige retseptist, et olete valinud
õige jahusordi ning õige koguse jahu
ja vedelikku.
Kui ahi on liiga külm, valmivad
küpsetised ahjus liiga kaua ja
kuivavad ära.
Veenduge, et kasutate õiget
temperatuuri.
Kui ahi on liiga kuum,
pruunistuvad küpsetised ahjus
enne valmimist.
Veenduge, et kasutate õiget
temperatuuri.
Küpsetised on asetatud ahjus
liiga kõrgele ja saavad seal liiga
palju ülalt tulevat kuumust. Kui
küpsetis on ahjus liiga madalal,
on mõju vastupidine.
Kontrollige tabelist või retseptist, et
olete kasutanud õiget
küpsetuskõrgust.
Küpsetuskõrgus ringlusõhuga
küpsetamisel on vale, takistades
õhu vaba ringlemist.
Kontrollige tabelist, et olete kasutanud
õiget küpsetuskõrgust.
Ringlusõhuga küpsetamisel võib
kasutada 15–20% madalamat
temperatuuri kui pealt/altküpsetamise korral.
Ringlusõhuga küpsetamisel
muutub pind veidi ebatasaseks.
Veenduge, et kasutate õiget
temperatuuri.
Ahju põhjale asetatud foolium,
küpsetusplaat või ahjupann
takistab alt tuleva soojuse
levimist ning võib kahjustada
ahju emailpinda.
Veenduge, et ahju põhi on tühi.
Heledates koogivormides jäävad
koogid heledamaks kui
tumedates vormides.
Vajaduse korral kasutage tumedamaid
vorme.
31
Nõuanded ja soovitused
Ärge tehke pliidiga midagi, mis võiks põhjustada vigastusi või kahjustada pliiti. Alljärgnevas tabelis on
nõuandeid ja soovitusi probleemide lahendamiseks ise. Kui probleem jääb alles, pöörduge volitatud
hoolduskeskuse poole.
Probleem
Põhjus ja kõrvaldamine
Pliit ei saa voolu
Kontrollige, et
• kaitse/kaitsmed on korras;
• Pistik on korralikult pistikupesas.
Keedu- või küpsetusaeg on liiga pikk
Veenduge, et nõu on sobiv (vt joonis 9)
Ahjutuli ei tööta
Vahetage lambipirn välja (vt lk 21).
Kasutuselt kõrvaldamine
1
Laske pädeval elektrikul võtta pistik pistikupesast välja.
2
Lõigake kaabel võimalikult pliidi tagaosa lähedalt läbi.
3
Lõhkuge ahjuukse riiv (lastelukk), et see ei ohustaks lapsi.
Pöörduge kohaliku jäätmekäitlusettevõtte poole, kes pliidi ära viib.
32
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising