Electrolux | EKD513502X | User manual | Electrolux EKD513502X User Manual

Electrolux EKD513502X User Manual
kasutusjuhend
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
Pliit
Plīts
Viryklė
EKD513502
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com
Sisukord
Ohutusinfo
Jäätmekäitlus
Seadme kirjeldus
Tarvikud
Elektrooniline taimer
Enne esimest kasutamist
2
3
4
5
6
8
Käitusjuhised
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Mida teha, kui...
Tehnilised andmed
Paigaldamine
9
13
16
19
20
21
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Tähtis Kasutusjuhendit tuleb hoida seadme
läheduses, et seda hiljem vajadusel vaadata.
Juhul kui seade müüakse või antakse edasi,
tuleb alati veenduda, et kasutusjuhend
läheks seadmega kaasa, nii saab ka uus
omanik tutvuda seadme funktsioonide ja
vajalike hoiatustega.
Need hoiatused on toodud turvalisuse huvides. Need PEAB enne seadme paigaldamist
või kasutamist läbi lugema.
Paigaldamine
• Pliidi peab paigaldama tootja juhistele vastavalt selleks kvalifitseeritud isik.
• Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud remondiekspert.
• Pliiti võib parandada või hooldada ainult
volitatud hooldustehnik, kasutades ainult
selleks ettenähtud originaalvaruosi.
• Pliit on raske. Olge selle liigutamisel ettevaatlik!
• Enne pliidi kasutamist eemaldage pakend
täielikult.
• Veenduge, et elektrivarustus oleks vastavuses andmeplaadil märgituga.
• Ärge püüdke antud seadet mitte mingil viisil muuta.
Elektriohutus
• Seda seadet võib ühendada vaid kvalifitseeritud elektrik.
• Rikete või kahjustuse korral: Keerake või
lülitage kaitsmed välja.
• Remonttöid seadme juures tohivad teostada ainult kvalifitseeritud tehnikud .
Ebakorrektne parandus võib suurendada
õnnetuse ohtu. Juhul kui on vaja seadet
parandada, siis võtke ühendust klienditeeninduse või edasimüüjaga.
Lapsed ja pliit
• Antud seadet tohivad kasutada vaid täiskasvanud. Väikeste laste üle peab olema
järelvalve, et nad ei mängiks seadmega.
• Pliit muutub kasutamise ajal kuumaks ja
jääksoojus püsib tükk aega pärast kasutamist. Lapsed tuleb pliidist kuni selle jahtumiseni eemal hoida.
• Lapsed võivad viga saada ka panne või
potte pliidilt maha tõmmates.
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda,
v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet
või neid juhendab seadme kasutamisel
isik, kes nende turvalisuse eest vastutab.
Südamestimulaatoriga inimestele
Electrolux on uurinud, kuidas induktsioonpliidid mõjutavad erinevaid südamestimulaatoreid. Tulemused on näidanud, et südamestimulaatoritele pole induktsioonpliitide kasutamisel mitte mingit ohtu, nii kaua kui pliidiga
säilitatakse vähemalt 30 cm ohutusvahemaa. Kui teil peaks olema südamestimulaator, siis soovitame me teil ühendust võtta
oma arstiga ja nõu küsida. Juhul kui tekib
mingi kahtlus, siis me ei soovita induktsioonpliitide kasutamist.
electrolux 3
Kasutamise ajal
• See pliit on mõeldud ainult koduses majapidamises kasutamiseks. Pliit ei ole mõeldud kaubanduslikuks või tööstuslikuks kasutamiseks.
• Ärge kasutage pliiti kui see on kokkupuutes veega. Ärge käsitsege pliiti märgade
kätega.
• Kasutamise käigus grillimispann kuumeneb, seepärast kasutage alati kuuma grillimispanni ahjust välja võttes või vahetades
pajakindaid.
• Kasutamisel seade kuumeneb. Vältige ahjus olevate kütteelementide puudutamist.
• Seadme mittekasutamisel veenduge, et
juhtnupud oleksid asendis 'OFF'.
• Muude elektriseadmete kasutamisel veenduge, et nende toitekaabel ei puutuks vastu pliidi tuliseid pindu.
• Ärge jätke kunagi pliiti järelvalveta kui kasutate küpsetamisel toiduõli ja rasva.
• Pliit tuleb hoida kogu aeg puhtana. Rasva
või toidujääkide kogunemine võib põhjustada tulekahju.
• Puhastage ahju ainult vastavalt käesolevatele juhistele.
• Ärge kasutage pliidiplaati töö- või hoiustamispinnana.
• Ärge kasutage kütteelemente tühjade
pannide või ilma pannideta.
• Keraamilist klaasi kiired temperatuurimuutused ei mõjuta ja see on väga tugev, kuid
siiski mitte purunematu. Eriti just tugevad
ja teravad objektid võivad kukkudes plaadi
pinda kahjustada.
• Ärge kasutage malmist või kahjustatud
põhjadega panne. Pannide lohistamisel
võib esineda kriimustusi.
• Veenduge, et happeid sisaldavad ained nt
äädikas, sidrunimahl või katlakivi eemaldaja, ei puutu kokku plaadi raamiga, kuna
sinna võivad tekkida tuhmid plekid.
• Juhul kui suhkur või suhkrut sisaldav roog
puutub kokku kuuma pliidipinnaga ja seejärel sulab, tuleb see koheselt kuumalt pliidilt kaabitsaga eemaldada.
• Hoidke kõiki sulada võivaid esemeid ja materjale (plastikud, foolium, jne.) keraamiliselt pliidiplaadilt eemal. Juhul kui midagi
sellist peaks klaaspinnale sulama, tuleb
see koheselt kaabitsaga eemaldada.
• Kasutage ainult lameda põhja ja siledate
servadega nõusid, nii väldite kriipimist.
• Ärge pange ahju plastikust nõusid. Ärge
katke ahju pindu alumiiniumfooliumiga.
• Veenduge alati, et plaadi tagumises keskosas asuv ahju ventilatsiooniava ei oleks
kinni kaetud - nii kindlustate ahjuõõne ventilatsiooni.
Lahtipakkimine
Kontrollige, et pliit oleks ideaalses korras ja
kahjustamata. Juhul kui seade on transpordi
käigus viga saanud, siis tuleb teil müüjat sellest koheselt teavitada. Otseste kohaletoimetuste puhul tuleb transpordikahjustustest
teatada klienditeenindusele seitsme päeva
jooksul arvates kauba kohaletoimetamisest.
Pakend on ümbertöödeldav. Kohalike jäätmekäitlustingimuste kohta informatsiooni
saamiseks võtke ühendust oma kohaliku
omavalitsusega.
Ärge unustage pakkematerjale enne kasutamist ahjust eemaldada.
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
need saab suunata korduvkasutusse. Plastmassist komponente tuvastatakse markeeringu järgi. Palun visake pakkematerjalid kohaliku kogumispunkti vastavalt märgistatud
konteinerisse.
4 electrolux
• Pärast seadme paigaldamist utiliseerige
pakkematerjalid ohutus- ja keskkonnanõudeid järgides.
• Enne utiliseerimist muutke vana seade kasutuskõlbmatuks, lõigates toitejuhe läbi.
Seadme kirjeldus
Üldine vaade
3
4
5
6 7
2
1
10
8
11
9
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Juhtpaneel
Induktsioonpliit
Pliidiplaadi juhtnupud
Elektrooniline programmeerija
Temperatuuri nupp
Ahju termostaadi märgutuli
Ahju juhtnupp
Küpsetusahju valgustus
Teleskoopliugurid
Grillimiselement
Ventilaator
Andmeplaat
Ahju uks
Sahtel
Reguleeritavad jalad
Pliidi ülevaade
1
2
3
5
4
1
2
3
4
Induktsiooni keedutsoon 2100 W
Induktsiooni keedutsoon 1400 W
Ekraan
Induktsiooni keedutsoon 1800 W
electrolux 5
5 Induktsiooni keedutsoon 1400 W
Teleskoopliugurid
Riiuli tasandid 1 ja 3 on varustatud teleskooptugedega, et riiuleid oleks kergem sisse panna ja välja võtta.
Teleskoopliugurite kasutamiseks:
1. Tõmmake riiuli paremad ja vasakud
teleskooptoed täielikult välja nagu
joonisel kujutatud
2. Asetage riiulid või pann teleskooptugedele,
3. Lükake need kõik ettevaatlikult ahju
tagasi.
Hoiatus Ärge püüdke ahju ust sulgeda,
kui riiuli teleskooptoed ei ole täielikult
ahjus. See võib rikkuda ukse emaili ja
klaasi
Teleskoop-riiulitoed ja muud tarvikud lähevad väga tuliseks! kasutage pajalappe
vms.
Tarvikud
Puhastage tarvikuid enne nende esmakordset kasutamist. Peske riiulid, jne
puhtaks kuuma vee ja pesuainega. Loputage ja kuivatage.
Ahju rest
Peale seadmega kaasas olnud tarvikuid,
soovitame me kasutada ainult kuumakindlaid
pott (vastavalt tootja juhistele). Teie pliidil on:
Küpsetusplaat
Nõude, koogivormide, praadide ja grillitava
toidu jaoks.
Eemaldatav sahtel
Eemaldatav sahtel asub on ahju all.
Kookide ja küpsiste jaoks.
Rasvapann
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
püüdmiseks.
Kui te küpsetusplaati ei kasuta, siis eemaldage see ahju kasutamise ajaks.
Hoiatus Ahju pikaajalisel kasutamisel
võib sahtel kuumeneda. Sahtlis ei tohi
hoida kergestisüttivast materjalist asju
nagu pajakindaid, köögirätikuid,
plastikust põllesid jne.
Ka ahju tarvikud kuumenevad, mistõttu tuleb
neid sahtlist välja võttes olla ettevaatlik kui ahi
töötab või kui see on veel kuum.
Sahtli avamiseks ja eemaldamiseks:
• haarake sahtli alumisest osast ja tõmmake
see välja
• sahtli eemaldamiseks, tõmmake see lõpuni välja ja seejärel tõstke aeglaselt ja tõmmake see täielikult välja
sahtli tagasi panemiseks järgige sama protseduuri vastupidises järjekorras.
Kondensaadi koguja
Kasutage seda ahju töötamise ajal kondensaadi kogumiseks:
• tõmmake sahtel välja
• asetage koguja sahtlisse
• riputage koguja sahtli servade külge,
• lükake sahtel kinni.
6 electrolux
Pärast kasutamist tehke koguja puhtaks.
Elektrooniline taimer
Üldine ülevaade
mi) nullitakse. Kui vool taastub, vilguvad
ekraanil numbrid ja kell/taimer tuleb
uuesti määrata.
Õige kellaaja määramiseks
Kui vooluvarustus on sisse lülitatud või pärast
voolukatkestust vilgub ekraanil kellaaja märgutuli
.
Taimerifunktsiooni saab kasutada 3 funktsiooninupu abil:
Aja pikendamise-lühendamise
nupud
Funktsiooni valimiseks vajutage
nuppu
Sellise korraldusega on võimalik
määrata järgmisi funktsioone:
Toiduvalmistamise kestus
Toiduvalmistamise lõpp
Alarmkell
Kellaaeg
Ahi töötab ainult siis, kui kellaaeg on
määratud. Ahju saab kasutada ka ilma
programmita.
Voolukatkestuse korral säilitab programmeerija kõik seaded (päevaaeg, programmiseade või käimasoleva program-
Õige kellaaja määramiseks:
1. Vajutage nuppe
või
2. Pärast seadistuse tegemist oodake 5 sekundit. Kellaja märgutuli süttib ja ekraanile
kuvatakse määratud kellaaeg. Seade on
kasutusvalmis.
Õige kellaaja määramiseks, vajutage kellaaja
funktsiooni valimiseks korduvalt nuppu
.
Vastav märgutuli hakkab vilkuma. Seejärel
toimige nagu ülalpool kirjeldatud.
Kellaaega saab muuta ainult siis, kui ei ole
määratud ühtegi automaatfunktsiooni (toiduvalmistamise kestus
või lõpp
).
Küpsetamise kestuse funktsioon
See funktsioon lubab ahjul programmeeritud
toiduvalmistamise aja lõppedes automaatselt välja lülituda. Pange toit ahju, valige toiduvalmistamise funktsioon ja reguleerige toiduvalmistamise temperatuuri. Küpsetamise
kestuse funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule
. Vastav märgutuli hakkab
vilkuma.
electrolux 7
Kestuse määramiseks:
1. Vajutage nuppe
või
.
2. Pärast seadistuse tegemist oodake 5 sekundit. Küpsetamise kestuse märgutuli
süttib ja ekraanile kuvatakse uuesti
kellaeg.
3. Kui toiduvalmistamise aeg on läbi, lülitub
ahi automaatselt välja ja kõlab helisignaal
ning samal ajal kui tuli hakkab vilkuma.
Keerake ahju funktsiooni ja termostaadi
juhtnupp nullile.
Helisignaali vaigistamiseks vajutage suvalist
klahvi.
kui helisignaal välja lülitatakse, läheb ahi
üle käsijuhtimisele ning kui ahju funktsiooni ja termostaadi nupud ei ole seatud nullile, hakkab ahi uuesti soojenema.
Kestuse tühistamiseks:
1. Küpsetamise kestuse funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule .
Vashakkab vilkuma ja
tav märgutuli
ekraanile kuvatakse järelejäänud küpsetusaeg.
2. Vajutage nupule
, kuni ekraanile kuvatakse 0:00. 5 sekundi pärast kustub märgutuli ja ekraan pöördub tagasi kellaaja
näidule.
Küpsetamise lõpu funktsioon
Selle funktsiooniga saab määrata ahju automaatsele väljalülitumisele, kui programmeeritud toiduvalmistamise aeg on läbi. Pange
toit ahju, valige toiduvalmistamise funktsioon
ja reguleerige toiduvalmistamise temperatuuri. Küpsetamise lõpu funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule
. Vastav
märgutuli hakkab vilkuma.
Toiduvalmistamise lõpu aja määramiseks:
1. Vajutage nuppe
või
.
2. Pärast seadistuse tegemist oodake 5 sekundit. Küpsetamise lõpu märgutuli
süttib ja ekraanile kuvatakse uuesti kellaaeg.
3. Kui toiduvalmistamise aeg on läbi, lülitub
ahi automaatselt välja ja kõlab helisignaal
ning samal ajal kui tuli hakkab vilkuma.
Keerake ahju funktsiooni ja termostaadi
juhtnupp nullile.
Helisignaali vaigistamiseks vajutage suvalist
klahvi.
kui helisignaal välja lülitatakse, läheb ahi
üle käsijuhtimisele ning kui ahju funktsiooni ja termostaadi nupud ei ole seatud nullile, hakkab ahi uuesti soojenema.
Toiduvalmistamise lõpu aja tühistamiseks:
1. Küpsetamise lõpu funktsiooni valimiseks
vajutage korduvalt nupule .
Vastav
märgutuli
hakkab vilkuma ja ekraanile
kuvatakse küpsetusaja programmeeritud
lõpp.
2. Vajutage nuppu
,kuni ekraanile kuvatakse kellaaeg. Programmeerija piiksub ja
märgutuli kustub.
Toiduvalmistamise kestvus
ja
toiduvalmistamise aja lõpp
ühendatult
Kui soovite, et ahi lülituks sisse hilisemal ajal
ja pärast uuesti välja, siis kasutage koos küpsetamise kestuse ja küpsetamise lõpu funktsioone.
1. Toiduvalmistamise kestvuse funktsiooniga
(teostage toiduvalmistamise kestvuse seadistamine nagu kirjeldatud vastavas peatükis) määratakse kestuse aeg.
Seejärel vajutage nupule
ja ekraanile
kuvatakse programmeeritud seadistus.
2. Küpsetamiselõpu funktsiooniga
(teostage küpsetamise lõpu seadistamine nagu kirjeldatud vastavas peatükis)
määratakse küpsetamise lõpu aeg. Vastavad märgutuled süttivad ja ekraanile kuvatakse kellaaeg. Ahi lülitub sisse ja välja
vastavalt määratud programmidele.
Alarmkella funktsioon
Alarmkell kõlab määratud perioodi lõpus,
kuid ahi jääb sisselülitatuks, kui seda kasutatakse.
Alarmkella seadmiseks:
1. Taimeri funktsiooni valimiseks vajutage
korduvalt nuppu .
Vastav märgutuli
hakkab vilkuma.
2. Seejärel vajutage
või
(maksimaalne: 2 tundi, 30 minutit).
3. Pärast seadistuse tegemist oodake 5 sekundit. Alarmkella märgutuli
süttib.
4. Määratud perioodi lõpul hakkab märgutuli vilkuma ja kõlab helisignaal. Helisignaali vaigistamiseks vajutage suvalist
klahvi.
8 electrolux
Alarmkella tühistamiseks:
1. Taimeri funktsiooni valimiseks vajutage
korduvalt nuppu .
Vastav märgutuli
hakkab vilkuma ja ekraanile kuvatakse
järelejäänud aeg.
2. Vajutage nupule
, kuni ekraanile kuvatakse 0:00. 5 sekundi pärast kustub märgutuli ja ekraan pöördub tagasi kellaaja
näidule.
Enne esimest kasutamist
Hoiatus Enne seadme kasutamist
eemaldage kõik pakkematerjalid nii
seadme seest kui väljast, ka
reklaamkleebised ja kaitsekiled.
Enne esmakordset kasutamist peske
ahjutarvikud hoolikalt puhtaks.
Ahi töötab ainult siis, kui kellaaeg on
määratud.
Tühja ahju kuumutamine
Hoiatus Hoidke lastel silm peal! Seade
muutub väga kuumaks.
Tähtis: Ärge kasutage teravaid, abrasiivseid puhastusvahendeid! Need võivad
rikkuda ahju pinda.
Ärge unustage eemaldada pakkematerjale enne ahju kasutamist.
Ahi tuleb enne esmakordset kasutamist "sisse põletada". Veenduge, et ventilatsioon ahju
sees oleks hea lülitades sisse ventilaatori või
avades akna. Selleks:
1. Avage ahjuuks ja eemaldage avausest
kõik tarvikud.
2. Sulgege ahju uks. Käivitage ahi tavapärase küpsetamise režiimil
. Määrake
temperatuuriks 250 oC.
3. Jätke ahi sellele seadistusele umbes
üheks tunniks.
4. Keerake nupp grillimise funktsioonile.
Keerake funktsiooninupp Grilli peale.
5. Jätke ahi sellele seadistusele umbes pooleks tunniks.
6. Keerake funktsiooni ja temperatuuri nupud nulli.
7. Seejärel jätke uks umbes kaheks tunniks
avatuks ja tuulutage kööki.
8. Puhastage ahi, uks ja ahju sisemus kuuma vee ja pesuainega. Kuivatage ahi
Ahju esmakordsel kasutamisel võib ikka veel
lõhna eralduda. See ei mõjuta mingil viisil toitu ja pole ka tervisele ohtlik.
Pliidiplaadi puhastamine
Enne esmakordset kasutamist puhastage
keraamilist pliidiplaati hoolikalt. Hiljem puhastage seda regulaarselt, kui plaat on veel vaevalt leige või juba jahtunud. Vältige toidu või
mustuse sissepõlemist. Keraamilist pliidiplaati saab töödelda ja puhastada sama
moodi nagu klaasi. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid pesuvahendeid või käsnu. Kui kasutate keraamilist pliiti esimest korda, võib
sellest ajutiselt eralduda lõhna, mille põhjuseks on isolatsioonimaterjalis oleva vee aurustumine.
Andmeplaat
Ahju mudelinumbri leiate ahju andmeplaadilt,
mis asub esiraami alumises osas ja see on
näha, kui avate ahju ukse.
Ahi peab olema kaitstud sobiva kaitsmega.
Pliidi võimsus on äratoodud andmeplaadil.
Kondenseerumine ja aur
Toidu kuumutamisel tekib aur samal viisil nagu vee keetmisel.
Ahju ventilatsiooniavadest pääseb osa aurust välja. Kuid ahju ust avades tuleb alati
kaugemal seista , et ahjus moodustunud
aur või kuumus ohutult välja pääseks.
Kui aur puutub kokku jaheda pinnaga väljaspool ahju, näit. pliidi servaga, siis see kondenseerub ning tekivad veepiisad. See on
täiesti normaalne nähtus ega tähenda, et ahi
on rikkis. Luitumise vältimiseks puhastage
seadme pindu regulaarselt kondenseerunud
veest ja mustusest.
Küpsetusnõud
Kasutage mistahes kuumakindlaid nõusid,
mis taluvad temperatuuri 290 °C.
Küpsetusnõusid jms. ei tohiks asetada
otse ahju põhjale.
electrolux 9
Käitusjuhised
Induktsioonpliit
Pliidil on neli kütteelementi. Neid soojendatakse magnetvälja abil, st induktsiooniga.
See tähendab, et:
• Küpsetamine toimub palju kiiremini kui keraamilise pliidi puhul
• Kuna kütteelemendid reageerivad soojusastme muutusele ülikiirelt.
Pidage meeles, et induktsioonpliidi plaat
võib pärast kasutamist kuum olla.
Hoiatus Kui jääksoojuse indikaator
põleb, siis esineb põletuse oht! Kui olete
seadme välja lülitanud, peab pliidiplaat
natuke aega jahtuma.
Ärge pange metallist objekte (noad,
kahvlid, lusikad, kaaned, jne) pliidiplaadile, kuna need võivad kuumaks minna.
Pliidiplaadi klaas kannatab kuumust, külma ja kiiret temperatuurimuutust, kuid
mitte lööke. Näiteks isegi maitseaine
purgi kukkumine sellele võib põhjustada
mõranemise. Ärge kunagi seiske pliidiplaadil või kasutage seda panipaigana.
Kütteelementide kuva
Indikaatorala võib näidata järgmist:
•
et kütteelement on sisselülitatud.
•
, valitud asend
•
jääkkuumust,
•
et lapselukk (funktsioonide lukustus) on
aktiveeritud,
•
funktsioonitõrget/ülekuumenemist,
•
kütteelemendil on sobimatu või liiga väike nõu või seal ei olegi nõud.
•
kiirkuumuti on sees
Induktsioonipliidi kasutamine
Induktsioonitsoonide nuppudel on seadistused alates 0 kuni B , kus B (kiirkuumuti) annab kõrgeima kuumuse.
Kui soovite pliiti kasutada, toimige järgmiselt:
1. Kontrollige, et
– potil või pannil oleks magnetiline põhi,
– pott või pann ei oleks liiga väike.
2. Asetage pott või pann keedutsoonile.
3. Keerake nuppu päripäeva soovitud seadistusele. Ärge unustage, et pann soojeneb palju kiiremini kui tavalisel pliidil.
4. Pärast kasutamist lülitab pliit välja.
Jääksoojuse hoiataja
Kui üks või mitu kütteelementi on välja lülitatud, näitab vastava kütteelemendi digitaalkuva jääksoojust kuvades . Isegi kui pliidiplaat
on välja lülitatud, ei kustu kuva enne kui kütteelemendid on piisavalt jahtunud.
• Jääksoojust võib kasutada toiduainete sulatamiseks või toidu soojas hoidmiseks.
• Tähtis! Põletusoht valitseb kogu hoiatustule põlemise aja.
• Tähtis! Voolukatkestuse korral kustub
sümbol ja seega puudub ka jääksoojuse
hoiatus. Sellegi poolest esineb põletusoht.
Põletuste vältimiseks tuleb olla tähelepanelik.
Lapselukk
Lapseluku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks tuleb nuppe 1 ja 3 keerata koos vastupäeva minimaalsele positsioonile ja hoida
mõne sekundi vältel.
Kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud, jääb lapseluku funktsioon sisselülitatuks.
Võimsuse juhtimine
Teie pliit on varustatud nelja induktsioonielemendiga kahes küttesektsioonis.
Tagumine ja esimene kütteelement on eraldi
toitega.
Induktsioonelemendid jagavad ühist kuumutusala.
3600 W
3600 W
Kui tagumised (või esimesed) induktsioonitsoonid on samaaegselt sisselülitatud, on neil
ühesugune kuumutusefekt. Seda näitab
klõpsuv heli pliidist ja fakt, et küpsetusaeg
võid pikeneda või lüheneda.
10 electrolux
Selleks, et kasutada kütteelemendi maksimaalset kuumutust (kiirkuumutust) keerake
nupp asendisse B ja teiste küttelementide
võimsust vähendatakse (see toimub automaatselt).
Kui valite kütteelemendi jaoks B kiirkuumutuse funktsiooni, siis kuvatakse selle elemendi ekraaniosal ja nupp naaseb asendisse
.
Tähtis PIDAGE MEELES , et ühel
küttelemendil on vähendatud efektiivsus, mis
tähendab pikemat küpsetusaega.
Ühelgi kütteelemendil pole teiste ees eelistust.
Mõlema küttesektsiooni jaoks on kasutada
maksimaalselt 3600 W võimsust.
Kui see võimsusvahemik ületatakse teise
kütteelemendi sisselülitamisega, vähendab
võimsusjuhtimine teise kütteelemendi soojusastet. Selle kütteelemendi indikaator muutub ühe minuti jooksul valitud soojusastme ja
maksimaalse võimaliku soojusastme vahel.
Nõu tuvastus
Kõiki neli keedutsooni suudavad tuvastada
neile asetatud nõud. Kui küttelement on SISSE lülitatud ja sellel ei tuvastata nõud või kui
pott on ära võetud või ei ole õiges asendis
kütteelemendi keskel või kui pott ei ole valmistatud magnetilisest materjalist, kuvatakse
ekraanile sümbol .
Ülekuumenemise korral (nt kui potist keeb
vesi ära) lülitub kütteelement automaatselt
välja ja ekraanile kuvatakse "-". Enne uuesti
kasutamist tuleb küttelement keerata astmele 0 ja lasta sel maha jahtuda.
Kui üht kütteelementidest ei lülitata teatud aja
jooksul välja või ei muudeta soojusastet, lülitub vastav element automaatselt välja. Enne
uuesti kasutamist tuleb kütteelement määrata astmele 0.
Soojusaste
Lülitub välja:
1-2
6 tunni pärast
3-4
5 tunni pärast
Soojusaste
Lülitub välja:
5
4 tunni pärast
6-9
1,5 tunni pärast
Maksimaalne nõutav suurus
Induktsioonipliidi kolm kütteelementi nõuavad igal elemendil kasutamiseks MINIMAALSET poti suurust. Nõuetekohaseks
toiduvalmistamiseks peab poti põhi sisemise
rõnga täielikult katma.
Induktsiooni küttelemendid kohanduvad kuni
teatud piirini automaatselt nõu põhja suurusega. Minimaalsed nõu põhja suurused on
toodud allpool olevas tabelis.
Küttelemendi Ø
Nõu põhja minimaalne Ø
210
180
180
145
145
120
Nõu tuleb asetada keedutsooni keskele.
Küpsetusnõud
Induktsiooni kütteelemendile sobivad
nõud on tootja poolt vastavalt tähistatud.
Nõu materjal
Sobiv
Teras, emailitud teras
Jah
Valuraud
Jah
Roostevaba teras
Kui tähistatud tootja
poolt
Alumiinium, vask,
messing
Ei
Klaas, keraamika,
portselan
Ei
Mõned nõud võivad induktsiooni keedutsoonil kasutamisel tekitada helisid.
Need helid ei tähenda, et masin oleks
rikkis ega mõjuta tööd mingil viisil.
Põhi peaks olema võimalikult paks ja tasane.
Ahju funktsioonid
Funktsioon
Tavapärane
küpsetamine
Kirjeldus
Kasutab ülemist ja alumist elementi. See funktsioon võimaldab teil kasutada
oma lemmikretsepte, ilma et oleks vaja temperatuuri reguleerida. Ahi tuleb käesoleval juhul kindlasti eelnevalt üles soojendada.
electrolux 11
Funktsioon
Kirjeldus
Ahju alumine
element
Võimaldab lõpetada toidu valmistamise vaid altkuumusega.
Ahju ülemine
kütteelement
Ahju ülemine kütteelement võimaldab lõpetada toidu küpsetamist ainult pealtkuumusega.
Grill
Grilli ei saa kasutada samaaegselt ahjuga. Grillimise ajal peab ahju uks olema suletud.
Hoiatus Tähelepanu: Selle funktsiooni jaoks kasutage maksimaalse temperatuurina 230 °C!
Ventilaatoriga
küpsetamine
See funktsioon võimaldab teil röstida ja küpsetada samal ajal, mistahes tasandil
ja riskides minimaalse maitsete ülekandumisega.
Sulatamine
(See ei ole mõeldud toidu valmistamiseks). See asend on mõeldud külmutatud
roogade sulatamisprotsessi kiirendamiseks.
Hoidke küpsetamise ajal alati ahju uks kinni.
Allapoole avanevat ahjuust avades seiske
ahjust eemal. Ärge laske sel alla kukkuda toetage ust käepidemest, kuni uks on täiesti
lahti.
Ahjus on neli riiuli tasandit. Riiuli tasandeid
loetakse ahju põhjast.
On oluline, et ahju lisaseadmed oleksid korrektselt paigutatud.
Ahjufunktsiooni valimiseks, keerake funktsiooninuppu päripäeva soovitud funktsiooni
sümbolini.
Ahju termostaadi nupp
Keerates ahju termostaadi nuppu päripäeva valite te toiduvalmistamise temperatuuri.
Temperatuuri on võimalik valida vahemikus
50 °C kuni 250 °C.
Ahju juhtiv termostaat on määratud vahemiketa, seega on võimalik valida ka märgitud
temperatuuride vahele jäävaid temperatuure.
Märkused
Kui ahju temperatuur on valitud, siis süttib ahju termostaadi märgutuli ja jääb põlema, kuni ahi on saavutanud valitud
kuumuse; pärast seda sütib märgutuli
hetkeks ja kustub seejärel, nii näitab termostaat, temperatuuri hoidmist.
Ahju kasutamine
Hoiatus Ärge kunagi pange otse ahju
põhjale fooliumi, praepanne ega nõusid.
Alumise elemendi kuumuse blokeerimine võib ülekuumenemise tõttu rikkuda
ahju emaili. Kasutamisel seade kuume-
neb: LAPSI EI TOHI JÄTTA JÄRELEVALVETA.
Temperatuuri kõikumisel või kui toiduained
(nt pitsa) pole küpsetusalusele ühtlaselt jaotatud, võib alus kummi tõmbuda. Aluse kuju
taastub jahtudes.
Altpoolt leiate praktilisi nõuandeid, kuidas ahjufunktsioone erinevate roogade valmistamisel efektiivselt kasutada:
Tavapärase ahju kasutamine
Hoiatus Ahju kütteelementide
katsumisel põletusoht. Kasutamisel
seade kuumeneb.
Kuumus tuleb nii ülemisest kui ka alumisest
kütteelemendist.
See võimaldab küpsetada ühel tasandil ja
sobib eriti hästi toitude jaoks, mille puhul on
vajalik põhja ja pealmise kihi eraldi pruunistamine (nt lasanje)
See funktsioon annab teile võimaluse küpsetada ilma ventilaatorita.
Tavapärase ahju kasutamine:
• Keerake ahju funktsiooninupp sümbolile
.
• Keerake ahju temperatuurinupp vajalikule
temperatuurile.
Ainult ahju ülemine element
Kuumust tuleb ainult ülemisest kütteelemendist. Seda ahju funktsiooninupu asendit soovitatakse keedetud toitude lõpuni valmistamiseks.
12 electrolux
Tavapärase ahju kasutamine:
• Keerake ahju funktsiooninupp asendisse
.
• Keerake ahju temperatuurinupp vajalikule
temperatuurile.
Ainult ahju alumine element
See funktsioon on eriti kasulik küpsetiste ja
pitsa põhja eelküpsetamisel. Seda võib kasutada ka suupistepirukate ja lahtiste pirukate lõpetamiseks, et koogi põhi kindlasti läbi
küpseks.
Tavapärase ahju kasutamine:
• Keerake ahju funktsiooninupp asendisse
.
• Keerake ahju temperatuurinupp vajalikule
temperatuurile.
Ventilaatoriga küpsetamine
Tagumise paneeli taha paigutatud ventilaatorit ümbritsev element soojendab ahjus olevat õhku. Ventilaator paneb kuuma õhu ringlema ja säilitab nii ahjus ühtlase temperatuuri.
Selle funktsiooniga toiduvalmistamise eelised on:
Kiirem eelsoojenemine
Kuna ventilaatoriga saavutab ahi kiiresti temperatuuri, ei ole tavaliselt ahju eelsoojendamine vajalik, kuigi mõnikord võib olla vajalik
lisada toiduvalmistamise ajale 5-7 minutit.
Retseptide puhul, mis nõuavad kõrgemaid
temperatuure, saavutatakse parimad tulemused, kui ahju on eelsoojendatud, nt leiva,
pirukate, saiakeste, sufleede jne puhul.
Madalamad temperatuurid
Ventilaatoriga ahjus toiduvalmistamiseks on
tavaliselt vaja madalamaid temperatuure kui
tavapärase toiduvalmistamise puhul.
Ärge unustage temperatuuri 20-25 ° C
võrra vähendada, kui valmistate tavapärasel viisil oma retsepte.
Ühtlane soojendamine küpsetamiseks
Ventilaatoriga ahi soojeneb kõigil riiulitel ühtemoodi. See tähendab, et samaaegselt võib
ahjus valmistada sama toidu portsjoneid. Samas võib ülemine riiul pruunistuda pisut kiiremini kui alumine.
See on tavaline. Toitude lõhnad ei segune.
Kuidas kasutada ventilaatoriga ahju
1. Keerake ahju funktsiooninupp asendisse
2. Keerake ahju temperatuurinupp vajalikule
temperatuurile.
Grill
Hoiatus Seadme ligipääsetavad osad
on tulised! Grillpanni eemaldamisel või
tagasi panemisel kasutage pajalappe.
Hoiatus Hoidke lapsed eemal töötavast
seadmest.
Hoiatus Grillimise ajal peab ahju uks
olema suletud. Selle funktsiooni jaoks
kasutage maksimaalse temperatuurina
230 °C!
Grillimisfunktsiooni peale lülitamiseks:
• Keerake ahju funktsiooninupp asendisse
.
• Määrake temperatuurinupuga ahju
temperatuur, maksimaalselt 230 °C.
Enamik toiduaineid tuleks asetada grillimispannis restile, mis võimaldab maksimaalset
õhuringlust ning tõstab toidu rasvadest ja
praemahlast välja. Sellised toidud nagu kala
võib soovi korral asetada otse grillimispannile.
Toit peaks olema enne grillimist korralikult
kuivatatud, nii minimeerite pritsimist. Pintseldage tailiha ja kala kergelt väikese koguse õli
või sulavõiga, et need säiliksid küpsemisel
mahlastena.
Sellised lisandid nagu tomatid ja seened võib
asetada liha grillides resti alla.
Leiva röstimisel soovitame kasutada ahju kõige ülemist kõrgust. Enne grillimist või röstimist, soojendage grilli mõne minuti jooksul
täisvõimsusel ette. Reguleerige vajadusel toiduvalmistamise ajal kuumust ja riiulit.
Ohutuse tagamiseks juhib grillelemendi tööd
termostaat. Küpsetamise ajal lülitub grill tsükliliselt sisse ja välja, et vältida ülekuumenemist.
Küpsetusaeg oleneb grillitava lihatüki
paksusest, mitte kaalust.
electrolux 13
Vihjeid ja näpunäiteid
Pliidiplaadi kasutamise vihjed
Järgnevas tabelis leiduvad andmed on orienteeruvad väärtused.
Soojusaste
Küpsetamisprotsess
Sobib
Küpsetusaeg
Vihjed
0
Väljas
1
Toidu soojashoidmine
Valmistatud toidu
soojashoidmine
Vastavalt
vajadusele
Kate
1-2
Sulatamine
Hollandi kaste, või,
šokolaadi, želatiini
sulatamine
5-25
Segage aeg-ajalt
1-2
Kalgendamine
Kohevad omletid,
küpsetatud munad
10-40
Valmistage kaane all
2-3
Tasasel tulel keetmine
Riisi ja piimapõhiste
roogade keetmine
Valmis toidu soojendamine
25-50
Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
valmistamise ajal sageli segada
3-4
Aurutamine, moorimine
Köögivilja, kala aurutamine, liha moorimine
20-45
Lisage köögivilja valmistamisel
vaid pisut vedelikku (paar supilusikatäit)
4-5
Keetmine
Kartulite aurutamine
20-60
Kasutage vähest vedelikuhulka (nt ¼ vett 750 g kartulite
kohta)
4-5
Keetmine
Suuremate koguste
puhul
60-150
Kuni 3 l vedelikku pluss komponendid
6-7
Õrn praadimine
Eskaloppide, vasika- Vastavalt
liha, cordon bleu,
vajadusele
kotlettide, vorstide,
maksa, munade,
pannkookide praadimine
Pöörake poole valmistusaja
möödudes
7-8
Tugev praadimine
Kiire pruunistamine,
karbonaad
Pöörake poole valmistusaja
möödudes
9
Keetmine, kiire pruu- Suurte koguste vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš,
nistamine, friteerimi- pajapraad), friikartulite valmistamine
ne
Kiirkuumutuse funktsioon B sobib suurte vedelikukoguste kuumutamiseks.
Vihjed tavapärase ahju kasutamiseks
Toidu pealispinna ja kütteelemendi vahel
peaks alati olema vähemalt 2,5 cm vaba ruumi. Nii saadakse parimad toiduvalmistamise
tulemused ning jääb piisavalt kerkimisruumi
pärmitainale, Yorkshire'i pudingitele jms toitudele. Kooke, kondiitritooteid, lusikakooke,
leiba jne küpsetades asetage vormid või küp-
5-15
setusplaadid ahju keskele, kütteelemendi alla.
Veenduge, et toit on riiuli keskel ning et selle
ümber on piisavalt ruumi, võimaldamaks
maksimaalset õhuringlust.
Küpsetusplaadi ja toidunõude materjal ja
paksus mõjutavad toidu põhja pruunistumise
määra.
Emailnõudes, tumedates või rasketes nõudes pruunistub põhi tugevamini. Läikivad alumiinium- või poleeritud terasest nõud peegeldavad kuumust ja põhi pruunistub vähem.
14 electrolux
Tähtis ÄRGE asetage nõusid vahetult ahju
põhja, sest see läheb väga tuliseks ja võib
põhjustada kahjustusi.
ÄRGE kasutage grillimispanni ega konservikarpi küpsetuspannina, sest see suurendab
toidu põhja pruunistumist.
Ökonoomsuse huvides jätke ahju uks lahti
võimalikult lühikeseks ajaks, eriti toitu eelkuumutatud ahju pannes.
Vihjeid ventilaatoriga ahju kasutamiseks
Liugurite asendid pole määravad, kuid veenduge, et riiulid oleksid ühtlaste vahedega.
Kui küpsetate ventilaatoriga rohkem kui ühte
rooga, siis asetage road mitme riiuli keskele,
mitte ärge proovite neid ühele riiulile mahutada. Kui ahi on täis, võib küpsetusaeg olla
tavapärasest pikem.
Juhul kui ahi on täis sama rooga, näiteks riiulid muffinitega, siis võib neid küpsetada sama
ajaga ja võtta koos välja. Kui on kasutusel
erinevad alused või erinevad road, näiteks
biskviidid ja koogid, siis ei pruugi need koos
valmis saada.
Ahju ventilaatorit võib kasutada roogade
soojendamiseks neid eelnevalt sulatamata,
näiteks puuviljakoogid, viineripirukad ja
muud küpsetised. Kasutage temperatuuri
190 - 200 °C ja laske soojeneda 20-40 minutit (sõltuvalt ahjus olevast toidu kogusest).
Ainult kogemus lubab teil määrata teie vajadustele vastava õige seadistuse. Temperatuurid on mõeldud vaid soovituslikena. Vastavalt individuaalsetele vajadustele, võib osutuda vajalikuks kuumust suurendada või vähendada.
Nõude mõju küpsetustulemustele
Nõude ja vormide paksus, erijuhtivus, värv
jne on erinev, mis mõjutab viisi, kuidas need
edastavad kuumust neis olevale toidule:
A) Alumiinium, keraamika, kuumakindel
klaas ning eredavärvilised läikivad tarvikud vähendavad küpsemist ja põhja
pruunistumist.
B) Emailitud valuraud, anodeeritud alumiinium, kõrbemiskindla ja värvilise kattega
alumiinium ning tumedad rasked nõud
suurendavad küpsemist ja põhja pruunistumist.
Vihjed sulatamiseks
• Katke roog kaanega, fooliumi või kilega, et
vältida selle kuivamist sulatamise ajal.
• Väikesed või õhukesed kalafileed või kooritud krevetid, hakkliha, maks ja õhukesed
lihatükid sulavad 1-2 tunni jooksul. Veenduge, et need küpsetatakse või asetatakse külmikusse kohe pärast sulatamist, nii
säilitate toidu hügieenilisuse.
• Asetage sulatatav toit ühekordselt ja keerake seda võimalusel sulatusprotsessi
keskel.
• ÄRGE JÄTKE sulatatud toitu toatemperatuuril seisma. Küpsetage toored toiduained koheselt või säilitage küpsetatud toitu
külmkapis.
• Järgige värske, külmutatud, toore või küpsetatud toidu käitlemisel elementaarseid
hügieeninõudeid.
KÜPSETUSAJAD
Toiduaine
Küpsetatud
pulgakesed
Väikesed koogid
Pärmipalmik
Purukook
Riiuli tasand
altpoolt lugedes
Eelsoojendus minutites
Temperatuur °C
Temperatuur °C
Kestus minutites
3
10-13
160-180
----
20-25
1+2
7-10
----
140-160
40-45
2
10-13
170-190
----
20-25
1+2
10-12
----
160-180
25-30
2
15-20
250
----
45+10 2)
2
----
----
150-160
45+10 2)
2
15-20
190-200
----
25-35
1)160-180
electrolux 15
KÜPSETUSAJAD
Toiduaine
Riiuli tasand
altpoolt lugedes
Eelsoojendus minutites
Temperatuur °C
Temperatuur °C
Kestus minutites
2
----
----
165-175
25-35
2
----
115-125
----
40-50
1+2
----
----
115-125
45-55
2
10-15
210-220
----
10-15
1+2
10-13
----
180-200
10-20
2
10-13
170-190
----
25-30
1+2
7-10
----
150-170
40-45
2
10-13
170-180
----
20-25
2
7-10
----
150-160
30-35
2
----
170-190
----
50-70
1
----
----
150-170
50-70
1
10-13
170-190
----
15-20
1
10-13
----
160-180
10-20
2
10-15
190-200
----
10-20
2
10-13
----
190-200
10-20
3
----
180-200
----
45-50
3
----
----
165-175
45-50
1
10-13
175-185
----
55-60
1+2
----
----
165-175
50-55
2
----
170-180
----
50-55
2
----
----
145-155
50-55
2
----
----
150-160
30-40
2
10-13
----
150-160
40-50
Talupojasai
1
15-20
250
195-205
----
40-60
Quiche Lorraine
1
15-20
220-240
----
20-40
1
10-15
----
200-220
20-40
2
----
210-230
----
30-35
1
----
----
190-200
25-30
2
----
195-205
----
60-70
2
----
----
170-190
45-50
3
----
195-205
----
60-70
2
----
----
160-180
45-50
Besee
Pärmitaignast
kuklid
Kakuke
Rasvavaba
keeks
Juustukook
Rullbiskviit
Petit Choux
Pärmikook
õuntega
Õunapirukas
Plaadikook
Pitsa
Terve kana
Röstitud sealiha
1) eelsoojenduse aeg
1)
16 electrolux
2) ahjus hoidmise aeg, pärast ahju väljalülitamist funktsiooninupust
GRILLIMISTABEL
Toiduaine
Riiuli tasand
altpoolt lugedes
Eelsoojendus minutites
3
10
3
10
Biifsteek
3
10
230
15+15 1)
Terve kana
Küpsetusvarras
-
230
50-60
Pool kana
2
-
230
30+30 1)
2
-
3
-
Röstleib
Röstitud sealiha kotlet
2
Temperatuur °C
230
Kestus minutites
3-5
3-5
25+25 1)
230
25+25 1)
20+20 1)
1) Palun keerake rooga poole küpsetamise peal
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Ahju tuleb kogu aeg puhtana
hoida. Rasva või toidujääkide
kogunemine võib põhjustada tulekahju.
Hoiatus Enne puhastamist veenduge,
et kõik juhtnupud oleksid asendis OFF
ning et seade oleks täiesti maha
jahtunud.
Hoiatus Enne hooldus- või
puhastustöid tuleb pliit
elektrivarustusest LAHTI ÜHENDADA.
Puhastusvahendid
Enne kui kasutate ahju puhastamiseks mõnd
puhastusvahendit, veenduge, et see oleks
sobiv ning et tootja soovitab nende kasutamist.
Hoiatus Pleegitusvahendeid
sisaldavaid puhastusvahendeid EI tohi
kasutada, sest need võivad muuta
pinnad tuhmiks. Kasutada ei tohi auruga
puhasteid või tugevalt abrasiivseid
vahendeid. Ärge kasutage ahju ja
pliidiplaadi puhastamiseks aurupuhastit.
Klaaskeraamika
Tähtis Puhastusaineid ei tohi kasutada
pliidiplaadil kui see on veel tuline! Kõik
puhastusvahendid tuleb pärast puhastamist
korralikult eemaldada kuna neil võib olla
söövitav toime elementide järgmisel
soojendamisel!
Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, näiteks grilli või ahju pihustid, karedad
küürimisvahendi või kriimustusi tekitada võivaid puhastusvahendeid.
Puhastage keraamilisi klaaspindu pärast
igat kasutamist kui need on leiged või
külmad. Nii ei põle mustus plaadi külge
kinni. Eemaldage katlakivi ja veeplekid,
rasvaplekid ja metalselt läikivad laigud
poodides saadaval olevate klaasi või
roostevabaterase puhastajaga.
Kerge mustus
1. Pühkige keraamilist plaati niiske lapi ja vähese nõudepesuvahendiga.
2. Seejärel pühkige kuiva lapiga. Pinnale ei
tohi jääda puhastusvahendi jääke.
3. Kord nädalas puhastage tervet klaaspinda põhjalikumalt keraamilise klaasi puhastusvahendiga.
4. Seejärel pühkige pliidiplaati märja lapiga
ja seejärel kuivatage ebemevaba riidega.
Tugevamad plekid
1. Üle keenud toidu või kinnipõlenud plekkide jaoks kasutage klaasi kaabitsat.
2. Asetage klaasi kaabits keraamilise pinna
suhtes nurga alla.
3. Eemaldage mustus kaabitsat lükates.
electrolux 17
Klaasi kaabitsaid ja keraamilise klaasi
puhastusvahendeid kodumasinate
müüjalt.
Kinnipõlenud mustus
1. Eemaldage kinnipõlenud mustus, sulanud plastik, foolium või muud sulanud
materjalid klaasi kaabitsaga kohe pärast
nende tekkimist kui pliidiplaat on veel
kuum.
2. Hiljem puhastage tavalisel viisil juba jahtunud pinda.
Tähtis Kui kasutate kaabitsat tulisel pinnal,
siis olge ettevaatlikud, et te ennast ei
põletaks.
Juhul kui pliidiplaat on enne puhastamist
maha jahtunud, siis soojendage see puhastamiseks uuesti üles. Terava servaga
pottide-pannide tekitatud kriime ja tumedaid plekke keraamilisel plaadil ei ole
võimalik eemaldada. Samas ei halvenda
need keraamilise pliidiplaadi tööd.
4. kui ahi on jahtunud, peske pindu puhta
veega. Tülikamaid plekke nühkige õrnalt
seebise teraskäsnaga. Pühkige pinnad
kuivaks.
Ahju riiulid ja riiulisiinid
Ahju ukse võib puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
Teleskoopliugurid
Külgmiste teleskoopliuguritega külgmisi
raamistikke paigaldatakse ja eemaldatakse samamoodi kui tavalisi raamistikke.
Külgmiste raamistike eemaldamine
Hoidke teleskoopliugureid ühe käega kinni ja
keerake kruvid lahti. Võtke külgmised raamistikud ahjust välja ja olge ettevaatlik, et te
emaili ei kahjustaks.
Hoiatus Juhul kui pind on mõranenud,
lülitage elektrišoki ohu vältimiseks seade
välja.
Pliidi raam
Tähtis Ärge pange äädikat, sidrunimahla või
katlakivieemaldajat pliidiplaadi raamile, kuna
see võib plekiliseks muutuda.
1. Pühkige raami niiske lapi ja vähese nõudepesuvahendiga.
2. Kuivanud mustuse pehmendamiseks kasutage niisket lappi. Seejärel pühkige
mustus ära ja kuivatage.
Välispinna puhastamine
Puhastamiseks soovitame kasutada vahendeid, mis ei kraabi pinda. Vältige metallist objektide, terasharjade, söövitavate või abrasiivsete vahendite kasutamist.
Järgnevat tuleb teha kui ahi on väga
määrdunud:
1. kasutage pannilabidat või mõnda sarnast
objekti ülevoolanud ja kuivanud jääkide
eemaldamiseks
2. kasutage ahju sisepinna seebitamiseks
švammi
3. Sulgege uks. Käivitage ahju 100 °C juures
ülemise ja alumise küttekehaga 10 minutit
Tähtis Külgmiste raamistike
paigaldamisel veenduge, et
teleskoopliugurite kinnituspoldid oleksid
ettepoole.
18 electrolux
Paigaldamiseks asetage raamistikud külgmisele seinale ja keerake kruvid kinni.
Teleskoopliugurite puhastamine
Puhastage teleskoopliuguritega raamistike
käsitsi ja kuuma seebiveega. Juhul, kui need
on väga määrdunud, siis leotage neid enne
teraskäsnaga puhastamist.
Tähtis Ärge õlitage teleskoopliugureid.
Ahju uks
Ahju ukse eemaldamine hingedelt
Ahju ukse võib puhastamise lihtsustamiseks
eemaldada.
a
üles, nii palju kui võimalik (a). Sulgege uks
aeglaselt ning tõstke siis ust seni, kuni hinged
tulevad välja (b).
Ukse paigaldamine selle hingedele
Ahju ust hingedele tagasi pannes korrake
selle eemaldamise protseduuri vastupidises
järjekorras. Paigutage ukse hinged tagasi
vastavatesse pesadesse (c). Nii toimides
veenduge, et hinged kinnituvad õigesti ja täpselt. Seejärel laske ust tasapisi allapoole.
Veenduge, et ukse nurgad ei puutuks kokku
ahjuraami alumise äärega (kui see juhtub, siis
tõstke uks tagasi üles ning seadke hinged
uuesti paika).
15
c
15
b
Avage ahju uks horisontaalsesse asendisse.
Seejärel tõstke kahe uksehinge klambrid
Lõpetuseks vajutage klambrid ahju suunas
alla (d). Et uks korralikult sulguks, vajutage
klambrid millegi (näiteks kruvikeeraja) abil alla
(e). Kontrollige ettevaatlikult, et uks toimiks
korralikult.
electrolux 19
2. eemaldage läbipõlenud pirn ja asendage
uuega.
3. pange klaaskate tagasi.
4. ühendage seade uuesti vooluvõrku.
d
e
Tähtis Ärge kunagi jätke uksehinge kange
ülemisse asendisse. Vastasel juhul võib ukse
põrkumine vigastusi tekitada.
Kui on vaja ahju lampi vahetada, peab
see vastama järgmistele
spetsifikatsioonidele:
Ahju pirni vahetamine
Võimsus:
25 W
Pinge:
230/240 V 50 Hz
Temperatuurid:
300 °C
Keerme tüüp:
E 14
Hoiatus Enne pirni vahetamist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja
vooluvõrgust lahutatud, nii välistate
elektrilöögi saamise võimaluse.
Katkise lambi väljavahetamiseks:
1. keerake katet vastupäeva ja eemaldage
see,.
Mida teha, kui...
Kui seade ei tööta korralikult, siis enne kohalikku teeninduskeskusse pöördumist kontrollige alljärgnevas tabelis väljatoodud asjad üle.
väljakutse eest nõuda raha, seda ka
garantiiajal.
Tähtis Kui seadet on valesti kasutatud,
võidakse hooldustehniku või edasimüüja
Induktsioonpliit
Tunnused
Võimalik põhjus
Seadet ei saa sisse lülitada või Seadme sisselülitamise hetkest
see ei tööta
on möödunud rohkem kui 10 sekundit
Jääksoojuse indikaator ei näita midagi
Abinõu
Lülitage pliidiplaat uuesti sisse
Küttelement oli vaid lühikest aega Kui kütteelement peaks olema
sisse lülitatud ega ole seetõttu
kuum, helistage kohalikku teeninkuum
duskeskusse
20 electrolux
Tunnused
Võimalik põhjus
Abinõu
Ekraan lülitub kahe soojusastme vahel
Võimsuse juhtsüsteem vähendab
selle küttelemendi võimsust
Vaadake osa "Võimsusjuhtimine"
Põleb " F "
• Sobimatud nõud
• Küttelemendil pole nõud
• Keedunõu põhja läbimõõt on
küttelemenedi jaoks liiga väike
Kasutage sobivaid nõusid.
Pange keedunõu plaadile
Kasutage sobivaid nõusid
Ekraanile on kuvatud " E " ja
number
Elektroonika viga
Eraldage seade mõneks minutiks
vooluvõrgust (võtke kaitsmed
välja). Kui veateade kuvatakse
uuesti pärast sisselülitamist,
pöörduge klienditeenindusse.
Elektriahi
Tunnused
Ahi ei hakka tööle
Lahendused
• Määrake elektroonilise taimeri kellaaeg
• Kontrollige, et küpsetusfunktsioon/temperatuur
oleks korrektselt valitud
• Kontrollige kaitset ja veenduge, et ahju võrgulüliti
on SEES
Toidu valmimiseks kulub liiga palju aega või val- Temperatuur võib vajada reguleerimist
mib toit liiga kiiresti
Lamp ei tööta.
Lambipirn on läbipõlenud. Selle asendamiseks järgige vastavas peatükis toodud juhiseid.
Kui seade pärast mainitud asjade kontrollimist ikkagi ei tööta, siis pöörduge kohaliku
teeninduskeskuse poole. Teeninduskeskusse pöördudes on teil vaja esitada järgnev teave:
• Teie nimi, aadress ja postiindeks.
• Teie telefoninumber
• Rikke selge ja lühike üksikasjalik kirjeldus
• Seadme mudel ja seerianumber (vt andmesildilt)
• Ostukuupäev
Tehnilised andmed
Pliidiplaat
Ahi
Eesmine vasakpoolne küttelement Ø
140 mm
1400 W ( B 2500 W )
Alumine kütteelement
900 W
Eesmine parempoolne küttelement
Ø 180 mm
1800 W ( B 2800 W )
Ülemine kütteelement
1000 W
Tagumine vasakpoolne küttelement
Ø 210 mm
2100 W ( B 3100 W )
Grillimiselement
1900 W
Tagumine parempoolne küttelement
Ø 140 mm
1400 W ( B 2500 W )
Konvektsiooniventilaator
35 W
Kogu pliidiplaadi
võimsus
(moodule 2 tsoon
3600W x 2) 7200 W
Ahju valgustus
Pirn 25 W tüüp E 14
Elektrooniline taimer
1W
Puhastamine
juhend
Ahju koguvõimsus
1961 W
electrolux 21
Pliit
Toide
Normaalpinge
230/400 V
Nimisagedus
50 Hz
Kogu pliidi võimsus
Mõõtmed
9161 W
Kõrgus
858 mm
Laius
500 mm
Sügavus
600 mm
Ahju mahutavus
50 l
Paigaldamine
Hoiatus Tootja loobub igasugusest
vastutusest juhul kui ohutusjuhiseid ei
järgita.
ja sagedus sobivad teie vooluvõrgu omadega.
See seade peab olema maandatud.
Igasugused paigaldustöödega seotud toimingud tuleb kohustuslikult teostada KVALIFITSEERITUD PERSONALI poolt vastavalt
olemasolevatele reeglitele ja määrustele.
Seade peab olema paigaldatud vastavalt "Y"
spetsifikatsioonidele (EN60.335-2.6). Pliiti ei
tohi paigaldada tööpinnast kõrgemale.
Seadet paigaldades veenduge palun, et
see oleks rikke korral tehnikule kergesti
ligipääsetav.
Enne kui seade vooluvõrku ühendatakse,
kontrollige, et andmeplaadil näidatud pinge
Asukoht
Pliit on registreeritud "Klass Y" seadmena
vastavalt tuleohutuse määrusele. Mistahes
kõrval olevad tööpinnad ei tohi ületada pliidi
kõrgust.
Pliidi võib paigaldada kööki, köök-elutuppa,
möbleeritud tuppa, kuid mitte mingil juhul
vannituppa või dušširuumi.
Minimaalne kaugus süttivate materjalideni
paigaldatud pliidi kohal võib olla 69 cm
Loodimine
Seade on varustatud reguleeritavate väikeste
jalgadega, mis asuvad põhja taga- ja esinurkades.
Nende reguleerimisel on võimalik muuta
seadme kõrgust nii, et see oleks samas tasapinnas teiste tööpindadega ja, et seade
oleks loodis.
22 electrolux
Hoiatus Kui toitekaabel on defektne,
peab tootja või tootja teenindusagent või
mõni sarnase kvalifikatsiooniga isik selle
ohtlike olukordade vältimiseks välja
vahetama.
Hoiatus Pärast paigaldamist ja
ühendamist, tuleb kaabel paigutada nii,
et selle temperatuur ei ületaks mistahes
ajahetkel ümbritsevat temperatuuri
rohkem kui 50 °C.
Elektriühendused
Hoiatus Mistahes elektritöid pliidiplaadi
ja toitekaabli paigaldamiseks peab
teostama kvalifitseeritud elektrik või
mõni pädev isik kooskõlas kehtivate
määrustega.
1
1 Toitekaabel
Hoiatus Veenduge, et pliidi toitekaabel
ei oleks kontaktis joonisel näidatud
viirutatud ala mistahes osaga.
Pliit on konstrueeritud ühendamiseks
230/400 V, 50 Hz elektrivõrku. Elektrivõrgu
ühendamisel tuleb kasutada kaablit H05 RRF.
Enne seadme sisselülitamist veenduge, et
vooluvõrgu pinge vastab andmesildil toodud
andmetele.
Seadmel ei ole kaasas oma toitekaablit. Paigaldada tuleb elastne toitekaabel vastavalt
tabelis nr. 1 toodud andmetele.
Kui soovite vooluvõrguga otseühendust, tuleb seadme ja vooluvõrgu vahele lülitada omnipolar-lüliti, mille minimaalne kontaktide vahe on 3 mm ning mis tuleb teostada vastavalt
liigpinge III kategooria tingimustele.
Lüliti peaks olema pliidist kuni 2 m kaugusel
ja kergesti ligipääsetav pärast paigaldamist.
Kollase-rohelisega maanduskaablit ei tohi lülitiga katkestada.
1 Toitekaabel
Tähtis MÄRKUS: Maanduskaabel peaks
olema umbes 2 cm pikem kui voolu- ja
nulljuhe.
Enne ühendamist kontrollige, et:
• Kaitsmed ja kodune elektrisüsteem on
seadme neelduva voolu jaoks piisavalt tugevad (vt andmeplaati);
1
electrolux 23
• Seinapistikule või ühenduseks kasutatavale omnipolaarsele lülitile on võimalik pärast
paigaldamist kergesti ligi pääseda.
Kuidas toimida?
• Keerake lahti ja eemaldage seadme tagaküljele kaitsekate;
Normaalpinge
Keerme
tüüp
• Ühendage toitekaabel pliidi klemmidega;
• Kinnitage kaabliklambriga;
• Veenduge, et klemmühendus vastaks
elektrivõrgu võimsusele;
• Pange kaitsekate uuesti seadme tagaküljele tagasi ja kruvige kinni.
230V ~/ 400V 3N~/ 230V 3~/ 400V 2N~
Ühefaasiline
Kolmefaasiline Y 3 f
+ null
Kolmefaasiline
Kolmefaasiline Y 2 f +
null
Võrgu pinge
230V ~
400V 3N~
230V 3~
400V 2N~
Kütteelementide
pinge
230 V
230 V
230 V
230 V
Kaitsme
mahtuvus
50 A
3 x 16 A
3 x 32 A
2 x 32 A
Kaabli osa
3 x 10 mm 2
5 x 2,5 mm 2
4 x 4 mm 2
4 x 4 mm 2
Kaabli
ühendamine klemmidega
24 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com
Saturs
Drošības informācija
Apsvērumi par vides aizsardzību
Izstrādājuma apraksts
Piederumi
Elektronisks taimeris (programmēšanas
ierīce)
Pirms pirmās ieslēgšanas
24
25
26
27
28
30
Lietošanas norādes
Noderīgi ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Uzstādīšana
31
35
39
42
43
44
Izmaiņu tiesības rezervētas
Drošības informācija
Svarīgi Saglabājiet šo lietotāja
rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Ja ierīce
tiek pārdota vai nodota lietošanā citai
personai, pārbaudiet, vai pievienojāt tai arī
rokasgrāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu
iepazīties ar ierīces funkcijām un attiecīgajiem
brīdinājumiem.
Šie brīdinājumi paredzēti drošības nodrošināšanai. IZLASIET tos rūpīgi pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas.
Uzstādīšana
• Šo plīti drīkst uzstādīt tikai zinošs personāls saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
• Ierīces remontu drīkst veikt tikai pieredzējuši, kvalificēti tehniskās apkopes darbinieki.
• Plīts tehnisko apkopi un remontu drīkst
veikt tikai servisa centra darbinieki. Remontam jāizmanto tikai oriģinālās rezerves
daļas.
• Plīts ir smaga. Pārvietojiet to uzmanīgi.
• Pirms plīts uzstādīšanas, noņemiet iesaiņojuma materiālus.
• Pārbaudiet, vai elektrotīkla parametri atbilst ierīces tehnisko datu plāksnītē minētajiem elektriskā pieslēguma parametriem.
• Nemēģiniet pašrocīgi pārveidot plīti.
Elektriskā drošība
• Šīs ierīces elektrisko pieslēgumu drīkst
veikt tikai kvalificēts elektriķis .
• Ierīces kļūmes vai bojājuma gadījumā: Izskrūvēt vai izslēgt drošinātājus.
• Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti klientu apkalpošanas centra speciālisti . Nepareizs remonts var radīt briesmas veselībai. Lai veiktu nepieciešamo remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas
centra darbiniekiem vai ierīces tirgotāju.
Bērnu drošība
• Plīti drīkst lietot tikai pieaugušie. Neļaujiet
bērniem spēlēties ar ierīci.
• Lietojot plīti, tā sakarst un saglabā siltumu
vēl ilgi pēc izslēgšanas. Neļaujiet bērniem
tuvoties ierīcei, kamēr tā nav atdzisusi.
• Bērni var gūt savainojumus, noņemot no
plīts pannas vai katlus.
• Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu cilvēki
(tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām,
sensoriskām vai gara spējām, vai kuriem
trūkst pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, ja par viņu drošību atbildīga persona uzrauga viņus vai ir instruējusi viņus
par ierīces lietošanu.
Personas, kurām ir
elektrokardiostimulatori
Electrolux ir veicis izpēti par to, kā indukcijas
plītis ietekmē dažādu tipu elektrokardiostimulatorus. Rezultātā tika iegūta informācija,
kas norāda, ka indukcijas plīšu lietošana neapdraud cilvēkus ar elektrokardiostimulatoriem, ja vien viņi atrodas 30 cm attālumā
no plīts. Ja jums ir elektrokardiostimulators,
ieteicams sazināties ar ārstu un iegūt papildinformāciju. Ja tomēr rodas šaubas, ietei-
electrolux 25
cams nelietot ierīces, kuras uzstādītas kopā
ar indukcijas plītīm.
Lietošanas laikā
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai
mājsaimniecības apstākļos. Tā nav paredzēta komerciālai vai rūpnieciskai izmantošanai.
• Neizmantojiet plīti, ja tai piekļūst ūdens.
Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
• Grilēšanas panna lietošanas laikā sakarst,
tādēļ, lai to izņemtu vai ievietotu ierīcē, izmantojiet virtuves cimdus.
• Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties cepeškrāsns sildelementiem.
• Ja ierīci nelietojat, pārbaudiet, vai vadības
pārslēgi atrodas stāvoklī IZSLĒGTS.
• Izmantojot citas elektroierīces, pārbaudiet,
vai to strāvas kabeļi nesaskaras ar plīts sakarsētajām virsmām.
• Nekad neatstājiet plīti bez uzraudzības, ja
ēdienu gatavošanā lietojot eļļu vai taukvielas.
• Plīts regulāri jātīra. Uzkrājušās taukvielas
vai produktu paliekas var izraisīt ugunsbīstamību.
• Tīriet cepeškrāsni tikai saskaņā ar norādījumiem.
• Nelietojiet plīts virsmu kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz tām
atrodas tukši virtuves trauki vai trauku nav
vispār.
• Stikla keramika ir siltumizturīga, taču to var
arī sabojāt. Smagi vai asi priekšmeti, nokrītot uz plīts virsmas, var to sabojāt.
• Nelietojiet čuguna pannas vai pannas, kuru apakšējās daļas ir bojātas vai nelīdzenas. Krītot, pannas var saskrāpēt virsmu.
• Nelietojiet etiķi, citronu sulu vai traipu tīrīšanas līdzekļus, jo pretējā gadījumā var parādīties blāvi traipi.
• Ja cukurs vai ēdiens, kura sastāvā ir cukurs, saskaras ar sakarsušo gatavošanas
zonu un izkūst, nekavējoties notīriet to ar
skrāpi, kamēr ierīce vēl ir karsta.
• Nenovietojiet stikla keramikas virsmas tuvumā kūstošus priekšmetus, piemēram,
plastmasas priekšmetus, alumīnija foliju vai
cepeškrāsns foliju. Ja kāds no iepriekš minētajiem priekšmetiem izkūst uz keramiskās stikla virsmas, tā paliekas nekavējoties jānotīra ar skrāpi.
• Lai nepieļautu virsmas skrāpējumus, lietojiet tikai tādas pannas, kuru apakšējās daļas ir līdzenas un gludas.
• Ēdienu gatavošanai cepeškrāsnī neizmantojiet plastmasas traukus. Nepārklājiet cepeškrāsns daļas ar alumīnija foliju.
• Neaizklājiet cepeškrāsns ventilācijas atveres, kas atrodas plīts aizmugurējās daļas
centrā.
Izpakošana
Pārbaudiet, vai plīts ir labā darba stāvoklī un
nav bojāta. Ja konstatējat ierīces bojājumus,
kas radušies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet par to plīts tirgotāju. Veicot
tiešu ierīces piegādi, par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, septiņu dienu
laikā ziņojiet klientu apkalpošanas centram.
Iepakojumu iespējams pārstrādāt atkārtoti.
Lai iegūtu plašāku informāciju par otrreizējās
pārstrādes iespējām, sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
Pirms cepeškrāsns lietošanas neaizmirstiet
izņemt iepakojuma materiālu no tās iekšpuses.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Iepakojuma materiāli
Iepakojuma materiāls ir dabai nekaitīgs un izmantojams atkārtoti. Plastmasas sastāvdaļas tiek apzīmētas ar attiecīgu marķējumu.
Lūdzu, atbrīvojieties no iesaiņojuma materiāliem attiecīgajās atkritumu novietošanas vai
savākšanas vietās.
26 electrolux
• Pēc uzstādīšanas, lūdzu, atbrīvojieties no
iesaiņojuma materialiem atbilstoši apkārtējās vides drošības norādījumiem.
• Atbrīvojoties no nolietotās ierīces, sabojājiet to, nogriežot strāvas kabeli.
Izstrādājuma apraksts
Kopskats
3
4
5
6 7
2
1
10
8
11
9
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vadības panelis
Indukcijas plīts
Plīts vadības regulatori
Elektroniskais taimeris
Termostata vadības regulators
Cepeškrāsns termostata indikators
Cepeškrāsns vadības regulators
Krāsns apgaismojuma spuldze
Teleskopiskās vadotnes
Grila sildelements
Ventilators
Tehnisko datu plāksnīte
Cepeškrāsns durvis
Atvilktne
Regulējamas kājiņas
Plīts kopskats
1
2
3
5
4
1
2
3
4
Indukcijas gatavošanas zona - 2100 W
Indukcijas gatavošanas zona - 1400 W
Displejs
Indukcijas gatavošanas zona - 1800 W
electrolux 27
5 Indukcijas gatavošanas zona - 1400 W
Teleskopiskās vadotnes
Lai atvieglotu cepešpannu ievietošanu vai izņemšanu, 1. un 3. cepeškrāns līmenis ir aprīkots ar izbīdāmiem plauktu balstiem.
Lai lietotu izbīdāmās vadotnes:
1. Pilnībā izvelciet labo un kreiso izbīdāmo plauktu balstus, kā tas parādīts attēlā.
2. Novietojiet cepešpannu vai pannu uz
izbīdāmajiem plauktu balstiem.
3. Uzmanīgi iebīdiet izbīdāmos plauktu
balstus atpakaļ cepeškrāsnī.
Brīdinājums Neaizveriet cepeškrāsns
durtiņas, ja izbīdāmie plauktu balsti nav
pilnībā iebīdīti cepeškrāsnī. Pretējā
gadījumā sabojāsiet durtiņu emaljas
pārklājumu un stiklu
Izbīdāmās plauktu vadotnes un citi piederumi sakarst! lietojiet cepeškrāsns
cimdus vai līdzīgus izstrādājumus.
Piederumi
Pirms lietot piederumus pirmo reizi, notīriet tos. Nomazgājiet plauktus, cepešpannu u.tml. karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
Līdztekus komplektācijā esošajiem piederumiem, ieteicams lietot tikai siltumizturīgus
traukus (atbilstoši ražotāja norādījumiem).
Plīts komplektācijā ir:
Universālā cepešpanna
Cepeškrāsns režģis
Paredzēts trauku un pīrāgu veidņu novietošanai, kā arī cepešu un grilētu ēdienu pagatavošanai.
Izņemama atvilktne
Izņemamā atvilktne atrodas zem cepeškrāsns iekšējā nodalījuma.
Kūkām un maziem, apaļiem cepumiņiem.
Dziļā cepešpanna
Paredzēta ēdienu gatavošanai un cepšanai,
kā arī šķidro taukvielu savākšanai.
Ja nelietojat cepšanai paredzēto paplāti, ieslēdzot cepeškrāsni, izņemiet to.
Brīdinājums Gatavošanas laikā
atvilktne var sakarst. Neuzglabājiet
atvilktnē viegli uzliesmojošus materiālus,
piemēram, virtuves cimdus, virtuves
papīra dvieļus, plastmasas priekšautus
un citus priekšmetus.
Cepeškrāsns piederumi, piemēram, gatavošanai paredzētais cepampapīrs, arī sakarst,
tādēļ, kamēr cepeškrāsns tiek izmantota vai
vēl nav atdzisusi, noņemiet to uzmanīgi.
Lai atvērtu un izņemtu atvilktni:
• satveriet atvilktnes apakšējo daļu un izvelciet atvilktni
• lai izvilktu atvilktni, izbīdiet to ārā līdz atdurei, pēc tam uzmanīgi paceliet uz augšu un
pilnībā izņemiet.
Lai ievietotu atvilktni atpakaļ paredzētajā vietā, lietojiet to pašu darbību secību tikai šoreiz
pretējā secībā.
28 electrolux
Kondensāta uzkrāšanas nodalījums
Lietojiet to, lai cepeškrāsns darbības laikā
neitralizētu kondencāciju.
• Izvelciet atvilktni
• Ievietojiet atvilktnē kondensācijas kolektoru
• Uzkariniet kolektoru uz atvilktnes, izmantojot sānu ietaises
• Iebīdiet atpakaļ atvilktni.
Pēc lietošanas iztīriet kolektoru.
Elektronisks taimeris (programmēšanas ierīce)
Kopskats
Diennakts laiks
Cepeškrāns darbosies tikai tad, ja tiks
iestatīts diennakts laiks. Tomēr cepeškrāsni var izmantot arī, neaktivizējot programmas.
Taimera funkcija tiek vadīta, izmantojot 3
funkciju taustiņus:
Laika palielināšanas vai samazināšanas taustiņi
Funkciju izvēles taustiņš
Lietojot šo izkārtojumu, var izvēlēties
šādas funkcijas:
Gatavošanas laiks
Gatavošanas beigu laiks
Minūšu atgādinātājs
Ja rodas pārtraukums elektrības piegādē, visi iestatījumi (diennakts laiks, programmas iestatījums vai aktivizētā programma) tiks atcelti. Kad elektrības piegāde ir atjaunota, displejā sāks mirgot
cipari, un tajā brīdī jāveic pulksteņa/taimera atiestate.
Lai iestatītu pareizu diennakts laiku
Pieslēdzot strāvu vai elektrības piegādes pārtraukuma gadījumā, displejā iedegsies diennakts laika indikators
.
Lai iestatītu pareizu diennakts laiku:
1. Nospiediet taustiņu
vai
2. Pēc tam, kad iestatījums ir veikts, pagaidiet 5 sekundes. Diennakts laika indika-
electrolux 29
tors nodzisīs, un displejā parādīsies iestatītais laiks. Ierīce ir gatava ekspluatācijai.
Lai iestatītu pareizu diennakts laiku, atkārtoti
nospiediet taustiņu
, lai izvēlētos diennakts laika funkciju. Sāks mirgot attiecīgā
signāllampiņa. Pēc tam rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
Diennakts laiku var atiestatīt tikai tādā gadījumā, ja nav iestatīta automātiskā funkcija
(gatavošanas ilgums
vai gatavošanas
beigas
).
Gatavošanas ilguma funkcija
Šī funkcija ļauj automātiski izslēgt cepeškrāsni ieprogrammētā gatavošanas laika beigās.
Ievietojiet cepeškrāsnī produktus, izvēlieties
gatavošanas funkciju un noregulējiet gatavošanas temperatūru. Nospiediet atkārtoti taustiņu , lai izvēlētos gatavošanas laika funkciju. Sāks mirgot attiecīgā signāllampiņa .
Lai iestatītu gatavošanas ilgumu:
1. Nospiediet taustiņu
vai
.
2. Pēc tam, kad iestatījums ir veikts, pagaidiet 5 sekundes. Iedegsies gatavošanas
laika indikators
, un displejs pārslēgsies diennakts laika režīmā.
3. Gatavošanas laikam beidzoties, cepeškrāsns automātiski izslēgsies un atskanēs skaņas signāls, bet signāllampiņa
turpinās mirgot. Pagrieziet cepeškrāsns
funkciju un termostata vadības regulatoru
stāvoklī 0.
Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
Izslēdzot skaņas signālu, cepeškrāsns
pārslēgsies manuālajā vadības režīmā,
un, ja cepeškrāsns funkciju un termostata vadības regulators netiek iestatīts
nulles stāvoklī, ierīce sāks sakarst.
Lai atceltu gatavošanas laiku:
1. Nospiediet atkārtoti taustiņu
, lai izvēlētos gatavošanas laika funkciju. Sāks
mirgot attiecīgā signāllampiņa
, un
displejā parādīsies atlikušais gatavošanas laiks.
2. Nospiediet taustiņu
, līdz displejā tiek
parādīts 0:00. Pēc 5 sekundēm indikators nodzisīs, un displejs pārslēgsies
diennakts laika režīmā.
Gatavošanas beigu funkcija
Izmantojot šo funkciju, var iestatīt, lai beidzoties ieprogrammētajam gatavošanas beigu
laikam, cepeškrāsns automātiski izslēgtos.
Ievietojiet cepeškrāsnī produktus, izvēlieties
gatavošanas funkciju un noregulējiet gatavošanas temperatūru. Nospiediet atkārtoti taustiņu
, lai izvēlētos gatavošanas beigu
funkciju. Sāks mirgot attiecīgā signāllampiņa .
Lai iestatītu gatavošanas beigu laiku:
1. Nospiediet taustiņu
vai
.
2. Pēc tam, kad iestatījums ir veikts, pagaidiet 5 sekundes. iedegsies gatavošanas
, un displejs pārslēgbeigu indikators
sies diennakts laika režīmā.
3. Gatavošanas laikam beidzoties, cepeškrāsns automātiski izslēgsies un atskanēs skaņas signāls, bet signāllampiņa
turpinās mirgot. Pagrieziet cepeškrāsns
funkciju un termostata vadības regulatoru
stāvoklī 0.
Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
Izslēdzot skaņas signālu, cepeškrāsns
pārslēgsies manuālajā vadības režīmā,
un, ja cepeškrāsns funkciju un termostata vadības regulators netiek iestatīts
nulles stāvoklī, ierīce sāks sakarst.
Lai atceltu gatavošanas beigu laiku:
1. Nospiediet atkārtoti taustiņu
, lai izvēlētos gatavošanas beigu funkciju. Sāks
, un
mirgot attiecīgā signāllampiņa
displejā parādīsies ieprogrammētais gatavošanas beigu laiks.
2. Nospiediet taustiņu
, līdz displejā tiks
parādīts pašreizējais diennakts laiks. Atskanēs programmētāja skaņas signāls,
un signāllampiņa nodzisīs.
Gatavošanas ilguma
un gatavošanas
funkcijas kopēja
beigu laika
izmantošana
Gatavošanas ilguma un gatavošanas beigu
laika funkciju var izmantot vienlaikus, lai iestatītu cepeškrāsni ieslēgties un izslēgties pēc
iepriekš noteikta laika.
1. Izmantojot gatavošanas ilguma funkciju
(veiciet gatavošanas ilguma iestatīša-
30 electrolux
nu tā, kā tas aprakstīts attiecīgajā sadaļā),
iestatiet gatavošanas laiku.
Pēc tam nospiediet taustiņu
un displejā būs redzams ieprogrammētais iestatījums.
2. Izmantojot gatavošanas beigu laika funkciju
(veiciet gatavošanas beigu iestatīšanu tā, kā tas aprakstīts attiecīgajā sadaļā), iestatiet gatavošanas beigu laiku.
Iedegsies attiecīgās signāllampiņas, un
displejā parādīsies diennakts laiks. Cepeškrāsns ieslēgsies un izslēgsies saskaņā ar iestatītajām programmām.
Taimera ar skaņas signālu funkcija
Minūtes signāls ieslēgsies ieprogrammētā
laika beigās, taču cepeškrāsns turpinās darboties.
Lai iestatītu minūtes signālu:
1. Nospiediet atkārtoti taustiņu
, lai izvēlētos minūtes signāla funkciju. Sāks mirgot attiecīgā signāllampiņa .
2. Pēc tam nospiediet taustiņu
vai
(maksimāli: 2 stundas, 30 minūtes).
3. Pēc tam, kad iestatījums ir veikts, pagaidiet 5 sekundes. Iedegsies minūtes signāla indikators
.
4. Ieprogrammētā laika beigās sāks mirgot
signāllampiņa un atskanēs skaņas signāls. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
Lai atceltu minūtes signālu:
1. Nospiediet atkārtoti taustiņu
, lai izvēlētos minūtes signāla funkciju. Sāks mirgot attiecīgā signāllampiņa
un displejā
parādīsies atlikušais laiks.
2. Nospiediet taustiņu
, līdz displejā tiek
parādīts 0:00. Pēc 5 sekundēm indikators nodzisīs, un displejs pārslēgsies
diennakts laika režīmā.
Pirms pirmās ieslēgšanas
Brīdinājums Pirms ierīces
izmantošanas, izņemiet no tās
iesaiņojuma materiālus - gan tos,kas
atrodas ierīces iekšpusē, gan tos, kas
ārpusē, ieskaitot reklāmas materiālus un
aizsargplēvi.
Pirms pirmās gatavošanas reizes, rūpīgi
nomazgājiet cepeškrāsns piederumus.
Cepeškrāns darbosies tikai tad, ja tiks
iestatīts diennakts laiks.
Sakarsējiet tukšu cepeškrāsni
Brīdinājums Bērni ir jāuzrauga! Ierīce
būtiski sakarst.
Brīdinājums: Nelietojiet asus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus! Tie var sabojāt virsmas.
Neaizmirstiet noņemt cepeškrāsns iekšpusē novietotos iesaiņojuma materiālus.
Pirms lietot cepeškrāsni pirmo reizi, tā jāsakarsē. Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta piemērota ventilācija, aktivizējot tvaika nosūcēju
vai atverot logu. Pēc tam rīkojieties šādi:
1. Atveriet cepeškrāsns durvis un izņemt no
cepeškrāsns iekšpuses visus piederumus.
2. Aizveriet cepeškrāsns durvis. Ieslēdziet
cepeškrāsni un iestatiet tradicionālās sakarsēšanas funkciju
. Pagrieziet temperatūras regulatoru stāvoklī 250 oC.
3. Atstājiet cepeškrāsni ar šādu uzstādījumu
uz apmēram vienu stundu.
4. Pārejiet uz grila funkciju. Pagrieziet funkciju pārslēgu stāvoklī Grils.
5. Atstājiet cepeškrāsni ar šādu uzstādījumu
uz apmēram 30 minūtēm.
6. Pagrieziet funkciju pārslēgu stāvoklī 0 un
deaktivizējiet temperatūras regulatoru.
7. Pēc tam atstājiet cepeškrāsns durvis atvērtas uz apmēram divām stundām un izvēdiniet virtuvi.
8. Iztīriet cepeškrāsni, notīriet durvis un citas
ierīces sastāvdaļas, izmantojot karsta
ūdens un šķidra tīrīšanas līdzekļa maisījumu. Izžāvējiet cepeškrāsni
Pēc cepeškrāsns pirmās lietošanas tā vēl var
saglabāt nelielu smaku. Tas nekādā veidā
neietekmēs ēdiena kvalitāti un neapdraudēs
Jūsu veselību.
Plīts tīrīšana
Pirms pirmās lietošanas reize rūpīgi notīriet
stikla keramikas virsmu. Pēc tam regulāri tīrīt,
kad tas tikko silts vai auksts. Nepieļaujiet produktu vai ēdienu atlieku sakarsēšanu, līdz tie
electrolux 31
piedeg. Keramikas plītis tiek tīrītas tieši tādā
pašā veidā kā stikls. Nekad nelietot agresīvus
mazgāšanas līdzekļus un sūkļus ar abrazīvu
virsmu. Lietojot stikla keramikas plīti pirmo
reizi, var rasties aromāts, ko izraisa izolācijā
esošā ūdensizgarošana.
Tehnisko datu plāksnīte
Ierīces modeļa numurs ir minēts tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas uz plīts korpusa
apakšējās, priekšējās daļas.
Plīts jāaizsargā, izmantojot piemērotu drošinātāju vai atdalītāju. Plīts specifikācijas ir minētas tehnisko datu plāksnītē.
Kondensācija un tvaiks
Kad ēdiens tiek karsēts, tas izdala tvaiku tāpat kā vāroša tējkanna.
Daļa no tvaikiem aizplūst cepeškrāsns ventilācijas ejās. Tomēr, atverot ierīces durtiņas , nestāviet cepeškrāsns priekšpusē, lai
ļautu izplūst tvaikam vai karstumam.
Ja tvaiks ārpus cepeškrāsns saskarsies ar
vēsu virsmu, piem., apdari, tas kondensēsies
un izveidos ūdens lāsītes. Tas ir pilnīgi normāli un nav uzskatāms par cepeškrāsns defektu. Lai nepieļautu virsmas izbalēšanu, regulāri noslaukiet kondensātu, kā arī netīrumus.
Virtuves trauki
Izmantojiet siltumizturīgus cepeškrāsns traukus, kas paredzēti 290 °C temperatūrai.
Cepeškrāsns traukus u.c. nedrīkst likt
tieši uz cepeškrāsns pamatnes.
Lietošanas norādes
Indukcijas plīts
Plītij ir 4 sakarsēšanas zonas. Tās tiek sakarsētas, izmantojot magnētiskā lauka iedarbību, t.i., indukciju. Tas nozīmē to, ka:
• gatavošana ir ātrāka nekā, izmantojot parasta stikla virsmas plīti;
• zonas automātiski reaģē uz sakarsēšanas
iestatījumu izmaiņām.
Ņemiet vērā, ka indukcijas plīts pēc lietošanas var vēl kādu laiku būt karsta.
Brīdinājums Pastāv apdedzināšanās
risks, ko var radīt atlikušais siltums, un
uz to norāda attiecīgs indikators ! Pēc
ierīces izslēgšanas nepieciešams
noteikts laiks, lai gatavošanas zona
atdzistu.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla
priekšmetus (nažus, dakšiņas, karotes
un vākus), jo tie var sakarst.
Plīts virmas stikls iztur karstumu, aukstumu un straujas temperatūras izmaiņas, bet ir jutīgs pret triecienu. Garšvielu
trauciņš vai kafijas dzirnaviņas nokrītot
uz plīts sildvirsmas var radīt tās saplaisāšanu. Nekad neizmantot plīts sildvirsmu, lai uz tās uzkāptu, liktu uz tās smagus priekšmetus un izmantotu kā uzglabāšanas vietu.
Sakarsēšanas zonu izkārtojums
Sakarsēšanas zonu norādēm paredzētā daļā
var tikt parādīta šāda informācija:
•
plīts sildvirsma ir ieslēgta;
•
norāde uz izvēlēto stāvokli;
•
atlikušais siltums;
• aktivizēta bloķēšanas iekārta bērnu drošībai (funkciju bloķēšana);
• norāde par nepareizu funkciju/pārkaršanu;
•
ēdienu gatavošanai paredzētie trauki ir
nepiemēroti, pārāk mazi vai nav novietoti
uz gatavošanas zonām;
•
ieslēgta pastiprinājuma funkcija.
Indukcijas plīts lietošana
Indukcijas zonu regulatoru iestatījumi, sākot
ar 0 un beidzot ar B , kur B (pastiprinājuma
funkcija) nodrošina maksimālu sakarsēšanu.
Ja vēlaties lietot plīti, rīkojieties šādi:
1. Pārbaudiet, vai
– Pannai vai cepešpannai ir magnētiska
apakšpuse
– Panna vai cepešpanna nav par mazu.
2. Panna vai cepešpanna ir novietota uz sakarsēšanas zonas.
3. Pagrieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā līdz vajadzīgajai programmai. Atcerieties, ka panna sakarsīs
daudz ātrāk nekā uz parastas plīts.
4. Pēc lietošanas izslēdziet plīti.
32 electrolux
Atlikušā siltuma indikators
Pēc vienas vai vairāku sakarsēšanas zonu izslēgšanas, digitālajā displejā tiks parādīts attiecīgās gatavošanas zonas atlikušais siltums
("Karsts"). Pat pēc tam, kad plīts sildvirsma
ir izslēgta, displejs nenodziest, kamēr karsēšanas zonas nav atdzisušas.
• Atlikušo siltumu var izmantot, lai atkausētu
pārtikas produktus vai saglabātu siltu ēdienu.
• Brīdinājums! Pastāv apdedzināšanās
risks, ciktāl deg atlikušā siltuma indikators.
• Brīdinājums! Ja rodas pārtraukums elektrības piegādē, nodzisīs simbols , kā arī
atlikušā siltuma brīdinājums. Vēl joprojām
pastāv apdedzināšanās risks. Jāuzmanās,
lai nepieļautu apdegumus.
Bērnu drošības funkcija
Lai aktivizētu/deaktivizētu bērnu drošības
funkciju, pagrieziet 1. un 3. regulatoru uz vairākāk sekundēm pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam minimālā stāvoklī.
Ja ierīce ir atvienota no elektrotīkla, bērnu drošības funkcija paliks aktīva.
Jaudas pārvaldība
Gatavošanas virsma ir aprīkota ar indukcijas
elementiem, kas izvietoti divās sakarsēšanai
paredzētās sadaļās.
Aizmugurējā un priekšējā sakarsēšanas zona
tiek vadīta atsevišķi.
Indukcijas elementi (gatavošanas zonas) koplieto vienu un to pašu sakarsēšanas zonu.
3600 W
3600 W
Vienlaikus ieslēdzot aizmugurējās (vai priekšējās) gatavošanas zonas, tās koplietos vienu
un to pašu sakarsēšanas funkciju. Uz to norādīs plīts klikšķis, kā arī gatavošanas laiks,
kuru varēs gan palielināt, gan samazināt.
Lai izmantotu maksimālu zonas virsmas
efektivitāti (pastiprinājuma funkcija), pagrie-
ziet regulatoru stāvoklī B - otras zonas efektivitāte tiks samazināta (tas tiek veikts automātiski).
Izvēloties gatavošanas zonai pastiprinājuma
funkciju B , displejā attiecīgajai zonai tiks parādīts , un regulators pārslēgsies stāvoklī
.
Svarīgi ATCERIETIES , ka vienai zonai ir
samazināta darbības efektivtāte, kas nozīmē
to, ka palielināsies gatavošanas laiks.
Nevienai no zonām nav prioritātes attiecībā
pret citām.
Abām gatavošanas sekcijām ir pieejama
maksimālā jauda 3600 W.
Ja, ieslēdzot citu gatavošanas zonu, šis jaudas diapazons tiek pārsniegts, jaudas pārvaldība samazinās citas gatavošanas zonas
siltuma iestatījumu. Šīs gatavošanas zonas
rādītājs mainās starp iestatīto sakarsēšanas
iestatījumu un maksimāli iespējamo sakarsēšanas iestatījumu uz vienu minūti.
Virtuves trauku lieluma noteikšana
Visām gatavošanas zonām ir trauku lieluma
atpazīšanas funkcija. Ja tiek ieslēgta gatavošanas zona, un uz tās netiek noteikti virtuves
trauki, vai arī, piemēram, panna ir noņemta,
vai nepareizi novietota, vai tā nav izgatavota
no magnētiska materiāla, displejā tiks parādīts simbols .
Pārkaršanas gadījumā (piemēram, ja katliņā
vārīšanās laikā iztvaiko viss šķidrums) gatavošanas zona automātiski izslēdzas un displejā tiek parādīts "-". Pirms nākamās izmantošanas, gatavošanas zonu ir jāiestata "0"
stāvoklī un jāļauj tai atdzist.
Ja kāds no sildriņķiem netiek izslēgts pēc noteikta laika vai netiek izmainīta sildīšanas pakāpe, tad atbilstošais sildriņķis automātiski
izslēdzas. Pirms nākamās izmantošanas, gatavošanas zonu ir jāiestata 0. stāvoklī.
Sildīšanas pakāpe
Izslēgšana pēc:
1-2
6 stundām
3-4
5 stundām
5
4 stundām
6-9
1,5 stundas
Maksimālais virtuves trauku un
piederumu lielums
Čertrām indukcijas gatavošanas zonām nepieciešami MINIMĀLA izmēra virtuves trauki. Pannu apakšpusēm pilnībā jāpārsedz at-
electrolux 33
tiecīgās gatavošanas zonas iekšējo sildelementu.
Indukcijas gatavošanas zonas automātiski
pielāgojas virtuves trauku apakšējo daļu izmēriem. Minimālais trauku apakšējās daļas
izmērs ir norādīts tabulā.
Gatavošanas zonas
Ų
Minimālais trauku
apakšpuses Ø
210
180
180
145
145
120
Trauki jānovieto gatavošanas zonu vidusdaļā.
Krāsns trauki
Trauki, kuri paredzēti indukcijas sildriņķiem, ir ar atbilstošu ražotāja atzīmi.
Trauku materiāls
piemērots
Tērauds, tērauda
emalja
Jā
Čuguns
Jā
Nerūsējošais tērauds
Ja to paredz ražotājs
Alumīnijs, varš, misiņš
Nē
Stikls, keramika, porcelāns
Nē
Atsevišķi virtuves trauki, tos novietojot uz
indukcijas gatavošanas zonām, var radīt
troksni. Šie trokšņi nav plīts darbības
traucējums un funkcija netiek kavēta nekādā veidā.
Dibenam jābūt pēc iespējas biezākam
un plakanākam.
Cepeškrāsns funkcijas
Funkcija
Apraksts
Tradicionālā gatavošana
Izmantojiet augšējo un apakšējo sildelementu. Šī funkcija ļauj lietot iecienītākās
kulinārijas receptes, nepielāgojot temperatūras. Šajā gadījumā nepieciešams
veikt cepeškrāsns iepriekšēju sakarsēšanu.
Apakšējais sildelements
Ļauj pabeigt ēdienu gatavošanu, izmantojot tikai apakšējo sildelementu.
Ļauj pabeigt ēdienu gatavošanu, izmantojot tikai augšējo sildelementu.
Augšējais cepeškrāsns elements
Grils
Grilu nevar izmantot kopā ar cepeškrāsni. Sliedes ir jāiebīda iekšā, kad tiek
aizvērtas cepeškrāsns durvis.
Brīdinājums Uzmanību: maksimālā šai funkcijai paredzētā temperatūra ir
230 °C!
Gatavošana ar
gaisa plūsmu
Atkausēšana
Šī funkcija ļauj vienlaikus cept un gatavot, izmantojot jebkuru plauktu un tikpat
kā nesajaucoties aromātiem.
(šī funkcija nav paredzēta produktu gatavošanai). Tā ir paredzēta, lai paātrinātu
saldētu produktu atlaidināšanu.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns
durtiņas ir aizvērtas.
Uzmanieties, atverot cepeškrāsns nolaižamās durtiņas. Nepieļaujiet cepeškrāsns netīšu atvēršanos - verot vaļā krāsns durvis, izmantojiet rokturi.
Cepeškrāsnij ir četri plauktu līmeņi. Plauktu
pozīcijas tiek uzskaitītas, sākot no cepeškrāsns apakšējās daļas.
Ievietojiet cepeškrāsns piederumus pareizi.
Lai izvēlētos cepeškrāsns funkciju, pagrieziet
funkciju vadības regulatoru līdz nepieciešamās funkcijas apzīmējumam.
Cepeškrāsns termostata vadības
regulators
Pagriežot termostata vadības pārslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā , var izvēlēties gatavošanas temperatūru.
Varat izvēlēties temperatūru diapazonā no 50
°C līdz 250 °C.
Termostata, kas regulē temperatūru, iestatījumus var mainīt, tādēļ ir iespējams izvēlēties
temperatūras starp atzīmētajām temperatūrām.
34 electrolux
Ievērībai
Pēc cepeškrāsns temperatūras izvēles
iedegsies cepeškrāsns termostata indikators, un sāks degt pastāvīgā režīmā,
līdz cepeškrāsns sasniegs izvēlēto temperatūru, un pēc tam ieslēgsies un izslēgsies kopā ar termostatu, norādot uz
temperatūras uzturēšanas kārtību.
Cepeškrāsns lietošana
Brīdinājums Nenovietojiet
cepeškrāsns pamatnē alumīnija foliju,
cepešpannas vai cepeškrāsns traukus.
Bloķējot cepeškrāsns apakšpusē karstuma izplatību, var sabojāt emaljas pārklājumu. Lietojot cepeškrāsni, tā sakarst: NEATSTĀJIET PIE PLĪTS BĒRNUS BEZ UZRAUDZĪBAS.
Temperatūras svārstību dēļ vai arī ja produkti
(piemēram, pica) ir izvietoti nevienmērīgi, cepešpanna var īslaicīgi deformēties. Cepešpanna atgūs savu sākotnējo stāvokli, tiklīdz
tā atdzisīs.
Skatiet tālāk minētos ieteikumus par cepeškrāsns funkciju efektīvu izmantošanu dažādiem gatavošanas veidiem:
Tradicionālās cepeškrāsns lietošana
Brīdinājums Pastāv apdedzināšanās
risks, pieskaroties cepeškrāsns
iekšpusē uzstādītajiem sildelementiem.
Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Siltums izdalās gan no augšējiem, gan
apakšējiem sildelementiem.
Varat veikt produktu pagatavošanu vienā līmenī, un tas ir īpaši noderīgi ēdieniem, kuriem
nepieciešama apakšējās daļas pagatavošana un augšpuses apbrūnināšana (piemēram,
lazanjai)
Šī funkcija nodrošina iespēju pagatavot ēdienu bez ventilatora aktivizēšanas.
Kā izmantot tradicionālo cepeškrāsni:
• Pagrieziet cepeškrāsns funkciju vadības
.
regulatoru līdz simbolam
• Pagrieziet termostata vadības regulatoru
līdz vajadzīgajai temperatūrai.
Tikai cepeškrāsns augšējais
sildelements
Karstums tiek piegādāts tikai no cepeškrāsns augšpuses. Šo cepeškrāsns funkciju
regulatora stāvokli ieteicams izmantot, lai pagatavotu ēdienus no gataviem produktiem.
Kā izmantot tradicionālo cepeškrāsni:
• Pagrieziet cepeškrāsns funkciju vadības
regulatoru līdz simbolam
.
• Pagrieziet termostata vadības regulatoru
līdz vajadzīgajai temperatūrai.
Tikai cepeškrāsns apakšējais
sildelements
Šī funkcija ir īpaši piemērota smalkmaizīšu vai
picu gatavošanai. To var izmantot arī sāļo vai
augļu pīrāgu gatavošanas pabeigšanai, lai
nodrošinātu smalkmaizīšu pilnīgu pagatavošanu.
Kā izmantot tradicionālo cepeškrāsni:
• Pagrieziet cepeškrāsns funkciju vadības
regulatoru līdz simbolam
.
• Pagrieziet termostata vadības regulatoru
līdz vajadzīgajai temperatūrai.
Gatavošana ar gaisa plūsmu
Cepeškrāsns iekšpusē esošais gaiss tiek sakarsēts, izmantojot ap ventilatoru aiz aimugurējā paneļa uzstādīto sildelementu. Ventilators regulē gaisa plūsmu vienmērīgas temperatūras saglabāšanai cepeškrāsns iekšpusē.
Šīs funkcijas izmantošanas priekšrocības:
ātrāka iepriekšējā sakarsēšana
Tā kā cepeškrāsns ar ventilatoru ātri sasniedz vajadzīgo temperatūru, ne vienmēr ir
nepieciešams iepriekš sakarsēt ierīci, kaut
arī, iespējams, jums jāpievieno gatavošanas
laikiem papildus 5-7 minūtes. Ēdieniem, kuru
gatavošanai nepieciešamas augstākas temperatūras, piemēram, maizei, smalkmaizītēm, plāceņiem, suflē un citiem ēdieniem,
vislabākos rezultātus var iegūt, ja cepeškrāsns vispirms tiek iepriekšēji sakarsēta.
Zemākas temperatūras
Gatavošanai cepeškrāsnī ar ventilatoru pamatā nepieciešamas zemākas temperatūras
nekā tradicionālajai gatavošanai.
Atcerieties, ka savām ēdienu receptēm,
izmantojot tradicionālo gatavošanu,
temperatūras jāsamazina par aptuveni
20-25 ° C.
electrolux 35
Vienmērīgāka siltumizplatība
Cepeškrāsnij ar ventilatoru ir vienmērīga siltumizplatība visos plauktu līmeņos. Tas nozīmē, ka vienu un to pašu produktu porcijas
cepeškrāsnī var pagatavot vienlaikus. Tomēr
augšējā plauktā ēdiens, iespējams, apbrūnināsies ātrāk nekā apakšējā.
Tā ir parasta parādība. Un starp ēdieniem
nav novērojama aromātu sajaukšanās.
Kā izmantot cepeškrāsns ventilatoru
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju pārslēgu
stāvoklī
2. Pagrieziet termostata vadības regulatoru
līdz vajadzīgajai temperatūrai.
Grils
Brīdinājums Ierīces sastāvdaļas ir
karstas! Izņemot vai ievietojot grilēšanas
pannu, lietojiet cepeškrāsns cimdus.
Brīdinājums Ierīces lietošanas laikā
neļaujiet bērniem atrasties tās tuvumā.
Brīdinājums Lietojot grila funkciju,
cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām.
Maksimālā šai funkcijai paredzētā
temperatūra ir 230 °C!
• Izmantojot termostata vadības regulatoru, iestatiet maksimālo temperatūru 230 °C.
Lai nodrošinātu maksimālu gaisa cirkulāciju
un likvidētu ēdienā taukvielas un sulas, lielākā
daļa produktu jānovieto uz grilēšanas cepešpannas režģa. Zivis, ja vēlaties, var novietot
tieši uz grila pannas.
Ēdiens pirms cepšanas pilnībā jānosusina, lai
samazinātu tauku un sulu izšļakstīšanos. Iesmērējiet liesu gaļu un zivis ar nelielu daudzumu eļļas vai kausēta sviesta, lai tie saglabātos mitri gatavošanas laikā.
Kad tiek cepta gaļa, tādas piedevas kā tomātus un sēnes var novietot zem režģa.
Grauzdējot maizi, ieteicams izmantot augšējo plaukta pozīciju. Pirms steiku gatavošanas
vai cepšanas, iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni, izvēloties visjaudīgāko iestatījumu vairākas minūtes. Ja nepieciešams, gatavošanas laikā regulējiet sakarsēšanas iestatījumus un plauktu stāvokli.
Lai nodrošinātu drošību, grila sildelements
tiek vadīts, izmantojot termostata vadības
elementus. Cepšanas laikā grils periodiski ieslēdzas un izslēdzas, lai netiktu pieļauta pārkaršana.
Lai pārslēgtos uz grila funkciju:
• Pagrieziet cepeškrāsns vadības regulatoru līdz simbolam
.
Cepšanas laiks ir atkarīgs no gaļas biezuma, nevis no tās svara.
Noderīgi ieteikumi un padomi
Plīts virsmas izmantošanas ieteikumi
Šajā tabulā sniegtajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.
Sildīšanas pakāpe
Plīts lietošanas
veids
Piemērots
Gatavošanas laiki
Padomi
0
Izslēgts stāvoklis
1
Ēdienu uzturēšana
siltā stāvoklī
Pagatavoto ēdienu
uzturēšana siltā stāvoklī
Pēc nepieciešamības
Aiztaisiet ar vāku
1-2
Atkausēšana
Holandes mērce,
sviesta kausēšana,
šokolāde, želeja
5-25
Laiku pa laikam maisiet
1-2
Sacietēšana
Omletes, ceptas
olas
10-40
Gatavošanas laikā aiztaisiet
vāku
36 electrolux
Sildīšanas pakāpe
Plīts lietošanas
veids
Piemērots
Gatavošanas laiki
Padomi
2-3
Vārīt
Rīsu vārīšana un
ēdienu uz piena bāzes gatavošana. Gatavo ēdienu uzsildīšana
25-50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā rīsu daudzumam, maisiet ēdienus uz piena bāzes visas gatavošanas laikā
3-4
Tvaicēšana, sautēšana
Dārzeņu, zivju tvaicēšana, gaļas sautēšana
20-45
Dārzeņiem pievienojiet nelielu
šķidruma daudzumu (dažas
karotes)
4-5
Briedināšana
Kartupeļu tvaicēšana
20-60
Izmantojiet tikai nedaudz šķidruma (piemēram, 750 g kartupeļiem tikai ¼ ūdens).
4-5
Briedināšana
Liela apjoma pagatavošanai
60-150
Līdz 3 l šķidruma un ingredienti
6-7
Apcepšana
Eskalopu, teļa gaļas,
kotlešu, frikadeļu, cīsiņu, aknu, olu, pankūku cepšana
Pēc nepieciešamības
Cepšanas laikā apgrieziet
7-8
Apjomīga cepšana
Kartupeļu pankūkas,
filejas steiki
5-15
Cepšanas laikā apgrieziet
9
Vārīšana, žāvēšana,
pamatīga apcepšana
Liela ūdens daudzuma vārīšana, makaronu izstrādājumu gatavošana, gaļas žāvēšana (gulašs, sautēta gaļa), čipsu apcepšana
Pastiprinājuma funkcija B ir piemērota
var lielu daudzuma šķidruma sakarsēšanai.
Tradicionālās cepeškrāns lietošanas
ieteikumi
Starp sildelementu un pagatavojamajiem
produktiem jāievēro vismaz 2,5 cm liela atstarpe. Tā tiek nodrošināts labākais gatavošanas rezultāts un telpa, kur izplesties rauga
mīklas ēdieniem, Jorkšīras pudiņiem u.tml.
Kad tiek ceptas kūkas, smalkmaizītes, plāceņi, maize u.tml., novietojiet cepamās formas vai paplātes vidū zem sildelementa.
Pārliecinieties, ka ēdiens ir novietots uz
plaukta vidū un apkārt cepšanas paplātei/
traukam ir pietiekama vieta, lai būtu iespējama maksimāla gaisa cirkulācija.
Cepešpannas materiāls un biezums, kā arī
konkrēti ēdieni ietekmēs produktu apakšējās
daļas apbrūnināšanas procesu.
Emaljas trauki, tumši vai smagi cepšanas piederumi palielina ēdiena pamatnes brūnumu.
Spoža alumīnija vai pulētas tērauda paplātes
atstaro karstumu atpakaļ, tādēļ dos mazāku
brūnumu.
Svarīgi Nenovietojiet traukus tieši uz
cepeškrāsns pamatnes, jo tā ļoti sakarst un
tādējādi var rasties bojājumi.
Neizmantojiet grila pannu vai gaļas paplāti kā
cepšanas paplātes, jo tā tiks vairāk apbrūnināta ēdiena apakša.
Enerģijas taupīšanas nolūkā cepeškrāsns
durvis atvērtas atstājiet pēc iespējas īsāku
laiku, sevišķi, kad ievietojat ēdienu iepriekš
sakarsētā cepeškrāsnī.
Cepeškrāsns un ventilatora funkcijas
lietošanas ieteikumi
Plauktu pozīcijas nav tik svarīgas, taču pārbaudiet, vai produkti uz cepešpannām ir izvietoti vienmērīgi.
Gatavojot cepeškrāsnī ar ventilatoru vairākus
ēdienus, novietojiet tos dažādos plauktos,
nevis uz viena. Ja cepeškrāsns ir pilnībā noslogota, iespējams, būs nepieciešams nedaudz ilgāks ēdienu gatavošanas laiks.
Ja cepeškrāsns ir pilnībā noslogota ar vienu
un to pašu pārtiku, piemēram, neliela izmēra
pīrāgiem vai vienāda izmēra kārtainiem izstrādājumiem, tad tie pagatavosies vienlaikus un arī jāizņem no cepeškrāsns vienlaikus.
Gatavojot dažāda lieluma produktus, piemē-
electrolux 37
ram, biskvītus un pīrāgus, to pagatavošanas
laiks var atšķirties.
Cepeškrāsni ar ventilatoru var izmantot, lai
sakarsētu pārtiku, to vispirms neatlaidinot,
piemēram, augļu pīrāgus, saldos pīrādziņus
ar pildījumu, mīklā ieceptas desiņas un citas
smalkmaizītes. Izmantojiet 190-200 ° C temperatūru, un sakarsējiet aptuveni 20-40 minūtes (atkarībā no cepeškrāsnī ievietotā produktu daudzuma).
Tikai pieredze ļaus jums noteikt pareizo režīmu atsevišķiem gatavošanas veidiem. Temperatūras ir tikai informatīvas. Iespējams, ka
būs nepieciešams palielināt vai samazināt
temperatūras, lai piemērotos individuālajām
vajadzībām un prasībām.
Virtuves trauku ietekme uz gatavošanas
rezultātiem
Virtuves trauki atšķiras ar savu biezumu, vadītspēju, krāsu, utt., kas ietekmē to, kā tie
vada siltumu uz traukos ievietoto pārtiku:
A) Alumīnija trauki, māla trauki, cepeškrānij
paredzētie stikla trauki un spoži virtuves
trauki samazinās gatavošanas laiku un
ēdiena pamatnes apbrūnināšanu.
B) Emaljēti čuguna, anodēta alumīnija trauki,
alumīnija trauki ar nepiedegošu iekšpusi,
kā arī krāsoti un tumši, smagi virtuves
trauki palielinās gatavošanas procesu un
ēdiena pamatnes apbrūnināšanu.
Atkausēšanas ieteikumi
• Nosedziet ēdienu ar vāku, alumīnija foliju
vai plastmasas plēvi, lai nepieļautu ēdiena
izžūšanu atkausēšanas laikā.
• Nelieli vai plāni zivju filejas gabaliņi vai izlobītas garneles, kapāta gaļa, aknas un biezas cūkas karbonādes tiks atkausētas 1-2
stundu laikā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu
ēdienu, produkti jāpagatavo uzreiz pēc to
atkausēšanas.
• Saldētos produktus jānovieto vienā kārtā
un, kad pagājusi puse no atkausēšanai paredzētā laika, jāapgriež uz otru pusi.
• NEATSTĀJIET atkausētu ēdienu istabas
temperatūrā. Jēlu ēdienu nekavējoties pagatavojiet, bet pagatavotu ēdienu ielieciet
ledusskapī.
• Rūpējieties, lai tiktu ievēroti higiēnas pamatprincipi, apstrādājot svaigu, sasaldētu,
jēlu un pagatavotu pārtiku.
GATAVOŠANAS TABULA
Ēdiens
Konditorejas
izstrādājumi
Nelieli pīrāgi
Ziemassvētku
pīrāgs
Drupatu pīrāgs
Pīrādziņi pildīti
ar krēmu
Rauga pīrādziņi
Plakans pīrāgs
Plauktu līmenis, sākot no
apakšpuses
Iepriekšējās
sakarsēšans
laiks minūtēs
3
10-13
160-180
----
20-25
1+2
7-10
----
140-160
40-45
2
10-13
170-190
----
20-25
1+2
10-12
----
160-180
25-30
2
15-20
250
----
45+10 2)
2
----
----
150-160
45+10 2)
2
15-20
190-200
----
25-35
2
----
----
165-175
25-35
2
----
115-125
----
40-50
1+2
----
----
115-125
45-55
2
10-15
210-220
----
10-15
1+2
10-13
----
180-200
10-20
2
10-13
170-190
----
25-30
1+2
7-10
----
150-170
40-45
Temperatūra ° C
1)160-180
Temperatūra ° C
Ilgums (minūtes)
38 electrolux
GATAVOŠANAS TABULA
Ēdiens
Plauktu līmenis, sākot no
apakšpuses
Iepriekšējās
sakarsēšans
laiks minūtēs
2
10-13
170-180
----
20-25
2
7-10
----
150-160
30-35
2
----
170-190
----
50-70
1
----
----
150-170
50-70
1
10-13
170-190
----
15-20
1
10-13
----
160-180
10-20
2
10-15
190-200
----
10-20
2
10-13
----
190-200
10-20
3
----
180-200
----
45-50
3
----
----
165-175
45-50
1
10-13
175-185
----
55-60
1+2
----
----
165-175
50-55
2
----
170-180
----
50-55
2
----
----
145-155
50-55
2
----
----
150-160
30-40
2
10-13
----
150-160
40-50
Zemnieku mai- 1
ze
15-20
250
195-205
----
40-60
Sāļais pīrāgs
1
15-20
220-240
----
20-40
1
10-15
----
200-220
20-40
2
----
210-230
----
30-35
1
----
----
190-200
25-30
2
----
195-205
----
60-70
2
----
----
170-190
45-50
3
----
195-205
----
60-70
2
----
----
160-180
45-50
Kūka no biskvītmīklas
Siera pīrāgs
Šveices rullīši
Kāposti
Pīrāgs no rauga mīklas ar
āboliem
Ābolu pīrāgs
Dziļajā cepešpannā gatavots pīrāgs
Pica
Vesela vista
Cūkgaļas cepetis
Temperatūra ° C
1)
Temperatūra ° C
Ilgums (minūtes)
1) iepriekšējās sakarsēšans laiks
2) uzturēšanas laiks cepeškrāsnī pēc ierīces funkciju vadības regulatora izslēgšanas
GRILĒŠANAS TABULA
Ēdiens
Grauzdiņi
Plauktu līmenis, sākot no
apakšpuses
Iepriekšējās sakarsēšans laiks
minūtēs
3
10
3
10
Temperatūra °
C
230
Ilgums (minūtes)
3-5
3-5
electrolux 39
GRILĒŠANAS TABULA
Ēdiens
Plauktu līmenis, sākot no
apakšpuses
Iepriekšējās sakarsēšans laiks
minūtēs
Temperatūra °
C
Ilgums (minūtes)
Liellopu gaļas
steiki
3
10
230
15+15 1)
Vesela vista
gaļas cepšanas aprīkojums
-
230
50-60
Puse cāļa
2
-
230
30+30 1)
2
-
3
-
Cūkgaļas kotletes
25+25 1)
230
25+25 1)
20+20 1)
2
1) Gatavošanas laikā, lūdzu, apgrieziet produktus uz otru pusi
Kopšana un tīrīšana
Brīdinājums Cepeškrāsns regulāri
jātīra. Uzkrājušās taukvielas vai produktu
paliekas var izraisīt ugunsbīstamību.
Brīdinājums Pirms tīrīšanas
pārbaudiet, vai vadības pārslēgi atrodas
stāvoklī IZSLĒGTS un ierīce ir pilnībā
atdzisusi.
Brīdinājums Pirms ierīces apkopes vai
tīrīšanas, tā JĀATVIENO no elektotīkla.
Tīrīšanas līdzekļi
Pirms tīrīšanas līdzekļu lietošanas, pārbaudiet, vai tie ir piemēroti cepeškrāsns tīrīšanai
un to izmantošanu iesaka šādu līdzekļu ražotājs.
Brīdinājums Neizmantojiet balinātāju
saturošus tīrīšanas līdzekļus, jo virsmu
apdare var kļūt nespodra. Nelietojiet
tvaika tīrītājus vai abrazīvas vielas. Lai
tīrītu cepeškrāsni un plīti, neizmantojiet
tvaika tīrīšanas ierīci.
Stikla keramika
Svarīgi Pārbaudiet, vai uz stikla keramikas
nav palikušas tīrīšanas līdzekļu paliekas!
Notīriet tās ar lielu ūdens daudzumu, jo
sakarstot, tas var izraisīt nelabvēlīgu efektu!
Nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, grila vai cepeškrāsns aerosolus, rupjus tīrīšanas līdzekļus vai pannu tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt virsmu.
Tīriet stikla keramiku pēc katras lietošanas reizes, pirms tam ļaujot tai atdzist.
Tādējādi jūs nepieļausiet netīrumu uzkrāšanos un aizdegšanos. Notīriet katlakmeni un izžuvuša ūdens traipus, kā arī
metāliskas krāsas traipus, izmantojot
tirdzniecībā pieejamo stikla keramikas
vai nerūsošā tērauda tīrītāju.
Neliels netīrumu daudzums
1. Noslaukiet stikla keramiku ar mitru drāniņu, nedaudz pievienojot šķidro mazgāšanas līdzekli.
2. Pēc tam nosusiniet virsmu ar tīru, sausu
drāniņu. Neatstājiet uz virsmas tīrīšanas
līdzekļa paliekas.
3. Reizi nedēļā rūpīgi notīriet visu stikla keramikas virsmu, izmantojot tirdzniecībā
pieejamo stikla keramikas tīrīšanas līdzekli.
4. Pēc tam noskalojiet virsmu ar lielu daudzumu ūdens un nosusiniet, izmantojot tīru,
sausu bezplūksnu drāniņu.
Piekaltuši netīrumi
1. Lai notīrītu piedegušu produktu atliekas,
lietojiet stikla skrāpi.
2. Novietojiet uz stikla keramikas virsmas
noteiktā leņķī skrāpi.
3. Notīriet netīrumus, virzot skrāpi pāri virsmai.
40 electrolux
Stikla skrāpjus un stikla keramikas tīrīšanas līdzekļus var iegādāties tirdzniecības
preču veikalos.
Piedegušas produktu atliekas
1. Notīriet piedegušu cukuru, izkusušu
plastmasu, alumīnija foliju un citus izkusušus materiālus, kamēr plīts vēl ir karsta,
izmantojot stikla skrāpi.
2. Tīriet gatavošanas virsmu, kad tā ir atdzisusi.
Svarīgi Tīrot sakarsēšanas zonu ar stikla
skrāpi, iespējama apdedzināšanās!
Ja gatavošanas zona ir atdzisusi pirms
vēl nav notīrīti netīrumi, sakarsējiet to vēlreiz. Skrāpējumus vai tumšus traipus, ko
uz stikla virsmas atstājušas pannu pamatnes ar asām malām, nevar likvidēt.
Tomēr tas neietekmē gatavošanas virsmas darbību.
4. Kad cepeškrāsns ir atdzisusi, nomazgājiet virsmas ar tīru ūdeni. Piekaltušas ēdienu atliekas uzmanīgi notīriet, izmantojot
ar ziepēm piesūcinātu tērauda vati. Nosusiniet mitrās virsmas.
Cepeškrāsns plaukti un plauktu balsti
Lai atvieglotu cepeškrāsns tīrīšanu, var noņemt izbīdāmās vadotnes.
Teleskopiskās vadotnes
Sānu restītes un teleskopiskās vadotnes
tiek uzstādītas un noņemtas tādā pašā
veidā kā standarta sānu restītes.
Sānu restīšu noņemšana
Satveriet izbīdāmo vadotni ar vienu roku un
izskrūvējiet stiprinājuma skrūves. Izņemiet no
cepeškrāsns sānu restes, nesabojājot emaljas pārklājumu.
Brīdinājums Ja virsma ir saplaisājusi,
tad ierīci izslēgt, lai nepieļautu elektriskās
strāvas trieciena risku.
Plīts virsma
Svarīgi Nelietojiet etiķi, citronu sulu vai traipu
tīrīšanas līdzekļus, jo pretējā gadījumā var
parādīties blāvi traipi.
1. Noslaukiet virsmu ar mitru drāniņu, nedaudz pievienojot šķidro mazgāšanas
līdzekli.
2. Atmiekšķējiet piekaltušus netīrumus ar
mitru drāniņu. Pēc tam notīriet netīrumus
un virsmas nosusiniet.
Korpusa tīrīšana
Lai veiktu korpusa tīrīšanu, ieteicams lietot tīrīšanas līdzekļus, kas neskrāpē virsmu. Nelietojiet metāla priekšmetus, tērauda vati, neilona sūkļus, abrazīvus un kodīgus tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus.
Ja cepeškrāsns ir ļoti netīra:
1. piekaltušu šķidrumu notīrīšanai lietojiet
lāpstiņu vai līdzīgu priekšmetu
2. Lai vieglāk izmazgātu cepeškrāsns iekšpusi, izmantojot sūkli, pārklājiet virsmu ar
ziepēm
3. Aizveriet durtiņas. Iestatiet cepeškrāsni
augšējā/apakšējā sakarsēšanas režīmā
un 100 ° C temperatūru aptuveni 10 minūtes.
Svarīgi Uzstādot sānu restītes ,
pārbaudiet, vai teleskopisko vadotņu
savilcējskrūves ir vērstas uz priekšu.
electrolux 41
Lai veiktu uzstādīšanu, nostipriniet restītes
pie sānu sienām un pieskrūvējiet fiksācijas
skrūves.
Teleskopisko vadotņu tīrīšana
Tīriet restītes un teleskopiskās vadotnes, izmantojot karstu ziepjūdeni. Ja tās ir ļoti netīras, vispirms izmērcējiet tās un pēc tam tīriet
ar tērauda stiepļu beržamo sūkli.
15
b
Svarīgi Nekad neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
Cepeškrāsns durvis
Cepeškrāsns durtiņu noņemšana
Lai atvieglotu ierīces tīrīšanu, var noņemt cepeškrāsns durtiņas.
a
Nolaist cepeškrāsns durvis horizontālā stāvoklī. Pēc tam atvāzt uz priekšu abu durvju
šarnīru skavas līdz atdurei (a). Lēni aizveriet
durtiņas līdz atdurei un paceliet, līdz tās var
izņemt no eņģēm (b).
Cepeškrāsns durtiņu ievietošana eņģēs
Ievietojot atpakaļ durtiņas eņģēs, rīkojieties
tāpat kā aprakstīts iepriekš, tikai šoreiz pretējā secībā. Ievietot durvju šarnīrus stiprināšanas urbumos (c). Ievērot, lai šarnīri būtu
pareizā un vienmērīgā stāvoklī. Pēc tam lēni
nolaidiet durtiņas uz leju. Ievērot, lai durvju
stūri apakšā neskartu rāmi (pretējā gadījumā
pagriezt durvis uz augšu un vēlreiz noregulēt
šarnīrus).
42 electrolux
Svarīgi Nekad neļaujiet "izlēkt" durvju šarnīru
svirām. Atsperes darbības rezultātā
iespējams gūt savainojumus.
15
Cepeškrāsns apgaismojuma spuldzes
nomaiņa
Brīdinājums Lai nepieļautu
elektrošoku, pirms apgaismojuma
spuldzes nomaiņas, pārbaudiet, vai
ierīce ir izslēgta un atvienota no
elektrtīkla.
c
Bojātās spuldzes nomaiņa:
1. Pagrieziet spuldzes stikla pārsegu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2. Izņemiet bojāto spuldzi un nomainiet to
pret jaunu.
3. Uzstādiet atpakaļ spuldzes stikla pārsegu.
4. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
Visbeidzot nostipriniet fiksatorus (d). Lai durtiņas varētu pareizi aizvērties, piespiediet fiksatorus virzienā uz leju, izmantojot, piemēram, skrūgriezi (e). Pārbaudiet, vai durtiņas
veras pareizi.
d
Ja jānomaina apgaismojuma spuldze,
tai jāatbilst šādiem parametriem:
e
Jauda vatos:
25 W
Spriegums:
230/240 V 50 Hz
Temperatūra:
300 ° C
Vītnes tips:
E 14
Ko darīt, ja ...
Ja ierīce nedarbojas pareizi, tad pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, lūdzu,
veiciet iepriekš minētās pārbaudes.
Svarīgi Ja ierīce tiek lietota nepareizi, jums
būs jāapmaksā klientu apkalpošanas centra
darbinieku vai preces tirgotāja iesaistīšanās
electrolux 43
kļūmes novēršanā, pat ja spēkā ir esošās
garantijas noteikumi.
Indukcijas plīts
Nepareizas darbības raksturojums
Iespējamais cēlonis
Plīts neieslēdzas vai nedarbojas.
Kopš plīts ieslēgšanas ir pagājušas vairāk kā 10 sekundes
Vēlreiz ieslēdziet plīti
Atlikušā siltuma indikators neko nerāda
Plītsriņķis ir bijis ieslēgts uz neilgu
laiku un tāpēc nav vēl karsts
Ja gatavošanas zonai ir jāsakarst,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Displejs pārslēdzas starp diviem sakarsēšanas līmeņiem
Izmantojot jaudas pārvaldību, tiek
samazināta sakarsēšanas zonas
jauda
Skatiet sadaļu "Jaudas pārvaldība"
" Iedegas F " indikators
• Nepiemērots virtuves trauks
• Uz sildriņķa nav uzlikts trauks
• Virtuves trauka dibena diametrs sildriņķim ir par mazu
Lietot piemērotus virtuves traukus.
Uzlikt trauku
Lietot piemērotus virtuves traukus
" displejā parādās E " un skait- Kļūme elektronikā
lis
Novēršana
Atvienojiet uz dažām minūtēm ierīci no elektrotīkla (izņemiet mājas
elektrosistēmas drošinātāju). Ja
pēc atkārtotas ieslēgšanas simbols atkal ir redzams, sazinieties
ar klientu apkalpošanas centru.
Elektriskā cepeškrāns
Nepareizas darbības raksturojums
Cepeškrāsns neieslēdzas.
Risinājumi
• Izmantojot elektronisko taimeri, iestatiet diennakts
laiku.
• Nepareizi izvēlēta gatavošanas funkcija/temperatūra.
• Ligzdas slēdzis vai cepeškrāsns elektrības slēdzis
ir stāvoklī IESLĒGT.
Gatavošanai nepieciešamais laiks ir par ilgu vai Iespējams, ka jāregulē temperatūra
arī ēdieni tiek pagatavoti par ātru:
Cepeškrāsns nedarbojas.
Spuldze ir izdegusi. Lai nomainītu spuldzi, ievērojiet
attiecīgajā sadaļā minētos norādījumus.
Ja ierīce nedarbojas arī pēc visām šīm pārbaudēm, sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru. Kad zvanīsit uz servisa centru, jums
būs jāsniedz šāda informācija:
• jūsu vārds, uzvārds, adrese un pasta indekss.
• jūsu tālruņa numurs
• saprotams un konspektīvs problēmas raksturojums
• ierīces modeļa un sērijas numurs (skatiet
tehnisko datu plāksnīti)
• ierīces iegādes datums
Tehniskie dati
Plīts
Priekšējā kreisā indukcijas zona Ø 140
mm
Cepeškrāsns
1400 ( B 2500 W)
Apakšējais sildelements
900 W
44 electrolux
Priekšējā labās puses indukcijas zona Ø
180 mm
1800 W ( B 2800 W)
Augšējais sildelements
1000 W
Aizmugurējā kreisā
indukcijas zona Ø
210 mm
2100 W ( B 3100 W)
Grila sildelements
1900 W
Aizmugurējā labās
puses indukcijas zona Ø 140 mm
1400 W ( B 2500 W)
Konvekcijas ventilators
35 W
Kopējā plīts jauda
(modulis 2. zona 3600W
x 2) 7200 W
Cepeškrāsns apgaismojums
Spuldze: 25 W; spuldzes tips: E 14
Elektriskais taimeris
1W
Tīrīšana
rokasgrāmata
Kopējā cepeškrāsns jauda
1961 W
Plīts
Barošana
Nominālais spriegums
230/400 V
Nominālā frekvence
50 Hz
Kopējā plīts jauda
Izmēri
9161 W
Augstums
858 mm
Platums
500 mm
Dziļums
600 mm
Cepeškrāsns ietilpība
50 litri
Uzstādīšana
Brīdinājums Ražotājs neuzņemsies
atbildību par bojājumiem, kas radušies
neievērojot iepriekš minētās drošības
instrukcijas.
Ierīces uzstādīšanu drīkst veik tikai kvalificēta
vai zinoša persona atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
Ierīce ir jāuzstāda saskaņā ar "Y" specifikāciju
(EN60.335-2.6). Plīti nedrīkst uzstādīt augstāk par darba virsmu.
Lūdzu, uzstādiet ierīci tā, lai remonta gadījumā tai varētu viegli piekļūt.
Pirms plīts pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai mājas elektrosistēmas spriegu-
ma un frekvences parametri atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē minētajiem.
Cepeškrāsnij jābūt iezemētai.
Novietojums
Plīts ir jāreģistrē kā "Y klases" ierīce saskaņā
ar Ugunsgrēka riska noteikumiem. Blakus ierīcei esošās virtuves mēbeles vai sienas nedrīkst pārsniegt plīts augstumu.
Plīti jāuzstāda virtuvē, nevis vannas istabā vai
dušas telpā.
Minimālais attālums, kādā virs plīts jāuzstāda
dūmvads, ir 69 cm
electrolux 45
Līmeņošana
Ierīce ir aprīkota ar regulējamām kājiņām, kas
atrodas pamatnes aizmugurē esošajos stūros.
Regulējot kājiņas, iespējams mainīt ierīces
augstumu, lai nodrošinātu stabilitāti un uz
plīts novietotajās pannās un citos virtuves
traukos iepildīto šķidrumu vienmērīgu līmeni.
Elektriskie pieslēgumi
Brīdinājums Visus ar ierīces elektrisko
pieslēgumu saistītos darbus, kas
nepieciešami ierīces uzstādīšanai, drīkst
veikt tikai kvalificēta un zinoša persona
atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem.
Plīti ir paredzēts pieslēgt 230/400 V, 50 Hz
spriegumam. Lai pieslēgtu pie elektrotīkla, izmantot H05 RR-F tipa kabeli.
Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai mājas elektrotīkla sprieguma parametri atbilst
plīts tehnisko datu plāksnītē minētajiem.
Plīts nav aprīkota ar strāvas kabeli. Plītij, atbilstoši 1. tabulā minētajām specifikācijām,
jāuzstāda strāvas kabeli.
Tieša pieslēguma gadījumā jāuzstāda vienpolārs atvienotājs ar vismaz 3 mm atstarpi
starp kontaktiem.
Pēc ierīces uzstādīšanas slēdzim jāatrodas 2
m attālumā no tās un jābūt ērti pieejamam.
Slēdzis nedrīkst pārraut zaļo/dzelteno zemējuma vadu.
Svarīgi PIEZĪME. Zemējuma vadam jābūt
par 2 cm garākam nekā strāvas un
neitrālajam vadam.
Brīdinājums Ja strāvas kabelis ir
bojāts, lai nepieļautu bīstamību, to
nomainīt drīkst tikai ierīces ražotājs,
servisa centra darbinieki vai citas
zinošas personas.
46 electrolux
Brīdinājums Pēc ierīces uzstādīšanas
un pieslēgšanas, strāvas kabelis
jānovieto tā, lai tā temperatūra visā
kabeļa garumā nepārsniegtu apkārtējās
vides temperatūru par 50 ° C.
1 Strāvas kabelis
Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai:
• mājas elektrosistēmas drošinātājs un pati
elektrosistēma ir paredzēta plīts noslodzei
(skatiet tehnisko datu plāksnīti);
• pēc ierīces uzstādīšanas kontaktligzda vai
vienpolārais slēdzis ir ērti pieejams.
Kā rīkoties?
• Noņemiet no ierīces tās aizmugurējo aizsargpārsegu, pirms tam izskrūvējot skrūves.
• Pievienojiet strāvas kabeli pie plīts spailes.
• Nostipriniet to, izmantojot kabeļa skavu.
• Pārbaudiet, vai pieslēgums spailei atbilst
elektrotīkla jaudai.
• Uzstādiet atpakaļ aizmugurējo aizsargpārsegu un ieskrūvējiet skrūves.
1
1 Strāvas kabelis
Brīdinājums Pārbaudiet, vai strāvas
kabelis nesaskaras ar sakarsētajām
ierīces daļām, kā tas parādīts shēmā.
1
Nominālais
spriegums
Pieslēguma veids
230V ~/ 400V 3N~/ 230V 3~/ 400V 2N~
Vienfāzes
Trīsfāzu Y 3 f. + neitrāls
Trīsfāzu
Trīsfāzu Y 2 f. + neitrāls
230V ~
400V 3N~
230V 3~
400V 2N~
Kabeļa
pieslēgums
spaiļu blokam
Elektrotīkla
spriegums
electrolux 47
Sildelementu
spriegums
230 V
230 V
230 V
230 V
Kušanas
izturība
50 A
3 x 16 A
3 x 32 A
2 x 32 A
Kabeļa parametri
3 x 10 mm 2
5 x 2,5 mm 2
4 x 4 mm 2
4 x 4 mm 2
48 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
Turinys
Saugos informacija
Aplinkosauga
Gaminio aprašymas
Priedai
Elektroninis laikmatis (programavimo
įrenginys)
Prieš naudojantis pirmąkart
48
49
50
51
52
54
Veikimo nuorodos
Naudinga informacija ir patarimai.
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Įrengimas
55
59
63
66
67
68
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
Svarbu Išsaugokite šį naudojimo vadovą,
kad vėliau galėtumėte pasitikslinti
informaciją. Jeigu prietaisą parduosite ar
perduosite kitam naudotojui visuomet
patikrinkite, ar vadovas lieka su prietaisu, kad
naujasis naudotojas irgi galėtų susipažinti su
prietaiso naudojimo ir atitinkamais
perspėjimais.
Šie perspėjimai pateikiami saugos sumetimais. Prieš įrengdami šį prietaisą, BŪTINAI
atidžiai perskaitykite šį vadovą.
Įrengimas
• Viryklę turi įrengti kvalifikuotas specialistas,
vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis.
• Įrenginio remontas turi būti atliekamas tik
įgaliotų techninės priežiūros inžinierių.
• Šią viryklę remontuoti arba jos techninę
priežiūrą atlikti gali tik įgaliotas techninės
priežiūros specialistas; galima naudoti tik
originalias, aprobuotas atsargines dalis.
• Ši viryklė yra sunki. Ją nešdami būkite atsargūs.
• Prieš naudodami viryklę, nuo jos nuimkite
visas pakuotės medžiagas.
• Žiūrėkite, kad elektros maitinimas atitiktų
maitinimo tipą, nurodytą ant duomenų lentelės.
• Neatlikite jokių viryklės modifikacijų.
Elektrinė sauga
• Šį įrenginį prijungti gali tik kvalifikuotas
elektrikas.
• Atsiradus trikčiai ar sugedus prietaisui: Būtina jį išjungti arba išsukti saugiklius.
• Įrenginio remontą turi būti atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai. Dėl netinkamai atlikto remonto vartotojui kyla didelis pavojus. Jeigu reikia pagalbos dėl remonto, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.
Vaikų sauga
• Šis prietaisas skirtas eksploatuoti suaugusiems. Prižiūrėkite vaikus ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.
• Naudojimo metu prietaisas įkaista ir lieka
karštas ilgą laiką baigus jį naudoti. Neleiskite vaikams prieiti tol, kol ji neatvės.
• Be to, vaikai gali susižeisti iš viryklės traukdami keptuves ar puodus.
• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba
patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Asmenims, turintiems širdies
stimuliatorių
"Electrolux" nustatė, kaip indukcinės kaitlentės veikia įvairių tipų širdies stimuliatorius. Tyrimų rezultatai rodo, kad asmenims, turintiems širdies stimuliatorių, nekyla jokio pavojaus naudojant indukcinę kaitlentę, jei laikomasi saugaus 30 cm atstumo nuo kaitlentės. Jei jūs turite širdies stimuliatorių, rekomenduojame kreiptis į savo gydytoją.
Esant bet kokioms abejonėms, rekomen-
electrolux 49
duojame nenaudoti gaminių su indukcine
kaitlente.
Eksploatavimo metu
• Ši viryklė skirta tik maisto ruošimui buityje.
Ji nėra skirta komercinei ar pramoninei
veiklai.
• Jeigu ant viryklės pateko vandens, jos nenaudokite. Viryklės nenaudokite, jeigu jūsų
rankos drėgnos.
• Grilio prikaistuvis naudojimo metu įkaista,
todėl ištraukdami arba įkišdami karštą grilio prikaistuvį naudokitės orkaitės pirštinėmis.
• Eksploatavimo metu prietaisas įkaista.
Saugokitės, kad nepaliestumėte orkaitės
viduje esančių kaitinimo elementų.
• Kai prietaisas nenaudojamas, pasirūpinkite, kad valdymo rankenėlės būtų padėtyje
OFF (išjungta).
• Kai naudojate kitus elektros prietaisus pasirūpinkite, kad jų kabeliai neliestų karštų
šios viryklės paviršių.
• Kai maistą gaminate naudodami aliejų ir
riebalus, niekada nepalikite viryklės be
priežiūros.
• Prižiūrėkite, kad viryklė visada būtų švari.
Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių
gali kilti gaisras.
• Orkaitę valykite tik vadovaudamiesi atitinkamomis nuorodomis.
• Nenaudokite kaitlentės kaip darbastalio
arba daiktams laikyti.
• Draudžiama kaitvietes naudoti su tuščiomis prikaistuviais ar išvis be jų.
• Stiklo keramika atspari aukštai temperatūrai ir labai tvirta, tačiau ji nėra nepažeidžiama. Ypač kieti ir aštrūs daiktai gali pažeisti
maisto ruošimo paviršių, jei nukris ant jo.
• Nenaudokite ketaus indų ar indų su pažeistais dugnais, kurie yra grubūs ar su atplaišomis. Jei prikaistuviai yra slidūs gali
atsirasti įbrėžimų.
• Užtikinkite, kad skysčiai, kurių sudėtyje yra
rūgšties, pvz., actas, citrinos rūgštis ar
nuovirų šalinimo priemonė, nepatektų ant
viryklės rėmo, priešingu atveju atsiras matinė dėmė.
• Jeigu ant karštos kaitvietės patenka cukraus arba cukraus turinčio maisto ir jis ištirpsta, nuvalykite nešvarumus iškart (kol
karšti) grandikliu.
• Visus daiktus ir medžiagas, kurios gali lydytis dėl karšo keramikinio stiklo paviršiaus, pvz., plastmasę, aliuminio foliją ar
orkaitės foliją, laikykite atokiai. Jeigu tokios
medžiagos ištirptų ant stiklo keramikos paviršiaus, jas reikia nedelsiant pašalinti grandikliu.
• Naudokite tik prikaistuvius plokščiu pagrindu be jokių aštrių kraštų, kad išvengtumėte įbrėžimų.
• Plastmasinių lėkščių nenaudokite orkaitėje. Jokių orkaitės dalių ir jokiais atvejais negalima uždengti aliuminio folija.
• Visada pasirūpinkite, kad orkaitės ventiliacijos anga, esanti viryklės viršaus galinės
dalies centre, būtų neuždengta orkaitės
ertmės ventiliacijai užtikrinti.
Išpakavimas
Patikrinkite, ar viryklės būklė yra nepriekaištinga ir ar ji nėra sugadinta. Nedelsdami informuokite mažmenininką apie gabenimo
metu atsiradusius pažeidimus. Tiesioginių
pristatymų atveju apie gabenimo metu atsiradusius pažeidimus reikia pranešti klientų
aptarnavimo skyriui per septynias dienas nuo
pristatymo.
Pakuotę galima perdirbti. Informaciją apie
perdirbamų atliekų surinkimo vietas suteikti
gali vietos valdžios institucijose.
Nepamirškite išimti pakuotės iš orkaitės vidaus, prieš pradėdami ja naudotis.
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis.
Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų
perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą,
jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios
50 electrolux
įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir gali
būti naudojamos kaip antrinė žaliava. Plastikinės dalys atpažįstamos pagal žymėjimą. Išmeskite plastikines dalis į atitinkamus atliekų
surinkimo konteinerius.
• Sumontavę prietaisą, pakuotę išmeskite
laikydamiesi saugos ir aplinkosaugos taisyklių.
• Išmesdami seną prietaisą, nupjaukite kabelį, kad prietaiso nebūtų galima naudoti.
Gaminio aprašymas
Bendras vaizdas
3
4
5
6 7
2
1
10
8
11
9
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valdymo skydelis
Indukcinė kaitlentė
Kaitviečių valdymo rankenėlės
Elektroninis laikmatis
Termostato valdymo rankenėlė
Orkaitės termostato lemputė
Orkaitės valdymo rankenėlė
Orkaitės apšvietimo lemputė
Teleskopiniai bėgeliai
Grilio kaitinamasis elementas
Ventiliatorius
12
13
14
15
Techninių duomenų lentelė
Orkaitės durys
Stalčius
Reguliuojama kojelė
electrolux 51
Kaitlentės apžvalga
1
2
3
5
4
1
2
3
4
5
Indukcinė kaitvietė 2100 W
Indukcinė kaitvietė 1400 W
Rodmuo
Indukcinė kaitvietė 1800 W
Indukcinė kaitvietė 1400 W
Norėdami naudoti teleskopinius
bėgelius:
1. Visiškai ištraukite dešinįjį ir kairįjį bėgelius, kaip pavaizduota paveikslėlyje
2. Ant teleskopinių lentynos atramų padėkite lentyną arba prikaistuvį,
3. po to atsargiai įstumkite į orkaitę.
Įspėjimas Orkaitės dureles uždarykite
tik tada, kai teleskopiniai bėgeliai bus
visiškai įstumti į orkaitę. Kitaip galite
pažeisti durų emalį ir stiklą
Teleskopiniai bėgeliai ir kiti priedai labai
įkaista! būtinai mūvėkite pirštines arba
naudokitės panašios paskirties priemonėmis.
Teleskopiniai bėgeliai
1 ir 3 orkaitės lygiai turi teleskopinius bėgelius, kad būtų lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas
Priedai
Prieš naudodami pirmąkart, nuvalykite
visus priedus. Karštame vandenyje su
valikliu nuplaukite lentynas, prikaistuvius
ir kt. Nuskalaukite ir gerai nusausinkite.
Be su prietaisu tiekiamų priedų patariame
naudoti tik karščiui atsparius puodus (pagal
gamintojų nuorodas). Jūsų viryklėje yra:
Kepimui ir apskrudinimui arba naudojama
kaip riebalų surinkimo skarda.
Jeigu kepimo padėklo nenaudojate, ištraukite jį iš orkaitės, esant įjungtai orkaitei.
Lentyna
Kepimo padėklas
Skirta kepimo indams, kepinių skardoms,
kepsniams ir griliu gaminamam maistui.
Skirtas pyragams ir sausainiams kepti.
Skrudinimo skardą
Saugojimo stalčius
Saugojimo stalčius yra po orkaitės ertme.
52 electrolux
Įspėjimas Maisto gaminimo metu, kai
orkaitė ilgą laiką yra labai įkaitusi, įkaista
ir saugojimo stalčius, todėl jame
nelaikykite lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų, pavyzdžiui, orkaitės pirštinių,
indų pašluosčių, plastikinių prijuosčių ir
kt. Šiame stalčiuje nelaikykite
užsiliepsnojančių medžiagų, pavyzdžiui,
orkaitės pirštinių, indų pašluosčių,
plastikinių prijuosčių ir kt.
• įstatykite rinktuvą į stalčių
• prikabinkite rinktuvą prie stalčiaus už šoninių sienelių
• įstumkite stalčių.
Orkaitės priedai, pavyzdžiui, kepimo skardos, taip pat įkais, todėl, jeigu orkaitė naudojama arba nėra atvėsusi, juos reikia išimti
atsargiai.
Norėdami atidaryti ir išimti stalčių:
• suimkite stalčių už apačios ir ištraukite
• jeigu norite stalčių visai išimti, ištraukite jį iki
galo, tada lengvai kilstelėkite ir išimkite.
Įstatykite stalčių atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.
Kondensato rinktuvas
Naudokite jį kondensatui surinkti, kai orkaitė
yra įjungta.
• patraukite stalčių
Po naudojimo rinktuvą išvalykite.
Elektroninis laikmatis (programavimo įrenginys)
Bendra apžvalga
Paros laikas
Orkaitė veikia tik nustačius paros laiką.
Tačiau orkaitę galima naudoti ir be jokios
programos.
Laikmačio funkcija valdoma 3 funkciniais
mygtukais:
Laiko padidinimo arba sumažinimo mygtukai
Paspausdami mygtuką pasirinkite
funkciją
Šiuo įtaisu galima pasirinkti tokias
funkcijas:
Gaminimo trukmė
Gaminimo laiko pabaiga
Laikmatis
Dingus elektros srovei, visos nuostatos
(paros laikas, programos nuostata arba
vykdoma programa) atšaukiamos. Elektrai atsiradus, skaičiai ekrane mirksės ir
reikės atlikti laikrodžio / laikmačio atstatą.
Teisingo paros laiko nustatymas
Įjungus maitinimą arba po elektros tinklo trikties atsiradus elektrai, ekrane ims mirksėti
indikacinė lemputė.
"Paros laiko"
Teisingo paros laiko nustatymas:
1. Paspauskite mygtuką
arba
2. Nustatę laikmatį, palaukite 5 sekundes.
"Paros laiko" indikacinė lemputė užges ir
ekrane pasirodys nustatytas laikas. Prietaisas paruoštas naudoti.
Norėdami iš naujo nustatyti teisingą paros
laiką, spauskite mygtuką
pakartotinai ir
pasirinkite paros laiko funkciją. Ims mirksėti
electrolux 53
atitinkama indikatorinė lemputė. Po to atlikite
pirmiau aprašytą procedūrą.
Paros laiko atstatą galima atlikti tik tuo atveju,
jei nenustatyta jokia automatinė funkcija (gaminimo trukmė
arba gaminimo pabaiga
).
Gaminimo trukmės funkcija
Naudojant šią funkciją galima nustatyti, kad
pasibaigus užprogramuotam gaminimo laikui, orkaitė automatiškai išsijungtų. Į orkaitę
įdėkite maistą, išrinkite gaminimo funkciją ir
nustatykite kepimo temperatūrą. Spauskite
mygtuką
pakartotinai, kol pasirinksite gaminimo trukmės funkciją. Ims mirksėti atitinkama indikatorinė lemputė.
Trukmės nustatymas:
1. Paspauskite mygtuką
arba.
2. Nustatę laikmatį, palaukite 5 sekundes.
užsidegs gaminimo trukmės kontrolinė
lemputė
ir ekrane vėl pasirodys paros
laikas.
3. Gaminimo laikui pasibaigus, orkaitė automatiškai išsijungs, pasigirs garsinis signalas ir ims mirksėti indikatorinė lemputė.
Orkaitės funkcijų ir termostato valdymo
rankenėlę pasukite į nulinę padėtį.
Paspausdami bet kurį mygtuką, išjunkite signalą.
Išjungus garsinį signalą, orkaitė pradės
veikti neautomatine veiksena; jei orkaitės
funkcijų ir termostato rankenėlės nėra
nustatytos į nulinę padėti, orkaitė vėl pradės kaisti.
Trukmės atšaukimas:
1. Spauskite mygtuką
pakartotinai, kol
pasirinksite gaminimo trukmės funkciją.
Ims mirksėti atitinkama indikatorinė lemputė
ir ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas.
2. Spauskite mygtuką
tiek kartų, kol
ekrane atsiras 0:00. Po 5 sekundžių kontrolinė lemputė užges, o ekrane bus rodomas paros laikas.
Gaminimo pabaigos funkcija
Naudodami šią funkciją galite nustatyti, kad
orkaitė automatiškai išsijungtų pasibaigus
užprogramuotam gaminimo laikui. Į orkaitę
įdėkite maistą, išrinkite gaminimo funkciją ir
nustatykite kepimo temperatūrą. Spauskite
mygtuką
pakartotinai, kol pasirinksite gaminimo pabaigos funkciją. Ims mirksėti atitinkama indikatorinė lemputė.
Gaminimo laiko pabaigos nustatymas:
1. Paspauskite mygtuką
arba.
2. Nustatę laikmatį, palaukite 5 sekundes:
užsidegs gaminimo pabaigos kontrolinė
lemputė
ir ekrane vėl pasirodys paros
laikas.
3. Gaminimo laikui pasibaigus, orkaitė automatiškai išsijungs, pasigirs garsinis signalas ir ims mirksėti indikatorinė lemputė.
Orkaitės funkcijų ir termostato valdymo
rankenėlę pasukite į nulinę padėtį.
Paspausdami bet kurį mygtuką, išjunkite signalą.
Išjungus garsinį signalą, orkaitė pradės
veikti neautomatine veiksena; jei orkaitės
funkcijų ir termostato rankenėlės nėra
nustatytos į nulinę padėti, orkaitė vėl pradės kaisti.
Gaminimo laiko pabaigos atšaukimas:
1. Spauskite mygtuką
pakartotinai, kol
pasirinksite gaminimo pabaigos funkciją.
Ims mirksėti atitinkama indikatorinė lemputė
ir ekrane bus rodomas užprogramuota gaminimo laiko pabaiga.
2. Spaudykite mygtuką
, kol ekrane pasirodys paros laikas. Pyptelės programavimo valdiklis ir užges indikatorinė lemputė.
Gaminimo trukmės
ir gaminimo laiko
derinys
pabaigos
Norint nustatyti, kad orkaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų kada nors vėliau, gaminimo trukmės ir gaminimo laiko pabaigos funkcijas galima naudoti kartu.
1. Naudodami gaminimo trukmės funkciją
nustatykite trukmę (gaminimo trukmės nustatymą vykdykite taip, kaip aprašyta atitinkamame skyriuje).
ir ekrane
Po to paspauskite mygtuką
pasirodys užprogramuota nuostata.
2. Naudodami gaminimo laiko pabaiga
nustatykite gaminimo laiko
funkciją
pabaigą (gaminimo laiko pabaigos nustatymą vykdykite taip, kaip aprašyta atitinkamame skyriuje). Užsidegs atitinkama
kontrolinė lemputė ir ekrane bus rodomas
54 electrolux
paros laikas. Orkaitė įsijungs ir išsijungs
pagal nustatytas programas.
Laikmačio funkcija
Pasibaigus nustatytam laikui pasigirs laikmačio signalas, tačiau orkaitė, jei ji naudojama,
liks įjungta.
Laikmačio nustatymas:
1. Spauskite mygtuką
pakartotinai, kol
pasirinksite laikmačio funkciją. Ims mirksėti atitinkama indikatorinė lemputė
.
2. Tada paspauskite
arba
mygtuką
(daugiausiai: 2 valandos, 30 minučių.
3. Nustatę laikmatį, palaukite 5 sekundes.
Užsidegs laikmačio kontrolinė lemputė
.
4. Nustatyto laiko pabaigoje ims mirksėti indikatorinė lemputė ir pasigirs garsinis signalas. Paspausdami bet kurį mygtuką, išjunkite signalą.
Laikmačio veikimo atšaukimas:
1. Spauskite mygtuką
pakartotinai, kol
pasirinksite laikmačio funkciją. Ims mirksėti atitinkama indikatorinė lemputė
ir
ekrane bus rodomas likęs laikas.
2. Spauskite mygtuką
tiek kartų, kol
ekrane atsiras 0:00. Po 5 sekundžių kontrolinė lemputė užges, o ekrane bus rodomas paros laikas.
Prieš naudojantis pirmąkart
Įspėjimas Prieš naudodami prietaisą,
nuo išorės ir iš vidaus pašalinkite visas
pakuotės medžiagas, įskaitant
reklamines etiketes ir visas apsaugines
plėveles.
Prieš gamindama maistą pirmą kartą,
kruopščiai išplaukite orkaitės priedus.
Orkaitė veikia tik nustačius paros laiką.
Įkaitinkite orkaitę tuščią
Įspėjimas Nepalikite vaikų be
priežiūros! Prietaisas gali labai įkaisti.
Svarbu: Nenaudokite aštrių ir abrazyvinių valymo priemonių! Taip galima sugadinti paviršių.
Nepamirškite išimti pakuotės iš orkaitės
vidaus.
Prieš naudodami orkaitę pirmą kartą, turite ją
išdeginti. Pasirūpinkite tinkama ventiliacija ir
įjunkite ventiliatorių arba atidarykite langą. Po
to:
1. Atidarykite orkaitės dureles ir išimkite visus priedus.
2. Uždarykite dureles. Įjunkite orkaitę, pasirinkę tradicinį kepimą.
Temperatūros
rankenėlę pasukite ties 250 oC.
3. Palikite orkaitę su šiuo nustatymu maždaug valandai.
4. Pereikite prie grilio funkcijos. Rankenėlę
pasukite ties Grilis.
5. Palikite orkaitę su šiuo nustatymu maždaug 30 minučių.
6. Pasukite funkcijų rankenėlę į 0, o temperatūros rankenėlę išjunkite.
7. Tada palikite orkaitės dureles atidarytas
dviem valandoms ir išvėdinkite virtuvę.
8. Išvalykite orkaitę, dureles ir orkaitės pakopas karštu vandeniu bei valikliu. Išdžiovinkite orkaitę
Pirmą kartą naudojant orkaitę, gali jaustis
silpnas kvapas. Maistui ir sveikatai jis nepakenks.
Kaitlentės valymas
Prieš pirmąjį naudojimą atidžiai išvalykite keraminę kaitlentę. Po to valykite ją reguliariai,
kai ji yra vos šilta ar šalta. Stenkitės, kad
maisto likučiai ir nešvarumai neprikeptų prie
kaitlentės, kad nesusidarytų kietų apnašų.
Keramines kaitlentes reikia prižiūrėti, kaip
stiklą. Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba
kempinių su abrazyviniais paviršiais. Kai keraminį viryklės viršų naudojate pirmą kartą, jis
laikinai gali skleisti kvapą, kurį sukelia izoliacijoje esančio vandens garavimas.
Techninių duomenų lentelė
Jūsų viryklės modelio numerį rasite techninių
duomenų lentelėje priešakinio viryklės rėmo
apatinėje dalyje, atidarius dureles.
Viryklė turi būti apsaugota tinkamo nominalo
saugikliu arba grandinės nutraukikliu. Viryklės galia nurodyta techninių duomenų lentelėje.
Kondensacija ir garai
Maistą šildant garai susidaro lygiai taip pat,
kaip ir verdant puodui.
electrolux 55
Šiek tiek garų išeina pro orkaitės ventiliacines
angas. Tačiau atidarydami orkaitės dureles visada stovėkite atokiai nuo orkaitės , nes iš jos išeis susikaupę garai ir karštis.
Jei garai susiliečia su vėsiu orkaitės išorės
paviršiumi, pvz., apdaila, jie kondensuojasi ir
pavirsta vandens lašeliais. Tai normalu, t. y.
tai nereiškia, kad sutriko orkaitės veikimas.
Nuo paviršių visada nuvalykite kondensatą ir
nešvarumus, kad neatsirastų dėmių.
Prikaistuviai
Galite naudoti bet kokius virtuvės reikmenis,
skirtus orkaitei, kurie atsparūs 290 ° C temperatūrai.
Orkaitės indų ir kitų reikmenų nestatykite tiesiai ant orkaitės dugno.
Veikimo nuorodos
Indukcinė kaitlentė
Kaitlentės viršus turi 4 kaitvietes. Jas įkaitina
magnetinis laukas, t. y. indukcija. Tai reiškia,
kad:
• gaminimas vyksta greičiau, lyginant su
įprasta stiklo kaitlente
• kaitvietė reaguoja "tiesiogiai" į pakeistą kaitinimo nustatymą.
Atminkite, kad po naudojimo indukcinė
kaitvietė gali būti įkaitusi.
Įspėjimas Dėl likutinio karščio kyla
pavojus nusideginti, jei rodomas
indikatorius! Po išjungimo leiskite
kaitvietėms atvėsti.
Draudžiama ant kaitviečių dėti metalinius
daiktus, (peilius, šakutes, šaukštus ir
dangčius), kadangi jie gali įkaisti.
Viryklės kaitlentės stiklas yra atsparus
karščiui, šalčiui ir temperatūrų svyravimams, bet jautrus smūgiams. Jį gali
įskelti nukritęs prieskonių indelis ar malūnėlis. Niekada nelipkite ant kaitlentės
viršaus ir nekraukite ant jo daiktų.
Kaitviečių ekranas
Indikacijų zonoje rodoma:
•
kad viryklės viršus įjungtas
•
, pasirinkta pozicija
•
Likusi šiluma
•
kad vaikų apsaugos funkcijos (funkcijų
užraktas) aktyvintos
•
gedimo funkcija / perkaitinimas
• Virtuvės indas netinkamas arba per mažas, arba ant kaitvietės nėra uždėta jokio
indo.
•
įjungtas greitas įkaitinimas
Indukcinės kaitlentės naudojimas
Indukcinės kaitvietės gali būti nustatytos nuo
0 iki B , kai B (greitas įkaitinimas) užtikrina didžiausią kaitinimą.
Jei norite naudoti kaitlentę, atlikite šiuos
veiksmus.
1. Patikrinkite
– ar keptuvės ar prikaistuvio dugnas yra
magnetinis.
– prikaistuvis ar keptuvė nėra per maži.
2. Prikaistuvį ar keptuvę padėkite ant kaitvietės.
3. Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ties pageidaujama nuostata. Atminkite, kad prikaistuvis įkaista daug greičiau nei ant įprastos kaitlentės.
4. Baigę naudotis, kaitlentę išjunkite.
Likutinio karščio indikatorius
Išjungus vieną ar daugiau kaitviečių, skaitmeniniame ekrane rodomas atitinkamos
kaitvietės likutinis karštis ("karšta"). Net ir
išjungus viryklės viršų, ekranas neišsijungia,
kol kaitvietės neatvėsta.
• Likutinio karščio indikatorius gali būti naudojamas maisto produktų tirpinimui ar
maisto šildymui.
• Dėmesio! Kol likutinio karščio indikatorius
šviečia, yra pavojus nudegti.
• Dėmesio! Elektros srovės nutraukimo atveju simbolis išsijungia, o kartu ir likutinio
karščio indikatorius. Vis dar tebėra nudegimo pavojus. Nudegimų išvengsite, jei
būsite atidūs.
Užraktas nuo vaikų
Norėdami suaktyvinti / išjungti vaikų saugos
funkciją, per kelias sekundes prieš laikrodžio
rodyklę į minimalią padėtį kartu turite pasukti
1 ir 3 rankenėles.
56 electrolux
Vaikų apsaugos funkcija išlieka aktyvi ir
išjungus prietaisą iš elektros tinklo.
Galios valdymas
Jūsų viryklė turi keturis indukcinius elementus dviejuose kaitinimo skyriuose.
Priekinė ie galinė kaitinimo dalys maitinamos
atskirai.
Indukciniai elementai (kaitvietę) dalijasi ta pačia kaitinimo dalimi.
3600 W
3600 W
Jei vienu metu įjungtos galinės (arba priekinės) kaitvietės, jos dalinsis tuo pačiu kaitinimo efektu. Tai žymi kaitlentės spragtelėjimas
ir faktas, kad gaminimas gali pagreitėti ir sulėtėti.
Norėdami panaudoti kaitvietės didžiausią
poveikį (greitą įkaitinimą), pasukite rankenėlę
į B padėtį; po to kitų kaitviečių poveikis turi
būti sumažintas (tai atliekama automatiškai).
Kai pasirenkate B greito įkaitinimo funkciją
kaitvietei, ekrane konkrečiai zonai bus rodoma , o rankenėlė grįš į padėtį.
Svarbu ATMINKITE , kad vienos kaitvietės
veikimas bus silpnesnis, o tai reiškia, kad
maistas bus gaminamas ilgiau.
Prioritetas nėra suteikiamas jokiai kaitvietei.
Didžiausia abiejų kaitinimo dalių galia yra
3600 W.
Jei ši galia bus viršyta perjungiant kitą kaitvietę, galios valdymas sumažins kitos kaitvietės kaitinimo nuostatą. Šios kaitvietės indikatorius pasikeis iš nustatytos karščio nuostatos į maksimalaus kaitinimo nuostatą 1
minutei.
Prikaistuvio aptikimas
Visos keturios kaitvietės pateiks prikaistuvio
aptikimo pranešimą. Jei kaitvietė yra ĮJUNGTA, o puodas ant jos nėra aptiktas, puodas
buvo nuimtas ar nėra teisingai padėtas cent-
re arba puodas pagamintas iš magnetinės
medžiagos, ekrane atsiras simbolis.
Perkaitimo atveju (pvz., ... kai verda tuščias
prikaistuvis) kaitvietė išsijungia savaime ir rodoma "-". Prieš vėl naudojantis kaitviete rankenėlę reikia nustatyti "0" ir leisti atvėsti.
Jei viena kaitviečių neišjungiama po tam tikro
laiko arba nepakeičiama jos kaitinimo nuostata, toji kaitvietė išjungiama automatiškai.
Prieš pakartotinį naudojimą kaitvietę reikia
nustatyti į 0.
Kaitinimo nuostata
Išsijungia po:
1-2
6 valandų
3-4
5 valandų
5
4 valandų
6-9
1,5 valandos
Mažiausias reikiamas dydis
Keturios kaitvietės indukciniame maisto ruošimo paviršiuje kiekvienoje vietoje reikalauja
naudoti MAŽIAUSIO dydžio prikaistuvį kiekvienoje kaitvietėje. Tinkamam gaminimui prikaistuvio dugnas privalo pilnai uždengti vidinį
žiedą.
Indukcinės kaitvietės adaptuojasi automatiškai pagal indo dugno dydį iki tam tikros ribos.
Mažiausias indo dugnas nurodytas lentelėje
žemiau.
Kaitvietė Ø
Mažiausias indo
dugnas Ø
210
180
180
145
145
120
Indas turi būti pastatytas kaitvietės centre.
Virti skirti indai
Indai, skirti indukcinėms kaitvietėms, yra
pažymėti gamintojo kaip tinkami.
Puodų medžiaga
tinkama
Plienas, emaliuotas
plienas
yra
Ketus
yra
Specialusis plienas
Jei nurodyta gamintojo
Aliuminis, varis, žalvaris
nėra
Stiklas, keramika, porcelianas
nėra
electrolux 57
Kai kurie indai gali kelti triukšmą, juos
naudojant ant indukcinės kaitvietės. Šie
triukšmai nėra prietaiso gedimas ir neįtakoja jo veikimo.
Indo dugnas turi būti kaip įmanoma storesnis ir lygesnis.
Orkaitės funkcijos
Funkcija
Aprašymas
Orkaitės kaitinamoji galia (viršus
+apačia)
Kaista viršutinis ir apatinis kaitinimo elementai. Ši funkcija leidžia jums naudoti
mėgstamus receptus nepritaikant temperatūros. Kai naudojama ši funkcija, orkaitę būtina iš anksto įkaitinti.
Apatinis kaitinimo elementas
Su šia funkcija galite užbaigti gaminti patiekalus, kurie buvo kepami naudojant
tik apatinį kaitinimo elementą.
Viršutinis orkaitės elementas
Su šia funkcija galite užbaigti gaminti patiekalus, kurie buvo kepami naudojant
tik viršutinį kaitinimo elementą.
Grilis
Grilio negalima naudoti kartu su orkaite. Kepti ant grotelių reikia uždarius
orkaitės dureles.
Įspėjimas Dėmesio: Šiai funkcijai naudokite didžiausią 230 °C temperatūrą!
Kepimo su ventiliatoriumi kaitinimas
šia funkcija galite kepti ir skrudinti vienu metu, praktiškai išvengiant kvapų maišymosi, bet kurioje lentynoje.
Atitirpdymas
(Ši funkcija nėra skirta maisto gaminimui). Ši padėtis skirta pagreitinti užšaldyto
maisto atitirpimą.
Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.
Atidarydami žemyn atsidarančias orkaitės
dureles, stovėkite atokiai. Neleiskite joms atsidarant kristi - laikykite dureles už rankenos,
kol jas visiškai atidarysite.
Orkaitėje yra keturi lygiai lentynoms. Lentynų
padėtys orkaitėje numeruojamos nuo apačios.
Orkaitės priedų padėtis turi būti teisinga - tai
svarbu.
Orkaitės funkcijai pasirinkti pasukite orkaitės
funkcijų rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki
reikiamos funkcijos simbolio.
Orkaitės termostato valdymo rankenėlė
Termostato valdymo rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę parinksite maisto
gaminimo temperatūrą.
Temperatūrą nustatyti galite ribose nuo 50
°C iki 250 °C.
Temperatūrų reguliavimo termostatas veikia
nuosekliai, todėl galima pasirinkti temperatūras, esančias ir tarp pažymėtųjų.
Atkreipkite dėmesį
Pasirinkus orkaitės temperatūrą, užsidega orkaitės termostato signalinė lemputė
ir lieka degti tol, kol orkaitė pasiekia nustatytą temperatūrą; vėliau ji užsidega ir
vėl užgęsta su termostatu, nurodydama,
kaip palaikoma temperatūra.
Orkaitės naudojimas
Įspėjimas Niekada nedėkite aliuminio
folijos, kepimo skardų ar orkaitės indų
tiesiai ant orkaitės dugno.
Užblokavus šilumos pasiskirstymą nuo
apatinio kaitinimo elemento, gali būti pažeistas emalis. Naudojimo metu orkaitė
įkaista: PRIŽIŪRĖKITE ŠALIA ESANČIUS VAIKUS.
Kepimo padėklas laikinai gali deformuotis
nuo temperatūros skirtumų, jeigu patiekalas
(pvz., pica) netolygiai pasiskirstęs jo paviršiuje. Atvėsusi skarda atgauna savo formą.
Toliau pateikti praktiniai patarimai, kaip efektyviai naudoti orkaitės funkcijas įvairiems kepimo būdams:
58 electrolux
Įprasto kepimo naudojimas
Įspėjimas Prisilietus prie kaitinimo
elementų orkaitės viduje iškyla
nusideginimo pavojus. Eksploatavimo
metu prietaisas įkaista.
Karštis skleidžiamas iš abiejų viršutinio ir apatinio kaitinimo elementų.
Jūs galite kepti viename lygyje ir ypatingai
tinka tokiems patiekalams, kurių pagrindą
reikia papildomai paskrudinti (pavyzdžiui, lazanija)
Ši funkcija suteikia galimybę gaminti be ventiliatoriaus.
Kaip dirbti įprastinės orkaitės režime:
• Orkaitės funkcijų rankenėlę pasukite ties
simboliu.
• Orkaitės termostato rankenėle nustatykite
reikiamą temperatūrą.
Tik viršutinis orkaitės elementas
Karštis sklinda tik iš viršutinės orkaitės dalies.
Į šią padėtį orkaitės veikimo valdymo rankenėlę rekomenduojama nustatyti, kad baigtumėte ruošti pagamintus patiekalus.
Kaip dirbti įprastinės orkaitės režime:
• Orkaitės funkcijų rankenėlę pasukite ties
simboliu.
• Orkaitės termostato rankenėle nustatykite
reikiamą temperatūrą.
Tik apatinis orkaitės elementas
Ši funkcija ypač tinka tešlainių ruošiniams arba picai kepti. Be to, šią funkciją galima naudoti, kai reikia užbaigti kepti apkepų su įdaru
ar vaisiais pagrindą.
Kaip dirbti įprastinės orkaitės režime:
• Orkaitės funkcijų rankenėlę pasukite ties
simboliu.
• Orkaitės termostato rankenėle nustatykite
reikiamą temperatūrą.
Kepimo su ventiliatoriumi kaitinimas
Orkaitės viduje esantį orą kaitina elementas,
esantis aplink ventiliatorių, kuris yra už galinės sienelės. Ventiliatorius karštą orą orkaitės viduje paskirsto tolygiai.
Gaminimo naudojant šią funkciją privalumai:
Greitesnis orkaitės įkaitinimas
Naudojant ventiliatorių orkaitė greičiau įkaista
iki norimos temperatūros, todėl dažniausia
orkaitės atskirai įkaitinti nereikia, tačiau galite
pastebėti, kad prie gaminimo trukmės pravartu pridėti papildomas 5-7 minutes. Jei gaminate patiekalus, kuriems reikalinga aukšta
temperatūra, pvz., duoną, tešlainius, sklindžius, suflė ir kt., geriausi rezultatai gaunami
orkaitę pirmiausiai įkaitinus.
Žemesnės temperatūros
Ventiliuojamam kepimui paprastai reikalingos
žemesnės temperatūros, negu tradiciniam
kepimui.
Gamindami pagal savo receptus, pagal
kuriuos gamindavote tradiciniu būdu,
nepamirškite apytikriai 20-25 ° C sumažinti temperatūros.
Tolygus karštis kepant
Orkaitės ventiliatorius karštą orą orkaitės viduje paskirsto tolygiai. Tai reiškia, kad vienu
metu orkaitėje gali būti kepamos tokio paties
maisto partijos. Tačiau maistas viršutinėje
lentynoje gali apskrusti šiek tiek greičiau negu
pirmoje lentynoje.
Tai visiškai normalu. Įvairių patiekalų kvapai
tarpusavyje nesusimaišo.
Kaip naudoti orkaitės ventiliatorių
1. Orkaitės funkcijų rankenėlę pasukite ties
2. Orkaitės termostato rankenėle nustatykite reikiamą temperatūrą.
Grilis
Įspėjimas Pasiekiamos prietaiso dalys
yra karštos! Naudokite orkaitės
pirštines, kai išimate arba įdedate grilio
prikaistvą.
Įspėjimas Pasirūpinkite, kad prietaiso
naudojimo metu šalia nebūtų vaikų.
Įspėjimas Orkaitės durelės turi būti
uždarytos, kai naudojate grilio funkciją.
Šiai funkcijai naudokite didžiausią 230 °C
temperatūrą.
Norėdami įjungti grilio funkciją:
• Orkaitės funkcijų rankenėlę pasukite
ties
simboliu
• Naudodamiesi termostato rankenėle
nustatykite didžiausią 230 °C temperatūrą.
electrolux 59
Daugelį maisto produktų reikia dėti ant grotelių į grilio prikaistuvį - tada oro cirkuliacija
bus maksimali ir maisto produktą pakelsite
virš riebalų ir sulčių. Jei norite, tokius produktus, kaip žuvį, galite dėti tiesiai ant grilio skardos.
Kad mažiau taškytųsi riebalai, prieš kepant
maistą ant grotelių, jį reikia gerai išdžiovinti.
Kad kepimo metu liesa mėsa ir žuvis išliktų
sultingi, prieš kepant šiuos produktus, juos
reikia šiek tiek sutepti aliejumi arba ištirpintu
sviestu.
Jeigu kepate mėsą, po grotelėmis galite padėti priedų - pomidorų arba grybų.
Skrudinant duoną mes rekomenduojame
naudoti viršutinį kepimo lygį. Prieš pradėdami
kepti bifšteksus ar skrebučius, grilį kelias minutes įkaitinkite su maksimaliu galingumu.
Karštį ir kepimo lygį nustatykite pagal poreikį.
Saugos sumetimais termostatas kontroliuoja
grilio elementą. Maisto ruošos metu, kad neperkaistų, grilis pakaitomis įsijungia ir išsijungia.
Gaminimo trukmė priklauso ne nuo mėsos svorio, o nuo jos storio.
Naudinga informacija ir patarimai.
Patarimai dėl kaitlentės naudojimo
Lentelėje pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio.
Kaitinimo
nuostata
Gaminimo procesas
Kam tinka
Maisto
ruošimo
laikai
Patarimai
0
Išjungta
1
Maisto šildymas
Norint išlaikyti pagamintą maistą šiltą
Pagal poreikį
Uždenkite dangčiu
1-2
Tirpinimas
"Holandaise" padažas, lydytas sviestas,
šokoladas, želatina
5-25
Kartkartėmis pamaišykite
1-2
Kietinimas
Tinka puriems omletams, keptiems kiaušiniams
10-40
Gaminkite uždėję dangtį
2-3
Lėtas virinimas
Tinka virti ryžiams ir
pieno pagrindo patiekalams, taip pat
pašildyti pagamintus
patiekalus
25-50
Verdant ryžius vandens turi
būti dvigubai negu ryžių; pieno
patiekalus kartkartėmis gaminimo metu pamaišykite
3-4
Gaminimas garuose,
troškinimas
Tinka daržovėms gaminti garuose, žuviai,
mėsai troškinti
20-45
Gaminant daržoves, skysčio
pilkite labai nedaug (kelis valgomuosius šaukštus)
4-5
Virimas
Bulvių gaminimas
garuose
20-60
Naudokite tik nedidelį kiekį
skysčio (pvz., maks. ¼ vandens 750 g bulvių)
4-5
Virimas
Didesnio kiekio gaminimas
60-150
Iki 3 l skysčio ir ingredientų
6-7
Lengvas kepimas
Eskalopo, veršienos,
"Cordon Blue", kotletai, dešrelės, kepenėlės, kiaušiniai, blynai
Pagal poreikį
Gaminimo viduryje apverskite
60 electrolux
Kaitinimo
nuostata
Gaminimo procesas
Kam tinka
Maisto
ruošimo
laikai
7-8
Kepimas
Smulkiai pjaustyti,
nugarinės žlėgtainiai
9
Virimas, skrudinimas, gilus kepimas
Tinka virti dideliame kiekyje vandens, virti makaronus, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje
Galingumo B funkcija tinka didelio maisto kiekio pašildymui.
Patarimai dėl įprasto orkaitės
naudojimo
Tarp maisto paviršiaus ir elemento visada turi
būti mažiausiai 2,5 cm atstumas. Tada būna
geriausias maisto gaminimo rezultatas, lieka
vietos kilti mielinei tešlai, Jorkšyro pudingui ir
kt. Kepdami pyragus, pyragaičius, paplotėlius, duoną ir kt., kepamąsias skardas dėkite
centre po kaitinimo elementu.
Žiūrėkite, kad maistas būtų dedamas lentynos centre ir aplinkui kepamąją skardą ar
lėkštę būtų pakankamai vietos - tada bus
maksimali cirkuliacija.
Nuo medžiagos, iš kurios pagamintos kepamosios skardos bei lėkštės, taip pat nuo jų
paviršiaus priklauso apatinės maisto dalies
apskrudimo laipsnis.
Emaliuotuose, tamsiuose ir sunkiuose induose labiau apskrunda apačia. Blizgančios aliuminio arba poliruoto plieno skardos atspindi
karštį, todėl apatinė maisto dalis mažiau apskrunda.
Svarbu Indų NEDĖKITE tiesiai ant orkaitės
dugno, nes jis labai įkaista ir dėl to indai gali
būti pažeisti.
Grilio prikaistuvio ar skardos mėsai kepti NENAUDOKITE kaip kepamosios skardos, nes
jose smarkiai apskrunda patiekalo pagrindas.
Taupumo sumetimais stenkitės dureles laikyti atidarytas kuo trumpiau, ypač maistą dėdami į iš anksto įkaitintą orkaitę.
Patarimai dėl orkaitės ventiliatoriaus
naudojimo
Grotelių padėtys nėra svarbios, tačiau užtikrinkite, kad lentynos pasiskirstę tolygiai.
Gaminant daugiau nei vieną patiekalą veikiant ventiliatoriui, maistą sudėkite lentynų
centre, o ne kelis patiekalus vienoje lentynoje.
5-15
Patarimai
Gaminimo viduryje apverskite
Kai orkaitė yra pilna, jums reikės padidinti gaminimo trukmę.
Kai orkaitė pilna tų pačių patiekalų, pvz., vienodų skardų su mažais sausainiais arba vienodo dydžio pertepamo biskvitinio pyrago
dugnų, jie kepami vienodą laiką ir ištraukiami
iš orkaitės kartu. Kepant skirtingo dydžio ir
tipų maistą, pvz., biskvitus ir pyragus, juos
nebūtina paruošti vienu metu.
Orkaitės ventiliatorius gali būti naudojamas
pašildyti maistą be tirpinimo, pvz., vaisių tortai, mėsos pyragai, bandelės su dešrele ir kiti
maži pyragaičiai. Nustatykite 190-200 °C ir
pakaitinkite orkaitę 20-40 minučių (priklausomai nuo maisto kiekio orkaitėje).
Asmeninius reikalavimus atitinkančias teisingas nuostatas galėsite nustatyti tik įgiję patirties. Temperatūra yra tik orientacinė. Tam,
kad temperatūra atitiktų individualius poreikius ir reikalavimus, gali prireikti ją padidinti
arba sumažinti.
Indų poveikis maisto ruošimo rezultatams
Indų ir skardų storis, laidumas, spalva ir kt.
karščio laidumą iki maisto produktų lemiančios ypatybės skiriasi:
A) Aliuminio, keramikos, orkaitės stiklo indai
ir šviesūs spindintys indai susilpnina kepimą ir pagrindo skrudinimą.
B) Emaliuoto ketaus, anodinto aliuminio,
aliuminio nelimpančiu paviršiumi ir dažyta
išore bei tamsūs sunkūs indai sustiprina
kepimą ir pagrindo skrudinimą.
Patarimai dėl atitirpinimo naudojimo
• Tam, kad atitirpinimo metu maistas neišdžiūtų, uždenkite jį dangčiu, aliuminio folija
arba plastikine plėvele.
electrolux 61
• Maži ar ploni žuvies filė gabaliukai ar išgliaudytos krevetės, faršas, kepenėlės ir
ploni kapotiniai atšils per 1-2 valandas. Būtinai gaminkite atitirpintus produktus iškart, kad užtikrintumėte jų gerą higieninę
būklę.
• Jei įmanoma, atitirpinamą maistą dėkite
vienu sluoksniu ir atitirpinimo proceso viduryje apsukite jį.
• Atitirpinę NEPALIKITE maisto kambario
temperatūroje. Maistą iš karto ruoškite arba įdėkite jį į šaldytuvą.
• Apdorodami šviežią, užšaldytą, žalią ir paruoštą maistą, laikykitės pagrindinių higienos reikalavimų.
KEPIMO IR SKRUDINIMO LENTELĖ
Maistas
Juostiniai tešlainiai
Pyragėliai
Mielinė pynutė
Trupininis pyragas
Merengai
Mielinės bandelės
Plokštainis
Biskvitinis pyragas be riebalų
Varškės pyragas
Šveicariškas
pyragas
Plikyti pyragėliai
Mielinis pyragas su obuoliais
Lentynos padėtis nuo
apačios
Įkaitinimas
minutėmis
Temperatūra ° C
Temperatūra ° C
Trukmė minutėmis
3
10-13
160-180
----
20-25
1+2
7-10
----
140-160
40-45
2
10-13
170-190
----
20-25
1+2
10-12
----
160-180
25-30
2
15-20
250
----
45+10 2)
2
----
----
150-160
45+10 2)
2
15-20
190-200
----
25-35
2
----
----
165-175
25-35
2
----
115-125
----
40-50
1+2
----
----
115-125
45-55
2
10-15
210-220
----
10-15
1+2
10-13
----
180-200
10-20
2
10-13
170-190
----
25-30
1+2
7-10
----
150-170
40-45
2
10-13
170-180
----
20-25
2
7-10
----
150-160
30-35
2
----
170-190
----
50-70
1
----
----
150-170
50-70
1
10-13
170-190
----
15-20
1
10-13
----
160-180
10-20
2
10-15
190-200
----
10-20
2
10-13
----
190-200
10-20
3
----
180-200
----
45-50
1)160-180
62 electrolux
KEPIMO IR SKRUDINIMO LENTELĖ
Maistas
Lentynos padėtis nuo
apačios
Įkaitinimas
minutėmis
Temperatūra ° C
Temperatūra ° C
Trukmė minutėmis
3
----
----
165-175
45-50
1
10-13
175-185
----
55-60
1+2
----
----
165-175
50-55
2
----
170-180
----
50-55
2
----
----
145-155
50-55
2
----
----
150-160
30-40
2
10-13
----
150-160
40-50
Naminė duona
1
15-20
250 1)
195-205
----
40-60
Trapios tešlos
pyragas su
plaktų kiaušinių įdaru
1
15-20
220-240
----
20-40
1
10-15
----
200-220
20-40
2
----
210-230
----
30-35
1
----
----
190-200
25-30
Visas viščiukas 2
----
195-205
----
60-70
2
----
----
170-190
45-50
3
----
195-205
----
60-70
2
----
----
160-180
45-50
Obuolių pyragas
Džiovintų vaisių pyragas
Pica
Kiaulienos
kepsnys
1) įkaitinimo trukmė
2) laikymo orkaitėje laikas po orkaitės funkcijų rankenėlės išjungimo
KEPIMO ANT GROTELIŲ LENTELĖ
Maistas
Skrebučiai
Lentynos padėtis nuo
apačios
Įkaitinimas minutėmis
3
10
3
10
3
10
Temperatūra °
C
230
Trukmė minutėmis
3-5
3-5
230
15+15 1)
Visas viščiukas sukamasis ieš- mas
230
50-60
Pusė viščiuko
230
30+30 1)
Jautienos didkepsniai
Kiaulienos
pjausnys
2
-
2
-
3
-
25+25 1)
230
2
1) Praėjus pusei nustatyto gaminimo laiką, maistą reikia apversti
25+25 1)
20+20 1)
electrolux 63
Valymas ir priežiūra
Įspėjimas Orkaitė visada turi būti švari.
Dėl susikaupusių riebalų ar kitų maisto
likučių gali kilti gaisras.
Įspėjimas Prieš valydami pasirūpinkite,
kad valdymo rankenėlės būtų padėtyje
OFF (išjungta), o prietaisas būtų visiškai
atvėsęs.
Įspėjimas Prieš atliekant techninę
priežiūrą arba valymą, viryklę būtina
ATJUNGTI nuo elektros maitinimo.
Valymo medžiagos
Prieš naudodami bet kokias orkaitės valymo
medžiagas įsitikinkite, ar jos tinkamos valymui ir ar jas rekomenduoja naudoti gamintojas.
Įspėjimas Valiklių, kuriuose yra baliklių,
naudoti NEGALIMA, nes jie gali išblukinti
paviršiaus apdailą. Negalima naudoti
garų srauto įrenginių ir grubių
abrazyvinių priemonių. Orkaitės ir
kaitlentės nevalykite garų srauto
įrenginiais.
Stiklo keramika
Svarbu Kai stiklo keramikos paviršius
karštas, ant jo negalima tepti valiklių! Po
valymo visus valiklio likučius kruopščiai
pašalinkite dideliu kiekiu vandens, nes nuo jų
gali susidaryti nuosėdos, kai kaitinamos šalia
esančios kaitvietės!
Nenaudokite ėdžių valiklių, pvz., grotelių ar
orkaičių purškiklių, abrazyvinių valiklių ar keptuvių gremžtukų, kurie gali subraižyti.
Išvalykite stiklo keramikos paviršių po
kiekvieno naudojimo, kai jis vos šiltas arba šaltas. Taip išvengsite nešvarumų prikepimo. Nuosėdas ir vandens žymes,
riebalų dėmes ir metalinio blizgesio dėmes galite nuvalyti įprastais stiklo keramikos ar nerūdijančio plieno valikliais.
Mažai nešvarumų
1. Nuvalykite stiklo keramikos paviršių drėgna šluoste su nedideliu kiekiu indų ploviklio.
2. Po to nutrinkite sausai švaria šluoste. Ant
paviršiaus neturi likti valiklio likučių.
3. Kartą per savaitę kruopščiai išvalykite visą
stiklo keramikos paviršių įprastu stiklo keramikos valikliu.
4. Po to nuvalykite stiklo keramikos paviršių
dideliu kiekiu švaraus vandens ir nutrinkite sausai švaria, plaušų nepaliekančia
šluoste.
Daug pridžiuvusių nešvarumų
1. Stiklo grandikliu nuvalykite visa, kas išbėgo ir prisvilo prie stiklo keramikos paviršiaus.
2. Grandiklį laikykite pakreipę kampu į stiklo
keramikos paviršių.
3. Pašalinkite pridžiuvusius nešvarumus,
braukdami grandikliu paviršių.
Stiklo grandiklių ir stiklo keramikos valiklių galite įsigyti specializuotoje parduotuvėje.
Prikepę nešvarumai
1. Pridegusį cukrų, ištirpusią plastmasę,
aliuminio plėvelę ar kitas ištirpusias medžiagas stiklo grandikliu nuvalykite iškart,
kol kaitvietė dar karšta.
2. Kai kaitlentė atvės, nuvalykite ją kaip
įprasta.
Svarbu Valant karštą kaitvietę stiklo
grandikliu galima nusideginti!
Jeigu kaitvietė atvėso prieš pašalinant
tokias medžiagas, vėl ją pakaitinkite.
Įbrėžimų ir tamsių žymų ant stiklo keramikos paviršiaus, kurias paliko keptuvės
aštriomis briaunomis, pašalinti negalima.
Tai neturi neigiamos įtakos kaitlentės
funkcionalumui.
Įspėjimas Jei paviršius įtrūkęs, prietaisą
išjunkite, kad nepatirtumėte elektros
smūgio.
Kaitlentės rėmas
Svarbu Stebėkite, kad skysčiai, kuriuose yra
rūgščių (pvz., actas, citrinų rūgštis arba
rūdžių valiklis) nepatektų ant kaitlentės rėmo,
nes pakis jo spalva.
1. Nuvalykite rėmą drėgna šluoste su nedideliu kiekiu indų ploviklio.
64 electrolux
2. Pamirkykite pridžiuvusius nešvarumus
drėgna šluoste. Tada nuvalykite ir ištrinkite sausai.
Svarbu Įtvirtindami šonines groteles ,
būtinai patikrinkite, ar teleskopinius bėgelius
laikantieji varžtai išsikišę į priekį.
Išorės valymas
Valymui patariame naudoti valiklius, kurie nebraižo paviršiaus. Nenaudokite metalinių
daiktų, plieno drožlių kempinių, nailoninių
šluosčių, abrazyvinių priemonių ar sodos bei
skiediklių.
Jei orkaitės dugnas labai nešvarus:
1. mentele arba panašiu įrankiu pašalinkite
sukietėjusius nešvarumus
2. kempine švelnų valiklį paskirstykite orkaitės viduje
3. uždarykite dureles. Maždaug 10 minučių
pakaitinkite orkaitę nustatę 100 ° C temperatūrą ir įjungę viršaus ir apačios kaitinimą
4. kai orkaitė atvės, nuplaukite paviršių švariu vandeniu. Pridžiuvusias dėmes švelniai patrinkite valikliu pamirkyta plieno
drožlių kempine. Ištrinkite paviršius sausai.
Orkaitės lentynos ir lentynų atrama
Tam, kad orkaitę būtų lengviau išvalyti, galima išimti teleskopinį bėgelį.
Teleskopiniai bėgeliai
Šoninės grotelės su teleskopiniais bėgeliais įstatomos ir ištraukiamos kaip ir
standartinės šoninės grotelės.
Šoninių bėgelių išėmimas
Viena ranka laikykite teleskopinį bėgelį ir atsukite tvirtinamuosius varžtus. Išimkite šonines groteles iš orkaitės ir būkite atidūs, kad
nepažeistumėte emalio.
Įstatydami pritvirtinkite groteles prie šoninių
sienelių ir priveržkite tvirtinamuosius varžtus.
Teleskopinių bėgelių valymas
Valykite groteles su teleskopiniais bėgeliais
rankiniu būdu su vandeniu ir plovikliu. Jeigu
labai užteršti, iš pradžių pamirkykite, po to
nušveiskite plieninių drožlių kempine.
Svarbu Teleskopinių bėgelių sutepinėti
negalima.
Orkaitės durys
Orkaitės durelių išėmimas iš lankstų
Tam, kad orkaitę būtų lengviau išvalyti, galima išimti orkaitės dureles.
a
electrolux 65
15
15
b
c
Atidarykite dureles per vieną trečdalį (fiksavimo pozicija). Tada pakelkite gnybtus ant
dviejų lankstų (a). Palengva iš naujo uždarykite dureles ir kelkite jas į viršų, kol lankstai
išsiners (b).
Orkaitės durelių įstatymas į lankstus
Norėdami dureles įstatyti atgal į lankstus, viską darykite atvirkščiai. Įstatykite durelių
lankstus į angas (c). Tai darydami, įsitikinkite,
kad lankstai įsistato taisyklingai ir vienodai.
Tada palengva nuleiskite dureles žemyn. Nuleisdami įsitikinkite, kad durelių kampai neliestų rėmo apačios (taip atsitikus, iš naujo
pakelkite dureles ir išlyginkite lankstus).
Pabaigoje užstumkite fiksatorius atgal orkaitės link (d). Kad durys gerai užsidarytų, su
kokiu nors daiktu (pvz., atsuktuvu) nuspauskite gnybtus žemyn (e). Lengvai patikrinkite,
ar durelės gerai darinėjasi.
d
e
Svarbu Niekada gnybtų svertų nepalikite
stačių. Antraip nejučia galima susižeisti.
66 electrolux
Orkaitės lemputės pakeitimas
Įspėjimas Siekiant išvengti elektros
smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant
lemputę prietaisas būtų išjungtas ir
atjungtas nuo maitinimo tinklo.
Perdegusios lemputės pakeitimas:
1. stiklinį gaubtelį atsukite prieš laikrodžio
rodyklę ir nuimkite.
2. ištraukite perdegusią lemputę ir pakeiskite ją nauja.
3. užsukite stiklinį gaubtelį.
4. įjunkite prietaisą į maitinimo tinklą.
Jeigu reikia pakeisti orkaitės lemputę,
naujoji lemputė turi atitikti šias
specifikacijas:
Galia:
25 W
Įtampa:
230/240 V 50 Hz
Temperatūros:
300 ° C
Sriegis:
E 14
Ką daryti, jeigu...
Jei prietaisas veikia netinkamai, prieš kreipdamiesi į vietos Electrolux aptarnavimo centrą, atlikite šiuos patikrinimus.
apsilankymas bus apmokestinamas
nepaisant garantinio laikotarpio.
Svarbu Jei prietaisas buvo naudotas
netinkamai aptarnavimo techniko ar atstovo
Indukcinė kaitlentė
Sutrikimo požymiai
Galima priežastis
Problemos pašalinimas
Kaitlentės nepavyksta įjungti
arba ji neveikia
Nuo kaitlentės įjungimo praėjo
daugiau kaip 10 sekundžių
Dar kartą įjunkite kaitlentę
Likutinio karščio indikatorius
nieko nerodo
Kaitvietė veikė tik trumpai, todėl
nespėjo įkaisti
Jei kaitvietė jau turėtų būti karšta,
kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą
Ekrane persijungia dvi karščio
nuostatos
Galios valdymas sumažino galią
šiai kaitvietei
Skaitykite skyrių "Galios valdymas"
" F " šviečia
• Netinkamas puodas
• Ant kaitvietės neuždėtas puodas
• Per mažas puodo dugno
skersmuo šiai kaitvietei
Naudokite tinkamą puodą.
Uždėkite puodą
Naudokite tinkamą puodą
electrolux 67
Sutrikimo požymiai
" E " ir rodomas skaičius
Galima priežastis
Problemos pašalinimas
Elektros gedimas
Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo kelioms minutėms (išimkite
namų elektros instaliacijos saugiklį). Jei gedimas vėl rodomas
įjungus prietaisą, kreipkitės į aptarnavimo servisą.
Elektrinė orkaitė
Sutrikimo požymiai
Sutrikimo šalinimas
Orkaitė neįsijungia
• Nustatykite elektroninio laikmačio paros laiką
• Patikrinkite, ar tinkamai buvo parinkta maisto ruošimo funkcija / temperatūra
• Ar ĮJUNGTAS maitinimo tinklo jungiklis arba viryklės elektros maitinimo jungiklis
Maistas gaminasi per ilgai arba per greitai
Gali prireikti reguliuoti temperatūrą
Orkaitės lemputė nešviečia
lemputė perdegė. Jai pakeisti vadovaukitės atitinkamame paragrafe pateiktomis instrukcijomis.
Jeigu atlikus visus patikrinimus prietaisas vis
tiek neveikia, kreipkitės į vietinį aptarnavimo
centrą. Kai kreipsitės į aptarnavimo centrą,
reikės pateikti tokią informaciją:
• Savo asmenvardį, adresą ir pašto kodą.
• Savo telefono numerį
• Glaustą ir aiškų trikties apibūdinimą
• Modelio pavadinimą ir serijos numerį (žr.
duomenų lentelėje)
• Įsigijimo datą
Techniniai duomenys
Viryklės viršus
Orkaitė
Priekinė kairioji indukcinė zona Ø 140
mm
1400 ( B 2500 W )
Apatinis orkaitės elementas 900 W
Priekinė dešinioji indukcinė zona Ø 180
mm
1800 W ( B 2800 W )
Viršutinis kaitinamasis elementas
1000 W
Galinė kairioji induk- 2100 W ( B 3100 W )
cinė zona Ø 210 mm
Grilio kaitinamasis elementas
1900 W
Galinė dešinioji indukcinė zona Ø 140
mm
1400 W ( B 2500 W )
Konvekcinis ventiliatorius
35 W
Bendroji kaitlentės
galia
(2 modulių kaitvietė
3600 W x 2) 7200 W
Orkaitės lemputė
Lemputė 25 W, tipas
E 14
Elektroninis laikmatis
1W
Valymas
neautomatinis
Bendrasis orkaitės galingu- 1961 W
mas
Viryklė
Maitinimas
Bendrasis viryklės
viršaus galingumas
Nominalioji įtampa
230/400 V
Nominalusis dažnis
50 Hz
9161 W
68 electrolux
Matmenys
storio
858 mm
Plotis
500 mm
Gylis
600 mm
Orkaitės talpa
50 litrai
Įrengimas
Įspėjimas Gamintojas nepriima jokių
pretenzijų, jei nesilaikoma saugos
nuorodų.
Visus įrengimo darbus leidžiama atlikti tik
KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS; jie privalo vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ir
reglamentais.
Prietaisą reikia įrengti pagal "Y" klasės taisykles (EN60.335-2.6). Viryklę draudžiama
įrengti aukščiau negu valgio paruošimo paviršius.
Nepamirškite, kad įrengtas prietaisas
turi būti lengvai prieinamas techninio
aptarnavimo specialistams, jeigu prireiktų atlikti remonto darbus.
Prieš prijungdami šį prietaisą į maitinimo tinklą patikrinkite, ar techninių duomenų lentelėje
Išlyginimas
Prie užpakalinių ir priekinių prietaiso pagrindo
kampų pritvirtintos mažos reguliuojamos kojelės.
Reguliuodami mažąsias kojeles galite pakeisti prietaiso aukštį ir taip geriau išlygiuoti
prietaisą bei užtikrinti tolygų keptuvėje ar
puode esančio skysčio pasiskirstymą.
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka pastato
elektros įvado duomenis.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Vieta
Ši viryklė registruota kaip "Y" klasės prietaisas (pagal gaisro pavojaus reglamentus). Šalia esančios spintelės ar sienelės neturi būti
aukštesnės už viryklę.
Viryklę galima statyti virtuvėje, virtuvėje su
valgomuoju arba svetainėje, tačiau ne vonioje
ar dušo kambaryje.
Minimalus atstumas, kuriuo degios medžiagos gali būti virš viryklės vienoje linijoje su viryklės kraštais, yra 69 cm
electrolux 69
Svarbu PASTABA: Įžeminimo laidas turi
būti maždaug 2 cm ilgesnis už fazės ir nulio
laidus.
Įspėjimas Jei maitinimo kabelis
pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo
įgaliotas aptarnavimo darbuotojas arba
kvalifikuotas asmuo - taip išvengsite
pavojaus.
Įspėjimas Po įrengimo ir prijungimo
kabelį reikia išvedžioti taip, kad nė
vienoje vietoje kabelis negalėtų įkaisti
daugiau nei 50 ° C aukščiau aplinkos
temperatūros.
Elektros įvadas
Įspėjimas Visus elektros prijungimo
darbus, kuriuos reikia atlikti viryklei
įrengti ir maitinimo kabeliui prijungti, turi
atlikti kvalifikuotas elektrikas arba
kompetentingas asmuo,
vadovaudamasis galiojančiais
reglamentais.
Viryklė skirta prijungti prie 230 V / 400 V, 50
Hz elektros maitinimo. Prijungimui prie maitinimo tinklo naudokite H05 RR-F tipo kabelį.
Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, ar elektros maitinimo įtampa yra tokia, kokia nurodyta ant duomenų lentelės.
Viryklė tiekiama be maitinimo kabelio. Įrengiant lankstų maitinimo kabelį būtina vadovautis specifikacija, kuri pateikta lentelėje nr.
1.
Jei prietaisas jungiamas tiesiai į elektros tinklą, tarp prietaiso ir tinklo turi būti įrengtas
daugiapolis jungiklis, kuriame, pagal III kategorijos viršįtampio sąlygą, tarpas tarp kontaktų būtų mažiausiai 3 mm.
Jungiklis turi būti 2 metrus nutolęs nuo kaitlentės ir po įrengimo lengvai prieinamas.
Šis jungiklis neturi pertraukti geltono su žaliu
įžeminimo kabelio.
1
1 Maitinimo kabelis
Įspėjimas Patikrinkite, ar viryklės
maitinimo kabelis nesiliečia su sritimis,
užbrūkšniuotomis schemoje.
1
1 Maitinimo kabelis
70 electrolux
Prieš prijungdami patikrinkite:
• Ar saugiklis ir namų elektros tinklas pritaikyti prietaiso naudojamai srovei (žr. duomenų lentelę);
• Po prietaiso įrengimo elektros lizdas ar
daugiapolis jungiklis yra lengvai prieinami.
Kokius veiksmus atlikti toliau?
• Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtį prietaiso gale;
Nominalioji
įtampa
Jungties tipas
• Prijunkite maitinimo laidą prie viryklės
gnybto;
• Pritvirtinkite kabelio sąvaržomis;
• Patikrinkite, ar jungtis prie gnybto atitinka
maitinimo tinklo galią;
• Uždėkite ir prisukite apsauginį dangtį prietaiso gale.
230 V ~ / 400 V 3N~/ 230V 3~/ 400 V 2N~
Vienfazis
Trys fazės Y 3 f +
nulis
Trifazis
Trifazis Y 2 f. + nulis
Maitinimo
tinklo įtampa
230 V ~
400 V 3N~
230 V 3~
400 V 2N~
Kaitinamųjų
elementų
įtampa
230 V
230 V
230 V
230 V
Saugiklių
galia
50 A
3 x 16 A
3 x 32 A
2 x 32 A
Kabelių
skerspjūvis
3 x 10 mm 2
5 x 2,5 mm 2
4 x 4 mm 2
4 x 4 mm 2
Kabelio
prijungimas prie
gnybtų
plokštės
electrolux 71
www.electrolux.com
www.electrolux.ee
www.electrolux.lv
www.electrolux.lt
342706823-00-052009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising