Electrolux | EXP26U558CW | User manual | Electrolux EXP26U558CW User Manual

Electrolux EXP26U558CW User Manual
EXP26U338CW
EXP26U538CW
EXP34U338CW
EXP35U538CW
EXP26U558CW
EXP26U758CW
EXP26U338HW
EXP26U538HW
EXP34U338HW
EXP35U538HW
EXP26U558HW
BG Климатик
HR Klima-Uređaj
CS
Klimatizační Zařízení
HU Légkondícionáló
PLKlimatyzator
RO Aparat De Climatizare
SK
Klimatizácia
TRKlima
Ръководство за потребителя
Upute Za Uporabu
Návod K Použití
Használati Utasítás
Instrukcja Obsługi
Manualul Utilizatorului
Návod na Použitie
Kullanma Kilavuzu
2
26
47
68
91
115
137
158
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ �������������������������������������������������������������� 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ �������������������������������������������������������������� 10
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА ��������������������������������������������������������������������������������� 13
4. ВКЛЮЧЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ��������������������������������������������������������������� 14
5. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ ������������������������������������������������������������������������� 14
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИМАТИКА ���������������������������������������������������������� 15
7. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА ��������������������������������������������������������������������������� 16
8. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ ������������������������������������������������������������������������������ 22
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ���������������������������������������������������� 23
10.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ������������������������������������������������������������� 25
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе
си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е
създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни,
че ще получите невероятни резултати по всяко време. Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашият уебсайт:
Получавате съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности,
информация за поддържа:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирайте продукта си за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за
Вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КЛИЕНТИТЕ И ОБСЛУЖВАНЕ
Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване”, трябва да имате
под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер .
Информацията може да откриете на табелката с данни.
Предупреждение / внимание – информация за безопасност.
Обща информация и съвети.
Информация за околната среда..
Подлежи на промяна без предварително уведомяване.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
КбеЫзд
АЩЪЮдЮЯгЩ
̶̷̶̷̬̫̺̬̭
̴̫̬̯̬
̴̴̧̩̯̳̯̬
ЗЪшкжЮжбЮ
̹͕͎͏͘͏͓͉͕͖͕͇͎͉͇͙͕͎͒͑͌͞͏͚͗͌͋͏͎͖͕͎͉͇͎͇͒
͖͇͒͏͓͇͒͋͜͏̧͔͇͔͙͕͇͒͌͊͌͑͒͋͜͏͔͒͏͙͇͔͙ͦ͊͌
͏͎͙͌͌͞͏͈͋͌͡͏͎͕͍͔͔͇͉͔͔͒͌͌͟͡͏͎͙͕͔͞͏͑
͔͇͎͇͖͇͉͇͔͒͌͏͓͇͕͖͇͔͕͙͕͙͖͕͍͇͗͘͘
̹͕͎͏͘͏͓͉͕͖͕͇͎͉͇͕͉͕͙͉͕͙͕͎͇͖͕͒͑͌͗͑͋͌͑͒͘͘͞͡
͇͙͇͝͏͙͈͉͇͇͖͕͙͉͔ͦ͗ͦ͋͌͗͌͌͘͞͏͓͇͙͔͕͌͒
̴̴̧̩̯̳̯̬
̹͕͎͏͘͏͓͉͕͖͕͇͎͉͇͓͇͔͒͑͌͞͏͖͚͇͒͝͏͏͙͙͕͉͇͕͈͌͘
͕͚͉͇͔͙͈͉͇͇͖͇͉͙͕͙͉͗͋͌͗ͦ͋͌͗ͦ͌͗͘͘͏͎͔͖͕͔͌͌͗͘
͇͇͙͕͖͇͉͒͑͌͗͘͏͖͇͉͇͕͉͕͙͉͕͙͕͎͇͗͑͗͑͋͘͘͘͡
͓͕͔͙͇͍
̴̴̧̩̯̳̯̬
̹͕͎͏͘͏͓͉͕͖͕͇͎͉͇͒͑͌͞͏͓͇͔͇͒͏͔͇͞͏͔͕͓͇͛͗͝͏
͇͙͕͕͉͕͙͉͕͙͕͎͇͖͕͇͙͇ͦ͑͗͑͋͌͑͒͘͘͡͝͏ͦ͏͒͏͕͉͗͑͡
͕͙͉͕͙͕͎͇͓͕͔͙͇͍͋͘
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•Този уред може да бъде използван от деца над
8-годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности
или лица без опит и познания, само ако те са
под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
•Децата не трябва да си играят с уреда.
•Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се смени от производителя, неговия
сервизен агент или от лица със сходна
квалификация, за да се избегне опасност.
В това ръководство се описва правилната
експлоатация на Вашия нов климатик. Прочетете
внимателно това ръководство, преди да
използвате продукта. Това ръководство трябва да
се съхранява на безопасно място за бърза справка.
ВНИМАНИЕ!
•Свържете се с правоспособен сервизен техник
за ремонта или поддръжката на този уред.
4
www.electrolux.com
•Свържете се монтажник за монтажа на този
уред.
•Климатикът не е предназначен да се използва
от малки деца или немощни лица без надзор.
•Малките деца трябва да са под надзор,
за да се гарантира, че няма да си играят
с климатика.
•Съществуват местни разпоредби, свързани
с максималните разрешени нива на шум
издавани от климатици.
•Ако се сменя захранващият кабел, работата
по подмяната трябва да се извършва само
от оторизиран персонал.
•Работата по монтажа трябва да се извършва
само от упълномощен персонал, съгласно
националните електротехнически стандарти
(ако е приложимо). Неправилните връзки
могат да предизвикат прегряване и пожар.
•Внимавайте пръстите ви да не попаднат в
перката, когато регулирате хоризонталните
жалузи.
•Предпазителят е 250 V, 3,15 A, керамичен тип.
•Почистването и поддръжката от потребителя
не трябва да се извършват от деца без надзор.
Имайте предвид, че хладилните агенти може
да нямат миризма.
1.1 Важни бележки
1. Не пускайте уреда без въздушния филтър.
2. Не използвайте уреда в близост до източник
на захранване или открит огън.
3. Не излагайте уреда на открито на пряка
слънчева светлина и дъжд.
4. Винаги съхранявайте или местете уреда
в изправено положение.
5. Не покривайте уреда, когато той работи или
веднага след спиране на работа.
6. Винаги източвайте конденза, преди да оставите
уреда на съхранение.
БЪЛГАРСКИ
5
1.2 Обърнете внимание, когато използвате Вашия
климатик
ВНИМАНИЕ!
Предупреждения за употреба
•Не модифицирайте никакви части от този
продукт.
•Не пъхайте нищо в която и да е част от уреда.
•Уверете се, че използваното
електрозахранване е с подходящо номинално
напрежение. Използвайте само 220 – 240 V,
50 Hz, 10 A мрежово електрозахранване.
Използването на електрозахранване с
неподходящо номинално напрежение може
да доведе до повреда на уреда или до пожар.
•Винаги използвайте анти-експлозивен
прекъсвач на верига или предпазител с
подходящ номинален ампераж. При никакви
обстоятелства не използвайте проводници,
карфици или други предмети, като заместители
на подходящия предпазител.
•В случай на каквато и да е аномалия с
климатика (напр. мирис на изгоряло), не
изключвайте директно щепсела от контакта,
а първо отворете прозореца за проветряване,
след това изключете уреда и разединете
електрозахранването.
ВНИМАНИЕ!
Предупреждение за електрозахранващия кабел
•Този щепсел трябва да се включва само в
подходящ стенен контакт. Не използвайте
никакви удължители.
•Натиснете щепсела добре в контакта и се
уверете, че той не е хлабав.
•Не дърпайте, деформирайте или модифицирайте
захранващия кабел, и не го потапяйте във вода.
Дърпането или злоупотребата със захранващия
кабел може да предизвика повреда на уреда,
както и токов удар.
6
www.electrolux.com
•Ако захранващият кабел е повреден,
производителят или неговият сервизен агент
или лице със сходна квалификация трябва да
го замени, за да се избегне възможна опасност.
За смяна, използвайте само захранващ кабел,
определен от производителя.
•Този уред трябва да бъде заземен. Този
уред е оборудван с кабел, в който има
заземяващ проводник. Щепселът трябва да
е включен в правилно монтиран и заземен
контакт. В никакъв случай не прекъсвайте или
отстранявайте квадратния заземителен извод
от щепсела (само за Обединено кралство).
Заземителна
клема
Щепсел
Квадратен
заземителен извод
Щепсел
(само за Обединено
кралство)
1.3 Предупреждения при употреба
•Уверете се, че сте изключили уреда и сте разединили
електрозахранващия кабел преди предприемането
на дейности по поддръжка или почистване.
•Не поставяйте уреда до източник на топлина
или открит огън, когато сменяте филтрите.
•Не пръскайте или сипвайте вода директно в уреда.
Водата може да предизвика токов удар или повреда
на оборудването.
•При всяко преместване на климатика той трябва
да бъде източен. Ако в резервоара остане вода,
тя може да се разлее по време на местенето.
•За да осигурите правилно източване, дренажният
маркуч не трябва да бъде извит и не трябва да
бъде на по-високо ниво по време на режима
БЪЛГАРСКИ
7
на осушаване. Ако горното не бъде изпълнено,
източената вода може да се разлее в помещението.
•Когато се използва, температурата около
дрежания маркуч не трябва да бъде под точката на
замръзване. Източената вода може да замръзне
в маркуча, което да предизвика изливане на
събралата се в уреда вода в помещението.
•Не запушвайте изхода за отработен въздух с нищо.
Ефективността на охлаждане може да се понижи
или да спре напълно.
•Осигурете анти-експлозивна дефектнотокова
защита (RCD), за да осигурите защита от токов
удар, в съответствие с британските стандарти
и правилата за окабеляване.
•Излагането на пряк въздушен поток за дълъг
период от време може да е опасно за вашето
здраве. Не излагайте присъстващите в
помещението, домашните любимци или растенията
на пряк въздушен поток за дълъг период от време.
•Не използвайте този климатик за неопределени,
специализирани цели (напр. съхраняване на прецизни
устройства, храна, домашни любимци, растения
и художествени предмети). Използването на уреда
по този начин може да повреди този тип собственост.
•Не използвайте никакви средства за ускоряване
на процеса на размразяване или почистване,
освен тези, които са препоръчани от производителя.
•Уредът трябва да се съхранява в помещение без
наличието на постоянно функциониращи източници
на запалване (например: открити пламъци,
функциониращи газови уреди или функциониращи
електрически отоплителни уреди).
•Не пробивайте или изгаряйте.
•Трябва да се съблюдава съответствието
с националните газови разпоредби.
•Внимавайте да не се запушат вентилационните
отвори.
•Уредът трябва да се съхранява на добре проветряемо
място, като размерът на помещението трябва да бъде
по-голям от 12 м2.
8
www.electrolux.com
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: ПРОВЕРЕТЕ ТАБЕЛКАТА
ЗА ИЗПОЛЗВАНИЯ ВЪВ ВАШИЯ УРЕД ХЛАДИЛЕН ГАЗ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Специфична информация, отнасяща се до уреди
с хладилен газ R290.
•Прочетете внимателно всички предупреждения.
•При размразяване и почистване на уреда
не използвайте никакви други инструменти,
различаващи се от препоръчаните от
компанията производител.
•Уредът трябва да бъде поставен в област
без наличието на постоянно функциониращи
източници на запалване (например: открити
пламъци, функциониращи газови уреди или
електрически уреди).
•Не пробивайте и не изгаряйте.
•Газовете на хладилните агенти може да нямат
аромат.
•Уредът трябва да бъде монтиран, използван
и съхраняван в помещение, което е по-голямо
от 12 м2.
•Този уред съдържа определено количество,
в грамове, (вижте етикета с номинални
стойности в задната част на уреда) на
хладилен газ R290.
•R290 е хладилен газ, който отговаря на
европейските директиви за околната среда.
Не пробивайте никаква част от хладилния кръг.
•Ако уредът бъде монтиран, използван
или съхраняван в зона без вентилация,
помещението трябва да бъде проектирано така,
че да може да предотвратява натрупването
на течове на хладилен агент, които могат
да доведат до риск от пожар или експлозия,
поради запалването на хладилния агент,
предизвикано от електрически нагревателни
уреди, печки или други източници на запалване.
•Уредът трябва да се съхранява така, че да се
предотвратят механични повреди.
БЪЛГАРСКИ
9
•Лицата, които експлоатират или работят по
хладилния кръг, трябва да имат съответна
правоспособност, издадена от акредитирана
организация, която гарантира компетентност
при работата с хладилни агенти,
в съответствие със специфичен набор от
оценки, приет от асоциациите в бранша.
•Ремонтите трябва да се извършват, в
съответствие с препоръките, направени
от компанията производител. Дейностите по
поддръжка и ремонт, които изискват помощта
на друг квалифициран персонал, трябва
да се извършват под надзора на лицето,
специализиран в използването на запалителни
хладилни агенти.
1.4 Допълнителна информация
Транспорт на оборудване, съдържащо запалими
хладилни агенти
Вижте транспортните разпоредби.
Маркиране на оборудване чрез символи
Вижте местните разпоредби.
Изхвърляне на оборудване, съдържащо
запалими хладилни агенти
Вижте националните разпоредби.
Съхранение на оборудване/уреди
Съхраняването на оборудване трябва да се
извършва в съответствие с инструкциите на
производителя.
Съхранение на пакетирано (непродадено)
оборудване
Опаковката за защита по време на съхранение
трябва да бъде изградена така, че механична
повреда на оборудването в опаковката няма да
предизвика теч на хладилния агент, с който е
заредено оборудването. Максималният брой уреди,
които е разрешено да бъдат съхранявани заедно,
се определя от местните разпоредби.
10 www.electrolux.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Бележки за експлоатация
• Изчакайте около 4 минути, за да
може компресорът да възстанови
охлаждането. Ако изключите
климатика и го рестартирате
незабавно, изчакайте около
4 минути, за да може компресорът
да възстанови охлаждането. В уреда
има електронно устройство, което
поддържа компресора изключен, в
продължение на 4 минути, от гледна
точка на безопасността.
• В случай на спиране на
електрозахранването по време
на работа, изчакайте 4 минути,
преди да рестартирате уреда.
След като електрозахранването
бъде възстановено, рестартирайте
климатика. Ако електрозахранването
не е било налично за период
по-малък от четири минути, уверете
се, че изчаквате поне четири
минути, преди да рестартирайте
уреда. Ако рестартирате климатика
в рамките на тези четири минути,
защитно устройство в уреда може
да накара компресора да спре.
Това предпазно устройство ще
възпрепятства охлаждането в
продължение на 5 минути. Всички
предишни настройки ще бъдат
анулирани и уредът ще се върне
към първоначалните си настройки.
• Когато изключите уреда в режим
на охлаждане, компресорът ще се
изключи незабавно и двигателят на
горния/долния вентилатор ще спре
работа след 5 секунди; ако включите
уреда в режим на вентилатор от
режим на охлаждане, компресорът
ще спре незабавно, а двигателят на
долния вентилатор ще спре работа
след 5 секунди; и ако включите
уреда в режим на загряване от
режим на охлаждане, компресорът
ще се изключи незабавно, а
двигателят на долния вентилатор
ще спре работа след 30 секунди.
• Експлоатация при ниски
температури: Вашият уред замръзва
ли? Замръзването може да се
случи, когато уредът е настроен на
температура, близка до 18°C, при
•
•
•
•
•
условия на ниска температура на
околната среда, най-вече през нощта.
При тези условия допълнително
понижение на температурата може
да предизвика замръзването на
уреда. Настройката на уреда на
по-висока температура ще
предотврати неговото замръзване.
Режимът на осушаване повишава
температурата в помещението.
Уредът генерира топлина по
време на режима на осушаване и
температурата в помещението ще се
повиши. От изхода за въздух ще духа
топъл въздух, но това е обичайно и
не указва проблем с уреда.
Този климатик издухва топлия
въздух, който се генерира при
неговата работа, извън помещението,
чрез изходен маркуч, когато се
намира в режим на охлаждане.
Същевременно, същото количество
въздух ще влезе в помещението
през всички налични в помещението
отвори.
Всяко лице, което участва
в дейности по или свързани
с нарушаване на охлаждащия
кръг, трябва да притежава
актуално, валидно удостоверение
от акредитиран в бранша орган
за оценка, който сертифицира
компетентността на лицето
да работи с хладилни агенти
безопасно, в съответствие с
приетата в бранша спецификация
за оценка.
Обслужването трябва да се
извършва само в съответствие
с препоръките на производителя
на оборудването. Дейностите по
поддръжка и ремонт, които изискват
помощта на друг опитен персонал,
трябва да се извършват под надзора
на лицето, което е компетентно за
работа със запалителни хладилни
агенти.
Диапазонът на работна температура
на климатика е 16 – 35°C (60 – 95°F)
в режим на охлаждане; 5 – 27°C
(41 – 80°F) в режим на отопление.
БЪЛГАРСКИ
За да се предотврати нараняване на
потребителя или други хора и повреда
на имущество, трябва се спазват
следните инструкции.
Неправилната експлоатация поради
пренебрегване на инструкциите може
да причини нараняване и повреда.
Сериозността се класифицира, в
съответния със следните указания:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този символ указва възможността
от смърт или сериозна травма.
ВНИМАНИЕ!
Този символ указва
възможността от травма или
увреждане на имущество.
11
Значенията на символите, използвани
в това ръководство са следните:
Този символ показва никога
да не правите това.
Този символ показва винаги
да правите това.
2.2 Предупреждение по
време на употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение по време
на употреба.
Предупреждение
Значение
Включете добре щепсела за
захранването
В противен случай това може да
причини електрически удар, пожар и
експлозия, дължащ се на прекомерната
отделена топлина
Не трябва да пускате в действие или
да спирате уреда чрез включване или
изключване от електрическия контакт
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия поради генерирана топлина
Не повреждайте и не използвайте
неустановени захранващи кабели
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия. Ако захранващият кабел
е повреден, производителят или
оторизиран сервизен център, или лице
със сходна квалификация трябва да
го замени, за да се избегне възможна
опасност
Не променяйте дължината на
захранващия кабел и не използвайте
контакта едновременно с други уреди
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия поради генерирана топлина
Не го пускайте в действие с мокри
ръце или във влажна среда
Това може да предизвика токов удар
Не насочвайте въздушния поток към
присъстващите в стаята
Това може да навреди на Вашето
здраве
Винаги осигурявайте ефективно
заземяване
Неправилното заземяване може
да причини токов удар
Не позволявайте в електрическите
части да влиза вода
Това може да предизвика повреда
на уреда или токов удар
Винаги инсталирайте прекъсвач
и отделна електрическа верига
Неправилният монтаж може да
предизвика токов удар, пожар и експлозия
Изключете уреда от електрическия
контакт, ако от него се появят странни
шумове, миризма или дим
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия
Не свързвайте контакта, ако е хлабав
или повреден
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия
12 www.electrolux.com
Предупреждение
Значение
Не отваряйте уреда по време на
работа
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия
Съхранявайте огнестрелните оръжия
на разстояние
Това може да предизвика пожар
и експлозия
Не използвайте захранващия кабел
в близост до нагревателни уреди
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия
Не използвайте захранващия кабел
в близост до запалим газ или горими
материали, като бензин, бензол,
разтворител и др.
Може да предизвика токов удар, пожар
и експлозия
Проветрявайте стаята, преди да
Това може да предизвика пожар,
пуснете в действие климатика, ако в нея експлозия и изгаряния
е имало изтичане на газ от друг уред
Не разглобявайте и не видоизменяйте
уреда
Това може да предизвика повреда или
токов удар
ВНИМАНИЕ!
Внимание
Значение
Когато трябва да се свали въздушният Това може да предизвика нараняване
филтър, не докосвайте металните
части на уреда
Не почиствайте климатика с вода
Водата може да проникне в уреда
и да отслаби изолацията. Това може
да предизвика токов удар
Проветрявайте стаята добре, когато го Може да възникне недостиг
използвате едновременно с печка и др. на кислород
Когато уредът трябва да се почисти,
Не почиствайте уреда, когато той е
изключете го от ключа и от прекъсвача включен в електрозахранването, тъй
на веригата
като това може да предизвика пожар,
експлозия, токов удар и нараняване
Не поставяйте домашен любимец
Това може да нарани домашния
или растение там, където ще бъдат
любимец или да увреди растението
изложени на директния въздушен поток
Не използвайте за други цели
Не използвайте този климатик, за да
съхранявате прецизни устройства,
храна, домашни любимци, растения
и предмети на изкуството. Може
да предизвика понижение на
качеството и др.
Спрете уреда и затворете прозореца
при буря или циклон
Работата при отворени прозорци
може да доведе до намокряне на
вътрешността и овлажняване на
мебелировката в дома
Хващайте захранващия кабел
за щепсела, когато го изключвате
от контакта
Това може да предизвика токов удар
и щети
БЪЛГАРСКИ
Внимание
Значение
Изключвайте от ключа на
електрозахранването, когато не
използвате уреда за дълго време
Не поставяйте препятствия около
входовете за въздух или в изходите
за въздух
Винаги поставяйте здраво филтрите.
Почиствайте филтъра веднъж на две
седмици
Не използвайте силен препарат
за почистване, като восък или
разтворител, използвайте мека кърпа
Това може да предизвика повреда
на уреда или пожар и експлозия
Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел и се уверете,
че кабелът не е притиснат
Не пийте водата, източена
от климатика
Бъдете внимателни, когато
разопаковате и инсталирате
Ако в уреда проникне вода, изключете
уреда от контакта и изключете
прекъсвача на веригата. Изолирайте
захранването, като извадите
щепсела от контакта и се свържете
с квалифициран сервизен техник
Съществува опасност от пожар,
експлозия или токов удар
13
Това може да предизвика повреда
на уреда или токов удар
Работата без филтри може
да причини повреда
Външният вид може да се влоши
в резултат на промяна в цвета
на продукта или надраскване
на повърхността му
Тя съдържа вредни вещества и може
да бъде вредна
Острите краища могат да предизвика
нараняване
Това може да предизвика токово удар
и щети
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Дистанционно управление
Сигнален приемник
Изход за въздух от помещение
Контролен панел
Ръкохватки за носене
(от двете страни)
6 Вход за въздух
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
Изход за продължително оттичане
Дренажен изход на помпа
Долен дренажен изход
Изход за въздух
Електрозахранващ щепсел
Захранващ кабел
Ходово колело
14 www.electrolux.com
4. ВКЛЮЧЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЧАСТИ
ИМЕНА НА ЧАСТИ:
КОЛИЧЕСТВО:
1
Адаптер А, изходен тръбопровод,
адаптер Б (плоска входна част),
2
Маркуч за оттичане
3
Дистанционно управление
1 комплект
4
Батерия (R03P „AAA” 1,5 V)
2 бр.
1 комплект
1 бр.
• Проверете дали всички принадлежности са в опаковката и вижте инструкциите
за монтаж по отношение на тяхното използване.
5. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
5.1 Изходящ горещ въздух
В режим на охлаждане уредът трябва
да бъде поставен близо до прозорец
или отвор, така че излизащият топъл
въздух, да може да бъде изведен
навън. Първо разположете уреда върху
равен под и се уверете, че около него
има разстояние от минимум 50 см, и
че той се намира в близост еднофазен
контакт за електрозахранване.
1.Разпънете едната страна
от маркуча (фиг. 1) и завийте
маркуча към адаптера А (фиг. 2).
̷̺͍͙͇͎͙͙͋͒͌͌͌͊͒͌͌͡
͙͇͔͗͘͏͔͇͙͇͇͙͔͇͓͇͚͇͗͑͘͞͞͞
НбЬ
НбЬ
3.Монтирайте адаптер А в уреда
(фиг. 4).
̶͎͔͙͉͚͒͌͌͗͜͡͡
̮͇͉͇͔͑͒ͥ͌͞
Фиг. 4
4.Поставете адаптер B в прозореца.
(Фиг. 5)
НбЬ
Адаптер А е предварително
завинтен към маркуча за
този уред.
2.Разпънете другата страна на
маркуча и го завийте в адаптер
Б (фиг. 3).
НбЬ
БЪЛГАРСКИ
Маркучът може да бъде разпънат
от първоначалната му дължина
от 38 см до 150 см, но най-добре
е дължината да се поддържа
минимална, в съответствие с
нуждите. Също така се уверете,
че маркучът не прави остри завои
или че не е провиснал. (Фиг. 6)
НбЬ
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛИМАТИКА
6.1 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
3
4
5
Показва температура / час
Вкл./изкл. на захранването
Нулиране на филтър
Скорост на вентилатора
Регулиране на температура
или таймер
6
7
8
9
Избор на режим
Сън
Таймер
Въртене
15
16 www.electrolux.com
7. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
Някои от следните инструкции
могат да се изпълнят само чрез
контролен панел.
Забележка: В този режим не можете
да изберете скорост на вентилатора.
7.1 Използване на контролен
панел
В този режим няма необходимост
от използването на изходния маркуч
или маркуча за източване на водата.
Режим на отопление (при някои модели)
В този режим ТРЯБВА да се използва
изходен маркуч с адаптер.
1.Натискайте бутон за режим, докато
светне индикаторът за отопление.
2.Натискайте бутон за скорост на
вентилатора в съответствие със
осветяването на индикатора за
скорост на вентилатора. Можете да
изберете скоростта на вентилатора
в следата последователност:
„автоматична” → „висока” →
„средна” → „ниска” → „автоматична”.
3.Натиснете бутон „ ” или „ ”, за да
изберете желаната температура.
4.Свържете маркуча за източване на
водата. Вижте раздел 7.4 „Източване”.
Режим на охлаждане
В този режим ТРЯБВА да се използва
изходен маркуч с адаптер.
1.Натискайте бутон за режим, докато
светне индикаторът за режим на
охлаждане.
2.Натискайте бутон за скорост на
вентилатора в съответствие със
осветяването на индикатора за
скорост на вентилатора. Можете да
изберете скоростта на вентилатора
в следата последователност:
„автоматична” → „висока” →
„средна”→ „ниска” → „автоматична”.
3.Натиснете бутон „ ” или „ ”, за да
изберете желаната температура.
В режим на охлаждане не е
необходимо използването на
маркуч за източване на водата.
Режим на изсушаване
Натискайте бутон за режим, докато
светне индикаторът за режим на
изсушаване. На екрана се показва
стайната температура.
Едновременно с това светва индикаторът
на „ниска” скорост на вентилатора.
Режим на вентилатор
1.Натискайте бутон за режим, докато
светне индикаторът за режим на
вентилатор.
2.Натиснете бутона „Скорост на
вентилатор”, за да изберете
желаната скорост на вентилатора.
3.Вентилаторът ще работи с
избраната скорост и на дисплея
ще бъде показана температурата
в помещението.
Забележка: В този режим не можете
да изберете автоматична скорост.
Автоматичен режим
В този режим, винаги прикрепяйте
изходящия маркуч.
Когато поставите климатика на
автоматичен режим, той автоматично
ще избира охлаждане, отопление (не е
приложимо за моделите, работещи само
на охлаждане) или само вентилатор,
в зависимост избраната температура
и температурата на стаята. Климатикът
ще контролира температурата в
помещението автоматично около
зададената от Вас температура.
В АВТОМАТИЧЕН режим не можете
да изберете скорост на вентилатора.
1. Натискайте бутон за режим, докато
светне индикаторът за автоматичен
режим.
След като бъде избран автоматичен
режим, уредът ще работи автоматично
в съответствие с реалната температура
на въздуха в помещението.
Режим на таймер
Таймерът помага на потребителя да
отложи стартирането или спирането
на уреда.
Как да отложите стартирането
Включете уреда, така че той да
премине в режим на готовност.
Натиснете бутон timer (таймер),
като тогава ще се включи индикатора
БЪЛГАРСКИ
за таймер и броят часове на екрана
ще показва „0.0”.
Чукнете или задръжте стрелка
НАГОРЕ „ ” или стрелка НАДОЛУ „ ”,
за да промените таймера на отлагане
на стартирането в стъпка от 0,5 часа
до 10 часа, след това на стъпки от
1 час до 24 часа. Натиснете отново
бутон timer (таймер), в рамките на
5 секунди и директно ще излезете
от режима за настройка на таймера.
След 5 секунди функцията на таймер
се активира, температурата ще
бъде показана обратно на екрана.
Контролерът ще отброява времето,
оставащо до стартиране.
Уредът ще стартира в последно
зададения режим.
За да анулирате заданието, натиснете
отново бутон timer (таймер), като
ще се изпише оставащото време,
и натиснете отново бутона, за да
излезете от функцията. Можете
да анулирате заданието и чрез
натискането на бутон за вкл./изкл.
След анулиране на заданието,
индикаторът на таймер ще се изключи.
Как да отложите изключването
Можете да отложите изключването,
когато уредът е включен.
Натиснете бутон timer (таймер), като
тогава ще се включи индикатора за
таймер и броят часове на екрана ще
показва „0.0”.
Чукнете или задръжте стрелка
НАГОРЕ „ ” или стрелка НАДОЛУ „ ”,
за да промените таймера на отлагане
на спирането в стъпка от 0,5 часа до
10 часа, след това на стъпки от 1 час
до 24 часа. Натиснете отново бутон
timer (таймер), в рамките на 5 секунди
и директно ще излезете от режима за
настройка на таймера.
След 5 секунди функцията на таймер
се активира, температурата ще
бъде показана обратно на екрана.
Контролерът ще отброява времето,
оставащо до спирането на уреда.
За да анулирате заданието, натиснете
отново бутон timer (таймер), като
ще се изпише оставащото време,
и натиснете отново бутона, за да
17
излезете от функцията. Можете
да анулирате заданието и чрез
натискането на бутон за вкл./изкл.
След анулиране на заданието,
индикаторът на таймер ще се изключи.
Режим на сън
Активирането на тази функция ще Ви
предостави комфортна температура
и ще подпомогне спестяването на
енергия.
Само когато уредът се намира в
режим на охлаждане, отопление или
в автоматичен режим, можете да
натиснете бутон Сън, за да накарате
уреда да работи в режим на сън.
Забележка: Моля, вижте страница
17 за подробности по отношение
на режим на сън.
Функция за въртене на жалузите
Натиснете бутон swing (завъртане), за
да активирате функцията за въртене
на жалузите, жалузите в горния панел
ще се въртят нагоре и надолу.
Натиснете този бутон отново, за да
отмените функцията за въртене на
жалузите.
Функция °F/°C
Натиснете бутони „ ” и „ ”
едновременно, в продължение
на повече от 3 секунди, за да
преминете между градуси във
Фаренхайт или Целзий. В режим на
изсушаване/вентилатор не можете
да изберете °F/°C.
Нулиране на филтър
Тази функция служи като напомняне
за почистване на въздушния филтър
(вижте „Грижи и почистване”), с цел
по-ефективна работа.
Индикаторът за филтър ще светне
след 250 часа работа. За нулиране,
след почистване на филтъра,
натиснете бутон „reset filter” (нулиране
на филтър), след което индикаторът
„филтър” ще се изключи.
18 www.electrolux.com
7.2 Дистанционно управление
1 Екран на дистанционното
управление
2 Бутон за настройка на температура/
таймер
3 Бутон за режим
4 Бутон за таймер
5 Бутон за вкл./изкл.
6 Бутон за скорост
7 Бутон за сън
8 Бутон за завъртане
Поставяне на батериите и важни
инструкции
Отстранете капака в задната част
на дистанционното управление.
Поставете правилно предоставените
батерии (вижте инструкциите в самото
отделение за батерии).
Затворете капака.
За смяна на старите батерии
(които са изтощени) с две нови
R03P „AAA” 1,5 V батерии, повторете
горните стъпки.
Ако дистанционното управление бъде
сменено или изхвърлено, неговите
батерии трябва да бъдат извадени
и изхвърлени в съответствие с
местното законодателство, тъй като
те са опасни за околната среда.
Не смесвайте различни стари и нови
батерии.
Не смесвайте алкални, стандартни
(въглеродно-цинкови) или презареждащи
се (никел-кадмиеви) батерии.
Не изхвърляйте батериите в огън.
Батериите могат да експлоатират
или изтекат. Ако дистанционното
управление не се използва за дълго
време, извадете батериите от него.
С дистанционното управление трябва
да се работи много внимателно. Не
го изпускайте или го излагайте на
директна слънчева светлина или
източници на топлина.
Това устройство отговаря на част
15 на разпоредбите на Федерална
комисия по комуникации на САЩ.
Експлоатацията е предмет на
следните две условия:
(1) Това устройство да не предизвиква
вредни смущения и (2) това устройство
трябва да приема всички получени
смущения, включително и такива, които
могат да предизвикат нежелана работа.
Насочете дистанционното управление
към мястото на приемника за сигнал.
Дистанционното управление не трябва
да бъде на разстояние, по-голямо от
16 фута (5 м) от уреда (без да има
препятствия между дистанционното
управление и уреда).
̶͕͙͈͗͌͏͙͌͒
̳͕͈͏͔͒͌͑͒͏͓͇͙͏͑
̳͇͓͑͘
̫͏͙͇͔͘͝͏͕͔͔͕͚͖͇͉͔͗͒͌͏͌
Как да използвате дистанционното
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА
БЪЛГАРСКИ
Включете уреда в мрежата, след това
натиснете бутон за вкл./изкл. (когато
бъде включен, уредът ще стартира
в режима, който е зададен преди
изключване).
За да изключите уреда, натиснете
бутон за вкл./изкл., след това
изключете щепсела от контакта.
Винаги изключвайте уреда чрез
бутона за вкл./изкл. и изчакайте
няколко минути, преди да изключите
щепсела от контакта.
Режим на охлаждане
Натискайте бутона за режим, докато
в лявата част на LCD екрана се
изпише „охлаждане”.
Натиснете бутона за скорост на
вентилатора, за да изберете между
скорост на вентилатора „автоматична”,
„висока”, „средна” и „ниска”.
Натиснете бутон „ ” и „ ”, за да
изберете желаната от Вас температура.
Режим на изсушаване
Натискайте бутона за режим, докато в
лявата част на LCD екрана се изпише
„Изсушаване”.
Едновременно с това, на екрана се
появява символа за „ниска” скорост
на вентилатора.
Забележка: В този режим не можете
да изберете скорост на вентилатора.
В този режим можете да изберете
скоростта на вентилатора измежду
„висока”, „средна” или „ниска”, като
натискате бутона за скорост на
вентилатора и гледате диаграмата.
Забележка: В този режим не е
необходимо свързването на изходния
маркуч за въздух.
Режим на отопление (само за моделите
с режими на отопление и охлаждане)
Натискайте бутона за режим, докато в
лявата част на LCD екрана се изпише
„Отопление”.
Натиснете бутона за скорост на
вентилатора, за да изберете между
скорост на вентилатора „автоматична”,
„висока”, „средна” и „ниска”.
Натиснете бутон „ ” и „ ”, за
да изберете желаната от Вас
температура.
АВТОМАТИЧЕН режим
Натискайте бутона за режим, докато в
горната част на LCD екрана се изпише
„Автоматичен”.
В АВТОМАТИЧЕН режим не можете
да изберете скорост на вентилатора.
Натиснете бутон „ ” и „ ”, за да
изберете желаната от Вас температура.
Режим на сън
Режим на вентилатор
Натискайте бутона за режим, докато в
лявата част на LCD екрана се изпише
„Вентилатор”.
19
Когато уредът се намира в режим
на охлаждане, отопление или
в автоматичен режим, можете
да натиснете бутон Сън, за да
накарате уреда да работи в режим
20 www.electrolux.com
на сън. В този режим, скоростта на
вентилатора ще бъде автоматично
зададена на „автоматична”, като
няма да можете да я промените.
В режим на охлаждане/отопление
избраната температура ще се повиши/
понижи с 1°C 30 мин след избора на
режима. След това температурата
ще се повиши/понижи с още 1°C след
изтичането на още 30 минути. Тази
нова температура ще бъде поддържана
в продължение на 7 часа, преди
тя да се върне към първоначално
зададената температура. С това режим
на сън се прекратява и уредът се
изключва автоматично.
Програмата за режим на сън може
да бъда прекратена по всяко едно
време на нейното изпълнение, чрез
натискането на бутон „Сън”, „режим”
или „скорост на вентилатора”.
Забележка: В режим вентилатор или
изсушаване режим на сън не може да
бъде зададен.
Функция за въртене на жалузите
Натиснете бутон swing (завъртане),
за да активирате функцията за
въртене на жалузите, като в горната
”.
част на екрана ще се появи „
Жалузите в горния панел ще се въртят
нагоре и надолу.
Натиснете този бутон отново, за да
отмените функцията за въртене на
жалузите.
Функция °F/°C
Натиснете бутони „ ” и „ ”
едновременно, в продължение
на повече от 3 секунди, за да
преминете между градуси във
Фаренхайт или Целзий. В режим на
изсушаване/вентилатор не можете
да изберете °F/°C.
Режим на таймер
Как да отложите стартирането
Включете уреда, така че той да
премине в режим на готовност.
Натиснете бутон timer (таймер), на
екрана ще се изпише „timer” (таймер)
и „h” (ч), и „on” (вкл.) ще мига.
Чукнете или задръжте стрелка
НАГОРЕ „ ” или стрелка НАДОЛУ
„ ”, за да промените таймера на
отлагане на стартирането в стъпка
от 0,5 часа до 10 часа, след това
на стъпки от 1 час до 24 часа. След
3 секунди, заданието ще се запамети.
Контролерът ще отброява времето,
оставащо до стартиране. Можете и да
натиснете отново директно бутон timer
(таймер) и „вкл.” незабавно ще спре да
мига, след което, уредът ще стартира
в последно зададения режим.
Можете да зададете режима и уредът
ще стартира, с избраните от Вас
настройки, след като „вкл.” спре да мига.
За да анулирате заданието, натиснете
отново бутон timer (таймер).
БЪЛГАРСКИ
Как да отложите изключването
Можете да отложите изключването,
когато уредът е включен. Натиснете
бутон timer (таймер), на екрана ще се
изпише „timer” (таймер) и „h” (ч), и „off”
(изкл.) ще мига.
Чукнете или задръжте стрелка
НАГОРЕ „ ” или стрелка НАДОЛУ „ ”,
за да промените таймера на отлагане
на спирането в стъпка от 0,5 часа до
10 часа, след това на стъпки от 1 час
до 24 часа. След 3 секунди заданието
ще се запамети и на дисплея ще
се изпише времето, оставащо до
изключването на уреда. Можете и
да натиснете отново директно бутон
timer (таймер) и „изкл.” незабавно ще
спре да мига, след което, уредът ще
стартира в последно зададения режим.
За да анулирате заданието, натиснете
отново бутон timer (таймер).
7.3 Код за грешка
Ако дисплея показва „AS”, „CS” и „ES”,
температурният датчик е неизправен.
Свържете се с оторизиран сервизен
център на Electrolux.
21
да се източи. Рестартирайте уреда,
докато символът „Р1” не изчезне. Ако
грешката се повтаря, свържете се със
сервиз.
Ако на дисплеят е изписано „Е4”,
комуникацията между РСВ на дисплея
и РСВ на основния контролер е
неизправна. Свържете се с оторизиран
сервизен център на Electrolux.
7.4 Инструкция за източване
Постоянно източване
В режим ИЗСУШАВАНЕ или модел
термопомпа, ще Ви бъде необходим
градински маркуч (продава се
отделно) или маркуч за източване,
за да източите конденза от уреда.
Изпълнете следващите стъпки:
• Развийте дренажната капачка на
изходa за продължително оттичане
(фиг. 20).
• Свържете единия край на
градинския маркуч (продава се
отделно) или маркуча за източване
към изхода за източване, след което
преведете другия край в отвор на
канализацията, който се намира пониско от уреда (фиг. 21).
Фиг. 20
Тапа за оттичане
за режим на
изсушаване
Ако на дисплея е показано „L3”,
DC двигателя на вентилатора на
кондензатора е неизправен. Свържете
се с оторизиран сервизен център на
Electrolux.
Тапа за оттичане
за режим термопомпа
Градински маркуч
Маркуч за
оттичане
Ако на дисплея е показано „Р1”,
долната тава е пълна. Внимателно
придвижете уреда до място за
източване, извадете долната
дренажна тапа и оставете водата
Фиг. 21
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако уредът работи в режим на
охлаждане или в автоматичен режим,
22 www.electrolux.com
след отстраняването на дренажната
капачка, от уреда може да започне
да изтича конденз. Когато желаете
да отстраните градинарския маркучи,
пригответе съд за отцеждане (не е
предоставен), в който да се събира
конденза от изхода за източване.
• Уверете се, че височината на
канализацията и частта от маркуча
не се намират по-високо от изхода
за източване, защото в противен
случай непрекъснатото източване
може да не функционира правилно.
• В режим на охлаждане или в
автоматичен режим се препоръчва
деактивирането на непрекъснатото
източване, чрез поставянето
на капачката за източване, с
цел постигане на максимална
ефективност.
Изпразване на събралия се в уреда
конденз по време на зимно съхранение.
Поставете съд за оттичане (не е
предоставен) под долния изход за
източване, след което извадете
дренажната капачка, за да може
кондензът да изтече в съда.
Когато кондензът изтече напълно,
поставете отново дренажната капачка
в изхода за постоянно източване.
Поставете съда за оттичане под
долния изход за източване, след
което извадете гумената капачка
от изхода за източване, за да
може кондензът да изтече в съда.
Ако приготвеният съд за оттичане не
може да събере количеството конденз,
ще бъде необходимо повторение на
процедурата.
Когато кондензът изтече напълно,
поставете отново дренажната капачка
в долния изход за източване.
̫͕͔͒͌
͔͇͍͔͋͗͌͌͏͎͕͋͜
НбЬ
̱͇͖͇͇͎͇͕͙͙͑͞͏͇͔͌͞
̸͎͇͕͙͙͗͡͏͇͔͌͞
НбЬ
ЗАБЕЛЕЖКА: За да сте сигурни,
че събралият се конденз е източен
напълно, наклонете уреда, като леко
го повдигнете нагоре, откъм предната
му част, докато от източника за
източване вече не изтича конденз.
8. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
Почиствайте Вашия климатик, за да
изглежда той като нов. Изключете уреда
преди почистване, за да предотвратите
опасностите от токова удар или пожар.
8.1 Почистване на уреда
Шкафът и предната част могат да се
почистят с несъдържаща масло кърпа
или да се измият с кърпа, навлажнена
с топла вода и мек препарат за миене
на съдове.
Никога не използвайте агресивни
почистващи материали, восък или
полиращи материали за обработка
на предната част на шкафа.
Изстискайте излишната вода от
кърпата, преди да почистите зоната
около органите за управление.
Излишната вода, попаднала в
или събрала се около органите
за управление може да повреди
климатика.
БЪЛГАРСКИ
8.2 Почистване на филтрите
8.3 Съхранение през зимата
За да поддържат ефективната
работа на своя климатик, трябва да
почиствате филтрите на всеки две
седмици работа.
Ако климатикът не се използва за
продължителен период от време:
1.Отстранете въздушния филтър,
както е показано на следващото
изображение.
Извадете горния и долния въздушен
филтър.
1
2
2.Измийте филтъра, като използвате
течен препарат за миене на съдове
и топла вода, с температура
под 40°C. Изплакнете филтъра
добре. Внимателно изтръскайте
излишната вода от филтъра.
Преди да го поставите отново се
уверете, че филтърът е изсъхнал
напълно. Или вместо да го миете,
можете да почистите филтъра
с прахосмукачка.
3.Поставете отново филтъра, след
като той изсъхне.
Преди да го поставите отново
се уверете, че филтърът
е изсъхнал напълно.
23
1.Източете напълно съда за събиране
на вода и не поставяйте долната
дренажна капачка и гумената
капачка достатъчно дълго време,
за да позволите на останалата вода
да изтече. След като резервоарът
бъде изпразнен напълно, и от него
не изтича повече вода, поставете
гумената тапа и капачката.
2.Отстранете и почистете филтъра,
като го оставите да изсъхне
напълно, след което го монтирайте
отново.
3.Отстранете батериите от
дистанционното.
4.Съхранявайте климатика на
хладно, сухо място, далече от
директна слънчева светлина,
екстремни температури, прекалена
запрашеност, като помещението,
също така, трябва да бъде добре
вентилирано.
Преди да започнете да използвате
климатика отново:
1.Уверете се, че филтърът
и дренажната капачка са
на своите места.
2.Проверете кабела, за да се уверите,
че той е в добро състояние, без
пукнатини или повреди.
3.Поставете нови батерии
в дистанционното.
4.Монтирайте климатика,
в съответствие инструкциите
за монтаж.
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да се обадите на сервиза,
разгледайте следния списък. Това
може да ви спести време и пари. Този
списък включва обикновени събития,
които не са резултат от фабрични
дефекти или материали в уреда.
Климатикът не работи.
• Щепселът не е вкаран в контакта.
Вкарайте плътно щепсела в контакта.
• Предпазителят или мрежовия
прекъсвач са изгорели. Сменете
предпазителя с тип отложено
време или нулирайте стандартния
прекъсвач.
24 www.electrolux.com
• Контролът е ИЗКЛЮЧЕН. Включете
контрола и задайте желаните
настройки.
• На дисплея се появява код за
грешка Р1. Източете водата, както
е описано в раздел 7.3 „Източване”.
• Температурата в стаята е по-ниска
от зададената температура (режим
на охлаждане) или температурата
в стаята е по-висока от зададената
температура (режим на отопление).
Нулирайте температурата.
Излизащият от уреда въздух
не е достатъчно студен.
• Температурата в стаята е под 16°C.
Възможно е охлаждането да не се
стартира, докато температурата
не се повиши над 16°C.
• Нулирайте към по-ниска
температура.
• Компресорът се изключва при
смяна на режими. Изчакайте
приблизително 4 минути и слушайте
дали компресорът ще възстанови
работа, когато бъде зададен
в режим на ОХЛАЖДАНЕ.
Климатикът охлажда, но стаята е
прекалено топла – НЕ се образува
лед по охлаждащата серпентина,
разположена за декоративната
предна част.
• Външната температура е под 16°C.
За да размразите серпентината,
задайте на режим на вентилатор.
• Въздушният филтър може да е
замърсен. Почистете филтъра.
Вижте 8. Раздел „Грижа и
почистване”. За да размразите,
задайте на режим на вентилатор.
• Температурата е зададена
прекалено ниско за нощно
охлаждане. За да размразите
серпентината, задайте на режим
на вентилатор. След това, задайте
температурата на по-висока
стойност.
• Изходящият маркуч не е свързан
или е запушен. Вижте раздел 5.1
„Изходящ горещ въздух”.
Климатикът охлажда, но стаята е
прекалено топла – по охлаждащата
серпентина, разположена за
декоративната предна част
се образува лед.
• Замърсен въздушен филтър –
въздухът е ограничен. Почистете
въздушния филтър. Вижте 8. Раздел
„Грижа и почистване”.
• Зададената температура е
прекалено висока. Задайте
температурата на по-ниска стойност.
• Жалузите за насочване на въздуха
са разположени неправилно.
Разположете жалузите за постигане
на по-добре разпределение на
въздуха.
• Предната част на уреда е блокирана
от завеси, щори, мебели и др. –
ограничаване на разпределението
на въздуха. Отстранете
препятствията пред уреда.
• Отворени врати, прозорци, шибъри
и др. – охладеният въздух излиза
през тях. Затворете вратите,
прозорците, шибърите и др.
• Уредът е включен скоро в гореща
стая. Дайте известно време на
уреда, за да може той да отстрани
„съхранената топлина” от стените,
тавана, пода и мебелите.
Климатикът се включва и изключва
често.
• Замърсен въздушен филтър –
въздухът е ограничен. Почистете
въздушния филтър.
• Външната температура е прекалено
висока. Задайте скоростта на
ВЕНТИЛАТОРА на по-висока, за да
прекарвате по-често въздух през
охлаждащите серпентини.
Стаята е прекалено студена.
• Зададената температура е
прекалено ниска. Повишете
зададената температура.
БЪЛГАРСКИ
25
10. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите,
обозначени със символа.
Поставяйте опаковките
в съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда
и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
Не изхвърляйте уредите, означени
със символа , заедно с битовата
смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
26 www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE ����������������������������������������������������������������������� 27
2. SIGURNOSNA UPUTA ����������������������������������������������������������������������������������� 32
3. OPIS UREĐAJA ���������������������������������������������������������������������������������������������� 36
4. UKLJUČEN PRIBOR ��������������������������������������������������������������������������������������� 36
5. UPUTE ZA MONTAŽU ������������������������������������������������������������������������������������ 37
6. OBILJEŽJA KLIMA-UREĐAJA ������������������������������������������������������������������������ 38
7. UPUTE ZA UPORABU ������������������������������������������������������������������������������������ 38
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ���������������������������������������������������������������������������� 44
9. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ������������������������������������������������������������������������ 45
10.BRIGA ZA OKOLIŠ ����������������������������������������������������������������������������������������� 46
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi
desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći
na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti
izvrsne rezultate. Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, brošure, rješavanje problema, servisne informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
SLUŽBA ZA KUPCE I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra neka vam pri ruci budu sljedeći
podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti.
Informacije za zaštitu okoliša.
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
27
SIGURNOSNE INFORMACIJE
6LPERO
1DSRPHQD
UPOZORENJE
OPREZ
2EMDƢQMHQMH
6LPEROSULND]XMHGDXUHÓDMNRULᚔL]DSDOMLYR
UDVKODGQRVUHGᚔYR$NRUDVKODGQRVUHGᚔYR
LVFXULLL]ORŀLVHYDQMVNRPL]YRUX]DSDOMHQMD
SRᚔRMLRSDVQRᚔRGSRŀDUD
6LPEROSULND]XMHGDMHSRWUHEQRSDŀOMLYR
SURÏLWDWLSULUXÏQLN]DUXNRYDQMH
OPREZ
6LPEROSULND]XMHGDXUHÓDMHPWUHEDUXNRYDWL
VHUYLVQRRVREOMHX]NRULģWHQMH
SULUXÏQLND]DPRQWDŀX
OPREZ
6LPEROSULND]XMHGDSRᚔRMHGRGDWQHLQIRUPDFLMH
QSUSULUXÏQLN]DUXNRYDQMHLOLPRQWDŀX
UPOZORENJE!
•Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa
na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu
iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe
odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama
koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
•Djeca se ne smiju igrati uređajem.
•Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač
ili ovlašteni serviser ili osoba sličnih kvalifikacija
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
U priručniku se opisuje pravilna upotreba novog klimauređaja. Pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe
proizvoda. Priručnik treba spremiti na sigurno mjesto
radi lakše buduće upotrebe.
OPREZ!
•Za popravak ili održavanje ove jedinice obratite
se ovlaštenom serviseru.
•Za postavljanje ove jedinice obratite se instalateru.
•Klima uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
28 www.electrolux.com
•Malu djecu trebate nadzirati kako se ne bi igrali
klima uređajem.
•Postoje lokalni propisi o maksimalno dopuštenoj
razini buke koju emitiraju klima-uređaji.
•Ako treba promijeniti električni kabel, zamjenu
smije izvršiti jedino ovlašteno osoblje.
•Postavljanje smije izvršiti jedino ovlašteno osoblje,
sukladno standardima električnih instalacija u
vašoj državi (ako postoje). Neispravno spajanje
može uzrokovati pregrijavanje i požar.
•Prilikom podešavanja vodoravnih rešetki, pazite
da prstima ne dodirnete ventilator.
•Osigurač je 250 V 3,15 A, keramičke vrste.
•Čišćenje i održavanje uređaja djeca ne smiju
obavljati bez nadzora. Imajte na umu da
rashladna sredstva mogu imati neugodan miris.
1.1 Važne napomene
1.Jedinica ne smije raditi bez filtra zraka.
2.Jedinica ne smije raditi u blizini izvora topline
ili otvorenog plamena.
3.Nemojte izlagati jedinicu izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili kiši.
4.Obavezno pohranjujte ili premještajte jedinicu
u uspravnom položaju.
5.Ne prekrivajte uređaj dok radi niti neposredno nakon
upotrebe.
6.Obavezno ispraznite kondenzat prije skladištenja
jedinice.
1.2Što treba imati na umu prilikom upotrebe
klima-uređaja
OPREZ!
Upozorenja za uporabu
•Nemojte mijenjati niti jedan dio proizvoda.
•Nemojte ništa umetati ni u jedan dio jedinice.
•Provjerite je li napajanje u skladu s nazivnim
naponom. Koristite isključivo napajanje od 220 240 V, 50 Hz, 10 A Upotreba napajanja koje
HRVATSKI
29
nije u skladu s nazivnim naponom može dovesti
do oštećenja jedinice i požara.
•Obavezno koristite neeksplozivnu sklopku ili
osigurač odgovarajuće amperaže. Ni u kojim
okolnostima nemojte koristiti žice, pinove ili druge
predmete umjesto pravog osigurača.
•U slučaju bilo kakve neuobičajene pojave na klimauređaju (npr. miris paljevine), nemojte odmah
izvlačiti utikač; prvo otvorite prozor radi ventilacije,
zatim isključite jedinicu i otkopčajte iz napajanja.
OPREZ!
Upozorenje za električni kabel
•Utikač se smije ukopčati samo u odgovarajuću
zidnu utičnicu. Nemojte koristiti u kombinaciji
s produžnim kabelima.
•Namjestite utikač u utičnicu i provjerite da ne stoji
labavo.
•Nemojte povlačiti, savijati, mijenjati kabel
napajanja niti ga uranjati u vodu. Povlačenje ili
pogrešna upotreba kabela napajanja može oštetiti
jedinicu i uzrokovati strujni udar.
•Ako je kabel napajanja oštećen, radi izbjegavanja
opasnosti mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni
serviser ili osoba slične stručnosti. Za zamjenu
koristite isključivo kabel napajanja koji preporučuje
proizvođač.
•Uređaj mora biti uzemljen. Ovaj uređaj opremljen
je kabelom s uzemljenjem. Utikač se mora utaknuti
u utičnicu koja je ispravno postavljena i uzemljena.
Ni pod kojim uvjetima ne režite i ne uklanjajte
pravokutni uzemljeni pin s utikača (samo za UK).
Utikač
Jezičac
za uzemljenje
30 www.electrolux.com
Pravokutni
uzemljeni pin
Utikač
(samo za UK)
1.3 Mjere opreza prilikom upotrebe
•Obavezno isključite jedinicu i iskopčajte iz struje prije
bilo kakvog održavanja ili čišćenja.
•Ne stavljajte jedinicu u blizinu izvora topline
ili otvorenog plamena prilikom zamjene filtara.
•Ne prskajte niti točite vodu izravno na jedinicu. Voda
može uzrokovati strujni udar ili oštećenje uređaja.
•Prilikom svakog pomicanja klima-uređaja potrebno
je obaviti drenažu. Ako u spremniku ostane vode,
može se proliti tijekom pomicanja.
•Da biste osigurali pravilnu drenažu, drenažno crijevno
ne smije biti savijeno niti se podizati za vrijeme
odvlaživanja. U suprotnom drenažna se voda može
proliti po sobi.
•Temperatura oko drenažnog crijeva ne smije biti niža
od ledišta tijekom upotrebe. Drenažna voda može
se smrznuti u crijevu i uzrokovati prolijevanje vode
iz jedinice po sobi.
•Nemojte blokirati otvor za ispušni zrak drugim
predmetima. Može doći do smanjenja učinkovitosti
hlađenja ili potpunog prestanka hlađenja.
•Postavite protueksplozivni zaštitni uređaj diferencijalne
struje (RCD) radi zaštite od strujnog udara u skladu
s britanskim standardima i propisima o ožičenju.
•Izlaganje izravnom strujanju zraka na dulje vrijeme
može biti opasno za vaše zdravlje. Ne izlažite stanare,
kućne ljubimce ili biljke izravnom strujanju zraka na
dulje vrijeme.
•Ne koristite klima-uređaj za druge namjene (npr. za
držanje optičkih pomagala, hrane, kućnih ljubimaca,
biljaka ili umjetničkih djela). Takav način upotrebe
može oštetiti uređaj.
•Ne koristite sredstva za ubrzavanje postupka
odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač.
HRVATSKI
31
•Uređaj treba pohraniti u sobu bez stalno upaljenih
izvora zapaljenja (npr.: otvoren plamen, plinski
uređaj ili električni grijač).
•Nemojte bušiti niti paliti.
•Obavezno je pridržavati se državnih propisa o plinu.
•Održavajte otvore za ventilaciju čistima od zapreka.
•Uređaj treba pohraniti u dobro prozračenu prostoriju
koja je veća od 12 m2.
NAPOMENA: PROVJERITE VRSTU RASHLADNOG
PLINA U UREĐAJU NA PLOČICI.
UPOZORENJE!
Posebne informacije vezane uz uređaje s rashladnim
plinom R290.
•Pažljivo pročitajte sva upozorenja.
•Prilikom odmrzavanja i čišćenja uređaja, ne koristite
alate osim onih koje preporučuje proizvođač.
•Uređaj se mora postaviti u područje bez neprekidnih
izvora zapaljenja (npr.: otvoren plamen, plinski ili
električni uređaji).
•Nemojte bušiti niti paliti.
•Plinovi rashladnog sredstva mogu biti bez mirisa.
•Uređaj se mora montirati, koristiti i skladištiti
u prostoriji koja je veća od 12 m2.
•Uređaj sadrži određenu gramaturu (pogledajte
oznaku na stražnjoj strani jedinice) rashladnog
plina R290.
•R290 je rashladni plin koji je u skladu s europskim
uredbama o zaštiti okoliša. Nemojte bušiti niti
jedan dio kruga rashladnog sredstva.
•Ako se uređaj montira, radi ili pohranjuje u
neprozračenu prostoriju, ona mora biti dizajnirana
tako da se spriječi nakupljanje rashladnog sredstva
koje procuri što može dovesti do opasnosti od požara
ili eksplozije uslijed paljenja rashladnog sredstva zbog
električnih grijača, peći ili drugih izvora zapaljenja.
•Uređaj se mora pohraniti na način da se spriječe
mehanički kvarovi.
32 www.electrolux.com
•Pojedinci koji rade na krugu rashladnog sredstva
moraju imati odgovarajući certifikat izdan od
ovlaštene organizacije kojim se osigurava
kvalificiranost za rukovanje rashladnim sredstvima
prema industrijski prepoznatim ocjenama.
•Popravci se moraju izvoditi prema preporukama
proizvođača. Održavanje i popravak koji zahtijevaju
pomoć drugih kvalificiranih zaposlenika valja
obavljati pod nadzorom osobe koja je kvalificirana
za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
1.4 Dodatne informacije
Prijevoz uređaja sa zapaljivim rashladnim sredstvima
Pogledajte propise za prijevoz.
Označivanje uređaja oznakama
Pogledajte lokalne propise.
Odlaganje uređaja koji sadrže zapaljiva rashladna
sredstva
Pogledajte državne propise.
Skladištenje opreme/uređaja
Skladištenje opreme mora biti prema uputama proizvođača.
Skladištenje spakirane opreme (koja nije prodana)
Ambalaža za zaštitu prilikom skladištenja mora biti takva
da mehaničko oštećenje uređaja u paketu ne može
uzrokovati propuštanje rashladnog sredstva. Maksimalan
broj dijelova opreme koji se smije zajedno skladištiti
određuje se lokalnim propisima.
2. SIGURNOSNA UPUTA
2.1 Napomene o radu
• Pričekajte 4 minute da bi se kompresor
ponovno počeo hladiti. Ako isključite
klima-uređaj i odmah ga ponovno
uključite, pričekajte 4 minute da bi
se kompresor ponovno počeo hladiti.
U jedinici postoji elektronička naprava
koja drži kompresor isključenim na
4 minute iz sigurnosnih razloga.
• U slučaju nestanka struje tijekom
upotrebe, pričekajte 4 minute prije
ponovnog pokretanja jedinice. Kada
se struja vrati, ponovo pokrenite klimauređaj. Ako je nestanak struje trajao
manje od četiri minute, obavezno
pričekajte najmanje četiri minute prije
ponovnog pokretanja jedinice. Ako
ponovno pokrenete klima-uređaj prije
isteka četiri minute, zaštitna naprava
HRVATSKI
u jedinici može pokrenuti isključivanje
kompresora. Zaštitna naprava
sprječava hlađenje oko 5 minuta.
Prethodne postavke poništavaju se i
jedinica se vraća na početne postavke.
• Kada isključite jedinicu u načinu
hlađenja, kompresor se odmah gasi,
a motor gornjeg/donjeg ventilatora
prestaje s radom nakon 5 sekundi; ako
postavite jedinicu s načina ventilatora
na način hlađenja, kompresor se
odmah gasi i motor donjeg ventilatora
prestaje s radom nakon 5 sekundi; a
ako postavite jedinicu na način grijanja
s načina hlađenja, kompresor se
odmah gasi i motor donjeg ventilatora
prestaje s radom nakon 30 sekundi.
• Rad pri niskoj temperaturi: Jedinica
se smrzava? Do smrzavanja može
doći kada se jedinica postavi na
temperaturu blizu 18 °C u okruženju
niske temperature, posebice tijekom
noći. U takvim uvjetima može doći do
smrzavanja jedinice uslijed daljnjeg
pada temperature. Smrzavanje možete
spriječiti tako da jedinicu postavite na
višu temperaturu.
• Način odvlaživanja povećava sobnu
temperaturu. Jedinica stvara toplinu
tijekom načina odvlaživanja, a soba
Da bi spriječili nanošenje ozljeda
korisniku ili drugim ljudima te štetu na
imovini, pridržavajte se uputa koje slijede.
Nepravilno rukovanje, bez pridržavanja
uputa, može uzrokovati ozljedu ili štetu.
Težina se klasificira na sljedeći način:
UPOZORENJE!
Simbol naznačuje mogućnost smrti
ili ozbiljnih ozljeda.
OPREZ!
Simbol naznačuje mogućnost
ozljede ili štete na imovini.
•
•
•
•
33
temperatura raste. Topli zrak puše
iz otvora za ispušni zrak, ali to je
uobičajeno i ne predstavlja problem
na jedinici.
Klima-uređaj puše topli zrak koji se
stvara u jedinici izvan prostorije putem
ispušnog crijeva u načinu hlađenja.
U međuvremenu, ista količina zraka
ulazi u prostoriju izvana kroz otvore
u prostoriji.
Osoba koja radi s krugom rashladnog
sredstva ili ulazi u taj krug mora imati
važeći certifikat industrijski ovlaštenog
tijela koji dokazuje njezinu sposobnost
za sigurno rukovanje rashladnim
sredstvima u skladu s industrijski
prepoznatim specifikacijama.
Servis se mora obavljati isključivo
u skladu s preporukama proizvođača
uređaja. Održavanje i popravak koji
zahtijevaju pomoć drugih obučenih
zaposlenika valja obavljati pod
nadzorom osobe koja je kvalificirana
za upotrebu zapaljivih rashladnih
sredstava.
Raspon radne temperature klimauređaja iznosi 16-35 °C (60-95 °F)
u načinu hlađenja; 5-27 °C (41- 80 °F)
u načinu grijanja.
Značenje simbola upotrijebljenih u ovom
priručniku prikazan je u nastavku:
Ovaj simbol označava da se
to nikada ne smije napraviti.
Simbol označava da se to uvijek
mora raditi.
2.2 Upozorenje tijekom upotrebe
UPOZORENJE!
Upozorenje tijekom upotrebe
34 www.electrolux.com
Upozorenje
Značenje
Pravilno ukopčajte električni utikač
U suprotnom, može doći do električnog
udara, požara i eksplozije uslijed
stvaranja topline
Nemojte pokretati ni zaustavljati jedinicu
umetanjem ili povlačenjem električnog
utikača
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju uslijed stvaranja topline
Nemojte oštetiti ni koristiti električni
kabel drugačiji od navedenog
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju. Ako se električni kabel
ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili
ovlašteni serviser, odnosno kvalificirana
osoba kako ne bi došlo do opasnosti
Nemojte mijenjati dužinu električnog
kabela ni ukopčavati druge uređaje
na istu utičnicu
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju uslijed stvaranja topline
Nemojte rukovati jedinicom mokrim
rukama ili u vlažnoj okolini
To može uzrokovati električni udar
Nemojte usmjeravati struju zraka prema
osobama u prostoriji
To može ugroziti vaše zdravlje
Obavezno osigurajte učinkovito
uzemljenje
Pogrešno uzemljenje može uzrokovati
električni udar
Nemojte dopustiti da voda dopre
u električne dijelove
To može uzrokovati kvar jedinice
ili električni udar
Obavezno ugradite sklopku
s namijenjenim strujnim krugom
Neispravna montaža može uzrokovati
električni udar, požar i eksploziju
Iskopčajte jedinicu iz struje ako iz
nje dopiru čudni zvukovi, miris ili dim
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju
Ne koristite utičnicu ako labava
ili oštećena
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju
Nemojte otvarati jedinicu dok radi
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju
Ne držite blizu oružja
Može uzrokovati požar i eksploziju.
Nemojte koristiti električni kabel blizu
uređaja za grijanje
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju
Nemojte koristiti električni kabel blizu
zapaljivih plinova ili goriva kao što su
benzin, benzol, razrjeđivač, itd.
Može uzrokovati električni udar, požar
i eksploziju
Ako dolazi do gubitka plina iz nekog
drugog uređaja, prije pokretanja
klima-uređaja prozračite prostoriju
Može uzrokovati eksploziju, požar
i opekotine
Nemojte rastavljati ni vršiti preinake
na jedinici
To može izazvati kvar i električni udar
HRVATSKI
35
OPREZ!
Oprez
Značenje
Prilikom vađenja filtera za zrak, nemojte
dirati metalne dijelove jedinice
To može uzrokovati ozljedu
Klima-uređaj nemojte čistiti vodom
Voda može doprijeti u unutrašnjost
jedinice i oštetiti izolaciju. To može
uzrokovati električni udar
Dobro prozračite prostoriju ako koristite
zajedno s peći, itd.
Može doći do pomanjkanja kisika
Kad jedinicu trebate očistiti, ugasite
je i isključite sklopku
Nemojte čistiti jedinicu dok je ukopčana
u struju, jer to može izazvati požar,
eksploziju, električni udar i ozljede
Nemojte smještati kućne ljubimce ni
biljke tako da budu izloženi izravnom
strujanju zraka
To može povrijediti kućnog ljubimca
ili oštetiti biljku
Nemojte koristiti u posebne svrhe
Na klima-uređaju nemojte držati optička
pomagala, hranu, kućne ljubimce, biljke
ni umjetnička djela Može uzrokovati
smanjenje kvalitete, itd.
Za vrijeme nevremena ili ciklona zaustavite Prilikom rada s otvorenim prozorima,
rad uređaja i zatvorite prozor
unutrašnjost prostorije i kućni namještaj
se mogu smočiti
Prilikom iskopčavanja, uhvatite za utikač
To može uzrokovati električni udar
i oštećenje
Isključite glavni prekidač ako jedinicu
nećete koristiti duže vrijeme
To može uzrokovati kvar proizvoda
ili požar i eksploziju
Nemojte stavljati prepreke oko otvora
za ulaz zraka ni u njih
To može uzrokovati kvar uređaja
ili nesreću
Obavezno dobro namjestite filtre.
Očistite filter svaka dva tjedna
Rad bez filtera može uzrokovati kvar
Nemojte koristiti jaka sredstva za
čišćenje kao što su vosak ili razrjeđivač koristite meku krpu
Izgled se može pogoršati zbog promjene
boje proizvoda ili ogrebotina na njegovoj
površini
Nemojte stavljati teške predmete
na električni kabel i pazite da on
nije pritisnut
Postoji opasnost od požara, eksplozije
ili električnog udara
Nemojte piti vodu ispuštenu iz klimauređaja
Ona je zagađena i može vam pozliti
Budite oprezni prilikom vađenja
iz ambalaže i postavljanja
Oštri rubovi mogu uzrokovati ozljede
Ako voda prodre u jedinicu, isključite je,
iskopčajte iz struje i isključite sklopku.
Izolirajte napajanje iskapčanjem utikača
i obratite se kvalificiranom servisnom
tehničaru
Može uzrokovati strujni udar i oštećenje
36 www.electrolux.com
3. OPIS UREĐAJA
1
2
3
4
5
6
Daljinski upravljač
Prijemnik signala
Otvor za izlaz zraka u prostoriju
Upravljačka ploča
Ručka za prenošenje (s obje strane)
Unos zraka
7
8
9
10
11
12
13
Otvor za stalnu drenažu
Otvor za drenažno pumpanje
Donji otvor za drenažu
Zračni otvor
Električna utičnica
Električni kabel
Kotačić
4. UKLJUČEN PRIBOR
DIJELOVI
NAZIV DIJELOVA:
1
Adapter A, ispušna cijev,
Adapter B (plosnati),
9
Crijevo za odvod vode
10
Daljinski upravljač
11
Baterija (R03P „AAA“ 1,5 V)
KOLIČINA:
1 komplet
1 kom
1 komplet
2 kom.
• Provjerite je li sav pribor u paketu i pogledajte kako se pojedini dijelovi koriste
u uputama za montažu.
HRVATSKI
37
5. UPUTE ZA MONTAŽU
5.1 Ispust toplog zraka
4.Pričvrstite adapter B na prozor. (sl. 5)
U načinu hlađenja uređaj se mora postaviti
blizu prozora ili otvora tako da se topli
zrak može ispustiti cijevima van. Prvo
postavite jedinicu ravno na pod i pripazite
da ostavite minimalan razmak od 50 cm
oko jedinice te da u blizini postoji izvor
napajanja istosmjernom strujom.
1.Produžite bilo koju stranu crijeva (sl. 1)
i pričvrstite crijevo na adapter A (sl. 2).
6O
3URGXOMLWHMHGQXVWUDQXFULMHYD
6O
Crijevo se može produžiti s
originalne dužine od 38 cm do
150 cm, ali najbolje je držati
crijevo na minimalnoj potrebnoj
dužini. Obavezno se pobrinite da
se crijevo ne savija ili pada. (sl. 6)
6O
6O
Adapter A mora biti pričvršćen
na crijevo jedinice.
2.Produžite drugu stranu crijeva
i pričvrstite na adapter B (sl. 3).
6O
3.Namjestite adapter A na jedinicu (sl. 4).
3RᚔDYLWH
%ORNLUDQMH
Slika 4
38 www.electrolux.com
6. OBILJEŽJA KLIMA-UREĐAJA
6.1 UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
Prikazuje temperaturu/sat
UKLJ./ISKLJ. napajanja
Resetiranje filtra
Brzina ventilatora
Namještanje temperature ili tajmera
6
7
8
9
Odabir načina
Mirovanje
Tajmer
Zakretanje
7. UPUTE ZA UPORABU
Neke od sljedećih uputa mogu
se koristiti samo ako se koristi
upravljačka ploča.
7.1 Upotreba upravljačke ploče
Način grijanja (na nekim modelima)
U tom načinu MORA SE koristiti ispušni
adapter.
1.Pritisnite tipku „način rada“ dok se
upali indikator „grijanje“.
2.Pritisnite tipku „brzina ventilatora“ da
biste odabrali brzinu ventilatora prema
osvjetljenju indikatora brzine ventilatora.
Brzinu ventilatora možete odabrati
sljedećim redom: „automatski“ →
„visoka“ → „srednja“ → „niska“ →
„automatski“.
3.Pritisnite tipku „ “ or „ “ da biste
odabrali željenu temperaturu.
4.Spojeno crijevo za odvod vode.
Pogledajte odjeljak 7.4 Drenaža.
Način hlađenja
U tom načinu MORA SE koristiti ispušni
adapter.
1.Pritisnite tipku „način rada“ dok
se upali indikator načina hlađenja.
2.Pritisnite tipku „brzina ventilatora“
da biste odabrali brzinu ventilatora
prema osvjetljenju indikatora brzine
­ventilatora. Brzinu ventilatora možete
odabrati ­sljedećim redom:
„automatski“ → „visoka“ → „srednja“ →
“niska” → „automatski“.
3.Pritisnite tipku „ “ or „ “ da biste
odabrali željenu temperaturu.
Nije potrebno koristiti crijevo za
odvod vode u načinu „hlađenje“.
Kuivatus pluss
Pritisnite tipku „način rada“ dok se upali
indikator načina sušenja. Na zaslonu
se prikazuje temperatura u prostoriji.
U isto vrijeme pale se svjetla indikatora
„niske“ brzine ventilatora.
Napomena: U ovom načinu ne može
se birati brzina ventilatora.
HRVATSKI
Način ventilatora
U ovom načinu ne treba koristiti ispušno
crijevo niti crijevo za odvod vode.
1.Pritisnite tipku „način rada“ dok
se upali indikator načina ventilatora.
2.Pritisnite tipku „brzina ventilatora“ da
biste odabrali željenu brzinu ventilatora.
3.Ventilator radi na odabranoj brzini, a na
zaslonu se prikazuje sobna temperatura.
Napomena: U ovom načinu ne može
se birati automatska brzina.
Automatski način
Obavezno pričvrstite ispušno crijevo
u ovom načinu.
Kad klima-uređaj postavite na automatski
način, on će automatski odabrati
hlađenje, grijanje (nema kod tipa samo
s hlađenjem) ili rad samo ventilatora,
ovisno o temperaturi koju ste odabrali
i o sobnoj temperaturi Klima-uređaj
automatski regulira sobnu temperaturu
oko temperature koju ste postavili.
U automatskom načinu ne možete birati
brzinu ventilatora.
1. Pritisnite tipku „način rada“ dok
se upali indikator „automatski način“.
Nakon odabira „automatskog načina“
jedinica radi automatski prema stvarnoj
temperaturi u prostoriji.
Način tajmera
Tajmer olakšava korisniku odgodu
pokretanja ili gašenja jedinice.
Kako odgoditi pokretanje
Uključite jedinicu tako da se uključi
u način mirovanja.
Pritisnite tipku „tajmer“ pri čemu se pali
indikator tajmera i broj sati na zaslonu
prikazuje „0.0“.
Dodirnite ili držite gornju strelicu „ “ ili
donju strelicu „ “ da biste promijenili
odgodu početka u fazama od po 0,5 sata
do 10 sati, a zatim u fazama od 1 sata do
24 sata. Ponovno pritisnite tipku „tajmer“
u roku od 5 sekundi i direktno izlazite iz
postavki tajmera.
Nakon 5 sekundi omogućuje se funkcija
tajmera i na zaslonu se ponovno prikazuje
temperatura. Regulacija odbrojava
preostalo vrijeme do pokretanja.
Jedinica se pokreće u načinu koji
je prethodno postavljen.
Da biste poništili postavku, ponovno
pritisnite tipku „tajmer“ i prikazat će se
preostalo vrijeme, a ponovnim pritiskom
tipke poništava se funkcija. Možete
poništiti i postavku tako da pritisnite tipku
39
„uklj./isklj“. Nakon poništavanja postavke
indikator tajmera se gasi.
Kako odgoditi gašenje
Gašenje možete odgoditi kada jedinica radi.
Pritisnite tipku „tajmer“ pri čemu se pali
indikator tajmera i broj sati na zaslonu
prikazuje „0.0“.
Dodirnite ili držite gornju strelicu „ “ ili
donju strelicu „ “ da biste promijenili
odgodu gašenja u fazama od po 0,5 sata
do 10 sati, a zatim u fazama od 1 sata do
24 sata. Ponovno pritisnite tipku „tajmer“
u roku od 5 sekundi i direktno izlazite iz
postavki tajmera.
Nakon 5 sekundi omogućuje se funkcija
tajmera i na zaslonu se ponovno
prikazuje temperatura. Regulacija
odbrojava preostalo vrijeme do gašenja.
Da biste poništili postavku, ponovno
pritisnite tipku „tajmer“ i prikazat će se
preostalo vrijeme, a ponovnim pritiskom
tipke poništava se funkcija. Možete
poništiti i postavku tako da pritisnite tipku
„uklj./isklj.“ Nakon poništavanja postavke
indikator tajmera se gasi.
Način Sleep
Ako aktivirate ovu funkciju, osigurat će
ugodnu temperaturu i uštedjeti energiju.
Samo kada je jedinica u načinu hlađenja,
grijanja ili automatskom načinu, možete
pritisnuti tipku „mirovanje“ da bi jedinica
prešla u mirovanje.
Napomena: Pojedinosti o načinu
„mirovanja“ potražite na 17. stranici.
Funkcija zakretanja rešetke
Pritisnite tipku „zakretanja“ da biste
omogućili funkciju zakretanja rešetke,
rešetka na gornjoj ploči zakreće se
gore-dolje.
Ponovno pritisnite tu tipku da biste
onemogućili funkciju zakretanja rešetke.
Funkcija °F/°C
Pritisnite tipku „ “ i „ “ dulje od
3 sekunde da biste promijenili između
Fahrenheita i Celzijevih stupnjeva.
U načinu sušenja/ventilatora ne možete
birati °F/°C.
Resetiranje filtra
Ova funkcija je podsjetnik za čišćenje
filtra zraka (pogledajte Održavanje i
čišćenje) radi učinkovitijeg rada.
Indikator filtra pali se nakon 250 sati
rada. Za resetiranje nakon čišćenja filtra
pritisnite tipku „resetiranje filtra“ nakon
čega se gasi indikator „filtra“.
40 www.electrolux.com
7.2 Daljinski upravljač
1 Zaslon za daljinsko upravljanje
2 Tipka za postavljanje temperature/
tajmera
3 Tipka načina rada
4 Tipka tajmera
5 Tipka uklj./isklj.
6 Tipka brzine
7 Tipka za mirovanje
8 Tipka za zakretanje
Postavljanje baterije i važne upute
Skinite poklopac baterije sa stražnje
strane daljinskog upravljača.
Pravilno umetnite priložene baterije
(pogledajte upute u odjeljku za baterije).
Zatvorite poklopac.
Da biste zamijenili stare baterije (koje
su istrošene) novim baterijama tipa R03P
„AAA“ 1,5 V, ponovite gore opisane
korake.
Ako se daljinski upravljač mijenja ili
odlaže u otpad, potrebno je izvaditi
baterije i odložiti ih u skladu s lokalnim
propisima kako ne bi onečistile okoliš.
Nemojte miješati stare i nove baterije.
Nemojte miješati alkalne, standardne
(ugljik-cink) i punjive (nikal-kadmij)
baterije.
Ne odlažite baterije u vatru. Baterije
mogu eksplodirati ili propustiti. Ako se
daljinski upravljač ne koristi dulje vrijeme,
izvadite baterije iz njega.
Daljinskim upravljačem treba rukovati
vrlo pažljivo. Pazite da vam ne padne
i nemojte ga izlagati izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline.
Uređaj je u skladu s Dijelom 15. propisa
FCC. Rad podliježe sljedećim dvama
uvjetima:
(1) Uređaj ne uzrokuje štetne smetnje,
i (2) uređaj mora prihvatiti primljene
smetnje, uključujući smetnje koje
mogu uzrokovati neželjen rad.
Usmjerite daljinski upravljač prema
prijemniku signala. Daljinski upravljač
ne smije biti udaljen više od 16 stopa
(5 metara) od jedinice (bez prepreka
između daljinskog upravljača i jedinice).
3ULMHQRVQL
NOLPDXUHÓDM
.RULVQLN
0DNVP
'DOMLQVNLXSUDYOMDÏ
Način upotrebe daljinskog upravljača
UKLJUČIVANJE JEDINICE
HRVATSKI
Ukopčajte jedinicu, pritisnite tipku „uklj./
isklj.“ (kada se upali, jedinica radi na
zadnjoj postavci prije gašenja).
Da biste isključili jedinicu, ponovno
pritisnite tipku „uklj./isklj.“, zatim
iskopčajte utikač.
Uvijek gasite jedinicu pritiskom na tipku
„uklj./isklj.“ i pričekajte par minuta prije
iskapčanja utikača.
41
Napomena: U ovom načinu ne treba
spojiti crijevo za ispuh zraka.
Način hlađenja
Pritisnite tipku „način rada“ dok se na
lijevoj strani LCD zaslona ne prikaže
„hlađenje“.
Pritisnite tipku „brzina ventilatora“ da biste
odabrali brzinu između „automatske“,
„visoke“, „srednje“ i „niske“.
Pritisnite tipku „ “ i „ “ da biste odabrali
željenu temperaturu.
Način grijanja (samo za modele
s grijanjem i hlađenjem)
Pritisnite tipku „način rada“ dok se na lijevoj
strani LCD zaslona ne prikaže „grijanje“.
Pritisnite tipku „brzina ventilatora“ da biste
odabrali brzinu između „automatske“,
„visoke“, „srednje“ i „niske“.
Pritisnite tipku „ “ i „ “ da biste odabrali
željenu temperaturu.
Automatski način
Kuivatus pluss
Pritisnite tipku „način rada“ dok se na
lijevoj strani LCD zaslona ne prikaže
„sušenje“.
U isto vrijeme prikazuje se simbol „niske“
brzine ventilatora na zaslonu.
Napomena: U ovom načinu ne može
se birati brzina ventilatora.
Pritisnite tipku „način rada“ dok se na
gornjoj strani LCD zaslona ne prikaže
„automatski“.
U automatskom načinu ne možete birati
brzinu ventilatora.
Pritisnite tipku „ “ i „ “ da biste odabrali
željenu temperaturu.
Način Sleep
Način ventilatora
Pritisnite tipku „način rada“ dok se na lijevoj
strani LCD zaslona ne prikaže „ventilator“.
U ovom načinu možete odabrati „visoku“,
„srednju“ ili „nisku“ brzinu ventilatora
pritiskom na tipku Brzina ventilatora
uz provjeravanje grafikona.
Kada je jedinica u načinu hlađenja,
grijanja ili automatskom načinu, možete
pritisnuti tipku „mirovanje“ da bi jedinica
prešla u mirovanje. U tom načinu brzina
ventilatora automatski se postavlja na
„automatski“, što se ne može promijeniti.
U načinu hlađenja/grijanja odabrana
temperatura povećava se ili smanjuje
za 1 °C 30 minuta nakon odabira načina.
Temperatura se zatim povećava ili
smanjuje za dodatnih 1 °C nakon daljnjih
30 minuta. Nova temperatura održava
se 7 sati prije vraćanja na izvorno
42 www.electrolux.com
odabranu temperaturu. To završava
u načinu „mirovanja“ i jedinica se gasi
automatski.
Program „mirovanja“ može se poništiti
u bilo kojem trenutku tijekom rada
pritiskom na „mirovanje“, „način“
ili „brzina ventilatora“.
Napomena: U načinu ventilatora ili
sušenja nije moguće odabrati način
mirovanja.
Funkcija zakretanja rešetke
Pritisnite tipku „zakretanje“ da biste
omogućili funkciju zakretanja rešetke,
a na gornjoj strani zaslona prikazuje
”. Rešetka na gornjoj ploči
se „
zakreće se gore-dolje.
Ponovno pritisnite tu tipku da biste
onemogućili funkciju zakretanja rešetke.
Funkcija °F/°C
Istovremeno pritisnite tipke „ “ i „ “ dulje
od 3 sekunde da biste promijenili između
Fahrenheita i Celzijevih stupnjeva.
U načinu sušenja/ventilatora ne
možete birati °F/°C.
Način tajmera
Kako odgoditi pokretanje
Uključite jedinicu tako da se uključi u
način mirovanja. Pritisnite tipku „tajmer“,
na zaslonu se prikazuje „tajmer“ i „h“,
a „uklj.“ treperi.
Dodirnite ili držite gornju strelicu „ “ ili
donju strelicu „ “ da biste promijenili
odgodu početka u fazama od po 0,5 sata
do 10 sati, a zatim u fazama od 1 sata
do 24 sata. Postavka se memorira
nakon 3 sekunde. Regulacija odbrojava
preostalo vrijeme do pokretanja. Možete
ponovno pritisnuti tipku „tajmer“ i
„uklj.“ odmah prestaje treperiti, a zatim
se jedinica pokreće u načinu koji je
prethodno postavljen.
Možete postaviti način i jedinica se
pokreće prema vašim postavkama
nakon što „uklj.“ prestane treperiti.
Da biste poništili postavku, ponovno
pritisnite tipku „tajmer“.
Kako odgoditi gašenje
Gašenje možete odgoditi kada jedinica
radi. Pritisnite tipku „tajmer“, na zaslonu
se prikazuje „tajmer“ i „h“, a „isklj.“ treperi.
Dodirnite ili držite gornju strelicu „ “ ili
donju strelicu „ “ da biste promijenili
odgodu gašenja u fazama od po 0,5 sata
do 10 sati, a zatim u fazama od 1 sata
do 24 sata. Postavka se memorira nakon
3 sekunde, a na zaslonu se prikazuje
preostalo vrijeme do gašenja jedinice.
Možete ponovno pritisnuti tipku „tajmer“
i „isklj.“ odmah prestaje treperiti.
Da biste poništili postavku, ponovno
pritisnite tipku „tajmer“.
HRVATSKI
43
• Odvijte drenažni čep otvora
za neprekidnu drenažu (sl. 20).
• Spojite jedan kraj vrtnog crijeva
(prodaje se zasebno) ili ispusnog
crijeva na otvor za drenažu, zatim
povucite drugi kraj do odvoda koji je
na nižem položaju od jedinice (sl. 21).
6O
7.3 Šifra pogreške
ÎHS]DRGYRG
]DQDÏLQVXģHQMD
Ako se na zaslonu prikazuje „AS“, „CS“
ili „ES“, došlo je do kvara na senzoru
temperature. Obratite se ovlaštenom
Electrolux servisnom centru.
ÎHS]DRGYRG]DQDÏLQ
UDGDWRSOLQVNHFUSNH
Vrtno crijevo
Ako se na zaslonu prikazuje „L3“,
došlo je do kvara na motoru ventilatora
kondenzatora istosmjernog napona.
Obratite se ovlaštenom Electrolux
servisnom centru.
Ako se na zaslonu prikazuje „P1“, donja
plitica je puna. Pažljivo premjestite
jedinicu za mjesto za pražnjenje, skinite
donji drenažni čep i pričekajte da se voda
isprazni. Ponovno pokrenite stroj dok
simbol „P1“ ne nestane. Ako se pogreška
ponavlja, nazovite servis.
Ako se na zaslonu prikazuje „E4“, postoji
kvar u komunikaciji između PCB zaslona
i glavne regulacije PCB. Obratite se
ovlaštenom Electrolux servisnom centru.
Crijevo za
odvod vode
6O
NAPOMENA:
• Kondenzat može iscuriti nakon
skidanja drenažnog čepa ako
je jedinica u načinu hlađenja
ili automatskom načinu. Prije
skidanja vrtnog crijeva pripremite
pliticu za prikupljanje vode
(nije uključena) za prikupljanje
kondenzata iz drenažnog otvora.
• Pripazite da visina odvoda i dijela
drenažnog crijeva nije veća od
drenažnog otvora jer neprekidna
drenaža možda neće ispravno raditi.
• Tijekom načina hlađenja ili
automatskog načina preporučuje
se onemogućiti neprekidnu drenažu
tako da se zamijeni drenažni čep
za drenažni otvor kako bi se postigla
maksimalna učinkovitost.
7.4 Uputa za drenažu
Neprekidna drenaža
Za vrijeme načina sušenja ili u slučaju
modela toplinske crpke trebat ćete vrtno
crijevo (prodaje se zasebno) ili ispusno
crijevo da biste ispraznili kondenzat iz
jedinice.
Slijedite korake u nastavku:
6O
44 www.electrolux.com
za drenažu da bi kondenzat protjecao
u pliticu za prikupljanje vode. Ako
plitica za prikupljanje ne može držati
sav kondenzat, potrebno je ponoviti
postupak nekoliko puta.
Vratite drenažni čep na donji drenažni
otvor ako kondenzat ne curi.
6O
Ispraznite preostali kondenzat iz jedinice
za zimsko skladištenje.
Stavite pliticu za prikupljanje vode
(nije uključena) ispod donjeg drenažnog
otvora, zatim izvucite drenažni čep
da bi kondenzat protjecao u pliticu
za prikupljanje vode.
Vratite drenažni čep na otvor za neprekidnu
drenažu ako kondenzat ne curi.
Stavite pliticu za prikupljanje vode
ispod donjeg drenažnog otvora,
zatim izvucite gumeni čep s otvora
'RQML
RWYRU]DGUHQDŀX
ÎHSSOLWLFH
]DSULNXSOMDQMH
3OLWLFD]DSULNXSOMDQMH
NAPOMENA: Da biste osigurali
uklanjanje svog preostalog kondenzata,
nagnite jedinicu tako da je lagano
podignete sprijeda sve dok kondenzat
više ne curi kroz drenažni otvor.
8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Redovito čistite klima-uređaj kako bi
uvijek izgledao kao nov. Obavezno
iskopčajte jedinicu prije čišćenja
da ne bi došlo do udara ili požara.
8.1 Čišćenje jedinice
Ormarić i prednja strana mogu se očistiti
od prašine nemasnom krpom ili oprati
krpom umočenom u mlaku sapunicu
od deterdženta za posuđe.
Nikada ne koristite gruba sredstva
za čišćenje, vosak ni lak za prednju
stranu ormarića.
Obavezno iscijedite višak vode s krpe
prije brisanja oko tipki. Višak vode oko
tipki može oštetiti klima-uređaj.
8.2 Čišćenje filtara
Da biste održali učinkovit rad klima-uređaja,
filtre treba čistiti svaka dva tjedna rada.
1.Izvadite filtar zraka kako je prikazano
na slici u nastavku.
Izvadite gornji filtar zraka i spustite ga.
1
2
HRVATSKI
2.Operite filtar tekućim deterdžentom
za posuđe i toplom vodom koja ne
prelazi 40 °C. Dobro isperite filtar.
Lagano protresite višak vode s filtra.
Pripazite da filtar bude potpuno suh
prije vraćanja. Umjesto pranja možete
očistiti usisivačem.
3.Vratite filtar nakon što se osuši.
Pripazite da filtar bude potpuno
suh prije vraćanja.
8.3 Zimsko skladištenje
Ako se klima-uređaj neće koristiti
dulje razdoblje:
1.Potpuno ispraznite spremnik za
prikupljanje vode i ostavite donji
drenažni i gumeni čep dovoljno dugo
vani da bi sav ostatak vode iscurio.
Nakon što se spremnik potpuno
isprazni i više ne curi voda, ponovno
postavite gumeni i drenažni čep.
45
2.Izvadite i očistite filtar, pričekajte da se
potpuno osuši i ponovno ga montirajte.
3.Izvadite baterije iz daljinskog
upravljača.
4.Pohranite klima-uređaj na hladnom,
suhom mjestu, zaklonjenom od
izravne sunčeve svjetlosti, ekstremne
temperature, viška prašine, u dobro
prozračenoj prostoriji.
Prije ponovne upotrebe klima-uređaja:
1.Provjerite jesu li filtar i drenažni čep
na svojim mjestima.
2.Provjerite je li kabel u dobrom stanju,
bez pukotina ili oštećenja.
3.Postavite nove baterije u daljinski
upravljač.
4.Montirajte klima-uređaj prema
Uputama za montažu.
9. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Prije pozivanja servisa pogledajte ovaj
popis. Može vam uštedjeti vrijeme
i novac. Popis uključuje najčešće pojave
koje nisu rezultat neispravne izrade
ni materijala na uređaju.
Klima-uređaj ne radi.
• Utikač je iskopčan iz zidne utičnice.
Čvrsto gurnite utikač u zidnu utičnicu.
• Pregorio je osigurač ili je iskočila
sklopka. Zamijenite osigurač jednim
koji ima vremensku odgodu ili vratite
sklopku.
• Regulacija je isključena. Uključite
regulaciju i postavite na željenu
postavku.
• Prikazuje se pogreška P1 na
prozorčiću zaslona. Ispraznite
vodu kako je opisano u odjeljku
7.3 Drenaža.
• Sobna temperatura niža je od
postavljene (način hlađenja) ili viša od
postavljene (način grijanja). Resetirajte
temperaturu.
Zrak iz jedinice nije dovoljno hladan.
• Sobna temperatura niža je od 16 °C.
Hlađenje se ne uključuje dok sobna
temperatura nije viša od 16 °C.
• Resetirajte na nižu temperaturu.
• Isključivanje kompresora uslijed
promjene načina. Pričekajte oko
4 minute dok ne čujete ponovno
pokretanje kompresora u načinu
hlađenja.
Klima-uređaj hladi, ali prostorija je
previše topla - NE formira se led na
zavojnici iza ukrasne prednje strane.
• Vanjska temperatura niža je od 16 °C.
Za odmrzavanje zavojnice postavite
na način ventilatora.
• Filtar zraka možda je prljav. Očistite
filtar. Pogledajte odjeljak 8. „Čišćenje
i održavanje“. Za odmrzavanje
postavite na način ventilatora.
• Postavljena temperatura preniska je
za noćno hlađenje. Za odmrzavanje
zavojnice postavite na način
ventilatora. Zatim postavite
temperaturu na višu vrijednost.
46 www.electrolux.com
• Ispušna cijev nije spojena ili je blokirana.
Pogledajte odjeljak 5.1 Ispust toplog
zraka.
Klima-uređaj hladi, ali prostorija
je previše topla - formira se led na
zavojnici iza ukrasne prednje strane.
• Prljav filtar zraka - ograničen protok
zraka Očistite filtar zraka. Pogledajte
odjeljak 8. „Čišćenje i održavanje“.
• Temperatura je postavljena na
previsoku postavku. Postavite
temperaturu na nižu vrijednost.
• Rešetke za usmjeravanje zraka
nisu pravilno namještene. Namjestite
rešetke za bolju raspodjelu zraka.
• Prednju stranu jedinice blokiraju
zavjese, rolete, namještaj, itd. ograničava se raspodjela zraka.
Uklonite blokadu prednje strane
jedinice.
• Otvorena su vrata, prozori, ormari,
itd. - hladan zrak bježi. Zatvorite vrata,
prozore, ormare, itd.
• Jedinica je nedavno uključena u vrućoj
prostoriji. Pričekajte neko vrijeme da
bi se „pohranjena toplina“ uklonila sa
zidova, stropa, poda i namještaja.
Klima-uređaj brzo se pali i gasi.
• Prljav filtar zraka - ograničen protok
zraka Očistite filtar zraka.
• Vanjska temperatura iznimno je
visoka. Postavite brzinu ventilatora
na veću vrijednost kako bi zrak češće
protjecao kroz zavojnice hlađenja.
Prostorija je prehladna.
• Postavljena temperatura preniska je.
Povećajte postavljenu temperaturu.
10. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku.
Ambalažu za recikliranje odložite
u prikladne spremnike. Pomozite u
zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih
i elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne odlažite zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČEŠTINA
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ���������������������������������������������������������������������� 48
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ����������������������������������������������������������������������������� 54
3. POPIS ZAŘÍZENÍ �������������������������������������������������������������������������������������������� 57
4. OBSAŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ����������������������������������������������������������������������� 57
5. POKYNY K INSTALACI ���������������������������������������������������������������������������������� 58
6. VLASTNOSTI KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ �������������������������������������������������� 59
7. PROVOZNÍ POKYNY �������������������������������������������������������������������������������������� 59
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ��������������������������������������������������������������������������������������� 65
9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ������������������������������������������������������������������������������� 66
10.POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ����������������������������������� 67
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se
kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a
stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte,
můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si váš spotřebič pro lepší servis na:
www.registerelectrolux.com
Příslušenství, spotřební materiál a originální náhradní díly pro váš spotřebič
nakoupíte na:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje:
Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady.
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Změny vyhrazeny.
47
48 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
6\PERO
3R]Q£PND
9Ÿ675$+$
32=25
32=25
32=25
9\VYÝWOHQ¯
7HQWRV\PERO]QDϯŀHVSRWěHELÏSRXŀ¯Y£KRěODY«
FKODGLYR3RNXGFKODGLYRXQLNQHQHERMHY\VWDYHQR
H[WHUQ¯PX]GURMLY]Q¯FHQ¯MH]GHUL]LNRSRŀ£UX
7HQWRV\PERO]QDϯŀHE\VWHVLPÝOLSHÏOLYÝSěHϯVW
Q£YRGNSRXŀLW¯
7HQWRV\PERO]QDϯŀHVHUYLVQ¯SHUVRQ£OE\PÝO
PDQLSXORYDWVW¯PWR]Dě¯]HQ¯PYVRXODGXV
Q£YRGHPNLQVWDODFL
7HQWRV\PERO]QDϯŀHMVRXGRVWXSQ«LQIRUPDFH
MDNRQDSěQ£YRGNSRXŀLW¯QHERLQVWDODFL
VAROVÁNÍ!
•Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let
nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez
patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak
činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí
rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
•Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
•Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho z
bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce,
servisní technik nebo osoba s podobnou
příslušnou kvalifikací.
Tento návod k použití vysvětluje správné použití vašeho
nového klimatizačního zařízení. Tento návod k použití
si pečlivě přečtěte před použitím tohoto produktu. Tento
návod by měl být uchováván na bezpečném místě pro
snadné nahlédnutí.
POZOR!
•Potřebujete-li opravu nebo údržbu tohoto zařízení,
obraťte se na autorizovaného servisního technika.
ČEŠTINA
49
•Instalaci tohoto zařízení si nechte provést
autorizovaným technikem.
•Klimatizační zařízení nesmějí používat děti
a nesvéprávné osoby bez dozoru.
•Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si
s klimatizačním zařízením nehrály.
•Existují místní předpisy týkající se maximální
povolené hladiny hluku vydávané klimatizačními
zařízeními.
•Napájecí kabel smí v případě potřeby vyměnit
pouze autorizovaný pracovník.
•Instalaci smí provádět jen autorizovaní pracovníci
(dle platných nařízení) v souladu s platnými
elektroinstalačními předpisy. Nesprávné zapojení
může vést k přehřívání a požáru.
•Při seřizování vodorovných lamel dávejte pozor,
abyste nezachytili prsty o ventilátor.
•Pojistka je keramického typu, 250 V 3,15 A.
•Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru. Pamatujte,
že chladiva nemusí mít žádný zápach.
1.1 Důležité poznámky
1. Nezapínejte zařízení bez vzduchového filtru.
2. Zařízení neprovozujte v blízkosti zdroje tepla nebo
otevřeného ohně.
3. Nevystavujte zařízení přímému venkovnímu
slunečnímu svitu a dešti.
4. Zařízení vždy skladujte nebo přepravujte ve svislé
poloze.
5. Spotřebič nezakrývejte, když je v provozu nebo
okamžitě po jeho použití.
6. Před uskladněním ze zařízení vždy vypusťte kondenzát.
1.2 Na co pamatovat během používání vašeho
klimatizačního zařízení
POZOR!
Upozornění k použití
•Neupravujte jakékoliv části tohoto produktu.
•Nevkládejte nic do jakékoliv části zařízení.
50 www.electrolux.com
•Ujistěte se, že má použité napájení odpovídající
napětí. Používejte pouze elektrické napájení
o hodnotách 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A. Použití
napájení s nesprávným napětím může vést k
poškození zařízení a možnému požáru.
•Vždy používejte jistič chráněný proti výbuchu nebo
pojistky s odpovídajícími hodnotami proudu. Za
žádných okolností nepoužívejte drát, sponky nebo
jiné předměty jako náhradu za řádnou pojistku.
•V případě jakéhokoliv abnormálního chování
vašeho klimatizačního zařízení (např. zápach
spáleniny) jej neodpojujte přímo od napájení, ale
nejprve otevřete okna k vyvětrání a poté zařízení
vypněte a odpojte od napájení.
POZOR!
Varování pro napájecí kabel
•Tuto napájecí zástrčku je nutné používat pouze
v odpovídající síťové zásuvce. Nepoužívejte spolu
s prodlužovacími kabely.
•Zatlačte napájecí zástrčku pevně do zásuvky
a ujistěte se, že není uvolněná.
•Netahejte, nedeformuje či neupravujte napájecí
kabel nebo jej nenořte do vody. Tažení nebo
špatné použití napájecího kabelu může vést k
poškození zařízení a způsobit úraz elektrickým
proudem.
•Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních
důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho servisní
technik nebo osoba s podobnou kvalifikací.
K výměně použijte pouze výrobcem stanovený
napájecí kabel.
•Tento spotřebič musí být uzemněn. Tento
spotřebič je vybaven kabelem se zemnicím
vodičem. Zástrčku je nutné zapojit do zásuvky,
která je řádně nainstalována a uzemněna. Za
žádných okolností nijak neodstraňujte čtvercový
zemnicí kolík z této zástrčky (pouze pro VB).
ČEŠTINA
51
Zemnicí kolík
Zástrčka
Čtvercový zemnicí
kolík
Zástrčka
(pouze pro VB)
1.3 Varování při použití
•Před prováděním údržby nebo čištěním se ujistěte,
že jste zařízení vypnuli a odpojili napájecí kabel.
•Zařízení neumisťujte v blízkosti zdroje tepla nebo
otevřeného ohně, když měníte filtry.
•Nestříkejte či nelijte vodu přímo na zařízení. Voda
může způsobit zásah elektrickým proudem nebo
poškození zařízení.
•Při každém přesunutí klimatizačního zařízení by se
mělo provést jeho vypuštění. Pokud v nádrži zbývá
jakákoliv voda, může se během přesouvání vylít.
•Pro správné vypuštění nesmí být vypouštěcí
hadice jakkoliv přehnutá a nesmí být během režimu
odvlhčování ve vyvýšené poloze. Pokud tomu tak není,
vypouštěná voda se může vylít do místnosti.
•Teplota v okolí vypouštěcí hadice nesmí klesnout pod
bod mrazu během použití. Vypuštěná voda může uvnitř
hadice zamrznout, čímž způsobí přetečení vody ve
spotřebiči a její únik do místnosti.
•Nezakrývejte otvor vypouštění vzduchu překážkami.
Mohl by se snížit či zcela zastavit chladicí výkon.
•Použitím proudového chrániče (RCD) zabezpečeného
proti výbuchu zabráníte úrazům elektrickým proudem
v souladu s normami a elektroinstalačními předpisy
Velké Británie.
•Vystavení přímému toku vzduchu po delší dobu může
být nebezpečné pro vaše zdraví. Nevystavujte osoby
v místnosti, zvířata či květiny přímému toku vzduchu
po delší dobu.
52 www.electrolux.com
•Nepoužívejte klimatizační zařízení k účelům, pro které
není určeno (např. k uchovávání přesných přístrojů,
domácích zvířat, květin a uměleckých děl). Takové
použití může vést ke škodám na majetku či zdraví.
•Nepoužívejte jiné prostředky či postupy k urychlení
procesu odmrazování nebo k čistění, než které
doporučuje výrobce.
•Spotřebič by měl být skladován v místnosti bez trvalých
zdrojů vznícení (např.: otevřené ohně, pracující plynový
spotřebič nebo pracující elektrický ohřívač).
•Nepropichujte nebo nepalte.
•Je nutné dodržovat vnitrostátní nařízení týkající
se plynových spotřebičů.
•Udržujte větrací otvory volně průchodné.
•Spotřebič by měl být skladován v dobře větraném
prostoru, kde velikost místnosti přesahuje 12 m2.
POZNÁMKA: ZKONTROLUJTE TYPOVÝ ŠTÍTEK
OHLEDNĚ CHLADICÍHO PLYNU POUŽITÉHO VE
VAŠEM SPOTŘEBIČI.
VAROVÁNÍ!
Specifické informace týkající se spotřebičů
s chladicím plynem R290.
•Důkladně si pročtěte všechny výstrahy.
•Při odmrazování a čištění spotřebiče nepoužívejte
jiné nástroje než ty, které doporučuje výrobce.
•Spotřebič je nutné umístit v prostorách bez
nepřetržitého zdroje vznícení (například:
otevřeného ohně, pracujících plynových
či elektrických spotřebičů).
•Nepropichujte a nepalte.
•Chladicí plyny mohou být bez zápachu.
•Tento spotřebič je nutné instalovat, používat
a skladovat na místě o ploše větší než 12 m2.
•Tento spotřebič obsahuje určité množství
chladicího plynu R290 (viz typový štítek
na zadní straně spotřebiče).
•R290 je chladicí plyn, který vyhovuje evropským
směrnicím o životním prostředí. Nepropichujte
jakoukoliv část chladicího okruhu.
ČEŠTINA
53
•Pokud je spotřebič nainstalovaný, provozovaný
nebo skladovaný na nevětraném místě, musí být
tato místnost navržena tak, aby se předcházelo
hromadění uniklého chladiva, které zvyšuje riziko
požáru nebo výbuchu z důvodu vznícení chladiva
elektrickými ohřívači, sporáky nebo jinými zdroji
vznícení.
•Tento spotřebič je nutné skladovat takovým
způsobem, aby se zabránilo mechanickým
poruchám.
•Osoby, které pracují s chladicím okruhem, musí
mít vhodné osvědčení od akreditované organizace,
která zaručuje jejich kvalifikaci při manipulaci s
chladivy v souladu se speciálními směrnicemi
uznávanými průmyslovými sdruženími.
•Opravy musí být prováděny na základě doporučení
výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují
asistenci jiného kvalifikovaného personálu, musí
být prováděny za dohledu osoby kvalifikované
k manipulaci s hořlavými chladivy.
1.4 Dodatečné informace
Přeprava zařízení obsahující hořlavá chladiva
Viz přepravní a manipulační předpisy.
Značení zařízení pomocí symbolů
Viz místní nařízení.
Likvidace zařízení obsahující hořlavá chladiva
Viz vnitrostátní nařízení.
Uskladnění zařízení/spotřebičů
Uskladnění zařízení by mělo probíhat v souladu
s pokyny výrobce.
Uskladnění zabaleného (neprodaného) zařízení
Měla by být zhotovena taková ochrana skladovacího
balení, která zařízení uvnitř balení ochrání před
mechanickým poškozením a případným únikem náplně
chladiva. Maximální povolený počet kusů zařízení, které
lze uskladnit pospolu, stanoví místní nařízení.
54 www.electrolux.com
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Poznámky k obsluze
• Vyčkejte 4 minuty, aby mohl kompresor
znovu započít s chlazením. Pokud
klimatizační zařízení vypnete a
okamžitě jej opět zapněte, vyčkejte
4 minuty, aby mohl kompresor znovu
započít s chlazením. V tomto zařízení
je nainstalována elektronická jednotka,
která zajišťuje vypnutí kompresoru po
dobu 4 minut z důvodu bezpečnosti.
• V případě výpadku napájení během
používání, vyčkejte 4 minuty, než
zařízení znovu spustíte. Po obnovení
napájení restartujte klimatizační zařízení.
Pokud byl výpadek proudu kratší než
čtyři minuty, ujistěte se, že vyčkáte
alespoň čtyři minuty, než zařízení
znovu spustíte. Pokud restartujte
klimatizační zařízení během čtyř minut,
bezpečnostní jednotka zařízení může
způsobit odpojení kompresoru. Toto
bezpečnostní zařízení zabrání chlazení
po dobu asi 5 minut. Jakákoliv předchozí
nastavení budou zrušena a jednotka se
vrátí na výchozí nastavení.
• Když zařízení vypnete v chladicím
režimu, kompresor se okamžitě zastaví
a motor horního/dolního ventilátoru
se zastaví po 5 sekundách; pokud
zařízení přepnete do režimu ventilace
z režimu chlazení, kompresor se
okamžitě zastaví a motor dolního
ventilátoru se zastaví po 5 sekundách;
a pokud přepnete zařízení do režimu
topení z režimu chlazení, kompresor
se okamžitě zastaví a motor dolního
ventilátoru se zastaví po 30 sekundách.
• Provoz při nízkých teplotách: Zamrzá
vaše zařízení? K zamrznutí může
Dodržujte následující pokyny, aby se
zabránilo zranění uživatele nebo jiných
osob a škodám na majetku.
Nesprávný provoz klimatizace z důvodu
nedodržení těchto pokynů může způsobit
zranění nebo škody.
Vážnost je klasifikována dle následujících
symbolů:
VAROVÁNÍ!
Tento symbol značí možnost úmrtí
nebo vážného poranění.
•
•
•
•
•
dojít, když je jednotka nastavena na
přibližně 18 °C při nízkých okolních
teplotách, obzvláště pak v noci. V
takovýchto podmínkách může další
pokles teploty způsobit zamrznutí
zařízení. Nastavení zařízení na vyšší
teplotu zabrání jeho zamrzávání.
Režim odvlhčování zvyšuje teplotu
místnosti. Zařízení generuje během
režimu odvlhčování teplo a teplota
místnosti se zvyšuje. Teplý vzduch bude
vyfukován z otvoru vypouštění vzduchu,
jedná se však o běžný jev, který
nepředstavuje problém se zařízením.
Toto klimatizační zařízení vypouští
teplý vzduch generovaný zařízením ven
z místnosti pomocí hadice vypouštění
vzduchu v režimu chlazení. Zároveň se
stejné množství vzduchu dostane zpět
do místnosti vnějšími otvory.
Jakákoliv osoba, která provádí nebo se
účastní prací na rozebírání chladicího
okruhu, by měla být držitelem platného
osvědčení od státem schválené
certifikační společnosti, která uděluje
osvědčení pro bezpečnou manipulaci
s chladivy v souladu s obecně platnými
příslušnými normami.
Servis provádějte pouze v souladu s
doporučeními výrobce zařízení. Údržbu
a opravu vyžadující asistenci dalšího
zkušeného pracovníka provádějte pod
dohledem osoby kvalifikované pro
manipulaci s hořlavými chladivy.
Provozní teplotní rozsah tohoto
klimatizačního zařízení je 16–35 °C
(60–95 °F) v chladicím režimu; 5–27 °C
(41–80 °F) v režimu topení.
POZOR!
Tento symbol značí možnost
poranění nebo škod na majetku.
Význam symbolů použitých v tomto
návodu je uveden níže:
Tento symbol značí, že se máte
vždy vyvarovat této činnosti.
Tento symbol značí, že máte vždy
dodržovat tuto činnost.
ČEŠTINA
55
2.2 Varování během používání
VAROVÁNÍ!
Varování během používání
Upozornění
Význam
Zasuňte zástrčku správně do zásuvky
Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu z důvodu
nadměrné tvorby tepla
Zařízení nezapínejte nebo nevypínejte
zastrčením nebo vytažením síťové
zástrčky
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru a výbuchu z důvodu
tvorby tepla
Nepoškozujte napájecí kabel nebo
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
nepoužívejte neschválený napájecí kabel proudem, požáru a výbuchu. Poškozený
napájecí kabel smí z bezpečnostních
důvodů vyměnit pouze výrobce,
autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou kvalifikací
Neměňte délku napájecího kabelu, ani
do zásuvky nezapojujte další spotřebiče
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem,
požáru a výbuchu z důvodu tvorby tepla
Nesahejte na zařízení vlhkýma rukama,
nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem
Nesměrujte vzduch na osoby v místnosti
Mohlo by to poškodit vaše zdraví
Vždy zajistěte účinné uzemnění
Nesprávné uzemnění může způsobit
zásah elektrickým proudem
Dbejte na to, aby do elektrických částí
nenatekla voda
Mohlo by dojít k poruše zařízení nebo
úrazu elektrickým proudem
Vždy instalujte jistič a vyhrazený obvod
Nesprávná instalace může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a výbuchu
Pokud si všimnete zvláštních zvuků,
pachu nebo kouře vycházejících ze
zařízení, odpojte ihned napájení
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru a výbuchu
Nepoužívejte zásuvku, pokud je
uvolněná nebo poškozená
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru a výbuchu
Neotvírejte zařízení během provozu
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru a výbuchu
Držte mimo dosah střelných zbraní
Mohlo by dojít k požáru a výbuchu
Neveďte napájecí kabel v blízkosti
topných spotřebičů
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru a výbuchu
Neveďte napájecí kabel v blízkosti
hořlavých plynů nebo látek, jako např.
benzínu, benzenu, ředidel, apod
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru a výbuchu
Pokud z jiného spotřebiče unikl
plyn, dobře místnost před zapnutím
klimatizačního zařízení vyvětrejte
Mohlo by dojít k požáru, výbuchu
a popálení
Zařízení nerozebírejte, ani jej neupravujte Mohlo by dojít k poruše a úrazu
elektrickým proudem
56 www.electrolux.com
POZOR!
Pozor
Význam
Jestliže je nutné odstranit vzduchový filtr, Mohlo by dojít k poranění
nedotýkejte se kovových částí zařízení
Klimatizační zařízení nemyjte vodou
Voda by mohla natéct do zařízení a
poškodit izolaci. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem
V případě použití spolu se sporákem,
apod. místnost dobře větrejte
Mohlo by dojít k nedostatku kyslíku
Pokud chcete zařízení vyčistit, vypněte
jej a vypněte také jistič
Nečistěte zařízení, je-li pod napětím,
mohlo by dojít k požáru, výbuchu a úrazu
elektrickým proudem a poranění
Domácí zvířata nebo květiny nevystavujte Mohlo by dojít k poranění zvířat
přímému proudu vzduchu
či poškození květin
Nepoužívejte k jiným zvláštním účelům
Toto klimatizační zařízení nepoužívejte
k uchovávání přesných přístrojů,
potravin, domácích zvířat, květin
a uměleckých děl. Mohlo by dojít
ke zhoršení kvality, apod
V případě bouře nebo větrné smrště
vypněte zařízení a zavřete okno
Při provozu s otevřenými okny může
místnost i nábytek zvlhnout
Při vytahování zástrčky ze zásuvky
netahejte za kabel
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým
proudem a škodám
Vypněte hlavní vypínač, pokud nebudete
zařízení po dlouhou dobu používat
Mohlo by dojít k poruše zařízení nebo
požáru a výbuchu
Okolí přívodů vzduchu nebo vnitřek
otvoru vypouštění vzduchu ničím
nezakrývejte
Mohlo by dojít k poruše zařízení nebo
úrazu
Vždy správně vložte filtry. Filtry vyčistěte
jednou za dva týdny
Provoz bez filtrů může způsobit poruchu
Nepoužívejte silné čisticí prostředky
jako vosk nebo ředidlo - použijte měkký
hadřík
Nevhodným čištěním se může změnit
barva zařízení nebo poškrábat jeho
povrch
Na napájecí kabel nepokládejte těžké
předměty a ujistěte se, že není někde
stlačený
Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu nebo
úrazu elektrickým proudem
Nepijte vodu vypouštěnou
z klimatizačního zařízení
Obsahuje nečistoty a mohli byste
onemocnět
Při vybalování a instalaci zařízení
postupujte opatrně
Ostré okraje vás mohou poranit
Pokud se do zařízení dostane voda,
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým
vypněte jej vypojením ze zásuvky
proudem a škodám
a vypněte jistič. Odizolujte přívod
vytažením napájecí zástrčky a obraťte
se na kvalifikovaného servisního technika
ČEŠTINA
57
3. POPIS ZAŘÍZENÍ
4
5
3
2
6
1
7
8
9
13
1
2
3
4
5
6
Dálkové ovládání
Přijímač signálu
Výduch pokojového vzduchu
Ovládací panel
Přenášecí držadlo (na obou stranách)
Nasávání vzduchu
12
7
8
9
10
11
12
13
11 10
Nepřetržitý odtok vody
Výpust vypouštěcího čerpadla
Spodní odtok
Výfuk vzduchu
Síťová zásuvka
Napájecí kabel
Kolečko
4. OBSAŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
SOUČÁSTI
NÁZEV SOUČÁSTÍ:
MNOŽSTVÍ:
1
Adaptér A, výfuková roura,
Adaptér B (plochá hubice),
1 sada
2
Vypouštěcí hadice
1 kus
3
Dálkové ovládání
1 sada
4
Baterie (R03P „AAA“ 1,5 V)
2 ks
• Zkontrolujte veškeré příslušenství obsažené v balení a ohledně jeho použití si
prostudujte pokyny k instalaci.
58 www.electrolux.com
5. POKYNY K INSTALACI
5.1 Vypouštění horkého vzduchu
4.Upevněte adaptér B do okna. (Obr. 5)
V režimu chlazení je nutné spotřebič
umístit poblíž okna, aby mohl být
vypouštěný horký vzduch odváděn
ven. Nejprve umístěte zařízení na
rovnou plochou podlahu a ujistěte se,
že je kolem něj minimálně 50 cm volný
prostor a že je v blízkosti jednookruhové
napájecí zásuvky.
1.Roztáhněte obě strany hadice (Obr. 1) a
našroubujte hadici k adaptéru A (Obr. 2).
5R]W£KQÝWHVWUDQXKDGLFH
2EU£]HN
2EU
Ačkoliv lze hadici prodloužit
z původní délky 38 cm až na
150 cm, nejlepší je její délku
udržovat na potřebném minimu.
Také se ujistěte, že hadice nemá
žádné ostré ohyby nebo prohyby.
(Obrázek 6)
2EU
2EU
Adaptér A byl již přišroubován
k hadici tohoto zařízení.
2.Roztáhněte druhou stranu hadice a
našroubujte ji k adaptéru B (Obr. 3).
2EU
3.Nainstalujte adaptér A na zařízení
(Obr. 4).
1 1DVXĊWHQD
2 =£PHN
Obr. 4
ČEŠTINA
59
6. VLASTNOSTI KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
6.1 OVLÁDACÍ PANEL
1
9
1
2
3
4
5
8
7
6
Zobrazuje teplotu/čas
ZAP/VYP napájení
Reset filtru
Rychlost ventilátoru
Upravit teplotu nebo časovač
5
4
6
7
8
9
3
2
Volba režimu
Spánek
Časovač
Vyklopit
7. PROVOZNÍ POKYNY
Některé z následujících pokynů lze
použít pouze za použití ovládacího
panelu.
7.1 Použití ovládacího panelu
Režim topení (u některých modelů)
V tomto režimu je NUTNÉ použít adaptér
hadice vypouštění vzduchu.
1.Stiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se nerozsvítí kontrolka topení „Heat“.
2.Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru
„fan speed“ navolte rychlost ventilátoru
podle toho, jak se rozsvítí kontrolka
rychlosti ventilátoru. Rychlost
ventilátoru můžete volit v následujícím
sledu: „auto“ (automatická) → „hi“
(vysoká) → „med“ (střední) → „low“
(nízká) → „auto“ (automatická).
3.Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ zvolte
požadovanou teplotu.
4.Připojená vypouštěcí hadice. Viz část
7.4 Vypouštění.
Režim chlazení
V tomto režimu je NUTNÉ použít adaptér
hadice vypouštění vzduchu.
1.Stiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se nerozsvítí kontrolka režimu chlazení.
2.Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru
„fan speed“ navolte rychlost ventilátoru
podle toho, jak se rozsvítí kontrolka
rychlosti ventilátoru. Rychlost
ventilátoru můžete volit v následujícím
sledu: „auto“ (automatická) → „hi“
(vysoká) → „med“ (střední) → „low“
(nízká) → „auto“ (automatická).
3.Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ zvolte
požadovanou teplotu.
V chladicím režimu „cool“ není
nutné používat vypouštěcí hadici.
Režim odvlhčování
Stiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se nerozsvítí kontrolka odvlhčovacího
režimu „dry“. Na displeji se zobrazí
teplota místnosti.
Současně se rozsvítí kontrolka nízké
rychlosti („low“) ventilátoru.
Poznámka: V tomto režimu nelze navolit
rychlost ventilátoru.
Režim ventilace
V tomto režimu není zapotřebí používat
hadici vypouštění vzduchu nebo
vypouštěcí hadici.
60 www.electrolux.com
1.Stiskněte tlačítko režimu „mode“,
dokud se nerozsvítí kontrolka režimu
ventilace „fan“.
2.Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru
„fan speed“ nastavte požadovanou
rychlost ventilátoru.
3.Ventilátor poběží při zvolených
otáčkách a na displeji se bude
zobrazovat teplota místnosti.
Poznámka: V tomto režimu nelze navolit
automatickou rychlost.
Automatický režim
V tomto režimu mějte vždy připojenou
hadici vypouštění vzduchu.
Jestliže nastavíte klimatizační zařízení
do automatického režimu, automaticky
se zvolí chlazení, topení (nemožné u
modelů určených pouze ke chlazení),
nebo pouze režim ventilace podle toho,
jakou teplotu jste vybrali a jaká je teplota
místnosti. Klimatizační zařízení bude
automaticky kontrolovat teplotu v rozmezí
hodnoty, kterou jste nastavili.
V rámci AUTOMATICKÉHO režimu
nemůžete volit rychlost ventilátoru.
1. Stiskněte tlačítko režimu „mode“,
dokud se nerozsvítí kontrolka
automatického režimu „Auto“.
Navolíte-li automatický režim „Auto“,
poběží zařízení automaticky podle
aktuální teploty vzduchu v místnosti.
Režim časovače
Časovač umožňuje uživateli odložit
spuštění nebo vypnutí zařízení.
Jak odložit spuštění
Zařízení zapojte do zásuvky, aby se
přepnulo do pohotovostního režimu.
Stiskněte tlačítko časovače „timer“,
poté začne svítit kontrolka časovače
a číslice hodin na obrazovce budou
zobrazovat „0.0“.
Stiskněte nebo podržte šipku NAHORU
„ “ nebo šipku DOLŮ „ “ pro změnu
časovače a prodlevy spuštění ve
vzestupných krocích po 0,5 hodině až do
celkových 10 hodin a poté ve vzestupných
krocích po 1 hodině až do celkových
24 hodin. Opětovným stisknutím tlačítka
časovače „timer“ během 5 sekund přímo
ukončíte nastavení časovače.
Po 5 sekundách se zapne funkce
časovače a displej se vrátí k zobrazování
teploty. Ovládání bude odpočítávat čas
zbývající do spuštění.
Zařízení se spustí v předchozím
navoleném režimu.
Ke zrušení tohoto nastavení stiskněte
opět tlačítko časovače „timer“, zobrazí
se zbývající čas a opětovným stisknutím
stejného tlačítka funkci ukončíte. Toto
nastavení můžete také zrušit stisknutím
tlačítka „zap/vyp“. Po zrušení nastavení
kontrolka časovače zhasne.
Jak odložit vypnutí
Vypnutí můžete odložit, kdež je zařízení
zapnuté.
Stiskněte tlačítko časovače „timer“,
poté začne svítit kontrolka časovače
a číslice hodin na obrazovce budou
zobrazovat „0.0“.
Stiskněte nebo podržte šipku NAHORU
„ “ nebo šipku DOLŮ „ “ pro změnu
časovače a prodlevy vypnutí ve
vzestupných krocích po 0,5 hodině
až do celkových 10 hodin a poté ve
vzestupných krocích po 1 hodině až
do celkových 24 hodin. Opětovným
stisknutím tlačítka časovače „timer“
během 5 sekund přímo ukončíte
nastavení časovače.
Po 5 sekundách se zapne funkce
časovače a displej se vrátí k zobrazování
teploty. Ovládání bude odpočítávat čas
zbývající do vypnutí.
Ke zrušení tohoto nastavení stiskněte
opět tlačítko časovače „timer“, zobrazí
se zbývající čas a opětovným stisknutím
stejného tlačítka funkci ukončíte. Toto
nastavení můžete také zrušit stisknutím
tlačítka „zap/vyp“. Po zrušení nastavení
kontrolka časovače zhasne.
Režim spánku
Aktivace této funkce vám nabídne
pohodlnou teplotu a pomůže šetřit
energií.
Pouze když se zařízení nachází v režimu
chlazení, topení nebo automatickém
režimu, můžete stisknout tlačítko „sleep“,
kterým zařízení spustíte v režimu spánku.
Poznámka: Ohledně podrobností k
režimu spánku „Sleep“ viz stránka 17.
Funkce vyklápění lamel
Stisknutím tlačítka „swing“ zapnete funkci
vyklápění lamel na horním panelu, které
se budou vyklápět nahoru a dolů.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
vypnete funkci vyklápění lamel.
ČEŠTINA
61
Funkce přepnutí mezi °F/°C
Instalace baterií a důležité pokyny
Stisknutím tlačítka „ “ a „ “ současně
na déle než 3 sekundy přepnete mezi
stupni Fahrenheita a Celsia. V režimu
odvlhčování/ventilace nelze volit
mezi °F/°C.
Reset filtru
Sejměte kryt na zadní straně dálkového
ovládání.
Vložte dodané baterie správným způsobem
(viz pokyny uvnitř oddílu pro baterie).
Zavřete kryt.
K výměně starých baterií (které jsou
vybité) za nové baterie R03P „AAA“
1,5 V zopakujte výše uvedené kroky.
Tato funkce slouží jako připomínka k
vyčištění vzduchového filtru (viz Čištění
a údržba) pro účinnější provoz zařízení.
Kontrolka filtru se rozsvítí po 250 hodinách
provozu. K resetování po vyčištění filtru
stiskněte tlačítko resetování filtru „filter
reset“ a kontrolka „filter“ poté zhasne.
7.2 Dálkové ovládání
1 Obrazovka dálkového ovládání
2 Tlačítko nastavení teploty/časovače
3 Tlačítko režimu
4 Tlačítko časovače
5 Tlačítko Zap/Vyp
6 Tlačítko rychlosti
7 Tlačítko spánku
8 Tlačítko vyklopení
Pokud dálkové ovládání vyměníte nebo
zlikvidujete, je nutné vyndat baterie a
zlikvidovat je v souladu s místními předpisy,
jelikož jsou škodlivé pro životní prostředí.
Nekombinujte staré a nové baterie.
Nekombinujte alkalické, standardní
(uhlík-zinek) nebo dobíjitelné
(nikl-kadmium) baterie.
Baterie neházejte do ohně. Baterie mohou
explodovat nebo uvolnit svůj obsah.
Pokud nebudete dálkové ovládání delší
dobu používat, vyjměte z něho baterie.
S dálkovým ovládáním zacházejte
obzvláště opatrně. Neupusťte jej nebo jej
nevystavujte přímému slunečnímu svitu
nebo zdrojům tepla.
Toto zařízení vyhovuje předpisům z části
15 pravidel FCC. Provoz je podřízen
dvěma následujícím podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí působit škodlivé
rušení a (2) toto zařízení musí přijmout
jakékoliv rušení, včetně rušení, které
může způsobit nevhodný provoz.
Namiřte dálkové ovládání směrem k
přijímači signálu. Dálkové ovládání nesmí
být dále než 16 ft (5 metrů) od zařízení
(bez překážek mezi dálkovým ovládáním
a zařízením).
3ěHQRVQ£NOLPDWL]DÏQ¯
]Dě¯]HQ¯
8ŀLYDWHO
0D[P
'£ONRY«RYO£G£Q¯
Jak používat dálkové ovládání
ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
62 www.electrolux.com
Zapojte zařízení do zásuvky, poté
stiskněte tlačítko „zap/vyp“ (při zapnutí
bude zařízení pracovat podle posledního
nastavení před vypnutím).
K vypnutí zařízení stiskněte opět tlačítko
„zap/vyp“ a poté vypojte zástrčku ze
zásuvky.
Před vypojení zástrčky ze zásuvky vždy
vypněte zařízení stisknutím tlačítka
„zap/vyp“ a vyčkejte několik minut.
„mid“ nebo „low“) ventilátoru stisknutím
tlačítka rychlosti ventilátoru „fan speed“
s odkazem na diagram.
Poznámka: V tomto režimu není zapotřebí
připojovat hadici pro vypouštění vzduchu.
Režim chlazení
Tiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se na levé straně LCD obrazovky
nezobrazí režim chlazení „cool“.
Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru
„fan speed“ zvolte automatickou,
vysokou, střední a nízkou rychlost
ventilátoru („auto“, „high“, „mid“ a „low“).
Stisknutím tlačítka „ “ a „ “ zvolte
požadovanou teplotu.
Režim topení (pouze u modelů s topením
a chlazením)
Tiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se na levé straně LCD obrazovky
nezobrazí režim topení „heat“.
Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru
„fan speed“ zvolte automatickou,
vysokou, střední a nízkou rychlost
ventilátoru („auto“, „high“, „mid“ a „low“).
Stisknutím tlačítka „ “ a „ “ zvolte
požadovanou teplotu.
AUTOMATICKÝ režim
Režim odvlhčování
Tiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se na levé straně LCD obrazovky
nezobrazí režim odvlhčování „dry“.
Současně se na obrazovce zobrazí
symbol nízké rychlosti ventilátoru „low“.
Poznámka: V tomto režimu nelze navolit
rychlost ventilátoru.
Tiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se na horní straně LCD obrazovky
nezobrazí režim „auto“.
V rámci AUTOMATICKÉHO režimu
nelze volit rychlost ventilátoru.
Stisknutím tlačítka „ “ a „ “ zvolte
vámi požadovanou teplotu.
Režim spánku
Režim ventilace
Tiskněte tlačítko režimu „mode“, dokud
se na levé straně LCD obrazovky
nezobrazí režim ventilace „fan“.
V tomto režimu můžete zvolit rychlost
vysokou, střední nebo nízkou („high“,
Když se zařízení nachází v režimu
chlazení, topení nebo automatickém
režimu, můžete stisknout tlačítko „sleep“,
kterým zařízení spustíte v režimu spánku.
V tomto režimu se rychlost ventilátoru
nastaví automaticky na „auto“, kterou
nelze změnit.
ČEŠTINA
V režimu chlazení/topení se zvolená
teplota zvýší/sníží o 1 °C 30 minut po
navolení režimu. Teplota se poté bude
zvyšovat/snižovat o další 1 °C každých
dalších 30 minut. Tato nová teplota bude
udržována po 7 hodin, než se vrátí na
původně zvolenou teplotu. Tím se ukončí
režim spánku „Sleep“ a zařízení se
automaticky vypne.
Režim spánku „Sleep“ lze zrušit kdykoliv
během provozu stisknutím tlačítka
„Sleep“, „mode“ nebo „fan speed“.
Poznámka: V režimu ventilace či
odvlhčování nelze nastavit režim spánku.
Funkce vyklápění lamel
Stisknutím tlačítka „swing“ zapnete
funkci vyklápění lamel a na horní straně
”. Lamela
obrazovky se zobrazí „
na horním panelu se bude vyklápět
nahoru a dolů.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
vypnete funkci vyklápění lamel.
63
Funkce přepnutí mezi °F/°C
Současným stisknutím „ “ a „ “ na déle
než 3 sekundy přepnete mezi stupni
Fahrenheita a Celsia. V režimu odvlhčování/
ventilace nelze volit mezi °F/°C.
Režim časovače
Jak odložit spuštění
Zařízení zapojte do zásuvky, aby se
přepnulo do pohotovostního režimu.
Stisknutím tlačítka časovače „timer“ se
na displeji zobrazí „timer“ a bude blikat
„h“ a „on“.
Stiskněte nebo podržte šipku NAHORU
„ “ nebo šipku DOLŮ „ “ pro změnu
časovače a prodlevy spuštění ve
vzestupných krocích po 0,5 hodině
až do celkových 10 hodin a poté ve
vzestupných krocích po 1 hodině až
do celkových 24 hodin. Po 3 sekundách
se nastavení uloží do paměti. Ovládání
bude odpočítávat čas zbývající do
spuštění. Také můžete opět stisknout
přímo tlačítko „timer“ a „on“ přestane
okamžitě blikat, zařízení se poté spustí
v předchozím nastaveném režimu.
Můžete nastavit režim a zařízení se
spustí dle vašich požadavků poté,
co přestane blikat „on“.
Ke zrušení tohoto nastavení opět
stiskněte tlačítko časovače „timer“.
64 www.electrolux.com
Jak odložit vypnutí
Vypnutí můžete odložit, kdež je zařízení
zapnuté. Stisknutím tlačítka časovače
„timer“ se na obrazovce zobrazí „timer“
a bude blikat „h“ a „off“.
Stiskněte nebo podržte šipku NAHORU „ “
nebo šipku DOLŮ „ “ pro změnu časovače
a prodlevy vypnutí ve vzestupných krocích
po 0,5 hodině až do celkových 10 hodin a
poté ve vzestupných krocích po 1 hodině
až do celkových 24 hodin. Po 3 sekundách
se nastavení uloží do paměti a na displeji
se zobrazí čas zbývající do vypnutí
zařízení. Také můžete opět stisknout
přímo tlačítko „timer“ a „off“ přestane
okamžitě blikat, zařízení se poté spustí v
předchozím nastaveném režimu.
Ke zrušení tohoto nastavení opět
stiskněte tlačítko časovače „timer“.
7.3 Poruchový kód
Pokud se na displeji zobrazí „E4“, došlo
k poruše komunikace mezi deskou
displeje a hlavní řídicí deskou. Obraťte
se na své autorizované servisní středisko
společnosti Electrolux.
7.4 Pokyny k vypouštění
Nepřetržité vypouštění
Při režimu VYSOUŠENÍ nebo režimu
tepelného čerpadla budete potřebovat
zahradní hadici (k dodání samostatně)
nebo vypouštěcí hadici, kterou se
z jednotky odvede kondenzace.
Řiďte se níže uvedenými kroky:
• Odšroubujte víčko odtokového otvoru
(obr. 20).
• Připojte jeden konec zahradní hadice
(k dodání samostatně) nebo vypouštěcí
hadice k odtokovému otvoru a poté
druhý konec hadice nasměrujte do
odtoku, který je níže než jednotka
(obr. 21).
Obr. 20
Pokud se na displeji zobrazí „AS“, „CS“
a „ES“, selhal snímač teploty místnosti.
Obraťte se na své autorizované servisní
středisko společnosti Electrolux.
Vypouštěcí
víčko pro
vysoušecí režim
Vypouštěcí víčko
pro režim tepelného
čerpadla
Pokud se na displeji zobrazí „L3“,
selhal stejnosměrný motor ventilátoru
kondenzátoru. Obraťte se na své
autorizované servisní středisko
společnosti Electrolux.
Zahradní hadice
Vypouštěcí
hadice
Obr. 21
POZNÁMKA:
Pokud se na displeji zobrazí „P1“, je plná
spodní miska. Opatrně přesuňte zařízení
na vypouštěcí místo, odstraňte spodní
vypouštěcí zátku a nechte vodu vytéct.
Restartujte spotřebič, dokud se symbol
„P1“ nepřestane zobrazovat. Pokud se
chyba opakuje, zavolejte do servisu.
• Po odstranění vypouštěcího víčka
může kondenzát vytékat, pokud
zařízení pracuje v automatickém
režimu nebo režimu chlazení. Když
chcete odstranit zahradní hadici,
připravte si odkapávací misku (není
součástí dodávky) k zachycení
kondenzátu z vypouštěcího odtoku.
ČEŠTINA
• Ujistěte se, že výška odpadu a části
vypouštěcí hadice není vyšší než
výška vypouštěcího odtoku, nebo
nebude nepřetržitý odtok fungovat.
• Během režimu chlazení nebo
automatického režimu se doporučuje
vypnout nepřetržité vypouštění
vrácením vypouštěcího víčka na
vypouštěcí odtok, aby se dosáhlo
maximálního výkonu.
65
Položte odkapávací misku (není součástí
dodávky) pod spodní vypouštěcí odtok a
poté vytáhněte vypouštěcí víčko, aby mohl
kondenzát vytéct do odkapávací misky.
Vraťte vypouštěcí víčko na odtok
nepřetržitého vypouštění, když již
nevytéká žádný kondenzát.
Položte odkapávací misku pod spodní
vypouštěcí odtok a poté vyjměte
pryžovou zátku z vypouštěcího
odtoku, aby mohl kondenzát vytéct do
odkapávací misky. Pokud odkapávací
miska nepojme všechen kondenzát, je
zapotřebí ji naplnit několikrát.
Vraťte vypouštěcí víčko na spodní
vypouštěcí odtok, když již nevytéká
žádný kondenzát.
2EU
6SRGQ¯
RGWRN
2GNDS£YDF¯Y¯ÏNR
2GNDS£YDF¯PLVND
2EU
Vyprazdňování zbytků kondenzátu uvnitř
zařízení během uskladnění na zimu.
POZNÁMKA: K zajištění odstranění
veškerých zbytků kondenzátu naklopte
zařízení tak, že jej zepředu lehce
nadzdvihnete, dokud z vypouštěcího
odtoku nebude vytékat již žádný
kondenzát.
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vaše klimatizační zařízení občas čistěte,
abyste uchovali jeho nový vzhled. Ujistěte
se, že před čištěním zařízení odpojíte
od napájení, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem nebo riziku požáru.
8.1 Čištění zařízení
Skříň a přední část lze zbavit prachu
pomocí hadříku bez použití olejů nebo
omýt pomocí hadříku namočeného v
roztoku teplé vody a slabého tekutého
prostředku na mytí nádobí.
Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky, vosky nebo leštidla na skříň
a přední část.
Před otřením oblasti ovládání se ujistěte,
že jste z hadříku vyždímali přebytečnou
vodu. Přebytečná voda v oblasti
ovládacích prvků nebo na ovládání
může způsobit poškození klimatizačního
zařízení.
8.2 Čištění filtrů
Abyste uchovali účinný chod vašeho
klimatizačního zařízení, měli byste filtry
vyčistit každé dva týdny provozu.
1.Vyjměte vzduchový filtr, jak je
zobrazeno na obrázku níže.
Vyjměte horní vzduchový filtr
a dolní vzduchový filtr.
66 www.electrolux.com
1
2
2.Filtr omyjte pomocí tekutého
prostředku na mytí nádobí a teplé vody
pod 40 °C. Filtr důkladně opláchněte.
Šetrně otřepejte zbývající vodu z filtru.
Před vrácením se ujistěte, že je filtr
zcela suchý. Namísto mytí lze filtr také
vyčistit vysáváním.
3.Filtr vraťte zpět po jeho usušení.
Před vrácením se ujistěte, že je
filtr zcela suchý.
8.3 Uskladnění na zimu
Pokud nebudete klimatizační zařízení
používat po delší dobu:
1.Zcela vypusťte sběrný zásobník vody
a dostatečně dlouho odstraňte spodní
vypouštěcí víčko a pryžovou zátku,
aby mohla vytéct všechna zbývající
voda. Jakmile je zásobník zcela
vypuštěný a nevytéká již žádná voda,
vraťte zpět pryžovou zátku a víčko.
2.Vyjměte a vyčistěte filtr, nechte jej
zcela usušit a poté jej namontujte zpět.
3.Z dálkového ovládání vyjměte baterie.
4.Klimatizační zařízení skladuje na
chladném, suchém a dobře větraném
místě z dosahu slunečního světla,
extrémních teplot, nadměrného prachu.
Před opětovným použitím klimatizačního
zařízení:
1.Ujistěte se, že je filtr a vypouštěcí
víčko na svém místě.
2.Zkontrolujte, zda je napájecí
šňůra v dobrém stavu bez prasklin
a poškození.
3.Do dálkového ovládání vložte nové
baterie.
4.Nainstalujte klimatizační zařízení
způsobem popsaným v pokynech
k instalaci.
9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Předtím, než se obrátíte na servis, si
projděte tento seznam. Může vám ušetřit
čas a výdaje. Tento seznam zahrnuje
běžné jevy, které nejsou způsobeny
špatným dílenským zpracováním nebo
špatnými materiály použitými v tomto
spotřebiči.
Klimatizační zařízení se nespustí/
nefunguje.
• Byla odpojena síťová zástrčka. Zástrčku
zasuňte pevně do síťové zásuvky.
• Došlo ke spálení domovní pojistky
nebo sepnutí jističe. Vyměňte pojistku
za zpožďovaný typ nebo přepněte jistič.
• Ovládání je VYPNUTÉ. ZAPNĚTE
ovládání a nastavte požadované
nastavení.
• V okénku displeje se zobrazí poruchový
kód P1. Vypusťte vodu postupem
popsaným v části 7.3 Vypouštění.
• Teplota místnosti je nižší než
nastavená teplota (režim chlazení)
nebo je vyšší než nastavená teplota
(režim topení). Znovu nastavte teplotu.
Vzduch ze zařízení se nezdá být
dostatečně chladný.
• Teplota místnosti klesla pod 16 °C.
Chlazení nebude probíhat, dokud
teplota v místnosti nestoupne nad 16 °C.
• Znovu nastavte nižší teplotu.
• Kompresor se vypnul po změně
režimů. Vyčkejte přibližně 4 minuty
a poslouchejte, zda se kompresor
znovu spustí, když nastavíte režim
CHLAZENÍ.
ČEŠTINA
Klimatizační zařízení chladí, ale teplota
místnosti je příliš vysoká – na zadní
straně chladicí spirály za ozdobným
čelním panelem se netvoří ŽÁDNÁ
námraza.
67
• Přední část zařízení je zakryta
záclonami, závěsy, nábytkem, apod. –
což omezuje rozvod vzduchu. Odstraňte
překážku z přední části zařízení.
• Jsou otevřené dveře, okna, větrací
vikýře, apod – uniká chladný vzduch.
Dveře, okna, vikýře, apod. zavřete.
• Zařízení bylo nedávno zapnuto v horké
místnosti. Vyčkejte delší dobu, než
se odstraní „teplo akumulované“ ve
stěnách, stropu, podlaze a nábytku.
• Venkovní teplota klesla pod 16 °C.
K odmrazení cívky nastavte režim
ventilace.
• Může být zanesený vzduchový filtr.
Filtr vyčistěte. Řiďte se částí 8. Čištění
a údržba. K odmrazení nastavte režim
ventilace.
• Teplota je nastavena příliš nízko
pro noční chlazení. K odmrazení
cívky nastavte režim ventilace. Poté
nastavte teplotu na vyšší nastavení.
• Hadice vypouštění vzduchu není
připojená nebo je ucpaná. Viz část
5.1 Vypouštění horkého vzduchu.
Klimatizační zařízení se rychle zapíná
a vypíná.
Klimatizační zařízení chladí, ale teplota
v místnosti je příliš vysoká –
na zadní straně chladicí spirály za
ozdobným čelním panelem se tvoří
námraza.
Místnost je příliš chladná.
• Zanesený vzduchový filtr - omezený
průtok vzduchu. Vyčistěte vzduchový
filtr.
• Venkovní teplota je extrémně vysoká.
Nastavte rychlost VENTILÁTORU na
vyšší hodnotu, aby vzduch proudil
chladicími cívkami častěji.
• Nastavená teplota je příliš nízká.
Zvyšte nastavenou teplotu.
• Zanesený vzduchový filtr - omezený
průtok vzduchu. Vyčistěte vzduchový
filtr. Řiďte se částí 8. Čištění a údržba.
• Teplota je nastavena příliš vysoko.
Nastavte teplotu na nižší nastavení.
• Lamely deflektoru vzduchu nejsou ve
správné poloze. Lamely nastavte do
polohy s lepším rozvodem vzduchu.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem.
Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické
a elektronické spotřebiče určené
k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
68 www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ������������������������������������������������������������������������ 69
2. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ ������������������������������������������������������������������������������ 75
3. AZ EGYSÉG LEÍRÁSA ����������������������������������������������������������������������������������� 79
4. TARTOZÉKOKKAL EGYÜTT �������������������������������������������������������������������������� 79
5. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK ���������������������������������������������������������������������������� 80
6. LÉGKONDÍCIONÁLÓ FUNKCIÓK ������������������������������������������������������������������ 81
7. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ����������������������������������������������������������������������������� 81
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ������������������������������������������������������������������� 88
9. HIBAELHÁRÍTÁS �������������������������������������������������������������������������������������������� 89
10.KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK ����������������������������������������������������������� 90
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely
mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és
stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet
abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogasson el weboldalunkra:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tippek.
Környezetvédelmi információk.
A változtatás jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
69
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
6]LPEµOXP
0HJMHJ\]«V
0DJ\DU£]DW
),*<(/0(=
7(7‹6
(]DV]LPEµOXPD]WMHO]LKRJ\DN«V]¾O«NJ\¼O«NRQ\
KijWēIRO\DG«NRWWDUWDOPD]+DDNLV]LY£UJRWWKijWēIRO\D
G«NRWN¾OVēJ\¼MWµIRUU£V«ULD]Wij]YHV]«O\HVOHKHW
),*<(/(0
(]DV]LPEµOXPDUUDILJ\HOPH]WHWLKRJ\DODSRVDQ
ROYDVVDHODKDV]Q£ODWL¼WPXWDWµW
),*<(/(0
(]DV]LPEµOXPDUUDILJ\HOPH]WHWLKRJ\NL]£UµODJ
V]HUYL]V]HP«O\]HWDEHV]HUHO«VLN«]LN¸Q\YQHN
PHJIHOHOēHQNH]HOKHWLDEHUHQGH]«VW
),*<(/(0
(]DV]LPEµOXPD]WMHO]LKRJ\DN«V]¾O«NKH]
W£M«NR]WDWµDQ\DJRNWDUWR]QDNS«OG£XOKDV]Q£ODWL
YDJ\EHV]HUHO«VL¼WPXWDWµ
FIGYELMEZTETÉS!
•Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, illetve
csökkent fizikai, érzékszervi és mentális
képességű felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal
és tudással nem rendelkező személyek kizárólag
felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha
elsajátították a biztonságos működtetés módját,
és megértették az ezzel együtt járó veszélyeket.
•Tilos gyermekeknek a készülékkel játszaniuk.
•Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak
vagy a gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
A kézikönyv a légkondicionáló rendeltetésszerű
használatát ismerteti. Kérjük, a termék használata előtt
gondosan olvassa el a jelen kézikönyvet Biztonságos
és könnyen hozzáférhető helyen tartsa a kézikönyvet.
FIGYELEM!
•Az egység javítását vagy karbantartását bízza
engedéllyel rendelkező szervizszakértőre.
•Az egység beszerelését bízza a szakértőre.
70 www.electrolux.com
•A légkondicionálót nem használhatják kisgyermekek
és cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül.
•Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről
annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak
a légkondicionáló berendezéssel.
•A légkondicionálók által kibocsátott elfogadható
zajszinteket helyi önkormányzati szabályozások
korlátozzák.
•Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, a cserét csak
engedéllyel rendelkező személyzet végezheti el.
•A szerelést (adott esetben) csak engedéllyel
rendelkező szakember végezheti el az országos
huzalozási szabványoknak megfelelően. A
nem megfelelő csatlakoztatás túlmelegedéshez
vezethet és tüzet okozhat.
•Ügyeljen rá, hogy a vízszintes zsaluk beállítása
közben a ventilátor be ne kapja az ujját
•A biztosíték kerámia típusú, valamint 250 V és
3,15 A értékekkel rendelkezik.
•Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett
végezhetik az eszköz tisztítását és karbantartási
feladatait. Ne feledje, hogy a hűtőfolyadékok
általában szagtalanok.
1.1 Fontos tudnivalók
1.Ne üzemeltesse a légkondicionálót légszűrő nélkül.
2.Ne használja az egységet hőforrások és nyílt láng
közelében.
3.Ne tegye az egységet a szabadban közvetlenül
napfényre vagy hőforrás közelébe.
4.Mindig függőleges helyzetben tárolja vagy mozgassa
az egységet.
5.Használat közben, illetve közvetlenül a használatot
követően ne fedje le az egységet.
6.Az egység tárolása előtt mindig ürítse ki
a kondenzvizet.
MAGYAR
71
1.2 Vegye figyelembe a légkondicionáló használatakor
FIGYELEM!
Használatra vonatkozó figyelmeztetések
•Ne módosítsa a termék egyetlen részét sem.
•Semmit ne helyezzen az egység egyetlen
részébe sem.
•Ügyeljen rá, hogy megfelelő feszültségértékekkel
rendelkező áramforrást használjon. Kizárólag 220240 V, 50 Hz, illetve 10 A értékekkel jellemezhető
hálózati áramforrást vegyen igénybe. Ha nem
megfelelő feszültségértékekkel rendelkező
áramforrást használ, akkor az egység megsérülhet,
vagy tűz üthet ki.
•Mindig a megfelelő amperértékkel rendelkező,
robbanásbiztos áramkörmegszakítót vagy
biztosítékot használja. Semmilyen körülmények
között ne használjon huzalt, csapokat vagy más
tárgyakat a megfelelő biztosíték helyett.
•Amennyiben bármilyen rendellenességet
(például égett szagot) tapasztal a légkondicionáló
használatakor, akkor ne közvetlenül a dugót
húzza ki, hanem először nyissa ki az ablakot, majd
kapcsolja ki az eszközt, és ezután húzza ki azt.
FIGYELEM!
A hálózati tápkábelre vonatkozó figyelmeztetés
•Csatlakoztassa a hálózati dugót a megfelelő
fali aljzathoz. Ne használjon hozzá hosszabbító
kábeleket.
•Nyomja a dugót biztonságosan az aljzatba,
és ügyeljen rá, hogy ne legyen túl laza.
•Ne húzza ki, ne torzítsa el és ne módosítsa a
hálózati tápkábelt, illetve ne merítse vízbe azt.
A hálózati tápkábel kihúzása és nem megfelelő
használata kárt tehet az egységben, és súlyos
áramütést okozhat.
•Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése
érdekében azt a gyártónak vagy megbízott
szervizképviselőjének, vagy egy hasonlóan
szakképzett személynek kell kicserélnie.
72 www.electrolux.com
Kizárólag a gyártó által kijelölt hálózati kábelt
használja a cseréhez.
•A készüléket földelni kell. A készülék
földelőhuzallal ellátott kábellel rendelkezik.
A csatlakozódugót megfelelően felszerelt és
földelt hálózati konnektorhoz kell csatlakoztatni.
Semmilyen körülmények között se vágja meg vagy
távolítsa el a szögletes földelt csapot (amely csak
az Egyesült Királyságban tartozék) a dugóból.
Földelő fül
Dugó
Szögletes földelt csap
Dugó
(csak az Egyesült
Királyság esetén)
1.3 Használati óvintézkedések
•Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási feladatba
kezdene, mindenképpen kapcsolja ki az egységet,
és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•Ne húzza az egységet hőforrás vagy nyílt láng
közelébe a szűrők cseréjekor.
•Ne fröcskölje össze az egységet, és ne öntsön vizet
közvetlenül az egységbe A víz áramütést okozhat,
vagy kárt tehet a berendezésben.
•Mindig eressze le a folyadékot, amikor elmozdítja
a légkondicionálót, Ha víz marad a tartályban, akkor
az mozgatás közben kiömölhet.
•A megfelelő leeresztés érdekében ügyeljen rá, hogy a
lefolyócsőn ne legyenek hurkok, és ne emelkedhessen
fel a páramentesítő üzemmód alatt. Ha mégis így
történik, akkor a lecsapolt víz kiömölhet a helyiségbe.
•A lefolyócső környezeti hőmérséklete nem lehet
fagyás pont alatt. A lecsapolt víz megfagyhat a tömlő
belsejében, az egységben lévő víz ilyenkor kiömölhet.
MAGYAR
73
•Ne helyezzen akadályokat a kivezető szellőzőnyílás
elé. Ez csökkentheti a hűtési teljesítményt, vagy
teljesen leállíthatja a hűtést.
•A brit szabványoknak és huzalozási szabályoknak
megfelelő áramütés-védelem érdekében szereljen
fel robbanásbiztos áram-védőkészüléket (Residual
Current Device, RCD).
•Ha huzamosabb ideig közvetlen légáramlatnak van
kitéve, az káros lehet az egészségére. Ne tegyen ki
túl sok ideig kisállatokat és növényeket a közvetlen
légáramlatnak.
•Ne használja a klímaberendezést a rendeltetési
céltól eltérő alkalmazásmódokra (például precíziós
berendezések, élelmiszerek, állatok, növények és
szépművészeti tárgyak konzerválására). Ha így
használja azt, azzal kárt tehet a megőrizni kívánt
tárgyban vagy élőlényben.
•Ne próbálja felgyorsítani az olvasztási folyamatot,
és kizárólag a gyártó által javasolt tisztítási módokat
alkalmazza.
•Folyamatosan üzemelő gyújtóforrásoktól (például
nyílt lángtól, bekapcsolt gázkészüléktől és bekapcsolt
elektromos fűtőtesttől) mentes helyiségben tárolja a
készüléket.
•Ne szúrja, illetve ne égesse meg azt.
•Tartsa be a gázágazat országos szabályozásait.
•A szellőzőnyílásokat ne takarja le.
•Megfelelően szellőztetett, 12 méteresnél2 nagyobb
helyiségben tárolja a készüléket.
FIGYELEM: NÉZZE MEG AZ ADATTÁBLÁN, HOGY
MILYEN TÍPUSÚ HŰTŐGÁZT HASZNÁLTAK AZ ÖN
KÉSZÜLÉKÉHEZ.
FIGYELMEZTETÉS!
Az R290 hűtőgázzal ellátott készülékekre vonatkozó
speciális utasítások.
•Alaposan olvassa el az összes figyelmeztetést.
•A készülék leolvasztásakor és tisztításakor
kizárólag a gyártást végző vállalat által javasolt
szerszámokat használja.
74 www.electrolux.com
•A készüléket olyan területen helyezze el, ahol
nincsenek folyamatos gyújtóforrások (például
nyílt láng, gáz vagy működő elektromos készülék).
•Ne lyukassza meg, és ne égesse el.
•A hűtőgázok általában szagtalanok.
•A készülék 12 méteresnél2 nagyobb területen
szerelhető be, használható, illetve tárolható.
•A készülék bizonyos grammnyi (erre vonatkozóan
lásd az egység hátulján található adatcímkét)
R290 hűtőgázt tartalmaz.
•Az R290 hűtőgáz megfelel az európai
környezetvédelmi irányelveknek. Ne lyukassza
meg a hűtőáramkör egyetlen részét sem.
•Ha nem megfelelően szellőztetett helyiségben
szereli be, üzemelteti vagy tárolja a készüléket,
akkor úgy rendezze be a szobát, hogy az
esetlegesen kiszivárgott és összegyűlt
hűtőfolyadék az elektromos fűtőtestek, tűzhelyek
és egyéb gyújtóforrások hatására ne okozhasson
tűz- és robbanásveszélyt.
•Úgy tárolja a készüléket, hogy a tárolás módja
ne okozhasson műszaki meghibásodást.
•A hűtőáramkört kezelő, vagy azon munkálatokon
végző egyéneknek megfelelő, akkreditált szervezet
által kibocsátott oklevéllel kell rendelkezniük,
amely igazolja, hogy az érintett személyek
megfelelő képzettséggel rendelkeznek az ipari
szervezetek által elismert értékelési rendszerbe
sorolt hűtőanyagok kezeléséhez.
•A javításokat a gyártó vállalat utasításai szerint
szükséges elvégezni. Az egyéb, szakképzett
személyzetet igénylő karbantartási és javítási
feladatokat a gyúlékony hűtőfolyadékok
használatához képesítést szerzett személy
felügyelete mellett végezzék el.
MAGYAR
75
1.4 További információj
A gyúlékony hűtőfolyadékokat tartalmazó
berendezés szállítása
Lásd a szállításra vonatkozó szabályzásokat.
A berendezés ellátása jelekkel
Lásd a helyi szabályzásokat.
A gyúlékony hűtőfolyadékokat tartalmazó
berendezés ártalmatlanítása
Lásd az országos szabályzásokat.
A berendezés/készülékek tárolása
A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell
tárolni.
A becsomagolt (még nem értékesített) készülék
tárolása
A tároláshoz olyan védőcsomagolást kell használni,
amely megóvja a csomagolásban található berendezést
a mechanikai károsodástól, illetve megakadályozza
a hűtőtöltet szivárgását. A helyi előírások határozzák
meg azt, hogy hány darab berendezés tárolható együtt.
2. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
2.1 A kezeléssel kapcsolatos
megjegyzések
• Várjon 4 percet, hogy a kompresszor
újraindíthassa a hűtést. Ha
kikapcsolja, majd azonnal újraindítja a
légkondicionálót, akkor várjon 4 percet,
hogy a kompresszor újraindíthassa
a hűtést. Az egységben található
elektronikus eszköz a biztonság
kedvéért 4 percig kikapcsolva
tartja a kompresszort.
• Amennyiben használat közben
áramszünet következne be, várjon
4 percet az egység újraindítása előtt. Az
áramszolgáltatás visszaállását követően
indítsa újra a légkondicionálót. Ha csak
kevesebb mint 4 percig volt áramszünet,
akkor várjon legalább négy percet az
egység újraindítása előtt. Amennyiben
a négy perc letelte előtt próbálkozna
ezzel, az egység védőkészüléke
leállíthatja a kompresszort. Ez a
védőeszköz körülbelül 5 percig
akadályozza meg a hűtést. A korábbi
beállítások törlődnek, az egység pedig
visszaáll az alapbeállításra.
• Ha hűtési üzemmódban kapcsolja
ki az egységet, akkor a kompresszor
azonnal leáll, a felső/alsó ventilátor
pedig 5 másodpercet követően leáll;
ha ventilátor üzemmódból hűtési
üzemmódba állítja az egységet, akkor
a kompresszor azonnal leáll, az alsó
ventilátor motorja pedig 5 másodpercet
követően kapcsol ki. Ha fűtési
üzemmódból hűtési üzemmódba állítja
az egységet, akkor a kompresszor
azonnal, az alsó ventilátor motorja
30 másodperc után áll le.
76 www.electrolux.com
• Alacsony hőmérsékletű üzemeltetés:
Befagy az egysége? A készülék
akkor fagyhat be, amikor alacsony
környezeti hőmérséklet mellet, és
különösen éjszaka, 18 °C közeli
hőmérsékletre állítják az egységet.
Ilyen feltételek mellett a további
hőmérsékletcsökkenés hatására
fagy keletkezhet az egységben. Ha
magasabb hőmérsékletre állítja az
egységet, azzal megelőzheti a fagyást.
• A páraelszívó üzemmód növeli a szoba
hőmérsékletét. Az egység páraelszívó
üzemmódban hőt generál, ezért a
szoba hőmérséklete emelkedik. A
készülék meleg levegőt fúj ki a kivezető
légnyíláson keresztül. Ez normális, és
nem jelenti azt, hogy probléma lenne
az egységgel.
• A légkondicionáló hűtési üzemmódban
a kivezető tömlőn keresztül fújja a
helyiségbe az egységben képződött
meleg levegőt. Eközben ugyanannyi
levegő jut kívülről a helyiségbe
a nyitott nyílászárókon keresztül.
• Kizárólag egy iparilag akkreditált
értékelő hatóság érvényes, a
hűtőanyagok biztonságos, iparilag
elismert értékelési specifikációjának
használatához szükséges megfelelő
képzettséget igazoló tanúsítványával
rendelkező személy dolgozhat a
hűtőáramkörön, illetve szakíthatja
meg azt.
• A szervizelés kizárólag a berendezés
gyártójának utasításai szerint végezhető
el. Az egyéb, szakképzett személyzetet
igénylő karbantartási és javítási
feladatokat a gyúlékony hűtőfolyadékok
használatában jártas személy
felügyelete mellett végezzék el.
• A légkondicionáló üzemi
hőmérséklettartománya 16-35 °C
(60-95 °F) hűtési üzemmódban;
5-27 °C (41-80 °F) fűtési üzemmódban.
Ha meg akarja védeni a felhasználót
vagy más embereket a sérüléstől vagy
a vagyoni kártól, tartsa be az alábbi
utasításokat.
Az utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő nem rendeltetésszerű üzemeltetés
sérülésekhez és károkhoz vezethet.
A sérülés súlyossága az alábbiak szerint
osztályozható:
Az útmutatóban található szimbólumok
jelentései alább láthatóak:
FIGYELMEZTETÉS!
Halálveszélyt vagy súlyos sérülés
veszélyét jelző szimbólum.
FIGYELEM!
Sérülés vagy tulajdoni károk
veszélyét jelző szimbólum.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
soha ne tegye ezt.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy
mindig így járjon el.
2.2 Figyelmeztetés használat
közben
FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmeztetés használat közben
MAGYAR
77
Figyelmeztetés
Jelentés
Csatlakoztassa rendesen a dugót
a konnektorba
Ellenkező esetben a hőtermelés miatt
áramütés érheti, tűz üthet ki, vagy
robbanás történhet
Ne üzemeltesse vagy állítsa le a
készüléket úgy, hogy csatlakoztatja
vagy kihúzza a dugót
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást okozhat
a hőképződés miatt
Ne használjon sérült vagy ismeretlen
eredetű villanyvezetéket
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást. Ha a hálózati
kábel megsérül, azt a gyártónak
vagy egy engedéllyel rendelkező
szervizközpontnak vagy más hasonló
képzettségű személynek ki kell cserélnie,
nehogy veszélyhelyzet álljon elő
Ne változtassa meg a villanyvezeték
hosszát, illetve ne csatlakoztasson más
készüléket is ebbe a konnektorba
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást okozhat a
hőképződés miatt
Ne üzemeltesse a készüléket nedves
kézzel vagy nedves környezetben
mert áramütés érheti
Ne irányítsa közvetlenül a szobában
lévőkre a levegőáramlatot
Ez károsíthatja az egészségét
Mindig gondoskodjon a hatékony
földelésről
A nem megfelelő földelés
áramütést okozhat
Ne hagyja, hogy víz folyjon az elektromos Meghibásodhat az egység,
alkatrészekre
vagy áramütés érheti azt
Mindig telepítsen árammegszakítót és
csak erre a célra szolgáló áramkört
A nem megfelelő beszerelés áramütést,
tüzet vagy robbanást okozhat
Húzza ki az egységet, ha azt tapasztalja,
hogy gyanús hang, szag vagy füst árad
a készülékből
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást
Ne használja az aljzatot, ha az laza
vagy sérült
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást
Üzemelés közben ne nyissa
ki a készüléket
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást
Tartsa távol a lőfegyvereket
Ez robbanást, tüzet vagy égést okozhat
Ne használja fűtőberendezések
közelében a villanyvezetéket
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást
Ne használja a villanyvezetéket
gyúlékony gáz vagy gyúlékony anyagok,
például benzin, hígító stb. közelében
A készülék minőségromlást, áramütést,
tüzet vagy robbanást
A klímaberendezés használata előtt
szellőztesse ki a szobát, ha egy másik
berendezésből gáz szivárog ki
Ez robbanást, tüzet vagy égést okozhat
Ne szerelje szét vagy változtassa meg
a készüléket
Mert ettől tűz üthet ki, vagy áramütés
érheti
78 www.electrolux.com
FIGYELEM!
Vigyázat
Jelentés
A légszűrő levételekor ne érjen hozzá
a készülék fémrészeihez
Mert megsérülhet
Ne használjon vizet a klímaberendezés
tisztításához
A víz behatolhat a berendezésbe, és
tönkreteheti a szigetelést. Továbbá
áramütést is előidézhet
Ha a klímaberendezést tűzhellyel vagy
egyéb hőforrással együtt használják,
alaposan szellőztessék ki a szobát
Oxigénhiány léphet fel.
A készüléket - majd az árammegszakítót - Ne lásson neki a készülék tisztításának
tisztítás előtt ki kell kapcsolni
bekapcsolt állapotban, mert ez tüzet,
robbanást, áramütést vagy sérülést
okozhat
Ne tegyen háziállatot vagy szobanövényt
mert az állat vagy a növény esetleg
olyan helyre, ahol közvetlenül éri a légáram megsínyli ezt
Ne használja különleges célokra
Ne használja a légkondicionálót precíziós
eszközök, élelmiszerek, kisállatok,
növények és műalkotások megőrzését.
A készülék minőségromlást vagy egyéb
problémát okozhat
Vihar vagy ciklon idején szüneteltesse
az üzemeltetést, és zárja be az ablakot
A nyitott ablakokkal végzett üzemeltetés
a lakáson belül nedves légkört idézhet
elő, és átáztathatja az otthoni bútorokat
A dugót a fejénél fogva húzza
ki a hálózati konnektorból
Mert áramütés érheti vagy megsérülhet
Különben meghibásodhat a készülék,
Ha hosszú ideig nem használja a
készüléket, kapcsolja le a fő áramkapcsolót vagy tűz üthet ki, vagy robbanás történhet
Ne helyezzen akadályokat
a levegőbemenetek köré vagy
a levegőkimenet belsejébe
Mert ettől meghibásodhat a készülék,
vagy baleset következhet be
Mindig biztonságosan helyezze be
a szűrőket. Kéthetente tisztítsa meg
a szűrőt
A szűrő nélkül üzemeltetett készülék
meghibásodhat
Ne használjon olyan erős mosószereket,
mint például a viasz vagy a hígító - puha
törlőruhát használjon
A termék elszíneződése vagy felületének
megkarcolódása miatt romolhat a
készülék külső megjelenése
Ne helyezzen nehéz tárgyat a
villanyvezetékre, és ügyeljen arra,
hogy a vezeték ne nyomódjon össze
Mert tűz üthet ki, robbanás történhet,
vagy áramütés érheti
Ne igya meg a klímaberendezésből
leengedett vizet
Mert az betegséget előidéző szennyező
anyagokat tartalmazhat
Óvatosan járjon el a készülék
kicsomagolásakor és felszerelésekor
Az éles szélek sérülést okozhatnak
Ha víz kerül az egységbe, akkor
Áramütés érheti vagy megsérülhet
kapcsolja ki az egységet a hálózati
konnektornál, majd kapcsolja ki az
áramkörmegszakítót. Szigetelje el az
áramellátást a hálózati dugó kihúzásával,
majd vegye fel a kapcsolatot egy képzett
szervizszerelővel
MAGYAR
79
3. AZ EGYSÉG LEÍRÁSA
1
2
3
4
5
6
Távvezérlő
Jelvevő
Szobai szellőzőnyílás
Kezelőpanel
Tartófogantyú (mindkét oldalon)
Szellőző
7
8
9
10
11
12
13
Folyamatos kivezető nyílás
A szivattyú kivezető nyílása
Alsó kivezető nyílás
Szellőző
Hálózati csatlakozó aljzat
Hálózati kábel
Kasztor
4. TARTOZÉKOKKAL EGYÜTT
ALKATRÉSZEK
ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE:
MENNYISÉG:
1
A adapter, kivezető cső,
B adapter (lapos száj),
2
Lefolyócső
1 db
3
Távvezérlő
1 készlet
4
Akkumulátor (R03P „AAA” 1,5 V)
1 készlet
2 db
• Ellenőrizze, hogy az összes tartozék megvan-e a csomagban, majd olvassa el azok
használati utasításait.
80 www.electrolux.com
5. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK
5.1 A meleg levegő kivezetése
A készüléket hűtés üzemmódban az
ablak vagy egyéb nyílások közelébe,
hogy a kivezetett meleg levegő azokon
keresztül távozhasson. Először helyezze
el az egységet egy sima padlón, és
hagyjon legalább 50 cm helyet az egység
körül, illetve az egy áramkörös kivezető
áramforrásokhoz képest.
1.Húzza ki a tömlő mindkét oldalát
(1. ábra), majd csavarozza a tömlőt
az A adapterre (2. ábra).
+RVV]DEE¯WVDPHJ
DW¸POēROGDO£W
£EUD
4.Helyezze a B adaptert az ablakba.
(5. ábra)
£EUD
A tömlő eredeti, 38 cmes hosszáról 150 cm-re
hosszabbítható, de az a legjobb, ha
csak olyan hosszú tömlőt használ,
amekkora feltétlenül szükséges.
Ügyeljen rá, hogy a tömlőn ne
legyenek éles meghajlások és
megereszkedések. (6. ábra)
£EUD
£EUD
Az A adapter már az egység
tömlőjéhez van csavarozva.
2.Húzza ki a tömlő mindkét oldalát, majd
csavarozza azt a B adapterhez (3. ábra).
£EUD
3.Helyezze az A adaptert az egységbe
(4. ábra).
&V¼V]WDVVDEH
=£U
4. ábra
MAGYAR
81
6. LÉGKONDÍCIONÁLÓ FUNKCIÓK
6.1 KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
Megjeleníti a hőmérsékletet/időt
Be- és kikapcsolás
Szűrő visszaállítása
Ventilátor sebesség
Állítsa be a hőmérsékletet vagy
az időzítőt
6
7
8
9
Üzemmód-választó
Alvó üzemmód:
Időzítő
Pásztázás
7. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az alábbi utasítások közül néhány
csak a vezérlőpanel használatával
végezhető el.
7.1 A kezelőpanel használata
Fűtési üzemmód (néhány típus esetén)
Ebben az üzemmódban kivezető adaptert
KELL használnia.
1.Tartsa nyomva a „mode” (üzemmód)
gombot addig, amíg a „Heat” (Fűtés)
jelzőfénye világítani nem kezd.
2.Nyomja meg a „fan speed”
(Ventilátor sebessége) gombot,
és állítsa be a ventilátor sebességét
a ventilátorsebesség kijelzésének
megfelelően. Az alábbi műveletsorral
módosíthatja a ventilátor sebességét:
„automatikus” → „üdvözlöm” →
„közepes” → „alacsony” → „automatikus”.
3.Nyomja meg a(z) „ ” vagy „ ” gombot
a kívánt hőmérséklet beállításához.
4.Csatlakoztatott kifolyótömlő. Lásd
a 7.4. Leeresztés című fejezetet
Hűtés üzemmód
Ebben az üzemmódban kivezető adaptert
KELL használnia.
1.Tartsa nyomva a „mode” (üzemmód)
gombot addig, amíg a Cool mode
(Hűtési üzemmód) jelzőfénye világítani
nem kezd.
2.Nyomja meg a „fan speed”
(Ventilátor sebessége) gombot,
és állítsa be a ventilátor sebességét
a ventilátorsebesség kijelzésének
megfelelően. Az alábbi műveletsorral
módosíthatja a ventilátor sebességét:
„automatikus” → „üdvözlöm” →
„közepes” → „alacsony” → „automatikus”.
3.Nyomja meg a(z) „ ” vagy „ ” gombot
a kívánt hőmérséklet beállításához.
„Cool” (Hűtés) üzemmód esetén
lefolyócső használata nem
szükséges.
82 www.electrolux.com
Szárítás plusz
Tartsa nyomva a „mode” (üzemmód)
gombot addig, amíg a Dry mode (Száraz
üzemmód) jelzőfénye világítani nem
kezd. A képernyő a szoba hőmérsékletét
jeleníti meg.
Ezzel egyidejűleg világítani kezd a „low”
(kis fokozatú) ventilátor.
Megjegyzés: Ebben az üzemmódban
nem választható a ventilátor sebessége.
Ventilátor üzemmód
Ebben az üzemmódban nincs szüksége
kivezető tömlő és lefolyócső használatára.
1.Tartsa nyomva a „mode” (üzemmód)
gombot addig, amíg a Fan mode
(Ventilátor üzemmód) jelzőfénye
világítani nem kezd.
2.Nyomja meg a „Fan speed” (Ventilátor
sebessége) gombot a ventilátor kívánt
sebességének beállításához.
3.A Ventilátor a beállított sebességen
üzemel, és a szobahőmérsékletet
jeleníti meg.
Megjegyzés: Ebben az üzemmódban
nem választható a ventilátor automatikus
sebessége.
Auto (Automatikus) üzemmód
Ebben az üzemmódban mindig rögzítse
a kivezető tömlőt.
A klímaberendezés Auto (Automatikus)
üzemmódjának a beállításakor a készülék
automatikusan kiválasztja a hűtés,
fűtés (ez a csak hűtő modellen nem
található meg), vagy a csak ventilátor
üzemmódot a megadott hőmérséklettől
és a szoba hőmérsékletétől függően A
légkondicionáló automatikusan az Ön
által beállított hőmérséklet körüli értékekre
szabályozza a szoba hőmérsékletét.
Az AUTO (Automatikus) üzemmódban
beállíthatja a ventilátor sebességét.
1. Tartsa nyomva a „mode” (üzemmód)
gombot addig, amíg a „auto mode”
(Automatikus üzemmód) jelzőfénye
világítani nem kezd.
Az „Auto mode” (Automatikus üzemmód)
kiválasztását követően az egység
automatikusan a szoba aktuális
hőmérsékletének megfelelően lép
működésbe.
Időzítő üzemmód
A felhasználó az időzítő segítségével
késleltetheti az egység beindítását vagy
leállítását.
Az indítás késleltetése
Csatlakoztassa az egységet, hogy az
egység készenléti üzemmódra váltson.
Nyomja meg a „timer” (időzítő) gombot.
A Timer (Időzítő) jelzőfény ekkor
bekapcsol, és megjelenik a képernyőn
az óraszám: „0,0”.
Tartsa lenyomva az UP (Fel) nyilat
„ ” vagy a DOWN (Le) nyilat „ ” a
késleltetett indítás időzítőjének 0,5 órás
szakaszokkal, legfeljebb 10 órával való
átállításához, majd 1 órás szakaszokkal,
legfeljebb 24 órával való átállításához.
Ezután 5 másodpercen belül nyomja
meg újra a „timer” (időzítő) gombot,
így közvetlenül léphet ki az időzítő
beállításokból.
Az időzítő funkció 5 másodpercet
követően aktiválásra kerül, a kijelző
pedig újra megjeleníti a hőmérsékletet.
A vezérlő megkezdi a visszaszámlálást
az indításig.
Az egység a korábban beállított
üzemmódban kapcsol be.
A beállítás törléséhez nyomja meg
újra a „timer” (időzítő) gombot.
Ezután megjelenik a hátralévő idő a
kijelzőn. A funkció bezárásához ismét
nyomja meg a gombot. Az „on/off”
(Be/kikapcsolás) gomb segítségével is
törölheti a beállítást. A beállítás törlését
követően az időzítő jelzőfénye kikapcsol.
A leállítás késleltetése
Akkor késleltetheti a leállítást, ha az
egység be van kapcsolva.
Nyomja meg a „timer” (időzítő) gombot.
A Timer (Időzítő) jelzőfény ekkor
bekapcsol, és megjelenik a képernyőn
az óraszám: „0,0”.
Tartsa lenyomva az UP (Fel) nyilat
„ ” vagy a DOWN (Le) nyilat „ ” a
késleltetett leállítás időzítőjének 0,5 órás
szakaszokkal, legfeljebb 10 órával való
átállításához, majd 1 órás szakaszokkal,
legfeljebb 24 órával való átállításához.
Ezután 5 másodpercen belül nyomja
meg újra a „timer” (időzítő) gombot,
így közvetlenül léphet ki az időzítő
beállításokból.
Az időzítő funkció 5 másodpercet
követően aktiválásra kerül, a kijelző
pedig újra megjeleníti a hőmérsékletet.
MAGYAR
A vezérlő megkezdi a visszaszámlálást
a leállításig.
A beállítás törléséhez nyomja meg
újra a „timer” (időzítő) gombot. Ezután
megjelenik a hátralévő idő a kijelzőn. A
funkció bezárásához ismét nyomja meg
a gombot. Az „on/off” (Be/kikapcsolás)
gomb segítségével is törölheti a
beállítást. A beállítás törlését követően
az időzítő jelzőfénye kikapcsol.
7.2 Távvezérlő
Alvás üzemmód
A funkció aktiválásával kellemes
hőmérsékletet érhet el, miközben
energiát is megtakarít.
Ha az egység Cool (Hűtés), Heat (Fűtés)
vagy auto (Automatikus) üzemmódban
van, akkor a „sleep” (Alvó) gombbal
állíthatja az egységet Sleep (Alvó)
üzemmódba.
Megjegyzés: A „Sleep” (Alvó) üzemmód
ismertetését a 17. oldalon találja.
83
Zsalupásztázás funkció
A zsalupásztázás funkció
bekapcsolásához nyomja meg a „swing”
(Pásztázás) gombot. a felső panelen
található zsalu fel és le pásztázik.
A zsalupásztázás funkcióból történő
kilépéshez nyomja meg ismét ezt a
gombot, és a
°F/°C funkció
Nyomja meg a(z) „ ” és a(z) „
” gombot több mint 3 másodpercig. A
Dry/Fan (Száraz/ventilátor) üzemmódban
beállíthatja a °F/°C fokjelzéseket.
Szűrő visszaállítása
Ez a funkció a légszűrő tisztítására
emlékeztet (lásd az Ápolás és tisztítás
című fejezetet), ami a hatékonyabb
üzemeléshez szükséges.
A szűrő jelzőfénye 250 üzemóra után
világít. A szűrő tisztítását követően
a „filter reset” (Szűrő visszaállítása)
gombbal állíthatja vissza a szűrőt.
Ezután a „filter” (időzítő) (szűrő)
jelzőfény kialszik.
1 A távvezérlő képernyője
2 Temp/Timer (Hőmérséklet/időzítő)
beállító gomb
3 Üzemmód gomb
4 Timer (időzítő) gomb
5 Be/Ki gomb
6 Speed (Sebesség) gomb
7 Sleep (Alvó üzemmód) gomb
8 Swing (lengés) gomb
Az akkumulátor behelyezése
és a fontos utasítások
Távolítsa el a fedelet a távvezérlő
hátlapjáról.
Helyezze be a mellékelt elemeket a
megfelelő módon (ehhez tekintse meg
az elemtartályban látható utasításokat).
Zárja le a fedelet.
A lemerült (használt) elemeket két
új R03P „AAA” 1,5 V akkumulátorra
cserélje ki a fenti lépésekkel.
84 www.electrolux.com
Az egység kikapcsolásához nyomja
le ismét az „on/off” (Be/kikapcsolás)
gombot, majd húzza ki a dugót.
Mindig az „on/off” (Be/kikapcsolás) gomb
bal kapcsolja ki az egységet, és várjon
néhány percig, mielőtt kihúzná a dugót.
Hűtés üzemmód
Ha kicserélte vagy eldobta a távvezérlőt,
akkor az akkumulátorokat is távolítsa
el, illetve a környezet védelme
érdekében ártalmatlanítsa azokat
a helyi jogszabályoknak megfelelően.
Ne használjon együtt korábbi és újabb
elemeket.
Ne használjon együtt alkáli, standard
(szén-cink) és újratölthető (nikkelkadmium) elemeket.
Ne próbálja meg elégetni az elemeket.
Az akkumulátorok ettől felrobbanhatnak,
vagy szivárogni kezdhetnek. Ha
huzamosabb ideig nem használja
a távvezérlőt, vegye ki az elemeket
a távvezérlőből.
A távvezérlő kezelése különös
elővigyázatosságot igényel. Ügyeljen
rá, hogy ne ejthesse le, illetve ne tegye
ki azt közvetlen napfénynek vagy
hőforrásoknak.
Az eszköz megfelel az FCC szabályok
15. részének. Az eszköz használatakor
két feltételnek kell teljesülnie:
(1) Az eszköz nem okozhat káros
interferenciát; és (2) az eszköznek
fogadnia kell az esetleges érkező
interferenciát akkor is, ha az eszköz
az ilyen interferencia miatt nem
megfelelően működik.
Irányítsa a távvezérlőt a jelvevő helye
felé. A távvezérlő legfeljebb 5 méternyire
lehet az egységtől (ne legyen akadály
az egység és a távvezérlő között).
)HOKDV]Q£OµL
Tartsa lenyomva a „mode” (Üzemmód)
gombot addig, amíg az LCD képernyő bal
oldalán meg nem jelenik a „cool” (Hűtés)
felirat
Nyomja meg a „fan speed” (Ventilátor
sebessége) gombot az „auto”
(Automatikus), a „high” (Magas fokozatú),
a „mid” (Közepes fokozatú) vagy a „low”
(Alacsony fokozatú) ventilátor-sebesség
kiválasztásához.
Nyomja meg a „ ” és a „ ” gombot
a kívánt hőmérséklet beállításához.
Szárítás plusz
Tartsa lenyomva a „mode” (Üzemmód)
gombot addig, amíg az LCD képernyő bal
oldalán meg nem jelenik a „dry” (Száraz)
felirat
Ezzel egyidejűleg a „low” (Alacsony
fokozatú) ventilátor jelölése is megjelenik
a képernyőn.
Megjegyzés: Ebben az üzemmódban
nem választható a ventilátor sebessége.
+RUGR]KDWµ$&
0D[P
7£YYH]«UOē
A távvezérlő használata
A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
Csatlakoztassa az egységet, majd
nyomja le az „on/off” (Be/kikapcsolás)
gombot (az egység bekapcsolt állapotban
a leállítást megelőző beállítással üzemel).
Ventilátor üzemmód
Tartsa lenyomva a „mode” (Üzemmód)
gombot addig, amíg az LCD képernyő
bal oldalán meg nem jelenik a „fan”
(Ventilátor) felirat.
MAGYAR
Ebben az üzemmódban a „high” (Magas
fokozatú), a „mid” (Közepes fokozatú)
vagy a „low” (Alacsony fokozatú)
ventilátor-sebességek közül választhat
a Fan speed (Ventilátor sebesség) gomb
lenyomásával, az ábrának megfelelően.
Megjegyzés: Ebben az üzemmódban
nem szükséges csatlakoztatnia
a légelvezető tömlőt.
Heat mode (Fűtés üzemmód) (Csak a
fűtési és hűtési funkcióval is rendelkező
típusok esetén)
Tartsa lenyomva a „mode” (Üzemmód)
gombot addig, amíg az LCD képernyő bal
oldalán meg nem jelenik a „Heat” (Fűtés)
felirat
Nyomja meg a „fan speed” (Ventilátor
sebessége) gombot az „auto”
(Automatikus), a „high” (Magas fokozatú),
a „mid” (Közepes fokozatú) vagy a „low”
(Alacsony fokozatú) ventilátor-sebesség
kiválasztásához.
Nyomja meg a „ ” és a „ ” gombot
a kívánt hőmérséklet beállításához.
AUTO (Automatikus) üzemmód:
Tartsa lenyomva a „mode” (Üzemmód)
gombot addig, amíg az LCD
képernyőjének felső részén meg
nem jelenik a „auto” (Fűtés) felirat
Az AUTO (Automatikus) üzemmódban
beállíthatja a
ventilátor sebesség
Nyomja meg a(z) „ ” és a(z) „ ” gombot
a kívánt hőmérséklet beállításához.
85
Alvás üzemmód
Ha az egység Cool (Hűtés), Heat (Fűtés)
vagy auto (Automatikus) üzemmódban
van, akkor a „sleep” (Alvó) gombbal
állíthatja az egységet Sleep (Alvó)
üzemmódba. A ventilátor sebessége
automatikusan az „auto” (Automatikus)
lehetőségre áll, ez nem változtatható meg.
Cool/Heat (Hűtés/fűtés) üzemmódokban
a hőmérséklet 30 percenként 1 °C-kal
nő/csökken az üzemmód kiválasztása
után. Újabb 30 perc után szintén
1 °C-kal nő/csökken a hőmérséklet.
Az új hőmérsékleti érték 7 órán át
marad változatlan az eredetileg beállított
hőmérsékletre való visszatérésig. Ezzel
véget ér a „Sleep” (Alvó) üzemmód,
az egység pedig automatikusan leáll.
A „Sleep” (Alvó) üzemmód programja
üzemelés közben bármikor törölhető
a „sleep” (Alvó), a „mode” (Üzemmód)
vagy a „fan speed” (Ventilátor sebessége)
gombbal.
Megjegyzés: Fan (Ventilátor) vagy Dry
(Száraz) üzemmódban nem állíthat be
Sleep (Alvó) üzemmódot.
Zsalupásztázás funkció
A zsalupásztázás funkció
engedélyezéséhez nyomja meg a „swing”
(Pásztázás) gombot. A képernyő felső
” felirat jelenik
részén ekkor a „
meg. A felső panel zsaluja ekkor fel-le
pásztázik.
A zsalupásztázás funkcióból történő
kilépéshez nyomja meg ismét ezt a
gombot, és a.
86 www.electrolux.com
°F/°C funkció
A Farenheit és a Celsius fokkijelzés
közötti váltáshoz tartsa egyszerre
lenyomva a(z) „ ” és a(z) „ ” gombot
több mint 3 másodpercig. A Dry/Fan
(Száraz/ventilátor) üzemmódban
beállíthatja a °F/°C fokjelzéseket.
Időzítő üzemmód
A leállítás késleltetése
Akkor késleltetheti a leállítást, ha az
egység be van kapcsolva. A „timer”
(Időzítő) gomb lenyomásakor a „timer”
(Időzítő) és a „h” felirat jelenik meg, az
„off” (Ki) jelzőfény pedig világít.
Tartsa lenyomva az UP (Fel) nyilat „ ”
vagy a DOWN (Le) nyilat „ ” a késleltetett
leállítás időzítőjének 0,5 órás szakaszokkal,
legfeljebb 10 órával való átállításához, majd
1 órás szakaszokkal, legfeljebb 24 órával
való átállításához. 3 másodperc elteltével
az beállítás mentésre kerül, a kijelzőn
pedig megjelenik az egység leállításáig
hátramaradt idő. Közvetlenül a „timer”
(Időzítő) gombot is ismét megnyomhatja.
Ekkor az „off” (Ki) jelzőfény azonnal
világítani kezd, az egység pedig a korábban
beállított üzemmódban kapcsol be.
A beállítás visszavonásához nyomja
meg ismét a „timer” (Időzítő) gombot.
Az indítás késleltetése
Csatlakoztassa az egységet, hogy az
egység készenléti üzemmódra váltson.
A „timer” (Időzítő) gomb lenyomásakor
a „timer” (Időzítő) és a „h” felirat jelenik
meg, az „on” (Be) jelzőfény pedig világít.
Tartsa lenyomva az UP (Fel) nyilat
„ ” vagy a DOWN (Le) nyilat „ ” a
késleltetett indítás időzítőjének 0,5 órás
szakaszokkal, legfeljebb 10 órával való
átállításához, majd 1 órás szakaszokkal,
legfeljebb 24 órával való átállításához.
3 másodperc elteltével az beállítás
mentésre kerül. A vezérlő megkezdi
a visszaszámlálást az indításig.
Közvetlenül a „timer” (Időzítő) gombot
is ismét megnyomhatja. Ekkor az „on”
(be) jelzőfény azonnal világítani kezd,
az egység pedig a korábban beállított
üzemmódban kapcsol be.
Beállíthatja az üzemmódot, az egység
pedig az „on” (be) jelzőfény kialvását
követően választott üzemmódban fog
működni.
A beállítás visszavonásához nyomja
meg ismét a „timer” (Időzítő) gombot.
7.3 Hibakód
Ha a kijelzőn az „AS”, a „CS” vagy
az „ES” felirat jelenik meg, az a
hőmérsékletérzékelő meghibásodását
jelzi. Ebben az esetben forduljon az
illetékes Electrolux szervizközponthoz.
Ha a kijelzőn az „L3” felirat jelenik meg,
akkor a kondenzátor DC ventilátormotorja
meghibásodott. Ebben az esetben forduljon
az illetékes Electrolux szervizközponthoz.
Ha a kijelzőn a „P1” felirat jelenik meg,
akkor az alsó tálca megtelt. Óvatosan
mozdítsa el az egységet az ürítés
helyéről, húzza ki az alsó lefolyódugót,
és várja meg, hogy a víz kifolyjon. Indítsa
újra a berendezést a „P1” szimbólum
eltűnéséig. Ha a hiba megismétlődik,
hívja az ügyfélszolgálatot.
MAGYAR
Ha a kijelzőn az „E4” felirat jelenik
meg, akkor hibás a PCB kijelző és a
PCB fővezérlő közötti kommunikáció.
Ebben az esetben forduljon az illetékes
Electrolux szervizközponthoz.
7.4 Ürítési utasítások
87
• Cool (Hűtés) vagy Auto (Automatikus)
üzemmód esetén azt javasoljuk,
hogy a folyamatos ürítés elkerülése
érdekéében a lefolyónyílást használja
az ürítősapka helyett, így a lehető
legnagyobb teljesítményt érheti el.
£EUD
Folyamatos ürítés
DRY (Száraz) üzemmódban (külön
vásárolható) kerti tömlővel vagy
hószivattyús modellel vezetheti el
az egységben felgyűlt kondenzvizet.
Kövesse az alábbi lépéseket:
• Csavarozza le az ürítősapkát a
folyamatos kivezetőnyílásról (20. ábra).
• Csatlakoztassa a (külön kapható) kerti
tömlő) egyik végét a kiürítő nyíláshoz,
majd vezette a tömlő másik végét az
egységnél alacsonyabban található
lefolyóba (21. ábra).
20. ábra
Ürítősapka
szárítási
üzemmódhoz
Ürítősapka hőszivattyús
üzemmódhoz
Kerti tömlő
Lefolyócső
21. ábra
MEGJEGYZÉS:
• Az ürítősapka eltávolítását követően
a kondenzvíz kifolyhat, ha az egységet
Cool (Hűtés) vagy Auto (Automata)
üzemmódban használja. Ha ki szeretné
húzni a kerti tömlőt, akkor készítsen elő
egy csepegtetőtálcát (a készlet nem
tartalmazza), amellyel összegyűjtheti a
kivezető nyíláson kifolyó kondenzvizet.
• Kérjük, ügyeljen rá, hogy az ürítés
és a lefolyócső adott része ne legyen
magasabban a lefolyó nyílásnál,
különben a folyamatos ürítés nem
zajlik megfelelően.
£EUD
Az egységben a téli tároláskor felgyűlt
kondenzvíz-maradékának eltávolítása.
Helyezzen egy csepegtetőtálcát
(a készlet nem tartalmazza) az alsó
lefolyónyílás alá, majd húzza ki
az ürítősapkát, és hagyja, hogy a
kondenzvíz a csepegtetőtálcába folyjon.
Ha már nem folyik ki több kondenzvíz,
akkor helyezze vissza az ürítősapkát
a folyamatos lefolyónyílásra.
Helyezzen egy csepegtetőtálcát az
alsó lefolyónyílás alá, majd húzza ki a
gumiütközőt a lefolyónyílásból, és hagyja,
hogy a kondenzvíz a csepegtetőtálcába
folyjon. Ha a csepegtőtálca nem elég a
teljes kondenzvíz-mennyiség felfogására,
akkor több részletben végezze az ürítést.
Ha már nem folyik ki több kondenzvíz,
akkor helyezze vissza az ürítősapkát
az alsó lefolyónyílásra.
$OVµ
NLYH]HWēQ\¯O£V
žU¯WēVDSND
&VHSHJWHWēW£OFD
MEGJEGYZÉS: A teljes kondenzvízmennyiség kiürítése érdekében döntse
meg az egységet úgy, hogy elől enyhén
megemeli azt addig, amíg már nem folyik
ki több kondenzvíz a lefolyónyíláson.
88 www.electrolux.com
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Alkalmanként tisztítsa ki a
légkondicionálót, hogy az visszanyerhesse
újkori kinézetét. Az áramütés és a
tűzveszély elkerülése érdekében tisztítás
előtt húzza ki az egységet.
3.Ha a szűrő megszáradt, akkor cserélje
ki azt.
Alaposan szárítsa meg a szűrőt,
mielőtt kicserélné azt.
8.1 Az egység tisztítása
8.3 Téli tárolás
A szekrényt és az elülső részt olajmentes
törlőruhával porolhatja le, illetve meleg,
enyhén mosogatószeres vízbe mártott
kendővel moshatja le azt.
Soha ne használjon durva hatású
tisztítószereket, illetve ne fényesítse
az eszközt, és ne használjon viaszt
a szekrény elülső részén.
Mielőtt a vezérlők környékét kezdené
tisztítani, csavarja ki a kendőből a
felesleges vizet. Ha túl sok víz kerül
a vezérlőkbe vagy azok környékére,
az a légkondicionáló meghibásodásához
vezethet.
Ha hosszabb ideig nem fogja használni
a légkondicionálót:
8.2 A szűrők tisztítása
A légkondicionáló megfelelő működése
érdekében használat esetén kéthetente
tisztítsa ki a szűrőket.
1.Távolítsa el a légszűrőt az alábbi
ábrán látható módon.
Vegye ki a felső és az alsó légszűrőket.
1
2
2.Mossa meg a szűrőt mosogatószeres,
kevesebb mint 40 °C hőmérsékletű
vízbe mártott kendővel. Alaposan
öblítse át a szűrőt. Óvatosan rázza ki
a vizet a szűrőből. Alaposan szárítsa
meg a szűrőt, mielőtt kicserélné azt.
Mosás helyett porszívózással is
tisztíthatja a szűrőt.
1.Teljesen ürítse ki a vízgyűjtőtartályt,
és csak akor helyezze vissza az alsó
lefolyónyílás sapkáját és a gumidugót,
ha már az összes víz távozott a
berendezésből. Ha a tartály már
teljesen üres, és nem folyik ki több
víz, akkor helyezze vissza a gumidugót
és a sapkát.
2.Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt,
hagyja teljesen megszáradni azt, majd
helyezze vissza.
3.Vegye ki az elemeket a távvezérlőből.
4.Tartsa a légkondicionálót hűvös,
száraz, megfelelően szellőztetett,
közvetlen napfénytől távol eső
helyen, illetve óvja azt a portól és
a szélsőséges hőmérséklettől.
A légkondicionáló újbóli használata előtt:
1.Ellenőrizze, hogy a szűrő és
az ürítősapka a helyén van-e.
2.Ellenőrizze, hogy a zsinór megfelelő
állapotú-e, nem lát-e azon repedéseket
vagy egyéb károsodást.
3.Helyezzen új elemeket a távvezérlőbe.
4.Szerelje be a légkondicionálót
a Beszerelési utasításokban
ismertetett módon.
MAGYAR
89
9. HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt felhívná a szervizt, tekintse át
ezt a listát. Ezzel időt és pénzt spórolhat
meg. A lista azokat a gyakori eseteket
sorolja fel, amikor a meghibásodás nem
a készülék hibás gyártása vagy anyagai
miatt következik be.
A légkondicionáló nem működik.
• A fali csatlakozóaljzat kihúzódott.
Nyomja a dugót erősen a fali aljzatba.
• A tömlő biztosítéka kiégett,
vagy működésbe lépett az
áramkörmegszakító. Cserélje ki a
biztosítékot időkésleltetési funkcióval
rendelkező típusra, vagy állítsa vissza
az áramkörmegszakítót.
• A vezérlő ki van kapcsolva. Kapcsolja
be a vezérlőt, majd végezze el a
beállítást.
• A P1-es hibakód jelenik meg a kijelzőn.
Ürítse ki a vizet a 7.3. Ürítés c.
fejezetnek megfelelően.
• A beállított hőmérsékletnél alacsonyabb
szobahőmérséklet (Hűtés üzemmód),
vagy a beállított hőmérsékletnél
magasabb szobahőmérséklet (Fűtés
üzemmód). Állítsa vissza hőmérsékletet.
Nem tűnik elég hűvösnek az egységből
érkező levegő.
• A szoba hőmérséklete 16 °C alatt van.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a hűtés
nem kezdődik meg, amíg a szoba
hőmérséklete 16 °C fölé nem emelkedik.
• Állítsa vissza alacsonyabb
hőmérsékletre.
• A kompresszor leállítása az üzemmódok
megváltoztatásával. Várjon körülbelül 4
percet, majd halgassa, hogy újraindult-e
a kompresszor a COOL (Hűtés)
üzemmódban.
A légkondicionáló hűt, de a szoba túl
meleg - NEM képződik jég az elülső
borítás mögött található hűtőtekercsen.
• A kinti hőmérséklet 16 °C alatt van.
A tekercs leolvasztásához állítsa
be a Fan (Ventilátor) üzemmódot.
• A légszűrő szennyezett lehet.
Tisztítsa meg a szűrőt. Lásd a 8.
Ápolás és tisztítás című fejezetet.
A leolvasztáshoz állítsa a berendezést
Fan (Ventilátor) üzemmódra.
• A hőmérséklet túl alacsonyra van
állítva az éjszakai hűtéshez. A tekercs
leolvasztásához állítsa a berendezést
Fan (Ventilátor) üzemmódra. Ezután
állítsa a hőmérsékletet alacsonyabb
fokozatra.
• Nincs csatlakoztatva, vagy eltömődött
a kivezető cső. Lásd az 5.1. A meleg
levegő kivezetése című fejezetet.
A légkondicionáló hűt, de a szoba túl
meleg - jég képződik az elülső borítás
mögött található hűtőtekercsen.
• Szennyezett légszűrő - a levegő útja
akadályozott. Tisztítsa meg a légszűrőt.
Lásd a 8. Ápolás és tisztítás című
fejezetet.
• A hőmérséklet túl magasra van állítva
Állítsa a hőmérsékletet alacsonyabb
fokozatra.
• A levegő irányában elhelyezkedő
zsaluk pozíciója nem megfelelő. Úgy
helyezze el a zsalukat, hogy a levegő
eloszlása megfelelő legyen.
• Az egység elülső része előtt tapéta,
sötétítő függöny, bútor vagy egyéb
akadály van, amely korlátozza a levegő
eloszlását. Távolítsa el az akadályokat
az egység elől.
• Nyitott ajtók, ablakok, egyéb nyílások
- kiszökik a hideg levegő. Zárja be
az ajtókat, az ablakokat és az egyéb
nyílásokat.
• Az egység nemrégiben bekapcsolt
a meleg szobában. Hagyjon időt rá,
hogy a falaknál, a mennyezetnél, a
padlónál és a bútorzatnál „felgyűlt hő”
távozhasson.
A légkondicionáló gyorsan
be- és kikapcsol.
• Szennyezett légszűrő - a levegő
útja akadályozott. Tisztítsa meg
a légszűrőt.
• A kinti hőmérséklet rendkívül
meleg. Állítsa a FAN (Ventilátor)
sebességét erősebb fokozatra,
hogy a levegő gyakrabban áramoljon
a hűtőtekercseknél.
A szoba túl hideg.
• A beállított hőmérséklet túl alacsony.
Növelje a beállított hőmérsékletet.
90 www.electrolux.com
10. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
POLSKI
91
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ���������������������������������������� 92
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ����������������������������������������� 99
3. OPIS URZĄDZENIA �������������������������������������������������������������������������������������� 103
4. DOŁĄCZONE AKCESORIA �������������������������������������������������������������������������� 103
5. INSTRUKCJA INSTALACJI ��������������������������������������������������������������������������� 104
6. FUNKCJE KLIMATYZATORA ����������������������������������������������������������������������� 105
7. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA ������������������������������������������������������������� 105
8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ��������������������������������������������������������������� 112
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ��������������������������������������������������������������� 113
10.OCHRONA ŚRODOWISKA �������������������������������������������������������������������������� 114
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń
i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.
Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy
w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować produkt i uprościć obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne
do urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki.
Informacje dotyczące środowiska naturalnego.
Może ulec zmianie bez powiadomienia.
92 www.electrolux.com
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
6\PERO
8ZDJD
2675=(Ľ(1,(
2EMDĝQLHQLH
7HQV\PEROR]QDF]DľHZXU]ÇG]HQLX]QDMGXMHVLÛ
ĄDWZRSDOQ\F]\QQLNFKĄRGQLF]\:SU]\SDGNXZ\FLHNX
F]\QQLNDFKĄRGQLF]HJRLMHJR]HWNQLÛFLDVLÛ
]]HZQÛWU]Q\PļUµGĄHP]DSĄRQXZ\VWÛSXMH
]DJURľHQLHSRľDUHP
35=(6752*$
7HQV\PEROR]QDF]DľHQDOHľ\GRNĄDGQLHSU]HF]\WDÉ
LQVWUXNFMÛREVĄXJL
35=(6752*$
7HQV\PEROR]QDF]DľH]DOHFDQHF]\QQRĝFLSRZLQLHQ
Z\NRQDÉVSHFMDOLVWDVHUZLVRZ\]JRGQLH
]LQVWUXNFMÇLQVWDODFML
7HQV\PEROR]QDF]DľHGRVWÛSQHVÇLQIRUPDFMH
35=(6752*$ ]DZDUWHZLQVWUXNFMLREVĄXJLOXELQVWUXNFMLLQVWDODFML
OSTRZEŻENIE!
•Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane
w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia
i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
•Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
W instrukcji przedstawiono sposób prawidłowego
korzystania z klimatyzatora. Należy dokładnie zapoznać się
z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu,
aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
OSTROŻNIE!
•W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy
zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.
POLSKI
93
•Instalację urządzenia należy zlecić instalatorowi.
•Klimatyzatora nie powinny obsługiwać dzieci ani
osoby niesamodzielne bez odpowiedniego nadzoru.
•Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
•Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu
emitowanego przez klimatyzatory podlega
miejscowym przepisom.
•Jeśli zajdzie konieczność wymiany przewodu
zasilającego, może jej dokonać wyłącznie
pracownik autoryzowanego serwisu.
•Prace instalacyjne może wykonywać wyłącznie
uprawniony specjalista, zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych
(jeśli dotyczą). Nieprawidłowe podłączenie może
doprowadzić do przegrzania urządzenia i pożaru.
•Należy uważać, aby palce nie dostały się do
wentylatora podczas regulacji poziomych żaluzji.
•W urządzeniu zastosowano bezpiecznik typu
ceramicznego 250 V, 3,15 A.
•Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Należy pamiętać,
że czynnik chłodniczy może być bezwonny.
1.1 Ważne uwagi
1.Nie korzystać z urządzenia bez filtra powietrza.
2.Nie korzystać z urządzenia w pobliżu źródła ciepła
lub otwartego ognia.
3.Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
4.Podczas przechowywania i przenoszenia urządzenie
powinno być ustawione pionowo.
5.Nie zakrywać urządzenia podczas pracy ani
bezpośrednio po jej zakończeniu.
6.Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania
należy zawsze zlać z niego skropliny.
94 www.electrolux.com
1.2Ważne środki ostrożności podczas korzystania
z klimatyzatora
OSTROŻNIE!
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
•Nie modyfikować żadnej części tego produktu.
•Nie wkładać żadnych przedmiotów do jakiejkolwiek
części urządzenia.
•Upewnić się, że źródło zasilania zapewnia
odpowiednie napięcie. Urządzenie można podłączyć
wyłącznie do źródła zasilania o parametrach: 220240 V, 50 Hz, 10 A. Korzystanie ze źródła zasilania
o nieprawidłowym napięciu może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia, a także grozi wywołaniem
pożaru.
•Należy zawsze stosować beziskrowy wyłącznik
obwodu lub bezpiecznik o odpowiedniej wartości
natężenia prądu. W żadnym wypadku nie wolno
używać drutu, szpilek ani innych przedmiotów
zamiast odpowiedniego bezpiecznika.
•W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
nieprawidłowości w działaniu klimatyzatora
(np. zapach spalenizny) nie należy wyłączać
go bezpośrednio poprzez wyciągnięcie wtyczki.
Najpierw należy otworzyć okno w celu zapewnienia
wentylacji, a następnie wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od zasilania.
OSTROŻNIE!
Ostrzeżenia dotyczące przewodu zasilającego
•Wtyczkę przewodu zasilającego należy wkładać
wyłącznie do odpowiedniego gniazda ściennego.
Nie używać przedłużaczy.
•Po całkowitym włożeniu wtyczki do gniazda należy
upewnić się, że nie jest ona luźna.
•Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, wyginać
go, modyfikować ani zanurzać w wodzie. Ciągnięcie
za przewód lub innego rodzaju nieprawidłowe użycie
może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
POLSKI
95
•Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy
ze względów bezpieczeństwa zlecić jego wymianę
producentowi urządzenia lub przedstawicielowi
serwisu bądź też innej osobie o odpowiednich
kwalifikacjach. Nowy przewód zasilający powinien
mieć parametry zgodne z podanymi przez
producenta.
•Urządzenie należy uziemić. Urządzenie jest
wyposażone w przewód zasilający z przewodem
uziemiającym. Wtyczkę należy wkładać do
prawidłowo zainstalowanego i uziemionego
gniazda. W żadnym wypadku nie wolno odcinać
ani odłączać kwadratowego wtyku uziemiającego
z wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).
Styk
uziemiający
Wtyczka
Kwadratowy
wtyk uziemiający
Wtyczka
(dotyczy tylko Wielkiej
Brytanii)
1.3 Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
•Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
lub czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć
przewód zasilający.
•Podczas wymiany filtrów nie należy umieszczać
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani otwartego ognia.
•Nie rozpryskiwać wody bezpośrednio na urządzenie
ani nie polewać go wodą. Woda może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie sprzętu.
•Przed przeniesieniem klimatyzatora należy zlać z niego
wodę. Woda pozostała w zbiorniku może się rozlać.
•Aby odprowadzanie wody przebiegało prawidłowo,
w trybie osuszania wąż nie może być zagięty ani
96 www.electrolux.com
uniesiony. W przeciwnym razie odprowadzana woda
może rozlać się w pomieszczeniu.
•Podczas korzystania z węża temperatura otoczenia
nie może być niższa niż temperatura zamarzania.
Odprowadzana woda może zamarznąć wewnątrz
węża, co grozi wylaniem się wody z urządzenia
w pomieszczeniu.
•Nie zasłaniać wylotu powietrza. Może to spowodować
zmniejszenie wydajności chłodzenia lub całkowicie je
uniemożliwić.
•Aby zapobiec porażeniu prądem, należy zainstalować
beziskrowy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)
zgodnie z brytyjskimi normami i przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych.
•Pozostawanie przez dłuższy czas w zasięgu
bezpośredniego strumienia powietrza może
być szkodliwe dla zdrowia. Nie należy narażać
domowników, zwierząt ani roślin na długotrwały,
bezpośredni kontakt ze strumieniem powietrza.
•Nie używać klimatyzatora do prac specjalistycznych
(np. do ochrony precyzyjnych urządzeń, żywności,
zwierząt, roślin lub dzieł sztuki). Użycie takie może
okazać się szkodliwe.
•Nie stosować środków do przyspieszania rozmrażania ani
do czyszczenia, innych niż zalecane przez producenta.
•Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu
bez stale działających źródeł zapłonu (na przykład:
otwarty płomień, działające gazowe lub elektryczne
urządzenie grzejne).
•Nie przekłuwać ani nie wrzucać do ognia.
•Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących
urządzeń gazowych.
•Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.
•Urządzenie należy przechowywać w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni
ponad 12 m2.
POLSKI
97
UWAGA: NALEŻY SPRAWDZIĆ NA TABLICZCE
ZNAMIONOWEJ TYP CZYNIKA CHŁODNICZEGO
UŻYTEGO W URZĄDZENIU.
OSTRZEŻENIE!
Ważne informacje dotyczące urządzeń napełnionych
gazem chłodniczym R290.
•Należy dokładnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
•Podczas odszraniania i czyszczenia urządzenia
nie wolno używać innych narzędzi niż te zalecane
przez producenta.
•Urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym
nie ma żadnych stale działających źródeł zapłonu
(np. otwartych płomieni lub pracujących urządzeń
elektrycznych lub gazowych).
•Nie przekłuwać ani nie wystawiać na działanie ognia.
•Gaz chłodniczy może być bezwonny.
•Urządzenie można zainstalować, użytkować
i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni
większej niż 12 m2.
•W urządzeniu znajduje się określona liczba
gramów gazu chłodniczego R290 (patrz tabliczka
znamionowa z tyłu urządzenia).
•R290 to gaz chłodniczy, który spełnia wymogi
europejskich dyrektyw dotyczących ochrony
środowiska. Nie przekłuwać żadnego z elementów
obwodu chłodniczego.
•W przypadku instalacji, eksploatacji lub
przechowywania urządzenia w miejscu, gdzie nie
ma odpowiedniej wentylacji, pomieszczenie musi
być zaprojektowane w taki sposób, aby nie doszło
w nim do nagromadzenia czynnika chłodniczego
(w przypadku jego wycieku) grożącego pożarem
lub eksplozją na skutek obecności elektrycznych
grzejników, kuchenek lub innych źródeł zapłonu.
•Urządzenie należy przechowywać w taki sposób,
aby nie doszło do jego mechanicznego uszkodzenia.
•Osoby obsługujące lub wykonujące prace w
obrębie obwodu czynnika chłodniczego muszą
98 www.electrolux.com
mieć odpowiednie uprawnienia, wydane przez
uznaną organizację, która potwierdza umiejętności
w zakresie obchodzenia się z czynnikami
chłodniczymi zgodnie z wymogami organizacji
branżowych.
•Naprawy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami
producenta. Czynności konserwacyjne i naprawcze
wymagające udziału innego wykwalifikowanego
personelu należy wykonywać pod nadzorem
osoby uprawnionej do pracy z palnymi czynnikami
chłodniczymi.
1.4 Dodatkowe informacje
Transport sprzętu zawierającego palne czynniki
chłodnicze
Patrz przepisy dotyczące transportu.
Oznaczenie sprzętu symbolami
Patrz przepisy lokalne.
Utylizacja sprzętu zawierającego palne czynniki
chłodnicze
Patrz przepisy krajowe.
Przechowywanie sprzętu/urządzeń
Przechowywanie sprzętu powinno odbywać się zgodnie
ze wskazówkami producenta.
Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego)
sprzętu
Opakowanie ochronne przechowywanego sprzętu
powinno zabezpieczać przed wyciekiem czynnika
chłodniczego w przypadku uszkodzenia mechanicznego
sprzętu. Maksymalna liczba przechowywanych łącznie
sztuk sprzętu jest określona w przepisach lokalnych.
POLSKI
99
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Uwagi dotyczące eksploatacji
• Sprężarka wznawia chłodzenie
po upływie 4 minut. Po wyłączeniu
i natychmiastowym włączeniu
klimatyzatora należy odczekać
4 minuty, aby sprężarka ponownie
zaczęła chłodzić. Ze względów
bezpieczeństwa odpowiedni układ
elektroniczny zapobiega włączeniu
sprężarki przez 4 minuty.
• Po awarii zasilania podczas korzystania
z urządzenia należy odczekać 4 minuty
przed jego ponownym włączeniem.
Po przywróceniu zasilania włączyć
klimatyzator. Jeśli przerwa w dostawie
prądu była krótsza niż cztery minuty,
należy odczekać co najmniej cztery trzy
minuty przed ponownym włączeniem
urządzenia. Wcześniejsze włączenie
klimatyzatora może spowodować
wyłączenie sprężarki przez urządzenie
zabezpieczające. Urządzenie
zabezpieczające uniemożliwi
korzystanie z funkcji chłodzenia przez
około 5 minut. Wszystkie poprzednie
ustawienia zostaną usunięte, a
urządzenie powróci do ustawień
początkowych.
• Wyłączenie urządzenia w trybie
chłodzenia powoduje natychmiastowe
wyłączenie sprężarki oraz wyłączenie
po upływie 5 sekund silnika górnego/
dolnego wentylatora; przełączenie
urządzenia w tryb wentylacji z trybu
chłodzenia powoduje natychmiastowe
wyłączenie sprężarki oraz wyłączenie
po upływie 5 sekund silnika dolnego
wentylatora; natomiast przełączenie
urządzenia w tryb ogrzewania z trybu
chłodzenia powoduje natychmiastowe
wyłączenie sprężarki oraz wyłączenie
po upływie 30 sekund silnika dolnego
wentylatora.
• Eksploatacja w niskiej temperaturze:
Czy urządzenie zamarza? Jeśli
ustawiona wartość temperatury jest
bliska 18°C przy niskiej temperaturze
otoczenia, zwłaszcza nocą, może
dochodzić do zamarzania. W takich
warunkach dalszy spadek temperatury
może spowodować zamarznięcie
urządzenia. Aby temu zapobiec,
•
•
•
•
•
należy ustawić wyższą temperaturę
w urządzeniu.
W trybie osuszania temperatura
w pomieszczeniu wzrasta. W trybie
osuszania urządzenie wydziela ciepło,
powodując wzrost temperatury w
pomieszczeniu. Ciepłe powietrze jest
wydmuchiwane przez wylot powietrza,
jednak jest to normalny objaw, który
nie oznacza problemów z pracą
urządzenia.
W trybie chłodzenia klimatyzator
wydmuchuje ciepłe powietrze
z urządzenia na zewnątrz
pomieszczenia przez rurę wylotową.
Jednocześnie taka sama ilość
powietrza zostanie pobrana do
pomieszczenia przez otwory
wentylacyjne.
Osoby pracujące z układem
chłodniczym lub modyfikujące go
powinny posiadać aktualny certyfikat
wydany przez odpowiednią instytucję
branżową, upoważniający do pracy
z czynnikami chłodniczymi w sposób
bezpieczny i zgodny uznanymi
normami.
Obsługę serwisową można
wykonywać wyłącznie w sposób
zalecany przez producenta
sprzętu. Czynności konserwacyjne
i naprawcze wymagające udziału
wykwalifikowanego personelu należy
wykonywać pod nadzorem osoby
upoważnionej do pracy z palnymi
czynnikami chłodzącymi.
Zakres temperatury roboczej
klimatyzatora wynosi 16-35°C (60-95°F)
w trybie chłodzenia oraz 5-27°C
(41-80°F) w trybie ogrzewania.
100 www.electrolux.com
Aby zapobiec obrażeniom ciała
użytkowników i innych osób oraz
szkodom materialnym, należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
Nieprawidłowa eksploatacja wynikająca
z nieprzestrzegania instrukcji może
doprowadzić do obrażeń ciała lub innych
szkód.
Następujące oznaczenia wskazują,
jak istotne są instrukcje:
OSTRZEŻENIE!
Tym symbolem oznaczono
zagrożenie śmiercią lub
odniesieniem poważnych obrażeń.
Znaczenie symboli używanych
w niniejszej instrukcji:
Ten symbol oznacza czynności,
których nie należy nigdy wykonywać.
Tym symbolem oznaczono
czynności, które należy zawsze
wykonywać.
2.2 Ostrzeżenie podczas
użytkowania
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie podczas użytkowania
OSTROŻNIE!
Tym symbolem oznaczono
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub powstaniem szkód
materialnych.
Ostrzeżenie
Znaczenie
Podłączyć prawidłowo wtyczkę
do gniazdka
W przeciwnym razie może dojść do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru
lub eksplozji na skutek nadmiernego
wytwarzania ciepła
Nie włączać ani nie wyłączać urządzenia, Może to skutkować porażeniem prądem,
wkładając lub wyciągając odlewaną
pożarem lub eksplozją na skutek
wtyczkę przewodu zasilającego
nadmiernego wytwarzania ciepła
Uważać, aby nie uszkodzić przewodu
zasilającego; używać tylko przewodów
podanych w specyfikacji
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją. Jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony, należy ze
względów bezpieczeństwa zlecić jego
wymianę producentowi urządzenia lub
przedstawicielowi autoryzowanego
serwisu bądź też innej osobie
o odpowiednich kwalifikacjach
Nie należy zmieniać długości przewodu
zasilającego ani używać gniazda
z innymi urządzeniami
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją na skutek
nadmiernego wytwarzania ciepła
Nie obsługiwać mokrymi rękami lub
w wilgotnym środowisku
Grozi to porażeniem prądem
elektrycznym
Nie kierować strumienia powietrza
bezpośrednio na osoby znajdujące
się w pomieszczeniu
Może to być szkodliwe dla zdrowia
Należy zawsze zapewnić skuteczne
uziemienie
Nieprawidłowe uziemienie może skutkować
porażeniem prądem elektrycznym
POLSKI
101
Ostrzeżenie
Znaczenie
Nie dopuszczać, aby woda dostała się
do części elektrycznych
Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia lub porażenie prądem
elektrycznym
Zawsze instalować wyłącznik obwodu
na obwodzie przeznaczonym specjalnie
do zasilania urządzenia
Nieprawidłowa instalacja grozi
porażeniem prądem, pożarem
lub eksplozją
Wyjąć wtyczkę urządzenia, gdy wystąpią
objawy, jak nietypowe dźwięki, zapach
lub dym
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją
Nie używać gniazda, jeśli jest
poluzowane lub uszkodzone
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją
Nie otwierać urządzenia podczas pracy
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją
Nie trzymać w pobliżu broni palnej
Grozi to pożarem i eksplozją
Pilnować, aby przewód zasilający nie
znajdował się w pobliżu urządzeń
grzejnych
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją
Nie przechowywać w pobliżu przewodu
zasilającego łatwopalnych gazów
i innych substancji, takich jak benzyna,
benzen, rozpuszczalnik itp.
Może to skutkować porażeniem prądem,
pożarem lub eksplozją
Jeśli wystąpił wyciek gazu z innego
urządzenia, należy przewietrzyć
pomieszczenie przed użyciem
klimatyzatora
Może to spowodować eksplozję, pożar
i oparzenia
Nie demontować ani nie modyfikować
urządzenia
Grozi to uszkodzeniem urządzenia
i porażeniem prądem elektrycznym
102 www.electrolux.com
OSTROŻNIE!
Uwaga
Znaczenie
Nie dotykać metalowych części
urządzenia po wyjęciu filtra powietrza
Może to spowodować obrażenia ciała
Nie należy czyścić klimatyzatora wodą
Woda może dostać się do wnętrza
urządzenia i zmniejszyć sprawność izolacji.
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym
Zapewnić wentylację pomieszczenia,
gdy urządzenie jest używane np. razem
z piecem.
Może wystąpić spadek zawartości tlenu
Przed czyszczeniem urządzenia
wyłączyć je i odłączyć źródło zasilania
Nie czyścić urządzenia podłączonego
do zasilania, ponieważ grozi to pożarem,
eksplozją, porażeniem prądem lub
odniesieniem obrażeń
Upewnić się, że zwierzęta i rośliny
domowe nie będą narażone na
bezpośredni nawiew powietrza
Może to być szkodliwe dla zwierząt
i roślin
Nie używać do prac specjalistycznych
Nie używać klimatyzatora do ochrony
precyzyjnych urządzeń, żywności,
zwierząt, roślin ani dzieł sztuki. Może
to być dla nich szkodliwe.
Nie używać urządzenia i zamknąć okno
podczas burzy lub huraganu
Eksploatacja przy otwartym oknie może
spowodować dostanie się wody do
wewnątrz i zamoknięcie mebli
Podczas wyjmowania wtyczki należy
trzymać ją za uchwyt
Może to skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub uszkodzeniem
urządzenia
Wyłączyć źródło zasilania, jeśli urządzenie Może to spowodować uszkodzenie
nie będzie używane przez dłuższy czas
urządzenia lub pożar i eksplozję
Nie stawiać przedmiotów wokół wlotów
powietrza ani wewnątrz wylotu
Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia lub wypadek
Zawsze dokładnie zakładać filtry.
Filtr należy czyścić co dwa tygodnie
Działanie bez filtra może spowodować
usterkę
Nie używać silnych środków, takich jak
wosk lub rozcieńczalnik – użyć miękkiej
szmatki
Zmiana koloru produktu lub zarysowanie
powierzchni mogą negatywnie wpłynąć
na wygląd produktu
Nie stawiać ciężkich przedmiotów na
przewodzie zasilającym i upewnić się,
że przewód nie jest przyciśnięty
Występuje zagrożenie pożarem,
eksplozją lub porażeniem prądem
Nie pić wody zlanej z klimatyzatora
Zawiera ona szkodliwe zanieczyszczenia
Zachować ostrożność podczas
rozpakowywania urządzenia i instalacji
Ostre krawędzie mogą spowodować
obrażenia ciała
Jeśli woda dostanie się do urządzenia,
Może to skutkować porażeniem prądem
wyłączyć je przy źródle zasilania i wyłączyć elektrycznym lub uszkodzenia
wyłącznik obwodu. Odciąć źródło zasilania,
wyciągając wtyczkę, i skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem serwisu
POLSKI
103
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
Pilot zdalnego sterowania
Odbiornik sygnałów
Wylot powietrza do pomieszczenia
Panel sterowania
Uchwyt do przenoszenia (z obu stron)
Otwór wlotowy powietrza
7
8
9
10
11
12
13
Otwór odpływowy
Otwór odpływowy pompy
Dolny otwór spustowy
Wylot powietrza
Gniazdo na wtyczkę
Przewód zasilający
Kółko
4. DOŁĄCZONE AKCESORIA
CZĘŚCI
NAZWA CZĘŚCI:
1
Element przejściowy A, rura wylotowa,
Element przejściowy B (płaski otwór wylotowy),
2
Wąż odpływowy
3
Pilot zdalnego sterowania
4
Bateria (R03P „AAA” 1,5 V)
ILOŚĆ:
1 zestaw
1 szt.
1 zestaw
2 szt.
• Należy sprawdzić, czy wszystkie akcesoria znajdują się w opakowaniu. Informacje
na temat ich użycia znajdują się w instrukcji instalacji.
104 www.electrolux.com
5. INSTRUKCJA INSTALACJI
5.1 Wylot ciepłego powietrza
4.Zamocować adapter B na oknie. (rys. 5).
W trybie chłodzenia urządzenie powinno
znajdować się blisko okna lub innego
otworu, aby możliwe było odprowadzanie
ciepłego powietrza przez okno. Najpierw
należy ustawić urządzenie na podłodze,
upewniając się, że dookoła zachowany
jest odstęp wynoszący co najmniej
50 cm, a w pobliżu znajduje się źródło
zasilania z jednym gniazdem.
1.Rozciągnąć wąż z obu stron (rys. 1)
i przykręcić go do elementu
przejściowego A (rys. 2).
Rozciągnąć końcową część rury
Rys. 1
5\V
Element przejściowy A został już
przykręcony do rury wylotowej
urządzenia.
2.Rozciągnąć wąż z drugiej strony
i przykręcić go do elementu
przejściowego B (rys. 3).
5\V
3.Zamocować element przejściowy A
w urządzeniu A (rys. 4).
1DVXQÇÉ
%ORNDGD
Rys. 4
5\V
Wąż można rozciągnąć z
początkowych 38 cm do 150 cm,
ale zaleca się, aby miał minimalną
potrzebną długość. Nie należy
dopuszczać, aby tworzyły się ostre
załamania lub ugięcia (rys. 6).
5\V
POLSKI
105
6. FUNKCJE KLIMATYZATORA
6.1 PANELU STEROWANIA
1 Wyświetlacz wskazujący temperaturę/
czas
2 WŁ./WYŁ. zasilania
3 Zerowanie filtra
4 Prędkość wentylatora
5 Regulacja temperatury lub zegara
6
7
8
9
Wybór trybu
Tryb nocny
Zegar
Ruch wahadłowy
7. WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA
Niektóre z poniższych instrukcji
można wykonać tylko za pomocą
panelu sterowania.
7.1 Obsługa panelu sterowania
Tryb ogrzewania (niektóre modele)
W tym trybie KONIECZNE jest użycie rury
wylotowej z elementem przejściowym.
1.Naciskać przycisk „mode” (tryb),
aż zaświeci się wskaźnik trybu
„Heat” (Ogrzewanie).
2.Naciskać przycisk „fan speed”
(prędkość wentylatora), aby wybrać
prędkość wentylatora sygnalizowaną
przez świecący się wskaźnik prędkości
wentylatora. Prędkość wentylatora
można wybrać w następującej
sekwencji: „auto” (automatyczna) →
„hi” (wysoka) → „med” (średnia) →
„low” (niska) → „auto” (automatyczna).
3.Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „ ”
lub przycisk „ ”, aby wybrać żądaną
temperaturę.
4.Podłączyć wąż odpływowy. Patrz
rozdział 7.4 Odprowadzanie wody.
Tryb chłodzenia
W tym trybie KONIECZNE jest użycie rury
wylotowej z elementem przejściowym.
1.Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż
zaświeci się wskaźnik trybu „Cool”
(Chłodzenie).
2.Naciskać przycisk „fan speed”
(prędkość wentylatora), aby wybrać
prędkość wentylatora sygnalizowaną
przez świecący się wskaźnik prędkości
wentylatora. Prędkość wentylatora
można wybrać w następującej
sekwencji: „auto” (automatyczna) →
„hi” (wysoka) → „med” (średnia) →
„low” (niska) → „auto” (automatyczna).
3.Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „ ”
lub przycisk „ ”, aby wybrać żądaną
temperaturę.
W trybie „Chłodzenie” nie jest
konieczne stosowanie węża
odpływowego.
106 www.electrolux.com
Tryb osuszania
Ustawianie opóźnienia włączenia
Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż
zaświeci się wskaźnik trybu „Dry”
(Osuszanie). Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie temperatury w pomieszczeniu.
Jednocześnie zaświeci się wskaźnik
niskiej prędkości wentylatora („low”).
Podłączyć urządzenie do zasilania,
aby przeszło w tryb czuwania.
Nacisnąć przycisk „timer” (zegar) –
zaświeci się wskaźnik zegara, a na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
liczby godzin „0.0”.
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać
strzałkę W GÓRĘ „ ” lub strzałkę W DÓŁ
„ ”, aby wybrać ustawienie opóźnienia
włączenia skokowo co 0,5 godziny w
przedziale do 10 godzin, a następnie
co 1 godzinę w przedziale do 24 godzin.
Ponowne naciśnięcie przycisku „timer”
(zegar) w ciągu 5 sekund spowoduje
anulowanie ustawienia zegara.
Po upływie 5 sekund nastąpi włączenie
funkcji zegara, a na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wskazanie
temperatury. Urządzenie będzie
odliczać czas pozostały do włączenia.
Urządzenie uruchomi się w ustawionym
wcześniej trybie.
Aby anulować ustawienie, należy
ponowie nacisnąć przycisk „timer”
(zegar), co spowoduje wyświetlenie
wskazania pozostałego czasu, po czym
ponownie nacisnąć przycisk w celu
wyłączenia funkcji. Ustawienie można
również anulować, naciskając przycisk
„on/off” (wł./wył.). Po anulowaniu
ustawienia zgaśnie wskaźnik zegara.
Uwaga: w tym trybie nie ma możliwości
wyboru prędkości wentylatora.
Tryb wentylacji
W tym trybie nie jest konieczne użycie
rury wylotowej ani węża odpływowego.
1.Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż
zaświeci się wskaźnik trybu „Fan”
(Wentylacja).
2.Ustawić prędkość pracy wentylatora
za pomocą przycisku „Fan speed”
(Prędkość wentylatora).
3.Wentylator będzie pracował z wybraną
prędkością, a na wyświetlaczu
pokazana będzie temperatura
w pomieszczeniu.
Uwaga: w tym trybie nie ma możliwości
wyboru automatycznej prędkości
wentylatora.
Tryb automatyczny
W tym trybie rura wylotowa powinna być
zawsze podłączona.
Po ustawieniu klimatyzatora w trybie
Auto urządzenie będzie automatycznie
wybierać tryb chłodzenia, grzania
(nie dotyczy modeli tylko z funkcją
chłodzenia) lub wentylacji w zależności
od ustawień temperatury i temperatury
w pomieszczeniu. Klimatyzator będzie
utrzymywał temperaturę w pomieszczeniu
w pobliżu wartości ustawionej przez
użytkownika.
W trybie AUTO nie można ustawiać
prędkości wentylatora.
1. Naciskać przycisk „mode” (tryb),
aż zaświeci się wskaźnik trybu „Auto”
(Automatyczny).
Po wybraniu trybu „Auto” (Automatyczny)
urządzenie będzie pracować
automatycznie odpowiednio do
temperatury w pomieszczeniu.
Tryb zegara
Funkcja zegara umożliwia ustawienie
opóźnienia włączenia lub wyłączenia
urządzenia.
Ustawianie opóźnienia wyłączenia
Gdy urządzenie jest włączone można
ustawić opóźnienie jego wyłączenia.
Nacisnąć przycisk „timer” (zegar) –
zaświeci się wskaźnik zegara, a na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
liczby godzin „0.0”.
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać
strzałkę W GÓRĘ „ ” lub strzałkę W DÓŁ
„ ”, aby wybrać ustawienie opóźnienia
wyłączenia skokowo co 0,5 godziny
w przedziale do 10 godzin, a następnie
co 1 godzinę w przedziale do 24 godzin.
Ponowne naciśnięcie przycisku „timer”
(zegar) w ciągu 5 sekund spowoduje
anulowanie ustawienia zegara.
Po upływie 5 sekund nastąpi włączenie
funkcji zegara, a na wyświetlaczu
ponownie pojawi się wskazanie
temperatury. Urządzenie będzie odliczać
czas pozostały do wyłączenia.
Aby anulować ustawienie, należy
ponowie nacisnąć przycisk „timer”
(zegar), co spowoduje wyświetlenie
POLSKI
wskazania pozostałego czasu, po czym
ponownie nacisnąć przycisk w celu
wyłączenia funkcji. Ustawienie można
również anulować, naciskając przycisk
„on/off” (wł./wył.). Po anulowaniu
ustawienia zgaśnie wskaźnik zegara.
107
7.2 Pilot zdalnego sterowania
Tryb nocny
Włączenie tej funkcji zapewnia
komfortową temperaturę podczas
snu i oszczędność energii.
Tylko gdy urządzenie pracuje w
trybie chłodzenia, ogrzewania lub
automatycznym, można nacisnąć przycisk
„sleep” (sen), aby włączyć tryb nocny.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat
trybu nocnego znajdują się na str. 17.
Funkcja ruchu wahadłowego żaluzji
Nacisnąć przycisk „swing” (ruch
wahadłowy), aby uruchomić funkcję
ruchu wahadłowego żaluzji. Żaluzja na
górnym panelu zacznie wykonywać ruch
wahadłowy w górę i w dół.
Nacisnąć ponownie przycisk, aby
anulować działanie funkcji ruchu
wahadłowego.
Funkcja zmiany jednostki temperatury
(°F/°C)
Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ”
i przytrzymać je przez ponad 3 sekundy,
aby przełączyć wskazania między
stopniami Fahrenheita a stopniami
Celsjusza. Funkcja zmiany jednostki
temperatury (°F/°C) nie działa w trybie
osuszania/wentylacji.
Zerowanie filtra
Funkcja ta przypomina o konieczności
wyczyszczenia filtra powietrza (patrz
Konserwacja i czyszczenie) w celu
zapewnienia bardziej wydajnego
działania urządzenia.
Po 250 godzinach pracy urządzenia
zaświeci się wskaźnik filtra. W celu
wyzerowania licznika po wyczyszczeniu
filtra należy nacisnąć przycisk „filter
reset” (zerowanie filtra), co spowoduje
zgaśnięcie wskaźnika „filter” (filtr).
1 Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania
2 Przycisk ustawiania temperatury/zegara
3 Przycisk trybu pracy
4 Przycisk funkcji zegara
5 Przycisk Wł./Wył.
6 Przycisk regulacji prędkości
7 Przycisk trybu nocnego
8 Przycisk funkcji ruchu wahadłowego
Wkładanie baterii i ważne wskazówki
Zdjąć pokrywę z tyłu pilota zdalnego
sterowania.
Włożyć prawidłowo dołączone baterie
(patrz oznaczenia w komorze baterii).
Zamknąć pokrywę.
W celu wymiany baterii zużytych
baterii na nowe baterie R03P „AAA”
1,5 V należy powtórzyć opisane wyżej
czynności.
108 www.electrolux.com
Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka
należy zawsze uprzednio wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk „on/off”
(wł./wył.), i odczekać kilka minut.
Tryb chłodzenia
W przypadku wymiany lub utylizacji pilota
zdalnego sterowania należy uprzednio
wyjąć z niego baterie i pozbyć się ich
zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ
mogą być one szkodliwe dla środowiska.
Nie używać razem baterii starych i nowych.
Nie używać razem baterii alkalicznych ze
standardowymi (węglowo-cynkowymi) ani
z akumulatorami (niklowo-kadmowymi).
Nie wkładać baterii do ognia. Może to
spowodować wybuch lub wyciek. Jeśli
pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie.
Obchodzić się z pilotem bardzo ostrożnie.
Nie wolno go upuszczać ani wystawiać
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła.
Urządzenie jest zgodne z punktem
15 przepisów FCC. Działanie urządzenia
spełnia dwa poniższe warunki:
(1) urządzenie to nie powoduje żadnych
szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie
musi być zdolne do przyjmowania dowolnych
zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie
wpływających na jego działanie.
Skierować pilota zdalnego sterowania na
odbiornik sygnałów. Pilot musi znajdować
się w odległości nie większej niż 5 m od
urządzenia (między pilotem a urządzeniem
nie powinno być żadnych przeszkód).
8ľ\WNRZQLN
Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż po
lewej stronie wyświetlacza LCD pojawi
się wskazanie „cool” (chłodzenie).
Naciskać przycisk „fan speed” (prędkość
wentylatora), aby wybrać prędkość
wentylatora „auto” (automatyczna), „high”
(wysoka), „mid” (średnia) lub „low” (niska).
Za pomocą przycisków „ ” i „ ” wybrać
żądaną temperaturę.
Tryb osuszania
Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż po
lewej stronie wyświetlacza LCD pojawi
się wskazanie „dry” (osuszanie).
Jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie niskiej prędkości wentylatora
(„low”).
Uwaga: w tym trybie nie ma możliwości
wyboru prędkości wentylatora.
3U]HQRĝQ\
NOLPDW\]DWRU
0DNVP
3LORW]GDOQHJRVWHURZDQLD
Jak używać pilota zdalnego sterowania
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Podłączyć urządzenie do zasilania, a
następnie nacisnąć przycisk „on/off” (wł./
wył.) (po włączeniu urządzenie uruchomi
się z ostatnio wybranymi ustawieniami).
Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie
nacisnąć przycisk „on/off” (wł./wył.),
a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Tryb wentylacji
Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż po
lewej stronie wyświetlacza LCD pojawi
się wskazanie „fan” (wentylacja).
W tym trybie można wybrać prędkość
pracy wentylatora („high” (wysoka), „mid”
(średnia) lub „low” (niska)), naciskając
przycisk „Fan speed” (Prędkość
wentylatora) i kierując się schematem.
Uwaga: w tym trybie nie jest konieczne
podłączanie rury wylotu powietrza.
POLSKI
Tryb ogrzewania (tylko modele z funkcją
ogrzewania i chłodzenia)
Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż po
lewej stronie wyświetlacza LCD pojawi
się wskazanie „heat” (ogrzewanie).
Naciskać przycisk „fan speed” (prędkość
wentylatora), aby wybrać prędkość
wentylatora „auto” (automatyczna), „high”
(wysoka), „mid” (średnia) lub „low” (niska).
Za pomocą przycisków „ ” i „ ” wybrać
żądaną temperaturę.
7 godzin, a następnie powróci do wartości
początkowej. Spowoduje to zakończenie
działania trybu nocnego i urządzenie
samoczynnie się wyłączy.
Program trybu nocnego można anulować
w dowolnym momencie jego działania,
naciskając ponownie przycisk „Sleep”
(Sen), „mode” (tryb) lub „fan speed”
(prędkość wentylatora).
Uwaga: trybu nocnego nie można
ustawić w trybie wentylacji ani osuszania.
Tryb AUTO
Funkcja ruchu wahadłowego żaluzji
Naciskać przycisk „mode” (tryb), aż w
górnej części wyświetlacza LCD pojawi
się wskazanie „auto” (automatyczny).
W trybie AUTO nie można ustawiać
prędkości wentylatora.
Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić
żądaną temperaturę.
Nacisnąć przycisk „swing” (ruch
wahadłowy), aby uruchomić funkcję
ruchu wahadłowego żaluzji. W górnej
części wyświetlacza pojawi się
”. Żaluzja na
wskazanie „
górnym panelu zacznie wykonywać
ruchwahadłowy w górę i w dół.
Nacisnąć ponownie przycisk, aby
anulować działanie funkcji ruchu
wahadłowego.
Tryb nocny
Gdy urządzenie pracuje w trybie
chłodzenia, ogrzewania lub
automatycznym, można nacisnąć
przycisk „sleep” (sen), aby włączyć
tryb nocny. W tym trybie dla prędkości
wentylatora zostanie automatycznie
wybrane ustawienie „auto”, którego
nie będzie można zmienić.
W trybie ogrzewania/chłodzenia
temperatura wzrośnie/obniży się o 1°C
po upływie 30 minut od wybrania trybu.
Po następnych 30 minutach temperatura
wzrośnie/obniży się o kolejny 1°C. Nowa
temperatura będzie utrzymywana przez
109
110 www.electrolux.com
Funkcja zmiany jednostki temperatury
(°F/°C)
Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i
przytrzymać je przez ponad 3 sekundy, aby
przełączyć wskazania między stopniami
Fahrenheita a stopniami Celsjusza. Funkcja
zmiany jednostki temperatury (°F/°C) nie
działa w trybie osuszania/wentylacji.
Tryb zegara
Ustawianie opóźnienia włączenia
Podłączyć urządzenie do zasilania,
aby przeszło w tryb czuwania.
Nacisnąć przycisk „timer” (zegar) –
na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„timer” i „h” oraz zacznie migać
wskazanie „on” (wł.).
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać
strzałkę W GÓRĘ „ ” lub strzałkę W DÓŁ
„ ”, aby wybrać ustawienie opóźnienia
włączenia skokowo co 0,5 godziny
w przedziale do 10 godzin, a następnie
co 1 godzinę w przedziale do 24 godzin.
Po 3 sekundach ustawienie zostanie
zapisane w pamięci. Urządzenie będzie
odliczać czas pozostały do włączenia.
Można również ponownie nacisnąć
przycisk „timer” (zegar), co spowoduje,
że wskazanie „on” (wł.) przestanie
migać i urządzenie rozpocznie pracę
we wcześniej ustawionym trybie.
Można ustawić tryb, a urządzenie
uruchomi się zgodnie z preferencjami,
gdy przestanie migać wskazanie „on” (wł.).
Aby anulować ustawienie, należy ponownie
nacisnąć przycisk „timer” (zegar).
Ustawianie opóźnienia wyłączenia
Gdy urządzenie jest włączone można
ustawić opóźnienie jego wyłączenia.
Nacisnąć przycisk „timer” (zegar) –
na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„timer” i „h” oraz zacznie migać
wskazanie „off” (wył.).
Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać
strzałkę W GÓRĘ „ ” lub strzałkę W DÓŁ
„ ”, aby wybrać ustawienie opóźnienia
wyłączenia skokowo co 0,5 godziny w
przedziale do 10 godzin, a następnie
co 1 godzinę w przedziale do 24 godzin.
Po 3 sekundach ustawienie zostanie
zapisane w pamięci, a na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie czasu pozostałego
do wyłączenia urządzenia. Można
również ponownie nacisnąć przycisk
„timer” (zegar), co spowoduje, że
wskazanie „off” (wył.) przestanie migać.
Aby anulować ustawienie, należy ponownie
nacisnąć przycisk „timer” (zegar).
7.3 Kod usterki
Pojawienie się na wyświetlaczu
wskazania „AS”, „CS” i „ES” oznacza
usterkę czujnika temperatury. W takim
przypadku należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym
Electrolux.
Pojawienie się na wyświetlaczu wskazania
„L3” oznacza usterkę silnika DC
wentylatora skraplacza. W takim przypadku
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym Electrolux.
Pojawienie się na wyświetlaczu kodu
„P1” oznacza napełnienie dolnej tacy.
Należy ostrożnie przenieść urządzenie
w miejsce, gdzie można zlać wodę,
wyjąć dolny korek spustowy i zlać
wodę. Ponownie uruchomić urządzenie
i sprawdzić, czy wskazanie „P1”
znikło. Jeśli błąd powtórzy się, należy
skontaktować się z serwisem.
Wskazanie „E4” na wyświetlaczu oznacza
błąd komunikacji między układem
elektronicznym wyświetlacza a głównym
POLSKI
układem sterowania. W takim przypadku
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym Electrolux.
111
urządzenia, zaleca się niekorzystanie
z funkcji ciągłego odprowadzania
skroplin. W tym celu należy zamknąć
otwór odpływowy korkiem.
7.4 Wskazówki dotyczące
odprowadzania skroplin
Ciągłe odprowadzanie skroplin
W trybie SUSZENIA konieczne jest
użycie węża ogrodowego (sprzedawany
oddzielnie) w celu odprowadzania
skroplin z urządzenia.
Wykonać poniższe czynności:
• Odkręcić korek otworu odpływowego
(rys. 20).
• Podłączyć wąż ogrodowy (sprzedawany
oddzielnie) do otworu odpływowego,
a następnie poprowadzić wąż do
odpływu, który znajduje się poniżej
urządzenia (rys. 21).
Rys. 20
Korek odpływowy
dla Tryb suszenia
Korek odpływowy dla
Tryb pompy ciepła
Wąż ogrodowy
Wąż odpływowy
Rys. 21
UWAGA:
• Jeśli urządzenie pracuje w trybie
chłodzenia lub automatycznym, po
odkręceniu korka odpływowego z
urządzenia mogą wypłynąć skropliny.
Przed odłączeniem węża ogrodowego
należy przygotować naczynie (nie
jest dołączone do urządzenia), aby
zebrać skropliny wypływające z otworu
odpływowego.
• Należy upewnić się, że odpływ
i wąż odpływowy znajdują się poniżej
otworu odpływowego urządzenia.
W przeciwnym razie, funkcja ciągłego
odprowadzania skroplin może nie
działać prawidłowo.
• Podczas pracy urządzenia w trybie
chłodzenia lub automatycznym, aby
zapewnić maksymalną wydajność
5\V
5\V
Na czas przechowywania urządzenia
w okresie zimowym należy opróżnić
urządzenie z pozostałości skroplin.
Umieścić naczynie (nie jest dołączone
do urządzenia) pod dolnym otworem
odpływowym, a następnie wyciągnąć
korek, aby skropliny spłynęły do naczynia.
Jeśli skropliny nie wypływają, należy
z powrotem zamontować korek otworu
ciągłego odprowadzania skroplin.
Umieścić naczynie pod dolnym otworem
odpływowym, a następnie wyciągnąć
z otworu gumowy korek, aby skropliny
spłynęły do naczynia. Jeśli naczynie
jest zbyt małe, aby pomieścić wszystkie
skropliny, należy opróżnić je i napełnić
ponownie.
Jeśli skropliny nie wypływają, należy
z powrotem zamontować korek dolnego
otworu odpływowego.
'ROQ\
RWZµUVSXVWRZ\
.RUHN
1DF]\QLH
UWAGA: aby usunąć wszystkie
pozostałości skroplin, należy przechylić
lekko urządzenie, unosząc je lekko
z przodu, aż z otworu odpływowego
przestanie wyciekać woda.
112 www.electrolux.com
8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Okresowe czyszczenie klimatyzatora
pozwoli zachować jego wygląd. Przed
przystąpieniem do czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć
zagrożenia porażeniem prądem lub
wybuchem pożaru.
8.1 Czyszczenie urządzenia
Obudowę i przednią część urządzenia
można wytrzeć z kurzu za pomocą
czystej, niezaolejonej szmatki lub
umyć szmatką zwilżoną ciepłą wodą
z dodatkiem łagodnego detergentu
do mycia naczyń.
Nie stosować silnych środków
czyszczących, wosku ani środków
polerskich do czyszczenia przedniej
części obudowy.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
obszarów wokół elementów sterujących
należy dokładnie wykręcić szmatkę
z nadmiaru wody. Nadmiar wody w
pobliżu elementów sterujących może
spowodować uszkodzenie klimatyzatora.
8.2 Czyszczenie filtrów
Aby zapewnić wydajne działanie
klimatyzatora, należy czyścić filtry
co dwa tygodnie pracy urządzenia.
1.Wymontować filtr powietrza jak
pokazano na rysunku poniżej.
Wymontować górny i dolny filtr
powietrza.
1
2
2.Umyć filtr, używając płynnego
detergentu do mycia naczyń i ciepłej
wody o temperaturze poniżej 40 °C.
Dokładnie opłukać filtr. Delikatnie
strząsnąć pozostałą wodę z filtru.
Upewnić się, że zakładany filtr jest
zupełnie suchy. Oprócz umycia filtru
możliwe też jest jego odkurzenie.
3.Zamontować filtr, gdy wyschnie.
Upewnić się, że zakładany filtr jest
zupełnie suchy.
8.3 Przechowywanie w okresie
zimowym
Jeśli klimatyzator nie będzie używany
przez dłuższy czas:
1.Opróżnić całkowicie zbiornik na
skropliny i pozostawić korek dolnego
otworu odpływowego i gumową
zatyczkę otwarte wystarczająco długo,
aby wypłynęły wszystkie skropliny.
Po całkowitym opróżnieniu zbiornika,
gdy nie będzie już wypływać woda,
zamontować korek i gumową zatyczkę.
2.Wymontować i wyczyścić filtr, a
następnie, gdy całkowicie wyschnie,
ponownie go zamontować.
3.Wyjąć baterie z pilota zdalnego
sterowania.
4.Przechowywać klimatyzator w chłodnym
i suchym miejscu, gdzie nie będzie
narażony na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ekstremalnych
temperatur i nadmiernej ilości kurzu oraz
gdzie zapewniona jest dobra wentylacja.
Przed ponownym użyciem klimatyzatora:
1.Upewnić się, że filtr i korek odpływowy
znajdują się na swoim miejscu.
2.Sprawdzić, czy przewód zasilający jest
w dobrym stanie (nie jest pęknięty ani
uszkodzony).
3.Umieścić nowe baterie w pilocie
zdalnego sterowania.
4.Zainstalować klimatyzator zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji
instalacji.
POLSKI
113
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy zapoznać się z poniższą tabelą.
Może to pozwolić zaoszczędzić czas i
uniknąć zbędnych wydatków. W tabeli
opisano najczęściej występujące problemy,
które nie wynikają z wadliwego wykonania
lub zastosowania nieodpowiednich
materiałów do produkcji urządzenia.
Klimatyzator nie działa.
• Wyjęta wtyczka z gniazda. Włożyć
dokładnie wtyczkę do gniazda
ściennego.
• Przepalony bezpiecznik lub
uruchomiony automatyczny wyłącznik
w domowej instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik na nowy o takiej
samej charakterystyce opóźnienia lub
włączyć wyłącznik w domowej instalacji
elektrycznej.
• Układ sterowania jest WYŁĄCZONY.
WŁĄCZYĆ układ sterowania i ustawić
według potrzeb.
• Na wyświetlaczu widoczny jest kod
błędu P1. Zlać wodę jak opisano w
rozdziale 7.3 Odprowadzanie skroplin.
• Temperatura w pomieszczeniu jest
niższa od ustawionej temperatury
(tryb chłodzenia) lub temperatura
w pomieszczeniu jest wyższa
od ustawionej temperatury (tryb
ogrzewania). Ponownie ustawić
temperaturę.
Powietrze wydobywające się
z urządzenia wydaje się nie
być wystarczająco chłodne.
• Temperatura pomieszczenia poniżej
16°C. W temperaturze poniżej 16°C
funkcja chłodzenia może się nie
włączać.
• Ponownie ustawić niższą temperaturę.
• Wyłączenie sprężarki w wyniku zmiany
trybów. Odczekać około 4 minut
i posłuchać, czy sprężarka uruchomi
się ponownie w trybie CHŁODZENIE.
Klimatyzator chłodzi, ale temperatura
w pomieszczeniu jest zbyt wysoka –
NIE TWORZY SIĘ lód na wężownicy
chłodzącej za ozdobnym panelem
przednim.
• Temperatura na zewnątrz poniżej
16°C. Aby odmrozić wężownicę,
ustawić tryb Wentylator.
• Filtr powietrza może być
zanieczyszczony. Wyczyścić filtr. Patrz
rozdział 8. Konserwacja i czyszczenie.
Aby odmrozić, ustawić tryb Wentylator.
• Temperatura chłodzenia w nocy jest
ustawiona zbyt nisko. Aby odmrozić
wężownicę, ustawić tryb Wentylator.
Następnie ustawić wyższą temperaturę.
• Rura wylotowa niepodłączona lub
zablokowana. Patrz rozdział 5.1
Odprowadzanie gorącego powietrza.
Klimatyzator chłodzi, ale temperatura
w pomieszczeniu jest zbyt wysoka –
tworzy się lód na wężownicy chłodzącej
za ozdobnym panelem przednim.
• Zanieczyszczony filtr powietrza –
utrudniony przepływ. Wyczyścić
filtr powietrza. Patrz rozdział 8.
Konserwacja i czyszczenie.
• Ustawiona wartość temperatury jest zbyt
wysoka. Ustawić niższą temperaturę.
• Nieprawidłowo ustawione żaluzje
kierunkowe. Ustawić żaluzje tak,
aby poprawić obieg powietrza.
• Przednia część urządzenia jest
zablokowana przez zasłony, rolety,
meble itp., które utrudniają przepływ
powietrza. Usunąć przedmioty
zasłaniające przednią część urządzenia.
• Otwarte drzwi, okna, zasuwy
wentylacyjne itp. – chłodne powietrze
ucieka. Zamknąć drzwi, okna, zasuwy
wentylacyjne itp.
• Urządzenie niedawno włączono
w gorącym pomieszczeniu. Należy
odczekać dodatkowy czas, aby usunąć
ciepło „magazynowane” w ścianach,
suficie, podłodze i meblach.
Klimatyzator włącza się i szybko
wyłącza.
• Zanieczyszczony filtr powietrza –
utrudniony przepływ. Wyczyścić filtr
powietrza.
• Bardzo wysoka temperatura na
zewnątrz. Ustawić większą prędkość
w trybie WENTYLATOR aby częściej
wentylować wężownice chłodzące.
Temperatura w pomieszczeniu zbyt
niska.
• Ustawiona wartość temperatury jest zbyt
niska. Ustawić wyższą temperaturę.
114 www.electrolux.com
10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć
do odpowiedniego pojemnika w celu
utylizacji. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
wraz z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania
lub skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
ROMÂNĂ
115
CUPRINS
1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA������������������������������������������������������������� 116
2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA��������������������������������������������������������� 122
3. DESCRIEREA UNITĂȚII�������������������������������������������������������������������������������� 126
4. ACCESORII INCLUSE����������������������������������������������������������������������������������� 126
5. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE������������������������������������������������������������������� 127
6. CARACTERISTICILE APARATULUI DE CLIMATIZARE�������������������������������� 128
7. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE��������������������������������������������������������������������� 128
8. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA������������������������������������������������������������������������ 134
9. DEPANAREA�������������������������������������������������������������������������������������������������� 135
10.PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR������������������������������������������������ 136
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include
decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special
pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să aveți întotdeauna aceleași
rezultate extraordinare. Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul nostru la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
ASISTENȚĂ CLIENȚI ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile
următoarele informații: Modelul, PNC-ul, Numărul de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție - Informații privind siguranța.
Informații generale și recomandări.
Informații privind mediul înconjurător.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
116 www.electrolux.com
1.
INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA
6LPERO
2EVHUYDƤLH
([SOLFDƤLH
$FHVWVLPEROLQGLFÅIDSWXOFÅDFHVWDSDUDWIRORVHġWH
$9(57,60(17 XQUHIULJHUDQWLQIODPDELO'DFÅDSDUVFXUJHULDOH
UHIULJHUDQWXOXLġLDFHVWHDVXQWH[SXVHODRVXUVÅ
GHDSULQGHUHH[WHUQÅDSDUHXQSHULFROGHLQFHQGLX
$7(1Ĥ,(
$FHVWVLPEROLQGLFÅIDSWXOFÅPDQXDOXOGHXWLOL]DUH
WUHEXLHFLWLWFXDWHQĥLH
$7(1Ĥ,(
$FHVWVLPEROLQGLFÅIDSWXOFÅSHUVRQDOXOGHVHUYLFH
WUHEXLHVÅPDQHYUH]HDFHVWHFKLSDPHQWFRQVXOW¤QG
PDQXDOXOGHLQVWDODUH
$7(1Ĥ,(
$FHVWVLPEROLQGLFÅIDSWXOFÅLQIRUPDĥLLOHVXQW
GLVSRQLELOHGHH[HPSOXPDQXDOXOGHXWLOL]DUH
VDXPDQXDOXOGHLQVWDODUH
AVERTISMENT!
•Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
persoanele fără cunoștințe sau experiență doar
sub supraveghere sau după o scurtă instruire care
să le ofere informațiile necesare despre utilizarea
sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă
pericolele la care se expun.
•Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
•În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de agentul de service
al acestuia sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita riscurile.
Acest manual explică utilizarea corectă a noului dvs.
aparat de climatizare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest
manual înainte de a utiliza produsul. Acest manual
trebuie păstrat în siguranță pentru consultări ulterioare.
ATENȚIE!
•Contactați un tehnician de service autorizat pentru
repararea sau întreținerea acestei unități.
ROMÂNĂ
117
•Contactați instalatorul pentru montarea acestei
unități.
•Aparatul de climatizare nu este destinat
a fi utilizat de copii mici sau persoane
infirme fără supraveghere.
•Copiii mici trebuie supravegheați pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul de climatizare.
•Există reguli ale consiliului local referitoare la
nivelurile maxime de zgomot permise pentru
aparatele de climatizare.
•În cazul în care cablul de alimentare trebuie
înlocuit, acest lucru trebuie efectuat numai
de personal autorizat.
•Activitatea de instalare trebuie efectuată în
conformitate cu standardele naționale de
cablare numai de personal autorizat (dacă
există). Conectarea incorectă poate produce
supraîncălzire și incendiu.
•Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în ventilator
când reglați fantele orizontale.
•Siguranța este de 250 V, 3,15 A, tip ceramic.
•Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator
nu va fi realizată de copii nesupravegheați.
Rețineți că agenții de refrigerare pot fi inodori.
1.1 Observații importante
1.Nu utilizați unitatea fără filtrul de aer.
2.Nu utilizați unitatea în apropierea unei surse
de căldură sau a unui foc deschis.
3.Nu expuneți unitatea la exterior direct sub razele
soarelui și în ploaie.
4.Mutați sau depozitați întotdeauna aparatul în poziție
verticală.
5.Nu acoperiți aparatul când este în funcțiune sau imediat
după ce a fost utilizat.
6.Evacuați întotdeauna apa condensată înaintea
depozitării unității.
118 www.electrolux.com
1.2Aspecte de care trebuie să țineți cont la utilizarea
aparatului de climatizare
ATENȚIE!
Avertizări pentru utilizare
•Nu modificați nicio parte a acestui produs.
•Nu introduceți nimic în interiorul oricărei părți
a unității.
•Asigurați-vă că sursa de alimentare utilizată oferă
tensiunea adecvată. Utilizați doar o sursă de
alimentare de 220 - 240 V, 50 Hz 10 A. Utilizarea
unei surse de alimentare cu o tensiune neadecvată
poate deteriora unitatea și poate produce un incendiu.
•Utilizați întotdeauna un disjunctor anti-exploziv sau
o siguranță cu amperaj adecvat. În nicio situație
nu utilizați fire, ace sau alte obiecte în locul unei
siguranțe adecvate.
•În cazul unei situații anormale a aparatului de
climatizare (de ex. miros de ars), nu scoateți direct
ștecherul, mai întâi deschideți fereastra pentru
ventilație, după care opriți unitatea și deconectați
de la sursa de curent.
ATENȚIE!
Avertisment privind cablul de alimentare electrică
•Cablul de alimentare trebuie conectat doar într-o
priză de perete adecvată. Nu îl utilizați împreună
cu un prelungitor.
•Împingeți bine în priză cablul de alimentare
și asigurați-vă că nu prezintă jocuri.
•Nu trageți, deformați sau modificați cablul de
alimentare. Nu îl introduceți în apă. Tragerea sau
utilizarea incorectă a cablului de alimentare poate
determina deteriorarea unității și poate produce
electrocutarea.
•Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător sau agentul său de
service sau de către o persoană cu calificări similare
pentru a evita orice pericol. La înlocuire, utilizați
doar tipul de cablu specificat de către producător.
ROMÂNĂ
119
•Acest aparat trebuie să fie împământat. Acest aparat
este echipat cu un cablu care include un fir de masă.
Ștecherul trebuie conectat la o priză care este corect
instalată și legată la împământare. În nicio situație nu
tăiați sau scoateți din priză pinul pătrat pentru legare
la masă (doar pentru Regatul Unit) din acest ștecher.
Fișă de masă
Ștecher
Pin pătrat pentru
masă
Ştecher
(doar pentru Regatul
Unit)
1.3 Precauții la utilizare
•Opriți întotdeauna unitatea și deconectați cablul
de alimentare înainte de a efectua operațiunile
de întreținere sau curățenie.
•Nu puneți unitatea în apropierea unei surse de căldură
sau a unui foc deschis atunci când înlocuiți filtrele.
•Nu aruncați sau turnați apă direct pe unitate. Apa poate
cauza electrocutarea sau deteriorarea aparatului.
•Scurgerea trebuie realizată de fiecare dată când mutați
aparatul de climatizare. Dacă rămâne apă în rezervor,
aceasta se poate vărsa pe durata mutării.
•Pentru a asigura o scurgere adecvată, furtunul
de evacuare nu trebuie îndoit și nu trebuie ridicat
pe durata modului de dezumidificare. În caz contrar,
apa evacuată poate să se scurgă în cameră.
•Temperatura din jurul furtunului de evacuare nu trebuie să
fie sub cea de îngheț atunci când acesta este utilizat. Apa
evacuată poate îngheța în interiorul furtunului, cauzând
revărsarea în cameră a apei din interiorul unității.
•Nu obstrucționați orificiul de evacuare a aerului.
Capacitatea de răcire poate fi redusă sau chiar
complet anulată.
120 www.electrolux.com
•Instalați un dispozitiv anti-exploziv de curent rezidual
(RCD) pentru a vă proteja de electrocutare în conformitate
cu Standardul Britanic și Reglementările privind cablarea.
•Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă de
timp îndelungată poate fi periculoasă pentru sănătatea
dvs. Nu expuneți oamenii, animalele de companie sau
plantele direct la fluxul de aer pentru perioade de timp
îndelungate.
•Nu utilizați acest aparat de climatizare în anumite
scopuri pentru care nu a fost conceput (de ex. pentru
a conserva dispozitive de precizie, alimente, animale
de companie, plante și obiecte de artă). Utilizarea în
aceste moduri poate deteriora respectivele proprietăți.
•Nu utilizați mijloace de accelerare a procesului de
dezghețare sau pentru curățare care sunt diferite
de cele recomandate de producător.
•Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse
de aprindere care funcționează permanent (de exemplu:
flăcări deschise și aparat care funcționează cu gaz sau
un radiator electric în funcțiune).
•Nu găuriți sau ardeți.
•Respectați reglementările naționale privind instalațiile
pe gaz.
•Nu acoperiți fantele de ventilație.
•Aparatul se depozitează într-o zonă bine ventilată în
care dimensiunea camerei este mai mare de 12 m2.
REȚINEȚI: VERIFICAȚI PLĂCUȚA PENTRU
A AFLA TIPUL DE GAZ REFRIGERANT FOLOSIT
ÎN APARATUL DVS.
AVERTISMENT!
Informații specifice referitoare la aparatele cu gaz
refrigerant R290.
•Citiți cu atenție toate avertismentele.
•La dezghețarea și curățarea aparatului, nu folosiți
niciun instrument care nu este recomandat de
compania producătoare.
•Aparatul trebuie pus într-o zonă fără nicio sursă
permanentă de aprindere (de exemplu: flăcări
deschise, aparate electrice sau pe gaz în funcțiune).
ROMÂNĂ
121
•Nu găuriți și nu ardeți.
•Gazele refrigerante pot fi inodore.
•Aparatul trebuie instalat, folosit și depozitat într-o
zonă care este mai mare de 12 m2.
•Acest aparat conține un anumit număr de grame
(consultați eticheta de pe spatele unității) de gaz
refrigerant R290.
•R290 este un gaz refrigerant care respectă
directivele europene privind mediul. Nu găuriți
nicio parte a circuitului de refrigerare.
•Dacă aparatul este instalat, utilizat sau depozitat
într-o zonă neventilată, camera trebuie aranjată
astfel încât să împiedice acumularea de pierderi
de refrigerant care pot conduce la un pericol
de incendiu sau explozie datorită aprinderii
refrigerantului de radiatoarele electrice, sobe
sau alte surse de aprindere.
•Aparatul trebuie depozitat astfel încât să fie
împiedicată defectarea mecanică.
•Persoanele care utilizează sau lucrează la circuitul
refrigerant trebuie să aibă o certificare adecvată
emisă de o organizație acreditată care asigură
calificarea în manevrarea refrigeranților conform
cu o evaluare specifică recunoscută de asociațiile
din domeniu.
•Reparațiile trebuie realizată conform recomandărilor
companiei producătoare. Întreținerea și reparațiile
care necesită ajutorul unei alte persoane calificate
trebuie realizate sub supravegherea unei persoane
specializate în utilizarea refrigeranților inflamabili.
1.4 Informații suplimentare
Transportarea echipamentelor care conțin refrigeranți
inflamabili
Consultați reglementările de transport.
Marcajul echipamentelor folosind indicatoare
Consultați reglementările locale.
122 www.electrolux.com
Aruncarea echipamentului care folosește refrigeranți
inflamabili
Consultați reglementările naționale.
Depozitarea echipamentului/aparatelor
Depozitarea echipamentului trebuie făcută în
conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Depozitarea echipamentului ambalat (nevândut)
Protecția ambalajului trebuie făcută astfel încât
deteriorarea mecanică a echipamentului din ambalaj
nu va produce o scurgere a refrigerantului încărcat.
Numărul maxim de bucăți de echipamente care
este permis a fi depozitate împreună va fi stabilit
de reglementările locale.
2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA
2.1 Observații privind
funcționarea
• Compresorul repornește răcirea
după 4 minute. Dacă opriți aparatul
de climatizare și îl reporniți imediat,
compresorul va reporni răcirea
după 4 minute. Există un dispozitiv
electronic în unitate care păstrează
oprit compresorul timp de 4 minute
din motive de siguranță.
• În cazul unei pene de curent pe
durata utilizării, așteptați 4 minute
înainte de a reporni unitatea. După
revenirea curentului, reporniți aparatul
de climatizare. Dacă pana de curent
a durat mai puțin de patru minute,
așteptați cel puțin patru minute înainte
de repornirea unității. Dacă reporniți
aparatul de climatizare în mai puțin de
patru minute, un dispozitiv de protecție
al unității poate opri compresorul.
Dispozitivul de protecție va opri răcirea
timp de aproximativ 5 minute. Toate
setările anterioare vor fi anulate și
unitatea va reveni la setările sale inițiale.
• Atunci când opriți unitatea în modul
răcire, compresorul se va opri imediat
și motorului ventilatorului superior/
inferior se va opri după 5 secunde;
dacă treceți unitatea în modul ventilator
din modul răcire, compresorul se va
opri imediat și motorul ventilatorului
inferior se va opri după 5 secunde;
dacă treceți unitatea în modul încălzire
din modul răcire, compresorul se va
opri imediat și motorul ventilatorului
inferior se va opri după 30 de secunde.
• Funcționarea la temperatură redusă:
Unitatea dvs. este înghețată?
Fenomenul de înghețare poate
să apară când unitatea este setată
la aproximativ 18° în condiții de
temperatură scăzută, în special
noaptea. În aceste condiții, o scădere
și mai mare a temperaturii poate
produce înghețarea unității. Setarea
unității să funcționeze la o temperatură
mai ridicată va împiedica apariția
fenomenului de înghețare.
• Modul dezumidificare crește
temperatura camerei. Unitatea
generează căldură pe durata modului
de dezumidificare și temperatura
camerei va crește. Aerul cald va
fi suflat din orificiul de evacuare a
aerului, însă acest lucru este normal
și nu indică o problemă cu unitatea.
• Acest aparat de climatizare suflă
aerul cald generat de unitate în afara
camerei prin furtunul de evacuare
atunci când se află în modul răcire.
ROMÂNĂ
123
Între timp, aceeași cantitate de aer
va intra în cameră din exterior prin
toate deschiderile din cameră.
• Toate persoanele care lucrează la
sau accesează circuitul cu refrigerant
trebuie să dețină un certificat valabil
la zi de la o autoritate de evaluare
acreditată în domeniu, care autorizează
calificarea lor pentru manipularea
refrigerantului în siguranță și
conform cu specificațiile de evaluare
recunoscute în domeniu.
• Operațiunile de service for fi realizate
doar conform recomandărilor
producătorului echipamentului.
Întreținerea și reparația care necesită
asistența unui personal calificat
vor fi efectuate sub supravegherea
persoanei competente în utilizarea
refrigeranților inflamabili.
• Gama de temperatură pentru
funcționarea aparatului de climatizare
este 16-35°C (60-95°F) în modul răcire;
5-27°C (41-80°F) în modul încălzire.
Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau
a altor persoane, precum și deteriorarea
bunurilor, trebuie respectate următoarele
instrucțiuni.
Utilizarea incorectă din cauza ignorării
instrucțiunilor poate cauza rănirea sau
distrugerea proprietății.
Gradul de periculozitate este clasificat
conform cu următoarele indicații:
Semnificația simbolurilor folosite în acest
manual este indicată mai jos:
AVERTISMENT!
Acest simbol indică posibilitatea
de rănire mortală sau gravă.
ATENȚIE!
Acest simbol indică posibilitatea
de rănire sau deteriorare
a proprietății.
Acest simbol vă indică să nu
efectuați niciodată acțiunea
respectivă.
Simbolul indică o acțiune obligatorie.
2.2 Avertisment pe durata
utilizării
AVERTISMENT!
Avertisment pe durata utilizării
124 www.electrolux.com
Avertisment
Semnificație
Introduceți ștecherul în priză în mod
corespunzător
În caz contrar, poate apărea pericol de
electrocutare, incendiu sau explozie din
cauza generării de căldură în exces.
Nu porniți sau opriți unitatea prin
introducerea sau scoaterea din
priză a ștecherului
Acestea pot cauza electrocutare, incendiu
și explozie din cauza generării de căldură
Nu deteriorați și nu utilizați un cablu
de alimentare care nu are specificații
cunoscute
Acestea pot cauza electrocutare,
incendiu și explozie. Dacă cablul
de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător sau
agentul său de service autorizat
sau de către o persoană cu calificări
similare pentru a evita orice pericol.
Nu modificați lungimea cablului de
alimentare și nu partajați priza cu alte
aparate
Acestea pot cauza electrocutare,
incendiu și explozie din cauza
generării de căldură
Nu folosiți aparatul cu mâinile ude sau
în mediu umed
Se poate produce electrocutare
Nu direcționați aerul circulat spre
persoanele din încăpere
Vă poate afecta sănătatea
Întotdeauna asigurați o împământare
corespunzătoare
Realizarea incorectă a împământării
poate cauza electrocutarea
Nu permiteți pătrunderea apei
în componentele electrice
Poate cauza defectarea unității sau
electrocutarea
Întotdeauna instalați un disjunctor
și un circuit de alimentare dedicat
Instalarea incorectă poate cauza
electrocutare, incendiu și explozie
Deconectați alimentarea dacă unitatea
Acestea pot cauza electrocutare,
emite sunete neobișnuite, miros sau fum. incendiu și explozie
Nu utilizați priza dacă nu este fixă sau
este deteriorată
Acestea pot cauza electrocutare,
incendiu și explozie
Nu deschideți unitatea în timpul
funcționării
Acestea pot cauza electrocutare,
incendiu și explozie
Țineți la distanță armele de foc
Poate cauza incendiu și explozie
Nu utilizați cablul de alimentare la rețea
în apropierea aparatelor de încălzire
Acestea pot cauza electrocutare,
incendiu și explozie
Nu utilizați cablul de alimentare în
apropierea gazelor inflamabile sau
combustibililor, cum ar fi benzina,
benzenul, diluantul, etc.
Acestea pot cauza electrocutare,
incendiu și explozie
Aerisiți bine încăperea înainte de
utilizarea aparatului de climatizare dacă
există o scurgere de gaz de la alt aparat
Poate cauza explozie, incendiu și arsuri
Nu dezasamblați și nu modificați unitatea Poate cauza o defecțiune
și electrocutarea
ROMÂNĂ
125
ATENȚIE!
Atenție!
Semnificație
La înlăturarea filtrului, nu atingeți
componentele metalice ale unității
Poate cauza o leziune
Nu curățați aparatul de climatizare
cu apă
Apa poate intra în unitate și poate degrada
izolația. Poate cauza electrocutare
Aerisiți bine încăperea în cazul utilizării
împreună cu o sobă, etc.
Poate apărea o scădere a cantității
de oxigen
Când unitatea urmează a fi curățată,
opriți și deconectați întrerupătorul
circuitului
Nu curățați unitatea când alimentarea
este pornită, pentru că poate cauza
incendiu, explozie sau electrocutare,
precum și leziuni
Nu puneți un animal domestic sau
o plantă de cameră într-un loc expus
la direcția fluxului de aer
În acest fel animalul sau planta pot
fi afectate
A nu se utiliza în scopuri speciale
Nu utilizați acest aparat de climatizare
pentru a păstra dispozitive de precizie,
alimente, animale de companie, plante
și obiecte de artă. Acestea pot cauza
deteriorarea calității, etc.
Opriți funcționarea și închideți fereastra
în caz de furtună sau ciclon
Funcționarea cu ferestrele deschise
poate cauza umezirea interiorului
și înmuierea mobilierului locuinței
Țineți ștecherul de partea din capăt
atunci când îl scoateți afară
Poate cauza electrocutare și deteriorare
Decuplați întrerupătorul de alimentare de Poate cauza defectarea aparatului sau
la rețea în cazul neutilizării pe o perioadă incendiu și explozie
mai lungă
Nu puneți obstacole în jurul orificiilor de
Poate cauza defectarea aparatului sau
intrare a aerului sau în interiorul orificiului un accident
de ieșire a aerului
Întotdeauna introduceți corect filtrele.
Curățați filtrul o dată la fiecare două
săptămâni
Funcționarea fără filtre poate duce
la defectare
Nu utilizați un detergent puternic ca
de exemplu ceară sau diluant - folosiți
o lavetă moale
Aspectul se poate deteriora din cauza
modificării culorii produsului sau zgârierii
suprafeței
Nu puneți obiecte grele pe cablul de
alimentare și asigurați-vă să nu fie
comprimat
Există pericol de incendiu, explozie sau
electrocutare
Nu beți apa scursă din aparatul
de climatizare
Conține impurități și vi se poate face rău
Aveți grijă la despachetare și instalare
Marginile ascuțite pot cauza leziuni
Dacă apa pătrunde în unitate, opriți
Se poate produce electrocutare și pot
unitatea de la priză și opriți de la
apărea daune
întrerupătorul de circuit. Izolați sursa
de curent prin scoaterea ștecherului și
contactați un tehnician de service calificat
126 www.electrolux.com
3. DESCRIEREA UNITĂȚII
1
2
3
4
5
6
Telecomandă
Receptor de semnal
Orificiu pentru aerul din cameră
Panou de comandă
Mâner de transport (ambele laturi)
Admisia de aer
7
8
9
10
11
12
13
Orificiu de evacuare permanentă
Pompă orificiu de evacuare
Orificiu inferior de evacuare
Evacuare aer
Priză de curent
Cablu de alimentare
Rotiță
4. ACCESORII INCLUSE
PIESE
NUMELE PIESEI:
CANTITATE:
1
Adaptor A, Conductă de evacuare,
Adaptor B (gură plată),
1 set
2
Furtun de evacuare
1 buc
3
Telecomandă
1 set
4
Baterie (R03P „AAA” 1,5 V)
2 buc
• Verificați dacă toate accesoriile sunt incluse în pachet și consultați instrucțiunile de
instalare pentru utilizarea lor.
ROMÂNĂ
127
5. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
5.1 Evacuare aer cald
În modul Rece aparatul trebuie amplasat
în apropierea unei ferestre sau a unei
deschideri pentru ca aerul cald evacuat
să poată fi trimis afară prin furtun. Mai
întâi poziționați unitatea pe o podea
plată și asigurați un spațiu liber de minim
50 cm în jurul unității. De asemenea,
aparatul trebuie poziționat în apropierea
unei prize de curent cu un singur adaptor.
1.Extindeți unul din capetele furtunului
(Fig.1) și înșurubați pe furtun adaptorul A
(Fig.2).
([WLQGHțLIXUWXQXOODWHUDO
)LJ
4.Prindeți adaptorul B de fereastră.
(Fig. 5)
)LJ
Furtunul poate fie extins de la
lungimea sa originală de 38 cm
până la 150 cm, însă este indicat
să mențineți lungimea la minimul
necesar. De asemenea, furtunul
nu trebuie să aibă coturi ascuțite
sau îndoituri. (Fig. 6)
)LJ
)LJ
Adaptorul A este deja înșurubat pe
furtunul acestei unități.
2.Extindeți celălalt capăt al furtunului și
înșurubați furtunul pe adaptorul B (Fig. 3).
)LJ
3.Instalați adaptorul A în unitate (Fig. 4).
,QWURGXFHțL°Q
%ORFDUHD
Fig. 4
128 www.electrolux.com
6. CARACTERISTICILE APARATULUI DE CLIMATIZARE
6.1 PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
Afișaje pentru temperatură/timp
PORNIRE/OPRIRE
Resetare filtru
Viteza ventilatorului
Reglați Temperatura sau Cronometrul
6
7
8
9
Selectare mod
Somn
Cronometru
Oscilare
7. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Câteva din următoarele instrucțiuni
pot fi folosite doar prin utilizarea
Panoului de comandă.
7.1Utilizarea Panoului
de comandă
Modul încălzire (la anumite modele)
În acest mod TREBUIE utilizat furtunul
adaptor pentru evacuare.
1.Apăsați butonul „mod” până când
se aprinde indicatorul „Încălzire”.
2.Apăsați butonul „viteză ventilator”
pentru a alege viteza ventilatorului
în funcție de aprinderea indicatorului
vitezei ventilatorului. Puteți alege viteza
ventilatorului în următoarea secvență:
„auto” → „hi” (ridicată) → „med”
(medie) → „low” (scăzută) → „auto”.
3.Apăsați butonul „ ” sau „ ” pentru
a alege temperatura dorită.
4.Conectați furtunul de evacuare.
Consultați secțiunea 7.4 Evacuarea.
Modul de răcire
În acest mod TREBUIE utilizat furtunul
adaptor pentru evacuare.
1.Apăsați butonul „mod” până când se
aprinde indicatorul modului Răcire.
2.Apăsați butonul „viteză ventilator”
pentru a alege viteza ventilatorului
în funcție de aprinderea indicatorului
vitezei ventilatorului. Puteți alege viteza
ventilatorului în următoarea secvență:
„auto” → „hi” (ridicată) → „med”
(medie) → „low” (scăzută) → „auto”.
3.Apăsați butonul „ ” sau „ ” pentru
a alege temperatura dorită.
Nu este necesară folosirea furtunului
de evacuare în modul „răcire”.
Uscat Plus
Apăsați butonul „mod” până când se
aprinde indicatorul modului Uscat.
Ecranul afișează temperatura camerei.
În același timp, se aprinde indicatorul
„scăzut” pentru ventilator
Observație: În acest mod, viteza
ventilatorului nu poate fi selectată.
ROMÂNĂ
Modul ventilator
În acest mod, nu este nevoie să utilizați
furtunul de evacuare.
1.Apăsați butonul „mod” până când se
aprinde indicatorul modului Ventilator.
2.Apăsați butonul „Viteză ventilator”
pentru a alege viteza dorită de ventilare.
3.Ventilatorul va funcționa la viteza
selectată și afișajul va indica
temperatura camerei.
Observație: În acest mod, viteza
automată nu poate fi selectată.
Modul automat
Furtunul de evacuare trebuie să fie fixat
permanent în acest mod.
Când setați aparatul de climatizare în
modul Auto, acesta va selecta automat
răcirea, încălzirea (nu se aplică la
modelele doar cu răcire) sau funcționarea
numai cu ventilator, în funcție de ce
temperatură ați selectat și de temperatura
încăperii. Aparatul de climatizare va
controla automat temperatura încăperii
în jurul temperaturii setate de dvs.
În modul AUTO nu puteți selecta viteza
ventilatorului.
1. Apăsați butonul „mod” până când se
aprinde indicatorul pentru „Modul auto”.
După selectarea „Modului auto”,
unitatea va funcționa automat în funcție de
temperatura efectivă a aerului din cameră.
Modul cronometru
Cronometrul ajută utilizatorul să întârzie
pornirea sau oprirea unității.
Cum se întârzie pornirea
Conectați unitatea la priză pentru ca
aceasta să fie în așteptare.
Apăsați butonul „cronometru”, după care
se aprinde indicatorul Cronometru și
numărul de ore afișat pe ecran va fi „0.0”.
Atingeți sau țineți apăsată săgeata
SUS „ ” sau săgeata JOS „ ” pentru
a schimba pornirea cu întârziere în
incrementuri de câte 0,5 ore până la
maxim 10 ore, după care în incrementuri
de 1 oră până la maxim 24 de ore.
Apăsați din nou butonul „cronometru”
în maxim 5 secunde și veți renunța
direct la setarea cronometrului.
După 5 secunde, funcția cronometru
este activată, afișajul va indica din nou
temperatura. Panoul de comandă va
număra invers timpul rămas până la
pornire.
129
Unitatea va porni în modul setat anterior.
Pentru a revoca setarea, apăsați din nou
butonul „cronometru” și acesta va arăta
timpul rămas și dacă mai apăsați o dată
butonul, acesta va abandona funcția. Puteți
revoca această setare și prin apăsarea
butonului „pornit/oprit”. După revocarea
setării, indicatorul cronometru se va opri.
Cum se întârzie oprirea
Puteți întârzia oprirea atunci când
unitatea este pornită.
Apăsați butonul „cronometru”, după care
se aprinde indicatorul Cronometru și
numărul de ore afișat pe ecran va fi „0.0”.
Atingeți sau țineți apăsată săgeata
SUS „ ” sau săgeata JOS „ ” pentru
a schimba oprirea cu întârziere în
incrementuri de câte 0,5 ore până la
maxim 10 ore, după care în incrementuri
de 1 oră până la maxim 24 de ore.
Apăsați din nou butonul „cronometru” în
maxim 5 secunde și veți renunța direct
la setarea cronometrului.
După 5 secunde, funcția cronometru
este activată, afișajul va indica din nou
temperatura. Panoul de comandă va
număra invers timpul rămas până la
oprire.
Pentru a revoca setarea, apăsați din nou
butonul „cronometru” și acesta va arăta
timpul rămas și dacă mai apăsați o dată
butonul, acesta va abandona funcția.
Puteți revoca această setare și prin
apăsarea butonului „pornit/oprit”. După
revocarea setării, indicatorul cronometru
se va opri.
Modul Somn
Activarea acestei funcții vă va asigura o
temperatură confortabilă și vă va ajuta să
economisiți energie.
Doar atunci când unitatea este în modul
Răcire, Încălzire sau auto, puteți apăsa
butonul „somn” pentru ca unitatea să
intre în modul Somn.
Observație: Consultați pagina 17 pentru
detalii privind modul „Somn”.
Funcția oscilarea fantelor
Apăsați butonul „oscilare” pentru a
permite oscilarea fantelor, fantele de pe
panoul superior vor oscila în sus și jos.
Apăsați din nou acest buton pentru a
dezactiva funcția de oscilare a fantelor.
Funcția °F/°C
Apăsați butonul „ ” și „ ” simultan timp
de peste 3 secunde pentru a comuta
130 www.electrolux.com
între grade Fahrenheit și grade Celsius.
În modul Uscat/Ventilator, nu puteți
selecta °F/°C.
Resetare filtru
Aceasta funcție vă anunță că trebuie să
curățați Filtrul de aer (consultați Îngrijirea
și curățarea) pentru o utilizare mai
eficientă.
Indicatorul filtrului se va aprinde după 250
de ore de funcționare. Pentru a reseta
după curățarea filtrului, apăsați butonul
„resetare filtru” și indicatorul „filtru” se va
stinge.
Instalarea bateriei și instrucțiuni
importante
Scoateți capacul situat pe spatele
telecomenzii.
Introduceți corect bateriile furnizate
(consultați instrucțiunile din interiorul
compartimentului pentru baterii).
Închideți capacul.
Pentru înlocuirea bateriilor vechi
(epuizate) cu două baterii noi R03P
„AAA” de 1,5 V, repetați pașii de mai sus.
7.2 Telecomandă
1 Ecranul telecomenzii
2 Butonul de setare Temp/Cronometru
3 Butonul mod
4 Butonul cronometru
5 Butonul Pornit/Oprit
6 Butonul viteză
7 Butonul Somn
8 Butonul oscilare
Dacă telecomanda este înlocuită sau
aruncată, bateriile trebuie scoase și
aruncate în conformitate cu legislația
locală deoarece acestea sunt periculoase
pentru mediu.
Nu puneți împreună baterii vechi cu
cele noi.
Nu amestecați între ele bateriile alcaline
cu cele standard (carbon-zinc) sau
reîncărcabile (nichel-cadmiu).
Nu aruncați bateriile în foc. Bateriilor
pot exploda sau se pot scurge. Dacă
telecomanda nu este utilizată o perioadă
îndelungată, scoateți bateriile din
telecomandă.
Telecomanda trebuie manevrată cu multă
atenție. Nu o scăpați pe jos sau expuneți
în lumina directă a soarelui sau la surse
de căldură.
Acest dispozitiv respectă Partea
15 a Regulilor FCC. Utilizarea se face
în următoarele două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu cauzează
interferențe dăunătoare și (2) acest
dispozitiv acceptă toate interferențele
primite, inclusiv interferențele care pot
cauza o funcționare nedorită.
Îndreptați telecomanda spre poziția
receptorului de semnal. Telecomanda
nu trebuie ținută la peste 16 ft (5 metri)
distanță de unitate (fără obstacole între
telecomandă și unitate).
$SDUDWSRUWDELO
GH$&
8WLOL]DWRU
0D[P
7HOHFRPDQGÅ
ROMÂNĂ
Modul de utilizare a telecomenzii
PORNIREA UNITĂȚII
Conectați unitatea la priză, după care
apăsați butonul „pornit/oprit” (atunci când
este pornit, unitatea va funcționa cu
ultima setare avută înainte de oprire.
Pentru a opri unitatea, apăsați din nou
butonul „pornit/oprit”, după care scoateți
din priză.
Opriți întotdeauna unitatea prin apăsarea
butonului „pornit/oprit” și așteptați câteva
minute înainte de a scoate ștecherul.
131
pentru ventilator prin apăsarea butonului
Viteză ventilator și consultând diagrama.
Observație: În acest mod, furtunul
de evacuare a aerului nu este necesar
să fie conectat.
Modul răcire
Apăsați butonul „mod” până când partea
stângă a ecranului LCD afișează „rece”.
Apăsați butonul „viteză ventilator” pentru
a alege între vitezele „auto”, „ridicată”,
„med” și „scăzută”.
Apăsați butonul „ ” și „ ” pentru a
alege temperatura dorită.
Modul încălzire (doar pentru modelele
cu Răcire și Încălzire)
Apăsați butonul „mod” până când
partea stângă a ecranului LCD afișează
„încălzire”.
Apăsați butonul „viteză ventilator” pentru
a alege între vitezele „auto”, „ridicată”,
„med” și „scăzută”.
Apăsați butonul „ ” și „ ” pentru a
alege temperatura dorită.
Modul AUTO
Uscat Plus
Apăsați butonul „mod” până când partea
stângă a ecranului LCD afișează „uscat”.
În același timp, apare pe ecran simbolul
„scăzută” pentru ventilator.
Observație: În acest mod, viteza
ventilatorului nu poate fi selectată.
Apăsați butonul „mod” până când partea
superioară a ecranului LCD afișează
„auto”.
În modul AUTO nu puteți selecta viteza
ventilatorului.
Apăsați butonul „ ” și „ ” pentru a
alege temperatura dorită.
Modul Somn
Modul ventilator
Apăsați butonul „mod” până când
partea stângă a ecranului LCD
afișează „ventilator”.
În acest mod, puteți selecta vitezele
„auto”, „ridicată”, „med” și „scăzută”
Atunci când unitatea este în modul
Răcire, Încălzire sau auto, puteți apăsa
butonul „somn” pentru ca unitatea să
intre în modul Somn. În acest mod, viteza
ventilatorului va fi setată automat pe
„auto”, setare care nu poate fi schimbată.
În modul Răcire/Încălzire, temperatura
selectată va crește/scădea cu 1°C la 30
de minute după selectarea acestui mod.
Temperatura va mai crește/scădea cu
132 www.electrolux.com
încă 1°C după alte 30 de minute. Această
nouă temperatură va fi menținută pentru
7 ore înainte de a reveni la temperatura
selectată inițial. Aceasta încheie modul
„Somn” și unitatea se va închide automat.
Programul modul „Somn” poate fi anulat
în orice moment apăsând din nou pe
butonul de „Somn”, „mod” sau „viteză
ventilator”.
Observație: În modul Ventilator sau
Uscat, modul Somn nu poate fi setat.
Funcția oscilarea fantelor
Apăsați butonul „oscilare„ pentru a
permite oscilarea fantelor, iar partea
”.
superioară a ecranului va afișa „
Fantele panoului superior vor oscila în
sus și jos.
Apăsați din nou acest buton pentru a
dezactiva funcția de oscilare a fantelor.
Funcția °F/°C
Apăsați butonul „ ” și „ ” simultan timp
de peste 3 secunde pentru a comuta
între grade Fahrenheit și grade Celsius.
În modul Uscat/Ventilator, nu puteți
selecta °F/°C.
Modul cronometru
Cum se întârzie pornirea
Conectați unitatea la priză pentru ca
aceasta să fie în așteptare. Apăsați
butonul „cronometru”, ecranul fa afișa
„cronometru” și „h”, iar „pornit” va clipi.
Atingeți sau țineți apăsată săgeata
SUS „ ” sau săgeata JOS „ ” pentru
a schimba pornirea cu întârziere în
incrementuri de câte 0,5 ore până la
maxim 10 ore, după care în incrementuri
de 1 oră până la maxim 24 de ore. După
3 secunde, setarea va fi memorată.
Panoul de comandă va număra
invers timpul rămas până la pornire.
Puteți apăsa din nou direct butonul
„cronometru” și „pornit” se va opri imediat
din clipit, după care unitatea va porni în
modul în care a fost setată anterior.
Puteți seta modul și unitatea va porni
conform preferinței după ce „pornit”
se oprește din clipit.
Pentru a revoca setarea, apăsați din nou
butonul „cronometru”.
ROMÂNĂ
Cum se întârzie oprirea
Puteți întârzia oprirea atunci când
unitatea este pornită. Apăsați butonul
„cronometru”, ecranul fa afișa
„cronometru” și „h”, iar „oprit” va clipi.
Atingeți sau țineți apăsată săgeata
SUS „ ” sau săgeata JOS „ ” pentru
a schimba oprirea cu întârziere în
incrementuri de câte 0,5 ore până la
maxim 10 ore, după care în incrementuri
de 1 oră până la maxim 24 de ore. După 3
secunde setarea va fi memorat și afișajul
va indica timpul rămas până la oprirea
unității. Puteți apăsa din nou direct butonul
„cronometru” și „oprit” se va opri imediat
din clipit.
Pentru a revoca setarea, apăsați din nou
butonul „cronometru”.
133
Dacă afișajul indică „E4”, comunicarea
dintre afișajul PCB și unitatea principală de
comandă PCB nu funcționează. Contactați
centrul de service autorizat Electrolux.
7.4 Instrucțiuni de evacuare
a apei
Evacuarea continuă a apei
Pe durata modului USCAT sau la modelul
cu pompă de căldură, veți avea nevoie de
un furtun de grădină (se vinde separat)
sau de un furtun de evacuare pentru a
evacua apa din unitate rezultată în urma
condensului. Urmați pașii de mai jos:
• Deșurubați dopul evacuării de la orificiul
de evacuare permanentă (Fig. 20).
• Conectați un capăt al furtunului de
evacuare (vândut separat) sau al
furtunului de evacuare la orificiul de
evacuare și duceți celălalt capăt într-o
scurgere care se află mai jos decât
unitatea (Fig. 21).
Fig. 20
7.3 Cod eroare
Dacă pe afișaj apare „AS”, „CS” sau „ES”,
un senzorul de temperatură este defect.
Contactați centrul de service autorizat
Electrolux.
Capac de
golire pentru
Modul Uscare
Capac de golire
pentru Modul
Pompa de căldură
Furtun de grădină
Dacă afișajul indică „L3”, motorul
ventilatorului condensatorului CC s-a
defectat. Contactați centrul de service
autorizat Electrolux.
Furtun de
evacuare
Fig. 21
OBSERVAȚIE:
Dacă afișajul indică „P1”, tava de jos este
plină. Mutați cu atenție unitatea până
la locul de evacuare, scoateți dopul de
la evacuare și lăsați apa să se scurgă.
Reporniți aparatul până când simbolul
„P1” dispare. Dacă eroarea se repetă,
contactați centrul de service.
• Apa de la condens poate curge după
scoaterea dopului dacă unitatea
funcționează în modul Răcire sau
Auto. Atunci când scoateți furtunul de
grădină, pregătiți o tavă de picurare
(care nu este furnizată) pentru a colecta
condensul din orificiul de evacuare.
• Asigurați-vă că înălțimea evacuării și
secțiunea furtunului de evacuare nu
trebuie să fie mai înalte decât cea a
orificiului de evacuare, în caz contrar
evacuarea permanentă a apei s-ar
putea să nu funcționeze corect.
134 www.electrolux.com
• În timpul modului Răcire sau Auto,
se recomandă dezactivarea evacuării
permanente prin punerea unui dop la
orificiul de evacuare pentru a atinge
performanța maximă.
)LJ
după care scoateți dopul evacuării pentru
a permite condensului să curgă în tava
de picurare.
Puneți la loc dopul de la orificiul de evacuare
permanentă dacă nu mai curge condens.
Puneți tava de picurare sub orificiul de
evacuare inferior, după care scoateți
opritorul de cauciuc din orificiul de
evacuare pentru a permite condensului
să curgă în tava de picurare. Dacă tava
de picurare nu poate reține tot condensul,
repetați procedura după golire.
Puneți la loc dopul de la orificiul de evacuare
inferioară dacă nu mai curge condens.
Orificiu inferior
de evacuare
Dop
Tavă de picurare
)LJ
Golirea condensului din unitate pentru
depozitarea pe durata iernii.
Puneți o tavă de picurare (care nu este
furnizată) sub orificiul de evacuare de jos,
OBSERVAȚIE: Pentru a vă asigura că
a fost îndepărtat tot condensul, înclinați
unitatea, ridicând-o ușor din față până
când nu mai curge condens din orificiul
de evacuare.
8. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA
Curățați din când în când unitatea de aer
condiționat pentru a-i păstra aspectul de
nou. Scoateți din priză unitatea înainte de
a o curăța pentru a evita electrocutarea
sau pericolele de incendiu.
8.1 Curățarea unității
Partea frontală și carcasa poate fi ștearsă
de praf cu o lavetă uscată sau spălată cu
o lavetă înmuiată într-o soluție formată din
apă caldă și detergent lichid pentru vase.
Nu utilizați agenți de curățare agresivi,
ceară sau lacuri pe partea frontală
a cabinetului.
Ștergeți excesul de apă cu o lavetă înainte
de a începe să ștergeți în jurului comenzilor.
Apa în exces în jurul comenzilor poate
deteriora aparatul de aer condiționat.
8.2 Curățarea filtrelor
Pentru a vă menține aparatul de climatizare
funcționând eficient, curățați filtrele la
fiecare două săptămâni de utilizare.
1.Scoateți filtrul de aer ca în imaginea
de mai jos.
Scoateți filtrul superior de aer și filtrul
inferior de aer.
1
2
ROMÂNĂ
2.Spălați filtrul utilizând un detergent
de vase și apă caldă cu temperatura
sub 40°C. Spălați bine filtrul. Scuturați
ușor pentru a îndepărta excesul de
apă de pe filtru. Filtrul trebuie să fie
uscat complet înainte de a fi pus la loc.
Sau puteți să aspirați filtrul până când
acesta devine curat.
3.Puneți la loc filtrul după ce acesta s-a
uscat.
Filtrul trebuie să fie uscat complet
înainte de a fi pus la loc.
8.3 Depozitarea pe timp de iarnă
Dacă aparatul de climatizare nu va fi folosit
pentru o perioadă extinsă de timp:
1.Goliți complet rezervorul de colectare
a apei și scoateți dopul și opritorul
de la evacuarea inferioară suficient
timp pentru a permite evacuarea
în totalitate a apei reziduale. După
golirea completă a rezervorului,
135
când nu mai curge apa, puneți la loc
dopul și opritorul.
2.Scoateți și curățați filtrul, lăsându-l să
se usuce complet, după care puneți-l
la loc.
3.Scoateți bateriile din telecomandă.
4.Depozitați aparatul de climatizare întrun loc uscat, răcoros și bine ventilat,
departe de lumina directă a soarelui,
temperaturi extreme și praf în exces.
Înainte de a utiliza din nou aparatul
de climatizare:
1.Asigurați-vă că filtrul și dopul
de evacuare sunt montate.
2.Verificați cablul pentru a vă asigura
că este în stare bună, fără crăpături
sau deteriorări.
3.Puneți baterii noi în telecomandă.
4.Instalați aparatul de climatizare
conform descrierii din Instrucțiunile
de instalare.
9. DEPANAREA
Înainte să apelați la service, verificați
această listă. Aceasta poate economisi
timp și bani. Această listă include
situații obișnuite care nu sunt rezultatul
defectelor de manoperă sau de materiale
ale acestui aparat.
Aparatul de climatizare nu funcționează.
• Ștecherul este scos din priză. Împingeți
ferm ștecherul în priza de perete.
• Siguranță arsă sau disjunctor
declanșat. Înlocuiți siguranța cu un
disjunctor cu temporizator sau cu
circuit de resetare.
• Telecomanda este în poziția OPRIT.
Puneți telecomanda pe PORNIT
și alegeți setarea dorită.
• Codul de eroare P1 pare pe afișaj.
Evacuați apa conform instrucțiunilor
din secțiunea 7.3 Evacuarea.
• Temperatura camerei mai scăzută
decât temperatura setată (Mod răcire)
Temperatura camerei mai ridicată
decât temperatura setată (Mod
încălzire). Resetați temperatura.
Aerul care vine de la unitate nu pare
a fi suficient de rece.
• Temperatura camerei sub 16°C. Răcirea
nu se poate face dacă temperatura
camerei nu crește peste 16°C.
• Resetați la o temperatură mai mică.
• Compresorul se oprește la schimbarea
modurilor. Așteptați aproximativ
4 minute și ascultați dacă compresorul
repornește când setați modul RĂCIRE.
Aerul condiționat răcește, dar camera
este prea caldă - NU se formează
gheață pe bobina de răcire din spatele
fațadei decorative.
• Temperatură exterioară sub 16°C.
Pentru a dezgheța bobina, setați modul
Ventilator.
• Filtrul de aer poate fi murdar. Curățați
filtrul. Consultați secțiunea 8 Îngrijirea
și curățarea. Pentru dezghețare, setați
modul Ventilator.
• Temperatura este setată prea jos
pentru răcirea pe timp de noapte.
Pentru a dezgheța bobina, setați
modul Ventilator. După care, setați
temperatura la un nivel mai ridicat.
136 www.electrolux.com
• Furtunul de evacuare nu este
conectat sau este blocat. Consultați
secțiunea 5.1 Evacuarea aerului cald.
Aerul condiționat răcește, dar camera
este prea caldă - se formează gheață
pe bobina de răcire din spatele fațadei
decorative.
• Filtru de aer murdar - circulația aerului
este restricționată. Curățați filtrul de
aer. Consultați secțiunea 8 Îngrijirea
și curățarea.
• Temperatura setată este prea mare.
Setați temperatura la un nivel mai redus.
• Fantele de ventilație a aerului nu sunt
poziționate adecvat. Poziționați corect
fantele pentru o distribuție mai bună
a aerului.
• Partea frontală a unității este blocată
de perdele, jaluzele, mobilă, etc. se restricționează distribuția aerului.
Eliberați blocajul din fața unității.
• Ușile, ferestrele, etc. sunt deschise aerul rece iese afară. Închideți ușile,
ferestrele, etc.
• Unitatea a fost pornită recent într-o
cameră foarte caldă. Lăsați să treacă
un timp pentru a elimina „căldura
stocată” de pereți, tavan, podea
și mobilă.
Aerul condiționat pornește
și se oprește rapid.
• Filtru de aer murdar - circulația aerului
este restricționată. Curățați filtrul de aer.
• Temperatura din exterior este extrem de
mare. Setați viteza pentru VENTILATOR
la un nivel mai ridicat pentru a aduce mai
frecvent aerul prin bobinele de răcire.
Camera este prea rece.
• Temperatura setată este prea mică.
Măriți temperatura setată.
10. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclați materialele marcate cu simbolul.
Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutați la protejarea
mediului și a sănătății umane și la
reciclarea deșeurilor din aparatele
electrice și electrocasnice. Nu aruncați
aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere.
Returnați produsul la centrul local de
reciclare sau contactați administrația
orașului dvs.
SLOVENSKY
137
OBSAH
1. SAFETY INFORMATION ������������������������������������������������������������������������������ 138
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ������������������������������������������������������������������������� 144
3. OPIS JEDNOTKY ������������������������������������������������������������������������������������������ 147
4. VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA ����������������������������������������������������������������������� 147
5. NÁVOD NA MONTÁŽ ������������������������������������������������������������������������������������ 148
6. FUNKCIE KLIMATIZÁCIE ����������������������������������������������������������������������������� 149
7. PREVÁDZKOVÉ POKYNY ��������������������������������������������������������������������������� 149
8. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE �������������������������������������������������������������������� 155
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV ������������������������������������������������������������������������������ 156
10.OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ������������������������������������������������������ 157
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v
sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri
jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť
istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Rady o používaní, brožúrky, návody na riešenie problémov, informácie o servise
získate na stránke:
www.electrolux.com/webselfservice
Pre lepší prístup k servisu si výrobok zaregistrujte na stránke:
www.registerelectrolux.com
Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič
zakúpte na stránke:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite
si pripraviť nasledujúce údaje: model, PNC, sériové číslo.
Informácie sa nachádzajú na výkonnostnom štítku.
Varovanie/Upozornenie – bezpečnostné informácie.
Všeobecné informácie a tipy.
Informácie týkajúce sa životného prostredia.
Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
138 www.electrolux.com
1.
SAFETY INFORMATION
6\PERO
3R]Q£PND
9$529$1,(
832=251(1,(
832=251(1,(
9\VYHWOHQLH
7HQWRV\PERO]REUD]XMHŀHWHQWRVSRWUHELÏSRXŀ¯YD
KRUĀDY«FKODGLYR9SU¯SDGH¼QLNXFKODGLYDDMHKR
Y\VWDYHQLDH[WHUQ«PX]GURMXY]QLHWHQLDH[LVWXMH
UL]LNRSRŀLDUX
7HQWRV\PERO]REUD]XMHŀHMHSRWUHEQ«VLG¶VOHGQH
SUHϯWDħQ£YRGQDREVOXKX
7HQWRV\PERO]REUD]XMHŀHVW¿PWR]DULDGHQ¯PE\
PDOLPDQLSXORYDħVHUYLVQ¯]DPHVWQDQFLVRGYRODQ¯P
VDQDQ£YRGQDREVOXKX
7HQWRV\PERO]REUD]XMHŀHV¼NGLVSR]¯FLLLQIRUP£FLH
832=251(1,( DNRQDSUQ£YRGQDREVOXKXDPRQW£ŀQDSU¯UXÏND
VAROVANIE!
•Tento spotrebič smú používať deti staršie ako
8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou
alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
•Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
•Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte
ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom
servise alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
Tento návod vysvetľuje správne používanie vašej
novej klimatizácie. Tento návod si starostlivo prečítajte
pred používaním výrobku. Tento návod uchovajte na
bezpečnom mieste pre rýchle referencie.
UPOZORNENIE!
•Ohľadne opravy alebo údržby jednotky kontaktujte
autorizovaného servisného technika.
•Pre účely nainštalovania tejto jednotky kontaktujte
inštalatéra.
SLOVENSKY
139
•Klimatizačná jednotka nie je určená na používanie
malými deťmi ani nespôsobilými osobami bez
dozoru.
•Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa
zabezpečilo, že sa s klimatizačnou jednotkou
nehrajú.
•Ohľadne maximálnej povolenej úrovni hluku
vydávané klimatizačnými jednotkami existujú
miestne pravidlá.
•Ak je potrebné vymeniť sieťový kábel, mal by tak
vykonať len autorizovaný personál.
•Inštalácia musí byť urobená v súlade s
vnútroštátnymi normami a smie ju vykonať výhradne
autorizovaný personál (ak použiteľné). Nesprávne
zapojenie môže spôsobiť prehriatie a požiar.
•Pri úprave horizontálnych lopatiek dávajte pozor,
aby ste si neporanili prsty.
•Poistka má 250 V 3,15 A, keramický typ.
•Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru. Nezabudnite, že chladiace látky
nesmú obsahovať žiaden zápach.
1.1 Dôležité poznámky
1. Jednotku nepoužívajte bez vzduchového filtra.
2. Jednotku nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla alebo
otvoreného ohňa.
3. Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
a dažďu.
4. Jednotku vždy skladujte alebo presúvajte v polohe hore.
5. Spotrebič nezakrývajte počas prevádzky ani tesne
po použití.
6. Pred skladovaním jednotky kondenzát vždy vypustite.
1.2 Na čo treba myslieť pri používaní klimatizácie
UPOZORNENIE!
Upozornenia pri používaní
•Neupravujte žiadnu časť tohto výrobku.
•Do žiadnej časti jednotky nič nevkladajte.
140 www.electrolux.com
•Ubezpečte sa, že použité napájanie má príslušné
menovité napätie. Použite len napätie 220 - 240 V,
50 Hz, 10 A. Použitie zdroja napájania
s nesprávnym menovitým napätím môže mať
za následok poškodenie jednotky a možný požiar.
•Vždy použite protipožiarny istič alebo poistku
so správnou ampérovou hodnotou. Za žiadnych
okolností nepoužívajte namiesto príslušnej poistky
žiadne káble, svorky ani iné predmety.
•V prípade akejkoľvek abnormality s klimatizačnou
jednotkou (napr. zápach z horenia) nevyťahujte
priamo zástrčku, ale najprv otvorte okno a vyvetrajte,
a potom vypnite prístroj a odpojte napájanie.
UPOZORNENIE!
Varovanie pre prívodný kábel
•Táto zástrčková vidlica sa môže zapájať len do
príslušnej zásuvky. Nepoužívajte s predlžovacím
káblom.
•Zatlačte zástrčku bezpečne do zásuvky a istite sa,
že nie je uvoľnená.
•Za sieťový kábel neťahajte, nedoformujte ho ani ho
neupravujte a neponorte do vody. Ťahanie alebo
nesprávne používanie sieťového kábla môže poškodiť
jednotku a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
•Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca,
ním poverený servisný technik alebo iná vyškolená
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Používajte sieťový kábel špecifikovaný výrobcom.
•Tento spotrebič musí byť uzemnený. Toto
zariadenie je vybavené káblom s uzemnením.
Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá
je správne zapojená a uzemnená. Za žiadnych
okolností zo zástrčky nezrezávajte ani neodstraňujte
štvorcový uzemňovací kolík (len pre Veľkú Britániu).
Tabuľka
uzemnenia
Zástrčka
SLOVENSKY
141
Štvorcový
uzemňovací kolík
Zástrčka
(len pre Veľkú Britániu)
1.3 Varovania pre používanie
•Uistite sa, že pred čistením alebo údržbou jednotku
vypnete a odpojíte od zdroja napájania.
•Pri výmene filtrov neumiestňujte jednotku do blízkosti
tepelného zdroja a ani otvoreného ohňa.
•Na jednotku nestriekajte ani nelejte vodu. Voda môže
spôsobiť elektrický skrat alebo poškodenie zariadenia.
•Vždy pri presúvaní klimatizácie je potrebné vyliať
vodu. Ak v nádrží zostane nejaká voda, môže sa pri
presúvaní vyliať.
•Aby ste zabezpečili riadne vyprázdnenie vody,
vypúšťacia hadica nesmie byť ohnutá a nesmie byť v
režime zbavenia vlhkosti (dehumidification) zodvihnutá.
Ak tak neurobíte, voda sa môže vyliať do miestnosti.
•Teplota okolo výpustnej hadice nesmie byť počas
používania pod bodom mrazu. Vypustená voda môže v
hadici zamrznúť, čím dôjde k pretečeniu vody vo vnútri
jednotky do miestnosti.
•Výstup sania neblokujte žiadnymi prekážkami. Chladenie
sa dá znížiť, alebo úplne zastaviť.
•Zabezpečte zariadenie na zvyškový prúd (RCD) na
ochranu pred elektrickým skratom v súlade s britskými
normami a pravidlami zapojenia.
•Vystavovanie priamemu prúdeniu vzduchu po dlhšiu
dobu môže byť pre vaše zdravie nebezpečné.
Nevystavujte ľudí, zvieratá alebo rastliny dlhodobému
priamemu prúdeniu vzduchu.
•Toto klimatizačné zariadenie nepoužívajte na
nešpecifikované účely (napr. na uchovávanie presných
prístrojov, potravín, domácich zvierat, rastlín a
umeleckých predmetov). Takéto používanie by mohlo
poškodiť majetok.
•Nepoužívajte žiadne prostriedky na urýchlenie
odmrazovania ani na čistenie, než odporúča výrobca.
142 www.electrolux.com
•Spotrebič je potrebné odložiť do miestnosti bez trvale
fungujúceho zdroja zapaľovania (napr.: otvorený oheň,
fungujúci plynový spotrebič alebo fungujúci elektrický
ohrievač).
•Neprepichujte ani nespaľujte.
•Je nevyhnutné dodržať vnútroštátne právne predpisy
týkajúce sa plynu.
•Vetracie otvory nezakrývajte a neblokujte.
•Spotrebič je potrebné uskladniť v dobre vetranej
oblasti, väčšej ako12 m2.
VEZMITE NA VEDOMIE: POZRITE SI NA ŠTÍTKU TYP
CHLADIACEHO PLYNU, KTORÝ SA NACHÁDZA VO
VAŠOM SPOTREBIČI.
VAROVANIE!
Špecifické informácie týkajúce sa spotrebiča
s chladiacim plynom R290.
•Dôkladne si prečítajte všetky varovania.
•Pri odmrazovaní a čistení zariadenia nepoužívajte
žiadne iné nástroje než ktoré odporúča výrobca.
•Spotrebič musí byť umiestnený v oblasti bez
trvalých zdrojov zapaľovania (napr.: otvorený oheň,
fungujúce plynové alebo elektrické spotrebiče).
•Neprepichujte ani nespaľujte.
•Plyny chladiča môžu byť bez zápachu.
•Spotrebič musí byť nainštalovaný a uskladnený
a musí sa používať v oblasti väčšej ako12 m2.
•Tento spotrebič obsahuje určité množstvo gramov
(pozri štítok na zadnej časti jednotky) chladiaceho
plynu R290.
•R290 je chladiaci plyn, ktorý vyhovuje smerniciam
EÚ týkajúcim sa životného prostredia.
Neprepichujte žiadnu časť chladiaceho okruhu.
•Ak je spotrebič nainštalovaný, uložený a alebo
sa prevádzkuje v oblasti bez vetrania, musí
byť miestnosť navrhnutá tak, aby sa zabránilo
hromadeniu únikom chladiaceho vzduchu, čo by
mohlo mať za následok požiar alebo výbuch, kvôli
SLOVENSKY
143
zapáleniu chladiacej látky elektrickými ohrievačmi,
rúrami alebo inými zdrojmi zapaľovania.
•Spotrebič musí byť uskladnený tak, aby sa
zabránilo mechanickému zlyhaniu.
•Osoby, ktoré prevádzkujú alebo pracujú na
chladiacom okruhu, musia mať príslušnú certifikáciu,
ktorú vydala akreditovaná organizácia s cieľom
zabezpečiť príslušné kompetencie pri manipulácii
s chladiacou látkou podľa konkrétneho posúdenia,
ako odporúčajú asociácie v danom odvetví.
•Opravy sa musia vykonávať na základe
odporúčaní výrobcu. Údržba a opravy, ktoré
si vyžadujú pomoc ďalšieho kvalifikovaného
odborného personálu, sa musia vykonávať
pod dohľadom osoby, ktorá sa špecializuje
na používanie horľavých chladiacich látok.
1.4 Doplňujúce informácie
Preprava zariadenia obsahujúceho horľavé chladiace
kvapaliny
Pozrite si predpisy týkajúce sa prepravy.
Označenie zariadenia pomocou značiek
Pozrite si vnútroštátne predpisy.
Likvidácia zariadenia používajúceho horľavé
chladiace kvapaliny
Pozrite si vnútorné predpisy.
Skladovanie zariadenia/spotrebičov
Skladovanie zariadenia by malo byť v súlade s pokynmi
výrobcu.
Skladovanie zabaleného (nepredaného) zariadenia
Ochranné skladovacie balenie by malo byť vyrobené tak,
aby mechanické poškodenie zariadenia vo vnútri obalov
nespôsobilo pretekanie chladiacej kvapaliny. Maximálny
počet zariadení, ktoré sa môžu spolu skladovať, stanovia
vnútroštátne predpisy.
144 www.electrolux.com
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Poznámky k prevádzke
• Nechajte 4 minúty, aby kompresor
znovu spustil chladenie. Ak klimatizáciu
vypnete a okamžite zapnete znovu,
nechajte 4 minúty, aby kompresor
obnovil chladenie. V jednotke je
elektronické zariadenie, ktoré udržuje
z bezpečnostných dôvodov kompresor
vypnutý po dobu 4 minút.
• V prípade výpadku elektrického prúdu
počas používania nechajte 4 minúty,
aby sa jednotka reštartovala. Po
obnove prúdu reštartujte klimatizáciu.
Ak vypadla elektrina na menej ako štyri
minúty, uistite sa, že pred reštartovaním
jednotky počkáte aspoň štyri minúty. Ak
reštartujete klimatizáciu do štyroch minút,
môže ochranné zariadenie v jednotke
vypnúť kompresor. Toto ochranné
zariadenie zabráni chladeniu asi na
dobu 5 minút. Všetky predchádzajúce
nastavenia sa zrušia a jednotka sa vráti
k prvotnému nastaveniu.
• Keď vypnete jednotku v režime chladenia,
sa kompresor vypne okamžite a motor
horného/dolného ventilátora sa vypne po
5 sekundách. V prípade prevádzkovania
jednotky z režimu chladenia do režimu
ventilátora sa kompresor vypne okamžite
a motor horného ventilátora sa vypne
po 5 sekundách. A v prípade prepnutia
jednotky do režimu vykurovania sa
kompresor vypne okamžite a motor
dolného ventilátora sa vypne do
30 sekúnd.
• Prevádzka pri nízkej teplote: Zamŕza
vaša jednotka? K zamŕzaniu môže
dôjsť, ak jednotka je nastavená blízko
18 °C v podmienkach s nízkou teplotou
Aby predišli poraneniu používateľa alebo
iných osôb a poškodeniu majetku, musíte
dodržiavať nasledujúce pokyny.
Nesprávna obsluha následkom
nedodržania pokynov môže spôsobiť
poranenie alebo škody na majetku
Závažnosť sa klasifikuje takto:
VAROVANIE!
Tento symbol uvádza možnosť
smrti alebo vážneho poranenia.
UPOZORNENIE!
Tento symbol uvádza možnosť
zranenia alebo škody na majetku.
•
•
•
•
•
prostredia, najmä v noci. V takýchto
podmienkach môže ďalší pokles
teploty spôsobiť zamrznutie jednotky.
Nastavenie jednotky na vyššiu teplotu
zabráni jej zamrznutiu.
Režim zbavenia vlhkosti zvýši izbovú
teplotu. Jednotka vytvára v režime
zbavovania vlhkosti teplo a izbová
teplota sa zvýši. Z výstupu sania
vzduchu vychádza teplý vzduch,
ale toto je normálne a nenaznačuje
problémy s jednotkou.
Táto klimatizácia vypúšťa teplý vzduch,
ktorý generuje jednotka mimo miestnosť
cez výfukovú hadicu pri chladení. Zatiaľ
sa rovnaké množstvo vzduchu dostane
do miestnosti z vonkajšieho prostredia
cez otvory v miestnosti.
Každá osoba, ktorá sa podieľa na
oprave alebo preniknutiu chladiaceho
okruhu, by mala byť držiteľom
platného certifikátu od akreditovaného
posudzovacieho orgánu v danom
odvetví, ktorý schváli jej schopnosť
bezpečnej manipulácie s chladiacou
kvapalinou v súlade s technickými
požiadavkami, ktoré uznáva dané
odvetvie.
Oprava a údržba sa môže vykonávať
len v súlade s odporučeniami výrobcu
zariadenia. Údržba a oprava, ktoré
si vyžadujú pomoc ďalšej vyučenej
osoby, sa môže vykonať len pod
dohľadom osoby oprávnenej používať
horľavé chladiace látky.
Prevádzková teplota klimatizácie
je 16 až 35 °C (60-95 °F) v režime
chladenia; 5 až 27 °C (41-80 °F) v
režime vykurovania.
Význam symbolov použitých v tomto
návode je nasledovný:
Tento symbol udáva, že to
nikdy nesmiete urobiť.
Tento symbol uvádza, že to
vždy urobte.
2.2 Upozornenia počas
používania
VAROVANIE!
Upozornenia počas používania
SLOVENSKY
145
Varovanie
Význam
Správne zasuňte zástrčku do zásuvky
elektrickej siete
Ináč by kvôli nadmernej tvorbe tepla
mohlo dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo výbuchu
Jednotku neprevádzkujte a zastavte ju
zasunutím alebo vytiahnutím zástrčky
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch ako
následok tvorby tepla
Prívodný elektrický kábel nepoškodzujte
a nepoužívajte nevhodný kábel
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch. Poškodený
napájací kábel musí vymeniť výrobca,
alebo ním poverený servisný technik
alebo iná vyškolená osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu
Nemodifikujte dĺžku prívodného
elektrického kábla, ani nezapájajte
do tej istej zásuvky iné spotrebiče
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch ako následok
tvorby tepla
Zariadenie nepoužívajte, keď máte
mokré ruky alebo je vo vlhkom prostredí
Mohlo by to spôsobiť zásah
elektrickým prúdom
Zabráňte, aby prúd vzduchu smeroval
priamo na osoby v miestnosti
Mohli by ste ochorieť
Vždy zabezpečte účinné uzemnenie
Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom
Nedovoľte, aby do elektrických častí
vnikla voda
Mohlo by to spôsobiť poruchu spotrebiča
alebo zásah elektrickým prúdom
Do určeného elektrického okruhu vždy
zaraďte okruhový spínač
Nesprávna montáž môže mať
za následok úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch
Ak jednotka vydáva zvláštne zvuky,
vychádza z nej pach alebo dym,
odpojte ju od elektrickej siete
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch
Nepoužívajte zásuvku, ak je uvoľnená
alebo poškodená
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch
Počas činnosti jednotku neotvárajte
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch
Zbrane udržujte mimo jednotku
Mohlo by dôjsť k požiaru a výbuchu
Nedovoľte, aby sa prívodný elektrický
kábel dostal do blízkosti vykurovacích
spotrebičov
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch
Sieťový kábel nepoužívajte v blízkosti
horľavých plynov alebo výbušnín, ako
napr. benzín, benzén, riedidlo, atď.
Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, požiar a výbuch
Ak je v miestnosti plyn, ktorý unikol
z iného spotrebiča, pred zapnutím
klimatizačného zariadenia miestnosť
vyvetrajte
Mohlo by dôjsť k výbuchu, požiaru
a popáleninám
Jednotku nerozoberajte, ani
nemodifikujte
Mohlo by to spôsobiť poruchu alebo
zásah elektrickým prúdom
146 www.electrolux.com
UPOZORNENIE!
Upozornenie
Význam
Keď treba vybrať vzduchový filter,
nedotýkajte sa kovových častí jednotky
Mohli by ste sa poraniť
Klimatizačné zariadenie neumývajte
vodou
Voda by mohla vniknúť do jednotky a
poškodiť izoláciu. Mohlo by to spôsobiť
zásah elektrickým prúdom
vetrajte, ak používate jednotku spolu
s pecou, atď.
Môže dôjsť k nedostatku kyslíka
Keď treba jednotku vyčistiť, vypnite
ju a rozpojte spínač okruhu
Jednotku nečistite, kým je pod napätím,
pretože by to mohlo spôsobiť požiar,
výbuch a zásah elektrickým prúdom
alebo poranenie
Nedovoľte aby boli domáce zvieratá
alebo rastliny vystavené priamo prúdu
vzduchu
Mohlo by to spôsobiť ochorenie zvierat
alebo rastlín
Nepoužívajte ho na špeciálne účely
Klimatizáciu nepoužívajte na uchovanie
drahých zariadení, jedla, zvierat, rastlín
a umeleckých predmetov. Môže
to spôsobiť zhoršenie kvality, atď.
V prípade búrky alebo víchrice
vypnite klimatizačné zariadenie
Činnosť pri otvorených oknách by mohla
spôsobiť zvlhnutie vnútra miestnosti a
namočenie nábytku v domácnosti
Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky
elektrickej siete držte zástrčku
Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým
prúdom a poškodenie
Keď spotrebič nebudete dlhodobo
používať, vypnite hlavný elektrický
vypínač
Mohlo by to spôsobiť poruchu spotrebiča,
požiar alebo výbuch
Neklaďte žiadne prekážky v blízkosti
nasávacích, ani výstupných otvorov
vzduchu
Mohlo by to spôsobiť poruchu spotrebiča
alebo úraz
Vždy nasaďte filtre správne.
Filter čistite každé dva týždne
Činnosť bez filtrov môže spôsobiť
poruchu
Nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky, ako vosk alebo riedidlo.
Použite mäkkú látku
Vzhľad sa môže narušiť zmenou farby
alebo poškrabaním povrchu
Na prívodný elektrický kábel neklaďte
žiadne ťažké predmety a dávajte pozor,
aby kábel nebol stlačený
Hrozí nebezpečenstvo požiaru, výbuchu
alebo zásahu elektrickým prúdom
Nepite vodu vytekajúcu z klimatizačného
zariadenia
Obsahuje kontaminačné látky a mohli
by ste sa cítiť zle
Pri vybaľovaní a inštalácii buďte opatrní
Na ostrých hranách by ste sa mohli
poraniť
Ak sa do jednotky dostane voda,
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
vytiahnite jednotku zo zásuvky a vypnite prúdom a poškodeniu
istič. Napájanie izolujte vytiahnutím
napájacieho kábla zo zásuvky a zavolajte
kvalifikovaného technika.
SLOVENSKY
147
3. OPIS JEDNOTKY
1
2
3
4
5
6
Diaľkové ovládanie
Prijímač signálu
Výstup sania do miestnosti
Ovládací panel
Rukoväť (obe strany)
Prívod vzduchu
7
8
9
10
11
12
13
Kontinuálny vypúšťací nátrubok
Vypúšťací nátrubok čerpadla
Spodný vypúšťací nátrubok
Odsávanie vzduchu
Zásuvka napájania
Napájací kábel
Koliesko
4. VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA
NÁZVY DIELOV:
ČASTI
ZARIADENIA
MNOŽSTVO:
1
Adaptér A, výfukové potrubie,
adaptér B (ploché),
1 súprava
2
Odtoková hadica
1 ks
3
Diaľkové ovládanie
1 súprava
4
Batéria (R03P „AAA“, 1,5 V)
2 ks
• Skontrolujte, či balenie obsahuje všetko príslušenstvo a pozrite si pokyny k inštalácii
a ich použitie.
148 www.electrolux.com
5. NÁVOD NA MONTÁŽ
5.1 Vypustenie horúceho
vzduchu
4.Pripojte adaptér do zásuvky. (obr. 5)
V režime COOLING (chladenie) musí byť
zariadenie v blízkosti okna alebo otvoru,
aby mohol byť teplý vzduch vedený von.
Najprv umiestnite jednotku na rovnú
podlahu a istite sa, že okolo jednotky
sa nachádza priestor aspoň 50 cm a v jej
blízkosti sa nachádza samotná zásuvka
napájania.
1.Predĺžte ktorúkoľvek strany hadice
(obr. 1) naskrutkovaním hadice na
adaptér A (obr. 2).
3UHGüŀWHERÏQ¼KDGLFX
2EU
2EU
Pre túto jednotku už adaptér A bol
pripevnený na hadicu.
2.Rozšírte jeden koniec hadice a
naskrutkujte ho na adaptér B (obr. 3).
2EU
3.Namontujte adaptér A na jednotku
(obr. 4).
=DVXQ¼ħGR
=£PRN
Obr. 4
2EU
Hadica sa dá predĺžiť z jej pôvodnej
dĺžky 38 cm až na 150 cm, ale
najlepšie je ponechať minimálne
požadovanú dĺžku. Takisto sa
ubezpečte, že hadica nemá ostré
zahnutia ani prehnutia. (Obr. 6)
2EU
SLOVENSKY
149
6. FUNKCIE KLIMATIZÁCIE
6.1 OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
Zobrazí teplotu/čas
Zapnutie/Vypnutie
Resetovanie filtra
Rýchlosť ventilátora
Nastavenie teploty alebo časovača
6
7
8
9
Voľba režimu
Sleep (spánok)
Časovač
Otáčanie
7. PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Niektoré z nižšie uvedených
pokynov sa môžu použiť len
pomocou ovládacieho panelu.
7.1 Používanie ovládacieho
panelu
Režim vyhrievania (na niektorých
modeloch)
V tomto režime sa MUSÍ použiť adaptér
výpustnej hadice.
1.Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), až
kým sa nerozsvieti indikátor „Heat“
(Vykurovanie).
2.Stlačte tlačidlo „fan speed“ (rýchlosť
ventilátora) a zvoľte rýchlosť
ventilátora podľa rozsvietenia kontrolky
rýchlosti ventilátora. Rýchlosť
ventilátora si môžete vybrať z tohto
rozpätia: „auto“ (automatické) → „hi“
(vysoké) → „med“ (stredné) → „low“
(nízke) → „auto“ (automatické).
3.Stlačte tlačidlo „ “ alebo „ “ a vyberte
si požadovanú teplotu.
4.Pripojte výpustnú hadicu. Pozrite
si časť 7.4 Vypustenie vody.
Režim chladenia
V tomto režime sa MUSÍ použiť adaptér
výpustnej hadice.
1.Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), až kým
sa nerozsvieti indikátor „Cool“ (chladný).
2.Stlačte tlačidlo „fan speed“ (rýchlosť
ventilátora) a zvoľte rýchlosť
ventilátora podľa rozsvietenia kontrolky
rýchlosti ventilátora. Rýchlosť
ventilátora si môžete vybrať z tohto
rozpätia: „auto“ (automatické) → „hi“
(vysoké) → „med“ (stredné) → „low“
(nízke) → „auto“ (automatické).
3.Stlačte tlačidlo „ “ alebo „ “ a vyberte
si požadovanú teplotu.
V režime „Cool“ nie je potrebné
použiť výpustnú hadicu.
Režim Dry (Suchý)
Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), až kým
sa nerozsvieti indikátor „Dry“ (suchý).
Na obrazovke sa zobrazí izbová teplota.
Zároveň sa rozsvieti kontrolka ventilátora
„Low“ (nízka).
Poznámka: V tomto režime nie je možné
zvoliť rýchlosť ventilátora.
150 www.electrolux.com
Režim Fan (Ventilátor)
V tomto režime nie je potrebné použiť
výpustnú alebo odsávaciu hadicu.
1.Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), až kým
sa nerozsvieti indikátor „Fan“ (ventilátor).
2.Stlačte tlačidlo „Fan speed (Rýchlosť
ventilátoru)“ a nastavte požadovanú
rýchlosť ventilátora.
3.Ventilátor bude fungovať pri zvolenej
rýchlosti a na displeji sa zobrazí
izbová teplota.
Poznámka: V tomto režime nie je možné
zvoliť automatickú rýchlosť.
Režim Auto
V tomto režime majte vždy výpustnú
hadicu pripojenú.
Pri nastavení klimatizačného zariadenia
do režimu Auto sa automaticky zapne
chladenie, vykurovanie (nie pre modely
chladenia) alebo činnosť ventilátora, bez
ohľadu na teplotu, ktorá je nastavená
a teplotu v miestnosti. Klimatizácia
bude automaticky kontrolovať teplotu v
miestnosti v okolí teplotného bodu, ktorý
ste nastavili.
V režime AUTO nemôžete zvoliť rýchlosť
ventilátora.
1. Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), až
kým sa nerozsvieti indikátor „Auto mode“
(automatický režim).
Po zvolení „Režimu Auto“ bude jednotka
fungovať automaticky podľa aktuálnej
teploty v miestnosti.
Režim časovača
Časovač uľahčuje používateľovi odložiť
zapnutie alebo vypnutie jednotky.
Odloženie zapnutia
Zapojte jednotku do zásuvky, aby sa
jednotka zapla to pohotovostného režimu.
Stlačte tlačidlo „timer“ (časovač). Rozsvieti
sa kontrolka časovača a na obrazovke sa
zobrazí počet hodín „0,0“.
Poklepte alebo podržte šípku UP (hore) „ “
alebo šípku DOWN (dole) „ “, čím zmeníte
časovač oneskoreného vypnutia o 0,5 hod.
až do 10 hodín, alebo o 1 hod až do
24 hodín. Po opätovnom stlačení tlačidla
„timer“ (časovač) do 5 sekúnd priamo
ukončíte nastavenia časovača.
Po 5 sekundách sa funkcia časovača
zapne a na displeji sa znovu zobrazí
teplota. Ovládanie začne odpočítavať
čas do spustenia jednotky.
Jednotka sa spustí v predtým nastavenom
režime.
Na zrušenie nastavenia znovu stlačte
tlačidlo „timer“ (časovač) a zobrazí
sa zvyšný čas. Na ukončenie funkcie
tlačidlo znovu stlačte. Nastavenie môžete
zrušiť aj stlačením tlačidla „on/off“ (vyp./
zap.). Po zrušení nastavenia sa vypne
indikátor časovača.
Odloženie vypnutia
Keď je jednotka zapnutá, môžete odložiť
vypnutie.
Stlačte tlačidlo „timer“ (časovač).
Rozsvieti sa kontrolka časovača a na
obrazovke sa zobrazí počet hodín „0,0“.
Poklepte alebo podržte šípku UP (hore)
„ “ alebo šípku DOWN (dole) „ “, ak
chcete zmeniť časovať oneskoreného
vypnutia o zvýšenie 0,5 hod. až do
10 hodín, potom pri zvýšení o 1 hod
až do 24 hodín. Po opätovnom stlačení
tlačidla „timer“ (časovač) do 5 sekúnd
priamo ukončíte nastavenia časovača.
Po 5 sekundách sa funkcia časovača
zapne a na displeji sa znovu zobrazí
teplota. Ovládanie začne odpočítavať
zvyšný čas do vypnutia jednotky.
Na zrušenie nastavenia znovu stlačte
tlačidlo „timer“ (časovač) a zobrazí
sa zvyšný čas. Na ukončenie funkcie
tlačidlo znovu stlačte. Nastavenie môžete
zrušiť aj stlačením tlačidla „on/off“ (vyp./
zap.). Po zrušení nastavenia sa vypne
indikátor časovača.
Režim Sleep
Aktivovaním tejto funkcie dosiahnete
príjemnú teplotu a pomôže vám to šetriť
energiu.
Tlačidlo „sleep“ môžete stlačiť len keď je
jednotka nastavená na režim chladenia,
vykurovania alebo v automatickom
režime a zároveň prepnete jednotku do
režimu Sleep.
Poznámka: Ďalšie informácie o „Sleep“
nájdete na strane 17.
Funkcia otáčania clony
Na aktiváciu funkcie otáčania klapiek
stlačte tlačidlo „swing“ (otáčanie). Klapky
na hornom paneli sa začnú otáčať
smerom hore a dole.
Opätovným stlačením tohto tlačidla
vypnete funkciu otáčania.
Funkcia °F/°C
Stlačte zároveň tlačidlo „ “ a tlačidlo
„ “ na viac ako 3 sekundy, čím prepnete
medzi stupňami Fahrenheita a Celzia.
V režime Dry/Fan nemôžete zvoliť °F/°C.
SLOVENSKY
Resetovanie Filtra
Táto funkcia je pripomienkou na
vyčistenie vzduchového filtra (pozri
časť Starostlivosť a čistenie) pre ešte
efektívnejšiu prevádzku.
Kontrolka filtra sa rozsvieti po 250 hodinách
prevádzky. Na resetovanie po výmene filtra
stlačte tlačidlo „filter reset“ (resetovanie
filtra) a kontrolka „filter“ (filtra) sa vypne.
151
Vložte priložené batérie správnym
spôsobom (pozri pokyny vo vnútri
priestoru pre batérie).
Zatvorte kryt.
Ak chcete vymeniť staré batérie (už
použité) za dve nové batérie R03P „AAA“
1,5 V, zopakujte vyššie uvedené kroky.
7.2 Diaľkové ovládanie
1 Obrazovka na diaľkovom ovládaní
2 Tlačidlo nastavenia teploty/časovača
3 Tlačidlo režimu
4 Tlačidlo Timer (časomer)
5 Tlačidlo zapnúť/vypnúť
6 Tlačidlo Speed (rýchlosť)
7 Tlačidlo Sleep
8 Tlačidlo otáčania
Inštalácia batérie a dôležité pokyny
Odstráňte kryt na zadnej časti diaľkového
ovládača.
Ak sa vymieňa alebo likviduje jednotka
diaľkového ovládania, je potrebné najprv
vybrať batérie a zlikvidovať ich v súlade
s miestnymi právnymi predpismi, pretože
sú pre životné prostredie škodlivé.
Nemiešajte staré batérie s novými.
Nemiešajte alkalické, štandardné
(karbónovo-zinkové) s nabíjateľnými
(niklovo-kadmiové) batérie.
Nezahadzujte batérie do ohňa. Batérie
môžu explodovať alebo vytekať. Ak sa
diaľkové ovládanie nepoužíva dlhú dobu,
vyberte z neho batérie.
S diaľkovým ovládaním je potrebné
manipulovať s extrémnou opatrnosťou.
Dávajte pozor, aby vám nespadlo, a
nevystavujte ho ani priamemu slnečnému
žiareniu alebo zdroju tepla.
Toto zariadenie vyhovuje 15. časti
pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto
dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť
škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie
musí akceptovať prijaté rušenie, vrátane
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce
používanie.
Nasmerujte diaľkové ovládanie na miesto
prijímača signálu. Diaľkové ovládanie
nesmie byť ďalej než 16 stôp (5 m) od
jednotky (a medzi diaľkovým ovládaním
a jednotkou nesmú byť prekážky).
3RXŀ¯YDWHĀ
0D[P
'LDĀNRY«RYO£GDQLH
3UHQRVQ£
NOLPDWL]£FLD
152 www.electrolux.com
Ako používať diaľkové ovládanie
Režim Fan (Ventilátor)
ZAPNUTIE JEDNOTKY
Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), kým sa
na ľavej strane obrazovky LCD nezobrazí
„fan“ (ventilátor).
Zapojte jednotku do zásuvky, stlačte
tlačidlo „on/off“ (zapnúť/vypnúť) (po zapnutí
bude jednotka fungovať v poslednom
nastavení pred vypnutím).
Ak chcete jednotku vypnúť, stlačte znovu
tlačidlo „on/off“ (zapnúť/vypnúť) a odpojte
ju zo zásuvky.
Jednotku vždy vypnite stlačením tlačidla
„on/off“ (vypnúť/zapnúť) a počkajte pár
sekúnd pred vytiahnutím zo zásuvky.
V tomto režime môžete stlačením tlačidla
rýchlosť ventilátora a prostredníctvom
údajov na displeji vybrať rýchlosť
ventilátora „high“ (vysoká), „mid“
(stredná) alebo „low“ (nízka).
Poznámka: V tomto režime nie je
potrebné pripojiť hadicu odsávania.
Režim chladenia
Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), kým sa
na ľavej strane obrazovky LCD nezobrazí
„cool“ (chladiť).
Stlačte tlačidlo „fan speed“ (rýchlosť
ventilátora) a vyberte rýchlosť ventilátora
„auto“ (automatická), „high“ (vysoká),
„mid“ (stredná) alebo „low“ (nízka).
Stlačte tlačidlo „ “ alebo tlačidlo „ “
a vyberte požadovanú teplotu.
Režim vykurovania (len pre modely Heat
& Cool)
Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), kým sa
na ľavej strane obrazovky LCD nezobrazí
„heat“.
Stlačte tlačidlo „fan speed“ (rýchlosť
ventilátora) a vyberte rýchlosť ventilátora
„auto“ (automatická), „high“ (vysoká),
„mid“ (stredná) alebo „low“ (nízka).
Stlačte tlačidlo „ “ alebo tlačidlo „ “
a vyberte požadovanú teplotu.
Režim Dry (Suchý)
Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), kým sa
na ľavej strane obrazovky LCD nezobrazí
„dry“ (suché).
Zároveň sa na obrazovke zobrazí symbol
ventilátora „low“ (nízka).
Poznámka: V tomto režime nie je možné
zvoliť rýchlosť ventilátora.
Režim AUTO
Stlačte tlačidlo „Mode“ (režim), kým
sa vo vrchnej časti obrazovky LCD
nezobrazí „ “.
V režime AUTO nemôžete zvoliť
rýchlosť ventilátora.
Stlačte tlačidlo „ “ alebo tlačidlo „ “
a vyberte požadovanú teplotu.
SLOVENSKY
153
Režim Sleep
Keď je jednotka nastavená na režim
chladenia, vykurovania alebo v
automatickom režime, môžete stlačiť
tlačidlo „sleep“ a prepnúť jednotku
do režimu Sleep. V tomto režime
bude rýchlosť ventilátora nastavená
automaticky ako „auto“ (automatická)
a nie je možné to zmeniť.
V režime Cool/Heat sa zvolená teplota po
zvolení režimu zvýši/zníži po 30 minútach
o 1 °C. Teplota sa po 30 minútach zvýši/
zníži o ďalší 1 °C. Táto teplota sa zachová
po dobu 7 hodín, než sa vráti na pôvodne
nastavenú teplotu. Toto ukončí režim
„Sleep“ a jednotka sa automaticky vypne.
Program režimu „Sleep“ sa dá počas
prevádzky vždy zrušiť stlačením tlačidla
„Sleep“, „mode“ (režim) alebo tlačidla
„fan sleep“ (rýchlosť ventilátora).
Poznámka: V režime Fan alebo Dry nie
je možné zvoliť režim Sleep.
Funkcia otáčania clony
Stlačte tlačidlo „swing“ (otáčanie)
a zapnite funkciu mierne otáčanie
a v hornej časti obrazovky sa zobrazí
“. Clona v hornej časti panela
„
sa bude otáčať hore a dole.
Opätovným stlačením tohto tlačidla
vypnete funkciu otáčania.
Funkcia °F/°C
Na prepnutie medzi stupňami
Fahrenheita a Celzia stlačte zároveň
tlačidlá „ “ a „ “ na viac ako 3 sekundy.
V režime Dry/Fan nemôžete zvoliť °F/°C.
Režim časovača
Odloženie zapnutia
Zapojte jednotku do zásuvky, aby
sa jednotka zapla to pohotovostného
režimu. Stlačte tlačidlo „Timer on“
(časomer zapnutý), na obrazovke sa
zobrazí „timer“ (časomer) a „h“ a bude
blikať „on“ (zapnuté).
Poklepte alebo podržte šípku UP (hore)
„ “ alebo šípku DOWN (dole) „ “, čím
zmeníte časovač oneskoreného vypnutia
o 0,5 hod. až do 10 hodín, alebo o 1 hod
až do 24 hodín. Nastavenie sa uloží
do pamäte po 3 sekundách. Ovládanie
začne odpočítavať čas do spustenia
jednotky. Môžete znovu stlačiť tlačidlo
„timer“ (časomer), čo okamžite vypne
blikajúce „on“ (zapnuté), potom počkajte,
kým sa jednotka nespustí v predtým
nastavenom v režime.
Môžete nastaviť režim a jednotka sa
spustí podľa vašich preferencií potom,
ako prestalo blikať „on“.
Na zrušenie nastavenia stlačte znovu
tlačidlo „timer“ (časovač).
154 www.electrolux.com
Odloženie vypnutia
Keď je jednotka zapnutá, môžete odložiť
vypnutie. Stlačte tlačidlo „Timer on“
(časomer zapnutý), na obrazovke sa
zobrazí „timer“ (časomer) a „h“ a bude
blikať „off“ (vypnuté).
Poklepte alebo podržte šípku UP (hore)
„ “ alebo šípku DOWN (dole) „ “, ak
chcete zmeniť časovať oneskoreného
vypnutia o zvýšenie 0,5 hod. až do
10 hodín, potom pri zvýšení o 1 hod
až do 24 hodín. Nastavenie sa uloží
po 3 sekundách a na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia jednotky.
Môžete znovu stlačiť tlačidlo „timer“
(časomer), čo okamžite vypne blikajúce
„off“ (vypnuté).
Na zrušenie nastavenia stlačte znovu
tlačidlo „timer“ (časovač).
Ak sa na displeji zobrazí „E4“, zlyhala
komunikácia medzi displejom PCB
a hlavným ovládaním PCB (doskou
plošných spojov). Kontaktujte
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Electrolux Service Center.
7.4 Pokyny pre vypúšťanie
Trvalé vypúšťanie
V prípade režimu SUŠENIA alebo v
prípade tepelného čerpadla, budete
potrebovať záhradnú hadicu (predáva
sa samostatne) alebo odtokovú hadicu,
aby ste vysušili kondenzát z jednotky.
Postupujte podľa nasledovných krokov:
• Odskrutkujte odtokový uzáver
na vypúšťacom otvore(Obr.20).
• Pripojte jeden koniec záhradnej
hadice (predáva sa samostatne)
alebo vypustite hadicu do odtokového
otvoru, potom nasmerujte druhý koniec
hadice do odtoku, ktorý je nižšie ako
jednotka(Obr.21).
Obr. 20
7.3 Kód poruchy
Vypúšťací uzáver
pre Režim
odvlhčovania
Ak sa na displeji zobrazí „AS“, „CS“
alebo „ES“, zlyhal senzor izbovej teploty.
Kontaktujte autorizované servisné stredisko
spoločnosti Electrolux Service Center.
Vypúšťací uzáver pre
Režim tepelné čerpadlo
Záhradná hadica
Odtoková
hadička
Ak sa na displeji zobrazí „L3“, zlyhal
motor ventilátora DC. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Electrolux Service Center.
Ak sa na displeji zobrazí „P1“, spodný
zásobník je plný. Opatrne presuňte
jednotku do miesta vypúšťania vody,
odstráňte spodnú zástrčku výpuste
a nechajte vodu vytiecť. Zariadenie
reštartujte, kým symbol „P1“ nezmizne.
Ak sa chyba zopakuje, zavolajte servis.
Obr. 21
POZNÁMKA:
• Kondenzát môže vytiecť po odstránení
nátrubku, ak je jednotka zapnutá v
režime Cool alebo Auto. Ak chcete
odstrániť záhradnú hadicu, pripravte
si misu (nedodáva sa) na zber
kondenzátu z nátrubku.
• Uistite sa, že výška odtoku a časť
vypúšťacej hadice nie je vyššia ako
nátrubok, inak nemusí vypúšťanie
správne fungovať.
• V režime Cool alebo Auto sa odporúča
vypnúť trvalé vypúšťanie nasadením
nátrubku, aby ste dosiahli maximálny
výkon.
SLOVENSKY
155
Položte misku pod nátrubok, odstráňte
gumovú zátku a nechajte vytiecť
kondenzát do misky. Ak sa do misky
nezmestí všetok kondenzát, budete ju
musieť niekoľkokrát vyprázdniť.
Keď už nevyteká žiaden kondenzát,
vráťte okapnicu na nátrubok.
2EU
6SRGQ¿
Y\S¼ģħDF¯Q£WUXERN
2NDSQLFD
2GNYDS
2EU
Počas zimného skladovania vyprázdnite
zvyšky kondenzátu z vnútra jednotky.
Podložte misku (nedodáva sa) pod
nátrubok, potom vytiahnite okapnicu
a nechajte vytiecť kondenzát do misky.
Po vytečení kondenzátu vráťte okapnicu
na nátrubok.
POZNÁMKA: Ak sa chcete ubezpečiť, že
ste odstránili všetok kondenzát, jemne
nadvihnite jednotku z prednej strany,
kým z nátrubku neprestane vytekať
kondenzát.
8. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
Klimatizáciu občas vyčistite, ak chcete,
aby vyzerala dlho nová. Uistite sa, že pred
čistením jednotku vypnete, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
8.1 Čistenie jednotky
Skrinka a predná časť sa dajú očistiť
od prachu látkou bez oleja, alebo sa
dajú umyť látkou namočenou do teplej
vody s čistiacim prostriedkom s jemným
čistiacim prostriedkom.
Nikdy na prednú časť skrinky
nepoužívajte drsné čistiace prostriedky,
vosk alebo leštidlo.
Uistite sa, že pred čistením v okolí
ovládačov, z látky vyžmýkate zvyšnú
vodu. Nadmerná voda na ovládačoch
a v ich okolí môže poškodiť klimatizáciu.
8.2 Čistenie filtrov
Aby klimatizácia fungovala efektívne, mali
by ste počas prevádzkovania jednotky
vyčistiť filtre každé dva týždne.
1.Vyberte vzduchový filter, ako
je uvedené na obrázku nižšie.
Vyberte horný vzduchový filter
a spodný vzduchový filter.
1
2
156 www.electrolux.com
2. Filter umyte v čistiacom umývacom
prostriedku a teplej vode menej ako
40 °C. Filter dôkladne opláchnite.
Zvyšnú vodu z filtra jemne straste.
Uistite sa, že pred vrátením filtra na
miesto, je úplne suchý. Alebo namiesto
umývania môžete filter povysávať.
3. Po vysušení filtrov ich po jednom
vráťte späť.
Uistite sa, že pred vrátením filtra
na miesto, je úplne suchý.
8.3 Skladovanie počas zimy
Ak sa jednotka nebude používať
dlhšiu dobu:
1.Úplne vypustite nádobu na vodu a
nechajte spodnú okapnicu a gumovú
zátku otvorenú, aby ste vypustili
všetku zvyškovú vodu. Po úplnom
vypustení nádoby a keď z nej nevyteká
žiadna voda, vráťte zátku a okapnicu
namiesto.
2.Vyberte a vyčistite filter, nechajte
ho úplne vyschnúť a vráťte ho späť.
3.Vyberte batérie z diaľkového ovládania.
4.Uložte klimatizáciu na chladné
a suché miesto s dobrým vetraním,
mimo priame slnečné svetlo,
extrémne teploty a nadmerný prach.
Pred opätovným použitím klimatizácie:
1.Uistite sa, že ste vrátili filter a okapnicu
na miesto.
2.Skontrolujte kábel, či je v dobrom stave,
či nie je prasknutý alebo poškodený.
3.Do diaľkového ovládania vložte nové
batérie.
4.Nainštalujte klimatizáciu, ako
je uvedené v návode na montáž.
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pred tým, ako zavoláte do servisu, si
prečítajte tento zoznam. Môže vám ušetriť
čas aj náklady. Tento zoznam obsahuje
bežné javy, ktoré nie sú dôsledkom
chybného spracovania ani materiálov
tohto spotrebiča.
Klimatizácia nefunguje.
• Zástrčka je odpojená. Zatlačte zástrčku
pevne do zásuvky.
• Vypálená poistka alebo vyhodený
istič. Vymeňte poistku za typ so
spomalením, alebo vynulujte istič.
• Ovládanie je VYPNUTÉ. ZAPNITE
ovládanie a nastavte požadované
nastavenie.
• Na displeji sa zobrazí kód chyby
P1. Vypustite vodu, ako je popísané
v časti 7.3 Vypustenie vody.
• Teplota izby nižšia ako nastavená
teplota (Cool Mode /režim chladenia/)
alebo teplota izby vyššia ako
nastavená teplota (Heat Mode /režim
vykurovania/). Vynulujte teplotu.
Vzduch z jednotky nie je dostatočne
chladný.
• Teplota v miestnosti menej ako 16 °C.
Chladenie nemusí fungovať, ak teplota
v miestnosti stúpne nad 16 °C.
• Vynulujte na nižšiu teplotu.
• Vypnutie kompresora pri zmene
režimov. Počkajte asi 4 minúty a
počúvajte, či sa kompresor reštartuje,
ak bude v režime COOL (chladenie).
Klimatizácia chladí, ale miestnosť je
príliš zohriata - NETVORÍ sa žiaden ľad
na chladiacej cievke za dekoratívnou
prednou časťou.
• Vonkajšia teplota menej ako 16 °C.
Na odmrazenie cievky nastavte režim
Fan (Ventilátor).
• Vzduchový filter môže byť zašpinený.
Vyčistite filter Pozrite si časť 8.
Ošetrovanie a čistenie. Na rozmrazenie
nastavte na režim Fan (Ventilátor).
• Je nastavená príliš nízka teplota pre
nočné chladenie. Na rozmrazenie cievky
nastavte na režim Fan (ventilátor). Potom
nastavte teplotu na vyššiu hodnotu.
• Výfukové potrubie nie je zapojené,
alebo je blokované. Pozrite si časť
5.1 Odsávanie horúceho vzduchu.
SLOVENSKY
Klimatizácia chladí, ale miestnosť je
príliš zohriata - na chladiacej cievke za
dekoratívnou prednou časťou sa tvorí
ľad.
• Špinavý vzduchový filter - obmedzenie
vzduchu. Vyčistite filter. Pozrite si časť 8.
Ošetrovanie a čistenie.
• Termostat je nastavený na vysokú
hodnotu. Nastavte teplotu na nižšiu
hodnotu.
• Nesprávne nasmerované vzduchové
lopatky. Umiestnite lopatky do lepšej
polohy prúdenia vzduchu.
• Predná časť jednotky je zablokovaná
závesmi, roletami, nábytkom, atď. obmedzenie prúdenia vzduchom.
Odstráňte blokovanie z prednej časti
jednotky.
157
• Dvere, okná, registre, atď., otvorené,
uniká chladný vzduch. Zatvorte dvere,
okná, registre, atď.
• Jednotka nedávno zapnutá v horúcej
miestnosti. Nechajte dostatočný čas,
aby sa zo stien, povaly, podlahy a
nábytku odstránilo „uložené teplo“.
Klimatizácia sa náhle zapne a vypne.
• Špinavý vzduchový filter - obmedzenie
vzduchu. Vyčistite filter.
• Vonkajšia teplota príliš horúca. Nastavte
vyššiu rýchlosť FAN (ventilátora), aby
sa vzduch dostal častejšie pomedzi
chladiacich cievok.
Príliš chladná miestnosť.
• Nastavená teplota je príliš nízka.
Zvýšte nastavenú teplotu.
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu.
Obal hoďte do príslušných kontajnerov
na recykláciu. Chráňte životné prostredie
a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
týmto symbolom spolu s odpadom
z domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo
sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
158 www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLİK BİLGİLERİ ���������������������������������������������������������������������������������� 159
2. GÜVENLİK TALİMATLARI ���������������������������������������������������������������������������� 165
3. CİHAZIN TARİFİ �������������������������������������������������������������������������������������������� 168
4. DAHİL OLAN AKSESUARLAR ��������������������������������������������������������������������� 168
5. MONTAJ TALİMATLARI �������������������������������������������������������������������������������� 169
6. KLİMA ÖZELLİKLERİ ������������������������������������������������������������������������������������ 170
7. KULLANIM TALIMATLARI ���������������������������������������������������������������������������� 170
8. BAKIM VE TEMİZLİK ������������������������������������������������������������������������������������ 176
9. SORUN GİDERME ���������������������������������������������������������������������������������������� 177
10.ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER ����������������������������������������������������������������������� 178
SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ
Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve
şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin
olabilirsiniz. Electrolux’e hoş geldiniz.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerilerini, broşürleri, sorun gidericiyi, servis bilgilerini edinin:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarları, Sarf Malzemelerini ve Orijinal yedek parçaları satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Daima orijinal yedek parçalar kullanın.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol
edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve tavsiyeler.
Çevreyle ilgili bilgiler.
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
TÜRKÇE
1.
159
GÜVENLİK BİLGİLERİ
6LPJH
1RW
$©óNODPD
8<$5,
%XVLPJHEXFLKD]óQDOHYDODELOLUELUGRQGXUXFX
NXOODQGóáóQóJ¸VWHUPHNWHGLU'RQGXUXFXQXQ
Vó]GóUPDVóYHELUKDULFLDOHYND\QDáóQDPDUX]
NDOPDVóKDOLQGH\DQJóQULVNLEXOXQPDNWDGóU
'ò..$7
'ò..$7
'ò..$7
%XVLPJHNXODQóPNóODYX]XQXQGLNNDWOHRNXQPDVó
JHUHNWLáLQLJ¸VWHUPHNWHGLU
%XVLPJHELUVHUYLVSHUVRQHOLQLQPRQWDMNóODYX]XQD
J¸UHEXFLKD]óQHOHDOóQPDVóJHUHNWLáLQL
J¸VWHUPHNWHGLU
%XVLPJHNXOODQóPNóODYX]XYH\DPRQWDMNóODYX]X
JLELELOJLOHULQEXOXQGXáXQXJ¸VWHUPHNWHGLU
UYARI!
•Bu cihaz, gözetim alında tutulmaları veya
cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında bilgi verilmesi halinde 8 yaş
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan
kişiler tarafından kullanılabilir.
•Çocukların cihazla oynamaları tehlikelidir.
•Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için, ilgili
değişim üretici, servis merkezi veya benzer nitelikteki
kalifiye bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bu kullanım kılavuzu, yeni klimanızın uygun şekilde
kullanımı hakkında açıklamalar içerir. Ürünü kullanmadan
önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu
kılavuz daha sonra kullanılmak üzere güvenli bir yerde
saklanmalıdır.
DİKKAT!
•Bu cihazın onarımı ya da bakımı için yetkili servis
teknisyenine başvurun.
•Bu ünitenin montajı için yetkili montaj personeline
başvurun.
160 www.electrolux.com
•Klima, küçük çocuklar veya çok yaşlı kişiler
tarafından denetimsiz bir şekilde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır.
•Küçük çocukların, klima ile oynamadıklarından emin
olacak şekilde gözetim altında tutulması gerekir.
•Yerel idarelerin, klimaların azami gürültü
seviyelerine ilişkin kuralları mevcuttur.
•Güç kablosu değiştirilecekse, değişim işleminin
sadece yetkili personel tarafından yapılması gerekir.
•Montaj işlerinin, sadece yetkili personel tarafından
onaylanmış ulusal kablo Standartları ile uyumlu
şekilde yapılması gerekir (uygulanabilirse). Yanlış
bağlantı aşırı ısınmaya ve yangına sebep olabilir.
•Yatay pancurları ayarlarken parmaklarınızı fana
kaptırmamaya dikkat edin.
•Yatay ızgaraları ayarlarken parmaklarınızı fana
kaptırmamaya dikkat edin.
•Gözetim altında bulunmadıkları sürece temizlik
ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz.
Soğutucuların bir kokuya sahip olabileceğine
dikkat edin.
1.1 Önemli notlar
1.Üniteyi, hava filtresi olmadan kullanmayın.
2.Üniteyi herhangi bir ısı kaynağı veya açıkta yanan
bir ateşin yakınında çalıştırmayın.
3.Üniteyi doğrudan dışarıda gün ışığına ve yağmura
maruz bırakmayın.
4.Üniteyi taşırken veya depolarken dik konumda
olmasına dikkat edin.
5.Cihazın üzerimi çalışırken veya kapattıktan hemen
sonra örtmeyin.
6.Üniteyi depolamadan önce, yoğuşma sebebiyle
biriken suyu daima tahliye ettiğinizden emin olun.
1.2 Klimanızı Kullanırken Aklınızda Bulundurmanız
Gerekenler
DİKKAT!
Kullanım uyarıları
•Bu ürünün hiçbir kısmını değiştirmeyin.
•Cihazın hiçbir kısmına hiçbir şey sokmayın.
TÜRKÇE
161
•Kullanılan güç kaynağının uygun bir gerilim değerine
sahip olduğundan emin olun. Sadece 220 - 240 V,
50 Hz, 10 A elektrik beslemesi kullanın. Gerilim değeri
uygun olmayan bir güç kaynağının kullanılması cihaza
hasar verebilir ve yangın çıkmasına neden olabilir.
•Daima uygun amper değerine sahip patlama
önleyici bir sigorta veya devre kesici kullanın.
Hiçbir koşulda uygun bir sigorta yerine tel, kama
veya başka bir nesne kullanmayın.
•Klimada herhangi bir anormalliğin meydana gelmesi
(örn. bir yanık kokusu) halinde hemen fişi çekmeyin,
önce havalandırma için camı açın ve sonra cihazı
kapatıp fişini çekin.
DİKKAT!
Elektrik kablosu uyarısı
•Bu elektrik fişi sadece uygun bir duvar prizine
takılmalıdır. Hiçbir uzatma kablosuyla birlikte
kullanmayın.
•Elektrik fişini sıkıca prize yerleştirin ve gevşek
kalmamasına dikkat edin.
•Güç besleme kordonunu çekmeyin, deforme
etmeyin veya değiştirmeyin veya suya batırmayın.
Elektrik kordonunun çekilmesi veya yanlış
kullanılması cihazın hasar görmesine neden
olabilir ve elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Besleme kablosu hasar gördüğü takdirde bir
tehlikenin meydana gelmesini önlemek için imalatçı
veya yetkili servisi tarafından ya da benzer bir vasıflı
şahıs tarafından değiştirilmelidir. Sadece imalatçının
belirtiği yedek elektrik kordonlarını kullanın.
•Bu cihaz topraklanmalıdır. Bu cihaz, bir topraklama
teline sahip bir kordon ile donatılmıştır. Fiş, doğru
şekilde monte edilen ve topraklanan bir prize
takılmalıdır. Hiçbir koşulda fişin üzerindeki kare
topraklı pimi (sadece İngiltere) kesmeyin veya
sökmeyin.
162 www.electrolux.com
Topraklama
parçası
Fiş
Kare topraklama pimi
Fiş
(sadece İngiltere için)
1.3 Kullanımda dikkat edilmesi gerekenler
•Herhangi bir bakım veya temizlik öncesinde cihazı
kapatarak elektrik kordonunu söktüğünüzden emin olun.
•Filtreleri değiştirirken cihazı hiçbir ısı kaynağının veya
açık ateşin yanına koymayın.
•Doğruca cihazın üzerine su sıçratmayın ve dökmeyin.
Su, elektrik çarpmasına ve cihaz hasarına neden olabilir.
•Klima taşınmadan önce içindeki su boşaltılmalıdır.
Depoda su kalırsa, bu su taşıma sırasında dökülebilir.
•Suyun düzgün tahliyesini sağlamak için tahliye
hortumu kıvrılmamalıdır ve nem giderme modundayken
yukarıya kaldırılmamalıdır. Aksi halde tahliye edilen su
odaya saçılabilir.
•Tahliye hortumunun çevresindeki sıcaklık kulanım
sırasında donma noktasının altında olmamalıdır.
Tahliye edilen su hortumun içinde donarak cihaz
içindeki suyun odaya akmasına neden olabilir.
•Egzoz havası çıkışını engellerle tıkamayın.
Soğutma performansı azalabilir veya tümüyle durabilir.
•İngiliz Standardı ve Kablolama Kuralları uyarınca
elektrik çarpmasına karşı koruma için patlama önleyici
bir kalıntı akım cihazı (RCD) kullanın.
•Uzun bir süre boyunca doğrudan hava akışına maruz
kalmak sağlığınıza zararlı olabilir. Mesken sakinlerini,
evcil hayvanları veya bitkileri uzun süreler boyunca
doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
•Bu klimayı, belirtilmemiş özel amaçlar için (örn.
hassas cihazların, gıdaların, evcil hayvanların, bitkilerin
TÜRKÇE
163
ve sanat nesnelerinin korunması için) kullanmayın.
Böyle bir kullanım ilgili varlığa zarar verebilir.
•İmalatçı tarafından önerilenler dışında buz çözme
işlemini hızlandırmaya veya temizlemeye yönelik
araçlar kullanmayın.
•Cihaz, sürekli alev kaynaklarının (örneğin açık
alevler, çalışan bir gazlı cihaz veya bir elektrikli ısıtıcı)
bulunmadığı bir odada saklanmalıdır.
•Delmeyin ve yakmayın.
•Ulusal gaz yönetmeliklerine uyulmalıdır.
•Havalandırma kanallarının tıkanmamasına dikkat edin.
•Cihaz, oda boyutunun 12 m’den fazla olduğu, iyi
havalandırılan bir havada saklanacaktır.
LÜTFEN DİKKAT: CİHAZINIZDA KULLANILAN
SOĞUTUCU GAZ TİPİ HAKKINDA PLAKAYI
KONTROL EDİN.
UYARI!
R290 soğutucu gaz içeren cihazlar hakkında özel
bilgiler.
•Tüm uyarıları iyice okuyun.
•Cihazın buzunu çözdürürken ve cihazı temizlerken
üretici firma tarafından önerilenlerin dışında araçlar
kullanmayın.
•Cihaz, sürekli alev kaynaklarının (örneğin açık
alevler, çalışan bir gazlı veya bir elektrikli ısıtıcı)
bulunmadığı bir odada tutulmalıdır.
•Delmeyin ve yakmayın.
•Dondurucu gazlar kokusuz olabilir.
•Cihaz, 12 m’den büyük bir alanda kurulmalı,
kullanılmalı veya saklanmalıdır.
•Bu cihaz, gram olarak belirli miktarda R290
soğutucu gazı içerir (ünitenin arkasındaki değer
etiketine bakın).
•R290, çevre ile ilgili Avrupa direktiflerine uygun bir
soğutucu gazdır. Soğutucu devrenin hiçbir kısmını
delmeyin.
164 www.electrolux.com
•Cihazın havalandırılmayan bir alanda monte
edilmesi, çalıştırılması veya depolanması halinde
oda, elektrikli ısıtıcılar, sobalar veya başka alev
kaynakları nedeniyle gazın alev almasına bağlı
yangın veya patlama riskine yol açabilecek
soğutucu gaz kaçaklarının birikmesini önleyecek
şekilde tasarlanmalıdır.
•Cihaz, mekanik arızalar önleyecek şekilde
depolanmalıdır.
•Soğutucu devreleri çalıştıran veya onlar üzerinde
çalışan şahıslar soğutucu gazların kullanılması
hakkında sektördeki birliklerin kabul ettiği özel
bir değerlendirme uyarınca yetkinliği temin eden
uygun bir yetkili kuruluşun düzenlediği uygun
belgeye sahip olmalıdır.
•Onarımlar üretici firmanın önerilerine göre
gerçekleştirilmelidir. Başka kalifiye personelin
yardımını gerektiren bakım ve onarımlar, yanıcı
soğutucuların kullanımı konusunda yetkin bir
şahsın gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
1.4 Ek bi̇lgi̇ler
Yanıcı soğutucu gazları içeren cihazların nakliyesi
Nakliye yönetmeliğine bakın.
Cihazların semboller kullanılarak işaretlenmesi
Yerel yönetmeliklere bakın.
Yanıcı soğutucu gazları içeren cihazların bertarafı
Ulusal yönetmeliklere bakın.
Donanımların/cihazların depolanması
Cihaz, üreticinin talimatlarına uygun şekilde depolanmalıdır.
Ambalajlı (satılmamış) cihazların depolanması
Ambalajın içindeki cihazın mekanik hasar görerek içindeki
soğutucu yükünün akmasına yol açmayı önleyecek
bir depolama ambalaj koruması kullanılmalıdır. Birlikte
depolanmasına izin verilen maksimum cihaz sayısı yerel
yönetmelikler uyarınca belirlenecektir.
TÜRKÇE
165
2. GÜVENLİK TALİMATLARI
2.1 Kullanım ile ilgili Notlar
• Kompresörün soğutma işlemine
başlaması için 4 dakika bekleyin. Klimayı
kapatıp hemen ardından açtığınızda,
kompresörün soğutma işlemine
başlaması için 4 dakika bekleyin.
Ünitenin içinde kompresörü güvenlik
amacıyla 4 dakika boyunca kapalı tutan
bir elektronik cihaz mevcuttur.
• Klima kullanılırken elektrik kesintisi
durumunda, üniteyi tekrar çalıştırmadan
önce 4 dakika bekleyin. Elektrik eski
durumunda döndükten sonra klimayı
tekrar çalıştırın. Elektriğin dört dakikadan
kısa süre kesilmesi halinde, cihazı tekrar
başlatmadan önce en az dört dakika
bekleyin. Klimayı dört dakika içinde
yeniden başlatırsanız cihazdaki koruyucu
bir aygıt kompresörün kapanmasına
neden olabilir. Bu koruma cihazı yaklaşık
5 dakika boyunca soğutma işlemini
engeller. Önceki yapılmış ayarlar iptal
edilir ve ünite başlangıç ayarlarına döner.
• Soğutma modunda cihazı
kapattığınızda kompresör anında
kapanır ve üst/alt fan motoru 5 saniye
sonra durur; cihazı soğutma modundan
fan moduna alırsanız kompresör anında
kapanır ve alt fan motoru 5 saniye
sonra durur; cihazı soğutma modundan
ısıtma moduna alırsanız kompresör
anında kapanır ve alt fan motoru 30
saniye sonra durur.
• Düşük sıcaklıkta çalıştırma: Ünitenizde
buzlanma mı oluyor? Ünite düşük ortam
sıcaklıklarında, özellikle de gece 18°C’ye
yakın sıcaklıklara ayarlandığında
Kullanıcının ve diğer insanların
yaralanmaması veya ürünün zarar
görmemesi için aşağıdaki talimatlara
uyulması gerekir.
Talimatlara uyulmayarak yanlış kullanım,
yaralanmaya veya zarara sebep olabilir.
Zararın ciddiyeti aşağıdaki işaretlerle
sınıflandırılmıştır:
UYARI!
Bu sembol ölüm veya ciddi
yaralanma ihtimali olduğunu belirtir.
DİKKAT!
Bu sembol yaralanma veya mülkün
zarar görme ihtimali olduğunu belirtir.
•
•
•
•
buzlanma oluşabilir. Bu koşullarda,
sıcaklığın daha fazla düşmesi ünitenin
donmasına sebep olabilir. Ünitenin
daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanması
donmasını engeller.
Nem alma modu oda sıcaklığını
yükseltir. Ünite nem alma
modundayken sıcaklık üretir ve oda
sıcaklığı da yükselir. Sıcak hava atık
hava çıkışından atılır ancak bu normal
bir işlemdir ve ünitede bir sorun olduğu
anlamına gelmez.
Bu klima, soğutma modundayken,
ünitenin ürettiği sıcak havayı atık
borusuyla odanın dışına üfler. Bu arada,
aynı miktarda hava da odanın herhangi
bir açıklığından odaya girecektir.
Bir soğutma devresinin üzerinde
çalışan veya ona müdahalede
bulunacak şahısların sektör tarafından
yetkilendirilmemiş bir değerlendirme
kuruluşundan alınan ve sektörde kabul
gören bir değerlendirme şartnamesi
doğrultusunda soğutucular üzerinde
güvenli bir şekilde yetkin olduğunu
gösteren geçerli bir belgeye sahip
olması gerekmektedir.
Servis işlemleri sadece cihaz
imalatçısının önerdiği şekilde
gerçekleştirilmelidir. Başka kalifiye
personelin yardımını gerektiren bakım
ve onarım, yanıcı soğutucuların
kullanımı konusunda yetkin bir şahsın
gözetiminde gerçekleştirilecektir.
• Klimanın çalışma sıcaklığı aralığı
soğutma modunda 16-35°C (60-95°F)’dir;
ısıtma modunda 5-27°C (41-80°F)’dir.
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan
sembollerin anlamları aşağıda
gösterilmektedir:
Bu sembol, asla yapmayın
anlamına gelir.
Bu sembol daima yapılması
gereken eylemleri belirtir.
2.2 Kullanım sırasında uyarı
UYARI!
Kullanım sırasında uyarı
166 www.electrolux.com
Uyarı
Anlamı
Elektrik fişini doğru bir şekilde takın
Aksi takdirde, bu durum elektrik
çarpmasına ya da aşırı ısınmadan
kaynaklanan yangın ve patlamaya
sebep olabilir
Üniteyi elektrik fişini takıp çıkararak
çalıştırıp durdurmayın
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya yol açabilir
Kabloya zarar vermeyin veya
belirtilmeyen bir elektrik kablosu
kullanmayın
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya. Elektrik
kablosu zarar görürse, tehlikenin önüne
geçmek için kablo; üretici, yetkili servis
merkezi veya benzeri bir nitelikli personel
tarafından değiştirilmelidir
Elektrik kablosunun uzunluğunu
değiştirmeyin veya aynı elektrik
prizine başka cihazları da bağlamayın
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya yol açabilir
Islak ellerle veya nemli ortamlarda
kullanmayın
Bu, elektrik çarpmasına sebep olabilir
Havayı odadaki insanlara doğrudan
yönlendirmeyin
Bu sağlığınıza zarar verebilir
Her zaman etkin bir topraklama sağlayın
Topraklamanın yanlış yapılması elektrik
çarpmasına sebep olabilir
Elektrikli parçalara su bulaştırmayın
Bu ünitenin arızalanmasına veya elektrik
çarpmasına sebep olabilir
Daima devre kesici ve bir özel güç
devresi kurun
Yanlış montaj elektrik çarpması, yangın
ve patlamaya neden olabilir
Üniteden, tuhaf sesler, koku veya duman
geliyorsa ünitenin fişini çekin
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya neden
olabilir
Priz gevşemiş veya zarar görmüşse
kullanmayın
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya neden
olabilir
Üniteyi çalışırken açmayın
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya neden
olabilir
Ateşli silahları uzak tutun
Patlamaya ve yangına sebep olabilir
Elektrik kablosunu ısıtıcı cihazların
yakınında kullanmayın
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya neden
olabilir
Güç kablosunu yanıcı gazlar veya
benzin, benzeni tiner vb. gibi yanıcı
maddelerin yakınında kullanmayın.
Bu durum ısı birikmesi nedeniyle elektrik
çarpması, yangın ve patlamaya neden
olabilir
Başka bir cihazdan gaz kaçağı varsa,
klimayı çalıştırmadan önce odayı
havalandırın
Bu durum patlamaya, yangına ve
tutuşmaya sebep olabilir
Üniteyi sökmeyin veya değiştirmeyin
Bu elektrik çarpmasına sebep olabilir
TÜRKÇE
167
DİKKAT!
Dikkat
Anlamı
Hava filtresinin sökülmesi gerektiğinde
ünitenin metal kısımlarına dokunmayın
Yaralanmanıza sebep olabilir
Klimayı su ile temizlemeyin
Üniteye su girebilir ve yalıtımı azaltabilir.
Elektrik çarpmasına neden olabilir
Bir soba vb. ile birlikte kullanıldığında
odayı iyice havalandırın
Oksijen yetersizliği meydana gelebilir
Ünite temizleneceği zaman üniteyi
ve devre kesiciyi kapatın
Elektrik açıkken cihazı temizlemeyin,
bu durum yangın, patlama, elektrik
çarpmasına ve yaralanmaya sebep olabilir
Evcil hayvanları veya ev bitkilerini
doğrudan hava akışına maruz kalacağı
bir yere koymayın
Bu hayvanın veya bitkinin zarar
görmesine sebep olabilir
Özel amaçlar için kullanmayın.
Bu klimayı, hassas cihazların gıdaların,
evcil hayvanların, bitkilerin ve sanat
nesnelerinin korunması için kullanmayın.
Bu durum kalitenin düşmesine vb. neden
olabilir
Fırtına ve kasırga durumunda cihazı
durdurun ve kapatın
Pencereler açıkken kullanım iç mekanın
ve mobilyaların ıslanmasına neden olabilir
Fişi prizden çıkarırken kablosundan
değil, fişten tutun
Elektrik çarpmasına ve zarara sebep
olabilir
Cihazı uzun süre kullanmayacağınız
zaman ana elektrik şalterini indirin
Ürünün arızalanmasına veya yangın
ve patlamaya sebep olabilir
Hava girişlerinin çevresine veya hava
çıkışının içine nesneler yerleştirmeyin
Cihazın arızalanmasına veya kazaya
sebep olabilir
Filtreleri daima sıkıca yerleştirin. Filtreleri
iki haftada bir temizleyin
Filtresiz kullanılması cihazın bozulmasına
neden olabilir
Ağartıcı veya tiner gibi sert deterjanlar
kullanmayın; yumuşak bir bez kullanın
Ürün renginin değişmesi veya yüzeyinin
çizilmesi nedeniyle görünümde
bozulmalar meydana gelebilir
Elektrik kordonunun üzerine ağır
nesneler koymayın ve kordonun
ezilmemesine dikkat edin
Yangın, patlama ve elektrik çarpması
tehlikesi bulunmaktadır
Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin
Kirletici maddeler içermektedir ve hasta
edebilir
Ambalajdan çıkartırken ve monte ederken
dikkatli olun
Sivri kenarlar yaralanmanıza neden
olabilir
Cihaza su girmesi halinde cihazı elektrik Elektrik çarpmasına ve hasara neden
prizinden kapatın ve sigorta şalterini
olabilir
indirin. Fişini sökerek elektrik beslemesini
kesin ve vasıflı bir servis teknisyenine
başvurun
168 www.electrolux.com
3. CİHAZIN TARİFİ
1
2
3
4
5
6
Uzaktan kumanda
Sinyal alıcı
Oda havası çıkışı
Kumanda paneli
Taşıma sağı (her iki tarafta)
Hava Girişi
7
8
9
10
11
12
13
Sürekli tahliye çıkışı
Pompa tahliye çıkışı
Alt tahliye çıkışı
Hava tahliyesi
Elektrik fişi soketi
Güç kordonu
Hintyağı otu
4. DAHİL OLAN AKSESUARLAR
PARÇALAR PARÇA ADI:
MİKTAR:
1
Adaptör A, Egzoz kanalı,
Adaptör B (düz ağız),
1 set
2
Tahliye hortumu
1 adet
3
Uzaktan kumanda
1 set
4
Pil (R03P “AAA” 1,5 V)
2 adet
• Paket içinde yer alan tüm aksesuarları kontrol edin ve bunların kullanımı için lütfen
montaj talimatlarına bakın.
TÜRKÇE
169
5. MONTAJ TALİMATLARI
5.1 Çıkan sıcak hava
4.Adaptör B’yi pencereye takın. (Şek.5)
Soğutma Modunda, cihaz bir pencereye ve
açıklığa yakın yerleştirilmelidir bu sayede
atık sıcak hava dışarı atılabilir. Öncelikle
cihazı düz bir zemine konumlandırın ve
ünitenin etrafında en az 50 cm boş alan
olduğundan emin olun, ayrıca ünite ile
tek devreli güç çıkışı arasında da aynı
uzaklığın bulunması gerekir.
1.Hortumun iki tarafını da uzatın (Şek. 1)
ve hortumu adaptör A’ya döndürerek
sabitleyin (Şek. 2).
+RUWXPXX]DWóQ
Şek. 1
ƟHN
Hortum, 38 cm’lik orijinal
uzunluğundan 150 cm’ye kadar
uzatılabilir ancak hortumun mümkün
olduğunca kısa tutulması en verimlisi
olacaktır. Ayrıca, hortumun herhangi
bir keskin eğim ve büküm yeri
olmadığından emin olun. (Şek. 6)
ƟHN
ƟHN
Bu ünite için A adaptörü zaten
hortuma vidalanmış.
2.Hortumun diğer tarafını uzatın ve adaptör
B’ye döndürerek sabitleyin (Şek. 3).
ƟHN
3.Adaptör A’yı cihaza takın (Şek. 4).
ž]HULQHND\GóUóQ
.LOLW
Şek. 4
170 www.electrolux.com
6. KLİMA ÖZELLİKLERİ
6.1 KONTROL PANELİ
1
2
3
4
5
Sıcaklığı/Saati görüntüler
Güç AÇIK/KAPALI
Filtre Sıfırlama
Fan Hızı
Sıcaklık veya Saat Ayarı
6
7
8
9
Mod Seçimi
Uyku
Zamanlayıcı
Salınım
7. KULLANIM TALIMATLARI
Aşağıdaki talimatlardan bazıları
sadece Kumanda Paneli üzerinden
kullanılabilir.
7.1 Kumanda Panelinin Kullanımı
Isıtma modu (Sadece bazı modellerde)
Bu modda atık adaptörü hortumu
KULLANILMALIDIR.
1.“Heat” (Sıcak) modu göstergesi
yanana kadar “mod” düğmesine basın.
2.Fan hızı göstergesinin ışığına göre fan
hızını seçmek için “fan hızı” düğmesine
basın. Fan hızını aşağıdaki sıra ile
seçebilirsiniz: “auto” (otomatik) →
“hi” (yüksek) → “med” (orta) →
“low” (düşük) → “auto” (otomatik).
3.“ ” veya “ ” tuşuna basarak istediğiniz
sıcaklığı seçin.
4.Tahliye hortumunu bağlayın. 7.4
Tahliye bölümüne bakın.
Soğutma modu
Bu modda atık adaptörü hortumu
KULLANILMALIDIR.
1.“Cool” (Soğuk) modu göstergesi
yanana kadar “mod” düğmesine basın.
2.Fan hızı göstergesinin ışığına göre fan
hızını seçmek için “fan hızı” düğmesine
basın. Fan hızını aşağıdaki sıra ile
seçebilirsiniz: “auto” (otomatik) →
“hi” (yüksek) → “med” (orta) →
“low” (düşük) → “auto” (otomatik).
3.“ ” veya “ ” tuşuna basarak istediğiniz
sıcaklığı seçin.
“Soğutma” modunda tahliye
hortumunun kullanılması
gerekmemektedir.
Kuru mod
Kuru mod göstergesi yanana kadar
“mod” düğmesine basın. Göstergede
oda sıcaklığı gösterilir.
Aynı anda “low” (düşük) fan göstergesi
yanar.
Not: Bu modda fan hızı seçilemez.
TÜRKÇE
Fan modu
Bu moddayken atık veya tahliye
hortumunu kullanmaya gerek yoktur.
1.Fan modu göstergesi yanana kadar
“mod” düğmesine basın.
2.İstenen fan hızını seçmek için
“Fan hızı” düğmesine basın.
3.Fan seçilen hızda çalışır ve ekranda
oda sıcaklığı gösterilir.
Not: Bu modda otomatik hız seçilemez.
Otomatik mod
Atık hortumunu bu modda her zaman takın.
Klimayı Auto (Otomatik) olarak
ayarladığınızda, seçtiğiniz sıcaklığa ve oda
sıcaklığına göre otomatik olarak soğutma,
ısıtma (sadece soğutma modu olan
modellere uygulanamaz) veya yalnızca fan
modları otomatik olarak seçilir. Klima, oda
sıcaklığını belirlediğiniz sıcaklığın civarında
bir sıcaklığa otomatik olarak ayarlar.
AUTO (otomatik) modda, fan hızını
seçemezsiniz.
1. “Auto mod” (otomatik) göstergesi yanana
kadar “mode” (mod) düğmesine basın.
“Auto mod” (otomatik mod) seçildikten
sonra cihaz, odanın asıl sıcaklığına göre
otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
Zamanlayıcı modu
Zamanlayıcı, kullanıcının cihaz açılış ve
kapanışını geciktirmesini sağlar.
Cihaz açılışı nasıl geciktirilir
Cihazı fişe takın, böylece cihaz bekleme
moduna geçer.
“Zamanlayıcı” düğmesine basın, sonra
Zamanlayıcı göstergesi yanar ve ekranda
saat “0.0” olarak gösterilir.
YUKARI oka “ “ veya AŞAĞI oka “
“ dokunarak veya bunları basılı tutarak
gecikmeli başlatma zamanlayıcıyı 0.5
saatlik aralıklarla 10 saate kadar ve
sonra 1’er saatlik aralıklarla 24 saate
kadar ayarlayabilirsiniz. 5 saniye içinde
“zamanlayıcı” düğmesine tekrar basarsanız
zamanlama ayarlarından doğruca
çıkabilirsiniz.
5 saniye sonra zamanlayıcı işlevi
etkinleştirilir ve gösterge tekrar sıcaklık
ekranına döner. Kumanda, cihazın
başlamasına kalan süreyi geriye doğru
sayar.
Cihaz, önceden ayarlandığı modda
çalışmaya başlayacaktır.
Ayarı iptal etmek için “timer” (zamanlayıcı)
düğmesine tekrar basın; kalan süre
171
görüntülenecektir, işlevi sonlandırmak için
düğmeye tekrar basın. Bu ayarı “açma/
kapatma” düğmesine basarak da iptal
edebilirsiniz. Ayar iptal edildikten sonra
zamanlayıcı göstergesi kapanacaktır.
Cihaz kapanışı nasıl geciktirilir
Cihaz açıkken, kapanma süresini
geciktirebilirsiniz.
“Zamanlayıcı” düğmesine basın, sonra
Zamanlayıcı göstergesi yanar ve ekranda
saat “0.0” olarak gösterilir.
YUKARI oka “ “ veya AŞAĞI oka “
“) dokunarak veya bunları basılı tutarak
gecikmeli durdurma zamanlayıcıyı
0,5 saatlik aralıklarla 10 saate kadar
ve sonra 1’er saatlik aralıklarla 24
saate kadar ayarlayabilirsiniz. 5 saniye
içinde “zamanlayıcı” düğmesine tekrar
basarsanız zamanlama ayarlarından
doğruca çıkabilirsiniz.
5 saniye sonra zamanlayıcı işlevi
etkinleştirilir ve gösterge tekrar sıcaklık
ekranına döner. Kumanda, cihazın
kapanmasına kalan süreyi geriye doğru
sayar.
Ayarı iptal etmek için “timer” (zamanlayıcı)
düğmesine tekrar basın; kalan süre
görüntülenecektir, işlevi sonlandırmak için
düğmeye tekrar basın. Bu ayarı “açma/
kapatma” düğmesine basarak da iptal
edebilirsiniz. Ayar iptal edildikten sonra
zamanlayıcı göstergesi kapanacaktır.
Uyku modu
Bu özellik etkin olduğunda size konforlu
bir sıcaklık ve enerji tasarrufu sağlayacak.
Sadece cihaz Soğutma, Isıtma veya
otomatik modda olduğunda cihazı Uyku
moduna geçirmek için “sleep” (uyut)
düğmesine basabilirsiniz.
Not: “Uyku” modu hakkındaki ayrıntılar
için 17. sayfaya bakın.
Izgara Salınım İşlevi
Klima ızgarasının yukarı-aşağı hareket
etmesini sağlamak için “swing” (salınım)
düğmesine basın; üst paneldeki
ızgara yukarı-aşağı doğru salınmaya
başlayacaktır.
Izgaranın salınımını durdurmak için bu
düğmeye tekrar basın.
°F/°C işlevi
“ ” ve “ ” düğmelerini 3 saniyeden uzun
süre aynı anda basılı tutarak Fahrenheit
ve Santigrat dereceleri arasında geçiş
yapabilirsiniz. Kuru/Fan modunda °F/°C’yi
seçebilirsiniz.
172 www.electrolux.com
Filtre sıfırlama
Bu özellik, daha verimli bir kullanım için
Hava Filtresinin temizlenmesini (Bakım ve
Temizlik kısmına bakın) hatırlatır.
250 saatlik kullanım sonunda filtre
göstergesinin ışığı yanacaktır. Filtreyi
temizledikten sonra sıfırlamak için “filter
reset” (filtre sıfırla) düğmesine basın;
sonra “filtre” gösterge ışığı sönecektir.
Kapağı kapatın.
Eskiyen (kullanılmış) pilleri iki yeni
R03P “AAA” 1,5 V pil ile değiştirmek
için yukarıda adımları tekrarlayın.
7.2 Uzaktan Kumanda
1 Uzaktan Kumanda ekranı
2 Sıcaklık/Zamanlayıcı ayar düğmesi
3 Mode (Mod) düğmesi
4 Zamanlayıcı düğmesi
5 Açma/Kapama düğmesi
6 Hız düğmesi
7 Sleep (Uyku) düğmesi
Uzaktan kumandanın değiştirilmesi
veya kullanımdan çıkartılması halinde
piller sökülmeli ve yerel mevzuat
doğrultusunda, çevreye zarar vermeyecek
şekilde ortadan kaldırılmalıdır.
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
Alkalin, standart (karbon-çinko) veya şarj
edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri birlikte
kullanmayın.
Pilleri ateşe atmayın. Piller patlayabilir
veya sızdırabilir. Uzaktan kumanda
uzun süre kullanılmazsa, pilleri uzaktan
kumandadan sökün.
Uzaktan kumanda özenle kullanılmalıdır.
Uzaktan kumandayı düşürmeyin
ve doğrudan güneş ışığı ya da ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne
uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula
tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı elektromanyetik
girişimlere (enterferans) yol açamaz ve
(2) bu cihaz, istenmeyen kullanıma yol
açabilecek olan girişimler de dahil her
türlü elektromanyetik girişimi alabilir.
Uzaktan kumandayı sinyal alıcısına
doğrultun. Uzaktan kumanda, cihazdan
16 ft (5 metreden) uzakta olmamalıdır
(uzaktan kumanda ile cihaz arasında
engel bulunmadığında).
.XOODQóFó
7DġóQDELOLU$&
0DNVP
8]DNWDQNXPDQGD
8 Swing (Salınım) düğmesi
Uzaktan Kumandanın Kullanımı
Pil Montajı ve Önemli Talimatlar
CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI
Uzaktan kumandanın arka kapağını sökün.
Temin edilen pilleri doğru şekilde yerleştirin
(pil bölmesinin içindeki talimatlara bakın).
TÜRKÇE
Cihazı takın, sonra “açma/kapatma”
düğmesine basın (cihaz, açıldığında
kapanmadan önceki son ayarında
çalışmaya başlar).
Cihazı kapatmak için “açma/kapatma”
düğmesine tekrar basın, sonra fişi çekin.
Cihazı daima “açma/kapatma”
düğmesinden kapatın ve fişi çekmeden
önce birkaç dakika bekleyin.
173
Not: Bu modda hava egzoz hortumunun
bağlanması gerekmez.
Soğutma modu
LCD ekranlı göstergenin sol kısmında
“cool” (soğuk) yazısı görününceye kadar
“mod” düğmesine basın.
“Fan hızı” düğmesine basarak “otomatik”,
“yüksek”, “ota” ve “düşük” fan hızlarından
birini seçin.
İstediğiniz sıcaklığı seçmek için “ ” ve “ ”
düğmelerine basın.
Isıtma modu (Sadece Isıtmalı ve
Soğutmalı modeller için)
LCD ekranlı göstergenin sol kısmında“heat”
(ısıtma) yazısı görününceye kadar “mod”
düğmesine basın.
“Fan hızı” düğmesine basarak “otomatik”,
“yüksek”, “ota” ve “düşük” fan hızlarından
birini seçin.
İstediğiniz sıcaklığı seçmek için “ ” ve “ ”
düğmelerine basın.
AUTO (otomatik mod)
Kuru mod
LCD ekranlı göstergenin sol kısmında
“dry” (kuru) yazısı görününceye kadar
“mod” düğmesine basın.
Aynı anda “low” (düşük) fan göstergesi
yanar.
Not: Bu modda fan hızı seçilemez.
LCD ekranlı göstergenin üst kısmında
“auto” (oto) yazısı görününceye kadar
“mod” düğmesine basın.
AUTO (otomatik) modda, fan hızını
seçemezsiniz.
İstediğiniz sıcaklığı seçmek için “ ” ve “ ”
düğmelerine basın.
Uyku modu
Fan modu
LCD ekranlı göstergenin sol kısmında
“fan” yazısı görününceye kadar “mod”
düğmesine basın.
Bu modda Fan hızı düğmesine basarak
ve şemaya bakarak “yüksek”, “orta” veya
“düşük” fan hızlarını seçebilirsiniz.
Cihaz Soğutma, Isıtma veya otomatik
modda olduğunda cihazı Uyku moduna
geçirmek için “sleep” (uyut) düğmesine
basabilirsiniz. Bu modda fan hızı,
kendiliğinden “auto” (otomatik) olarak
ayarlanır ve değiştirilemez.
Soğutma/Isıtma modunda seçilen
sıcaklık, mod seçildikten 30 dakika sonra
1°C artar/azalır. Sıcaklık, 30 dakika sonra
1°C daha artar/azalır. Klima 7 saat daha
bu sıcaklıkta çalışır ve sonra ilk ayarlanan
sıcaklığa döner. Bu şekilde “Sleep” (uyku)
174 www.electrolux.com
modu sonlanır ve ünite otomatik olarak
kapanır.
“Sleep” (uyku) modu programı çalışma
esnasında “Sleep” (uyku) “mode” (mod)
veya “fan speed” (fan hızı) düğmesine
basılarak istendiği zaman iptal edilebilir.
Not: Fan modunda veya Kuru modda,
Uyutma ayarlanamaz.
Izgara Salınım İşlevi
Klima ızgarasının yukarı-aşağı hareket
etmesini sağlamak için “swing” (salınım)
düğmesine basın; ekranın üst kısmında
” görülecektir. Üst paneldeki ızgara
“
yukarı ve aşağı otomatik salınacaktır.
Izgaranın salınımını durdurmak için bu
düğmeye tekrar basın.
Zamanlayıcı modu
Cihaz açılışı nasıl geciktirilir
Cihazı fişe takın, böylece cihaz bekleme
moduna geçer. “Timer” (zamanlayıcı)
düğmesine basın, ekranda “timer”
(zamanlayıcı) ve “h” (saat) ve “on” (açık)
yanacaktır.
YUKARI oka “ ” veya AŞAĞI oka “
” dokunarak veya bunları basılı tutarak
gecikmeli başlatma zamanlayıcıyı
0,5 saatlik aralıklarla 10 saate kadar ve
sonra 1’er saatlik aralıklarla 24 saate
kadar ayarlayabilirsiniz. 3 saniye sonra
ayar hafızaya kaydedilecektir. Kumanda,
cihazın başlamasına kalan süreyi geriye
doğru sayar. Ayrıca “timer” (zamanlayıcı)
düğmesine bir kez daha doğrudan
basabilirsiniz; “on” (açık) hemen sönecektir
ve sonra ünite, önceden ayarlanan modda
çalışmaya başlayacaktır.
Modu ayarlayabilirsiniz; ünite “on” (açık)
yanmayı bıraktıktan sonra tercih ettiğiniz
şekilde çalışacaktır.
Bu ayarı iptal etmek için “timer”
(zamanlayıcı) düğmesine tekrar basın.
Cihaz kapanışı nasıl geciktirilir
°F/°C işlevi
Fahrenheit ve Santigrat dereceleri
arasında geçiş için 3 saniyeden uzun
süre “ ” ve “ ” düğmelerini aynı anda
basılı tutun. Kuru/Fan modunda °F/°C’yi
seçebilirsiniz.
Cihaz açıkken, kapanma süresini
geciktirebilirsiniz. “Timer” (zamanlayıcı)
düğmesine basın, ekranda “timer”
(zamanlayıcı) ve “h” (saat) ve “off”
(kapalı) yanacaktır.
YUKARI oka “ ” veya AŞAĞI oka “
”) dokunarak veya bunları basılı tutarak
gecikmeli durdurma zamanlayıcıyı
0,5 saatlik aralıklarla 10 saate kadar
ve sonra 1’er saatlik aralıklarla 24 saate
kadar ayarlayabilirsiniz. 3 saniye
sonra ayar hafızaya kaydedilecektir ve
ekranda, cihaz kapanıncaya kadar kalan
süre gösterilecektir. Ayrıca “zamanlayıcı”
düğmesine tekrar doğrudan
basabilirsiniz; “off” (kapalı” düğmesi
anında yanıp sönmeye başlayacaktır.
Bu ayarı iptal etmek için “timer”
(zamanlayıcı) düğmesine tekrar basın.
TÜRKÇE
175
• Sürekli drenaj çıkışının drenaj kapağını
sökün (Şek. 20).
• Bahçe hortumunun bir ucunu (ayrıca
satılmaktadır) veya tahliye hortumunu
drenaj çıkışına bağlayın ve sonra,
diğer ucunu, üniteden daha aşağıdaki
drenaja bağlayın (Şek. 21).
Şek. 20
7.3 Arıza kodu
Isı Pompalı mod
için tahliye kapağı
Ekranda “AS”, “CS” ve “ES” görünürse
sıcaklık sensörü arızalanmış demektir.
Yetkili Electrolux Servis Merkezine
başvurun.
Isı Pompalı mod
için tahliye kapağı
Bahçe hortumu
Ekranda “L3” kodu görüntüleniyorsa,
yoğuşturucu DC fan motoru arızalanmış
demektir. Yetkili Electrolux Servis
Merkezine başvurun.
Ekranda “P1” kodu görüntüleniyorsa, alt
tabla dolmuş demektir. Üniteyi dikkatle
tahliye konumuna taşıyın, alt tahliye
tapasını çıkarın ve suyun tahliye olmasını
bekleyin. “P1” sembolü kaybolana kadar
bekleyin. Hata kodu görüntülenmeye
devam ederse, servisi arayın.
Eğer ekranda “E4” kodu görüntüleniyorsa,
ekran PCB’si ile ana kumanda PCB’si
arasındaki iletişimde arıza var demektir.
Yetkili Electrolux Servis Merkezine
başvurun.
7.4 Tahliye talimatı
Sürekli Tahliye
KURUTMA modu esnasında veya ısı pompalı modellerde, yoğuşan suyu
üniteden tahliye etmek için bir bahçe
hortumu (ayrı satılır) veya tahliye
hortumu gerekir.
Aşağıdaki adımları uygulayın:
Tahliye
hortumu
Şek. 21
NOT:
• Cihazın Soğutma modunda veya
Otomatik modda çalışması halinde tahliye
kapağı söküldükten sonra yoğuşuk
dışarıya akabilir. Bahçe hortumunu
sökmek istediğinizde tahliye çıkışından
yoğuşuğu toplamak için bir damlama
tavası (temin edilmemektedir) hazırlayın.
• tahliye yüksekliği ve tahliye hortumu
kesitinin tahliye çıkışından yüksekte
olmamasına dikkat edin, aksi halde
sürekli tahliye düzgün çalışmayabilir.
• Soğutma modunda veya Otomatik
modda, maksimum performansa
ulaşmak için tahliye çıkışına tahliye
kapağının yeniden takılarak sürekli
tahliyenin devre dışı bırakılması
önerilmektedir.
176 www.electrolux.com
ƟHN
Alt tahliye çıkışının altına bir damlama
kabı koyun, sonra tahliye ağzından
kauçuk tapayı sökerek yoğuşuğun
damlama kabına akmasını sağlayın.
Damlama kabınız tüm yoğuşuğu
alacak kadar büyük değilse birkaç
kez boşaltmanız gerekecektir.
Yoğuşuk akışı durduğunda alt tahliye
çıkışına tahliye kapağını tekrar takın.
$OW7DKOL\H
‰óNóġó
'DPODPDNDSDáó
ƟHN
Kışın depolama sırasında kalıntı
yoğuşuğun boşaltılması.
Alt tahliye çıkışının altına bir damlama kabı
(temin edilmemektedir) koyun ve sonra
yoğuşuğun damlama kabına akmasını
sağlamak için tahliye kapağını sökün.
Yoğuşuk akışı durduğunda sürekli tahliye
çıkışına tahliye kapağını tekrar takın.
'DPODPDWHSVLVL
NOT: Tüm yoğuşuk kalıntısının
giderildiğinden emin olmak için üniteyi
ön tarafından hafifçe yukarıya doğru
kaldırıp, tahliye çıkışından yoğuşuk akışı
duruncaya kadar sallayın.
8. BAKIM VE TEMİZLİK
Klimanızın yeni gibi görünmesini
istiyorsanız ürünü belli aralıklarla
temizleyin. Elektriğe çarpılma veya
yangın tehlikelerini engellemek
için temizlikten önce ünitenin fişini
çektiğinizden emin olun.
8.1 Ünitenin temizlenmesi
Kabin ve ön kısım yağsız bir bezle
silinebilir veya sıcak su ve bulaşık
deterjanı karışımıyla nemlendirilmiş
bir bezle temizlenebilir.
Ön kabini asla, yapışkan ve cilalama ürünü
içeren temizlik ürünleriyle temizlemeyin.
Kontrol panelini silerken, bezdeki fazla
suyu sıktığınızdan emin olun. Suyun kontrol
panelinde kalması klimaya zarar verebilir.
8.2 Filtrelerin temizlenmesi
Klimanızı verimli bir şekilde çalışır
durumda tutmak için her iki haftalık
çalıştırma sonrasında filtreleri
temizlemelisiniz.
1.Hava filtresini aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi sökün.
Üst hava filtresini ve alt hava
filtresini sökün.
1
2
TÜRKÇE
2.Filtreyi sıvı bulaşık deterjanı
kullanarak 40°C suda yıkayın. Filtreyi
iyice durulayın. Filtre üzerinde
kalan fazla suyu nazikçe silkeleyin.
Yerine yerleştirmeden önce filtrelerin
tamamen kuru olduğundan emin
olun. Filtreyi yıkamak yerine elektrikli
süpürge ile de temizleyebilirsiniz.
3.Filtre kuruduktan sonra filtreyi
yerine takın.
Yerine yerleştirmeden önce
filtrelerin tamamen kuru
olduğundan emin olun.
8.3 Kışın Depolama
Klima uzunca bir süre kullanılmayacaksa:
1.Su toplama deposunu tamamen
tahliye edin ve alt tahliye kapağı
ile kauçuk tapayı her türlü kalıntı
su tahliye oluncaya kadar takmayın.
177
Depo tamamen boşaltıldığında ve
artık su akmadığında kauçuk tapa
ve kapağı tekrar takın.
2.Filtreyi sökün ve temizleyin, iyice
kurutun ve sonra tekrar takın.
3.Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
4.Klimayı serin, kuru bir yerde,
doğrudan güneş ışığından, aşırı
sıcaklıklardan, aşırı tozdan uzakta ve
iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Klimayı tekrar kullanmadan önce:
1.Filtre ve boşaltma kapağının yerine
takıldığından emin olun.
2.Kordonun iyi durumda bulunup
bulunmadığını, çatlak ve hasar
bulunup bulunmadığını kontrol edin.
3.Uzaktan kumandaya yeni pil takın.
4.Klimayı Montaj Talimatlarında
belirtildiği gibi monte edin.
9. SORUN GİDERME
Servisi aramadan önce, bu listeyi
gözden geçirin. Size zaman ve para
kazandırabilir. Bu liste bu cihazda kusurlu
işçilik ve malzemeden kaynaklanmayan
genel sorunları içermektedir.
Klima çalışmıyor.
• Fiş takılı değildir. Fişi prize sıkıca
oturtun.
• Ev sigortası atmış veya devre kesici
etkinleşmiştir. Sigortayı gecikmeli tip ile
değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
• Kontrol KAPALI. Kontrolü AÇIN ve
istenen ayarı yapın.
• Ekranda P1 hata kodu görüntüleniyor.
Suyu 7.3 Tahliye bölümünde belirtildiği
gibi tahliye edin.
• Oda Sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan az
(Soğutma Modu) veya Oda Sıcaklığı
ayarlanan sıcaklıktan çok (Isıtma
Modu). Sıcaklığı sıfırlayın.
Üniteden üflenen hava yeterince
soğuk gelmiyor.
• Oda sıcaklığı 16°C’nin altında. Oda
sıcaklığı 16°C’nin üzerine çıkana dek
soğutma işlemi gerçekleşemez.
• Daha düşük bir sıcaklığa sıfırlayın.
• Modu değiştirirken kompresör
kapanıyor. Yaklaşık 4 dakika bekleyin
ve SOĞUTMA modundayken
kompresörün tekrar çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Klima soğutuyor ancak oda fazla
sıcak - Dekoratif ön kısmın arkasındaki
soğutma sarmalında buzlanma yok.
• Dışarıdaki sıcaklık 16°C’nin altında.
Bobin buzunu çözmek için Fan
moduna geçin.
• Hava filtresi kirlenmiş olabilir. Filtreyi
temizleyin. 8. Bakım ve temizlik
bölümüne bakın. Buzu çözdürmek
için, Fan modunda çalıştırın.
• Sıcaklık, gece soğutma için aşırı
düşüğe ayarlanmış. Bobindeki
buzu çözdürmek için, Fan modunda
çalıştırın. Sonra, sıcaklığı daha
yükseğe ayarlayın.
• Atık hava kanalı bağlanmamış veya
engellenmiş. 5.1 Atık Sıcak Hava
bölümüne bakın.
178 www.electrolux.com
Klima soğutuyor ancak oda fazla
sıcak - Dekoratif ön kısmın arkasındaki
soğutma sarmalında buzlanma var.
• Kirlenmiş hava filtresi - engellenmiş
hava akışı. Hava filtresini temizleyin.
8. Bakım ve temizlik bölümüne bakın.
• Sıcaklık çok yükseğe ayarlı.
Sıcaklığı düşürün.
• Hava yönlendiren pancurlar yanlış
konumlandırılmış. Pancurları daha iyi
hava dağıtımı için tekrar konumlandırın.
• Ünitenin ön kısmı perde, jaluzi,
mobilya vb. ile engelli - hava dağıtımını
engelliyor. Ünitenin önündeki engeli
kaldırın.
• Kapılar, pencereler, menfezler vb. açık soğuk hava dışarı sızıyor. Kapıları,
pencereleri, menfezleri ve benzerlerini
kapatın.
• Ünite sıcak bir odada yeni çalışmaya
başladı. Duvarlardaki, tavandaki,
zemindeki ve mobilyalardaki“depolanan
sıcaklığın” azalması için bekleyin.
Klima hızla açılıp kapanıyor.
• Kirlenmiş hava filtresi - engellenmiş
hava akışı. Hava filtresini temizleyin.
• Dışarıdaki sıcaklık çok yüksek. Havanın
soğutma sarmallarından daha iyi akması
için FAN hızını arttırın.
Oda çok soğuk.
• Ayarlanan sıcaklık çok düşük.
Ayarlanan sıcaklığı arttırın.
10. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu simgeye sahip malzemeleri geri
dönüştürün:.
Materyali geri dönüştürmek için
ambalajını ilgili kaplara koyun. Elektrikli
ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı
simgesi bulunan cihazları atmayın.
Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
TÜRKÇE
179
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising