Aeg-Electrolux LB1203-1 User manual

Aeg-Electrolux LB1203-1 User manual
LIGHT WEIGHT DRY IRON MODEL LB1203-1
DE • GR • NL • FR • EN
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 1
2009-08-19 16:43:34
DE
Anleitung................................. 3–9
Vor der ersten Benutzung des
Bügeleisens lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.
Garantieabschnitt................................. 15
Garantieabschnitt Österreich......... 20
GR
Βιβλίο οδηγιών..................... 3–9
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το σίδερο, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση»......................16–17
NL
Gebruiksaanwijzing........... 3–9
Lees, voordat u het strijkijzer voor
de eerste keer gebruikt, zorgvuldig
het veiligheidsadvies op pagina 5.
Garantievoorwaarden................18–19
FR
Mode d’emploi..................... 3–9
Avant d'utiliser le fer pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 5.
België
Waarborgvoorwaarden.............21–22
Belgique
Déclaration de conditions
de garantie........................................22–23
EN
Instruction book.............11–14
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 2
2009-08-19 16:43:34
DE
GR
NL
FR
E
F
C
EN
G
H
D
B
A
DE
GR
NL
FR
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
A.
B.
C.
D.
E.
Bügelsohle
Körper
Griff
Temperaturwähler
Netzkabelschutz
Gummi-Abstellfläche für
sicheren Stand
G. Netzspannungsanzeige
H. Kabelaufwicklungsvorrichtung
Πλάκα σιδερώματος
Σώμα
Λαβή
Επιλογέας θερμοκρασίας
Προστατευτικό καλωδίου
ρεύματος
F. Ελαστικό πέλμα για
ασφαλή στήριξη
G. Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
H. Υποδοχή τύλιξης καλωδίου
Ijzeren strijkzool
Behuizing
Handgreep
Temperatuurknop
Snoerbescherming
Rubberen voet voor veilig
neerzetten
G. Aan/uit-indicatielampje
H. Snoeroprolsysteem
Semelle
Corps
Poignée
Sélecteur de température
Élément de protection du
cordon d'alimentation
F. Talon caoutchouté
garantissant stabilité et
sécurité
G. Voyant d'alimentation
H. Dispositif de rangement
du câble
3
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 3
2009-08-19 16:43:34
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen sorgfältig durch, bevor
Sie die Maschine zum ersten Mal in
Betrieb nehmen.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an Stromquellen
angeschlossen werden, deren
Spannung und Frequenz mit den
Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen!
• Das Bügeleisen darf nicht benutzt
werden, wenn es heruntergefallen ist
und wenn Schäden am Bügeleisen
oder der Zuleitung sichtbar sind.
• Das Gerät darf nur an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden. Bei
Bedarf kann ein Verlängerungskabel
DE
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
που αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Το σίδερο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω και
αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημίας
στο σίδερο ή το καλώδιό του.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
GR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
verwendet werden, das mit 10 A
belastbar ist.
Ein beschädigtes Gerät oder
Netzkabel muss vom Hersteller, von
seinem Service-Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Person
instandgesetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden
Das Bügeleisen muss auf einer stabilen
Fläche benutzt und abgestellt werden.
Beim Abstellen des Bügeleisens mit
seiner Abstellfläche darauf achten,
dass es auf einer stabilen Oberfläche
steht.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es an die
Netzspannung angeschlossen ist.
Nach der Benutzung sowie vor dem
Reinigen und vor Wartungsarbeiten
ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
Das Gerät und seine Zubehörteile
werden im Betrieb heiß. Bedienen Sie
es nur an den vorgesehenen Griffen
und Knöpfen. Lassen Sie es vor dem
Reinigen oder Aufbewahren abkühlen.
•
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται
και να στηρίζεται σε σταθερή
επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο
στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στην οποία ακουμπάει η
βάση είναι σταθερή.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη
συντήρηση.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά
της θερμαίνονται υπερβολικά
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες
λαβές και χερούλια. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
•
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht mit heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeit.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch
unsachgemäße oder fehlerhafte
Benutzung verursacht wurden.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για
οικιακή χρήση μόνο. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη
ζημία που προκλήθηκε από
ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
4
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 4
2009-08-19 16:43:35
NL
FR
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
FR
Lees de volgende instructies
aandachtig door voordat u het
apparaat voor de eerste keer in
gebruik neemt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stroomtoevoer
waarvan de spanning en frequentie
voldoen aan de specificaties op het
classificatieplaatje!
• Het strijkijzer mag niet worden
gebruikt als het is gevallen of als
het strijkijzer of het snoer zichtbare
tekenen van schade vertoont.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kan een
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, il est impératif de
lire attentivement les instructions
suivantes.
• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l'expérience nécessaires, à
moins qu'elles n'aient été formées
ou encadrées pour l'utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés,
pour éviter qu'ils ne jouent avec cet
appareil.
• L'appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d'alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Le fer ne doit pas être utilisé s'il
est tombé ou si le fer ou le cordon
d'alimentation portent des marques
visibles de détérioration.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
verlengsnoer worden gebruikt dat
geschikt is voor 10 A.
Als het apparaat of de voedingskabel
is beschadigd, moet het
apparaat door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico's te
vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt
en neergezet op een stabiel oppervlak.
Wanneer het strijkijzer op de voet
wordt gezet, moet u controleren of
het oppervlak waarop de voet wordt
geplaatst stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter wanneer het is aangesloten op
het elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden
uitgeschakeld en de stekker moet
na gebruik altijd uit het stopcontact
worden gehaald voordat het apparaat
wordt gereinigd en onderhouden.
Het apparaat en het toebehoren
worden heet tijdens de bediening.
Gebruik alleen de voor gebruik
bestemde hendels en knoppen. Laat
L'appareil doit être raccordé à la terre.
Si nécessaire, il est possible d'utiliser
une rallonge compatible 10 A.
Si l'appareil ou le cordon
d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l'un de ses réparateurs ou toute autre
personne dûment qualifiée, afin
d'éviter tout danger.
Le fer doit être utilisé et posé sur
une surface stable. Lorsque le fer est
placé sur son support, veillez à ce
que la surface sur laquelle est placé le
support soit stable.
Ne jamais laisser l'appareil sans
surveillance lorsqu'il est raccordé à
l'alimentation électrique.
Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre
et débrancher l'appareil avant de
le nettoyer ou de procéder à son
entretien.
Pendant le fonctionnement, l'appareil
et les accessoires sont chauds. Utiliser
exclusivement les poignées et les
boutons indiqués. Laisser l'appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
•
•
•
•
•
•
DE
GR
NL
FR
het apparaat eerst even afkoelen
voordat u het reinigt of opbergt.
Het netsnoer mag niet in contact
komen met een van de hete
onderdelen van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in
water of een andere vloeistof.
Dit apparaat is alleen bestemd
voor huishoudelijk gebruik. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor mogelijke
schade als gevolg van onbehoorlijk of
onjuist gebruik.
EN
Le cordon d'alimentation ne doit
jamais entrer en contact avec les
parties chaudes de l'appareil.
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage domestique. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d'une utilisation
incorrecte de l'appareil.
5
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 5
2009-08-19 16:43:35
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
Einstellung
DE
min
max
Gewebe
Nicht bügeln
warm
Synthetische
Fasern
heiß
Wolle
sehr heiß
Baumwolle
sehr heiß
Leinen
Ρύθμιση
GR
min
Ύφασμα
Μη
σιδερώνετε
χλιαρό
max
συνθετικές ίνες
ζεστό
μάλλινα
πολύ ζεστό
βαμβακερά
πολύ ζεστό
λινά
Instelling
NL
min
max
Stof
Niet strijken
lauw
synthetische
stoffen
warm
wol
heet
katoen
heet
linnen
Réglage
FR
min.
Tissu
Ne pas
repasser
chaud
max.
fibres
synthétiques
très chaud
laine
brûlant
coton
brûlant
lin
1. Sortieren Sie die saubere Wäsche
vor, stellen Sie das Bügeleisen
senkrecht und schalten Sie den
Temperaturwähler in Stellung
MIN. Stecken Sie den Netzstecker
in eine Steckdose. Stellen Sie den
Temperaturwähler in die gewünschte
Einstellung. Anzeige leuchtet.
2. Wenn die Anzeige erlischt, ist das
Bügeleisen betriebsbereit. Beachten
Sie immer die ideale Bügeltemperatur
für das betreffende Gewebe.
1. Ξεδιαλέξτε την καθαρή μπουγάδα,
τοποθετήστε το σίδερο κάθετα
και περιστρέψτε τον επιλογέα
θερμοκρασίας στη θέση MIN.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην
πρίζα. Περιστρέψτε τον επιλογέα
θερμοκρασίας στην επιθυμητή
ρύθμιση. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει.
2. Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει,
το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.
Επιλέγετε πάντα την ιδανική
θερμοκρασία σιδερώματος για κάθε
τύπο υφάσματος.
1. Sorteer het schone wasgoed
voor, zet het strijkijzer verticaal
neer en draai de temperatuurknop
naar de MIN-stand. Steek de
stekker in het stopcontact. Draai de
temperatuurknop naar de gewenste
instelling. Het indicatielampje wordt
ingeschakeld.
2. Wanneer het lampje uitgaat, is het
strijkijzer klaar voor gebruik. Gebruik
altijd de optimale strijktemperatuur
voor elk soort textiel.
1. Triez votre linge propre, placez le
fer en position verticale et tournez
le sélecteur de température sur la
position MIN. Branchez le cordon
d'alimentation à la prise de courant.
Tournez le sélecteur de température
à la position souhaitée. Le voyant
s'allume.
2. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est
prêt à être utilisé. Respectez toujours
la température de repassage idéale
pour chaque type de tissu.
6
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 6
2009-08-19 16:43:35
DE
GR
NL
FR
EN
3. Wenn Sie den Temperaturwähler
auf eine niedrigere Temperatur
einstellen, beachten Sie, dass das
Abkühlen der Bügelsohle eine gewisse
Zeit dauert. Setzen Sie das Bügeln
erst fort, wenn die Anzeige erneut
aufleuchtet.
Die Anzeige schaltet sich während des
Bügelns ein und aus und zeigt damit
an, dass die ausgewählte Temperatur
gehalten wird.
4. Handhabung des Bügeleisens,
wenn nicht gebügelt wird. Stellen
Sie das Bügeleisen immer senkrecht,
wenn es nicht benutzt wird. Räumen
Sie das Bügeleisen erst auf, wenn es
abgekühlt ist.
3. Όταν ρυθμίζετε τον επιλογέα σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχετε
υπόψη ότι η πλάκα χρειάζεται κάποιο
χρόνο για να κρυώσει. Μη συνεχίσετε
το σιδέρωμα πριν ανάψει ξανά η
ενδεικτική λυχνία.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει
κατά τη διάρκεια του σιδερώματος,
δηλώνοντας ότι διατηρείται η
επιλεγμένη θερμοκρασία.
4. Χειρισμός του σίδερου όταν δεν
σιδερώνετε. Το σίδερο πρέπει
να βρίσκεται πάντα στην κάθετη
θέση όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Αποθηκεύστε το σίδερο μόνο αφού
έχει κρυώσει τελείως.
3. Als u de temperatuurknop naar een
lagere stand draait, duurt het even
voordat de strijkzool is afgekoeld.
Wacht met strijken totdat het
indicatielampje weer gaat branden.
Tijdens het strijken gaat het
indicatielampje regelmatig aan en uit,
om aan te geven dat het apparaat op
de geselecteerde temperatuur wordt
gehouden.
4. Behandeling van het strijkijzer
als dit niet in gebruik is. Zet het
strijkijzer altijd verticaal neer als u het
niet gebruikt. Berg het strijkijzer pas
op als het is afgekoeld.
3. Lorsque vous positionnez le
sélecteur sur une température plus
faible, rappelez-vous que la semelle
met un certain temps à refroidir.
Attendez que le voyant se rallume
avant de poursuivre le repassage.
Le voyant s'allume et s'éteint au
cours du repassage : il indique
que le maintien de la température
sélectionnée est assuré.
4. Manipulation du fer lorsqu'il n'est
pas utilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé,
placez toujours le fer en position
verticale. Ne rangez pas le fer tant qu'il
n'a pas refroidi.
7
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 7
2009-08-19 16:43:36
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
Problemen oplossen / Gestion des pannes
DE
GR
NL
FR
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Bügeleisen schaltet sich nicht ein.
Steckdose führt keinen Strom.
Versuchen Sie, das Bügeleisen an eine andere
Steckdose anzuschließen.
Stromausfall.
Warten Sie, bis die Stromversorgung
wiederhergestellt wird.
Auf der Bügelsohle bildet sich eine Schicht.
Dies kann beim Bügeln von gestärkter Wäsche,
Nylon usw. auftreten.
Verwenden Sie zum Entfernen ein spezielles
Reinigungsmittel.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Το σίδερο δεν ανάβει.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος στην πρίζα.
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το σίδερο σε
μια άλλη πρίζα.
DE
Διακοπή ρεύματος.
Περιμένετε να έρθει το ρεύμα.
Μια στρώση ρύπων έχει δημιουργηθεί στην
πλάκα.
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν σιδερώνετε
κολλαρισμένα ρούχα, νάιλον, κλπ..
Για να απομακρύνετε αυτή τη στρώση ρύπων,
χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προϊόν.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het strijkijzer wordt niet ingeschakeld.
Het stopcontact werkt niet.
Sluit het strijkijzer aan op een ander
stopcontact.
Er is een stroomstoring.
Wacht totdat de elektriciteitstoevoer is
hersteld.
De strijkzool is bedekt met een aangekoekte
laag.
Dit kan gebeuren bij het strijken van gesteven
wasgoed, nylon, enzovoort.
Gebruik een speciaal middel om de laag te
verwijderen.
Problème
Cause possible
Solution
Le fer ne s'allume pas.
La prise de courant n'est pas sous tension.
Essayez d'allumer le fer en le branchant sur
une autre prise de courant.
Panne de courant électrique.
Attendez que le courant électrique soit
rétabli.
Ceci peut se produire lors du repassage de linge
amidonné, en nylon, etc.
Éliminez le dépôt à l'aide d'un produit
spécialisé.
La semelle se recouvre progressivement d'une
couche de dépôt.
8
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 8
2009-08-19 16:43:36
GR
NL
FR
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
DE
GR
NL
FR
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die
Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen,
z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container
eines Wertstoffhofes.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά εξαρτήματα
προσδιορίζονται με επισημάνσεις, π.χ.
>PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο στα
κέντρα συλλογής απορριμμάτων της
περιοχής σας.
Altgerät
an Produkt oder VerpaDas Symbol
ckung weist darauf hin, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen
bei der entsprechenden Sammelstelle
für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch
die ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής, για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De kunststof onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l'environnement et la
DE
GR
NL
FR
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
EN
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
voor het milieu en de volksgezondheid,
die kunnen worden veroorzaakt door het
onjuist verwijderen van dit product, te
voorkomen. Neem voor meer informatie
over de recycling van dit product contact
op met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d'informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre commune,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
9
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 9
2009-08-19 16:43:36
10
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 10
2009-08-19 16:43:36
DE
GR
NL
FR
E
F
C
EN
G
H
D
B
A
EN
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Iron soleplate
Body
Handle
Temperature selector
Power cord protector
Rubber heel for safe
standing
G. Power indicator light
H. Cable wrap facility
11
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 11
2009-08-19 16:43:36
Safety advice
EN
Read the following instruction
carefully before using machine for the
first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• The iron is not to be used if it has been
dropped, if there are visible signs of
damage on the iron or its cord.
• The appliance must only be connected
to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can
be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
•
•
•
•
•
•
•
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
The iron must be used and rested on a
stable surface. When placing the iron
on its stand, ensure that the surface on
which the stand is placed is stable.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning or
storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
EN
12
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 12
2009-08-19 16:43:36
Getting started
DE
GR
NL
FR
EN
EN
Setting
min
Fabric
Do not iron
warm
max
synthetic fibres
hot
wool
very hot
cotton
very hot
linen
1. Pre-sort clean laundry, place iron in
vertical position and turn temperature
selector to MIN position. Plug in cord
to power outlet. Turn temperature
selector to wanted setting. Indicator
light turns on.
2. When indicator light turns off, iron
is ready to be used. Always observe
the ideal ironing temperature for each
kind of fabric.
3. When re-adjusting the selector to
lower temperatures, be aware that
soleplate takes some time to cool
down. Do not continue ironing until
indicator light turns on again.
The indicator light will turn on and
off during ironing, indicating that
selected temperature is maintained.
4. Handling the iron when not ironing.
Always keep iron in a vertical position
when not using it. Only store iron
when it has cooled down.
13
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 13
2009-08-19 16:43:37
8
Troubleshooting
EN
Problem
Possible cause
Solution
The iron does not turn on.
Power outlet is not energized.
Try to turn on iron on another outlet.
Electrical power shortage.
Wait for electrical power to return.
This might occur when ironing starched laundry,
nylon etc.
To remove, use a special purpose remover.
Old appliance
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
A layer builds up on the soleplate.
Disposal /
en
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
14
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 14
2009-08-19 16:43:37
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 3 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie
übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge
übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxZentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift
des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren,
erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Electrolux Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
3
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 15
15
2009-08-19 16:43:37
� Hellas
ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅÃÃ'ÇÓÇÓ'
Ôï ðéóôïðïéçôéêü áõôü äåí âëÜðôåé ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá
1999/44/EC êáé ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá ãéá ôá ïðïßá ï ÊáôáíáëùôÞò åßíáé êáé ðáñáìÝíåé
êÜôï÷ïò.
ÄéÜñêåéá êáé üñïé éó÷ýïò ôçò åããýçóçò
Ç Åôáéñåßá åããõÜôáé ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò, óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ
ÊáôáóêåõáóôÞ, êáé ôçí ìç áíåðÜñêåéá ôùí õëéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôçò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò åããýçóçò ç åôáéñåßá äåóìåýåôáé íá åðáíáöÝñåé ôç óõóêåõÞ óå
ïìáëÞ ëåéôïõñãßá, åðéóêåõÜæïíôáò Þ áíôéêáèéóôþíôáò êÜèå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêü ìÝñïò ÷ùñßò
÷ñÝùóç óôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ç åããýçóç Ý÷åé äéÜñêåéá 24 ìÞíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò êáé ãéá íá Ý÷åé
ðëÞñç éó÷ý èá ðñÝðåé:
• ç çìåñïìçíßá áãïñÜò íá áðïäåéêíýåôáé áðü èåùñçìÝíï Ýããñáöï áãïñÜò (ôéìïëüãéï Þ
áðüäåéîç ëéáíéêÞò) óôï ïðïßï íá áíáãñÜöïíôáé ôï üíïìá ôïõ ðùëçôÞ, ç çìåñïìçíßá áãïñÜò
êáé ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôçò óõóêåõÞò (åßäïò, ôõðïëïãßá).
• ç óõóêåõÞ íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ïéêéáêïýò óêïðïýò êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ü÷é óôá ðëáßóéá
åðé÷åéñçìáôéêþí êáé åðáããåëìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.
• üëåò ïé åñãáóßåò åãêáôÜóôáóçò êáé óýíäåóçò ôçò óõóêåõÞò óôá äßêôõá åíÝñãåéáò
(çëåêôñéóìïý, ýäñåõóçò, áåñßïõ) íá ãßíïíôáé áêïëïõèþíôáò ëåðôïìåñþò ôéò ïäçãßåò ðïõ
áíáãñÜöïíôáé óôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò êáé óôá åíäå÷üìåíá ¸ããñáöá Ïäçãéþí ãéá ôçí
åãêáôÜóôáóç.
• üëåò ïé åñãáóßåò ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò, üðùò êáé ç ðåñéïäéêÞ óõíôÞñçóç íá ãßíïíôáé óýìöùíá
ìå ôéò ïäçãßåò êáé ôïõò üñïõò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï Âéâëßï ìå ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò.
• ïðïéáäÞðïôå åðéóêåõÞ Þ ãåíéêÜ åðÝìâáóç íá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ðñïóùðéêü ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí áðü ôçí åôáéñåßá ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò êáé ôá áíôáëëáêôéêÜ
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé íá åßíáé ôá ãíÞóéá.
Ï ÊáôáíáëùôÞò ìðïñåß íá áðåõèýíåôáé óôá ôìÞìáôá Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò Þ ôï
ðëçóéÝóôåñï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò.
Ç åíäå÷üìåíç åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç ìåñþí ôçò óõóêåõÞò Þ ôçò ßäéáò ôçò óõóêåõÞò
äåí ðáñáôåßíïõí ôçí äéÜñêåéá ôçò ðáñïýóáò åããýçóçò, ç ïðïßá óõíå÷ßæåé, óå êÜèå
ðåñßðôùóç, Ýùò ôçí ëÞîç ôùí 24 ìçíþí .
¼ñïé åîáßñåóçò
Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí ðáñïýóá Åããýçóç ïé åðåìâÜóåéò, ïé åðéóêåõÝò êáé ôá åíäå÷üìåíá
áíôáëëáêôéêÜ ìÝñç ðïõ èá áðïäåé÷èïýí åëáôôùìáôéêÜ ëüãù:
• åóöáëìÝíçò åãêáôÜóôáóçò
• áêáôáëëçëüôçôáò óõíèçêþí ëåéôïõñãßáò (÷áñáêôçñéóôéêÜ, éäéüôçôåò êáé óýóôáóç ôùí
ðñïúüíôùí åíÝñãåéáò)
• áìÝëåéáò êáé áðñïóåîßáò êáôÜ ôçí ÷ñÞóç
• ìç ôÞñçóçò ôùí Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ÓõíôÞñçóçò
• óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí ïé ïðïßåò Ýãéíáí áðü ìç åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü
• ÷ñÞóçò ìç ãíÞóéùí áíôáëëáêôéêþí êáé áíáëùóßìùí
• æçìéþí êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò
• æçìéþí áðü ðåñéóôáôéêÜ êáé/Þ ãåãïíüôá ðïõ ðñïÞëèáí ëüãù áíùôÝñáò âßáò
16
8
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 16
2009-08-19 16:43:37
Ç
î
Ó
Þ
Å
á
å
Ð
Ï
ð
ð
å
E
S
È
Á
õ
Þ
å
ò
é
Ç ðáñïýóá Åããýçóç äåí åðåêôåßíåôáé óôéò óõóêåõÝò ðïõ ðùëïýíôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìßá
îÝíç ÷þñá.
Óõíåðþò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ãßíåé ìéá ôå÷íéêÞ åðÝìâáóç
Þ åðéóêåõÞ áðü ôï ðñïóùðéêü ôùí ôìçìÜôùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò Þ ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò ìáò, êáôüðéí
áéôÞóåùò ôïõ êáôáíáëùôÞ, ó÷åôéêÜ ìå üóá áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù, ôï êüóôïò
åðÝìâáóçò êáé ôùí áíôáëëáêôéêþí èá åðéâáñýíïõí åîÕ ïëïêëÞñïõ ôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ðåñéïñéóìïß ôçò åõèýíçò ôïõ ÊáôáóêåõáóôÞ
Ï êáôáóêåõáóôÞò áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò ãéá åíäå÷üìåíåò âëÜâåò ðïõ ìðïñåß íá
ðñïÝñ÷ïíôáé, Üìåóá Þ Ýììåóá, áðü Üôïìá, ðñÜãìáôá Þ æþá, ëüãù ìç ôÞñçóçò üëùí ôùí ïäçãéþí
ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ó÷åôéêü Âéâëßï Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ðïõ áíáöÝñïíôáé åéäéêÜ óôï æÞôçìá
åãêáôÜóôáóçò, ÷ñÞóçò êáé óõíôÞñçóçò ôçò óõóêåõÞò.
Electrolux Service sa
Service êáé ÁíôáëëáêôéêÜ
Èåóóáëïíßêç: ËÞìíïõ 4 Ôçë. 2310 561970-3, 2310 561981-2
ÁèÞíá: Áã. Ãåñáóßìïõ 2 & Ôñéþí Éåñáñ÷þí 1, ¢ëéìïò Ôçë. 210 9854876-7
ò
å
á
17
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 17
2009-08-19 16:43:37
9
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 8 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
822 949
� Nederland
1
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt
tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/
of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
8
18
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 18
2009-08-19 16:43:38
1
1
1
1
1
1
O
b
A
E
V
2
T
N
E
B
1
T
B
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 9 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie,
en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel : +31.1.72.468.508 Fax : +31.1.72.468.583
NEDERLAND
Electrolux Service
Bergensesteenweg 719
1502 LEMBEEK
Tel :+32.2.363.05.49 Fax : +32.2.363.03.44
BELGIE
9
19
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 19
2009-08-19 16:43:38
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 4 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
82
A Österreich
B
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten
ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Österreich betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Österreich erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen
werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger
Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
B
W
O
v
a
O
b
O
V
1
2
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
3
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxVertragswerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige
Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen
ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
4
6
7
8
9
1
Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
1
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
1
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
1
1
1
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte
Herziggasse 3, A-1230 Wien
20
4
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 20
1
2009-08-19 16:43:38
m
f
m
e
n
e
n
e
f
s
r
r
d
n
n
r
e
e
n
,
,
t
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 10 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
B België / Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen
als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rech ten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de waarborg beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands toestellen geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wisselstukken worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeid worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeid.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het to estel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan word en de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw ko mt ten laste van de gebruiker.
12. lndien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
10
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 21
21
2009-08-19 16:43:38
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 11 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
8
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd word en aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
Electrolux Home Products Belgium
Divisie Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter.
Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de
garantie. La durée de vie de l’appareil n’en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l’Union Européenne
99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre
de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur à l’égard
de l’Acquéreur final lors de la passation du contrat vente.
L’appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à
toute défectuosité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de
24 mois à compter de la date de livraison de l’appareil au premier consommateur final. La période
de garantie est de 12 mois pour les appareils utilisés à des fins professionnelles ou de façon equivalente. La période de garantie est aussi de 12 mois pour les appareils d’occasion.
2. La prestation sous garantie implique que l’appareil est remis sans frais dans l’état qu’il avait avant
que ne survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les
composants remplacés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d’éviter des dommages plus sévéres, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre
connaissance au plus tard avant la fin du 2éme mois de sa survenance.
4. L’application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d’achat
avec la date d’achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n’est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, tels que
le verre (vitrocéramique), les matières synthétiques ou le caoutchouc, et qui résultent d’une mauvaise manipulation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n’affectent pas la
valeur et la solidité générales de l’appareil.
7. L’obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par :
• une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l’eau,
• des contraintes environnementales anormales en général,
• des conditions de fonctionnement inadaptées,
• un contact avec des matières hostiles.
8. La garantie ne s’applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport
inadaptées, survenues en dehors de notre responsabilité, lorsqu’elles sont la suite d’installation
ou de montage ne respectant pas les régles de l’art, ou lorsqu’elles sont la conséquence d’une
mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien.
22
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 22
11
2009-08-19 16:43:38
-
.
-
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 12 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause
l’adjonction d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s’entrevoir que pour des appareils difficilement transportables
ou pour des appareils encastrables.
11. Dans les cas d’appareils encastrés, sous-encastrés, fixés, ou suspendus de telle sorte que leur
dépose et repose prennent plus d’une demi-heure, les frais de prestations qui s’en dérivent seront
mis à charge de l’utilisateur.
Les dommages connexes qui pourraient être causés par ces opérations de dépose et repose sont
à charge de l’utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si
les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l’appareil défectueux par
un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant
sa participation financière prenant en compte la période d’utilisation écoulée.
13. Le recours à la garantie n’entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d’un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de
garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l’appareil dont le consommateur
voudrait faire prévaloir les droits. L’indemnisation ne dépassera pas la valeur d’achat de l’appareil,
sauf si la loi le prévoit autrement.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils satisfont aux conditions
techniques (p. ex. : la pression, la fréquence, les prescriptions d’installation, le gaz, etc.) pour le pays
respectif, et qu’ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l’étranger, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitables ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles.
Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle:
Electrolux Home Products Belgium
Division Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
t
� Republika Slovenija
e
Garancijska izjava
1
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V
garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista
in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.
Èe izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, èe je datum prodaje na
garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega raèuna o nakupu. V
garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza,
prenosa, do najbližje pooblašèene servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijska rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka.
Aparati so namenjeni za uporabo v gospodinjstvu.
12
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 23
23
2009-08-19 16:43:39
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Printed on recycled paper
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3485ALB1203-102020809
ELX12538_IFU_Sahel_dryiron_AEG_5lang_REV.indd 24
2009-08-19 16:43:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement