Aeg-Electrolux | DB5020 | User manual | Aeg-Electrolux DB5020 User Manual

Aeg-Electrolux DB5020 User Manual
Dovozca:
ELECTROLUX
DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
PERFECT DB 50..
tel.: 02/4333 4322 (55)
Naparovacia žehlička
Vaše otázky nám môžete zaslať na
e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.electrolux.sk
www.aeg.com
© Copyright by AEG
Návod na používanie
Poznámky:
Servis
Ak by sa pri používaní tohto
spotrebiča
vyskytla
nejaká
porucha,
obráťte
sa
na
autorizované servisné stredisko
AEG-Electrolux.
Zoznam
autorizovaných servisných stredísk
je priložený.
Záručné podmienky
Electrolux
Slovakia,
divízia
Domáce spotrebiče, poskytuje na
výrobky 2-ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na
priloženom záručnom liste.
Zmena podmienok vyhradená bez
predchádzajúceho upozornenia!
Prevádzkové pokyny
Tkanina
Regulátor
teploty
Čo robiť, keď ...
•
Regulátor
Poznámky
naparovania
Syntetické vlákna
polyakryl
acrylan, dralon, leacryl, orlon, vonnel
bez pary,
nastavenie
"0"
polyamid
polyester
enkalon, grilon, nylon, perlon, rislan
dacron, diolen, kodel, trevira, vestan
bez pary,
nastavenie
"0"
celulóza
celulózové vlákna, acetát, cupro;
viskózy napr. cuprama, colvera, phyron,
reyon, tricell
•
... z otvorov pre výstup pary kvapká
voda?
Regulátor naparovania nastavte
do polohy "1" až po dosiahnutí
požadovanej teploty žehlenia
s naparovaním. Ak je nastavená
teplota príliš nízka, nastavte
vyššiu.
•
... keď pri žehlení na bielizni vzniknú
škvrny?
Ešte teplú žehliacu plochu
očistite vodou s octom alebo
neabrazívnym
čistiacim
roztokom.
Pri žehlení bez naparovania sa
môžu do parných dýz dostať
žmolky a zuhoľnatieť. To potom
môže
viesť
tvorbe
škvŕn.
V takomto prípade odporúčame
vyčistiť
nádržku
na
vodu.
Vytiahnite zástrčku z elektrickej
zásuvky, nádržku naplňte vodou,
niekoľkokrát ňou zľahka potraste
a potom vodu vylejte.
•
... keď sa na žehliacej ploche tvorí
povlak, alebo je matná?
Pri žehlení nenastavujte priveľmi
vysokú teplotu.
Dodržujte pokyny na etiketách
tkanín a v príslušnej tabuľke.
Prírodné vlákna
hodváb
bez pary,
nastavenie
"0"
vlna
s parou,
nastavenie
"1"-"2"
bavlna
hodváb a syntetické tkaniny je možné
žehliť cez vlhkú tkaninu bez naparovania
vlnu je možné naparovať pri nižšom až
strednom stupni
konštantné naparovanie od polohy zzz
s parou,
nastavenie
"2"-"4"
ľan
s parou,
nastavenie
"2"-"4"
Nastavenie pri
odkladaní
žehličky
super naparovanie od polohy zzz na
odolné záhyby
vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky
d=
studené
bez pary,
nastavenie
"0"
Zmesové tkaniny odporúčame žehliť vždy pri nižšej teplote (ktorá je vhodná na žehlenie
chúlostivejších vlákien v zmesovej tkanine), napr. polyester-bavlna so stupňom polyester.
Vzhľadom na rozdielnu rýchlosť žehlenia, zostatkovú vlhkosť látky atď. sa môže optimálne
nastavenie mierne líšiť od pokynov v tabuľke.
...
pri
nastavení
žehlenia
s naparovaním nie je vidno paru?
V teplom a suchom vzduchu
(v zimnom období) je normálne,
že je para menej viditeľná,
pretože sa vo vzduchu bez
kondenzácie rozptýli.
Pri vyprázdňovaní nádržky na
vodu môžu vytekať žmolky
vlákien. Žehličku odpojte od
elektrickej siete a nakloňte ju
dopredu pod určitým uhlom (obr.
7), aby mohla voda zo zásobníka
vytiecť.
Likvidácia
Likvidácia obalového materiálu
Všetky použité obalové materiály
sú ohľaduplné voči životnému
prostrediu a opätovne použiteľné.
Plasty sú príslušne označené,
napr. PE, PS atď. Obalový materiál
zlikvidujte v súlade s platnými
smernicami. Podľa označenia ich
hoďte do príslušných zberných
nádob.
Ochrana zdravia
prostredia
a životného
Symbol
na výrobku alebo jeho
obale upozorňuje na to, že
materiál
nepatrí
k bežnému
domácemu odpadu, ale ho treba
odovzdať do špeciálnej zberne
odpadu
na
recyklovanie
elektrických alebo elektronických
spotrebičov.
Vašou
podporou
správnej
likvidácie
pomáhate
chrániť prostredie a zdravie vašich
blízkych. V dôsledku nesprávnej
likvidácie sa poškodzuje životné
prostredie, čo vplýva negatívne na
zdravie
všetkých
obyvateľov.
Ďalšie informácie o recyklovaní
tohto výrobku získate na miestnom
úrade, u predajcu tohto výrobku
alebo v zberni odpadu.
Naparovanie zavesených odevov
Regulátor
teploty
(obr.
1/N)
nastavte do polohy "MAX" a
počkajte, kým svetelný ukazovateľ
(obr. 1/J) nezhasne.
Odev zaveste na vešiak a žehličku
držte vo vzdialenosti 10-20 cm od
látky.
Stlačte tlačidlo Super naparovania
(obr. 1/H), počkajte 5 sekúnd a až
potom stlačte tlačidlo naparovania
znovu.
Dôležité upozornenie: V žiadnom
prípade sa nepokúšajte naparovať
oblečené
odevy.
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia!
Funkcia zastavenia kvapkania
(nie model DB 5020)
Naparovacia žehlička DB 5040 je
vybavená funkciou automatického
zastavenia kvapkania. Táto funkcia
okamžite preruší tvorbu pary, ak
zvolíte príliš nízku teplotu.
Odkladanie
Zástrčku spotrebiča vytiahnite
z elektrickej zásuvky.
Regulátor
teploty
(obr.
1/N)
nastavte do polohy "studené" d
(obr. 2/a) a regulátor naparovania
(obr. 1/F) do polohy "0" (obr. 4/A).
Vyprázdnite nádržku na vodu (obr.
7). Spotrebič umiestnite v zvislej
polohe. Prívodný kábel je vhodné
namotať na zadnú časť žehličky
(obr. 1/M a 8).
Čistenie a ošetrovanie
Odvápňovanie
Pri používaní vody z vodovodu sa
v parnej komore usadzuje vodný
kameň a pri silnej vrstve redukuje
množstvo pary. Na odvápnenie
používajte vlažnú vodu s octom
v pomere 1:1. Roztok nalejte do
vychladnutej žehličky, odpojenej od
elektrickej siete (obr. 3).
Bežne dostupné odvápňovacie
prostriedky sú príliš agresívne a
nesmú sa používať!
Žehličku odpojte od elektrickej
siete.
Regulátor naparovania (obr. 1/F)
nastavte do polohy "0" (obr. 4/A).
Zásobník na vodu (obr. 1/O)
naplňte po značku "MAX".
Regulátor
teploty
(obr.
1/N)
nastavte do polohy "max".
Zástrčku spotrebiča zapojte do
elektrickej zásuvky.
Počkajte, kým svetelný ukazovateľ
(obr. 1/J) nezhasne.
Zástrčku
spotrebiča
vytiahnite
z elektrickej zásuvky.
Spotrebič postavte vodorovne na
odstavný rošt alebo tanier do drezu
(obr. 5).
Regulátor naparovania (obr. 1/F)
nastavte do polohy "4" (obr. 4/B) a
celú zmes nechajte vytiecť.
Celý postup zopakujte s čistou
vodou a potom žehličku na krátky
čas zohrejte, aby parné komory
vyschli. Teraz je vaša naparovacia
žehlička opäť pripravená na
používanie.
Preventívne odporúčame žehličku
odvápniť raz za štvrť roka.
Vážená zákazníčka,
vážený zákazník,
tento návod na používanie si
dôkladne
prečítajte.
Osobitnú
pozornosť venujte predovšetkým
bezpečnostným
pokynom
na
prvých stranách tejto brožúrky.
Návod na používanie starostlivo
uschovajte, aby ste ho mohli použiť
aj v budúcnosti. V prípade zmeny
majiteľa spotrebiča odovzdajte
návod ďalšiemu používateľovi.
Symbolom
výstražného
trojuholníka
a/alebo
slovne
(Výstraha! Opatrne! Pozor!) sú
zdôraznené pokyny, ktoré sú
dôležité pre vašu bezpečnosť a pre
funkčnosť
spotrebiča.
Bezpodmienečne ich dodržiavajte.
Táto značka vás krok za krokom
povedie pri obsluhe spotrebiča.
Tento symbol vás upozorní na
doplňujúce informácie k obsluhe a
praktickému použitiu spotrebiča.
Trojlístkom sú označené tipy a
upozornenia pre hospodárne a
ekologické používanie spotrebiča.
Opis spotrebiča
A typový štítok
B nerezová žehliaca plocha
C dýzy pre výstup pár
D dýza spreja
E otvor na pridávanie vody
F regulátor naparovania
G tlačidlo kropenia
H tlačidlo Super naparovania
J svetelný ukazovateľ
K prívodný kábel
L odstavná plocha s tabuľkou teplôt
pri žehlení
M navíjanie kábla
N regulátor teploty
O priehľadná nádržka
P odmerka
Regulátor teploty (obr. 2)
a nastavenie "studené"
b syntetické materiály
c hodváb / vlna
d bavlna / ľan
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnosť
tohto
spotrebiča
zodpovedá platným technickým
predpisom a zákonu o bezpečnosti
spotrebičov. Ako výrobcovia sa
však cítime povinní oboznámiť vás
s nasledujúcimi bezpečnostnými
pokynmi:
Všeobecne
•
Spotrebič smiete zapojiť len do
elektrickej siete, ktorej druh
prúdu, napätie a frekvencia
zodpovedajú
údajom
na
typovom
štítku
(1/A)
spotrebiča.
•
Spotrebič
zapojte
do
elektrickej
siete
prostredníctvom
správne
inštalovanej zásuvky.
•
Tento spotrebič by nemali
používať a obsluhovať osoby
(vrátane detí), ktoré na
základe
nedostatočných
skúseností alebo vedomostí
nie sú schopné používať
spotrebič bezpečne a správne
a
osoby
(vrátane
detí)
s obmedzenými
fyzickými,
senzorickými a duševnými
schopnosťami, iba ak v tom
prípade, ak im osoba za nich
zodpovedná
vysvetlila
a
ukázala,
ako
spotrebič
bezpečne
používať,
a
v začiatkoch
nad
nimi
dohliadala.
•
Pozor! Počas prevádzky sa
žehliaca plocha a telo žehličky
zohrejú!
•
Spotrebič nenechávajte počas
prevádzky bez dozoru. Aj keď
hodláte miestnosť opustiť len
na
krátky
čas,
odpojte
spotrebič od elektrickej siete
vytiahnutím
zástrčky
zo
zásuvky. Dbajte na to, aby sa
deti
zdržovali
vždy
v bezpečnej vzdialenosti od
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Pri žehlení s naparovaním
prúdi z otvorov v žehliacej
ploche
para.
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia!
Pred
čistením
žehličky,
nalievaním alebo vylievaním
vody vždy vytiahnite zástrčku
z elektrickej zásuvky.
Naparovaciu žehličku nikdy
neponárajte do vody.
Žehličku
odkladajte
na
odstavnú plochu vždy v zvislej
polohe. Žehličku odkladajte
vždy len na stabilnú podložku.
Prívodný
elektrický
kábel
nezalamujte a neomotávajte
ho okolo horúcej žehličky.
Žehličku
ukladajte
až
vychladnutú a
nezabudnite
vyprázdniť nádržku na vodu.
Žehličku
nepoužívajte,
ak
spadla, je viditeľne poškodená,
netesní alebo je poškodený jej
prívodný kábel.
Z času na čas skontrolujte, či
nie je prívodný elektrický kábel
poškodený!
Výmena
prívodného kábla si vyžaduje
špeciálne náradie. Prívodný
kábel smie vymieňať výlučne
autorizované
servisné
stredisko. V prípade poruchy
spotrebiča
alebo
poškodenia
prívodného
kábla
sa
obráťte
na
autorizované
servisné
stredisko.
Zoznam
autorizovaných servisných
stredísk je priložený. Opravy
elektrických
spotrebičov
smú vykonávať výlučne
odborníci!
Neodborné
zásahy môžu vážne ohroziť
užívateľa.
Výrobca
nezodpovedá
za
škody
spôsobené
nesprávnou
obsluhou alebo používaním
na nevhodné účely.
Technické údaje
Žehlenie bez naparovania
Príkon:
Ak chcete žehliť bez naparovania,
nastavte regulátor naparovania
(obr. 1/F) do polohy "0" (obr. 4/A).
Regulátor
teploty
(obr.
1/N)
nastavte do požadovanej polohy
podľa druhu tkaniny.
2200 W (DB 5040)
2000 W (DB 5020)
Prevádzkové napätie:
220-240 V
Tento
spotrebič
zodpovedá
nasledujúcim smerniciam EU:
•
73/23/EHS z 19.2.1973 Smernica
o
elektrických
zariadeniach určených na
používanie v rámci určitých
limitov
napätia,
vrátane
upravujúcej
smernice
93/68/EHS;
•
89/336/EHS z 3.5.1989 Smernica
pre
elektromagnetickú
kompatibilitu,
vrátane
upravujúcej
smernice
92/31/EHS.
Uvedenie do prevádzky
Nastavenie teploty (obr. 2)
Riaďte sa pokynmi pre ošetrovanie,
ktorú sú uvedené na etikete každej
kvalitnej bielizne. Tieto pokyny sú
medzinárodne platné a upozorňujú
na správnu teplotu pri žehlení.
Teplotu
zodpovedajúcu
druhu
tkaniny nájdete aj v príslušnej
tabuľke.
Pred
žehlením
odporúčame bielizeň roztriediť.
Začnite s materiálmi, ktoré sa
žehlia pri nízkej teplote (napr.
PERLON). Potom postupne žehlite
textílie, ktoré si vyžadujú vyššie
teploty. Zabránite tak poškodeniu
chúlostivých
látok
privysokou
teplotou. Po zapnutí spotrebiča sa
rozsvieti svetelný ukazovateľ (obr.
1/J),
ktorý
po
dosiahnutí
nastavenej teploty zhasne. Ak
budete niekedy chcieť regulátorom
teploty (obr. 1/N) teplotu znížiť,
musíte
rátať
s
tým,
že
ochladzovanie žehliacej plochy
potrvá určitú dobu. Až po
opätovnom rozsvietení svetelného
ukazovateľa si môžete byť istí, že
žehliaca
plocha
dosiahla
nastavenú nižšiu teplotu.
Žehlenie s naparovaním
Plnenie nádržky na vodu (obr. 3)
Vodu dolievajte len vtedy, keď je
žehlička odpojená od elektrickej
siete.
Regulátor naparovania nastavte do
polohy "0" = žehlenie bez
naparovania (obr. 4/A) a žehličku
držte v zvislej polohe.
Nádržku na vodu naplňte najviac
po značku MAX. Pri plnení môžete
použiť priloženú odmerku (obr.
1/P).
Kvalita vody
Môžete použiť vodu z vodovodu
s tvrdosťou až do 3 mmol/l, t.j. 17°
dH (nemecké stupne). Informácie o
stupni tvrdosti vody vo vašej
lokalite
získate
v
miestnom
vodohospodárskom podniku.
Ak vaša voda vykazuje väčšiu
tvrdosť, používajte destilovanú
vodu z drogérie alebo zmes vody
z vodovodu a destilovanej vody.
V žiadnom prípade nepoužívajte
vodu do akumulátorov!
Pri prvom použití dodržte tento
postup:
Nádržku naplňte vodou a regulátor
naparovania (obr. 1/F) nastavte do
polohy "4" (obr. 4/B).
Žehličku nechajte zohriať a na
odstavnom rošte alebo na tanieri
(obr. 5) nechajte zo žehličky
položenej
žehliacou
plochou
smerom nadol odchádzať paru.
Tento proces slúži na aktivovanie
parnej komory.
Optimálny výsledok pri naparovaní
a nízku prevádzkovú hlučnosť
dosiahnete
až
po
treťom
vypotrebovaní nádržky.
Žehlenie s naparovaním
Regulátor
teploty
(obr.
1/N)
nastavte podľa pokynov pre
doporučený
druh
tkaniny
a
počkajte, kým svetelný ukazovateľ
(obr. 1/J) nezhasne. Až potom
nastavte regulátor naparovania
(obr. 1/F) do polohy "1" (obr. 4/B),
"2", "3" alebo "4". Z tabuľky môžete
vyčítať zodpovedajúce vzájomné
nastavenie teploty a naparovania
podľa druhu tkaniny. Akonáhle
žehličku umiestnite do vodorovnej
polohy, začne sa tvoriť para. Ak
žehličku postavíte zvislo, tvorba
pary sa automaticky zastaví.
Kropenie (obr. 6/A)
Pri prvom použití, alebo keď ste
žehličku dlhší čas nepoužívali,
treba tlačidlo kropenia (obr. 1/G)
stlačiť viackrát, než začne voda
z dýzy (obr. 1/D) striekať. Kropenie
môžete tiež použiť aj pri žehlení
bez naparovania.
Super naparovanie (obr. 6/B)
Funkcia Super naparovanie je
výborným pomocníkom, napr. pri
žehlení odolných záhybov, výšiviek
a p.. Super naparovanie môžete
aktivovať jednak pri žehlení
s naparovaním, ako aj pri žehlení
bez naparovania.
Regulátor
teploty
(obr.
1/N)
nastavte do polohy "MAX" a
počkajte, kým žehliaca plocha
nedosiahne nastavenú hodnotu, to
znamená kým svetelný ukazovateľ
(obr. 1/J) nezhasne.
Žehličku mierne nadvihnite nad
textíliu a stlačte tlačidlo Super
naparovania (obr. 1/H).
Vždy počkajte 5 sekúnd, a až
potom stlačte tlačidlo naparovania
znovu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising