AEG KM700 User manual

AEG KM700 User manual

KM 7.. Assistent

Köksmaskin

Monitoimikone

Kuchyòský robot

ROBOT KUCHENNY

Konyhai robotgép

Bruksanvisning

Käyttöohje

Návod k použití

Instrukcja obs³ugi

Használati útmutató

D

C

B

A

L

K

2

N

O

P

Q

J I M

R

S

T

1

E

F

G

H

a

2

4

6

3

5

7

3

4

10

8

9

11

12

b a

13

b a

14

15

5

o o

Szanowni klienci

Prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie zwróciæ uwagê na zasady bezpieczeñstwa, które podano na pierwszych stronach! Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu korzystania z niej w póŸniejszym terminie. Instrukcjê tê nale¿y przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu u¿ytkownikowi tego sprzêtu.

1

Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub s³owa ostrzegawcze (

Ostrze¿enie!

,

Niebezpieczeñstwo!

,

Uwaga!

) s¹ stosowane w celu podkreœlenia zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia informacji wa¿nych dla zachowania u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o bezwarunkowe ich przestrzeganie.

0

Ten symbol wskazuje kolejne czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.

3

Tym symbolem oznaczono informacje uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i praktycznych zastosowañ sprzêtu.

Opis urz¹dzenia

(rysunek 1)

A

Obudowa silnika

B

Pojemnik miksera

C

Pokrywa miksera

D

Korek

E

Popychacz z miark¹

F

Pokrywa z otworem wrzutowym

G

Miska uniwersalna

H

Oœ napêdowa

I

Regulator obrotów

J

Przycisk impulsowania

K

Schowek na wk³ady tn¹ce

L

Miejsce na przechowywanie kabla

(tylna strona urz¹dzenia)

M

Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ urz¹dzenia)

N

Tarcza wsporcza

O

Nó¿ z tworzywa sztucznego

P

Nó¿ metalowy z os³on¹ no¿a

Q

Tarcza do ubijania

R

Wyciskacz do cytrusów (tylko

KM 750)

S

Pokrywa do napêdu miksera

T

Skrobak do ciasta

2

Symbolem koniczynki oznaczono rady i wskazówki dotycz¹ce ekonomicznego i przyjaznego dla naturalnego œrodowiska sposobu u¿ywania sprzêtu.

42

1

Zasady bezpieczeñstwa

Bezpieczeñstwo sprzêtu elektrycznego firmy AEG odpowiada ogólnie stosowanym technicznym przepisom i zasadom dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu. Jako producent sprzêtu szczególnie zalecamy stosowanie siê do poni¿szych zasad bezpieczeñstwa

Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej!

Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ, jeœli

– Przewód przy³¹czeniowy jest uszkodzony,

– Uszkodzona jest obudowa.

Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za przewód.

Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y zleciæ jego wymianê producentowi lub odpowiedniemu punktowi serwisowemu, lub odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi, w celu zapobiegniêcia niebezpieczeñstwom.

Sprzêt mo¿e byæ naprawiany wy³¹cznie przez wykwalifikowanych pracowników. Niew³aœciwie wykonane naprawy mog¹ byæ przyczyn¹ powa¿nych uszkodzeñ sprzêtu. W przypadku koniecznoœci naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê do punktu serwisowego AEG lub do punktu handlowego.

Urz¹dzenie jest przeznaczone do przyrz¹dzania artyku³ów spo¿ywczych w gospodarstwie domowym. Producent nie odpowiada za szkody powsta³e na skutek niew³aœciwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

o

Bezpieczeñstwo dzieci

Nie pozostawiaæ w³¹czonego urz¹dzenia bez nadzoru.

Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ w przypadku obecnoœci dzieci!

Przy pracy z u¿yciem robota kuchennego nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad

Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia mokrymi rêkami.

Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na mieszaæ farb (lakierów, poliestrów itd.) –

niebezpieczeñstwo wybuchu!

Przed czyszczeniem i pielêgnacj¹ nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ kabel sieciowy z gniazda.

Nie zanurzaæ obudowy silnika

(rysunek 1/A) w wodzie lub w innych cieczach!

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody, które powsta³y na skutek u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niew³aœciwej obs³ugi.

Przystawki nale¿y zak³adaæ i wyjmowaæ tylko po od³¹czeniu urz¹dzenia z zasilania sieciowego.

Uwaga: nó¿ metalowy (rysunek

1/P) jest bardzo ostry!

Niebezpieczeñstwo doznania obra¿eñ!

Nó¿ metalowy nale¿y chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹ os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu zachowaæ ostro¿noœæ!

Uwaga: Wk³ady tn¹ce (rysunek 9) s¹ bardzo ostre!

Niebezpieczeñstwo doznania obra¿eñ!

Wk³ady tn¹ce nale¿y przechowywaæ w przewidzianym to tego celu schowku na akcesoria

(rysunek 1/K). Ostro¿nie przy zmywaniu!

Uwaga: Nó¿ miksera (rysunek

14/a) jest bardzo ostry.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

43

o

Prosimy zachowaæ ostro¿noœæ przy rozk³adaniu i sk³adaniu miksera.

Uwaga: Nie wk³adaæ palców do otworu wrzutowego (rysunek

1/F)! Niebezpieczeñstwo doznania obra¿eñ!

Uwaga:

Nie wk³adaæ twardych przedmiotów (np. ³y¿ki) do pracuj¹cego miksera oraz nie wk³adaæ rêki do pojemnika miksera.

Niebezpieczeñstwo doznania obra¿eñ!

Pokrywê zdj¹æ dopiero po zatrzymaniu siê przystawek.

Nie wk³adaæ d³ugich przedmiotów

(no¿y, ³y¿ek, skrobaka do ciasta i innych) do otworu.

Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!

U¿ywaæ popychacza (rysunek 1/E) w celu dociœniêcia krojonych artyku³ów.

Nie nape³niaæ pojemnika miksera lub miski uniwersalnej gor¹cymi (tylko zimnymi lub ciep³ymi) cieczami.

Na obudowê silnika nale¿y zawsze nak³adaæ miskê uniwersaln¹ (rys.

1/G), zanim osadzona zostanie oœ napêdowa (rys. 1/H) i przystawki.

Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia d³u¿ej ni¿ 10 minut bez przerwy. Po czasie pracy 10 minut urz¹dzenie musi zostaæ pozostaæ wy³¹czone przez najmniej 20 minut w celu och³odzenia. Przy przyrz¹dzaniu bardzo ciê¿kich sk³adników, np. 1,5 kg ciasta, nie w³¹czaæ urz¹dzenia bez przerwy na okres d³u¿szy ni¿ 1 minuta.

Przed wyjêciem zawartoœci miski uniwersalnej nale¿y zawsze wyci¹gn¹æ najpierw przystawki i oœ napêdow¹.

Nie przekraczaæ maksymalnych iloœci nape³nienia.

Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez nadzoru. Równie¿ w razie krótkotrwa³ego opuszczenia pomieszczenia nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹ z gniazda.

Po zakoñczeniu pracy wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ z gniazda wtyczkê sieciow¹.

2

Utylizacja

Utylizacja opakowania!

Materia³u na opakowanie nie nale¿y tak po prostu wyrzucaæ. Prosimy o przestrzeganie nastêpuj¹cych wskazówek:

Opakowanie z kartonu nale¿y umieœciæ w pojemniku na makulaturê.

Torbê z tworzywa sztucznego wykonan¹ z polietylenu (PE) umieœciæ w pojemniku na odpady polietylenowe do ponownego wykorzystania. Elementy wype³nienia wykonane z polistyrenu spienionego

(PS) s¹ wolne od freonów i mo¿na je sk³adowaæ w pojemnikach na odpady znajduj¹cych siê na lokalnych sk³adowiskach materia³ów przeznaczonych do odzysku.

Informacje dotycz¹ce sk³adowisk materia³ów przeznaczonych do odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych samorz¹dach.

Utylizacja zu¿ytego sprzêtu!

Jeœli sprzêt jest zu¿yty, nale¿y go dostarczyæ do najbli¿szego centrum materia³ów do odzysku lub do wykwalifikowanego sprzedawcy, który ma obowi¹zek przyj¹æ go za drobn¹ op³at¹.

44

o

Generalne wskazówki do obs³ugi

Robot kuchenny jest pomocny na wiele sposobów przy przygotowywaniu potraw:

Mikser

s³u¿y do przyrz¹dzania ró¿nych napojów, do rozbijania lodu, rozdrabniania owoców i warzyw, itd.

Za pomoc¹

czêœci wieloczynnoœciowej

mo¿na np.

–przyrz¹dziæ ciasto ...

–posiekaæ miêso, orzechy lub podobne ...

–pokroiæ, szatkowaæ lub zetrzeæ warzywa lub owoce,

–poci¹æ ziemniaki na frytki ...

–ubiæ œmietanê lub bia³ko ...

–jak i wycisn¹æ sok z cytryn, pomarañczy, grejpfrutów (tylko

KM 750)

System bezpieczeñstwa

1

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w ró¿ne systemy bezpieczeñstwa.

Mikser lub miska uniwersalna mog¹ byæ w³¹czane tylko wtedy, gdy prawid³owo osadzone s¹ dany pojemnik oraz odpowiednia pokrywa.

Miska uniwersalna mo¿e byæ w³¹czana tylko wtedy, gdy od³¹czony jest pojemnik miksera i nasadzona jest os³ona bezpieczeñstwa napêdu miksera (rys. 1/S i rys. 4).

Przechowywaæ urz¹dzenie w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

1

W³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie na p³askiej, suchej powierzchni.

Mikser

Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania ró¿nych napojów, do rozbijania lodu, szatkowania owoców i warzyw itd.

Przygotowanie miksera

Aby mo¿na by³o nasadziæ pojemnik miksera, nale¿y zdj¹æ os³onê zabezpieczaj¹c¹ napêd miksera (rys.

1/S i rys. 4).

0

Obróciæ os³onê zabezpieczaj¹c¹

w kierunku ruchu

wskazówek zegara i zdj¹æ j¹.

–Miga czerwona kontrolka (rys.

4/a).

0

Nasadziæ pojemnik miksera (rys. 1/B i rys. 2) na napêd miksera (strza³ka

na strza³kê ) i obróciæ do oporu

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara. Pojemnik miksera zostanie w sposób s³yszalny zablokowany. Obie czarne strza³ki musz¹ byæ ustawione nad sob¹.

–Czerwona kontrolka (rys. 4/a) gaœnie.

0

Na³o¿yæ pokrywê (rys. 1/C i rys. 3) na pojemnik miksera i obróciæ, a¿ nosek pokrywy znajdzie siê bezpoœrednio nad uchwytem.

Pokrywa zablokuje siê w s³yszalny sposób.

3

Mikser da siê w³¹czyæ dopiero, gdy pojemnik i pokrywa s¹ poprawnie osadzone.

0

Za³o¿yæ korek (rys. 1/D) i zablokowaæ.

Obs³uga miksera

0

Otworzyæ pokrywê (rys. 1/C) i dodaæ wszystkie wymagane sk³adniki do pojemnika.

Uwaga:

nie przekraczaæ maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra!

45

o

3

Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze sk³adniki przez otwór w pokrywie. W tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys.

1/D) równie¿ jako kubeczka do nape³niania. Zamkn¹æ otwór natychmiast po dodaniu, aby unikn¹æ rozpryskiwania miksowanych sk³adników.

0

Uruchomianie mikser: obróciæ pokrêt³o regulatora obrotów (rys. 1/I) w prawo na po¿¹dany poziom prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk impulsowania (rys. 1/J).

3

Zaleca siê rozpoczêcie miksowania z ma³ymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodzenia na wy¿sze. Po wciœniêciu na przycisk impulsowania mikser pracuje z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.

Wartoœci zalecane do ustawienia prêdkoœci, patrz rozdzia³ „Porady dotycz¹ce zastosowania miksera“.

0

Wy³¹czanie urz¹dzenie: obróciæ pokrêt³o w lewo do po³o¿enia „0“.

0 Po zmiksowaniu obróciæ pojemnik

w kierunku ruchu

wskazówek zegara i wyj¹æ go. Nastêpnie obróciæ pokrywê i zdj¹æ j¹.

Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad jest osadzany na tarczy noœnej.

1

Nó¿ du¿y

Do ciêcia owoców i warzyw na grube plasterki.

2

Nó¿ drobny

Do ciêcia owoców, warzyw, surowego miêsa lub kie³basy

(np. salami) itd. na cienkie plasterki.

3

Frytki

Do ciêcia ziemniaków i frytek.

4

Tarka drobna

Do tarcia twardego sera, np. parmezanu itd.

5

Tarka do ucierania na grubo

Do ucierania na grubo warzyw i owoców itd.

6

Tarka do ucierania na drobno

Do ucierania na drobno warzyw, owoców, czekolady, czosnku itd.

Przygotowanie czêœci wieloczynnoœciowej

Czêœæ wieloczynnoœciowa

Przystawki i mo¿liwoœci ich zastosowania

W czêœci wieloczynnoœciowej mo¿na u¿yæ nastêpuj¹cych przystawek:

Tarcza do ubijania (rys. 1/Q)

Ubijanie œmietany i bia³ka, przyrz¹dzanie kremów i lekkich ciast.

Nó¿ metalowy (rys. 1/P)

Do siekania surowego miêsa, czekolady, orzechów, itd.

Nó¿ plastikowy (rys. 1/O)

Do wyrabiania i mieszania ciê¿kich ciast.

Tarcza noœna (rys. 1/N) z wk³adem tn¹cym (rys. 10)

Nasadzanie os³ony zabezpieczaj¹cej (rys 4)

Czêœæ wieloczynnoœciowa mo¿e byæ uruchamiana wy³¹cznie wtedy, gdy zdjêty jest pojemnik miksera i na³o¿ona jest os³ona zabezpieczaj¹ca napêd miksera (rys.

1/S i rys. 4).

0

Wyj¹æ pojemnik miksera zgodnie z poni¿szym opisem w punkcie

„Mikser“.

–Miga czerwona kontrolka (rys.

4/a).

0

Na³o¿yæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ na napêd miksera (oznaczenie na oznaczeniu ) i obróciæ do oporu

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara. Os³ona zabezpieczaj¹ca zaskoczy w s³yszalny sposób. Oznaczenie musi byæ nad kontrolk¹ (rys. 4).

46

o

–Czerwona kontrolka (rys. 4/a) gaœnie.

Nasadzanie miski uniwersalnej

(rys. 5)

0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys.

1/G) na urz¹dzenie (strza³ka na strza³ce ) i obróciæ do oporu

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara. Miska uniwersalna zaskoczy w s³yszalny sposób. Obie czarne strza³ki musz¹ znajdowaæ siê nad sob¹.

strza³ce ) i obróciæ

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara do oporu, pokrywa zaskoczy z charakterystycznym odg³osem.

Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê bezpoœrednio nad uchwytem, obie czarne strza³ki musz¹ znajdowaæ siê nad sob¹.

0

Wsadziæ popychacz (rysunek 1/E) do otworu wrzutowego.

Osadzanie osi napêdowej

(rys. 7)

0

Nasadziæ oœ napêdow¹ (rys. 1/H) na czop w œrodku miski uniwersalnej.

Osadziæ wk³ad tn¹cy w tarczê noœn¹ (rys. 10)

W zale¿noœci od zastosowania nale¿y w³o¿yæ odpowiedni wk³ad do tarczy.

3

Wk³ady znajduj¹ siê w otwieranym schowku na akcesoria (rysunek 1/K) w obudowie silnika.

Za³o¿yæ przystawki

Do wyboru mo¿na za³o¿yæ nastêpuj¹ce przystawki:

• tarcza do ubijania (rys. 1/Q), lub

• nó¿ metalowy (rys. 1/P), lub

• nó¿ plastikowy (rys. 1/O), lub

• tarcza noœna (rys. 1/N) z wk³adem tn¹cym (rys. 9)

3

Na tarczê noœn¹ - w zale¿noœci od zastosowania – nale¿y za³o¿yæ pasuj¹cy wk³ad (patrz „Wk³adanie wk³adu tn¹cego na tarczê noœn¹“).

0 Za³o¿yæ po¿¹dan¹ przystawkê na oœ napêdow¹.

–Tarcza do ubijania, nó¿ metalowy oraz nó¿ z tworzywa sztucznego

(rysunek 8) zaskakuj¹ na zazêbienie znajduj¹ce siê w dolnej czêœci osi .

–Tarcza noœna (rysunek 11) jest osadzona na szeœciok¹tnym elemencie osi napêdowej.

3

Tarczê noœn¹ nale¿y trzymaæ dwoma palcami za otwory.

Nak³adanie pokrywy (rys. 6)

0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na misce uniwersalnej (strza³ka na

1

Wk³ady tn¹ce s¹ bardzo ostre.

Nale¿y chwytaæ je tylko za uchwyt!

0 Schowek na akcesoria otwieraæ poci¹gaj¹c za uchwyt (rys. 9).

0

Wyj¹æ ze schowka po¿¹dany wk³ad chwytaj¹c za uchwyt (rys. 9).

0 Wk³ad umieœciæ szpiczastym zakoñczeniem po œrodku tarczy noœnej i wsun¹æ w otwór tarczy

(rys. 10).

0 W celu wyjêcia wk³adkê nale¿y poci¹gn¹æ za uchwyt lekko na zewnêtrz i nastêpnie unieœæ.

Obs³uga czêœci wieloczynnoœciowej

0

Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/F) i umieœciæ wszystkie sk³adniki w misce uniwersalnej.

Uwaga:

nie przekraczaæ maksymalnego poziomu nape³nienia:

–Dla cieczy 1,75 litra

–Dla konsystencji sta³ych 1,5 litra

3

Podczas pracy dalsze sk³adniki mo¿na dodawaæ poprzez otwór wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu u¿ywaæ miarki w popyczaczu

47

o

1

(rysunek 1/E). Po dodaniu sk³adników natychmiast zamkn¹æ otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania.

Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie do dociskania krojonych artyku³ów spo¿ywczych!

0

W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ regulator obrotów (rysunek 1/I) w prawo na po¿¹dany stopieñ prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk impulsowania (rysunek 1/J).

3

Zaleca siê rozpoczêcie pracy na ni¿szych obrotach i stopniowe prze³¹czanie na wy¿sze obroty. Przyciœniêcie przycisku impulsowania powoduje prze³¹czenie siê urz¹dzenia na najwy¿sz¹ prêdkoœæ.

Wartoœci orientacyjne znajduj¹ siê w rozdziale „Porady dotycz¹ce zastosowania czêœci wieloczynnoœciowej“.

1

Jeœli miga kontrolka ostrzegawcza

(rysunek 4/a) i urz¹dzenia nie mo¿na w³¹czyæ, oznacza to ¿e pokrywa bezpieczeñstwa napêdu miksera

(rysunek 1/S i rysunek 4) nie zosta³a w³aœciwie na³o¿ona.

0

Wy³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ regulator obrotu w lewo, do pozycji

„0“.

0

Po skoñczonym u¿ytkowaniu pokrywê zdj¹æ, obracaj¹c j¹ w kierunku ruchu wskazówek zegara.

1

Pokrywê mo¿na zdj¹æ dopiero po ca³kowitym zatrzymaniu siê przystawki!

0

Zdj¹æ przystawkê oraz oœ napêdow¹.

0

Zdj¹æ miskê uniwersaln¹, obracaj¹c j¹

w kierunku ruchu

wskazówek zegara.

Wyciskacz do cytrusów

(tylko w KM 750)

Przygotowanie (rys. 13)

0

Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób opisany powy¿ej (rysunek 5).

0

Nasadziæ sito wyciskacza do cytrusów (rysunek 13/a) na miskê uniwersaln¹ (strza³ka na strza³ce

) i obróciæ do

oporu przeciwnie do ruchu

wskazówek zegara. Sitko zaskoczy wydaj¹c charakterystyczny odg³os, strza³ka musi znajdowaæ siê nad strza³k¹ .

0

W³o¿yæ sto¿ek wyciskacza (rysunek

13/b) na sitko.

Obs³uga wyciskacza do cytrusów

0

W³¹czanie urz¹dzenia: regulator obrotów (rysunek 1/J) obróciæ w prawo do pozycji 1.

3

Wyciskacz do cytrusów mo¿na u¿ywaæ tylko na najni¿szej prêdkoœci.

0

Wy³¹czyæ urz¹dzenie: obróciæ pokrêt³o w lewo w po³o¿enie „0“.

0

Po u¿yciu wyj¹æ sto¿ek dociskaj¹cy.

0

Obróciæ sitko

w kierunku ruchu

wskazówek zegara i wyj¹æ je.

0

Obróciæ miskê uniwersaln¹

w kierunku ruchu

wskazówek zegara i wyj¹æ j¹.

1

Urz¹dzenie nie powinno pracowaæ bez przerwy d³u¿ej ni¿ 10 minut. Po

10 minutach pracy nale¿y pozostawiæ urz¹dzenie do sch³odzenia na co najmniej 20 minut.

48

o

Czyszczenie i pielêgnacja

Obudowa silnika

1

Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz!

0

Wyczyœciæ obudowê silnika mokr¹

œciereczk¹.

Nigdy nie zanurzaæ w wodzie lub trzymaæ poD bie¿¹c¹ wod¹!

Mikser

3

Pojemnik i nó¿ mo¿na ³atwo i bezpiecznie wyczyœciæ za pomoc¹ stopnia impulsowania.

0

Nape³niæ pojemnik miksera do po³owy ciep³¹ (nie gor¹c¹!) wod¹ i dodaæ kilka kropli œrodka do mycia naczyñ.

0

W³¹czyæ na chwilê przycisk impulsowania.

0

Nastêpnie sp³ukaæ pojemnik pod bie¿¹c¹ wod¹.

Zdemontowaæ/zamontowaæ nó¿ miksera (rys. 14)

1

Nó¿ jest bardzo ostry. Uszczelka okr¹g³a mo¿e zostaæ uszkodzona.

1

Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹ ostro¿noœci¹ (

niebezpieczeñstwo zranienia!

). Do czyszczenia u¿ywaæ wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia naczyñ.

Nie czyœciæ no¿a miksera w zmywarce do naczyñ.

0 Osadziæ okr¹g³¹ uszczelkê w no¿u miksera.

0 Osadziæ nó¿ miksera od do³u w pojemniku, przytrzymuj¹c go przy tym lekko po skosie.

0 Dokrêciæ nó¿ miksera

w kierunku ruchu

wskazówek zegara.

Miska uniwersalna i przystawki

0 Zmywaæ miskê uniwersaln¹ oraz przystawki w wodzie z p³ynem do mycia naczyñ.

1

Uwaga: Nó¿ metalowy jest bardzo ostry! Niebezpieczeñstwo zranienia!

3

Jeœli by³oby to konieczne, nale¿y równie¿ zdemontowaæ i wyczyœciæ oddzielnie nó¿ miksera.

1

Uwaga: Nó¿ jest bardzo ostry!

Istnieje niebezpieczeñstwo zranienia!

0

Zwolniæ nó¿ miksera (rys. 14/a) obrotem

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara z pojemnika miksera i wyci¹gn¹æ, przytrzymuj¹c go przy tym lekko po skosie.

0 Zdj¹æ okr¹g³¹ uszczelkê (rys. 14/b) z no¿a miksera.

1

Elementy plastikowe szybciej starzej¹ siê, gdy s¹ czêsto zmywane w zmywarce do naczyñ. Jeœli elementy te maj¹ byæ pomimo tego czyszczone w zmywarce do naczyñ, nale¿y je umieœciæ w górnym koszu.

Wk³ady

0 Wk³ady nale¿y czyœciæ szczotk¹ lub

œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w zmywarce do naczyñ!

1

Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre!

Niebezpieczeñstwo zranienia!

49

o

Przechowywanie

Wszystkie akcesoria poza wyciskaczem do cytrusów mo¿na przechowywaæ bezpoœrednio w urz¹dzeniu.

Wk³ady nale¿y przechowywaæ w schowku na akcesoria (rys. 1/K).

1

Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre.

Niebezpieczeñstwo zranienia!

Proszê chwytaæ je wy³¹cznie za uchwyt!

Akcesoria nale¿y przechowywaæ w misce uniwersalnej w sposób przedstawiony na rysunku 12.

1

Uwaga: Nó¿ metalowy (rys. 1/P) jest bardzo ostry!

Niebezpieczeñstwo zranienia!

Chwytaæ nó¿ metalowy wy³¹cznie za uchwyt i przechowywaæ tylko z nasadzon¹ os³on¹ no¿a!

Kabel nawin¹æ na oba haczyki na stronie tylnej urz¹dzenia (rys. 15).

Dane techniczne

Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V

Pobór mocy: 700 W

;

Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii

Europejskiej:

73/23/EWG z dnia 19.2.1973

„Wytyczne dotycz¹ce niskich napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami zawartymi w wytycznych

93/68/EWG.

89/336/EWG z dnia 3.5.1989

„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze zmianami zawartymi w wytycznych

92/31/EWG.

Serwis

Ten sprzêt zosta³ wykonany zgodnie z najwy¿szymi wymaganiami jakoœciowymi. W przypadku wyst¹pi¹ nieprawid³owoœci, na które nie mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê do wykwalifikowanego sprzedawcy lub serwisu firmy AEG.

50

Porady dotycz¹ce zastosowania

Mikser

Mikser nadaje siê znakomicie do siekania mniejszych iloœci artyku³ów spo¿ywczych, jak orzechy, bu³ka tarta lub przypraw.

Sosy, które zwa¿y³y siê, mo¿na szybko odratowaæ mieszaj¹c je w mikserze.

Artyku³y spo¿ywcze, które maj¹ przy przyrz¹dzane w mikserze, nale¿y poci¹æ lub po³amaæ na kostki oko³o

2 do 3 cm.

Zawsze usuwaæ pestki owoców i koœci z miêsa, poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ nó¿ miksera.

o

Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem lodu zawsze dodaæ do pojemnika niewielk¹ iloœæ wody.

Przy przyrz¹dzaniu suchych mieszanek mo¿e byæ konieczne co pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie pokrywy miksera i usuniêcie mieszanki ³opatk¹ do ciasta ze œcian pojemnika miksera.

Przy miksowaniu p³ynnych i sta³ych sk³adników nale¿y najpierw zmieszaæ sk³adniki p³ynne i nastêpnie dodaæ sk³adniki suche.

Przed przyrz¹dzeniem w mikserze nale¿y sch³odziæ gor¹ce ciecze.

Gdy przyrz¹dzane maj¹ byæ gor¹ce sk³adniki nale¿y zapewniæ wentylacjê pojemnika miksera poprzez zdjêcie pokrywy.

Miksowanie

Siekanie

Bu³ka tarta

Rozbijanie lodu

Emulgowanie

Mieszanie

Artyku³y spo¿ywcze

Koktajl mleczny

Orzechy, czekolada, czosnek, zio³a

Bu³ki, keksy, tosty

Dressing do sa³atki

Ciasta w proszku, ciasto do naleœników

Prêdkoœæ*

5 – 10 impulsowanie

5 – 10 impulsowanie

7 – 10

1

Wskazówki

U¿yæ sch³odzonego mleka

Przygotowywaæ tylko 1/2 fili¿anki na raz, aby produkty zosta³y posiekane na drobno

Przed przyrz¹dzeniem lekko pokruszyæ

Dodaæ 1/4 fili¿anki wody.

Wcisn¹æ przycisk impulsowania

3–4 razy

Dobrze wymieszaæ.

Olej mo¿e byæ dodawany podczas mieszania przez otwór wrzutowy.

Dobrze zmieszaæ sk³adniki, nie ubijaæ zbyt d³ugo

Ucieranie do puree

Zupy, warzywa, owoce 3 – 10 Mieszaæ, a¿ mieszanka zgêstnieje

*Pracê rozpoczynaæ ni¿szymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodziæ na wy¿sze.

51

o

Czêœæ wieloczynnoœciowa

Siekanie

Dla uzyskania równomiernego wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê równej wielkoœci kawa³ki. Przed przyrz¹dzeniem nale¿y poci¹æ lub po³amaæ sk³adniki na mo¿liwe równie kawa³ki.

Zwróciæ uwagê na to, aby nie przepe³niæ pojemnika.

Miêso mielone

Poci¹æ miêso przed przyrz¹dzeniem na kostki o wielkoœci ok. 2 cm.

Warzywa

W przypadku przyrz¹dzania warzyw jak np. cebula, nale¿y je obraæ ze skórki i poæwiartowaæ.

Miksowanie

Przyrz¹dzana iloœæ zmienia siê zale¿nie od gêstoœci przyrz¹dzanych artyku³ów spo¿ywczych.

Dodawanie sk³adników

Przed przyrz¹dzeniem dodaæ do miski uniwersalnej suche sk³adniki jak np. m¹ka. Sk³adniki nie musz¹ byæ mieszane przez przyrz¹dzeniem w robocie.

Sk³adniki p³ynne mo¿na dodawaæ podczas przyrz¹dzenia przez otwór wrzutowy.

Wskazówka:

Przy przyrz¹dzaniu sosów lub sk³adników pó³p³ynnych konieczne mo¿e byæ co pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie pokrywy miski i usuniêcie mieszanki

³opatk¹ do ciasta ze œcian pojemnika miski uniwersalnej.

Praca z tarcz¹ noœn¹

Bardzo wa¿ne jest poprawne dodawanie artyku³ów spo¿ywczych przez otwór wrzutowy.

Przygotowane artyku³y spo¿ywcze mo¿na ewentualnie poci¹æ na mniejsze kawa³ki, aby pasowa³y one bez wciskania do otworu wrzutowego.

Sk³adniki nale¿y wrzucaæ w otwór wrzutowy mo¿liwie w pozycji pionowej.

Dociskaæ artyku³y spo¿ywcze równomiernie za pomoc¹ popychacza. Si³a docisku wp³ywa na gruboœæ ciêtych artyku³ów.

1

W celu dociskania nale¿y u¿ywaæ jedynie popychacza. Nigdy nie wk³adaæ palców do otworu wrzutowego!

Zbyt silny docisk popychaczem mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie!

3

Pomiêdzy popychaczem a tarcz¹ pozostaj¹ zawsze resztki nieprzetworzonych produktów.

Œcieranie serów

Sery miêkkie takie jak ementaler czy mozarella przed tarciem nale¿y dobrze sch³odziæ.

Sery twarde takie jak parmezan nale¿y przetwarzaæ w temperaturze pokojowej.

Wskazówka:

Parmezan nale¿y lekko dociskaæ popychaczem podczas tarcia.

52

o

Siekanie

Siekanie miêsa

Bu³ka tarta

Ucieranie puree

Mieszanie

Mieszanie

Wyrabiani e ciasta

Krojenie

(na grubsze lub drobniejsz e kawa³ki)

Krojenie na paski

Œcieranie

Œcieranie

(drobne lub grubsze)

Przystawki

Nó¿ metalowy

Nó¿ metalowy

Nó¿ metalowy

Nó¿ metalowy

Nó¿ metalowy

Nó¿ metalowy

Nó¿ z tworzywa sztucznego

Artyku³y spo¿ywcze

Warzywa jak np. cebula, owoce,

œwie¿e zio³a orzechy, migda³y czekolada

Miêso, filety rybne (bez oœci), s³onina

Suchy chleb, ciastka

Gotowane owoce lub warzywa

Lekkie mieszanki ciast, ciasto naleœnikowe itd.

Majonez

Ciê¿sze ciasta jak np.

ciasto na chleb lub na pizzê

Nó¿ do krojenia wiêkszy, mniejszy

(nr 1 lub nr 2)

Nó ż do frytek

(nr 3)

Tarka drobna

(nr 4)

Tarka do ucierania na grubo, drobno

(nr 5 lub nr 6)

Warzywa jak np. ogórki, cukinia, marchewka, owoce jak np. jab³ka, pomidory, miêso, jak np. kie³basa, salami itp.

Ziemniaki, marchewka, pasternak

Sery typu parmezan

Blok czekolady, owoce, np. jab ł ka warzywa, np. marchewka

Maks. iloϾ

800 g

800 g

1 pêczek

500 g

400 g

500 g

125 g do

1,75 l

800 ml

1 l

1,5 kg

800 g

Prêdkoœæ

3 – 5

3

2

5

4

Wskazówki

Owoce i warzywa powinny byæ œwie¿e i twarde, najlepiej mniej wiêcej tej samej wielkoœci

4 – 6

3 lub 4

3 – 10

3 – 7

1 – 5

1 – 2

Wyci¹gn¹æ koœci i chrz¹stki, pokroiæ w kostki wielkoœci ok. 2 cm

Przed przetworzeniem pokruszyæ

Podczas przetwarzania dodaæ ewentualnie niewielk¹ iloœæ wody

Rozpocz¹æ na 1 stopniu, w celu wymieszania sk³adników, nastêpnie podwy¿szyæ prêdkoœæ

Impulsowanie lub

3

Nie wy³¹czaæ urz¹dzenia podczas dodawania oleju

Rozpocz¹æ na stopniu 1 w celu wymieszania sk³adników, nastêpnie prze³¹czyæ na wy¿szy stopieñ

Wybraæ owoce i warzywa mniej wiêcej o tej samej wielkoœci,

Miêso poci¹æ na kawa³ki pasuj¹ce do otworu wrzutowego

1 kg

500 g

500 g

1 kg

1 kg

1 – 2

1 – 2

1 – 2

Nie naciskaæ zbyt mocno popychaczem

Po³amaæ czekoladê na 2-3 kawa³ki

Ubijanie

Tarcza o ubijania

Lekkie mieszanki ciast, bia³ko, œmietana

1 kg

4 – 5

2 – 10

4 – 6

Bia³ka nie nale¿y ubijaæ zbyt d³ugo

53

o

Przepisy

Podstawowy przepis na biszkopt

4

4 ³y¿ek

200 g

1 opak.

bia³ka zimnej wody cukru cukru waniliowego

4

80 g

¿ó³tka m¹ki

80 g m¹ki ziemniaczanej

1 ³y¿eczka proszku do pieczenia

3

Wymagane akcesoria:

Miska uniwersalna z tarcz¹ do ubijania

0 Do miski wlaæ wodê i bia³ka, ubijaæ przez oko³o 1 minutê na stopniu 5 do uzyskania sztywnej masy.

0

Cukier i cukier waniliowy dodaæ przez otwór wrzutowy, kontynuowaæ ubijanie przez ok. 1 minutê do rozpuszczenia siê cukru.

0

Dodaæ ¿ó³tko i wymieszaæ je kilkakrotnie w³¹czaj¹c przycisk impulsowania.

0 Wymieszaæ m¹kê, m¹kê ziemniaczan¹ i proszek do pieczenia, dodaæ do masy kremowej i krótko rozmieszaæ.

0 Ciasto przelaæ do foremki i piec.

Przepis podstawowy keks

500 g

1 opak.

250 g m¹ki proszku do pieczenia miêkkiej margaryny lub mas³a

250 g

1 opak.

cukru cukru waniliowego

1 szczypta soli

4 jajek

150 ml m¹ki

3

Wymagane akcesoria:

Miska uniwersalna i nó¿ plastikowy

0 Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski uniwersalnej w podanej kolejnoœci.

0

Mieszaã skùadniki na stopniu 3 – 4 przez okoùo 1 do 1

½

minuty do momentu uzyskania kremowej i g³adkiej masy.

3

Jeœli podczas pracy robota ciasta bêdzie za bardzo wychodzi³o na zewn¹trz, urz¹dzenie wy³¹czyæ, otworzyæ pokrywê i ciasto zdrapaæ

³opatk¹ z brzegu i zgarn¹æ je do

œrodka.

0

Przelaæ ciasto do pasuj¹cej formy i piec.

3

Smak ciasta mo¿na zmieniæ dodaj¹c ró¿ne dodatki.

Ciasto marmurkowe:

0

Nape³niæ 2/3 foremki ciastem.

Pozosta³e ciasto wymieszaæ z 1 ³y¿k¹ sto³ow¹ kakao, 1 ³y¿k¹ sto³ow¹ mleka i ponownie krótko wymieszaæ w³¹czaj¹c kilkakrotnie przycisk impulsowania.

0 Ciemne ciasto wlaæ na jasne ciasto.

Wbiæ w masê widelec i przeci¹gn¹æ ruchem spiralnym, aby osi¹gn¹æ efekt „marmuru”.

54

o

Przepis podstawowy na ciasto kruche

Przepis podstawowy na ciasto dro¿d¿owe

250 g m¹ki

1 ³y¿eczka proszku do pieczenia

125 g zimnej margaryna lub mas³a

60 g cukru

1 szczypta soli

1

1 ³y¿ka jajko zimnej wody

500 g

40 g m¹ki dro¿d¿y (œwie¿ych) lub jedno opakowanie dro¿d¿y suchych

80 g cukru

1 szczypta soli

80 g

200 ml stopionej margaryny letniego mleka

3

Wymagane akcesoria:·

Miska uniwersalna z no¿em plastikowym

0

Dodaæ m¹kê, proszek do pieczenia, sól, cukier do miski uniwersalnej.

Pokroiæ na kawa³ki zimne mas³o i dodaæ.

0

Mieszaæ na stopniu 3 – 4 przez oko³o 1 minutê, dodaæ jajko i zimn¹ wodê przez otwór wrzutowy oraz dalej mieszaæ do momentu, a¿ z ciasta wokó³ no¿a utworzy siê kulka.

0

Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz ugnieœæ je rêcznie.

0

Przed dalsz¹ obróbk¹ ciasto w³o¿yæ na oko³o 30 minut do lodówki.

0

Ciasto rozwa³kowaæ, uformowaæ, w³o¿yæ do nasmarowanej t³uszczem blaszki, przyozdobiæ owocami (np. jab³kami, œliwkami)

3

Wymagane akcesoria:·

Miska uniwersalna z no¿em plastikowym

0

Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski uniwersalnej w podanej kolejnoœci.

0

Mieszaã na stopniu 3 – 4 przez okoùo 1 do 1½ minut, do momentu utworzenia siæ wokóù noýa kuli ciasta.

0

Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz ugnieœæ rêcznie.

0

Sk³adniki, które nie maj¹ byæ rozdrobnione np. rodzynki, nale¿y zagnieœæ rêcznie.

0

Nastêpnie umieœciæ ciasto w przykrytej misce w ciep³ym miejscu, do momentu a¿ powiêkszy o ok. 2 razy swoj¹ objêtoœæ.

3

Mo¿liwoœci zastosowania:

Wieniec, bu³eczki, ciasta owocowe, przek³adañce.

Aby uzyskaæ pikantne ciasto, np. cebulowe, ciasto dro¿d¿owe przygotowaæ bez cukru.

55

Garantiebedingungen

AEG Kundendienst in Deutschland AEG Kundendienst in Europa

Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren

Service. Wir werden die Abholung und

Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.

AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt

Firma Trepesch GmbH

Steinstraße 500

90419 Nürnberg

In

Deutschland

stehen wir Ihnen für Fragen,

Anregungen oder bei Problemen rund um unsere

Kleingeräte und Raumpflegegeräte montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

AEG-Serviceline: 01805-30 60 80

(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)

Fax: 0911/ 3 23-49 19 30

E-Mail: [email protected]

Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem

Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in

Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher

Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe

zu den folgenden Bedingungen:

1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein

Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.

Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.

2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-

In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen

Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.

In these countries our AEG sales organisations own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.

Österreich,

4010 Linz, 0732 / 770101 - 30

Belgique/België,

1502 Lembeek, 02/363.04.44

Czech Republic,

Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112

Danmark,

7000 Fredericia, 70 11 74 00

España,

Madrid, 1-885-2700

France,

60307 Senlis, 03-44 62 24 24

Great Britain,

Service Force 08705 929 929

Hellas,

18346 MOÓXATO, 01/4822646

Island,

Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20

Italia,

33080 Porcia (PN), 0434 39 41

Kroatien,

10000 Zagreb, 385 1 6323 333

Luxembourg,

1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443

Magyarország,

1142 Budapest, 36-1-252-1773

Nederland,

2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300

Norge,

0516 Oslo, 22 72 58 00

Poland,

02-034 Warszawa, 022 874 33 33

Portugal,

2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75

Romania,

Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81

Russia,

129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893

Slovakia,

81105 Bratislava, 07/4333 9757

Slovenija,

Tražaška

132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730

Schweiz/Svizzera,

5506 Mägenwil, 062/889 93 00

Suomi,

Porissa, puh. (02) 622 3300

Sverige,

10545 Stockholm, 08-672 53 60

Turkey,

Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420 halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.

3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener

Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.

4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum

Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)

Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom

Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses

Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.

AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135

Änderungen vorbehalten

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de

©

Copyright by AEG

822 949 250 - 0403

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement