Aeg-Electrolux KM 880, KM850 User manual

Aeg-Electrolux KM 880, KM850 User manual
KM 8.. Assistent
Köksmaskin
Monitoimikone
Kuchyòský robot
ROBOT KUCHENNY
Konyhai robotgép
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
D
C
E
B
F
A
G
H
L
K
J
I
N
M
O
S
P
Q
T
R
U
1
2
2
3
4
5
6
7
a
3
8
9
10
4
11
b
a
13
b
a
14
12
15
5
2
3
3
3
2
2
1
1
17
16
1
3
3
4
4
2
5
18
6
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln
och/eller signalorden (Varning! Se
upp! Obs!) framhävs punkter som är
viktiga för en säker och fungerande
användning av apparaten. De ska absolut beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder vattenkokaren.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Beskrivning av maskin
(bild 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Bilden visar KM 850
Motorhus
Mixerbägare
Mixerlock
Skruvlock
Påmatare med mätbägare
Lock med mataröppning
Universalskål
Drivaxel
Hastighetsreglage
Pulse-knapp
Förvaringsfack för skärinsatser
Sladdvinda (på maskinens undre sida)
Typskylt (på maskinens undre sida)
Knapp för överbelastningsskydd
(på maskinens undre sida)
Insatshållare
Plastkniv
Metallkniv med knivskydd
Slagskiva
Citruspress
Skyddslock för mixerns drivning
Degskrapa
KM 850 är försedd med en mixerbägare i plast, KM 880 med en mixerbägare i glas.
7
s
1 Säkerhetsföreskrifter
AEG -elapparaterna uppfyller tekniska
normer och säkerhetsföreskrifter för
elektriska apparater. Följande säkerhetsföreskrifter ska ändå beaktas noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– om huset är skadat.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Apparaten får repareras endast av kvalificerad fackpersonal. Genom osakkunnig reparation kan allvarliga risker
uppstå. Vid erforderlig reparation ta
kontakt med AEG-kundtjänst eller med
fackhandlare.
• Maskinen är avsedd endast för bearbetning av livsmedel i hushållet. Tillverkaren fritar sig från allt ansvar för
skador som uppstår genom felhantering och icke ändamålsenlig användning.
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad maskin utan
uppsikt och var speciellt försiktig om
barn finns i närheten!
Beakta följande vid användning
av köksmaskinen
• Starta inte maskinen med våta händer.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan rengörings- och underhållsarbeten utförs skall maskinen frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
• Motorenheten (bild 1/A) får aldrig
doppas i vatten eller andra vätskor!
8
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
• Vid insättning eller borttagning av redskap skall maskinen vara frånkopplad.
• Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
Var försiktig vid diskning!
• Obs! Skärinsatserna (bild 9) är
mycket vassa! Risk för skärskada! Förvara alltid insatserna i härför avsett
tillbehörsfack (bild 1/K). Var försiktig
vid diskning!
• Obs! Mixerns knivenhet (bild 14/a) är
mycket vass. Risk för skärskada! Var
försiktig vid isärtagning och hopsättning av mixern.
• Obs! För inte in fingrarna i mataröppningen (bild 1/F)! Risk för skärskada!
• Obs! För inte in hårda föremål (t.ex.
sked) eller handen i mixerbägaren. Risk
för skärskada!
• Ta inte av locket förrän redskapen
stannat helt.
• För inte in långa föremål i mataröppningen (kniv, slev, degskrapa eller liknande). Risk för skada! Använd alltid
påmataren (bild 1/E) för att mata ner
ingredienserna.
• Fyll inte på heta vätskor (endast kalla
eller varma) i mixerbägaren eller universalskålen.
• Sätt alltid universalskålen (bild 1/G) på
motorenheten innan drivaxeln (bild
1/H) och redskapen sätts in.
• Vid normala arbeten (bearbetning av
lättare degar etc.) kan du använda
maskinen i upp till 10 minuter utan
avbrott. Låt apparaten svalna efter en
längre tids oavbruten användning (låt
svalna minst 20 minuter efter
10 minuters arbete utan avbrott). Vid
bearbetning av mycket tunga ingredienser, t.ex. 1,5 kg deg får maskinen gå
kontinuerligt högst 1 minut.
• Ta alltid först bort redskapen och drivaxeln innan universalskålen töms.
s
• Överskrid inte den tillåtna påfyllningsmängden.
• Lämna inte maskinen utan uppsikt.
Även om maskinen lämnas för en kort
stund skall nätsladden dras ur vägguttaget.
• Efter avslutat arbete frånkoppla maskinen och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
2 Kassering
Återvinning av
förpackningsmaterial!
Kasta inte bara bort förpackningsmaterialet. Beakta följande rekommendationer:
Förpackningsmaterial av papp kan
lämnas till återvinningsstationer.
Plastpåsar av polyeten (PE) kan lämnas
för återvinning till PE -insamlingsställen. Stötdämpande material av expanderad polystyren (EPS) är freonfritt och
kan lämnas till motsvarande insamlingsställen. Kontakta din kommun, om
du inte vet, var närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral ligger.
Återvinning av själva apparaten!
När vattenkokaren har tjänat ut lämna
in apparaten hos din auktoriserade
återförsäljare som tar den tillbaka mot
en liten avgift.
Allmänna användningsinstruktioner
Köksmaskinen är till stor hjälp vid tillredning av mat:
• Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukter och grönsaker mm.
• Med multifunktionsenheten kan du
t.ex.
– Tillreda deg ...
– Hacka kött, nötter och liknande ...
– Skiva, strimla eller riva grönsaker
och frukt,
– Skära pommes frites ...
– Vispa grädde och äggvita ...
– Pressa citroner, apelsiner, grapefrukter
Säkerhetssystem
Maskinen är utrustad med flera säkerhetssystem.
• Mixern och universalskålen kan startas
endast om respektive behållare och tillhörande lock är rätt påsatta.
• Universkålen kan startas endast om
mixerbägaren tagits bort och skyddslocket för mixerns drivning är påsatt
(bild 1/T och bild 4).
1
Håll barn på betryggande avstånd från
maskinen.
1
Ställ upp maskinen på ett plant, torrt
arbetsbord.
Överbelastningsskydd
Köksmaskinen är försedd med ett överbelastningsskydd. Skyddet kopplar
ifran om maskinen eventuellt överhettas och skyddar därför mot skada.
Överbelastningsskyddets knapp (bild
1/N) pa maskinens undre sida hoppar i
detta fall ut.
1
0
0
0
0
0
0
Om skyddet löser ut, gör sa här. I annat
fall kan skador uppsta pa maskinen för
vilka ingen garanti lämnas.
Lat maskinen svalna minst 15 sekunder.
Vrid omkopplaren (bild 1/I) at vänster
till läget "0" (bild 16/①).
Ta bort mixerbägare resp. universalskalen (bild 16/② och ③) enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
Dra stickproppen ur vägguttaget
(bild 17/①).
Tippa maskinen sa att dess undre sida
blir atkomlig (bild 17/②).
Tryck in överbelastningsskyddets knapp
(bild 1/N) pa maskinens undre sida. Har
maskinen svalnat nog laser knappen i
intryckt läge (Bild 17/③). Hoppar knappen ater upp, maste maskinen fa svalna
lite till; försök senare trycka in knappen pa nytt.
9
s
0 När knappen last i läget, ställ ater upp
maskinen (bild 18/①).
0 Anslut stickproppen (bild 18/②).
0 Sätt mixerbägaren resp. universalskalen
pa plats (bild 18/③ och ④) enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
0 Maskinen kan nu ater tas i bruk. Vrid
omkopplaren at höger till önskat läge
(bild 18/⑤) och fortsätt med avbruten
funktion.
Mixer
Mixern används för tillagning av olika
drinkar, för krossning av is, finfördelning av frukt och grönsaker mm.
Förberedelser för mixning
Innan mixerbägaren kan placeras på
motorenheten måste skyddslocket för
mixerns drivning (bild 1/T och bild 4)
tas bort.
0 Skruva av skyddslocket medurs.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Sätt mixerbägaren (bild 1/B och bild 2)
på mixerdrivningen (pil
på pil
)
och vrid moturs mot anslag. Mixerbägaren snäpper tydligt fast. De båda
svarta pilarna skall stå mot varandra.
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
0 Endast KM 850: Sätt mixerlocket (bild
1/C och bild 3) på mixerbägaren och
vrid tills lockets klack står exakt ovanför handtaget. Locket snäpper tydligt
fast.
Mixern kan startas endast när bägaren
och locket är rätt påsatta.
0 Endast KM 880: lägg upp mixerlocket
pa mixerbägaren.
Så här används mixern
0 Öppna locket (bild 1/C) fyll i alla ingredienser som behövs.
Obs! Överskrid inte högsta mängden
på 1,5 liter!
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Härvid kan även
skruvlocket (bild 1/D) användas som
påfyllningsbägare. Stäng genast påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
0 Så här startas mixern: Vrid ratten (bild
1/I) åt höger till önskat hastighetssteg
eller tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
3
Vi rekommenderar att du startar med
låg hastighet för att sedan koppla till
högre. När Pulse-knappen trycks går
mixern med högsta hastighet.
Riktvärden för hastighetsinställning
lämnas i kapitlet "Tips för användning
av mixern".
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad mixning vrid bägaren
medurs och lyft bort den. Vrid sedan
bort locket.
3
Multifunktionsenhet
Redskapen och deras användningsmöjligheter
•
3
3
Köksmaskinen kan aterstartas endast
när mixerbägaren sitter i korrekt läge.
0 Sätt in och lås skruvlocket (bild 1/D).
10
•
•
•
Följande redskap kan användas i multifunktionsenheten:
Slagskiva (bild 1/R)
Vispning av grädde och äggvita, tillredning av krämer och lätta degar.
Metallkniv (bild 1/Q)
För hackning av rått kött, choklad, nötter mm.
Plastkniv (bild 1/P)
För knådning och blandning av tunga
degar.
Insatshållare (bild 1/O) med skärinsats (bild 10)
s
Insatserna är på greppen märkta med
ett nummer (1 till 6). Sätt in önskad
insats i insatshållaren.
1
Skivare fin
För skivning av frukt, grönsaker,
rått kött eller korv (t.ex. salami)
mm i tunna skivor.
PG1 Potatisrivjärn
För rivning av potatis.
3
Pommes frites-skiva
Skär potatis för pommes frites.
4
Ostrivjärn
River hård ost som t.ex. parmesan
mm.
5
Strimlare grov
Grov strimling av grönsaker och
frukt mm.
6
Strimlare fin
Fin strimling av grönsaker, frukt,
choklad, vitlök mm.
Så här förbereds multifunktionsenheten
Sätt på skyddslocket (bild 4)
Multifunktionsenheten kan startas
endast om mixerbägaren tagits bort
och skyddslocket för mixerns drivning
är påsatt (bild 1/T och bild 4.
0 Ta bort mixerbägaren enligt beskrivning i kapitlet "Mixer".
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
blinkar.
0 Lägg skyddslocket på mixerns drivning
(markering mot markering ) och
vrid moturs mot anslag. Skyddslocket
snäpper tydligt fast. Markeringen xxx
måste stå över varningslampan (bild 4).
– Den röda varningslampan (bild 4/a)
slocknar.
Sätt in drivaxeln (bild 7)
0 Sätt upp drivaxeln (bild 1/H) på tappen
i mitten på universalskålen.
Insättning av redskap
•
•
•
•
Insatshållaren skall alltefter avsedd
användning förses med lämplig insats
(se "Insättning av skärinsats på insatshållaren").
0 Lägg upp önskat redskap på drivaxeln.
– Slagskivan, metallkniven och plastkniven (bild 8) griper in i kuggarna
nedtill på drivaxeln.
– Insatshållaren (bild 11) sitter på drivaxelns sexkant.
3
3
Grip tag i insatshållaren med varsitt
finger i de båda hålen.
Påsättning av locket (bild 6)
0 Sätt locket (bild 1/F) på universalskålen
på pil
) och vrid moturs
(pil
mot anslag tills locket tydligt snäpper
fast. Lockets klack skall nu stå exakt
över handtaget och de båda pilarna
mot varandra.
0 Sätt påmataren (bild 1/E) i mataröppningen.
Insättning av skärinsats i redskapshållaren (bild 10)
Montera den insats som passar till
aktuell användning.
Lägg upp universalskålen (bild 5)
0 Sätt universalskålen (bild 1/G) på
mot pil
) och
motorenheten (pil
vrid moturs mot anslag. Universalskålen snäpper tydligt fast. De båda svarta
pilarna skall stå mot varandra.
Alternativt kan följande redskap
användas:
Slagskiva (bild 1/R), eller
Metallkniv (bild 1/Q), eller
Plastkniv (bild 1/P), eller
Insatshållare (bild 1/O) med skärinsats
(bild 9)
3
Insatserna förvaras i tillbehörsfacket
(bild 1/K) på motorenheten.
Insatserna är mycket vassa. Håll i insatserna på greppet!
0 Öppna tillbehörsfacket genom att dra i
handtaget (bild 9).
1
11
s
0 Ta ut önskad insats ur tillbehörsfacket
och håll endast i greppet (bild 9).
0 Placera insatsens spets i centrum på
insatshållaren och skjut in i skivans
spår (bild 10).
0 För borttagning av insatsen håll i greppet, dra lätt utåt och uppåt.
Så här används multifunktionsenheten
0 Öppna locket (bild 1/F) och fyll universalskålen med alla ingredienser som
behövs.
Obs! Överskrid inte maximimängder:
– vätska 1,75 liter
– fasta 1,5 liter
3
Under användningen kan ytterligare
ingredienser fyllas i genom påfyllningsöppningen. Påfyllningsbägaren i
påmataren (bild 1/E) kan även användas. Stäng sedan påfyllningsöppningen för att undvika stänk.
För nedtryckning av ingredienser skall
endast påmataren användas!
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/I)
åt höger till önskat hastighetssteg eller
tryck Pulse-knappen (bild 1/J).
1
3
Vi rekommenderar att du startar med
en lägre hastighet för att sedan öka
hastigheten. När Pulse-knappen trycks
går maskinen med högsta hastighet.
Riktvärden lämnas i kapitlet "Tips för
användning av multifunktionsenheten".
Blinkar varningslampan (bild 4/a) och
kan maskinen inte startas är skyddslocket på mixerns drivning inte korrekt
påsatt (bild 1/T och bild 4).
0 Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
0 Efter avslutad användning vrid locket
medurs och lyft bort det.
1
Ta av locket först sedan redskapet stannat helt!
0 Ta bort redskapen och drivaxeln.
0 Skruva bort universalskålen medurs.
1
12
Citruspress
Förberedelser (bild 13)
0 Lägg upp universalskålen enligt
beskrivning ovan (bild 5).
0 Sätt upp citruspressens silinsats (bild
mot
13/a) på universalskålen (pil
pil
) och vrid moturs mot anslag.
Silinsatsen snäpper tydligt fast, pil
måste stå mot pil
.
0 Sätt in presskonen (bild 13/b) i silinsatsen.
Så här används citruspressen
0 Starta maskinen: Vrid ratten (bild 1/I)
åt höger till läget 1.
3
0
0
0
0
1
Citruspressen får endast användas på
lägsta hastigheten.
Frånkoppling av maskinen: Vrid ratten
åt vänster till läget "0".
Efter användning ta bort presskonen.
Skruva bort silinsatsen medurs.
Skruva bort universalskålen medurs.
Du kan använda apparaten i upp till
10 minuter utan avbrott. Låt apparaten
svalna efter en längre tids användning
utan avbrott (låt svalna 20 minst
minuter efter 10 minuters användning
utan avbrott).
Rengöring och skötsel
Motorenhet
Se till att väta inte tränger in i motorhuset!
0 Rengör motorenheten med en fuktig
trasa. Motorenheten får aldrig doppas
i vatten eller spolas under rinnande
vatten!
1
s
Mixer
Med hjälp av Pulse-steget kan bägaren
och kniven rengöras på lätt och säkert
sätt.
0 Fyll mixerbägaren till hälften med
varmt (inte hett!) vatten och tillför
några droppar diskmedel.
0 Tryck helt kort på Pulse-knappen.
0 Skölj sedan bägaren under rinnande
vatten.
3
Demontering/montering av knivenhet (bild 14)
3
Om så krävs kan knivenheten demonteras och rengöras separat.
Obs! Kniven är mycket vass! Risk för
skärskada!
0 Vrid moturs bort knivenheten (bild
14/a) ur mixerbägaren varvid enheten
lutas lätt.
0 Ta bort tätningsringen (bild 14/b) från
knivenheten.
1
1
Knivenheten är mycket vass. Risk finns
för att tätningsringen skadas.
Diska delarna försiktigt för hand (risk
för skärskada!). Använd för diskning
endast vatten och diskmedel.
Knivenheten får inte diskas i maskin.
0 Sätt in tätningsringen i knivenheten.
0 Sätt in knivenheten i bägaren från
undre sidan, luta knivenheten en
aning.
0 Dra fast knivenheten medurs.
1
Universalskål och redskap
0 Diska universalskålen och redskapen i
diskvatten.
1
Obs! Metallkniven är mycket vass!
Risk för skärskada!
1
Plastdetaljer åldras snabbare om de
ofta diskas i maskin. Om de det oaktat
skall diskas i maskin måste de placeras i
övre korgen.
Insatser
0 Rengör insatser med borste eller trasa
under rinnande vatten eller i diskmaskin!
1
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada!
Förvaring
Alla tillbehörsdelar förutom citruspressen kan förvaras på motorenheten.
• Förvara insatserna i tillbehörsfacket
(bild 1/K).
Obs! Insatserna är mycket vassa. Risk
för skärskada! Håll i insatserna på
greppet!
• Lägg in tillbehörsdelarna i universalskålen som bilden 12 visar.
1
Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är
mycket vass! Risk för skärskada! Grip
alltid tag i metallknivens grepp och
förvara kniven med påsatt knivskydd!
• Linda upp sladden kring de båda klackarna på maskinens baksida (bild 15).
1
Tekniska data
Nätspänning: 230 – 240 V
Upptagen effekt: 800 W
Apparaten uppfyller följande
EG-direktiv:
• 73/23/EWG av den 19 februari 1973
"Lågspänningsdirektiv", med ändringsdirektiv 93/68/EWG.
• 89/336/EWG av den 3 maj 1989
"EMV-direktiv" med ändringsdirektiv
92/31/EWG.
;
Kundtjänst
Våra produkter uppfyller högsta kvalitetskrav. Om fel ändå uppstår som du
inte kan lösa med hjälp av bruksanvisningen, vänd dig till din återförsäljare
eller AEG-kundtjänsten.
13
s
Användningstips
• Vid bearbetning av torr blandning kan
det vara nödvändigt att då och då
frånkoppla maskinen, öppna mixerlocket och med degskrapa skrapa ner
ingredienserna från mixerbägarens
insida.
• Vid mixning av vätskor och fasta ingredienser skall först vätskorna mixas och
därefter de torra ingredienserna tillföras.
• Låt heta vätskor före mixning svalna i
mixern.
• Om varma ingredienser bearbetas,
måste mixerbägaren ventileras genom
att skruvlocket tas bort.
Mixer
• Mixern är speciellt lämplig för hackning av mindre mängder av t.ex. nötter,
rivebröd eller kryddor.
• Såser som inte längre är homogena kan
snabb röras upp i mixern.
• Skär eller bryt fasta ingredienser som
skall bearbetas i mixern i tärningar på
ca 2 - 3 cm.
• Ta bort kärnor ur frukt och ben ur kött
eftersom dessa kan skada knivenheten.
• Iskrossning: Häll litet vatten i bägaren
innan isen krossas.
Livsmedel
Hastighet*
Anvisningar
Mixning
Milkshakes
5 – 10
Använd avkyld mjölk
Hacka
Nötter, choklad,
vitlök, örter
Pulse
Bearbeta endast 1/2 kopp åt gången för att
allt skall bli väl hackat
Rivebröd
Småfranska, kex, toast
5 – 10
Grovsmula före bearbetning
Pulse
Tillsätt 1/4 kopp vatten.
Tryck Pulse-knappen 3-4 gånger
Iskrossning
Emulgera
Salladsdressing
7 – 10
Blanda väl.
Olja kan under mixning tillsättas genom
mataröppningen
Blanda
Kakblandningar, pankakssmet
1
Blanda ingredienserna väl,
vispa inte för länge
Mosa
Soppor, grönsaker, frukt
3 – 10
Mixa tills blandningen är simmig
*Starta alltid med låg hastighet och öka sedan hastigheten.
14
s
Multfunktionsenhet
Hacka
Bästa resultatet uppnås om bitarna
som skall hackas är lika stora. Skär eller
bryt fasta ingredienser före bearbetning i lika stora bitar.
Fyll inte på för mycket.
Köttfärs
Skär köttet för bearbetning i tärningar
om ca. 2 cm.
Grönsaker
Grönsaker som t.ex. lök måste före tillsättning skalas och fyrdelas.
Mixning
Den mixade mängden förändras alltefter ingrediensernas konsistens.
Tillsättning av ingredienser
Torra ingredienser som mjöl skall tillsättas universalskålen före blandningen
börjar. Ingredienserna behöver inte
blandas före bearbetning.
Flytande ingredienser kan under bearbetning tillsättas genom mataröppningen.
Anvisning: Vid bearbetning av såser
eller halvtorra ingredienser kan det
vara nödvändigt att då och då frånkoppla maskinen, öppna locket på universalskålen och med degskrapa skrapa
ner blandningen från universalskålens
insida.
Så här används insatshållaren
Det är ytterst viktigt att ingredienserna
tillförs på rätt sätt genom mataröppningen.
Om så behövs, skär ingredienserna i
mindre bitar som passar i mataröppningen.
Fyll helst i ingredienserna lodrätt bredvid varandra.
Tryck jämnt ner ingredienserna med
påmataren. Nedtryckningskraften
inverkar på skivornas tjocklek.
1
Använd alltid påmataren för inmatning. För aldrig in fingrarna i mataröppningen!
Om för kraftigt tryck utövas på påmataren kan maskinen skadas!
3
Det finns alltid kvar oblandade ingredienser mellan påmataren och insatshållaren.
Rivning av ost
Kyl mjuk ost, t.ex. emmentaler eller
mozarella före rivning.
Bearbeta hård ost som t.ex. parmesan
vid rumstemperatur.
Anvisning: Riv parmesan genom att
lätt trycka ner påmataren.
15
s
Redskap
Livsmedel
Max.
mängd
Hastighet
Anvisningar
Hacka
Metallkniv
Grönsaker t.ex. lök
Frukt
Färska örter
Nötter, mandel
Choklad
800 g
800 g
1 knippe
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Frukt och grönsaker bör
vara färska och fasta, skär
dem i lika stora bitar
Mala kött
Metallkniv
Kött,
fiskfiléer (benade),
fläsk
500 g
4–6
Avlägsna ben och senor,
skär i tärningar om 2 cm
Rivebröd
Metallkniv
torrt bröd, kex
125 g
3 eller 4
Grovsmula före bearbetning
Mosa
Metallkniv
kokt frukt
eller grönsaker
till
1,75 l
3 – 10
Tillsätt event litet vatten
under tillredningen
Blanda
Metallkniv
lätta kaksmetar,
pankakssmet mm.
800 ml
3–7
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Blanda
Metallkniv
Majonnäs
1l
Pulse eller
3
Frånkoppla inte maskinen
under tillsättning av olja
Knåda
Plastkniv
tunga degar t.ex.
bröd- och pizzadeg
1,5 kg
1–5
Starta med steg 1 för
blandning av
ingredienserna, öka sedan
hastigheten
Skiva
Skivare fin
(nr. 1)
Grönsaker, t.ex. gurka, zucchini, morot mm.
Frukt t.ex. äpplen, tomater,
kött, korv, salami mm.
800 g
1–2
Sök ut frukt och grönsaker
ungefär i samma storlek
Skär kött i bitar lämpliga
för mataröppningen
Rivjärn
Potatisrivjärn
(nr. PG1)
Potatis
till
1 kg
1–2
t.ex. för potatisbullar
Skär i
strimlor
Pommes
frites-skiva
(nr. 3)
Potatis, morot, palsternacka
1 kg
1–2
Riva
Ostrivjärn
(nr. 4)
Parmesanost
500 g
1–2
Tryck inte för kraftigt ned
påmataren
Strimla
(grov eller
fin)
Strimlare,
grov, fin
(nr. 5
eller nr. 6)
Blockchoklad
Frukt t.ex. äpplen
Grönsaker t.ex. morot
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Bryt kokchokladen i
2-3 bitar
Vispa
Slagskiva
lätta kaksmetar
Äggvita
Grädde
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vispa inte äggvita för länge
16
s
Recept
Basrecept för biskvi
4
Äggvita
4 msk
kallt vatten
200 g
Socker
1 påse
Vaniljsocker
4
Äggula
80 g
80 g
1 tsk
Grundrecept rördeg
500 g
1 påse
0
0
0
0
0
Bakpulver
250 g
mjukt margarin eller
smör
250 g
Socker
Mjöl
1 påse
Vaniljsocker
Matstärkelse
1 pris
Salt
4
Ägg
Bakpulver
150 ml
3
Mjöl
Använt tillbehör:
Universalskål med vispskiva
Fyll äggvita och vatten i universalskålen och vispa i läget 5 ungefär 1 minut
tills blandningen blir styv.
Tillsätt socker och vaniljsocker genom
mataröppningen och vispa ytterligare
ca. 1 minut tills sockret lösts upp.
Tillsätt äggula och rör om med några
Pulsetryckningar.
Blanda mjöl, matstärkelse och bakpulver, tillsätt krämmassan och rör ner
med några korta Pulse-tryckningar.
Fyll degen i en kakform och grädda
Mjölk
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
0 Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
0 Rör om på steg 3 - 4 ca 1 till
1½ minuter tills degen är krämig och
slät.
3
Om degen under omrörning transporteras upp mot sidorna, stäng av maskinen, öppna locket och skjut degen med
degskrapa innåt.
0 Fyll degen i en lämplig form och
grädda.
3
Degen kan lätt varieras efter smak och
tycke med andra smaktillsatser.
Exempel på sockerkaka med
choklad:
0 Fyll 2/3 av degen i formen. Tillsätt i resterande degmängd 1 msk kakao och
1 msk mjölk och rör kort om med några
Pulse-tryckningar.
0 Fyll i den mörka degen på den ljusa i
kakformen. Rör om med en gaffel i
båda degskikten så att önskat marmormönster uppnås.
3
17
s
Grundrecept för mördeg
250 g
1 tsk
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
18
Mjöl
Grundrecept jäsdeg
500 g
Mjöl
Bakpulver
40 g
kallt margarin eller
smör
Jäst (färsk) eller
1 påse torrjäst
80 g
Socker
Socker
1 pris
Salt
1 pris
Salt
80 g
Margarin, skirat
1
Ägg
200 ml
ljummig mjölk
1 msk
kallt vatten
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Fyll mjöl, bakpulver, salt, socker i universalskålen. Skär det kalla smöret i
bitar och tillsätt.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 minut,
tillsätt ägg och kallt vatten genom
mataröppningen och fortsätt omrörningen tills degen klumpar sig som en
kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Innan degens vidarebearbetas skall den
ligga i kylen ca 30 minuter.
Rulla ut degen , lägg den i en välsmord
form och belägg efter smak och tycke
med frukt, t.ex. äpplen eller plommon.
3
0
0
0
0
0
3
Använt tillbehör:
Universalskål med plastkniv
Tillsätt alla ingredienser i universalskålen i angiven ordningsföljd.
Rör om på steg 3 - 4 ungefär 1 till
1½ minuter tills degen klumpar sig
som en kula kring kniven.
Ta degen ur skålen och knåda den helt
kort för hand.
Tillsatser som inte skall finfördelas som
t.ex. russin knådas in efteråt för hand.
Innan bearbetningen fortsätter skall
degen i en övertäckt skål och låt på ett
varmt ställe jäsa till dubbel mängd.
Användningsmöjligheter:
Kaffelängd, småkakor, fruktkaka, bullar.
För pikant bakverk, t.ex. lökpaj tillreds
degen utan socker.
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laitekuvaus (Kuva 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Kuvassa on KM 850
Laitteen runko-osa, jossa on moottori
Tehosekoittimen kulho
Tehosekoittimen kansi
Sulkukansi
Mitta-astialla varustettu painin
Kansi ja syöttösuppilo
Monitoimiosan kulho
Käyttöakseli
Kierrosluvun valitsin
Pitokytkin
Terien säilytyslokero
Johdon kelaus (laitteen takapuoli)
Tyyppilaatta (laitteen alapuoli)
Ylikuormitussuojauksen painike
(laitteen alapuoli)
Kiinnityslevy
Muoviterä
Metalliterä ja teränsuojus
Vaahdotuslevy
Sitruspuserrin
Tehosekoittimen varmuuskansi
Taikinankaavin
KM 850:ssä on muovikulho,
KM 880:ssä lasikulho.
19
q
1 Turvallisuusohjeet
AEG-sähkölaitteiden turvallisuus vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä ja
laiteturvallisuuslakia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähköverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaa mallikilpeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vaurioitunut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, vaihto on annettava vahingon
välttämiseksi verkkojohdon vaihto
annettava valmistajan, valmistajan
asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
• Vain ammattihenkilöt saavat korjata
tätä laitetta. Asiattomasta korjauksesta
saattaa syntyä huomattavia vaaroja.
Käänny korjauksissa AEG-asiakaspalvelun tai laitteen myyjäliikkeen puoleen.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden käsittelyyn kotitalouskäyttöön. Valmistaja ei vastaa
epäasianmukaisen käytön aiheuttamista vaurioista.
Lapsiturvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin
ilman valvontaa ja kiinnitä erityistä
huomiota lasten turvallisuuteen!
Tämä tulee ottaa huomioon laitetta käytettäessä
• Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi
ovat märät.
• Laitteessa ei saa sekoittaa maaleja (lakkaa, polyesteriä jne.)– Räjähdysvaara!
• Laite on aina sammutettava ja pistoke
vedettävä seinästä ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteitä.
• Älä koskaan upota laitteen runko-osaa
(kuva 1/A) veteen tai muihin nesteisiin!
20
• Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisen
käytön tai väärien hoitotoimenpiteiden
aiheuttamista vaurioista.
• Koneen osia vaihdettaessa on aina
huolehdittava siitä, että laite ei ole liitettynä verkkovirtaan.
• Huomio: Metalliterä (kuva 1/Q) on
erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
Ota terää ainoastaan keskiosasta kiinni
ja säilytä sitä aina teräsuojuksen
sisällä! Noudata varovaisuutta terää
puhdistettaessa!
• Huomio: Terät (kuva 9) ovat erittäin
teräviä! Loukkaantumisvaara! Säilytä
teriä aina niille tarkoitetussa säilytyslokerossa (kuva 1/K). Noudata varovaisuutta teriä puhdistettaessa!
• Huomio: Tehosekoittimen terät ovat
erittäin teräviä (kuva 14/a). Loukkaantumisvaara! Noudata varovaisuutta sekoittimen kokoamisessa ja
purkamisessa.
• Huomio: Älä koskaan työnnä sormia
syöttösuppiloon (kuva 1/F)! Loukkaantumisvaara!
• Huomio: Älä työnnä kovia esineitä
(esim. lusikka) käynnissä olevaan
sekoittimeen, äläkä työnnä kättä sekoituskulhoon. Loukkaantumisvaara!
• Poista kansi vasta käyttöosien pysähdyttyä.
• Älä työnnä pitkiä esineitä (veitsiä, pitkäkahvaisia lusikoita, taikinankaapimia tai
vastaavia) syöttösuppiloon. Loukkaantumisvaara! Käytä aina paininta (kuva 1/E)
työntääksesi hienonnettavia ruokaaineita alemmas syöttösuppilossa.
• Älä kaada kuumia (ainoastaan kylmiä
tai lämpimiä) nesteitä tehosekoittimen
kulhoon tai monitoimikoneen kulhoon.
• Aseta monitoimikulho (kuva 1/G) aina
laitteeseen ennen käyttöakselin (kuva
1/H) ja käyttöosien asentamista.
• Tavanomaiseen työskentelyyn (kevyiden taikinoiden vaivaamiseen jne.) voidaan laitetta käyttää keskeytyksettä
jopa 10 minuutin ajan. Anna laitteen
jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin
käytön jälkeen vähintään
q
•
•
•
•
20 minuuttia). Erittäin raskaita aineita
työstettäessä, esim. 1,5 kg:n taikinaa,
laite ei saa olla keskeytyksettä käytössä
kauempaa kuin 1 minuutin.
Poista aina käyttöosat ja käyttöakseli
ennen monitoimikulhon tyhjentämistä.
Älä ylitä enimmäistäyttömääriä.
Älä jätä käynnissä olevaa laitetta yksin.
Vedä pistoke seinästä poistuessasi huoneesta lyhyeksikin aikaa.
Työskentelyn päätteeksi sammuta laite
ja vedä pistoke seinästä
2 Hävittäminen
Pidä huoli pakkausmateriaalin hävityksestä!
Älä heitä pakkauksia noin vain roskiin.
Ota huomioon seuraavat ohjeet:
Pakkauksen pahviosat voidaan antaa
paperinkeräykseen.
Vie polyeteenistä (PE) valmistetut
muovipussit kierrätyspisteisiin. Solustetusta polystyreenistä (PS) valmistetut
pehmusteet eivät sisällä kloorattua
fluorihiilivetyä ja ne on annettava niitä
varten oleviin keräyspisteisiin. Saat tietoja jätteiden kierrätyksestä kuntasi
jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta.
Pidä huoli vanhan laitteen hävityksestä!
Kun jonain päivänä otat laitteen lopullisesti pois käytöstä, vie se lähimpään
kierrätyskeskukseen.
– vatkata kermaa tai
munanvalkuaisia ...
– sekä pusertaa sitruunoita, appelsiineja, greippejä
Turvajärjestelmä
Laitteessa on useita erilaisia turvajärjestelmiä.
• Tehosekoitinta ja monitoimikoneen
kulhoa voidaan käyttää ainoastaan, jos
kyseessä oleva astia ja siihen kuuluva
kansi on asetettu asianmukaisesti paikoilleen.
• Monitoimikoneen kulhoa voidaan
käyttää ainoastaan silloin kun tehosekoittimen kulho on pois paikaltaan ja
tehosekoittimen varmuuskansi (kuvat
1/T ja 4) on paikallaan.
1
Pidä laite kuitenkin pois lasten ulottuvilta.
1
Käytä laitetta ainoastaan tasaisella,
kuivalla pinnalla.
Ylikuormitussuojaus
Laite on varustettu ylikuormitussuojauksella. Se katkaisee laitteesta virran
ylikuumenemisen yhteydessä ja suojaa
sitä näin vioittumiselta. Laitteen pohjassa oleva ylikuormituksen painike
(kuva 1/N) vapautuu tällöin.
1
Yleisiä käyttöohjeita
Tämän kodinkoneen avulla suoriudut
monista ruoanlaittoon liittyvistä
askareista helpommin ja nopeammin:
• Tehosekoittimen avulla voit valmistaa
mitä erilaisimpia juomia, murskata
jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia jne.
• Monitoimiosan avulla voit esim.:
– valmistaa taikinan ...
– hienontaa lihaa, pähkinöitä tai
muuta vastaavaa ...
– leikata, rouhia tai raastaa vihanneksia tai hedelmiä,
– leikata ranskalaisia perunoita …
0
0
0
0
0
Menettele seuraavassa kuvatulla
tavalla, mikäli näin tapahtuu. Laitteeseen voi muuten tulla vikoja, jotka
eivät kuulu takuun piiriin.
Anna laitteen jäähtyä vähintään 15
sekunnin ajan.
Käännä kierrosluvun valitsin (kuva 1/l)
vasemmalle asentoon "0" (kuva 16/①).
Ota tehosekoittimen kulho/monitoimiosan kulho pois (kuva 16/② ja ③),
tämän käyttöohjeen vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla.
Irrota verkkopistoke pistorasiasta
(kuva 17/①).
Aseta laite selälleen, jotta pääset
käsiksi laitteen pohjaan (kuva 17/②).
21
q
0 Paina laitteen pohjassa olevaa ylikuormitussuojauksen painiketta (kuva 1/N).
Painike lukittuu, kun laite on jäähtynyt
tarpeeksi (kuva 17/③). Jos painike ponnahtaa uudelleen ulos, on laitteen
annettava jäähtyä lisää; paina painiketta jonkin ajan kuluttua uudelleen.
0 Kun painike on lukittunut, aseta laite
takaisin tavalliseen käyttöasentoon
(kuva 18/①).
0 Pistä verkkopistoke pistorasiaan
(kuva 18/②).
0 Laita tehosekoittimen kulho/monitoimiosan kulho takaisin paikoilleen
(kuva 18/③ ja ④), tämän käyttöohjeen
vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla.
0 Laite on jälleen käyttövalmis. Käännä
kierrosluvun valitsin oikealle haluamaasi asentoon (kuva 18/⑤) ja jatka
kesken jääneestä vaiheesta.
Tehosekoitin
Tehosekoittimen avulla voit valmistaa
mitä erilaisimpia juomia, murskata
jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia jne.
Sekoittimen käytön
esivalmistelut
Tehosekoittimen kulho voidaan asettaa
paikoilleen vasta kun tehosekoittimen
varmuuskansi (kuvat 1/T ja 4) on
poistettu.
0 Käännä varmuuskantta myötäpäivään
ja irrota se.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimen kulho (kuva 1/B
nuoja kuva 2) sekoittimeen (nuoli
len
kohdalle) ja käännä vastapäivään niin kauan, että se lukkiutuu.
Tehosekoittimen kulho naksahtaa selvästi paikoilleen. Mustien nuolien on
oltava päällekkäin.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
sammuu.
22
0 Vain KM 850: Aseta tehosekoittimen
kansi (kuva 1/C ja kuva 3) sekoittimen
kulhon päälle ja käännä kunnes kannen
nokka on kädensijan yläpuolella. Kansi
naksahtaa selvästi paikoilleen.
Tehosekoitin voidaan käynnistää vain,
kun kulho ja kansi ovat asianmukaisesti
paikoillaan.
0 Vain KM 880: Pistä tehosekoittimen
kansi sekoittimen kulhon päälle.
3
3
Tehosekoittimen voi käynnistää vain,
kun kulho on hyvin paikoillaan.
0 Aseta sulkukansi (kuva 1/D) paikoilleen
ja lukitse se.
Tehosekoittimen käyttö
0 Avaa kansi (kuva 1/C) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä 1,5 litran enimmäistäyttömäärää!
Käytön aikana voit lisätä kulhoon
aineksia täyttöaukon kautta. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää sulkukantta (kuva 1/D) myös mitta-astiana.
Sulje täyttöaukko aina välittömästi
aineksien lisäämisen jälkeen välttääksesi roiskeita.
0 Sekoittimen käynnistys: käännä kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä
(kuva 1/J).
3
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla
pitokytkintä saat sekoittimen käymään
maksiminopeudella.
Nopeuden säätöön liittyviä ohjearvoja
löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, tehosekoitin”.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kulhoa myötäpäivään sekoittamisen jälkeen ja poista se laitteesta.
Käännä tämän jälkeen kantta ja poista
se.
3
q
Monitoimiosa
Monitoimiosan käytön
esivalmistelut
Käyttöosat ja niiden käyttömahdollisuudet
•
•
•
•
Seuraavia käyttöosia voit käyttää
laitteen monitoimiosassa:
Vaahdotuslevy (kuva 1/R)
Kerman ja munanvalkuaisten
vaahdottamiseen, kreemien ja kevyiden
taikinoiden valmistamiseen.
Metalliterä (kuva 1/Q)
Raa’an lihan, suklaan ja pähkinöiden
hienontamiseen jne.
Muoviterä (kuva 1/P)
Raskaiden taikinoiden sekoittamiseen
ja vaivaamiseen.
Kiinnityslevy (kuva 1/O) ja terä
(kuva 10) on numeroitu
Terien varsiosat ovat numeroidut
(1 – 6). Sopiva terä asetetaan kiinnityslevyyn.
1
Ohut viipalointi
Hedelmien, vihannesten, raa’an
lihan tai makkaran (esim. meetvursti) jne. leikkaaminen ohuiksi
viipaleiksi.
PG1 Perunaraastin
Perunoiden raastamiseen.
3
Ranskalaisten perunoiden
leikkuri
Perunoiden suikaloiminen ranskalaisiksi perunoiksi.
4
Juustoraastin
Kovien juustojen rouhimiseen,
esim. parmesaani jne.
5
Karkea raastinterä
Vihannesten ja hedelmien yms.
karkeaan raastamiseen.
6
Hieno raastinterä
Vihannesten, hedelmien, suklaan,
valkosipulin jne. hienoon raastamiseen/rouhimiseen.
Aseta tehosekoittimen varmuuskansi paikalleen (kuva 4)
Monitoimiosaa voidaan käyttää
ainoastaan silloin kun tehosekoittimen
kulho on pois paikaltaan ja sekoittimen
varmuuskansi on kiinnitettynä (kuva
1/T ja kuva 4).
0 Poista tehosekoittimen kulho paikaltaan luvun ”Tehosekoitin” kuvauksen
mukaisesti.
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
alkaa vilkkua.
0 Aseta tehosekoittimeen varmuuskansi
paikalleen (merkintä merkinnän
alle) ja käännä vastapäivään kunnes
se lukkiutuu. Varmuuskansi naksahtaa
selvästi paikoilleen. –merkinnän on
oltava varoituslampun kohdalla
(kuva 4).
– Punainen varoituslamppu (kuva 4/a)
sammuu.
Aseta monitoimiosan kulho paikalleen (kuva 5)
0 Aseta monitoimiosan kulho (kuva 1/G)
laitteeseen (nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään kunnes
se lukkiutuu. Monitoimiosan kulho
naksahtaa selvästi paikoilleen. Mustien
nuolien on oltava kohdakkain.
Aseta akseli paikalleen (kuva 7)
0 Aseta akseli (kuva 1/H) monitoimiosan
kulhon keskellä oleviin ulokkeisiin.
Käyttöosien paikalleen asettaminen
•
•
•
•
Seuraavia käyttöosia voidaan käyttää
tarpeen mukaan:
Vaahdotuslevy (kuva 1/R) tai
Metalliterä (kuva 1/Q) tai
Muoviterä (kuva 1/P), tai
Kiinnityslevy (kuva 1/O) ja terä (kuva 9)
23
q
Kiinnityslevyyn asetetaan käyttötarkoitukseen sopiva terä (katso ”Terän asettaminen kiinnityslevyyn”).
0 Aseta toivottu käyttöosa akseliin.
– Vaahdotuslevy, metalliterä ja muoviterä (kuva 8) tarttuvat akselin alaosan hammastukseen.
– Kiinnityslevy (kuva 11) sopii akselin
kuusikantaan.
3
3
0 Aseta kansi monitoimiosan kulhon
päälle(kuva 1/F)(nuoli
nuolen
kohdalle) ja käännä vastapäivään kunnes se lukkiutuu, kansi napsahtaa selvästi paikoilleen. Kannen nokka on
tällöin suoraan kahvan yläpuolella,
molemmat mustat nuolet ovat kohdakkain.
0 Työnnä painin (kuva 1/E) syöttösuppiloon.
Aseta terä kiinnityslevyyn
(kuva 10)
Käyttötarkoituksen mukaan kiinnityslevyyn asetetaan soveltuva terä.
3
Terät löytyvät avattavasta säilytyslokerosta (kuva 1/K) laitteen rungosta.
1
Terät ovat erittäin teräviä. Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
Avaa säilytyslokero vetämällä kädensijasta (kuva 9).
Ota tarvitsemasi terä säilytyslokerosta,
muista koskea ainoastaan terän yläosaan (kuva 9).
Aseta terän kärki kiinnityslevyn keskustaan ja työnnä se levyn syvennykseen
(kuva 10).
Kun haluat poistaa terän, vedä sitä yläosasta kevyesti ulospäin ja nosta pois
kiinnityslevystä.
0
0
0
24
0 Avaa kansi (kuva 1/F) ja laita tarvittavat ainekset kulhoon.
Huomio: Älä ylitä enimmäistäyttömääriä:
– nesteet 1,75 litraa
– kiinteät aineet 1,5 litraa
3
Kiinnityslevyssä on kaksi tarttumisaukkoa kiinnipitämisen helpottamiseksi.
Kannen paikalleen asettaminen
(kuva 6)
0
Monitoimiosan käyttö
Käytön aikana voidaan kulhoon lisätä
aineksia syöttösuppilon kautta. Voit
käyttää tähän tarkoitukseen myös painimen täyttöastiaa (kuva 1/E). Sulje
syöttösuppilo välittömästi täyttämisen
jälkeen välttääksesi roiskeita.
Käytä aina paininta ruoka-aineiden
syvemmälle työntämiseen!
0 Laitteen käynnistäminen: käännä kiertovalitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusasteeseen tai paina pitokytkintä
(kuva 1/J).
1
3
On suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla kierrosluvulla ja siirtyä sitten
korkeampaan nopeuteen. Painamalla
pitokytkintä saat laitteen käymään
maksiminopeudella.
Ohjearvoja löydät luvusta ”Käyttövinkkejä, monitoimiosa”.
Jos varoituslamppu vilkkuu (kuva 4/a)
eikä laitteen käynnistäminen onnistu,
ei tehosekoittimen (kuva 1/T ja kuva 4)
varmuuskansi ole oikein suljettu.
0 Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
0 Käännä kantta käytön jälkeen myötäpäivään ja irrota se.
1
Irrota kansi vasta, kun käyttöosa on
täydellisesti pysähtynyt!
0 Irrota käyttöosa ja akseli.
0 Käännä monitoimiosan kulhoa myötäpäivään ja irrota se.
1
q
Sitruspuserrin
Puhdistus ja hoito
Ennen käyttöä (kuva 13)
Monitoimikoneen runko-osa,
jossa on moottori
0 Aseta monitoimiosan kulho edelläkuvatulla tavalla paikalleen (kuva 5).
0 Aseta sitruspusertimen (kuva 13/a) siiviläosa kulhon päälle (nuoli
nuolen
) kohdalle) ja käännä vastapäivään
kunnes se lukkiutuu. Siiviläosa napsahtaa selvästi paikoilleen, nuolen
on
oltava nuolen
kohdalla.
0 Aseta puserrinosa (kuva 13/b) siiviläosaan.
Sitruspusertimen käyttö
0 Laitteen käynnistäminen: Käännä kiertovalitsinta (kuva 1/I) oikealle asentoon
1.
3
0
0
0
0
1
Sitruspuristinta saa käyttää ainoastaan
alhaisimmilla nopeuksilla.
Laitteen sammuttaminen: käännä kiertovalitsinta vasemmalle asentoon ”0”.
Poista puserrinosa laitteesta käytön
jälkeen.
Käännä siiviläosaa myötäpäivään ja
poista se laitteesta.
Käännä kulhoa myötäpäivään ja irrota
se.
Voit käyttää laitetta jopa 10 minuutin
ajan keskeytyksettä. Anna laitteen
jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän käytön jälkeen (10 minuutin
käytön jälkeen vähintään
20 minuuttia).
Pidä huolta siitä, ettei runko-osan
sisään pääse nestettä!
0 Puhdista runko-osa kostealla pyyhkeellä. Älä koskaan upota runko-osaa
veteen, äläkä pidä sitä juoksevan
veden alla!
1
Tehosekoitin
Kulho ja terä voidaan helposti ja turvallisesti puhdistaa pitokytkimen
avulla.
0 Täytä tehosekoittimen kulho puolilleen lämmintä (ei kuumaa!) vettä ja
lisää sinne muutama pisara astianpesuainetta.
0 Paina hetken aikaa pitokytkintä.
0 Huuhtele kulho lopuksi juoksevan
veden alla.
3
Tehosekoittimen teräasennelman asentaminen/irrottaminen
(kuva 14)
3
Teräasennelma voidaan tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa erikseen.
Huomio: Terä on erittäin terävä!
Loukkaantumisvaara!
0 Irrota teräasennelma (kuva 14/a) tehosekoittimesta kääntämällä sitä vastapäivään, pidä sitä lievästi vinossa
poistaessasi sen laitteesta.
0 Irrota kumitiiviste (kuva 14/b) teräasennelmasta.
1
1
Terä on erittäin terävä. Kumitiiviste voi
vaurioitua.
1
Huuhtele osat varoen käsin (loukkaantumisvaara!). Käytä puhdistamiseen
ainoastaan vettä ja astianpesuainetta.
Älä laita tehosekoittimen terää astianpesukoneeseen.
25
q
0 Aseta kumitiiviste teräasennelmaan.
0 Aseta teräasennelma alakautta kulhoon, pidä sitä samalla lievästi vinossa.
0 Käännä teräasennelmaa myötäpäivään.
Monitoimiosan kulho ja
käyttöosat
0 Puhdista monitoimiosan kulho ja käyttöosat astianpesuainevedellä.
1
Huomio: Metalliterä on erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
1
Muoviosat kuluvat nopeammin, jos
niitä pestään usein astianpesukoneessa. Jos tästä huolimatta haluat
pestä muoviosat astianpesukoneessa,
on ne asetettava yläkoriin.
Terät
0 Puhdista terät harjalla tai pyyhkeellä
juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa!
1
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara!
Säilytys
Kaikkia muita lisäosia paitsi sitruspuserrinta voidaan säilyttää laitteen
sisällä.
• Säilytä teriä säilytyslokerossa (kuva
1/K).
Huomio: Terät ovat erittäin teräviä.
Loukkaantumisvaara! Ota teristä
kiinni ainoastaan niiden yläosasta!
• Asettele lisäosat kuvan 12 mukaisesti
monitoimiosan kulhoon.
1
Huomio: Metalliterä (kuva 1/Q) on
erittäin terävä! Loukkaantumisvaara!
Ota terää ainoastaan tarttumisosasta
kiinni ja säilytä sitä aina teräsuojuksen
sisällä!
• Kiedo johto laitteen takapuolella sijaitsevien hakasten ympärille (kuva 15).
1
26
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 – 240 V
Tehontarve: 800 W
Tämä laite on seuraavien EY-direktiivien mukainen:
• 73/23/ETY, 19.9.1973 "Pienjännitedirektiivi", mukaan luettuna muutosdirektiivi 93/68/ETY.
• 89/336/ETY, 3.5.1989 "Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi", mukaanluettuna muutosdirektiivi
92/31/ETY.
;
Huoltopalvelu
Valmistamiemme laitteiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Jos vika
on kuitenkin sellainen, ettet löydä sille
selitystä käyttöohjeesta, käänny huoltoliikkeen tai AEG-asiakaspalvelun
puoleen.
q
Käyttövinkkejä
• Jään murskaaminen: laita aina kulhoon
tilkka vettä ennen kuin alat murskata
jäätä.
• Kuivien sekoitusten kohdalla voi olla
tarpeen sammuttaa laite välillä, avata
sen kansi ja kaapia seos kulhon seinämistä taikinakaapimella.
• Sekoittaessasi nestemäisiä ja kiinteitä
aineosia, sekoita ensin nestemäiset
aineosat ja lisää sitten kuivat joukkoon.
• Anna kuumien ruoka-aineiden jäähtyä
ennen niiden sekoittamista tehosekoittimella.
• Jos lämpimien ruoka-aineiden työstäminen on tarpeen, on sekoittimen kulhon ilmanvaihdosta pidettävä huolta ja
sulkukansi avattava.
Tehosekoitin
• Tehosekoitin soveltuu erinomaisesti
pienten ruoka-ainemäärien kuten pähkinöiden, korppujauhojen tai mausteiden hienontamiseen.
• Juoksettuneet kastikkeet voidaan helposti ja kätevästi pelastaa tehosekoittimella.
• Leikkaa tai murra hiennonnettavat
ruoka-aineet noin 2-3 cm suuruisiksi
kuutioiksi.
• Poista aina siemenet hedelmistä ja luut
lihasta välttyäksesi terien vaurioitumiselta.
Ruoka-aine
Nopeus
Ohjeita
Vatkaaminen
Pirtelöt
5 – 10
Käytä kylmää maitoa.
Hienontaminen
Pähkinät, suklaa, valkosipuli,
yrtit
Pito
Parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi hienonna vain 1/2 kuppia kerrallaan
Korppujauhojen
valmistus
Sämpylät, keksit, paahtoleipä
5 – 10
Murenna ainekset käsin ennen hienontamista
Pito
Lisää kulhoon 1/4 kupillinen vettä.
Paina pitokytkintä 3-4 kertaa
Jään murskaaminen:
Emulgointi
Salaatinkastike
7 – 10
Sekoita hyvin.
Öljy voidaan lisätä seokseen sekoittamisen
aikana täyttöaukon kautta.
Sekoittaminen
Kakkutaikinat, ohukaistaikina
1
Ainekset ainoastaan sekoitetaan hyvin, ei
vatkata kauan
Soseuttaminen
Keitot, vihannekset, hedelmät
3 – 10
Sekoitetaan, kunnes seos on sakeaa
*Aloita aina alhaisemmalla nopeudella ja siirry sitten korkeampaan nopeuteen.
27
q
Monitoimiosa
Hienontaminen
Tasaisen lopputuloksen takaamiseksi on
hienonnettavien palojen oltava suunnilleen saman kokoisia. Leikkaa tai
murra ruoka-aineet mahdollisimman
samansuuruisiksi palasiksi ennen hienontamista.
Pidä huolta siitä, ettei enimmäistäyttömäärää ylitetä
Jauheliha
Leikkaa liha ennen hienontamista
suunnilleen 2 cm suuruisiksi kuutioiksi.
Vihannekset
Vihannekset, esim. sipuli, kuoritaan ja
jaetaan neljään osaan.
Vatkaaminen
Vatkattavan seoksen enimmäismäärä
vaihtelee sen sakeuden mukaan.
Ainesten lisääminen
Laita kuivat aineet kuten jauhot kulhoon ennen vatkaamista. Aineksia ei
tarvitse sekoittaa ennen vatkaamista.
Nestemäiset ainekset voidaan lisätä
kulhoon vatkaamisen aikana syöttösuppilon kautta.
Vihje: Kastikkeiden ja puolinestemäisten seosten kohdalla voi olla tarpeen
sammuttaa laite välillä, avata kulhon
kansi ja kaapia seos kulhon seinämistä
taikinakaapimella.
28
Kiinnityslevyn käyttäminen
On ensiarvoisen tärkeää, että ruokaaineet syötetään kulhoon oikein syöttösuppilon kautta.
Jotta ruoka-aineet mahtuvat ongelmitta syöttösuppiloon, on ne paloiteltava hieman pienemmiksi paloiksi.
Syötä ruoka-aineet mahdollisimman
pystysuorassa asennossa vieretysten
syöttösuppiloon.
Työnnä ruoka-aineet painimen avulla
mahdollisimman tasaisesti kulhoon.
Painamisen voimakkuus vaikuttaa hienonnettavien ainesten koostumukseen.
1
Käytä aina paininta ruoka-aineiden
työntämiseen. Älä koskaan työnnä sormia syöttösuppiloon!
Liian voimakas painaminen voi
vaurioittaa laitetta!
3
Painimen ja kiinnityslevyn väliin jää
aina jonkin verran hienontamattomia
ruoka-aineita.
Juuston raastaminen
Kylmennä pehmeä juusto kuten
Emmentaler tai Mozzarella hyvin
ennen raastamista.
Kovat juustot raastetaan huoneenlämpöisinä.
Vihje: Parmesaania raastettaessa on
paininta käytettävä vain kevyesti painaen.
q
Käyttöosa
Ruoka-aine
Enimmäismäärä
Määrä
Nopeus
Ohjeita
Hienontaminen
Metalliterä
Vihannekset, esim. sipulit
hedelmät
tuoreet yrtit
pähkinät, mantelit
suklaa
800 g
800 g
1 nippu
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Hedelmien ja vihannesten
tulee olla tuoreita ja kiinteitä, suunnilleen samankokoisiksi paloiksi leikattuja
Lihan jauhaminen
Metalliterä
Liha, kalan fileet (ruodottomat), pekoni
500 g
4–6
Poista luut ja jänteet, leikkaa suunnilleen 2 cm kokoisiksi kuutioiksi.
Korppujauhojen
valmistus
Metalliterä
Kuiva leipä, keksit
125 g
3 tai 4
Murenna ainekset käsin
ennen hienontamista
Soseuttaminen
Metalliterä
Keitetyt hedelmät
tai vihannekset
enintään
1,75 l
3 – 10
Lisää seokseen soseuttamisen aikana tarvittaessa hieman vettä
Sekoittaminen
Metalliterä
Kevyet kakkutaikinat, ohukaistaikina jne.
800 ml
3–7
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää sitten
nopeutta
Sekoittaminen
Metalliterä
Majoneesi
1l
Pito tai 3
Älä sammuta laitetta öljyn
lisäämisen aikana
Vaivaaminen
Muoviterä
Raskaat taikinat, esim.
leipä- ja pitsataikina
1,5 kg
1–5
Aloita 1-tasolla sekoittaaksesi ainekset, lisää sitten
nopeutta
Viipalointi
Ohut
viipalointi
(nro 1)
Vihannekset, esim. kurkku,
kesäkurpitsa, porkkanat jne.
hedelmät, esim. omenat,
tomaatit,
liha, makkara, meetvursti jne.
800 g
1–2
Valitse suunnilleen samankokoisia hedelmiä ja vihanneksia viipaloitavaksi
Leikkaa liha syöttösuppiloon
sopiviksi paloiksi
Perunat
enintään
1 kg
1–2
esim. perunapihveihin
Raastami- Perunaraasnen
tin (nro PG1)
Suikalointi
Ranskalaisten perunoiden leikkuri
(nro 3)
Perunat, porkkanat,
palsternakat
1 kg
1–2
Rouhinta
Juustoraastin (nro 4)
Parmesaani-juusto
500 g
1–2
Älä paina liian voimakkaasti painimella
Rouhiminen/raastaminen
(karkea t.
hieno)
Raastinterä
karkea,
hieno (nro 5
tai nro 6)
Taloussuklaa
hedelmät, esim. omenat
vihannekset, esim. porkkanat
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Murra taloussuklaa 2-3
palaseksi
Vaahdottaminen
Vaahdotuslevy
Kevyet kakkutaikinat
munanvalkuaiset
kerma
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Älä vatkaa munanvalkuaisia liian kauaa
29
q
Reseptejä
Perusresepti keksipohja
4
munanvalkuaista
4 rkl
kylmää vettä
200 g
sokeria
1 paketti vaniljasokeria
(n. 8 g)
4
jauhoja
80 g
tärkkelystä
(esim. perunajauhoa)
3
0
0
0
0
0
30
500 g
1 paketti
leivinjauhetta
Tarvittavat työosat:
Monitoimikulho ja vaahdotuslevy
Laita munanvalkuaiset ja vesi monitoimikoneen kulhoon ja sekoita niitä
nopeudella 5 noin 1 minuutti, kunnes
ne muodostavat jäykän massan.
Lisää sokeri ja vaniljasokeri syöttösuppilon kautta ja sekoita vielä noin 1
minuutti, kunnes sokeri on liuennut
seokseen.
Lisää keltuaiset ja sekoita ne joukkoon
muutamalla pitokytkimen painalluksella.
Sekoita jauhot, tärkkelys ja leivinjauhe
keskenään, lisää seokseen ja sekoita
joukkoon muutamalla pitokytkimen
painalluksella.
Kaada taikina piirakkavuokaan ja paista
se.
jauhoja
leivinjauhetta
250 g
Pehmeää margariinia tai
voita
250 g
sokeria
munankeltuaista
80 g
1 tl
Perusresepti kakkutaikina
1 paketti
(n. 8 g)
vaniljasokeria
1 hyppysell suolaa
4
munaa
150 ml
maitoa
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
0 Syötä ainekset kulhoon edellä mainitussa järjestyksessä.
0 Sekoita aineksia 3-4 –nopeudella
1-1½ minuuttia, kunnes taikina on
tasaista ja kuohkeaa.
3
Jos taikina tarttuu vatkattaessa liikaa
kulhon reunoihin, sammuta laite, avaa
kansi ja kaavi taikina reunoista kaapimen avulla.
0 Kaada taikina haluamaasi kakkuvuokaan ja paista se.
3
Taikinaa on helppo muunnella maun
mukaan lisäämällä siihen erilaisia
makuja, mausteita tms.
Esimerkki tiikerikakusta:
0 Kaada 2/3 taikinasta vuokaan. Lisää jäljellejääneeseen taikinaan 1 rkl kaakaota ja 1 rkl maitoa ja sekoita sitä hetki
pitokytkimen avulla.
0 Kaada tumma taikina vaalean päälle
vuokaan. Vedä haarukkaa itsensä
ympäri kieputtaen molempien taikinakerrosten läpi tiikerikakkukuvion
aikaansaamiseksi.
3
q
Perusresepti murotaikina
250 g
1 tl
125 g
60 g
3
0
0
0
0
0
jauhoja
Perusresepti hiivataikina
500 g
jauhoja
leivinjauhetta
40 g
kylmää margariinia tai
voita
hiivaa (tuore) tai
1 pkt kuivahiivaa
80 g
sokeria
sokeria
1 hyppysell suolaa
1 hyppysell
suolaa
80 g
1
muna
200 ml
1 rkl
kylmää vettä
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
Laita jauhot, leivinjauhe, suola ja sokeri
kulhoon. Lisää kylmä palasiksi leikattu
voi kulhoon.
Sekoita 3-4 –voimakkuudella suunnilleen 1 minuutti, lisää muna ja kylmä
vesi syöttösuppilon kautta ja jatka
sekoittamista kunnes taikina muodostaa pallon terän ympärille.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Anna taikinan seistä jääkaapissa noin
30 minuuttia ennen leivonnan jatkamista.
Kauli taikina, levitä se hyvin rasvattuun
vuokaan ja laita päälle maun mukaan
hedelmiä esim. omena- tai luumupaloja.
3
0
0
0
0
0
3
sulaa margariinia
haaleaa maitoa
Tarvittavat työosat:
Monitoimiosan kulho ja muoviterä
Syötä ainekset kulhoon edellä mainitussa järjestyksessä.
Sekoita voimakkuudella 3 – 4 suunnilleen 1 - 1½ minuuttia kunnes taikina
muodostaa pallon terän ympärille.
Ota taikina pois kulhosta ja vaivaa sitä
vielä hetki käsin.
Lisää ainekset, joita et halua hienontaa,
esim. rusinat, jälkikäteen käsin taikinan
sekaan.
Anna taikinan nousta ennen leipomista
peitetyssä kulhossa lämpimässä paikassa, kunnes se on kohonnut suunnilleen kaksinkertaiseksi.
Käyttömahdollisuuksia:
pullapitko, korvapuustit, hedelmäinen
piiras, pikkupullat
Suolaisia piiraita varten, esim. sipulipiiras, taikina valmistetaan ilman sokeria.
31
c
zákaznice,
c Vážená
vážený zákazníku,
pøeètìtì si laskavì peèlivì tento
návod k použití.
Dbejte pøedevším bezpeènostních
pokynù na prvních stránkách tohoto
návodu k použití! Návod k použití
laskavì uschovejte pro pozdìjší
vyhledání. Pøedejte jej dále
pøípadným novým vlastníkùm
pøístroje.
Prostøednictvím výstražného trojúhelníku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
1
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
32
Popis zaøízení
(obrázek 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Obrázek pøedstavuje KM 850
Skøíò motoru
Mixovací nádoba
Víko mixéru
Horní uzávìr
Maèkací zaøízení s odmìrkou
Víko s plnicím otvorem
Univerzální nádoba
Vøeteno
Voliè poètu otáèek
Pulzní tlaèítko
Pøihrádka na øezné nástavce
Navíjeè kabelu (zadní strana
pøístroje)
Typový štítek (dolní strana pøístroje)
Tlaèítko ochrany proti pøetížení (dolní
strana pøístroje)
Držák nástavcù
Umìlohmotný nùž
Kovový nùž s ochranným pouzdrem
Šlehací kotouè
Lis na citronovou št‘ávu
Bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
Stìrka tìsta
Typ KM 850 má plastovou mixovací
nádobu, typ KM 880 má sklenìnou
nádobu.
c
1 Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost pøístrojù AEG odpovídá
uznávaným pravidlùm techniky a
zákonu o bezpeènosti pøístrojù. Jako
výrobce máme však nicménì
zapotøebí Vás seznámit
s následujícími bezpeènostními
pokyny.
Všeobecné bezpeènostní
pokyny
• Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí a kmitoèet
souhlasí s údaji na typovém štítku!
• Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu,
pokud je poškozená
– napájecí šòùra
– nebo pouzdro.
• Pøi vytahování zástrèky ze sít’ové
šòùry netahejte nikdy za napájecí
šòùru.
• Pokud je napájecí šòùra pøístroje
poškozená, musí ji výrobce,
pracovníci servisního støediska nebo
jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby
se zabránilo možným škodám.
• Opravy tohoto pøístroje smìjí
provádìt pouze odborníci.
Neodbornì provedené opravy se
mohou stát zdrojem znaèného rizika.
V pøípadì potøeby se proto obrat’te
na servisní støedisko spoleènosti
AEG nebo na svého odborného
prodejce.
• Pøístroj je urèen pouze ke
zpracovávání potravin v domácnosti.
Výrobce neruèí za škody, které
vzniknou neodborným použitím
pøístroje nebo jeho použitím k jinému
než urèenému úèelu.
Zabezpeèení pøed dìtmi
• Nenechávejte pøístroj v provozu
bez dozoru a uchovávejte jej
mimo dosah dìtí!
Pøi provozu kuchyòského
robotu dodržujte následující
pokyny
• Nikdy pøístroj nespouštìjte mokrýma
rukama.
• V pøístroji není dovoleno míchat
jakékoli barvy (laky, polyester atd.) –
nebezpeèí výbuchu!
• Pøed každým èištìním nebo operací
údržby pøístroj vypnìte a zástrèku
vytáhnìte ze sítì.
• Skøíò motoru (obrázek 1/A) nikdy
neponoøujte do vody nebo jakékoli
jiné kapaliny!
• Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které vzniknou v dùsledku
nesprávného použití pøístroje nebo
chybné obsluhy.
• Nástroje je na robot dovoleno
nasazovat (nebo je z nìj vyjímat)
pouze v pøípadì, že je pøístroj
odpojen od sítì.
• Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/Q)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž uchopte vždy
pouze za rukojet‘ a uchovávejte ho v
ochanném pouzdøe! Pøi umývání
nože postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezné nástavce (obrázek
9) jsou velmi ostré! Nebezpeèí
poranìní! Nástavce uchovávejte
pouze v pøihrádce pro pøíslušenství
(obrázek 1/K). Pøi umývání
postupujte opatrnì.
• Pozor: Øezná mechanika mixéru
(obrázek 14/a) je velmi ostrá.
Nebezpeèí poranìní! Pøi rozebírání
i opìtovném sestavování mixéru
postupujte opatrnì.
• Pozor: Nikdy nevkládejte prsty do
plnicího otvoru (obrázek 1/F)!
Nebezpeèí poranìní!
• Pozor: Pøed spuštìním mixéru
zkontrolujte, zda jste v nìm nenechali
žádné pevné pøedmìty (napøíklad
lžíce), a do mixovací nádoby
nezasahujte rukama. Nebezpeèí
poranìní!
• Víko sundávejte teprve poté, co se
nástroje zcela zastaví.
33
c
• Nenechávejte v plnicím otvoru žádné
dlouhé pøedmìty (nože, vaøeèky,
stìrky tìsta a podobnì). Nebezpeèí
poranìní! Ke stlaèování
zpracovávaného materiálu používejte
pouze maèkací zaøízení (obrázek
1/E).
• Do mixovací nádoby ani do
univerzální nádoby nenalévejte horké
tekutiny (tekutiny smìjí být pouze
studené nebo teplé).
• Pøed nasazením vøetene (obrázek
1/H) a nástrojù nasaïte vždy na
motor univerzální nádobu (obrázek
1/G).
• Pøi normálním zpùsobu použití
(míchání lehkého tìsta atd.) mùže
zaøízení pracovat až 10 minut bez
pøerušení. Po delším nepøerušovaném
použití nechejte zaøízení vychladnout
(po 10 minutách bez pøerušení
minimálnì 20 minut). Pøi zpracovávání
vìtšího množství tuhých látek,
napøíklad 1,5 kg tìsta, nepoužívejte
pøístroj bez pøerušení déle než
1 minutu.
• Pøed vyjmutím univerzální nádoby
vždy nejprve vyjmìte nástroje a
vøeteno.
• Nepøekraèujte maximální plnicí objem.
• Nenechávejte zapnutý pøístroj bez
dozoru. I když z místnosti odcházíte jen
nakrátko, vždy odpojte zátrèku od sítì.
• Po ukonèení práce pøítroj vypnìte a
vytáhnìte zástrèku ze sítì.
2 Likvidování
Zlikvidujte obalový materiál!
Obalový materiál jednoduše
neodhoïte. Dbejte laskavì
následujících pokynù:
Obal z kartonu lze odevzdat do
sbìren starého papíru.
Pytlík z polyetylenu (PE) odevzdejte
do sbìren PE k opìtnému
zužitkování. Fixaèní obalové èásti
z lehèeného polystyrenu (PS)
neobsahují freony a lze je odevzdat
do odpovídajících sbìren
(recyklaèních støedisek).
34
Informujte se laskavì u Vaší obecní
správy o recyklaèním støedisku, ke
kterému pøíslušíte.
Zlikvidujte starý pøístroj!
Vyøadíte-li pøístroj jednoho dne
navždy z provozu, odevzdejte jej
laskavì v nejbližším recyklaèním
støedisku nebo Vašemu prodejci,
který jej za nepatrný poplatek
pøevezme.
Všeobecné pokyny k
obsluze
Kuchyòský robot vám pøi pøípravì
jídel pomáhá nejrùznìjšími zpùsoby:
• Mixér slouží k pøípravì nerùznìjších
mixovaných nápojù, drcení ledu,
rozmìlòování ovoce a zeleniny a
podobnì.
• S multifunkèním dílem mùžete
napøíklad
– pøipravovat tìsto,
– sekat maso, oøechy a podobnì,
– krájet nebo strouhat ovoce a
zeleninu,
– krájet bramborové hranolky,
– šlehat smetanu a vajeèný bílek,
– lisovat št‘ávu z citronù, pomeranèù
èi grapefruitù.
Bezpeènostní systémy
Pøístroj je vybaven rùznými
bezpeènostními systémy.
• Mixér i univerzální nádobu lze spustit
pouze v pøípadì, že pøíslušná
nádoba i víko jsou správnì
nasazeny.
• Univerzální nádobu lze uvést do
provozu pouze po vyjmutí mixovací
nádoby a nasazení bezpeènostního
krytu na mechaniku mixéru (obrázky
1/T a 4).
1
Pøesto pøístroj uchovávejte mimo
dosah dìtí.
1
Pøístroj používejte pouze na rovné a
suché pracovní ploše.
c
Ochrana proti pøetížení
Pøístroj je vybaven ochranou proti
pøetížení, která ho vypne pøi
pøípadném pøehøátí a tím ho chrání
proti poškození. V takovém pøípadì
vyskoèí tlaèítko ochrany proti
pøetížení (obr. 1/N) na spodku
pøístroje.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pokud takový pøípad nastane, je
tøeba postupovat níže uvedeným
zpùsobem. V opaèném pøípadì by
mohlo dojít k poškození pøístroje, na
nìž se nevztahuje záruka.
Vyèkejte alespoò 15 sekund, dokud
pøístroj nevychladne.
Nastavte otoèný voliè (obr. 1/I)
doleva do polohy "0" (obr. 16/①).
Sejmìte mixovací resp. univerzální
nádobu (obr. 16/② a ③) podle
pokynù uvedených na pøíslušném
místì tohoto návodu k použití.
Vytáhnìte sít‘ovou zástrèku
(obr. 17/①).
Pøístroj obrat‘te spodní èástí vzhùru,
abyste získali pøístup ke spodní
stranì pøístroje (obr. 17/②).
Stisknìte tlaèítko ochrany proti
pøetížení (obr. 1/N) na spodní stranì
pøístroje. Jestliže pøístroj vychladl,
tlaèítko zaskoèí (obr. 17/③). Pokud
tlaèítko znovu vyskoèí, nechejte
pøístroj chladnout delší dobu. Celý
postup opakujte.
Jakmile tlaèítko zaskoèí, pøístroj
postavte do normální provozní
polohy (obr. 18/①).
Zástrèku znovu zasuòte (obr. 18/②).
Nasaïte mixovací resp. univerzální
nádobu (obr. 18/③ a ④) podle
pokynù uvedených na pøíslušném
místì tohoto návodu k použití.
Pøístroj je znovu pøipraven k provozu.
Otoète otoèný spínaè doprava do
požadované polohy (obr. 18/⑤) a
pokraèujte v èinnosti, pøí níž došlo k
pøerušení funkce.
Mixér
Mixér slouží k pøípravì nejrùznìjších
míchaných nápojù, k drcení ledu,
rozmìlòování ovoce a zeleniny a
podobnì.
Pøíprava mixéru
Aby bylo možné na robot nasadit
mixovací nádobu, je nutno nejprve
sejmout bezpeènostní kryt
mechaniky mixéru (obrázky 1/T a 4).
0 Pootoète bezpeènostmí krytem ve
smìru hodinových ruèièek a sejmìte
ho.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na podstavec mixéru nasaïte mixovací nádobu (obrázky 1/B a 2; šipka
se musí shodovat se šipkou
)
a otáèejte nádobou proti smìru
hodinových ruèièek až na doraz
(dokud neuslyšíte klapnutí). Obì
èerné šipky se musejí pøekrývat.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
0 Pouze KM 850: Na mixovací nádobu
nasaïte víko mixéru (obrázky 1/C
a 3) otoète jím tak, aby se výstupek
na víku nacházel pøímo nad držadlem.
Víko pak slyšitelnì zaklapne.
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že mixovací nádoba i víko jsou
správnì nasazeny.
0 Pouze KM 880: Víko mixéru
nasaïte na mixovací nádobu.
3
3
Mixér lze zapnout pouze v pøípadì,
že nádoba je správnì nasazena.
0 Nasaïte a utáhnìte horní uzávìr
(obrázek 1/D).
Obsluha mixéru
0 Otevøete víko (obrázek 1/Ca vložte do
nádoby všechny potøebné pøísady.
Pozor: Nepøekraèujte maximální
plnicí objem 1,5 litru!
35
c
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat další pøísady plnicím
otvorem. K plnìní mùžete mùžete
použít i horní uzávìr (obrázek 1/D).
Plnicí otvor vždy opìt ihned zavøete,
aby nedocházelo k vystøikování
mixovaných potravin.
0 Spuštìní mixéru: Otoète volièem
poètu otáèek (obrázek 1/I) doprava a
nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude mixér pracovat
nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty pro nastavení
rychlosti naleznete v kapitole “Tipy
pro používání mixéru”.
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po mixování otoète nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a vyjmìte
ji. Potom otoète víkem a sejmìte je.
3
Multifunkèní díl
Jednotlivé nástroje a možnosti
jejich použití
•
•
•
•
36
Do multifunkèního dílu mùžete
nasadit následující nástroje:
Šlehací kotouè (obrázek 1/R)
Ke šlehání smetany a vajeèného
bílku, k pøípravì krémù a lehkých
tìst.
Kovový nùž (obrázek 1/Q)
K sekání syrového masa, èokolády,
oøechù a podobnì.
Umìlohmotný nùž (obrázek 1/P)
K hnìtení a míchaní tuhých tìst.
Držák nástavcù (obrázek 1/O) s
øezným nástavcem (obrázek 10)
Nástavce jsou na upínacím konci
oznaèeny èíslem (1 až 6).
Požadovaný nástavec se upevní do
držáku nástavcù.
Krájení najemno
Ke krájení ovoce, zeleniny,
syrového masa a uzenin
(napøíklad salámù) na jemné
plátky.
PG1 Struhadlo na brambory
Na strouhání brambor.
3 Krájení hranolkù
K vykrajování bramborových
hranolkù.
4 Struhadlo na sýr
K jemnému strouhání tvrdých
sýrù (napøíklad parmezánu) a
podobnì.
5 Strouhání nahrubo
Ke strouhání ovoce, zeleniny a
podobnì.
6 Strouhání najemno
K jemnìjšímu strouhání
zeleniny, ovoce, èokolády,
èesneku a podobnì.
1
Pøíprava multifunkèního dílu
Nasazení bezpeènostního
krytu (obrázek 4)
Multifunkèní díl lze spustit pouze po
vyjmutí mixovací nádoby a nasazení
bezpeènostního krytu na mechaniku
mixéru (obrázky 1/T a 4).
0 Sejmìte mixovací nádobu; postupujte
pøitom podle pokynù v èásti “Mixér”.
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zaène blikat.
0 Na mechaniku mixéru nasaïte
bezpeènostní kryt (znaèka se musí
shodovat se znaèkou ) a pootoète
krytem proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Kryt pøitom
slyšitelnì zaklapne. Znaèka se
musí nacházet nad výstražným
indikátorem (obrázek 4).
– Èervený indikátor (obrázek 4/a)
zhasne.
c
Nasazení univerzální nádoby
(obrázek 5)
0 Do plnicího otvoru vložte maèkací
zaøízení (obrázek 1/E).
0 Univerzální nádobu (obrázek 1/G)
nasaïte na pøístroj (šipka
se
musí shodovat se šipkou
)a
otáèejte jí proti smìru hodinových
ruèièek až na doraz. Nádoba
slyšitelnì zaklapne. Obì èerné šipky
se musejí pøekrývat.
Nasazení vøetena (obrázek 7)
0 Vøeteno (obrázek 1/H) nasaïte na
èep ve støedu univerzální nádoby.
Nasazování nástrojù
•
•
•
•
U tohoto zaøízení lze používat
následující nástroje:
šlehací kotouè (obrázek 1/R), nebo
kovový nùž (obrázek 1/Q), nebo
umìlohmotný nùž (obrázek 1/P), nebo
držák nástavcù (obrázek 1/O) s
øezným nástavcem (obrázek 9).
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít (viz èást
“Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù”).
0 Požadovaný nástroj nasaïte na
vøeteno.
– Šlehací kotouè, kovový nùž a nùž z
umìlé hmoty (obrázek 8) zasahují
do ozubení dole na vøetenu.
– Držák nástavcù (obrázek 11)
umístìte na šestihran vøetena.
3
3
S nosišem nástavcù manipulujte
pokud možno pouze prsty pomocí
dvou otvorù v držáku.
Nasazení øezného nástavce do
držáku nástavcù (obrázek 10)
Do držáku nástavcù upevnìte
vhodný nástavec podle toho, k èemu
chcete robot použít.
3
Nástavce jsou uloženy v pøíslušné
vyklápìcí pøihrádce (obrázek 1/K) ve
skøíni motoru.
1
Nástavce jsou velmi ostré. Berte je
vždy pouze za rukojet‘!
Chcete-li odklopit kryt pøihrádky,
uchopte úchytku na krytu a za kryt
zatáhnìte (obrázek 9).
Požadovaný nástavec držte pøi
vyjímání z pøihrádky vždy za rukojet‘
(obrázek 9).
Hrot nástavce umístìte do støedu
držáku nástavcù a zasuòte jej do
drážky v kotouèi (obrázek 10).
Chcete-li nástavec vyjmout, uchopte
jej za rukojet‘, lehce za ni zatáhnìte a
nástavec nadzvednìte.
0
0
0
0
Obsluha multifunkèního dílu
0 Otevøete víko (obrázek 1/F) a vložte
do univerzální nádoby všechny
potøebné pøísady.
Pozor! Nepøekraèujte maximální
plnicí objem:
– kapaliny: 1,75 litru
– tuhé potraviny: 1,5 litru
3
Bìhem provozu mùžete do nádoby
pøidávat plnicím otvorem další pøísady.
Mùžete k tomu použít i kalíšek
maèkacího zaøízení (obrázek 1/E).
Plnicí otvor opìt ihned uzavøete, aby
nedocházelo k vystøikování
zpracovávaných potravin z nádoby.
1
Ke stlaèování zpracovávaného
materiálu používejte pouze maèkací
zaøízení!
Nasazení víka (obrázek 6)
0 Na univerzální nádobu nasaïte víko
(obrázek 1/F; šipka
se musí shodovat se šipkou
) a otáèejte jím
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz; víko slyšitelnì zaklapne.
Výstupek na víku se bude nacházet
pøímo nad držadlem. Obì èerné
šipky se musejí pøekrývat.
37
c
0 Spuštìní zaøízení: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej na požadovaný rychlostní
stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko
(obrázek 1/J).
3
Doporuèujeme zaèít nižší rychlostí a
poté rychlost zvýšit. Po stisknutí
pulzního tlaèítka bude pøístroj
pracovat nejvyšší rychlostí.
Orientaèní hodnoty naleznete v
kapitole “Tipy pro používání
multifunkèního dílu”.
Pokud èervený indikátor
(obrázek 4/a) bliká a pøístroj nelze
spustit, není správnì nasazen
bezpeènostní kryt mechaniky mixéru
(obrázky 1/T a 4).
0 Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
0 Po použití multifunkèního dílu otoète
víkem ve smìru hodinových ruèièek
a sejmìte je.
1
Víko snímejte teprve po úplném
zastavení nástroje!
0 Vyjmìte nástroj a vøeteno.
0 Otoète univerzální nádobou ve
smìru hodinových ruèièek a
vyjmìte ji.
1
Lis na citronovou št’ávu
Pøíprava (obrázek 13)
0 Nasaïte na pøístroj univerzální
nádobu (obrázek 5) výše popsaným
zpùsobem 5).
0 Na univerzální nádobu nasaïte síto
se musí
lisu (obrázek 13/a; šipka
shodovat se šipkou
) a otoète jím
proti smìru hodinových ruèièek až
na doraz. Síto slyšitelnì zaklapne.
Šipka
se musí nacházet nad
šipkou
.
0 Do síta nasaïte lisovací kužel
(obrázek 13/b).
38
Obsluha lisu na citronovou
št’ávu
0 Spuštìní pøístroje: Otoète volièem
otáèek (obrázek 1/I) doprava a nastavte jej do polohy 1.
3
0
0
0
0
1
Pøi použití lisu na citronovou št‘ávu
smí pøístroj pracovat pouze nejnižší
rychlostí.
Vypnutí pøístroje: Otoète volièem
otáèek doleva do polohy “0”.
Po použití lisu lisovací kužel vyjmìte.
Otoète sítem ve smìru hodinových
ruèièek a vyjmìte je.
Otoète univerzální nádobou ve smìru
hodinových ruèièek a vyjmìte ji.
Zaøízení mùžete používat až 10 minut
bez pøerušení. Po delším nepøerušovaném provozu je vždy nechejte vychladnout (po 10 minutách bez pøerušení
minimálnì 20 minut).
Èištìní a údržba
Skøíò motoru
Ujistìte se, že do skøínì motoru
nepronikla žádná tekutina!
0 Oèistìte skøíò motoru vlhkým
hadøíkem. Nikdy skøíò neponoøujte
do vody a neumývejte ji pod
tekoucí vodu!
1
Mixér
Nádobu i nože lze snadno a
bezpeènì vyèistit pomocí pulzního
tlaèítka.
0 Mixovací nádobu naplòte do poloviny
teplou (nikoli horkou!) vodou a
pøidejte do ní nìkolik kapek
prostøedku na mytí nádobí.
0 Stisknìte krátce pulzní tlaèítko.
0 Nakonec nádobu vypláchnìte tekoucí vodou.
3
c
Demontáž a montáž øezné
mechaniky (obrázek 14)
3
Pokud je to nutné, lze øeznou
mechaniku z pøístroje vymontovat a
vyèistit ji samostatnì.
1 Pozor: Øezná mechanika je velmi
ostrá! Hrozí nebezpeèí poranìní!
0 Otáèejte øeznou mechanikou
(obrázek 14/a) proti smìru hodinových ruèièek a po uvolnìní ji
vyjmìte; držte ji pøitom mírnì
zešikma.
0 Z øezné mechaniky vyjmìte tìsnicí
kroužek (obrázek 14/b.
1
Øezná mechanika je velmi ostrá.
Tìsnicí kroužek se mùže poškodit.
Èásti mechaniky opatrnì
propláchnìte v rukou (nebezpeèí
poranìní!). K èištìní používejte
pouze vodu a prostøedek na mytí
nádobí.
Øeznou mechaniku mixéru nikdy
neumývejte v myèce na nádobí.
0 Nasaïte na øeznou mechaniku
tìsnicí kroužek.
0 Øeznou mechaniku zespodu nasaïte
zpìt do nádoby; držte ji pøitom mírnì
zešikma.
0 Nakonec øeznou mechaniku upevnìte pootoèením ve smìru hodinových ruèièek.
1
Univerzální nádoba a nástroje
0 Univerzální nádobu a nástroje
umývejte v døezu na nádobí.
1
Pozor: Kovový nùž je mimoøádnì
ostrý! Hrozí nebezpeèí poranìní!
1
Jestliže budete plastové èásti umývat
èasto v myèce na nádobí, budou
stárnout rychleji. Pokud je pøesto
chcete umývat v myèce, umístìte je
do horního koše.
Nástavce
0 Nástavce umývejte kartáèem nebo
hadøíkem pod tekoucí vodou nebo v
myèce na nádobí!
1
Pozor: Nástavce jsou mimoøádnì
ostré! Hrozí nebezpeèí poranìní!
Uchovávání
Všechny souèásti pøíslušenství (s
výjimkou lisu na citrónovou št‘ávu)
lze uchovávat pøímo v pøístroji.
• Nástavce ukládejte do pøihrádky na
pøíslušenství (obrázek 1/K).
Pozor: Nástavce jsou velmi ostré.
Nebezpeèí poranìní! Nástavce
berte vždy pouze za rukojet‘!
• Souèásti pøíslušenství ukládejte do
univerzální nádoby (viz obrázek 12).
1
Pozor: Kovový nùž (obrázek 1/Q)
je mimoøádnì ostrý! Nebezpeèí
poranìní! Kovový nùž berte vždy
pouze za rukojet‘ a ukládejte jej pouze
s nasazeným ochranným pouzdrem!
• Kabel oviòte kolem dvou háèkù na
zadní stranì pøístroje (obrázek 15).
1
Technické údaje
Napìtí v síti: 230 – 240 V
Pøíkon: 800 W
;
Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím ES:
• 73/23/EHS ze dne 19.2.1973 –
Nízkonapìt’ové smìrnice
• 89/336/EHS ze dne 3.5.1989
(vèetnì modifikaèní smìrnice
92/31/EHS) – Smìrnice EMV.
Servis
Pro naše výrobky platí nejvyšší
nároky na kvalitu. V pøípadì, že
pøesto vzniknou poruchy, pro jejichž
odstranìní nenaleznete pokyn
v návodu k použití, pak se obrat’te
na odborného prodejce nebo servis
AEG.
39
c
Tipy pro používání
pøístroje
• Vejce: Než do nádoby rozklepnete
vejce, nalijte do ní trochu vody.
• Pøi zpracovávání suchých smìsí
mùže být zapotøebí mixér bìhem
práce vypnout, otevøít víko a stìrkou
tìsta seškrábnout smìs, která ulpìla
na stìnách mixéru.
• Pøi mixování tekutých i pevných
pøísad rozmixujte nejprve tekuté
pøísady a teprve poté k nim pøidejte
pøísady tuhé.
• Horké tekutiny nechte pøed
zpracováním v mixéru vychladnout.
• Pokud chcete zpracovávat teplé
pøísady, musíte mixér vyvìtrat.
Sejmìte horní uzávìr.
Mixér
• Mixér se velmi dobøe hodí k sekání a
drcení malého množství potravin,
jako jsou oøechy, strouhanka nebo
koøení.
• Omáèky, které se srazily, lze v mixéru
rychle zachránit.
• Potraviny, které chcete v mixéru
zpracovávat, naøežte nebo nalámejte
na zhruba dvou- až tøícentimetrové
kousky.
• Ovoce vždy vypeckujte a maso
vykostìte, aby nedošlo k poškození
øezné mechaniky.
Potraviny
Rychlost*
Tipy
Mixování
mléèné koktejly
5 – 10
Používejte vychlazené mléko.
Sekání
oøechy, èokoláda,
èesnek, bylinky
pulzní
tlaèítko
Chcete-li dosáhnout jemného
nasekání, zpracovávejte najednou
pouze 1/2 šálku.
Výroba
strouhanky
housky, keksy, toasty
5 – 10
Pøed zpracováním peèivo nahrubo
nadrobte.
pulzní
tlaèítko
Pøidejte 1/4 šálku vody.
3–4 x zmáèknìte pulzní tlaèítko.
Šlehání vajec
Emulgování
salátové dresinky
7 – 10
Dobøe zamíchejte.
Bìhem míchání mùžete pøilévat olej
plnicím otvorem.
Míchání
Kuchyòské smìsi, tìsto na
omelety
1
Pøísady pouze dobøe promíchejte.
Nešlehejte je pøíliš dlouho.
Výroba pyré
Polévky, zelenina, ovoce
3 – 10
Mixujte smìs, dokud nezhoustne.
*Zaèínejte vždy nižší rychlostí a poté pøepnìte pøístroj na vyšší rychlost.
40
c
Multifunkèní díl
Sekání
Pro dosažení rovnomìrného
výsledku potraviny pøed zpravováním
nakrájejte nebo nalámejte na zhruba
stejnì velké kusy.
Nádobu nikdy nepøeplòujte.
Sekané maso
Pøed zpracováním maso nakrájejte
na zhruba 2 cm velké kousky.
Zelenina
Cibuli a podobné druhy zeleniny pøed
zpracováním oloupejte a rozkrájejte
na ètvrtky.
Mixování
Zpracovávané množství se rùzní
podle konzistence zpracovávaných
potravin.
Pøidávání pøísad
Suché pøísady, jako je mouka, vložte
do univerzální nádoby pøed
zpracováním. Pøísady pøed
zpracováním není tøeba míchat.
Tekuté pøísady lze do nádoby nalévat
bìhem zpracování plnicím otvorem.
Upozornìní: Pøi zpracovávání
omáèek nebo polotekutých pøísad
mùže být zapotøebí pøístroj bìhem
práce vypnout, otevøít víko univerzální
nádoby a setøít stìrkou tìsta smìs,
která ulpìla na stìnách nádoby.
Práce s držákem nástavcù
Velmi dùležitý je správný pøísun
potravin plnicím otvorem.
Pøipravené potraviny lze nakrájet na
tak malé kousky, aby bez problémù
prošly plnicím otvorem.
Kousky vkládejte do plnicího otvoru
kolmo jeden po druhém.
Potraviny pravidelnì stlaèujte
maèkacím zaøízením. Síla tlaku ovlivní
sílu zpracování.
1
Ke stlaèování potravin používejte
pouze maèkací zaøízení. Do plnicího
otvoru nikdy nevkládejte prsty!
Pøíliš silný tlak na maèkací zaøízení
mùže pøístroj poškodit!
3
Mezi maèkacím zaøízením a
držákem nástavcù vždy zùstane
trochu nezpracované potraviny.
Strouhání sýrù
Mìkké sýry, jako je ementál nebo
mozarella, pøed strouháním dobøe
vychlaïte.
Tvrdé sýry, jako je napøíklad
parmezán, zpracovávejte pøi
pokojové teplotì.
Upozornìní: Pøi strouhání
parmezánu na maèkací zaøízení pøíliš
netlaète.
41
c
Nástroj
Potravina
Max.
Rychlost
množství
Upozornìní
Sekání
zelenina, napøíklad cibule
ovoce
kovový nùž
èerstvé bylinky
oøechy, mandle
èokoláda
800 g
800 g
1 svazek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Ovoce a zelenina by mìly
být èerstvé. Používejte
zhruba stejnì velké kusy.
Sekání
masa
kovový nùž
maso,
rybí filety (vykostìné),
slanina
500 g
4–6
Odstraòte kosti a šlachy
a maso nakrájejte na cca
2 cm velké kostky.
Výroba
kovový nùž
strouhanky
suché peèivo, keksy
125 g
3 nebo 4
Pøed zpracováním peèivo
nahrubo nadrobte.
Výroba
pyré
kovový nùž
vaøené ovoce nebo
zelenina
do
1,75 l
3 – 10
Bìhem zpracovávání
pøilijte popøípadì trochu
vody.
Míchání
kovový nùž
lehké kuchyòské smìsi,
tìsto na omelety a
podobnì
800 ml
3–7
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Míchání
kovový nùž
majonéza
1l
pulzní
tlaèítko
nebo 3
Pøi pøidávání oleje pøístroj
nevypínejte.
Hnìtení
umìlohmot tuhá tìsta, napøíklad tìsto
ný nùž
na chléb a na pizzu
1,5 kg
1–5
Zaènìte pøísady míchat
rychlostí 1, poté rychlost
zvyšte.
Krájení
Krájení
najemno
(è. 1)
zelenina (napøíklad okurky,
cukety, rajèata, mrkev a
podobnì),
ovoce (napøíklad jablka),
maso, uzeniny (napøíklad
salámy) a podobnì
800 g
1–2
Použijte ovoce a zeleninu
o zhruba stejné velikosti.
Maso nakrájejte tak, aby
kousky mohly projít
plnicím otvorem.
Strouhání
struhadlo na
brambory
(è. PG1)
brambory
do
1 kg
1–2
napø. pro bramborové
knedlíky
Krájení na
proužky
krájení
hranolkù
(è. 3)
brambory, mrkev, pastinák
1 kg
1–2
Strouhání
struhadlo
na sýr (è. 4)
parmezán
500 g
1–2
Na mackací zarízení pøíliš
netlaète.
Strouhání
(nahrubo
nebo
najemno)
strouhání
nahrubo, tabulková èokoláda, ovoce
najemno (napøíklad jablka), zelenina
(è. 5
(napøíklad mrkev)
nebo è. 6)
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Èokoládu na vaøení
rozlomte na 2–3 kusy.
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Vajeèný bílek nešlehejte
pøíliš dlouho.
Šlehání
42
šlehací
kotouè
lehké kuchyòské smìsi,
vajeèný bílek,
smetana
c
Recepty
Základní recept na piškot
4
vajeèný bílek
4 polévková studená voda
lžíce
200 g
cukr
1 balení
vanilinový cukr
4
vajeèný žloutek
Základní recept na míchané
tìsto
500 g
vajeèný bílek
1 balení prášek do peèiva
250 g
mìkký margarín nebo
máslo
250 g
cukr
80 g
mouka
1 balení vanilinový cukr
80 g
ochucovadlo
1 špetka sùl
prášek do peèiva
4
vejce
150 ml
mléko
1 èajová
lžièka
3
0
0
0
0
0
Použité pøíslušenství:
univerzální nádoba s kotouèem ke
šlehání
Do univerzální nádoby dáme vajeèný
bílek a vodu a smìs šleháme na
stupni 5 zhruba 1 minutu, dokud
neztuhne.
Plnicím otvorem pøidáme do nádoby
cukr a vanilinový cukr a opìt
šleháme 1 minutu, dokud se cukr
nerozpustí.
Pøidáme vajeèný žloutek a nìkolikrát
stiskneme pulzní tlaèítko.
Vmícháme mouku, ochucovadlo a
prášek do peèiva tak, aby vznikla
krémovitá hmota, a smìs krátce
promícháme (nìkolikrát stiskneme
pulzní tlaèítko).
Tìstem naplníme formu a dáme péci.
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
0 Do nádoby vložíme postupnì
všechny pøísady v uvedeném poøadí.
0 Poté tìsto mícháme až 1½ minuty
rychlostí 3–4, dokud nebude mít
krémovitou a hladkou konzistenci.
3
Pokud tìsto bìhem zpracování
pøetéká, vypneme pøístroj, otevøeme
víko a tìsto z okraje nádoby setøeme
stìrkou zpìt do støedu nádoby.
0 Naplníme tìstem vhodnou formu na
peèení a tìsto upeèeme.
3
Toto tìsto lze libovolnì obmìòovat
pøidáním jiných chut‘ových pøísad.
Pøíklad: Mramorová bábovka
0 Dvì tøetiny tìsta vložíme do formy.
Ke zbývající tøetinì pøidáme
1 polévkovou lžíci kakaa a
1 polévkovou lžíci mléka a ještì
jednou krátce promícháme
(stiskneme nìkolikrát pulzní tlaèítko).
0 Tmavé tìsto nalijeme do formy na
svìtlé tìsto. Vidlièkou obì vrstvy
tìsta spirálovitì promícháme, aby
vznikl mramorový vzor.
3
43
c
Základní recept na kypré tìsto Základní recept na kynuté
tìsto
250 g
mouka
1 èajová
lžièka
125 g
60 g
prášek do peèiva
cukr
1 špetka
sùl
1
vejce
0
0
0
0
0
44
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
Do univerzální nádoby nasypeme
mouku, prášek do peèiva, sùl a cukr.
Vychlazené máslo rozkrájíme na
kousky a pøidáme je k mouce.
Smìs asi 1 minutu mícháme rychlostí
3–4, plnicím otvorem pøidáme vejce
a studenou vodu a pokraèujeme v
míchání. Dobøe promíchané tìsto by
mìlo ulpìt na noži.
Poté tìsto vyjmeme z nádoby a
rukama je ještì krátce prohnìteme.
Pøed dalším zpracováváním
necháme tìsto cca 30 minut
odpoèinout v chladnièce.
Tìsto vyválíme, vložíme je do dobøe
vymazané formy a podle chuti
obložíme ovocem, napøíklad jablky
nebo švestkami.
mouka
40 g
droždí (èerstvé) nebo
1 balíèek droždí
sušeného
80 g
cukr
studený margarín
nebo máslo
1 polévková studená voda
lžíce
3
500 g
1 špetka sùl
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
margarín, rozehøátý
vlažné mléko
Použité pøíslušenství:
Univerzální nádoba s umìlohmotným
nožem
Do univerzální nádoby vložíme
všechny pøísady v uvedeném poøadí.
1 až 1½ minuty tìsto rychlostí 3–4
mícháme. Dobøe promíchané tìsto
by mìlo ulpìt na noži.
Tìsto vyjmeme z nádoby a rukama
ještì krátce prohnìteme.
Pøísady, které mají zùstat
nerozmìlnìné (napøíklad rozinky),
vmícháme do tìsta dodateènì
rukama.
Pøed dalším zpracováním necháme
tìsto v zakryté nádobì na teplém
místì kynout tak dlouho, dokud jeho
objem nebude zhruba dvojnásobný.
Použití:
ovocné koláèe, kynuté knedlíky,
taštièky, drobné peèivo.
Pøi pøípravì pikantních koláèù
(napøíklad cibulového) pøipravujte
kynuté tìsto bez cukru.
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Na rysunku pokazano robota
kuchennego KM 850
Obudowa silnika
Pojemnik miksera
Pokrywa miksera
Korek
Popychacz z miark¹
Pokrywa z otworem wrzutowym
Miska uniwersalna
Oœ napêdowa
Regulator obrotów
Przycisk impulsowania
Schowek na wk³ady tn¹ce
Miejsce na przechowywanie kabla
(tylna strona urz¹dzenia)
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
Przycisk do zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
Tarcza wsporcza
Nó¿ z tworzywa sztucznego
Nó¿ metalowy z os³on¹ no¿a
Tarcza do ubijania
Wyciskacz do cytrusów
Pokrywa do napêdu miksera
Skrobak do ciasta
Robot kuchenny KM 850 jest
wyposa¿ony w pojemnik miksera
wykonany z tworzywa sztucznego,
natomiast robot KM 880 jest
wyposa¿ony w pojemnik miksera
wykonany ze szk³a.
45
o
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprzêtu
elektrycznego firmy AEG odpowiada
ogólnie stosowanym technicznym
przepisom i zasadom dotycz¹cym
bezpieczeñstwa sprzêtu. Jako
producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Sprzêt mo¿e byæ naprawiany
wy³¹cznie przez wykwalifikowanych
pracowników. Niew³aœciwie
wykonane naprawy mog¹ byæ
przyczyn¹ powa¿nych uszkodzeñ
sprzêtu. W przypadku koniecznoœci
naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê
do punktu serwisowego AEG lub do
punktu handlowego.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do
przyrz¹dzania artyku³ów
spo¿ywczych w gospodarstwie
domowym. Producent nie odpowiada
za szkody powsta³e na skutek
niew³aœciwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem zastosowania.
46
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru.
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y
zachowaæ w przypadku obecnoœci
dzieci!
Przy pracy z u¿yciem robota
kuchennego nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad
• Nie nale¿y uruchamiaæ urz¹dzenia
mokrymi rêkami.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed czyszczeniem i pielêgnacj¹
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ kabel sieciowy z gniazda.
• Nie zanurzaæ obudowy silnika
(rysunek 1/A) w wodzie lub w innych
cieczach!
• Producent nie odpowiada za
ewentualne szkody, które powsta³y
na skutek u¿ytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
• Przystawki nale¿y zak³adaæ i
wyjmowaæ tylko po od³¹czeniu
urz¹dzenia z zasilania sieciowego.
• Uwaga: nó¿ metalowy (rysunek
1/Q) jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Nó¿ metalowy nale¿y
chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i
nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹
os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu
zachowaæ ostro¿noœæ!
• Uwaga: Wk³ady tn¹ce (rysunek 9)
s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ! Wk³ady tn¹ce nale¿y
przechowywaæ w przewidzianym to
tego celu schowku na akcesoria
(rysunek 1/K). Ostro¿nie przy
zmywaniu!
• Uwaga: Nó¿ miksera (rysunek
14/a) jest bardzo ostry.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prosimy zachowaæ ostro¿noœæ przy
rozk³adaniu i sk³adaniu miksera.
Uwaga: Nie wk³adaæ palców do
otworu wrzutowego (rysunek
1/F)! Niebezpieczeñstwo
doznania obra¿eñ!
Uwaga: Nie wk³adaæ twardych
przedmiotów (np. ³y¿ki) do
pracuj¹cego miksera oraz nie
wk³adaæ rêki do pojemnika miksera.
Niebezpieczeñstwo doznania
obra¿eñ!
Pokrywê zdj¹æ dopiero po
zatrzymaniu siê przystawek.
Nie wk³adaæ d³ugich przedmiotów
(no¿y, ³y¿ek, skrobaka do ciasta i
innych) do otworu.
Niebezpieczeñstwo obra¿eñ!
U¿ywaæ popychacza (rysunek 1/E) w
celu dociœniêcia krojonych artyku³ów.
Nie nape³niaæ pojemnika miksera lub
miski uniwersalnej gor¹cymi (tylko
zimnymi lub ciep³ymi) cieczami.
Na obudowê silnika nale¿y zawsze
nak³adaæ miskê uniwersaln¹ (rys.
1/G), zanim osadzona zostanie oœ
napêdowa (rys. 1/H) i przystawki.
Podczas normalnych prac
(wygniatanie lekkiego ciasta itp.)
urz¹dzenie mo¿na u¿ywaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej). Przy przyrz¹dzaniu bardzo
ciê¿kich sk³adników, np. 1,5 kg
ciasta, nie w³¹czaæ urz¹dzenia bez
przerwy na okres d³u¿szy ni¿
1 minuta.
Przed wyjêciem zawartoœci miski
uniwersalnej nale¿y zawsze
wyci¹gn¹æ najpierw przystawki i oœ
napêdow¹.
Nie przekraczaæ maksymalnych iloœci
nape³nienia.
• Nigdy nie u¿ywaæ urz¹dzenia bez
nadzoru. Równie¿ w razie
krótkotrwa³ego opuszczenia
pomieszczenia nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹ z gniazda.
• Po zakoñczeniu pracy wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ z gniazda
wtyczkê sieciow¹.
2 Utylizacja
Utylizacja opakowania!
Materia³u na opakowanie nie nale¿y
tak po prostu wyrzucaæ. Prosimy o
przestrzeganie nastêpuj¹cych
wskazówek:
Opakowanie z kartonu nale¿y
umieœciæ w pojemniku na
makulaturê.
Torbê z tworzywa sztucznego
wykonan¹ z polietylenu (PE)
umieœciæ w pojemniku na odpady
polietylenowe do ponownego
wykorzystania. Elementy wype³nienia
wykonane z polistyrenu spienionego
(PS) s¹ wolne od freonów i mo¿na je
sk³adowaæ w pojemnikach na
odpady znajduj¹cych siê na
lokalnych sk³adowiskach materia³ów
przeznaczonych do odzysku.
Informacje dotycz¹ce sk³adowisk
materia³ów przeznaczonych do
odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych
samorz¹dach.
Utylizacja zu¿ytego sprzêtu!
Jeœli sprzêt jest zu¿yty, nale¿y go
dostarczyæ do najbli¿szego centrum
materia³ów do odzysku lub do
wykwalifikowanego sprzedawcy,
który ma obowi¹zek przyj¹æ go za
drobn¹ op³at¹.
47
o
Generalne wskazówki do
obs³ugi
Robot kuchenny jest pomocny na
wiele sposobów przy
przygotowywaniu potraw:
• Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
rozdrabniania owoców i warzyw, itd.
• Za pomoc¹ czêœci
wieloczynnoœciowej mo¿na np.
– przyrz¹dziæ ciasto ...
– posiekaæ miêso, orzechy lub
podobne ...
– pokroiæ, szatkowaæ lub zetrzeæ
warzywa lub owoce,
– poci¹æ ziemniaki na frytki ...
– ubiæ œmietanê lub bia³ko ...
– jak i wycisn¹æ sok z cytryn,
pomarañczy, grejpfrutów
System bezpieczeñstwa
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w ró¿ne
systemy bezpieczeñstwa.
• Mikser lub miska uniwersalna mog¹
byæ w³¹czane tylko wtedy, gdy
prawid³owo osadzone s¹ dany
pojemnik oraz odpowiednia pokrywa.
• Miska uniwersalna mo¿e byæ
w³¹czana tylko wtedy, gdy od³¹czony
jest pojemnik miksera i nasadzona
jest os³ona bezpieczeñstwa napêdu
miksera (rys. 1/T i rys. 4).
1
Przechowywaæ urz¹dzenie w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
1
W³¹czaæ urz¹dzenie wy³¹cznie na
p³askiej, suchej powierzchni.
Zabezpieczenie
przeci¹¿eniowe
Urz¹dzenie posiada zabezpieczenie
przeci¹¿eniowe. Zabezpieczenie to
wy³¹cza urz¹dzenie w momencie
jego przegrzania i chroni przed jego
uszkodzeniem. W tym wypadku
przycisk ochrony przed przegrzaniem
48
(rysunek 1/N) umieszczony na
spodzie urz¹dzenia wystaje.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeœli to nast¹pi, nale¿y postêpowaæ
wed³ug poni¿szego opisu. W
przeciwnym razie mo¿e dojœæ do nie
podlegaj¹cego gwarancji
uszkodzenia urz¹dzenia.
Pozostawiæ urz¹dzenie przez oko³o
15 sekund do wystygniêcia.
Prze³¹cznik obrotowy (rysunek 1/I)
obróciæ w lewo do po³o¿enia "0"
(rysunek 16/①).
Zdj¹æ pojemnik miksera lub miskê
uniwersaln¹ (rysunek 16/② i ③), jak
opisano to w odpowiednim miejscu
tej instrukcji obs³ugi.
Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka
(rysunek 17/①).
Urz¹dzenie po³o¿yæ na boku tak, aby
by³ swobodny dostêp do spodu
urz¹dzenia (rysunek 17/②).
Przycisk do zabezpieczenia
przeci¹¿eniowego (rysunek 1/N) na
spodzie urz¹dzenia wcisn¹æ. Jeœli
urz¹dzenie jest wystarczaj¹co
ch³odne, przycisk pozostaje
schowany (rysunek 17/③). Jeœli
przycisk ponownie wyskakuje,
oznacza to, ¿e urz¹dzenie nie jest
wystarczaj¹co ch³odne i proces
nale¿y powtórzyæ.
W przypadku, gdy przycisk jest
schowany, urz¹dzenie postawiæ w
pozycji pracy (rysunek 18/①).
Wtyczkê ponownie w³o¿yæ do
gniazdka (rysunek 18/②).
Na³o¿yæ pojemnik miksera lub miskê
uniwersaln¹ (rysunek 18/③ i ④), jak
opisano to w odpowiednim miejscu
tej instrukcji obs³ugi.
Urz¹dzenie jest ponownie gotowe do
pracy. Prze³¹cznik obrotowy obróciæ
w prawo w ¿¹dane po³o¿enie
(rysunek 18/⑤) i kontynuowaæ za
pomoc¹ funkcji pracy stopniowanej.
o
Mikser
Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania
ró¿nych napojów, do rozbijania lodu,
szatkowania owoców i warzyw itd.
Przygotowanie miksera
Aby mo¿na by³o nasadziæ pojemnik
miksera, nale¿y zdj¹æ os³onê
zabezpieczaj¹c¹ napêd miksera (rys.
1/T i rys. 4).
0 Obróciæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
zdj¹æ j¹.
– Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Nasadziæ pojemnik miksera (rys. 1/B
i rys. 2) na napêd miksera (strza³ka
na strza³kê
) i obróciæ do
oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Pojemnik
miksera zostanie w sposób s³yszalny
zablokowany. Obie czarne strza³ki
musz¹ byæ ustawione nad sob¹.
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
0 Tylko KM 850: Na³o¿yæ pokrywê
(rys. 1/C i rys. 3) na pojemnik
miksera i obróciæ, a¿ nosek pokrywy
znajdzie siê bezpoœrednio nad
uchwytem. Pokrywa zablokuje siê w
s³yszalny sposób.
Mikser da siê w³¹czyæ dopiero, gdy
pojemnik i pokrywa s¹ poprawnie
osadzone.
0 Tylko KM 880: Pokrywê miksera
na³o¿yæ na pojemnik miksera.
3
3
Po prawid³owym w³o¿eniu pojemnika
mikser wystarczy tylko w³¹czyæ.
0 Za³o¿yæ korek (rys. 1/D) i zablokowaæ.
Obs³uga miksera
0 Otworzyæ pokrywê (rys. 1/C) i dodaæ
wszystkie wymagane sk³adniki do
pojemnika.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra!
Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze
sk³adniki przez otwór w pokrywie. W
tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys.
1/D) równie¿ jako kubeczka do
nape³niania. Zamkn¹æ otwór
natychmiast po dodaniu, aby unikn¹æ
rozpryskiwania miksowanych
sk³adników.
0 Uruchomianie mikser: obróciæ
pokrêt³o regulatora obrotów (rys. 1/I)
w prawo na po¿¹dany poziom
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rys. 1/J).
3
Zaleca siê rozpoczêcie miksowania z
ma³ymi prêdkoœciami i nastêpnie
przechodzenia na wy¿sze. Po wciœniêciu na przycisk impulsowania mikser pracuje z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Wartoœci zalecane do ustawienia
prêdkoœci, patrz rozdzia³ „Porady
dotycz¹ce zastosowania miksera“.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo do po³o¿enia „0“.
0 Po zmiksowaniu obróciæ pojemnik w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ go. Nastêpnie obróciæ pokrywê
i zdj¹æ j¹.
3
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Przystawki i mo¿liwoœci ich
zastosowania
W czêœci wieloczynnoœciowej mo¿na
u¿yæ nastêpuj¹cych przystawek:
• Tarcza do ubijania (rys. 1/R)
Ubijanie œmietany i bia³ka,
przyrz¹dzanie kremów i lekkich ciast.
• Nó¿ metalowy (rys. 1/Q)
Do siekania surowego miêsa,
czekolady, orzechów, itd.
• Nó¿ plastikowy (rys. 1/P)
Do wyrabiania i mieszania ciê¿kich
ciast.
49
o
• Tarcza noœna (rys. 1/O) z
wk³adem tn¹cym (rys. 10)
Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie
numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad
jest osadzany na tarczy noœnej.
1 Nó¿ do krojenia mniejszy
Do ciêcia owoców, warzyw,
surowego miêsa lub kie³basy
(np. salami) itd. na cienkie
plasterki.
PG1 Tarka do ziemniaków
Do ucierania ziemniaków.
3 Nó¿ do frytek
Do ciêcia ziemniaków i frytek.
4 Tarka do serów
Do tarcia twardego sera, np.
parmezanu itd.
5 Tarka do ucierania na grubo
Do ucierania na grubo warzyw i
owoców itd.
6 Tarka do ucierania na drobne
kawa³ki
Do ucierania na drobno warzyw,
owoców, czekolady, czosnku
itd.
Przygotowanie czêœci
wieloczynnoœciowej
Nasadzanie os³ony
zabezpieczaj¹cej (rys 4)
Czêœæ wieloczynnoœciowa mo¿e byæ
uruchamiana wy³¹cznie wtedy, gdy
zdjêty jest pojemnik miksera i
na³o¿ona jest os³ona
zabezpieczaj¹ca napêd miksera (rys.
1/T i rys. 4).
0 Wyj¹æ pojemnik miksera zgodnie z
poni¿szym opisem w punkcie
„Mikser“.
– Miga czerwona kontrolka (rys.
4/a).
0 Na³o¿yæ os³onê zabezpieczaj¹c¹ na
napêd miksera (oznaczenie na
oznaczeniu ) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Os³ona
zabezpieczaj¹ca zaskoczy w
50
s³yszalny sposób. Oznaczenie
musi byæ nad kontrolk¹ (rys. 4).
– Czerwona kontrolka (rys. 4/a)
gaœnie.
Nasadzanie miski uniwersalnej
(rys. 5)
0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys.
na
1/G) na urz¹dzenie (strza³ka
strza³ce
) i obróciæ do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Miska
uniwersalna zaskoczy w s³yszalny
sposób. Obie czarne strza³ki musz¹
znajdowaæ siê nad sob¹.
Osadzanie osi napêdowej
(rys. 7)
0 Nasadziæ oœ napêdow¹ (rys. 1/H) na
czop w œrodku miski uniwersalnej.
Za³o¿yæ przystawki
•
•
•
•
Do wyboru mo¿na za³o¿yæ
nastêpuj¹ce przystawki:
tarcza do ubijania (rys. 1/R), lub
nó¿ metalowy (rys. 1/Q), lub
nó¿ plastikowy (rys. 1/P), lub
tarcza noœna (rys. 1/O) z wk³adem
tn¹cym (rys. 9)
Na tarczê noœn¹ - w zale¿noœci od
zastosowania – nale¿y za³o¿yæ
pasuj¹cy wk³ad (patrz „Wk³adanie
wk³adu tn¹cego na tarczê noœn¹“).
0 Za³o¿yæ po¿¹dan¹ przystawkê na oœ
napêdow¹.
– Tarcza do ubijania, nó¿ metalowy
oraz nó¿ z tworzywa sztucznego
(rysunek 8) zaskakuj¹ na
zazêbienie znajduj¹ce siê w dolnej
czêœci osi .
– Tarcza noœna (rysunek 11) jest
osadzona na szeœciok¹tnym
elemencie osi napêdowej.
3
3
Tarczê noœn¹ nale¿y trzymaæ dwoma
palcami za otwory.
o
Nak³adanie pokrywy (rys. 6)
0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na
misce uniwersalnej (strza³ka
na
strza³ce
) i obróciæ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara do oporu, pokrywa zaskoczy
z charakterystycznym odg³osem.
Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê
bezpoœrednio nad uchwytem, obie
czarne strza³ki musz¹ znajdowaæ siê
nad sob¹.
0 Wsadziæ popychacz (rysunek 1/E) do
otworu wrzutowego.
Osadziæ wk³ad tn¹cy w tarczê
noœn¹ (rys. 10)
W zale¿noœci od zastosowania nale¿y
w³o¿yæ odpowiedni wk³ad do tarczy.
3
Wk³ady znajduj¹ siê w otwieranym
schowku na akcesoria (rysunek 1/K)
w obudowie silnika.
1
Wk³ady tn¹ce s¹ bardzo ostre.
Nale¿y chwytaæ je tylko za uchwyt!
Schowek na akcesoria otwieraæ
poci¹gaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wyj¹æ ze schowka po¿¹dany wk³ad
chwytaj¹c za uchwyt (rys. 9).
Wk³ad umieœciæ szpiczastym
zakoñczeniem po œrodku tarczy
noœnej i wsun¹æ w otwór tarczy
(rys. 10).
W celu wyjêcia wk³adkê nale¿y
poci¹gn¹æ za uchwyt lekko na
zewnêtrz i nastêpnie unieœæ.
0
0
0
0
Obs³uga czêœci
wieloczynnoœciowej
0 Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/F) i
umieœciæ wszystkie sk³adniki w misce
uniwersalnej.
Uwaga: nie przekraczaæ
maksymalnego poziomu nape³nienia:
– Dla cieczy 1,75 litra
– Dla konsystencji sta³ych 1,5 litra
3
Podczas pracy dalsze sk³adniki
mo¿na dodawaæ poprzez otwór
wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu
u¿ywaæ miarki w popyczaczu
(rysunek 1/E). Po dodaniu
sk³adników natychmiast zamkn¹æ
otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania.
Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i
wy³¹cznie do dociskania krojonych
artyku³ów spo¿ywczych!
0 W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotów (rysunek 1/I) w
prawo na po¿¹dany stopieñ
prêdkoœci lub wcisn¹æ przycisk
impulsowania (rysunek 1/J).
1
3
Zaleca siê rozpoczêcie pracy na
ni¿szych obrotach i stopniowe
prze³¹czanie na wy¿sze obroty. Przyciœniêcie przycisku impulsowania
powoduje prze³¹czenie siê urz¹dzenia na najwy¿sz¹ prêdkoœæ.
Wartoœci orientacyjne znajduj¹ siê w
rozdziale „Porady dotycz¹ce zastosowania czêœci wieloczynnoœciowej“.
Jeœli miga kontrolka ostrzegawcza
(rysunek 4/a) i urz¹dzenia nie mo¿na
w³¹czyæ, oznacza to ¿e pokrywa
bezpieczeñstwa napêdu miksera
(rysunek 1/T i rysunek 4) nie zosta³a
w³aœciwie na³o¿ona.
0 Wy³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ
regulator obrotu w lewo, do pozycji
„0“.
0 Po skoñczonym u¿ytkowaniu
pokrywê zdj¹æ, obracaj¹c j¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara.
1
Pokrywê mo¿na zdj¹æ dopiero po
ca³kowitym zatrzymaniu siê
przystawki!
0 Zdj¹æ przystawkê oraz oœ napêdow¹.
0 Zdj¹æ miskê uniwersaln¹, obracaj¹c
j¹ w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
1
51
o
Wyciskacz do cytrusów
Czyszczenie i pielêgnacja
Przygotowanie (rys. 13)
Obudowa silnika
0 Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób
opisany powy¿ej (rysunek 5).
0 Nasadziæ sito wyciskacza do
cytrusów (rysunek 13/a) na miskê
uniwersaln¹ (strza³ka
na strza³ce
) i obróciæ do oporu przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara. Sitko
zaskoczy wydaj¹c charakterystyczny
odg³os, strza³ka
musi znajdowaæ
siê nad strza³k¹
.
0 W³o¿yæ sto¿ek wyciskacza (rysunek
13/b) na sitko.
Obs³uga wyciskacza do
cytrusów
0 W³¹czanie urz¹dzenia: regulator
obrotów (rysunek 1/I) obróciæ w
prawo do pozycji 1.
3
0
0
0
0
1
Wyciskacz do cytrusów mo¿na
u¿ywaæ tylko na najni¿szej prêdkoœci.
Wy³¹czyæ urz¹dzenie: obróciæ
pokrêt³o w lewo w po³o¿enie „0“.
Po u¿yciu wyj¹æ sto¿ek dociskaj¹cy.
Obróciæ sitko w kierunku ruchu
wskazówek zegara i wyj¹æ je.
Obróciæ miskê uniwersaln¹ w
kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyj¹æ j¹.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 10 minutach pracy
ci¹g³ej).
Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika
nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz!
0 Wyczyœciæ obudowê silnika mokr¹
œciereczk¹. Nigdy nie zanurzaæ w
wodzie lub trzymaæ poD bie¿¹c¹
wod¹!
1
Mikser
Pojemnik i nó¿ mo¿na ³atwo i
bezpiecznie wyczyœciæ za pomoc¹
stopnia impulsowania.
0 Nape³niæ pojemnik miksera do
po³owy ciep³¹ (nie gor¹c¹!) wod¹ i
dodaæ kilka kropli œrodka do mycia
naczyñ.
0 W³¹czyæ na chwilê przycisk
impulsowania.
0 Nastêpnie sp³ukaæ pojemnik pod
bie¿¹c¹ wod¹.
3
Zdemontowaæ/zamontowaæ
nó¿ miksera (rys. 14)
3
Uwaga: Nó¿ jest bardzo ostry!
Istnieje niebezpieczeñstwo
zranienia!
0 Zwolniæ nó¿ miksera (rys. 14/a)
obrotem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara z
pojemnika miksera i wyci¹gn¹æ,
przytrzymuj¹c go przy tym lekko po
skosie.
0 Zdj¹æ okr¹g³¹ uszczelkê (rys. 14/b) z
no¿a miksera.
1
1
52
Jeœli by³oby to konieczne, nale¿y
równie¿ zdemontowaæ i wyczyœciæ
oddzielnie nó¿ miksera.
Nó¿ jest bardzo ostry. Uszczelka
okr¹g³a mo¿e zostaæ uszkodzona.
o
Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹
ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo
zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ
wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia
naczyñ.
Nie czyœciæ no¿a miksera w
zmywarce do naczyñ.
0 Osadziæ okr¹g³¹ uszczelkê w no¿u
miksera.
0 Osadziæ nó¿ miksera od do³u w
pojemniku, przytrzymuj¹c go przy
tym lekko po skosie.
0 Dokrêciæ nó¿ miksera w kierunku
ruchu wskazówek zegara.
1
Miska uniwersalna i
przystawki
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Proszê chwytaæ je wy³¹cznie za
uchwyt!
• Akcesoria nale¿y przechowywaæ w
misce uniwersalnej w sposób
przedstawiony na rysunku 12.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy (rys. 1/Q)
jest bardzo ostry!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Chwytaæ nó¿ metalowy wy³¹cznie za
uchwyt i przechowywaæ tylko z
nasadzon¹ os³on¹ no¿a!
• Kabel nawin¹æ na oba haczyki na
stronie tylnej urz¹dzenia (rys. 15).
1
Dane techniczne
0 Zmywaæ miskê uniwersaln¹ oraz
przystawki w wodzie z p³ynem do
mycia naczyñ.
1
Uwaga: Nó¿ metalowy jest bardzo
ostry! Niebezpieczeñstwo
zranienia!
1
Elementy plastikowe szybciej starzej¹
siê, gdy s¹ czêsto zmywane w
zmywarce do naczyñ. Jeœli elementy
te maj¹ byæ pomimo tego
czyszczone w zmywarce do naczyñ,
nale¿y je umieœciæ w górnym koszu.
Wk³ady
0 Wk³ady nale¿y czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce do naczyñ!
1
Uwaga: Wk³ady s¹ bardzo ostre!
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Przechowywanie
Wszystkie akcesoria poza
wyciskaczem do cytrusów mo¿na
przechowywaæ bezpoœrednio w
urz¹dzeniu.
• Wk³ady nale¿y przechowywaæ w
schowku na akcesoria (rys. 1/K).
Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V
Pobór mocy: 800 W
Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym
wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.2.1973
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych
93/68/EWG.
• 89/336/EWG z dnia 3.5.1989
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG.
;
Serwis
Ten sprzêt zosta³ wykonany zgodnie
z najwy¿szymi wymaganiami
jakoœciowymi. W przypadku wyst¹pi¹
nieprawid³owoœci, na które nie
mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej
instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê
do wykwalifikowanego sprzedawcy
lub serwisu firmy AEG.
53
o
Porady dotycz¹ce
zastosowania
• Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem
lodu zawsze dodaæ do pojemnika
niewielk¹ iloœæ wody.
• Przy przyrz¹dzaniu suchych
mieszanek mo¿e byæ konieczne co
pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia,
otworzenie pokrywy miksera i
usuniêcie mieszanki ³opatk¹ do
ciasta ze œcian pojemnika miksera.
• Przy miksowaniu p³ynnych i sta³ych
sk³adników nale¿y najpierw zmieszaæ
sk³adniki p³ynne i nastêpnie dodaæ
sk³adniki suche.
• Przed przyrz¹dzeniem w mikserze
nale¿y sch³odziæ gor¹ce ciecze.
• Gdy przyrz¹dzane maj¹ byæ gor¹ce
sk³adniki nale¿y zapewniæ wentylacjê
pojemnika miksera poprzez zdjêcie
pokrywy.
Mikser
• Mikser nadaje siê znakomicie do
siekania mniejszych iloœci artyku³ów
spo¿ywczych, jak orzechy, bu³ka
tarta lub przypraw.
• Sosy, które zwa¿y³y siê, mo¿na
szybko odratowaæ mieszaj¹c je w
mikserze.
• Artyku³y spo¿ywcze, które maj¹ przy
przyrz¹dzane w mikserze, nale¿y
poci¹æ lub po³amaæ na kostki oko³o
2 do 3 cm.
• Zawsze usuwaæ pestki owoców i
koœci z miêsa, poniewa¿ mog¹ one
uszkodziæ nó¿ miksera.
Artyku³y spo¿ywcze
Prêdkoœæ*
Wskazówki
Miksowanie
Koktajl mleczny
5 – 10
U¿yæ sch³odzonego mleka
Siekanie
Orzechy, czekolada,
czosnek, zio³a
Bu³ka tarta
Bu³ki, keksy, tosty
Rozbijanie
lodu
Przygotowywaæ tylko 1/2 fili¿anki
impulsowanie na raz, aby produkty zosta³y posiekane
na drobno
5 – 10
Przed przyrz¹dzeniem lekko pokruszyæ
impulsowanie
Dodaæ 1/4 fili¿anki wody.
Wcisn¹æ przycisk impulsowania
3–4 razy
Emulgowanie
Dressing do sa³atki
7 – 10
Dobrze wymieszaæ.
Olej mo¿e byæ dodawany podczas
mieszania przez otwór wrzutowy.
Mieszanie
Ciasta w proszku,
ciasto do naleœników
1
Dobrze zmieszaæ sk³adniki,
nie ubijaæ zbyt d³ugo
Ucieranie do
puree
Zupy, warzywa, owoce
3 – 10
Mieszaæ, a¿ mieszanka zgêstnieje
*Pracê rozpoczynaæ ni¿szymi prêdkoœciami i nastêpnie przechodziæ na wy¿sze.
54
o
Czêœæ wieloczynnoœciowa
Siekanie
Dla uzyskania równomiernego
wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê
równej wielkoœci kawa³ki. Przed
przyrz¹dzeniem nale¿y poci¹æ lub
po³amaæ sk³adniki na mo¿liwe równie
kawa³ki.
Zwróciæ uwagê na to, aby nie
przepe³niæ pojemnika.
Miêso mielone
Poci¹æ miêso przed przyrz¹dzeniem
na kostki o wielkoœci ok. 2 cm.
Warzywa
W przypadku przyrz¹dzania warzyw
jak np. cebula, nale¿y je obraæ ze
skórki i poæwiartowaæ.
Miksowanie
Przyrz¹dzana iloœæ zmienia siê
zale¿nie od gêstoœci przyrz¹dzanych
artyku³ów spo¿ywczych.
Dodawanie sk³adników
Przed przyrz¹dzeniem dodaæ do
miski uniwersalnej suche sk³adniki
jak np. m¹ka. Sk³adniki nie musz¹
byæ mieszane przez przyrz¹dzeniem
w robocie.
Sk³adniki p³ynne mo¿na dodawaæ
podczas przyrz¹dzenia przez otwór
wrzutowy.
Wskazówka: Przy przyrz¹dzaniu
sosów lub sk³adników pó³p³ynnych
konieczne mo¿e byæ co pewien czas
wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie
pokrywy miski i usuniêcie mieszanki
³opatk¹ do ciasta ze œcian pojemnika
miski uniwersalnej.
Praca z tarcz¹ noœn¹
Bardzo wa¿ne jest poprawne
dodawanie artyku³ów spo¿ywczych
przez otwór wrzutowy.
Przygotowane artyku³y spo¿ywcze
mo¿na ewentualnie poci¹æ na
mniejsze kawa³ki, aby pasowa³y one
bez wciskania do otworu
wrzutowego.
Sk³adniki nale¿y wrzucaæ w otwór
wrzutowy mo¿liwie w pozycji
pionowej.
Dociskaæ artyku³y spo¿ywcze
równomiernie za pomoc¹
popychacza. Si³a docisku wp³ywa na
gruboœæ ciêtych artyku³ów.
1
W celu dociskania nale¿y u¿ywaæ
jedynie popychacza. Nigdy nie
wk³adaæ palców do otworu
wrzutowego!
Zbyt silny docisk popychaczem mo¿e
uszkodziæ urz¹dzenie!
3
Pomiêdzy popychaczem a tarcz¹
pozostaj¹ zawsze resztki
nieprzetworzonych produktów.
Œcieranie serów
Sery miêkkie takie jak ementaler czy
mozarella przed tarciem nale¿y
dobrze sch³odziæ.
Sery twarde takie jak parmezan
nale¿y przetwarzaæ w temperaturze
pokojowej.
Wskazówka: Parmezan nale¿y lekko
dociskaæ popychaczem podczas
tarcia.
55
o
Przystawki
Artyku³y spo¿ywcze
Maks.
iloϾ
Prêdkoœæ
Wskazówki
Siekanie
Nó¿
metalowy
Warzywa jak np. cebula,
owoce,
œwie¿e zio³a
orzechy, migda³y
czekolada
800 g
800 g
1 pêczek
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
Owoce i warzywa powinny
byæ œwie¿e i twarde,
najlepiej mniej wiêcej tej
samej wielkoœci
Siekanie
miêsa
Nó¿
metalowy
Miêso,
filety rybne (bez oœci),
s³onina
500 g
4–6
Wyci¹gn¹æ koœci i
chrz¹stki, pokroiæ w kostki
wielkoœci ok. 2 cm
Bu³ka tarta
Nó¿
metalowy
Suchy chleb, ciastka
125 g
3 lub 4
Przed przetworzeniem
pokruszyæ
Ucieranie
puree
Nó¿
metalowy
Gotowane owoce lub warzywa
do
1,75 l
3 – 10
Podczas przetwarzania
dodaæ ewentualnie
niewielk¹ iloœæ wody
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Lekkie mieszanki ciast, ciasto
naleœnikowe itd.
800 ml
3–7
Rozpocz¹æ na 1 stopniu, w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
podwy¿szyæ prêdkoœæ
Mieszanie
Nó¿
metalowy
Majonez
1l
Impulsowanie lub
3
Nie wy³¹czaæ urz¹dzenia
podczas dodawania oleju
Wyrabiani
e ciasta
Nó¿ z
tworzywa
sztucznego
Ciê¿sze ciasta jak np.
ciasto na chleb lub na pizzê
1–5
Rozpocz¹æ na stopniu 1 w
celu wymieszania
sk³adników, nastêpnie
prze³¹czyæ na wy¿szy
stopieñ
Krojenie
Nó¿ do
krojenia
mniejszy
(nr 1)
Warzywa jak np. ogórki,
cukinia, marchewka, owoce
jak np. jab³ka, pomidory,
miêso, jak np. kie³basa,
salami itp.
800 g
1–2
Wybraæ owoce i warzywa
mniej wiêcej o tej samej
wielkoœci,
Miêso poci¹æ na kawa³ki
pasuj¹ce do otworu
wrzutowego
do
1 kg
1–2
np. do pyz ziemniaczanych
1,5 kg
Œcieranie
Tarka do
ziemniaków
(nr PG1)
Ziemniaki
Krojenie
na paski
Nó¿ do
frytek
(nr 3)
Ziemniaki, marchewka,
pasternak
1 kg
1–2
Œcieranie
Tarka do
serów (nr 4)
Sery typu parmezan
500 g
1–2
Nie naciskaæ zbyt mocno
popychaczem
Œcieranie
(drobne
lub
grubsze)
Tarka do
ucierania na
Blok czekolady,
grubo,
owoce, np. jabłka warzywa,
drobne
np. marchewka
kawalki
(nr 5
lub nr 6)
500 g
1 kg
1 kg
1–2
Po³amaæ czekoladê na 2-3
kawa³ki
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
Bia³ka nie nale¿y ubijaæ
zbyt d³ugo
Ubijanie
56
Tarcza o
ubijania
Lekkie mieszanki ciast, bia³ko,
œmietana
o
Przepisy
Podstawowy przepis na
biszkopt
4
bia³ka
4 ³y¿ek
zimnej wody
200 g
Przepis podstawowy keks
500 g
1 opak.
m¹ki
proszku do pieczenia
250 g
miêkkiej margaryny
lub mas³a
250 g
cukru
cukru
1 opak.
cukru waniliowego
4
¿ó³tka
1 opak.
80 g
m¹ki
1 szczypta soli
80 g
m¹ki ziemniaczanej
1 ³y¿eczka
3
0
0
0
0
0
proszku do pieczenia
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna z tarcz¹ do
ubijania
Do miski wlaæ wodê i bia³ka, ubijaæ
przez oko³o 1 minutê na stopniu 5 do
uzyskania sztywnej masy.
Cukier i cukier waniliowy dodaæ
przez otwór wrzutowy, kontynuowaæ
ubijanie przez ok. 1 minutê do
rozpuszczenia siê cukru.
Dodaæ ¿ó³tko i wymieszaæ je
kilkakrotnie w³¹czaj¹c przycisk
impulsowania.
Wymieszaæ m¹kê, m¹kê
ziemniaczan¹ i proszek do pieczenia,
dodaæ do masy kremowej i krótko
rozmieszaæ.
Ciasto przelaæ do foremki i piec.
cukru waniliowego
4
jajek
150 ml
m¹ki
Wymagane akcesoria:
Miska uniwersalna i nó¿ plastikowy
0 Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
0 Mieszaã skùadniki na stopniu 3 – 4
przez okoùo 1 do 1½ minuty do
momentu uzyskania kremowej i
g³adkiej masy.
3
Jeœli podczas pracy robota ciasta
bêdzie za bardzo wychodzi³o na
zewn¹trz, urz¹dzenie wy³¹czyæ,
otworzyæ pokrywê i ciasto zdrapaæ
³opatk¹ z brzegu i zgarn¹æ je do
œrodka.
0 Przelaæ ciasto do pasuj¹cej formy i
piec.
3
Smak ciasta mo¿na zmieniæ dodaj¹c
ró¿ne dodatki.
Ciasto marmurkowe:
0 Nape³niæ 2/3 foremki ciastem.
Pozosta³e ciasto wymieszaæ z 1 ³y¿k¹
sto³ow¹ kakao, 1 ³y¿k¹ sto³ow¹
mleka i ponownie krótko wymieszaæ
w³¹czaj¹c kilkakrotnie przycisk
impulsowania.
0 Ciemne ciasto wlaæ na jasne ciasto.
Wbiæ w masê widelec i przeci¹gn¹æ
ruchem spiralnym, aby osi¹gn¹æ
efekt „marmuru”.
3
57
o
Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto
kruche
dro¿d¿owe
250 g
1 ³y¿eczka
125 g
60 g
0
0
0
0
0
58
proszku do pieczenia
500 g
cukru
soli
1
jajko
zimnej wody
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Dodaæ m¹kê, proszek do pieczenia,
sól, cukier do miski uniwersalnej.
Pokroiæ na kawa³ki zimne mas³o i
dodaæ.
Mieszaæ na stopniu 3 – 4 przez
oko³o 1 minutê, dodaæ jajko i zimn¹
wodê przez otwór wrzutowy oraz
dalej mieszaæ do momentu, a¿ z
ciasta wokó³ no¿a utworzy siê kulka.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ je rêcznie.
Przed dalsz¹ obróbk¹ ciasto w³o¿yæ
na oko³o 30 minut do lodówki.
Ciasto rozwa³kowaæ, uformowaæ,
w³o¿yæ do nasmarowanej t³uszczem
blaszki, przyozdobiæ owocami (np.
jab³kami, œliwkami)
m¹ki
40 g
dro¿d¿y (œwie¿ych) lub
jedno opakowanie
dro¿d¿y suchych
80 g
cukru
zimnej margaryna lub
mas³a
1 szczypta
1 ³y¿ka
3
m¹ki
1 szczypta soli
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
stopionej margaryny
letniego mleka
Wymagane akcesoria:·
Miska uniwersalna z no¿em
plastikowym
Wszystkie sk³adniki dodaæ do miski
uniwersalnej w podanej kolejnoœci.
Mieszaã na stopniu 3 – 4 przez
okoùo 1 do 1½ minut, do momentu
utworzenia siæ wokóù noýa kuli
ciasta.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ rêcznie.
Sk³adniki, które nie maj¹ byæ
rozdrobnione np. rodzynki, nale¿y
zagnieœæ rêcznie.
Nastêpnie umieœciæ ciasto w
przykrytej misce w ciep³ym miejscu,
do momentu a¿ powiêkszy o ok. 2
razy swoj¹ objêtoœæ.
Mo¿liwoœci zastosowania:
Wieniec, bu³eczki, ciasta owocowe,
przek³adañce.
Aby uzyskaæ pikantne ciasto, np.
cebulowe, ciasto dro¿d¿owe
przygotowaæ bez cukru.
h
h Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót. Mindenekelõtt
azt kérjük, hogy az útmutató elsõ
lapjain közölt biztonsági tudnivalókat
tartsa be. A használati útmutatót
gondosan õrizze meg, hogy késõbb
is felhasználhassa. Ha a készüléket
eladja vagy elajándékozza, kérjük,
adja tovább az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
A figyelmeztetõ háromszöggel és/
vagy figyelmeztetõ szavakkal
(Figyelmeztetés!, Vigyázat!,
Figyelem!) olyan tudnivalókat
emelünk ki, amelyek az Ön
biztonsága vagy a készülék
mûködõképessége szempontjából
fontosak. Kérjük feltétlenül vegye
figyelembe ezeket.
0 Ez a jel lépésrõl lépésre vezeti Önt a
készülék kezelése során.
1
3
Ez után a jel után kiegészítõ
tájékoztatást kap a készülék
kezelésérõl és gyakorlati
alkalmazásáról.
2
A lóhere a készülék gazdaságos és
környezetkímélõ alkalmazásához
adott tippeket és tájékoztatásokat
jelöli.
A készülék leírása
(1. ábra)
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
*
Az ábra a KM 850-es típusú
készüléket ábrázolja
Készülékház
Turmixtartály
Turmixfedél
Zárófedél
Nyomórúd mérõpohárral
Fedél betöltõnyílással
Univerzális tartály
Tengely
Sebességállító forgókapcsoló
„Pulse” gomb
Vágóbetét tárolórekesz
Kábelfeltekerõ (a készülék hátulján)
Típustábla (a készülék alján)
Túlterhelés elleni védelem gomb
(a készülék alján)
Betéttartó korong
Mûanyag kés
Fémkés késvédõvel
Habverõ tárcsa
Gyümölcsfacsaró
A turmixtengely biztonsági
takarófedele
Tésztakenõ lapát
A KM 850-es típus mûanyag
turmixtartállyal, a KM 880-as típus
üveg turmixtartállyal rendelkezik.
59
h
1 Biztonsági tudnivalók
Az AEG elektromos készülékek
biztonsága megfelel a technika
elismert szabályainak és a
készülékbiztonsági törvénynek.
Gyártóként mégis úgy érezzük, hogy
ismertetnünk kell Önökkel a
következõ biztonsági útmutatásokat.
Általános biztonsági elõírások
• A készüléket csak olyan elektromos
hálózatra szabad csatlakoztatni,
amelynek feszültsége és frekvenciája
a típustáblán feltüntetett értékekkel
megegyezik.
• A készüléket ne helyezzük üzembe, ha
– a csatlakozókábel sérült,
– a készülékház sérült.
• A csatlakozódugót soha ne a
kábelnél fogva húzzuk ki a fali
aljzatból.
• Ha a készülék csatlakozókábele
megsérült, azt a balesetek elkerülése
érdekében a gyártó, a vevõszolgálat
vagy egy megfelelõen szakképzett
személy cserélje ki.
• A készüléket csak szakember
javíthatja. A szakszerûtlen javítás
komoly balesetveszélyt jelenthet. Ha
javítás válik szükségessé, forduljon
az AEG vevõszolgálatához vagy
szakkereskedõjéhez.
• A készülék csak a háztartásban
szokásosan elõforduló mennyiségû
élelmiszer feldolgozására való. A
gyártó nem felel semminemû kárért,
amelyet szakszerûtlen kezelés vagy
nem rendeltetésszerû használat
okoz.
Gyermekek biztonsága
• A készüléket ne mûködtessük
felügyelet nélkül, a gyermekekre
pedig fokozottan vigyázzunk!
A robotgép használatakor a
következõkre kell figyelni
• A készüléket sose használjuk nedves
kézzel.
60
• A készülékkel nem szabad festéket
(lakkot, poliésztert, stb.) keverni –
Robbanásveszély!
• A készüléket tisztítás és ápolás elõtt
mindig ki kell kapcsolni, és a kábelt
ki kell húzni a fali aljzatból.
• A készülékházat (1/A ábra) sosem
szabad vízbe vagy más folyadékba
meríteni.
• A gyártó nem felel semminemû
esetleges kárért, amelyet
szakszerûtlen kezelés vagy nem
rendeltetésszerû használat okoz.
• A vágóeszközöket csak akkor
szabad kivenni vagy visszatenni, ha a
kábelt kihúztuk a fali aljzatból.
• Figyelem! A fémkés (1/Q ábra)
rendkívül éles! Sérülésveszély! A
fémkést csak a fogójánál fogjuk meg,
és ráhelyezett késvédõvel együtt
tároljuk! Vigyázzunk mosogatásnál!
• Figyelem! A vágóbetétek (9. ábra)
nagyon élesek! Sérülésveszély! A
betéteket csak az arra a célra
szolgáló rekeszben (1/K ábra)
tároljuk. Vigyázzunk mosogatásnál!
• Figyelem: A turmix késszerkezete
(14/a ábra) nagyon éles.
Sérülésveszély! A turmix szét- és
összeszerelésénél legyünk
elõvigyázatosak.
• Figyelem: Kézzel sose nyúljunk a
betöltõnyílásba! (1/F ábra)
Sérülésveszély!
• Figyelem: Ne tartsunk kemény
tárgyakat (pl. kanalat) a mûködõ
turmixba, és kézzel ne nyúljunk bele
a turmixtartályba. Sérülésveszély!
• A turmix fedelét csak akkor vegyük
le, ha a vágóeszközök forgása már
teljesen leállt.
• Ne tartsunk hosszú tárgyakat (kést,
fõzõkanalat, tésztakenõ lapátot, vagy
hasonlót) a betöltõnyílásba!
Sérülésveszély! Az aprítandó
élelmiszert csakis a nyomórúddal
(1/E ábra) nyomjuk a tartályba.
• A turmixba vagy az univerzális
tartályba ne töltsünk forró (csak
hideg vagy meleg) folyadékot.
h
• Mielõtt a tengelyt (1/H ábra) és a
vágóeszközöket betesszük, mindig
helyezzük rá az univerzális tartályt
(1/G ábra) a készülékre.
• Egyszerûbb munka esetén (könnyû
tészták keverése stb.) a készüléket
10 percig használhatjuk
folyamatosan. Hosszabb, folyamatos
mûködés után a készüléknek le kell
hûlnie (10 percig tartó folyamatos
mûködés után legalább 20 percig).
Nehéz, sûrû anyagok, pl. 1,5 kg
tészta feldolgozásánál a készüléket
ne mûködtessük folyamatosan
1 percnél hosszabb ideig.
• Mielõtt a tál tartalmát kiürítenénk,
mindig távolítsuk el a tengelyt és a
vágóeszközöket.
• Ne lépjük túl a megengedett maximális
feldolgozható mennyiségeket.
• A készüléket csak felügyelet mellett
használjuk. A dugaszt akkor is
húzzuk ki a fali aljzatból, ha csak
rövid idõre hagyjuk el a helyiséget.
• A munka befejezése után kapcsoljuk
ki a készüléket, és húzzuk ki a
dugaszt a fali aljzatból.
2 Környezetkímélõ
hasznosanyagelhelyezés
A csomagolóanyagot juttassa be
a környezetkímélõ kezelési
rendszerbe!
A csomagolóanyagot nem szabad
egyszerûen eldobni. Kérjük vegye
figyelembe a következõ tudnivalókat:
Karton csomagolóanyagot az egyéb
használt papírral együtt lehet gyûjteni
és leadni.
A polietilénbõl (PE) készült mûanyag
zacskót újrahasznosítás céljára a PEgyûjtõhelyen lehet leadni. A
habosított polisztirolból (PS) készített
párnázások fluorozott szénhidrogén
mentesek és megfelelõ
gyûjtõhelyeken (újrahasznosító telep)
kell leadni. Kérjük érdeklõdjön a helyi
önkormányzatánál, hogy az Ön
esetében melyik újrahasznosító telep
az illetékes.
Juttassa be a kiselejtezett
készüléket a környezetkímélõ
kezelési rendszerbe!
Ha a készüléket egy napon végleg
üzemen kívül helyezi, kérjük vigye azt
a legközelebbi újrahasznosító
központba vagy szakkereskedõjéhez,
aki azt csekély költség-hozzájárulás
ellenében visszaveszi.
Általános útmutatás a
használathoz
A robotgép sokoldalúan könnyíti meg
az ételek elkészítését:
• A turmix a legkülönfélébb kevert
italok elkészítésére szolgál, továbbá
összezúzza a jeget, felaprítja a
zöldséget és gyümölcsöt, stb.
• Az univerzális rész.
– tésztát készít,
– húst, diót és hasonló
élelmiszereket aprít,
– zöldséget, gyümölcsöt vág, reszel
vagy darál,
– felaprítja a hasábburgonyát,
– felveri a tejszín- vagy a tojáshabot,
– valamint kinyomja a citrom,
narancs, grapefruit levét
Biztonsági rendszerek
A készülék több biztonsági
rendszerrel kerül forgalomba.
• A turmix vagy az univerzális tartály
csak akkor használható, ha a
megfelelõ tartály és a hozzá tartozó
fedél pontosan a helyére került.
• Az univerzális tartály csak akkor
használható, ha a turmixtartályt
levettük, és felhelyeztük a
turmixtengely biztonsági
takarófedelét. (1/T és 4. ábra).
1
1
A gyermekeket ennek ellenére
tartsuk távol a géptõl.
A készüléket csak szilárd, száraz
felületre állítva használjuk.
61
h
Túlterhelés elleni védelem
A készülék túlterhelés elleni
védelemmel rendelkezik, amely
esetleges túlterhelés esetén
kikapcsolja a készüléket, megóvva
azt ezáltal a károsodástól. A készülék
alján található túlterhelés elleni
védelem gomb (1/N ábra) ilyen
esetben kikapcsol.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Amennyiben ez az eset elõfordul, az
alábbiak szerint kell eljárni,
máskülönben olyan károsodás éri a
készüléket, amely nem tartozik a
garancia körébe.
Hagyjuk a készüléket legalább
15 percig lehûlni.
Az 1/I forgókapcsolót forgassuk el
balra, a "0" állásba (16/① ábra).
Vegyük le a turmixtartályt ill. az
univerzális részt (16/② ill. ③ ábra),
ahogyan azt a használati útmutató
megfelelõ része tartalmazza.
Húzzuk ki a hálózati csatlakozót
(17/① ábra).
A készüléket fordítsuk fel úgy, hogy
az alja hozzáférhetõvé váljon (17/②
ábra).
Nyomjuk be a túlterhelés elleni
védelem gombot (1/N ábra). Ha a
készülék már eléggé lehûlt, akkor
beakad a gomb (17/③ ábra). Ha a
gomb újra kiugrik, akkor a
készüléknek még hûlnie kell;
ismételjük meg a folyamatot késõbb.
Ha a gomb beakadt, állítsuk fel a
készüléket a normál helyzetébe
(18/① ábra).
Csatlakoztassuk újra a hálózati
csatlakozót (18/② ábra).
Helyezzük vissza újra a turmixtartályt
ill. az univerzális részt (18/③ ill. ④
ábra), ahogyan azt a használati
útmutató megfelelõ része
tartalmazza.
A készülék újból üzemképes.
Forgassuk el a forgókapcsolót
jobbra, a kívánt állásba (18/⑤ ábra),
és folytassuk a megkezdett munkát.
Turmix
A turmix a legkülönfélébb kevert
italok elkészítésére szolgál, továbbá
összezúzza a jeget, felaprítja a
zöldséget és gyümölcsöt, stb.
A turmix elõkészítése
A turmixtartály felhelyezéséhez a
turmixtengely biztonsági fedelét (1/T
és 4. ábra) le kell venni.
0 A biztonsági fedelet forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányba, és vegyük le.
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) villog.
0 A turmixtartályt (1/B és 2 ábra)
helyezzük rá a meghajtótengelyre
(
nyilat a
nyílra) és forgassuk
el az óramutató járásával
ellentétes irányban, amíg be nem
akad. A turmixtartály érezhetõen
bekattan. A két fekete nyílnak
egymás felett kell állnia.
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) kialszik.
0 Csak a KM 850-as típusnál: A
turmix fedelét (1/C és 3. ábra)
helyezzük rá a tartályra és forgassuk
el, amíg a fedél kinyúló füle
közvetlenül a fogantyú felett áll. A
fedél érezhetõen bekattan.
A turmixot csak akkor lehet
bekapcsolni, ha a tartály és a fedél a
helyén van.
0 Csak a KM 880-as típusnál:
Helyezzük rá a fedelet a
turmixtartályra.
3
3
A turmixot csak akkor lehet
bekapcsolni, ha a turmixtartály a
helyén van.
0 Helyezzük rá a zárófedelet (1/D
ábra), és zárjuk le.
h
A turmix kezelése
0 Nyissuk ki a fedelet (1/C ábra) és
töltsük be az összes hozzávalót a
tartályba.
Figyelem: ne lépjük túl a
megengedett max. 1,5 liter
töltõmennyiséget!
Mûködés közben további hozzávalókat
tölthetünk a tartályba a fedél nyílásán
keresztül. A zárófedelet (1/D ábra)
mérõpohárként is használhatjuk. A
betöltõnyílást mindig azonnal zárjuk le,
hogy a kifröccsenést elkerüljük.
0 A turmix bekapcsolása: a
forgókapcsolót (I/I ábra) forgassuk el
jobbra a kívánt sebességfokozatra,
vagy nyomjuk meg a Pulse gombot
(I/J ábra).
3
Javasolt alacsony
sebességfokozaton kezdeni a
munkát, és késõbb magasabb
sebességfokozatra kapcsolni. A
Pulse gomb megnyomásával a
turmix a legmagasabb
sebességfokozaton mûködik.
Irányértékek a sebességfokozatok
beállításához az „Ötletek a turmix
használatához” c. fejezetben
találhatók.
0 A készülék kikapcsolása: a
forgókapcsolót fordítsuk el balra, a
„0“ állásba.
0 Munka után a tartályt az óramutató
járásával megegyezõ irányba
forgassuk el és vegyük le. Ezután
forgassuk el és vegyük le a fedelét.
3
Univerzális rész
Tartozékai és azok használata
Az univerzális részhez a következõ
betéteket használhatjuk:
• Habverõ tárcsa (1/R ábra)
Tejszín- és tojáshab felveréséhez,
krémek és könnyû tészták
keveréséhez.
• Fémkés (1/Q ábra)
Nyers hús, csokoládé, dió stb.
darálásához.
• Mûanyag kés (1/P ábra)
Nehezebb tészták dagasztásához,
keveréséhez
• Betéttartó korong (1/O ábra) és
vágóbetét (10. ábra)
A betétek a fogójukon számozással
vannak megjelölve (1-tõl 6-ig). A
kiválasztott betétet be kell illeszteni a
betéttartó korongba.
1 Vékony szeletelõ
Zöldség, gyümölcs, nyers hús
vagy felvágott (pl. szalámi)
vékonyra történõ szeletelésére.
PG1 Burgonyareszelõ
Burgonya reszelésére.
3 Hasábburgonya-szeletelõ
Burgonya hasábburgonyává
történõ szeletelése céljára.
4 Sajtreszelõ
Kemény sajt, pl. parmezán, stb.
reszelésére.
5 Durva reszelõ
Zöldség, gyümölcs, stb. durvára
történõ reszelésére.
6 Finom daráló
Zöldség, gyümölcs, csokoládé,
fokhagyma, stb. finom
darálására.
Az univerzális rész
elõkészítése
Helyezzük fel a biztonsági
fedelet (4. ábra)
Az univerzális részt csak akkor lehet
használni, ha a turmixtartályt levettük,
és a turmixtengely biztonsági fedelét
felhelyeztük (1/T és 4. ábra).
0 A turmixtartályt vegyük le a „Turmix”
c. fejezetben leírtak szerint.
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) villog.
63
h
0 A biztonsági fedelet helyezzük rá a
meghajtótengelyre ( jelet a jelre)
és forgassuk el az óramutató
járásával ellentétes irányban,
amíg be nem akad. A biztonsági
fedél érezhetõen bekattan. A
jelnek a figyelmeztetõ lámpa felett
kell lennie. (4.ábra).
– A piros figyelmeztetõ lámpa (4/a
ábra) kialszik.
Az univerzális tartály
felhelyezése (5. ábra)
A fedél ráhelyezése (6. ábra)
0 Az univerzális tartályra helyezzük rá a
fedelét (1/F. ábra) (
nyíl a
nyílra) és forgassuk az
óramutató járásával ellentétes
irányba ütközésig, amíg a fedél
érezhetõen bekattan. A fedél füle
ekkor pontosan a fogantyú fölött áll,
a két fekete nyílnak pedig egymás
fölött kell lennie.
0 A nyomórudat (1/E ábra) illesszük a
betöltõnyílásba.
0 Az univerzális tartályt (1/G ábra)
nyíl a
helyezzük a készülékre, (
nyílra) és az óramutató
járásával ellentétes irányban
tekerjük el ütközésig. A tartály
érezhetõen bekattan. A két fekete
nyílnak egymás felett kell állnia.
A tengely behelyezése
(7. ábra)
0 A tengelyt (1/H ábra) illesszük rá a
tartály közepén található csapra.
A betétek behelyezése
•
•
•
•
A következõ betétek közül
választhatunk:
Habverõ tárcsa (1/R ábra), vagy
Fémkés (1/Q ábra), vagy
Mûanyag kés (1/P ábra), vagy
Betéttartó korong (1/O ábra)
vágóbetétekkel (9. ábra)
A betéttartó korongba a célnak
megfelelõ betétet kell beilleszteni
(lásd: „Vágóbetét beillesztése a
betéttartó korongba”).
0 A kiválasztott betét ráhelyezése a
tengelyre.
– A habverõ tárcsa, a fémkés és a
mûanyag kés (8. ábra) belekap a
tengely alján található fogazásba.
– A betéttartó korong (11. ábra) ráül
a tengely hatszögére.
A vágóbetét beillesztése a
betéttartó korongba.
(10. ábra)
A betéttartó korongba mindig a
célnak megfelelõ vágóbetétet kell
beilleszteni.
3
A vágóbetétek a felnyitható
tárolórekeszben (1/K ábra) találhatók
a készülékházban.
1
A betétek nagyon élesek. Csak a
fogójuknál megfogva fogjuk meg
õket!
A tárolórekesz fogantyúját húzzuk
meg és nyissuk fel a fedelet
(9. ábra).
A tárolórekeszbõl vegyük ki a
kiválasztott vágóbetétet a fogójánál
megfogva (9. ábra).
Helyezzük a betétet a korongba úgy,
hogy a betét csúcsa a korong
közepébe kerüljön, és illesszük bele
a korong mélyedésébe. (10. ábra).
A betétet úgy vehetjük ki, hogy a
fogójánál fogva kissé kihúzzuk és
leemeljük a korongról.
0
0
0
3
3
64
A betéttartó korongot legcélszerûbb
két ujjal a lyukaknál fogva tartani.
0
h
Az univerzális rész használata
0 Nyissuk ki a fedelet (1/F ábra), és
töltsük a tartályba az összes
szükséges hozzávalót.
Figyelem: ne lépjük túl a
megengedett maximális
töltõmennyiségeket:
– folyadékból 1,75 liter
– szilárd anyagból 1,5 liter
3
Mûködés közben lehetõség van
további hozzávalók betöltésére a
betöltõnyíláson keresztül. Ehhez a
nyomórúdban található mérõpoharat
is használhatjuk (1/E ábra). A
betöltõnyílást mindig azonnal zárjuk
le, hogy a kifröccsenést elkerüljük.
Az aprítandó élelmiszer utólagos
lejjebb nyomásához csakis a
nyomórudat használjuk!
0 A készülék beindítása: A
forgókapcsolót (1/I ábra) forgassuk
el jobbra és állítsuk be a szükséges
sebességfokozatra, vagy nyomjuk
meg a Pulse gombot (1/J ábra).
1
3
Javasolt alacsony
sebességfokozaton kezdeni a
munkát, és késõbb magasabb
sebességre kapcsolni. A Pulse gomb
megnyomásával a gép a
legmagasabb sebességfokozaton
mûködik.
Irányértékek a sebességfokozatok
beállításához az „Ötletek az
univerzális rész használatához” c.
fejezetben találhatók“.
Ha a figyelmeztetõ lámpa (4/a ábra)
villog, és a készülék nem indul be,
akkor a turmixtengely biztonsági
takarófedele (1/T és 4. ábra) nincs
jól a helyén.
0 Kapcsoljuk ki a készüléket. A
forgókapcsolót forgassuk el balra, a
„0“ állásba.
0 Használat után a fedelet forgassuk el
az óramutató járásával
megegyezõ irányban és vegyük le.
1
A fedelet csak akkor vegyük le,
amikor a vágóeszköz teljesen leállt!
0 Vegyük le a vágóeszközt és a
tengelyt.
0 Az univerzális tartályt forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányban, és vegyük le.
1
Gyümölcsfacsaró
Elõkészítés (13. ábra)
0 Helyezzük a készülékre az univerzális
tartályt a fenti leírás szerint (5. ábra).
0 A citrusnyomó szurobetétjét (13/a
ábra) helyezzük be a tartályba (
nyíl a
nyílra) és forgassuk el az
óramutató járásával ellentétes
irányban, amíg be nem kattan. A
szûrõbetét érezhetõen bekattan, a
nyílnak a
nyíl felett kell
lennie.
0 A facsarókúpot (13/b) helyezzük rá a
szûrõbetétre.
A gyümölcsfacsaró használata
0 A készüléket bekapcsolása: a
forgókapcsolót (1/I ábra) forgassuk
el jobbra az 1-es fokozatra.
3
0
0
0
0
A gyümölcsfacsarót csak a
legalacsonyabb sebességfokozaton
szabad használni.
A készülék kikapcsolása: a
forgókapcsolót forgassuk el balra a
„0“ állásba.
Használat után vegyük le a
facsarókúpot.
A szûrõbetétet forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányban, és vegyük le.
Az univerzális tartályt forgassuk el az
óramutató járásával megegyezõ
irányban, és vegyük le.
65
h
1
A készüléket 10 percig használhatjuk
folyamatosan. Hosszabb, folyamatos
mûködés után a készüléknek le kell
hûlnie (10 percig tartó folyamatos
mûködés után legalább 20 percig).
Tisztítás és ápolás
A készülékház
Ügyeljünk arra, hogy a
készülékházba folyadék ne
kerülhessen!
0 A készülékházat nedves ruhával
tisztítsuk, soha ne merítsük vízbe,
és ne tartsuk folyó víz alá!
1
Turmix
A Pulse fokozattal a tartály és a kés
könnyen és biztonságosan tisztítható.
0 Töltsük meg félig a turmixtartályt
meleg (nem forró!) vízzel és adjunk
hozzá néhány csepp mosogatószert.
0 Rövid idõre nyomjuk meg a Pulse
gombot.
0 Ezután öblítsük ki tartályt folyó víz
alatt.
3
Késszerkezet ki- és
visszaszerelése (14. ábra)
3
Amennyiben szükséges, a
késszerkezetet is ki lehet szerelni, és
külön meg lehet tisztítani.
Figyelem: a kés nagyon éles!
Sérülésveszély áll fenn!
0 A késszerkezetet (14/a ábra)
forgassuk az óramutató járásával
ellentétes irányba és vegyük ki a
tartályból úgy, hogy kissé ferdén
tartjuk.
0 A késszerkezetrõl vegyük le a
tömítõgyûrût (14/b ábra).
1
1
66
A késszerkezet nagyon éles.
Vigyázzuk, nehogy a tömítõgyûrû
megsérüljön.
Óvatosan mosogassuk el az
alkatrészeket kézzel (vigyázzunk,
nehogy kezünk megsérüljön!). A
mosogatáshoz csak vizet és
mosogatószert használjunk.
A késszerkezetet ne tegyük be a
mosogatógépbe.
0 Illesszük vissza a tömítõgyûrût a
késszerkezetre.
0 A késszerkezet helyezzük vissza
alulról a tartályba, a késszerkezetet
kissé ferdén tartva.
0 Rögzítsük a késszerkezetet az
óramutató járásával megegyezõ
irányba forgatva.
1
Univerzális tartály és
vágóeszközök
0 A tartályt és a vágóeszközöket el
lehet mosogatni.
1
Figyelem: a fémkés rendkívül
éles! Sérülésveszély!
1
A mûanyag alkatrészek gyorsabban
elöregednek, ha gyakran tisztítjuk
õket mosogatógépben. Ha ennek
ellenére mosogatógépben kívánjuk
tisztítani, akkor a felsõ kosárba
helyezzük õket.
Betétek
0 A betéteket folyó víz alatt kefével
vagy ruhával, vagy mosogatógépben
is meg lehet tisztítani!
1
Figyelem: a vágóbetétek nagyon
élesek! Sérülésveszély!
Tárolás
A gyümölcsfacsarón kívül minden
alkatrész tárolható közvetlenül a
készülékben.
• A vágóbetéteket a tárolórekeszben
(1/K ábra) tároljuk.
1
Figyelem: a vágóbetétek nagyon
élesek! Sérülésveszély! Csak a
h
fogójuknál fogva szabad õket
megfogni!
• A tartozékokat a 12. ábra szerint az
univerzális tartályban tároljuk.
Figyelem: A fémkés (1/Q ábra)
rendkívül éles! Sérülésveszély! A
fémkést csak a tengelyénél fogva
fogjuk meg, és ráhelyezett
késvédovel együtt tároljuk!
• A kábelt a készülék hátulján található
két tartóra feltekerve tároljuk.
(15. ábra).
1
Az ügyfélszolgálat
Készülékeinkkel szemben a
legmagasabb minõségi
követelményeket támasztjuk. Ha
mégis fellépne olyan üzemzavar,
amelyre nem utalunk a jelen
használati útmutatóban, úgy kérjük,
forduljon a szaküzletéhez vagy az
AEG vevõszolgálatához.
Mûszaki adatok
Hálózati feszültség: 230 – 240 V
Teljesítmény: 800 W
Ez a készülék megfelel az EK alábbi
irányelveinek:
• 73/23/EWG, 1973.02.19., "A
kisfeszültségrõl szóló irányelv",
beleértve a 93/68/EWG számú
módosítást is.
• 89/336/EWG, 1989.05.03., "Az
elektromágneses kompatibilitásról
szóló irányelv", beleértve a 92/31/
EWG számú módosítást is.
;
67
h
Ötletek a készülék
használatához
• Jég zúzása: mindig töltsünk egy kis
vizet is a tartályba, ha jeget akarunk
összezúzni.
• Száraz keverékek feldolgozása
esetén szükség lehet arra, hogy
munka közben a készüléket
kikapcsoljuk, és a turmix fedelét
kinyitva a keveréket a tésztakenõ
lapáttal a turmix faláról lekaparjuk.
• Ha folyékony és szilárd
élelmiszereket turmixolunk össze,
akkor elõször a folyékony
összetevõket keverjük össze, majd
ezután adjuk hozzá a száraz
anyagokat.
• A forró folyadékokat hagyjuk lehûlni,
mielõtt a turmixba töltenénk.
• Amennyiben meleg élelmiszerekkel
dolgozunk, szellõztetnünk kell a
turmixtartályt úgy, hogy levesszük a
fedelét.
Turmix
• A turmix kiválóan alkalmas kis
mennyiségû élelmiszer, pl. dió,
zsemlemorzsa, fûszerek aprítására.
• Kicsapódott mártások gyorsan
helyrehozhatók a turmix segítségével.
• A turmixban feldolgozandó
élelmiszert vágjuk vagy aprítsuk 2 - 3
cm-es darabokra.
• A gyümölcsökbõl a magot és a
húsokból a csontot mindig távolítsuk
el, különben megsérülhet a
késszerkezet.
Élelmiszer
Sebesség
fokozat*
Javaslat
Turmixolás
Tejes turmixok
5 – 10
Hûtött tejet használjunk
Darálás
Dió, csokoládé,
fokhagyma, fûszerek
Pulse
Csak 1/2 csészényi alapanyagot
daráljunk egyszerre, így finomabbra darál
Zsemlemorzsa
készítése
Zsemle, keksz, pirítós
5 – 10
Elõbb törjük nagyobb darabokra
Pulse
1/4 csésze vizet adjunk hozzá.
3–4-szer nyomjuk meg a Pulse gombot
Jég zúzása
Elegy készítése
Salátaöntet
7 – 10
Jól keverjük össze.
Keverés közben utólag még adhatunk
hozzá olajat a betöltõnyíláson keresztül.
Keverés
Süteménytészták,
palacsintatészta
1
A hozzávalókat csak jól keverjük össze,
ne verjük túl sokáig
Pépesítés
Levesek, zöldség, gyümölcs
3 – 10
Addig turmixoljuk, amíg a keverék
homogén lesz
*Mindig alacsony sebességfokozaton kezdjük a munkát, és késõbb kapcsoljunk
magasabb sebességfokozatra.
68
h
Univerzális rész
Aprítás
Az egyenletes eredmény érdekében
lehetõleg azonos méretû darabokat
aprítsunk. Az élelmiszert feldolgozás
elõtt vágjuk vagy törjük azonos
méretû darabokra.
Ügyeljünk arra, hogy a tartályt ne
töltsük túl.
Vagdalt hús
A húst vágjuk fel kb. 2 cm-es
kockákra.
Zöldség
Ha zöldséget, pl. hagymát aprítunk,
hámozzuk meg és negyedeljük.
Turmixolás
A feldolgozható mennyiség az
élelmiszer sûrûségétõl függ.
A hozzávalók hozzáadása
A száraz hozzávalókat, pl. lisztet a
munka megkezdése elõtt töltsük a
tartályba. A hozzávalókat turmixolás
elõtt nem kell összekeverni.
A folyékony hozzávalókat munka
közben is tölthetünk be a
betöltõnyíláson keresztül.
Javaslat: Mártások vagy félfolyékony
hozzávalók esetében szükséges
lehet, hogy munka közben a
készüléket kikapcsoljuk, és a tartály
fedelét kinyitva a keveréket a tartály
faláról tésztakenõ lapát segítségével
lekaparjuk.
A betéttartó korong használata
Igen fontos, hogy az élelmiszereket
megfelelõ módon juttassuk a
tartályba a betöltõnyíláson keresztül.
Az elõkészített élelmiszert vágjuk
kisebb darabokra, amelyek gond
nélkül átférnek a betöltõnyíláson.
Az élelmiszereket lehetõleg
függõlegesen helyezzük egymás
mellé a betöltõnyílásba, és
folyamatosan, egyenletesen
nyomjunk utána a nyomórúddal. A
nyomás erõssége befolyásolja a
felaprított élelmiszer vastagságát.
1
Az utánnyomáshoz csak a
nyomórudat használjuk. Soha ne
nyúljunk kézzel a nyílásba!
A túl erõs nyomástól károsodhat a
készülék!
3
A nyomórúd és a betéttartó korong
között mindig marad némi
feldolgozatlan élelmiszer.
Sajtreszelés
A puha sajtokat, pl. a Pannóniát, a
mozzarellát reszelés elõtt alaposan
hûtsük le.
A kemény sajtokat , mint pl. a
parmezánt szobahõmérsékleten is
reszelhetjük.
Figyelem: A parmezánt ne nyomjuk
erõsen a nyomórúddal reszelés
közben.
69
h
Max.
Sebességmennyiség
fokozat
Eszköz
Élelmiszer
Aprítás
Fémkés
zöldség, pl. hagyma,
gyümölcs
friss fûszerek
dió, mandula,
csokoládé
800 g
800 g
1 csokor
500 g
400 g
3–5
3
2
5
4
A zöldség és a gyümölcs
legyen friss és kemény.
Vágjuk nagyjából azonos
méretû darabokra.
Húsdarálás
Fémkés
Hús,
halfilé (szálkátlanított),
szalonna
500 g
4–6
A csontot és az inakat
távolítsuk el, és kb.
2 cm-es kockákra vágjuk
Zsemlemorzsa
készítése
Fémkés
Száraz kenyér, keksz
125 g
3 vagy 4
Feldolgozás elõtt törjük
össze darabokra
Pépesítés
Fémkés
Párolt zöldség és gyümölcs
Max.
1,75 l
3 – 10
Feldolgozás közben
esetleg adjunk hozzá
némi vizet
3–7
Az 1-es fokozaton
kezdjük, hogy a
hozzávalók jól
összekeveredjenek,
majd emeljük a
sebességfokozatot
Keverés
Fémkés
Könnyû süteménytészták,
palacsintatészta
800 ml
Keverés
Fémkés
Majonéz
1l
Dagasztás
Mûanyag
kés
Sûrû tészták, pl.
kenyér- és pizzatészta
Szeletelés
Vékony
szeletelõ
(1. sz.)
Zöldség, pl. uborka, cukkini,
sárgarépa stb., gyümölcs,
pl. alma, paradicsom,
hús, felvágott, szalámi stb.
Reszelés
Burgonyareszelõ
(PG1 sz.)
Burgonya
Javaslat
Miközben olajat töltünk
Pulse vagy
hozzá, ne kapcsoljuk ki a
3
készüléket
1–5
Az 1-es fokozaton
kezdjük, hogy a
hozzávalók jól
összekeveredjenek,
majd emeljük a
sebességfokozatot
800 g
1–2
Kb. azonos méretû
zöldséget, gyümölcsöt
válasszunk. A húst a
betöltõnyílásnak
megfelelõ méretre
vágjuk.
Max.
1 kg
1–2
pl. burgonyagombóchoz
1,5 kg
Csíkokra
vágás
Hasábbur
gonyaszeletelõ
( 3. sz.)
Burgonya, sárgarépa,
pasztinák
1 kg
1–2
Reszelõ
Sajtreszelõ
(4. sz.)
Parmezán sajt
500 g
1–2
Ne nyomjuk túl erõsen a
nyomórúddal
Darálás
(durva
vagy
finom)
Durva
reszelõ,
Finom
daráló
(5. vagy
6. sz.)
Tábla csokoládé,
Gyümölcs, pl. alma
Zöldség, pl. sárgarépa
500 g
1 kg
1 kg
1–2
A zöldség és a gyümölcs
legyen friss és kemény.
Vágjuk nagyjából azonos
méretû darabokra.
Habverés
Habverõ
tárcsa
Könnyû süteménytészták,
tojáshab
tejszínhab
1 kg
4–5
2 – 10
4–6
A csontot és az inakat
távolítsuk el, és kb. 2 cmes kockákra vágjuk
70
h
Receptek
Piskóta alaprecept
4
tojás fehérje
4 evõkanál
hideg víz
200 g
Kevert tészta alaprecept
500 g
1 csg.
liszt
sütõpor
cukor
250 g
puha margarin vagy vaj
1 csg.
vaníliás cukor
250 g
cukor
4
tojás sárgája
1 csg.
80 g
liszt
1 csipet só
80 g
étkezési keményítõ
4
1 kávéskanál sütõpor
3
0
0
0
0
0
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a habverõ
tárcsa
A tojásfehérjét és a vizet öntsük a
tartályba, és verjük fel 5-ös fokozaton
kb. 1 percig, amíg kemény hab
keletkezik.
Adjuk hozzá a cukrot és a vaníliás
cukrot a betöltõnyíláson keresztül, és
verjük további 1 percig, amíg a cukor
feloldódik.
Adjuk hozzá a tojássárgáját, és
keverjük alá a Pulse gomb néhány
megnyomásával.
Keverjük össze a lisztet, a keményítõt
és a sütõport, adjuk hozzá a
krémhez, és a Pulse gomb néhány
megnyomásával röviden keverjük
alá.
Töltsük a tésztát egy nyitható
sütõformába, és süssük meg.
150 ml
vaníliás cukor
tojás
tej
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a mûanyag
kés
0 Adjunk minden hozzávalót a
megadott sorrendben a tartályba.
0 Keverjük 3-as – 4-es fokozaton egy –
másfél percig, amíg a tészta
krémszerûvé, egynemûvé válik.
3
Ha a tészta keverés közben
túlságosan „felmászik” a tartály
oldalára, állítsuk le a gépet, és a
fedelet kinyitva kaparjuk le a tartály
oldaláról a tésztakenõ lapát
segítségével.
0 Töltsük a tésztát egy megfelelõ
sütõformába és süssük meg.
3
A tésztát tetszés szerint
megváltoztathatjuk, ha más ízû
hozzávalókat adunk hozzá.
Példa márványkalács készítésére:
0 A tészta 2/3-át töltsük a formába. A
maradék tésztához adjunk 1
evõkanál kakaót és egy evõkanál
tejet, és keverjük össze még néhány
rövid Pulse gombnyomással.
0 A sötét tésztát töltsük a világos tészta
tetejére. Villával húzzunk egy
spirálvonalat a tészta mindkét
rétegén keresztül, ezáltal létrejön a
márványminta.
3
71
h
Omlós tészta alaprecept
250 g
1 kávéskanál
125 g
60 g
liszt
0
0
0
0
0
72
500 g
liszt
sütõpor
40 g
friss élesztõ vagy 1 csg.
szárított élesztõ
hideg margarin vagy vaj
80 g
cukor
cukor
1 csipet
só
1
tojás
1 evõkanál hideg víz
3
Kelt tészta alaprecept
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a mûanyag
kés
A lisztet, a sütõport, a sót és a cukrot
tegyük a tartályba. A hideg vajat
vágjuk darabokra és adjuk hozzá.
3-as – 4-es fokozaton keverjük kb. 1
percig. Adjuk hozzá a tojást és a
hideg vizet a betöltõnyíláson
keresztül, és keverjük addig, amíg a
tészta golyóvá nem áll össze a kés
körül.
Vegyük ki a tésztát a tálból, és rövid
ideig gyúrjuk tovább kézzel.
A további feldolgozás elõtt hagyjuk a
tésztát kb. 30 percig a
hûtõszekrényben pihenni.
Nyújtsuk ki a tésztát, rakjuk alaposan
kivajazott formába, és rakjuk meg
ízlés szerint gyümölccsel, pl. almával,
vagy szilvával.
1 csipet só
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
olvasztott margarin
langyos tej
Használandó tartozékok:
Az univerzális tartály és a mûanyag
kés
Tegyük a hozzávalókat a megadott
sorrendben a tartályba.
3-as –4-es fokozaton keverjük kb.
egy - másfél percig, amíg a tészta
golyóvá nem áll össze a kés körül.
Vegyük ki a tésztát a tálból, és rövid
ideig gyúrjuk tovább kézzel.
Azokat a hozzávalókat, amelyeket
nem kell felaprítani, pl. mazsola,
utólag, kézzel gyúrjuk bele a
tésztába.
A további feldolgozás elõtt kelesszük
a tésztát meleg helyen, letakart
tálban, amíg a duplájára nem nõ.
Felhasználási lehetõségek:
Fonott kalács, kelt aprósütemény,
gyümölcstorta, egyéb kelt tészták.
Sós–pikáns tészták, pl. hagymatorta
készítése esetén a kelt tésztát cukor
nélkül kell készíteni.
Garantiebedingungen
AEG Kundendienst in Deutschland
AEG Kundendienst in Europa
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Wir werden die Abholung und
Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500
90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax:
0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail: [email protected]
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
3.
4.
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
5.
6.
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135
Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 290 - 0704
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement