Aeg-Electrolux KM 550 User manual

Aeg-Electrolux KM 550 User manual
KM 550
Standmixer
Stand mixer
Mixer de table
Frullatore da tavola
Batidora
Batedeira
Staande mixer
Bordsmixer
Tehosekoitin
Stolní mixér
Mikser stoj¹cy
Turmixgép
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrucciones para el uso
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
B
A
C
G
D
F
E
H
K
J
1
a
b
2
2
3
a
b
4
5
6
7
8
9
3
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
74
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Przycisk wyrzucaj¹cy
Mikser uchylny
Prze³¹cznik wyboru szybkoœci
miksowania ze wskaŸnikiem zasilania
Przycisk przechylania
Prze³¹cznik szybkoœci miski do
mieszania
Miska ze stali szlachetnej
Trzepaczka
Mieszak do wyrabiania ciasta
Skrobak do ciasta
Tabliczka znamionowa (na spodzie
miksera)
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia
odpowiada uznanym zasadom
techniki oraz ustawie o
bezpieczeñstwie urz¹dzeñ. Jako
producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ
wy³¹cznie do sieci, której napiêcie i
czêstotliwoœæ s¹ zgodne z danymi
umieszczonymi na tabliczce
znamionowej urz¹dzenia!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z gniazda
sieciowego poci¹gaj¹c za przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
o
• Urz¹dzenie mo¿e byæ naprawiane
wy³¹cznie przez specjalistów.
Niefachowe naprawy mog¹
prowadziæ do wyst¹pienia du¿ych
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa w
u¿ytkowaniu urz¹dzenia. W razie
koniecznoœci przeprowadzenia
naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu lub autoryzowanego
sprzedawcy.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru. Szczególn¹
ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ w
przypadku obecnoœci dzieci!
Podczas eksploatacji
urz¹dzenia nale¿y zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce
aspekty
• Nie wyjmowaæ koñcówek, jeœli
urz¹dzenie jest w³¹czone.
• Nie wk³adaæ palców w strefê pracy
koñcówki do wyrabiania ciasta lub
trzepaczki. Grozi doznaniem
obra¿eñ!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia mokrymi
rêkami.
• Nie nale¿y suszyæ elementów
plastikowych na lub w bezpoœrednim
s¹siedztwie grzejników.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – Niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed wszystkimi czynnoœciami
konserwacyjnymi oraz czyszczeniem
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda
sieciowego.
• Urz¹dzenia nie nale¿y czyœciæ pod
bie¿¹c¹ wod¹ lub zanurzaæ w
wodzie.
• Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody zaistnia³e na skutek
u¿ytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
Ustawienie, pod³¹czenie,
uruchomienie
• Koñcówki mo¿na mocowaæ i
wyjmowaæ tylko i wy³¹cznie po
wyjêciu wtyczki urz¹dzenia z gniazda
sieciowego.
• Urz¹dzenie mo¿na w³¹czaæ tylko
wtedy, gdy w misce z produktami
spo¿ywczymi podlegaj¹cymi obróbce
znajduj¹ siê odpowiednie koñcówki
robocze do tej obróbki. Przed
odchyleniem miksera w górê nale¿y
odczekaæ do jego ca³kowitego
zatrzymania.
• Nie nale¿y zbli¿aæ twardych
przedmiotów (³y¿ka, nó¿, mieszad³o)
do strefy roboczej poruszaj¹cych siê
koñcówek, nie siêgaæ rêkoma. Grozi
doznaniem obra¿eñ!
• Po zakoñczeniu prac nale¿y wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazda sieciowego.
Recykling
2
Materia³ opakowania
Materia³y opakowania mog¹ bez
ograniczeñ zostaæ powtórnie
przetworzone. Elementy z tworzyw
sztucznych s¹ oznakowane, np.
>PE<, >PS<, itd. Usuwaæ materia³y
opakowañ zgodnie z ich
oznaczeniem w komunalnych
zak³adach utylizacyjnych, do
przewidzianych w tym celu
pojemników zbiorczych.
2
Wyeksploatowane urz¹dzenie
W
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, ze tego
produktu nie wolno traktowaæ tak, jak
innych odpadów domowych. Nalezy
oddaæ go do w³asciwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmuj¹cego siê z³omowanym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym.
W³asciwa utylizacja i z³omowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wp³ywu z³omowanych produktów na
srodowisko naturalne oraz zdrowie.
75
o
Aby uzyskaæ szczegó³owe dane
dotycz¹ce mozliwosci recyklingu
niniejszego urz¹dzenia, nalezy
skontaktowaæ siê z lokalnym
urzêdem miasta, s³uzbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt zosta³ zakupiony.
Obs³uga
Za pomoc¹ tego urz¹dzenia mo¿na
mieszaæ, wyrabiaæ ciasto oraz ubijaæ
krem i pianê. Zarówno mikser jak i
miska s¹ napêdzane w³asnym
silnikiem, prêdkoœæ miksera i miski
jest regulowana niezale¿nie. Pomimo
to urz¹dzenie mo¿na w³¹czaæ i
wy³¹czaæ jednym przyciskiem.
3
Za pomoc¹ koñcówki do wyrabiania
ciasta (rysunek 1/H) mo¿na wyrabiaæ
ciê¿kie ciasta, takie jak ciasto
dro¿d¿owe, ciasto kruche, ciasto
kartoflane i ciê¿kie ciasta p³ynne.
Za pomoc¹ trzepaczek (rysunek 1/G)
mo¿na mieszaæ lekkie ciasta p³ynne,
ubijaæ pianê, bit¹ œmietanê, majonezy,
puree, oraz przygotowywaæ sosy i
puddingi z proszku.
Uruchomianie urz¹dzenie
Odchylanie miksera w górê
(rys. 2)
Zawsze przed odchyleniem miksera
w górê nale¿y go najpierw wy³¹czyæ!
0 Nacisn¹æ przycisk przechylania (rys.
1/D) i odchyliæ mikser w górê, a¿ do
zaskoczenia zatrzasku.
1
3
Kiedy mikser jest odchylony w górê
mo¿na ³atwo wymieniaæ koñcówki
robocze i wyjmowaæ lub wk³adaæ
miskê do mieszania.
Jeœli tylko jedna z tych koñcówek
zosta³a pewnie zamocowana, to
znaczy, ¿e nale¿y zamieniæ je
miejscami.
0 Zaokr¹glon¹ trzepaczkê do ubijania
w³o¿yæ w mniejszy otwór (rys. 3/a).
Trzepaczkê z czêœciami z tworzywa
sztucznego na koñcach w³o¿yæ w
wiêkszy otwór (rys. 3/b).
0 Mieszak z krótszym koñcem w³o¿yæ
w mniejszy otwór (rys. 4/a). Mieszak
z d³u¿szym koñcem w³o¿yæ w
wiêkszy otwór (rys. 4/b).
1
Koñcówki do ubijania i mieszania
wk³adaæ a¿ do wyraŸnego
zaskoczenia zatrzasku!
3
Zanim koñcówki mo¿na bêdzie
w³o¿yæ, trzeba je ewentualnie lekko
obróciæ, aby ustawiæ je w
odpowiednim po³o¿eniu.
Opuszczanie miksera w dó³
(rys. 6)
0 Nacisn¹æ przycisk przechylania (rys.
1/D) i opuœciæ mikser w dó³, a¿ do
zaskoczenia zatrzasku.
Na³o¿yæ lub wyj¹æ miskê do
mieszania (rys. 5)
0 Miskê do mieszania na³o¿yæ na
prowadnicê w dolnej czêœci i
zablokowaæ przez lekki obrót w
kierunku ruchu wskazówek
zegara.
0 Aby wyj¹æ miskê, obróciæ j¹ w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
3
W³o¿yæ koñcówki robocze
(rys. 3 i 4)
1
76
Ka¿da z obu koñcówek mieszaka
wyrabiania do ciasta i trzepaczki do
ubijania ma ró¿ne zakoñczenia
mocuj¹ce. Musz¹ one byæ w³o¿one w
odpowiednie uchwyty urz¹dzenia.
W razie potrzeby przytrzymaæ doln¹
czêœæ rêk¹.
Dziêki temu, ¿e koñcówki robocze
miksera nie znajduj¹ siê poœrodku
miski, mo¿na ³atwo dodawaæ sk³adniki
równie¿ podczas pracy miksera.
Wyjmowanie koñcówek
roboczych (rys. 7)
1
Przed wyjêciem koñcówek roboczych
urz¹dzenie wy³¹czyæ i od³¹czyæ
przewód sieciowy!
o
0 Aby wyj¹æ koñcówki robocze,
uchwyciæ je rêk¹ i nacisn¹æ przycisk
wyrzucania (rys. 1/A).
Praca z mikserem stoj¹cym
1
1
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane bez
przerwy przez 10 minut. Po ka¿dej
d³u¿szej nieprzerwanej pracy
urz¹dzenia nale¿y odczekaæ do jego
och³odzenia (po 10 minutach
nieprzerwanej pracy odczekaæ co
najmniej 20 minut).
Maksymalne iloœci produktów
poddawanych obróbce: miskê do
mieszania nape³niaæ maksymalnie
2 kg sta³ych lub 3 litrami p³ynnych
produktów spo¿ywczych.
W³¹czanie urz¹dzenia (rys. 8)
0 Wtyczkê sieciow¹ w³¹czyæ do
gniazdka sieciowego. Prze³¹cznik
wyboru szybkoœci miksera (rys. 1/C)
musi byæ ustawiony na "0"!
– WskaŸnik zasilania zaœwieci siê.
0 Za pomoc¹ prze³¹cznika wyboru
szybkoœci miksera (rys. 1/C)
– w³¹czaæ i wy³¹czaæ urz¹dzenie,
– regulowaæ szybkoœæ obrotu silnika
w 10-stopniowej skali.
Nastawianie szybkoœci obrotu
miski do mieszania (rys. 9)
SzybkoϾ obrotu miski do mieszania
mo¿na ustawiaæ na dwóch
poziomach.
0 Za pomoc¹ prze³¹cznika wyboru
szybkoœci obrotu miski do mieszania
(rys. 1/E) ustawiæ ¿¹dan¹ szybkoœæ
miski:
= ma³a szybkoœæ
= du¿a szybkoœæ
Wy³¹czanie urz¹dzenia
0 Prze³¹cznik wyboru szybkoœci
miksera (rys. 1/C) ustawiæ na "0".
– Mikser i miska zostan¹ wy³¹czone.
Wybór prawid³owych ustawieñ
Nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi wskazówkami. Przy czym nale¿y dopuszczaæ
odstêpstwa wynikaj¹ce z iloœci i stanu przetwarzanych produktów.
Prêdkoœæ miksera
Prze³¹cznik wyboru szybkoœci miksowania (rysunek 1/C)
• Wyrabianie, ugniatanie:
Rozpoczynaæ z szybkoœci¹ 1 lub 2, nastêpnie w razie
potrzeby zwiêkszaæ szybkoœæ
• Delikatne mieszanie:
3 lub 4
• Mieszanie:
Rozpoczynaæ z szybkoœci¹ 4 lub 5, nastêpnie w razie
potrzeby zwiêkszaæ szybkoœæ
• Ubijanie piany:
9 lub 10
3
Wszystkie prace nale¿y rozpocz¹æ na ni¿szej prêdkoœci. W ten sposób unikamy
rozpylenia substancji w proszku i rozbryzgania cieczy.
Prêdkoœæ miski
Do ubijania bia³ka, œmietany i
mieszania lekkich ciast stosowaæ
wiêksze szybkoœci, a do ciê¿kich
ciast i wiêkszych iloœci - mniejsze.
77
o
Czyszczenie i
pielêgnacja
Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y
wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e do
wnêtrza urz¹dzenia nie mo¿e
przedostaæ siê woda! Urz¹dzenia
nigdy nie myæ pod bie¿¹c¹ wod¹ i
nie zanurzaæ w wodzie.
0 Czyœciæ urz¹dzenie wilgotn¹
œciereczk.
0 Trzepaczki i koñcówki do wyrabiania
ciasta czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce!
0 Miskê ze stali szlachetnej mo¿na myæ
w zmywarce.
Dane techniczne
Napiêcie sieciowe: 230 - 240 V
Pobór mocy: 550 W
Maksymalny czas pracy: 10 minut
1
Przechowywanie
Mieszak do ciasta i trzepaczkê
przechowywaæ w na³o¿onej misce do
mieszania. Dziêki temu chroni siê je
przed uszkodzeniem.
78
Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym
wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.2.1973
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych 93/68/
EWG.
• 89/336/EWG z dnia 3.5.1989
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG.
;
o
Przepisy
Podstawowy przepis na
biszkopt
4
bia³ka
4 ³y¿ek
zimnej wody
200 g
Przepis podstawowy keks
500 g
1 opak.
m¹ki
proszku do pieczenia
250 g
miêkkiej margaryny
lub mas³a
250 g
cukru
cukru
1 opak.
cukru waniliowego
4
¿ó³tka
1 opak.
80 g
m¹ki
1 szczypta soli
80 g
m¹ki ziemniaczanej
1 ³y¿eczka
3
0
0
0
0
0
proszku do pieczenia
Wymagane akcesoria:
Trzepaczka
Bia³ko i wodê wlaæ do miski do
mieszania. Rozpocz¹æ na szybkoœci
2 i w razie potrzeby przejϾ na
wy¿sz¹ szybkoœæ. Ubijaæ a¿ piana
zesztywnieje.
Dodaæ cukier i cukier waniliowy,
nastêpnie dalej ubijaæ, a¿ do
rozpuszczenia siê cukru.
Dodaæ ¿ó³tko i zmieszaæ.
Dodaæ m¹kê, m¹kê kartoflan¹ i
proszek do pieczenia i mieszaæ
krótko do momentu otrzymania
g³adkiej, kremowej masy.
Ciasto przelaæ do foremki i piec.
cukru waniliowego
4
jajek
150 ml
m¹ki
Wymagane akcesoria:
Trzepaczka
0 Dodawaæ wszystkie sk³adniki w
podanej kolejnoœci do miski do
mieszania.
0 Rozpocz¹æ na szybkoœci 3-4, w razie
potrzeby przejœæ na wy¿sz¹ szybkoœæ
i mieszaæ do momentu uzyskania
g³adkiej, kremowej masy.
0 Przelaæ ciasto do pasuj¹cej formy i
piec.
3
Smak ciasta mo¿na zmieniæ dodaj¹c
ró¿ne dodatki.
Ciasto marmurkowe:
0 Nape³niæ formê 2/3 ciasta. Do
pozosta³ego ciasta dodaæ 1 ³y¿kê
sto³ow¹ kakao i 1 ³y¿kê sto³ow¹
mleka, i ponownie krótko wymieszaæ.
0 Ciemne ciasto wlaæ na jasne ciasto.
Wbiæ w masê widelec i przeci¹gn¹æ
ruchem spiralnym, aby osi¹gn¹æ
efekt „marmuru”.
3
79
o
Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto
kruche
dro¿d¿owe
250 g
1 ³y¿eczka
125 g
60 g
0
0
0
0
0
proszku do pieczenia
500 g
cukru
soli
1
jajko
zimnej wody
Wymagane akcesoria:
Mieszak do wyrabiania ciasta
Do miski dodaæ m¹kê, proszek do
pieczenia, sól i cukier. Pokroiæ na
kawa³ki zimne mas³o i dodaæ.
Mieszaæ na szybkoœci 3-4 przez 1
minutê, nastêpnie dodaæ jajko i wodê
i dalej mieszaæ, a¿ z ciasta utworzy
siê kula.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ je rêcznie.
Przed dalsz¹ obróbk¹ ciasto w³o¿yæ
na oko³o 30 minut do lodówki.
Ciasto rozwa³kowaæ, uformowaæ,
w³o¿yæ do nasmarowanej t³uszczem
blaszki, przyozdobiæ owocami (np.
jab³kami, œliwkami)
dro¿d¿y (œwie¿ych) lub
jedno opakowanie
dro¿d¿y suchych
80 g
cukru
1 szczypta soli
80 g
200 ml
3
0
0
0
0
0
3
80
m¹ki
40 g
zimnej margaryna lub
mas³a
1 szczypta
1 ³y¿ka
3
m¹ki
stopionej margaryny
letniego mleka
Wymagane akcesoria:
Mieszak do wyrabiania ciasta
Dodawaæ wszystkie sk³adniki w
podanej kolejnoœci do miski do
mieszania.
Mieszaæ na szybkoœci 3-4, w razie
potrzeby przejœæ na wy¿sz¹ szybkoœæ
i mieszaæ przez 1 do 1½ minuty, a¿ z
ciasta utworzy siê kula.
Ciasto wyj¹æ z miski i jeszcze raz
ugnieœæ rêcznie.
Sk³adniki, które nie maj¹ byæ
rozdrobnione np. rodzynki, nale¿y
zagnieœæ rêcznie.
Nastêpnie umieœciæ ciasto w
przykrytej misce w ciep³ym miejscu,
do momentu a¿ powiêkszy o ok. 2
razy swoj¹ objêtoœæ.
Mo¿liwoœci zastosowania:
Wieniec, bu³eczki, ciasta owocowe,
przek³adañce.
Aby uzyskaæ pikantne ciasto, np.
cebulowe, ciasto dro¿d¿owe
przygotowaæ bez cukru.
AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Str. 135
D-90429 Nürnberg
http://www.aeg-hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 305 – 01 - 0505
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement