AEG HM310 User manual

AEG HM310 User manual
Assistent Hand Mixer 310
PAGE
s
k
n
q
Bruksanvisning . . . . . . . . . 3
Brugsanvisning . . . . . . . . . 8
Bruksanvisning . . . . . . . . 13
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . 18
g
d
o
Instruction book . . . . . . . .22
Gebrauchsanweisung . . .26
Instrukcja obs³ugi. . . . . . . .30
B
C
D
E
A
H
J
F
G
1
D
C
B
2
2
3
s
s Bästa köpare,
läs noga igenom denna bruksanvisning.
Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna
på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett
säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare.
Med hjälp av varningstriangeln och/
eller signalorden (Varning! Se upp!
Obs!) framhävs punkter som är viktiga
för en säker och fungerande användning av apparaten. De ska absolut
beaktas.
0 Det här tecknet handleder dig steg för
steg när du använder mixern.
1
3
Det här tecknet står för kompletterande uppgifter som gäller den praktiska användningen av apparaten.
2
Med klöverbladet betecknas hänvisningar och tips om en sparsam och
miljövänlig användning av apparaten.
Apparatbeskrivning
(bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Utstötarknapp
Strömställare Till/Från
Hastighetsomkopplare
Knapp Pulse
Handmixer
Nätsladd med Cordfix
Visp
Degkrokar
Typskylt (på apparatens undre sida)
1 Säkerhetsföreskrifter
Electrolux elapparater uppfyller tekniska normer och säkerhetsföreskrifter
för elektriska apparater. Följande
säkerhetsföreskrifter ska ändå beaktas
noga.
Allmänna säkerhetsanvisningar
• Apparaten får endast anslutas till ett
strömnät med en spänning och frekvens som överensstämmer med data på
typskylten!
• Starta inte apparaten om
– Nätsladden skadats,
– Mixerhuset skadats.
• Dra aldrig ut stickproppen ur vägguttaget genom att slita i nätsladden.
• För undvikande av olycksrisker får en
skadad nätsladd endast bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst
eller annan kvalificerad person.
• Apparaten får repareras endast av kvalificerad fackpersonal. Genom osakkunnig reparation kan allvarliga risker
uppstå. Vid erforderlig reparation ta
kontakt med Electrolux kundtjänst eller
med fackhandlare.
Barnsäkerhet
• Lämna inte inkopplad mixer utan uppsikt och var speciellt försiktig om barn
finns i närheten!
Beakta följande vid användning
av apparaten
• Stöt inte ut arbetsredskapen när apparaten är påkopplad.
• För aldrig in handen eller fingrarna
mot degkrokarna eller vispen. Risk
finns för kroppsskada!
• Starta inte apparaten med våta händer.
• Plastdelarna får inte torkas på eller i
närheten av ett värmeelement.
• Apparaten får inte användas för att
röra färg (lack, polyester osv) - Explosionsrisk!
• Innan underhålls- och rengöringsarbeten utförs skall apparaten frånkopplas
och stickproppen dras ur vägguttaget.
3
s
• Apparaten får inte rengöras under rinnande vatten eller i diskvatten.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstått till följd av icke avsedd
användning eller felhantering.
Uppställning, anslutning, start
• Arbetsredskapen får endast sättas i
eller tas ur när apparaten kopplats bort
från nätet.
• Med handmixern kan ingredienser i
alla slags kärl bearbetas. Lämpligast är
dock vanliga bunkar i plast om de är
höga nog, väl avrundade och står stadigt.
• Koppla på apparaten först sedan
arbetsredskapen placerats i bunken
med ingredienserna. Vänta till redskapen stannat innan du tar mixer ur bunken.
• För inte in hårda föremål (sked, kniv,
visp) eller handen mot roterande redskap. Risk finns för kroppsskada!
• Efter avslutat arbete skall apparaten
frånkopplas och stickproppen dras ur
vägguttaget.
2 Kassering
Återvinning av
förpackningsmaterial!
Kasta inte bara bort förpackningsmaterialet. Beakta följande rekommendationer:
Förpackningsmaterial av papp kan
lämnas till återvinningsstationer.
Plastpåsar av polyeten (PE) kan lämnas
för återvinning till PE -insamlingsställen. Stötdämpande material av expanderad polystyren (EPS) är freonfritt och
kan lämnas till motsvarande insamlingsställen. Kontakta din kommun, om
du inte vet, var närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral ligger.
Återvinning av själva apparaten!
När mixern har tjänat ut lämna in
apparaten hos din auktoriserade återförsäljare som tar den tillbaka mot en
liten avgift.
4
Användning
Med handmixern kan du röra, knåda
och vispa. För apparaten långsamt runt
i bunken med ingredienserna.
3
Med degkrokarna (bild 1/H) kan styva
degar bearbetas som t.ex. vete-, mör-,
potatis- och styva rördegar.
Med vispen (bild 1/G) kan lätta degar,
äggvita, vispgrädde, majonnäs, mos
tillredas samt såser och puddingpulver
röras.
Driftstart
Insättning/uttagning av arbetsredskap (bild 2)
Innan arbetsredskapen stöts ut skall
apparaten frånkopplas och stickproppen dras ur vägguttaget!
0 Vispen resp degkrokarna skjuts in i
redskapsfästet på mixerns undre sida
tills de tydligt snäpper fast.
1 De båda degkrokarna har olika form på
skaften. De måste stickas in i rätt redskapsfäste, i annat transporteras degen
upp!
0 Den ena degkroken är försedd med en
liten ring vid skaftets skiva. Denna
degkrok passar endast i motsvarande
redskapsfäste.
Fästet är på apparaten märkt med
symbolen .
1
0 För uttagning grip tag i redskapet med
ena handen och tryck på utstötarknappen (bild 1/A).
s
Användning av mixern
1
Du kan använda apparaten i upp till
5 minuter utan avbrott. Låt apparaten
svalna efter en längre tids användning
utan avbrott (låt svalna 20 minst
minuter efter 5 minuters användning
utan avbrott).
1
Maximimängder: Bearbeta i bunken
högst 1,5 kg fasta ingredienser eller
1,75 l i vätskeform.
Inkoppling av apparaten (bild 3)
0 Med hastighetsomkopplaren (bild 1+3/
C) kan du välja önskad hastighet:
0 Med strömställaren (bild 1+3/B)
– kopplas apparaten till och från,
– regleras motorns varvtal i 5 steg
inom förvalt hastighetsintervall.
0 Så länge knappen Pulse (bild 1+3/D) på
inkopplad apparat hålls nedtryckt
arbetar mixern med högsta hastigheten.
Frånkoppling av apparaten
0 Skjut strömställaren (bild 1+3/B) till
läget "0".
– Mixern frånkopplas.
låga hastigheter eller
höga hastigheter.
Val av rätt inställning
Anvisningarna nedan kan användas som riktlinjer.
Omkopplare hastighetsintervall (bild 1+3/C)
Strömställare
(bild 1+3/B)
• knåda, blanda:
Starta med 1 eller 2, koppla
sedan upp till 5
• röra ner:
3, 4
• röra:
Starta med 2 eller 3, koppla
sedan upp
• vispa till skum:
4 eller 5
eller knapp
3
(bild 1+3/D)
Starta allt arbete med låg hastighet. Härvid undviks att mjöliga substanser virvlar upp
och att vätskor stänker.
5
s
3
Rengöring och skötsel
Tekniska data
Avlägsna rester av morots- och rödkålssaft från plastdelar med matolja
innan de sköljs.
Nätspänning: 230 - 240 V
Upptagen effekt: 380 W
Högsta brukstid: 5 minuter
Mixer
Före rengöring skall stickproppen dras
ut vägguttaget
Se till att vatten inte tränger in i apparaten! Apparaten får inte rengöras
under rinnande vatten eller i diskvatten.
0 Rengör mixern med en fuktig trasa.
1
Tillbehör
Visp och degkrokar
0 Rengör visp och degkrokar med borste
eller trasa under rinnande vatten eller i
diskmaskin!
Förvaring
Apparaten är försedd med ett sugkoppsfäste (Cordfix, bild 1/F) med vilket du kan sätta fast anslutningsledning på apparaten under förvaring.
0 Linda anslutsledningen kring apparaten som bild 1 visar och tryck fast hållaren med sugkoppen på ett fritt ställe
på apparaten.
6
Apparaten uppfyller följande
EG-direktiv:
• 73/23/EWG av den 19 februari 1973
"Lågspänningsdirektiv", med ändringsdirektiv 93/68/EWG.
• 89/336/EWG av den 3 maj 1989
"EMV-direktiv" med ändringsdirektiv
92/31/EWG.
;
Kundtjänst
Våra produkter uppfyller högsta kvalitetskrav. Om fel ändå uppstår som du
inte kan lösa med hjälp av bruksanvisningen, vänd dig till din återförsäljare
eller Electrolux kundtjänst.
s
Konsumentservice
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och nytta i Ditt hem under många år.
Har Du frågor angående produktens funktion eller användning?
• Ring Electrolux Service Centralverkstad på telefon 0771-87 12 12
Söker Du närmaste serviceverkstad?
• Se gula sidorna under Electrolux Service eller ring 0771-76 76 76 eller sök på
www.electrolux.se/service
Vill du skriva till oss?
• Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller via
brev adresserat Electrolux Service Centralverkstad, 105 45 Stockholm.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt dataskylten på produkten:
Modellbeteckning: ...................................................
Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................................
Inköpsställe och datum: ............................................................................................................................................
Hur och när uppträder felet? ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller enligt Konsumentköp EHL 2002.
Mer information om vilka bestämmelser som gäller kan Du få av återförsäljaren av
denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel
skall alltid åtgärdas av behörig verkstad.
För att hitta din närmaste verkstad se www.electrolux.se/service
Electrolux 2004-02-09/ESH
7
k
k Kære kunde
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem.
Bemærk i særdeleshed sikkerhedshenvisningerne på de første sider i denne!
Opbevar venligst brugsanvisningen til
senere brug. Giv den videre til eventuelle nye ejere af apparatet.
Med advarselstrekanten og/eller med
signalord (Advarsel!, Forsigtig!, Giv
agt!) er henvisninger fremhævet, der er
vigtige for din sikkerhed eller for apparatets funktionsevne. Bemærk venligst
ubetinget disse.
0 Dette tegn vejleder dig skridt for skridt
ved betjeningen af apparatet.
1
3
Efter dette tegn får du supplerende
informationer til betjening og praktisk
brug af apparatet.
2
Tips og henvisninger til økonomisk og
miljøvenlig brug af apparatet er kendetegnet med kløverbladet.
Apparatbeskrivelse
(billede 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Udkastningsknap
Tænd/slukkontakt
Hastighedskontakt
Impulsknap
Håndmikser
Tilslutningsledning med holder
Piskeris
Dejkroge
Typeskilt (apparatunderside)
1 Sikkerhedshenvisninger
Sikkerheden vedrørende Electroluxelektroapparater svarer til de anerkendte tekniske regler og apparatsikkerhedsloven. Alligevel ser vi os som
producent foranlediget til, at gøre dig
fortrolig med efterfølgende sikkerhedshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens
stemmer overens med dataene på
typeskiltet!
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i tilslutningsledningen.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller hans
kundeservice eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
gennemføres af fagfolk. Gennem usagkyndige reparationer kan der opstå
betydelige risici. Henvend dig i tilfælde
af reparation til Electrolux-Kundeservicen eller til din specialforhandler.
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
Hvad du bør være opmærksom
på ved brug af apparatet
• Kast aldrig værktøjerne ud så længe
apparatet kører.
• Grib aldrig med fingrene ind i dejkrogenes hhv. piskerisenes område så
længe apparatet kører. Der er fare for
kvæstelser!
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Plastikdele må ikke tørres på eller i
umiddelbar nærhed af varmelegemer.
8
k
• MitDer må ikke røres farver (lakker,
polyester osv.) med apparatet eksplosionsfare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud.
• Rengør aldrig apparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formålsbestemt brug eller forkert betjening.
2 Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballage!
Smid ikke bare emballagen væk. Vær
venligst opmærksom på følgende henvisninger:
Emballage af karton kan tilføres genbrugspapir-indsamlingen.
Plastikposer af polyamid (PE) kan afleveres til genbrug på PE-samlesteder.
Polsterdele af opskummet polystyrol
(PS) er FCKW-fri og kan afleveres på
tilsvarende samlesteder (Recyclingdepot). Spørg din kommune hvilket recyclingdepot der hører til dit område.
Bortskaffelse af det gamle apparat!
Hvis du en dag endegyldigt ikke vil
bruge dit apparat mere, så bring det
venligst til det nærneste recyclingdepot eller til din specialforhandler, der
mod et lille omkostningbidrag tager
dette tilbage.
Opstilling, tilslutning,
ibrugtagning
• Arbejdsværktøjerne må kun stikkes i
hhv. tages ud af apparatet når dette er
adskilt fra nettet.
• Håndmikseren kan bearbejde levnedsmidler i ethvet køkkengrej. Bedst egnet
er dog almindelige røreskåle af plastik,
hvis disse er tilstrækkelig høje, tilsvarende afrundet og skridsikre.
• Tænd kun apparatet når arbejdsværktøjerne befinder sig i røreskålen med
levneds-midlerne der skal bearbejdes.
Vent altid til værktøjerne står stille,
inden du fjerner skålen.
• Hold ingen hårde genstande (skeer,
knive, o.l.) ind i de kørende værktøjer
og grib ikke ind i disse med hænderne.
Der er fare for kvæstelser!
• Efter afslutning af arbejderne skal
apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud.
Betjening
Med håndmikseren kan du røre, ælte
og piske levnedsmidler. Før derved
apparatet med rolige kredsformede
bevægelser gennem skålen med levnedsmidlerne.
3
Med dejkrogene (billede 1/H) kan du
bearbejde tunge deje, såsom gær-,
blød-, kartoffel- og tung røredej.
Med piskerisene (billede 1/G) kan man
tilberede lette røredeje, æggehvider,
flødeskum, mayonaiser, puré samt røre
sovse og budding op.
9
k
Ibrugtagning
Indstikning/udtagning af værktøj
(billede 2)
Sluk apparatet og træk stikket ud
inden udkastning af værktøjerne!
0 Stik piskerisene hhv. dejkrogene så
langt ind i værktøjsoptagelsen på
undersiden af mikseren, at de tydeligt
går i hak.
1 De to dejkroge har forskellige indstikningsformer, og skal stikkes i de tilsvarende værktøjsoptagelser, da dejen ville
blive transporteret opad ved en forveksling!
0 Én dejkrog er udstyret med en ekstra
lille ring ved skiven på skaftet. Denne
dejkrog kan kun stikkes i den tilsvarende værktøjsoptagelse. Dette er på
apparatet kendetegnet med symbol .
Arbejde med mikseren
1
Du kan benytte apparatet i indtil
5 minutter uden afbrydelse. Lad apparatet afkøle efter længere tids uafbrudt
drift (efter 5 minutter uden afbrydelse,
mindst 20 minutter).
1
Maksimale mængder der kan forarbejdes: Forarbejd i røreskålen maksimal
1,5 kg fast hhv. 1,75 l flydende levnedsmidler.
1
0 For at tage værktøjerne ud holdes disse
fast med én hånd og udkastningsknap
(billede 1/A) trykkes.
Tænd apparatet (billede 3)
0 Med hastighedsområdekontakten (billede 1+3/C) forvælger du et hastighedsområde:
lave hastigheder, eller
høje hastigheder.
0 Med tænd/slukkontakten (billede
1+3/B)
– tænder og slukker du apparatet,
– regulerer motorens omdrejningstal i
5 trin indenfor det forvalgte hastighedsområde.
0 Så længe du trykker Impulsknappen
(billede 1+3/D) mens apparatet kører,
arbejder mikseren på højeste hastighed.
Sluk apparatet
0 Skub tænd/slukkontakten (billede
1+3/B) i stilling „0“.
– Mikseren er slukket.
10
k
Valg af de rigtige indstillinger
De følgende henvisninger kan du bruge som retningslinjer.
Kontakt
hastighedsområde
(billede 1+3/C)
Tænd/slukkontakt
(billede 1+3/B)
• ælte, blande:
begynd med 1 eller 2, og
skift så til 5
• vende i:
3, 4
• røre:
begynd med 2 eller 3, og
skift så op
• piske til skum:
4 eller 5
eller knap
3
Begynd alle arbejder på den laveste hastighed. Du undgår således at pulverformede substanser støver og at væsker sprøjter.
Rengøring og pleje
3
(billede 1+3/D)
Rester af gulerøder og rødkålsaft på
plastikdele fjerner man inden opvask
med spiseolie.
gøre tilslutningsledningen på apparatet.
0 Vikl som vist på billede 1 tilslutningsledningen omkring apparatet og tryk
holderen med sugekoppen fast på et
glat sted på apparatet.
Mikser
Træk stikket ud inden enhver rengøring.
Vær opmærksom på, at der under
ingen omstændigheder må trænge
vand ind i apparatet! Rengør aldrig
apparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.
0 Rengør mikser med en fugtig klud.
Tekniske data
Net-spænding: 230 - 240 V
Strømforbrug: 300 W
Maksimale driftstid: 5 minutter
1
Tilbehør
Piskeris og dejkroge
0 Rengør piskeris og dejkroge med børste
eller klud under rindende vand eller i
opvaskemaskinen!
Opbevaring
Apparatet er udstyret med en fastgørelse med sugekop (cordfix, billede 1/F),
hvormed du til opbevaring kan fast-
;
Dette apparat svarer til følgende EUdirektiver:
• 73/23/ EØF fra 19.2.1973 "Lavspændings-direktiv", inkl. ændringsdirektiv 93/68/EØF.
• 89/336/ EØF fra 3.5.1989 "EVMdirektiv", inkl. ændringsdirektiv
92/31/EØF.
Kundeservice
For vores apparater gælder højeste kvalitetskrav. Skulle der alligevel optræde
en forstyrrelse, hvortil du ikke finder
nogen henvisning i brugsanvisningen,
så henvend dig til en specialforhandler
eller til Electrolux-Kundeservice.
11
k
Forbrugerservice
Tak fordi du valgte at købe et produkt af et varemærke indenfor Electrolux-koncernen.
Vi håber du vil få glæde af produktet mange år frem i tiden.
Har du spørgsmål angående produktets funktion eller brug?
• Ring Electrolux Home Products A/S på telefon 45 87 70 88
Søger du efter et værksted?
• Tag kontakt til din forhandler eller ring direkte til Electrolux Service på telefon 70 11 74 00
Vil du skrive til os?
• Du kan også kontakte os via e-mail, [email protected] eller via brev adresseret til
Electrolux Service, Vester Voldgade , 7000 Fredericia.
Inden du kontakter os, så nedskriv følgende informationer fra dataskiltet på undersiden af
produktet:
Modelbetegnelse:.....................................................
Produktnummer:......................................................
Serienummer:............................................................
Forhandler og dato: ...................................................................................................................................................
Hvordan og hvorledes opstår fejlen?....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Fejl og mangler/Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved produktet indenfor reklamationsperioden skal produktet indleveres til vort serviceselskab enten direkte eller via forhandleren.
Inden produktet indsendes til service bør du kontrollere om du selv kan afhjælpe fejlen ved
hjælp af brugsanvisningen.
Electrolux 2004-03-30/DK
12
n
n Kjære kunde,
les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på
bruksanvisningen for senere bruk. Gi
den videre til eventuelle nye eiere av
apparatet.
Varseltrekanten og/eller signalordene
(Advarsel!, Forsiktig!, Merk!) markerer
punkter som er viktig med tanke på
sikkerheten eller funksjonen til apparatet. Følg disse henvisningene.
0 Dette tegnet leder deg trinnvis gjennom bruk av apparatet.
1
3
Etter dette tegnet får du utfyllende
informasjon vedrørende betjening og
praktisk bruk av apparatet.
2
Etter kløverbladet får du tips og råd for
økonomisk og miljøvennlig bruk av
apparatet.
Beskrivelse av
apparatet (bilde 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Utkastertast
Av/på-bryter
Bryter hastighetsområde
Pulstast
Håndmikser
Tilkoblingsledning med Cordfix
Visper
Eltekroker
Typeskilt (apparatets underside)
1 Sikkerhetsregler
Electrolux elektriske apparater tilfredsstiller anerkjente tekniske regelverk og
apparatsikkerhetsloven når det gjelder
sikkerhet. Likevel er det viktig at du
gjør deg kjent med følgende sikkerhetsregler.
Generell sikkerhet
• Apparatet må kun kobles strømtilførsel hvor spenning og frekvens stemmer
med data på typeskiltet!
• Bruk aldri apparatet hvis
– tilkoblingsledningen er skadet,
– kapslingen er skadet.
• Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten
etter kabelen.
• Hvis kabelen til dette apparatet blir
skadet, må den byttes av produsenten
eller av kundeservice eller tilsvarende
kvalifisert person for å unngå farer.
• Kun fagfolk må foreta reparasjon av
dette apparatet. Feil reparasjon kan
medføre betydelige farer. Ta kontakt
med Electrolux kundeservice eller din
fagforhandler ved reparasjon.
Sikkerhet for barn
• Pass på at apparatet ikke brukes uten
tilsyn, og vær spesielt forsiktig i forhold til barn!
Pass på følgende ved bruk av
apparatet
• Frigjør ikke redskapene mens apparatet
går.
• Grip aldri inn i området rundt eltekrokene eller vispene med fingrene mens
apparatet går. Det er farlig!
• Ta ikke i apparatet med våte hender
mens det går.
• Plastdeler må ikke tørkes i umiddelbar
nærhet av varmeelementer.
• Det er ikke tillatt å blande farger med
apparatet (lakk, polyester osv.) Eksplosjonsfare!
13
n
• Slå av apparatet og trekk ut støpslet
før all rengjøring og stell av apparatet.
• Rengjør aldri apparatet under rennende vann eller spylevann.
• Produsenten påtar seg intet ansvar for
eventuelle skader som skyldes feil bruk
eller feil betjening.
2 Deponering
Deponer emballasjen!
Det er ikke bare å kaste emballasjen.
Følg disse rådene:
Pappemballasje kan resirkuleres, og
skal deponeres/kastes iht. gjeldende
returordning der du bor.
Deponer/kast plastemballasje i polyatylen (PE) for resirkulering iht. gjeldende
returordning der du bor. Emballasje i
skummet polystyrol (PS) er FCKW-fri
og leveres for resirkulering iht. gjeldende returordning der du bor. Nærmere informasjon får du fra
kommunen der du bor.
Deponer det gamle apparatet!
Når du ikke skal bruke apparatet ditt
lenger, leveres du det til nærmeste
returmottak eller til din forhandler.
Montering, tilkobling,
igangkjøring
• Arbeidsredskapene må kun settes på
eller tas av apparatet når apparatet
ikke er tikoblet strømtilførselen.
• Håndmikseren kan brukes til å bearbeide matvarer i alle typer beholdere.
Vanlige boller i plast som fås i handelen egner seg best. Bollene må være
høye nok, være tilstrekkelig avrundet
og sklisikker.
• Slå på apparatet først når arbeidsredskapene befinner seg i bollen sammen
med ingrediensene som skal røres. Vent
alltid til apparatet står stille før du tar
bort bollen.
• Før ikke harde gjenstander (skjeer,
kniver, visper) inn i arbeidsredskapen
når den er i gang, og grip ikke inn i
redskapen med hånden. Det er farlig!
• Når arbeidet er ferdig, må apparatet
slås av og støpslet tas ut.
14
Bruk
Du kan bruke håndmikseren til å røre,
elte og vispe næringsmidler. Beveg
mikseren i rolige sirkler rundt i bollen
med ingrediensene.
3
Med eltekrokene (bilde 1/H) kan du
bearbeide tunge deiger, som gjærdeig,
mørdeig, potetdeig og tunge rører.
Med vispene (bilde 1/G) kan du tilberede lette rører, is, fløtekrem, majones,
pureer og røre i sauser og puddingpulver.
n
Igangkjøring
Sette inn/ta ut redskap (bilde 2)
1 Slå av apparatet og trekk ut støpslet
før du frigjør redskapene!
0 Stikk visper hhv. eltekroker inn på
undersiden av mikseren til du merker
at de går i lås.
1 Eltekrokene har forskjellige fester. De
må stikkes inn på riktig plass, da
ombytting vil føre til at det du rører
eltes oppover!
0 En eltekrok er utstyrt med en ekstra
liten ring ved skiven på akslingen.
Denne eltekroken passer bare i et av
hullene.
Dette er merket med symbolet på
apparatet.
0 Når du skal ta ut redskapene holder du
apparatet med én hånd og trykker på
utstøterstasten (bilde 1/A).
Arbeide med mikseren
1
Du kan bruke apparatet uavbrutt i
5 minutter. Når apparatet har vært
brukt i lengre tid uten avbrudd, må det
avkjøles (etter 5 minutter uten
avbrudd må det avkjøles i minimum
20 minutter).
1
Maksimumsmengde som kan bearbeides: I rørebollen kan man bearbeide
maksimum 1,5 kg fast, hhv. 1,75 l flytende ingredienser.
Slå på apparatet (bilde 3)
0 Velg hastighetsområde med hastighetsområdebryteren (bilde 1+3/C):
lav hastighet, eller
høy hastighet.
0 Med av/på-bryteren (bilde 1+3/B)
– slår du apparatet av og på,
– regulerer du apparatets turtall i 5
trinn innenfor det forhåndsvalgte
hastighetsområdet.
0 Når du trykker på pulstasten (bilde
1+3/D) mens apparatet går, arbeider
mikseren med høyeste hastighet.
Slå av apparatet
0 Skyv av/på-bryteren (bilde 1+3/B) til
stilling „0“.
– Mikseren slås av.
15
n
Velge riktige innstillinger
Følgende informasjon er veiledende.
Bryter
hastighetsområde
(Bilde 1+3/C)
• elte, blande:
start med trinn 1 eller 2, gå
deretter over til trinn 5
• bearbeide:
3, 4
• røre:
start med trinn 2 eller 3, gå
deretter over til trinn
• piske til krem:
4 eller 5
eller
3
3
-tast (bilde 1+3/D)
Start alt arbeid med lav hastighet. På denne måten unngår du at pulveraktige substanser samler seg opp og at væske spruter ut.
Rengjøring og stell
Fjern rester av gulrot- og rødkålsaft på
plastdeler med matolje før skylling.
0 Vikle kabelen rundt apparatet, slik som
vist på bilde 1, og trykk holderen med
sugeknappen på et glatt sted på apparatet.
Tekniske data
Mikser
Trekk ut støpslet før rengjøring.
Pass på at det ikke kommer vann inn i
apparatet! Apparatet må aldri rengjøres under rennende vann eller oppvaskkum.
0 Tørk av mikseren med en fuktig klut.
Nettspenning: 230 - 240 V
Effektforbruk: 300 W
Maksimum driftstid: 5 minutter
1
Tilbehør
Visper og eltekroker
0 Vask visper og eltekroker med børste
eller klut under rennende vann eller i
oppvaskmaskinen!
Oppbevaring
Apparatet er utstyrt med et feste med
sugekopp (Cordfix, bilde 1/F), hvor du
kan feste kabelen på apparatet ved
oppbevaring.
16
Av/på-bryter
(Bilde 1+3/B)
;
Dette apparatet oppfyller følgende EUdirektiver:
• 73/23/EWG av 19.2.1973 "Lavspenningsdirektivet", inklusive endringsdirektiv 93/68/EWG.
• 89/336/EWG av 3.5.1989 "EMCdirektivet", inklusive endringsdirektiv
92/31/EWG.
Kundeservice
Våre apparater oppfyller de strengeste
kravene til kvalitet. Hvis det likevel
oppstår feil som du ikke finner tips for
i bruksanvisningen, henvender du deg
til forhandleren eller til Electrolux kundeservice.
n
Forbrukerservice
Takk forat du har valgt å kjøpe et produkt med et varemerke som inngår i Electrolux-konsernet.
Vi håper at dette produktet vil gi deg meget glede og nytte i ditt hjem i mange år.
Har du spørsmål angående produktets funksjon eller bruk?
• Ring Electrolux Home Products Norway AS på telefon 815 30 222
Søker du etter nærmeste serviceverksted?
• Ta kontakt med Deres lokale forhandler eller se gule sider under Electrolux Service eller
ring 815 30 222 eller søk på www.electrolux.no/ og under kundeservice
Vil du skrive til oss?
• Du kan också kontakta oss via email, [email protected] eller
• brev adressert Electrolux Home Products Norway AS,Risløkkevn 2, 0580 Oslo
Før du kontakter oss, skriv upp følgende som står på dataskiltet på produktet:
Modellbetegnelse:....................................................
Produktnummer: ......................................................
Serienummer: ............................................................
Innkjøpsted og dato: ..................................................................................................................................................
Beskrivelse av feil? ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Dette produktet omfattas av de kjøpsvilkår som gjelder i hht. Forbrukerkjøpsloven. Mer
informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder kan De få av forhandler av dette produkt.
Før du bestiller service, les i bruksanvisningen der en del enkle "feil" er beskrevet og hvordan
man kan rette de. OBS! Elektriske feil skal alltid utføres av autorisert verksted.
Electrolux 2004-02-09/ESH
17
q
q Arvoisa asiakas,
lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Ota ennen kaikkea huomioon tämän
käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla olevat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
Luovuta ohje mahdolliselle seuraavalle
omistajalle.
Huomioi varoituskolmio ja/tai varoitussanat (Varoitus!, Varo!, Huomio!), joiden avulla tuodaan esille turvallisuutesi ja laitteen toimintakyvyn kannalta
tärkeitä ohjeita. Noudata niitä ehdottomasti!
0 Tämä merkki ohjaa sinua askel askeleelta laitteen käytössä.
1
3
Tämän merkin jälkeen saat laitteen
hallintaan ja käyttöön liittyviä lisätietoja.
2
Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön liittyvät vinkit ja
ohjeet on merkitty apilanlehdellä.
Laiteselostus (kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Irrotuspainike
Käynnistyskytkin
Nopeusalueen kytkin
Sykäyspainike
Käsisekoitin
Verkkojohto ja Cordfix
Vispilät
Taikinakoukut
Mallikilpi (laitteen pohjassa)
1 Turvallisuusohjeet
Electrolux-sähkölaitteiden turvallisuus
vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä
ja laiteturvallisuuslakia. Meistä on silti
valmistajana aiheellista tutustuttaa
Sinut seuraaviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite saadaan liittää ainoastaan sähkäverkkoon, jonka jännite ja taajuus vastaa mallikipeen merkittyjä tietoja!
• Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos
– verkkojohto on vahingoittunut,
– kotelo on vourioituinut.
• Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta verkkojohdosta vetämällä.
• Jos laitteen verkkojohto on vahingoittunut, tulee vahingon välttämiseksi
verkkojohdon vaihto annettava valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai
vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi.
• Vain ammattihenkilöt saavat korjata
tätä laitetta. Asiattomasta korjauksesta
saattaa syntyä huomattavia vaaroja.
Käänny korjauksissa Electrolux-asiakaspalvelun tai laitteen myyjäliikkeen puoleen.
Lapsiturvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman
valvontaa ja kiinnitä erityistä huomiota
lasten turvallisuuteen!
Ota huomioon laitetta
käyttäessäsi
• Älä koskaan irrota tuökaluja koneen
käydessä.
• Älä koskaan tartu sormin taikinakoukkujen tai vispilöiden toiminta-alueeseen. Loukkaantumisvaara!
• Älä koskaan käytä laitetta märillä
käsillä.
• Muoviosia ei saa kuivattaa lämmityslaitteiden päällä tai välittömässä läheisyydessä.
• Laitetta ei saa käyttää maalien (lakan,
polyesterin jne.) sekoitukseen räjähdysvaara!
18
q
• Ennen huolto- ja puhdistustöitä on
laite sammutettava ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
• Älä koskaan puhdista laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka ovat syntyneet asiattoman tai väärän käytön tuloksena.
Pidä huoli vanhan laitteen hävityksestä!
Kun jonain päivänä otat laitteen lopullisesti pois käytöstä, vie se lähimpään
kierrätyskeskukseen.
Käyttö:
Käsisekoittimella voit sekoittaa, alustaa
ja vatkata elintarvikkeita. Liikuta tällöin laitetta hiljaa ympyränmuotoisissa
radoissa elintarviketta sisältävässä astiassa.
Kokoaminen, liitäntä,
käyttöönotto
• Työvälineitä saadaan asentaa ja irrottaa vain laitteen ollessa irrotettuna
verkosta.
• Käsivatkaimella voidaan vatkata elintarvikkeita missä vain astiassa. Parhaiten soveltuu kuitenkin yleismalliset
muoviset sekoitusastiat, jos ne ovat
tarpeeksi korkeita, pyöristettyjä ja luisumattomia.
• Käynnistä laite vain, työvälineiden
ollessa astiassa, jossa elintarvikkeet tullaan työstämään. Odota työvälineiden
pysähtymistä, ennen kuin poistat
astian.
• Älä pidä kovia esineitä (lusikoita, veitsiä, vispilöitä) lähellä pyöriviä työvälineitä äläkä laita kättäsi astiaan.
Loukkaantumisvaara!
• Työn päätyttyä on kone sammutettava
ja pistotulppa irrotettava pistorasiasta.
2 Hävittäminen
Pidä huoli pakkausmateriaalin hävityksestä!
Älä heitä pakkauksia noin vain roskiin.
Ota huomioon seuraavat ohjeet:
Pakkauksen pahviosat voidaan antaa
paperinkeräykseen.
Vie polyeteenistä (PE) valmistetut
muovipussit kierrätyspisteisiin. Solustetusta polystyreenistä (PS) valmistetut
pehmusteet eivät sisällä kloorattua
fluorihiilivetyä ja ne on annettava niitä
varten oleviin keräyspisteisiin. Saat tietoja jätteiden kierrätyksestä kuntasi
jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta.
3
Taikinakoukuilla (kuva 1/H) voit työstää raskaita taikinoita, kuten , hiiva-,
muro-, peruna- ja raskaita sekoitettavia taikinoita.
Vispilöillä (kuva 1/G) voit sekoittaa
kevyitä sekoitettavia taikinoita, munavaahtoa, kermavaahtoa, majoneesia,
sosetta ja vanukasta.
Käyttöönotto:
Työkalun kiinnitys/irrotus
(kuva 2)
Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke
pistorasiasta ennen työkalun irrotusta!
0 Työnnä vispilät tai taikinakoukut työkalunpitimeen sekoittimen alapuolella
niin syvälle, että ne tuntuvasti lukkiutuvat.
1 Kahdella taikinakoukulla on erimuotoiset liitinosat. Ne tulee asentaa vastaaviin työkalunpitimiin, koska ne väärin
asennettuina nostaisivat taikinan ylös!
0 Toisessa taikinakoukussa on pieni lisärengas varren levyn vieressä. Tämä
takinakoukku voidaan liittää vain oikeaan työkalunpitimeen.
Tämä on laitteessa merkitty .
1
0 Poista työkalut pitämällä kiinni niistä
toisella kädellä samalla, kun painat
vapautuspainiketta (kuva 1/A).
19
q
Työskentely sekoittimen kanssa
1
Voit käyttää laitetta jopa 5 minuutin
ajan keskeytyksettä. Anna laitteen jäähtyä aina pidemmän, keskeytyksettömän
käytön jälkeen (5 minuutin käytön jälkeen vähintään 20 minuuttia).
1
Suurimmat sallitut työstettävät
määrät: Työstä sekoituskulhossa korkeintaan 1,5 kg kiinteitä tai 1,75 l
nestemäisiä elintarvikkeita.
Laitteen käynnistys (kuva 3)
0 Nopeusalueen valintakytkimellä (kuva
1+3/C) valitset halutun nopeusalueen:
0 Käynnistyskytkimellä (kuva 1+3/B)
– voit käynnistää ja pysäyttää laitetta,
– säätää moottorin kierrosluvun viidessä portaassa esivalitun nopeusalueen puitteissa.
0 Sekoitin toimii maksiminopeudella,
niin kauan kuin koneen käydessä pidät
sykäyspainiketta (kuva 1+3/D) painettuna.
Laitteen pysäytys
0 Työnnä käynnistyskytkin (kuva 1+3/B)
asentoon "0".
– Sekoitin pysäytetään.
alhaiset nopeudet, tai
suuret nopeudet.
Oikeiden asetusten valinta
Seuraavat ohjeet voivat toimia suuntaa antavina.
Sekoittimen nopeus
nopeusalueiden kytkin
(kuva 1+3/C)
• vaivaaminen, sekoittaminen:
aloita asennosta 1 tai 2,
kytke sitten asentoon 5
• hämmentäminen:
3, 4
• sekoittaminen:
aloita asennosta 2 tai 3,
kytke sitten suuremmalle
• vaahdoksi vatkaaminen:
4 tai 5
tai painike
3
20
käynnistyskytkin
(kuva 1+3/B)
(kuva 1+3/D)
Aloita kaikki työt alhaisella nopeudella. Täten vältät jauhojen pöllähtämisen ja nesteiden
roiskimisen.
q
3
Puhdistus ja hoito
Huoltopalvelu
Muoviosiin jääneet porkkanan- ja
punajuurimehujäännökset poistetaan
ruokaöljyllä ennen huuhtelua.
Valmistamiemme laitteiden laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Jos vika
on kuitenkin sellainen, ettet löydä sille
selitystä käyttöohjeesta, käänny huoltoliikkeen tai Electrolux-asiakaspalvelun puoleen.
Sekoitin
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta
ennen puhdistusta. Ota huomioon,
ettei laitteen sisään missään nimesä
saa päästä vettä! Älä koskaan puhdista
laitetta juoksevassa vedessä tai tiskivedessä.
0 Puhdista sekoitin kostealla liinalla.
1
Lisälaitteet
Vispilät ja taikinakoukut
0 Puhdista vispilät ja taikinakoukut harjalla tai liinalla juoksevassa vedessä tai
astianpesukoneessa!
Säilytys
Laitteessa on imukupilla varustettu
kiinnitys (Cordfix, kuva 1/F), jolla verkkojohto säilytystä varten voidaan kiinnittää koneeseen.
0 Kierrä verkkojohto laitteen ympäri
kuvan 1 osoittamalla tavalla ja paina
kiinni imukupilla varustettu kiinnike
laitteen sileään kohtaan
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 - 240 V
Tehontarve: 300 W
Pisin sallittu käyttöaika: 5 minuuttia
Tämä laite on seuraavien EY-direktiivien mukainen:
• 73/23/ETY, 19.9.1973 "Pienjännitedirektiivi", mukaan luettuna muutosdirektiivi 93/68/ETY.
• 89/336/ETY, 3.5.1989 "Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi", mukaanluettuna muutosdirektiivi
92/31/ETY.
;
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa
erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa
lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan
lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun
alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan. Korvaus huollosta voidaan
periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta,
käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita
ole noudatettu.
Garanti
(gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras
separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna.
Garantivillkoren uppfyller branschens
allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpskvittot som
verifikation för inköpsdatumet, som
avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under
tid som omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte
följts.
21
g
g Dear customer,
Please read these operating instructions through carefully.
Above all please follow the safety
instructions on the first few pages of
these operating instructions! Please
keep the operating instructions for
future reference. If applicable pass these
instructions on to the next owner of the
appliance.
With the warning triangle and/or by
means of key words (Danger!, Caution!, Attention!), information is
emphasized which is important for
your safety or the correct functioning
of the appliance. It is essential that this
information is observed.
0 This symbol guides you step by step
through the operating procedure for
your appliance.
1
3
After this symbol you receive supplementary information on the practical
application and use of the appliance.
2
Tips and information about the economical and environmentally friendly
use of the appliance are marked with
the clover.
Description of the
appliance (Figure 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
22
Accessory release button
ON/OFF switch
Speed range selector switch
Pulse button
Hand mixer
Power lead with cable gripper
Whisks
Dough hooks
Type plate (on bottom of mixer)
1 Safety instructions
The safety standards of Electrolux electric appliances are in keeping with the
recognised rules of technology and the
law governing the safety of appliances.
Nevertheless as a manufacturer we are
committed to familiarise you with the
following safety instructions:
General safety
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never pick up the appliance if
– the lead is damaged,
– the housing is damaged.
• Never use the lead to pull the plug out
from the socket.
• In order to avoid danger, if the connection lead of this appliance is damaged,
it must be replaced by the manufacturer, its customer service department
or a similarly qualified person.
• Repairs to the appliance may only be
carried out by trained personnel. As a
result of incorrect repairs considerable
dangers for the user may result. Please
contact the Electrolux customer service
department or your dealer in the event
of repairs being necessary.
Safety of children
• Never leave the appliance unattended
when on and supervise particularly
carefully if young children are around!
When using your appliance
• Never release the accessories while the
processor/mixer is running.
• Ensure fingers are kept away from
moving whisks and dough hooks. This
could result in injury!
• Never use the mixer if you have wet
hands.
• Plastic parts may not be placed on or
directly near to heaters.
• Do not use this appliance to stir paints
(lacquers, polyesters etc.) This could
result in an explosion!
g
• The appliance should be switched off
and unplugged before any cleaning or
maintenance work is done on it.
• Never clean the appliance under running water or submerge it in washingup water.
• The manufacturer is not liable for any
damages which are caused by using the
appliance for any other purpose than
that intended or incorrect use.
2 Disposal
Dispose of the packaging!
Do not simply throw away the packaging. Please observe the following
instructions:
Packaging can be put to the old paper
collection.
Polyethylene plastic bags (PE) can be
given to the PE collection points for
recycling. Padding of expanded polystyrene (PS) is CFC free and can be
given to the relevant collection points
(recycling depot). Please contact your
recycling depot through your municipal authorities.
Dispose of your old appliance!
When you eventually stop using your
appliance please bring it to the nearest
recycling centre or to your dealer who
will take it back for a small fee.
Installation, connection and initial use
• The attachments are only to be
inserted into or removed from the
appliance when it is switched off.
• The hand mixer can be used to mix
food in any suitable bowl. Standard
household plastic mixing bowls are the
ideal choice, if these are sufficiently
deep, rounded and non-slip.
• Never switch on the appliance until the
working attachments are in the mixing
bowl with the ingredients to be processed. Always wait until the attachments stop before you remove the
bowl.
• Do not hold any hard objects (e.g. a
spoon, knife or whisk) against the
moving attachments and do not touch
them with your hand. This could
result in injury!
• When you have finished working with
the appliance, switch it off and unplug
it from the electricity supply.
Operation
You can use the hand mixer to mix,
knead and whisk food. With the appropriate accessories attached, move the
hand mixer in a smooth circular
motion around the inside of the bowl
containing the ingredients.
3
The dough hooks (Bild 1/H) are used for
heavy doughs, such as yeast dough,
short crust pastry, potato batters and
cake mixes.
The whisk (Bild 1/G) is suitable for light
cake mixes, egg white, cream, mayonnaise, purées and for stirring sauces
and dessert powders.
23
g
Preparing for use
Inserting/removing accessories
(Figure 2)
Before releasing the accessories, switch
off the mixer and remove the plug
from the mains socket!
0 Push the whisks or dough hooks into
the accessory slots on the underside of
the mixers, until they click into place.
The
two dough hooks have different
1
plug shapes and must be pushed into
the correct slots. Insertion the wrong
way round would lead to the dough
being transported upwards!
0 One of the dough hooks has an
additional small ring near the collar
on the shaft. This dough hook will
only fit in the slot for which it
is intended. This is identified by a
symbol.
Working with the mixer
1
The appliance can be used for up to
5 minutes without stopping. It should
be allowed to cool each time following
prolonged, continuous operation (for
at least 20 minutes after using for
5 minutes without stopping).
1
Maximum processing quantities:
Processing in the mixing bowl must not
exceed 1.5 kg solid or 1.75 l liquid
foodstuffs.
1
0 To remove the accessories, hold firmly
with one hand, while pressing the
accessory release button (Figure 1/A).
Switching the mixer ON
(Figure 3a)
0 Select the speed range with the speed
range selector switch (Figure 1+3/C):
low speeds, or
high speeds.
0 The ON/OFF switch (Figure 1+3/B) is
used to:
– switch the mixer ON and OFF,
– control the mixer speed (5 speed settings) in the pre-selected speed
range.
0 As long as the Pulse button (Figure
1+3/D) is pressed and held when the
appliance is in operation, the mixer
operates at its maximum speed.
Switching the mixer OFF
0 Slide the ON/OFF switch (Figure 1+3/B)
to "0".
– The mixer is switched off.
24
g
Selecting the correct settings
The following notes can be used as a guide.
Speed range selector switch
(Figure 1+3/C)
ON/OFF switch
(Figure 1+3/B)
• Kneading, Mixing:
start with 1 or 2,
than speed up to 5
• Folding in:
3, 4
• Stirring:
start with 2 or 3,
than speed up
• Whisking, Frothing:
4 or 5
or
3
Start all types of processing at a low speed. This will avoid powdery foods and liquids
spraying out.
Cleaning and care
3
button (Figure 1+3/D)
Residues of carrot and red cabbage
juice can be removed from the plastic
parts with cooking oil before the appliance is cleaned.
0 Coil the power lead around the mixer,
as shown in Figure 1, and press the
gripper with the suction pad against a
flat part of the mixer.
Technical data
Mains voltage: 230 - 240 V
Power consumption: 300 W
Maximum continuous operating time:
5 minutes
Mixer
Remove the plug from the mains
socket before cleaning.
Ensure that no water penetrates into
the inside of the appliance! Never
clean the appliance under running
water and never immerse in water.
0 Wipe the mixer with a damp cloth.
1
Accessories
;
This appliance complies with the following EC directives:
• 73/23/EEC of 19/2/1973 "Low voltage directive", including the modification directive 93/68/EEC.
• 89/336/EEC of 3/5/1989 "EMC directive", including the modification
directive 92/31/EEC.
Whisks and dough hooks
0 Clean the whisks and dough hooks
with a brush or a cloth under running
water or in the dishwasher!
Storage
The mixer has a suction pad with a
cable gripper (Figure 1/F) to keep the
power lead tidily attached to the mixer
for storage, and prevent it from trailing.
Customer service
The highest quality standards apply for
our appliances. If nevertheless a disturbance should arise, for which you can
find no solution in the operating
instructions, please contact your
retailer or the Electrolux customer
service.
25
d
geehrte Kundin,
d Sehr
sehr geehrter Kunde,
lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten dieser
Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie
bitte die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie diese
an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes
weiter.
Mit dem Warndreieck und/oder durch
Signalwörter (Warnung!, Vorsicht!,
Achtung!) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die
Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig
sind. Bitte unbedingt beachten.
0 Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für
Schritt beim Bedienen des Gerätes.
1
3
Nach diesem Zeichen erhalten Sie
ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des
Gerätes.
2
Mit dem Kleeblatt sind Tipps und Hinweise zum wirtschaftlichen und
umweltschonenden Einsatz des Gerätes
gekennzeichnet.
Gerätebeschreibung
(Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
26
Auswurftaste
Ein-/Ausschalter
Schalter Geschwindigkeitsbereich
Taste Pulse
Handmixer
Anschlußleitung mit Cordfix
Schlagbesen
Knethaken
Typschild (Geräteunterseite)
1 Sicherheitshinweise
Die Sicherheit von Electrolux-Elektrogeräten entspricht den anerkannten
Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir
uns als Hersteller veranlasst, Sie mit
den nach-folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät darf nur an ein Stromnetz
angeschlossen werden, dessen Spannung und Frequenz mit der Angabe auf
dem Typschild übereinstimmt!
• Nehmen Sie das Gerät niemals in
Betrieb, wenn
– die Anschlußleitung beschädigt ist,
– das Gehäuse beschädigt ist.
• Den Netzstecker nie an der Anschlußleitung aus der Steckdose ziehen.
• Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnliche qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
• Reparaturen an diesem Gerät dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im
Reparaturfall an den Electrolux-Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.
Sicherheit von Kindern
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und wahren Sie gegenüber Kindern eine besondere
Aufsichtspflicht!
Das sollten Sie beim Betrieb des
Gerätes beachten
• Werfen Sie die Werkzeuge nie bei laufendem Gerät aus.
• Greifen Sie nie bei laufendem Gerät
mit den Fingern in den Bereich der
Teighaken bzw. der Rührbesen. Es
besteht Verletzungsgefahr!
• Nehmen Sie das Gerät nie mit nassen
Händen in Betrieb.
d
• Plastikteile dürfen nicht auf oder in
unmittelbarer Nähe von Heizkörpern
getrocknet werden.
• Mit dem Gerät dürfen keine Farben
(Lacke, Polyester usw.) gerührt werden
– Explosionsgefahr!
• Vor allen Reinigungs- und Pflegearbeiten ist das Gerät auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.
• Reinigen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser oder im Spülwasser.
• Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.
2 Entsorgung
Verpackungsmaterial entsorgen!
Verpackungsmaterial nicht einfach
wegwerfen. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Verpackungsmaterial aus Karton kann
der Altpapier-Sammlung zugeführt
werden.
Kunststoffbeutel aus Polyäthylen (PE)
zur Wiederverwertung an PE-Sammelstellen geben. Polsterteile aus
geschäumten Polystyrol (PS) sind
FCKW-frei und an entsprechenden
Sammelstellen (Recyclinghof) zu
geben. Bitte erfragen Sie bei Ihrer
Kommunalverwaltung den für Sie
zuständigen Recyclinghof.
Altgerät entsorgen!
Wenn Sie Ihr Gerät eines Tages endgültig außer Betrieb nehmen, bringen Sie
es bitte zum nächsten Recyclingcenter
oder zu Ihrem Fachhändler, der es
gegen einen geringen Unkostenbeitrag
zurücknimmt.
Aufstellung, Anschluss, Inbetriebnahme
• Die Arbeitswerkzeuge dürfen nur bei
vom Netz getrenntem Gerät eingesteckt bzw. vom Gerät gelöst werden.
• Der Handmixer kann die Lebensmittel
in jedem Gefäß verarbeiten. Am besten
geeignet sind jedoch handelsübliche
Rührgefäße aus Kunststoff, wenn diese
hoch genug, entsprechend abgerundet
und rutschfest sind.
• Das Gerät nur einschalten, wenn sich
die Arbeitswerkzeuge in dem Gefäß mit
den zu verarbeitenden Lebensmitteln
befinden. Warten Sie immer den Stillstand der Werkzeuge ab, bevor Sie das
Gefäß entfernen.
• Halten Sie keine harten Gegenstände
(Löffel, Messer, Quirle) in die laufenden
Werkzeuge und greifen Sie nicht mit
der Hand hinein. Es besteht Verletzungsgefahr!
• Nach Beendigung der Arbeiten ist das
Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
Bedienung
Mit dem Handmixer können Sie
Lebensmittel rühren, kneten und schlagen. Führen Sie dabei das Gerät in
ruhigen Kreisen durch das Gefäß mit
den Lebensmitteln.
3
Mit den Knethaken (Bild 1/H) können
Sie schwere Teige verarbeiten, wie
Hefe-, Mürbe-, Kartoffel- und schwere
Rührteige.
Mit den Schlagbesen (Bild 1/G) lassen
sich leichte Rührteige, Eischnee,
Schlagsahne, Mayonnaisen, Pürees
zubereiten und Soßen und Puddingpulver anrühren.
27
d
Inbetriebnahme
Werkzeug einstecken/entnehmen
(Bild 2)
Vor dem Auswerfen der Werkzeuge
Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!
0 Schlagbesen bzw. Knethaken in Werkzeugaufnahme an der Unterseite des
Mixers soweit einstecken, bis diese
spürbar einrasten.
1 Die beiden Knethaken haben unterschiedliche Steckformen. Sie müssen in
die entsprechende Werkzeugaufnahme gesteckt werden, da bei einer
Verwechslung der Teig nach oben
transportiert würde!
0 Ein Knethaken ist mit einem zusätzlichen kleinen Ring bei der Scheibe am
Schaft ausgestattet. Dieser Knethaken
kann nur in die passende Werkzeugaufnahme gesteckt werden.
Diese ist am Gerät durch das Symbol
gekennzeichnet.
Arbeiten mit dem Mixer
1
Sie können das Gerät bis zu 5 Minuten
lang ohne Unterbrechung benutzen.
Lassen Sie das Gerät nach einem längeren, ununterbrochenen Betrieb jeweils
abkühlen (nach 5 Minuten ohne Unterbrechung mindestens 20 Minuten).
1
Maximal verarbeitbare Mengen: Verarbeiten Sie in der Rührschüssel maximal 1,5 kg feste bzw. 1,75 l flüssige
Lebensmittel.
1
0 Zum Entnehmen die Werkzeuge mit
einer Hand festhalten und Auswurftaste (Bild 1/A) drücken.
Gerät einschalten (Bild 3)
0 Mit dem Schalter Geschwindigkeitsbereich (Bild 1+3/C) wählen Sie den
Geschwindigkeitsbereich vor:
niedrige Geschwindigkeiten, oder
hohe Geschwindigkeiten.
0 Mit dem Ein-/Ausschalter (Bild 1+3/B)
– schalten Sie das Gerät ein und aus,
– regeln Sie in 5 Stufen die Drehzahl
des Motors innerhalb des vorgewählten Geschwindigkeitsbereichs.
0 Solange Sie bei laufendem Gerät die
Taste Pulse (Bild 1+3/D) drücken, arbeitet der Mixer mit der höchsten
Geschwindigkeit.
Gerät ausschalten
0 Den Ein-/Ausschalter (Bild 1+3/B) in
Stellung „0“ schieben.
– Der Mixer wird ausgeschaltet.
28
d
Wahl der richtigen Einstellungen
Die fogenden Hinweise können Ihnen als Richtlinie dienen.
Schalter
Geschwindigkeitsbereich
(Bild 1+3/C)
Ein-/Ausschalter
(Bild 1+3/B)
• kneten, mischen:
mit 1 oder 2 beginnen, dann
hochschalten auf 5
• unterziehen:
3, 4
• rühren:
mit 2 oder 3 beginnen, dann
hochschalten
• schaumig schlagen:
4 oder 5
oder Taste
3
Beginnen Sie alle Arbeiten mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Sie vermeiden so das
Aufstäuben pulvriger Substanzen und das Verspritzen von Flüssigkeiten.
Reinigung und Pflege
3
(Bild 1+3/D)
Rückstände von Karotten- und Rotkrautsäften auf Plastikteilen entfernt
man vor dem Abspülen mit Speiseöl.
0 Anschlussleitung wie in Bild 1 gezeigt
um das Gerät wickeln und den Halter
mit dem Saugnapf auf eine glatte
Stelle des Gerätes drücken.
Technische Daten
Netzspannung: 230 - 240 V
Leistungsaufnahme: 300 W
Maximale Betriebsdauer: 5 Minuten
Mixer
Vor jedem Reinigen Netzstecker ziehen.
Beachten Sie, dass ins Innere des Gerätes auf keinen Fall Wasser dringen darf!
Gerät niemals unter fließendem Wasser
oder gar im Spülwasser reinigen.
0 Mixer mit feuchtem Tuch reinigen.
1
Zubehör
Schlagbesen und Knethaken
0 Schlagbesen und Knethaken mit Bürste
oder Tuch unter fließendem Wasser
oder im Geschirrspüler reinigen!
Aufbewahrung
Das Gerät ist mit einer Befestigung mit
Saugnapf (Cordfix, Bild 1/F) ausgestattet, mit dem Sie die Anschlussleitung
am Gerät zur Aufbewahrung befestigen können.
;
Dieses Gerät entspricht den folgenden
EG-Richtlinien:
• 73/23/EWG vom 19.2.1973 „Niederspannungsrichtlinie“, einschließlich
Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
• 89/336/EWG vom 3.5.1989 „EMVRichtlinie“, einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.
Kundendienst
Für unsere Geräte gelten höchste Qualitätsansprüche. Sollte dennoch eine
Störung auftreten, für die Sie keinen
Hinweis in der Gebrauchsanweisung
finden, so wenden Sie sich an den
Fachhandel oder an den ElectroluxKundendienst.
29
o
o Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (Ostrze¿enie!,
Niebezpieczeñstwo!, Uwaga!) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
1
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis urz¹dzenia
(rysunek 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Przycisk wyrzucaj¹cy
W³¹cznik / wy³¹cznik
Prze³¹cznik prêdkoœci
Przycisk impulsowania
Mikser rêczny
Przewód zasilania z cordfix
Trzepaczka
Koñcówka do wyrabiania ciasta
Tabliczka znamionowa (dolna czêœæ
urz¹dzenia)
1 Zasady
bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprzêtu
elektrycznego firmy Electrolux
odpowiada ogólnie stosowanym
technicznym przepisom i zasadom
dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
Jako producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne wskazówki dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
• Urz¹dzenie mo¿na pod³¹czaæ tylko i
wy³¹cznie do sieci elektrycznej, której
napiêcie i czêstotliwoœci s¹ zgodne z
danymi na tabliczce znamionowej!
• Urz¹dzenia nie nale¿y uruchamiaæ,
jeœli
– Przewód przy³¹czeniowy jest
uszkodzony,
– Uszkodzona jest obudowa.
• Wtyczki nie nale¿y wyci¹gaæ z
gniazda sieciowego poci¹gaj¹c za
przewód.
• Jeœli uszkodzeniu uleg³ kabel
przy³¹czeniowy urz¹dzenia, nale¿y
zleciæ jego wymianê producentowi
lub odpowiedniemu punktowi
serwisowemu, lub odpowiednio
wykwalifikowanemu personelowi, w
celu zapobiegniêcia
niebezpieczeñstwom.
• Sprzêt mo¿e byæ naprawiany
wy³¹cznie przez wykwalifikowanych
pracowników. Niew³aœciwie
wykonane naprawy mog¹ byæ
przyczyn¹ powa¿nych uszkodzeñ
sprzêtu. W przypadku koniecznoœci
naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê
do punktu serwisowego Electrolux
lub do punktu handlowego.
Bezpieczeñstwo dzieci
• Nie pozostawiaæ w³¹czonego
urz¹dzenia bez nadzoru. Szczególn¹
ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ w
przypadku obecnoœci dzieci!
30
o
Podczas eksploatacji
urz¹dzenia nale¿y zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce
aspekty
• Nie wyjmowaæ koñcówek, jeœli
urz¹dzenie jest w³¹czone.
• Nie wk³adaæ palców w strefê pracy
koñcówki do wyrabiania ciasta lub
trzepaczki. Grozi doznaniem
obra¿eñ!
• Nie w³¹czaæ urz¹dzenia mokrymi
rêkami.
• Nie nale¿y suszyæ elementów
plastikowych na lub w bezpoœrednim
s¹siedztwie grzejników.
• Za pomoc¹ urz¹dzenia nie mo¿na
mieszaæ farb (lakierów, poliestrów
itd.) – Niebezpieczeñstwo
wybuchu!
• Przed wszystkimi czynnoœciami
konserwacyjnymi oraz czyszczeniem
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda
sieciowego.
• Urz¹dzenia nie nale¿y czyœciæ pod
bie¿¹c¹ wod¹ lub zanurzaæ w
wodzie.
• Producent nie ponosi
odpowiedzialnoœci za ewentualne
szkody zaistnia³e na skutek
u¿ytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub niew³aœciwej
obs³ugi.
Ustawienie, pod³¹czenie,
uruchomienie
• Koñcówki mo¿na mocowaæ i
wyjmowaæ tylko i wy³¹cznie po
wyjêciu wtyczki urz¹dzenia z gniazda
sieciowego.
• Mikser rêczny mo¿e s³u¿yæ do
przygotowywania artyku³ów
spo¿ywczych w ka¿dym naczyniu.
Najlepiej nadaj¹ siê jednak do tego
celu dostêpne w handlu naczynia do
mieszania z tworzywa sztucznego,
gdy s¹ one wystarczaj¹co wysokie,
odpowiednio zaokr¹glone i stabilne
• Urz¹dzenie nale¿y w³¹czaæ tylko po
umieszczeniu w naczyniu artyku³ów
spo¿ywczych przeznaczonych do
przetwarzania. Przed wyjêciem miksera z naczynia, nale¿y zawsze odczekaæ do momentu zatrzymania siê
koñcówek.
• Nie nale¿y zbli¿aæ twardych
przedmiotów (³y¿ka, nó¿, mieszad³o)
do strefy roboczej poruszaj¹cych siê
koñcówek, nie siêgaæ rêkoma. Grozi
doznaniem obra¿eñ!
• Po zakoñczeniu prac nale¿y wy³¹czyæ
urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazda sieciowego.
2 Utylizacja
Utylizacja opakowania!
Materia³u na opakowanie nie nale¿y
tak po prostu wyrzucaæ. Prosimy o
przestrzeganie nastêpuj¹cych
wskazówek:
Opakowanie z kartonu nale¿y
umieœciæ w pojemniku na
makulaturê.
Torbê z tworzywa sztucznego
wykonan¹ z polietylenu (PE)
umieœciæ w pojemniku na odpady
polietylenowe do ponownego
wykorzystania. Elementy wype³nienia
wykonane z polistyrenu spienionego
(PS) s¹ wolne od freonów i mo¿na je
sk³adowaæ w pojemnikach na
odpady znajduj¹cych siê na
lokalnych sk³adowiskach materia³ów
przeznaczonych do odzysku.
Informacje dotycz¹ce sk³adowisk
materia³ów przeznaczonych do
odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych
samorz¹dach.
Utylizacja zu¿ytego sprzêtu!
Jeœli sprzêt jest zu¿yty, nale¿y go
dostarczyæ do najbli¿szego centrum
materia³ów do odzysku lub do
wykwalifikowanego sprzedawcy,
który ma obowi¹zek przyj¹æ go za
drobn¹ op³at¹.
31
o
Obs³uga
Za pomoc¹ miksera rêcznego mo¿na
mieszaæ, wyrabiaæ ciasto i ubijaæ. W
tym celu nale¿y prowadziæ
urz¹dzenie spokojnym ruchem
okrê¿nym w naczyniu z artyku³ami
spo¿ywczymi.
3
Za pomoc¹ koñcówki do wyrabiania
ciasta (rysunek 1/H) mo¿na wyrabiaæ
ciê¿kie ciasta, takie jak ciasto
dro¿d¿owe, ciasto kruche, ciasto
kartoflane i ciê¿kie ciasta p³ynne.
Za pomoc¹ trzepaczek (rysunek
1/G) mo¿na mieszaæ lekkie ciasta
p³ynne, ubijaæ pianê, bit¹ œmietanê,
majonezy, puree, oraz przygotowywaæ sosy i puddingi z proszku.
Uruchomianie urz¹dzenie
Wk³adanie/wyjmowanie
koñcówek (rysunek 2)
Przed wyjêciem koñcówki nale¿y
wy³¹czyæ urz¹dzenie i wyci¹gn¹æ
wtyczkê z gniazdka!
0 Trzepaczkê lub koñcówkê do
wyrabiania ciasta wsuwaæ w otwór
na dolnej stronie miksera w momentu
„zaskoczenia”.
1 Obie koñcówki do wyrabiania ciasta
maj¹ ró¿ny kszta³t. Nale¿y w³o¿yæ je
w odpowiedni otwór, poniewa¿
podczas pracy z odwrotnie
zamocowanymi koñcówkami ciasto
bêdzie przenoszone do góry!
0 Koñcówka do wyrabiania ciasta
wyposa¿ona jest dodatkowo w ma³y
pierœcieñ przy podk³adce na trzonku.
Tak¹ koñcówkê do wyrabiania ciasta
mo¿na umieœciæ tylko do odpowiedniego otworu. Jest on oznaczony
na urz¹dzeniu symbolem
1
0 W celu wyjêcia przytrzymaæ
koñcówkê jedn¹ rêk¹, przyciskaj¹c
równoczeœnie przycisk wyrzucaj¹cy
(rysunek 1/A).
32
Praca z mikserem
1
1
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ bez
przerwy w czasie nie d³u¿szym ni¿
5 minut. Po d³u¿szym czasie pracy
bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za
ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego
och³odzenia. (oko³o 20 minut
przerwy po 5 minutach pracy
ci¹g³ej).
Maksymalnie przetwarzane iloœci:
w misce przetwarzaæ mo¿na maksymalnie 1,5 kg artyku³ów spo¿ywczych o sta³ej konsystencji lub 1,75 l
artyku³ów spo¿ywczych o p³ynnej
konsystencji.
W³¹czanie urz¹dzenia
(rysunek 3)
0 Wybraæ po¿¹dan¹ prêdkoœæ
prze³¹cznikiem prêdkoœci (rysunek
1+3/C):
niskie prêdkoœci, lub
wysokie prêdkoœci.
0 W³¹cznikiem / wy³¹cznikiem (rysunek
1+3/B)
– W³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia,
– 5- stopniowe ustawianie prêdkoœci
obrotowej silnika w obrêbie wybranego zakresu prêdkoœci.
0 Wciœniêcie przycisku impulsowania
przy pracuj¹cym urz¹dzeniu (rysunek
1+3/D) powoduje, ¿e mikser pracowaæ bêdzie z najwy¿sz¹ prêdkoœci¹.
Wy³¹czanie urz¹dzenia
0 W³¹cznik / wy³¹cznik (rysunek 1+3/
B) ustawiæ w pozycji „0”.
–Mikser wy³¹cza siê.
o
Wybór prawid³owych ustawieñ
Nastêpuj¹ce wskazówki mog¹ s³u¿yæ jako wytyczne.
Prze³¹cznik prêdkoœci
(rysunek 1+3/C)
W³¹cznik / wy³¹cznik
(rysunek 1+3/B)
• Wyrabianie, ugniatanie:
Rozpocz¹æ od 1 lub 2
nastêpnie prze³¹czyæ na 5
• Delikatne mieszanie:
3, 4
• Mieszanie:
Rozpocz¹æ od 2 lub 3
nastêpnie prze³¹czyæ na
wy¿szy stopieñ
• Ubijanie piany:
4 lub 5
Lub przycisk
3
Wszystkie prace nale¿y rozpocz¹æ na ni¿szej prêdkoœci. W ten sposób unikamy
rozpylenia substancji w proszku i rozbryzgania cieczy.
Czyszczenie i
pielêgnacja
3
(rysunek1+3/D)
Resztki soku z marchewki i
czerwonej kapusty z elementów
plastikowych nale¿y usun¹æ przed
zmywaniem przy pomocy oleju
jadalnego.
Mikser
1 Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y
wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e do
wnêtrza urz¹dzenia nie mo¿e
przedostaæ siê woda! Urz¹dzenia
nigdy nie myæ pod bie¿¹c¹ wod¹ i
nie zanurzaæ w wodzie.
0 Czyœciæ mikser wilgotn¹ œciereczk¹.
Akcesoria
Trzepaczki i koñcówki do
wyrabiania ciasta
0 Trzepaczki i koñcówki do wyrabiania
ciasta czyœciæ szczotk¹ lub
œciereczk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
zmywarce!
Przechowywanie
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w
zamocowanie z przyssawk¹ (cordfix,
rys. 1/F), za pomoc¹ którego w celu
przechowywania mo¿na zamocowaæ
przewód zasilania na urz¹dzeniu.
0 Nawin¹æ przewód zasilania wokó³
urz¹dzenia, jak przedstawiono na rys.
1 i wcisn¹æ uchwyt z przyssawk¹ na
g³adkiej powierzchni urz¹dzenia.
33
o
Dane techniczne
Serwis
Napiêcie sieciowe: 230 - 240 V
Pobór mocy: 300 W
Maksymalny czas pracy: 5 minut
Ten sprzêt zosta³ wykonany zgodnie
z najwy¿szymi wymaganiami
jakoœciowymi. W przypadku wyst¹pi¹
nieprawid³owoœci, na które nie
mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej
instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê
do wykwalifikowanego sprzedawcy
lub serwisu firmy Electrolux.
Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym
wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.2.1973
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych 93/68/
EWG.
• 89/336/EWG z dnia 3.5.1989
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG.
;
34
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
822 949 280
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement