Aeg-Electrolux CF350 User Manual | Manualzz
CF 3...
Täisautomaatne espressomasin
Kasutusjuhend
2
3
4
5
6
7
Lugupeetud klient!
Palun lugege käesolev kasutusjuhend enne
seadme kasutamist hoolikalt läbi. Palun lugege
kindlasti juhendi alguses olevaid ohutusjuhiseid!
Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks
kasutamiseks alles. Kui seadme omanik vahetub,
andke kasutusjuhend uuele omanikule edasi.
Sisukord
1
1.1
1.2
1.3
Jooniste selgitused
Masina osad (joonis 1)
Pealtvaade (joonis 2)
Juhtpaneel (joonis 3)
2
Kohv ja espresso
10
3
Ohutusteave
10
4
Menüüde ülevaade
11
5
5.1
Enne esmakordset kasutamist
Kohvimasina paigaldamine ja
ühendamine
Veega täitmine
Esmakordne sisselülitamine
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Vee kareduse seadistamine
11
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
9
9
9
9
11
11
12
12
13
13
Kohvi valmistamine ubadest
Kohviveski täitmine
Tassi suuruse valimine
Kohvi koguse valimine
Tasside arvu ja kohvi väljastamise
seadistamine
14
14
14
14
Kohvi valmistamine kohvipurust
Kohvipuruanuma täitmine
Tassi suuruse valimine
Tasside arvu ja kohvi väljastamise
seadistamine
14
15
15
8
Piima vahustamine
15
9
Vee kuumutamine
16
7
7.1
7.2
7.3
8
14
15
10
Tassi suuruse ja kohvikoguse
programmeerimine
17
10.1 Tassi suuruse ja kohvikoguse
muutmine ja salvestamine
17
10.2 Kohvikoguse muutmine ja salvestamine 17
11
Jahvatusastme seadistamine
12
12.1
12.2
12.3
12.4
Menüüseaded
Keele valimine
Kohvi temperatuuri seadistamine
Väljalülitusaja seadmine
Väljastatud tassitäite arvu ja
tassimahtude päring
12.5 Tehaseseadistuste ennistamine
12.6 Kuvakeele ennistamine
17
17
17
18
18
19
19
19
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Puhastamine ja korrashoid
20
Tavaline puhastamine
20
Kõrgusregulaatori puhastamine
20
Kohvianuma tühjendamine
20
Kohviveski puhastamine
20
Kohvivalmistusüksuse puhastamine
21
Puhastusprogrammi käivitamine
21
Katlakivieemaldusprogrammi käivitamine22
14
Lisatarvikute tellimine
24
15
Mida teha, kui…
24
16
Tehnilised andmed
25
17
Kasutuselt kõrvaldamine
26
1
Jooniste selgitused
1.2 Pealtvaade (joonis 2)
1.1
Masina osad (joonis 1)
Q
Tassihoidik
A
Pealtvaade (joonis 2)
R
Kaanega ava kohvipuru jaoks
(kohvipuruanum)
B
Kaanega kohviveski
S
Kohviveski seadistamise skaala
C
Hoolduskate
T
Hoolduskatte vabastusnupp
D
Auru ja kuuma vee valikunupp
E
Reguleeritava kõrgusega kohvitilad
U
Jahvatirõnga kinniti
F
Liigendpihusti auru ja kuuma vee jaoks,
eemaldatava vahustiga
V
Jahvatusastme seadistamise hoob
G
Kohvianum (eemaldatav)
H
Tilgarest
I
Tilganõu ujuk
J
Tilganõu
K
Näidik
L
Andmesilt (hoolduskatte ülaosa siseküljel)
M
Juhtpaneel (joonis 3)
N
Täitumismärgutulega veepaak (eemaldatav)
0
Vee kareduse mõõteriba
P
Puhastusharjaga mõõtelusikas
1.3 Juhtpaneel (joonis 3)
a
Auru eelvaliku nupp (märgutulega)
b
Ühe või kahe kohvitassi nupp
(märgutulega)
c
Kohvi koguse nupp
*
(märgutulega)
* Valitud menüü korral (nupp f) vastab see
nupp menüüs liikumise nupule
b
Tassi mahu nupp
**
(märgutulega)
** Valitud menüü korral (nupp f) vastab see
nupp menüüs liikumise nupule
e
Läbipesunupp
(märgutulega)
f
Menüünupp
(märgutulega)
g
Kinnitusnupp
(märgutulega)
h
Voolulüliti
i
Kohvimasina soojenemise märgutuli
j
Tühja kohvianuma märgutuli
k
Veepaagi täitmise märgutuli
(märgutulega)
9
2
Kohv ja espresso
3
Ohutusteave
See täisautomaatne kohvimasin tagab
Teile järgmist:
•
Käesoleva seadme ohutus vastab
kehtivatele tehnilistele eeskirjadele ja
seadmete ohutusnõuetele. Tootjana
soovime siiski tutvustada Teile järgmisi
ohutusnõudeid.
Kergeima võimaliku kasutamise nii kohvi
valmistamisel kui seadme hooldamisel ja
korrashoiul.
Suurepärase ja kordumatu kohvimaitse on
saavutatud tänu järgmistele omadustele:
•
Eeltõmbamissüsteem: enne kohvi
valmistamist niisutatakse puru, et
saavutada aroomi küllasust.
•
Tassikaupa seadistatav veehulk tassi kohta
väikesest espressost suure piimakohvini
Üldine ohutus
•
Kohvimasinat tohib ühendada vaid
sellisesse vooluvõrku, mille pinge,
voolutüüp ja -sagedus vastavad andmesildi
andmetele (see asub masina ülaosas,
hoolduskatte taga)!
•
Mitte kunagi ei tohi lasta toitejuhtmel
puudutada masina kuumi osi.
•
Tassikaupa seadistatav kohvitemperatuur
•
Valik tavalise ja kange kohvi vahel
•
•
Jahvatusaste – seda saab seadistada
vastavalt kohviubade röstile
Mitte kunagi ei tohi toitepistikut eemaldada
pistikupesast toitejuhtmest tõmmates!
•
•
Ning kõigele lisaks crema – väike
vahumüts, mis teebki espresso
asjatundjate seas nii hinnatuks.
Kohvimasinat ei tohi kasutada järgmistel
juhtudel:
– toitejuhe on kahjustatud või
– masina kere on nähtavalt kahjustatud.
•
Enne toitejuhtme vooluvõrku ühendamist
kontrollige, et kohvimasin oleks välja
lülitatud.
Kas teadsite, et... Espresso valmistamisel
puutub kohvipuru veega kokku tunduvalt
vähem kui tavapärase filtrikohvi
valmistamisel. Selle tulemusena vabaneb
kohvipurust vähem kibedust – mis
muudabki espresso sedavõrd mahedaks!
Laste ohutus
•
Ärge jätke kohvimasinat järelevalveta tööle
ning olge eriti ettevaatlik, kui lähedal on
lapsi!
Tööohutus
10
•
Ettevaatust! Kohvitilad, liigendpihusti ja
tassihoidik kuumenevad töötamisel. Hoidke
lapsed ohutus kauguses!
•
Ettevaatust! Sisselülitatud aurupihusti võib
tekitada põletusi! Masinast väljapihustuv
kuum vesi või aur võib tekitada põletusi.
Lülitage aurupihusti sisse ainult siis, kui
hoiate pihusti all anumat.
•
Ärge kasutage auru tuleohtlike vedelike
soojendamiseks!
•
Kasutage kohvimasinat ainult veega
täidetuna! Täitke veepaak külma veega.
Ärge kasutage kuuma vett, piima ega muid
vedelikke. Ärge ületage suurimat veemahtu
– 1,5 liitrit.
•
Ärge pange kohviveskisse külmutatud ega
karamellitud ube. Kasutage ainult röstitud
kohviube! Eemaldage kohviubade seast
kõik võõrkehad. Selle nõude eiramine
muudab garantii kehtetuks.
•
Tõstke kohvipurufiltrisse vaid kohvipuru.
•
Ärge jätke kohvimasinat asjatult
sisselülitatuks.
•
Ärge jätke kohvimasinat välitingimustesse.
•
Kasutage pikendusjuhtmena ainult
valmisjuhet, mille elektrijuhi ristlõige on
vähemalt 1,5 mm2.
•
Vigastuste vältimiseks ei tohi
liikumispuuetega inimesed kasutada
kohvimasinat kunagi ilma saatjata.
•
Kasutage masinat ainult siis, kui sellele on
paigaldatud tilganõu, kohvianum ja tilgarest!
4
Menüüde ülevaade
Järgmisena on esitatud ülevaade
menüüvalikutest, kus saate muuta ja
salvestada masina eelseadistusi, samuti
käivitada programme ja otsida teavet.
Üksikasjalikum teave selle kohta on
käesoleva juhendi järgmistes peatükkides.
•
Keelemenüü (LANGUAGE)
Kuvakeel; saadaval on mitmed tõlked.
Tehaseseadistus: "DEUTSCH"
(saksa keel).
•
Temperatuurimenüü (TEMPERATURE).
Programmeeritav kohvitemperatuur 1
(mõõdukalt leige) kuni 5 (eriti kuum).
Tehaseseadistus: 3 (tavaline).
•
Väljalülitusaja menüü (SWITCH-OFF
TIME). Programmeeritav väljalülitusaeg
1–5 tundi.
Tehaseseadistus: 3 h (3 tundi).
•
Veekareduse menüü (WATER
HARDNESS). Programmeeritav
karedustase 1 (pehme) kuni 4 (väga kare).
Tehaseseadistus: 3 (kare).
•
Puhastusmenüü (CLEANING).
Puhastusprogrammi käivitamine.
•
Katlakivieemaldusmenüü (DESCALING).
Katlakivieemaldusprogrammi käivitamine.
•
Tehaseseadistuste menüü (FACTORY
SETTING). Tehaseseadistuste ennistamine.
•
Teabemenüü (INFO).
Valmistatud tassitäite arv ja iga tassitäie
maht.
Ohutus puhastamisel ja korrashoiul
•
Järgige puhastus- ja
katlakivieemaldusjuhiseid.
•
Enne hooldus- või puhastustöid lülitage
kohvimasin välja ning eemaldage toitejuhe
pistikust!
•
Ärge asetage kohvimasinat vette.
•
Puhastage aurupihustit vaid siis, kui masin
on välja lülitatud, täielikult jahtunud ja ei ole
rõhu all!
•
Ärge puhastage kohvimasina osi
nõudepesumasinas.
•
Ärge kunagi pange kohviveskisse vett. See
kahjustab kohviveskit.
Ärge kunagi kohvimasinat avage ega
parandage. Valesti tehtud parandused
võivad seada kasutaja märkimisväärsesse
ohtu. Elektriseadmeid tohivad hooldada
vaid pädevad hooldustehnikud.
Kui remont on hädavajalik – kaasa arvatud
toitejuhtme asendamine – tuleb pöörduda
järgmistesse kohtade poole:
•
seadme müünud ettevõtte poole või
•
AEG volitatud hoolduseettevõttesse.
Kui masinat on väärkasutatud, ei vastuta
tootja kahjustuste eest ja garantii kaotab
kehtivuse – sama juhtub ka siis, kui
näidikule ilmuva teate „CARRY OUT
CLEANING“ (kui kuvakeeleks on valitud
inglise keel; või „CARRY OUT
DESCALING“) järel ei käivitata kohe
vastavalt puhastus- või katlakivieemaldusprogrammi, samuti kui eiratakse käesoleva
kasutusjuhise nõudeid.
11
5
Asetage veepaak oma kohale tagasi
(joonis 7). Suruge paak kindlalt kohale;
see avab paagi ventiili.
Enne esmakordset kasutamist
5.1 Kohvimasina paigaldamine ja
ühendamine
Kui veepaaki peab täitma näiteks kohvi
valmistamise ajal, hakkab vilkuma
veepaagi täitmise märgutuli (joonis 3, k)
ja näidikule ilmub vastav teade "REFILL
WATER". Kohvivalmistamine katkeb.
Täitke veepaak!
Asetage kohvimasin sobilikule rõhtsale
soojendamatule ja veekindlale pinnale.
Jätke masina ümber õhuvahetuse
tagamiseks küllalt ruumi.
Tähelepanu! Kui kohvimasin tuuakse
külmast ruumist sooja, oodake ligikaudu
kaks tundi enne sisselülitamist! Soovitame
asetada kohvimasina alla aluse, et vältida
pritsimete ja mahaloksunud vedelike
tekitatavaid kahjustusi.
Keerake kohviveski lahti (vabastamistähise
poole)
ja asetage selles asendis oma
kohale (joonis 4). Kohviveski põhjaava
peab olema suletud (joonis 4, a); kui see
ei ole suletud (joonis 4, b), sisestage
kirjaga "TOP" musta rõnga väikesesse
ovaalsesse avasse (nool) pastapliiats ja
keerake ava päripäeva nii kaugele kui
saate.
Nüüd pöörake kohvioaanumat vastupäeva
kohvioatähiseni
(joonis 10) või edasi,
puruasendini
(joonis 14).
Suruge tilganõu ettevaatlikult oma kohale,
kuni see lukustub veepaagi alla (joonis 5).
Ühendage kohvimasin kaitsemaandusega
pistikupessa. Ärge kasutage maandamata
pistikupesa!
Kui toitejuhtme kogu pikkus jääb
kasutamata, avage juhtmehoidik
kohvimasina taga ja kerige liigne juhe sinna
sisse.
5.2 Veega täitmine
Kontrollige iga kord enne kohvimasina
sisselülitamist, et veepaagis oleks vett;
vajaduse korral täitke. Kohvimasin vajab
vett automaatseteks loputamiseks igal
sisse- ja väljalülitamisel.
Eemaldage veepaak kohvimasinast
(joonis 7).
Täitke veepaak värske külma veega
(joonis 8).
Valage veepaaki ainult värsket külma vett.
Ärge valage sellesse kunagi muid
vedelikke, nt mineraalvett ega piima.
12
Et saada kindlasti alati rikkaliku, täidlase
aroomiga kohvi, peate tegema järgmist:
•
vahetama vett veepaagis kord päevas,
•
pesema veepaaki vähemalt kord nädalas
käsitsi (mitte nõudepesumasinas). Seejärel
loputage puhta veega.
5.3 Esmakordne sisselülitamine
Masina esmakordsel kasutamisel jätkub
automaatne sisselülitusprotsess ainult juhul,
kui soovitud keel on juba valitud.
Lülitage masin voolulülitist (joonis 3, h)
sisse (joonis 9). Punane märgutuli süttib.
Masina tehaseseadistustes on kuvakeeleks
määratud „DEUTSCH“ (saksa keel).
Muu keele valimist on kirjeldatud käesoleva
juhendi punktis 12.1 „Keele valimine“.
Kui soovite valida saksa keele (DEUTSCH),
vajutage lihtsalt kinnitusnuppu
(joonis 3, g). Nüüd on kuvakeeleks saksa
keel.
Seejärel naaseb näidik automaatselt
põhimenüüsse keelevaliku kohta.
Masina sisselülitamiseks vajutage
või oodake
menüünuppu (joonis 3, f)
ligikaudu 30 sekundit, kuni masin käivitub
automaatselt.
Näidikule ilmub hetkeks masina nimetus
„AEG CAFAMOSA“.
Nüüd soojeneb masin üles (näidikule ilmub
vastav teade „UNIT HEATS“) ja läbib
seejärel loputustsükli (näidikule ilmub
vastav teade „UNIT RINSES“).
Loputustsükli lõppedes on masin
kasutamisvalmis. Näidikule ilmub teave
nüüd vastavalt algseadistusele.
5.4 Sisselülitamine
Kontrollige iga kord enne kohvimasina
sisselülitamist, et veepaagis oleks vett;
vajaduse korral lisage. Kohvimasin vajab
vett automaatseteks loputamiseks igal
sisse- ja väljalülitamisel.
Vee kareduse määramine
Asetage mõõteriba ligikaudu 1 sekundiks
külma vette. Raputage liigne vesi maha ja
vaadake, mitu riba on muutunud roosaks.
Ei ühtki või üks roosa riba:
Lülitage masin voolulülitist (joonis 3, h)
sisse (joonis 9). Punane märgutuli süttib,
näidikule hetkeks masina nimetus „AEG
CAFAMOSA“.
Karedus 1, pehme:
kuni 1,24 mmol/l;
kuni 7 saksa kareduskraadi;
kuni 12,6 prantsuse kareduskraadi.
Kohe pärast sisselülitamist käivitab masin
häälestustsükli. Sellega kaasnevad helid
on täiesti normaalsed,
Kaks roosat riba:
Karedus 2, keskmiselt kare:
kuni 2,5 mmol/l;
kuni 14 saksa kareduskraadi;
kuni 25,2 prantsuse kareduskraadi.
Soojenemisel (u 60 sekundit) vilgub
soojenemise märgutuli (joonis 3, i)
(näidikul on vastav teade „UNIT HEATS“).
Pärast töötemperatuuri saavutamist läbib
kohvimasin automaatse loputustsükli
(näidikule ilmub vastav teade „UNIT
RINSES“). Vesi voolab tilganõusse.
Soojenemise märgutuli (joonis 3, i) põleb
pidevalt.
Loputustsükli lõppedes on masin
kasutamisvalmis. Näidiku näit sõltub viimati
valitud kohvirežiimist.
Kolm roosat riba:
Karedus 3, kare:
kuni 3,7 mmol/l;
kuni 21 saksa kareduskraadi;
kuni 37,8 prantsuse kareduskraadi.
Neli roosat riba:
Karedus 4, väga kare:
üle 3,7 mmol/l;
üle 21 saksa kareduskraadi;
üle 37,8 prantsuse kareduskraadi.
5.5 Väljalülitamine
Lülitage masin voolulülitist (joonis 3, h)
välja.
Vee kareduse seadistamine ja
salvestamine
Kohvimasin läbib loputustsükli (näidikule
ilmub vastav teade „UNIT RINSES“) ja
seejärel nõuab kasutajalt kohvianuma
tühjendamist (näidikule ilmuvad u 1 min
vältel vaheldumisi väljalülitumisteade „UNIT
SWITCHES OFF“ ja kohvianuma
tühjendamise teade „EMPTY COFFEE
TRAY“). Masin lülitub 60 sekundi järel
automaatselt välja.
Valida on võimalik 4 kareduse vahel.
Tehaseseadistusena on karedus 3.
Hädaväljalülitamine
Kinnitage valik kinnitusnupuga (joonis 3, g).
Näidikule ilmub praegune seade, näiteks
vaikeväärtus „HARDNESS LEVEL 3“
(karedus 3).
Masinat saab alati ka hetkega välja lülitada.
Selleks vajutage voolulülitit (joonis 3, h)
kiiresti kaks korda järjest. Kõik funktsioonid
lülitatakse otsekohe välja ja masin seiskub.
5.6 Vee kareduse seadistamine
Pärast masina esmakordset käivitust või
teistsuguse kvaliteediga vee kasutuselevõtul peate seadistama masinas
kasutatava vee kareduse. Vee karedust
võib ise mõõta, kasutades masina
komplektis olevaid mõõteribu, või küsida
see veevarustusettevõttelt.
Kui masin on sisse lülitatud, vajutage
(joonis 3, f). Ilmub
menüünuppu
menüükoht „LANGUAGE“.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub veekareduse menüükoht
„WATER HARDNESS“.
Seejärel vajutage noolenuppe või
(joonis 3, c või d), kuni ilmub soovitud
kareduse näit.
Kinnitage valik kinnitusnupuga (joonis 3, g).
Seejärel naaseb näidik automaatselt
põhimenüü karedusemenüüsse.
Kohvirežiimile naasmiseks vajutage
(joonis 3, f) või oodake
menüünuppu
ligikaudu 30 sekundit.
13
Nüüd saate seada muid menüüseadeid, vt
kasutusjuhendi punkt 12 „Menüüseaded“.
6
Kohvi valmistamine ubadest
Kohvi täisautomaatne valmistamine
sisaldab järgmist: jahvatamine, koguse
mõõtmine, eeltõmbamine, valmistamine ja
kohvijääkide väljutamine. Jahvatusastet ja
kohvikogust saab vabalt valida.
Kasutage ainult puhtaid kohviube.
Karamellitud või maitsestatud kohviube ei
ole soovitatav kasutada. Ärge kasutage
külmutatud ube.
6.1 Kohviveski täitmine
Pöörake kohviveski kohviubade asendisse
(joonis 10). See seadistab veski
vajalikule funktsioonile.
Seadke jahvatusaste (joonis 11).
Selle seadenupu asukoht masinal on
osutatud joonisel 2 (V).
Märkus: Kohviveski jahvatusastme saab
kõige paremini seada enne ubade valamist
tühja kohvimasinasse. Kui oad on juba
kohviveskis, saab seadistust muuta ainult
jahvatuse ajal. Vastasel juhul võib
kohvimasin kahjustuda.
Kohviveski tehaseseadistuseks on
keskmine jahvatus. Täpsem teave
kohviveski seadete muutmise kohta on
kasutusjuhendi punktis 11 „Jahvatusastme
seadistamine“.
Tõstke kohviveski kaas üles ja täitke anum
värskete kohviubadega (joonis 12).
Seejärel sulgege kaas.
Märkus: Kontrollige, et kohviveskisse ei
satuks võõrkehi, nt kive. Veskisse
sattunud võõrkehade poolt tekitatud
kahjusid garantii ei kata.
6.2 Tassi suuruse valimine
Valige sõltuvalt maitsest väike espresso või
suur piimakohv.
Selleks vajutage tassisuuruse nuppu
(joonis 3, d), kuni süttib soovitud
tassisuuruse märgutuli või ilmub näidikule
soovitud tassisuurus. Tassisuurused on
järgmised:
„CUP SMALL“ väike espressotass
„
CUP MEDIUM“ kohvitass
„CUP LARGE“ kohvikruus
Näidiku alumine rida näitab kohvipuru
kogust. Selle muutmist on kirjeldatud
järgmises punktis.
Masin on tehases seadistatud
tehaseseadistustele. Juhised kohvikoguste
muutmiseks on juhendi punktis 10 „Tassi
suuruse ja kohvikoguse
programmeerimine".
6.3 Kohvi koguse valimine
Vajutage kohvikoguse nuppu
(joonis 3, c), kuni süttib soovitud
kohvikoguse märgutuli või näidikule ilmub
soovitud kohvikogus.
Kohvikogused on järgmised:
"EXTRA MILD"
eriti lahja
"MILD"
lahja
"NORMAL"
tavaline
"STRONG"
kange
"EXTRA STRONG" eriti kange
Näidiku ülemine rida näitab tassi suurust.
Juhised tassi suuruse valimiseks on
eelmises punktis.
Vältimaks kohvikoguse valimist iga kord
kohvimasina käivitamisel saab
tassisuuruse jaoks määratud kohvikoguse
ise püsivalt salvestada. Juhised selle kohta
on juhendi punktis 10 „Tassi suuruse ja
kohvikoguse programmeerimine".
14
6.4 Tasside arvu ja kohvi väljastamise
seadistamine
Asetage üks või kaks tassi kohvitilade alla.
Kohvitilasid saab nihutada üles-alla
vastavalt tassi (kruusi) kõrgusele, et
vähendada soojakadu ja kohvi pritsimist
(joonis 13).
Kui kõrgusregulaator ei liigu: vt juhendi
punkt 13.2 „Kõrgusregulaatori
puhastamine“.
Vajutage ühe või kahe kohvitassi nuppu
(joonis 3, b) ühe tassi jaoks üks kord
ja kahe tassi jaoks kaks korda. Näidikule
ilmub vastavalt teade „1 CUP" või „2
CUPS“. Kui valisite kaks tassi („2 CUPS”),
süttib nupu märgutuli.
Vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
Masin hakkab kohvi valmistama.
Kohvi valmistamisel niisutatakse kohvipuru
eeltõmbamiseks kõigepealt vähese veega.
Veidi hiljem algab tegelik
kohvivalmistamine.
Kohvi väljastamise saab mis tahes hetkel
katkestada, vajutades veel ühe korra
(joonis 3,. g). Näidikule
kinnitusnuppu
ilmub hetkeks tühistusteade „ABORT“.
Kui masin on olnud pikemat aega
sisselülitatud, kuid kohvi ei ole väljastatud,
tuleb süsteemi enne uut kohvi väljastamist
loputada. Käivitage loputamine
loputusnupuga (joonis 3, e), näidikule ilmub
loputusteade „UNIT RINSES“. See
lisaloputus kuumutab süsteemi tagasi
algsele kohvivalmistustemperatuurile.
7
Kohvi valmistamine
kohvipurust
Kui kohvivalmistusüksus on liiga täis,
annab masin tõrketeate: näidikul
vahelduvad kohvivalmistusüksuse
puhastamise teade „CLEAN BREWING
UNIT“ ja väljalülitamiskäsk „SWITCHES
OFF UNIT“. Kohvivalmistusüksuse
puhastamine: vt juhendi punkt 13.5
„Kohvivalmistusüksuse puhastamine“.
Kohvivalmistusüksusesse ei tohi asetada
lahustuvat kohvi ega muid joogipulbreid.
Liiga peeneks jahvatatud kohvipulber võib
masina ummistada.
7.1 Kohvipuruanuma täitmine
Pöörake kohviveski kohvipuruasendisse
(joonis 14). See seadistab veski
vajalikule funktsioonile.
Valmisjahvatatud kohvipuru kasutades
kohvikoguse valiku funktsioon ei toimi.
Seepärast kohvikoguse märgutuled ei põle.
Avage kohvipuruanuma kaas ja tõstke
värskelt jahvatatud kohvipuru lusikaga
anuma sisse (joonis 15).
Ärge lisage kohvi valmistamise ajal. Lisage
kohvipuru järgmise tassi jaoks alles siis, kui
kohvi valmistamine on täielikult lõppenud ja
kohvimasin on valmis.
Sulgege kaas.
7.2 Tassi suuruse valimine
Vt punkt 6.2 „Tassi suuruse valimine“.
7.3 Tasside arvu ja kohvi väljastamise
seadistamine
Vt punkt 6.4 „Tasside arvu ja kohvi
väljastamise seadistamine“.
See funktsioon võimaldab kasutada valmis
kohvipuru, nt kofeiinivaba kohvi.
NB! Kasutage ainult komplekti kuuluvat
mõõtelusikat ja asetage puruanumasse
kõige rohkem kaks ääreni täis (kuhjata)
lusikatäit kohvipuru (kuni 16 g).
Märkus: Kontrollige, et kohvianumasse ei
oleks jäänud kohvipuru ja et sinna ei satuks
võõrkehi. Masina kohvipuruanum ei ole
ette nähtud kohvipuru säilitamiseks.
Kohvipuru tuleb asetada vahetult
kohvivalmistusüksusse.
15
8
Piima vahustamine
Auru saab kasutada piima vahustamiseks
ja vedelike kuumutamiseks. Et aurustamiseks on vaja kõrgemat temperatuuri kui
kohvi valmistamiseks, on kohvimasinal ka
täiendav aururežiim.
Cappuccino valmistamiseks täitke 1/2 kuni
2/3 suurest tassist espressoga ja lisage
seejärel vahustatud piim.
Ettevaatust! Sisselülitatud aurupihusti võib
tekitada põletusi! Masinast väljapihustuv
kuum vesi või aur võib tekitada põletusi.
Käivitage aurupihusti alles siis, kui see on
täielikult piima sees.
Auru tekitamiseks vajutage auru eelvaliku
nuppu (joonis 3, a). Märgutuli süttib.
Samuti võib vilkuma hakata soojenemise
märgutuli (joonis 3, i) ja ilmuda masina
soojenemise teade „UNIT HEATS“.
Soojenemise lõppedes jääb masina
soojenemise märgutuli (joonis 3, i)
pidevalt põlema ning ilmub teade selle
kohta, et aur on valmis ja aurupihusti võib
avada („STEAM READY – OPEN STEAM
NOZZLE“). Masin on piima vahustamiseks
valmis.
Kui aurufunktsiooni 1 minuti jooksul ei
kasutata, lülitub masin automaatselt tagasi
kohvirežiimile.
Valage väherasvast külma piima väiksesse
kruusi, mis mahuks aurupihusti alla.
Piim peab olema külm. Ka kruus peaks
olema külm; materjaliks peaks olema
soovitatavalt roostevaba teras. Kruusi ei
tohi enne piima vahustamist kuumas vees
loputada.
Tõmmake aurupihusti esile ja hoidke kruusi
selle all nii, et pihusti ava oleks veidi piima
sees.
Tähelepanu! Kuivanud piimajäägid
sadestuvad aurupihustisse. Ärge asetage
aurupihustit nii sügavale piima sisse, et
piim kataks õhu sissevooluava aurupihusti
ülaotsas. Muidu imetakse piim aurupihustisse ja piimajäägid sadestuvad sinna.
Pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1, D) asendisse
(joonis 16).
Näidikule ilmub auruteade (STEAM). Piim
vahustatakse.
16
Hoidke kruusi vahustamise ajal kindlalt.
Pihusti ei tohi puutuda kruusi põhja, kus
auru väljapääs katkeb. Vahustage piim
ruumalalt vähemalt kahekordseks.
Vahustamise lõpetamiseks pöörake auru ja
kuuma vee valikunupp (joonis 1, D)
asendisse • ja eemaldage kruus
(joonis 16). Näidikule ilmub taas ilmub
teade selle kohta, et aur on valmis ja
aurupihusti võib avada („STEAM READY –
OPEN STEAM NOZZLE“).
Ettevaatust! Kuuma piima pritsmed võivad
põletada! Enne vahustatud piimaga kruusi
eemaldamist lülitage aur välja.
Aururežiimist väljumiseks vajutage auru
eelvaliku nuppu (joonis 3, a) või oodake
ligikaudu 60 sekundit, et masin naaseks
automaatselt kohvirežiimile; seepeale
kustub näidikult ülalnimetatud teade.
Nüüd on masin jälle valmis kohvi
valmistamiseks. Näidikule ilmuvad viimati
valitud kohviseaded.
Iga kord pärast piima vahustamist laske
pihustist välja natuke kuuma vett. Selleks
pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
. See
(joonis 1, D) korraks asendisse
puhastab pihusti piimajääkidest. Koguge
pihustist väljuv vesi sobilikku anumasse.
Puhastamise ajal ilmub näidikule kuuma
vee teade „HOT WATER“. Seejärel
pöörake valikunupp tagasi asendisse •.
Näidikule ilmuvad viimati valitud
kohviseaded.
Eemaldage vahusti pärast iga
kasutuskorda (joonis 17). Selleks hoidke
vahustist mustast tihendist kinni ja pöörake
bajonettliite vabastamiseks veidi
vastupäeva. Loputage piimajäägid voolava
vee all ära. Pühkige aurupihusti niiske
riidega puhtaks.
Ettevaatust! Vahusti võib tekitada põletusi!
Hoidke vahustit ainult mustast tihendist.
9
Vee kuumutamine
Kuuma vett saab kasutada tasside
eelkuumutamiseks ja kuumade jookide, nt
tee või pakisuppide valmistamiseks.
Ettevaatust! Sisselülitatud
kuumaveepihusti võib tekitada põletusi!
Masinast väljapihustuv kuum vesi või aur
võib tekitada põletusi. Lülitage kuumaveepihusti sisse ainult siis, kui hoiate pihusti all
anumat.
Asetage pihusti alla kogumisanum.
Pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1, D) asendisse
(joonis 18).
Kui vesi on kuum, ilmub näidikule kuuma
vee teade „HOT WATER“.
Pärast kuuma vee pihustamist pöörake
auru ja kuuma vee valikunupp (joonis 1, D)
tagasi asendisse • (joonis 18) ja
eemaldage anum.
10 Tassi suuruse ja kohvikoguse
programmeerimine
Kohvimasina tehaseseadistused vastavad
tavalistele tassimahtudele ja
kohvikogustele. Neid seadistusi saab soovi
korral muuta ja salvestada iga tassisuuruse
jaoks.
10.1 Tassi suuruse ja kohvikoguse
muutmine ja salvestamine
Siit saab muuta ja salvestada tassi mahu
iga tassisuuruse jaoks ja kohvioarežiimi
jaoks ka kohvikoguse. Seadete õigeks
programmeerimiseks pidage meeles õiget
järjestust:
−
Kõigepealt valige tassisuurus, mille jaoks
soovite seadeid salvestada.
−
Järgmiseks valige kohvikogus (ainult
kohvioarežiimil) ehk see, kui kanget kohvi
soovite.
−
Seejärel määrake, kui täis tassi soovite.
Selleks vajutage tassisuuruse nuppu
(joonis 3, d), kuni süttib soovitud
tassisuuruse märgutuli. Näidikule ilmub nt
ühe suure tassi korral „1 CUP LARGE“.
Ainult kohvioarežiimil: Vajutage järgmiseks
kohvikoguse nuppu
(joonis 3, c), kuni
süttib soovitud kohvikoguse tähis. Näidikule
ilmub nt kange kohvi korral „STRONG“.
Näidiku ülemine rida näitab valitud tassi
suurust. Näidiku alumine rida näitab
kohvipuru kogust.
Asetage vastav tass (nt kohvikruus)
kohvitilade alla.
Vajutage järgmiseks kinnitamisnuppu
(joonis 3, g) ja hoidke seda vajutatuna, kuni
süttib soovitud tassisuuruse tähis.
Tassi täitmise ajal on näidikul tassi taseme
teade „CUP LEVEL“ ja täitumist näitav
joon. Joone suurim näit on suurim
tassisuurus, u 240 ml.
Kui salvestada tassimõõdud kohvioarežiimil,
käivitub kõigepealt kohviveski ja jahvatab
(joonis 3,
kohvi. Hoidke kinnitamisnuppu
g) vajutatuna, kuni süttib soovitud
tassisuuruse tähis.
Vabastage nupp kohe, kui jõuate soovitud
tassisuuruseni. See tassisuurus on nüüd
salvestatud. Näidikule ilmub hetkeks vastav
teade „PROGRAMMED“.
Korrake sama menetlust muude
tassisuuruste salvestamiseks.
Suurima tassisuuruseni jõudes lülitub
masin automaatselt välja. Salvestatud
väärtused säilivad ka siis, kui masin on
välja lülitatud. Kui soovite muuta
tassisuurust või kohvi kangust, saate
seadistada iga tassisuuruse igal ajal uuesti
või ennistada tehaseseadistused.
Tehaseseadistuste ennistamist on
kirjeldatud juhendi punktis 12.5.
Tassisuuruse määramine on võimalik ainult
1 tassi jaoks. 2 tassi korral salvestatud
väärtused kahekordistatakse.
10.2 Kohvikoguse muutmine ja
salvestamine
See on võimalik ainult kohvioarežiimil, mitte
kohvipuru korral. Kui Teie maitse muutub
või leiate kohvi olevat liiga kange või liiga
lahja, saate muuta vaid kohvi kogust, mitte
tassi suurust.
Selleks vajutage tassisuuruse nuppu
(joonis 3, d), kuni süttib selle
tassisuuruse märgutuli, mille kohvikogust
soovite muuta. Näidikule ilmub nt ühe
suure tassi korral „1 CUP LARGE“.
Näidiku ülemine rida näitab valitud tassi
suurust. Näidiku alumine rida näitab
kohvipuru kogust, mis on varem selle
17
tassisuuruse jaoks salvestatud, nt kange
kohvi korral „STRONG“.
12 Menüüseaded
Vajutage järgmiseks kohvikoguse nuppu
(joonis 3, c), kuni süttib soovitud
kohvikoguse tähis. Näidikule ilmub nt lahja
kohvi korral „MILD“. Seadistus on nüüd
salvestatud.
12.1 Keele valimine
Valida on võimalik mitme keele vahel.
Tehaseseadistuseks on „DEUTSCH“
(saksa keel). Kuvakeelt saab muuta nii:
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f).
Ilmub keelemenüü „LANGUAGE“.
Korrake sama menetlust muude
tassisuuruste kohvikoguste muutmiseks.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Valitud kuvakeel ilmub
näidikule (esmakordsel käivitamisel on
tehaseseadistuseks „DEUTSCH“, saksa
keel).
Järgige kindlasti kirjeldatud menetlust:
esmalt valige tassi suurus ja seejärel
kohvikogus.
Salvestatud väärtused säilivad ka siis, kui
masin on välja lülitatud.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni jõuate soovitud keeleni.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Nüüd on programmeeritud
uus keel.
11 Jahvatusastme seadistamine
Märkus: Jahvatuse seadeid saab muuta
ainult jahvatamise ajal. Seisva kohviveski
seadistamine võib kohvimasinat kahjustada.
Seejärel naaseb näidik automaatselt
põhimenüüsse keelevaliku kohta.
Valmistage ubadest üks kohv. Jahvatuse
ajal seadke jahvatusaste selle seadistushoova abil (joonis 2, V) (joonis 19).
Hoova on järgmised asendid:
Kohvirežiimile naasmiseks vajutage
(joonis 3, f) või oodake
menüünuppu
ligikaudu 30 sekundit.
12.2 Kohvi temperatuuri seadistamine
Peenjahvatus tugeva maitse jaoks
Keskmine jahvatus tavalise maitse
jaoks
Jäme jahvatus maheda kohvi jaoks
Eemaldage veskist kõik võõrkehad.
Kohviveskisse sattunud võõrkehad (nt
väikesed kivid) võivad veskit kahjustada.
Kohvimasinal on ka kividetektor. Kohvi
sisse sattunud võõrkeha põhjustab
jahvatamisel valju ühtlast müra. Kui kuulete
kohvi jahvatamisel sellist müra, lülitage
kohvimasin otsekohe välja ning eemaldage
võõrkeha punktis 13.4 „Kohviveski
puhastamine“ kirjeldatud viisil.
Valida saab ühe viiest kohvitemperatuurist.
Need on järgmised:
•
•
•
•
•
"TEMPERATURE 1" = leige
"TEMPERATURE 2" = soe
"TEMPERATURE 3" = tavaline
"TEMPERATURE 4" = kuum
"TEMPERATURE 5" = eriti kuum
Tehaseseadistus on "TEMPERATURE 3"
ehk tavaline temperatuur. Seda saab
muuta nii:
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f).
Ilmub keele menüükoht „LANGUAGE“.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub temperatuuri menüükoht
„TEMPERATURE“.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub praegune
seade, näiteks vaikeväärtus
„TEMPERATURE 3“.
Vajaduse korral vajutage noolenuppe või
(joonis 3, c või d), kuni jõuate soovitud
väärtuseni.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). See temperatuur on nüüd
programmeeritud.
18
Seejärel naaseb näidik automaatselt
põhimenüü temperatuurivaliku kohta.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub teabe menüükoht „INFO“.
Kohvirežiimile naasmiseks vajutage
(joonis 3, f) või oodake
menüünuppu
ligikaudu 30 sekundit.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub senini
valmistatud tassitäite arv, nt 135 kohvitassi
korral arv 135.
12.3 Väljalülitusaja seadmine
Iga tassisuuruse mahu kuvamiseks
vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d). Näidikule ilmub valitud tassimaht, nt
„MEDIUM“ (keskmine) ja teises reas
joonena vastav salvestatud tassimaht.
Kui kohvimasinat teatud aja vältel ei
kasutata, lülitub see ohutuse ja
säästlikkuse huvides välja.
Valida saab viie väljalülitusaja vahel
(automaatne väljalülitus 1 kuni 5 tunni järel):
"SWITCH-OFF TIME 1h" = 1 tund
"SWITCH-OFF TIME 2h" = 2 tundi
"SWITCH-OFF TIME 3h" = 3 tundi
"SWITCH-OFF TIME 4h" = 4 tundi
"SWITCH-OFF TIME 5h" - 5 tundi
Tehaseseadistus on "SWITCH-OFF TIME
3h" (3 tundi). Seade saab muuta nii:
Joone suurim näit on suurim tassisuurus,
u 240 ml.
Kohvirežiimile naasmiseks vajutage
(joonis 3, f) või oodake
menüünuppu
ligikaudu 30 sekundit.
12.5 Tehaseseadistuste ennistamine
Seda funktsiooni kasutatakse
tehaseseadistustesse tehtud muudatuste
tühistamiseks. Võimalik on ennistada
järgmisi seadeid või salvestatud väärtusi:
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f).
Ilmub keele menüükoht „LANGUAGE“.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub väljalülitumisaja menüü
„SWITCH-OFF TIME“.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub praegune
seade, näiteks vaikeväärtus „SWITCH-OFF
3h“.
Vajaduse korral vajutage noolenuppe või
(joonis 3, c või d), kuni jõuate soovitud
väärtuseni.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Nüüd on programmeeritud
uus väljalülitumisaeg.
Seejärel naaseb näidik automaatselt
põhimenüüsse väljalülitumisaja kohale.
Kohvirežiimile naasmiseks vajutage
menüünuppu
(joonis 3, f) või oodake
ligikaudu 30 sekundit.
12.4 Väljastatud tassitäite arvu ja
tassimahtude päring
See kohvimasin võib näidata valmistatud
tassitäite koguarvu.
•
•
•
•
Vee karedus
Tassimahud / kohvikogused
Kohvi temperatuur
Väljalülitumisaeg
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f).
Ilmub menüükoht „LANGUAGE“.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub tehaseseadistuste
menüükoht „FACTORY SETTING“.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g).Näidikule ilmub ennistamisteade "RESET". Kinnitage valik kinnitusnupuga (joonis 3, g). Näidikule ilmub
hetkeks vastav teade „RESET
PROGRAMMED“.
Seejärel ennistuvad tehaseseadistused.
Seejärel naaseb näidik automaatselt
põhimenüü tehaseseadistuste kohta.
Kohvirežiimile naasmiseks vajutage
(joonis 3, f) või oodake
menüünuppu
ligikaudu 30 sekundit.
Näidikul saab esitada ka iga kolme
tassisuuruse jaoks programmeeritud
tassimahud.
Kui valatakse korraga 2 tassi kohvi,
arvestab masin neid 2 kohvitassina.
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f).
Ilmub menüükoht „LANGUAGE“.
19
12.6 Kuvakeele ennistamine
Selle funktsiooniga saab seadme ennistada
kasutuselevõtuolekusse.
•
•
•
•
•
See ei mõjuta järgmisi seadeid:
Vee karedus
Tassimahud / kohvikogused
Kohvikogused
Kohvi temperatuur
Väljalülitumisaeg
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f) ja
hoidke seda vajutatuna. Seejärel vajutage
voolulülitit (joonis 3, h). Ilmub keele
ennistamise menüükoht „LANGUAGE
RESET“.
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Masin lülitub välja.
Nüüd on kuvakeel ennistatud ja masina
järgmisel sisselülitamisel tuleb keel uuesti
valida, vt punkt 5.4 „Esmakordne
sisselülitamine".
Kui Te ei soovi keelt tehaseseadistusele
ennistada, vajutage menüükohas
„LANGUAGE RESET“ voolulülitit
(joonis 3, h).
13 Puhastamine ja korrashoid
Et tagada kohvi kvaliteeti ja masina veatut
töökorda, hoidke kohvimasin alati puhas.
13.1 Tavaline puhastamine
Ettevaatust! Enne puhastustöid lülitage
kohvimasin välja ning laske täielikult
jahtuda. Ärge kasutage abrasiivseid,
küürimis- ega söövitavaid puhastusaineid.
Pühkige korpuse sisemust ja välispinda
ainult niiske lapiga.
Märkus: Ärge peske kunagi kohvimasinat
ega selle osi nõudepesumasinas.
Märkus: Ärge valage kunagi kohviveskisse
vett, see kahjustab kohviveskit.
Eemaldage veepaak iga päev (joonis 7) ja
tühjendage see veest. Seejärel loputage
veepaaki värske veega. Kasutage iga päev
värsket vett.
Tühjendage kohvianum kord päevas, vt
juhendi punkt 13.3 „Kohvianuma
tühjendamine".
20
Tühjendage tilganõu korrapäraselt. Seda
võib teha igal ajal, kuid enne seda, kui
tilganõu punane ujuk (joonis 1, I) ilmub läbi
tilgaresti ava nähtavale.
Puhastage korrapäraselt (vähemalt kord
nädalas) veepaaki (joonis 1, N), tilganõu
(joonis 1, J), tilgaresti (joonis 1, H) ja
kohvianumat (joonis 1, G) sooja vee,
õrnatoimelise vedela pesuaine ja vajaduse
korral harjaga.
Aeg-ajalt eemaldage kohviveski ja
puhastage see.
Iga kord, kui masinat kasutatakse
vahustamiseks, eemaldage vahusti ja
puhastage see piimajääkidest. Õhu
sissevooluava tihendi all ei tohi ummistuda.
Seda saab puhastada peenikese nõelaga.
13.2 Kõrgusregulaatori puhastamine
Kui kohvitilade kõrgusregulaator ei liigu,
eemaldage kohvianum, avage hoolduskate
ja eemaldage see. Lükake kõrgusregulaator paremale alla ja eemaldage
seejärel. Selleks tõstke sisemist kinnitit
ettevaatlikult. Kasutage mõlema osa
kohvijääkidest puhastamiseks sooja vett.
Pange kaks osa taas kokku. Selleks
tõmmake kinniti ettevaatlikult üles.
Kontrollige, et kõrgusregulaator liiguks
vabalt. Asetage hoolduskate oma kohale
tagasi ja lükake kohvianum taas paika.
13.3 Kohvianuma tühjendamine
Iga 16 kohvivalmistuskorra järel süttib
kohvianuma tühjendamise märgutuli
(joonis 3, j), näidates, et anum tuleb
tühjendada ja puhastada. Näidikule ilmub
vastav teade „EMPTY COFFEE TRAY“.
Kui kohvimasin on igapäevases kasutuses,
tühjendage anumat iga päev. Meeldetuletuseks ilmub näidikule kohvianuma
tühjendamise teade („EMPTY COFFEE
TRAY“) masina igal väljalülitamisel.
Tühjendage kohvianum alati siis, kui
kohvimasin on sisse lülitatud; vastasel juhul
ei tuvasta kohvimasin anuma tühjendamist.
13.4 Kohviveski puhastamine
Kasutage kohvipuru jääkide
eemaldamiseks komplekti kuuluvat harja.
Märkus: Ärge kunagi pange kohviveskisse
vett. See kahjustab kohviveskit.
Lülitage masin voolulülitist (joonis 3, h)
välja. Eemaldage masina pistik
pistikupesast.
Keerake kohviveski lahti (vabastamistähise
kohale) ja võtke ära (joonis 20).
Eemaldage kõik järelejäänud kohvioad
(selleks võib kasutada tolmuimeja toru või
piluotsakut).
Kui võõrkeha on võimatu eemaldada, võtke
ära jahvatirõngas.
Tehke nii (joonis 21):
1. Lükake jahvatirõnga kinnitit (joonis 2, U)
edasi, veski keskme poole.
2. Hoidke seda selles asendis ja pöörake
jahvatusastme hooba (joonis 2, V)
ligikaudu üks täisring päripäeva, kuni see
peatub.
Hoova (joonis 2, V) pööramist saab jätkata
ainult siis, kui vajutate jahvatirõnga kinnitit
(joonis 2, U).
Nüüd vabastage jahvatirõngas (joonis 22)
ning eemaldage võõrkeha(d).
Ettevaatust! Pöörlev lõiketera on ohtlik!
Mitte kunagi ei tohi kohvimasinat sisse
lülitada, kui kohviveski on avatud. See võib
tekitada raskeid vigastusi. Enne töötamise
alustamist kontrollige, et kohvimasina
toitejuhe oleks pistikupesast eemaldatud.
Jahvatirõngast tagasi asetades kontrollige,
et jahvatirõnga hoidiku mõlemad kinnitid
haakuksid vastavatesse piludesse
(joonis 22). Vastasel korral võib
kohviveski kahjustuda.
Pöörake jahvatusastme hooba (joonis 2, V)
ligikaudu üks täisring vastupäeva, kuni see
peatub.
Asetage kohviveski vabastamistähise
kohal paika ja pöörake see tagasi
kohvioatähiseni .
Lisage veidi kohviube ja kontrollige
kohviveski töökorras olekut, valmistades
tassi kohvi. Kohviveski esimesel kasutuskorral või pärast puhastamist jõuab kohvivalmistusüksusse vähem kohvipuru, sest
kõigepealt peab täituma kohvipurukanal.
See võib mõjutada esimese kohvitassi
kangust.
13.5 Kohvivalmistusüksuse puhastamine
Soovitame kohvivalmistusüksust
puhastada korrapäraselt, olenevalt
kasutussagedusest. Masinat tuleb
puhastada enne puhastusprogrammi
käivitamist. Kui kohvimasin on olnud
mõnda aega kasutamata (nt puhkuse ajal),
tühjendage kohvianum ja veepaak ning
puhastage põhjalikult kohvimasin,
sealhulgas kohvivalmistusüksus.
Kohvivalmistusüksuse eemaldamine
Lülitage masin voolulülitist (joonis 3, h)
välja. Eemaldage masina pistik
pistikupesast.
Tõmmake kohvianum kohvimasinast
täielikult välja (joonis 23).
Vajutage hoolduskatte vabastusnuppu
(joonis 2, T) (joonis 24).
Hoolduskate avaneb esiservast (joonis 25).
Eemaldage hoolduskate.
Kohvivalmistusüksus on hoolduskatte taga
(joonis 26). Lukustamiseks ja
vabastamiseks on kolm punast kinnitit.
Kohvivalmistusüksuse eemaldamiseks
vabastage kinnitid järgmises järjestuses
(joonis 27):
1. Lükake lukustushoob üles.
2. Vajutage lukustusnuppu ja hoidke seda
vajutatuna.
3. Vajutage ja hoidke lukustusnuppu ning
tõmmake kohvivalmistusüksus välja
(joonis 28).
Kohvivalmistusüksuse puhastamine
Suurema prahi eemaldamiseks kohvivalmistusüksusest tõmmake punane
hooldushoob võimalikult alla ning avage
kohvivalmistusüksus (joonis 29).
Nüüd pääseb mõlemale sõelale mugavalt
ligi ja väljatõukehoob langeb alla.
Loputage kohvivalmistusüksust sooja
voolava vee all. Mõlemad roostevabast
terasest sõelad tuleb kindlasti läbi pesta ja
eemaldada kõik kohvijäägid
(joonised 30 ja 31).
Kuivatage kohvivalmistusüksus ja lükake
hooldushoob taas üles kuni peatumiseni
(joonis 32).
21
Puhastamiseks valmistudes järgige
näidiku juhiseid.
Tõukehoob liigub oma kohale ja
kohvivalmistusüksus sulgub.
Kohvivalmistusüksuse paigaldamine
•
Paigaldage kohvivalmistusüksuse uuesti nii:
1. Lükake kohvivalmistusüksus juhtlatile ja
seejärel kohvimasinasse nii kaugele kui
võimalik (joonis 33).
2. Suruge lukustusnupp alla ja lükake
kohvivalmistusüksust edasi veel u 1 cm,
kuni lukustusnupp haakub (joonis 34).
Eemaldage veepaak, täitke see veega ja
asetage tagasi. Seejärel vajutage
(joonis 3, g).
kinnitusnuppu
•
Pöörake kohviveski valmisjahvatatud kohvi
asendisse
(joonis 35).
Asetage hoolduskate oma kohale tagasi ja
lükake kohvianum taas paika.
•
•
•
„EMPTY COFFEE TRAY – THEN PRESS
OK“ (tühjendage kohvianum – seejärel
vajutage kinnitusnuppu)
Eemaldage ja tühjendage kohvianum.
Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
•
Enne puhastusprogrammi käivitamist
puhastage kohvivalmistusüksus
tavapärasel viisil (vt punkt 13.5
„Kohvivalmistusüksuse puhastamine“).
„COFFEE TRAY UNDER OUTLET –
THEN PRESS OK" (asetage kohvianum
väljalaskeava alla – seejärel vajutage
kinnitusnuppu)
Asetage tühjendatud kohvianum
väljalaskeava alla (vt joonis 37).
Puhastusvedelik koguneb kohvianumasse.
Vajutage menüünuppu
(joonis 3, f).
Ilmub menüükoht „LANGUAGE“.
Vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
Puhastusprogramm käivitub.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub puhastamise menüükoht
„CLEANING“.
Puhastamise ajal ilmuvad näidikule
vaheldumisi järgmised teated:
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub puhastamise
alguse teade „START CLEANING“.
Kinnitage see kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub puhastamise
ettevalmistuse teade „PREPARE FOR
CLEANING“.
22
„WAIT“ (oodake)
Kohvivalmistusüksus seadub paika.
Puhastamine vältab u 8 minutit ja seda ei
tohi katkestada.
Kasutage ainult algupäraseid AEGpuhastustablette! Neid saab hankida AEG
klienditeenindusest (tootekood
663 910 480) või seadme müünud ettevõtte
kaudu (tootekood 950 078 803).
„TABLETS IN POWDER HOLDER –
THEN PRESS OK“ (tabletid
puruhoidikusse – seejärel vajutage
kinnitusnuppu)
Asetage puhastustablett puruhoidikusse
(joonis 36). Seejärel vajutage
(joonis 3, g).
kinnitusnuppu
3.6 Puhastusprogrammi käivitamine
Puhastusprogrammiga saab puhastada
kohti, millele muidu ligi ei pääse. Käivitage
puhastusprogramm hiljemalt siis, kui
näidikule on ilmunud sellekohane käsk
„CARRY OUT CLEANING“.
„BEAN CONTAINER IN POWDER
MODE“ (kohviveski on pururežiimil)
See teade ilmub ainult siis, kui kohviveski
on pururežiimil.
3. Suruge lukustushoob täiesti alla
(joonis 34).
Kohvimasina saab käivitada ainult siis, kui
hoolduskate on suletud. Pärast kohvimasina sisselülitamist käivitab kohvivalmistus-üksus paigaldustsükli ning
seejärel soojeneb tavaliselt.
„REFILL WATER TANK – THEN PRESS
OK“ (täitke veepaak – seejärel vajutage
kinnitusnuppu)
•
„CLEANING 1 <1–6>“:
Programmis on 6 puhastustsüklit. Pauside
ajal puhastuslahus toimib.
Puhastustsükleid loendatakse näidikul
kahanevas järjestuses.
•
„IN PROCESS“
Katlakivi eemaldamine vältab u 45 minutit
ja seda ei tohi katkestada. Voolukatkestuse
või katkestamise korral tuleb programmi
alustada uuesti!
See teade näitab pausi ajal, et toimub
puhastamine. Näidiku alaservas on riba,
mis pausi jooksul pikeneb.
Voolukatkestuse või katkestamise korral
tuleb programmi alustada uuesti!
Enne katlakivieemalduse käivitamist
puhastage kohvivalmistusüksus
tavapärasel viisil (vt punkt 13.5
„Kohvivalmistusüksuse puhastamine“).
Puhastamine vältab u 8 minutit. Seejärel
ilmuvad näidikule järgmised teated:
•
„WAIT“ (oodake)
•
„EMPTY COFFEE TRAY – THEN PRESS
OK“
Vajutage menüünuppu
/ (joonis 3, f).
Ilmub keele menüükoht „LANGUAGE“.
Vajutage noolenuppe või (joonis 3, c
või d), kuni ilmub katlakivieemalduse
menüükoht „DESCALING“.
Tühjendage kohvianum ja asetage tagasi.
Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
•
Kinnitage valik kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub katlakivieemalduse alguse teade „START
DESCALING“.
„REFILL WATER TANK – THEN PRESS
OK“
Eemaldage veepaak, täitke see veega ja
asetage tagasi. Seejärel vajutage
(joonis 3, g).
kinnitusnuppu
•
„CLEANING COMPLETED“
(puhastus lõppenud)
Selle teate ilmumisel on puhastusprogramm lõppenud.
Kinnitage see kinnitusnupuga
(joonis 3, g). Näidikule ilmub
katlakivieemalduse ettevalmistuse teade
„PREPARE FOR DESCALING“.
Katlakivieemalduseks valmistudes
järgige näidiku juhiseid.
•
Pöörake kohviveski kohviubade asendisse.
Nüüd on masin kasutusvalmis ja viimati
valitud kohvirežiimil.
Pärast puhastusprogrammi sooritamist on
soovitatav esimene masinast tulev tassitäis
kohvi ära kallata.
Täitke veepaak vähemalt 800 ml sooja
veega. Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
•
13.7 Katlakivieemaldusprogrammi
käivitamine
Katlakivieemaldusprogramm võimaldab
eemaldada kohvimasinast katlakivi lihtsalt
ja tõhusalt. Kohvimasinat tuleb katlakivist
puhastada korrapäraselt iga 4–6 kuu järel
või hiljemalt siis, kui näidikule on ilmunud
sellekohane käsk „CARRY OUT
DESCALING“.
Tähtis: Mitte mingil juhul ei tohi kasutada
sipelghappel, äädikal ega puhtal sidrunimahlal põhinevaid katlakivieemaldeid, sest
need võivad seadet kahjustada. Pulbrilisi
katlakivieemaldeid ei ole soovitatav
kasutada. Kasutage ainult algupäraseid
AEG-puhastustablette! Muude katlakivieemaldite kasutamise korral ei vastuta
AEG tekkinud kahjustuste eest. Katlakivieemalditablette saab hankida AEG klienditeenindusest või volitatud edasimüüjate
kaudu (tootekood 900 195 537/7).
„REFILL WATER TANK <min. 800 ml> –
THEN PRESS OK“ (täitke veepaak –
seejärel vajutage kinnitusnuppu)
„DESCALER IN WATER TANK – THEN
PRESS OK“ (katlakivieemaldi veepaaki –
seejärel vajutage kinnitusnuppu)
Asetage 2 katlakivieemaldustabletti
veepaaki (joonis 38). Kui tabletid on
lahustunud (u 5–7 minutit), täitke paak taas
veega. Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
•
„WAIT“ (oodake)
Kohvivalmistusüksus seadub paika.
•
„EMPTY COFFEE TRAY – THEN PRESS
OK“ (tühjendage kohvianum – seejärel
vajutage kinnitusnuppu)
Eemaldage ja tühjendage kohvianum.
Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
•
„COFFEE TRAY UNDER NOZZLE –
THEN PRESS OK“ (kohvianum pihusti alla
– seejärel vajutage kinnitusnuppu)
Asetage tühjendatud kohvianum
aurupihusti alla (vt joonis 39).
23
Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis
3, g). Katlakivieemaldusvedelik koguneb
kohvianumasse.
Masin on nüüd valmis loputamiseks puhta
veega.
•
Pritsmete vältimiseks pöörake aurupihusti
asendisse, kus katlakivieemalduslahus
voolaks vastu kohvianuma seina.
•
„DESCALING - OPEN STEAM
NOZZLE'“ (katlakivieemaldus – avage
aurupihusti)
Pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1, D) asendisse
.
Katlakivieemaldusprogramm käivitub.
Katlakivi eemaldamise ajal ilmuvad
näidikule vaheldumisi järgmised teated:
•
•
„PROGRAM IN PROCESS“
See teade näitab pausi ajal, et toimub
puhastamine. Näidiku alaservas on riba,
mis pausi jooksul pikeneb.
Näidikule ilmub kehtiv viimase tsükli ajal
järgmine teade:
•
„CLOSE STEAM NOZZLE" (sulgege
aurupihusti)
Pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1, D) tagasi asendisse •.
•
„EMPTY COFFEE TRAY – THEN PRESS
OK“ (tühjendage kohvianum – seejärel
)
vajutage kinnitamisnuppu
Tühjendage kohvianum. Seejärel vajutage
(joonis 3, g).
kinnitusnuppu
•
„COFFEE TRAY UNDER NOZZLE –
THEN PRESS OK“ (kohvianum pihusti alla
– seejärel vajutage kinnitusnuppu)
Asetage tühjendatud kohvianum
aurupihusti alla (vt joonis 39). Seejärel
(joonis 3, g).
vajutage kinnitusnuppu
Pritsmete vältimiseks pöörake aurupihusti
asendisse, kus katlakivieemalduslahus
voolaks vastu kohvianuma seina.
•
„RINSE & FILL WATER TANK – THEN
PRESS OK" (loputage ja täitke veepaak –
seejärel vajutage kinnitusnuppu)
Eemaldage veepaak, loputage seda
korralikult, täitke see puhta veega ja
asetage tagasi. Seejärel vajutage
(joonis 3, g).
kinnitusnuppu
24
Pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1, D) asendisse
. Käivitub
masina loputamine puhta veega.
•
"UNIT RINSES" (üksuse loputamine)
•
„CLOSE STEAM NOZZLE" (sulgege
aurupihusti)
Pöörake auru ja kuuma vee valikunupp
(joonis 1, D) tagasi asendisse •.
•
„DESCALING 1 <1–14>“:
Programmis on 14 puhastustsüklit. Pauside
ajal katlakivieemalduslahus toimib.
Puhastustsükleid loendatakse näidikul
kahanevas järjestuses.
„OPEN STEAM NOZZLE" (avage
aurupihusti)
„REMOVE COFFEE TRAY – THEN
PRESS OK" (eemaldage kohvianum –
seejärel vajutage kinnitusnuppu)
Tühjendage kohvianum ja asetage tagasi.
Seejärel vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
•
„REFILL WATER TANK – THEN PRESS
OK“ (täitke veepaak – seejärel vajutage
kinnitusnuppu)
Eemaldage veepaak, täitke see veega ja
asetage tagasi. Seejärel vajutage
(joonis 3, g).
kinnitusnuppu
•
„WAIT – DESCALING COMPLETED"
(oodake – katlakivieemaldus valmis)
Selle teate ilmudes on katlakivieemaldusprogramm lõppenud.
Nüüd on masin kasutusvalmis ja viimati
valitud kohvirežiimil.
Pärast katlakivieemaldusprogrammi
sooritamist on soovitatav esimene
masinast tulev tassitäis kohvi ära kallata.
14 Lisatarvikute tellimine
Et kohvimasin püsiks heas töökorras pikki
aastaid, on väga tähtis seda korrapäraselt
puhastada kohvijääkidest ja katlakivist.
Algupäraseid puhastustablette ja
katlakivieemaldusainet on kõige kindlam
tellida otse tootjalt.
15 Mida teha, kui…
•
...kohvivalmistamine katkeb ja ilmub teade
„REFILL WATER“ (täitke veepaak)?
–
•
–
•
•
Valmistatud kohvitasside arvu järgi
otsustades tuleb masinat puhastada
katlakivist: Käivitage katlakivieemaldusprogramm (vt juhendi punkt 13.7
“Katlakivieemaldusprogrammi
käivitamine”).
...espresso või tavaline kohv ei ole
piisavalt kuum?
–
Eelkuumutage tasse kuuma veega.
–
Tõstke kohvi temperatuuri (vt punkt
12.2 „Kohvi temperatuuri
seadistamine“).
Pururežiimil mõõtke masinasse 2
ääreni mõõtelusikatäit kohvipuru.
–
Kohvimasinast on võib-olla vaja
eemaldada katlakivi.
•
Kohvianum on täis. Tühjendage
kohvianum ja puhastage põhjalikult (vt
juhendi punkt 13.3 „Kohvianuma
tühjendamine").
...masin ei tööta ja vaheldumisi ilmuvad
teated „CLEAN BREWING
UNIT“ (puhastage kohvivalmistusüksus) ja
„SWITCH OFF UNIT" (lülitage üksus välja)?
–
•
–
Kohvivalmistusüksus on ületäidetud.
Puhastage see hoolikalt (vt juhendi
punkt 13.5 „Kohvivalmistusüksuse
puhastamine“).
...masin ei tööta ja ilmub teade „EMPTY
COFFEE TRAY“ (tühjendage kohvianum)?
–
…ilmub teade „CARRY OUT
DESCALING" (eemaldage katlakivi)?
Veepaak on tühi: Täitke veepaak ja
vajutage kinnitusnuppu
(joonis 3, g).
...kohvivalmistamine katkeb ja vaheldumisi
ilmuvad teated „CLEAN BREWING
UNIT“ (puhastage kohvivalmistusüksus) ja
„SWITCH OFF UNIT" (lülitage üksus välja)?
–
•
•
Kohvivalmistusüksus on ummistunud
või ületäidetud: vt juhendi punkt 13.5
„Kohvivalmistusüksuse puhastamine“;
eemaldage kohvivalmistusüksusest
kõik jäägid.
•
...espresso või tavaline kohv on liiga
lahja?
–
ohvipuru on liiga vähe: mõõtke õige
kogus, u 2 mõõtelusikatäit.
–
Kohviveski on tühi. Lisage kohviube.
–
Kohvi kogus on seatud liiga väikeseks.
Suurendage kohvikogust (vt juhendi
punkt 10.2 „Kohvikoguse muutmine ja
salvestamine").
–
Jahvatusaste on seatud liiga jämedaks.
Seadke jahvatusaste peenemaks (vt
punkt 11 „Jahvatusastme
seadistamine").
…crema on liiga habras?
–
Mõõtke masinasse veidi kohvipuru.
–
Kasutage värsket vett.
–
Seadistage väike kohvikogus
(vt juhendi punkt 10.2 „Kohvikoguse
muutmine ja salvestamine").
–
Kasutage värskeid ube või värsket
kohvipuru.
–
Puhastage kohvivalmistusüksust (vt
punkt 13.5 „Kohvivalmistusüksuse
puhastamine").
–
Kontrollige väljatõukeseadet.
–
Kui Te ei suuda tõrget kõrvaldada,
pöörduge AEG volitatud
hooldusettevõtte poole.
…ilmub teade „CARRY OUT CLEANING
PROCESS“ (puhastage masin)?
–
Valmistatud kohvitasside arvu järgi
otsustades tuleb masinat puhastada:
Käivitage puhastusprogramm (vt punkt
13.6 „Puhastusprogrammi käivitamine“).
•
…piim ei ole piisavalt vahul?
–
Piim on liiga kuum või liiga vana või
liiga rasvane. Kasutage sobivat piima.
–
Aurupihusti on ummistunud. Puhastage
aurupihusti (vt juhendi punkt 8).
–
Vahusti õhu sisselaskeava on
ummistunud. Puhastage vahusti (vt
juhendi punkt 8).
25
•
...kohviveskit ei saa pöörata vajalikku
asendisse?
–
–
•
•
•
•
26
Jahvatil või selle ümber on
kohvioajääke: Eemaldage jahvatilt
kohvioajäägid (vt juhendi punkt 13.4).
Kohviveski lukk on kohvioajääkidest
ummistunud. Puhastage kohviveski
lukk kohvioajääkidest.
16 Tehnilised andmed
Toitepinge:
220–240 V
Võimsustarve:
1290–1400 W
See kohvimasin vastab järgmiste Euroopa
Liidu direktiivide nõuetele:
•
73/23/EMÜ, 19.2.1973
(madalpingedirektiiv) koos
muudatusdirektiiviga 93/68/EMÜ.
•
89/336/EMÜ 3.5.1989
(elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv)
koos muudatusdirektiiviga 92/31/EMÜ.
...jahvati tekitab jahvatades väga valju
müra?
–
Jahvatis on võõrkeha. Eemaldage
võõrkeha vastavalt juhendis punkti 13.4
„Kohviveski puhastamine" juhistele.
Vajaduse korral laske kohvimasinat
kontrollida volitatud hooldusettevõttes.
–
Kohvimasina kasutamist saab jätkata
kohvipuruga.
...kohvivalmistusüksus ei tule masinast
välja?
–
Kohvivalmistusüksus ei ole algasendis.
–
Jätke kohvimasin sisselülitatuks ja
seadke kohviveski kohvipuru asendisse.
–
Lülitage kohvimasin välja ja eemaldage
kohvivalmistusüksus (vt punkt 13.5
„Kohvivalmistusüksuse puhastamine").
...kohvivalmistusüksus ei mahu tagasi
masinasse?
–
Kohvivalmistusüksus ei ole suletud.
Pöörake kohvivalmistusüksuse
sulgemiseks hooldushooba.
–
Lukustushoob ei ole ülal. Tõstke
metallklamber üles ja sisestage
kohvivalmistusüksus (vt punkt 13.5).
...kohvimasinat on vaja teisaldada?
–
Hoidke originaalpakend alles ja
teisaldage masin selles.
–
Vältige masina põrutamist.
–
Tühjendage kohvimasina paak ja veski
ning laske süsteemi jäänud niiskusel
ära aurata. See kaitseb teie
kohvimasinat külma ilmaga jäätumise
eest. Niiskuse aurustamiseks
eemaldage veepaak ja valige seejärel
aurufunktsioon. Kui rohkem auru ei teki,
keerake auruventiil kinni ja lülitage
kohvimasin välja.
–
Ka kohvimasina paigaldamisel tuleb
olla hoolikas – eriti külma ilmaga, kui
jäätumine võib tekitada kahjustusi.
17 Kasutuselt kõrvaldamine
Pakkematerjalid
Pakkematerjalid on keskkonnahoidlikud ja
neid saab korduvkasutada. Plastosadele
on märgitud nende materjal, nt >PE< või
>PS<. Pakkematerjalid tuleb käidelda
kasutuskohas kehtivate nõudeid järgides,
nt viia need jäätmekäitluskeskusse.
Kasutuselt kõrvaldatud seadmed
Tähis
tootel või pakendil tähendab, et
seda toodet ei tohi käidelda koos
majapidamisjäätmetega. Selle asemel tuleb
see anda vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
Toote nõuetekohane käitlemine aitab
vältida võimalikke kahjusid inimtervisele ja
keskkonnale, mis võiksid kaasneda toote
teistsugusel käitlemisel. Täpsemat teavet
toote taaskäitlemisvõimaluste kohta saab
linnavalitsuse jäätmespetsialistilt,
jäätmekäitluskeskustest ja seadme
müünud ettevõttest.
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA–JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS–NORD
30621 KOHTLA–JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement