Aeg-Electrolux | CG6600 | User manual | Aeg-Electrolux CG6600 User Manual

Aeg-Electrolux CG6600 User Manual
CG 6600
Täisautomaatne espressomasin
Kasutusjuhend
2
3
4
5
6
7
8
Lugupeetud klient!
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, pöörates
erilist tähelepanu ohutusnõuetele! Hoidke
kasutusjuhend tuleviku tarvis alles ja andke see
vajadusel espressomasina uuele omanikule.
Sisukord
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Jooniste võti
Eestvaade (joonis 1)
Piimanõu (joonis 2)
Eestvaade avatud hooldusuksega
(joonis 3)
Juhtpaneel (joonis 4)
10
10
10
10
10
2
Kohv ja espresso
11
3
Ohutusjuhised
11
4
Menüüvalikute kokkuvõte
13
5
Menüürežiim
13
6
6.1
Esmakordne kasutamine
Masina töökorda seadmine ja
ühendamine
Veega täitmine
Kohviubade mahuti täitmine
Esmakordne sisselülitamine
Masina sisselülitamine
Masina väljalülitamine
Vee kareduse seadmine
13
12
Jahvatusjämeduse seadmine
13
13.1
13.2
13.3
13.4
Menüüsätted
21
Keele seadmine
21
Kohvi temperatuuri seadmine
21
Väljalülitumisaja seadmine
23
Kannuprogrammi seadmine
(kohvi kangus ja kannu täitekogus)
23
Kohviprogrammi seadmine (täitekoguse
programmeerimine)
24
Cappuccino-programmi seadmine
(piima- ja kohvikoguse
programmeerimine)
25
Kuuma vee programmi seadmine
(väljastatava koguse
programmeerimine)
26
Statistika vaatamine (kui palju tassi- ning
kannutäisi kohvi on valmistatud ning mitu
korda on läbitud katlakivi eemaldamise
protseduuri)
26
Masina lähtestamine tehasesätetele
27
13.5
13.6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
8
9
Kohvi valmistamine ubadest
Nõuanded kuumema kohvi
valmistamiseks
Loputamine
Mitme tassitäie kohvi valmistamine
kannufunktsiooniga
Kohvi valmistamine eelnevalt
jahvatatud kohvist
Cappuccino või kuuma piima
valmistamine (kohv ja piima
vahustamine)
10.1 Cappuccino valmistamine
10.2 Piima vahustamine/kuumutamine
10.3 Otsakute puhastamine
13.7
13.8
13
14
14
14
15
15
15
16
17
18
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
21
Hooldus ja puhastamine
Korrapärane puhastamine
Kohvipära mahuti tühjendamine
Piimanõu puhastamine
Veski mehhanismi puhastamine
Kohvi valmistamise seadise
Puhastamine
14.6 Katlakivi eemaldamise
programmi läbimine
27
27
28
28
28
15
Tarvikute tellimine
30
16
Mida teha, kui näidikule ilmuvad
järgmised teated...
30
28
28
18
18
10
11
Vee kuumutamine
19
19
20
20
17
Enne klienditeenindusse pöördumist
lahendatavad probleemid
32
18
Tehnilised andmed
34
19
Jäätmete kõrvaldamine
34
20
9
1
Jooniste võti
1.1 Eestvaade (joonis 1)
1.3 Eestvaade avatud hooldusuksega
(joonis 3)
O hooldusuks (lahti)
A tilkumisaluse rest
P kohvipära mahuti (väljavõetav)
B soojenduskann
Q pöördsahtel
C toitelüliti (seadme tagaküljel)
R kohvi valmistamise seadis
D reguleeritava kõrgusega kohvijaotur
S jahvatusjämeduse seadmise nupp
E juhtpaneel (vt joonist 3)
T
F
kohviubade mahuti kaas
U mõõtelusikas
F
jahvatatud kohvi täiterenni kate
V jahvatatud kohvi täiterenn
kohviubade mahuti
H soojendiga tasside alus
W andmesilt (masina põhjal)
J
X katlakivi eemaldamise vedelik
kuuma vee otsak (eemaldatav)
K hooldusukse avamisnupp
L
suurima täitetaseme tähisega veemahuti
(eemaldatav)
M ujukiga tilkumisalus (eemaldatav)
Y katseribad
1.4 Juhtpaneel (joonis 4)
a
kohvi kanguse/eelnevalt jahvatatud kohvi
nupp
b
tassi suuruse nupp
N piimanõu
c
näidik
N1 kaas (eemaldatav)
d
1 tassitäie kohvi nupp
1.2 Piimanõu (joonis 2)
N2 liugur piima eriti vahule ajamiseks
Menüürežiimis kasutatakse seda nuppu
kerimiseks („<").
N3 puhastusnupp „CLEAN"
N4 piima jaoturtoru (eemaldatav)
e
2 tassitäie kohvi nupp
Menüürežiimis kasutatakse seda nuppu
kerimiseks („>").
N5 imitoru (eemaldatav)
f
kuuma vee nupp
Menüürežiimis kasutatakse seda nuppu
tehtud valikute kinnitamiseks („OK").
g
menüünupp „MENU"
Menüürežiimis viib see nupp tagasi
eelmisele tasemele ilma muutusi tegemata
(„ESC").
10
h
sisse- ja väljalülitamisnupp
j
kannu/cappuccino nupp
2
Kohv ja espresso
Selle täisautomaatse espressomasinaga
on väga lihtne kohvi valmistada ning
masinat on ka lihtne hooldada.
Oivalist individuaalset maitset aitavad
saavutada:
3
Ohutusjuhised
Selle masina ohutus vastab tunnustatud
tehnonõuetele ja seadme ohutuse
seadusele.
Sellele vaatamata peame me tootjana oma
kohustuseks juhtida teie tähelepanu
järgmistele ohutusjuhistele.
● Eelneva niisutamise süsteem: enne kohvi
tegeliku valmistamise protsessi algust
niisutatakse jahvatatud kohvi, et kogu selle
maitse ja aroom esile tuleks.
● Kasutaja reguleeritav veekogus tassitäie
kohvi kohta alates väiksest kangest
espressost kuni piimja lahjema kohvini.
● Kasutaja reguleeritav kohvi valmistamise
temperatuur.
● Kasutaja tehtav valik normaalse kangusega
ja kange tassitäie kohvi vahel.
● Kohviubade röstist sõltuv reguleeritav
jahvatusjämedus.
● Ning viimaks mitte vähetähtsana kreemjas
vahukiht, mis muudab espresso
asjatundjate jaoks nii võrratuks.
Muuseas: aeg, mille jooksul vesi on
jahvatatud kohviga kokkupuutes, on
espresso puhul palju lühem kui tavalise
filtrikohvi puhul. Seetõttu vabaneb
jahvatatud kohvist vähem mõruainet,
mistõttu on espresso tavalisest kohvist
palju meeldivam.
Üldine ohutus
● Masina tohib ühendada ainult elektrivõrku,
mille pinge, tüüp ja sagedus vastavad
andmesildil näidatud andmetele (andmesilt
asub masina põhjal)!
● Toitejuhe ei tohi puutuda vastu masina
kuumi osi.
● Pistikut pistikupesast lahti ühendades ei
tohi otse juhtmest tõmmata – võtke kinni
pistikust!
● Espressomasinat ei tohi kasutada, kui:
−
selle toitejuhe on kahjustatud või
−
masina korpus on kahjustatud.
● Masin peab olema väljalülitatud toitejuhtme
pistiku pistikupessa ühendamisel.
● Masinat ei tohi kasutada isikud (sealhulgas
lapsed), kes ei suuda seda ohutult
kasutada kogemuste või teadmiste
puudumise tõttu, ega isikud (sealhulgas
lapsed), kelle füüsiline, sensoorne või
vaimne võimekus on piiratud, kui nende
eest vastutav isik ei ole neid eelnevalt
juhendanud masina nõuetekohase
kasutamise osas. Lisaks tohivad nad
esimestel kordadel kasutada masinat ainult
nende eest vastutava isiku järelevalve all.
Laste ohutus
● Masinat ei tohi töötamise ajal
järelevalveta jätta ning eelkõige tuleb
jälgida tähelepanelikult lapsi!
● Pakkematerjalid nagu kilekotid jms ei tohi
sattuda laste kätte.
Ohutus kasutamisel
● Hoiatus! Kohvijaotur, kuuma vee otsak,
piimajaotur ja tasside alus kuumenevad
kasutamisel. Hoidke lapsed masinast
eemal!
● Hoiatus! Põletusoht kuuma vee otsaku
ja piimajaoturi aktiveerimisel! Väljuv
kuum vesi või aur võib põhjustada
11
põletusi. Kuuma vee otsakut ja
piimajaoturit tohib kasutada ainult siis,
kui nende alla on eelnevalt asetatud
anum.
● Auruga ei tohi kuumutada tuleohtlikke
vedelikke!
● Masinat tohib kasutada ainult siis, kui
süsteemis on vesi! Veemahuti tohib täita
ainult külma veega. Veemahutisse ei tohi
valada kuuma vett, piima ega muid
vedelikke. Pöörake tähelepanu suurimale
lubatud täitetasemele, milleks on umbes
1,8 liitrit.
● Kohviubade mahutisse tohib panna
ainult röstitud kohviube, mitte
külmutatud ega karamellistatud
kohviube. Kohviubade hulgast tuleb
eemaldada võõrkehad. Vastasel korral
kaotab garantii kehtivuse.
● Jahvatatud kohvi täiteavasse tohib panna
ainult jahvatatud kohvi.
● Ärge jätke espressomasinat tarbetult
sisselülitatuks.
● Masinat tohib kasutada ainult
sisetingimustes.
● Kasutada tohib ainult tavalist vähemalt 1,5
mm² juhtme läbimõõduga pikendusjuhet.
● Ohtude vältimiseks tohivad motoorsete
häiretega isikud kasutada masinat ainult
järelevalve all.
● Masinat tohib kasutada ainult siis, kui
tilkumisalus, kohvipära mahuti ja
tilkumisaluse rest on oma kohale
seatud!
12
Ohutus puhastamisel ja
hooldustööde tegemisel
● Lugege tähelepanelikult puhastamise ja
katlakivi eemaldamise nõuandeid.
● Masin tuleb enne puhastus- ja
hooldustööde tegemist välja lülitada ning
elektrivõrgust lahti ühendada!
● Masinat ei tohi vette kasta.
● Masina osi ei tohi pesta
nõudepesumasinas.
● Veski mehhanismi ei tohi sattuda vett,
kuna vesi kahjustab seda.
Ärge püüdke masinat ise lahti võtta ega
remontida. Valesti tehtud remonttööd
võivad seada kasutaja suurde ohtu.
Elektriseadmeid tohivad remontida ainult
pädevad hooldustehnikud.
Kui remonttööde tegemine (sealhulgas
toitejuhtme vahetamine) osutub vajalikuks,
siis pöörduge nõu saamiseks:
● masina müüja poole või
● helistage AEG/Electroluxi
nõuandetelefonile.
Kui masinat kasutatakse valesti või
otstarbel, milleks see ette nähtud ei ole,
siis vabaneb tootja igasugusest
vastutusest kahjude eest ning tootja
antud garantii kaotab kehtivuse. See
kehtib ka siis, kui kasutaja ei läbi
katlakivi eemaldamise protseduuri
vastavalt käesolevas juhendis antud
juhistele viivitamata pärast vastava
teate «PLEASE DESCALE !» ilmumist
näidikule.
4
valmistatud ning mitu korda on läbitud
katlakivi eemaldamise protseduuri.
Menüüvalikute kokkuvõte
Leiate altpoolt kokkuvõtte menüüvalikutest,
mida kasutatakse masina tehasesätete
muutmiseks ning salvestamiseks nagu ka
programmide käivitamiseks ja info
leidmiseks. Leiate üksikasjalikku infot
menüüvalikute kohta käesoleva
kasutusjuhendi järgmistest peatükkidest.
● Vaikesätetele lähtestamise menüü
«RESET TO DEFAULT»
Muudetud sätete tagasi tehase- ehk
vaikesätetele lähtestamiseks.
5
Menüürežiim
● Keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE»
Saate valida näidiku töökeele mitme
alternatiivi seast.
Nupu „MENU" (joonis 5) vajutamisel lülitub
masin menüürežiimi. Menüürežiimis
kasutatakse navigeerimiseks järgmisi
nuppe: 1 tassitäie kohvi nuppu , 2
tassitäie kohvi nuppu
, kuuma vee
nuppu ja menüünuppu „MENU".
● Vee kareduse menüü «WATER
HARDNESS»
Vee karedus on programmeeritav
vahemikus 1 (pehme) kuni 4 (väga kare).
Tehasesäte: 4 (väga kare).
Vastav funktsioon on näidatud nupu kohal
näidikul (joonis 6):
● Temperatuurimenüü «TEMPERATURE»
● «<» (1 tassitäie kohvi nupp
Kohvi temperatuur on programmeeritav:
LOW (madal), MEDIUM (keskmine) ja
HIGH (kõrge).
Tehasesäte: HIGH (kõrge).
tassitäie kohvi nupp
menüüs kerida.
● «OK» (kuuma vee nupp ) kinnitab menüüs
tehtud valiku.
● Automaatse väljalülitumise menüü
● «ESC» (menüünupp „MENU“) viib tagasi
«AUTO SHUTOFF TIME»
Väljalülitumisaeg on programmeeritav
vahemikus 1-3 tundi.
Tehasesäte: 1 h (1 tund).
● Kannuprogrammi menüü «JUG
PROGRAM»
Kannu valmistatavate tassitäite jaoks
programmeeritav täitekogus (tassi suurus)
ja jahvatatud kohvi kogus (kohvi kangus).
● Kohviprogrammi menüü «COFFEE
PROGRAM»
Mis tahes suurusega tassi (espressotass,
väike tass, keskmine tass, suur tass, kruus)
täitekoguse reguleerimine.
● Cappuccino-programmi menüü
«CAPPUCCINO PROGRAM»
Cappuccino jaoks piima- ja kohvikoguse
reguleerimine.
● Kuuma vee programmi menüü «HOT
WATER PROGRAM»
Kuuma vee koguse reguleerimine.
● • Katlakivi eemaldamise menüü
«DESCALE»
Katlakivi eemaldamise protseduuri
käivitamiseks.
● Statistikamenüü «STATISTICS»
) ja «>» (2
) võimaldavad
eelmisele menüütasandile ilma muudatusi
tegemata.
6
Esmakordne kasutamine
6.1 Masina töökorda seadmine ja
ühendamine
Valige sobiv paigalduspind – horisontaalne,
stabiilne, mittekuumenev, kuiv ja veekindel.
Tagage küllaldane õhuringlus.
Masina igale küljele ja taha peab jääma 5
cm laiuselt ning masina kohale vähemalt
20 cm kõrguselt vaba ruumi.
Masinat ei tohi paigaldada kohta, kus
temperatuur võib langeda nulli või alla selle
(0 °C), sest vastasel korral kahjustab
külmuv vesi masinat.
Hoiatus! Kui paigaldate masina pärast
külma käest tulekut sooja kohta, siis
oodake umbes 2 tundi enne selle
sisselülitamist!
Soovitame paigutada masina alla sobiva
aluse, et vältida pritsmekahjustusi.
Saamaks teada, mitu tassitäit ja kannutäit
kohvi (4, 6, 8 või 10 tassitäit) on
13
Masin tuleb ühendada maandatud
pistikupessa. Maandamata pistikupesa ei
tohi kasutada!
Jahvatusjämedust saab muuta ainult
jahvatamise ajal. Sätte muutmine ajal,
kui veski mehhanism ei tööta, võib
espressomasinat kahjustada.
6.2 Veega täitmine
Kontrollige alati enne masina
sisselülitamist, kas veemahutis on vett ning
täitke mahuti vajadusel veega.
Espressomasin vajab vett automaatse
loputusprotsessi jaoks iga kord, kui masin
sisse või välja lülitatakse.
Võtke veemahuti masinast välja (joonis 7).
Täitke veemahuti värske külma veega.
Mahutit ei tohi täita üle suurima lubatud
täitetaseme tähise MAX.
Veemahuti tohib täita ainult külma veega.
Veemahutisse ei tohi valada muid
vedelikke nagu mineraalvett või piima.
Pange veemahuti tagasi masinasse
(joonis 7).
Veemahuti tuleb kindlalt kohale vajutada, et
veemahuti klapp avaneks.
Et saada iga kord hea aromaatne kohv,
tuleb:
● vahetage veemahutis vett iga päev,
● puhastada veemahutit vähemalt kord
nädalas tavalise loputusveega (mitte
nõudepesumasinas). Loputage lõpuks
veemahutit puhta värske veega.
6.3 Kohviubade mahuti täitmine
Avage kohviubade mahuti kaas ning täitke
mahuti värskete kohviubadega (joonis 8).
Sulgege kaas.
Hoiatus! Kohviubade mahutisse ei tohi
sattuda võõrkehi (nt kivikesed). Veski
mehhanismi sattunud võõrkehade
põhjustatud kahjustused ei kuulu
garantii alla.
Veski mehhanism on tehases seatud
keskmisele jahvatusjämedusele. Saate
seda sätet vajadusel muuta.
Jahvatusjämeduse muutmise juhised lk 21
ptk-s „Jahvatusjämeduse seadmine“.
Espressomasinat katsetati tehases.
Katsetamisel kasutati kohviube, mistõttu on
täiesti normaalne, kui veski mehhanismi on
jäänud pisut kohvi. Tootja tagab, et
tegemist on täiesti uue masinaga.
6.4 Esmakordne sisselülitamine
Masinat esmakordselt kasutades jätkub
automaatne sisselülitumisprotsess alles
pärast soovitud keele valimist.
Lülitage masin sisse tagaküljel asuvast
toitelülitist (joonis 9).
Tekst «PRESS MENU TO CHOOSE
ENGLISH» (valige nuppu MENU inglise
keele valimiseks) ilmub järjest näidikule
kõikides olemasolevates masina
töökeeltes.
Oodake, kuni ilmub soovitud keel.
Vajutage siis kinnitamiseks nuppu „MENU"
(joonis 5) ja hoidke seda vajutatuna, kuni
näidikule ilmub teade «ENGLISH
INSTALLED» (inglise keel on aktiivne).
Pärast masina esmakordset tööleseadmist
saab selle töökeelt muuta igal ajal. Vt
„Keele seadmine“ lk 21.
Pärast keele valimist ilmub näidikule
mahuti täitmise korraldus «FILL TANK !».
Veemahuti täitmise juhised lk 14 ptk-s
„Veega täitmine“.
Pange veemahuti tagasi masinasse
(joonis 7).
Veemahuti tuleb kindlalt kohale vajutada, et
veemahuti klapp avaneks.
Näidikule ilmub nüüd korraldus:
«INSERT WATER SPOUT AND PRESS
MENU KEY» (sisestage vee väljetoru ja
vajutage menüünuppu).
Sisestage kuuma vee otsak (joonis 10) ja
pange selle alla tass.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
14
Mõne sekundi pärast tuleb kuuma vee
otsakust välja pisut vett ning näidikule
ilmub edenemisnäitur. Kui tassi on
voolanud umbes 30 ml vett, jõuab
edenemisnäitur lõpule.
Näidikule ilmub nüüd teade «TURNING
OFF PLEASE WAIT...» (väljalülitumine,
palun oodata...) ja masin lülitub välja.
Kohviubade mahuti täitmiseks
kohviubadega vt ptk „Kohviubade mahuti
täitmine“ lk 14.
Hoiatus! Talitlushäirete vältimiseks ei tohi
kohviubade mahutisse valada jahvatatud
kohvi, külmutatud ega karamellistatud
kohviube ega midagi muud, mis võib
masinat kahjustada.
6.5
Soojenemise ajal (u 120 sekundit) on
näidiku ülareal soojenemisteade
«HEATING UP...» ning alareal
soojenemisprotsessi kulgu näitav
edenemisnäitur koos protsendiga
.
Soojenemise lõppedes ilmub näidiku
ülareale loputamisteade
«RINSING...» ning alareale vastav
edenemisnäitur koos protsendiga
%». Masin läbib
automaatse loputusprotsessi (selle käigus
tuleb kohvijaoturist välja pisut kuuma vett,
mis koguneb tilkumisalusele).
Masin on nüüd kasutamiseks valmis.
Näidikule ilmuvad viimati valitud
kohvirežiimi näidud.
6.6 Masina väljalülitamine
Vajutage juhtpaneelil sisse- ja
väljalülitamisnuppu (joonis 11).
Lülitage masin sisse- ja
välja (joonis 11).
väljalülitamisnupust
Näidiku ülereale ilmub soojenemisteade
«HEATING UP...» ning alareale
soojenemisprotsessi kulgu näitav
edenemisnäitur koos protsendiga
.
Soojenemise lõppedes ilmub näidiku
ülareale loputamisteade
«RINSING...» ning alareale vastav
edenemisnäitur koos protsendiga
. Masin läbib
automaatse loputusprotsessi (selle käigus
tuleb kohvijaoturist välja pisut kuuma vett,
mis koguneb tilkumisalusele).
Näidikule ilmuvad nüüd põhisätted, st
ülareale tassi suurus ja alareale kohvi
kangus, nt:
«MEDIUM CUP NORMAL TASTE»
(keskmine tass, normaalkangus).
Masin läbib loputusprotseduuri (näidikule
ilmub teade
«RINSING...
PLEASE WAIT...» (loputamine... palun
oodata...) ning lülitub siis automaatselt
välja.
Masina sisselülitamine
Kontrollige alati enne masina
sisselülitamist, kas veemahutis on vett ning
täitke mahuti vajadusel veega.
Espressomasin vajab vett automaatse
loputusprotsessi jaoks iga kord, kui masin
sisse või välja lülitatakse.
Lülitage masin sisse- ja
sisse (joonis 11).
väljalülitamisnupust
Kui te espressomasinat kaua aega ei
kasuta, siis tuleb see lisaks sisse- ja
väljalülitamisnupust väljalülitamisele
lülitada välja ka masina tagaküljel asuvast
toitelülitist (joonis 9).
6.7 Vee kareduse seadmine
Espressomasina esmakordsel
töölerakendamisel ja
veevarustustingimuste muutumisel tuleb
seada masinal kohaliku vee karedusele
vastav vee kareduse tase. Kasutage
masina komplekti kuuluvat katseriba vee
kareduse määramiseks või küsige oma
veefirmalt, milline on teie piirkonnas vee
karedus.
Masin seab end valmis kohe pärast
sisselülitamist. On täiesti normaalne, et
masin teeb sel ajal pisut müra.
15
Vee kareduse kindlakstegemine
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Kastke katseriba umbes sekundiks külma
vette. Raputage katseribalt liigne vesi ning
leidke kareduse tase roosasid välju
hinnates.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti vee kareduse menüü
«WATER HARDNESS».
Roosa väli puudub või üks väli on roosa:
Tase 1, pehme
kuni 1,24 mmol/l või kuni 7 saksa kareduse
kraadi või kuni 12,6 prantsuse kareduse
kraadi
Kaks roosat välja:
Tase 2, keskmine
kuni 2,5 mmol/l või kuni 14 saksa kareduse
kraadi või kuni 25,2 prantsuse kareduse
kraadi
Kolm roosat välja:
Tase 3, kare
kuni 3,7 mmol/l või kuni 21 saksa kareduse
kraadi või kuni 37,8 prantsuse kareduse
kraadi
Neli roosat välja:
Tase 4, väga kare
üle 3,7 mmol/l või üle 21 saksa kareduse
kraadi või üle 37,8 prantsuse kareduse
kraadi
Vee kareduse taseme seadmine ja
salvestamine
Masinal on 4 kareduse taset. Tehases on
masin seatud tasemele 4.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5) ajal, kui
masin on sisselülitatud.
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<" või „>" (joonis
6), kuni ilmub vee kareduse menüü
«WATER HARDNESS».
16
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) või oodake
umbes 120 sekundit, kuni masin lülitub
automaatselt tagasi kohvirežiimi.
Saate soovi korral jätkata muude
menüüsätete muutmisega. Vt lk 21
„Menüüsätted“.
7
Kohvi valmistamine ubadest
Järgmine kohvi ubadest valmistamise
protsess on täisautomaatne: jahvatamine,
vajaliku jahvatatud kohvi koguse
väljamõõtmine, pressimine, eelnev
niisutamine, kohvi valmistamine ning
kohvipära kõrvaldamine.
Jahvatusjämedust ning kasutatavat
jahvatatud kohvi kogust seades saate
reguleerida masina valmistama just teie
isiklikele eelistustele vastavat kohvi.
Ärge unustage, et kasutada tohib ainult
puhtaid ube ilma karamellistatud ega
vürtsistatud ega külmutatud ube lisamata.
Masin on eelseatud keskmisele tassi
suurusele ning tavalise kangusega kohvile.
Valige oma eelistustest sõltuvalt väike
kange espresso või lahjem ja piimjam kohv.
Valige soovitud tassi suurus tassi suuruse
nupuga (joonis 13). Näidikule ilmub valitud
tassi suuruse näit.
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6).
Näidikule ilmub aktiivne säte, nt «WATER
HARDNESS 4».
Tehases on masin seatud normaalsetele
kogustele. Saate neid muuta ning need
salvestada iga tassi suuruse tarvis
vastavalt oma soovile. Vt lk 25
„Cappuccino-programmi seadmine (piimaja kohvikoguse programmeerimine)“.
Vajutage nüüd kerimisnuppu „<" või „>"
(joonis 6), kuni ilmub vajalik kareduse tase.
Saate valmistada eriti lahja, lahja, tavalise,
kange või eriti kange kohvi.
Kinnitage tehtud valik nuppu „OK“
vajutades (joonis 6).
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
Valige soovitud kohvi kangus kohvi
kanguse nupuga (joonis 14).
Näidikule ilmub valitud kohvi kanguse näit.
Asetage kohvijaoturi alla üks tass või kaks
tassi (joonis 15). Jaoturit üles-alla
liigutades saate kohandada selle kõrguse
vastavaks kasutatavale tassile, et
vähendada soojakadu ja kohvi pritsimist
(joonis 16).
Kui pärast tassi suuruse või kohvi kanguse
seadmist ei vajutata ühtki nuppu mõne
sekundi jooksul, siis ilmub näidikule
järgmise toimingu soovitus: «PRESS 1 OR
2 CUPS KEY» (vajutage 1 või 2 tassitäie
nuppu).
Vajutage 1 tassitäie kohvi nuppu 1 tassitäie
2 tassitäie
kohvi või 2 tassitäie nuppu
kohvi valmistamiseks.
Masin jahvatab nüüd oad. Espresso
valmistamise protsessis niisutatakse
esmalt jahvatatud kohvi väikse
veekogusega.
Natukese aja pärast toimub tegelik kohvi
valmistamise protsess. Kohv voolab tassi.
Näidiku ülareal on valitud tassi suuruse näit
ning alareal edenemisnäitur koos
.
protsendiga
Edenemisnäituri lõpule jõudes on soovitud
kogus kohvi tassi voolanud.
Masin lõpetab kohvi väljastamise
automaatselt ning viskab kasutatud kohvi
kohvipära mahutisse.
Saate kohvi väljastamise mis tahes ajal
lõpetada, vajutades uuesti eelnevalt
või 2 tassitäie
vajutatud 1 tassitäie
valmistamise nuppu või keerates tassi
suuruse nuppu (joonis 13) vastupäeva
espressotassi poole.
Niipea kui kohvi väljastamine on lõppenud,
saate suurendada kohvi kogust, vajutades
ja hoides 1 tassitäie kohvi nuppu
vajutatuna, kuni saate soovitud koguse
kohvi (nuppu tuleb vajutada viivitamata
pärast seda, kui edenemisnäiturile ilmub
100%) või keerates tassi suuruse nuppu
(joonis 13) kruusi poole.
Mõne sekundi pärast on masin uuesti
kasutamiseks valmis ning te saate
valmistada järgmise koguse kohvi.
Näidikule ilmub viimati valitud kohvisäte.
Kui jaoturist ainult tilgub kohvi või ei tule
üldse kohvi või kui kohv voolab jaoturist
tassi liiga kiiresti ning sellel puudub teile
meeldiv vahukiht, siis tuleb muuta
jahvatusjämedust. Vt lk 21
"Jahvatusjämeduse seadmine".
Kui näidikule ilmub mahuti täitmise
korraldus «FILL TANK !», siis tuleb mahuti
täita, sest masin ei saa muidu kohvi
valmistada. (On normaalne, et selle teate
ilmudes on veemahutis veel pisut vett.)
Kui näidikule ilmub teade «EMPTY WASTE
COFFEE CONTAINER», siis tähendab
see, et kohvipära mahuti on täis ning see
tuleb tühjendada ja puhastada. Vt lk 28
„Kohvipära mahuti tühjendamine“.
See teade ei kao näidikult enne, kui
kohvipära mahuti puhastate. Kui see teade
on näidikul, siis ei saa kohvi valmistada.
Kohvi valmistamise ajal ei tohi veemahutit
masinast välja võtta. Kui veemahuti välja
võtate, ei saa masin enam kohvi
valmistada. Kohvimasinast õhu
väljalaskmiseks vajutage kuuma vee nuppu
ning laske veel kuuma vee otsakust
mõned sekundid voolata.
Espressomasina esmakordsel
paigaldamisel tuleb valmistada vähemalt
4-5 kohvi, enne kui saate rahuldava
tulemuse.
7.1 Nõuanded kuumema kohvi
valmistamiseks
● Kui soovite valmistada piisavalt kohvi
väikse tassi jaoks (alla 60 ml) vahetult
pärast espressomasina sisselülitamist, siis
kasutage loputusprotseduuri kuuma vett
tasside eelsoojendamiseks.
● Seadke vastavas menüüs kõrgem kohvi
temperatuur. Vt lk 21 „Kohvi temperatuuri
seadmine“.
● Kui masin on olnud kaua aega
sisselülitatud ning te ei ole kohvi
valmistanud, siis peate esmalt kohvi
valmistamise seadise eelsoojendamiseks
süsteemi loputama. Valige
loputusfunktsioon vastavast menüüst
(vt lk 18 „Loputamine“). Laske veel voolata
tilkumisalusele. Saate kasutada seda vett
ka kohvi jaoks kasutatava tassi
soojendamiseks. Laske sel juhul kuumal
veel lihtsalt tassi voolata (ja tühjendage
seejärel tass).
17
● Ärge kasutage paksu seinaga tasse ilma
eelsoojendamata, sest vastasel korral
neelavad need liialt soojust.
● Kasutage eelsoojendatud tasse, loputades
neid sooja veega või jättes need vähemalt
20 minutiks soojenevale tasside alusele (H)
ajal, kui kohvimasin on sisselülitatud.
7.2 Loputamine
Loputamine võimaldab soojendada kohvi
valmistamise seadist ja kohvijaoturit.
Loputamiseks kulub ainult mõni sekund.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub loputusfunktsioon
«RINSING».
Valige see funktsioon nuppu „OK“
vajutades (joonis 6). Näidikule ilmub
loputamisnäit «RINSING» ning
edenemisnäitur koos protsendiga
.
Pärast loputamist lülitub masin
automaatselt kohvirežiimi.
8
Mitme tassitäie kohvi
valmistamine
kannufunktsiooniga
Seda funktsiooni kasutades saab
valmistada täiesti automaatselt mitu
tassitäit kohvi masina komplekti
kuuluvasse roostevabast terasest
kannu: jahvatamine, vajaliku jahvatatud
kohvi koguse väljamõõtmine, pressimine,
eelnev niisutamine, kohvi valmistamine ja
kohvipära kõrvaldamine leiavad aset
niisamuti, nagu seda eelnevalt kirjeldati.
Masin on eelseatud keskmisele tassi
suurusele ning tavalise kangusega kohvile.
Saate seada eelistatud tassi suuruse ja
kohvi kanguse, nagu seda on kirjeldatud lk
23 ptk-s "Kannuprogrammi seadmine
(kohvi kangus ja täitekogus kannu jaoks)".
Pöörake komplekti kuuluva roostevabast
terasest kannu kaas eemaldamisasendisse
(joonis 17) ning eemaldage see. Loputage
kannu ja kaant.
18
Pöörake kaas kannul valamisasendisse
(joonis 18) ning asetage kann kohvijaoturi
(D) alla.
Kohvijaotur tuleb lükata otse üles, et kannu
saaks kohale seada.
Näidikule ilmub «FILL BEAN CONT. AND
WATER TANK, EMPTY WASTE CONT.,
PRESS OK» (täitke ubade mahuti ja
veemahuti, tühjendage kohvipära mahuti ja
vajutage nuppu OK), et tuletada meelde,
millised peamised sammud tuleb astuda
mitme tassitäie kohvi valmistamiseks
kannu.
Hoolitsege, et veemahuti on täis, et ubade
mahutis on piisavalt ube ning et kohvipära
mahuti on tühi. Vajutage siis nuppu „OK“
(joonis 6).
Näidiku ülareale ilmub kohvi kanguse näit,
nagu see on seatud kannumenüüs, nt
«EXTRA-MILD JUG» (ERITI LAHJA
KANN). Alareale ilmuvad kerimisnupu „<"
või „>" näit nagu ka kannu valmistatavate
tassitäite arv, nt «< > 4».
Kui soovite muuta kannufunktsiooni tarvis
kohvi kangust ja täitekogust, siis jätkake
vastavalt lk 23 ptk-s "Kannuprogrammi
seadmine (kohvi kangus ja täitekogus
kannu jaoks)“ antud juhiseid järgides.
Seadke vajadusel kannu valmistatavate
tassitäite arv (4, 6, 8, 10 tassitäit)
kerimisnupuga „<" või „>" (arv suureneb 2
tassitäie kaupa).
Kui mõne sekundi jooksul ei vajutata ühtki
nuppu, siis ilmub näidikule järgmise
toimingu soovitus: «CHOOSE NUMBER
OF COFFEE, PRESS JUG KEY» (valige
tassitäite arv, vajutage kannunuppu).
Pärast soovitud tassitäite arvu valimist
kinnitage oma valik kannu/cappuccino
(joonis 19) vajutades.
nuppu
Näidikule ilmub kohvi valmistamise
protsessi kulgu kujutav edenemisnäitur
koos protsendiga
».
Edenemisnäituri lõpuni ning protsendi
100%-ni jõudmisel lakkab masin kohvi
valmistamast ning lülitub automaatselt
tagasi kohvirežiimi.
Eemaldage nüüd kann ja sulgege kaas
(joonis 20), et kohv kauem soe püsiks.
Kui valitud funktsiooni täitmiseks ei ole
mahutis piisavalt kohviube, siis katkestab
masin protsessi ning ootab, kuni
kohviubade mahuti täidetakse ning siis
uuesti kannu/cappuccino nuppu
(joonis 19) vajutatakse. Kui soovite näiteks
valmistada 8 tassitäit kohvi, ent ube jätkub
vaid 6 tassitäie jaoks, siis valmistab masin
6 tassitäit kohvi ning katkestab siis kohvi
valmistamise protsessi.
Täitke kohviubade mahuti ning vajutage
siis kannu/cappuccino nuppu
(joonis 19). Kui see on tehtud, valmistab
masin ülejäänud 2 tassitäit kohvi, et kokku
saaks kannu valmistatud 8 tassitäit.
Kui soovitud funktsiooni täitmiseks ei ole
kas piisavalt vett veemahutis või kohvipära
mahuti on täis, siis katkestab masin
protsessi. Veemahuti täitmiseks või
kohvipära mahuti tühjendamiseks tuleb
kann eemaldada. Selles punktis katkeb
aktiivne programm. Kui kord probleem
saab lahendatud, tuleb programm
taaskäivitada. Selles punktis tuleb
arvestada kannus juba oleva
kohvikogusega, et kannu mitte üle täita.
9
Kohvi valmistamine eelnevalt
jahvatatud kohvist
Saate kasutada seda funktsiooni kohvi
valmistamiseks eelnevalt jahvatatud
kohvist (nt kofeiinivaba kohv).
Hoiatus! Kontrollige, et täiterenni ei ole
jäänud jahvatatud kohvi. Täiterenni ei tohi
sattuda võõrkehi.
Täiterenn ei ole hoiuanum, mistõttu peab
jahvatatud kohv voolama otse kohvi
valmistamise seadisesse.
Keerake kohvi kanguse/eelnevalt
jahvatatud kohvi nupp (joonis 21) soovitud
(1 tassitäis) või
(2
asendisse
tassitäit), et valida jahvatatud kohvi
kasutamise funktsioon. Sellega lülitatakse
kohviveski välja. Näidikule ilmub valitud
programmi näit, nt «ESPRESSO CUP
PRE-GROUND 1 CUP» (espressotass,
eelnevalt jahvatatud kohv, 1 tassitäis).
Avage jahvatatud kohvi täiterenni kate ning
valage renni värske jahvatatud kohv
(joonis 22).
Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat
mõõtelusikat.
Renni ei tohi valada üle 2 mõõtelusikatäie
eelnevalt jahvatatud kohvi, sest vastasel
korral masin kas ei valmista kohvi,
jahvatatud kohv läheb masinas laiali ja
määrib selle või kohvi pelgalt tilgub jaoturist
ning näidikule ilmub teada «GROUND TOO
FINE ADJUST MILL + PRESS HOT
WATER KEY» (jahvatatud liiga peeneks,
reguleerige veskit + vajutage kuuma vee
nuppu).
Kohvi valmistamise protsessi ajal ei tohi
eelnevalt jahvatatud kohvi lisada. Järgmise
tassitäie valmistamiseks tohib jahvatatud
kohvi valada renni alles pärast kogu kohvi
valmistamise protsessi lõppemist, kui
masin on uueks kasutuskorraks valmis.
Väljalülitatud masinasse ei tohi jahvatatud
kohvi valada, sest vastasel korral läheb see
masina sees igale poole laiali.
Kasutada tohib ainult täisautomaatsete
espressomasinate jaoks sobivat eelnevalt
jahvatatud kohvi. Jahvatatud kohvi renni ei
tohi valada kohviube, vees lahustuvat ega
külmutuskuivatatud lahustuvat kohvi ega
mis tahes muud joogipulbrit. Liiga peen
jahvatatud kohv võib masina ummistada.
Kui täiterenn ummistub (niiskuse tõttu
masinas või kuna sellesse valati üle 2
mõõtelusikatäie jahvatatud kohvi), siis
lükake jahvatatud kohv alla noa- või
lusikapeaga (joonis 23). Eemaldage
seejärel kohvi valmistamise seadis ning
puhastage nii seda kui espressomasinat lk
28 ptk-s „Kohvi valmistamise seadise
puhastamine“ antud juhiseid järgides.
Sulgege kate.
Kui pärast eelnevalt jahvatatud kohvi
funktsiooni valimist ei vajutata mõne
sekundi jooksul ühtki nuppu, siis ilmub
näidikule järgmise toimingu soovitus:
«PRESS 1 OR 2 CUPS KEY» (vajutage 1
või 2 tassitäie nuppu).
Valige soovitud tassi suurus tassi suuruse
nupuga (joonis 13). Näidikule ilmub valitud
tassi suuruse näit.
19
Vajutage 1 tassitäie kohvi nuppu 1 tassitäie
2 tassitäie
kohvi või 2 tassitäie nuppu
kohvi valmistamiseks.
Masin valmistab kohvi.
Kui soovite eelnevalt pärast jahvatatud
kohvist kohvi valmistamist lülitada masina
tagasi kohviubade kasutamise režiimi, siis
keerake kohvi kanguse/eelnevalt
jahvatatud kohvi nupp (joonis 21) mis tahes
kohvi kanguse sättele (kohviveski lülitub
uuesti sisse).
10 Cappuccino või kuuma piima
valmistamine (kohv ja piima
vahustamine)
Saate kasutada seda funktsiooni kuuma
vahuse piima või cappuccino
valmistamiseks üheainsa protsessina.
Keerake piimanõu kaant pisut päripäeva
ning eemaldage see.
Valage nõusse piisavalt piima (joonis 24).
Nõu käepidemele graveeritud suurima
lubatud täitekoguse tähist MAX (umbes
1000 ml) ei tohi ületada.
Kasutada tuleks eelistatavalt
külmikutemperatuuril (umbes 5 ˚C) rasvata
või väherasvast piima.
Hoolitsege, et imitoru on korralikult
sisestatud (joonis 25). Seadke kaas tagasi
piimanõule ja keerake see kinni (pisut
vastupäeva).
Tõmmake kuuma vee otsak ära (joonis 10)
ja seadke kohale piimanõu (joonis 26).
Hoolitsege, et piimanõu saab
nõuetekohaselt oma kohale seatud.
Saate kaanel asuvat liugurit libistades
seada mis tahes soovitud piima
vahustamise taseme (joonis 27).
−
Asend "1 CAPPUCCINO": väga vahune
piim.
−
Asend "2 CAFFELATTE": mitte nii
vahune piim.
Kui kord piimanõu on kohale seatud, ilmub
näidikule järgmise toimingu soovitus:
«PRESS JUG KEY X1 FOR
CAPPUCCINO, X2 FOR MILK ONLY»
20
(vajutage kannunuppu 1x cappuccino jaoks
või 2x ainult piima vahustamiseks).
10.1 Cappuccino valmistamine
Valige cappuccino jaoks soovitud kohvi
kangus kohvi kanguse nupuga (joonis 14).
Näidikule ilmub valitud kohvi kanguse näit.
Ülareale ilmuval tassi suuruse näidul (nt
«ESPRESSO CUP» (espressotass)) ei ole
siin mingit tähendust, kuna valmistatav
kohvi kogus on fikseeritud cappuccinoprogrammi menüüga.
Pöörake piima jaoturtoru välja (joonis 28)
ning asetage piisavalt suur tass kohvijaoturi
ja piima jaoturtoru alla.
Vajutage ükd kord kannu/cappuccino
(joonis 29).
nuppu
Kuum ja vahune piim ning siis kohv
voolavad tassi.
Näidiku ülareale ilmub «CAPPUCCINO»
ning alareale cappuccino valmistamise
protsessi kulgu näitav edenemisnäitur koos
.
protsendiga, nt
Piima ja kohvi kogus on eelseatud
normaalsetele tasemetele. Saate neid
muuta ning need salvestada vastavalt oma
soovile. Vt lk 25 „Cappuccino-programmi
seadmine (piima- ja kohvikoguse
programmeerimine)“.
Mõne sekundi pärast on masin uuesti
kasutamiseks valmis. Näidikule ilmub
viimati valitud kohvisäte.
10.2 Piima vahustamine/kuumutamine
Pöörake piima jaoturtoru välja (joonis 28)
ning asetage piisavalt suur tass piima
jaoturtoru alla.
Vajutage kaks korda kannu/cappuccino
(joonis 29) (vajutuskordade
nuppu
vaheline paus ei tohi ületada 2 sekundit).
Kuum ja vahune piim voolab tassi.
Näidiku ülareale ilmub piima vahustamise
näit «MILK FROTHING» ning alareale
piima vahustamise protsessi kulgu näitav
edenemisnäitur koos protsendiga, nt
.
Piima kogus on eelseatud normaalsele
tasemele. Saate seda muuta ning selle
salvestada vastavalt oma soovile. Vt lk 25
„Cappuccino-programmi seadmine (piimaja kohvikoguse programmeerimine)“.
Mõne sekundi pärast on masin uuesti
kasutamiseks valmis. Näidikule ilmub
viimati valitud kohvisäte.
10.3 Otsakute puhastamine
Piimanõu otsakuid tuleb järgmiselt
puhastada pärast igat piima kuumutamise
või cappuccino valmistamise korda, sest
vastasel korral kuivavad piimajäägid ära:
Asetage piima jaoturtoru alla anum ning
hoidke piimanõul nuppu „CLEAN“
(joonis 30) vähemalt 5 sekundit vajutatuna.
Näidikule ilmub puhastamisnäit
«CLEANING».
väljastamine lakkab automaatselt, kui
programmeeritud kogus kuuma vett on
tassi voolanud.
Mõneks sekundiks ilmub näidikule palve
oodata «PLEASE WAIT...». Pärast seda on
masin valmis uuesti kohvi valmistama ning
näidikule ilmub viimati valitud kohvisäte.
Tehases on masin seatud normaalsele
kogusele. Saate seda muuta ning selle
salvestada vastavalt oma soovile. Vt lk 26
„Kuuma vee programmi seadmine
(väljastatava koguse programmeerimine)“.
Järjest ei ole soovitav kuuma vett
väljastada üle 2 minuti korraga.
Saate kuuma vee väljastamise igal hetkel
katkestada. Vajutage selleks uuesti kuuma
vee nuppu (joonis 32).
Hoiatus! Oht saada põletada piima
jaoturtorust tuleva kuuma auru ja veega.
Eemaldage nüüd piimanõu ning puhastage
masina otsakuid niiske riidega (joonis 31).
Seadke kuuma vee otsak tagasi oma
kohale (joonis 10).
Kui olete puhastamise lõpetanud, tõstke
piimanõu külmikusse. Piim ei tohiks jääda
külmikust välja kauemaks kui 15 minutiks.
11 Vee kuumutamine
Kuuma vett saab kasutada tasside
soojendamiseks ning kuumade jookide
nagu tee või pakisupi valmistamiseks.
Hoiatus! Põletusoht kuuma vee otsaku
aktiveerimisel! Väljuv kuum vesi võib
põhjustada põletusi. Aktiveerige otsak alles
pärast anuma asetamist kuuma vee otsaku
alla.
Seadke kuuma vee otsak oma kohale
(joonis 10).
Seadke anum kuuma vee otsaku alla.
Vajutage kuuma vee nuppu (joonis 32).
Kuum vesi voolab tassi, näidikul on vastav
näit «HOT WATER». Kuuma vee
21
12 Jahvatusjämeduse seadmine
Veski mehhanism on tehases seatud
keskmisele jahvatusjämedusele. Kui kohv
voolab tassi liiga kiiresti või langeb vaid
tilkadena, siis saate jahvatusprotsessi ajal
muuta jahvatusjämedust.
Jahvatusjämedust saab muuta ainult
jahvatamise ajal. Sätte muutmine ajal,
kui veski mehhanism ei tööta, võib
espressomasinat kahjustada.
Reguleerige jahvatusjämeduse taset
jahvatusjämeduse seadmise nupuga
(joonis 2, T) (joonis 12).
● Kui kohv tilgub tassi või kui masinast ei
tule üldse kohvi, siis tuleb nuppu keerata
ühe sammu võrra päripäeva. Keerake
ühe sammu haaval korraga, kuni kohv
voolab jaoturist rahuldava kiirusega.
● Kui kohv voolab tassi liiga kiiresti ning
sellele ei teki iseloomulikku vahukihti, siis
keerake nuppu ühe sammu võrra
vastupäeva.
Hoolitsege, et te ei keera
jahvatusjämeduse seadmise nuppu
korraga mitme sammu võrra, sest vastasel
korral võib 2 tassitäie valmistamisel kohv
tassidesse tilkuda.
Märkate siiski nende reguleerimiste toimet
alles pärast seda, kui valmistate esmalt
veel vähemalt 2 kohvi.
Võõrkehade eemaldamine veski
mehhanismist
Veski mehhanismi sattuvad võõrkehad (nt
väiksed kivid) võivad mehhanismi
kahjustada. Kohviubade seas olev
võõrkeha põhjustab valju ühtlast klõbinat.
Kui kuulete seda jahvatusprotsessi ajal, siis
lülitage masin viivitamata välja ning pidage
nõu klienditeeninduse töötajatega.
13 Menüüsätted
13.1 Keele seadmine
Valida saab mitme keele vahel.
Uue töökeele saab valida järgmiselt:
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub keelte valik.
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub soovitud keel.
Kui näidikule ilmub soovitud keel, siis
vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6). Valitud keel muutub aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti keele valimise menüü
«CHOOSE LANGUAGE».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) või oodake
umbes 120 sekundit, kuni masin lülitub
automaatselt tagasi kohvirežiimi.
13.2 Kohvi temperatuuri seadmine
Valiku saab teha kolme temperatuurisätte
hulgast. Kohvi temperatuuri sätetel on
järgmine tähendus:
«TEMPERATURE LOW» - madal
temperatuur,
«TEMPERATURE MEDIUM» - keskmine
temperatuur,
«TEMPERATURE HIGH» - kõrge
temperatuur.
Tehases on masin seatud kõrge
temperatuuri sättele. Saate seda sätet
muuta järgmiselt:
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
22
(joonis 6), kuni ilmub temperatuurimenüü
«TEMPERATURE».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub aktiivne säte, nt
«TEMPERATURE HIGH».
Valige vajadusel muu säte kerimisnupuga
„<" või „>" (joonis 6).
Kui näidikule ilmub soovitud
temperatuurisäte, siis vajutage selle
valimiseks nuppu „OK“ (joonis 6). Valitud
temperatuurisäte muutub aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti temperatuurimenüü
«TEMPERATURE».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) või oodake
umbes 120 sekundit, kuni masin lülitub
automaatselt tagasi kohvirežiimi.
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub aktiivne säte, nt
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H».
Valige vajadusel muu väljalülitumisaja säte
kerimisnupuga „<“ või „>“ (joonis 6).
Kui näidikule ilmub soovitud
väljalülitumisaeg, siis vajutage selle
valimiseks nuppu „OK“ (joonis 6). Valitud
väljalülitumisaeg muutub aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti automaatse
väljalülitumise aja menüü «AUTO
SHUTOFF TIME».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) või oodake
umbes 120 sekundit, kuni masin lülitub
automaatselt tagasi kohvirežiimi.
13.4 Kannuprogrammi seadmine (kohvi
kangus ja kannu täitekogus)
13.3 Väljalülitumisaja seadmine
Kui masinat mõnd aega ei kasutata, siis
lülitub see automaatselt välja ohutuse
tagamiseks ning energia säästmiseks.
Valida saab 3 väljalülitumisaja vahel
(automaatne väljalülitumine 1-3 tundi
pärast):
«AUTO SHUTOFF TIME 1 H»
«AUTO SHUTOFF TIME 2 H»
«AUTO SHUTOFF TIME 3 H»
Tehases on masin seatud 1 tunni
möödumisel automaatselt väljalülitumise
sättele «AUTO SHUTOFF TIME 1 H».
Saate seda sätet muuta järgmiselt:
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub automaatse
väljalülitumise aja menüü «AUTO
SHUTOFF TIME».
Tehases on kannuprogramm eelseatud
normaalsetele väärtustele. Saate need
muuta oma maitsele vastavaks. Kohvi
kangust saab muuta 5 sammuna alates
eriti lahjast kuni eriti kangeni ning
täitekogust saab muuta 10 sammuna
graafilise riba abil.
Saate neid sätteid muuta järgmiselt:
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub kannuprogrammi
menüü «JUG PROGRAM».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub kohvi kanguse
funktsioon «JUG COFFEE TASTE».
Valige see funktsioon nuppu „OK“
vajutades (joonis 6). Näidikule ilmub
aktiivne säte, nt «EXTRA-MILD JUG» (eriti
lahja kann).
23
Valige vajadusel muu kohvi kanguse säte 5
sammuna alates eriti lahjast kuni eriti
kangeni kerimisnupuga „<" või „>"
(joonis 6).
Kui näidikule ilmub soovitud kohvi kanguse
säte, siis vajutage selle valimiseks nuppu
„OK“ (joonis 6). Valitud kohvi kanguse säte
muutub aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti kannutäie kohvi
kanguse funktsioon «JUG COFFEE
TASTE».
Masin on tehases eelseatud normaalsetele
kogustele. Saate neid koguseid muuta ning
need salvestada iga tassi suuruse tarvis
vastavalt oma maitsele.
Saate muuta täitekogust kõigi viie tassi
suuruse («ESPRESSO CUP» ehk
espressotass, «SMALL CUP» ehk väike
tass, «MEDIUM CUP» ehk keskmine tass,
«LARGE CUP» ehk suur tass, «MUG» ehk
kruus) tarvis:
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Kui soovite valida ja salvestada uue kannu
täitekoguse, siis vajutage kerimisnuppu „>“
(joonis 5), kuni ilmub kannu või tassitäie
taseme menüü «JUG OR CUP LEVEL».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub kohviprogrammi
menüü «COFFEE PROGRAM».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6).
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub espressotassi
funktsioon «ESPRESSO CUP».
Näidikule ilmub suuremaks või väiksemaks
muudetav tassi täitekogust kujutav
graafiline riba. Vajadusel saab täitekogust
muuta kerimisnupuga „<" või „>" (joonis 5)
kuni 10 sammu võrra.
Täiesti täis riba tähendab kannuprogrammi
jaoks tassi suurimat täitekogust, milleks on
umbes 125 ml.
Kui näidikule ilmub soovitud täitekogus, siis
vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6). Valitud täitekogus muutub
aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti kannu või tassitäie
taseme menüü «JUG OR CUP LEVEL».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) kaks korda või
oodake umbes 120 sekundit, kuni masin
lülitub automaatselt tagasi kohvirežiimi.
24
13.5 Kohviprogrammi seadmine
(täitekoguse programmeerimine)
Valige vajadusel muu tassi suurus
kerimisnupuga „<“ või „>“ (joonis 6).
Kui näidikule ilmub soovitud tassi suurus,
siis vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6).
Näidikule ilmub suuremaks või väiksemaks
muudetav täitekogust kujutav graafiline
riba. Vajadusel saab täitekogust muuta
kerimisnupuga „<“ või „>“ (joonis 6) kuni 10
sammu võrra.
Täiesti täis riba tähendab tassi suurimat
täitekogust, milleks on umbes 220 ml.
Kui näidikule ilmub soovitud täitekogus, siis
vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6). Valitud täitekogus muutub
aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti täitekoguse seadmise
funktsioon, nt «ESPRESSO CUP».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) kaks korda või
oodake umbes 120 sekundit, kuni masin
lülitub automaatselt tagasi kohvirežiimi.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Tassi täitekoguse saab salvestada ainult 1
tassi jaoks. 2 tassitäit valmistades
kahekordistab masin salvestatud koguse.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti piima koguse
funktsioon «MILK VOLUME».
13.6 Cappuccino-programmi seadmine
(piima- ja kohvikoguse
programmeerimine)
Cappuccino valmistamiseks vajalik piima ja
kohvi kogus on tehases seatud
normaalsetele tasemetele. Saate need
muuta oma maitsele vastavaks.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub cappuccinoprogrammi menüü «CAPPUCCINO
PROGRAM».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub piimakoguse
funktsioon «MILK VOLUME».
Kui soovite valida ja salvestada uue
cappuccino valmistamisel kasutatava
piimakoguse, siis valige see funktsioon
nuppu "OK" vajutades (joonis 6).
Näidikule ilmub suuremaks või väiksemaks
muudetav cappuccino valmistamisel
kasutatavat piimakogust kujutav riba.
Vajadusel saab täitekogust muuta
kerimisnupuga „<“ või „>“ (joonis 6) kuni 10
sammu võrra.
Täiesti täis riba kujutab cappuccinoprogrammi suurimat piimakogust, milleks
on umbes 120-180 ml (sõltuvalt seatud
vahukogusest, st sõltuvalt piima hulka
segatava õhu kogusest).
Kui soovite valida ja salvestada uue
cappuccino valmistamisel kasutatava
kohvikoguse, siis vajutage kerimisnuppu
„<“ või „>“ (joonis 5), kuni ilmub cappuccino
kohvikoguse funktsioon «COFFEE FOR
CAPPUCC.».
Valige see funktsioon nuppu „OK“
vajutades (joonis 6).
Näidikule ilmub suuremaks või väiksemaks
muudetav cappuccino valmistamisel
kasutatavat kohvikogust kujutav riba.
Vajadusel saab täitekogust muuta
kerimisnupuga „<“ või „>“ (joonis 6) kuni 10
sammu võrra.
Täiesti täis riba tähendab cappuccinoprogrammi suurimat kohvikogust, milleks
on umbes 220 ml.
Kui näidikule ilmub soovitud täitekogus, siis
vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6). Valitud täitekogus muutub
aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti cappuccino
kohvikoguse funktsioon «COFFEE FOR
CAPPUCC.».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) kaks korda või
oodake umbes 120 sekundit, kuni masin
lülitub automaatselt tagasi kohvirežiimi.
Kui näidikule ilmub soovitud täitekogus, siis
vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6). Valitud täitekogus muutub
aktiivseks.
25
13.7 Kuuma vee programmi seadmine
(väljastatava koguse
programmeerimine)
Masin on tehases eelseatud normaalsele
kogusele. Saate valida ja salvestada uue
koguse:
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub kuuma vee
programmi menüü «HOT WATER
PROGRAM».
Näidikule ilmub suuremaks või väiksemaks
muudetav väljastatavat kuuma vee kogust
kujutav riba. Vajadusel saab täitekogust
muuta kerimisnupuga „<“ või „>“ (joonis 6)
kuni 10 sammu võrra.
Täiesti täis riba kujutab korraga
väljastatavat suurimat kuuma vee kogust,
milleks on umbes 250-280 ml.
Kui näidikule ilmub soovitud kogus, siis
vajutage selle valimiseks nuppu „OK“
(joonis 6). Valitud väljastuskogus muutub
aktiivseks.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma muudatusi
salvestamata.
Pärast valiku kinnitamist ilmub näidikule
automaatselt uuesti kuuma vee programmi
menüü «HOT WATER PROGRAM».
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) või oodake
umbes 120 sekundit, kuni masin lülitub
automaatselt tagasi kohvirežiimi.
13.8 Statistika vaatamine (kui palju tassija kannutäisi kohvi on valmistatud
ning mitu korda on läbitud katlakivi
eemaldamise protseduuri)
Masin lubab vaadata järgmisi andmeid:
−
kuni vastava hetkeni masinaga tehtud
tassitäite koguarv,
−
valmistatud kannutäite arv (4, 6, 8 või 10
tassitäiega),
−
valmistatud cappuccinode arv, ja ka
−
läbitud katlakivi eemaldamise
protseduuride arv.
Korraga 2 tassitäie kohvi valmistamisel
lisab masin koguarvule 2 tassitäit.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub statistikamenüü
«STATISTICS».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub kuni selle
hetkeni väljastatud tassitäite koguarvu
funktsioon, nt «TOT. COFFEES 135», kui
valmistatud on 135 tassitäit kohvi.
Vajutage korduvalt kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), et vaadata, mitu kannutäit kohvi
on valmistatud iga võimaliku
kannuprogrammi tasside arvu korral (4, 6,
8 või 10 tassi).
Näidikule ilmub valmistatud kannutäite arv
vastava täitekoguse (st tassitäite) korral, nt
«JUG 4 CUPS 12», kui on valmistatud 12
kannu kohvi nii, et kannu väljastatakse
korraga 4 tassitäie jagu kohvi.
Vajutage korduvalt kerimisnuppu „>“
(joonis 6), et vaadata läbitud katlakivi
eemaldamise protseduuride arvu, nt «TOT.
DESCALES 5», kui katlakivi eemaldamise
protseduuri on läbitud 5 korda.
Uuesti kohvirežiimi lülitumiseks vajutage
nuppu „MENU“ (joonis 5) kaks korda või
oodake umbes 120 sekundit, kuni masin
lülitub automaatselt tagasi kohvirežiimi.
26
13.9 Masina lähtestamine tehasesätetele
See funktsioon lähtestab eelnevalt
muudetud väärtused tagasi tehasesätetele.
Lähtestatakse järgmised sätted ja
salvestatud andmed:
● Vee karedus
● Tasside täitekogused
● Kohvi temperatuur
● Väljalülitumisaeg
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Ilmub keele valimise menüü «CHOOSE
LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub vaikesätetele
lähtestamise menüü «RESET TO
DEFAULT».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub tehasesätetele
lähtestamata jätmise funktsioon «RESET
TO DEFAULT NO».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub vaikesätetele
lähtestamise funktsioon «RESET TO
DEFAULT YES».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Masin lähtestatakse nüüd
tehase- ehk vaikesätetele.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma sätteid tehase- ehk
vaikesätetele lähtestamata.
Pärast valiku kinnitamist lülitub masin
automaatselt tagasi kohvirežiimi.
14 Hooldus ja puhastamine
Hoidke masin kogu aeg puhtana, et see
töötaks ilma probleemideta ning et kohvi
kvaliteet püsiks ühtlane.
14.1 Korrapärane puhastamine
Hoiatus! Lülitage masin enne puhastamist
välja. Laske masinal maha jahtuda.
Hoiatus! Espressomasinat ega ühtki selle
osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.
Espressomasinat ei tohi vette kasta.
Hoiatus! Ubade mahutisse ei tohi vett
valada, sest vesi kahjustab veski
mehhanismi.
Abrasiivseid ega söövitavaid tooteid ei tohi
kasutada.
Pühkige korpuse sise- ja välispindu ainult
niiske riidega.
Eemaldage iga päev veemahuti (joonis 7)
ning valage see veest tühjaks. Loputage
veemahutit puhta veega. Kasutage iga
päev värsket vett.
Tühjendage kohvipära mahuti iga päev või
vähemalt vastava teate ilmumisel näidikule.
Vt lk 28 „Kohvipära mahuti tühjendamine“.
Tühjendage korrapäraselt tilkumisalust.
Kõige hiljem tuleb seda teha siis, kui
tilkumisaluse punane ujuk (joonis 33) ilmub
nähtavale läbi tilkumisaluse restis oleva
ava.
Korrapäraselt, ent vähemalt kord nädalas
tuleb puhastada veemahutit (L),
tilkumisalust (M), tilkumialuse resti (A) ja
kohvipära mahutit (P) sooja vee,
õrnatoimelise nõudepesuvahendi ja ehk ka
väikse harjaga.
Pärast igat vahustamiskorda loputage
piimanõu otsakud piimajääkidest puhtaks.
Vt lk 20 „Otsakute puhastamine“.
Puhastage korrapäraselt piimanõud.
Vt lk 28 „Piimanõu puhastamine“.
Kontrollige, et kohvijaoturi väljeavad ei ole
ummistunud. Puhastage need kuivanud
kohvist nõelaga (joonis 34).
27
14.2 Kohvipära mahuti tühjendamine
Masin näitab, kui palju on kohvi
valmistatud. Pärast 14 ühe tassitäie (või 7
kahe tassitäie) kohvi valmistamise korda
ilmub näidikule järgmine teade: «EMPTY
WASTE COFFEE CONTAINER », mis
tähendab, et kohvipära mahuti on täis ning
see tuleb tühjendada ja puhastada. See
teade ei kao näidikult enne, kui kohvipära
mahuti puhastate. Kui see teade on
näidikul, siis ei saa kohvi valmistada.
Puhastamiseks vajutage vastavat nuppu
(joonis 35), et avada hooldusuks ning
eemaldage siis tilkumisalus (joonis 36),
tühjendage see ning puhastage seda.
Tühjendage hoolikalt kohvipära mahuti ja
puhastage seda. Eemaldage kogu mahuti
põhja kinni jäänud kohvipära.
Tähtis! Iga kord, kui tõmbate masinast
välja tilkumisaluse, tuleb puhastada ka
kohvipära mahutit, isegi kui see ei ole
täiesti täis. Kui seda ei tehta, võib
kohvipära mahuti liiga täis saada, kui hiljem
kohvi valmistate, ning liigne kohv võib
masina ummistada.
Pärast kohvipära mahuti eemaldamist
ilmub näidikule kohvipära mahuti
sisestamise korraldus «INSERT WASTE
COFFEE CONTAINER».
Tühjendage masina igapäevasel
kasutamisel mahutit kord päevas.
Kohvipära mahutit tuleb tühjendada ajal,
kui masin on sisselülitatud.
Ainult nii tehes registreerib masin
tühjendusprotsessi.
14.3 Piimanõu puhastamine
Keerake piimanõu kaant pisut päripäeva
ning eemaldage see.
Eemaldage piima jaoturtoru (joonis 25) ja
imitoru (joonis 37).
Puhastage hoolikalt kõiki osi kuuma vee ja
nõudepesuvahendiga.
Seadke imitoru ja piima jaoturtoru tagasi
oma kohtadele.
Piimanõud ei tohi pesta
nõudepesumasinas.
14.4 Veski mehhanismi puhastamine
Jahvatatud kohvi jäänused saab ubade
mahutist eemaldada väikse pehme harja
või tolmuimejaga.
Hoiatus! Veski mehhanismi ei tohi sattuda
vett, kuna vesi kahjustab seda.
Lülitage masin välja sisse- ja väljalülitamise
nupust (joonis 11) ning toitelülitist
(joonis 9). Ühendage toitejuhtme pistik
pistikupesast lahti.
Eemaldage järelejäänud kohvioad (nt
tolmuimeja voolikut või kitsast otsakut
kasutades).
Kui võõrkeha ei õnnestu eemaldada,
konsulteerige klienditeenindusega.
Hoiatus! Veski pöörleva mehhanismi
tekitatud vigastuste oht! Veski mehhanismi
puhastades ei tohi mingil juhul
espressomasinat sisse lülitada. See võib
põhjustada tõsiseid vigastusi. Ühendage
alati pistik pistikupesast lahti.
Kontrollige pärast puhastamist, kas veski
mehhanism töötab, valmistades kohvi
väikest kohviubade kogust kasutades.
Kohviube esmakordselt jahvatades ning
pärast veski mehhanismi puhastamist
jõuab kohvi valmistamise seadisesse
tavalisest vähem jahvatatud kohvi, sest
toitekanal vajab esmalt täitmist.
See võib mõjutada esimese kohvi maitset.
14.5 Kohvi valmistamise seadise
puhastamine
Soovitame puhastada kohvi valmistamise
seadist regulaarselt (sõltuvalt masina
kasutussagedusest). Enne kui jätate
masina kauaks ajaks ilma kasutamata
seisma (nt pühadeks) tuleb tühjendada
kohvipära mahuti ja veemahuti ning
masinat, sealhulgas kohvi valmistamise
seadist põhjalikult puhastada.
Tehke nii:
Lülitage espressomasin sisse- ja
väljalülitamise nupust välja (joonis 11)
28
(ärge toitejuhtme pistikut pistikupesast lahti
ühendage) ja oodake, kuni näidik lülitub
välja.
Vajutage vastavat nuppu (joonis 35)
hooldusukse avamiseks.
Eemaldage tilkumisalus ja kohvipära
mahuti ning puhastage neid (joonis 36).
Joonis 43: Kaks punast nuppu on
korralikult välja liikunud.
Joonis 44: Kaks punast nuppu ei ole välja
liikunud.
Seadke tilkumisalus tagasi oma kohale
koos kohvipära mahutiga.
Sulgege hooldusuks.
Vajutage kaht punast lukustusnuppu kohvi
valmistamise seadise külgedel (joonis 38)
ja tõmmake kohvi valmistamise seadis
välja.
Tähelepanu! Kohvi valmistamise
seadise saab masinast välja võtta alles
pärast masina väljalülitamist selle
esiküljel asuvast sisse- ja
väljalülitamisnupust. Masinat ei tohi
elektrivõrgust lahti ühendada. Kui masin
on sisselülitatud ning te püüate kohvi
valmistamise seadist välja võtta, siis
võib see tõsiselt kahjustada saada.
Puhastage kohvi valmistamise seadist
jooksva kraanivee all ilma
nõudepesuvahendit kasutamata.
Kohvi valmistamise seadist ei tohi pesta
nõudepesumasinas.
Puhastage masinat ettevaatlikult seest.
Kaapige kuivanud kohv espressomasina
pindadelt ära puit- või plastkahvli või muu
sellise abivahendiga, mis ei kriimusta
masina pindu (joonis 39), ning eemaldage
siis kõik jäägid tolmuimejaga (joonis 40).
Sisestage kohvi valmistamise seadis oma
kohale tagasi järgmiselt: lükake see
(joonis 42, a) hoidikusse (joonis 42, b) ning
tihvti (joonis 42, c) otsa. Tihvt peab
sisenema kohvi valmistamise seadise
alumises osas asuvasse torusse
(joonis 42, d).
Vajutage nüüd kindlalt kohale, kuhu on
kirjutatud PUSH (joonis 42, e), kuni
kuulete, et kohvi valmistamise seadis
lukustub oma kohale.
Kui kohvi valmistamise seadis on kohale
klõpsatanud, siis hoolitsege, et punased
nupud (joonis 42, f) on tagasi välja liikunud,
sest vastasel korral ei saa hooldusust
sulgeda.
Kui kohvi valmistamise seadis ei saa oma
kohale nõuetekohaselt tagasi seatud (kui
küll kuulete seda oma kohale klõpsuga
lukustumas, ent punased nupud ei liigu
korralikult tagasi välja), siis ei saa
hooldusust sulgeda.
Kui kohvi valmistamise seadise saab oma
kohale vaid raskustega tagasi seada, siis
tuleb kohandada selle kõrgust (enne
sisestamist), vajutades seda kindlalt kokku
ülalt ja alt, nagu joonisel 41 näidatud.
Kui kohvi valmistamise seadist on ikka
raske sisestada, siis sulgege hooldusuks,
ühendage pistik pistikupesast lahti ning siis
tagasi pistikupessa.
Oodake, kuni näidik lülitub välja. Avage siis
hooldusuks ning seadke kohvi
valmistamise seadis tagasi oma kohale.
14.6 Katlakivi eemaldamise programmi
läbimine
Katlakivi eemaldamise programm
võimaldab masinat lihtsalt ja tõhusalt
katlakivist puhastada. Masin vajab
katlakivist puhastamist, kui vastav teade
«DESCALE» ilmub näidikule.
Tähelepanu! Kasutada tohib ainult
AEG/Electroluxi soovitatud katlakivi
eemaldamise tooteid. Muude katlakivi
eemaldamise toodete kasutamisel vabaneb
AEG/Electrolux vastutusest mis tahes
kahjustuste eest. Katlakivi eemaldamise
vedelikku saab osta spetsialiseerunud
kauplustest või tellida AEG/Electroluxi
nõuandetelefoni kaudu.
Katlakivi eemaldamise protseduur kestab
umbes 45 minutit ning seda ei tohi
katkestada. Elektrikatkestuse korral tuleb
programm taaskäivitada.
29
Enne katlakivi eemaldamise programmi
käivitamist tuleb puhastada kohvi
valmistamise seadist (vt lk 28 „Kohvi
valmistamise seadise puhastamine“).
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Näidikule ilmub keele valimise menüü
«CHOOSE LANGUAGE».
Vajutage kerimisnuppu „<“ või „>“
(joonis 6), kuni ilmub katlakivi eemaldamise
menüü «DESCALE».
Valige see menüü nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Näidikule ilmub katlakivi
eemaldamise protseduuri läbimata jätmise
võimalus «DESCALE NO».
«DESCALING» ning edenemisnäitur koos
.
protsendiga, nt
Katlakivi eemaldamise programm läbib
automaatselt loputuste ja pauside seeria
katlakivi eemaldamiseks
espressomasinast.
Umbes 45 minuti pärast saab veemahuti
tühjaks ning näidiku ülareale ilmuvad
vaheldumisi katlakivi eemaldamise
protsessi lõppemise teade «DESCALE
COMPLETE» ja menüünupu vajutamise
korraldus «PRESS MENU KEY» ning
alareal on edenemisnäitur koos
.
protsendiga
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Vajutage kerimisnuppu „<". Näidikule ilmub
katlakivi eemaldamise programmi läbimise
võimalus «DESCALE YES».
Valige see võimalus nuppu „OK“ vajutades
(joonis 6). Katlakivi eemaldamise
programm käivitub.
Kui nuppu „OK“ ei vajutata, lülitub masin
umbes 120 sekundi pärast automaatselt
tagasi kohvirežiimi ilma katlakivi
eemaldamise programmi käivitamata.
Näidiku ülareal vahelduvad katlakivi
eemaldamise vahendi lisamise «ADD
DESCALER» ja menüünupu vajutamise
korraldus «PRESS MENU KEY» ning
alareale ilmub edenemisnäitur koos
.
protsendiga
Tühjendage veemahuti, valage sellesse
vähemalt 1 liiter vett ning lisage vette
katlakivi eemaldamise vahend.
Hoiatus! Hoolitsege, et katlakivi
eemaldamise vahendit ei pritsi happe
suhtes tundlikele pindadele nagu marmor,
paas ja keraamika.
Masin on nüüd valmis puhta veega
loputamiseks. Näidiku ülareale ilmuvad
vaheldumisi loputamisnäit «RINSING» ja
mahuti täitmise korraldus «FILL TANK !»
ning alareal on edenemisnäitur koos
.
protsendiga
Võtke veemahuti masinast välja, täitke see
puhta veega ning seadke oma kohale
tagasi.
Näidiku ülareale ilmuvad vaheldumisi
loputamisnäit «RINSING» ja menüünupu
vajutamise korraldus «PRESS MENU
KEY» ning alareal on edenemisnäitur koos
.
protsendiga
Tühjendage kuuma vee otsaku all olev nõu
ning asetage see uuesti kuuma vee otsaku
alla.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Masin läbib nüüd loputusprotsessi puhta
veega. Loputusvesi voolab välja kuuma
vee otsakust. Näidikul on loputamisnäit
«RINSING» ning edenemisnäitur koos
.
protsendiga, nt
Sisestage kuuma vee otsak (joonis 10).
Asetage vähemalt 1,5-liitrise
mahutavusega nõu kuuma vee otsaku alla.
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Katlakivi eemaldamise programm käivitub
ning katlakivi eemaldamise vedelik voolab
kuuma vee otsakust välja. Näidikul on
katlakivi eemaldamise teade
30
Mõne minuti pärast saab veemahuti tühjaks
ning näidiku ülareale ilmuvad vaheldumisi
loputamise lõppemise teade «RINSING
COMPLETE» ja menüünupu vajutamise
korraldus «PRESS MENU KEY» ning
alareal on edenemisnäitur koos
.
protsendiga
Vajutage nuppu „MENU" (joonis 5).
Lühikest aega vahelduvad näidiku ülareal
loputamise lõppemise teade «RINSING
COMPLETE» ja mahuti täitmise korraldus
«FILL TANK !» ning alareal on
edenemisnäitur koos protsendiga
.
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule ainult
mahuti täitmise korraldus «FILL TANK !».
● Espressomasin ei saa kohvi valmistada.
Asetage nõu kuuma vee otsaku alla ja
vajutage kuuma vee nuppu (joonis 32).
● Kohv nõrgub jaoturist välja liiga aeglaselt.
Keerake jahvatusjämeduse seadmise
nuppu (joonis 12) päripäeva ühe sammu
võrra (vt lk 21 „Jahvatusjämeduse
seadmine“).
Valage loputusvesi nõust välja.
«EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER»
Võtke veemahuti masinast välja, täitke see
puhta veega ning seadke oma kohale
tagasi.
Masin on nüüd uuesti kasutamiseks valmis
ning lülitub tagasi viimati valitud
kohvirežiimile.
Soovitame visata pärast katlakivi
eemaldamise programmi läbimist esimese
tassitäie kohvi ära.
● Kohvipära mahuti on täis.
Tühjendage, puhastage ja seadke
kohvipära mahuti tagasi oma kohale, nagu
seda on kirjeldatud lk 28 ptk-s „Kohvipära
mahuti tühjendamine“.
«INSERT WASTE COFFEE CONTAINER»
● Kohvipära mahutit ei pandud pärast
puhastamist masinasse tagasi.
15 Tarvikute tellimine
Et masinat saaks kaua aega kasutada ning
et hoida ära enneaegsed rikked, on väga
tähtis masinat korrapäraselt puhastada ja
sellest katlakivi eemaldada. Saate soovi
korral tellida katlakivi eemaldamise
originaalvahendit otse meilt.
16 Mida teha, kui näidikule
ilmuvad järgmised teated...
Avage hooldusuks ja sisestage kohvipära
mahuti.
«ADD PRE-GROUND COFFEE»
● Pärast eelnevalt jahvatatud kohvi
funktsiooni valimist ei valatud täiterenni
jahvatatud kohvi.
Valage jahvatatud kohv täiterenni, nagu
seda on kirjeldatud lk 18 ptk-s „Kohvi
valmistamine eelnevalt jahvatatud kohvist“.
«FILL BEAN CONTAINER »
«FILL TANK»
● Veemahuti on kas tühi või korralikult oma
kohale seadmata.
Täitke veemahuti ning sisestage see
vastavalt antud juhistele. Vt lk 14 „Veega
täitmine“.
● Veemahuti on määrdunud või sellesse on
tekkinud katlakivi.
Loputage veemahutit või läbige katlakivi
eemaldamise programm.
● Kohviubade mahuti on tühi.
Kohviubade mahuti täitmiseks
kohviubadega vt lk 14 „Kohviubade mahuti
täitmine“.
● Kui veski mehhanism hakkab tegema liiga
palju müra, siis võib see tähendada, et
kohviubade seas olnud väike kivi on veski
mehhanismi blokeerinud.
Konsulteerige klienditeenindusega.
«GROUND COFFEE TOO FINE SET
GRIND LEVEL + PRESS HOT WATER
KEY»
31
«PLEASE DESCALE !»
● Espressomasinasse on tekkinud katlakivi.
Võimalikult kiiresti tuleb läbida lk 28 ptk-s
„Katlakivi eemaldamise programmi
läbimine“ kirjeldatud programm.
«CLOSE DOOR»
● Hooldusuks on lahti.
Sulgege hooldusuks. Kui hooldusust ei saa
sulgeda, siis hoolitsege, et kohvi
valmistamise seadis on korralikult
sisestatud (vt lk 28 „Kohvi valmistamise
seadise puhastamine“).
«INSERT BREWING UNIT !»
● Kohvi valmistamise seadis jäi ilmselt pärast
Eelsoojendage tasse, loputades neid sooja
veega või jättes need vähemalt 20 minutiks
soojenevale tasside alusele (H) (vt lk 17
„Nõuanded kuumema kohvi
valmistamiseks“).
● Kohvi valmistamise seadis on liiga külm.
Soojendage kohvi valmistamise seadist
loputusprogrammiga enne kohvi
valmistamist (vt lk 18 „Loputamine“).
Vahukiht espressol ei ole piisav.
● Kohv on liiga jämedalt jahvatatud.
Keerake jahvatusjämeduse seadmise
nuppu ühe sammu võrra vastupäeva
(vt lk 21 „Jahvatusjämeduse seadmine“).
● Kasutate sobimatut kohvisegu.
puhastamist masinasse tagasi panemata.
Sisestage kohvi valmistamise seadis.
Vt lk 28 „Kohvi valmistamise seadise
puhastamine“.
Kasutage täisautomaatsete
espressomasinate jaoks sobivat kohvisegu.
Kohv nõrgub jaoturist välja liiga
aeglaselt.
«GENERAL ALARM»
● Kohv on liiga peenelt jahvatatud.
● Masin on seest väga määrdunud.
Puhastage masinat hoolikalt seest. Vt lk 28
"Kohvi valmistamise seadise puhastamine".
Kui see teade ka pärast masina
puhastamist näidikule ilmub, siis
konsulteerige klienditeenindusega.
Keerake jahvatusjämeduse seadmise
nuppu ühe sammu võrra päripäeva (vt lk 21
„Jahvatusjämeduse seadmine“).
Kohv voolab tassi liiga kiiresti.
● Kohv on liiga jämedalt jahvatatud.
17 Enne klienditeenindusse
pöördumist lahendatavad
probleemid
Kui espressomasin ei tööta, siis leiate
probleemile lihtsalt lahenduse ning saate
selle lahendada, kui loete lk 30 ptk-s „Mida
teha, kui näidikule ilmuvad järgmised
teated..." antud nõuandeid. Kui aga masin
ei tööta, ent ühtki teadet ei ilmu näidikule,
siis teostage järgmised kontrollimised enne
klienditeenindusega konsulteerimist.
Kohv ei ole kuum.
● Tasse ei eelsoojendatud.
32
Keerake jahvatusjämeduse seadmise
nuppu ühe sammu võrra vastupäeva
(vt lk 21 „Jahvatusjämeduse seadmine“).
Kohvi tuleb ainult kohvijaoturi ühest
väljetorust.
● Väljetorude avad on ummistunud.
Puhastage need nõelaga kuivanud kohvist
(joonis 29).
Funktsiooni või # valimisel tuleb
masinast kohvi asemel vett.
● Jahvatatud kohv võib olla jäänud täiterenni
kinni.
Eemaldage täiterenni ummistav jahvatatud
kohv noaga (vt lk 18 „Kohvi valmistamine
eelnevalt jahvatatud kohvist“) (joonis 22).
Puhastage seejärel kohvi valmistamise
seadist ja masina sisemust (vt lk 28 „Kohvi
valmistamise seadise puhastamine“).
Masin ei lülitu sisse nupu
vajutamisel.
● Masin on selle tagaküljel asuvast toitelülitist
sisse lülitamata (joonis 8) või elektrivõrku
ühendamata.
Kontrollige, et toitelüliti on sisselülitatud
asendis „I“ ning toitejuhtme pistik
ühendatud pistikupessa.
Kohvi valmistamise seadist ei saa
puhastamiseks välja võtta.
● Espressomasin on sisselülitatud. Kohvi
valmistamise seadise saab eemaldada
ainult siis, kui masin on väljalülitatud.
Lülitage masin välja ja eemaldage kohvi
valmistamise seadis (vt lk 28 „Kohvi
valmistamise seadise puhastamine“).
Tähelepanu! Kohvi valmistamise
seadise saab masinast välja võtta alles
pärast masina väljalülitamist selle
esiküljel asuvast sisse- ja
väljalülitamisnupust . Masinat ei tohi
elektrivõrgust lahti ühendada. Kui masin
on sisselülitatud ning te püüate kohvi
valmistamise seadist välja võtta, siis
võib see tõsiselt kahjustada saada.
Kohvi ei tule mitte kohvijaoturi
väljeavadest, vaid küljel asuvast
hooldusuksest.
Eelnevalt jahvatatud kohvi kasutamisel
kohviubade asemel ei tule masinast
kohvi.
● Valasite täiterenni liiga palju eelnevalt
jahvatatud kohvi.
Eemaldage kohvi valmistamise seadis ning
puhastage masinat hoolikalt seest, nagu
seda on kirjeldatud lk 28 ptk-s „Kohvi
valmistamise seadise puhastamine“.
Korrake kohvi valmistamise protsessi ning
ärge kasutage üle 2 triiki mõõtelusikatäie
jahvatatud kohvi.
● Kohvi kanguse/eelnevalt jahvatatud kohvi
või
keeramata
nupp jäeti asendisse
ning masin kasutas nii eelnevalt jahvatatud
kohvi kui oma veskiga jahvatatud kohvi.
Puhastage masinat hoolikalt seest, nagu
seda on kirjeldatud lk 28 ptk-s „Kohvi
valmistamise seadise puhastamine“.
Korrake kohvi valmistamise protsessi,
keerates esmalt kohvi kanguse/eelnevalt
jahvatatud kohvi nupu sobivasse
asendisse, nagu seda on kirjeldatud lk 18
ptk-s „Kohvi valmistamine eelnevalt
jahvatatud kohvist“.
● Valasite eelnevalt jahvatatud kohvi
täiterenni ajal, kui masin oli väljalülitatud.
Eemaldage kohvi valmistamise seadis ning
puhastage masinat hoolikalt seest, nagu
seda on kirjeldatud lk 28 ptk-s „Kohvi
valmistamise seadise puhastamine“.
Korrake kohvi valmistamise protsessi, kui
masin on sisselülitatud.
Piim on liiga vahul või liiga vähe vahul.
● Piimanõu kaanel olev liugur on seatud
sobimatusse asendisse.
● Kohvijaoturi avad on kuivanud kohvist
ummistunud.
Puhastage need nõelaga kuivanud kohvist
(joonis 34).
Saate kaanel asuvat liugurit libistades
seada mis tahes soovitud piima
vahustamise taseme (joonis 27).
−
Asend "1 CAPPUCCINO": väga vahune
piim.
−
Asend "2 CAFFELATTE": mitte nii
vahune piim.
● Pöördsahtel (Q) hooldusukse siseküljel on
blokeeritud ega liigu.
Puhastage hoolikalt pöördsahtlit ning
eelkõige selle hingede puutepindu, et
hinged liikuda saaks.
● Kui piim ei ole piisavalt vahune, võib olla
piimanõu valesti kohale seatud.
Seadke piimanõu korralikult kohale.
33
Mida teha, kui masinat on vaja
transportida?
Vanad seadmed
● Hoidke originaalpakend alles, et masinat
transportimisel kaitsta. Kasutage alati
originaalkilekotti kaitseks kriimustuste eest.
● Kaitske masinat ja kannu löökide ja
põrutuste eest. Tootja ei ole vastutav
transportkahjustuste eest.
● Tühjendage veemahuti ja kohvipära
mahuti.
● Valige hoolikalt masina hoiukohta ja seda
eelkõige külmal ajal. Külmakahjustuste oht!
18 Tehnilised andmed
Võrgupinge:
220-240 V
Energiatarve:
1350 W
Masin vastab järgmiste EL-i direktiivide
nõuetele:
● 73/23/EMÜ 19.2.1973
madalpingedirektiiv, sealhulgas
muutmisdirektiiv 93/68/EMÜ
● 89/336/EMÜ 3.5.1989 elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv, sealhulgas
muutmisdirektiiv 92/31/EMÜ
19 Jäätmete kõrvaldamine
Pakkematerjalid
Kõik kasutatud pakkematerjalid on
keskkonnasõbralikud ja ringlussevõetavad.
Plastosad on märgistatud tähistega, nt
>PE< ehk polüetüleen, >PS< ehk
polüstüreen jne. Viige pakkematerjalid
selleks ettenähtud kogumiskonteineritesse
neil olevatest tähistest juhindudes.
34
tootel või selle pakendil näitab,
Tähis
et seda toodet ei tohi visata ära koos
olmejäätmetega. See tuleb viia
eriotstarbelisse elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
ringlussevõtu kogumispunkti.
Seda toodet nõuetekohaselt kõrvaldades
kaitsete te nii keskkonda kui inimeste
tervist. Nõuetele mittevastav kõrvaldamine
ohustab tervist ja keskkonda. Saate edasist
teavet selle toote ringlussevõtu kohta
kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt
või masina müüjalt.
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising