Aeg-Electrolux | EWA3000 | User manual | Aeg-Electrolux EWA3000 User Manual

Aeg-Electrolux EWA3000 User Manual
EWA 30.. CORDLESS
Expresswasserkocher
Express kettle
Bouilloire électrique express
Express-waterkoker
Bollitore rapido
Hervidor rápido de agua
Chaleira expressa
Snabbvattenkokare
Vedenkeitin
Rychlovarná konvice
Czajnik bezprzewodowy
Expressz-vízforraló
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrucciones para el uso
Instruções de utilização
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
1
C
D
B
E
A
F
G
H
J
K
2
l
l Geachte klant,
1 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b.
zorgvuldig door. Volg met name de
veiligheidsrichtlijnen op de eerste
pagina’svan deze gebruiksaanwijzing
op! Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventueel toekomstig gebruik. Geef de
gebruiksaanwijzing aan een eventuele
volgende eigenaar van het apparaat.
De veiligheid van dit apparaat voldoet
aan de officiële regels der techniek en
de wet in het kader van veilige
apparaten. Ondanks dat zien wij ons als
fabrikant genoodzaakt u met de
volgende veiligheidsinstructies bekend
te maken.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of
de signaalwoorden (Waarschuwing!
Voorzichtig! Let op!) wordt informatie
aangegeven, die voor uw veiligheid of
voor het functioneren van het
apparaat van belang zijn. Deze dienen
volledig opgevolgd te worden.
0 Dit teken geeft u stapsgewijze
informatie bij het bedienen van het
apparaat.
• Het apparaat mag uitsluitend aan een
voeding worden aangesloten, waarvan
de spanning gelijk is aan de spanning
zoals genoemd op het typeplaatje (K)!
• De netstekker nooit aan de draad of
het aansluitsnoer uit het stopcontact
trekken.
• Als het aansluitsnoer van dit apparaat
beschadigd is, dient deze door de
fabrikant, diens klantenservice of een
erkende vakorganisatie vervangen te
worden. Dit om enig risico op gevaar te
voorkomen.
• Gebruik de waterkoker in geen geval
als deze gevallen is of als deze
zichtbare beschadigingen heeft.
• Reparaties aan dit apparaat mogen
alleen door vakbekwame deskundigen
worden uitgevoerd. Als gevolg van
ondeskundig uitgevoerde reparaties
kan een aanzienlijk gevaar ontstaan.
Neem in het geval van reparaties
contact op met de klantenservice of
een door de fabrikant erkende
deskundige vakorganisatie.
• In de volgende situaties altijd de
stekker uit het stopcontact trekken:
– vóór elke reiniging en elk
onderhoud.
– na elk gebruik.
– bij storingen tijdens de werking.
1
3
Na dit teken volgt verklarende
informatie voor de bediening en het
praktische gebruik van het apparaat.
2
Tips en informatie voor economische
en milieubesparend gebruik van het
apparaat zijn met een klavertje vier
aangegeven.
Beschrijving van het apparaat
A
B
C
D
E
F
G
H
Behuizing
Zeefinzet
Schenktuit
Deksel
Toets
Greep
Waterstandindicatie
AAN-/UIT-schakelaar met
bedrijfsindicatie
J Separaat sokkelgedeelte en toevoer
K Typeplaatje
Algemene veiligheid
Veiligheid voor kinderen
• De Express – waterkoker nooit zonder
toezicht gebruiken.
• Neem ten aanzien van kinderen een
speciaal toezicht in acht!
• Verpakkingsmateriaal, zoals bijv.
foliezakjes horen niet in de handen van
kinderen thuis.
15
l
Het volgende dient bij het
gebruik van de Express –
waterkoker in aanmerking
genomen te worden:
• Vóór de ingebruikname dient erop
gelet te worden dat de voeding of
toevoer en de stekker droog zijn.
• Gebruik de waterkoker nooit als u
natte handen hebt.
• Gebruik het apparaat nooit buiten
afgesloten ruimten.
• Tijdens de werking van de Express –
waterkoker ontstaan hoge
temperaturen, die bij een
onvoorzichtig gebruik van het
apparaat tot verbrandingen kunnen
leiden. Pak het apparaat daarom
uitsluitend vast aan de daarvoor
voorziene greep of het handvat (F).
• Waterkoker uitsluitend onder toezicht
gebruiken. Niet op hete oppervlakken
of in de buurt van open vuur plaatsen
of gebruiken.
• Let op: het overmatig vullen kan tot
het overkoken van kokend water
leiden. Vul de waterkoker daarom ten
hoogste tot de maximale markering.
• Gebruik de waterkoker uitsluitend voor
het verwarmen van water! Nooit
voedingsmiddelen of toevoegingen
voor levensmiddelen in de waterkoker
toevoegen. Nooit melk of bouillon in
de waterkoker verwarmen! Geen
objecten in de waterkoker doen!
• Gebruik het apparaat nooit met open
deksel (D), omdat de automatische
uitschakeling dan niet kan
functioneren.
• Het apparaat tijdens het gebruik niet
verplaatsen.
• Het apparaat nooit in water
onderdompelen!
• Bescherm het apparaat en het
elektriciteitssnoer tegen hitte en
nattigheid of vocht.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die ontstaan is als
gevolg van oneigenlijk gebruik of
onjuiste bediening.
16
• De koker steeds geheel legen. Niet
gedurende langere tijd restwater in de
waterkoker laten saan.
• Het apparaat niet zonder water
inschakelen.
• De waterkoker uitsluitend in
combinatie met de daarvoor bestemde
sokkel gebruiken.
Verwijderen
2
Verpakkingsmateriaal
2
Oude apparaten
De verpakkingsmaterialen zijn
milieuvriendelijke en geschikt voor
hergebruik. De kunststof onderdelen
zijn van een markering voorzien, bijv.
>PE<, >PS< enz. Verwijder de
verpakkingsmaterialen volgens de
markeringen bij het plaatselijke
afvalverwijderingsdepot in de daarvoor
voorziene containers.
W
Het symbool
op het product of
de verpakking daarvan verwijst naar
het feit dat dit product niet als regulier
huishoudelijke afval te behandelen is,
maar dat het bij een centraal
afvalverwijderingsdepot voor het
herbewerken of recyclen van elektrisch
en elektronisch apparatuur afgegeven
dient te worden. Als gevolg van uw
bijdrage voor het op de juiste wijze
verwijderen van dit product, helpt u
mee het milieu en de gezondheid van u
en uw medemens te beschermen. Milieu
en gezondheid worden door het op
onjuiste wijze verwijderen in gevaar
gebracht. Meer informatie over het
recyclen van dit product treft u bij de
gemeente aan of bij de organisatie
waar u het product hebt gekocht.
Bedieningsinstructies
Voordat u de nieuwe waterkoker gaat
gebruiken, dient deze om hygiënische
redenen, zowel van binnen als van
buiten met een vochtige doek
afgenomen te worden.
l
Ingebruikname
0 Sokkel (J) op een vaste ondergrond
plaatsen.
0 De netstekker op een
veiligheidswandcontactdoos
aansluiten.
3
0
0
0
0
0
Niet benodigde lengte van het
elektriciteitssnoer kan in de onderkant
van de sokkel (J) worden opgerold.
Toets (E) omlaag drukken en daardoor
de deksel (D) openen.
Minstens met zo veel water vullen dat
de waterstand van de
waterstandindicatie (G) zichtbaar is,
echter ten hoogste tot de maximale
markering.
De deksel (D) sluiten, totdat deze
vastklikt. Alleen op deze manier werkt
de automatische uitschakeling op
betrouwbare wijze.
De waterkoker op de gewenste plaats
op de sokkel (J) plaatsen.
AAN-/UIT-schakelaar (H) omlaag
drukken, de bedrijfsindicatie brandt en
het apparaat begint het water te
verwarmen.
3
De AAN-/UIT-schakelaar (H) kan alleen
geactiveerd worden als de koker op de
sokkel (J) staat.
3
Het water van het eerste kookproces
niet voor het bereiden van
voedingsmiddelen gebruiken.
uitschakeling de waterkoker
automatisch weer uit. Als de koker met
slechts weinig water is gevuld,
verlengd de uitschakeltijd.
Beveiligingssysteem
Dit apparaat is voorzien van een
droogkookbeveiliging. Dit beveiligt het
apparaat tegen oververhitting bij
gebruik zonder water of het
droogkoken bij ingebruikname met een
geopende deksel. Als het apparaat per
ongeluk zonder water in gebruik wordt
genomen, is het automatisch tegen
oververhitting beveiligd. Het
kookproces wordt automatisch
onderbroken. Vóór het opnieuw in
gebruik nemen, de waterkoker ca. 5-10
minuten laten afkoelen.
Reiniging en onderhoud
1
Voor elke reiniging van de waterkoker,
de stekker uit het stopcontact nemen.
1
De waterkoker en sokkel nooit onder
stromend water reinigen of geheel in
(afwas)water onderdonmpelen.
De waterkoker regelmatig met schoon
water omspoelen
De buitenkant van het apparaat met
een vochtige doek afnemen. Geen
scherpe of schurende
reinigingsmiddelen gebruiken.
Zeefinzet (B) voor het reinigen aan het
uitsteeksel (1) vastpakken en eruit
trekken.
De verhitte bodem is vervaardigd van
roestvrij edelstaal. Mocht het toch
roestdeeltjes vertonen, dan zijn dit
slechts aan de oppervlakte liggende
afzettingen. U kunt deze met een
speciaal edelstaalreinigingsmiddel
verwijderen.
0
0
0
Automatische uitschakeling
Als het water kookt of als de koker van
de sokkel wordt genomen, schakelt het
apparaat automatisch uit en de dooft
de bedrijfsindicatie. Als het
verwarmingsproces onderbroken moet
worden voordat de automatische
uitschakeling in werking treedt, drukt
u gewoon de AAN-/UIT-schakelaar (H)
omhoog of neemt u de koker van de
sokkel. Als u reeds verwarmd water
nogmaals wilt verwarmen, drukt u de
AAN-/UIT-schakelaar (H) weer omlaag.
Als het water kookt, schakelt de
0
17
l
Ontkalken
Kalkafzettingen op de bodem van de
koker leiden tot energieverlies en
kunnen de levensduur van het
apparaat aanzienlijk beïnvloeden. Als
de koker een te sterke kalklaag heeft,
schakelt het apparaat uit voordat het
water kookt. Deze laag is dan slechts
zeer moeilijk te verwijderen.
Afhankelijk van de waterhardheid
moet de waterkoker regelmatig
worden ontkalkt. Gebruik hiervoor
indien mogelijk milieuvriendelijke, voor
edelstaal geschikte,
ontkalkingmiddelen, zoals aangegeven
door de fabrikant.
0 Eerst de waterkoker met water vullen
en daarna een niet te sterke dosering
van een standaard ontkalkingmiddel
doseren.
De oplossing is geen geval laten koken,
omdat er anders een overmaat aan
schuim kan optreden.
0 Na het ontkalken de waterkoker
grondig met schoon water uitspoelen.
Nooit ontkalkingmiddel in een emaillen
gootsteen gieten en nooit een tweede
keer gebruiken.
1
Wat u moet doen als …
• het apparaat uitschakelt, voordat het
water kookt?
– De bodem van de koker is te sterk
verkalkt. Met een standaard in de
handel verkrijgbare ontkalker,
geschikt voor edelstaal, behandelen.
De gebruiksaanwijzing van de
fabrikant dient hierbij opgevolg te
worden.
• het apparaat niet uitschakelt?
– De deksel sluiten totdat deze
vastklikt.
– De zeefinzet op de juiste wijze
plaatsen.
• de koker slecht schenkt?
– De zeefinzet ontkalken.
• het apparaat niet meer ingeschakeld
kan worden?
– na een bediening zonder water of
met weinig water is het apparaat
nog niet voldoende afgekoeld.
Korte tijd wachten en nogmaals
proberen.
Technische gegevens
Netspanning:
220 - 240 V/50 Hz
Vermogen:
1850 - 2200 W
Max. vulhoeveelheid:
1,7 liter
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EEG-richtlijnen:
• 73/23/EEG van 19.2.1973
“Laagspanningsrichtlijn“, inclusief de
wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG.
• 89/336/EEG van 3.5.1989 “EMCRichtlijn“, inclusief wijzigingsrichtlijn
92/31/EEG.
;
18
AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 303 - 01 - 0405
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising