Aeg-Electrolux EWA3110, EWA3140 User manual

Aeg-Electrolux EWA3110, EWA3140 User manual
WATERKETTLE MODEL EWA31xx
D • GR • NL • F • GB
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 1
2009-10-13 15:58:36
D
Anleitung...............................3–10
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4
Garantieabschnitt................................. 17
Garantieabschnitt Österreich......... 22
GR
Βιβλίο οδηγιών...................3–10
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά τον αναδευτήρα χειρός,
παρακαλούμε διαβάστε τις
υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 4.
Ενότητα εγγύησης........................18–19
NL
Gebruiksaanwijzing.........3–10
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
Garantievoorwaarden................20–21
F
Mode d’emploi...................3–10
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
en page 5.
België
Waarborgvoorwaarden.............23–24
Belgique
Déclaration de conditions
de garantie........................................24–25
GB
Instruction book.............11–15
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 12 carefully.
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 2
2009-10-13 15:58:36
B
D
D
GR
C
E
NL
F
F
A
GB
G
H
I
D
GR
NL
F
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Composants
A. Gehäuse
B. Herausnehmbarer
Kalkfilter
C. Ausgusstülle
D. Abdeckung
E. Taste zum Öffnen der
Abdeckung
F. Griff
G. Wasserstandanzeige
H. EIN/AUS-Schalter mit
Leuchtanzeige
I. Separate Basis und
Netzkabel
A.
B.
Γ.
Δ.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A. Bouilloire
B. Filtre anti-calcaire
amovible
C. Bec verseur
D. Couvercle
E. Bouton d’ouverture du
couvercle
F. Poignée
G. Indicateur de niveau d’eau
H. Interrupteur marche/
arrêt avec indicateur de
fonctionnement
I. Socle séparé et cordon
d’alimentation
ΣΤ.
Ζ.
H.
Θ.
Θήκη
Αποσπώμενο φίλτρο
Κάδος
Καπάκι
Διακόπτης ανοίγματος
καπακιού
Λαβή
Ένδειξη στάθμης νερού
Διακόπτης ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με
ενδεικτική λυχνία
Ξεχωριστό καλώδιο βάσης
και ρεύματος
Behuizing
Uitneembaar netfilter
Tuit
Deksel
Knop om deksel te
openen
F. Greep
G. Waterniveau-indicatie
H. AAN/UIT-schakelaar met
indicatielampje
I. Afzonderlijke voet en
snoer
3
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 3
2009-10-13 15:58:36
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie sich die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an eine
Stromversorgung angeschlossen
werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer
geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A
verwendet werden.
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται
για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά,
για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί
μόνο σε παροχή ρεύματος του
οποίου η τάση και η συχνότητα
συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές που αναγράφονται
στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά
της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο
σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί,
GR
•
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder
von einer entsprechend qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
Das Gerät nie unbeaufsichtigt
lassen, wenn es mit dem Stromnetz
verbunden ist.
Das Gerät muss nach jeder
Verwendung vor der Reinigung
und Wartung ausgeschaltet werden
und der Netzstecker muss gezogen
werden.
Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen
lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Achtung: Wird zuviel Wasser in den
Wasserkocher gefüllt, kann das
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή
ή στο καλώδιο τροφοδοσίας,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο
άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν
τη συντήρηση.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά
της θερμαίνονται υπερβολικά
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις
ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν
την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
kochende Wasser herausspritzen
und es drohen Verbrühungen oder
Verbrennungen! Den Kocher daher
nie über die oberste Markierung
hinaus befüllen.
Das Gerät nie ohne Abdeckung
betreiben.
Das Gerät nicht auf einer heißen
Fläche oder in der Nähe einer
Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
Den Wasserkocher nur zum Erhitzen
von Wasser verwenden!
Der Wasserkocher darf nur mit der
mitgelieferten Basis verwendet
werden.
Das Gerät darf nicht im Freien
verwendet werden.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
άλλο υγρό.
Προσοχή: Αν ο βραστήρας
υπερπληρωθεί, υπάρχει κίνδυνος
υπερχείλισης του βραστού νερού και
πρόκλησης εγκαυμάτων. Γι' αυτό ποτέ
μη γεμίζετε το βραστήρα πάνω από
την μέγιστη ένδειξη.
Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη
συσκευή με το καπάκι ανοιχτό.
Μη χρησιμοποιείτε και μην
τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή
επιφάνεια ή κοντά σε πηγές
θερμότητας.
Χρησιμποιήστε το βραστήρα μόνο για
θέρμανση νερού!
Ο βραστήρας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με το
παρεχόμενο στήριγμα.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά
που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή
εσφαλμένη χρήση.
4
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 4
2009-10-13 15:58:36
NL
F
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende instructies
zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt
is voor 10 A.
• Als het apparaat of de
voedingskabel is beschadigd,
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil n’est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l’expérience nécessaires, à
moins qu’elles n’aient été formées
ou encadrées pour l’utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin
qu’ils ne puissent pas jouer avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en
marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le
corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter als de stekker in het
stopcontact zit.
Schakel het apparaat na elk gebruik
uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of
onderhoudt.
Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u dit reinigt of wegzet.
De voedingskabel mag de hete delen
van het apparaat niet raken.
Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
Let op! Als de waterkoker te vol is, kan
het kokende water gaan spetteren. Dit
kan leiden tot brandwonden! Vul de
waterkoker daarom nooit tot boven
de maximummarkering.
•
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon
d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
Ne jamais laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est branché sur le
réseau électrique.
L’appareil doit être éteint et
débranché du réseau électrique
après chaque utilisation et avant tout
nettoyage ou entretien.
L’appareil et ses accessoires
deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées
et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
Le cordon d’alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
•
•
•
Gebruik het apparaat niet met
geopend deksel.
Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
Gebruik de waterkoker alleen voor het
verhitten van water!
U mag de waterkoker alleen
gebruiken met de bijbehorende voet.
Gebruik het apparaat alleen
binnenshuis.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade vanwege
oneigenlijk of onjuist gebruik.
D
GR
NL
F
GB
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau
ou tout autre liquide.
Attention : si la bouilloire est trop
remplie, de l’eau bouillante peut être
projetée et entraîner des brûlures !
Par conséquent, ne jamais remplir
la bouilloire au-dessus du repère
maximum.
Ne jamais faire fonctionner la
bouilloire couvercle ouvert.
Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
La bouilloire doit uniquement servir à
faire chauffer de l’eau !
Seul le socle fourni doit être utilisé
avec la bouilloire.
Cet appareil est réservé à une
utilisation à l’intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
5
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 5
2009-10-13 15:58:36
Erste Schritte / Εκκίνηση χρήσης
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
1. Vor der ersten Inbetriebnahme
Innen- und Außenseite des
Wasserkochers mit einem feuchten
Tuch abwischen.
2. Die Basis auf eine stabile ebene
Fläche stellen. Den Netzstecker in eine
Steckdose stecken. Nicht benötigtes
Kabel kann an der Unterseite der Basis
aufgewickelt werden.
3. Die Taste zum Öffnen der
Abdeckung drücken, Wasser in den
Kocher füllen. Der Wasserstand soll an
der Wasserstandanzeige sichtbar sein,
die oberste Markierung jedoch nicht
übersteigen.
1. Πριν από την πρώτη χρήση,
σκουπίστε το εσωτερικό και το
εξωτερικό του βραστήρα με ένα υγρό
πανί.
2. Τοποθετήστε τη βάση σε μια
σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα.
Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο
που περισσεύει στο κάτω μέρος της
βάσης.
3. Πιέστε το διακόπτη για να ανοίξετε
το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα με
νερό. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του
νερού είναι ορατό στην ένδειξη της
στάθμης νερού, αλλά δεν υπερβαίνει
την ένδειξη Max.
1. Vóór het eerste gebruikveegt u de
binnen- en de buitenkant van de
waterkoker schoon met een vochtig
doekje.
2. Plaats de voet op een stevige en
vlakke ondergrond. Steek de stekker
in een stopcontact. Overtollig snoer
kunt u onder aan de voet oprollen.
3. Druk op de knop om het deksel
te openenen giet water in de
waterkoker. Zorg ervoor dat het
waterpeil binnen de waterniveauaanduidingen blijft, en niet boven de
aanduiding Max. uitkomt.
1. Avant la première utilisation,
essuyez l'intérieur et l'extérieur de la
bouilloire à l'aide d'un chiffon humide.
2. Placez le soclesur une surface plane
solide. Branchez l'appareil à une
prise secteur murale. Si le cordon
d'alimentation est trop long, vous
pouvez l'enrouler autour de la base du
socle.
3. Pour ouvrir le couvercle, appuyez
sur le bouton, puis versez de l'eau
dans la bouilloire. Assurez-vous que
l'indicateur de niveau d'eau soit visible,
afin de ne pas dépasser le repère Max.
6
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 6
2009-10-13 15:58:37
D
GR
NL
F
GB
4. Die Abdeckung schließen und
sicherstellen, dass sie einrastet.
Andernfalls funktioniert die
automatische Abschaltung nicht
zuverlässig. Den Wasserkocher
auf die Basis setzen. Den EIN/AUSSchalter herunterdrücken; die Anzeige
leuchtet auf und der Wasserkocher
beginnt mit dem Erhitzen.
6. Die automatische Abschaltung.
Wenn das Wasser gekocht hat
oder der Wasserkocher von der
Basis genommen wird, schaltet
er sich automatisch aus. Soll die
Wassererhitzung vor dem Siedepunkt
abgebrochen werden, einfach den
EIN/AUS-Schalter in die Position AUS
anheben.
4. Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε
ότι κλειδώνει κανονικά. Διαφορετικά,
η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης δεν θα λειτουργεί
κανονικά. Τοποθετήστε το
βραστήρα στη βάση. Πιέστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική
λυχνία θα ανάψει και ο βραστήρας θα
αρχίσει να ζεσταίνεται.
6. Η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης. Όταν το νερό
βράσει ή ο βραστήρας αφαιρεθεί
από τη βάση, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Αν θέλετε να σταματήσετε
τη διαδικασία θέρμανσης πριν
βράσει το νερό, απλώς σηκώστε τον
διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στη θέση OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
4. Sluit de klep zodat deze goed
vastklikt. Anders werkt de functie
voor automatisch uitschakelen niet
goed. Plaats de waterkoker op de
voet. Druk de AAN/UIT-schakelaar
naar beneden; het indicatielampje
gaat branden en de waterkoker wordt
opgewarmd.
6. De functie voor automatisch
uitschakelen. Als het water kookt
of als u de waterkoker van de voet
haalt, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Als u het proces
wilt stoppen voordat het water
kookt, drukt u gewoon de AAN/UITschakelaar omhoog naar de UIT-stand.
4. Fermez le couvercle et assurezvousqu'il soit fermé correctement.
Si le couvercle est mal enclenché,
l'arrêt automatique ne fonctionnera
pas correctement. Placez la
bouilloire sur son socle. Appuyez sur
l'interrupteur marche/arrêt ; le voyant
s'allume et la bouilloire commence à
chauffer.
6. Fonction d'arrêt automatique.Une
fois l'eau bouillie, ou la bouilloire
retirée de son socle, cette dernière
s'arrête automatiquement. Si vous
souhaitez arrêter la bouilloire avant
ébullition, il vous suffit de mettre
l'interrupteur sur la position arrêt.
7
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 7
2009-10-13 15:58:38
Reinigen / Καθαρισμός
Reinigen / Nettoyage
D
D
GR
NL
F
1. Vor der Reinigung immer den
Netzstecker des Geräts ziehen.
Den Wasserkocher oder die Basis nie
abspülen oder in Wasser eintauchen.
Nur mit einem feuchten Tuch ohne
scheuernde Reinigungsmittel
abwischen. Den Wasserkocher
gelegentlich mit sauberem Wasser
ausspülen.
2. Zum Reinigen des Kalkfilters den
Siebeinsatz nach oben herausziehen.
Reinigen der Basis – auf der
Oberfläche der Basis k+önnen
Rostflecken entstehen. Mit einem
Edelstahlputzmittel entfernen.
4. Je nach Wasserhärte sollte das Gerät
regelmäßig entkalkt werden. Den
Wasserkocher der Produktanleitung
entsprechend mit Wasser und
Entkalker füllen. Die Lösung nicht
kochen lassen, da sie überschäumen
könnte. Danach den Wasserkocher
gründlich mit frischem Wasser
ausspülen.
1. Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε
πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε το
βραστήρα ή τη βάση του στο νερό.
Απλώς σκουπίστε με ένα υγρό
πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
απορρυπαντικά που μπορούν να
χαράξουν την επιφάνειά του. Ανά
αραιά χρονικά διαστήματα ξεπλύντε
το βραστήρα με καθαρό νερό.
2. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, πιάστε
την υποδοχή του πλέγματος και
σηκώστε τη.
Καθαρισμός της βάσης – ενδέχεται
να εμφανιστούν επιφανειακοί λεκέδες
σκουριάς στη βάση. Αφαιρέστε τους
με ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο
ατσάλι.
4. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,
ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού. Γεμίστε το βραστήρα
με νερό και αποσκληρυντικό
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
αποσκληρυντικού. Μη βράζετε το
διάλυμα γιατί μπορεί να ξεχειλίσει. Στη
συνέχειαξεπλύνετε καλά το βραστήρα
με τρεχούμενο νερό.
1. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. U mag de waterkoker of voet
nooit afspoelen onder de kraan of
onderdompelen in water. Gebruik
alleen een vochtige doek, zonder
bijtende schoonmaakproducten, om
de waterkoker af te vegen. Spoel de
waterkoker af en toe om met schoon
water.
2. Voor het reinigen van het netfilter,
pakt u de zeefinzet vast en tilt deze
eruit.
De voet reinigen – er kunnen
oppervlakkige roestvlekjes ontstaan
op de voet. Verwijder deze met een
schoonmaakproduct voor roestvrij
staal.
4. Ontkalken doet u bij voorkeur
regelmatig, afhankelijk van de
hardheid van het water. Vul de
waterkoker met water en ontkalker,
volgens de gebruiksaanwijzing van
het ontkalkingsproduct. Laat de
oplossing niet koken, aangezien deze
kan gaan schuimen. Naderhandspoelt
u de waterkoker grondig na met
schoon water.
1. Avant toute opération de
nettoyage, débranchez toujours
l'appareil. Ne rincez ni n'immergez
jamais la bouilloire ou son socle dans
l'eau. Essuyez-les simplement à l'aide
d'un chiffon humide, sans utiliser
de produit nettoyant caustique ou
abrasif. De temps à autre, rincez
l'intérieur de la bouilloire à l'eau claire.
2. Pour nettoyer le filtre, retirez-le en le
tirant vers le haut.
Nettoyage du socle – De la rouille
superficielle peut se former sur
le socle. Éliminez-la à l'aide d'un
nettoyant pour acier inoxydable.
4. Il est recommandéIl est recommandé
de procéder à un détartrage régulier
en fonction de la dureté de l'eau.
Remplissez la bouilloire d'eau et de
détartrant en respectant les consignes
d'utilisation du produit détartrant.
Ne laissez pas bouillir la solution, car
la mousse formée pourrait déborder.
Puis,, rincez soigneusement l'intérieur
de la bouilloire à l'eau claire.
8
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 8
2009-10-13 15:58:38
GR
NL
F
Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων
Problemen oplossen / Gestion des pannes
D
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät schaltet sich aus, bevor das Wasser
kocht.
Der Boden des Wasserkochers ist zu stark
verkalkt.
Den Entkalkungsvorgang durchführen.
Das Gerät schaltet sich nicht aus.
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
D
GR
Abdeckung einrasten lassen.
Nach dem Betrieb mit wenig oder ohne Wasser
hat sich das Gerät nicht genügend abgekühlt.
Das Sieb korrekt einsetzen.
NL
Kurz abkühlen lassen und erneut versuchen.
F
GB
GR
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το
βρασμό.
Υπερβολικά πολλά άλατα στη βάση του
βραστήρα.
Προχωρήστε στη διαδικασία αφαλάτωσης.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιέστε το καπάκι έως ότου κλειδώσει.
Εισάγετε το πλέγμα σωστά.
NL
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
Εάν η συσκευή έχει λειτουργήσει με λίγο ή
καθόλου νερό, δεν έχει κρυώσει αρκετά.
Αφήστε την να κρυώσει για λίγο και
ξαναπροσπαθήστε.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het
water kookt.
Te veel kalkaanslag op de bodem van de
waterkoker.
Voer de ontkalkingsprocedure uit.
Het apparaat wordt niet uitgeschakeld.
Sluit het deksel en zorg ervoor dat dit
vastklikt.
Plaats het zeefje goed.
F
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na
te zijn gebruikt met te weinig of geen water.
Laat het apparaat een poosje afkoelen en
probeer opnieuw.
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil s'arrête avant ébullition.
Trop de calcaire entartre la base de la bouilloire.
Exécutez la procédure de détartrage.
L'appareil ne s'arrête pas.
Fermez le couvercle de façon à l'enclencher
correctement.
Insérez le filtre correctement.
Impossible de faire fonctionner l'appareil.
Après une utilisation avec peu ou pas d'eau,
l'appareil n'est pas suffisamment refroidi.
Laissez-le refroidir un moment, puis réessayez.
9
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 9
2009-10-13 15:58:38
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die
Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen,
z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container
eines Wertstoffhofes.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά μέρη αναγνωρίζονται από τη
σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον
κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις
απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής
σας.
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door
markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<,
enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Mise au rebut
Matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage sont sans
danger pour l’environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Altgerät
an Produkt oder VerpaDas Symbol
ckung weist darauf hin, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen
bei der entsprechenden Sammelstelle
für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch
die ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
Παλαιά συσκευή
στο προϊόν ή στη
Το σύμβολο
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να
παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
Oude apparaten
op het product of de
Het symbool
verpakking geeft aan dat dit product niet
als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.
Als u ervoor zorgt dat u dit product op de
juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen, die
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu’il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l’environnement et la
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από τον
ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων
αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο,
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών
αποβλήτων ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem
voor meer informatie over de recycling
van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar
u het product hebt aangeschaft.
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
10
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 10
2009-10-13 15:58:38
B
D
D
GR
C
E
NL
F
F
A
GB
G
H
I
GB
Components
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Jug
Removable mesh filter
Spout
Lid
Opening lid button
Handle
Water level indicator
ON/OFF switch with
indicator light
Separate base and mains
cable
11
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 11
2009-10-13 15:58:39
Safety advice
GB
Read the following instruction
carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.”
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
•
•
•
•
•
•
‘
•
•
•
Always place the appliance on a flat,
level surface.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning or
storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Attention: If the kettle is overfilled
there is a risk that the boiling water
may spray out, which could scald or
burn! Therefore never fill the kettle
above the maximum marking.
Never operate appliance with open
lid.
Do not use or place the appliance on
a hot surface or near source of heat.
Only use the kettle for heating water!
•
•
•
The kettle can only be used with the
stand provided.
Appliance is for indoor use only.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
12
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 12
2009-10-13 15:58:39
GB
Getting started
GB
D
GR
NL
F
GB
1. Before first use, wipe the inside and
outside of the kettle with a damp
cloth.
2. Place the base unit on a firm and flat
surface. Plug the mains plug into a
wall socket. Redundant cord can be
wound up at the bottom of base unit.
4. Close the lid and make sure it snaps
in correctly. Otherwise the auto
switch off function will not work
reliably. Place the kettle onto the
base. Press down the ON/OFF switch;
the indicator light will illuminate and
the kettle will start to heat up.
5. The automatic switch off function.
When the water has boiled or the
kettle is moved from the base, it will
switch off automatically. If you wish to
stop the heating process before the
water is boiling, simply lift up the ON/
OFF switch to the OFF position.
3. Press the button to open the lid,
pour water into the kettle. Make sure
water level is visible in the water level
indicator, but not exceeding the Max.
mark.
13
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 13
2009-10-13 15:58:40
Cleaning
GB
GB
1. Before cleaning, always unplug the
appliance. Never rinse or immerse
the kettle or base unit in water. Just
wipe with a damp cloth, using no
abrasive detergents. Occasionally
rinse out the kettle with clean water.
2. To clean the mesh filter, grab the
strainer insert and lift out.
Cleaning the base unit – superficial
spots of rust may appear on the base
unit. Remove with a stainless steel
cleaning agent.
4. Decalcifying is recommended
regularly, depending on water
hardness. Fill the kettle with water
and decalcifyer according to
decalcifyer product instructions.
Do not boil the solution as it could
foam over. Afterwards, rinse kettle
thorougly with fresh water.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance switches off before boiling.
Too much lime scale at the base of the kettle.
Run the decalcifying procedure.
Troubleshooting
GB
The appliance does not switch off.
Close lid until it locks.
Instert the strainer correcttly.
The appliance cannot be switched on.
After operating with little or no water, the
appliance has not cooled down suffiently.
Allow to cool a short time and try again.
14
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 14
2009-10-13 15:58:41
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
D
GR
NL
F
GB
15
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 15
2009-10-13 15:58:41
82
D
G
D
U
g
V
V
M
1
2
3
4
5
6
I
A
R
m
z
E
*
F
E
S
e
E
F
S
9
E
16
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 16
2009-10-13 15:58:41
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 3 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie
übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge
übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxZentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift
des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren,
erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Electrolux Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
3
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 17
17
2009-10-13 15:58:41
� Hellas
ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅÃÃ'ÇÓÇÓ'
Ôï ðéóôïðïéçôéêü áõôü äåí âëÜðôåé ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá
1999/44/EC êáé ôçí ÅëëçíéêÞ íïìïèåóßá ãéá ôá ïðïßá ï ÊáôáíáëùôÞò åßíáé êáé ðáñáìÝíåé
êÜôï÷ïò.
ÄéÜñêåéá êáé üñïé éó÷ýïò ôçò åããýçóçò
Ç Åôáéñåßá åããõÜôáé ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò, óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ
ÊáôáóêåõáóôÞ, êáé ôçí ìç áíåðÜñêåéá ôùí õëéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôçò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò åããýçóçò ç åôáéñåßá äåóìåýåôáé íá åðáíáöÝñåé ôç óõóêåõÞ óå
ïìáëÞ ëåéôïõñãßá, åðéóêåõÜæïíôáò Þ áíôéêáèéóôþíôáò êÜèå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêü ìÝñïò ÷ùñßò
÷ñÝùóç óôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ç åããýçóç Ý÷åé äéÜñêåéá 24 ìÞíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò êáé ãéá íá Ý÷åé
ðëÞñç éó÷ý èá ðñÝðåé:
• ç çìåñïìçíßá áãïñÜò íá áðïäåéêíýåôáé áðü èåùñçìÝíï Ýããñáöï áãïñÜò (ôéìïëüãéï Þ
áðüäåéîç ëéáíéêÞò) óôï ïðïßï íá áíáãñÜöïíôáé ôï üíïìá ôïõ ðùëçôÞ, ç çìåñïìçíßá áãïñÜò
êáé ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôçò óõóêåõÞò (åßäïò, ôõðïëïãßá).
• ç óõóêåõÞ íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ïéêéáêïýò óêïðïýò êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ü÷é óôá ðëáßóéá
åðé÷åéñçìáôéêþí êáé åðáããåëìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.
• üëåò ïé åñãáóßåò åãêáôÜóôáóçò êáé óýíäåóçò ôçò óõóêåõÞò óôá äßêôõá åíÝñãåéáò
(çëåêôñéóìïý, ýäñåõóçò, áåñßïõ) íá ãßíïíôáé áêïëïõèþíôáò ëåðôïìåñþò ôéò ïäçãßåò ðïõ
áíáãñÜöïíôáé óôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò êáé óôá åíäå÷üìåíá ¸ããñáöá Ïäçãéþí ãéá ôçí
åãêáôÜóôáóç.
• üëåò ïé åñãáóßåò ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò, üðùò êáé ç ðåñéïäéêÞ óõíôÞñçóç íá ãßíïíôáé óýìöùíá
ìå ôéò ïäçãßåò êáé ôïõò üñïõò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï Âéâëßï ìå ôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò.
• ïðïéáäÞðïôå åðéóêåõÞ Þ ãåíéêÜ åðÝìâáóç íá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ðñïóùðéêü ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí áðü ôçí åôáéñåßá ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò êáé ôá áíôáëëáêôéêÜ
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé íá åßíáé ôá ãíÞóéá.
Ï ÊáôáíáëùôÞò ìðïñåß íá áðåõèýíåôáé óôá ôìÞìáôá Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò Þ ôï
ðëçóéÝóôåñï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò.
Ç åíäå÷üìåíç åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç ìåñþí ôçò óõóêåõÞò Þ ôçò ßäéáò ôçò óõóêåõÞò
äåí ðáñáôåßíïõí ôçí äéÜñêåéá ôçò ðáñïýóáò åããýçóçò, ç ïðïßá óõíå÷ßæåé, óå êÜèå
ðåñßðôùóç, Ýùò ôçí ëÞîç ôùí 24 ìçíþí .
¼ñïé åîáßñåóçò
Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí ðáñïýóá Åããýçóç ïé åðåìâÜóåéò, ïé åðéóêåõÝò êáé ôá åíäå÷üìåíá
áíôáëëáêôéêÜ ìÝñç ðïõ èá áðïäåé÷èïýí åëáôôùìáôéêÜ ëüãù:
• åóöáëìÝíçò åãêáôÜóôáóçò
• áêáôáëëçëüôçôáò óõíèçêþí ëåéôïõñãßáò (÷áñáêôçñéóôéêÜ, éäéüôçôåò êáé óýóôáóç ôùí
ðñïúüíôùí åíÝñãåéáò)
• áìÝëåéáò êáé áðñïóåîßáò êáôÜ ôçí ÷ñÞóç
• ìç ôÞñçóçò ôùí Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ÓõíôÞñçóçò
• óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí ïé ïðïßåò Ýãéíáí áðü ìç åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü
• ÷ñÞóçò ìç ãíÞóéùí áíôáëëáêôéêþí êáé áíáëùóßìùí
• æçìéþí êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò
• æçìéþí áðü ðåñéóôáôéêÜ êáé/Þ ãåãïíüôá ðïõ ðñïÞëèáí ëüãù áíùôÝñáò âßáò
18
8
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 18
2009-10-13 15:58:41
Ç
î
Ó
Þ
Å
á
å
Ð
Ï
ð
ð
å
E
S
È
Á
õ
Þ
å
ò
é
Ç ðáñïýóá Åããýçóç äåí åðåêôåßíåôáé óôéò óõóêåõÝò ðïõ ðùëïýíôáé Þ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìßá
îÝíç ÷þñá.
Óõíåðþò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ãßíåé ìéá ôå÷íéêÞ åðÝìâáóç
Þ åðéóêåõÞ áðü ôï ðñïóùðéêü ôùí ôìçìÜôùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò Þ ôùí
ÅîïõóéïäïôçìÝíùí ÊÝíôñùí Ôå÷íéêÞò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò åôáéñåßáò ìáò, êáôüðéí
áéôÞóåùò ôïõ êáôáíáëùôÞ, ó÷åôéêÜ ìå üóá áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù, ôï êüóôïò
åðÝìâáóçò êáé ôùí áíôáëëáêôéêþí èá åðéâáñýíïõí åîÕ ïëïêëÞñïõ ôïí ÊáôáíáëùôÞ.
Ðåñéïñéóìïß ôçò åõèýíçò ôïõ ÊáôáóêåõáóôÞ
Ï êáôáóêåõáóôÞò áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò ãéá åíäå÷üìåíåò âëÜâåò ðïõ ìðïñåß íá
ðñïÝñ÷ïíôáé, Üìåóá Þ Ýììåóá, áðü Üôïìá, ðñÜãìáôá Þ æþá, ëüãù ìç ôÞñçóçò üëùí ôùí ïäçãéþí
ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï ó÷åôéêü Âéâëßï Ïäçãéþí ×ñÞóçò êáé ðïõ áíáöÝñïíôáé åéäéêÜ óôï æÞôçìá
åãêáôÜóôáóçò, ÷ñÞóçò êáé óõíôÞñçóçò ôçò óõóêåõÞò.
Electrolux Service sa
Service êáé ÁíôáëëáêôéêÜ
Èåóóáëïíßêç: ËÞìíïõ 4 Ôçë. 2310 561970-3, 2310 561981-2
ÁèÞíá: Áã. Ãåñáóßìïõ 2 & Ôñéþí Éåñáñ÷þí 1, ¢ëéìïò Ôçë. 210 9854876-7
ò
å
á
19
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 19
2009-10-13 15:58:41
9
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 8 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
822 949
� Nederland
1
Garantievoorwaarden
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De
levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en
met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt
tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een
termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade
te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen
twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/
of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander
overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie
of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
8
20
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 20
2009-10-13 15:58:41
1
1
1
1
1
1
O
b
A
E
V
2
T
N
E
B
1
T
B
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 9 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter
plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn
noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in
gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie,
en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel : +31.1.72.468.508 Fax : +31.1.72.468.583
NEDERLAND
Electrolux Service
Bergensesteenweg 719
1502 LEMBEEK
Tel :+32.2.363.05.49 Fax : +32.2.363.03.44
BELGIE
9
21
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 21
2009-10-13 15:58:41
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 4 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
82
A Österreich
B
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten
ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel
aus
nicht
vorschriftsmäßiger
Handhabung
sowie
Nichtbeachtung
der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Österreich betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Österreich erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen
werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger
Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
B
W
O
v
a
O
b
O
V
1
2
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeitsund Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
3
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige ElectroluxVertragswerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige
Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen
ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
4
6
7
8
9
1
Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
1
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail: [email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
1
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
1
1
1
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte
Herziggasse 3, A-1230 Wien
22
4
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 22
1
2009-10-13 15:58:42
m
f
m
e
n
e
n
e
f
s
r
r
d
n
n
r
e
e
n
,
,
t
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 10 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
B België / Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen
als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rech ten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de waarborg beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands toestellen geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen wisselstukken worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeid worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeid.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het to estel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan word en de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw ko mt ten laste van de gebruiker.
12. lndien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
10
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 23
23
2009-10-13 15:58:42
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 11 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
8
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd word en aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
Electrolux Home Products Belgium
Divisie Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se présenter.
Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période de
garantie. La durée de vie de l’appareil n’en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l’Union Européenne
99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre
de cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne se substitue pas aux obligations de garantie contractées par le Vendeur à l’égard
de l’Acquéreur final lors de la passation du contrat vente.
L’appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à
toute défectuosité existante lors de la livraison et qui se manifeste au cours de la période de
24 mois à compter de la date de livraison de l’appareil au premier consommateur final. La période
de garantie est de 12 mois pour les appareils utilisés à des fins professionnelles ou de façon equivalente. La période de garantie est aussi de 12 mois pour les appareils d’occasion.
2. La prestation sous garantie implique que l’appareil est remis sans frais dans l’état qu’il avait avant
que ne survienne la défectuosité. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les
composants remplacés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d’éviter des dommages plus sévéres, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance. Sous peine de déchéance de la garantie, la défectuosité doit être portée à notre
connaissance au plus tard avant la fin du 2éme mois de sa survenance.
4. L’application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d’achat
avec la date d’achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n’est pas applicable dans le cas de dégâts causés à des éléments cassables, tels que
le verre (vitrocéramique), les matières synthétiques ou le caoutchouc, et qui résultent d’une mauvaise manipulation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n’affectent pas la
valeur et la solidité générales de l’appareil.
7. L’obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par :
• une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l’eau,
• des contraintes environnementales anormales en général,
• des conditions de fonctionnement inadaptées,
• un contact avec des matières hostiles.
8. La garantie ne s’applique pas lorsque les défectuosités sont dues à des conditions de transport
inadaptées, survenues en dehors de notre responsabilité, lorsqu’elles sont la suite d’installation
ou de montage ne respectant pas les régles de l’art, ou lorsqu’elles sont la conséquence d’une
mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien.
24
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 24
11
2009-10-13 15:58:42
-
.
-
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 12 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d’interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause
l’adjonction d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine.
10. Les appareils aisément déplaçables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s’entrevoir que pour des appareils difficilement transportables
ou pour des appareils encastrables.
11. Dans les cas d’appareils encastrés, sous-encastrés, fixés, ou suspendus de telle sorte que leur
dépose et repose prennent plus d’une demi-heure, les frais de prestations qui s’en dérivent seront
mis à charge de l’utilisateur.
Les dommages connexes qui pourraient être causés par ces opérations de dépose et repose sont
à charge de l’utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, une même défectuosité se produit à diverses reprises, ou si
les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l’appareil défectueux par
un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur, moyennant
sa participation financière prenant en compte la période d’utilisation écoulée.
13. Le recours à la garantie n’entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d’un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de 6 mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de
garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l’appareil dont le consommateur
voudrait faire prévaloir les droits. L’indemnisation ne dépassera pas la valeur d’achat de l’appareil,
sauf si la loi le prévoit autrement.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les appareils exportés, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils satisfont aux conditions
techniques (p. ex. : la pression, la fréquence, les prescriptions d’installation, le gaz, etc.) pour le pays
respectif, et qu’ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les appareils achetés à l’étranger, l’utilisateur doit d’abord s’assurer qu’ils répondent bien aux conditions techniques pour la Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitables ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas dans tous les cas possibles.
Le service clientèle se tient à également à votre disposition après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle:
Electrolux Home Products Belgium
Division Floor Care
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02/363 05 41
t
� Republika Slovenija
e
Garancijska izjava
1
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V
garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista
in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.
Èe izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, èe je datum prodaje na
garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega raèuna o nakupu. V
garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza,
prenosa, do najbližje pooblašèene servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijska rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka.
Aparati so namenjeni za uporabo v gospodinjstvu.
12
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 25
25
2009-10-13 15:58:42
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 26
2009-10-13 15:58:42
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 27
2009-10-13 15:58:42
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH
Fürther Strasse 246
D-90429 Nürnberg
Germany
Share more of our thinking at www.electrolux.com
3482 EEWA31xx02020909
ELX12786_Eloisa_WaterKettle_AEG_5lang_validation.indd 28
2009-10-13 15:58:42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement