AEG | FOEN FIGARO 1600.1 | User manual | Aeg FOEN FIGARO 1600.1 User Manual

Aeg FOEN FIGARO 1600.1 User Manual
Opis spotrebiča
A nástavec na usmernenie prúdu vzduchu
B spínač
C závesné očko
D difuzér
Používanie
Nastavenie spínača (obr. 2a/2b, podľa
prevedenia)
0 = spotrebič je vypnutý
cool = chladný vzduch/stredný prúd
vzduchu (FIGARO 1600)
1 = stredná teplota/stredný prúd vzduchu
2 = vyššia teplota/silnejší prúd vzduchu
Nástavec na usmernenie vzduchu
(obr. 3)
Nástavec je snímateľný. Umožňuje
usmerniť prúd vzduchu podľa potreby
používateľa a zjednodušuje tak úpravu
účesu.
Šetrnejšie sušenie pomocou difuzéra
(obr. 4)
Difuzér ponúka veľkú plochu sušenia.
Vďaka difuzéru dosiahnete vzdušnejší
a bohatší účes rýchlo a bez vírenia vlasov.
Je ideálny na prírodné vlny, trvalú a jemné
vlasy.
Závesné očko (obr. 5)
Integrované závesné očko umožňuje
praktické uloženie spotrebiča. Ušetríte
priestor a budete ho mať vždy po ruke.
Likvidácia
Likvidácia obalového materiálu
Obaly nevyhadzujte do koša. Kartónový
obal odovzdajte v zberni starého papiera.
Polyetylénové vrecko takisto odovzdajte
v príslušnej zberni, alebo ho hoďte do
príslušnej nádoby.
Figaro 1600
Ochrana zdravia a životného prostredia
Sušič vlasov
na výrobku alebo jeho obale
Symbol
upozorňuje na to, že materiál nepatrí
k bežnému domácemu odpadu, ale ho
treba odovzdať do špeciálnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrických
alebo elektronických spotrebičov. Vašou
podporou správnej likvidácie pomáhate
chrániť prostredie a zdravie vašich
blízkych. V dôsledku nesprávnej likvidácie
sa poškodzuje životné prostredie, čo
vplýva negatívne na zdravie všetkých
obyvateľov.
Ďalšie
informácie
o recyklovaní tohto výrobku získate na
miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku
alebo v zberni odpadu.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce
spotrebiče, poskytuje na výrobky 2-ročnú
záruku. Viac informácií o záruke nájdete
na priloženom záručnom liste.
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 4322 (55)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.electrolux.sk
www.aeg.com
© Copyright by AEG
Návod na používanie
Bezpečnostné pokyny
Spotrebič smiete zapojiť len do elektrickej
siete s takým napätím a typom prúdu, aké
sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.
Upozornenie! Sušič vlasov nesmiete
používať vo vani, pod sprchou, nad
umývadlom alebo v ich blízkosti, ani
v blízkosti iných nádob s vodou.
Nebezpečenstvo hrozí aj vtedy, keď je
spotrebič vypnutý. Preto po každom
použití a pred čistením spotrebič odpojte
od elektrickej siete. Pri odpájaní
spotrebiča od elektrickej siete nikdy
neťahajte za elektrický kábel, ale uchopte
zástrčku.
Zabudovanie ochranného zariadenia proti
skratu v domácej elektrickej inštalácii so
spúšťacím prúdom nie vyšším ako 30 mA
poskytuje dodatočnú ochranu. V prípade
pochybností sa obráťte na kvalifikovaného
elektrikára.
Spotrebič sa nesmie dostať
do
kontaktu
s vodou.
Spotrebič
nechytajte
mokrými rukami. Ak sušič
nedopatrením
spadne
do
vody,
okamžite vytiahnite zástrčku spotrebiča
z elektrickej
zásuvky.
V žiadnom
prípade nesiahajte do vody! Spotrebič
dajte skontrolovať odborníkovi.
Do spotrebiča nestriekajte vodu, ani
doňho nesprejujte rozprašovačom na
vodu ani žiadnym sprejom.
2
Ak chcete spotrebič počas prevádzky
odložiť, z bezpečnostných dôvodov ho
najprv vypnite.
Mriežka vývodu vzduchu sa z technických
dôvodov počas prevádzky spotrebiča
zohrieva.
Ak je spotrebič v prevádzke, nesmie sa
dostať prívodný kábel do kontaktu
s otvorom pre prívod alebo vývod
vzduchu.
Z času na čas skontrolujte, či prívodný
kábel nie je poškodený. Ak je prívodný
kábel poškodený, nechajte ho vymeniť
v autorizovanom servisnom stredisku.
Zoznam
autorizovaných
servisných
stredísk je priložený.
Tieto
bezpečnostné
pokyny
treba
bezpodmienečne dodržiavať a starostlivo
ich vysvetliť deťom. Nedovoľte deťom hrať
sa so spotrebičom a pri sušení vlasov ich
nenechávajte bez dozoru.
Otvory pre prívod a vývod vzduchu musia
zostať vždy voľné a NIKDY ich nesmiete
zablokovať.
Ak by sa za akéhokoľvek dôvodu
obmedzil voľný prietok vzduchu (napr.
vplyvom nečistôt), zabudovaná tepelná
poistka sa automaticky aktivuje a vypne
spotrebič. O niekoľko minút, keď sušič
vychladne, sa spotrebič znovu zapne.
Ak
je
mriežka
prívodu
vzduchu
znečistená, treba ju vyčistiť (kefkou alebo
vysávačom). Pred čistením spotrebič
odpojte od elektrickej siete. Dbajte na to,
aby sa do otvorov spotrebiča nedostali
vlasy.
Opravy spotrebiča smie vykonávať
výlučne
autorizované
servisné
stredisko.
Neodborné
zásahy
predstavujú pre užívateľa značné
nebezpečenstvo. V prípade poruchy sa
preto vždy obráťte na autorizované
servisné
stredisko.
Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je
priložený.
Výrobca
nezodpovedá
za
škody
spôsobené nesprávnou obsluhou alebo
používaním na nevhodné účely.
•
•
Tento
spotrebič
zodpovedá
nasledujúcim smerniciam EU:
73/23/EHS z 19.2.1973 - Smernica o
elektrických zariadeniach určených na
používanie v rámci určitých limitov
napätia, vrátane upravujúcej smernice
93/68/EHS;
89/336/EHS z 3.5.1989 - Smernica
pre elektromagnetickú kompatibilitu,
vrátane
upravujúcej
smernice
92/31/EHS.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising