Husqvarna | QSG6055X | User manual | Husqvarna QSG6055X User Manual

Husqvarna QSG6055X User Manual
Brugsanvisning
DK
KOMFUR
REGINA DUCHESSE
QSG 6055X
821 06 84-00
Indhold
Indhold
Sikkerhed ........................................................... 3
Komfuret ............................................................ 4
Udpakning ............................................... 4
Tilbehør .................................................... 4
Sikkerhedsudstyr .............................................. 5
Tippesikringen ......................................... 5
Børnesikringsskærm
(ekstra tilbehør) ....................................... 5
Lågelåsen ................................................. 6
Før første anvendelse....................................... 6
Rengøring af komfuret ........................... 6
Rengøring af de rustfrie ydersider ......... 6
Rengøring af silver håndtag ................... 6
Rengør tilbehøret ..................................... 6
Indstilling af uret ..................................... 7
Brænd ovnen ren ..................................... 7
Betjeningspanel .................................................. 8
Kontrollamper ......................................... 8
Køleblæseren .................................................... 9
Glaskeramikpladen .........................................10
Sådan benyttes komfuret .....................10
Rengøring af den glaskeramiske
plade .......................................................13
Sikkerhedsfunktioner ............................14
Ovnen ...............................................................15
Ovnens funktioner .................................15
Urets taster ............................................ 16
Stopuret ................................................16
Tilberedningstid ....................................17
Sluttidspunkt ........................................17
Tilberedningstid og sluttidspunkt .........18
Praktisk anvendelse ..............................19
Rengøring og vedligeholdelse ...............23
Installation ........................................................26
Ændring af sokkelhøjde og
-dybde ...................................................26
Niveaujustering ......................................27
Elektrisk tilslutning ................................27
Fejl og mangler / Afhjæplningsret ...............28
Service ..............................................................29
Tekniske oplysninger .....................................30
Tabeller ............................................................31
Bagning ..................................................31
Placering i ovn .......................................31
Stegning ved lav temperatur ................32
Madlavning og grillning ......................... 33
Praktiske råd og tips ......................................34
Problem og afhjælpning .................................35
Skrotning ..........................................................35
2
Sikkerhed
Sikkerhed
Komfurer har gennemgået en stor udvikling i de seneste år, derfor er det ikke sikkert, at Deres nye komfur kan anvendes på samme måde som Deres gamle. Det er derfor vigtigt at gennemlæse brugsanvisningen grundigt for at opnå
den fulde udnyttelse samt den længste holdbarhed. Komfuret er beregnet til brug i en almindelig husholdning i
Danmark. Pas på brugsanvisningen, da den skal følge med, hvis komfuret overdrages til ny ejer. Tag gerne kontakt
med os hvis du har synspunkt eller spørsmål om komfuret og brug af denne. Adresse og telefonummer finder du i
afsnittet ”Service”.
Dette er et SIKKERHEDSSYMBOL. Læs teksterne ved dette symbol ekstra omhyggeligt, så De ikke forvolder skade
på person eller ejendom.
Børn og komfurer
Lad aldrig friturekogning, smeltning af fedt, paraffin
eller andet letantændeligt stå uden opsyn. Ved eventuel
brand, skal alle knapper nulstilles og en evt emhætte
skal slukkes. KVÆL ILDEN MED ET LÅG, brug aldrig vand.
Der må kun benyttes kogegrej og fade, som er
beregnet til henholdsvis glaskeramiske plader og ovne.
Kontroller bundene. Kogegrej med ujævn bund giver
dårlig varmekontakt og kan let dreje på den glaskeramiske plade.
Kontroller, om der er slukket for komfuret, når det
ikke bruges. Alle knapper skal stå på nul.
Børn er af natur nysgerrige og interesserede i verden
omkring sig og derfor også i komfuret. Vi vil nedenfor
nævne nogle ting, man selv kan være opmærksom på at
gøre, hvis der er børn i huset eller hvis man har besøg af
børn:
Der bør være en frasætningsplads på mindst 40 cm
på begge sider af komfuret. Komfuret kan også
installeres med en væg eller et højskab på den ene side
og en frasætningsplads på den anden. Vær opmærksom
på, at komfuret kan tippe ved unormal belastning.
Monter derfor TIPPESIKRINGEN.
Hvis du har børnesikringsskærm (tilbehør) skal den
være monteret. Sæt LÅGELÅSEN i funktion.
Anvend DOBBELTFUNKTIONSLÅSEN. Aktivér
låseknappen, og lås komfuret, når det ikke er i brug.
Lad ikke børn bruge barberbladsskraberen.
Lad gerne større børn hjælpe til ved komfuret, men
lær dem at kogegrej, kogezoner og ovne bliver meget
varme og holder varmen lang tid efter endt tilberedning.
BERØRING KAN GIVE BRANDSKADER!
Anvendelse af pladen skal ske med største forsigtighed.
Fx flambering med cognac eller anden alkohol kan
medføre t fedtrester i emhætten antændes og forårsager
alvorlig brand. Ligeledes kan flammer og brændende
fedtstof forårsage personskader.
Installation
Rengøring
Indgreb i komfuret må kun udføres af en AUTORISERET
EL-INSTALLATØR. Arbejde udført af ukyndig kan føre til
skader på personer og/eller ejendom samt forringe
komfuret.
Komfuret er tungt. De kanter og hjørner, som man
normalt ikke kommer i kontakt med, er skarpe. Man bør
benytte handsker, når komfuret skal flyttes.
Hvis komfuret stilles på en ekstra sokkel, skal det
sikres mod fremadskridning.
Vær opmærksom på, at komfuret kan tippe ved
unormal belastning. Monter derfor TIPPESIKRINGEN.
Anvendelse
Anvend aldrig en revnet glaskeramisk plade. Væske
kan ved overkogning og/eller ved rengøring trænge ned
til spændingsførende dele. Afbryd strømmen til
komfuret, og kontakt service.
Læg aldrig aluminiumsfolie, plast eller lign. på den
glaskeramiske plade. En varm kogezone kan få papiret/
plasten til at brænde/smelte.
Advarsel! Alkohol og lignende, som kan
udvikle eksplosive gasser, eller andre emner,
som kan forårsage brand eller eksplosion, må
ikke anvendes i ovnen.
Af hygiejne– og sikkerhedsmæssige grunde skal
glaskeramikpladen og ovnen holdes rene. Fedtpletter og
spildt mad afgiver os ved opvarmning og vil i værste
tilfælde medføre brand.
Fjern straks (mens pladen stadig er varm) sukker og
overkog med højt sukkerindhold, f.eks. marmelade,
samt smeltet plast og alufolie med barberbladsskraberen for ikke at skade pladen. Vær forsigtig, da
barberblads-skraberen er meget skarp.
Vedligeholdelse og service
Stil alle knapper på nul inden udskiftning af pære.
Service og evt. reparationer skal udføres af
Electrolux Hvidevare–Service eller af en serviceorganisation, som er godkendt af leverandøren. Der må
kun benyttes reservedele, som leveres af ovennævnte.
Skrotning
Hjælp med at undgå ulykker, når komfuret skal
kasseres: Fjern kablet fra stikket i væggen, skær kablet
af helt inde ved komfuret, og sæt låsene ud af funktion.
3
Komfuret
Komfuret
1
1 Aftagelig ventilationsrist
2 Glaskeramisk plade
2
3 Betjeningspanel med
DREJEKNAPPER
4 Ovn
5 Opbevaringsskuffe
3
6 Sokkel
Komfuret har hjul bagtil for lettere
at skubbe det på plads og tage det
ud ved rengøring. Åben lågen, tag
fat under betjeningspanelet og løft
forsigtigt komfuret samtidigt med
at det skubbes på plads eller
trækkes ud.
4
5
6
Udpakning
Tilbehør
Kontrollér, at komfuret er fejlfrit og ubeskadiget.
Eventuelle transportskader fra en transport, som De
ikke selv har foretaget, skal senest 1 uge efter modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.
Emballagen kan genanvendes. Aflever den til genbrug. Spørg evt. tekninsk forvaltning i kommunen
FØLGENDE LEVERES MED KOMFURET:
• Emaljerede bageplader
• Proff-plader dvs. perforerede og silikonebelagte aluminiumsplader
• Super Clean bradepanne og ovnsrist, som
har en smudsafvisende belægning.
• Tippesikring, skruer og monteringsanvisning
• Barberbladsskraber samt rengøringsmiddel
til glaskeramisk plade
• Stegetermometer
• Brugsanvisning
• Plastkniv, egnet til at skære kager
FØLGENDE KAN KØBES SOM EXTRA TILBEHØR :
• Sokkeldekor
• Børnesikringsskærm, skruer og monteringsanvisning
4
Sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsudstyr
Sørg for at der forefindes frasætningspladser på mindst
40cm. på begge sider af komfuret (SE BILLEDET). En af
frasætningspladserne kan ersattes med en væg eller et
højskab.
Børnsikkerheden kan øges yderligere hvis du
desuden sørger for at følgende er monteret/ i funktion:
min. 40 cm
min. 40 cm
Tippesikringen
Tippesikringen skal monteres, for at hindre
komfuret i at tippe ved anormale belastninger.
Tippesikringen virker kun, når komfuret er
skubbet helt ind.
Før du monterer tippesikringen, må du kontrollere at
komfuret er justeret til rigtig højde, se kapitel Installation,
s. 26.
SÅDAN MONTERES TIPPESIKRINGEN PÅ KOMFURET:
1 Tegn en streg på væggen, langs pladens bagkant
35-65 mm
(SE BILLEDET).
2 De viste mål (SE BILLEDET) gælder for montering på
venstre eller højre side. Mål ud, hvor tippesikringen
skal anbringes, og skru den fast i et massivt materiale eller en passende forstærkning. OBS! Hvis
afstanden mellem bordets skabe er større end komfurets bredde, skal sidemålet justeres, hvis komfuret
skal centreres.
3 Hvis målet er blevet justeret, husk da på at tilpasse
tippesikringen efter hullet i komfurets bagside, når
komfuret skubbes på plads.
55-60 mm
Børnesikringsskærm (ekstra tilbehør)
Børnesikringsskærm monteres for at gøre det
sværere for børn at nå gryder på pladen.
1 Tryk propperne ind i de forreste huller.
2 Placér skærmen på komfuret med propperne over
pladekanten.
3 Drej skærmen skævt nedad og
4 derpå opad, således at den korte sides kanter får fat
under pladekanten.
5 Lås med de bageste propper.
2
1
3
5
4
5
Sikkerhedsudstyr
Lågelåsen
Lågelåsen gør det sværere for børn at åbne lågen/
skuffen. Ved levering er låsen i funktion, men den kan
kobles ud efter behov.
A Tryk låsen ned, når du skal ÅBNE lågen.
B Hvis du vil SÆTTE LÅSEN UD AF FUNKTION, skal du
først sikre, at ovnen ikke er varm. Tryk derpå
låsen på lågens overkant ned, og før den et par
mm. mod højre.
C Hvis låsen ikke er i funktion, skal du føre låsen
på lågens overkant et par mm. mod venstre.
Før første anvendelse
Rengøring af komfuret
Komfuret rengøres nemmest med en ren klud, varmt
vand og lidt håndopvaskemiddel umiddelbart efter
brug. BRUG ALDRIG SKUREMIDLER ELLER ANDRE RIDSENDE
MIDLER. Aftræksdækslet kan vaskes i opvaskemaskinen.
Husk, at tippesikringen ikke virker, når komfuret
trækkes ud for rengøring bag komfuret.
Rengøring af de rustfrie ydersider
De rustfrie ydersider rengør du lettest ved hjælp af en
blød klud og Original Steel Polish, som kan købes hos
Elektrolux Service A/S. Du kan også benytte vinduespudsemiddel. Hvis ydersiderne er meget snavsede, kan
du benytte sprit, f.eks. denatureret sprit.
BRUG ALDRIG SKUREMIDLER eller andet ridsende middel.
Brug heller ikke ridsende materiale, såsom ståluld eller
svampe med grov side.
Rengøring af silver håndtag
Dette gælder for alle komfurer med silver håndtag.
Rengør håndtaget med en blød klud, varmt vand og
opvaskemiddel efter brug. ANVEND ALDRIG SKUREMIDDEL,
STÅLULD, RENGØRINGSSVAMPE eller andre slibende
rengøringsmidler.
Rengør tilbehøret
Plader, bradepande m.m. vaskes op i varmt vand og
håndopvaskemiddel. Skyl efter og aftør tilbehøret.
Også Super Clean-tilbehøret skal vaskes grundligt
af med varmt vand og opvaskmiddel, før du anvender
delene første gang.
6
A
B
C
Sikkerhedsudstyr
Indstilling af uret
Når strømmen til komfuret er slået til, blinker et antal
symboler, indtil du har indstillet uret.
SÅDAN INDSTILLER DU TIDEN:
1 Symbolet A og 0:00 blinker i informationsvinduet.
A
2 Tryk på knapperne
og
samtidigt og slip
derpå først knappen
og så knappen
. Indstil tiden med
og
. Tiden indstilles i
minutter. Symbolet A slukkes. Symbolet
kommer frem, efter uret er sat.
Brænd ovnen ren
Hold børn under opsyn!
Komfuret bliver meget varmt.
Inden ovnen anvendes første gang skal den afbrændes.
Dette gøres på følgende måde:
max.°C
1 Tænd for over/undervarme
og sæt ovnen på
højeste temperatur. Ovndøren skal være lukket.
2 Luft ud i køkkenet. Sluk ovnen, når lugt– og
røgudvikling er ophørt.
3 Vask ovnen, døren og ribberne med varmt vand
og håndopvaskemiddel. Aftør ovnen.
7
Sikkerhedsudstyr
Betjeningspanel
2
6
3
5a
1a
1b
5b
1a Kontrollampe KOMFUR
1b Kontrollampe OVN
2 Funktionsknap OVN
3 Termostatknap OVN
4 Knapper til VARMEFELTER
5a Display
5b Taster til URET
6 Dobbeltfunktionslås
Kontrollamper
Disse lamper er af glimlampetypen. Ved evt. fejl, kontakt service.
8
4
Køleblæseren
Køleblæseren
Komfuret er udstyret med en køleblæser. Den bruges
til at holde temperaturen på panelet og knapperne
nede.
Køleblæseren starter automatisk, når du bruger
ovnen. Den kører så længe ovnen er tændt. Når alle
knapper så er stillet på nul, stopper blæseren
automatisk.
3
1
2
Kølesystemet
Knapperne og panelet (1) køles ned ved hjælp af køleblæseren. Glasset i lågen (2) holdes køligt ved hjælp af
ventilationskanaler i selve lågen og en varmereflekterende belægning på lågens inderside. Den varme luft
strømmer ud under panelet (3) (dog ikke dampen fra
maden i ovnen, som slipper ud gennem damphætten).
9
Glaskeramikpladen
Glaskeramikpladen
Den glaskeramiske plade har fire varmezoner. Når der
tændes for en kogezone, lyser den i forskellige intervaller,
afhængig af hvilken indstilling der er valgt. Selv ved
højeste indstilling slukker kogezonen ind imellem, for at
pladen ikke skal blive overophedet.
Det er muligt at ændre størrelsen af de to bageste zoner.
Til gryder, stegepander eller kasseroller er der runde zoner i
forskellige størrelser. Den ovale er velegnet til at holde et
fad varmt (under stegning på en anden zone) eller til en
fiskegryde.
Restvarmeindikatoren har fire lamper, en for hver zone.
Lampen lyser, hvis zonen er varmere end ca. 55°C, selv
efter der er slukket for zonen.
ø 140 mm
140x250 mm
ø 180 mm
ø 120 mm
ø 140 mm
ø 210 mm
Glasset i pladen tåler varme, kulde og temperaturchok,
men er følsomt over for slag. En krydderikværn, der falder
ned, kan få pladen til at revne. Brug aldrig pladen som
stå-, aflastnings- eller opbevaringsplads.
Sådan benyttes komfuret
BRUG ALDRIG EN REVNET GLASKERAMISK PLADE.
Ved overkogning kan væske trænge ned til
spændingsførende dele. Afbryd strømmen til
komfuret, og kontakt en reparationsservice.
Fjern straks (mens pladen stadig er varm) sukker
og overkog med højt sukkerindhold, f.eks.
marmelade, samt smeltet plast og alufolie med
barberbladsskraberen for ikke at skade pladen.
Lad aldrig friturekogning, smeltning af fedt,
paraffin eller andet letantændeligt stå uden opsyn.
Ved brand skal alle knapperne på komfuret
nulstilles, og der skal slukkes for emhætten.
KVÆL ILDEN MED ET LÅG, brug aldrig vand. Læg
aldrig alufolie, plast el. lign. på pladen. En
varmezone, der er blevet tændt ved en fejl, kan få
papiret/plasten til at brænde/smelte.
10
0
1
2
12
Knapperne til varmezonerne er mærket fra 0-12, hvor 12
er den højeste værdi. Gør følgende, hvis du vil bruge de
forreste zoner eller de bageste i lille størrelse:
1 Drej med uret til den ønskede indstilling på
knappen for den zone, du har valgt. Komfurets
røde kontrollampe tændes.
2 Nulstil knappen mod uret efter brug.
Glaskeramikpladen
Gør følgende, hvis du vil bruge de to bageste zoner i stor
størrelse:
1 Drej med uret forbi symbolet
efter tallet 12.
2 Drej derpå tilbage til den ønskede indstilling
mellem 12 og 1. Nulstil knappen ved at dreje
mod uret efter brug.
1
0
12
2
Hvilken varmeindstilling du skal vælge? Du må prøve
dig frem til den indstilling og den varmezone, som
passer sig og dine gryder bedst, afhængigt af hvad du
skal tilberede. Nedenfor følger en lille vejledning:
Kogning
Normalt bringes vandet i kog på den højeste indstilling
for derpå at koge videre på en lavere indstilling. Lyden
eller størrelsen af ”vandboblerne” kan hjælpe dig med
at vælge den rigtige indstilling:
SVAG VARME:
Sydende vand. Egnet til viderekogning af ris,
fisk og grønsager som f.eks. sukkerærter og broccoli.
MIDDELVARME: Småkogende vand. Egnet til den meste
kogning, f.eks. af kød, rodfrugter og viderekogning af
kartofler.
STÆRK VARME: Lyden forsvinder, inden vandet begynder
at boble kraftigt. Egnet til opkogning af vand til pasta
og ris. Skift derpå til den ønskede indstilling for
viderekogning.
Stegning
Ved stegning bliver resultatet bedst, hvis maden ikke
er køleskabskold og højst dækker 2/3 af stegepandens
bund. Kom margarine/smør i stegepanden, og vælg en
indstilling med knappen. Det er vigtigt, at fedtstoffet
har den rigtige farve (temperatur), når du påbegynder
stegninger, for at resultatet kan blive godt. Tryk en lys
træpalet mod bunden, så kan du let se fedtstoffets
farve.
SVAGT BRUNT FEDTSTOF:
Egnet til f.eks. æg, løg, rå kartofler,
koteletter og bøffer samt hel fisk.
BRUNT FEDTSTOF:
Egnet til det meste: Pandekager,
farsretter, pølser, tynde fiskefileter, gryderet osv.
KRAFTIGT BRUNT FEDTSTOF: Egnet til tynde kødskiver.
Vær forsigtig, fedtstoffet bliver let brændt.
11
Glaskeramikpladen
Valg af kasserolle/stegepande
Et komfur med glaskeramisk plade stiller større krav til
dine gryder end et komfur med kogeplader. Følgende er
værd at tænke på:
• Undersøg grydernes bunde. Gryder med konveks (udadbuet) bund glider let på den
glaskeramiske plade og giver dårlig varmekontakt.
• Aluminium har en god varmeledningsevne, men
kan efterlade sølvlignende flager på pladen.
Fjern flagerne med det rengøringsmiddel, der
fulgte med komfuret ved levering.
• Kasseroller og kander i glas eller emaljeret med
groft mønster slider, hvis de trækkes frem og
tilbage, mere på pladen end gryder af andre
materialer.
• Undgå at bruge lakerede kasseroller. Lakflagerne kan løsne sig og brænde fast på pladen.
For at spare tid og dermed energi bør den plane del af
kasserollens/stegepandens bund være:
• mindst lige så stor som zonen. Med en for lille
bund brænder evt. overkog let fast på pladen.
• finmønstret.
• let konkav (indadbøjet), da den planerer lidt ud
ved opvarmning.
Når du skal købe en ny kasserolle, er det mest
hensigtsmæssigt at vælge en rustfri model med
sandwichbund, dvs. en bund med lag af forskellige
metaller.
Spar energi!
• Brug låg, så halveres energiforbruget (i forhold til
tilberedning uden låg).
• Brug gryder med plan bund. Derved spares 25%
af energiforbruget (sammenlignet med energiforbruget ved en ikke plan bund).
• Hold pladen ren og tør. Smuds og væske hindrer
varmeoverførslen mellem gryden og varmezonen.
• Sluk for varmezonen, og lad maden blive færdig
på eftervarmen.
• Damp- og trykkogning sparer også energi.
12
aluminium
Glaskeramikpladen
Rengøring af den glaskeramiske plade
FJERN STRAKS, MEDENS PLADEN ENDNU ER VARM,
sukker og overkog med højt sukkerindhold, f.eks.
marmelade samt smeltet plast og alufolie for ikke
at skade pladen.
VED KRAFTIG TILSMUDSNING GØR MAN SOM FØLGER :
Skrab pladen ren med barberbladsskraberen.
2 Anvend det medfølgende rengøringsmiddel, når restvarmeindikatoren er slukket.Kom nogle dråber af
rengøringsmidlet på pladen. Gør pladen ren med en
fugtig klud og køkkenrulle.
3 Fjern evt. overskydende rengøringsmiddel med en
fugtig klud. Hvis det ikke fjernes kan det ætses fast i
pladen, når den opvarmes igen. Tør efter med en tør
klud.
1
Barberbladsskraberen
BARBERBLADSSKRABEREN SKAL OPBEVARES
UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Benyt skraberen med
forsigtighed; da bladet er meget skarpt.
Skraberen benyttes til at fjerne overkog fra den glaskeramiske topplade.
SÅDAN ANVENDER DU BARBERBLADSSKRABEREN:
1 Før beskyttelseskappen tilbage så barberbladet bliver
synligt (SE BILLEDET).
2 Kontrollér at bladet er rent og helt, da det ellers
kan skade toppladen. Nye blade kan købes hos
farvehandleren.
3 Hold bladet i en vinkel på ca 45° og skrab
pladen ren. Bladet kan trykkes hårdt mod pladen
uden at beskadige den.
4 Tør forsigtigt snavset af bladet med køkkenrulle.
5 Efter brug skal beskyttelseskappen skubbes
fremad så langt som muligt. Opbevar skraberen
utilgængeligt for børn.
SKIFTE AF BARBERBLAD:
1 Åbn skraberen ved at løsne hele skruen
(skruetrækker er ikke nødvendigt ) og placér det nye
barberblad i den forreste kant.
2 Saml skraberen og skru skruen på plads igen.
3 Skub beskyttelseskappen fremad så langt som
muligt, så barber-bladet er beskyttet.
13
Glaskeramikpladen
Sikkerhedsfunktioner
Dobbeltfunktionslåsen
Låsen er indbygget i termostatknappen og har to
funktioner. Afhængig af sikkerhedsbehovene vælger du,
om du vil bruge låsen med enkelt eller dobbelt funktion.
Obs! Strømforsyningen til komfuret er ikke afbrudt. Den
røde kontrollampe lyser som sædvanligt, hvis knapperne
ikke er nulstillede.
ENKELTFUNKTION: Strømmen til komfurets funktioner
er afbrudt, når termostatknappen står på OFF.
DOBBELTFUNKTION: Hvis låseknappen også er
indkoblet, gøres det endnu sværere for børn at “bruge”
komfuret. I det tilfælde skal man bruge to hænder –
hvilket børn har svært ved at klare – for at tænde
for komfuret.
Enkelt sikkerhedsfunktion
(se illustration A):
Drej termostatknappen mod uret til ”OFF”.
LÅS KOMFURET PÅ FØLGENDE MÅDE
GØR FØLGENDE, HVIS DU VIL BRUGE KOMFURET:
1 Drej knappen med uret til nulindstillingen
(dvs. til knappen igen står på klokken 12).
2 Brug komfuret som normalt. Kontrollér, at ingen
andre funktioner end den/de ønskede er slået til.
(Nogen kan have drejet på en knap, mens låsen
var aktiveret).
Dobbelt sikkerhedsfunktion
Inden du bruger låsen med dobbelt sikkerhedsfunktion
første gang, skal du AKTIVERE LÅSEKNAPPEN
(se illustration B):
1 Nulstil termostatknappen og kontrollér, at
knappen står på klokken 12.
2 Sæt en bordkniv ind bag knappen, og lirk let for
at få knappen af.
3 Fjern det røde hylster.
4 Sæt knappen tilbage på ”nulstilling”.
Fremover behøver du kun at dreje termostatknappen
mod uret til ”OFF” for at låse komfuret (se illustration
A).
GØR FØLGENDE, HVIS DU VIL BRUGE KOMFURET
(se illustration C):
1 Tryk låseknappen ned, og hold den nede.
2 Drej knappen med uret til nulindstillingen (dvs.
til knappen igen står på kl. 12).
3 Brug komfuret som normalt. Kontrollér, at ingen
andre funktioner end den/de, du ønsker at bruge,
er slået til. (Nogen kan have drejet på en knap,
mens låsen var aktiveret).
14
Ovnen
Ovnen
Ovnene har udtagelige ovnribber med henholdsvis syv
ribber. Hvilken ribbe, der er egnet til de forskellige funktioner og temperaturer, kan du se i skemaerne for bagning
og madlavning bagest i brugsanvisningen.
Ovnens funktioner
Det gælder for samtlige funktioner, at den gule
kontrollampe lyser under opvarmningen af ovnen
og slukker, når temperaturen er nået (tænder og slukker, når termostaten slår til og fra). For at vælge ovnsfunktion, drej funktionsknappen til symbolet for
ønskede funktion (se neden).
OVNEN HAR FØLGENDE FUNKTIONER :
Ovnlys
Ovnlyset tændes automatisk ved alle indstillinger. Du
kan også have lyset tændt, uden at de andre funktioner
er sat i gang.
Over-/undervarme
Varmeelement i loft og bund
Varmluft
Ydre top- og bundelement samt varmluftsblæser med
det omgivende element tilkoblet.
Varmluftsgrill
Grillelement i loft og varmluftblæseren er indkoblet.
Grill
Grillelement i loft
Gratinering
Grillelement i loft og varmeelement i bund. Kan
anvendes ved lynopvarmning. Indstil temperaturen.
Når kontrollampen slukker, ændres indstilingen på
funktionsknappen til ønsket funktion.
Stegning ved lav temperatur
Langtidstrin, maks. 125ºC. Top- og bundelement
tilkoblet med ovneffekt på 500W.
15
Ovnen
PRINCIPPER FOR VARMLUFT
Lofts- og bundelementet samt et ringelement rundt om
blæserne opvarmer luften, som derpå spredes gennem
luftkanaler i ovnens bagvæg. Den varme luft cirkulerer
i ovnen, inden den efterfølgende suges ind gennem
blæsergitteret.
Varmen overføres hurtigt og effektivt, hvilket som
oftest indebærer, at du kan bruge en lavere ovntemperatur end ved over/undervarme. Sænk temperaturen med 15-20%, hvis der i opskriften står, at du skal
anvende en temperatur på mellem 160 og 225°C.
Jo højere temperatur, des mere skal den sænkes. Ved
temperaturer over 225°C er det bedre at anvende
over/undervarme.
Urets taster
SYMBOLER I DISPLAYET:
A Autosymbol
A
Grydesymbol
Minutursymbol
TASTERNES SYMBOLER :
Minutur
Tilberedningstid
Sluttid
Mindre, tid eller temperatur
Mere, tid eller temperatur
Stopuret
Du kan indstille tider på stopuret fra 1 minut og op til
23 timer og 59 minutter.
1 Tryk på
. Tiden 0:00 vises. Hvis du ikke har
indstillet tiden indenfor 5 sekunder, vender den
tilbage til "normaltid". Tryk da på
igen.
2 Indstil tiden ved at trykke på
og
. Sym-
bolet
vises nu i vinduet.
3 Når den indstillede tid er nået, lyder der et signal og symboler
forsvinder fra vinduet.
Tryk på en af knapperne
eller
for at
slukke for signalet.
Du kan ændre eller nulstille tiden ved at trykke på
eller
. Efter cirka 5 sekunder vender visningen
tilbage til almindelig urvisning. Du kan se hvor lang tid,
der er tilbage på stopuret, ved at trykke på
.
ÆNDRING AF LYDSIGNAL
Der er tre forskellige lydsignaler/lydniveauer. Hvis du
vil ændre lydsignalet, skal du trykke på
, indtil du
finder det signal, du vil have.
16
A
Ovnen
Tilberedningstid
Med denne funktion kan du indstille, hvor længe
maden skal være i ovnen. Når tilberedningstiden er
nået, slukker ovnen.
SÅDAN INDSTILLER DU TILBEREDNINGSTIDEN:
1 Tænd for ovnen ved at dreje funktionsknappen
og termostatknappen på de ønskede indstillinger.
2 Tryk på
A
og indstil tiden ved hjælp af
eller
. Symbolet A og
vises nu i informationsvinduet.
3 Nu starter ovnen
4 Når den indstillede tilberedningstid er nået,
blinker symbolet A, symbolet
slukkes og der
lyder et signal. Tryk på knapperne
eller
samtidigt for at slukke for signalet.
5
SÆT KNAPPERNE PÅ NUL.
Efter cirka 5 sekunder vender visningen tilbage til
almindelig urvisning. Tryk på
for at se hvor lang
tid, der er tilbage.
Sluttidspunkt
Her indstiller du det tidspunkt, ovnen skal slukke på.
Dette er en nyttig funktion, hvis du:
• skal hjemmefra en tid og er bange for, at maden/
bagværket skal blive ødelagt i mellemtiden.
• vil udnytte eftervarmen og dermed spare energi.
Du sætter maden i ovnen og når du så har indstillet det
ønskede sluttidspunkt, starter ovnen.
SÅDAN GØR DU
1 Tænd for ovnen ved at dreje funktionsknappen
og termostatknappen på de ønskede indstillinger.
2 Tryk på
og indstil sluttidspunktet ved hjælp
A
af
eller
. Symbolet A og
vises nu i
informationsvinduet.
3 Nu starter ovnen
4 Når det indstillede sluttidspunkt er nået, blinker
symbolet A, symbolet
slukkes og der lyder
et signal. Tryk på knapperne
eller
samtidigt for at slukke for signalet. Efter cirka 7
minutter stopper signalet automatisk, hvis du
ikke har slukket for det manuelt inden.
5
SÆT KNAPPERNE PÅ NUL.
ET EKSEMPEL: Klokken er13:00. Du ønsker, at maden skal
være færdig kl. 13:45 (hvilket er det indstillede sluttidspunkt). Tilberedningstiden bliver dermed 45 minutter.
17
Ovnen
Tilberedningstid og sluttidspunkt
Ønsker du, at maden skal være færdig, når du kommer
hjem? Sæt maden i ovnen og indstil SLUTTIDSPUNKTET
plus den tid, du ønsker ovnen skal være tændt i, dvs.
TILBEREDNINGSTIDEN. Den maksimale tilberedningstid
er 10 timer.
SÅDAN GØR DU:
1 Sæt det, der skal tilberedes, i ovnen og tænd
ovnen ved at dreje funktionsknappen og termostatknappen på de ønskede indstillinger.
2 Tryk på
og indstil den ønskede tilberedning-
A
stid (f.eks. 45 min) ved hjælp af
og
.
Symbolet A vises i informationsvinduet.
3 Tryk på
for at indstille det ønskede sluttidspunkt. Det tidligst mulige sluttidspunkt vises i
vinduet.
4 Vælg det ønskede sluttidspunkt ved hjælp af
og
. Symbolet
er nu slukket og tændes
først igen, når ovnen starter.
5 Når tilberedningstiden er slut, afbrydes strømmen til ovnen. Symbolet A blinker, symbolet
slukkes og der lyder et signal. Tryk på knapperne
eller
samtidigt for at slukke for
signalet.
6 SÆT KNAPPERNE PÅ NUL.
Annullering af programmering
Du kan altid annullere en programmering ved at trykke
på
og
samtidig. HUSK at slukke for ovnen når
du annullerer en programmering.
18
A
Ovnen
Praktisk anvendelse
Læg aldrig alu-folie, en plade eller bradepande
direkte på ovnbunden. Hindre undervarmen i at
cirkulere kan emaljen skades på grund af
overophedning. Ovnen bliver varm under brug,
HOLD BØRN UNDER OPSYN.
Ved temperaturudsving og/eller ujævn placering af
f.eks. en pizza på en plade er der risiko for, pladen slår
sig (bliver skæv). Pladen får sin oprindelige form igen,
når den køler af.
Profpladerne er perforerede og siliconebehandlede.
Brug dem til bagning af brød i varmluft. Hvis der er
risiko for, at fedtstof eller fyld kan rende ned gennem
hullerne, skal bagværket placeres i papirforme. Profpladerne kan med tiden ændre farve.
Herunder får du praktiske råd og tips om hvordan
du bedst udnytter ovnens forskillige funktioner ved
forskillige typer af madlavning:
Bagning
Stik i bløde kager ca. 5 minutter før fuld tid. Dette gør
det muligt at forkorte/forlænge bagetiden. Resultatet
kan påvirkes af opskriften, formenes materiale, farve,
form og størrelse. Lyse aluminiumsforme giver
normalt et lyst resultat.Med OVER-/UNDERVARME får hele
overfladen en ensartet farve.
Bagning med varmluft
Med VARMLUFT kan du bage mere rationelt, da to
plader i ovnen på samme tid giver en samlet bagetid,
der er kortere. Overfladen kan dog blive uregelmæssigt
brun, især hvis brødet ikke er hævet færdig.
Blev resultatet ikke, som du regnede med? Læs
"Praktiske Råd og Tips" på s. 34, hvor du finder tips
til, hvordan du løser dine bageproblemer.
Madlavning
Følg tabellens anvisninger.
19
Ovnen
Madlavning med varmluft
bruges til madlavning på flere niveauer samtidigt, f.eks. kødrand, frikadeller i bradepande og tilberedning af hele måltider: forret, hovedret og dessert.
Sørg for at vælge retter, der kræver samme temperatur.
Hvis retterne kræver forskellige tilberedningstider,
indsættes de i ovnen, så de bliver færdige i den
ønskede rækkefølge.
VARMLUFT
Stegning
Ovnstegning er behagelig og praktisk, både ved OVER-/
UNDERVARME og VARMLUFT. Moderne ovne er meget
velisolerede. Dette bevirker, at der bliver en høj relativ
fugtighed i ovnrummet, hvorfor det ikke er nødvendigt
at hælde vand i bradepanden. For at skyen ikke skal
branke, anbefales det at lægge stegen i et ovnfast
fad, der svarer til stegens størrelse og hælde max
2 dl vand ved.
Ved brug af stegepose, klip det ene hjørne af, før
den anbringes i ovnen. Derved undgår man at brænde
sig på varm damp, når posen åbnes.
Anvendelse af stegetermometeret
Pas på at De ikke brænder Dem på det øverste varmelegeme og ribberne ved tilslutning
af stegetermometeret. Brug grillhandske
eller grydelap ved tilslutning.
Termometeret “arbejder” indenfor temperaturområdet
0 og 99°C. Inden der tændes for ovnen fjernes dækproppen, som beskytter termometerudtaget mod snavs.
Anvend kun det originale stegetermometer og sorg for,
at ingen del af termometeret kommer i kontakt med
loftelementet.
For at opnå det bedste resultat, skal spidsen af
stegetermometeret være midt i den tykkeste del af
stegen, der hvor varmen kommer sidst. Da ovnvarmen
påvirker termometeret, skal hele termometerrøret være
inde i kødet. Termometeret kan vise forkert, hvis det
støder mod fedt eller knogler.
Sæt stegen ind i den nederste del af ovnen. Når den
ønskede kødtemperatur er nået, tages stegen ud, og
hviler i ca 15 minutter uden tildækning. Kødet er
derefter lettere at tranchere (skære for) og mindre
kødsaft går til spilde.
20
Ovnen
INDSTILLING
Sådan bruger du stegetermometeret:
1 Sæt stegetermometeret i udtaget i ovnen.
2 Den forindstillede temperatur er 80ºC. Du kan
nu indstille den ønskede temperatur ved hjælp af
Aktuel temperatur
Ønsket temperatur
og
. Den aktuelle temperatur og den valgte temperatur vises begge i informationsvinduet (SE FIGUR). I informationsvinduet kan du
følge med i, hvordan temperaturen i maden stiger.
SLUKNING
Når maden har den ønskede temperatur, lyder der et signal og ovnen slukkes.
1 Tryk på knapperne
og
samtidigt for at
slukke for signalet. Efter cirka 7 minutter stopper signalet automatisk, hvis du ikke har slukket
for det manuelt inden.
2 Tag stegetermometeret ud af udtaget i ovnen og
tag maden ud. OBS! Både ovnen og stegetermometeret er varme.
3 Sæt dækknappen på plads igen, når ovnen er
kølet af.
Du kan først benytte ovnen igen, når stegetermometeret er fjernet. OBS! HUSK AT SÆTTE OVNKNAPPERNE PÅ
NUL!
Grillning
Størrelse, marmorering, form, mængde og temperatur
på det, som skal grilles, har betydning for tiden og
resultatet. Fisk og lyst kød (fjerkræ, kalv, flæsk) får
ikke så let farve som mørkt kød (okse og vildt).
Grillolie og/eller grillkrydderier giver bedre farve,
men forøger risikoen for en brændt overflade.
Grillresultatet bliver bedst, hvis det, som skal
grilles, ikke tages direkte fra køleskabet. Tør det
af og læg det på ovnristen og krydder det efter ønske.
Placér altid en foliebeklædt bradepande under risten
til at samle fedtsprøjt m.m. op. Svinekoteletter,
bøffer, fiskefiletér o.lign. placeres i den øverste del
af ovnen, mens f.eks. tykke revelsben placeres i den
nederste del.
Sæt funktionsknappen på
og termostatknappen
på den ønskede temperatur. Påbegynd grillningen efter
3-5 minutters opvarmning. Hold øje med det, der
grilles og vend det mindst én gang under tilberedningen. For lang grillningstid giver tør, kedelig og i
værste fald brændt mad. Ovnlågen skal være lukket
under grillning.
21
Ovnen
Gratinering (lynstart)
Egner sig til at give f.eks gratin´er og varme ostebrød
farve. Denne funktion kan også benyttes til at lynopvarme ovnen til den indstillede temperatur. Når ovnen
har nået den valgte temperatur, vælger du den ønskede
funktion. Det tager ca. 9-10 minutter at varme ovnen
op til 200ºC. Men, ingen regel uden undtagelse: brug
ikke lynopvarmning hvis du skal bage småkager eller
marengs.
Varmluftsgrill
Grillelementet giver farve, samtidig med at blæseren
får den varme luft til at cirkulere og varme. Egner sig
fint til ”høje” retter, der skal have farve hele vejen
rundt.
Optøning
Sæt funktionsknappen på
. Ved optøning af kød,
fisk, glaseret eller fyldt bagværk f.eks. roulade skal
termostatknappen stå på nul. Riste/plader kan
anbringes i flere riller, hvis der er meget, der skal til
optøning. Det er ikke muligt at angive tid, men prøv at
stikke i det.
Stegning ved lav temperatur, maks.
125°C.
Sæt funktionsknappen på
og termostatknappen på
den ønskede temperatur op til maks. 125°C. Stegning
ved lav temperatur er velegnet til mad, som kan tåle at
blive tilberedt ved lav temperatur i lang tid, ca. 4-5 timer.
Husk når du planlægger din madlavning, at det tager tid,
inden maden er færdig.
Stege af okse- , svine-, eller lammekød samt vildt
kan med fordel tilberedes natten over. En længere tilberedningstid ved en lavere temperatur (100-125°C)
gør kødet mere mørt. Desuden mister kødet mindre i
vægt end ved tilberedning ved højere temperaturer.
Det er en god idé at bruge et stegetermometer. Obs!
Kød må aldrig tilberedes ved lavere temperaturer end
100°C.
22
Ovnen
Rengøring og vedligeholdelse
Ovnene
Den katalytiske emalje på ovnvægge og loft er porøs
og har en vis selvrensende effekt. Ovnbunden er af
hård emalje, hvor det er muligt at skrabe overkog bort
med en træpalet. Ovndøren består af to dele med
varmereflekterende glas for at give en lavere ydertemperatur.
KATALYTISK EMALJE
Ovnen bliver varm under brug,
hold derfor børn under opsyn.
Snavs på den katalytiske emalje brændes delvist bort
under brugen. Hvis emaljen bliver plettet, brændes ovnen
ren ved højeste temperatur med over/undervarme i 30-60
minutter.
1 Smør den katalytiske emalje ind i håndopvaskemiddel og varmt vand. Anvend en opvaskebørste
på pletterne og lad det stå i en time.
2 Tænd derefter ovnen på
over/undervarme på
højeste temperatur.
3 Lad ovnen være tændt i op til tre timer.
Brug aldrig stærke ovnrengøringsmidler eller skarpe
redskaber på den katalytiske emalje.
ALMINDELIG EMALJE
Ved kraftig tilsmudsning gør man som følger:
1 Spildt mad, eller overkog løsnes forsigtigt
med fx. en træpalet.
2 Med en svamp fordeles brun sæbe, gerne
flydende, over ovnens bund.
3 Luk ovnlågen og sæt ovnen på
over/undervarme og 100°C i ca. 10 minutter.
4 Når ovnen er blevet kold, vaskes bunden med
rent vand og tørres af. Eventuelt kan det være
nødvendigt med forsigtig brug af en skuresvamp
(hvid). Tør efter.
Udskiftning af ovnpære
1 Alle knapper skal stå på nul ved udskiftning af
pære. Ovnen må ikke være varm.
2 Fjern ribberne.
3 Fjern beskyttelsesglasset fx. ved at stikke en bordkniv ind mellem glas og væg. Hold hånden
under glasset, så det ikke falder ned i bunden af
ovnen.
4 Skru den gamle pære ud og sæt en ny i. Pæretype: Ovnpære med E14 sokkel, mærket 230-240
V, 25 W og 300°C.
5 Tryk beskyttelsesglasset på igen og sæt ribberne
fast.
23
Ovnen
OBS! Skarpe kanter, handsker anbefales.
Ovnlågen
Lågen på det rustfri komfur har et ekstra lag indvendigt glas, som let kan rengøres. Husk ikke at skrue det
ekstra indvendige glas og lågens glas af samtidigt.
RENGØRING AF DET EKSTRA INDVENDIGE GLAS (GÆLDER KUN FOR
RUSTFRI OVN)
1 Åbn lågen og lad den stå åben.
2 Skru de to skruer løs med fx en mønt og løft lågens
glas op.
3 Rengøres med vinduespudsemiddel; hvis glasset er
meget snavset, kan du benytte den medfølgende
barberbladsskraber.
4 Læg glasset ned, så hullerne passer over møtrikkerne og skru skruerne i.
RENGØRING MELLEM GLASLAGENE
1 Kontrollér at ovnen ikke er varm og at lågelåsen
2
3
4
5
6
er i funktion, inden du fjerner den ydre del, lågefronten.
Åben lågen og sæt f.eks. sammenrullede grydelapper i klemme mellem buerne i hængslet, så
lågen ikke slår i igen. (SE BILLEDET). Sænk så lågen.
Hold fast i lågens håndtag, tryk de to fjedre på
lågens øverste kant ned og fjern lågefronten.
Efter rengøring med vinduespudsemiddel hægter
du atter lågefronten fast i holderen (SE BILLEDET).
Hvis glasset er meget snavset, kan du anvende den
medfølgende barberbladsskraber. Kontrollér at
lågen er sikkert hægtet på i begge sider.
Tryk derpå de to fjedre på lågens øverste kant ned
og tryk lågefronten på plads.
Fjern grydelapperne.
3
2
4
Varmluftsblæseren
Blæserhjulet kan tages af for rengøring. VÆR FORSIGTIG,
da kanterne er skarpe.
1 Sørg for, at alle knapper er nulstillede, og at
ovnen er kold.
2 Skru de fire skruer A af med en krydsskruetrækker, og fjern ovnens bagvæg.
3 Hold let i blæserhjulet, og skru møtrikken B løs
med uret ved hjælp af en lille skiftenøgle.
4 Vask blæserhjulet i hånden i varmt sæbevand.
5 Sæt delene tilbage på plads. Sørg for, at skruerne
er ordentligt skruet i.
24
A
B
Ovnen
Super Clean-tilbehøret
Dette tilbehør har en smudsafvisende belægning og
holder længe, hvis det behandles på rette måde.
OBS! Placér ikke SUPER CLEAN-tilbehøret på et
varmt komfur, da det kan blive beskadiget. Tilbehøret kan tåle temperaturer op til 250°C. Varm
aldrig tilbehøret op uden mad eller bagværk.
Vask tilbehøret grundigt af med varmt vand og
opvaskemiddel, før du anvender delene første gang.
Hvis du følger disse råd og tips, vil dit SUPER
CLEAN-tilbehør holde længe og blive ved med at
være let at rengøre:
• Brug redskaber af plast eller træ i stedet for
metal, der kan beskadige pladen.
• Husk at gryder med ru bund kan beskadige tilbehøret.
• Den medfølgende plastkniv er egnet til at skære
bløde kager.
• Rengør tilbehøret med en blød svamp eller
opvaskebørste i varmt vand eventuelt tilsat
opvaskemiddel. Brug ikke opvaskemaskine.
• Brug aldrig ståluld eller skarpe genstande til
rengøring.
Tilbehøret til ovnen
Løsn ovnribben i de nederste hjørner (1), løft den skråt
opad og tag den ud (2). Vask ribberne (og andet muligt
tilbehør, så som grillrist og grillspid) af i hånden eller i
opvaskemaskinen. Hvis de er meget snavsede, kan de
lægges i blød, inden de rengøres med f. eks Rens-let.
Bagepladerne, også eventuelle plader ”for den
professionelle”, og bradepanden tørres af med køkkenrulle og kan efter behov vaskes af i hånden. Fastbrændte pletter fjerner du med en paletkniv (gælder
dog ikke plader ”for den professionelle”).
2
1
Opbevaringsskuffen
1 Tøm skuffen, og træk den ud indtil ”stop”.
2 Tag fat i håndtaget, og løft let opad, så skuffen
kommer fri af låsene i bagkanten.
3 Træk skuffen helt ud.
Efter rengøring sættes skuffens hjul på konsollerne
(se billedet). Skub skuffen ind. Løft op i skuffen det
første stykke, så hjulene ikke sætter sig fast i de
forreste låse.
25
Installation
Installation
Installation af komfuret skal udføres af en
AUTORISERET EL-INSTALLATØR. Komfuret er
tungt. De kanter og hjørner, som man normalt
ikke kommer i kontakt med, er skarpe. Benyt
handsker, når komfuret skal flyttes.
Før komfuret installeres, kontrolleres det, at komfurets
mål stemmer overens med den øvrige indretning af
køkkenet. Mål derfor køkkenbordets højde fra gulv til
bordpladens overside og soklens dybde fra væg til
soklens forkant (SE BILLEDET) . Komfuret kan også
installeres op mod en væg eller et højskab på den ene
side og en frasætningsplads på den anden side.
Ved leveringen er komfurets sokkel tilpasset en
bordhøjde på 90 cm og en sokkeldybde på 53 cm. Højde
og sokkeldybde kan ændres efter behov, så komfuret
passer til en bordhøjde på 85, 88 eller 90 cm og en
sokkeldybde på 55 cm (se nedenfor).
Kontroller at komfurets kabel ikke kommer i
klemme, når komfuret skubbes på plads.
90
88
85
53
55
Ændring af sokkelhøjde og -dybde
53 cm er mindste sokkeldybde for komfuret. En
mindre sokkeldybde kan resultere i, at komfuret
vipper forover ved tung belastning af ovnlågen.
Hvis begge mål skal ændres, bør det gøres samtidigt.
Følgende punkter skal dog gennemlæses, før arbejdet
påbegyndes.
1 Læg forsigtigt komfuret ned (SE FIG.). Benyt f.eks.
flamingopladerne fra emballagen som mellemlæg
mellem komfur og gulv.
2 Skru skruerne A (4 STK., SE FIG.) ud. Hvis man
kun ønsker at ændre højden, trækkes den indre
sokkel lidt ud. Træk i de beslag, hvor hjul og
fødder er monteret. OBS! Vær forsigtig, der er
skarpe kanter under komfuret. Læs videre fra og
med punkt 5. For at ændre dybden trækkes soklen helt ud.
3 Skru skruerne B (4 STK., SE FIG.) ud og fjern den
udvendige sokkel.
4 Fastgør den udvendige sokkel i positionen 55
cm. (SE FIG. B). Skruerne B skrues i (glem ikke
underlagsskiverne), og den indre sokkel skubbes
lidt ind.
26
A
B
B
B
A
A
B
A
B
55
53
A
90
88 85
Installation
5 Skru A i igen enten i hullet til 85, 88 eller 90 cm
bordhøjde (SE FIG. A).
6 Rejs komfuret op, og tilslut det til elnettet. Skub
komfuret ind på plads og niveaujustér komfuret,
inden sikkerhedsudstyret monteres.
Niveaujustering
Komfuret skal stå lige, så at f.eks. fedt fordeles jævnt
på en stegepande. Brug et vaterpas, eller stil en
stegepande med vand i på pladen for at kontrollere, at
komfuret står lige.
Efter behov kan komfurets hjul og fødder sænkes
eller hæves (-6+12mm.) fra forsiden af soklen. Anvend
en stjerneskruetrækker til at justere de bageste hjul og
en papegøjetang til de forreste fødder (1). Når
komfuret står lige, ”låses” fødderne med møtrikkerne.
Brug den medleverede nøgle, og skru mod uret (2).
2
1
Elektrisk tilslutning
Installation af komfuret må kun udføres af en
AUTORISERET EL-INSTALLATØR. Arbejde udført af
ukyndig kan føre til skade på person og-/eller
ejedom.
Komfurer, der leveres med ledning og stik, skal
tilsluttes en jordet stikdåse. Vi anbefaler tilslutning
af komfuret til følgende alternativ.
Spænding
Sikring
230V 3N fase
3x16A
Tilkoblingsalternativet for komfuret er vist på skiltet
bagpå. Tilslutningseffekt og spænding er angivet på
dataskiltet (se komfurets højre side).
27
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort
serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet ”Service”
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres
ved apparatets normale brug i privat husholdning her i
landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse
og returnering for vor regning og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte
kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i
produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang
til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende
overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Produktansvar
Vort produktansvar er gældende ifølge ”Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for skader på andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede
apparat. Dette ansvar er gældende 10 år efter, at apparatet
er købt som fabriksnyt.
FORBEHOLD:
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forhold.
• At apparatets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At apparatet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er forsøgt foretaget af andre end
vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport, f.eks. ved flytning
eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
28
Service
Service
Indgreb i komfuret må kun udføres af Electrolux
Hvidevare–Service eller af en serviceorganisation, der er godkendt af førnævnte. Arbejde
udført af ukyndig kan føre til skade på person og/
eller ejendom samt forringe komfuret.
Hvis der opstår problemer med komfuret, findes der
forslag til afhjælpning på s. 34 og 35. Hvis dette ikke
kan afhjælpe problemet, eller der skal bruges
reservedele kontaktes vort servicecenter. Brug kun
reservedele leveret af Electrolux Service A/S.
Service og reservedele
Electrolux Service A/S har servicecentre fordelt over
hele landet. Her er det muligt at bestille service samt
købe reservedele. Benyt venligst nedenstående telefonnummer: 70 11 74 00
Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om
til nærmeste center. Adresser på service-centre:
ELECTROLUX SERVICE A/S
Servicecenter Øst
Hedesvinget 3-5
2640 Hedehusene
ELECTROLUX SERVICE A/S
Servicecenter Vest
Johann Gutenbergs Vej 8
8200 Århus N
På typeskiltet, på komfurets højre side, findes
forskellige data om komfuret. Skriv disse oplysninger op
her nedenfor, så de er lette at finde, hvis der bliver brug
for service.
Model:
Produkt nr:
Serie. nr:
Betegnelse:
29
Tekniske oplysninger
Tekniske oplysninger
Ret til ændringer forbeholdes. Dette apparat opfylder kravene
i EF-direktiv 89/336/EØF og 73/23/EØF.
QSG 6055X
Bredde (mm):
597
Højde ved levering (mm):
900
Dybde (mm):
595
Volumen, ovn (liter):
46
Totale effekt 400V-komfur (W):
10551
VARMEFELTER
STØRRELSE (mm)
EFFEKT (W)
Bagerste venstre
140/140x250
1100/2000
Bagerste højre
120/180
900/1800
Forreste venstre
210
2300
Forreste højre
140
1200
ENERGIKLASSE
B
ENERGIFORBRUG
Traditionel opvarmning (kWh)
0,99
Varmluft (kWh)
0,96
KOGETID STANDARDBELASTNING
Traditionel opvarmning (min)
52
Varmluft (min)
43
AREAL AF BAGEPLADE (cm2)
1500
Energimærkningen er udført ved opvarmningsfunktionerne Over/undervarme og Varmluft
af glimmlampetypen.
OVNLAMPE med E-14 sokkel, mærket 230-240V, 15W og 300ºC.
KONTROLLAMPER
30
Tabeller
Tabeller
Bagning
°C
Minutter
°C
Minutter
Hulkager
200–225
M
10–15
170–180
2&5
20–25
Kuvertbrød
225–250
M
8–10
175–185
2&5
12–15
225
N
30–35
175–185
2&5
40–45
Landbrød, lette formbrød
200–225
N
30–40
170–180
2 el. 3
45–50
Landbrød, tunge
175–200
N
50–60
160–185
2 el. 3
55–65
Marengs
100–125
M
40–50
Muffins
225
M
10–12
170–180
2&5
20–25
175–225
M
5–10
140–160
2&4
10–25
175
M
5–7
140–160
2&4
10–15
225–250
M
5–7
175
N
35–45
Sandkage, tung/fin
150–175
N
50–60
150
2&5
50–60
Scones
225–250
M
8–10
175–185
2&5
12–15
225
M
8–12
170–180
2&5
12–15
Stænger/kranse
200–225
N
15–20
170–180
2&5
20–25
Tærtebund
175–200
N
30–40
165–180
2&5
30–40
Landbrød
Mørdejskager
Peberkager
Roulade
Sandkage, let
Små gærbrød, boller o.l.
Placering i ovn
7
OVNEN HAR SYV RILLER (SE FIGUREN).
Ø = øverste del af ovnen (ribbe 5–7)
M = Miderste del af ovnen (ribbe 3–4)
N = Nederste del af ovnen (ribbe 1–2)
3
1
31
Tabeller
Stegning ved lav temperatur
°C
°C
°C
Mørbrad (svine)
175
125
N/M
75
Mørbrad (oksekød, vildt)
175
100
N/M
60-85
Svinekam
175
100
N
80-85
Grød
–Risengrød
170
Roastbeef (oksekød)
125
Skinke, fersk
Oksestek
32
125
N
100
N
65-70
125
N
75
100
N
70-75
Tabeller
Madlavning og grillning
°C
Bovsteg
Budding, fad
°C
°C
Minutter
175
N
160
2 el.3
200–225
N/M
185–200
2&5
°C
75
Bøf, ca.1,5 cm
250
Ø
5–7
Entrecôte, ca. 1,5 cm
250
Ø
10
Fisk
.. kogning
200
N
.. kogning i egen lage
100
N
200–225
Flæskepandekage
150-160
2 el.3
N
170-180
2 el. 3
225
M
170-180
2 el. 3
Frikadeller i bradepande
225
M
170-180
2&5
Gratin
225
N/M
165-175
2&5
.. stegning
Grillpølse
250
Ø
5
Hamburger, frossen 90g
250
Ø
8–10
Kartofler, bagte
225
M
170-180
2&5
Kylling
175
N/M
160–175
2 el. 3
Kylling, halv*
Kødrand
Mørbrad (flæsk, okse, vildt)
200–225
40–50
175–200
N/M
175
2 el. 3
175
N/M
160
2 el. 3
Nakkekotelet, ca. 1,5 cm
Omeletter
N
250
Ø
55–60
15–20
200–225
M
Piroger
225
M
170-180
2&5
Pizza
250
M
170-180
2&5
Ribbenssteg*
175
N
160–175
2&5
Roastbeef
125
N
125
2 el. 3
Sild
225
M
170-180
2&5
Skinke, fersk
175
N
160
2 el. 3
70
175–200
M
Steg (kalv, lam, vildt)
175
N
160
2 el. 3
70–75
Steg (okse)
125
N
125
2 el. 3
70–75
Svinekam
175
N
160
2 el. 3
80–85
Souffléer
Svinekotelet, ca. 1,5 cm
200–225
250
Ø
55–60
12–15
* Vælg den laveste temperatur hvis der bruges grillkrydderier eller olie.
33
Praktiske råd og tips
Praktiske råd og tips
Problem
Årsag
Afhjælpning
Brød, boller, bløde kager bliver flade.
For lav temperatur i ovnen medfører,
at bagværket hæver, hvorefter det
synker sammen og bliver fladt.
Sammenlign den indstillede temperatur
med den, der anbefales i tabellen eller
opskriften.
Brød-/bolledejen har ikke hævet rigtigt.
Sammenlign hævetiden med det, der
For lang hævning på bagepladen giver et anbefales i opskriften.
fladt resultat. Brød-/bolledej skal hæve
ved stuetemperatur på et sted uden træk.
Ved et let tryk på dejen skal fordybningen
gå tilbage.
For lidt gær eller bagepulver.
Se efter i opskriften, om der er brugt nok.
For varmt fedstof/væskeblanding ødelæg- Kontrollér, at væskens temperatur er 37°
ger gærens virkning.
for frisk gær. Se anvisningen på emballagen for tørgær.
Brød, boller, bløde kager bliver for
tørre.
For lidt væske, for meget mel eller forkert Se efter i opskriften, om der er brugt den
slags mel kan give tørt brød.
rigtige slags mel og væske/melmængde.
For lav temperatur i ovnen bevirker, at
Se efter, om temperaturen er rigtig.
bagværket skal stå i ovnen for længe for at
blive færdigt og dermed bliver tørt.
Bagværk/mad bliver for mørkt eller
bagt ujævnt.
Bagværk/madretter bliver lyse.
34
Ved for høj temperatur i ovnen bliver
Se efter, om temperaturen er rigtig.
bagværket/maden for mørk, inden den er
færdig.
For høj placering af bagværk/mad ved
traditionel varme giver for høj overvarme, modsat effekt ved for lav
placering.
Se efter i tabel eller opskrift, om De har
valgt den rigtige rille i ovnen.
Forkert placering i ovnen ved varmluft
bevirker, at luften ikke kan cirkulere
rigtigt.
Se efter i tabellen, om De har valgt den
rigtige rille.
Temperaturen skal normalt vælges
15-20% lavere ved brug af varmluftfunktion end de temperaturer, der gælder
for traditionel varme. Med varmluft kan
farvningen blive noget ujævn.
Se efter, om temperaturen er rigtig.
Sæt temperaturen 5–10° ned.
Lynstarten er indkoblet.
Kontroller, at funktionsknappen er sat på
den ønskede funktion.
Aluminiumsfolie på bundpladen hindrer
undervarmen og kan skade emaljen.
Kontroller, at der ikke er aluminiumsfolie
på ovnens bund.
Lyse bageforme giver lysere bagværk
end mørke forme.
Skift eventuelt til mørkere forme.
Problem og afhjælpning
Problem og afhjælpning
Foretag aldrig selv noget indgreb i komfuret, så det kan forårsage skade på person og/eller ejendom. Nedenfor er
der forslag til, hvad man selv har lov til og evt. kan gøre ved et problem. Hvis det ikke hjælper – så ring efter
service.
Problem
Årsag/afhjælpning
Der er ikke strøm til komfuret.
Se efter:
• SIKRINGEN/SIKRINGERNE.
• om STIKKET sidder rigtigt.
• om HFI RELÆET er slået til.
Komfuret fungerer ikke
Kontroller at komfurlåsen ikke er i funktion (se s. 14)
Det tager lang tid at koge/stege
Kontroller at du vælgt en gryde/pande med god varmeledningsevne (se s. 12)
Ovnlampen lyser ikke.
Udskift defekt pære (se side 23).
Lågelåsen fungerer ikke.
Sæt lågelåsen i funktion, (se s. 6).
Stegetermometeret fungerer ikke.
Er der trykket på den rigtige tast? Tag termometeret ud og
prøv at sætte det ind igen. Programmer den ønskede
temperatur (se s. 20).
Uret går forkert – slet ikke.
Indstil uret rigtigt (se s. 7).
Minuturet fungerer ikke.
Programmer den ønskede tid (se s. 16).
Skrotning
1. Demontér ledningen fra vægudtaget.
2. Klip ledningen af helt inde ved komfuret.
3. Sæt lågelåsene ud af funktion, for at forhindre at små børn
bliver låst inde i ovnen.
Kontakt kommunen for nærmere vejledning
m.h.t. korrekt destruktion.
35
Trykt på miljøvennlig papir
2B tecknare ab
© ABS-PCC 2003-10-15
Husqvarna Husholdningsapparater A/S
email: ordrekontor.dkm@notes.electrolux.dk
www.husqvarna.com
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choise.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group
products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.
USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising