Husqvarna | QSG7140W | User manual | Husqvarna QSG7140W User Manual

Husqvarna QSG7140W User Manual
Kayttóohje
ED
LIESI
)D OOOO
—— pe
REGINA PRIMEUR
. QSG 7140
Pakkauksen purkaminen .................. 4
Vartisteet ................—.memcmnere men 4
Turvavarusteet see 5
KaatumiseSte ass 5
Keittotason suoja (lisávaruste) ......... 5
Luukun salpa ......... eee 6
Ennen lieden kayttóónottoa............ „ее 6
Yleistá ....................nmmcmmen e 6
Ruostumattoman teráksen
puhdistaminen ...........e.2meneeee ee 6
Puhdista varusteet ..........c...... NT /
Polta uunien suojarasva .............—.. 7
Toimintopaneeli…….………….….……meeese 8
Keraaminen taso ...........———.... oreo rare 9
Keittotason káyttáminen ................ 9
Keittotason puhdistaminen .......... 12
Turvatoiminnot ass 14
(Лу ..…......……risrorcentesenenerennersenenensennensennaeue 15
Uunien toiminnot rene 15
Hyódyllisiá ohjeita........en0 nene... 17
Puhdistus ja hoito .............—. 19
Asennus ....... mee. TT 21
Jalustan korkeuden ja syvyyden
muuttaminen .........—.... percesessesnaeeee 21
Asennus vaakasuoraan ............... 22
Sähkôlitäntä …… prsssaneunnes revere en 2.2
Huolto coerce seers sissies 23
Tekniset tiedot ........... preneneneernenenerer nenes 24
Taulukot een EEE EEE ELEKTR 25
Leivontataulukko ........ prueuenenermeceenenos 25
Pellin korkeuden valinta ................. 25
Ruoanvalmistustaulukko &
grillaUs aussen ponrarererasene ramener 26
Neuvoja ja vinkkejà käytännôn
ongelmiin ............. RTE see 28
Neuvoja ja vinkk@jä creme 29
ROMUTUS …….……cvscrerseureencancencrmsenmenensensres 29
i LA AS Libia
Liedet kehittyvät ja uudessa liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet huolellisesti
ja tutustu uuden lietesi käyttôôn ja sen toimintoihin. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttôôn. Säilytä
käyttôohje myôs mahdollista seuraavaa omistajaa varten. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tieden ominai-
suuksista tai sen toiminnasta. Yhteydenottotiedot lôydät kohdasta “Huolto”.
Л
Lapset
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita
kaikesta, jopa liesistá. Haluamme turvallisuuden
vuoksi painottaa muutamia asioita, jos sinulla on
lapsia:
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan
asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai kaapp1
ja toisella puolella laskutila.
Keittotason suojan tulee olla asennettu ja luukkujen
turvasalvan toiminnassa.
Käytä liesilukkoa. Aseta liesilukon salpa
toimintaan ja lukitse lieden toiminnot, kun sitä ei
käytetä, käytä uunien liesilukkoja ja lieden keittotason
turvalukitusta.
Käsittele kaavinta varovasti, sen terä on erittäin
terdva.
Anna lasten olla mukana lieden káyttámisessá,
mutta kerro heille, että kattilat, taso Ja uuni
kuumenevat ja pysyvát kuumana vielá jonkun aikaa
käytôn jälkeenkin. PALOVAMMAN VAARA!
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilô. Puutteellisesti suoritettu tyô saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkil&—ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä
käsineitä liettä siirrettäessä.
KAATUMISESTEEN tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epátavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Kaytto
Alä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista tasoa.
Neste voi ylikiehuessaan ja/tai puhdistuksessa päästä
lieden jännitteisiin osiin. Katkaise virta liedestä ja ota
yhteyttä huoltoon lieden korjaamiseksi.
Ála jatá alumiinifolioita, muovia tms. keittotasolle.
Lámmin keittoalue saattaa polttaa/sulattaa paperin/
muovin.
Teksti, joka on merkitty VAROITUSKOLMIO-symbolilla sisältää tietoa lieden turvallisesta käytôstä. LUE NE KOHDAT
HUOLELLISESTI, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä.
Käytä vain keraamista tasoa ja uunia varten
suunniteltuja astioita.Tarkista, että astioiden pohjat
ovat tasaisia. Kuperapohjaiset astiat johtavat huonosti
lämpôä ja pyôrivät helposti keraamisella tasolla.
Varmista, ettá lieden váántimet ovat nolla-
asennossa, kun liettá el káytetá.
Л
Tällaisia aineita on käytettävä liedellä erittáin
varovasti. Esimerkiksi liekittäminen konjakilla tai
muulla alkoholilla saattaa aiheuttaa liedellä olevien
rasvaroiskeiden syttymisen, mistä on seurauksena
vakava tulipalo. Myôs tulenlieskat ja palavat
rasvatahrat saattavat aiheuttaa henkilóvahinkoja.
Puhdistus
Pidä keraaminen taso ja uuni puhtaina. Rasva ja
roiskeet käryävät kuumennettaessa ja aiheuttavat
pahimmassa tapauksessa palovaaran.
Poista válittómásti ylikiehumiset kuumalta
keraamiselta tasolta. Sokeri ja sokeria sisältävät
keitokset (hillo, marmeladi, mehu yms.), sula muovi ja
alumiinifolio saattavat vaurioittaa tasoa. Käsittele
kaavinta varovasti, sen terä on erittäin terävä.
Varoitus! Uunissa ei saa käyttää alkoholia eikä
muita vastaavia nesteitä, jotka saattavat muo-
dostaa räjähtäviä kaasuja tai muita aineita, Jotka
saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Hoito ja huolto
Nollaa kaikki vääntimet ennen viallisen lampun
vaihtoa.
Huollot ja tarvittavat korjaukset saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu liesi-
rasiasta, katkaise kaapeli lieden puoleisesta päästä ja
poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta.
1 Hóyryaukko |
2 Lámpóalueet
3 Ohjauspaneeli ja vaantimet
4a Pieni UUNI
4b lso UUNI
5 Sailytyslaatikko
(vain 70cm liesi)
6 Jalusta
Lieden takaosassa on pyôrät,
jotka helpottavat lieden stirtämistä
puhdistuksen yhteydessä. Avaa
luukku, nosta liettä varovasti uunin
yläreunasta ja vedä liesi ulos.
4a
4b
Pakkauksen purkaminen Varusteet
Tarkista, ettd liesi on virheeton. Ilmoita mahdollisista NAMA TOIMITETAAN LIEDEN MUKANA:
kuljetusvaurioista válittómásti myyjálle. + Emaloidut leivinpellit
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä kierrä-
tyskeskukseen, jos et ole varma minne voit viedä
pakkausmateriaalin. a
+ Super Clean uunipannu ja uuniritilät
on kásitelty likaahylkiviksi
* Vuniritilá
+ Kaatumiseste asennustarvikkeineen
+ Keraamisen tason kaavin ja puhdistusaine
+ Käyttôohje
+ Muoviveitsi kakkujen viipaloimiseen
SEURAAVAT OVAT OSTETTAVISSA LISAVARUSTEINA:
+ Peitejalusta
+ Keittotason suoja asennustarvikkeineen
Varmista, ettá lieden molemmilla puolilla on 40 cm leveá
laskutila (KATSO KUVA). Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asen-
taa siten, ettd toisella puolella on seiná tai kaappi ja
toisella puolella laskutila.
Liesi täyttää lapsiturvallisuutta koskevat vaatimuk-
set, jos seuraavat varusteet/toiminnot on asennettu:
Kaatumiseste
Kaatumiseste pitää olla asennettu, ettei
liesi kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Ennen kuin asennat kaatumisesteen, varmista, että liesi
on asennettu oikealle korkeudelle, katso kappale Asennus,
s. 30.
NAIN ASENNAT KAATUMISESTEEN PAIKALLEEN:
1 Piirrá seináán viiva — vaakatasoon asettamisen
jálkeen — pitkin lieden takareunaa (KATSO KUVA).
2 Katso kuvasta mitat, jotka pätevät kummallekin
puolelle, Mittaa kaatumisesteen paikka ja ruu-
vaa este kiinni tukevaan materiaaliin tai sopi-
vaan vahvikkeeseen.
HUOM! Jos asennusaukko on liettä leveämpi, ja haluat
asentaa lieden keskelle aukkoa, kuvan vaakamittaan
pitää lisätä lieden ja kalusteen väliin jäävän raon
leveys.
3 Jos muutat mittaa, muista sovittaa kaatumiseste
lieden takaosassa olevaan reikään, kun siirrät
liettä paikalleen.
Muista, että kaatumiseste toimii vain Jos liesi on tyôn-
netty paikalleen.
Keittotason suoja (lisivaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu, etteivät
lapset vetäisi keittoastioita liedeltä.
Paina tulpat etummaisiin reikiin.
2 Aseta suoja keittotasolle niin, että tulpat ovat reunan
yläpuolella.
3 Käännä suojaa vinosti alaspäin ja
4 sitten ylóspáin niin, ettá suojan päätyjen reunat tart-
tuvat tason reunoihin.
5 Lukitse takimmaisilla tulpilla.
Turvavarusteet
min. 40 cm min. 40 cm
—
|
+,
N
Fa
y
A
LA
A
ñ
2
7
[A
Hi
A
TA
A
A
я
и
YA
LA
LA
A
2
»
ELSES LASSI A ET
Luukun salpa
Luukun salvan eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua. Salpa on kytketty
tehtaalla toimintaan, mutta sen voi poistaa toiminnasta
tarvittaessa.
LUUKUN TURVASALPA ELI LAPSILUKKO
Paina salpa (A) alas, kun haluat AVATA uunin luukun.
Salpaa voi tarpeen mukaan pitáá toiminnassa tai sen
voi poistaa toiminnasta. Lukitustapaa muutettaessa on
aina ensin tarkistettava, ettei uuni ole kuuma.
LAPSILUKON POISTAMINEN TOIMINNASTA (B):
Paina salpa alas ja tyônnä luukun yläreunassa olevaa
kielekettä pari millimetriä oikealle.
LAPSILUKON ASETTAMINEN TOIMINTAAN (C):
Tyônnä luukun yláreunassa olevaa kielekettd pari mil-
limetriá vasemmalle.
Y leista
Puhdista liesi heti käytôn jálkeen puhtaalla liinalla ja
lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti lisätty
astianpesuainetta. Alá káytá koskaan hankausaineita
tai muita naarmuttavia aineita lieden puhdistukseen.
Tehokkaampi puhdistus voi kuitenkin joissakin
tapauksissa tulla kysymykseen. Noudata silloin seuraa-
via ohjeita. Ald unohda puhdistaa myós irrotettavan
hôyryaukon suojuksen alta. Suojuksen voit pestä
astianpesukoneessa.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi
sen takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa,
ettá lieden kaatumiseste toimii vain kun liesi on sijoi-
tuspaikallaan.
Ruostumattoman teräksen puhdistaminen
Puhdista ruostumattomat teräspinnat pehmeällä
liinalla ja ruostumattoman teräksen puhdistukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella, jota voit hankkia
lähimmästä valtuutetusta huoltoliikkeestd. Voit my0s
käyttää ikkunanpuhdistusainetta. Jos puhdistettava
pinta on hyvin likainen, voit käyttää talousspriitä.
Alá kaytá hankaavia puhdistusaineita tai muita
naarmuttavia puhdistusvälineitä, kuten teräsvillaa tai
karkeaa puhdistussientä.
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu ym, lámpimallá vedellá ja
astianpesuaineella. Huuhtele ja pyyhi kuivaksi.
Pese Super Clean-varusteet ennen ensimmáistá
käyttôkertaa kuumalla vedellä ja käsitiskiaineella.
Poltauunien suojarasva ss e
В am max. e я
Uuni tulee erittáin kuumaksi.
| Pidä lapsia silmällä! | ¿ -
si oo eo / 9 2 о о
3 O00 OOOO
‘ай
| Valitse '_' yla-/alalampo ja korkein lampétila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2 Tuuleta keittiô. Katkaise virta uunista, kun käry
ja savuaminen on lakannut.
3 Puhdista uuni, luukku ja kannattimet
lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi
kuivaksi.
Ib 2b
Ic
la LIEDEN merkkivalo
Ib Uunin merkkivalo PIENI! UUNI
ic Uunin merkkivalo ISO UUNI
2a Uunin toimintoväännin ISO UUNI
25 Uunin toiminto- ja lampótilan valitsin PIENI UUNI
3 Lämpôtilan valitsin ISO UUNI
4 KEITTOALUEIDEN vaantimet
5 Liesilukko
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja ja niiden
kestoikä on normaalisti pitká. Jos lamppu vioittuu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Keraamisessa tasossa on neljä keittoaluetta, jotka käytôn
aikana ”hehkuval” tai “sammuvat” tehon kytkeytyessä © 145 mm 145x250 mm
páálle ja pois eri pituisiksi ajoiksi rippuen tehonvalin- |
tavääntimen asennosta. Näin tapahtuu myôs maksimite-
holla ylikuumenemisen estämiseksi.
Jokaisella keittoalueella on oma varoitusvalonsa. Ne
palavat, kun vastaavan alueen lämpôtila on yli 55°C,
vaikka väännin olisikin käännetty nolla-asentoon.
|
2 210 mm keittoalueen varoitusvalot
Keraaminen taso on kova ja sileä. Se kestää hyvin läm-
mintä, kylmää ja lämpôtilanvaihteluita, mutta voi vio-
ца iskuista, kuten lasi y leensákin. Taso voi rikkoutua
esim, maustepurkin pudotessa tasolle. Alá koskaan
seiso keittotasolla, sillá liettá ei ole suunniteltu
kestämään tällaista kuormitusta.
Keittotason käyttäminen
AAMISTA TASOa. Neste voi ylikiehuessaan ja/tai
puhdistuksessa púástá lieden jánnitteisiin ostin
Katkaise virta liedestá ja ota yhteys valtuutett-
uun huoltoliikkeeseen korjausta varten. Ald
koskaan jätä kiehuvaa ôljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittoalueiden vääntimet O-asentoon ja
katkaise virta liesituulettimesta. TUKAHDUTA
TULI KANNEN AVULLA, älä koskaan käytä vettä.
Ala jata alumiinifolioita, muovia tms. keitto-
tasolle. Lammin keittoalue saattaa polttaa/
sulattaa paperin/muovin.
A ALA KOSKAAN KAYTA VAURIOITUNUTTA KER-
Keittoalueiden tehoa ohjataan váántimellá, jossa on
merkinnát 0-12. Asento 12 merkitsee suurinta tehoa. Kun haluat
käyttää etummaisia lämpôalueita tai takimmaisia pieniá lampôalueita:
| Käännä väännintä myôtäpäivään haluamasi
tehon kohdalle.
2 Nollaa väännin käytôn jälkeen.
Kun haluat käyttää takimmaisia isoja lämpôalueita:
| Käännä väännintä myôtäpäivään © symbolin ohi,
2 käännä väännin sitten takaisin halutulle teholle 12.1.
1. Nollaa väännin käytôn jälkeen.
Ajan myôtä opit valitsemaan sopivan väâäntimen asennon
valmistettavan ruoan, ruokamááran ja keittoastian mukaan.
"7 5 145 mm
Keittäminen
Voit käyttää korkeinta tehoa kichauttamiseen ja sen
jälkeen asettaa alemman tehon ruoan kypsentämiseen
ja hauduttamiseen. Veden kiehumisääni ja vesikuplien
koko auttavat valitsemaan oikean tehoalueen.
MIETO TEHO: Melkein äänetôn kiehuminen, hieman
poreileva vesi. Sopiva puurojen hauduttamiseen, kalan
kypsentámiseen seká vihannesten, kuten herneiden ja
parsakaalin keittämiseen.
KESKI TEHO: Kiehuva ääni, hiilihappopitoisen juoman
kokoiset poreet. Sopii suurimmalle osalle keitettäviä
ruokatarvikkeita, esim. punajuuret ja liha.
KORKEA TEHO: Aäni hiljenee ennen kiehumisen
alkamista. Poreileva vesi. Sopiva kichauttamiseen.
Paistaminen
Paistaessasi saat parhaan tuloksen, kun paistettava
ruoka ei ole jääkaappikylmää ja ruokamäärä peittää
korkeintään 2/3 osaa paistinpannun pohjasta.
Lisää margariini/voi paistinpannuun ja aseta
tehoalue väännintä kääntämällä. Rasvan väri kertoo,
milloin paistaminen voidaan aloittaa. Näet värin
helposti painamalla teräksisen paistinlastan pannun
pohjaa vasten, kun rasva ei enää sihise.
MIETO TEHO: Hieman ruskea rasva. Sopil esim. munien,
raa”an perunan, sipulin, kyljysten ja pihvien, sekä
kokonaisen kalan paistamiseen.
KESKI TEHO: Keskiruskea rasva. Sopii useimpien ruokien
paistamiseen, esim. jauheliha, lihakuutiot, makkara ja
ohuet kalafileet, sekä ohukaiset.
KORKEA TEHO: Tummanruskea rasva. Sopiva ohuiden
pihvien nopeaan paistamiseen. Ole varovainen, rasva
palaa helposti.
Keittoastian valinta
Liesi, jossa on keraaminen keittotaso, asettaa keitto-
astioille suurempia vaatimuksia kuin valurautalevyillá
varustettu liesi. Seuraavat asiat ovat tärkeitä:
« Tarkista keittoastian pohja. Kupera pohja pyôrii ke-
raamisella tasolla ja limmon siirtyminen on huonoa.
« Alumiinilla on hyva lamménjohtokyky, mutta
saattaa jättää tasolle hopeanvärisiä tahroja.
Tahrat poistetaan lieden mukana toimitetulla
erikoispuhdistusaineella.
+ Lasiset tai emaloidut karkeapohjaiset keitto-
astiat kuluttavat tasoa enemmän kuin muuta
materiaalia olevat keittoastian pohjat.
Ajan ja energiansäästôn vuoksi pitäisi kattilan/
paistinpannun pohjan olla
+ váhintáán samankokoinen kuin keittoalue. Liian
pienestä kattilasta ylikiehuva ruoka palaa kiinni
keittoalueeseen.
< sileäpohjainen
› hieman kovera, koska tállóin pohja kuumentues-
saan suoristuu.
Hankkiessasi uusia keittoastioita, valitse mielummin
kerrospohjaisia teräskattiloita.
Säästä energiaa !
< Käytä kantta keittoastialla, niin energiankulutus
alenee.
« Käytä jälkilämpô hyväksi.
« Hôyryttämällä kypsentäminen, painekeittimen
käyttô ja puhtaat keittolevyt alentavat ener-
giankulusta.
< Epâtasainen Keittoastian pohja lisää energian
kulutusta n. 30%.
Keittotason puhdistaminen
Estääksesi tason vahingoittumisen, poista heti,
tason vielä ollessa kuuma, kaapimella tasolle
vlikiehuneet runsaasti sokenia sisältävät keitokset
(esim. marmeladi), samoin sulanut muovi ja
folio.
Alä koskaan káytá hankausainetta, naarmuttavia
sieniä, uuninpuhdistusainetta tms. keraamisella tasolla.
JOS TASO ON HYVIN LIKAINEN, MENETTELE
SEURAAVASTE
| Poista tahrat yms. kaapimella.
2 Käytä lieden mukana toimitettua puhdistusainetta,
kun keittoalueiden varoitusvalot ovat sammuneet.
Ravista pulloa, annostele muutama tippa ja levitá
kuivalla talouspaperilla, Poista lika/puhdistusaine
kaapimella edestakaisin tyônnôin.
3 Hankaa kiiltäväksi kostealla talouspaperilla. Alá
játá puhdistusainetta tasolle, vaan poista
kostealla pyyhkien huolellisesti. Aine saaitaa
muuten syôpyä kiinni keittoaluetta seuraavan
kerran käytettäessä. Lopuksi taso kuivataan.
Puhdistuskaavin
Käsittele kaavinta varovasti, sen terä on erittäin
terdvi. Ald anna lasten käyitää kaavinta,
Käytä kaavinta vaikeasti puhdistettavan lian ja ylikie-
huneen ruoan poistamiseen keraamiselta keittotasolta.
Kaapimen teráváá teráá suojaa suoja, kun kaavinta el
käytetä. Ennen kuin käytät kaavinta ensimmäistä ker-
taa, kaapimen kuljetuksen ajaksi suojattu terä on kään-
nettava,
| Paina sisáán kaapimen päällä olevaa painonappia ja
tyônnä nappia eteenpäin niin paljon kuin mahdollista
(KATSO KUVAA).
2 Poista terä kaapimesta. Aseta terä takaisin
kaapimeen terävä puoli ulospäin.
3 Lukitse terä kaapimessa olevilla ulokkeilla
(KATSO KUVAA).
4 Paina painonappia voimakkaasti ja tyônnä nap-
pia taaksepdin niin paljon kuin mahdollista.
NAIN KAYTAT PUHDISTUSKAAVINTA:
Tyónná terá ulos painamalla kaapimen päällä
olevaa painonappia ja tyónná sitá eteenpáin nin
paljon kuin mahdollista (KATSO KUVA). Voit tar-
kistaa, ettá terá on lukittunut painamalla sitá
kovaa pintaa, esim. tyôtasoa vasten.
Tarkista, että terä on puhdas ja ehjä, jottel se
naarmuttaisi tasoa. Uuden terän puhdistus-
kaapimeen voit hankkia lähimmän valtuutetun
huollon kautta.
Pidä kaavinta noin 45°:een kulmassa puhdis-
tettavaa pintaa vasten. Voit näin painaa terää
voimakkaasti tasoa vasten naarmuttamatta sitá.
Puhdista terä huolellisesti talouspaperilla käytôn
jälkeen.
Tyônnä terä sisään käytôn jälkeen painamalla
painonappia ja tyôntämällä se taaksepäin niin
paljon kuin mahdollista. Säilytä kaavin poissa
lasten ulottuvilta.
Turvatoiminnot
Liesilukico
Uunin lámpótilanvalitsimeen on asennettu salpa ja siinä
on kaksi toimintoa. Halutessasi kytkeä liesilukon toi-
mintaan, valitse tarpeen mukaan yksinkertainen tai kak-
soistoiminto. HUOM! Lieden páávirransyóttó el katkea.
YKSINKERTAINEN TOIMINTO: Lieden levyiltá ja uunin
käytôltä on katkaistu virta, kun uunin lämpôtilan
valitsin on käännetty off- asentoon.
KAKSOISTOIMINTO: Kun salpa on toiminnassa, virtalukon
avaamiseen tarvitaan kahden käden otetta. Silloin
lasten on vielä vaikeampi ’käyttää” Пена.
Yksinkertainen toiminto
Lukitse liesi näin (KATSO KUVA A): Käännä termostaatin
väännin vastapäivään OFF-asentoon.
Tee náin, kun haluat käyttää liettä:
| Käännä väännin myôtäpäivään nolla-asentoon
(ts. kunnes väännin osoittaa kohtisuoraan klo
12.00).
2 Liettä voi nyt käyttää normaalisti. Varmista, että
vain káyttámási toiminnot on valittuna. (Joku on
saattanut käännellä vääntimiä virtalukon ollessa
suljettu.)
Kaksoistoiminto
Salpa pitää asettaa toimintaan, ennen kuin voit käyttää
tätä toimintoa (KATSO KUVA B):
| Varmista, ettá uunin lämpôtilan valitsin on
’nolla-asennossa” ts. väännin osoittaa kohtisuo-
raan klo 12.
2 Tyônnä pôytäveitsi vääntimen taakse ja irrota
väännin kevyesti vipuamalla.
3 Poista punainen holkki.
4 Asenna väännin takaisin ’nolla-asennossa”
Jatkossa voit lukita lieden vain kääntämällä
termostaatin väännin vastapäivään OFF-asentoon
(KATSO KUVA A).
TEE NAIN, KUN HALUAT KAYTTAA LIETTA
(KATSO KUVA C):
| Tyônnä salpaa vasemmalle ja
2 käännä väännintä myôtäpäivään nolla-asentoon
(ts. kunnes väännin osoittaa kohtisuoraan klo
12.00).
3 Liettä voi nyt käyttää normaalisti. Varmista, että
vain käyttämäsi toiminnot on valittuna. (Joku on
saattanut käännellä vääntimiä virtalukon ollessa
suljettu.)
росте
Ugnarna har lóstagbara ugnsstegar med tvá (lilla ugnen)
respektive sju (stora ugnen) falser pá var sida. Vilken
falsnivá som ár lámplig att anvánda fór olika funktioner
och temperaturer, kan du se i tabellerna fór bakning och
matlagning i slutet av bruksanvisningen. Den stora ugnen
har tva sidolampor (SE BILD).
Ugnarnas funktioner
For samtliga funktioner gáller att kontrollampan lyser
under uppvármning och slocknar vid uppnádd tempe-
ratur (tánds och slácks nár termostaten slár till och
fran). For att vilja ugnsfunktion vrider du funktions-
vredet medurs till symbolen fór ónskad funktion (se
nedan).
LILLA UGNEN HAR FÓLJANDE FUNKTIONER:
>.
E
PT i
Н Г
i
dementia
nara”
Tak- och bottenelement inkopplat.
STORA UGNEN HAR FÓLJANDE FUNKTIONER:
Inre tak- och bottenelement inkopplat. Kan áven
anvindas som snabbstart. Stall da in en temperatur, nar
kontrollampan slocknar váljer du önskad funktion.
UE WE EE UN E A
Uuneissa on irrotettavat uunikannattimet, kaksi (pieni
uuni) ja seitsemán (iso uuni) kannatintasoa. Voit katsoa támán
käyttôohjeen Leivonta- ja ruoanlaittotaulukoista, mikä
kannatintaso on sopiva eri uunitoiminnoille ja eri
lämpôtiloille.
Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa kuumennus-
vaiheessa ja sammuu kun haluttu lämpôtila on
saavutettu (syttyy ja sammuu, kun termostaatti kytkee
ja katkaisee). Valitaksesi uunitoiminnon, käännä uunin
toimintoväännintä myôtäpäivään haluamasi toimin-
non kohdalle (katso alla).
PIENESSA UUNISSA ON SEURAAVAT TOIMINNOT:
O Valaistus
© Ylä-/alalimpô
Y lá- ja alavastus ovat toiminnassa. Pienessá uunissa
on automaattinen pikakuumennus ja se kuumenee
200°C n. viidessid minuutissa (iso uuni kuumenee n. 13
minuutissa 200°C).
>” Kuorrutus
Grilli- ja alavastus ovat toiminnassa.
>
¥ AN
ñ
AA AAA
ISOSSA UUNISSA ON SEURAAVAT TOIMINNOT:
O Yalaistus
Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun valitset
toimintoja. Voit halutessasi kytkeä ainoastaan valon, ilman
ettd mikään muu toiminto on kytkeitynä.
© Ylä-/alalämpô
Ylä- ja alavastus kytkettynä.
© Ylälampô
Ylävastus kytkettynä.
O Alalámpo
Alavastus kytkettyná.
O Grilli
Grillivastus kytkettynä.
>” Kuorrutus
Grilli- ja alavastus kytkettynä. Voidaan käyttää myôs
pikakuumennukseen. Valitse tällôm sopiva lämpôtila
kuorrutus-toiminnon lisáksi. Kun keltainen merkkivalo
sammuu, valitse haluamasi vunitoiminto
toimintovääntimellä.
& Haudutus
Haudutus, enint. 125°C. Ylä- ja alavastus toimivat
500W:n teholla.
Unit
16
CLIT
Hyodyllisia ohjeita
Ald koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä tai
\, uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli vunin
— alalámmón siirtyminen estetáán, uunin pohjan
emali saattaa vaurioitua ylikuumenemisesta.
Uuni kuumenee käytôssä. PIDA LAPSIA SILMALLA,
Pelti voi vääntyä lämpôtilan vaihtumisen yhteydessä
ja/tai Jos se on täytetty epätasaisesti esimerkiksi
pizzalla. Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa.
Miten valita oikea uunitoiminto? Seuraavassa
käytännôn neuvoja ja vihjeitä miten valitset uuni-
toiminnon valmistaessasi erilaisia ruokalajeja:
Oo Leivonta
Noudata taulukon ohjeita. Kokeile pehmeitä kakkuja
hammastikulla noin 5 minuuttia ennen täyttä aikaa.
Voit lvhentää tai pidentää paistoaikaa. Valmistusohje,
vuokien materiaali, väri, muoto ja koko voivat vaikut-
taa lopputulokseen. Kirkkaissa alumiinivuoissa pais-
tetut kakut ovat yleensä vaaleita. YLÀ-/ALALAMPÔ antaa
tasaisen värin koko pinnalle.
Rucanvalmistus
Noudata taulukon ohjeita.
© Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää. Valitse
uuninkestävä vuoka, johon liha juuri mahtuu, tällôin
paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta valuu paistettaessa
yleensä paljon nestettä. Käytä sen vuoksi suurta
paistovatia tai uunipannua ja ota se uunista varovasti.
Paistolämpômittarin käyttô
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lämpômittarin Каг-
jen on oltava keskellä paistin paksuinta osaa, joka
lampenee viimeisend. Uunin lämpô vaikuttaa lämpô-
mittariin, minkä takia koko putkiosan on oltava lihan
sisässä. Muista myós, että lämpômittari voi näyttää
väärin mikäli mittarin kärki osuu rasvakerrokseen tai
luuhun.
Aseta paisti esilämmitetyn uunin alaosaan. Kun liha on
saavuttanut halutun lämpôtilan, ota paisti ulos uunista,
peitä se alumiinifoliolla ja anna jäähtyä noin 15 minu-
uttia. Näin liha on helpompi leikata ja paisti jaa me-
hukkaammaksi.
rE FT TE
premio mm rt
booger
Û
E VU E Pra
pon o to tt
17
пов В
LLE AAA
O Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä ja
lämpôtila vaikuttavat kypsymisaikaan ja lopputulok-
seen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka ja porsas)
eivit ruskistu yhtd helposti kuin punainen liha (nauta
ja riista). Grillausôljy ja/tai grillimauste parantavat
varia, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin,
kun ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista.
Kuivaa ruoka ja aseta se uuninitilalle. Mausta
mieleiseksesi. Muista aina laittaa ritilán alle foliolla
peitetty pelti, joka kerää rasvan tms. Porsaankyljykset,
pihvit, kalafileet yms. asetetaan uunin yläosaan, kun
taas esimerkiksi paksut paahtokyljet asetetaan
alaosaan.
Käännä toimintoväännin asentoon © ja lämpôtilan
valitsin haluttuun lämpôtilaan, max 250°C. Aloita gril-
laus 3-5 minuutin lammityksen jálkeen. Tarkkaile
kypsymistä ja käännä ruoka ainakin kerran ky psennyk-
sen aikana. Liian pitkä grillausaika kuivattaa, ja
pahimmassa tapauksessa polttaa ruokasi. Uunin
luukun on oltava suljettuna grillauksen aikana.
Gratinointi (pikakuumennus)
Antaa väriä kuorrutuksiin esim. paistoksiin ja lámpi-
miin voileipiin. Tätä toimintoa voit myôs käyttää
uunin pikakuumentamiseksi asetettuun lämpôtilaan.
Kun uuni on lámmennyt haluamaasi lámpótilaan,
valitset haluamasi uunitoirminnon. Uuni kuumenee
200°C:seen n. 9-10 minuutissa. Âlä valitse tätä toi-
mintoa, Jos aioit paistaa pikkuleipiä tai marenkeja.
1
<
Haudutus, enint. 125°С
Käännä uunin toimintoväännin <5 kohdalle ja aseta
lämpôtilan valitsimella haluamasi lämpôtila, enint.
125°C. Hauduttaminen sopii sellaisten ruokien valmista-
miseen, jotka vaativat pitkän valmistusajan ja matalan
lämpôtilan. Ota huomioon, että käytettäessä alhaisempaa
lämpôtilaa, ruoan valmistusaika pitenee.
Voit hyôdyntää yôsähkôä naudan-, sian,- riistan- tai
lampaan lihaa paistaessasi. Pidemmän valmistusajan ja
matalamman lämpôtilan (100 - 125 °C) ansiosta tulee
lihasta mureampaa. Tällôin liha menettää vähemmän
painostaan. Muista käyttää paistolämpômittaria.
HUOM! Lihaa kypsennettäessä on lämpôtilaksi valittava
vähintään 100°C.
Haudutustoimintoa voidaan käyttää myôs esim.
hedelmien ja sienien kuivaamiseen.
¢ 3 0 U U ds
cd
reg
F >
ü pa Et rN Pg At AN (Emma LL qe = г
Ï FE I }
=~ £23
ko | =
ma > © ad
i | pene a
т | =
не? Мел
ТРЕЕ
LS
Ln A
VE
18
Puhdistus ja hoito
Uunit
Uunit on pinnoitettu sileállá emalilla. Katso
kappaleesta "Uunin luukku”, kuinka fuukun osat voi
puhdistaa.
JOS UUNI ON HYVIN LIKAINEN, MENETTELE
SEURAAVASTE
Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset
esim. puisella tai muovisella paistinlastalla.
Levitá sienellá uunin pohjalle suopaa,
mieluimmin nestemaista.
Sulje luukku. Valitse lampétilaksi 100°C ja
kytke ylä-/alalämpô “' noin 10 minuutiksi.
Kun uuni on jááhtynyt, pese se puhtaalla
vedellä. Käytä tarvittaessa saippuoitua
teräsvillaa varovasti. Pyyhi kuivaksi
in luuicku
LASIEN VALIN PUHDISTAMINEN
Varo vaurioittamasta luukun lasia puhdistuksen
yhteydessä. Jos lasin reunothin tulee särôjä,
se saattaa särkyä muutaman lämmityskerran
jälkeen.
Varmista, ettei uuni ole lämmin ja että luukun
salpa on toiminnassa, ennen kuin irrotat ulomman
lasin.
Avaa sitten luukku ja aseta saranakaarien väliin
esim, rullatut patalaput (KATSO KUVA). Ne estávát
luukkua sulkeutumasta. Käännä luukku sitten
ylôs.
Pidá kiinni luukun kahvasta, paina luukun ylä-
reunan kaksi jousta sisään ja vapauta lasi.
Aseta lasi ikkunanpesuaincella tehdyn puhdistuk-
sen jälkeen molemmista reunoistaan (KATSO KUVA)
pienen koukun päälle. Varmista, että luukku kiin-
nittyy hyvin molemmilta puolilta.
Paina sitten luukun yläreunan kaksi jousta sisään
ja paina lasi paikalleen.
Poista patalaput.
7.
19
Uunilampun vaihto
1 Varmista, ettei uuni on kuuma ja ettei kumpikaan
uuni ole páalla.
2 Vapauta ja ota pois kannatintikas.
3 Irrota suojalasi tyôntämällä esim. poytáveitsi
lasin ja uunin seinämän väliin. Pidä kättä lasin
alla, jotta se ei pääsisi putoamaan uunin
pohjalle.
4 Kierrä lamppu irti ja asenna tilalle uusi El4-—
kannalla varustettu lamppu, jossa on merkinnät
230-240V, 25W ja 300°C.
5 Paina suojalasi kiinni ja asenna kannatintikas.
Vunivarusteet
Irrota uunikannattimet alakulmasta (1), nosta vinosti
ylôspäin ja poista ne uunista (2). Pese kannattimet ja
ritilä (kuten myôs muut mahdolliset grillausvarusteet)
kasin tar astianpesukoneessa. Mikah kannattimet ovat
erittäin likaiset, liota niitä ennen kuin esim. puhdistat
ne saippuoidulla teräsvillalla.
Leivinpelti, reikäpellit ja uunipannu pyyhitään
talouspaperilla käytôn jälkeen ja voidaan tarvittaessa
pestä käsin. Kiinnipalanutta likaa voi kaapia esim.
puu- tai muovilastalla (ei kuitenkaan reikäpeltiä).
20
Lieden asennuksen ja korjauksct saa suorittaa
vain ascnnusoikcudet omaava huoltoliike tai hen-
kilô. Liesi on painava. Reunat ja kulmat, jothin
sinun ci yleensi tarvitse koskea saattavat olla
teräviä. Käytä käsineitä liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen licden asennusta, ettd sen mitat ovat
keittiôkalusteiden mukaiset. Mittaa tyôpôydän korkeus
lattiasta tason yläreunaan ja sokkelin syvyys seinästä
sokkelin reunaan (katso kuva). Lieden toisella sivulla
voi myôs olla seinä tai kaappi.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu 90 cm
tyôtasokorkeuteen ja 53 cm kalustesokkelisyvyyteen.
Elleivät lieden korkeus— ja syvyysmitat ole sopivia,
korkeudeksi voidaan muuttaa 85, 88 tai 90 cm ja
syvyydeksi 55 cm (katso alta).
Varmista ettei lieden johto jää puristukstin Пена
Inkutettaessa.
Jalustan pienin syvyys on 53 cm. Jos jalusta asennetaan
syvemmálle, liesi voi kaatua avattua luukkua
kuormitettaessa.
| Laske liesi varovasti selälleen (KATSO KUVA).
Aseta esim. pakkauksessa oleva suojakappale
lattian ja lieden väliin.
2 Irrota ruuvit B (4 KPL, KATSO KUVA) ja irrota
sokkeli.
3 Valitse asento 55 cm (KATSO KUVAA B) ja aseta
sokkeli takaisin paikoilleen. Kiinnitä ruuvit B.
4 Nosta liesi pystyasentoon. Tämän jálkeen liesi
liitetään sähkôverkkoon. Tyônnä liesi
paikoilleen. Säädä liesi vaakasuoraan ennen
kuin asennat turvavarusteet.
21
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva
levidisi tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista
vaakasuoruus asettamalla vesivaaka tai vedellá táytetty
paistinpannu keraamiselle tasolle.
Lieden jalkoja ja pyôriä voi tarvittaessa nostaa ja
laskea (-6, +12 mm) jalustan etupuolelta. Säädä
etujalat moniotepihdeillä ja takapyôrät
ristipääruuvitaltalla. Kun liesi on vaakasuorassa,
lukitse jalat mutterilla vastapäivään kiertäen.
Kävtä mukana olevaa tyôkalua.
Lieden asennuksen ja korjaukset saa suorittaa
vain asennusoikcudet omaava huoltoliike tai hen-
kilo. Puntteellisesti suoritettu tyó saattaa
heikentáá lieden toimintaa ja aiheuttaa henkiló-ja/
tai omaisuusvahinkoja.
Liesi, joka toimitetaan liitäntäjohdolla ja pistotulpalla
varustettuna, tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan.
Liitäntäohje on liitäntäriman välittômässä
läheisyydessä. Lieden liitäntäteho ja jännite on
mainittu arvokilvessä, joka on lieden oikealla sivulla.
ASONNUS
22
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämä laite täyttää EN:n asettamat
määräykset 89/336/FU ja 73/23 EEC.
Leveys (mm): 597 697
Korkeus, (mm): 900 900
(toimitettaessa)
Syvyys (mm): 595 595
Titavuus, iso uuni (litraa): 46 46
Tiavuus, pieni uuni (fitraa): 26 26
Liitantateho
400V-liesi (W): 13210 13210
KEITTOALUEET КОКО (тт) ТЕНО (W)
Takavasen: 145/145x250 1000/2000
Takaoikea: 120/180 900/1800
Etuvasen: 210 2300
Etuoikea: 145 1200
MERKKIVALOLAMPPU: glimlamppu.
UUNILAMPUN kanta E14, merkinnät 230-240V, 25W ja 300°C.
doi
24
Leivontataululdeo
leivát, kevyet
°C Min,
SS E | ©
Kakkupohja 175-200 N N 30-40
Kääretorttu 225-250 M M 5-7
Marengit 100 - 125 M N/M 40 - 50
Muffinssit 225 M N/M 10 - 12
Murotaikinapikkuleivat 175 - 200 M M 5-10
Piparkakut 175 M M 5-7
Pitkot/kranssit 200 - 225 N N 15-20
Pitkulaiset leivät, raskaat 175 - 200 N N 50 - 60
Puilat, ruoka- & kahvileivät 225 M N/M 10-12
Pyôreät leivät 175 - 200 M M 10 - 15
Reikäleivät 200 - 225 M M 5-7
Sokerikakku, kuohkea 175 N Ritila pohjalla 35-45
Sokerikakku, tiivis 150 - 175 N Ritilá pohjalla 50 - 60
Sampylat 225 - 250 M M 8-10
Teeleivat 225 - 250 M M 8-10
Vuokaleivät,/pitkulaiset 200 - 225 N N 30 - 40
Pellin korkeuden valinta
UUNISSA ON SEITSEMAN KANNATINTA (KATSO KUVA):
O= Uunin yläosa (kannatin 5-7)
il
M
Uunin keskiosa (kannatin 3-4)
N= Uunin alaosa (kannatin 1-2)
PIENESSA UUNISSA ON KAKSI KANNATINTASOA:
M
N
Uunin keskiosassa (taso 2)
Uunin alaosassa (taso 1)
3—»
25
C °С
a9 AN
Broileri 275 О -
Broilerinpuolikkaat * 175 N N
Filee (sian, naudan, riistan) 275 Ó -
Grillimakkara 175 N/M N
Jauhelihapihvi, pakastettu,
90 g
Kala 200 N N
— keitetty 100 N N
— omassa liemessä keitetty | 200- 225 N N
— paistettu 175 N N
Kinkku, tuore 250 О -
Kohokkaat 225 M N
Lapapaisti 225 N/M N/M
Lihamureke 275 Ó -
Lihapullat uunipannussa 275 Ó -
Munakkaat 250 Ó -
Naudanpaisti 175 N/M N
Paahtokylki * 200 - 225 N -
Paahtopaisti 225 M N/M
Faisti (vasikka, lammas, 175 - 200 N/M N
riista)
Paistokset 200 - 225 M N
Pekonipannari 225 M N/M
Pihvi, noin 1,5 cm 250 M M
Piirakat 225 M N/M
Pizza 200 - 225 N/M N
Porsaankyliys, noin 1,5 cm 175 200 - 225 N N
Porsaan selkäpaisti 125 N N
Silakkapihvit 175 N N
Uuniperuna 125 N N
Vuoat, laatikot 175 N N
Válikyliys, noin 1,5 cm 225 M N/M
Broileri 175 - 200 M
* Turbogrilli-toimintoa ei suositella. Valitse alhaisempi lampaotila, kun kaytéat grillausmausteita tai - Oljyjà.
Tautukot
3) | я
5-7
75
10
55 - 60
80 - 85
12-15
5
8-10
15-20
40 - 50
55 - 60
70
70-75
70-75
26
акт,
Haudutus
3 y Be rT a 7 5
De ия a RAE EE Bad LS
а o $ E ' т
Filee (porsaan) 175 125 А/К 75
Filee (naudan, riistan) 175 100 A/K 60-65
Paahto— ja sisäpaisti 125 100 А 65—70
Paahtokylki 175 100 A 80-85
Kinkku, tuore 175 125 A 75
Naudan ulko-ja kulmapaisti 125 100 A 70-75
27
Ruoka-lvehnäleivät, pehmeät kakut
eivät nouse.
Ruoka—Ivehnäleivästä, pehmeistd
kakuista tulee kuivia.
Leivonnaiset/ruokalajit paistuvat liian
tummiksi.
| eivonnaiset/ruoat ovat vaaleita.
Jos uunin lámpótila on liian alhainen,
leivonnainen nousee ensin ja sen jälkeen
laskee ja jaa littedksi.
Ruoka— /vehnileipitaikina ei ole kohon-
nut oikein. Liian pitkd kohotus leivonnan
jälkeen jättää leivonnaiset litteiksi.
Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta.
Liian kuuma rasva/nesteseos tuhoaa
hiivan vaikutuksen.
Leivän kuivumisen syynä voi olla litan pieni
nestemäärä, liian suuri jauhomáaárá tal
väärä jauholaatu.
fos uunin lämpôtila on liian alhainen,
leivonnaiset joutuvat paistumaan uunissa
liian kauan ja kuivuvat,
Jos uunin lámpótila on lilan korkea, leivon-
naiset tummuvat liikaa ennen kypsymista.
Lian korkealle asetettu leivonnainen/
ruokalaji saa tavallisessa paistossa liikaa
ylälimpôä. Vaikutus on päinvastainen ase-
tettaessa pelti lilan alas.
Uunin pohjalle asetettu alumiinifolio,
leivinpelti tai uunipannu estää alalimmôn
siirtymisti ja saattaa vaurioittaa uunin
emalipintaa,
Vaaleissa kakkuvuoissa kakut paistuvat
vaaleammiksi kuin tummissa vuoissa.
Vertaa valittua lámpótilaa taulukon tai
reseptin suosituksiin.
Ruoka- /vehnäleipätaikina on kohotet-
tava vedottomassa tilassa huoneenläm-
móssá. Painetraessa taikinaa kevyesti on
painauman tasoituttava itsestään. Tarkista
kohotusaika reseptista.
Tarkista reseptistä, että olet mitannut
oikean määrän.
Sopiva nesteen lámpótila tuorehiivaa
käytettiessä on 37°C. Kuivahiiva
käytettäessäsi tarkista nesteen lämpôtila
kuivahiivapakkauksesta.
Tarkista reseptistä, että olet valinnut
oikean jauholaadun ja oikean määrän jau-
hoja/nestettä.
Tarkista, että olet asettanut oikean lämpô-
tilan.
Tarkista, ettá olet asettanut oikean lámpó-
tilan.
Tarkista taulukosta tai reseptista,
ettá olet valinnut oikean kannatin
korkeuden.
Tarkista, ettei uunin pohjalla ole mitään.
Vaihda mahdollisesti tummempiin vuokiin.
28
Àlä tee liedelle mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilôvahinkoja tai vaurioittaa tuotetta. Seuraavassa on lueteltu
neuvoja ja vinkkejä, joilla saat itse yrittää ratkaista ongelmat. Mikáli vika ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun
huoltolukkeeseen.
Liesi ei saa virtaa
Liesi ei toimi
Keitto/paistoaika on liian pitkd.
Uunivalo ei toimi
Luukun salpa ei toimi
E " в
ава ИК
ВОВ SE RE KAR KT
É ar E E a? EU A
i
Tarkista, että
» SULAKE/SULAKKEET ovat ehjat
* mahd. PISTOTULPPA on kunnolla pistorasiassa
* mahd. VIKAVIRTASUOJA ei ole lauennut
Tarkista, että fiesilukko ei ole toiminnassa (katso sivu 14)
Tarkista, ettá keittoastia on sopiva (katso sivu 11)
Vaihda viallinen lamppu (katso sivu 20)
Aseta salpa toimintaan (katso sivu 6)
seindrasiasta.
Katkaise kaapeli niin láheltá lieden takaosaa kuin mahdollista.
Poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta, ettei siitd ole
Anna ammattitaitoisen sähkôasentajan irrottaa lieden kaapeli
vaaraa pikkulapsille.
Ota yhteytté paikalliseen kierrätyskeskukseen lieden
romuttamista varten.
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising