Elektro Helios SK6170 User Manual
Spis
B R U K S A N V I S N I N G
SK 6170
SK 7170
821 03 92-00
Innehåll
Innehåll
Säkerhet ...................................................... 3
Spisen ........................................................... 4
Uppackning ....................................... 4
Tillbehören ......................................... 4
Säkerhetsutrustningen .............................. 5
Tippskyddet ....................................... 5
Kastrullskyddet (extra tillbehör) ...... 5
Luckspärren ....................................... 6
Före första användning ............................ 6
Rengöring av spisen .......................... 6
Rengör tillbehören ............................. 6
Bränn av ugnen ................................. 6
Manöverpanelen ........................................ 7
Kontrollamporna ............................... 7
Glaskeramikhällen ..................................... 8
Användning av hällen ........................ 8
Rengöring av hällen ........................ 11
Säkerhetsfunktioner ........................ 12
Ugnen ......................................................... 13
Ugnens funktioner .......................... 13
Praktisk användning ........................ 14
Rengöring och skötsel ..................... 16
Installation ................................................. 18
Ändring av sockelhöjd och -djup .... 18
Nivåjustering .................................... 19
Elektrisk anslutning ......................... 19
Service ....................................................... 20
Tekniska uppgifter.................................... 21
Tabeller ..................................................... 22
Bakning ............................................ 22
Placering i ugn ................................. 22
Grill & Matlagning .......................... 23
Praktiska råd och tips ............................. 24
Problem och åtgärder ............................ 25
Skrotning ................................................... 26
2
p®âÉêÜÉí
p®âÉêÜÉí=
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan
person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar
dig själv, andra eller spisen.
brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten.
KVÄV ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten.
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
Använd endast kärl som är avsedda för glasmesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller keramikhäll respektive ugn. Kontrollera kärlens bottnar. Kärl som buktar utåt, ger dålig värmekontakt och
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta, alter- snurrar lätt på glaskeramikhällen.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
nativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
används,
samtliga vred ska vara nollställda.
spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Varning! Alkohol och liknande som kan bilda
Om du har KASTRULLSKYDD till din spis, skall det vara
explosiva gaser eller andra ämnen vilka kan
monterat. LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara
förorsaka brand eller explosion får inte
i funktion.
användas i ugnen.
Använd SPISLÅSET. Aktivera låsknappen och lås
Användning på hällen måste ske med största
spisen när den inte används.
försiktighet. T.ex. flambering med konjak, eller annan
Låt inte barn använda rakbladsskrapan.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller antänds och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personvärmen en tid efter användning. Beröring kan ge
skador.
brännskador!
_~êå=çÅÜ=ëéáëÉå
fåëí~ää~íáçå
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
^åî®åÇåáåÖ
Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan
vid överkok och/eller rengöring tränga ner till
spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och
kontakta service för reparation.
Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d. på glaskeramikhällen. En av misstag påsatt värmezon kan få
papperet/plasten att brinna/smälta.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
oÉåÖ∏êáåÖ
Håll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett och spill osar
rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för
brand.
Du måste genast (medan hällen ännu är het) med
rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med högt
sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält plast och
folie för att inte skada hällen. Var försiktig, rakbladet
är mycket vasst.
råÇÉêÜ™ää=C=ëÉêîáÅÉ
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
Service och reparationer bör utföras av ett av
leverantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
pâêçíåáåÖ
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som möjligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
P
péáëÉå
péáëÉå
1
2
3
4
5
6
1
Löstagbar imkåpa
Häll med värmezoner
Manöverpanel med VRED
Ugn
Förvaringslåda
Sockel
2
3
Spisen har hjul baktill för att
underlätta förflyttning vid
städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i ugnens överkant
och dra sedan ut spisen.
4
5
6
réé~ÅâåáåÖ
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador.
Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux
Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från
butik eller återförsäljare – kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det.
qáääÄÉÜ∏êÉå
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
•
•
•
•
Emaljerade plåtar och långpanna
Ugnsgaller
Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
Rakbladsskrapa samt rengöringsmedel för
glaskeramikhällen
FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR :
• Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
Q
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på
båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas
av en vägg eller ett högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att
följande är monterat/i funktion:
min. 40 cm
min. 40 cm
qáééëâóÇÇÉí
Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra
spisen från att tippa vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation,
s. 18.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:
Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant
(SE BILD).
2 Måttuppgifter gäller för montering på vänster eller
höger sida (SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska
placeras och skruva fast det i massivt material eller
lämplig förstärkning.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än
spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar
centrera spisen.
3 Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter
in spisen.
1
35-65 mm
55-60 mm
h~ëíêìääëâóÇÇÉí=EÉñíê~=íáääÄÉÜ∏êF
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det
svårare för barn att komma åt kärl på hällen
1
2
3
4
5
Tryck in propparna i de främre hålen.
Placera skyddet på spisen med propparna över
hällkanten.
Vrid skyddet snett nedåt och
sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under
hällkanten.
Lås med de bakre propparna.
2
1
3
5
4
R
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
iìÅâëé®êêÉå
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/
lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid
behov kopplas ur.
A Tryck ner spärren när du ska ÖPPNA luckan.
B När du vill SÄTTA SPÄRREN UR FUNKTION, kontrollera att ugnen inte är varm, tryck ner och för
spärren på luckans överkant ett par mm åt höger.
C Om spärren inte är i funktion, för spärren på
luckans överkant ett par mm åt vänster.
A
B
C
c∏êÉ=Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖ
oÉåÖ∏êáåÖ=~î=ëéáëÉå
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA
REPANDE MEDEL, utom till vissa delar av spisen som
ibland kan behöva en grovrengöring. Glöm inte att
göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.
Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit
ut spisen för att göra rent bakom den.
oÉåÖ∏ê=íáääÄÉÜ∏êÉå
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
_ê®åå=~î=ìÖåÉå
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste du
bränna av den. Gör så här:
1 Sätt på över/undervärme
samt maximal
temperatur. Ugnsluckan ska vara stängd.
2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
S
max.°C
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
j~å∏îÉêé~åÉäÉå
1a
1b
5
2
3
4
Kontrollampa SPISEN
1b Kontrollampa UGNEN
2 Funktionsvred UGNEN
3 Termostatvred UGNEN
4 Vred till VÄRMEZONERNA
5 Spislås
1a
hçåíêçää~ãéçêå~
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt
lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.
T
dä~ëâÉê~ãáâÜ®ääÉå
dä~ëâÉê~ãáâÜ®ääÉå
Glaskeramikhällen har fyra värmezoner. När du sätter på
en zon lyser den i olika långa perioder beroende på vilket
läge du valt på vredet. Även på den högsta inställningen
slocknar zonen ibland, då för att förhindra överhettning.
Du har möjlighet att ändra storleken på de två bakre
zonerna. För stekpannan/kastrullen finns runda zoner i
olika storlekar. Den ovala vänstra kanske passar till
fiskgrytan.
Värmevarnaren har fyra lampor, en för varje zon.
Lampan lyser om zonen är varmare än ca 55°C även
efter att den är avstängd.
ø 140 mm
140x250 mm
ø 180 mm
ø 120 mm
ø 140 mm
ø 210 mm
Glaset i hällen tål värme, kyla och temperaturchocker,
men är känsligt för slag. En kryddkvarn som ramlar
ner kan spräcka hällen. Använd aldrig hällen som stå-,
avlastnings- eller förvaringsplats.
^åî®åÇåáåÖ=~î=Ü®ääÉå
ANVÄND ALDRIG EN SPRÄCKT GLASKERAMIKHÄLL.
Vätska kan vid överkok tränga ner till spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation. Du måste genast
(medan hällen ännu är het) med skrapan ta bort
socker och överkok med högt sockerinnehåll t.ex.
marmelad samt smält plast och folie för att inte
skada hällen. Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt
utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och
stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK,
använd aldrig vatten.
Vreden till värmezonerna är märkta från 0–12, där 12 ger
den högsta värmen. Gör så här när du vill använda de
främre zonerna eller de bakre i liten storlek:
1
Vrid medurs fram till önskat läge på vredet till
den zon du valt.
2
U
Nollställ vredet moturs efter användning.
Värmevarnare
dä~ëâÉê~ãáâÜ®ääÉå
Gör så här när du vill använda de två bakre zonerna i stor
storlek:
1
Vrid medurs förbi symbolen
2
vrid sedan tillbaka till önskat läge mellan 12 och
efter siffran 12,
1. Nollställ vredet moturs efter användning.
Vilket värmeläge du ska välja? Du får pröva dig fram
till det läge och den värmezon som passar dig och dina
kärl bäst beroende av vad du ska tillaga. Här nedan får
du en liten vägledning (till rätt värmeläge):
hçâåáåÖ
Vanligtvis kokar du upp på högsta läget för att sedan
vidarekoka på en lägre inställning. Ljudet eller storleken på ”vattenbubblorna” kan hjälpa dig att välja rätt
läge:
SVAG VÄRME:
Sjudande vatten med bubblor à la kolsyrat.
Lämpligt för vidarekokning av ris, fisk, samt grönsaker som t.ex. sockerärter och broccoli.
MEDELVÄRME:
Småkokande vatten med bubblor à la
fiskögon. Lämpligt för det mesta som ska kokas t.ex.
kött, rotfrukter och vidarekokning av potatis.
STARK VÄRME:
Ljudet tystnar innan vattnet börjar bubbla
kraftigt. Lämpligt för uppkokning av vatten till pasta
och ris. Ställ sedan in önskat läge för vidarekokning.
píÉâåáåÖ
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett
läge på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg
(temperatur) när du börjar steka för att du ska få ett bra
resultat. Tryck en ljus stekspade mot botten så ser du
lätt fettets färg.
SVAGT BRYNT FETT: Lämpligt
för t.ex. ägg, lök, rå potatis,
kotletter och biffar, samt hel fisk.
BRYNT FETT :
Lämpligt för det mesta: Pannkakor, färs-
rätter, korv, tunna fiskfiléer, grytbitar osv.
KRAFTIGT BRYNT FETT:
Lämpligt för tunna köttskivor. Var
försiktig, fettet blir lätt bränt.
V
dä~ëâÉê~ãáâÜ®ääÉå
s~ä=~î=â~ëíêìääLëíÉâé~åå~=
En spis med glaskeramikhäll ställer större krav på dina
kärl än en spis med plattor. Tänk på att:
•
Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex
botten (buktar utåt), snurrar lätt på glaskeramikhällen och ger dålig värmekontakt.
•
Aluminium har god värmeledningsförmåga,
men kan lämna silverliknande fläckar på hällen.
Fläckar tar du bort med rengöringsmedlet som
medföljde spisen.
•
Kastruller och kannor i glas eller emaljerade
med grovt mönster sliter, om de dras fram och
tillbaka, mer på hällen än vad kärl av andra
material gör.
För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/
stekpannans botten
•
täcka zonen helt. Med en för liten botten bränner
överkok lätt fast på hällen.
•
vara slät eller finmönstrad.
•
vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en
rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en botten med
lager av olika metaller.
pé~ê~=ÉåÉêÖá>
•
Använd lock och du halverar energiåtgången
(jämför med utan lock).
•
Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jämför med oplan botten).
•
Se till att hällen är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och värmezon.
•
Stäng av värmezonen och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
•
NM
Ång– och tryckkokning spar också energi.
aluminium
dä~ëâÉê~ãáâÜ®ääÉå
oÉåÖ∏êáåÖ=~î=Ü®ääÉå
Du måste genast (medan hällen ännu är het) med
rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med
högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält
plast och folie för att inte skada hällen.
GÖR SÅ HÄR OM HÄLLEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1
Ta bort fläckar med rakbladsskrapan (se nedan).
2
Använd det medföljande rengöringsmedlet när
värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan och
spruta ut ett par smala strängar på hällen. Gnid
rent med en fuktig trasa eller hushållspapper.
3
Torka med en fuktig trasa bort överflöd av
medlet, det kan annars etsas fast när hällen
värms upp nästa gång. Torka torrt.
o~âÄä~Çëëâê~é~å
LÅT INTE BARN ANVÄNDA SKRAPAN.
Använd rakbladsskrapan med försiktighet,
rakbladet är mycket vasst.
Skrapan använder du för att ta bort överkok från glaskeramikhällen. Innan du använder skrapan för första
gången måste du vända på rakbladet, som är transportsäkrat. Ett hölje täcker det vassa rakbladet när skrapan
inte används.
1
Tryck ner knappen på översidan av skrapan och
skjut den framåt så långt det går
2
(SE BILD).
Ta bort rakbladet. Sätt tillbaka bladet med den
vassa kanten utåt.
3
”Lås” bladet med skrapans flikar
(SE BILD).
4
Tryck ner knappen hårt och drag den bakåt så
långt det går.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU RAKBLADSSKRAPAN:
1
Ta fram rakbladet genom att skjuta knappen (på
översidan av skrapan) framåt till ”stopp”
(SE BILD).
Du kan kontrollera att rakbladet är i låst läge genom
att trycka ner bladet mot en oöm yta.
2
Se till att rakbladet är rent och helt annars kan
det skada hällen. Nya rakblad finns att köpa i
färghandeln.
3
Luta skrapan ca 45° och skrapa rent. Du kan trycka rakbladet hårt mot hällen utan att skada den.
4
Torka försiktigt av smutsen från bladet med hushållspapper.
5
Efter användning tryck ner knappen och drag
den bakåt så långt det går. Förvara skrapan på en
barnsäker plats.
NN
dä~ëâÉê~ãáâÜ®ääÉå
p®âÉêÜÉíëÑìåâíáçåÉê
péáëä™ëÉí
Spislåset är inbyggt i ugnens termostatvred och har två
säkerhetslägen. OBS! Huvudströmmen till spisen är inte
bruten. Välj om du vill använda låset med enkel– eller
dubbelsäkerhet eller ingen alls.
ENKEL: Strömmen till häll och ugn är bruten när termostatvredet är inställt på OFF.
DUBBEL: Om du dessutom aktiverar låsknappen krävs
det tvåhandsgrepp för att sätta på spisen. Då blir det
ännu svårare för barn att ”använda” spisen.
ENKEL–SÄKERHET
lås spisen så här (SE BILD A): Vrid termostatvredet moturs
till ”OFF”. Nollställ tiduret om det är tid kvar.
Gör så här när du vill använda spisen:
1 Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
2 Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
DUBBEL–SÄKERHET
Innan du använder låset med dubbel–säkerhet första
gången måste du aktivera låsknappen (SE BILD B):
1 Nollställ termostatvredet m.a.o. se till att vredet
står i läge klockan 12.
2 Sätt en bordskniv bakom vredet och bryt lätt för
att avlägsna det.
3 Ta bort den röda hylsan.
4 Sätt tillbaka vredet ”nollställt”.
I fortsättningen behöver du bara vrida termostatvredet
moturs till ”OFF” för att låsa spisen (SE BILD A).
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN
(SE BILD C):
1
2
3
NO
Skjut låsknappen till vänster och
vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
rÖåÉå
rÖåÉå
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med sju falser på var
sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för
bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen.
rÖåÉåë=ÑìåâíáçåÉê
För samtliga funktioner gäller att den gula kontrolllampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning
och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks
när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet medurs till symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
=_ÉäóëåáåÖ
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
=£îÉêLìåÇÉêî®êãÉ
Tak- och bottenelement är inkopplade.
=£îÉêî®êãÉ
Takelement inkopplat.
=råÇÉêî®êãÉ
Bottenelement inkopplat.
=dêáää
Grillelement inkopplat.
S
=på~ÄÄëí~êí
Grill- och bottenelement inkopplade. Det tar ca sju
minuter att värma upp ugnen till 200ºC. Kan även
användas vid gratinering.
NP
rÖåÉå
mê~âíáëâ=~åî®åÇåáåÖ
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt
direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN
UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av
t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den
kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du
använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och
tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för
olika typer av matlagning:
=_~âåáåÖ
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter
före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga
gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.
=j~íä~ÖåáåÖ
är i regel bäst vid matlagning på en
fals. Följ tabellrekommendationerna.
ÖVER/UNDERVÄRME
=píÉâåáåÖ
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de
tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än
vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med
låg kant där steken precis får plats, så undviker du att
skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det
ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller
en långpanna och var försiktig när du tar ut den.
NQ
rÖåÉå
=dêáääåáåÖ
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grill
kryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte
tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på
ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en
långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla
upp fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d.
placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på och termostatvredet på
önskad temperatur. Börja grilla efter 3–5 minuters
uppvärmning. Passa noga och vänd minst en gång
under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig och i
värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara stängd vid
grillning.
S
=på~ÄÄëí~êí=EÖê~íáåÉêáåÖF
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda
för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen
väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter att
värma upp ugnen till 200ºC. Men, ingen regel utan
undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska
grädda småkakor eller maränger.
NR
rÖåÉå
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä
rÖåÉå
Ugnen har slät emalj.
GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1
2
3
4
Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med
t.ex. en stekspade.
Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och över/
undervärme i ca 10 minuter.
När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
rÖåëäìÅâ~å
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre yttemperatur. Den yttre
delen, luckfronten, kan du ta bort vid rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar luckglaset.
Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det
spricker efter några uppvärmningar.
1
2
3
4
5
6
NS
Kontrollera att ugnen inte är varm och att luckspärren är i funktion innan du tar bort den yttre
delen, luckfronten.
Öppna luckan och placera, för att hindra luckan
från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar mellan
bågarna i gångjärnen (SE BILD). Fäll sedan upp
luckan.
Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på
luckans övre kant och ta bort luckfronten.
Efter rengöring med ett fönsterputsmedel hakar du
åter fast fronten i konsolen (SE BILD). Om glaset är
mycket smutsigt kan du använda den medföljande
rakbladsskrapan. Se till att luckan sitter säkert fasthakad på båda sidor.
Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre
kant och tryck fronten på plats.
Ta bort grytlapparna.
3
2
4
rÖåÉå
_óíÉ=~î=ìÖåëä~ãé~
1
2
3
4
5
Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte
är varm.
Skruva av skyddsglaset (SE BILD).
Skruva ur den trasiga lampan.
Sätt i en ny ugnslampa märkt 230–240V, 15W,
300°C, med E14–sockel.
Återmontera skyddsglaset.
rÖåëíáääÄÉÜ∏êÉå
Lossa stegen i de nedre hörnen (1), lyft snett uppåt och
ta ut den (2). Diska stege och galler (samt andra eventuella tillbehör som grillställning och grillspett) för
hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg
dem i blöt innan du rengör med t.ex. tvålull.
Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna
torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en
bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåten).
2
1
c∏êî~êáåÖëä™Ç~å
Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna
(SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första
biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.
1
NT
fåëí~ää~íáçå
fåëí~ää~íáçå
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och hörn, som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av
spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning? Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens
ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns
framkant
(SE BILD). Spisen kan även installeras med
en
vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
Vid leverans är spisen anpassad till en bänkhöjd på 85
resp. 90 cm och ett sockeldjup på 53 cm. Du kan ändra
höjd och djup på sockeln så att spisen passar till en
bänkhöjd på 85, 88 eller 90 cm och ett sockeldjup på 55
90
88
85
53
55
cm (se nedan).
Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av spisen.
ûåÇêáåÖ=~î=ëçÅâÉäÜ∏àÇ=çÅÜ=JÇàìé
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett
mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar
vid tung belastning på luckan.
Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter här
nedan innan du börjar.
1
Lägg ned spisen försiktigt
(SE BILD). Använd
t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan golv
2
Skruva ur skruvarna
A (4 ST, SE BILD). Dra ut den
Dra i de konsoler på vilka hjul och fötter är
OBS!
B
B
inre sockeln en bit om du endast vill ändra höjden.
monterade.
A
B
och spis.
A
A
Var försiktig, det finns vassa
B
kanter under spisen. Läs vidare fr.o.m. punkt 5.
För ändring av djupet drar du ut sockeln helt.
3
Skruva ur skruvarna
4
Haka fast den yttre sockeln i läge 55 cm
yttre sockeln.
B).
Skruva i skruvarna
(SE BILD
B (glöm inte brickorna) och
skjut in den inre sockeln en bit.
5
Skruva åter i skruvarna
A i något av
(SE BILD A).
hålen för 85,
88 eller 90 cm bänkhöjd
6
Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut
in spisen på plats och nivåjustera innan du
monterar säkerhetsutrustningen.
NU
A
B (4 ST, SE BILD) och ta bort den
B
55
53
A
90
88 85
fåëí~ää~íáçå
káî™àìëíÉêáåÖ
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig
jämnt i stekpannan. Placera ett vattenpass eller en stek-
2
panna med vatten på hällen när du vill kontrollera att
spisen står plant.
Vid behov kan du från sockelns framsida sänka
resp. höja (-6, +12mm) spisens hjul och fötter. Använd
1
en kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en
polygrip till de främre fötterna ( 1). När spisen står
plant ”låser” du fötterna med muttern. Använd den
medföljande nyckeln, skruva moturs ( 2).
bäÉâíêáëâ=~åëäìíåáåÖ
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra
spisen samt leda till skada på person och/eller
egendom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas
till jordat vägguttag. Inkopplingsalternativ för spisen
framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och
spänning finns angivet på dataskylten (se spisens högra sida).
OBS! Vid fast installation där anslutningen till
elnätet ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare monteras för att du ska kunna koppla bort
spisen från nätet.
NV
pÉêîáÅÉ
pÉêîáÅÉ
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada
på person och/eller egendom samt försämra
spisen.
Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser
bruksanvisningen, särskilt sidorna 24 och 25. Det kan
löna sig. Se här nedan vad som gäller om du behöver
hjälp.
oÉâä~ã~íáçå
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation
svenska konsumentlagstiftningen.
hçåëìãÉåíâçåí~âí
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsument-
08 - 672 53 70
www.elektro-helios.se
kontakt på tel
hemsida
eller via e-mail på vår
.
pÉêîáÅÉ=çÅÜ=êÉëÉêîÇÉä~ê
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig kontakta återförsäljaren eller
020 - 76 76 76
www.elektroservice.se
vår rikstäckande service på tel
via e-mail på
eller
. Se adressen
till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen
Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du
kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns
en tabell som beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
På spisens högra sida finns en dataskylt med uppgifter om
spisen. Fyll i dem här så de finns tillhands om du behöver
ringa service.
Modell:
Prod. nr:
Serie. nr:
Inköpsdatum:
Hur och när uppträder felet?
OM
qÉâåáëâ~=ìééÖáÑíÉê
qÉâåáëâ~=ìééÖáÑíÉê
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven
i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG IEC klass Y.
SK 6170
SK7170
Bredd (mm):
597
697
Höjd vid leverans (mm):
900
850
Djup (mm):
595
595
Ugnsvolym (liter):
46
52
Total effekt
400V-spis (W):
10232
10232
VÄRMEZONERNA
STORLEK(mm)
EFFEKT (W)
Bakre vänstra:
140/250
1100/2000
Bakre högra:
120/180
900/1800
Främre vänstra:
210
2300
Främre högra:
140
1200
KONTROLLAMPORNA
UGNSLAMPAN
är av glimlampetyp.
har E-14 sockel, märkt 230-240V, 15W och 300ºC.
ON
q~ÄÉääÉê
q~ÄÉääÉê
_~âåáåÖ
°C
minuter
Bondbröd
225
N
30–35
Bullar, mat– & kaffebröd
225
M
8–12
Hålkakor
200–225
M
10–15
Kuvertbröd
225–250
M
8–10
Limpor, lätta/formbröd
200–225
N
30–40
Limpor, tunga
175–200
N
50–60
Längder/kransar
200–225
N
15–20
Maränger
100–125
M
40–50
225
M
10–12
175–200
M
5–10
175
M
5– 7
Rulltårta
225–250
M
5–7
Scones
225–250
M
8–10
175
N
35–45
Sockerkakor, tunga/fina
150–175
N
50–60
Tårtbotten
175–200
N
30–40
Muffins
Mördegskakor
Pepparkakor
Sockerkakor, lätta
mä~ÅÉêáåÖ=á=ìÖå
Ugnen har sju falser (se bild):
Ö = Övre delen av ugnen (fals 5–7).
M = Mitten av ugnen (fals 3–4).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1–2).
OO
7
3
1
q~ÄÉääÉê
dêáää=C=j~íä~ÖåáåÖ
°C
275
Biff, ca 1,5 cm
Bogbladsstek
175
Entrecôte, ca 1,5 cm
Filé (fläsk, nöt, vilt)
°C
minuter
Ö
5 –7
N
275
Ö
175
N/M
– kokning
200
N
– kokning i eget spad
100
N
– stekning
200 – 225
N
Fläskkarré
175
N
°C
75
10
55 – 60
Fisk
Fläskkotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
Fläskpannkaka
225
M
Gratänger
225
N/M
80 – 85
12 –15
Grillkorv
275
Ö
5
Hamburgare, fryst 100 g
275
Ö
8 –10
Karrékotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
15 –20
Kyckling
175
N/M
200 – 225
Kyckling, halvor *
N
40 –50
225
M
Köttfärslimpa
175 – 200
N/M
Omeletter
200 – 225
M
Piroger
225
M
Pizza
250
M
Potatis, bakad
225
M
Puddingar, lådor
200 – 225
N/M
Revbensspjäll *
175
Rostbiff
125
N
55 – 60
Skinka, färsk
175
N
70
Stek (nöt)
125
N
70 – 75
Stek (kalv, lamm, vilt)
175
N
70 – 75
Strömmingsflundra
225
M
175 – 200
M
Köttbullar i långpanna
Suffléer
200 – 225
N
* Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller -oljor.
OP
mê~âíáëâ~=ê™Ç=çÅÜ=íáéë
mê~âíáëâ~=ê™Ç=çÅÜ=íáéë
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
platta.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket jäser upp och sedan sjunker
ner och blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot
rekommendation i tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För Kontrollera jästiden mot receptets
lång jäsning efter utbakning ger ett platt rekommendation.
resultat. Mat/vetebrödsdegar ska jäsa
dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt
tryck på degen ska fördjupningen gå
tillbaka.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör
jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är 37° för
färsk jäst, för torrjäst se anvisning på
förpackning.
För liten vätskemängd, för mycket mjöl
eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen gör att
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur.
färdigt och blir därmed torrt.
Kontrollera att du ställt in rätt
Bakverk/maträtter blir för mörka eller Vid för hög temperatur i ugnen blir
bakverk/maträtter
för
mörka
innan
de
är
temperatur.
ojämnt gräddade.
färdiga.
För hög placering i ugnen vid över/under- Kontrollera i tabell eller recept att du valt
värme ger för mycket övervärme, motsatt rätt placering.
effekt vid för låg placering.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
OQ
Fel falsplacering i varmluft gör att luften
inte kan cirkulera rätt.
Kontrollera i tabellen att du valt rätt
falsplacering.
Temperaturen ska i regel vara 15-20%
lägre med varmluft än med över/undervärme. Med varmluft blir färgsättningen
något ojämn.
Kontrollera att du valt rätt temperatur.
Snabbstarten är inkopplad.
Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna
i ugnens botten hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i botten på
ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än
mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och
kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 10)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 17)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 6)
OR
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
pâêçíåáåÖ
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan
lämna din spis.
OS
erp
app
tg
lin
äv
jöli
m
påt
kc
ryT
S-105 45 Stockholm
Tel. 08-672 53 70
www.elektro-helios.se
ba
rea
nk
ce
t
B2
cêçã=íÜÉ=bäÉÅíêçäìñ=dêçìéK=qÜÉ=ïçêäÇÛë=kçKN=ÅÜçáëÉK=====================================================================================================================================================================
qÜÉ=bäÉÅíêçäìñ=dêçìé=áë=íÜÉ=ïçêäÇÛë=ä~êÖÉëí=éêçÇìÅÉê=çÑ=éçïÉêÉÇ=~ééäá~åÅÉë=Ñçê=âáíÅÜÉåI=ÅäÉ~åáåÖ=~åÇ=çìíÇççê=ìëÉK=jçêÉ=íÜ~å=RR=ãáääáçå=bäÉÅíêçäìñ=
dêçìé=éêçÇìÅíë=EëìÅÜ=~ë=êÉÑêáÖÉê~íçêëI=ÅççâÉêëI=ï~ëÜáåÖ=ã~ÅÜáåÉëI=î~ÅÅìã=ÅäÉ~åÉêëI=ÅÜ~áå=ë~ïë=~åÇ=ä~ïå=ãçïÉêëF=~êÉ=ëçäÇ=É~ÅÜ=óÉ~ê=íç=~=î~äìÉ=çÑ=
~ééêçñK=rpa=NQ=Äáääáçå=áå=ãçêÉ=íÜ~å=NRM=ÅçìåíêáÉë=~êçìåÇ=íÜÉ=ïçêäÇK=
© ABS-PCC 2002-07-10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising