Electrolux | EK7171 | User manual | Electrolux EK7171 User Manual

Electrolux EK7171 User Manual
fo
1
e e
Em
EA
SA
3
Gh
SHED
|
о
Elect
e Ea ie
a ren
a
о
CU =
i
o = SE EE
Do E
A
HO
er Ct AA
eo ee
E
DA
a mm
peo
Er ;
a
о soe Зы
о о
й N pro
GEE
: de nee o
RAE we ira 8 e Lo a
Es ER В
E” de :
Зея
о
e
o
В
gh te
ar ite
THEE ee
PE
TT SE TEREE
=
Smal :
E: A
e
|
e
NA
UR
A
E
Ga
pare
se
Ae
e
o
ue
dee du
2 = a 3 A ал,
nmin es
E
:
ОН
E
en
2
a
on
in
38
a
un
TR
il
ze
SZ
Eu
3 о В
о
; TE "E
В
EEE
Hp
SE TE
ee
Ena a e : : Net
a AT TY Ee я A Spa EE
E AL E sE m a
He ee ee SEE y
A RE Pu Eu
shite ee ee ne ee cs
о Е Run
sn
Ao ea PE
ae e E o
o E
DADA
Hdd
pr
8 Ln
i
iia
Nes
В о
НЫ e PAE
821 01 37-03/3
Utvecklingen av spisar gir framát. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därfôr noga 1genom
anvisningarna. Om du använder och skôter din spis rätt, kommer du att ha lang gladje och nytta av den. Ge speci-
ellt akt pá sákerhetstexten márkt med AN, sá att du inte ¡ onódan skadar dig sjálv, andra eller spisen. Spisen ár av-
sedd for normal hushallsanvindning. Tank pa att spara bruksanvisningen, som maste finnas om spisen säljs eller
Overláts pá annan person.
Installation
Ingrepp 1 spisen ska utforas av behorig fackman.
Arbete utfôrt av lekman kan fôrsämra spisen samt
leda till skada pâ person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hôrn som du vanligtvis
inte kommer 1 kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid fôrflyttning av spisen.
Tippskyddet ska vara monterat, da undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
Barn
Kontrollera barnsäkerheten:
Kastrullskyddet (extra tillbehôr) ska vara monterat
samt luckspárrarna 1 funktion. Dessutom máste det
finnas minst 400 mm avstállningsyta pá báda sidor
om spisen. Háll barn under uppsikt.
Karl, varmezoner och ugnar blir mycket varma,
samt behéller virmen en tid efter anvindning.
Beróring kan ge bránnskador.
Användning
Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska
kan vid rengôring och ôverkok tränga ner till spän-
ningsforande delar. Bryt strommen till spisen via
säkringarna eller lossa stickproppen fran vaggutta-
get. Kontakta service for reparation.
Lágg inte papper, plast o.d. pá glaskeramikhállen.
En av misstag pâsatt värmezon kan fà papperet,
plasten att brinna/smälta.
Lämna aidrig frityrkokning, smältning av fett, pa-
raffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid ev.
brand, nollställ spisens vred och stäng av kôksfläk-
ten.
KVAV ELDEN MED LOCK, ANVAND ALDRIG VATTEN.
Använd endast karl som ar avsedda for glaskera-
mikhall respektive ugn.
Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex bot-
ten, dvs. som buktar utat, ger dalig värmekontakt
och snurrar látt pá glaskeramikhällen.
Kontrollera att spisen ár avstángd när den inte an-
vänds, samtliga vred ska vara nollstillda.
Rengóring
Hall glaskeramikhill och ugnar rena. Fett och spill
osar rejált vid uppvármning och medfôr i värsta fall
risk for brand.
Ta genast bort óverkok frán den heta hállen. Spill av
socker och sockerhaltiga matrátter (marmelad, saft
o.d.), smált plast och aluminiumfolie kan skada hál-
len.
Var forsiktig sá att du inte skadar luckglaset vid ren-
góring. Sprickbildningar 1 kanterna kan leda till att
det spricker efter nágra uppvarmningar.
Underhdll & service
Nollställ samtliga vred fôre byte av trasig lampa.
Service och ev. reparationer bôr utfôras av ett av le-
verantôren godkänt fôretag. Använd endast original
reservdelar.
Skrotning
Hjalp till att undvika olyckor nár spisen ska skrotas:
Lossa den fran vägguttaget, kapa sladden vid utgán-
gen frän spisen och sätt spärrarna ur funktion.
Bekanta dig med:
Spisen
Glaskeramikhállen
Ugnarna
Forvaringsladan
Sakerhetsutrustningen
Tillbehóren
Fore forsta anviindning:
Ställ in klockan
Rengôr tillbehóren
Bränn av ugnarna
$a här använder du:
Klockan
Glaskeramikhällen
Luckspärren
Ugnarna (inkl. auto-snabbstart)
Sa har skóter och rengor du:
Emaljen
Glaskeramikhállen
Ugnarna
Lamporna
Service
Ras od tips vic
Praktiska problem
Tekniska problem
Tabell for
Bakning
Grill & Matlagning
FOR INSTA
Uppackning
Tekniska uppyifter
installation
Elektrisk ansivtnino
OS OOOO
sv
10
11
16
16
16
18
19
23
24
25
26
19
19
20
22
Värmevarnare
Glaskeramikhdll
Liten ugn ==.
Klocka
© /
©: .... Vred och kontrollampor
Stor ugn --—
+ Forvaringslada
Sockel
PP Te VE
Spisen har hjul baktill, fór att underlátta
fôrflyttning vid städning. Ta tag i luckhand-
taget (óppna inte luckan), lyft fórsiktigt och
dra sedan ut spisen.
Pre
Kontrollampa, lilla ugnen
Funktions-/termostatvred
lilla ugnen
Vred till virmezonerna
Kontrollampa, stora ugnen --—-
Funktionsvred, stora ugnen-—
Klocka
Funktionsknappar, klockan
… Vred til] värmezonerna
Termostatvred, stora ugnen
Sifferfénster
Symboler
Klockans funktioner: blinkar/lyser vid
aktivering
© klocka Funktionsknappar fér
д stektermometern
# stektermometer Eockan
O signalur (ággklocka) signaluret (dggklockan)
4
Lyser vid instállning av
timmar pá signaluret
Lyser vid inställning av
minuter pá signaluret
— Knappar fôr inställning av
klockans funktioner
en har fyra vármezoner, Nár du
sátter pá en zon lyser den i olika länga perioder
beroende pá vilket láge du valt pá vredet. Aven pá
den hógsta instállningen slocknar zonen ibland, dá
for att forhindra 6verhettning.
Du har mójlighet att ándra storleken pá de tvá
bakre zonerna. Fór stekpannan/kastrullen finns
runda zoner i olika storlekar. Den ovala vänstra
kanske passar till fiskgrytan.
Värmevarnaren har fyra lampor, en fôr varje zon.
Lampan lyser om zonen är varmare än ca 55°C
även efter att den är avstängd.
Glaset i hállen ár hárt, slátt, hárdigt mot várme,
kyla och temperaturchocker, men — som allt glas —
känsligt fôr slag. Hállen kan spráckas av t.ex. en
kryddkvarn som ramlar ner. St inte pá glaskera-
mikhállen, den ár inte gjord for att tála onormal
belastning.
Information om hur du kan anvánda funktionerna
finner du i kapitlet ”Sä här använder du” samt i ta-
bellerna, längst bak i bruksanvisningen. Du kan
välja mellan fôljande funktioner:
! stora ugnen
belysning
ôver/undervärme
varmluft
varmluftsgratinering
grill
1 lilla ugnen
belysning
Over/undervärme med automatisk
snabbstart
färgsättning.
Katalysemaljen pâ ugnsväggarna är porôs och har
en viss självrenande effekt. Ugnsbotten däremot är
i slát och nágot hárdare emalj fór att du ska kunna,
med t.ex. en stekspade, skrapa bort spill.
Ugnsluckan bestár av en inre och en yttre del
med vármereflekterande glas fór att ge lágre yttem-
peratur. Den yttre delen, luckfronten, kan du litt ta
bort vid rengóring, se kapitel ”Sá hár rengér du”.
2140 x 250 mm 2180 mm
2120 mm
- 2140 mm
Stektermometeruttag Varmluftsflikt
med täckknapp
Ugnslampa
.
— Lóstagbara —
\. ugnsstegar
Antalet lampor och niváer pá stegarna ár olika
beroende pá om det ár den lilla eller stora ugnen.
Under stora ugnen finns en férvaringslada fór spi-
sens tillbehór. Du 6ppnar ladan genom att ta tag i
dess undre kant, mitt pá, och lyfta en aning uppát.
Dra sedan ut ládan, som har en spárr i bakre kan-
ten och dérfor inte kan dras ut fór lángt.
Spisen uppfyller kraven enligt Svensk Standard
pá barnsákerhet, om
e godtagbara avstäliningsytor, min. 400 mm
breda, finns pa béda sidor om spisen
* tippskyddet och kastrullskyddet (extra tillbehér)
ar monterat
e luckspärrarna är i funktion.
Kastrullskyddet monteras for att géra det svärare
for barn att komma at t.ex. en het kastrull.
Tippskyddet ska vara monterat for att spisen inte
ska kunna tippa vid onormal belastning, t.ex. om
ett barn sátter sig pá en óppen ugnslucka. Skyddet
fungerar endast nár spisen dr inskjuten pá plats.
Luckspiirren gor det svárare fór barn att óppna
ugnsluckan. Spärren är vid leverans i funktion,
men kan vid behov kopplas ur (se s. 10).
o Emaljerade bakplátar och lángpannor
e ugnsgaller
* tippskydd inkl. monteringsdetaljer,
art.nr 300 13 90-09
e rakbladsskrapa samt rengóringsmedel
fôr glaskeramikhällen
e stektermometer
e kontrollampor
Extra tillbehor:
e kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
— art.nr 305 10 52-21, för 60 cm bred spis
— art.nr 305 10 52-22, fér 70 cm bred spis
e sockeldekor
gjort vid installationen. 0:00 blinkar i sifferfônstret
när spisen är elektriskt ansluten.
1. Tryck pá $ och hall den intryckt (symbolen
blinkar).
2. Tryck samtidigt pá A eller 7 —knappen till
onskad tid, hela timmar och minuter visas i
sifferfónstret.
3. Släpp knapparna. Vánta ett par sekunder om
du ska programmera in en ytterligare funktion.
tilibenoren
Diska plát, lángpanna m.m. i varmt vatten och
handdiskmedel. Skólj och torka torrt.
Hall barn under uppsikt! Spisen blir
mycket varm.
Ugnsluckorna ska vara stángda. Bránn av en ugni
taget:
1. Sátt pá E ôver/undervärme samt maximal
temperatur.
2. Vadrai koket. Sting av ugnen nár lukt och
rókutveckling upphórt.
3. Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
Spisen har en 24—timmars digitalklocka med funk-
tioner for signalur och stektermometer. Nar spisen
ar inkopplad blinkar 0:00 i sifferfonstret.
Ра symbolerna blinkar kan du stálla in eller
dndra tid alt. stektemperatur. Fem sekunder efter
inställningen lyser symbolen med ett fast sken.
Inställning av tid
e Tryck pä & och häll den intryckt (symbolen
blinkar) samtidigt som du trycker pä A
eller ¥ —knappen tills ônskad tid, hela timmar
och minuter visas i sifferfonstret.
e Sldpp knapparna. Vinta ett par sekunder om
du ska programmera in en ytterligare funktion.
Tiden behóver bara ándras vid byte mellan normal-
och sommartid, samt vid strómavbrott lángre án
fem sekunder.
När du trycker p. pá O blinkar symbolen och
M (minuter) lyser till 59 minuters instállning,
därefter lyser H (timmar).
Instillning / dndring
Frán 30 sekunder till 23 timmar och 50 minuter.
e Tryck pa <3, symbolen blinkar.
e Tryck dérefter pd 4 —knappen tills ónskad tid
visas i sifferfénstret. Om du vill &ndra tiden
kan du áven anvánda “Y —knappen.
Frán 0 till 10 minuter lyser M.
Tiden ókar med 30 sekunder ex. 0:30, 1:00, 1:30.
Nedrákning sekundvis, 1:29, 1:28. 1:27 osv.
Frán 10 till 59 minuter lyser M.
Tiden ókar med 1 minut ex. 1:00, 2:00, 3:00.
Nedräkning sekundvis, 2:59, 2:58. 2:57 osv.
Fran 1 till 2 timmar lyser IH.
Tiden ókar med 5 minuter ex. 1:05, 1:10, 1:15.
Nedräkning minutvis, 1:14. 1:13. 1:12 osv.
Frán 2 till 23:50 timmar lyser H.
Tiden ôkar med 10 minuter ex. 2:10, 2:20. 2:30.
Nedräkning minutvis, 2:29, 2:28, 2:27 osv.
Avstängning
Vid uppnädd tid ljuder en upprepande summerton,
symbolen blinkar.
e Tryck pd ¢, summertonen upphôr och
symbolen slocknar.
Nollstälining
e Tryck pá €, symbolen blinkar,
e tryck dárefter samtidigt pá £. och
7 —knappen, signaluret nollställs.
Anvánd aldrig en sprackt glaskeramikhall.
Vätska kan vid ôverkok och/eller rengóring
tränga ner till spänningsfôrande delar. Bryt
strommen till spisen och kontakta service
for reparation.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av
fett, paraffin eller annat lättantändligt utan
tillsyn. Vid eventuell brand, nollställ spis-
ens vred och stäng av kôksfläkten. Kväv
elden med lock, använd aldrig vatten.
Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d. pa häl-
len. En varm värmezon, kan fà papperet/-
plasten att brinna/smälta.
Du maste genast, nar hillen ar het, med
rakbladsskrapan ta bort socker, ôverkok
med hogt sockerinnehall, t.ex. marmelad,
smált plast och aluminiumfolie fór att inte
skada hállen.
Värmezonerna styrs med vred mérkta fran 0-12,
där 12 ger den hôgsta värmen. Se till att kastrul-
lens/stekpannans botten och hällen är torr och ren
när du sätter kärlet pâ en värmezon. Ställ sedan in
ett lage pá vredet till virmezonen du valt.
Vanligtvis kan du koka upp pá hógsta láget fór att
sedan vidarekoka pá en lágre instállning. Efter en
tid lár du dig, beroende pá kárl, mángd och inne-
hall, att válja rátt láge. Anvánd gárna lock fór att
minska energifórbrukningen. Glóm inte att stänga
av spisen!
Anvánd aldrig hállen som fórvarings— eller av-
“lastningsplats.
Ane
g av zonstorlek
Gór sá hár nár du vill anvánda den mindre zonen;
Vrid medurs fram till ónskat láge mellan 1 och 12.
Efter anvándning nollstáller du vredet moturs.
Gor sa har nar du vill anvánda den stórre zonen:
1.
Vrid medurs, forbi [% symbolen efter siffran
vrid sedan tillbaka till ónskat láge mellan 12
och 1. Efter anvándning nollstáller du vredet
moturs och zonen átergár automatiskt till den
mindre storleken.
Vel av kastrull/steknanna
En spis med glaskeramikhäll ställer stôrre krav pá
dina kárl án en spis med plattor. Fóljande är värt
att tánka pá:
e Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex
botten (buktar utât), snurrar lätt pâ glaskera-
mikhállen och ger dálig värmekontakt.
* Aluminium har god vármeledningsfórmága,
men kan lámna silverliknande fláckar pá hál-
len. Fláckar tar du bort med rengóringsmedlet
som medfôljde spisen.
e Kastruller och kannor i glas eller emaljerade
med grovt mônster sliter, om de dras fram och
tillbaka, mer pá hállen án vad kárl av andra
material gór.
e Undvik att anvánda lackerade kastruller. Lack-
flagor kan lossna och bránna fast pá hállen.
När du ska kôpa ny kastrull är det lámpligt att vál-
ja en rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en
botten med lager av olika metaller. Fôr att spara tid
och dármed energi, bór kastrullens/stekpannans
plana del av botten vara
e minst lika stor som zonen. Med en for liten
botten bránner ev. óverkok látt fast pá hállen,
e finmônstrad
e litt konkav (inätbôjd) eftersom den planar ut
vid uppvärmning.
Materialet i kastruller och stekpannor har mindre
betydelse án bottendiameter och planhet nár det
gäller koktid och energifórbrukning.
ryck
/ládan. Du kan sátta spárren i och ur funktion efter
behov. Men kontrollera fórst att ugnen inte ár
varm,
Sá hár sátter du spárren ur funktion (B):
Tryck ner och fór spárren pá luckans óverkant ett
par mm till hoger.
Sa hdr sdtter du spérren i funktion (C) sa här:
For spérren pa luckans 6verkant ett par mm till
vänster.
10
Lágg aldrig aluminiumfolie, plat eller läng-
panna direkt pa ugnsbotten. Hindras under-
vármen kan emaljen skadas pá grund av
ôverhettning.
Ugnen blir varm under användning, häll
barn under uppsikt.
I vära tabeller hittar du fórslag pá plátplacering och
ugnstemperatur. Vid temperaturváxling och/eller
ojámn placering av bakverk pá pláten finns en viss -
risk att den slár sig. Det gáller speciellt vid grádd-
ning av pizza, scones eller liknande.
I den stora ugnen kan du använda:
| ôver/undervärme, tak- och bottenelement
inkopplade
NE | varmluft, element runt flikten inkopplat
f uE | varm luftsgratiner ing » BI illelement i taket
' och varmluftsflákt inkopplade
| grill, grillelement inkopplat
~ 1 snabbstart, grill- och bottenelement inkopp-
"lade. Det tar ca sju minuter att virma upp
ugnen till 200°C. Kan även användas vid
gratinering.
For samtliga funktioner géller att kontrollampan ly-
ser under uppvármning. Vid uppnádd temperatur
slocknar lampan (tánds och slácks nár termostaten
slár till och frán).
I den illa ugnen kan du anvánda:
0 bel ysning
over/undervarme, tak— och bottenelement in-
i kopplade, med automatisk snabbstart. Det tar
ca fyra minuter att virma upp ugnen till 200°C.
Ugnen har automatisk snabbstart. Ugnens
kontrollampa blinkar sá linge snabbstarten
ar inkopplad och slocknar vid uppnádd tem-
peratur (tánds och slácks nár termostaten slár
till och frán).
Om du inte vill ha automatisk snabbstart vri-
der du fram termostatvredet tills kontrollam-
pan bórjar blinka. Vrid sedan tillbaka vredet
till belysningsláget och stáll dárefter omedel-
bart in ónskad temperatur. Kontrollampan ly-
ser med ett fast sken och slocknar vid upp-
nádd temperatur (tánds och slácks nár termo-
staten slár till och frán).
me färgsättning av varma rätter, färgsättnings-
| element inkopplat. Ingen snabbstartsfunk-
tion. Kontrollampan lyser tills termostaten
bryter fôrsta gângen. Därefter tänds och släcks
lampan nár termostaten slár till och frén.
11
Stektermometern
Termometern ”arbetar” inom temperaturomrádet
30 — 95°C. Innan du startar ugnen tar du bort täck-
knappen, som skyddar termometeruttaget fran smuts.
Nar stektermometern dr ansluten till uttaget ly-
ser 30°C och symbolen i sifferfénstret blinkar. Om
du vill stálla in eller &ndra temperaturen kan du
gora det sá lánge symbolen blinkar. Nár temperatu-
ren i kottet Gverstiger 30°C kan du i sifferfonstret
folja ókningen till instálld kottemperatur.
Använd endast original stektermometer och se
till att ingen del av termometern kommer i kontakt
med takelementet.
Anvindning av stektermometer
For basta resultat máste spetsen pá termometern
hamna mitt i den tjockaste delen av steken dit vár-
men nar sist. Helst bor hela róret vara inne i kôttet
sá att det skyddas frán páverkan av ugnsvirmen.
Tank pá att en termometer kan visa fel temperatur
om den stóter mot fett eller ben.
Sátt in steken i nedre delen av den fórvarmda ug-
nen. Anslut stektermometern till uttaget i ugnen
och programmera in ónskad innertemperatur fór
kottet.
e Tryck pa 7% , symbolen blinkar
* Tryck dárefter pá A —knappen tills ónskad
temperatur visas i sifferfonstret.
Nar ónskad kóttemperatur ár uppnádd tar du ut
steken, ticker den med med aluminiumfolie och
later den vila ca 15 minuter. Kéttet gar sedan látta-
re att tranchera (skédra upp) och mindre kéttsaft sipp-
rar ut. Klockstyrd termometer kan endast anvándas
i en ugn i sénder.
Avstiingning
Vid uppnádd temperatur ljuder en upprepande
summerton, symbolen blinkar.
1. Tryck pá 4, summertonen upphór och
symbolen slocknar.
2. OBS! Ugn och stektermometer ár varma. Lossa
stektermometern fran uttaget i ugnen och ta ut
steken samt stektermometern.
3. Stang av ugnen.
4. Sätt tillbaka täckknappen när ugnen svalnat.
12
ol HE
A
Ad A AA 4A
Prova mjuka kakor med en provsticka ca 5 minuter
fore full tid. Du har dé méjlighet att férkorta/fér-
lánga gráddningstiden. Resultatet kan páverkas av
recept, formars material, fárg, form och storlek.
Ljusa aluminiumformar ger i regel ljusa resultat.
Over/undervärme ger jämn färgsättning ôver he-
la ytan. Välj den ugn vars storlek passar bäst. Den
Ша ugnen är lämplig for mjuka kakor och limpor.
Med varmluft blir bakningen mer rationell, ef-
tersom tvá plátar samtidigt i ugnen ger totalt kor-
tare gráddningstid. Fárgsáttningen kan bli nágot
ojamn,
Over/underviirme ir i regel bist vid matlagning pá
en fals. Välj den ugn vars storlek passar bást. Den
lilla ugnen ár med sin lága hójd lämplig till gratän-
ger, puddingar o.d..
Varmluft anvánder du vid matlagning i flera nivá-
er samtidigt t.ex. kottfarslimpa, kéttbullar och for
tillagning av hela máltider, fórrátt — huvudrátt
— dessert. Tánk pá att válja rátter som ska ha sam-
ma temperatur. Om rátterna kráver olika láng tid,
anpassar du insédttningen i ugnen for att fà dem fär-
diga ¡ den ordning du ónskar.
Stekning
Att steka 1 ugn ат bekvamt och praktiskt bade i
over/undervirme och varmluft, speciellt om du
ocksá anvánder stektermometern. Stekar av not,
som rostbiff och innanlár, blir saftigast om de till-
lagas i 125°C ugnsvärme, men det tar lite längre tid
än vid hôgre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker
form med lág kant där kôättstycket precis far plats,
sá undviker du att skyn torkar in. Vid ugnsbakning
av julskinka bildas det ofta mycket spad. Anvánd
därfôr ett stort stekfat eller en lángpanna och var
försiktig nár du tar ut den.
От du anvánder stekpáse, klipp dá hál i ett
hórn pá pásen innan den sátts in i ugnen. Du
minskar dá risken att bránna dig pá het ánga nár
pásen ska óppnas.
Storleken, marmoreringen (insprángt fett), formen,
mángden och temperaturen pá det som du ska
grilla inverkar pá tiden och resultatet. Fisk och
ljust kótt (fágel, kalv och gris) blir inte lika látt
fargsatt som morkt kott (nét och vilt). Grillolja och-
/eller grillkryddor ger báttre fárg, men ókar risken
tor bránd yta.
Grillresultatet blir bást om det som ska grillas
inte tas direkt frán kylskápet. Torka av och lágg det
pá ugnsgallret och krydda efter ónskemál. Placera
en längpanna, gärna folieklädd, under gallret fôr
att samla upp fettstänk m.m.. Fláskkotletter, biffar,
fiskfiléer o.d. placeras hogt upp i ugnen medan
t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av
ugnen.
Stáll funktionsvredet pá [® och termostatvredet
pâ ônskad temperatur. Bôrja grilla efter 3-5 minu-
ters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en
gâng under tiden. En fôr láng grilltid ger torr, trakig
och i värsta fall bräünd mat. Ugnsluckan ska vara
stángd vid grillning.
Still lilla ugnens funktionsvred pá och termo-
statvredet pá ónskad temperatur. Sätt in rätten efter
3-5 minuter. Den hár funktionen ár utmárkt vid
färgsättning av ”lâga” maträtter, t.ex. varma smór-
gásar och gratánger.
Varmiutts ura 3
Ställ funktionsvredet pá [%. Grillelementet fárg-
sätter, samtidigt som fläkten fár den varma luften
att cirkulera och várma. Utmárkt att anvánda till
"hóga” matrátter, t.ex. griljering av julskinka, som
ska ha fárg runt om.
Hna Start
Stáll funktionsvredet pá [S] och termostatvredet pá
ônskad temperatur. När kontrollampan slocknar
väljer du ônskad funktion pâ funktionsvredet.
Snabbstarten kan med fôrdel även användas vid
gratinering (färgsättning) av ”läga” maträtter t.ex.
varma smórgásar och gratánger. Stáll dá in tempe-
raturvredet pá maximal temperatur och sátt in
rátten efter 3-5 minuter.
14
N A AN
EE
Still funktionsvredet pá KW. Vid upptining av kétt,
fisk, glaserade eller fyllda bakverk, t.ex. rulltárta,
ska termostatvredet vara nollställt. Galler/plätar
kan placeras pá flera falser om du har mycket att
tina. Tid kan ej anges, prova med en provsticka.
i & la uu о то!
mostatvredet pa
200°C. Maten tinas i táckta formar. Om du anván-
der plastkárl, kontrollera att det tdl minst 200°C.
Still formarna pa ugnsgallret.
Tiden varierar beroende pá mángd och typ av
mat. Nar maten tinat, kan du med fôrdel använda
stektermometern fór att värma till rätt temperatur.
J LL)
00
99059007 o
o 099009
9995009
o
15
Innan du drar ut spisen for att géra rent bakom den
vill vi, for sákerhets skull, pdminna om att tipp-
skyddet endast fungerar nár spisen ár inskjuten pá
plats.
Кепрбг de emaljerade ytorna med en ren trasa,
varmt vatten, och ev. lite handdiskmedel. Anvánd
aldrig skurmedel eller andra repande medel som
kan skada emaljen.
Du maste genast, nar hällen är het, med
rakbladsskrapan ta bort socker, ôverkok
med hôgt sockerinnehäll, t.ex. marmelad,
smält plast och aluminiumfolie for att inte
skada hállen.
En smutsig häll fôrsämrar värmeôverfôringen mel-
lan kärl och häll. Torka därfôr av hällen efter an-
vändning med en fuktig trasa. Använd aldrig skur-
medel, repande svampar, ugnsrengôringsmedel o.d.
pâ glaskeramikhällen.
Gor sd Бат om den dr smutsig:
1. Ta bort fláckar o.d. med rakbladsskrapan.
2. Anvánd det medtóljande rengóringsmedlet nár
värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan och
spruta ut ett par smala strángar pá hállen. Gnid
rent med en fuktig trasa eller hushállspapper.
3. Torka med en fuktig trasa bort ev. overflód av
medlet, annars kan det etsas fast nár hállen
värms upp nästa gâng. Torka torrt.
Siata emai jen
Torka av botten med varmt vatten och handdisk-
medel efter användning. Gôr sä här om den är
mycket smutsig:
1. Spill eller ôverkok, som sitter fast, lossar du
med t.ex. en stekspade.
2. Stryk med en svamp ut sápa, gárna flytande,
pá ugnsbotten.
3. Sting luckan. Sátt ugnen pá 100%C och
ôver/undervärme i ca 10 minuter.
4, När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behôva gnida fôrsiktigt med tvälull.
Torka torrt.
16
A Ugnen blir varm under anvándning, háll
barn under uppsikt.
Smuts pá emaljen bránns delvis bort vid anvánd-
ning. Om emaljen blir fláckig bránner du ur ugnen
pâ hôgsta temperatur med ôver/undervärme i
30-60 minuter. Envisa fláckar av t.ex. fett far du
bort sá har:
1. ”Dränk” in katalysemaljen med sápa och hett
vatten. Anvánd en nylonborste pá fláckarna.
Lát stá en timme.
2. Sätt därefter pá ôver/undervärme samt
hôgsta temperatur.
3. Stäng av ugnen efter 3 timmar.
Använd aldrig ugnsrengôringsmedel eller vassa
fóremál pá katalysemaljen.
Ugnsiudkan
Emaljen rengér du med en trasa, varmt vatten och
handdiskmedel. Anvánd ett fónsterputsmedel till
glaset, om det ár mycket smutsigt kan du anvánda
den medfóljande rakbladsskrapan.
Rengóring mellan glasen
1. Kontrollera att ugnen inte ár varm och att luck-
spárren är i funktion innan du tar bort den ytt-
re delen, luckfronten.
2. Öppna luckan och placera t.ex. hoprullade
grytlappar mellan gängjärnen (se bild). De
hindrar luckan frän att slä igen. Fäll sedan upp
luckan.
3. Hall i luckhandtaget, tryck in de tvä fjädrarna
pá luckans ôvre kant och ta bort luckfronten.
4. Ffter rengôring hakar du ater fast fronten pa
den lilla ”pinnen” (se bild). Se till att den sitter
sákert fasthakad pá de báda pinnarna.
5. Tryck sedan ner de tvá fjádrarna pá luckans
ovre kant och tryck fronten pa plats.
6. Ta bort grytlapparna.
Ugnstillbehoren
Lossa stegen i de nedre hôrnen, lyft snett uppât
och ta ut den. Diska stege och galler fôr hand eller
i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg dem i
blôt innan du rengôr ev. med tválull.
Plát och lángpanna torkas av med hushällspap-
per efter anvándning och kan vid behov diskas fór
hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en bak-
platsskrapa.
17
Du ‘kan ta bort fakthjulet för rengóring, men var
forsiktig for det har vassa kanter.,
1. Se till att alla vred ár nolistállda och
att ugnen ar kall.
2. Skruva loss de fyra muttrarna A och ta
bort den bakre ugnsvággen.
3. Hall lätt i flakthjulet och lossa mutter B
medurs med hjálp av en liten skiftnyckel.
4. Handdiska flákthjulet i varmt sápvatten.
5. Montera tillbaka delarna.
1. Nollstáll alla vred och kontrollera att ugnen
inte ár varm.
Lossa och ta bort ugnsstegen.
Lossa skyddsglaset genom att sátta t.ex. en
smórkniv mellan glas och ugnsvágg. Háll en
hand under glaset sá att det inte faller ner pá
ugnsbotten.
4. Skruva ur lampan och sátt i en ny med E14-
sockel, márkt 230-240V, 25W och 300°C.
5. Tryck fast skyddsglaset igen och montera
stegen.
о y ts ev centroligm Da
1. Kontrollera att ugnen inte ár varm och nollstáll
alla vred. Ta bort samtliga vred och de smá
knapparna till klockan. Med t.ex. en smórkniv
mellan vred och panel gár det láttare. Tänk re-
dan nu pá att vreden ska tillbaka pá rátt plats,
sá háll ordning pá dem.
2. Oppna lilla ugnsluckan. Skruva ur de tvá skru-
varna, en pá panelens vánstra sida och en ba- Qo.
kom vredet till den bakre hógra zonen, med )
hjálp av en kryssmejsel. Dra fórsiktigt ut vred-
panelen och ta bort den.
3. Ta tag om reflektorn (den vita kragen) och dra
utát sá fóljer lampan med.
4. Tryckien ny lampa i spáret. Lamptyp:
Kontrollampa 12V wedgetyp (w 2x4, 6d), 1W.
5. Montera panelen och skruva i de 2 skruvarna.
Sétt sedan tillbaka vreden och knapparna till
klockan.
18
Kontrollera att spisen ár felfri och utan skador.
Transportskador anmáler du omedelbart till
Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid
leverans frán butik eller áterforsáljare — kontakta
dem.
Ingrepp i spisen ska utforas av behórig fackman. Arbete utfórt av lekman kan leda till skada pá person
och/eller egendom samt fôrsämra spisen.
Vid fôrsäljning till konsument i Sverige gäller kon- Pá dataskylten, spisens hôgra sida, finner du
sumentkop EHL, samt ôvriga EHL—bestámmelser uppgifter om spisen. Fyll i dem hdr nedanfor
som du fár av sáljaren. sá de finns tillhands om du behóver tillkalla
Om du fár problem med spisen hittar du fórslag service.
till lóosningar pá s. 23 och 24. Om du inte klarar av
felet sjálv eller behóver reservdelar kan AB Elektro- g Modell ............eeconincocrono or rene eee.
service (se "Hushállsmaskiner — Service” i¡ telefonkata-
logens Gula Sidor) eller ett av leverantóren godkánt Prod. nr ............eneeernerccceocoereerrcensaocoreoconeeeeeoees
servicefóretag, vanligtvis mot betalning, hjálpa dig.
Anvánd endast original reservdelar. бег. IIT ATT TOA
Med reservation fér ändringar
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG.
ЕК 6171 EK 7171
MATT (mm)
bredd 597 697
hôjd, vid leverans 900 850
djup 595 595
VOLYM (liter)
stor ugn 48 55
liten ugn 19 19
TOTAL EFFEKT (W)
400 V- spis 13 666 13 666
VARMEZONERNA STORLEK (mm) EFFEKT (W)
bakre vänstra 140 / 250 1 100 / 2 000
bakre hógra 120 / 180 900 / 1 800
främre vänstra 210 2 300
främre hôgra 140 1 200
LAMPOR
Kontrollampa av 12V wedgetyp (w2x4, 6 d) 1W.
Ugnslampa med E-14 sockel, márkt 230-240V, 25W och 300°C.
19
Ingrepp 1 spisen ska utfóras av behórig
fackman.
Tippskyddet ska vara monterat.
Kontrollera barnsäkerheten: Kastrullskyd-
det (extra tillbehôr) ska vara monterat samt
luckspárrarna 1 funktion.
Spisen ár tung. Kanter och hórn, som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan
vara vassa. Anvand handskar vid fôrflytt-
ning av spisen.
Kontrollera att spisens kabel inte kommer i
Кат vid forflyttning av spisen.
Innan du installerar spisen bor du kontrollera att
spisens matt stimmer 6verens med din 6vriga
kôksinredning. Mät därfôr arbetsbänkens hôjd frän
golvet till bänkens ovansida och sockeldjupet frán
väggen till sockelns framkant (se bild). Spisen kan
aven installeras intill en vägg alternativt ett hôg-
skäp.
Vid leverans är spisens sockel anpassad till en
bänkhôjd pa 850 resp. 900 mm och ett sockeldjup
pá 530 mm. Vid behov kan du ándra hójd och djup
pá sockeln sá att spisen passar till en bánkhóojd pá
850, 880 eller 900 mm och ett sockeldjup pá
550 mm (se nedan).
Om du vill &ndra bdda maétten si bor du géra det
samtidigt. Men läs fôrst igenom samtliga punkter
här nedan innan du bôrjar.
530 mm är minsta sockeldjup fôr spisen.
Ett mindre sockeldjup kan medfôra att
spisen tippar vid tung belastning pa luckan.
1. Lägg ned spisen fürsiktigt (se bild). Använd t.ex.
frigolit trán emballaget som skydd mellan golv
och spis.
2. Skruva ur skruvarna A (4 st, se bild). Om du en-
dast vill ándra hójden dra dá ut den inre soc-
keln en bit. Dra i de konsoler pá vilka hjul och
fótter ár monterade. Obs! Var fórsiktig, det finns
vassa kanter under spisen. Lás vidare fr.o.m.
punkt 5.
Fór ándring av djupet drar du ut sockeln helt.
3. Skruva ur skruvarna B (4 st, se bild) och ta bort
den yttre sockeln.
4. Haka fast den yttre sockeln i läge 550 mm (se
bild C). Skruva i skruvarna B (glém inte bric-
korna) och skjut in den inre sockeln en bit.
5. Skruva ater i skruvarna A i ndgot av hélen for
850, 880 eller 900 mm bänkhôjd (se bild A).
6. Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut
in spisen pá plats och nivájustera (se nästa sida)
innan du monterar sákerhetsutrustningen.
20
A
900
530 | 880
550, 850
oH
máste stá plant for att t.ex. fettet ska fordela
sig jamnt i stekpannan. Placera ett vattenpass eller
en stekpanna med vatten pá hállen nár du vill kon-
trollera att spisen stár plant.
Vid behov kan du frán sockelns framsida sánka
resp. hoja (-6, +12mm) spisens hjul och fôtter. An-
vánd en kryssmejsel fór att justera de bakre hjulen
och en polygrip till de främre fôtterna. När spisen
stár plant ”láser” du de fótterna med muttern,
skruva moturs. Anvánd den medtfóljande nyckeln.
Tippskyddet ska vara monterat, da undvi-
ker du att spisen tippar vid onormal belast-
ning.
1. Rita en linje pá vággen — efter nivájustering —
lings hillens bakre kant (se bild).
2. Maáttuppgifter gáller fór montering pá vánster
eller húger sida (se bild). Mát ut var tippskyd-
det ska placeras och skruva fast det i massivt
material eller lämplig fôrstärkning.
Ов5! От utrymmet mellan bänkskäpen är
stórre án spisens bredd, máste du justera
sidmáttet om du ónskar centrera spisen.
3. Tank pá, om du justerat máttet, att passa in
tippskyddet i halet pa spisens bakstycke nar
du skjuter in spisen.
Tank pa att tippskyddet endast fungerar nar spisen
ar inskjuten pa plats.
Kustrullskyddet (extra tillbehor)
1. Tryck in propparna i de frámre hálen.
2. Placera skyddet pá spisen med propparna
Over hállkanten.
3. Vrid skyddet snett nedát och
sedan uppát sá att kortsidans kanter
griper tag under hällkanten.
5. Läs med de bakre propparna.
35-65 mm
21
Ingrepp 1 spisen ska utfôras av behórig
fackman. Arbete utfôrt av lekman kan fôr-
sämra spisen samt leda till skada pa person
och/eller egendom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp ska
anslutas till jordat vágguttag. Vi rekommenderar att
spisen ansluts till nágot av fóljande alternativ.
Spinning Sákring
400V 3 fas 3x16A
Inkopplingsalternativ fôr spisen framgár av skylten
pá bakstycket. Anslutningseffekt och spánning
finns angivet pá dataskylten (se spisens hôgra
sida).
22
Mat/vetebréd, mjuka kakor blir
platta.
Mat/vetebród, mjuka kakor blir
torra.
Bakverk/matratter blir for morka
eller ojämnt gräddade.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
För läg temperatur i ugnen gor att
bakverket jáser upp och sedan
sjunker ner och blir platt.
Mat/vetebrodsdegar har inte jast
rätt. For lang jdsning efter utbak-
ning ger ett platt resultat.
For lite jdst eller bakpulver.
For varm fett/vitskeblandning
forstor jastens verkan.
For liten vätskemängd, fôr mycket
mjôl eller fel mjólsort kan ge torrt
bród.
For lag temperatur i ugnen gor att
bakverket far std inne for lange for
att bli fardigt, och blir ddrmed
torrt.
Vid fôr hôg temperatur i ugnen
blir bakverket/maträtten fôr môrkt
innan det ár fárdigt.
For hog placering i ugnen vid
over/undervirme ger for mycket
ôvervärme, motsatt effekt vid for
lag placering.
Fel falsplacering i varmluft gor att
luften inte kan cirkulera ratt.
Temperaturen ska i regel vara
15-20% lágre med varmluft án med
over/underviarme. Med varmluft
blir fárgsáttningen nágot ojámn.
Snabbstarten ár inkopplad.
Aluminiumfolie, plat eller láng-
panna i botten pá ugnen hindrar
undervärmen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor
än môrka formar.
Kontrollera inställd temperatur
mot rekommendation i tabell eller
recept.
Mat/vetebródsdegar ska jása drag-
fritt i rumstemperatur. Vid ett lätt
tryck pa degen ska fordjupningen
gd tillbaka. Kontrollera jástiden
mot receptets rekommendation.
Kontrollera i receptet att du tagit
rätt mängd.
Kontrollera alltid temperaturen
pá vátskan innan du tillsátter den.
For färsk jäst 37°C, fôr torrjäst
45— 50°C.
Kontrollera i receptet att du tagit
rätt mjôlsort och rätt mängd mjôl-
/vätska.
Kontrollera att du ställt in rätt
temperatur.
Kontrollera att du ställt in rätt
temperatur.
Kontrollera i tabell eller recept att
du valt rátt placering.
Kontrollera i tabellen att du valt
rátt falsplacering.
Kontrollera att du valt rátt tem-
peratur.
Kontrollera att du stállt om
funktionsvredet till ónskad
funktion.
Se till att du inte har nágot i
botten pá ugnen.
Byt ev. till mórkare formar.
23
Gór aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Har nedan fir du fórslag pá vad du sjálv
far och kan góra vid problem. Om det inte hjálper — kontakta service.
Orsax
Spisen fungerar inte.
Luckspárren fungerar inte.
Det tar láng tid att koka/steka.
Ugns—/vredbelysning fungerar
inte.
Glaskeramikhällen dr flammig.
Katalysemaljen blir inte ren.
Klockan gar fel — inte alls,
Signaluret fungerar inte.
Stektermometern fungerar inte.
Spisen far inte strom.
Spárren ár inte satt i funktion.
Olämplig kastrull, stekpanna.
Vredet felinställt.
Lampan ár trasig.
Fel rengóring av hállen.
Emaljens porer är tilltäppta.
Envisa fettfláckar pá emaljen.
Fel tid instálld eller strómavbrott.
Fel knapp intryckt.
Ingen tid ár programmerad.
Termometern ár inte rätt insatt i
ugnen? Nár kontaktens blanka del
inte syns ár termometern rátt
isatt.
Fel knapp intryckt?
Ingen temperatur ár
inprogrammerad?
Kontrollera att stickproppen ár
ordentligt isatt.
Kontrollera säkringen.
Ogs! En sákring per fas.
Kontrollera att ev. jordfelsbrytare
ar tillslagen.
Sätt spärren i funktion (se s. 10).
Välj en kastrull, stekpanna med
latt konkav botten. Glas och pors-
lin, som kan anvándas pá spis,
har sámre vármeledningsfórmága
än t.ex. aluminium.
Det är i regel lämpligt att koka-
/hetta upp pâ hôgsta läge och
sedan välja en lägre inställning.
Byt trasig lampa (se s. 18).
Rengôr hällen noggrant (se s. 16).
Briann av ugnen pá hógsta
temperatur 1 minst 30 minuter.
Rengôr katalysemaljen enligt
anvisningarna (s. 17).
Ställ in rätt tid (se s. 8).
Tryck pâ ©.
Programmera in ônskad tid.
Ta ut termometern och sätt i den
igen.
Tryck pá Æ.
Programmera in ónskad
temperatur (se s. 12).
24
=) Over/undervarme Varmiuft
до Placering Tied °C Tic
= minuler minuter
Bondbrod 225 N N 30-35 200-225 “ 25-30
Bullar, mat- & kaffebrôd 225 M — 8-12 185-200 10-15
Halkakor 200—225 M M 10-15 185—200 15-20
Kuvertbrôd 225—250 M — 8-10 200 8-12
Limpor, lätta/formbrôd 200-225 N N 30-40 185-200 | = 30-40
Limpor, tunga 175-200 N ON 50—60 165-185 $ 50-60
Langder/kransar 200-225 N N 15-20 185-200 @ 15-20
Maränger 100-125 M — 40-50 100 + 50-60
Muffins 225 M NM 10-12 20 E 15-18
Mórdegskakor 175-200 M — 5-10 175-185 5 5-10
Pepparkakor 175 M 5- 7 165-175 | vm 5-10
Rulltärta 225-250 M - 5-7 200-225 £ 5-7
Scones 225-250 M M 8-10 200-225 $ 10-12
Sockerkakor, látta 175 N Galler 35-45 165 35-45
pá botten
Sockerkakor, tunga/fina 150-175 N Galler 50-60 150 50-60
pa botten
Tártbotten 175-200 N N 30-40 165—180 30-40
Placering | varmluft
Om du anvánder en plát valfri placering mellan fals 1 och 4,
om du anvánder tvá plátar válj fals 1 och 4 eller fals 2 och 5.
Temperaturen 1 tabellen ár anpassad till varmiuft.
[=! Stora ugnen har sju falser (se bild):
О = Охте delen av ugnen (fals 5-7).
M = Mitten av ugnen
(fals 3-4).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1-2).
(| Lilla ugnen har tvá falser:
(fals 2).
M = Mitten av ugnen
N = Nedre delen av ugnen (fals 1).
Snabbstarten dr inte lámplig att anvánda vid grádd-
ning av smákakor och maránger. Flytta alltid ôver
fardiggráddat bród till ett galler och táck med en
bakduk, om det inte ár ett bród som du vill ha en
knaprig yta pá.
25
= 5 Tw À ot
°С
Biff, ca 1,5 cm 275 Ó нор TT 5-7
Bogbladsstek 175 N N 160 75
Entrecóte, ca 1,5 cm 275 Ó — 10
Filé (flask, not, vilt) 175 NM N 160 55— 60
Fisk
— kokning 200 N N 185
— kokning 1 eget spad 100 N N 100
— stekning 200-225 N N 200
Fläskkarré 175 N N 160 80— 85
Fläskkotlett, ca 1,5 cm 250 Ó — 12-15
Flaskpannkaka 225 M N 200
Gratánger 225 NM N/M 200 E
Grillkorv 2755 Ö —- 5
Hamburgare, fryst 100 g 275 Ó — @ 8-10
Karrékotlett, ca 1,5 cm 250 О — æ 15-20
Kyckling * 175 NM N 160-175 Е
Kyckling, halvor * 200-225 N — =) 40-50
Kóttbullar i lángpanna 225 M NM 200 |2
Kôttfärslimpa 175-200 NM N 175 £
Lever, ca 1,5 cm 275 Ó — 8-10
Omeletter 200—225 M N 185-200
Piroger 225 M NM 200
Pizza 250 M M 225
Potatis, bakad 225 M NM 200
Puddingar, lador 200-225 NM N 185-200
Revbensspyáll* 175 200-225 N N 160-175
Rostbiff 125 N N 125 55— 60
Skinka, fársk 175 N — 160 70
Stek (not) 125 N N 125 70-75
Stek (kalv, lamm, vilt) 175 N N 160 70-75
Strommingsflundra 225 M NM 200
Suffléer 175-200 M — __
* = Välj den lägre temperaturen vid
användning av grillkryddor eller —oljor.
26
ing | varm fuit
EE
Om du anvánder en plát valfri placering mellan fals 1 och 4,
om du anvánder tvá plátar válj fals 1 och 4 eller fals 2 och 5.
Temperaturen 1 tabellen ár anpassad till varmluft.
{J Electrolux
ELECTROLUX AB
Konsumentkontakt
Lilla Essingen
105 45 Stockholm
Tel. 020-787750
2B tecknare ab Tryckt pá miljôvänligt papper © AB-HNR 95-11-15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising