Electrolux EKE5100 User Manual
spis
BRUKSANVISNING
EKE 5100
821 05 01-00
S
fååÉÜ™ää
fååÉÜ™ää
Säkerhet ...................................................... 3
Spisen ........................................................... 4
Uppackning ....................................... 4
Tillbehören ......................................... 4
Säkerhetsutrustningen .............................. 5
Tippskyddet ....................................... 5
Kastrullskyddet .................................. 5
Luckspärren ....................................... 6
Före första användning ............................ 6
Rengöring av spisen .......................... 6
Rengör tillbehören ............................. 6
Upphetta plattorna ........................... 6
Bränn av ugnen ................................. 7
Manöverpanelen ........................................ 7
Kontrollamporna ............................... 7
Platthällen .................................................... 8
Användning av hällen ........................ 8
Rengöring av plattorna ................... 10
Säkerhetsfunktioner ........................ 10
Ugnen ......................................................... 12
Ugnens funktioner .......................... 12
Praktisk användning ........................ 13
Rengöring och skötsel ..................... 15
Installation ................................................. 17
Ändring av sockelhöjd ..................... 17
Nivåjustering .................................... 17
Elektrisk anslutning ......................... 17
Service ....................................................... 18
Tekniska uppgifter ................................... 19
Tabeller ..................................................... 20
Bakning ............................................ 20
Placering i ugn ................................. 20
Grill & Matlagning .......................... 21
Praktiska råd och tips ............................. 22
Problem och åtgärder ............................ 23
Skrotning ................................................... 23
O
p®âÉêÜÉí
p®âÉêÜÉí=
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan
person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar
dig själv, andra eller spisen.
_~êå=çÅÜ=ëéáëÉå
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta,
alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Om du har KASTRULLSKYDD till din spis, skall det vara
monterat. LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara
i funktion.
Använd SPISLÅSET. Aktivera låsknappen och lås
spisen när den inte används.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning. Beröring kan ge
brännskador!
fåëí~ää~íáçå
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
Varning! Alkohol och liknande som kan bilda
explosiva gaser eller andra ämnen vilka kan
förorsaka brand eller explosion får inte
användas i ugnen.
Användning på hällen måste ske med största
försiktighet. T.ex. flambering med konjak, eller annan
alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten
antänds och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personskador.
oÉåÖ∏êáåÖ
Håll plattor och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid
uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.
råÇÉêÜ™ää=C=ëÉêîáÅÉ
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
Service och reparationer bör utföras av ett av
leverantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
pâêçíåáåÖ
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som möjligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
^åî®åÇåáåÖ
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin
eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN
MED LOCK, använd aldrig vatten.
Använd endast kärl som är avsedda för platta
respektive ugn.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
används, samtliga vred ska vara nollställda.
P
péáëÉå
péáëÉå
1
2
3
4
5
6
1
Löstagbar imkåpa
Häll med PLATTOR
Manöverpanel med VRED
Ugn
Förvaringslåda
Sockel
2
3
Spisen har hjul baktill för att
underlätta förflyttning vid
städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i ugnens överkant
och dra sedan ut spisen.
4
5
6
réé~ÅâåáåÖ
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador.
Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux
Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från
butik eller återförsäljare – kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det.
Q
qáääÄÉÜ∏êÉå
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
•
•
•
•
•
Emaljerade plåtar och långpanna
Ugnsgaller
Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
Bruksanvisning
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på
båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas
av en vägg eller ett högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att
följande är monterat/i funktion:
min. 40 cm
min. 40 cm
qáééëâóÇÇÉí
Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra
spisen från att tippa vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation,
s. 17.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:
Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant
(SE BILD).
2 Måttuppgifter gäller för montering på vänster eller
höger sida (SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska
placeras och skruva fast det i massivt material eller
lämplig förstärkning.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än
spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar
centrera spisen.
3 Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter
in spisen.
1
35-65 mm
55-60 mm
h~ëíêìääëâóÇÇÉí=
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det
svårare för barn att komma åt kärl på hällen
1
2
3
4
5
Tryck in propparna i de främre hålen.
Placera skyddet på spisen med propparna över
hällkanten.
Vrid skyddet snett nedåt och
sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under
hällkanten.
Lås med de bakre propparna.
2
1
3
5
4
R
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
iìÅâëé®êêÉå
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/
lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid
behov kopplas ur.
A Tryck ner spärren när du ska ÖPPNA luckan.
B När du vill SÄTTA SPÄRREN UR FUNKTION, kontrollera
att ugnen inte är varm, tryck ner och för spärren
på luckans överkant ett par mm åt höger.
C Om spärren inte är i funktion, för spärren på
luckans överkant ett par mm åt vänster.
A
B
C
c∏êÉ=Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖ
oÉåÖ∏êáåÖ=~î=ëéáëÉå
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA
REPANDE MEDEL. Tänk på att göra rent under imkåpan.
Den kan du diska i maskin.
Var uppmärksam på att tippskyddet inte fungerar
när du dragit ut spisen för att göra rent bakom den.
oÉåÖ∏ê=íáääÄÉÜ∏êÉå
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
rééÜÉíí~=éä~ííçêå~
Plattorna är förbehandlande med ett rostskyddsmedel,
som fäster bättre om du upphettar plattorna före
användning.
Värm upp en platta i taget på högsta effekt i max.
fem minuter. Plattan blir mycket het. Håll därför spisen
under uppsikt så att ingen kommer till skada. Lätt rök
och os utvecklas när rester av lösningsmedlet förångas.
Bränn inte av ugnen förrän du är klar med plattorna.
S
max. 5 min.
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
_ê®åå=~î=ìÖåÉå
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste du
bränna av den. Gör så här:
1 Sätt på över/undervärme
samt maximal
temperatur. Ugnsluckan skall vara stängd.
2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
max.°C
j~å∏îÉêé~åÉäÉå
1a
1b
1a
1b
2
3
4
5
5
2
3
4
Kontrollampa SPISEN
Termostatens kontrollampa UGNEN
Funktionsvred UGNEN
Termostatvred UGNEN
Vred till PLATTORNA
Spislås
hçåíêçää~ãéçêå~
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt
lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.
T
mä~ííÜ®ääÉå
mä~ííÜ®ääÉå
Hällen har tre gjutjärnsplattor. Snabbplattorna till höger
på hällen är märkta med en röd prick och har överhettningsskydd.
ø 180 mm
ø 145 mm
^åî®åÇåáåÖ=~î=Ü®ääÉå
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng
av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd
aldrig vatten.
Plattorna har vred med fasta lägen från 0–6, där 6 ger
den högsta värmen. Samtliga vred kan vridas både
med- och moturs.
Val av vredläge beror på dina kärl samt vad och hur
mycket du ska tillaga. Efter en tid lär du dig att välja
rätt inställning. Spisens röda kontrollampa tänds när
du sätter på en platta.
hçâåáåÖ
Vanligtvis kokar du upp på högsta läget för att sedan
vidarekoka på en lägre inställning. Ljudet eller storleken på ”vattenbubblorna” kan hjälpa dig att välja rätt
läge:
SVAG VÄRME:
Sjudande vatten. Lämpligt för vidarekokning
av ris, fisk, samt grönsaker som t.ex. sockerärter och
broccoli.
MEDELVÄRME:
Småkokande vatten. Lämpligt för det
mesta som ska kokas t.ex. kött, rotfrukter och
vidarekokning av potatis.
STARK VÄRME:
Ljudet tystnar innan vattnet börjar bubbla
kraftigt. Lämpligt för uppkokning av vatten till pasta
och ris. Ställ sedan in önskat läge för vidarekokning.
U
ø 220 mm
mä~ííÜ®ääÉå
píÉâåáåÖ
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett
läge på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg
(temperatur) när du börjar steka för att du ska få ett bra
resultat. Tryck en ljus stekspade mot botten så ser du
lätt fettets färg.
SVAGT BRYNT FETT :
Lämpligt för t.ex. ägg, lök, rå potatis,
kotletter och biffar, samt hel fisk.
BRYNT FETT :
Lämpligt för det mesta: Pannkakor,
färsrätter, korv, tunna fiskfiléer, grytbitar osv.
KRAFTIGT BRYNT FETT:
Lämpligt för tunna köttskivor.
Var försiktig, fettet blir lätt bränt.
s~ä=~î=â~ëíêìääLëíÉâé~åå~
För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/
stekpannans botten
•
täcka plattan helt. Med en för liten botten
•
vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
bränner dessutom överkok lätt fast på plattan.
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en
rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en stabil
botten med lager av olika metaller.
pé~ê~=ÉåÉêÖá>
•
Använd lock och du halverar energiåtgången
(jfr med utan lock).
•
Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med oplan botten).
•
Se till att plattan är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och platta.
•
Stäng av plattan och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
•
Ång– och tryckkokning spar också energi.
V
mä~ííÜ®ääÉå
oÉåÖ∏êáåÖ=~î=éä~ííçêå~
Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en
gång. Smuts försämrar värmeöverföringen mellan
platta och kärl.
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=êçëíëâóÇÇëÄÉÜ~åÇäáåÖ
1
Rengör plattorna grundligt med stålull, typ
Svinto. Skölj bort allt lödder och torka torrt med
hushållspapper.
2
Stryk ut ett jämnt lager rostskyddsmedel på den
torra och kalla plattan. Medlet finns att köpa hos
återförsäljarna och AB Elektroservice.
3
Bränn därefter in rostskyddet genom att värma
upp plattan på högsta temperatur i max. fem
minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av
lösningsmedel förångas.
4
Ev. färg på händerna och emaljen, när den
kallnat, tar du lätt bort med lacknafta.
p®âÉêÜÉíëÑìåâíáçåÉê
péáëä™ëÉí
Spislåset är inbyggt i ugnens termostatvred och har två
säkerhetslägen.
OBS! Huvudströmmen till spisen är inte
bruten. Välj om du vill använda låset med enkel– eller
dubbelsäkerhet eller ingen alls.
bkhbi Strömmen till häll och ugn är bruten när termostatvredet är inställt på OFF.
ar__bi Om du dessutom aktiverar låsknappen krävs
det tvåhandsgrepp för att sätta på spisen. Då blir det
ännu svårare för barn att ”använda” spisen.
W
W
ENKEL–SÄKERHET
LÅS SPISEN SÅ HÄR (SE BILD A):
Vrid termostatvredet moturs till ”OFF”.
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN:
1
2
NM
Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
max. 5 min.
mä~ííÜ®ääÉå
DUBBEL–SÄKERHET
Innan du använder låset med dubbel–säkerhet
första gången måste du aktivera låsknappen
(SE BILD B):
1 Nollställ termostatvredet m.a.o. se till att vredet
står i läge klockan 12.
2 Sätt en bordskniv bakom vredet och bryt lätt för
att avlägsna det.
3 Ta bort den röda hylsan.
4 Sätt tillbaka vredet ”nollställt”.
I fortsättningen behöver du bara vrida termostatvredet
moturs till ”OFF” för att låsa spisen (SE BILD A).
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN
(SE BILD C):
1
2
3
Skjut låsknappen till vänster och
vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
NN
rÖåÉå
rÖåÉå
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med tre falser på var
sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för
bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen.
rÖåÉåë=ÑìåâíáçåÉê
För samtliga funktioner gäller att den gula kontrolllampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning
och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks
när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet till symbolen för
önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
=_ÉäóëåáåÖ
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
=£îÉêLìåÇÉêî®êãÉ
Yttre tak- och bottenelement inkopplat.
=£îÉêî®êãÉ
Yttre takelement inkopplat.
=råÇÉêî®êãÉ
Bottenelement inkopplat.
=dêáää
Inre takelement inkopplat.
=på~ÄÄëí~êí
Inre tak- och bottenelement inkopplat. Det tar ca niotio minuter att värma upp ugnen till 200ºC. Kan även
användas vid gratinering.
NO
rÖåÉå
mê~âíáëâ=~åî®åÇåáåÖ
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt
direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN
UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av
t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den
kallnar.
Här nedan får du praktiska råd och tips på hur du
bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för olika typer
av matlagning:
=_~âåáåÖ
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter
före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga
gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.
=j~íä~ÖåáåÖ
är i regel bäst vid matlagning på en
fals. Följ tabellrekommendationerna.
ÖVER/UNDERVÄRME
=píÉâåáåÖ
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de
tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än
vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med
låg kant där steken precis får plats, så undviker du att
skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det
ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller
en långpanna och var försiktig när du tar ut den.
NP
rÖåÉå
^åî®åÇåáåÖ=~î=ëíÉâíÉêãçãÉíÉê
För bästa resultat måste spetsen på stektermometern
hamna mitt i den tjockaste delen av steken dit värmen
når sist. Ugnsvärmen påverkar termometern, därför
bör helst hela röret vara inne i köttet. Tänk på att en
termometer kan visa fel temperatur om den stöter mot
fett eller ben.
Sätt in steken i nedre delen av den förvärmda
ugnen. När önskad köttemperatur är uppnådd tar du ut
steken, täcker den med aluminiumfolie och låter den
vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att
tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.
=dêáääåáåÖ
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte
tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på
ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en
långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla
upp fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d.
placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på och termostatvredet på
önskad temperatur, max 250ºC. Börja grilla efter 3–5
minuters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en
gång under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig
och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara
stängd vid grillning.
=på~ÄÄëí~êí=EÖê~íáåÉêáåÖF
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda
för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen
väljer du önskad funktion. Det tar ca nio-tio minuter
att värma upp ugnen till 200ºC. Men, ingen regel utan
undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska
grädda småkakor eller maränger.
NQ
rÖåÉå
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä
rÖåÉå
Ugnen har slät emalj.
GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1
2
3
4
Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med
t.ex. en stekspade.
Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och över/
undervärme i ca 10 minuter.
När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
rÖåëäìÅâ~å
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre yttemperatur. Den yttre
delen, luckfronten, kan du ta bort vid rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar luckglaset.
Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det
spricker efter några uppvärmningar.
1
2
3
4
5
6
Kontrollera att ugnen inte är varm och att luckspärren är i funktion innan du tar bort den yttre
delen, luckfronten.
Öppna luckan och placera, för att hindra luckan
från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar
mellan bågarna i gångjärnen (SE BILD). Fäll sedan
upp luckan.
Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på
luckans övre kant och ta bort luckfronten.
Efter rengöring med ett fönsterputsmedel och
trasa, hakar du åter fast fronten i konsolen (SE
BILD). Se till att luckan sitter säkert fasthakad på
båda sidor.
Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre
kant och tryck fronten på plats.
Ta bort grytlapparna.
3
2
4
NR
rÖåÉå
_óíÉ=~î=ìÖåëä~ãé~
1
2
3
4
5
Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte
är varm.
Skruva av skyddsglaset (SE BILD).
Skruva ur den trasiga lampan.
Sätt i en ny ugnslampa märkt 230–240V, 15W,
300°C, med E14–sockel.
Återmontera skyddsglaset.
rÖåëíáääÄÉÜ∏êÉå
Lossa stegen i det nedre främre hörnet (1), lyft snett
uppåt och ta ut den (2). Diska stege och galler (samt
andra eventuella tillbehör som grillställning och grillspett) för hand eller i diskmaskin. Om de är rejält
smutsiga, lägg dem i blöt innan du rengör med t.ex.
tvålull.
Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna
torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en
bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåtar).
c∏êî~êáåÖëä™Ç~å
Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Lyft ur lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna
(SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första
biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.
1
2
NS
2
1
fåëí~ää~íáçå
fåëí~ää~íáçå
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Spisen är tung. Kanter och hörn, som du vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara vassa.
ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning?
Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens ovansida
90
88
85
(SE BILD). Spisen kan även installeras med en vägg eller ett
högskåp på den ena sidan och en avställningsyta på den
55
andra. Spisen levereras för att passa till en bänkhöjd på 90
cm och ett sockeldjup på 55 cm. Vid behov kan du ändra
höjden på sockeln så att spisen passar till en bänkhöjd på
85 eller 88 cm (se nedan). Se till att spisens kabel inte
ûåÇêáåÖ=~î=ëçÅâÉäÜ∏àÇ
kommer i kläm vid förflyttning av spisen.
1
Lägg ned spisen försiktigt med framsidan nedåt
B
(SE BILD). Använd t.ex. frigolit från emballaget
A
som skydd mellan golv och spis.
2
Var försiktig, det finns vassa kanter under spisen.
B
B
A (1 st) mitt bak på sockeln och
sidskruvarna B (4 ST, SE BILD).
90
88
85
Skruva ur skruv
3
Skjut nu in sockeln till önskad höjd, 90, 88 eller
85 cm
4
B
(SE BILD).
káî™àìëíÉêáåÖ
Skruva åter i skruvarna
A och B.
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig
jämnt i stekpannan. Om du vill kontrollera att spisen står
plant placerar du ett vattenpass på hällramen, först på
ramens vänstra eller högra sida, därefter på dess framsida.
Vid behov kan du från sockelns framsida sänka respektive höja (-6, + 12mm) spisens hjul och fötter. Använd en
kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip
bäÉâíêáëâ=~åëäìíåáåÖ
till de främre fötterna.
Ingrepp i spisen måste utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra
spisen samt leda till skada på person och/eller
egendom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas till jordat vägguttag. Anslutningseffekt och spänning
finns angivet på dataskylten (se spisens högra sida).
OBS! Vid fast installation där anslutningen till
elnätet ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare monteras. Detta är ett krav som måste följas
p.g.a. säkerhetsskäl.
NT
pÉêîáÅÉ
pÉêîáÅÉ
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada
på person och/eller egendom samt försämra
spisen.
Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser
bruksanvisningen, särskilt sidorna 22 och 23. Det kan
löna sig. Se här nedan vad som gäller om du behöver
hjälp.
oÉâä~ã~íáçå
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation
svenska konsumentlagstiftningen.
hçåëìãÉåíâçåí~âí
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsument-
020 - 78 77 50
www.electrolux.se
kontakt på tel
hemsida
eller via e-mail på vår
.
pÉêîáÅÉ=çÅÜ=êÉëÉêîÇÉä~ê
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig kontakta återförsäljaren eller
020 - 76 76 76
www.elektroservice.se
vår rikstäckande service på tel
via e-mail på
eller
. Se adressen
till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen
Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du
kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns
en tabell som beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
På spisens högra sida finns en dataskylt med uppgifter om
spisen. Fyll i dem här så de finns tillhands om du behöver
ringa service.
Modell:
Prod. nr:
Serie. nr:
Inköpsdatum:
Hur och när uppträder felet?
NU
qÉâåáëâ~=ìééÖáÑíÉê
qÉâåáëâ~=ìééÖáÑíÉê
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven
i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
EKE 5100
Bredd (mm):
547
Höjd vid leverans
(mm):
900
Djup (mm):
595
Ugnsvolym (liter):
41
Total effekt (W)
230V-spis:
400V-spis:
8415
8432
PLATTORNA
STORLEK(mm)
EFFEKT (W)
Mitten vänstra:
220
2000
Bakre högra:
180
2000
Främre högra:
145
1500
är av glimlampetyp.
UGNSLAMPAN har E-14 sockel, märkt 230-240V, 15W och 300ºC.
KONTROLLAMPORNA
NV
q~ÄÉääÉê
q~ÄÉääÉê
_~âåáåÖ
°C
Minuter
Bondbröd
225
N
30–35
Bullar, mat– & kaffebröd
225
M
8–12
Hålkakor
200–225
M
10–15
Kuvertbröd
225–250
M
8–10
Limpor, lätta/formbröd
200–225
N
30–40
Limpor, tunga
175–200
N
50–60
Längder/kransar
200–225
N
15–20
Maränger
100–125
M
40–50
225
M
10–12
175–200
M
5–10
175
M
5–7
Rulltårta
225–250
M
5–7
Scones
225–250
M
8–10
175
N
35–45
Sockerkakor, tunga/fina
150–175
N
50–60
Tårtbotten
175–200
N
30–40
Muffins
Mördegskakor
Pepparkakor
Sockerkakor, lätta
mä~ÅÉêáåÖ=á=ìÖå
UGNEN HAR TRE FALSER (SE BILD):
Ö
= Övre delen av ugnen (fals 3).
3
2
M = Mitten av ugnen (fals 2).
N
OM
= Nedre delen av ugnen (fals 1).
1
q~ÄÉääÉê
dêáää=C=j~íä~ÖåáåÖ
Max
250°C vid
grillning
°C
250
Biff, ca 1,5 cm
Bogbladsstek
175
Entrecôte, ca 1,5 cm
Filé (fläsk, nöt, vilt)
°C
Minuter
Ö
6 –8
N
250
Ö
175
N/M
– kokning
200
N
– kokning i eget spad
100
N
– stekning
200 – 225
N
Fläskkarré
175
N
°C
75
10 –15
55 –60
Fisk
Fläskkotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
Fläskpannkaka
225
M
Gratänger
225
N/M
80 –85
12 –15
Grillkorv
250
Ö
5–8
Hamburgare, fryst 100 g
250
Ö
10 –12
Karrékotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
15 –20
Kyckling
175
Kyckling, halvor *
M
200 – 225
N
40 –50
225
M
Köttfärslimpa
175 – 200
N/M
Omeletter
200 – 225
M
Piroger
225
M
Pizza
250
M
Potatis, bakad
225
N/M
Puddingar, lådor
200 – 225
N/M
Revbensspjäll *
175
Rostbiff
125
N
55 –60
Skinka, färsk
175
N
70
Stek (nöt)
125
N
70 –75
Stek (kalv, lamm, vilt)
175
N
70 –75
Strömmingsflundra
225
M
175 – 200
M
Köttbullar i långpanna
Suffléer
200 – 225
N
* Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller -oljor.
ON
mê~âíáëâ~=ê™Ç=çÅÜ=íáéë
mê~âíáëâ~=ê™Ç=çÅÜ=íáéë
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
platta.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket jäser upp och sedan sjunker
ner och blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot
rekommendation i tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska
jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett
lätt tryck på degen ska fördjupningen gå
tillbaka.
Kontrollera jästiden mot receptets
rekommendation.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör
jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är 37° för
färsk jäst, för torrjäst se anvisning på
förpackning.
För liten vätskemängd, för mycket mjöl
eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra.
För låg temperatur i ugnen gör att
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur.
färdigt och blir därmed torrt.
Bakverk/maträtter blir för mörka.
Vid för hög temperatur i ugnen blir
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverk/maträtter för mörka innan de är temperatur.
färdiga.
För hög placering i ugnen vid över/under- Kontrollera i tabell eller recept att du valt
värme ger för mycket övervärme, motsatt rätt placering.
effekt vid för låg placering.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
OO
Snabbstarten är inkopplad.
Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna
i ugnens botten hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i botten på
ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än
mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och
kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Spisen fungerar inte
Kontrollera att spislåset inte är i funktion (se s. 10)
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 9)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 16)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 6)
pâêçíåáåÖ
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan
lämna din spis.
OP
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 STOCKHOLM
www.electrolux.se
2B tecknare ab
Tryckt på miljövänligt papper
© ABS-PCC 2002-05-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising