Electrolux EKE6101 User manual
s p is
_orhp^ksfpkfkd
EKE 6101
821 05 36-01
S
fååÉÜ™ää
fååÉÜ™ää
Säkerhet ...................................................... 3
Spisen ........................................................... 4
Uppackning ....................................... 4
Tillbehören ......................................... 4
Säkerhetsutrustningen .............................. 5
Tippskyddet ....................................... 5
Kastrullskyddet .................................. 5
Luckspärren ....................................... 6
Före första användning ............................ 6
Rengöring av spisen .......................... 6
Rengör tillbehören ............................. 6
Upphetta plattorna ........................... 6
Bränn av ugnen ................................. 7
Manöverpanelen ........................................ 7
Kontrollamporna ............................... 7
Kylfläkten .................................................... 8
Platthällen .................................................... 9
Användning av hällen ........................ 9
Rengöring av plattorna ................... 12
Säkerhetsfunktioner ........................ 12
Ugnen ......................................................... 14
Ugnens funktioner .......................... 14
Praktisk användning ........................ 15
Rengöring och skötsel ..................... 17
Installation ................................................. 19
Ändring av sockeldjup ..................... 19
Nivåjustering .................................... 20
Elektrisk anslutning ......................... 20
Service ....................................................... 21
Tekniska uppgifter ................................... 22
Tabeller ..................................................... 23
Bakning ............................................ 23
Placering i ugn ................................. 23
Grill & Matlagning .......................... 24
Praktiska råd och tips ............................. 25
Problem och åtgärder ............................ 26
Skrotning ................................................... 26
O
p®âÉêÜÉí
p®âÉêÜÉí=
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan
person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitlet ”Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte skadar
dig själv, andra eller spisen.
_~êå=çÅÜ=ëéáëÉå
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
Varning! Alkohol och liknande som kan bilda
explosiva gaser eller andra ämnen vilka kan
förorsaka brand eller explosion får inte
användas i ugnen.
mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta,
alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
Användning på hällen måste ske med största
spisen. Se till att
försiktighet. T.ex. flambering med konjak, eller annan
TIPPSKYDDET
är monterat, så att spisen
alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Om du har
monterat.
KASTRULLSKYDD
till din spis, skall det vara
LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA
skall också vara
antänds och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan
eldslågor och brinnande fettstänk förorsaka personskador.
i funktion.
Använd
SPISLÅSET.
Aktivera låsknappen och lås
spisen när den inte används.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning. Beröring kan ge
brännskador!
oÉåÖ∏êáåÖ
Håll plattor och ugn rena. Fett och spill osar rejält vid
uppvärmning och medför i värsta fall risk för brand.
råÇÉêÜ™ää=C=ëÉêîáÅÉ
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
fåëí~ää~íáçå
Ingrepp i spisen ska utföras av
Service och reparationer bör utföras av ett av
BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPPSKYDDET
ska vara monterat, då undviker du att
spisen tippar vid onormal belastning.
leverantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
pâêçíåáåÖ
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som möjligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
^åî®åÇåáåÖ
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin
eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten.
MED LOCK,
KVÄV ELDEN
använd aldrig vatten.
Använd endast kärl som är avsedda för platta
respektive ugn.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
används, samtliga vred ska vara nollställda.
P
péáëÉå
péáëÉå
1
2
3
4
5
6
Löstagbar imkåpa
Häll med PLATTOR
Manöverpanel med VRED
Ugn
Förvaringslåda
Sockel
1
2
3
Spisen har hjul baktill för att
underlätta förflyttning vid
städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i ugnens överkant
och dra sedan ut spisen.
4
5
6
réé~ÅâåáåÖ
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador.
Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux
Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från
butik eller återförsäljare – kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det.
Q
qáääÄÉÜ∏êÉå
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
•
•
•
•
•
Emaljerade plåtar och långpanna
Ugnsgaller
Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
Bruksanvisning
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm breda, på
båda sidor om spisen (SE BILD). En av bänkarna kan ersättas
av en vägg eller ett högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till att
följande är monterat/i funktion:
min. 40 cm
min. 40 cm
qáééëâóÇÇÉí
Tippskyddet måste vara monterat, för att hindra
spisen från att tippa vid onormal belastning.
Tippskyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att spisen
har blivit justerad till den rätta nivån, se kapitel Installation,
s. 19.
SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN:
1
2
Rita en linje på väggen längs hällens bakre kant
(SE BILD).
Måttuppgifter gäller för montering på höger sida
35-65 mm
55-60 mm
(SE BILD). Mät ut var tippskyddet ska placeras och
skruva fast det i massivt material eller lämplig
förstärkning.
OBS!
Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än
spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du
önskar centrera spisen.
3
Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter
in spisen.
h~ëíêìääëâóÇÇÉí=
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör det
svårare för barn att komma åt kärl på hällen
1
Tryck in propparna i de främre hålen.
2
Placera skyddet på spisen med propparna över
hällkanten.
3
Vrid skyddet snett nedåt och
4
sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under
2
1
3
5
4
hällkanten.
5
Lås med de bakre propparna.
R
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
iìÅâëé®êêÉå
A
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna luckan/
lådan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid
behov kopplas ur.
A
Tryck ner spärren när du ska
B
När du vill
ÖPPNA
luckan.
SÄTTA SPÄRREN UR FUNKTION,
B
kontrollera
att ugnen inte är varm, tryck ner och för spärren
C
på luckans överkant ett par mm åt höger.
C
Om spärren inte är i funktion, för spärren på
luckans överkant ett par mm åt vänster.
c∏êÉ=Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖ
oÉåÖ∏êáåÖ=~î=ëéáëÉå
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER ANDRA
REPANDE MEDEL, utom till vissa delar av spisen som
ibland kan behöva en grovrengöring. Glöm inte att
göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.
Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit
ut spisen för att göra rent bakom den.
oÉåÖ∏ê=íáääÄÉÜ∏êÉå
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
rééÜÉíí~=éä~ííçêå~
Plattorna är förbehandlande med ett rostskyddsmedel,
som fäster bättre om du upphettar plattorna före
användning.
Ställ in tiduret på max. fem minuter och värm upp
två plattor i taget, diagonalt placerade, på högsta
effekt. Plattorna blir mycket heta. Håll därför spisen
under uppsikt så att ingen kommer till skada. Lätt rök
och os utvecklas när rester av lösningsmedlet förångas.
Spisens röda kontrollampa lyser om du inte nollställer
vredet efter användning. Bränn inte av ugnen förrän du
är klar med plattorna.
S
max. 5 min.
p®âÉêÜÉíëìíêìëíåáåÖÉå
_ê®åå=~î=ìÖåÉå
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste du
bränna av den. Gör så här:
1 Sätt på över/undervärme
samt maximal
temperatur. Ugnsluckan ska vara stängd.
2 Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3 Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
max.°C
j~å∏îÉêé~åÉäÉå
1a
5
2
3
1b
6
4
Kontrollampa SPISEN
1b Kontrollampa UGNEN
2 Funktionsvred UGNEN
3 Termostatvred UGNEN
4 Vred till PLATTORNA
5 Spislås
6 Tidur plattorna
1a
hçåíêçää~ãéçêå~
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har normalt
lång livslängd. Om de slutar fungera, kontakta service.
T
hóäÑä®âíÉå
hóäÑä®âíÉå
Spisen är försedd med en kylfläkt. Fläkten är till för att
hålla temperaturen nere på panel och vred.
Kylfläkten startar automatiskt så fort du använder
spisen. Så länge hällen och/eller ugnen är igång går
även fläkten. När samtliga vred är nollställda stannar
fläkten automatiskt.
hóäëóëíÉãÉí
Vreden och panelen (1) kyls med hjälp av kylfläkten.
Luckglaset (2) hålls svalt genom ventilationskanaler i
luckan och en värmereflekterande beläggning på
luckans insida. Den uppvärmda luften strömmar ut
under panelen (3) (dock ej matoset från ugnen som går
ut genom imkåpan).
Vid leverans är alltid kylfläkten i spisen inkopplad (Läge II)
Följande alternvativ kan väljas:
Läge I
Fläkt startar när någon platta eller ugnen slås på
Läge 0
Fläkt bortkopplad
Läge II
Fläkt startar vid användning av ugn
U
3
1
2
mä~ííÜ®ääÉå
mä~ííÜ®ääÉå
Strömförsörjningen till plattorna regleras med ett tidur.
När du vill använda plattorna ställer du in en tid, max.
ø 145 mm
2 timmar, på vredet. Strömmen till samtliga plattor bryts
automatiskt efter inställd tid.
Spisen har fyra plattor. Eventuella snabbplattor är
ø 180 mm
märkta med en röd prick och har överhettningsskydd.
Den främre vänstra plattan är temperaturstyrd och
märkt med tre T. Den inbyggda termostaten ser till att
plattan håller en jämn värme när den kommit upp i
önskad temperatur. Det innebär
•
ø 145 mm
att stekpannan/kastrullen håller en stabil temperatur, vilket är viktigt för att resultatet ska bli bra
•
att du sällan behöver ändra vredinställning under
tillagningen
ø 220 mm
•
en minimal risk för överkok
•
en minimal risk för vidbränning av t.ex. mjölkmat.
^åî®åÇåáåÖ=~î=Ü®ääÉå
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng
av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd
aldrig vatten.
Strömmen till plattorna regleras med ett tidur. Ställ in
en tid på vredet när du vill använda plattorna, max. 2
timmar. Efter inställd tid bryts strömmen till samtliga
plattor automatiskt. Den röda kontrollampan lyser om
du inte nollställer vreden.
Den temperaturstyrda plattan har ett annat vred än
de övriga plattorna. Val av vredläge beror på dina kärl
samt vad och hur mycket du ska tillaga. Använd
rekommendationerna här nedan som riktvärden,
så lär du dig snart vad som gäller.
aÉå=íÉãéÉê~íìêëíóêÇ~=éä~íí~å
Vredet har steglösa lägen markerade från 1–12, där 12
ger den högsta värmen. Vrid medurs när du sätter på
plattan, samt moturs vid avstängning. Uppvärmningstiden varierar med valt läge. För stekning av pannkakor på läge 9 tar uppvärmningen ca 7 minuter.
Temperaturstyrningen fungerar som bäst om du
använder en bra stekpanna/kastrull. Ställ in vredet
direkt på önskat värmeläge;
Läge 1
Mycket svag
värme.
Lämpligt för varmhållning, smältning av smör
och choklad.
V
mä~ííÜ®ääÉå
hçâåáåÖ
Ljudet eller storleken på ”vattenbubblorna” kan hjälpa
dig att välja rätt läge:
Läge1– 3
Svag värme.
Sjudande vatten
med bubblor
à la kolsyrat.
Lämpligt för vidarekokning av ris, fisk, samt
grönsaker som t.ex
sockerärter och
broccoli.
Läge 2– 5
Medelvärme.
Småkokande
vatten med
bubblor à la
fiskögon.
Lämpligt för det mesta
som ska kokas t.ex. kött,
rotfrukter och
vidarekokning av
potatis.
Läge 12
Stark värme. Ljudet tystnar innan
vattnet börjar
bubbla kraftigt.
Lämpligt för uppkokning
av vatten till pasta och
ris. Ställ sedan in önskat
läge för vidarekokning.
píÉâåáåÖ
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ in ett läge
på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt färg (temperatur) när
du börjar steka för att du ska få ett bra resultat. Tryck en ljus
stekspade mot botten så ser du lätt fettets färg.
Läge 5– 6
Svagt brynt fett.
Svag värme.
Lämpligt för t.ex. ägg, lök,
rå potatis, kotletter och
biffar samt hel fisk.
Läge 6– 7
Brynt fett.
Medelvärme.
Lämpligt för det mesta
som ska stekas, t.ex
färsrätter.
Läge 6– 9
Grytbitar, korv och tunna
fiskfiléer.
Läge 8–10
Pannkakor.
Läge 10–11
NM
Kraftigt brynt
fett. Stark
värme.
Lämpligt för tunna
köttskivor. Var försiktig,
fettet blir lätt bränt.
mä~ííÜ®ääÉå
£îêáÖ~=éä~ííçê
Vreden till plattorna har fasta lägen 1–6, där 6 ger den
högsta värmen. Ställ in vredet på önskat värmeläge:
0 Ingen värme
1 Kokning, svag – medelvärme
2 Kokning, medelvärme – stark värme.
Stekning, svag värme
3 Stekning, svag – medelvärme
4 Stekning, medel - stark värme
5 Stekning, stark värme
6 Uppkokning, mycket stark värme
0 Eftervärme
Vanligtvis kan du koka upp på högsta läget för att
sedan vidarekoka på en lägre inställning.
s~ä=~î=â~ëíêìääLëíÉâé~åå~
För att spara tid och därmed energi ska kastrullens/
stekpannans botten
• täcka plattan helt. Med en för liten botten
bränner dessutom överkok lätt fast på plattan.
• vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en
rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en stabil
botten med lager av olika metaller.
pé~ê~=ÉåÉêÖá>
• Använd lock och du halverar energiåtgången
(jfr med utan lock).
• Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med oplan botten).
• Se till att plattan är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och platta.
• Stäng av plattan och låt maten bli färdig på
eftervärmen.
• Ång– och tryckkokning spar också energi.
NN
mä~ííÜ®ääÉå
oÉåÖ∏êáåÖ=~î=éä~ííçêå~
Låt inte överkok bränna fast utan ta bort det med en
gång. Smuts försämrar värmeöverföringen mellan
platta och kärl.
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=êçëíëâóÇÇëÄÉÜ~åÇäáåÖ
1
2
3
4
Rengör plattorna grundligt med stålull, typ
Svinto. Skölj bort allt lödder och torka torrt med
hushållspapper.
Stryk ut ett jämnt lager rostskyddsmedel på den
torra och kalla plattan. Medlet finns att köpa hos
återförsäljarna och AB Elektroservice.
Bränn därefter in rostskyddet genom att värma
upp plattan på högsta temperatur i max. fem
minuter. Lätt rök och os utvecklas då rester av
lösningsmedel förångas.
Ev. färg på händerna och emaljen, när den
kallnat, tar du lätt bort med lacknafta.
p®âÉêÜÉíëÑìåâíáçåÉê
péáëä™ëÉí
SPISLÅSET är inbyggt i ugnens termostatvred
och har två
säkerhetslägen. OBS! Huvudströmmen till spisen är inte
bruten. Välj om du vill använda låset med enkel– eller
dubbelsäkerhet eller ingen alls.
ENKEL: Strömmen till häll och ugn är bruten när termostatvredet är inställt på OFF.
DUBBEL: Om du dessutom aktiverar låsknappen krävs
det tvåhandsgrepp för att sätta på spisen. Då blir det
ännu svårare för barn att ”använda” spisen.
ENKEL–SÄKERHET
lLÅS SPISEN SÅ HÄR (SE BILD A):
Vrid termostatvredet moturs till ”OFF”. Tiduret tickar
vidare till noll – om det är tid kvar – men strömmen till
hällen är bruten.
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN:
1 Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
2
NO
åter står i läge klockan 12).
Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
max. 5 min.
mä~ííÜ®ääÉå
DUBBEL SÄKERHET
Innan du använder låset med dubbel–säkerhet första
gången måste du aktivera låsknappen (SE BILD B):
1 Nollställ termostatvredet m.a.o. se till att vredet
står i läge klockan 12.
2 Sätt en bordskniv bakom vredet och bryt lätt för
att avlägsna det.
3 Ta bort den röda hylsan.
4 Sätt tillbaka vredet ”nollställt”.
I fortsättningen behöver du bara vrida termostatvredet
moturs till ”OFF” för att låsa spisen (SE BILD A).
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA SPISEN (SE BILD C):
1
2
3
Tryck ner låsknappen och håll den nedtryckt.
Vrid vredet medurs till nolläge (dvs. tills vredet
åter står i läge klockan 12).
Använd spisen som vanligt. Se till att inga andra
funktioner än den/de du vill använda är påslagna. (Någon kan ha vridit på ett vred när
spärren var låst.)
qáÇìêÉí
reglerar strömförsörjningen till hällen. Om du
glömmer att stänga av en platta bryts strömmen
automatiskt efter inställd tid.
Ställ in en tid på vredet, max. 2 timmar, när du vill
använda en platta. Strömmen till samtliga plattor bryts
automatiskt vid uppnådd tid.
Om du inte nollställer vreden lyser spisens röda
kontrollampa.
TIDURET
30
120
NP
rÖåÉå
rÖåÉå
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med sju falser på var
sida. Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna för
bakning och matlagning i slutet av bruksanvisningen.
Ugnen har en sidolampa som går att byta.
rÖåÉåë=ÑìåâíáçåÉê
För samtliga funktioner gäller att den gula kontrolllampan på manöverpanelen lyser under uppvärmning
och slocknar vid uppnådd temperatur (tänds och släcks
när termostaten slår till och från). För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet medurs till
symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER :
=_ÉäóëåáåÖ
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
=£îÉêLìåÇÉêî®êãÉ
Yttre tak- och bottenelement inkopplat.
=£îÉêî®êãÉ
Yttre takelement inkopplat.
=råÇÉêî®êãÉ
Bottenelement inkopplat.
=dêáää
Inre takelement inkopplat.
=på~ÄÄëí~êí
Inre tak- och bottenelement inkopplat. Det tar ca sju
minuter att värma upp ugnen till 200ºC. Kan även
användas vid gratinering.
NQ
rÖåÉå
mê~âíáëâ=~åî®åÇåáåÖ
Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt
direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan
emaljen skadas på grund av överhettning.
Ugnen blir varm under användning, HÅLL BARN
UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av
t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir
skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den
kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du
använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd och
tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika funktioner för
olika typer av matlagning:
=_~âåáåÖ
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem minuter
före full tid. Du har då möjlighet att förkorta/förlänga
gräddningstiden. Resultatet kan påverkas av recept,
formars material, färg, form och storlek. ÖVER/UNDERVÄRME ger jämn färgsättning.
=j~íä~ÖåáåÖ
är i regel bäst vid matlagning på en
fals. Följ tabellrekommendationerna.
ÖVER/UNDERVÄRME
=píÉâåáåÖ
Att steka i ugn är bekvämt och praktiskt. Stekar av nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om de
tillagas i 125°C ugnsvärme, men tar lite längre tid än
vid högre ugnstemperatur. Välj en ugnssäker form med
låg kant där steken precis får plats, så undviker du att
skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka bildas det
ofta mycket spad. Använd därför ett stort stekfat eller
en långpanna och var försiktig när du tar ut den.
NR
rÖåÉå
^åî®åÇåáåÖ=~î=ëíÉâíÉêãçãÉíÉê
För bästa resultat måste spetsen på stektermometern
hamna mitt i den tjockaste delen av steken dit värmen
når sist. Ugnsvärmen påverkar termometern, därför
bör helst hela röret vara inne i köttet. Tänk på att en
termometer kan visa fel temperatur om den stöter mot
fett eller ben.
Sätt in steken i nedre delen av den förvärmda
ugnen. När önskad köttemperatur är uppnådd tar du ut
steken, täcker den med aluminiumfolie och låter den
vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att
tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.
=dêáääåáåÖ
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte
tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det på
ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera en
långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla
upp fettstänk m.m. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d.
placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.
Ställ funktionsvredet på och termostatvredet på
önskad temperatur, max 250ºC. Börja grilla efter 3–5
minuters uppvärmning. Passa noga och vänd minst en
gång under tiden. En för lång grilltid ger torr, tråkig
och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara
stängd vid grillning.
=på~ÄÄëí~êí=EÖê~íáåÉêáåÖF
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även använda
för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen
väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter att
värma upp ugnen till 200ºC. Men, ingen regel utan
undantag, undvik snabbuppvärmning om du ska
grädda småkakor eller maränger.
NS
rÖåÉå
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä
rÖåÉå
Ugnen har slät emalj.
GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1
2
3
4
Spill eller överkok som sitter fast, lossar du med
t.ex. en stekspade.
Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och över/
undervärme i ca 10 minuter.
När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
rÖåëäìÅâ~å
Ugnsluckan består av två delar med värmereflekterande glas för att ge en lägre yttemperatur. Den yttre
delen, luckfronten, kan du ta bort vid rengöring.
RENGÖRING MELLAN GLASEN
Var försiktig så att du inte skadar luckglaset.
Sprickbildningar i kanterna kan leda till att det
spricker efter några uppvärmningar.
1
2
3
4
5
6
Kontrollera att ugnen inte är varm och att luckspärren är i funktion innan du tar bort den yttre
delen, luckfronten.
Öppna luckan och placera, för att hindra luckan
från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar
mellan bågarna i gångjärnen (SE BILD). Fäll sedan
upp luckan.
Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på
luckans övre kant och ta bort luckfronten.
Efter rengöring med ett fönsterputsmedel hakar
du åter fast fronten i konsolen (SE BILD). Se till att
luckan sitter säkert fasthakad på båda sidor.
Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre
kant och tryck fronten på plats.
Ta bort grytlapparna.
3
2
4
NT
rÖåÉå
_óíÉ=~î=ìÖåëä~ãé~
1
2
3
4
5
Nollställ alla vred och kontrollera att ugnen inte
är varm.
Lossa och ta bort ugnsstegen.
Lossa skyddsglaset genom att sätta t.ex. en
smörkniv mellan glas och ugnsvägg. Håll en
hand under glaset så att det inte faller ner på
ugnsbotten.
Skruva ur lampan och sätt i en ny med E14sockel, märkt 230-240V, 25W och 300°C.
Tryck fast skyddsglaset igen och montera
stegen.
rÖåëíáääÄÉÜ∏êÉå
Lossa stegen i de nedre hörnen (1), lyft snett uppåt och
ta ut den (2). Diska stege och galler (samt andra eventuella tillbehör som grillställning och grillspett) för
hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg
dem i blöt innan du rengör med t.ex. tvålull.
Plåtar, även eventuella proffsplåtar, och långpanna
torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar tar du bort med en
bakplåtsskrapa (gäller inte proffsplåten).
c∏êî~êáåÖëä™Ç~å
Töm lådan och dra ut den till ”stopp”.
2 Ta tag i handtaget, lyft lätt uppåt och lådan går
fri från spärren i bakkanten.
3 Dra ut lådan helt.
Efter rengöring sätter du lådans hjul på konsolerna
(SE BILD). Skjut in lådan. Lyft upp den något den första
biten så hakar hjulen inte fast i främre spärren.
1
NU
2
1
fåëí~ää~íáçå
fåëí~ää~íáçå
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och hörn, som du
vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara
vassa. ANVÄND HANDSKAR vid förflyttning av
spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig köksinredning? Mät arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens
ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns
framkant
(SE BILD). Spisen kan även installeras med
en
vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en
avställningsyta på den andra.
60 cm bred spis har fast sockel anpassad till en
bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53 cm. Du kan
endast ändra sockelns placering i djupled (se nedan).
70 cm bred spis har teleskopsockel och levereras för att
passa till en bänkhöjd på 90 cm och ett sockeldjup på 53
90
88
85
53
55
cm. Du kan ändra höjd och djup på sockeln, så att spisen
passar till en bänkhöjd på 88 eller 90 cm och ett sockeldjup på 55 cm (se nedan).
Se till att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av spisen.
ûåÇêáåÖ=~î=ëçÅâÉäÜ∏àÇ=çÅÜ=JÇàìé
c~ëí=ëçÅâÉä=EÉåÇ~ëí=SM=ÅãF
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid
tung belastning på luckan.
1
Lägg ned spisen försiktigt
(SE BILD). Använd t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan golv
och spis.
B
2
Skruva ur skruvarna
B (4 ST, SE BILD) och ta bort
3
Välj läge 55 cm
4
Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut
sockeln.
B
(SE BILD B) och sätt tillbaka sockeln. Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna).
B
B
in spisen på plats och nivåjustera (se nedan)
innan du monterar säkerhetsutrustningen.
B
55
53
NV
fåëí~ää~íáçå
qÉäÉëâçéëçÅâÉä
53 cm är minsta sockeldjup för spisen. Ett mindre sockeldjup kan medföra att spisen tippar vid
tung belastning på luckan.
Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter här nedan
innan du börjar.
1 Lägg ned spisen försiktigt (SE BILD). Använd t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan golv och
spis.
2 Skruva ur skruvarna A (4 ST, SE BILD). Dra ut den inre
sockeln en bit om du endast vill ändra höjden. Dra i
de konsoler på vilka hjul och fötter är monterade.
OBS! Var försiktig, det finns vassa kanter under
spisen. Läs vidare fr. o.m. punkt 5. För ändring av
djupet drar du ut sockeln helt.
3 Skruva ur skruvarna B (4 ST, SE BILD) och ta bort den
yttre sockeln.
4 Haka fast den yttre sockeln i läge 55 cm (SE BILD B).
Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna) och skjut
in den inre sockeln en bit.
5 Skruva åter i A i något av hålen för 85, 88 eller 90
cm bänkhöjd (SE BILD A).
6 Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in
spisen på plats och nivåjustera (se nedan) innan du
monterar säkerhetsutrustningen.
bäÉâíêáëâ=~åëäìíåáåÖ
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan försämra
spisen samt leda till skada på person och/eller
egendom.
Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas
till jordat vägguttag. Inkopplingsalternativ för spisen
framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och
spänning finns angivet på dataskylten (se spisens högra
sida).
OBS! Vid fast installation där anslutningen till elnätet
ej sker med stickpropp i vägguttag, måste allpolig brytare
monteras för att du ska kunna koppla bort spisen från
nätet.
OM
B
B
A
A
B
A
B
55
53
káî™àìëíÉêáåÖ
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig jämnt i
stekpannan. Om du vill kontrollera att spisen står plant placerar du ett vattenpass på hällramen, först på ramens vänstra
eller högra sida, därefter på dess framsida.
Vid behov kan du från sockelns framsida sänka resp.
höja (-6, +12mm) spisens hjul och fötter. Använd en
kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip
till de främre fötterna (1). När spisen står plant ”låser” du
fötterna med muttern, skruva moturs (2). Använd den
medföljande nyckeln.
A
B
2
1
A
90
88 85
pÉêîáÅÉ
pÉêîáÅÉ
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN. Arbete utfört av lekman kan leda till skada
på person och/eller egendom samt försämra
spisen.
Problem med spisen? Vi rekommenderar att du läser
bruksanvisningen, särskilt sidorna 25 och 26. Det kan
löna sig. Se här nedan vad som gäller om du behöver
hjälp.
oÉâä~ã~íáçå
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation
svenska konsumentlagstiftningen.
hçåëìãÉåíâçåí~âí
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsument-
020 - 78 77 50 eller via e-mail på vår
www.electrolux.se.
kontakt på tel
hemsida
pÉêîáÅÉ=çÅÜ=êÉëÉêîÇÉä~ê
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig kontakta återförsäljaren eller
020 - 76 76 76 eller
via e-mail på www.elektroservice.se. Se adressen
vår rikstäckande service på tel
till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen
Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du
kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns
en tabell som beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
På spisens högra sida finns en dataskylt med uppgifter om
spisen. Fyll i dem här så de finns tillhands om du behöver
ringa service.
Modell:
Prod. nr:
Serie. nr:
Inköpsdatum:
Hur och när uppträder felet?
ON
qÉâåáëâ~=ìééÖáÑíÉê
qÉâåáëâ~=ìééÖáÑíÉê
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven
i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG.
EKE 6101
Bredd (mm):
597
Höjd vid leverans
(mm):
900
Djup (mm):
595
Ugnsvolym (liter):
46
Total effekt 400V-spis
(W):
9470
PLATTORNA
STORLEK(mm)
EFFEKT (W)
Bakre vänstra:
145
1500
Bakre högra:
180
1500
Främre vänstra:
220
2000
Främre högra:
145
1500
KONTROLLAMPORNA
UGNSLAMPORNA
OO
är av glimlampetyp.
har E-14 sockel, märkt 230-240V, 25W och 300ºC.
q~ÄÉääÉê
q~ÄÉääÉê
_~âåáåÖ
°C
minuter
Bondbröd
225
N
30–35
Bullar, mat– & kaffebröd
225
M
8–12
Hålkakor
200–225
M
10–15
Kuvertbröd
225–250
M
8–10
Limpor, lätta/formbröd
200–225
N
30–40
Limpor, tunga
175–200
N
50–60
Längder/kransar
200–225
N
15–20
Maränger
100–125
M
40–50
225
M
10–12
175–200
M
5–10
175
M
5– 7
Rulltårta
225–250
M
5–7
Scones
225–250
M
8–10
175
N
35–45
Sockerkakor, tunga/fina
150–175
N
50–60
Tårtbotten
175–200
N
30–40
Muffins
Mördegskakor
Pepparkakor
Sockerkakor, lätta
mä~ÅÉêáåÖ=á=ìÖå
Ugnen har sju falser (se bild):
Ö = Övre delen av ugnen (fals 5–7).
M = Mitten av ugnen (fals 3–4).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1–2).
7
3
1
OP
q~ÄÉääÉê
dêáää=C=j~íä~ÖåáåÖ
Max
250°C vid
grillning
°C
250
Biff, ca 1,5 cm
Bogbladsstek
175
Entrecôte, ca 1,5 cm
Filé (fläsk, nöt, vilt)
°C
minuter
Ö
5 –7
N
250
Ö
175
N/M
– kokning
200
N
– kokning i eget spad
100
N
– stekning
200 – 225
N
Fläskkarré
175
N
°C
75
10
55 – 60
Fisk
Fläskkotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
Fläskpannkaka
225
M
Gratänger
225
N/M
80 – 85
12 –15
Grillkorv
250
Ö
5
Hamburgare, fryst 100 g
250
Ö
8 –10
Karrékotlett, ca 1,5 cm
250
Ö
15 –20
Kyckling
175
Kyckling, halvor *
N/M
200 – 225
N
40 –50
225
M
Köttfärslimpa
175 – 200
N/M
Omeletter
200 – 225
M
Piroger
225
M
Pizza
250
M
Potatis, bakad
225
M
Puddingar, lådor
200 – 225
N/M
Revbensspjäll *
175
Rostbiff
125
N
55 – 60
Skinka, färsk
175
N
70
Stek (nöt)
125
N
70 – 75
Stek (kalv, lamm, vilt)
175
N
70 – 75
Strömmingsflundra
225
M
175 – 200
M
Köttbullar i långpanna
Suffléer
200 – 225
N
* Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller -oljor.
OQ
mê~âíáëâ~=ê™Ç=çÅÜ=íáéë
mê~âíáëâ~=ê™Ç=çÅÜ=íáéë
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
platta.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket jäser upp och sedan sjunker
ner och blir platt.
Kontrollera inställd temperatur mot
rekommendation i tabell eller recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska
jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett
lätt tryck på degen ska fördjupningen gå
tillbaka.
Kontrollera jästiden mot receptets
rekommendation.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör
jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är 37° för
färsk jäst, för torrjäst se anvisning på
förpackning.
För liten vätskemängd, för mycket mjöl
eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du tagit rätt
mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra.
För låg temperatur i ugnen gör att
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur.
färdigt och blir därmed torrt.
Bakverk/maträtter blir för mörka.
Vid för hög temperatur i ugnen blir
Kontrollera att du ställt in rätt
bakverk/maträtter för mörka innan de är temperatur.
färdiga.
För hög placering i ugnen vid över/under- Kontrollera i tabell eller recept att du valt
värme ger för mycket övervärme, motsatt rätt placering.
effekt vid för låg placering.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
Snabbstarten är inkopplad.
Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna
i ugnens botten hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i botten på
ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än
mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
OR
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
mêçÄäÉã=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och
kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
• att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen
Spisen fungerar inte
• Om din spis har SPISLÅS, kontrollera att detta inte är i
funktion (se s. 12)
• Om din spis har TIDUR, kontrollera att du har ställt in en tid
(se s. 13)
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 11)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasig lampa (se s. 18)
Luckspärren fungerar inte
Sätt spärren i funktion (se s. 6)
pâêçíåáåÖ
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn
blir inlåsta i ugnen.
Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan
lämna din spis.
OS
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 STOCKHOLM
www.electrolux.se
2B tecknare ab
Tryckt på miljövänligt papper
© ABS-PCC 2002-05-06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement