Electrolux | EKC6248 | User manual | Electrolux EKC6248 User Manual

Electrolux EKC6248 User Manual
komfyr
BRUKSANVISNING
EKC 6248
821 05 93-05
NO
Innhold
Innhold
Sikkerhet ..................................................... 3
Komfyren .................................................... 4
Utpakking .......................................... 4
Tilbehøret ........................................... 4
Sikkerhetsutstyr ......................................... 5
Tippesikringen ................................... 5
Kasserollevernet (tilleggsutstyr) ....... 5
Dørsperren ......................................... 6
Før første gangs bruk ................................ 6
Rengjøring av komfyren .................... 6
Rengjør tilbehøret .............................. 6
Brenn av ovnen ................................. 6
Betjeningspanelet ...................................... 7
Kontrollamper ................................... 7
Glasskeramikktoppen ............................... 8
Bruk av toppen .................................. 8
Rengjøring av glasskeramikktoppen .............................................. 11
Sikkerhetsfunksjoner ....................... 12
Ovnen ........................................................ 13
Ovnens funksjoner .......................... 13
Praktisk bruk ................................... 14
Rengjøring og vedlikehold ............... 17
Installasjon ................................................ 20
Endring av sokkeldybde .................. 20
Vatring/Justering .............................. 20
Elektrisk tilkopling ........................... 21
Service ....................................................... 22
Tekniske data ........................................... 23
Tabeller ..................................................... 24
Baking .............................................. 24
Plassering i stekeovn ....................... 24
Matlaging og grilling ....................... 25
Praktiske råd og tips ............................... 26
Problemer og utbedringer .................... 27
Kassering ................................................... 27
2
Sikkerhet
Sikkerhet
Utviklingen av komfyrer går framover. Du kan ikke alltid bruke din nye komfyr som den gamle. Les nøye gjennom bruksanvisningen og gjør deg kjent med din nye komfyr og dens funksjoner. Komfyren er beregnet på bruk
i vanlig husholdning. Husk å ta vare på bruksanvisningen. Den må følge komfyren dersom den selges eller overdras til en annen person. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har synspunkt eller spørsmål om komfyren og bruken
av denne. Adresse og telefonnummer finner du i avsnittet ”Service”.
Dette er et SIKKERHETSSYMBOL. Legg spesielt vekt på tekst merket med dette symbolet slik at du IKKE UNØDIG
SKADER DEG SELV, ANDRE ELLER KOMFYREN.
Barn og komfyr
eventuell brann settes bryterne på null og kjøkkenviften slås av. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann.
Bruk kun kokekar som egner seg for bruk på
glasskeramikktopp og i stekeovn. Kontroller bunnene.
Kokekar med konveks bunn, dvs. bunn som buler
utover, gir dårlig varmekontakt og snurrer lett på
glasskeramikktoppen.
Kontroller at komfyren er slått av når den ikke
brukes. Samtlige brytere skal være nullstilt.
Barn er nysgjerrige av natur og interesserer seg for det
meste, inklusive komfyrer. Vi vil for sikkerhets skyld
få understreke noen punkter som du bør tenke over
dersom du har barn eller besøk av barn:
Vi anbefaler en avlastningsflate på minst 40 cm på
hver side av komfyren, alternativt kan komfyren
installeres med en vegg eller et høyskap på den ene
siden og en avlastningsflate på den andre siden.
TIPPESIKRINGEN må være montert for å unngå at komfyren tipper ved unormal belastning.
Hvis du har KASSEROLLEVERN på komfyren, må dette
være montert. DØRSPERRENE må også virke som de skal.
Bruk KOMFYRLÅSEN. Aktiver låseknappen for å sikre
komfyren når den ikke er i bruk.
La ikke barn bruke barberbladskrapen.
La gjerne barna hjelpe til ved komfyren, men lær
dem at kokekar, toppen og ovner blir meget varme og
beholder varmen en stund etter bruk. BERØRING KAN
Bruk av alkohol på glasstoppen må skje med den
største forsiktighet. Flambering med konjakk eller
annen alkohol kan f.eks. føre til at fettrester i kjøkkenviften antennes, noe som kan forårsake alvorlige
branner. Likedan kan flammer og brennende fett
forårsake personskader.
FORÅRSAKE BRANNSKADER!
Rengjøring
Installasjon
Hold glasskeramikktopp og stekeovn rene. Fettflekker
og annet søl avgir betydelig os ved oppvarming og
medfører i verste fall fare for brann.
Fjern straks overkok (mens toppen ennå er varm)
fra den varme toppen med barberbladskrapen. Dette er
spesielt viktig hvis man har sølt sukker og sukkerholdige matretter (syltetøy, saft o.l.), smeltet plast eller
folie. Vær forsiktig – barberbladet er svært skarpt.
Inngrep i komfyren skal utføres av FAGLÆRT PERSONALE.
Arbeid utført av person uten tilstrekkelig kunnskap
kan forringe komfyren og føre til skade på person og/
eller eiendom.
Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, er skarpe. Hansker
bør benyttes ved flytting av komfyren.
TIPPESIKRINGEN må være montert for å unngå at komfyren tipper ved unormal belastning.
Bruk
Bruk aldri en sprukket glasskeramikktopp. Væske kan
ved rengjøring og evt. overkoking trenge ned til
spenningsførende deler. Kople komfyren fra nettet og
kontakt vår service for reparasjon.
Legg ikke papir, plast o.l. på glasskeramikktoppen.
En varmesone som blir satt på ved en feiltakelse, kan
få papiret/plasten til å begynne å brenne/smelte.
La aldri frityrkoking, smelting av fett, parafin eller
annet som er lett antennelig stå uten tilsyn. Ved
Advarsel! Alkohol o.l. som kan utvikle eksplosive gasser eller andre stoffer som kan forårsake
brann eller eksplosjon, må ikke brukes i ovnen.
Vedlikehold & service
Nullstill samtlige brytere før skifte av defekt pære.
Service og ev. reparasjoner bør utføres av en
servicebedrift godkjent av leverandøren. Bruk bare
originale reservedeler.
Kassering
Hjelp til med å unngå ulykker når komfyren skal
kastes: Løsne den fra kontakten, kutt ledningen ved
utgangen fra komfyren og sett sperren/sperrene i ovnsdøren ut av funksjon.
3
Komfyren
Komfyren
1
1 Avtagbar dampventil
2 Glasskeramikktopp
2
3 Betjeningspanel med BRYTERE
4 Ovn
5 Oppbevaringsskuff
6 Sokkel
3
Komfyren har hjul bak for å lette
flytting av komfyren ved
rengjøring. Påse at komfyren er
kald før du trekker den frem. Trekk
ikke i dørhåndtaket, men åpne
ovnsdøren og ta tak oppunder
ovnstaket. Løft forsiktig og dra
komfyren ut.
4
5
6
Utpakking
Tilbehøret
Kontroller at varen er feilfri og uten skader. Skade
meldes til transportør snarest mulig, se fraktseddelen.
Ved levering fra butikk eller forhandler – kontakt dem.
Emballasjen kan gjenvinnes. Kontakt kommunen
for informasjon om hvor du kan levere emballasjen.
FØLGENDE LEVERES MED KOMFYREN:
•
•
•
•
•
•
Emaljerte bakeplater og langpanne
Fisk- og grønnsaksplat
Ovnsrist
Tippesikring inkl. monteringsdeler
Barberbladskrape for glasskeramikktoppen
Bruksanvisning
FØLGENDE KAN KJØPES SOM TILLEGGSUTSTYR :
• Kasserollevern inkl. monteringsdeler
• Dekorsokkel (front)
4
Sikkerhetsutstyr
Sikkerhetsutstyr
Sørg for at det finnes avlastningsflater i minst 40 cm
bredde på begge sider av komfyren (SE BILDET). En av
benkene kan erstattes av en vegg eller et høyskap.
Sikkerheten for barn øker hvis du dessuten påser at
følgende er montert/funksjonsdyktig:
min. 40 cm
min. 40 cm
Tippesikringen
Tippesikringen må være montert for å unngå at
komfyren tipper ved unormal belastning.
Før du monterer tippesikringen, må du kontrollere at
komfyren er justert til riktig høyde, se kapittelet om
installasjon, s. 20.
SLIK MONTERES TIPPESIKRINGEN PÅ KOMFYREN:
1 Tegn en linje på veggen langs topplatens bakre kant
– etter at komfyren er vatret opp (SE SKISSE).
35-65 mm
2 De oppgitte mål (SE SKISSE) gjelder for montering både
på venstre og høyre side. Mål ut hvor tippesikringen
skal plasseres og skru den fast i massivt materiale
eller i en passende forsterkning.
OBS! Hvis bredden på nisjen der komfyren skal plasseres er
større enn komfyrens bredde, må du justere sidemålet hvis
du ønsker å sentrere komfyren.
3 Husk på at dersom du har justert sidemålet, må
tippesikringen passe inn i hullet på baksiden av
komfyren når denne skyves på plass.
55-60 mm
Kasserollevernet (tilleggsutstyr)
Kasserollevernet skal være montert for at det skal
bli vanskeligere for barn å nå opp til kokekar på
glasskeramikktoppen.
1 Trykk inn proppene i de fremre hullene.
2 Plasser kasserollevernet på komfyren med
proppene over kanten av toppen.
3 Vri kasserollevernet på skrå nedover og
4 vri det deretter oppover igjen, slik at kantene på
kortsiden griper tak under topplatens sidekant.
5 Lås med de bakre proppene.
2
1
3
5
4
5
Sikkerhetsutstyr
Dørsperren
Dørsperren gjør det vanskeligere for barn å åpne
døren/skuffen. Ved levering er sperren innkoplet, men
kan koples ut ved behov.
A Trykk ned sperren når du skal åpne døren.
B Slik kopler du ut sperren: Kontroller at ovnen
ikke er varm, trykk sperren ned og før den et par
mm til høyre langs overkanten av døren.
C Slik kopler du på sperren: Før sperren et par mm
til venstre langs overkanten av døren.
A
B
C
Før første gangs bruk
Rengjøring av komfyren
Komfyren rengjør du enklest ved hjelp av en ren klut,
varmt vann og litt oppvaskmiddel direkte etter bruk.
BRUK ALDRI SKUREMIDDEL ELLER ANDRE RIPENDE MATERIALER.
Dampventilen kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Husk at tippesikringen ikke fungerer når du drar
fram komfyren for å gjøre rent på baksiden.
Rengjør tilbehøret
Vask plater, langpanne m.m. med varmt vann, tilsatt
håndoppvaskmiddel. Skylles og tørkes tørt.
Brenn av ovnen
Hold barn under oppsikt!
Komfyren blir meget varm.
Før du tar ovene i bruk for første gang, må du brenne
den av:
1 Slå på
over-/undervarmen på høyeste
temperatur. Ovnsdøren skal være lukket.
2 Ventiler godt på kjøkkenet. Slå av ovnen når
lukt– og røykutvikling har opphørt.
3 Tørk av ovnen, døren og stigene med varmt vann
tilsatt oppvaskmiddel. Tørkes tørt.
6
max.°C
Betjeningspanelet
Betjeningspanelet
1a
5
2
3
1b
4
1a Kontrollampe KOMFYR
1b Kontrollampe OVN
2 Funksjonsbryter OVN
3 Termostat OVN
4 Brytere for VARMESONER
5 Komfyrlås
Kontrollamper
Disse er av type glimlampe og har som regel lang
levetid. Ved eventuelle feil, kontakt service.
7
Glasskeramikktoppen
Glasskeramikktoppen
Glasskeramikktoppen har fire varmesoner. Når du slår på
en sone, lyser den i kortere og lengre perioder avhengig av
bryterens innstilling. Selv ved maks. innstilling slokner
sonen i blant, men da for å forhindre overoppheting.
Varmevarsleren består av fire lamper, en for hver sone.
Lampen lyser hvis sonen er varmere enn 55°C, også når
den er slått av.
ø 140 mm
ø 180 mm
ø 140 mm
ø 210 mm
Komfyrtoppens glass tåler varme, kulde og temperatursjokk, men er ikke slagfast. Den kan sprekke dersom
den treffes av fallende gjenstander som for eksempel en
krydderkvern. Toppen må aldri benyttes til å stå på eller
som avlastnings- eller oppbevaringsplass.
Bruk av toppen
BRUK ALDRI EN KERAMISK GLASSTOPP MED SPREKKER. Ved overkok kan væske trenge ned til spenningsførende deler. Bryt strømmen til komfyren
og kontakt service for reparasjon. Du må straks
(mens glasstoppen fremdeles er varm) bruke
skrapen til å fjerne sukker og overkok med høyt
sukkerinnhold (f.eks. syltetøy) eller smeltet
plast og folie, for at ikke glasstoppen skal bli
skadet. Foreta aldri frityrsteking og smelt ikke
fett, parafin eller andre lettantennelige stoffer
uten tilsyn. Hvis det oppstår brann, må komfyrbryterne stilles på null og kjøkkenviften slås av.
KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann.
Bryteren til varmesonene er merket fra 0–12, der 12 gir
sterkest varme. De kan vris både med og mot urviseren.
SLIK GÅR DU FRAM NÅR DU BRUKER GLASSTOPPEN:
1 Still inn bryteren på ønsket varmetrinn for den
sonen du har valgt. Den røde kontrollampen på
komfyren lyser. Dersom du har en komfyr på
230V, kan du ikke bruke den bakerste venstre
varmesonen og ovnens hurtigstart samtidig.
2 Nullstill bryteren etter bruk.
Du bør prøve deg frem til du finner det trinnet og den
varmesonen som passer best for deg og dine kokekar,
alt etter hva du skal tilberede. Her følger en liten
veiledning:
8
Glasskeramikktoppen
Koking
Som regel kan du koke opp på høyeste trinn og deretter
velge et lavere trinn. Lyden eller størrelsen på vannboblene kan hjelpe deg med å finne riktig innstilling:
Sydende vann. Egner seg til koking av ris, fisk
samt grønnsaker som f.eks. sukkererter og brokkoli.
SVAK VARME:
MIDDELS VARME: Småkokende vann. Egner seg til det
meste som skal kokes, f.eks. kjøtt, rotfrukter og
poteter.
STERK VARME: Lyden blir svakere før vannet begynner å
boble kraftig. Egner seg til oppkok av vann til pasta og
ris. Velg deretter en lavere innstilling.
Steking
Best resultat oppnås når maten dekker høyst 2/3 av
stekepannen og den ikke kommer rett fra kjøleskapet
når den skal stekes.
Ha smør/margarin i stekepannen, og velg ønsket
innstilling av bryteren. For å få et godt resultat er det
viktig at fettet har riktig farge (temperatur) når du
begynner å steke. Trykk en lys stekespade mot bunnen
slik at du lett kan se fargen på fettet.
Svakt brunt fett. Egner seg f.eks. til egg,
løk, rå poteter, koteletter og biff samt hel fisk.
SVAK VARME:
Brunt fett. Egner seg til det meste som
skal stekes, f.eks. kjøttdeigretter, grytekjøtt, pølser,
tynne fiskefileter og pannekaker.
MIDDELS VARME:
Mørkebrunt fett. Egner seg til tynne
kjøttstykker. Fettet brenner seg lett, så vær forsiktig.
STERK VARME:
9
Glasskeramikktoppen
Valg av kasserolle/stekepanne
En komfyr med glasskeramikktopp stiller større krav
til kokekarene dine enn en komfyr med plater. Husk:
• å kontrollere bunnen på kokekarene. Kjeler med
konveks bunn (buler ut) snurer lett rundt på
glasskeramikktoppen og gir dårlig varmekontakt.
• Aluminium har god varmeledningsevne, men
kan etterlate sølvlignende flekker på toppen.
Flekker tar du bort med rengjøringsmiddelet
som fulgte med komfyren.
• Kasseroller og kaffekjeler i glass eller emalje
med grovt mønster sliter mer på toppen enn
kjeler av andre materialer, hvis de dras fram og
tilbake.
For å spare tid og dermed energi skal kasserollens/
stekepannens bunn
• dekke sonen helt. Med en for liten bunn brenner
overkoking seg lett fast på toppen.
• være glatt eller finmønstret,
• være plan. En bunn som bulker seg for mye
utover eller innover gir lengre oppvarmingstider.
Når du skal kjøpe ny kasserolle, er det lurt å velge en
rustfri modell med flerlagsbunn, dvs. en bunn med lag
av forskjellige metaller.
Spar energi!
• Bruk lokk så halverer du energibruken (jfr. uten
bruk av lokk).
• Bruk kjeler med plan bunn og spar 25 % energi
(jfr. med ujevn bunn).
• Sørg for å holde toppen ren og tørr. Smuss og
væske reduserer varmeoverføringen mellom
kokekar og varmesone.
• Slå av varmesonen og la maten bli ferdig på
ettervarmen.
• Bruke av damp- og trykkoker sparer også
energi.
10
aluminium
Glasskeramikktoppen
Rengjøring av glasskeramikktoppen
Du må straks (mens toppen er varm) fjerne overkok med høyt sukkerinnhold (f.eks. syltetøy),
samt smeltet plast og folie.
SLIK RENGJØR DU EN TOPP VED KRAFTIG TILSØLING:
1 Bruk barberbladskrapen til å fjerne flekker o.l.
2 Når varmevarsleren er sloknet, rengjøres toppen med
rengjøringsmiddel. Rist flasken og sprut ut et par
smale lengder på toppen. Gni rent med en fuktig klut
eller husholdingspapir.
3 Tørk deretter bort eventuelle rester av middelet med
en fuktig klut for å forhindre at produktet etser seg
fast når toppen varmes opp neste gang. Tørkes tørt.
Skrapen
OPPBEVAR SKRAPEN UTILGJENGELIG FOR BARN. Vær
forsiktig ved bruk av skrapen, bladet er svært
skarpt.
Bruk skrapen til å fjerne overkok fra glasstoppen.
SLIK BRUKER DU SKRAPEN:
1 Trekk beskyttelsen bakover slik at bladet blir synlig
(SE BILDET).
2 Sørg for at det er rent og intakt, ellers kan det
skade glasstoppen. Nye knivblader kan du få
kjøpt hos en fargehandel.
3 Hold skrapen i ca. 45° vinkel og skrap rent. Du
kan trykke bladet hardt mot glasstoppen uten å
skade den.
4 Tørk forsiktig av smuss fra bladet med husholdningspapir.
5 Etter bruk trekker du beskyttelsen fremover så
langt det går. Oppbevar skrapen utilgjengelig for
barn.
SKIFTE AV KNIVBLAD:
1 Åpne skrapen ved å løsne hele skruen (du behøver
ikke skrutrekker) og sett det nye bladet i den fremre
kanten.
2 Sett sammen skrapen og stram til skruen.
3 Trekk beskyttelsen fremover så langt det går slik at
kniv-bladet beskyttes.
11
Glasskeramikktoppen
Sikkerhetsfunksjoner
Komfyrlåsen
Ovnens termostatbryter har en innebygget komfyrlås
med to sikkerhetsinnstillinger. Velg om du vil benytte
komfyrlåsen med enkel eller dobbeltsikring eller ikke i
det hele tatt. OBS! Strømforsyningen til komfyren er
ikke brutt.
ENKELSIKRING: Bryter strømmen til plater/soner og
ovn når termostatbryteren er stilt på OFF.
DOBBELTSIKRING: Når låseknappen er aktivert i
tillegg, kreves et tohåndsgrep for å slå på komfyren.
Da blir det enda vanskeligere for barna å ”bruke” den.
Enkelsikring
SLIK LÅSER DU KOMFYREN (SE SKISSE A)
Vri termostaten mot urviseren til OFF.
GJØR FØLGENDE NÅR DU SKAL BRUKE KOMFYREN:
1 Vri bryteren med urviseren til nullstilling
(dvs. til kl. 12)
2 Bruk komfyren på vanlig måte. Sjekk at ingen
funksjoner er slått på utenom den/de du skal
bruke. (Noen kan ha vridd på en bryter mens
komfyrlåsen var på).
Dobbeltsikring
Før førstegangs bruk av dobbeltsikringen må du
AKTIVERE LÅSEKNAPPEN (SE SKISSE B):
1 Nullstill termostatbryteren, dvs. still bryteren på
kl. 12.
2 Plasser en bordkniv bak bryterdekslet og vipp det
forsiktig ut.
3 Fjern den røde hylsen.
4 Sett bryterdekslet tilbake i ”nullstilling”.
Heretter trenger du bare vri termostaten mot urviseren
till OFF for å låse komfyren (SE SKISSE A).
GJØR FØLGENDE NÅR DU SKAL BRUKE KOMFYREN
(SE SKISSE C):
1 Trykk inn låseknappen og hold den inne.
2 Vri bryteren med urviseren til nullstilling
(dvs. til bryteren igjen peker på kl. 12).
3 Bruk komfyren som vanlig. Sjekk at ingen
funksjoner er slått på utenom den/de du skal
bruke (noen kan ha vridd på en bryter mens
komfyrlåsen var på).
12
Ovnen
Ovnen
Ovnen har uttakbare ovnsstiger med syv nivåer på hver
side. Hvilket nivå som egner seg til bruk for ulike
funksjoner og temperaturer kan du se i tabellene for
baking og matlaging bakerst i bruksanvisningen.
Ovnens funksjoner
For samtlige funksjoner gjelder det at den gule
kontrollampen på betjeningspanelet lyser under
oppvarming og slukkes når riktig temperatur er nådd
(lampen tennes og slukkes når termostaten kobles inn
og ut). Når du skal velge ovnsfunksjon, vrir du
funksjonsbryteren til symbolet for ønsket funksjon
(se nedenfor).
OVNEN HAR FØLGENDE FUNKSJONER :
Ovnsbelysning
Ovnslyset tennes automatisk ved samtlige innstillinger.
Du kan også ha bare ovnslyset på uten å aktivere noen
av de andre funksjonene.
Over/Undervarme
Ytre tak- og bunnelement innkoplet.
Overvarme
Ytre takelement innkoblet.
Undervarme
Bunnelement innkoplet.
Varmluft
Ytre tak- og bunnelement samt varmluftsvifte med
omliggende element innkoplet.
Pizzafunksjon
Underelementet og elementet rundt viften i bakkant av
ovnen, er innkoblet sammen med varmluftsviften.
Turbogrill
Indre takelement og varmluftsvifte innkoplet.
Grill
Indre takelement innkoplet.
Hurtigstart
Indre tak- og bunnelement innkoplet. Det tar ca. 9-10
minutter å varme ovnen til 200ºC. Kan også brukes til
gratinering.
13
Ovnen
PRINSIPPENE FOR VARMLUFT
Tak og bunnelement pluss et ringelement rundt viften
varmer opp luften som blåses ut i ovnsrommet
gjennom luftekanaler i ovnens bakre vegg. Den varme
luften sirkulerer i ovnen før den igjen suges inn
gjennom viftegitteret.
Varmen overføres raskt og effektivt. Dette
innebærer vanligvis at du kan bruke en lavere
temperatur enn ved over– og undervarme. Reduser
temperaturen med 15-20 % dersom oppskriften sier at
du skal bruke en temperatur på mellom 160 og 225°C.
Jo høyere temperatur, desto mer kan du redusere. Ved
temperaturer på over 225°C lønner det seg å bruke
over- og undervarme.
Praktisk bruk
Legg aldri aluminiumsfolie, bakeplate eller langpanne direkte på ovnsbunnen. Dette vil hindre
undervarmen og kan skade emaljen pga. overoppheting. HOLD BARN UNDER OPPSIKT! Ovnen blir
meget varm.
Ved temperaturforandringer og/eller ujevn plassering
av f. eks. en pizza på platen, kan platen slå seg. Platen
går tilbake til sin opprinnelige form når den kjølner.
Fisk- og grønnsaksplaten er perforert og silikonbehandlet. Benytt den i ovnen for varmluftstilberedning av fisk og grønnsaker. Om det er risiko for at fett
o.l. kan renne ned fra platen plasseres langpannen
under. Fisk- og grønnsaksplaten kan med tiden endre
farge.
Hvordan skal du utnytte de ulike funksjonene når
du bruker ovnen? Nedenfor finner du praktiske råd og
tips om hvordan du best benytter de ulike ovnsfunksjonene til ulike typer matlaging:
Baking
Kontroller myke kaker med en stekepinne ca fem
minutter før full tid. Da kan du, om nødvendig, korte
ned eller forlenge steketiden. Resultatet kan påvirkes
av oppskriften samt formenes materiale, fasong, farge
og størrelse. OVER/UNDERVARME gir jevn farge over hele
flaten.
14
Ovnen
Baking med varmluft
Med VARMLUFT blir bakingen mer rasjonell, siden bruk
av to plater i ovnen samtidig gir en lavere total
steketid. Bruningen kan bli noe ujevn, spesielt dersom
det utbakte brødet ikke er hevet tilstrekkelig.
Blir ikke resultatet slik du hadde tenkt deg? Les
“Praktiske råd & tips” på s. 26, så finner du tips om
løsninger på bakeproblemene dine.
Matlaging
Følg anbefalingene i tabellen.
Matlaging med varmluft
velger du ved matlaging på flere nivåer samtidig og til tilberedning av hele måltider, dvs forrett,
hovedrett og dessert. Husk å velge retter som skal ha
samme temperatur. Hvis rettene krever forskjellig
steketid, tilpasser du innsettingen i ovnen for å få dem
ferdig i den rekkefølge du ønsker.
VARMLUFT
Steking
Å steke i ovn er enkelt og praktisk. Velg mellom OVER-/
UNDERVARME og VARMLUFT. Storfekjøtt som roastbif, stek
etc. blir best dersom det stekes med 125°C ovnsvarme,
men dette tar noe lenger tid enn ved høyere temperaturer. For at sjyen ikke skal tørke inn og brenne fast,
bør du velge en ildfast form med lav kant som er
akkurat stor nok til kjøttet. Ved steking av f.eks.
lettrøkt skinke dannes det som regel mye kraft. Derfor
er det lurt å bruke et stort stekefat eller en langpanne.
Vær forsiktig når du tar steken ut av ovnen.
Ved bruk av stekepose anbefaler vi at du klipper
hull i et hjørne før posen settes i ovnen. Da unngår du å
brenne deg på varm damp når posen skal åpnes.
Bruk av steketermometer
For å oppnå best mulig resultat må spissen på steketermometeret stikkes inn i den tykkeste delen av kjøttet
dit varmen når sist. Ovnsvarmen påvirker termometeret slik at hele røret bør være inne i kjøttet. Husk at
termometeret kan vise feil temperatur dersom det
støter mot fett eller ben.
Sett steken inn i den nedre delen av den forvarmede
ovnen. Når termometeret viser ønsket temperatur, tar
du steken ut, dekker den til med aluminiumsfolie og
lar den hvile i 15 minutter. Kjøttet blir da lettere å
skjære opp, og det renner ikke ut så mye sjy.
15
Ovnen
Grilling
Størrelsen, marmoreringen (innsprengt fett), formen,
mengden og temperaturen på det som skal grilles
påvirker tiden og resultatet. Fisk og lyst kjøtt (fugl,
kalv, gris) får ikke like lett farge som mørkt kjøtt
(storfe og vilt). Grillolje og/eller grillkrydder gir bedre
farge, men øker faren for at kjøttet blir brent utenpå.
Grillresultatet blir best dersom maten ikke tas direkte
fra kjøleskapet. Tørk av kjøttet, legg det på grillristen
og krydre etter smak. Plasser alltid en langpanne kledd
med aluminiumsfolie under risten for å samle opp fett
m.m. Svinekoteletter, biffer, fiskefileter o.l. skal
plasseres høyt oppe i ovnen, mens steker, ribbe o.l.
plasseres i nedre del av ovnen.
Still funksjonsbryteren på
og termostaten på
ønsket temperatur, max 250°C. Begynn grillingen etter
3–5 minutters oppvarming. Pass nøye på og snu maten
i løpet av grilltiden. For lang grilltid gir tørr, seig og i
verste fall brent mat. Ovnsdøren skal være lukket ved
grilling.
Pizzafunksjon
Denne funksjon egner seg utmerket når du vil lage pizza.
Varm opp ovnen til 225¤C og sett brettet på den midterste rillen.For å unngå brente kanter benyttes stekebrett
isteden for panne.
Turbogrill
Med turbogrill blir maten raskere ferdig og får en jevnere farge enn om du bruker grillfunksjonen. Grillelementet setter farge på maten, og viften gjør at den varme
luften sirkulerer. Passer utmerket til "høye" matretter,
f.eks. grilling av juleskinke, som skal bli brun på alle
sider.
S Hurtigstart (gratinering)
Egner seg utmerket til fargesetting av gratenger, smørbrød osv. Denne funksjonen kan du også bruke til hurtigopp-varming av ovnen til innstilt temperatur. Når
ovnen har nådd ønsket temperatur, velger du funksjon.
Det tar ca. 9-10 minutter å varme opp ovnen til 200°C.
Men ingen regler uten unntak: unngå bruk av hurtigstart ved baking av småkaker, marengs og andre følsomme bakverk.
16
Ovnen
Opptining
Still funksjonsbryteren på
. Ved opptining av kjøtt,
fisk, glasert eller fylt bakverk som f. eks rullekake,
skal termostatbryteren være nullstilt. Plasser maten på
en eller flere ribber, avhengig av hvor mye som skal
tines. Det er umulig å angi noen tid. Prøv med en
stekepinne.
Rengjøring og vedlikehold
Ovnen
på ovnsvegger og tak er porøs og har
en viss selvrensende effekt. Ovnsbunnen er derimot
laget av en GLATT og noe hardere EMALJE, slik at du kan
skrape bort rester med f. eks. en stekespade.
KATALYSEEMALJEN
KATALYSEEMALJEN
Ovnen blir varm under bruk, hold barn under
oppsyn.
Smuss på emaljen brennes delvis bort under bruk. Hvis
emaljen får flekker, kan du brenne av ovnen på høyeste
temperatur med over/undervarme i 30–60 minutter. Vanskelige flekker av f. eks. fett får du bort på denne måten:
1 ”Dynk” katalyseemaljen med såpe og varmt
vann. Bruk en nylonbørste på flekkene. La det
hele stå en time.
2 Sett deretter på
over-/undervarme og
høyeste temperatur.
3 Slå av ovnen etter 3 timer.
Bruk aldri ovnsrengjøringsmidler eller skarpe gjenstander på katalyseemaljen.
RENGJØRING AV EMALJEN
Gjør følgende dersom ovnsbunnen er svært skitten:
1 Matrester eller fastbrent overkok kan løsnes
med f. eks. en stekespade.
2 Stryk såpe utover ovnsbunnen med en svamp.
3 Steng døren. Sett ovnen på 100 °C og
over-/
undervarme i ca. 10 minutter.
4 Når ovnen er blitt kald, vaskes den med rent
vann. Du kan evt. også gni forsiktig med en
skrubbeklut. Gni den tørr.
17
Ovnen
Ovnsdøren
Ovnen har glatt emalje. Ovnsdøren består av to deler
med varmereflekterende glass for å gi lavere overflatetemperatur.
RENGJØRING MELLOM GLASSENE
Pass på at dørglasset ikke skades. Sprekkdannelse
langs kantene kan føre til at glasset sprekker etter
noen gangers oppvarming.
1 Kontroller at ovnen ikke er varm og at
2
3
4
5
6
dørsperren er i funksjon før du fjerner den ytre
delen, dørfronten.
Åpne døren. For at døren ikke skal lukke seg,
legges f.eks. en sammenrullet gryteklut bak
dørhengslene (se skisse) slik at døren ikke kan
slå igjen.
Hold i dørhåndtaket, trykk ned de to fjærene på
dørens øvre kant og ta bort dørfronten.
Etter rengjøring med vinduspussemiddel,
hekter du fronten tilbake på plass i konsollen
(se bilde).Dersom glasset er svært tilsmusset,
kan du bruke barberbladskrapen som følger
med. Påse at døren sitter sikkert fasthektet på
begge sider.
Trykk deretter ned de to fjærene på dørens øvre
kant og trykk fronten på plass.
Fjern gryteklutene.
Skifte av ovnspære
1 Sett alle bryterne på null og sjekk at ovnen ikke
2
3
4
5
18
er varm.
Skru ut beskyttelsesglasset (SE SKISSE).
Skru ut den defekte pæren.
Skru i en ny ovnspære med E 14-sokkel,
merket 230–240 V, 15 W og 300°C.
Monter beskyttelsesglasset.
3
2
4
Ovnen
Varmluftsviften
Viften kan demonteres for rengjøring etter behov,
men VÆR FORSIKTIG fordi viften har skarpe kanter.
1 Sett alle bryterne på null og sjekk at ovnen ikke
er varm.
2 Skru ut de fire skruene (A) med en stjernetrekker og ta løs den bakre ovnsveggen.
3 Hold lett i viften. Løsne mutteren (B) med
urviseren ved hjelp av en skiftnøkkel.
4 Vask viften for hånd i varmt såpevann.
5 Sett viften tilbake på plass. Pass på at skruene er
skikkelig trukket til.
B
A
Ovnstilbehør
Stigene løsnes i de nedre hjørnene (1), løftes skrått
oppover og tas ut (2). Vask stige og rist (samt evt.
annet tilbehør som grillrist og grillspyd) for hånd eller
i oppvaskmaskin. Hvis delene er svært skitne kan du
først legge dem i bløt og deretter rengjøre dem med
f. eks. stålull.
Bakeplater, også eventuelle proffplater og langpanner, tørkes av med husholdningspapir og kan ved
behov vaskes opp for hånd. Fastbrente flekker fjernes
med bakeplateskrape (gjelder ikke proffplaten).
2
1
Oppbevaringsskuff
1 Tøm skuffen og dra den ut til den stopper.
2 Grip fatt i håndtaket og løft til skuffen slipper
sperren i bakkant.
3 Dra skuffen helt ut og løft den av.
Etter rengjøring setter du skuffens hjul på skinnene (SE
SKISSE). Hold skuffen litt opp til å begynne med når du
skyver den inn, slik at sperren ikke hekter seg fast i
skinnen.
19
Installasjon
Installasjon
Inngrep i komfyren skal utføres av FAGLÆRT
PERSONALE. Komfyren er tung. Kanter og hjørner
som du vanligvis ikke kommer i kontakt med,
kan vare skarpe. Hansker bør benyttes ved
flytting av komfyren.
Før du installerer komfyren, bør du kontrollere at
komfyrmålene stemmer overens med den øvrige
kjøkkeninnredningen. Mål arbeidsbenkens høyde fra
gulvet til benkens overkant og sokkeldybden fra veggen
til sokkelens forkant (se fig.).
Komfyren har fast sokkel tilpasset en benkehøyde
på 90 cm, og med sokkeldybde 53 cm. Det er bare
dybden på sokkelen som kan endres.
Pass på at komfyrkabelen ikke blir liggende i
klemme når du flytter komfyren.
90
53
55
Endring av sokkeldybde
53 cm sokkeldybde er den minste dybden du kan ha.
Mindre sokkeldybde enn dette kan føre til at komfyren
tipper ved stor belastning på døren.
1 Legg komfyren forsiktig ned på gulvet (SE FIG.).
Bruk eventuelt isopor fra emballasjen som
mellomlegg mellom gulv og komfyr.
2 Skru ut skruene B (4 STK., SE FIG.) og fjern
sokkelen.
3 Velg trinn B 55 cm (SE FIG. B) og sett sokkelen
tilbake på plass. Skru i skruene B.
4 Reis komfyren opp igjen og kople den til strømnettet. Skyv komfyren på plass og juster den i
vater (se nedenfor) før du monterer sikkerhetsutstyret.
B
B
B
B
55
53
Vatring/Justering
Komfyren må stå rett slik at f.eks. fettet kan fordele
seg jevnt i stekepannen. Plasser et vater eller en
stekepanne med vann i på komfyrtoppen og kontroller
at komfyren står rett.
Ved behov kan du justere (-6, +12 mm) komfyrens
hjul og føtter. Dette gjør du fra forsiden av sokkelen.
Bruk en skiftenøkkel/vannpumpetang til å justere de
fremre føttene (1) og en stjerneskrutrekker til de bakre
hjulene. Når komfyren står rett, låser du føttene med
mutrene, som skrus mot urviseren. Bruk vedlagte
nøkkel (2).
20
2
1
B
Installasjon
Elektrisk tilkopling
Inngrep i komfyren skal utføres av faglært
personale. Arbeid utført av person uten tilstrekkelig kunnskap kan forringe komfyren og føre til
skade på person og/eller eiendom.
Modeller med tilkoblingsalternativ 230V 2AC
(2-fas, 50Hz), og med merkestrøm som overstiger
25A, er kun for det norske markedet
Komfyren skal tilkoples slik:
Spenning
Sikring
230V
1-faset, 25A
21
Service
Service
Inngrep i komfyren skal utføres av FAGLÆRT
PERSONALE. Arbeid utført av person uten tilstrekkelig kunnskap kan forringe komfyren og
føre til skade på person og/eller eiendom.
I Norge gjelder: ”NEL:s leveringsbetingelser” ved salg
av elektriske husholdingsapparater. Ta vare på kvitteringen, den gjelder som garantibevis.
Dersom komfyren ikke virker som den skal, finnes
det noen enkle tiltak du kan gjøre på egen hånd, se
s. 26 og 27. Skulle du likevel ha behov for hjelp eller
trenge reservedeler, kan du kontakte sentrallageret.
Forsendelse av deler skjer kun fra sentrallageret. Salg
over disk også fra alle avdelingslagre/servicekontor
Benytt kun originale reservedeler.
Produktnummer og modellbetegnelse er angitt på
merkeplaten på komfyrens høyre side. Skriv numrene ned
med en gang så du alltid har dem for hånden.
Modell:
Prod. nr:
Ser. nr:
Kjøpsdato:
Forhandler:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORWAY AS
Spireaveien 14
Postboks 215 Økern
0510 OSLO
Tlf.: 22 72 58 00
Fax: 22 64 17 74
22
- SERVICE
Tekniske data
Tekniske data
Med forbehold om endringer. Dette apparatet oppfyller kravene
i EU-direktiv 89/336/EØF og 73/23/EØF.
EKC 6248
Bredde (mm):
597
Høyde ved levering (mm):
900
Dybde (mm):
595
Nyttevolum (liter)
46
Total effekt 230V-komfyr (W):
9696
VARMESONER
STØRRELSE (mm)
EFFEKT (W)
Bakre venstre
140
1200
Bakre høyre
180
1800
Fremre venstre
210
2300
Fremre høyre
140
1200
ENERGIKLASSE
A
ENERGIFORBRUK
Konvensjonell oppvarmning (kWh)
0,91
Oppvarmning med varmluft (kWh)
0,79
BRUKSTID VED STANDARDLAST
Konvensjonell oppvarmning (min)
48
Oppvarmning med varmluft (min)
37
OVERFLATE PÅ STEKEBRETT (cm2)
1500
For vurdering av energieffektivitetsklasse har varmluft vært benyttet.
av type glimlampe.
OVNSPÆRE med E-14 sokkel, merket 230-240V, 15W og 300ºC.
KONTROLLAMPER
23
Tabeller
Tabeller
Baking
°C
Minutter
°C
Minutter
Boller
225
M
8–12
185–200
2+5
10–15
Bondebrød
225
N
30–35
200–225
2+5
25–30
Formbrød (lett)
200–225
N
30–40
185–200
2 el. 3
30–40
Formbrød (tungt)
175–200
N
50–60
165–185
2 el. 3
50–60
175
N
35–45
Formkake (tung/fin)
150–175
N
50–60
150
2+5
50–60
“Hullbrød”
200–225
M
10–15
185–200
2+5
15–20
Kuvertbrød
225–250
M
8–10
200
2+5
8–12
Marengs
100–125
M
40–50
Muffins
225
M
10–12
200
2+5
15–18
175–200
M
5–10
175–185
2+4
5–10
175
M
5–7
165–175
2+4
5–10
Rullekake
225–250
M
5–7
Scones
225–250
M
8–10
200–225
2+5
10–12
Stenger/kranser
200–225
N
15–20
185–200
2+5
15–20
Sukkerbrød
175–200
N
30–40
165–180
2+5
30–40
Formkake (lett)
Mørdeigskaker
Pepperkaker
Plassering i stekeovn
7
STEKEOVNEN HAR SJU RIBBER (SE SKISSE):
Ø = Øvre del av ovnen (rille 5–7).
M = Midtre del av ovnen (rille 3–4).
N = Nedre del av ovnen (rille 1–2).
24
3
1
Tabeller
Matlaging og grilling
Max. 250°C
ved grilling
°C
250
Biff, ca 1,5 cm
Bogstek
°C
175
Entrecôte, ca 1,5 cm
°C
Ø
160
2 el. 3
Ø
75
10
175
N/M
160
2 el. 3
– koke
200
N
185
2 el. 3
– koke i egen kraft
100
N
100
200–225
N
200
2 el. 3
Fleskepannekaker
225
M
200
2 el. 3
Gratenger
225
N/M
200
2+5
Filet (svin, okse, vilt)
°C
5–7
N
250
Minutter
55–60
Fisk
– steke
Grillpølser
250
Ø
5
Hamburger 90g, dypfryst
250
Ø
8–10
Kjøttboller i langpanne
Kjøttpudding
225
M
200
2+5
175–200
N/M
175
2 el. 3
Kotelett, ca 1,5 cm
Kylling
250
175
Kylling, halve *
Omeletter
Ø
N/M
200–225
12–15
160–175
2 el. 3
N
40–50
200–225
M
Piroger
225
M
200
2 el. 3
Pizza
250
M
225
2+5
Poteter, bakte
225
M
200
2+5
Pudding
200–225
N/M
185–200
2+5
Ribbe*
175
N
160–175
2+5
Roastbiff (rosa snittflate)
125
N
125
2 el. 3
55–60
Stek (okse)
125
N
125
2 el. 3
70–75
Stek (kalv, lam, vilt)
175
N
160
2 el. 3
70–75
Stekt sild
225
M
200
2+5
175–200
M
175
N
160
2 el. 3
Suffleer
Svinekam
Svinefilet, –kotelett,
ca 1,5 cm
Svinestek
200-225
250
175
Ø
N
80–85
15–20
160
2 el. 3
70
* Velg laveste grilltemperatur ved bruk av grillkrydder eller -olje.
25
Praktiske råd og tips
Praktiske råd og tips
Problem
Årsak
Tiltak
Brød/hvetebrød, myke kaker
blir flate.
For lav temperatur i ovnen gjør at
bakverket hever seg og senere faller
sammen og blir flatt.
Kontroller innstilt temperatur mot
anbefalingen i tabell eller oppskrift.
Deiger til brø/hvetebrød har ikke hevet
seg ordentlig. For lang heving etter
utbaking gir et flatt resultat. Deiger til
brød/hvetebrød skal heve uten trekk i
romtemperatur. Ved et lett trykk på
deigen skal fordypningen gå tilbake.
Kontroller hevingstiden mot anbefalingen
i oppskriften.
For lite gjær eller bakepulver.
Kontroller i oppskriften at du har brukt
riktig mengde.
For varm fett-/væskeblanding ødelegger
virkningen fra gjæren.
Riktig temperatur på væsken er 37°C for
fersk gjær. For tørrgjær, se anvisningen på
pakken.
Brød/hvetebrød, myke kaker blir tørre. For lite væske, for mye mel eller feil
melsort kan gi tørt brød.
For lav temperatur i ovnen gjør at bakverket må stå for lenge i ovnen for å bli
ferdig og dermed blir tørt.
Bakverk/matretter blir for mørke eller Ved for høy temperatur i ovnen blir
bakverket/matretten for mørk før den
ujevnt stekt.
Kontroller i oppskriften at du har brukt
riktig melsort og riktig mengde mel/
væske.
Kontroller at du har stilt inn riktig
temperatur.
Kontroller at du har stilt inn riktig
temperatur.
er ferdig.
Bakverk/matretter blir lyse.
Bakverk/matrett som er plassert for
høyt med over- og undervarme, gir for
mye overvarme. Motsatt effekt ved
plassering for lavt i ovnen.
Kontroller i tabell eller oppskrift at du
har valgt riktig rille.
Plassering på feil rille i varmluft gjør at
luften ikke får sirkulert ordentlig.
Kontroller i tabellen at du har valgt
riktig rille.
Temperaturen skal som regel være
15-20% lavere med varmluft enn med
vanlig over- og undervarme.
Ved varmluft kan fargen bli noe ujevn.
Kontroller at du har stilt inn riktig
temperatur.
Hurtigstarten er innkoplet.
Kontroller at du har satt funksjonsbryteren på ønsket funksjon.
Aluminiumsfolie, plate eller langpanne
Kontroller at du ikke har noe i bunnen av
i bunnen av ovnen hindrer undervarmen. ovnen
Lyse bakeformer gir lysere kaker enn
mørke kakeformer.
26
Bytt eventuelt til mørkere former.
Problemer og utbedringer
Problemer og utbedringer
Foreta aldri inngrep i komfyren som kan føre til skade på person eller produkt. Nedenfor finner du noen forslag
til hva du selv kan gjøre hvis det oppstår problemer. Kontakt vår serviceavdeling hvis du trenger hjelp.
Problem
Årsak/utbedringstiltak
Komfyren får ikke strøm.
Kontroller:
• SIKRINGEN. MERK! Én sikring pr. fase
• at STØPSELET er satt ordentlig i
• at ev. JORDFEILBRYTER er koplet inn
Komfyren virker ikke
Kontroller at komfyrlåsen ikke er i funksjon (se s. 12)
Lang koke-/steketid
Kontroller at du har valgt et egnet kokekar med god varmeledningsevne (se s. 10)
Ovnspæren lyser ikke.
Skift pære (se s. 18)
Dørsperrene virker ikke.
Kople inn sperrene (se s. 6)
Kassering
1 Kople komfyren fra kontakten i veggen.
2 Kutt ledningen så nær komfyrens bakstykke som mulig.
3 Sett sperre ut av funksjon, for å forhindre at barn blir innelåst i
ovnen.
Kontakt kommunen eller din forhandler for informasjon om hvor du
kan levere din komfyr for resirkulering av materialer.
27
Trykt på miljøvennlig papir
2B tecknare ab
© ABS-PCC 2004-06-03
Electrolux Household Appliances AS
Postboks 215 Økern, 0510 OSLO
Tlf: 22 72 58 00, Fax: 22 64 17 74
www.electrolux.com
The Electrolux Group. The world’s No.1 choise.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group
products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.
USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising