McCulloch | M1646E | User manual | McCulloch M1646E User Manual

McCulloch M1646E User Manual
Libretto d'istruzione e uso
Notice d'instructions et mode d'emploi
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manual de uso y manutencion
Gebruiksaanwijzing
Livro de instrucçoes e modo de emprego
Instrukcja obslÀugi i konserwacji
Használati utasítás
Návod k používání
Brugsvejledning
Bruksanvisning
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
Käyttöohjeet
Navodila za uporabo in vzdrz°evanje
Egceirivdio odhgiwvn crhvshς
I
F
GB
D
Rasaerba a spinta
Tondeuse poussée
Manual lawn mower
Rasenmäher-Schiebegerät
Cortadora de hierba de empuje
Handmaaimachine
Cortagrama de empurro
Kosiarka do trawy
Tolòfûnyìrò
Sekac°ka trávy ruc°ní
Plæneklipper skubbemodel
Gräsklippare utan drivning
Gressklipper uten drift
Työnnettävä ruohonleikkuri
Roc°na kosilnica
Clookoptikhv mhcanhv me wvqhsh
Rasaerba semovente
Tondeuse tractée
Self-propelled lawn mower
Selbstfahrender Rasenmäher
Cortadora de hierba propulsada
Zelfrijdende grasmaaimachine
Cortagrama semovente
Kosiarka do trawy z nape%dem
Önjàrò- fûnyíró
Samohybná sekac°ka trávy
Selvkørende plæneklipper
Självgående gräsklippare
Gressklipper med drift
Itseliikkuva ruohonleikkuri
Kosilnica na avtomatski pogon
Autokivnhth clookoptikhv mhcanhv
Rasaerba con motore elettrico - Lama 46 cm
Tondeuse avec moteur electrique - Lame 46 cm.
Lawn mower with electric motor - 46 cm blade
Versione lusso
Version de luxe
Luxury version
Version Luxusausführung
Version lujo
Luxe grasmaaimachine
Cortagrama luxo
Kosiarka do trawy w wersji luksusowej
“ Luxus “ - fûnyíró
Luxusní sekac°ka trávy
Luksus plæneklipper
Gräsklippare lyxversion
Luksus gressklipper.
Laadukas ruohonleikkuri
Luksuzni model
Ekdochv poluteleivaς
E
NL
P
PL
H
SK
CZ
DK
S
Rasenmäher mit Elektromotor - Messer 46 cm
Cortadora de hierba con motor electrico-Cuchilla 46 cm.
N
Grasmaaimachine met elektrische motor–Mes 46 cm.
Cortagrama com motor eléctrico – Lamina 46 cm.
Kosiarka do trawy z silnikiem elektrycznym – Nozé 46 cm.
Robbanò-motor elektromps fûnyíró - Kès 46 cm
Sekaèka na trávu s elektrickým motorem – žací nùž 46 cm
Plæneklipper med elmotor – 46 cm klinge
Gräsklippare med elektrisk motor – Kniv 46 cm
Gressklipper med elektrisk motor - 46 cm kniv
Sähkömoottorilla varustettu ruohonleikkuri – Terä 46 cm
Kosilnica z elektric°nim motorjem – Rezilo 46 cm
Clookoptikhv mhcanhv me hlektrikov kinhthvra - Macaivri 46 cm
Il presente manuale rappresenta una parte integrante del prodotto. Vi preghiamo di conservarlo per
ogni ulteriore utilizzo.
Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver
pour toutes nécessités ultérieures.
The present manual constitutes an integral part of the product and it should be kept for all future reference.
Das vorliegende Handbuch gehört zu einem festen Bestandteile des Produktes und muss deshalb
zur Einsichtnahme sorgfältig aufgehoben werden.
El presente manual representa una parte integrante del producto. Les rogamos que lo conserven
para cualquier ulterior empleo.
Deze handleiding is een integrerend deel van het product. Wij verzoeken u hem te bewaren voor
iedere mogelijke nadere raadpleging
Este manual representa uma parte integrante do produto. Recomendamos guardá-lo para outros
usos.
Niniejsza instrukcja stanowi integralna% cze%s>c> produktu. Prosimy przechowywac> ja% do kazédego
dalszego uzéytkowania.
A jelen szakkönyv a termék szerves részét képezi. Kérjük megörizni minden utólagos használatért.
Tato uz°ívatelská pr°íruc°ka je neopomenutelnou souc°astí výrobku. Uschovejte ji pro další pouz°ití.
Håndbogen er en integreret del af produktet. Den skal opbevares omhyggeligt for yderligere
konsultation.
Denna manual utgör en integrerande del av produkten. Vi ber er spara den för senare bruk.
Dette håndboken representerer en fullende del av produkten. Det skal oppbevares for alle ytre
anvendelser.
Tämä käyttöopas kuuluu olennaisena osana tuotteeseen. Säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
Navodila za uporabo in vzdrz°evanje so sestavni del izdelka, zato prosimo, da jih shranite in upoštevate
za nadaljnjo uporabo.
To parovn egceirivdio apoteleiv ena oloklhrwtikov mevroς tou proiovntoς. Saς parakalouvme na to
fulavxete me prosochv gia kavqe peraitevrw crhvsh.
SF
SLO
GR
La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto del nostro rasaerba.
Siamo certi che avrà modo di apprezzare nel tempo e con soddisfazione
la qualità del nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale predisposto appositamente per informarla circa il suo uso
corretto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Wij danken u voor het vertrouwen waarmee voor u onze maaimachine
heeft gekozen.
U zult langdurig plezier hebben van de kwaliteit van dit produkt.
Leest u aandachtig dit handboek, dat speciaal bedoeld is om u te informeren
over het juiste gebruik ervan volgens de vereiste veiligheidsvoorwaarden.
Vi takker dig for at have valgt en af vores plæneklippere. Vi er overbeviste
om, at maskinens høje kvalitet og præstationer vil tilfredsstille dine
forventninger og klippe din plæne lang tid fremover. Læs vejledningen
grundigt igennem, da den indeholder vigtige råd til en korrekt anvendelse
i overensstemmelse med de vigtigste sikkerhedskrav.
Nous vous remercions de la préférence que vous nous avez accordée
en choisissant notre tondeuses. Nous sommes persuadés que vous
pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre produit et que vous
en serez entièrement satisfaits.Nous vous prions de lire attentivement ce
manuel, spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette
machine, dans le respect des normes de sécurité fondamentales.
Agradecemos a preferência que nos deram, escolhendo a nossa
cortadores de relva.Estamos seguros que, com o tempo, podereis apreciar
a qualidade dos nossos produtos e ficareis plenamente satisfeitos.
Pedimos a leitura atenta deste manual, preparado especialmente para
informar da utilização correcta da máquina e das normas de segurança
fundamentais.
Vi tackar er för det förtroende ni visat oss genom att köpa vår gräsklippare.
Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår
produkts kvalitet under en lång tid framöver. Vi ber er att noggrannt läsa
denna bruksanvisning som har till uppgift att informera er om hur man ska
använda gräsklipparen på ett korrekt sätt i enlighet med nödvändiga
säkerhetskrav.
We wish to thank you for choosing our lawn mowers. We are confident
that the high quality of our machine will meet with your satisfaction and
appreciation and that your lawn mower will give you long-lasting
service.Before starting to use your machine, make sure to read with
care this manual, which has been purposely drawn up to provide you
with all the necessary information for proper use, in compliance with
basic safety requirements.
Gratulujemy Pan>stwu zakupu naszej kosiarka do trawy jestes>my pewni,
zée be%dziecie Pan>stwo usatysfakcjonowani wysoka% jakos>cia% naszego
produktu.
Prosimy o uwazéne przeczytanie calÀej instrukcji obslÀugi i szczególÀowe
zapoznanie sie% ze wskazaniami dotycza%cymi bezpíeczen>stwa uzéytkowania
urza%dzenia.
Takk for tilliten du har vist ved å kjøpe vår gressklipper. Vi er sikker på at
du i fremtiden vil sette pris på og ha glede av kvaliteten til vårt produkt. Vi
ber deg om å lese denne veiledningen for å få all informasjon om riktig
bruk i overensstemmelse med de viktigste sikkerhetskravene.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres
Rasenmäher entgegengebracht haben und sind sicher, daß Sie mit der Qualität
unseres Produkte zufrieden sein werden.Wir bitten Sie, dieses Handbuch
aufmerksam durchzulesen, das Sie über die richtige Verwendung in
Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften informiert.
Le damos las gracias por la confianza que nos ha demostrado al comprar
nuestro cortacesped. Estamos seguros de que podrá apreciar con el tiempo
y con satisfacción la calidad de nuestro producto.Le rogamos lea atentamente
este manual preparado expresamente para informarle sobre el uso correcto
con arreglo a los requisitos básicos de seguridad.
Köszönjük Fu^nyírógép megvásárlása útján belénkhelyezett bizalmat.
Biztosak vagyunk, hogy meg lesz elégedve gyártmanyunk mino^ségével.
Kérjük, olvassa el figyelemmel ezt az utasítást a helyes használati mod
és a biztonsági eloirások betartása érdekében.
Dìkujeme za Vaši dùvìru, kterou jste projevili nákupem naší sekaèky na
trávu. Jsme pøesvìdèeni, že vysoká kvalita našich výrobkù splní Vaše
oèekávání a sekaèka Vám bude spolehlivì sloužit po dlouhou dobu. Než
sekaèku nastartujete, pøeètìte si pozornì tento návod k používání, který
Vám poskytne všechny nezbytné informace týkající se použití stroje
v souladu se základními bezpeènostními pøedpisy.
Kiitämme ruohonleikkurimme valinnasta. Olemme varmoja, että
tuotteemme tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kestää käytössä
pitkään. Lue käyttöopas huolellisesti, sillä se antaa tärkeää laitteen oikeaan
ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa.
Spoštovani kupec, zahvaljujemo se Vam za nakup enega naših proizvodov
in Vam z°elimo veliko zadovoljstva pri delu z novo kosilnico.
Preden pric° n ete z uporabo kosilnice, pozorno preberite navodila,
predstavljena v tem priroèniku, da bi spoznali in razumeli njegovo vsebino
glede pravilne uporabe kosilnice in temeljnih varnostnih ukrepov pri delu.
Saς eucaristouvme gia thn protivmhsh pou maς deivxate agoravzontaς thn
clookoptikhv maς mhcanhv. Eivmaste bevbaioi oti crhsimopoiwvntaς thn qa
mporevsete na ektimhvsete me eucarivsthsh thn poiovthta tou proiovntoς maς.
Saς parakalouv me na diabav sete prosektikav to egceiriv dio autov pou
suntavcqhke epivthdeς gia na Saς plhroforeiv katav swstov trovpo ovson aforav
thn swsthv crhvsh thς mhcanhς suvmfwna me touς basikouvς kanovneς asfaleivaς.
Attenzione! Leggere il manuale di istruzioni prima
dell'uso
Attention! Lire le manuel d’instructions avant
utilisation.
Caution! Read the instruction manual before use.
Achtung! Vor der Verwendung ist die
Bedienungsanleitung zu lesen.
Atención! Leer el manual de instrucciones antes
del uso.
Pas op! De gebruiksaanwijzing voor het gebruik
nauwkeurig doorlezen.
Atenção! Ler o manual de instruções antes do uso.
Uwaga! Przed u¿yciem przeczytac > instrukcjê
obslÀugi.
Figyelem! Elolvasni az utasìtàsokat a hasznàlat
elott.
Upozornìní! Než zaènete sekaèku používat,
pozornì si prostudujte návod k používání.
Forsigtig! Læs vejledningen igennem inden ibrugtagning.
Varning! Läs bruksanvisningen innan ni använder
gräsklipparen
Advarsel! Les bruksveiledningen før bruk.
Huomio! Lue käyttöopas huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa.
Pozor! Pozorno preberite navodila preden pric°nete
z uporabo kosilnice.
Prosochv! Diabavste prosektikav to egceirivdio
odhgiwvn privn apo thn crhvsh.
Tenere le persone estranee fuori dalla zona di pericolo!
Eloigner toute personne etrangère de la zone
dangereuse!
Keep other people well away from the danger area!
Unbefugte dürfen nicht in den Gefahrenbereich
gelangen!
Mantener al personal ajeno fuera de la zona de peligro!
Zorg ervoor dat andere personen buiten de
gevarenzone blijven!
Manter pessoas estranhas fora da zona de perigo
Osoby postronne nie powinny przebywac> w zasie%gu
pracy urza%dzenia.
A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!
V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdržovat cizí
osoby!
Hold uvedkommende personer på sikker afstand af
farezonen!
Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!
Hold uvedkommende utenfor faresonen!
Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella vaaraalueella!
Oddaljite tuje osebe iz delovnega obmoc°ja kosilnice!
Apomakruvnete ta avsceta provswpa apo ton cwvro
kinduvnou.
!
Attenzione:pericolo ferimento mani e piedi.
Attention! Danger de blessures des mains et des
pieds.
Warning: Risk of hand and feet injury.
Achtung: Hand- und Fussverletzung
Atención: peligro heridas a manos y pies.
Let op, gevaar voor verwondingen aan handen en voeten.
Atenção, perigo machucamento mãos e pés.
Uwaga, wiruj¹cy nó¿ niebezpieczen>stwo
zranienia ra%k i nóg.
Figyelem, veszèly: kezek ès làbak megsebzèse.
Pozor, nebezpeèí poranìní rukou a nohou.
Forsigtig: Fare for tilføjelse af sår på hænder og
fødder.
Varning: risk för skada på händer och fötter.
Advarsel: Fare for å skade hendene og føttene.
Huomio: käsien ja jalkojen loukkaantumisen vaara.
Pozor! Nevarnost poškodb rok in nog!
Prosochv! Kivndunoς traumatismouv ceriwvn kai
podiwvn.
"
Pericolo di aspirazione di gas tossici! Non utilizzare
l'apparecchio in ambienti chiusi o poco ventilati.
Danger d’inhalation de gaz toxiques! Ne pas utiliser
l’appareil dans des espaces fermés ou peu ventilés.
Risk of breathing in toxic gases ! Do not use the appliance in closed or poorly ventilated environments.
Gefahr des Einatmens giftiger Gase ! Das Gerät
darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten
Räumen verwendet werden.
Peligro de aspiración de gases tóxicos! No utilizar el
aparato en ambientes cerrados o poco ventilados.
Gevaar voor inademing van giftige gassen! Gebruik
het apparaat niet in gesloten of niet goed
geventileerde ruimtes.
Perigo de aspiração de gás tossicos! Não utilizar o
aparelho em lugares fechados ou pouco ventilados.
Niebezpieczen>stwo wdychania gazów truja%cych! Nie
uz > ywac > urza % dzenia w pomieszczeniach
zamknie%tych lub o slÀabym przewietrzeniu.
Mèrgezo gàzak belègzèse veszèly! Ne hasznàlni a
gèpet zàrt vagy kevèsbè szelloztetett helysègekben.
Nebezpeèí vdechování toxických plynù! Výrobek
nesmí být používán v uzavøených nebo
nedostateènì vìtraných prostorách.
Fare for indånding af giftige gasser! Anvend andrig
maskinen i lukkede eller dårligt ventilerede rum.
Risk för inandning av giftiga gaser! Använd inte apparaten i stängda eller dåligt ventilerade lokaler.
Fare for å puste inn giftige gasser! Ikke bruk apparatet
i lukkede eller dårlig ventilerte lokaler.
Myrkyllisten kaasujen hengittämisen vaara! Älä
käytä laitetta suljetuissa tai riittämättömästi
ilmastoiduissa tiloissa.
Nevarnost vdihavanja strupenih izpušnih plinov!
Nikoli ne uporabljajte kosilnice v zaprtem ali slabo
zrac°enem prostoru.
Kivndunoς eispnohvς toxikwvn aerivwn. Mh crhsimopoieivte
thn suskeuhv se kleistouς hv livgo aerizovmenouV cwvrouς.
#
Pericolo di esplosione! Non effettuare rabbocchi di carburante con motore in moto.
Danger d’explosion ! Ne pas faire le plein de carburant, moteur en marche.
Risk of explosion ! Do not top up with fuel with
engine running.
Explosionsgefahr ! Treibstoff darf nicht bei laufendem
Motor nachgefüllt werden.
Peligro de explosión! No rellenar con carburante
cuando el motor está encendido
Gevaar voor explosie! Vul geen brandstof met
draaiende motor bij.
Perigo de explosão! Não juntar o carburante com
o motor em função
Niebezpieczen>stwo wybuchu! Nie przelewac> paliwa
przy zapalonym silniku
Robbanàsveszèly! Ne hajtani vègre az uzemanyag
toltèst amikor a motor mukodèsben van.
Nebezpeèí výbuchu! Pohonné hmoty je zakázáno
doplòovat pokud je motor v chodu.
Eksplosionsfare! Fyld aldrig brændstof på med
motoren tændt.
Risk för explosion! Utför inte påfyllning av
bränsle med motorn igång.
Fare for eksplosjon! Ikke etterfyll drivstoff med
motoren i gang.
Räjähdyksen
vaara!
Älä
suorita
polttoaineentäydennystä moottorin käydessä.
Nevarnost eksplozije! Ne nalivajte gorivo v
kosilnico, ko motor deluje.
Kivndunoςς evkrhxhςς! Mh bavzete ta kauvsima me ton
kinhthvra upo kivnhsh.
Attenzione! Superficie calda.
Attention! Surface chaude
Caution! Hot surface
Achtung! Oberfläche ist heiß.
Atención! Superficie caliente
Pas op! Warm oppervlak
Atenção! Supercifie quente
Uwaga! Powierzchnia gora%ca
Figyelem! Meleg felulet.
Výstraha! Horký povrch.
Forsigtig! Varm overflade.
Varning! Mycket het yta.
Advarsel! Varm overflate
Huomio! Kuuma pinta.
Pozor! Vroc°a površina.
Prosochv! Epifavneia qermhv.
Attenzione! Spegnere il motore e staccare la candela prima di effettuare qualunque manutenzione
Attention! Eteindre le moteur et enlever la bougie avant
d’effectuer quelque opération d’entretien que ce soit.
Caution! Switch off the engine and disconnect the
spark plug before undertaking any maintenance work.
Achtung! Vor der Ausführung jeglicher
Wartungsarbeiten ist der Motor abzuschalten und
die Zündkerze abzuklemmen.
Atención! Apagar el motor y extraer la bujía antes
de efectuar cualquier manutención
Pas op! De motor uitzetten en de bougie
ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling
uit te voeren.
Atenção! Desligar o motor e a vela antes de qualquer manutenção
Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji
zgasic> silnik zdj¹æ przewód ze œwiecy
Figyelem! Kikapcsolni a motrot ès kiiktatni a
gyertyàt minden karbantartàsi muvelet elott.
Výstraha! Pøed zahájením jakékoli údržby stroje
vypnìte motor a odpojte kabel ze zapalovací svíèky.
Forsigtig! Enhver form for vedligeholdelse skal ske
med slukket motor og frakoblet tændrør.
Varning! Stäng av motorn och lossa tändstiftet
innan något som helst ingrepp för underhåll utförs.
Advarsel! Slå av motoren og kople fra tennpluggen
før det utføres vedlikehold.
Huomio! Sammuta moottori ja irrota sytytystulppa
ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista.
Pozor! Ugasnite motor in snemite kabel s sveèke pred
kakršnemkoli vzdrz°evalnem delu
Prosochv! Sbhvnete ton kinhthvra kai aposundevete
to mpouziv protouv kav nete opoiadhv p ote epev m bash
sunthvrhshς.
Tenere il cavo di alimentazione lontano dall'utensile
tagliente.
Ecarter le câble d'alimentation de l'outil tranchant.
Keep the power supply cable well away from the
cutting tool.
Das Speisekabel darf nicht in den Bereich des
Schneidwerkzeuges gelangen.
Mantener el cable de alimentaciòn lejos de la
herramienta de corte,
De voedingskabel op afstand van de maairichting
houden.
Manter pessoas estranhas fora da zona de perigo.
Przewód zasilaj¹cy nie mo¿e znajdowaæ siê w
zasiêgu pracy no¿a.
A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!
Zákaz zdrz°iavania sa cudzích osôb v nebezpec°nej
oblasti.
Strømtilførselskablet må ikke være i nærheden af
skæreredskabet.
Håll matningskabeln på säkert avstånd från
klippningsverktyget.
Hold strømkabel i god avstand fra kniven.
Pidä virtajohto kaukana leikkaavasta terästä.
Vedno ohranite razdaljo med elektric°nim kablom in
rezilom.
Kratavte to trofodotikov kalwvdio makriav apo to
kofterov ergaleivo.
Attenzione! Proteggere dalla pioggia e dall’umidità.
Attention! Protéger de la pluie et de l’humidité.
Caution! Shelter from rain and humidity.
Achtung! Vor Regen und Nässe schützen.
Atención! Proteger de la lluvia de la humedad.
Voorzichtig! Beschermen tegen regen an vocht.
Atenção! Protegercontra a chuva e a humidade.
UWAGA! Zabezpieczyæ przed deszczem i wilgoci¹.
Figyelem! Óvni az esõtõl és a nedvességtõl.
POZOR! Chraòte pøed deštìm a vlhkem.
BEMÆRK!Skal beskyttes mod regn og fugtighed
Varning! Skyddas från regn och fukt.
Pas på! Beskyttelse mot regn og fuktighet.
Varoitus! Suojele sateelta ja kosteudelta.
Pozor! Zašèitite pred dežjem in vlažnostjo.
Ðñïóï÷ç ! Ðñïóôáôåõåôå áðï ôçí âñï÷ç êáé ôçí
õãñáóéá
Prima di qualsiasi intevento sull'utensile tagliente togliere la spina di alimentazione
Déconnecter la fiche avant d'intervenir sur l'outil
tranchant
Before carrying out any operations on the cutting
tool, disconnect the plug
Vor jeglicher Arbeit am Schneidwerkzeug den
Stecker abnehmen
Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar
la clavija
Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de
snijinrichting de stekker uittrekken
Afastar o cabo de alimentação da parte de corte.
Przewód zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w
zasie%gu pracy nozéa.
$
%
&
'
Elektromos kábelt a pengéto^l távoltartani
Elektrická s°núra musí byt' d'aleko od rezacieho
nástroja.
Tag stikket ud af stikkontakten, inden der røres ved
kniven.
Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning.
2
Ta av tilføringstøpselen før alle inngrepene på
verketøyet.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkään
leikkaavaan terään tehtävän toimenpiteen
suorittamista.
Ugasnite motor in snemite elektric°ni kabel pred
kakršnemkoli vzdr•evalnem delu.
Protouv kavnete opoiadhvpote epevmbash sto kofterov
ergaleivo bgavzete to fiς trofodosivaς.
DANMARK
A
BESKRIVELSE (starter på side 35)
1
2
3
4
Øvre håndtag
Nedre håndtag
Skruer, kontramøtrik for øvre håndtag
Opsamler
5
6
8
Sikkerhedsknap
Afbryder
7 Stel
Kabelholder
9 Bageste deflektor
10 Motor
11 Håndtag f. afbryder
B
MONTERING AF OPSAMLER (starter på side 35)
C
MONTERING HÅNDTAG DEFLEKTOR (starter på side 35)
D
MONTERING (starter på side 36)
Plæneklipper med skubbemotor
E
MONTERING (starter på side 37)
Selvkørende plæneklipper.
F
INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE (starter på side 38)
G
H
I
J
12 Håndtag for indstilling af klippehøjde
13 Koblingshåndtag
14 Reduktionsenhed
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER (starter på side 38)
lAnvend aldrig plæneklipperen uden opsamler eller deflektor.
lSluk altid motoren, inden du tager opsamleren af eller ændrer klippehøjden.
lPlacer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperens kant eller i græsudblæseren, når motoren er tændt.
(starter på side 38)
Fjern eventuelle fremmedlegemer fra plænen, inden klipningen.
Vær opmærksom under klipningen på eventuelle fremmedlegemer, som stadig ligger i græsset. Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for andre personer, der befinder sig
inden for arbejdsområdet.
Løft aldrig plæneklipperen, når der tændes for motoren eller under græsklipningen. Den kan skubbes let fremover, hvis nødvendigt, så klingen vender væk fra brugeren.
(starter på side 38)
Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperens kant eller i græsudblæseren, når motoren er tændt
IBRUGTAGNING (starter på side 38)
TILSLUTNING V220/230 - 50Hz
ADVARSEL OVERBELASTNINGSSIKRING
Der sidder en anordning i afbryderen, som automatisk slår strømmen fra (overbelastningssikring). Motoren standser automatisk ved en for høj klippebelastning eller
træthedsgrænse. Motoren skal køle af, inden den startes igen (ca. 5 til 10 minutter)
K
(starter på side 38)
BRUGTAGNING
Kontroller, at netværksspændingen er på 230V/50Hz samt, at nettet er udstyret med en sikringsordning, inden plæneklipperen tilsluttes elforsyningen. Start herefter
motoren således:
a)Tryk på sikkerhedsknappen (5) for at kunne starte motoren
b)Start motoren ved at trække håndtaget (11) mod grebet og hold det nede. Når håndtaget slippes, standses motoren
ADVARSEL! Klingen begynder at dreje, så snart motoren tændes
L
M
N
(starter på side 39)
KLIPNING
Slå græsset ved manuelt at skubbe plæneklipperen.
(starter på side 39)
KLIPNING
Slå græsset ved manuelt at skubbe plæneklipperen eller indrykke den automatiske fremdrift.
Indrykning af automatisk fremdrift: Løft koblingshåndtaget (13) og hold det indrykket.
FORSIGTIG: Indryk den kun ved gående motor.
Frakobling af automatisk fremdrift: Slip koblingshåndtaget.
Vigtigt: Hvis den automatiske fremdrift ikke starter, når du trykker på koblingshåndtaget, kan det være nødvendigt at justere koblingskablet ved at sætte
fjederen (P) i et af de efterfølgende huller på pladen (R) eller i hullet „S“.
AUTOMATISK FREMDRIFT (starter på side 39)
Kontroller den automatiske fremdriftsenhed regelmæssigt og hold den ren. Hold især drivhjulet (15) og tandhjulet (16) godt rent.
Den kontrolleres ved at skrue skruen løs (17) og fjerne hjulet (18).
23
DANMARK
SIKKERHEDSNORMER
Anvendelse
a) Plæneklipperen må ikke anvendes af personer under
16 år eller personer, som ikke ved, hvordan maskinen
betjenes korrekt.
b) Brugeren er ansvarlig for sikkerheden for andre
personer, der befinder sig inden for arbejdsområdet.
Hold børn og husdyr på sikker afstand af
plæneklipperen, når den er i brug.
c) Denne maskine må kun anvendes til klipning af
almindeligt græs. Den må ikke anvendes til andre formål
(f.eks. til udjævning af forhøjninger som f.eks.
muldvarpeskud eller myretuer)
d) Anvend kun plæneklipperen, hvis arbejdsområdet er
tilstrækkeligt oplyst.
e) Fjern eventuelle fremmedlegemer fra plænen, inden
klipningen.
Vær opmærksom under klipningen på eventuelle
fremmedlegemer, som stadig ligger i græsset.
Forberedelse/Ibrugtagning
a) Anvend kraftigt fodtøj og lange bukser under arbejdet.
b) Sørg for at redskaberne er ordentligt fastgjort, inden
du går i gang. Når skærekanten skal slibes, skal den
slibes på begge sider for at undgå ubalance. Hvis
klingen er beskadiget skal den udskiftes.
c)Sluk motoren og frakobl ELkablet og afvent, at klingen
standser, inden:
lSikkerhedsanordningerne skal fjernes.
lMaskinen skal transporteres, løftes eller flyttes fra
arbejdsområdet.
lMaskinen skal vedligeholdes eller rengøres.
lrør ved klingen
lKlippehøjden skal indstilles.
lMaskinen efterlades ubevogtet
Klingen fortsætter med at dreje et par sekunder efter,
at motoren slukkes.
d)Anvend ikke plæneklipperen i regnvejr eller på fugtigt
græs
e) Sikkerhedsafstanden, som bestemmes af håndtagets
længde, skal altid overholdes. Der må ikke løbes under
græsklipningen.
f)Vær især forsigtig, når der vendes eller, når du trækker
plæneklipperen imod dig
g) Vær især forsigtig, når du anvender plæneklipperen,
hvor det går op eller ned ad bakke:
lAnvend skridsikre sko.
l Vær opmærksom på, hvor du sætter fødderne.
lKlip græsset fra den ene side til den anden, aldrig
oppefra og ned eller omvendt.
l Vær ekstra opmærksom, når du ændrer
klipperetningen.
lAnvend ikke maskinen på alt for stejle skråninger
h) Anvend ikke maskinen, hvis ikke alle
beskyttelsesanordningerne, f.eks. skærme og
opsamler, er installeret og fungerer som de skal.
i) Kontroller at opsamleren er korrekt monteret. I modsat
tilfælde kan der opstå fare grundet klingens rotation og
fremmedlegemer kan kastes ud fra klingen.
j)ELkablet skal altid befinde sig bag plæneklipperen og i
den side, hvor det klippede græs kommer ud
k) Flytning af plæneklipperen på græsset skal altid ske
på den del, der allerede er slået.
l) Af sikkerhedsmæssige årsager må motoren aldrig
overstige det omdrejningstal, der er angivet på dens
typeskilt
m) Vær forsigtig når motoren startes og følg altid
brugsvejledningen. Placer aldrig hænder eller fødder
under plæneklipperen eller i græsudblæseren, når
motoren er i gang
m) Løft aldrig plæneklipperen, når du starter motoren; hvis
det skulle være nødvendigt, skal den vippes, så klingen
vender modsat dig selv.
o) Hvis klingen støder på et fremmedlegeme, skal du
standse motoren og fjerne ELkablet. Lad herefter en
fagmand se på klingen.
Vedligeholdelse og opbevaring
a) Kontroller regelmæssigt, at alle møtrikker, bolte og
skruer er skruet ordentligt fast.
b)Kontroller ledningerne regelmæssigt. Ledningen skal
være i perfekt stand. Den beskadigede ledning må ikke
repareres med hverken isolerbånd eller klemmer.
c)Plæneklipperen må ikke køre over ELkablet. Hvis det
sker, skal ledningen først tages ud af netstikket og
herefter fjernes fra plæneklipperen. Kontroller, om
plæneklipperen er beskadiget
d)Anvend gummiledninger af typen H 05 RR-F ifølge EN
60335-1 til strømlederne.
e)Koblingsstikkene skal være i gummi
f)Lad motoren køle af, inden plæneklipperen placeres i et
lille rum
g)Kontroller plæneklipperen regelmæssigt for eventuel
slitage og beskadigelse
h) Udskift af sikkerhedsmæssige grunde slidte eller
ødelagte dele med det samme
i) Monter klingerne som beskrevet i de pågældende
vejledninger. Anvend kun klinger med Fabrikantens eller
Forhandlerens navn og mærke samt referencenummer
l) Anvend passende sikkerhedshandsker for at beskytte
hænderne under montering og afmontering af
redskaberne.
VEDLIGEHOLDELSE
Enhver form for vedligeholdelse skal ske med frakoblet elledning!
lKontroller regelmæssigt fastspænding af skruer og møtrikker.
lRens altid plæneklipperens over- og underside efter græsslåning. Undgå, at der samler
sig græs på undersiden.
lRengør aldrig elektriske plæneklippere med vand.
lAfmonter regelmæssigt hjulholdernes aksler, rengør og smør dem med olie, inden de
monteres igen: Det gælder også for hjul med kuglelejer. Husk at smøre lejerne med
fedt.
O
lKontroller klingen ofte: For at opnå en god klipning skal klingen være skarp og
afbalanceret.
lKontroller regelmæssigt om klingen er beskadiget.
lDet anbefales at få plæneklipperen kontrolleret på et servicecenter, når sæsonen for
græsslåning er slut; især hvis klingen udsættes for kraftige stød mod fremmedlegemer
under klipningen.
KLINGE (starter på side 39)
lFjern klingen (19) ved at skrue skruen løs (20)
lKontroller : Klingeholder (21), not (22). Udskift de beskadigede eller slidte dele.
lSørg for at noten (22) monteres korrekt på krumtapakslen og at klingens skærekant
vender i motorens rotationsretning. Klingens skrue (20) skal skrues fast med en
momentnøgle ved 3,7 Kpm (35 Nm).
24
A
B
C
35
D
36
E
37
Fig.4
F
G
ð
H
I
J
K
38
ð
L
M
N
O
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising